Khóa luận Thủ tục hải quan ở cảng biển của Mỹ đối với thực phẩm nhập khẩu

Mỹ được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng và hết sức hấp dẫn đối với hầu hết các nhà xuất khẩu ở các nước trên thế giới. Với số dân trên 270 triệu người, GDP trung bình mỗi năm gần 8000 tỷ USD, nhu cầu về hàng hoá nhập khẩu vô cùng đa dạng, đủ mọi chủng loại, cấp độ, thị trường Mỹ đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trong đó có cả những nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc và những nước đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi, Mỹ la tinh Đó là một thực tế đã được thừa nhận, là kinh nghiệm đã được chứng minh. Việt Nam đã và đang từng bước đi theo con đường ấy với những thế mạnh và tinh thần riêng có của đất nước. Hiệp định thương mại Việt Mỹ được ký kết và có hiệu lực từ 10/12/2001 đã đẩy mạnh hơn nữa quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, là nhân tố chủ yếu đưa Mỹ trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, vượt trên cả những thị trường truyền thống như EU, Nhật Bản với tổng giá trị nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2003 đạt 3,195 tỷ USD (Bộ thương mại Việt Nam, số liệu xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2003). Trong số những mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, thực phẩm đóng một vai trò quan trọng đáng kể, chiếm tỷ trọng khá cao về số lượng các mặt hàng xuất khẩu cũng như về kim ngạch trong tổng kim ngạch xuất khẩu chung sang Mỹ và một số mặt hàng như thủy sản, hạt điều được coi là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hướng tới thị trường Mỹ. Trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai, khi cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam thay đổi theo xu hướng chung là nâng cao tỷ trọng thành phẩm công nghiệp, giảm tỷ trọng nguyên liệu thô sơ chế trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, thì mặt hàng thực phẩm của Việt Nam xuất sang Mỹ không vì thế mà giảm đi, ngược lại sẽ tiếp tục tăng và có những thay đổi về chất. Tuy nhiên, đúng như nhận xét, thị trường Mỹ, cửa mở rộng nhưng không dễ vào sâu. Rào cản đầu tiên đối với hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ chính là thủ tục hải quan. Thủ tục hải quan của Mỹ được coi là chặt chẽ, gắt gao và phức tạp trong mọi khâu, mọi quy trình từ khai báo hải quan, kiểm tra chứng từ, hàng hoá nhập khẩu cho đến khâu thông quan và kiểm tra sau thông quan. Đối với hàng thực phẩm, thủ tục này lại càng đòi hỏi cao hơn, chặt chẽ hơn, liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau của Mỹ không riêng gì hải quan, để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn nhất cho người dân, cho động thực vật và cho môi trường Mỹ. Tìm hiểu thủ tục hải quan của Mỹ đối với hàng thực phẩm nhập khẩu là rất cần thiết, góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng thực phẩm Việt Nam vào thị trường Mỹ từ đó mà xây dựng, mở rộng thị phần và củng cố thương hiệu hàng Việt Nam trên đất Mỹ, làm cho kim ngạch xuất khẩu nói chung của đất nước tăng lên nhanh chóng. Khoá luận được kết cấu thành ba chương như sau: Chương 1: Một số vấn đề tổng quan về hải quan và thực phẩm ở Mỹ. Chương 2: Thủ tục hải quan ở cảng biển của Mỹ đối với thực phẩm nhập khẩu. Chương 3: Những điểm cần lưu ý về thủ tục hải quan của Mỹ khi xuất khẩu hàng thực phẩm Việt Nam sang thị trường này.

doc114 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2108 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thủ tục hải quan ở cảng biển của Mỹ đối với thực phẩm nhập khẩu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Rau qu¶ 2,56 3,21 2,18 1,97 5,94 4,55 (Sè liÖu tõ 1998-2002: Nguån: Tæng côc h¶i quan ViÖt Nam n¨m 2003 Sè liÖu 7 th¸ng ®Çu n¨m 2003: Nguån: US. Census Bureau 2003) Trong sè nh÷ng mÆt hµng thùc phÈm xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Mü ®øng ®Çu vÒ kim ng¹ch lµ thñy s¶n. XuÊt khÈu thñy s¶n ®¹t 673,75 triÖu USD, gÊp rÊt nhiÒu lÇn so víi nh÷ng mÆt hµng thùc phÈm kh¸c víi møc t¨ng qua c¸c n¨m tõ 1998 ®Õn 2002 t­¬ng ®èi cao kho¶ng 40% ®Õn 60%. Mü hiÖn nay ®ang lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu thñy s¶n lín nhÊt cña ViÖt Nam v­ît qua c¶ thÞ tr­êng NhËt. Cã ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do hµng thñy s¶n cña ViÖt Nam cã chÊt l­îng tèt, mïi vÞ th¬m ngon nªn ®­îc ng­êi tiªu dïng Mü ­a chuéng vµ b¸n ®­îc møc gi¸ cao h¬n so víi c¸c n­íc xuÊt khÈu kh¸c ®èi víi mét sè mÆt hµng nh­ t«m, c¸ basa, c¸ ngõ. N¨m 2003, mÆc dï c¸ basa ViÖt Nam bÞ coi lµ b¸n ph¸ gi¸ t¹i thÞ tr­êng Mü vµ ph¶i chÞu thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ song kim ng¹ch xuÊt khÈu thñy s¶n vÉn ®¹t 446,3 triÖu USD, dù kiÕn sÏ cßn tiÕp tôc t¨ng trong c¸c th¸ng cßn l¹i. Cµ phª ®­îc coi lµ mÆt hµng thùc phÈm cã kim ng¹ch lín thø 2 trong sè c¸c mÆt hµng thùc phÈm xuÊt sang Hoa Kú. Tuy nhiªn kim ng¹ch nµy ®ang gi¶m: n¨m 1998 kim ng¹ch xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam sang Mü ®¹t 86,31 triÖu USD nh­ng ®Õn n¨m 2002 con sè nµy ch­a cßn mét nöa (chØ cã 39,51 triÖu USD), n¨m 2003 cµ phª ®ang cã dÊu hiÖu phôc håi víi kim ng¹ch 7 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t 43,41 triÖu USD. Kim ng¹ch cµ phª gi¶m lµ do gi¸ cµ phª trªn thÞ tr­êng thÕ giíi biÕn ®éng m¹nh, ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn c¸c n­íc xuÊt khÈu cµ phª, h¬n n÷a vÊn ®Ò mÊt th­¬ng hiÖu cµ phª ViÖt Nam t¹i Mü nh­ tr­êng hîp cña cµ phª Trung Nguyªn còng lµ nh©n tè lµm cho cµ phª cña ViÖt Nam chiÕm thÞ phÇn nhá ®i trªn thÞ tr­êng nµy. H¹t ®iÒu, h¹t tiªu cã nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng ®ét ph¸. Kim ng¹ch xuÊt khÈu h¹t ®iÒu ViÖt Nam sang Mü qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng vµ ®¹t 71,51 triÖu USD n¨m 2002, con sè nµy cña h¹t tiªu lµ 16,82 triÖu USD. H¹t ®iÒu vµ h¹t tiªu lµ hai mÆt hµng cã thÕ m¹nh cña ViÖt Nam, n¨ng lùc s¶n xuÊt cßn lín, do ®ã cã kh¶ n¨ng trë thµnh mÆt hµng cã kim ng¹ch chiÕm tû träng cao h¬n n÷a trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu thùc phÈm cña ViÖt Nam sang Mü. Ngoµi nh÷ng mÆt hµng thùc phÈm nãi trªn, chÌ, quÕ, rau qu¶ mÆc dï cã tû träng rÊt nhá trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu thùc phÈm sang Mü song còng ®ang cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng chó ý. §a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu lµ mét c¸ch gi¶m thiÓu rñi ro vµ n©ng cao th­¬ng hiÖu hµng ViÖt Nam ë thÞ tr­êng Mü. 3.1.2. Nh÷ng khã kh¨n cña ViÖt Nam khi tiÕn hµnh xuÊt khÈu hµng thùc phÈm sang Mü MÆc dï kim ng¹ch xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam sang Mü t¨ng qua c¸c n¨m, c¸c mÆt hµng thùc phÈm xuÊt khÈu còng ngµy cµng ®a d¹ng h¬n song hµng thùc phÈm ViÖt Nam vÉn ®ang vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n xuÊt ph¸t c¶ tõ hai phÝa ViÖt Nam vµ Mü. Tèc ®é ph¸t triÓn còng nh­ gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña nh÷ng mÆt hµng thùc phÈm sÏ cßn t¨ng cao h¬n n÷a nÕu nh÷ng khã kh¨n trªn ®­îc gi¶i quyÕt, kh¾c phôc. 3.1.2.1. Hµng thùc phÈm ViÖt Nam xuÊt sang Mü chñ yÕu lµ nh÷ng mÆt hµng s¬ chÕ, hµm l­îng chÕ biÕn ch­a cao, quy m« nhá bÐ, chñng lo¹i ch­a ®a d¹ng, kü thuËt b¶o qu¶n cßn h¹n chÕ H¹n chÕ vÒ kü thuËt s¶n xuÊt lµ vÊn ®Ò khã kh¨n chung cña c¶ nÒn kinh tÕ mµ kh«ng ph¶i lµ riªng cho ngµnh s¶n xuÊt hµng thùc phÈm xuÊt khÈu. Do tr×nh ®o s¶n xuÊt ch­a cao nªn nh÷ng mÆt hµng thùc phÈm cña ta chñ yÕu lµ ë d¹ng s¬ chÕ. VÝ dô nh­ mÆt hµng t«m xuÊt sang Mü cã tíi 80% d­íi d¹ng cÊp ®«ng ch­a qua chÕ biÕn, cµ phª Robusta xuÊt khÈu lµ cµ phª th« lo¹i II, cã tíi 5% h¹t ®en vµ h¹t bÓ, cµ phª ®· qua chÕ biÕn th× gÇn nh­ kh«ng cã. Quy m« s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng thùc phÈm cña ViÖt Nam ch­a thÓ ®¹t tíi tÝnh kinh tÕ cña quy m«, l·ng phÝ chi phÝ s¶n xuÊt vµ kh«ng thÓ ®¸p øng nh÷ng ®¬n ®Æt hµng lín tõ phÝa Mü trong khi ®ã ®¬n ®Æt hµng lín lµ mét ®Æc tr­ng cña nh÷ng nhµ nhËp khÈu n­íc nµy. §iÒu nµy dÉn ®Õn hÖ qu¶ tÊt yÕu c¬ héi thÞ tr­êng bÞ bá lì mµ kim ng¹ch xuÊt khÈu còng kh«ng thÓ t¨ng cao ®­îc. MÆt hµng thùc phÈm lµ mÆt hµng ®ßi hái rÊt cao vÒ kü thuËt b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh chuyªn chë trong khi ®ã viÖc ®¸p øng nhu cÇu nµy cña ViÖt Nam cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ. Hoa Kú cã vÞ trÝ ®Þa lý c¸ch xa ViÖt Nam, h¬n n÷a chuyªn chë b»ng ®­êng biÓn hµng thùc phÈm xuÊt khÈu tõ ViÖt Nam sang Hoa Kú l¹i ph¶i qua c¶ng trung chuyÓn ë Singapore, Hång K«ng nªn kü thuËt b¶o qu¶n ®Ó gi÷ ®é t­¬i sèng cho hµng thùc phÈm cµng quan träng h¬n bao giê hÕt. NhiÒu l« hµng thñy s¶n cña ViÖt Nam xuÊt sang Mü kh«ng ®­îc h¶i quan chÊp nhËn v× qua kiÓm tra h¶i quan ph¸t hiÖn thÊy ®é l¹nh trong container ch­a ®ñ hoÆc bÞ nhiÔm bÈn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, ®iÒu ®ã chøng tá kü thuËt b¶o qu¶n cña ta cßn nhiÒu h¹n chÕ dÉn ®Õn nh÷ng tõ chèi nhËp khÈu kh«ng ®¸ng cã. 3.1.2.2. C¹nh tranh quyÕt liÖt tõ phÝa nh÷ng nhµ xuÊt khÈu thùc phÈm sang Mü vµ ngµnh s¶n xuÊt thùc phÈm cña Mü HiÖn nay cã kho¶ng 205 000 c«ng ty thùc phÈm tõ c¸c n­íc trªn thÕ giíi xuÊt khÈu sang Mü. Thùc phÈm cña ViÖt Nam xuÊt sang Mü chÞu sù c¹nh tranh quyÕt liÖt tõ nh÷ng n­íc xuÊt khÈu thùc phÈm kh¸c kh«ng nh÷ng vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ mµ cßn vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n. Cµ phª tõ nh÷ng n­íc b¹n hµng quen thuéc víi Mü nh­ Braxin, Mªhic«, Colombia…võa cã chÊt l­îng cao, gi¸ c¶ l¹i thÊp h¬n so víi cµ phª ViÖt Nam ®· lµm cho xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam sang Mü gÆp khã kh¨n, gi¶m sót c¶ vÒ sè l­îng vµ kim ng¹ch. Ph­¬ng thøc thanh to¸n ®èi víi mÆt hµng thñy s¶n xuÊt khÈu ViÖt Nam ®èi víi nh÷ng nhµ nhËp khÈu Mü lµ tr¶ tiÒn ngay trong khi ®ã ®èi thñ c¹nh tranh cña chóng ta lµ Th¸i Lan, Ên §é, £cua®o…s½n sµng chÊp nhËn thêi h¹n tr¶ tiÒn 30-60 ngµy kÓ tõ khi cÊp vËn ®¬n. Lµ b¹n hµng víi Mü l©u n¨m nªn nh÷ng n­íc xuÊt khÈu thùc phÈm vµo Mü nh­ Cana®a, Mªhic«, Th¸i Lan, Ên §é cã nhiÒu hiÓu biÕt vÒ thãi quen, thÞ hiÕu còng nh­ phong c¸ch tiªu thô thùc phÈm cña ng­êi d©n Mü, nh÷ng quy ®Þnh cña Mü ®èi víi hµng thùc phÈm nhËp khÈu h¬n thÕ n÷a l¹i ®­îc c¸c nhµ nhËp khÈu Mü céng t¸c trong viÖc cung cÊp thiÕt bÞ, m¸y mãc, kÜ thuËt s¶n xuÊt hµng thùc phÈm xuÊt khÈu. Do ®ã nh÷ng n­íc nµy cµng cã ­u thÕ h¬n ta, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña nh÷ng mÆt hµng thùc phÈm tõ nh÷ng ®èi thñ nµy kh«ng hÒ nhá. Tuy vËy, ë thÞ tr­êng Mü, hµng thùc phÈm ViÖt Nam kh«ng chØ cã nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh lµ hµng thùc phÈm tõ nh÷ng n­íc xuÊt khÈu kh¸c vµo Mü mµ chÝnh hµng thùc phÈm ®­îc s¶n xuÊt t¹i Mü míi lµ nh÷ng trë ng¹i kh«ng dÔ g× v­ît qua. Vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ c¸ tra, c¸ basa cña ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Mü, víi kÕt qu¶ bÊt lîi cho phÝa ViÖt Nam, lµ mét th¸ch thøc ®Çu tiªn vÒ c¹nh tranh mµ c¸c nhµ s¶n xuÊt thùc phÈm cña ViÖt Nam ph¶i ®­¬ng ®Çu víi c¸c nhµ s¶n xuÊt thùc phÈm cña Mü. Khi møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ 63,88% ¸p dông chung cho nh÷ng nhµ c«ng ty xuÊt khÈu c¸ tra, c¸ basa cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü sÏ lµm cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mÆt hµng nµy gi¶m ®i vµ ch¾c ch¾n thÞ phÇn c¸ tra, c¸ basa ViÖt Nam t¹i Mü sÏ bÞ thu hÑp l¹i. Chóng ta ®Òu biÕt Mü lµ mét trong nh÷ng n­íc ®Çu tiªn tham gia vµo HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ mËu dÞch (GATT), sau nµy trë thµnh Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). Vßng ®µm ph¸n Uruguay n¨m 1986 ®· ®­a ra nhiÒu hiÖp ®Þnh cã ý nghÜa s©u s¾c ®èi víi th­¬ng m¹i thÕ giíi trong ®ã liªn quan ®Õn thùc phÈm cã hiÖp ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p vÖ sinh vµ vÖ sinh thùc vËt. HiÖp ®Þnh nµy ®· ®Ò ra nhiÒu lo¹i tiªu chuÈn hµng ho¸ vµ c¸c quy ®Þnh an toµn hoÆc y tÕ ®èi víi c¸c nguy c¬ tõ c¸c lo¹i s©u vµ bÖnh ë thùc vµ ®éng vËt, hoÆc c¸c chÊt phô gia, chÊt ®éc hoÆc c¸c c¬ thÓ sèng g©y bÖnh trong thùc phÈm, thøc uèng hay c¸c lo¹i thøc ¨n gia sóc. HiÖp ®Þnh nµy song hµnh víi hiÖp ®Þnh vÒ c¸c tiªu chuÈn c¨n b¶n - tøc hiÖp ®Þnh vÒ c¸c hµng rµo kü thuËt ®èi víi th­¬ng m¹i - lµ c¬ së quan träng ®Ó Mü b¶o hé c¸c mÆt hµng thùc phÈm do n­íc m×nh s¶n xuÊt. Ngoµi nh÷ng quy ®Þnh vÒ an toµn thùc phÈm cho d©n chóng, ®éng, thùc vËt ë Mü, nh÷ng tiªu chuÈn b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i thÕ giíi còng ®­îc Mü ®­a ra ®Ó h¹n chÕ l­îng hµng thùc phÈm nhËp khÈu vÝ dô Th¸i Lan muèn Mü nhËp khÈu t«m th× ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn sö dông c«ng nghÖ ®¸nh b¾t kh«ng g©y h¹i cho rïa biÓn, giÊy chøng nhËn vÒ quy tr×nh nu«i t«m kh«ng g©y t¸c h¹i cho m«i tr­êng sinh th¸i…Trong thêi gian tíi, ViÖt Nam cã thÓ ph¶i xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ nµy. C¸c nhµ s¶n xuÊt thùc phÈm sÏ “thªm v©y thªm c¸nh” h¬n n÷a khi Mü dµnh mét kho¶n trî cÊp rÊt lín cho n«ng nghiÖp. §¹o luËt n«ng nghiÖp míi cña Mü (ban hµnh ngµy 13/5/2002) víi nhiÒu ®iÒu kho¶n trî cÊp m¹nh cho ngµnh n«ng nghiÖp Mü (dù kiÕn sÏ chi 181,5 tû USD trî cÊp n«ng nghiÖp trong vßng 10 n¨m, t¨ng kho¶ng 82,8 tû so víi tr­íc ®ã). §¹o luËt nµy cña Mü sÏ khiÕn cho n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c mÆt hµng thùc phÈm Mü sÏ rÊt cao, lµm thiÖt h¹i cho c¸c n­íc nghÌo, c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn trong ®ã cã ViÖt Nam. 3.1.2.3. Nh÷ng quy ®Þnh kh¾t khe cña Mü ®èi víi hµng thùc phÈm nhËp khÈu Thùc phÈm ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng nh¹y c¶m khã nhËp khÈu vµo Mü v× nã liªn quan ®Õn søc kháe cña ng­êi d©n, m«i tr­êng, ®éng thùc vËt ë Mü. §Ó ®­îc phÐp nhËp khÈu, hµng thùc phÈm ph¶i tu©n theo rÊt nhiÒu luËt lÖ, quy ®Þnh ®­a ra bëi c¶ chÝnh quyÒn liªn bang vµ chÝnh quyÒn c¸c tiÓu bang vµ chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña nhiÒu c¬ quan nh­ h¶i quan, c¸c c¬ quan qu¶n lý an toµn thùc phÈm, c¸c c¬ quan th­¬ng m¹i…Ngoµi nh÷ng quy ®Þnh, luËt ®­îc ®Ò cËp ë ch­¬ng 1 nh»m cã ®­îc nguån cung cÊp thùc phÈm an toµn, lµnh m¹nh, gÇn ®©y tæng thèng Mü ®· ký th«ng qua §¹o luËt s½n sµng ®èi phã víi khñng bè sinh häc vµ an ninh y tÕ c«ng céng n¨m 2002 (gäi t¾t lµ §¹o luËt khñng bè sinh häc 2002) trong ®ã bao gåm nhiÒu ®iÒu luËt nh»m ®¶m b¶o sù an toµn cña Hoa Kú tr­íc khñng bè sinh häc vµ b¶o vÖ viÖc cung cÊp thùc phÈm cho toµn liªn bang chèng l¹i mèi ®e däa g©y truyÒn nhiÔm bÖnh. Côc qu¶n lý thùc phÈm vµ d­îc phÈm (FDA) chÞu tr¸ch nhiÖm thóc ®Èy vµ thùc thi c¸c biÖn ph¸p an toµn thùc phÈm bao gåm bèn ®iÒu luËt chÝnh vµ nhiÒu v¨n b¶n h­íng dÉn. Bèn ®iÒu luËt ®­îc kh¸i qu¸t nh­ sau: §¨ng ký c¸c c¬ së s¶n xuÊt thùc phÈm: TÊt c¶ c¸c c¬ së trong vµ ngoµi n­íc s¶n xuÊt, chÕ biÕn, ®ãng gãi hay chøa ®ùng thùc phÈm ®Ó tiªu thô t¹i n­íc Mü ®Òu ph¶i ®­îc ®¨ng ký víi FDA chËm nhÊt lµ ngµy 12/12/2003. ViÖc ®¨ng ký nµy sÏ bao gåm cung cÊp c¸c th«ng tin nh­ tªn h·ng, ®Þa chØ, mÆt hµng thùc phÈm v.v…C¸c trang tr¹i, nhµ hµng, c¸c c¬ së kinh doanh thùc phÈm b¸n lÎ, c¸c c¬ së phi lîi nhuËn cã nÊu hay phôc vô c¸c mÆt hµng thùc phÈm, c¸c tµu ®¸nh b¾t c¸ kh«ng cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh chÕ biÕn th× kh«ng ph¶i ¸p dông quy ®Þnh nµy. §ång thêi quy ®Þnh nµy còng kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ së n­íc ngoµi nÕu thùc phÈm tõ c¬ së nµy ph¶i ®­îc c¬ së kh¸c chÕ biÕn thªm hoÆc ®ãng gãi tr­íc khi nhËp khÈu vµo Mü, hoÆc ®èi víi c¸c c¬ së chØ hoµn thiÖn nèt mét phÇn viÖc nhá nh­ d¸n nh·n m¸c. FDA ph¶i ®­a ra c¸c quy ®Þnh cuèi cïng tr­íc ngµy 12/12/2003, nh­ng c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm vÉn ph¶i ®¨ng ký tr­íc ngµy ®ã cho dï c¸c quy ®Þnh ®· ®­îc hoÆc ch­a th«ng qua lÇn cuèi cïng. ViÖc ®¨ng ký nµy lµ miÔn phÝ. ThiÕt lËp vµ duy tr× viÖc l­u tr÷: C¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt, chÕ biÕn, ®ãng gãi, vËn chuyÓn, ph©n phèi, giao nhËn, tÝch tr÷ hay nhËp khÈu thùc phÈm sÏ ph¶i thiÕt lËp vµ duy tr× viÖc l­u tr÷ hå s¬ mµ FDA quyÕt ®Þnh lµ cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh ngay lËp tøc c¸c nguån cung cÊp thùc phÈm nhËn tõ ®©u vÒ vµ ai lµ ng­êi nhËn. §iÒu nµy cho phÐp FDA cã thÓ lÇn theo c¸c mèi ®e do¹ g©y nguy hiÓm ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña con ng­êi hay gia sóc. Göi th«ng b¸o tr­íc vÒ c¸c chuyÕn hµng nhËp khÈu: trong hoÆc sau ngµy 12/12/2003 FDA ph¶i nhËn ®­îc th«ng b¸o tr­íc vÒ mçi chuyÕn hµng thùc phÈm nhËp vµo n­íc Mü. Th«ng b¸o nµy ph¶i bao gåm phÇn m« t¶ vÒ thùc phÈm, nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ vËn chuyÓn, n­íc xuÊt xø, hµng ®­îc ®­a lªn tµu tõ n­íc nµo vµ dù kiÕn hµng ®­a vµo t¹i c¶ng nµo. FDA ph¶i ®­a ra c¸c quy ®Þnh cuèi cïng tr­íc ngµy 12/12/2003. NÕu quy ®Þnh cuèi cïng ch­a ®­îc ®­a ra vµo ngµy ®ã, th× §¹o luËt vÉn yªu cÇu c¸c nhµ nhËp khÈu ph¶i göi th«ng b¸o cho FDA chËm nhÊt lµ 8 giê vµ kh«ng qu¸ 5 ngµy tr­íc khi chuyÓn hµng lªn tµu. Xö ph¹t hµnh chÝnh: cho phÐp FDA ®­îc thu gi÷ mÆt hµng thùc phÈm nÕu FDA cã ®­îc c¸c b»ng chøng ®¸ng tin cËy hay th«ng tin vÒ viÖc thùc phÈm ®ã cã nguy c¬ g©y hËu qu¶ nghiªm träng ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng con ng­êi vµ gia sóc. “Doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng thùc phÈm chÕ biÕn lÉn hµng n«ng s¶n vµo thÞ tr­êng Mü kh«ng chØ cÇn chó träng n©ng cao chÊt l­îng, mµ cßn ph¶i nghiªn cøu thÊu ®¸o luËt lÖ cña n­íc nµy vÒ thùc phÈm, v× luËt lÖ cña Mü lu«n thay ®æi theo h­íng ngµy cµng kh¾t khe h¬n víi nhãm hµng n«ng s¶n, thùc phÈm.” ý kiÕn cña bµ Sharon White, Phã tæng l·nh sù Hoa Kú t¹i ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh thªm mét lÇn n÷a t×m ®­îc ®¬n ®Æt hµng thùc phÈm cña Mü ®· khã, ®Ó l« hµng thùc phÈm ®­îc phÐp vµo Mü cµng khã h¬n, ®ßi hái c¸c nhµ xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam ph¶i ®Çu t­ c«ng søc vµ tiÒn cña. 3.1.2.4. Sù phøc t¹p vµ g¾t gao cña thñ tôc h¶i quan Mü ®èi víi hµng thùc phÈm nhËp khÈu Hµng thùc phÈm xuÊt khÈu sang Mü sÏ ph¶i ®èi mÆt víi rµo c¶n ®Çu tiªn ®ã lµ h¶i quan Mü. Hµng sÏ ph¶i tr¶i qua c¸c b­íc kh¸c nhau nh­ khai b¸o, kiÓm tra, nép thuÕ, kiÓm tra sau th«ng quan…mµ mçi b­íc l¹i cã nh÷ng yªu cÇu, quy ®Þnh riªng cña nã. Hå s¬ khai b¸o kh«ng ®Çy ®ñ chøng tõ, cã sù m©u thuÉn trong néi dung mét chøng tõ hay gi÷a c¸c chøng tõ víi nhau còng cã thÓ lµm cho viÖc th«ng quan bÞ chËm l¹i. H¬n n÷a, h¶i quan Hoa Kú cã thÓ yªu cÇu xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ cÇn thiÕt kh¸c ngoµi bé chøng tõ khai b¸o ra. §iÒu nµy g©y nhiÒu phiÒn to¸i cho nhµ nhËp khÈu, ®«i khi kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. KiÓm tra hµng thùc phÈm th× kh«ng ph¶i chØ ®­îc tiÕn hµnh bëi h¶i quan mµ cßn liªn quan ®Õn mét sè c¬ quan qu¶n lý thùc phÈm kh¸c cña Mü víi c¸c quy tr×nh, thñ tôc riªng ®ßi hái cÇn ph¶i tu©n thñ. Hµng thùc phÈm ViÖt Nam kü thuËt b¶o qu¶n cßn h¹n chÕ, vËn chuyÓn ®­îc tíi Mü ®· coi lµ mét thµnh c«ng nh­ng ®Ó qua ®­îc thêi gian lµm thñ tôc h¶i quan th× qu¶ lµ khã. NhiÒu l« hµng khi ®· gi¶i quyÕt xong víi h¶i quan vÒ thñ tôc giÊy tê th× ®· kh«ng cßn gi¸ trÞ th­¬ng m¹i. Theo «ng Walter Block, Chñ tÞch hiÖp héi doanh nghiÖp Mü (Amcham) trong mét cuéc gÆp gì víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam sang Mü cho biÕt h¶i quan Mü cã mét danh s¸ch c¸c quèc gia mµ hµng ho¸ cÇn ph¶i ®­îc kiÓm tra chÆt chÏ thñ tôc xuÊt khÈu. HiÖn ViÖt Nam ®ang n»m trong danh s¸ch nµy. §iÒu nµy cµng lµm cho hµng thùc phÈm ViÖt Nam sang Mü gÆp khã kh¨n h¬n. 3.1.2.5. Sù thiÕu hiÓu biÕt cña doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam vÒ thÞ tr­êng, luËt lÖ cña Mü MÆc dï ë Mü mäi luËt lÖ, quy ®Þnh ®Òu ®­îc c«ng bè c«ng khai trªn c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng ®Æc biÖt lµ internet, song rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÉn cßn m¬ hå, thiÕu hiÓu biÕt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ph¸p luËt Hoa Kú. ThiÕu hiÓu biÕt vÒ luËt lÖ cña Mü lµ mét trong nh÷ng lý do mµ rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp lín ®Òu chän gi¶i ph¸p an toµn lµ…ngåi chê nhµ nhËp khÈu Hoa Kú sang ®Æt hµng vµ chØ b¸n hµng theo ®iÒu kiÖn FOB. §ã kh«ng ph¶i lµ c¸ch lµm ¨n hiÖu qu¶, mang l¹i lîi nhuËn cao, thËm chÝ c¬ héi cã ®­îc ®¬n ®Æt hµng, c¬ héi ®Ó x©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü sÏ bÞ mÊt ®i. Kh«ng thÓ tù m×nh th«ng hiÓu luËt Mü, còng kh«ng thÓ cã ®ñ chi phÝ thuª c«ng ty t­ vÊn luËt cña Mü, ®ã lµ mét vßng luÈn quÈn cña doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam kh«ng riªng g× nh÷ng doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm. Nghiªn cøu thÞ tr­êng Mü tõ ®ã t×m hiÓu nhu cÇu, t©m lý, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng Mü còng ®ang lµ vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam nhá bÐ vÒ quy m« vµ vèn. NÕu tù m×nh bá ra chi phÝ nghiªn cøu thÞ tr­êng Mü th× v­ît qu¸ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp. Do vËy, c¸c hiÖp héi cÇn ph¶i ®­îc thµnh lËp, hç trî cña chÝnh phñ còng cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc ngµy cµng ph¸t triÓn. Céng t¸c víi b¹n hµng Mü ®Ó cã nh÷ng th«ng tin vÒ yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm lµ viÖc cÇn thiÕt nªn lµm v× ®©y lµ c¸ch dÔ dµng ®Ó hiÓu nh÷ng quy ®Þnh, luËt lÖ vÒ thùc phÈm cña Mü mµ kh«ng cÇn nhiÒu chi phÝ bá ra. Khã kh¨n vÉn lu«n ®Æt ra c¶ vÒ mÆt chñ quan vµ kh¸ch quan. VÊn ®Ò ë chç ta kh«ng thÓ gi¶i quyÕt khã kh¨n theo kiÓu thô ®éng vÝ dô nh­ ngåi chê ®¬n ®Æt hµng cña nh÷ng doanh nghiÖp Mü, chØ b¸n FOB mµ kh«ng b¸n CIF v× sî rñi ro khi thuª tµu, sî r¾c rèi trong thñ tôc h¶i quan. Chñ ®éng nghiªn cøu, chñ ®éng thùc hiÖn ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n trong nhiÒu tr­êng hîp vÉn lµ gi¶i ph¸p tèi ­u h¬n c¶. §iÒu ®ã kh«ng chØ gióp cho nh÷ng doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam kh«ng nh÷ng thu vÒ ®­îc lîi nhuËn mµ cßn tÝch luü thªm nhiÒu kinh nghiÖm, v÷ng vµng h¬n trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ. 3.2. Nh÷ng ®iÓm cÇn l­u ý c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÒ thñ tôc h¶i quan cña Mü ®èi víi nhËp khÈu hµng thùc phÈm Hoa Kú lµ mét thÞ tr­êng tiªu thô giµu cã nhÊt thÕ giíi. Søc hÊp dÉn cña thÞ tr­êng nµy ®· ®­îc chøng minh. Thùc tÕ theo kinh nghiÖm ph¸t triÓn cña c¸c n­íc Ch©u ¸ cho thÊy c¸c nÒn kinh tÕ lín nh­ NhËt, Hµn Quèc, §µi Loan, ASEAN vµ Trung Quèc ®Òu rÊt coi träng thÞ tr­êng Mü vµ ®ã lµ n¬i xuÊt khÈu chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn. Nhu cÇu hµng ho¸ cña Mü rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ chÊt l­îng, tõ lo¹i mang tÝnh phæ th«ng ®Õn lo¹i cao cÊp. NÕu doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam cã mét mÆt hµng tèt, cã gi¸ c¹nh tranh th× h·y nªn xuÊt khÈu sang Hoa Kú. Hai kh¸i niÖm “b¸n tíi”(selling to) Hoa Kú vµ “b¸n ë” (selling in) Hoa Kú x¸c ®Þnh hai vÞ thÕ kh¸c nhau cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp chØ dõng ë møc ®é “b¸n tíi” Hoa Kú tøc lµ doanh nghiÖp míi ®øng ®»ng xa nh×n vµo thÞ tr­êng nµy hoÆc ®· “mon men” l¹i gÇn nh­ng ch­a d¸m vµo h¼n. B¸n hµng theo ®iÒu kiÖn FOB lóc nµy lµ thÝch hîp h¬n c¶ vµ kÕt qu¶ tÊt nhiªn an toµn nh­ng lîi nhuËn ch­a cao, th­¬ng hiÖu, h×nh ¶nh ch­a thùc sù râ nÐt. “B¸n ë” Hoa Kú còng ®ång nghÜa víi viÖc doanh nghiÖp nhËn thªm nhiÒu tr¸ch nhiÖm, chi phÝ vµ rñi ro h¬n tuy nhiªn møc lîi nhuËn th× kh«ng bao giê nhá, tiÕp cËn thÞ tr­êng s©u h¬n, n¾m b¾t c¬ héi b¸n hµng nhanh h¬n nhiÒu so víi nh÷ng doanh nghiÖp “b¸n tíi” Hoa Kú. Muèn “b¸n ë” Hoa Kú, doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ ph¶i gi¶i quyÕt nhiÒu kh©u c«ng viÖc nh­ cö ®¹i diÖn, thiÕt lËp hÖ thèng ph©n phèi quan hÖ víi ng­êi b¸n lÎ hay ng­êi tiªu dïng, triÓn khai vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiÕp thÞ, thuª ng­êi lµm vµ dÝnh lÝu ®Õn c¸c quy ®Þnh vµ luËt lÖ cña ChÝnh phñ Hoa Kú. HiÓu biÕt c¸c thñ tôc h¶i quan cña Mü ®èi víi hµng thùc phÈm nhËp khÈu ®· gi¶i quyÕt mét kh©u quan träng, cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Çu tiªn cho viÖc tiªu thô ®­îc l« hµng ®ã trªn thÞ tr­êng Mü nÕu doanh nghiÖp “b¸n ë” Hoa Kú. Vµ cho dï cã ch­a ®ñ søc “b¸n ë” Hoa Kú ®i ch¨ng n÷a, hiÓu biÕt thñ tôc h¶i quan Mü ®èi víi mÆt hµng thùc phÈm nhËp khÈu còng sÏ gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cho hµng thùc phÈm ViÖt Nam bëi v× ng­êi nhËp khÈu nµo còng muèn ng­êi xuÊt khÈu céng t¸c tÝch cùc víi m×nh trong viÖc lµm thñ tôc nhËp khÈu cho hµng ho¸. Nh÷ng l­u ý sau ®©y sÏ chØ ra b»ng c¸ch nµo hµng sÏ ®­îc th«ng quan vµ th«ng quan mét c¸ch nhanh chãng. 3.2.1. ChuÈn bÞ l« hµng thùc phÈm 3.2.1.1. T×m hiÓu yªu cÇu cña c¸c c¬ quan qu¶n lý thùc phÈm cã liªn quan ë Mü ®èi víi mÆt hµng thùc phÈm mµ doanh nghiÖp ®Þnh xuÊt khÈu §©y lµ b­íc ®Çu tiªn quan träng ®¶m b¶o thµnh c«ng cho c¸c b­íc tiÕp theo, do ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i hÕt søc l­u ý vµ cã sù chuÈn bÞ cho chu ®¸o. Ch¼ng h¹n nh­ ®èi víi mÆt hµng thñy s¶n, Côc qu¶n lý thùc phÈm vµ d­îc phÈm FDA quy ®Þnh c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong vµ ngoµi n­íc Mü ®Òu ph¶i ¸p dông hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm dùa trªn nguyªn t¾c ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh c¸c nguy c¬ vµ ®iÓm kiÓm so¸t tíi h¹n (HACCP), c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i quan t©m x©y dùng hÖ thèng HACCP t¹i c¬ së cña m×nh, sau ®ã ph¶i ®¨ng ký kiÓm tra ®Ó ®­îc cÊp chøng nhËn cña Trung t©m kiÓm tra chÊt l­îng vµ an toµn vÖ sinh thuéc Bé Thñy s¶n, lµ c¬ quan cña nhµ n­íc ta ®­îc FDA ñy quyÒn kiÓm tra vµ chøng nhËn nÕu ®¹t yªu cÇu HACCP. §Ó x©y dùng ®­îc hÖ thèng HACCP theo yªu cÇu cña FDA, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m hiÓu quy ®Þnh chi tiÕt cña FDA vÒ HACCP ®­îc ®¨ng t¶i trªn c¸c Ên phÈm cña FDA hoÆc trªn trang web cña FDA, hay cö ng­êi tham gia c¸c líp tËp huÊn, ®µo t¹o vÒ x©y dùng quy tr×nh HACCP do Bé Thñy s¶n ViÖt Nam hoÆc c¸c tæ chøc quèc tÕ (FAO, UNDP) tæ chøc. Rau qu¶ nhËp khÈu vµo Mü còng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh riªng ch¼ng h¹n cµ chua t­¬i, lª, tµu, chanh, cam, hµnh kh«, tái, d­a chuét, nho kh«, mËn kh«…ph¶i ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu nhËp khÈu cña Mü liªn quan ®Õn lo¹i h×nh, kÝch cì, ®é chÝn cña s¶n phÈm. NhËp khÈu gia sóc, gia cÇm ph¶i xin giÊy phÐp cña C¬ quan kiÓm dÞch vÒ ®éng vËt vµ thùc vËt (APHIS)… RÊt nhiÒu c¸c quy ®Þnh cÇn ph¶i ®­îc tu©n thñ ®óng, nÕu kh«ng cã sù t×m hiÓu mét c¸ch khoa häc th× doanh nghiÖp rÊt dÔ bÞ l¹c gi÷a mét rõng th«ng tin mµ kh«ng biÕt hoÆc bá sãt nh÷ng yªu cÇu cô thÓ ®èi víi mÆt hµng thùc phÈm xuÊt khÈu cña m×nh. C¸ch tèt nhÊt ®Ó cã ®­îc c¸c th«ng tin nµy chÝnh lµ trong qu¸ tr×nh ký kÕt hîp ®ång, c¸c doanh nghiÖp cÇn yªu cÇu tõ phÝa b¹n hµng Mü cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ ph¸p luËt Mü cã liªn quan ®Õn mÆt hµng xuÊt khÈu, lµm thÕ nµo ®Ó hµng lµ hîp ph¸p, ®¸p øng ®ñ c¸c tiªu chuÈn nhËp khÈu vµo Mü, nh÷ng giÊy tê nµo cÇn thiÕt ph¶i xuÊt tr×nh cho c¸c c¬ quan qu¶n lý an toµn thùc phÈm…®Ó tõ ®ã chuÈn bÞ l« hµng cho phï hîp. Mét nguån cung cÊp th«ng tin quan träng n÷a ®ã chÝnh lµ c¬ quan qu¶n lý cña Mü ®èi víi mÆt hµng thùc phÈm xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Mü. Doanh nghiÖp ViÖt Nam cã thÓ liªn l¹c qua ®iÖn tho¹i, email, th­ tõ…trùc tiÕp víi c¸c c¬ quan nµy ®Ó cã ®­îc nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ. Trong mäi tr­êng hîp, internet vµ tiÕng Anh lµ hai c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt nÕu c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam cã ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn cã kh¶ n¨ng sö dông thµnh th¹o hai c«ng cô trªn bëi v× hÇu hÕt nh÷ng quy ®Þnh, tiªu chuÈn nhËp khÈu hµng thùc phÈm cña Mü ®Òu ®­îc ®¨ng t¶i trªn internet vµ rÊt dÔ dµng t×m kiÕm. Tu©n thñ ®óng yªu cÇu cña c¸c c¬ quan qu¶n lý thùc phÈm cã liªn quan ë Mü ®èi víi mÆt hµng thùc phÈm mµ doanh nghiÖp ®Þnh xuÊt khÈu còng chÝnh lµ mét ®iÒu kiÖn th«ng quan, h¬n n÷a rót ng¾n ®­îc thêi gian kiÓm tra cho l« hµng thùc phÈm t¹i c¶ng khÈu Mü, tõ ®ã ®Èy nhanh ®­îc tèc ®é th«ng quan cho hµng. 3.2.1.2. §ãng gãi hµng thùc phÈm ViÖc ®ãng gãi hµng thùc phÈm xuÊt sang Mü ®Ó ®¶m b¶o tÝnh t­¬i sèng, an toµn cho hµng ®Õn tËn n¬i giao hµng cuèi cïng vµ thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn lµ mét yªu cÇu kü thuËt, cã tÝnh chÊt chuyªn m«n. Nh÷ng th«ng tin h­íng dÉn cho viÖc ®ãng gãi nµy cã thÓ t×m thÊy ë c¸c tµi liÖu cña c«ng ty tµu biÓn, ng­êi chuyªn chë, ®¹i lý giao nhËn…Môc nµy xin l­u ý c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÒ khÝa c¹nh h¶i quan trong ®ãng gãi hµng thùc phÈm, nghÜa lµ viÖc ®ãng gãi hµng thùc phÈm nªn theo c¸ch thøc mµ h¶i quan Mü cã thÓ kiÓm tra, c©n ®o vµ gi¶i phãng hµng nhanh, ®ång thêi ph¶i theo c¸ch mµ kh«ng cã møc thuÕ t¨ng thªm nµo n¶y sinh do viÖc ®ãng gãi hµng kh«ng ®óng c¸ch. §ãng gãi hµng thùc phÈm ®óng yªu cÇu vµ lËp ho¸ ®¬n lu«n lu«n ®i liÒn víi nhau. C¸c doanh nghiÖp sÏ ®Èy nhanh qu¸ tr×nh th«ng quan b»ng c¸ch: - LËp ho¸ ®¬n cho l« hµng mét c¸ch cã hÖ thèng. - Cho biÕt chÝnh x¸c sè l­îng mçi mÆt hµng trong tõng hßm hay kiÖn… - Ghi ký hiÖu vµ sè hiÖu cho tõng kiÖn. - Ghi nh÷ng sè, ký m· hiÖu nµy trong ho¸ ®¬n t­¬ng øng víi nhãm hµng trong kiÖn cã nh÷ng ký m· hiÖu nµy. Khi c¸c kiÖn chØ chøa mét lo¹i hµng thùc phÈm, hoÆc khi nh÷ng hµng thùc phÈm nhËp khÈu trong c¸c kiÖn cã néi dung vµ gi¸ trÞ gièng nhau, th× viÖc kiÓm tra hµng thùc phÈm theo kiÖn ®­îc chØ ®Þnh vµ cho môc ®Ých thuÕ quan sÏ ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu. §«i khi v× chñng lo¹i hµng thùc phÈm hoÆc v× c¸ch thøc ®ãng gãi kh«ng khoa häc, nh©n viªn h¶i quan sÏ ph¶i kiÓm tra c¶ chuyÕn hµng. C¸c doanh nghiÖp còng nªn biÕt r»ng h¶i quan Mü sÏ kiÓm tra hµng nhËp khÈu ®Ó t×m ma tóy giÊu trong hµng mµ ng­êi göi hµng hoÆc ng­êi nhËp khÈu kh«ng biÕt. ViÖc nµy g©y mÊt nhiÒu thêi gian vµ tiÒn b¹c cho c¶ ng­êi nhËp khÈu vµ c¬ quan h¶i quan. ViÖc kiÓm tra t×m ma tóy cã thÓ ®ßi hái ph¶i më hÕt container, hßm, kiÖn…®Ó kiÓm tra trùc tiÕp l« hµng. C«ng viÖc ®ßi hái nhiÒu lao ®éng nµy dï lµ do h¶i quan Mü, tæ chøc lao ®éng, hay c¸ nh©n lµm ®Òu ph¸t sinh chi phÝ, chËm trÔ vµ nh÷ng h­ h¹i ®èi víi hµng thùc phÈm. Ng­êi xuÊt khÈu cã thÓ kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy b»ng c¸ch lµm viÖc víi h¶i quan ®Ó x©y dùng nh÷ng tiªu chuÈn cho phÐp viÖc kiÓm tra cña c¬ quan h¶i quan cã hiÖu qu¶ nh­ dµnh mét kho¶ng trèng võa ®ñ ë trªn nãc container vµ mét lèi nhá ë gi÷a ®Ó sö dông cho viÖc kiÓm tra ma tóy cña h¶i quan vµ chã nghiÖp vô. Hµng thùc phÈm ®­îc dì ra khái tµu nh­ thÕ nµo còng ¶nh h­ëng tíi viÖc kiÓm tra cña h¶i quan. C¸ch h÷u hiÖu nhÊt lµ “palet ho¸” viÖc xÕp hµng - tøc xÕp hµng lªn c¸c gi¸, xe n©ng sÏ ®­îc sö dông vµ nh­ vËy sÏ tiÕt kiÖm thêi gian cho doanh nghiÖp. §ãng gãi kh«ng khoa häc vÝ dô nh­ ®ãng gãi chung nhiÒu lo¹i hµng cã thÓ sÏ lµm t¨ng møc thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép. Nh÷ng mÆt hµng thùc phÈm ph¶i chÞu nhiÒu møc thuÕ kh¸c nhau nh­ng l¹i ®­îc ®ãng gãi chung hoÆc lÉn víi nhau, lµm cho nh©n viªn h¶i quan kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ mçi chñng lo¹i hµng, møc thuÕ ¸p dông cho toµn bé l« hµng ®ã sÏ lµ møc thuÕ cao nhÊt ¸p dông cho mét chñng lo¹i hµng nµo ®ã trong l« hµng ®ãng chung trõ khi ng­êi nhËn hµng hoÆc ®¹i diÖn cña hä t¸ch rêi c¸c lo¹i hµng ra víi sù gi¸m s¸t cña h¶i quan. Rñi ro vµ chi phÝ cña viÖc ph©n t¸ch c¸c lo¹i hµng thuéc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi nhËn hµng. ViÖc ph©n t¸ch ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trong vßng 30 ngµy (trõ khi ®­îc phÐp l©u h¬n) kÓ tõ ngµy h¶i quan th«ng b¸o cho ng­êi nhËn hµng biÕt vÒ nhiÒu lo¹i hµng ®­îc ®ãng gãi chung. TiÒn thï lao vµ c¸c chi phÝ cho nh©n viªn h¶i quan gi¸m s¸t viÖc ph©n t¸ch l« hµng sÏ do ng­êi nhËn hµng thanh to¸n. RÊt nhiÒu thêi gian l·ng phÝ vµ chi phÝ sÏ ph¸t sinh nÕu viÖc ®ãng gãi hµng kh«ng khoa häc. 3.2.1.3. Ký m· hiÖu hµng thùc phÈm H¶i quan sÏ kiÓm tra rÊt g¾t gao viÖc ghi ký m· hiÖu cho hµng thùc phÈm nhËp khÈu nhÊt lµ viÖc ghi ký m· hiÖu n­íc xuÊt xø. Ghi ký m· hiÖu sai hay gian lËn th× hµng kh«ng nh÷ng kh«ng ®­îc th«ng quan mµ doanh nghiÖp cßn ph¶i nép ph¹t kh¸ nÆng. Do vËy, doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam ph¶i t×m hiÓu nh÷ng quy ®Þnh cña h¶i quan Mü vÒ ký m· hiÖu vµ c¸c luËt vÒ ký m· hiÖu hµng ho¸ cña Mü. LuËt cña Mü quy ®Þnh mçi mÆt hµng do n­íc ngoµi s¶n xuÊt ph¶i ®­îc ghi ký m· hiÖu ë nh÷ng vÞ trÝ dÔ thÊy, râ rµng, khã tÈy xo¸, vµ th­êng xuyªn theo néi dung cña hµng ho¸ cho phÐp cïng víi tªn tiÕng Anh cña n­íc xuÊt xø. Ký m· hiÖu bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: tªn s¶n phÈm; sè hiÖu c¬ së s¶n xuÊt, n­íc xuÊt xø ghi ngay d­íi tªn s¶n phÈm; tªn vµ ®Þa chØ ng­êi s¶n xuÊt hoÆc ng­êi ph©n phèi; träng l­îng tÞnh; thµnh phÇn; th«ng tin dinh d­ìng vµ h­íng dÉn xÕp dì (nÕu cÇn thiÕt). Ký m· hiÖu n­íc xuÊt xø lµ mét néi dung b¾t buéc cña ký m· hiÖu hµng thùc phÈm. Tuy nhiªn, ®èi víi mét sè hµng thùc phÈm nhÊt ®Þnh cã thÓ kh«ng b¾t buéc hoÆc ®­îc miÔn ghi ký hiÖu n­íc xuÊt xø. H¶i quan Mü cã danh s¸ch c¸c mÆt hµng cô thÓ kh«ng b¾t buéc ph¶i ghi ký hiÖu n­íc xuÊt xø, hµng thùc phÈm chØ chiÕm sè Ýt trong ®ã (vÝ dô chØ cã rau qu¶, h¹t, ®éng vËt sèng hoÆc ®· chÕt, c¸, chim ë trong tr¹ng th¸i tù nhiªn hoÆc kh«ng xö lý g× thªm). NÕu nh÷ng mÆt hµng nµy l¹i ®­îc ®ãng gãi l¹i ë Mü, th× nh÷ng bao b× míi ph¶i ®­îc ghi ký hiÖu tªn n­íc xuÊt xø. Kh«ng thùc hiÖn ®óng yªu cÇu nµy, doanh nghiÖp sÏ ph¶i chÞu mét møc ph¹t hoÆc møc thuÕ bæ sung cho hµng. Nh÷ng mÆt hµng sau ®­îc miÔn ghi ký m· hiÖu n­íc xuÊt xø: - Hµng ho¸ ®­îc nhËp khÈu ®Ó ng­êi nhËp khÈu dïng vµ kh«ng ®­îc b¸n l¹i. - Hµng ho¸ ®­îc ng­êi nhËp khÈu gia c«ng ë Mü. - Hµng ho¸ mµ ng­êi mua cuèi cïng ë Mü ®· biÕt xuÊt xø cña hµng ®ã mét c¸ch hiÓn nhiªn. - Hµng ho¸ kh«ng thÓ ghi ký m· hiÖu ®­îc. - Hµng ho¸ kh«ng thÓ ghi ký m· hiÖu tr­íc khi göi sang Mü v× sÏ g©y h­ h¹i. - C¸c chÊt liÖu th«. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam cÇn ph¶i l­u ý ®èi víi vÊn ®Ò ghi ký m· hiÖu cho hµng thùc phÈm cña m×nh. TÊt c¶ c¸c th«ng tin trªn bao b× ngoµi, còng nh­ trªn bao b× trùc tiÕp cña mÆt hµng ®Òu ph¶i ®¶m b¶o trung thùc, râ rµng, nhÊt lµ ký hiÖu n­íc xuÊt xø. Ghi ký m· hiÖu kh«ng trung thùc, gian lËn hoÆc kh«ng râ rµng, kh«ng tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña Mü sÏ ph¸t sinh thªm nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ nh­ chi phÝ ®ãng gãi l¹i, chi phÝ kiÓm tra, gi¸m s¸t cña h¶i quan, g©y h­ h¹i cho hµng nhÊt lµ ®èi víi hµng thùc phÈm. 3.2.1.4. ThiÕt lËp quy tr×nh an ninh tuyÖt ®èi ë c¬ së s¶n xuÊt vµ trong qu¸ tr×nh chuyªn chë Mét trong nhiÒu ph­¬ng thøc bu«n lËu ma tóy chñ yÕu vµo Mü lµ göi lÉn vµo hµng nhËp khÈu. Nh÷ng kÎ bu«n lËu ma tóy sÏ ®Æt ma tóy trong c¸c l« hµng hoÆc trong c¸c container chøa hµng ®­îc phÐp nhËp khÈu vµo Mü. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ph¶i thiÕt lËp ®­îc quy tr×nh an ninh tuyÖt ®èi ë c¬ së s¶n xuÊt vµ trong qu¸ tr×nh chuyªn chë. Ngay tõ kh©u ®ãng gãi hµng thùc phÈm, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o bao b× ®ãng gãi ch¾c ch¾n, nÕu bao b× cã bÞ më th× sÏ cã dÊu hiÖu nhËn biÕt. S¾p xÕp hµng còng ph¶i theo c¸ch hîp lý sao cho chã nghiÖp vô cña h¶i quan cã thÓ ph¸t hiÖn ra ma tóy giÊu trong kiÖn hµng. Mét kiÖn hµng bÞ ph¸t hiÖn cã chøa chÊt ma tóy sÏ khiÕn cho viÖc kiÓm tra toµn bé l« hµng sÏ chÆt chÏ h¬n vµ mÊt nhiÒu thêi gian h¬n. C¸ch tèt nhÊt lµ phßng ngõa cßn h¬n kh¾c phôc, do vËy mµ ®èi víi vÊn ®Ò nµy, c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i dµnh sù quan t©m thÝch ®¸ng. 3.2.1.5. §¨ng ký nh·n hiÖu cho hµng thùc phÈm t¹i Mü §¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ cho hµng thùc phÈm t¹i Mü lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc ®Çu tiªn doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam nªn lµm tr­íc khi xuÊt khÈu sang Mü, ®Ó tr¸nh bÞ chiÕm ®o¹t nh·n hiÖu vµ kh«ng gÆp ph¶i bÊt k× trë ng¹i nµo trong viÖc kiÓm tra cña h¶i quan Mü nh»m b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. §· cã nhiÒu tr­êng hîp nh·n hiÖu hµng ho¸ cña ViÖt Nam bÞ doanh nghiÖp n­íc ngoµi chiÕm ®o¹t, ®¨ng ký tr­íc t¹i Mü nh­ cµ phª Trung Nguyªn, n­íc m¾m Phó Quèc… Theo luËt Mü, bÊt k× mÆt hµng thùc phÈm nµo qua kiÓm tra h¶i quan nÕu bÞ ph¸t hiÖn mang nh·n hiÖu gi¶ hoÆc sao chÐp, b¾t ch­íc mét nh·n hiÖu ®· ®¨ng ký b¶n quyÒn cña mét c«ng ty Mü, hay nh·n hiÖu cña mét c«ng ty n­íc ngoµi ®· ®¨ng ký b¶n quyÒn t¹i Mü ®Òu cã thÓ bÞ h¶i quan b¾t gi÷ vµ tÞch thu. Muèn ®­îc th«ng quan vµ th«ng quan nhanh chãng, c¸c mÆt hµng thùc phÈm ViÖt Nam ph¶i ®­îc ®¨ng ký nh·n hiÖu t¹i Mü. Doanh nghiÖp ViÖt Nam cã thÓ ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ víi V¨n phßng s¸ng chÕ vµ nh·n hiÖu hµng ho¸ Mü (USPTO) b»ng giÊy tê hoÆc qua email, tuy nhiªn, ®Ó thµnh c«ng ngoµi viÖc göi th­ ®iÖn tö c¸c doanh nghiÖp cÇn chó ý chän mét ®¹i diÖn cña m×nh ë Mü ®Ó tiÕp tôc trao ®æi th«ng tin. Chi phÝ cho viÖc ®¨ng ký mét nhãm s¶n phÈm lµ 335 USD vµ thêi gian xÐt cÊp lµ 15-18 th¸ng. Doanh nghiÖp nép ®¬n ®¨ng ký ph¶i s½n sµng gi¶i ®¸p nh÷ng c©u hái cña USPTO, nÕu kh«ng cã tr¶ lêi, ®¬n ®¨ng ký sÏ bÞ ®×nh chØ. B¶n sao ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ sÏ ®­îc nép cho c¬ quan h¶i quan vµ ®­îc l­u gi÷ theo quy ®Þnh. Doanh nghiÖp ViÖt Nam hoµn toµn cã thÓ yªn t©m khi h¶i quan Mü tiÕn hµnh kiÓm tra hµng thùc phÈm ®Ó b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. 3.2.2. ChuÈn bÞ bé hå s¬ vÒ hµng thùc phÈm Bªn c¹nh hµng thùc phÈm th× bé hå s¬ vÒ hµng thùc phÈm lµ ®èi t­îng chñ yÕu chÞu sù kiÓm tra cña h¶i quan, h¬n thÕ n÷a, h¶i quan sÏ kiÓm tra trùc tiÕp bé hå s¬ tr­íc khi kiÓm tra hµng thùc phÈm. NhiÒu tr­êng hîp, hµng sÏ ®­îc th«ng quan ngay trªn c¬ së bé hå s¬ khai b¸o. Do vËy, bé hå s¬ ®Çy ®ñ chøng tõ, néi dung cña c¸c chøng tõ khai b¸o trung thùc, chÝnh x¸c vÒ hµng thùc phÈm, tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña h¶i quan Mü lµ mét nh©n tè quan träng chñ yÕu ®Ó hµng thùc phÈm ®­îc phÐp th«ng quan. Vµ cho dï tù m×nh lµm thñ tôc h¶i quan t¹i Mü cho hµng thùc phÈm hay ng­êi nhËp khÈu Mü sÏ tiÕn hµnh c«ng viÖc nµy, th× tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®Çy ®ñ chøng tõ trong bé hå s¬ khai b¸o vµ chøng tõ liªn quan ®Õn bé hå s¬ khai b¸o, còng nh­ c¸c néi dung khai b¸o trªn chøng tõ, ph¶i ®­îc doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam quan t©m vµ chuÈn bÞ chu ®¸o. 3.2.2.1. Bé hå s¬ ph¶i ®Çy ®ñ chøng tõ Ng­êi lµm thñ tôc h¶i quan cho hµng nhËp khÈu ph¶i nép cho c¬ quan h¶i quan Mü hai bé hå s¬ ®ã lµ bé hå s¬ khai b¸o hµng nhËp khÈu vµ bé hå s¬ tãm t¾t. Bé hå s¬ khai b¸o hµng nhËp khÈu ph¶i ®­îc xuÊt tr×nh trong vßng 15 ngµy kÓ tõ ngµy hµng ®Õn c¶ng n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu vµ bao gåm nh÷ng chøng tõ sau: Tê khai h¶i quan hµng nhËp khÈu theo mÉu h¶i quan 7533 hoÆc ®¬n xin cho giao hµng ngay theo mÉu h¶i quan 3461 trong tr­êng hîp hµng cÇn ®­îc giao ngay. B»ng chøng chøng minh quyÒn nhËp khÈu. Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i hoÆc ho¸ ®¬n s¬ bé khi ch­a thÓ lËp ®­îc ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i. PhiÕu ®ãng gãi hµng nÕu cÇn thiÕt. GiÊy b¶o ®¶m theo mÉu cña h¶i quan b¶o ®¶m cho viÖc nép thuÕ, phÝ vµ c¸c kho¶n ph¹t vi ph¹m (nÕu cã). Nh÷ng chøng tõ cÇn thiÕt kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng th«ng quan cña hµng thùc phÈm. Bé hå s¬ tãm t¾t ph¶i ®­îc xuÊt tr×nh trong vßng 10 ngµy kÓ tõ lóc hµng thùc phÈm ®­îc th«ng quan. Bé hå s¬ tãm t¾t rÊt quan träng v× nã cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ph©n lo¹i hµng thùc phÈm, Ên ®Þnh thuÕ suÊt, vµ thu thËp d÷ liÖu thèng kª chÝnh x¸c. Bé hå s¬ tãm t¾t kh«ng hîp lÖ, hµng ®· th«ng quan còng cã kh¶ n¨ng bÞ c¬ quan h¶i quan triÖu håi vµ thu gi÷. Nh÷ng chøng tõ sau ®©y cã trong bé hå s¬ tãm t¾t: B¶n sao toµn bé chøng tõ nhËp khÈu ®· tr¶ l¹i cho ng­êi nhËp khÈu, ng­êi m«i giíi h¶i quan sau khi hµng ®­îc th«ng quan. Tê khai tãm t¾t hµng nhËp khÈu theo mÉu h¶i quan 7501. GiÊy chøng nhËn hoµn tr¶ bé hå s¬ khai b¸o hµng nhËp khÈu còng nh­ toµn bé l« hµng thùc phÈm nhËp khÈu cho ng­êi nhËp khÈu hoÆc ng­êi m«i giíi h¶i quan ®­îc ñy quyÒn. C¸c ho¸ ®¬n vµ chøng tõ kh¸c cÇn cho viÖc x¸c ®Þnh møc thuÕ, thèng kª hoÆc chøng nhËn r»ng mäi yªu cÇu vÒ nhËp khÈu ®· ®­îc ®¸p øng. GiÊy chøng nhËn nép thuÕ quan ­íc tÝnh. Ngoµi viÖc nép ®ñ nh÷ng chøng tõ nªu trªn, c¸c doanh nghiÖp còng nªn chuÈn bÞ tÊt c¶ nh÷ng chøng tõ cã liªn quan kh¸c ®Ó xuÊt tr×nh cho h¶i quan Mü (nÕu tù m×nh lµm thñ tôc h¶i quan) hay ®Ó cung cÊp cho ng­êi nhËp khÈu Mü (nÕu ng­êi nhËp khÈu Mü lµm thñ tôc h¶i quan) nh»m gi¶i tr×nh mét c¸ch râ rµng nhÊt l« hµng thùc phÈm tr­íc c¬ quan h¶i quan Mü. VÝ dô sau sÏ chøng minh ®iÒu nµy: h¶i quan Mü xem xÐt c¶ tÝnh hîp lý gi÷a sè l­îng hµng ho¸ nhËp khÈu thÓ hiÖn trªn chøng tõ vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Trong tr­êng hîp chøng tõ cho thÊy ®Ó s¶n xuÊt ®­îc mét l­îng s¶n phÈm ph¶i cÇn ®Õn 10 m¸y chuyªn dông trong khi doanh nghiÖp chØ cã 5 m¸y (h¶i quan biÕt ®­îc ®iÒu nµy lµ do cã hå s¬ cña doanh nghiÖp l­u tr÷ t¹i c¬ së d÷ liÖu cña h¶i quan), nÕu doanh nghiÖp kh«ng chøng minh b»ng v¨n b¶n r»ng mét nöa s¶n l­îng ®­îc gia c«ng bªn ngoµi, hoÆc m­în thªm 5 m¸y cña doanh nghiÖp kh¸c ®Ó s¶n xuÊt, hoÆc s¶n l­îng ®ã cã ®­îc do nh÷ng lý do chÝnh ®ang kh¸c th× h¶i quan sÏ kh«ng cho phÐp l« hµng ®­îc lµm thñ tôc. Trong tr­êng hîp m­în m¸y, chøng tõ m­în m¸y ghi râ ngµy giê m­în, n¬i ®Æt m¸y vµ c¶ thêi gian tr¶ m¸y sÏ ph¶i xuÊt tr×nh cho c¬ quan h¶i quan. VÝ dô trªn phÇn nµo cho thÊy yªu cÇu phøc t¹p cña h¶i quan vÒ bé chøng tõ. Nh÷ng chøng tõ nép thªm sÏ ph¶i ®­îc xuÊt tr×nh cho c¬ quan h¶i quan Mü trong vßng 30 ngµy kÓ tõ khi cã th«ng b¸o yªu cÇu cña c¬ quan h¶i quan. Thêi gian nµy cã thÓ kÐo dµi mét c¸ch hîp lý nÕu ng­êi lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸ cã ®¬n xin phÐp. Nh÷ng chøng tõ ®­îc yªu cÇu nép thªm kh«ng ®­îc xuÊt tr×nh cho c¬ quan h¶i quan trong thêi gian quy ®Þnh th× l« hµng sÏ kh«ng ®­îc phÐp th«ng quan. Tuy nhiªn, trong tr­êng hîp h·n h÷u nÕu chøng tõ ph¶i cã trong hå s¬ vµ chøng tõ nép thªm bÞ thÊt l¹c, viÖc tù t¹o ra chøng tõ ®Ó xuÊt tr×nh cho h¶i quan lµ mét viÖc kh«ng nªn lµm, nhiÒu khi cßn g©y r¾c rèi h¬n cho doanh nghiÖp. Nãi râ t×nh tr¹ng mÊt chøng tõ vµ gi¶i thÝch lý do mÊt vÉn lµ c¸ch tèt h¬n c¶. Trong mét sè tr­êng hîp, h¶i quan sÏ cho phÐp hµng ®­îc th«ng quan. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ vµ l­u tr÷ tÊt c¶ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn l« hµng thùc phÈm xuÊt khÈu ®Ó xuÊt tr×nh cho c¬ quan h¶i quan lµ mét c«ng viÖc cÇn sù quan t©m thÝch ®¸ng, cµng kh«ng thÓ bÞ coi nhÑ nÕu doanh nghiÖp muèn hµng cña m×nh ®Õn ®­îc tay ng­êi tiªu dïng Mü. 3.2.2.2. C¸ch lËp c¸c chøng tõ Nép ®Çy ®ñ chøng tõ th«i ch­a ®ñ, c¸ch lËp c¸c chøng tõ còng cÇn ph¶i ®­îc doanh nghiÖp thùc hiÖn nghiªm tóc. C¸ch lËp c¸c chøng tõ ®­îc hiÓu lµ c¸ch doanh nghiÖp khai b¸o th«ng tin vÒ mÆt hµng xuÊt khÈu cña m×nh trªn nh÷ng chøng tõ theo mÉu cña h¶i quan vµ trªn nh÷ng chøng tõ do chÝnh doanh nghiÖp lËp. Th«ng tin khai b¸o vÒ l« hµng ph¶i ®¶m b¶o chÝnh x¸c, trung thùc vµ toµn diÖn. Th«ng tin khai b¸o ch­a ®ñ hay cßn m©u thuÉn vµ viÖc kiÓm tra h¶i quan thùc tÕ ®èi víi hµng nhËp khÈu kh«ng ®­a ®Õn kÕt qu¶ nh­ trong khai b¸o kh«ng nh÷ng doanh nghiÖp bÞ ph¹t mµ cßn bÞ ghi tªn vµo sæ theo dâi cña h¶i quan (nÕu møc ph¹t trªn 100 USD trë lªn), trong vßng 10 n¨m liÒn sau ®ã doanh nghiÖp sÏ liªn tôc bÞ kiÓm tra tÊt c¶ c¸c l« hµng mµ doanh nghiÖp nhËp khÈu vµo Mü. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu mµ nhiÒu l« hµng cña doanh nghiÖp ViÖt Nam bÞ c¬ quan h¶i quan Mü gi÷ l¹i c¶ng v× doanh nghiÖp ch­a biÕt c¸ch ®iÒn vµo c¸c tê khai, khai ch­a ®óng c¸c néi dung quy ®Þnh bëi h¶i quan nhÊt lµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng nhËp khÈu. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i l­u ý c¸ch lËp mét sè chøng tõ sau ®©y: 1. Tê khai h¶i quan hµng nhËp khÈu theo mÉu h¶i quan 7533, tê khai tãm t¾t hµng nhËp khÈu theo mÉu h¶i quan 7501. MÉu c¸c tê khai h¶i quan trªn ®Òu ®­îc c¬ quan h¶i quan Mü c«ng bè vµ ®¨ng t¶i trªn trang web cña Tæng côc h¶i quan vµ b¶o vÖ biªn giíi (CBP) do vËy mµ rÊt dÔ dµng t×m kiÕm. Nh÷ng néi dung cã trong c¸c tê khai nµy ®· ®­îc tr×nh bµy ë môc 2.1.5.1 cña luËn v¨n. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ t×m hiÓu tr­íc nh÷ng néi dung ®ã ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh khai b¸o ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c cho mÆt hµng thùc phÈm xuÊt khÈu cña m×nh t¹i c¸c c¬ quan h¶i quan c¶ng khÈu cña Mü. Ph©n lo¹i hµng ho¸, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ tõ ®ã tÝnh ®­îc møc thuÕ nhËp khÈu cho hµng thùc phÈm lµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lµm thñ tôc khai b¸o h¶i quan. §Ó th«ng tin khai b¸o vÒ ph©n lo¹i hµng, trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng lµ chÝnh x¸c, ®­îc h¶i quan chÊp nhËn nhiÒu khi kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ dµng. NÕu kh«ng thÓ x¸c ®Þnh m· sè mÆt hµng thùc phÈm, møc thuÕ suÊt ¸p dông trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu cña Mü, doanh nghiÖp cã thÓ göi ®¬n yªu cÇu vÒ ph©n ®Þnh h¹ng môc thuÕ ¸p dông cho hµng ho¸ ®Õn c¬ quan h¶i quan c¶ng khÈu n¬i hµng sÏ ®­îc lµm thñ tôc h¶i quan. Néi dung ®¬n gåm cã: M« t¶ hµng thùc phÈm ®Çy ®ñ. Göi mÉu, nÕu cã thÓ hoÆc h×nh vÏ, tµi liÖu minh häa kh¸c cã Ých trong viÖc bæ sung cho m« t¶ b»ng ch÷. Gi¸ chi tiÕt cña nguyªn vËt liÖu vµ sè l­îng t­¬ng øng theo % nÕu cã thÓ. M« t¶ c«ng dông chÝnh cña hµng, theo cÊp h¹ng hoÆc lo¹i h¹ng, ë Mü. Th«ng tin vÒ øng dông, nÕu cã, vÒ th­¬ng m¹i, khoa häc hoÆc th«ng th­êng. Th«ng tin kh¸c cã thÓ liªn quan hoÆc ®­îc yªu cÇu cho môc ®Ých ph©n ®Þnh h¹ng môc thuÕ cho hµng. §Ó tr¸nh c¸c chËm trÔ, yªu cÇu cña doanh nghiÖp cµng hoµn chØnh vµ ®Çy ®ñ th× cµng tèt. Doanh nghiÖp sÏ sím nhËn ®­îc th­ tr¶ lêi gióp ®ì cña h¶i quan Mü. §èi víi viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng thùc phÈm nhËp khÈu vµo Mü, doanh nghiÖp còng cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña c¬ quan h¶i quan Mü b»ng viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó nh©n viªn h¶i quan xem xÐt vµ cã c©u tr¶ lêi sím nhÊt. C¸c doanh nghiÖp còng nªn nhí r»ng kh«ng thÓ û l¹i vµo viÖc hái ý kiÕn h¶i quan mµ tr­íc khi tham kh¶o ý kiÕn cña h¶i quan Mü, doanh nghiÖp ®· cã nh÷ng nç lùc, cÇn mÉn hîp lý ®Ó ph©n lo¹i vµ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cho hµng. Nh©n viªn h¶i quan sÏ ®¸nh gi¸ cao sù céng t¸c cña doanh nghiÖp. 2. Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i lµ c¬ së quan träng ®Ó h¶i quan tÝnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cho hµng nhËp khÈu. Do ®ã, mäi th«ng tin ghi trªn ho¸ ®¬n ph¶i trung thùc, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh cña h¶i quan Mü. Néi dung mét ho¸ ®¬n hîp lÖ ®· ®­îc tr×nh bµy chi tiÕt ë ch­¬ng 2 môc 2.1.5.1 cña luËn v¨n nµy. Ngoµi ra, nh÷ng lçi sau ®©y doanh nghiÖp nªn tr¸nh khi lËp ho¸ ®¬n: - Doanh nghiÖp cho r»ng tiÒn hoa hång, phÝ b¶n quyÒn s¶n xuÊt, hoÆc c¸c phÝ kh¸c ®èi víi hµng thùc phÈm lµ “kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ” vµ bá kh«ng ghi trong ho¸ ®¬n. - Doanh nghiÖp mua hµng vµ b¸n ng­êi nhËp khÈu Mü víi gi¸ giao nh­ng trong ho¸ ®¬n l¹i ghi chi phÝ doanh nghiÖp bá ra ®Ó mua hµng thay v× viÖc ph¶i ghi gi¸ b¸n cho ng­êi nhËp khÈu Mü.’ - Doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng thùc phÈm víi mét phÇn nguyªn liÖu do ng­êi nhËp khÈu Mü cung cÊp nh­ng lËp ho¸ ®¬n chØ ghi chi phÝ thùc tÕ mµ hä bá ra mµ kh«ng tÝnh thªm trÞ gi¸ cña nh÷ng nguyªn liÖu do ng­êi nhËp khÈu cung cÊp. - Doanh nghiÖp göi hµng thay thÕ cho kh¸ch hµng ë Mü vµ lËp ho¸ ®¬n víi gi¸ thùc mµ kh«ng cho biÕt gi¸ ®Çy ®ñ cã khÊu trõ trÞ gi¸ hµng háng ®­îc göi tr­íc ®ã vµ bÞ tr¶ l¹i. - Doanh nghiÖp b¸n theo gi¸ cã chiÕt khÊu nh­ng l¹i lËp ho¸ ®¬n theo gi¸ thùc kh«ng cho biÕt sè tiÒn chiÕt khÊu. - Ho¸ ®¬n kh«ng râ rµng, chØ ghi thø tù tõng phÇn nhá, m« t¶ mét c¸ch c¾t xÐn hoÆc m· ho¸, hoÆc gép trong ho¸ ®¬n nhiÒu chuyÕn hµng. Tãm l¹i, bÊt k× th«ng tin nµo trong chøng tõ nhËp khÈu xuÊt tr×nh cho h¶i quan mµ kh«ng chÝnh x¸c, hoÆc dèi tr¸, hoÆc giÊu giÕm cã thÓ sÏ g©y ra sù chËm trÔ trong viÖc gi¶i phãng hµng, viÖc giam gi÷ hµng vµ kiÖn ng­êi lµm thñ tôc h¶i quan. Vµ cho dï viÖc th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c hoÆc bá bít th«ng tin lµ kh«ng cè ý, nh­ng ng­êi lµm thñ tôc h¶i quan vÉn ph¶i chøng tá r»ng hä ®· cã sù cÇn mÉn hîp lý vµ kh«ng bÊt cÈn ®Ó tr¸nh ®­îc nh÷ng chÕ tµi ph¹t, sù chËm trÔ trong viÖc cã ®­îc quyÒn së h÷u ®èi víi hµng nhËp khÈu. 3.2.3. Chó ý vÒ viÖc thuª tµu chë hµng thùc phÈm Tµu chë hµng thùc phÈm còng lµ mét nguyªn nh©n lµm cho hµng th«ng quan nhanh h¬n. Thuª tµu chë hµng nh­ thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o hµng ®­îc th«ng quan nhanh h¬n lµ mét c«ng viÖc cÇn ®­îc quan t©m, nÕu ng­êi xuÊt khÈu ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm thuª tµu chuyªn chë cho hµng thùc phÈm xuÊt sang Mü. ViÖc thuª nh÷ng h·ng chuyªn chë cã tham gia vµo HÖ thèng kª khai hµng tù ®éng (Automated Manifest System (AMS)) sÏ gióp cho hµng nhËp khÈu cËp c¶ng Hoa Kú nhanh h¬n, do viÖc khai b¸o tr­íc mçi chuyÕn hµng vµo c¶ng khÈu Hoa Kú sÏ ®­îc thùc hiÖn qua hÖ thèng ®iÖn tö, truyÒn tin nhanh chãng cho c¬ quan h¶i quan. H¬n n÷a, theo ch­¬ng tr×nh “quan hÖ ®èi t¸c h¶i quan – th­¬ng m¹i chèng khñng bè” (C-TPAT), nh÷ng “nhµ nhËp khÈu cã ®é rñi ro thÊp” (low-risk importer) sÏ lµm thñ tôc h¶i quan nhanh h¬n cho hµng cña hä víi ®iÒu kiÖn h·ng vËn chuyÓn l« hµng ®ã ph¶i tham gia hÖ thèng kª khai hµng tù ®éng cña h¶i quan. Thuª c¸c h·ng tµu biÓn cña Mü còng lµ mét gi¶i ph¸p ®Èy nhanh tèc ®é th«ng quan cho hµng, trong nhiÒu tr­êng hîp, h·ng tµu biÓn Mü sÏ cËp c¶ng Mü nhanh h¬n, h­ëng gi¸ dÞch vô ë c¶ng Mü rÎ h¬n c¸c h·ng tµu n­íc ngoµi vµ h·ng nµy cã thÓ t­ vÊn cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn c¸c thñ tôc nhËp khÈu nhanh chãng, dÔ dµng. 3.2.4. Thuª m«i giíi h¶i quan Thuª m«i giíi h¶i quan lµ viÖc cÇn thiÕt nªn lµm nÕu nh­ doanh nghiÖp lÇn ®Çu tiªn xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü vµ ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan cho hµng thùc phÈm. M«i giíi h¶i quan t¹i Mü lµ c¸ nh©n hoÆc c«ng ty ®­îc c¬ quan h¶i quan Mü cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng sau khi ®· tr¶i qua nh÷ng kú kiÓm tra g¾t gao vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n. Do ®ã, nhµ m«i giíi h¶i quan sÏ n¾m rÊt râ quy tr×nh thñ tôc h¶i quan t¹i Mü ®èi víi l« hµng thùc phÈm cña doanh nghiÖp, cã thÓ gi¶i quyÕt nhanh chãng mäi v­íng m¾c vµ r¾c rèi x¶y ra, lµm cho hµng thùc phÈm ®­îc th«ng quan nhanh chãng. Doanh nghiÖp còng cã thÓ tËn dông ®­îc kho¶n ký quü cña ng­êi m«i giíi h¶i quan. Chi phÝ thuª dÞch vô m«i giíi h¶i quan t¹i Mü ®«i khi l¹i hiÖu qu¶ h¬n nhiÒu nÕu doanh nghiÖp tù m×nh lµm thñ tôc h¶i quan cho hµng mµ ch­a n¾m râ nh÷ng quy ®Þnh h¶i quan cña Mü. Qua viÖc trao ®æi th«ng tin víi ng­êi m«i giíi h¶i quan trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc h¶i quan cho hµng thùc phÈm, doanh nghiÖp sÏ n¾m b¾t ®­îc c¸c thñ tôc ph¶i lµm, c¸ch thøc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò r¾c rèi n¶y sinh…tõ ®ã mµ v÷ng vµng, tù tin h¬n trong viÖc tù m×nh lµm thñ tôc h¶i quan ë Mü cho nh÷ng l« hµng tiÕp theo. Ng­êi m«i giíi h¶i quan t¹i Mü cã tham gia HÖ thèng m«i giíi tù ®éng (ABI) còng lµm gi¶m thiÓu ®¸ng kÓ thêi gian, chøng tõ trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc nhËp khÈu cho hµng ho¸. KÕt luËn Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ tr­êng Mü ®· trë thµnh thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Mü ngµy cµng t¨ng trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù ®ãng gãp ®¸ng kÓ cña hµng thùc phÈm xuÊt khÈu. Tuy vËy, ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc phÈm cña ViÖt Nam sang Mü ®· vµ ®ang vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n cÇn ph¶i kh¾c phôc trong ®ã khã kh¨n lín nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch­a th«ng hiÓu ®­îc quy ®Þnh, luËt lÖ cña Mü ®èi víi viÖc nhËp khÈu thùc phÈm, ®Æc biÖt lµ c¸c quy ®Þnh cña h¶i quan Mü vÒ thñ tôc nhËp khÈu cho hµng thùc phÈm. §Ó “nhanh ch©n” h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tõ c¸c n­íc xuÊt khÈu kh¸c, kÞp thêi ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng Mü, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam, nç lùc tõ phÝa m×nh, lµm cho hµng ®­îc th«ng quan nhanh chãng qua c¬ quan h¶i quan c¶ng khÈu t¹i Mü. Tr­íc hÕt, doanh nghiÖp ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o cho l« hµng thùc phÈm xuÊt khÈu, ®¶m b¶o hµng ®· tu©n thñ ®óng nh÷ng quy ®Þnh vÒ an toµn thùc phÈm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý thùc phÈm liªn quan cña Mü, ®óng quy ®Þnh cña h¶i quan vÒ ®ãng gãi, ký m· hiÖu… §èi víi bé chøng tõ xuÊt tr×nh cho c¬ quan h¶i quan Mü, doanh nghiÖp cÇn ph¶i chuÈn bÞ vµ l­u tr÷ ®Çy ®ñ chøng tõ nhËp khÈu do h¶i quan yªu cÇu, néi dung mçi chøng tõ ph¶i ®­îc khai b¸o ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, trung thùc vµ víi sù cÇn mÉn, quan t©m thÝch ®¸ng tõ phÝa doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, vÊn ®Ò thuª tµu chuyªn chë hµng thùc phÈm sang Mü vµ thuª m«i giíi h¶i quan còng cÇn ph¶i ®­îc chó ý. Gi¶i ph¸p l©u dµi ®Ó kh¾c phôc sù thiÕu hiÓu biÕt c¸c quy ®Þnh, luËt lÖ cña Mü vÒ thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng thùc phÈm cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÉn lµ viÖc doanh nghiÖp ph¶i chó ý n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, tù m×nh th«ng hiÓu quy tr×nh lµm thñ tôc h¶i quan cho hµng thùc phÈm t¹i c¶ng biÓn Mü bëi v× mäi quy ®Þnh, luËt lÖ vÒ vÊn ®Ò trªn ®· ®­îc c«ng bè c«ng khai, réng r·i trªn internet, h¬n n÷a c¸c c¬ quan cña Mü còng lu«n cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin cho doanh nghiÖp. Cã nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm ViÖt Nam míi t¹o dùng ®­îc chç ®øng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng Mü. Tµi liÖu tham kh¶o I. S¸ch tham kh¶o 1. Bé Th­¬ng M¹i/Trung t©m th«ng tin th­¬ng m¹i ViÖt Nam, H­íng dÉn tiÕp cËn thÞ tr­êng Hoa Kú, NXB Thèng kª, Hµ Néi 2002. 2. Bïi KiÕn Thµnh, Nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p lý cã liªn quan ®Õn hîp ®ång th­¬ng m¹i vµ thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng Mü, NXB Khoa häc X· héi, Hµ Néi 2002. 3. GS.TSKH. §µo TrÝ óc, B­íc ®Çu t×m hiÓu ph¸p luËt th­¬ng m¹i Mü, NXB Khoa häc X· héi, Hµ Néi 2002. 4. LuËt gia §Þnh TÝch Linh, Doanh nghiÖp cÇn biÕt khi quan hÖ th­¬ng m¹i víi Hoa Kú, NXB Thèng kª, Hµ Néi n¨m 2002. 5. Lª ThÞ Hång Ngäc, HÖ thèng ®iÒu hoµ m« t¶ vµ m· ho¸ hµng ho¸ vµ viÖc vËn dông x©y dùng danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ danh môc biÓu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ViÖt Nam, LuËn ¸n th¹c sÜ, Tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, 1999. 6. Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, XuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü (tµi liÖu dÞch), NXB C«ng ty in vµ V¨n ho¸ phÈm, Hµ Néi 2002. 7. Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, BiÓu thuÕ nhËp khÈu cña Hoa Kú (tµi liÖu dÞch), NXB C«ng ty in vµ V¨n ho¸ phÈm, Hµ Néi 2003. 8. TrÇn Thanh Quang, Nh÷ng quy ®Þnh vÒ nhËp khÈu hµng vµo Hoa Kú, NXB Thèng kª 1999. 9. Trung t©m nghiªn cøu ph¸t triÓn Invest Consult/C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, T×m hiÓu Hoa Kú cho môc ®Ých kinh doanh, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi 2002. II. C¸c bµi b¸o vµ b¶n tin tõ Internet 1. Thñ tôc h¶i quan Mü ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu, t¸c gi¶ Nh­ TiÕn, B¸o H¶i quan, sè 58 tõ ngµy 21®23/7/2003. 2. XuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü, nh÷ng ®iÓm míi quy ®Þnh vÒ an toµn thùc phÈm, t¸c gi¶ V¨n Qu©n, B¸o H¶i quan, sè 55 tõ ngµy 10®13/7/2003. 3. §¨ng ký th­¬ng hiÖu t¹i Mü, t¸c gi¶ Lan Nh­, B¸o H¶i quan, sè 62 tõ ngµy 4®6/8/2003. 4. Xu h­íng Èm thùc cña ng­êi Mü ®Õn 2020, t¸c gi¶ N.Q., T¹p chÝ Ngo¹i Th­¬ng, sè 4+5 tõ ngµy 1®20/2/2003. 5. Nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n mµ doanh nghiÖp cÇn biÕt ®Ó th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü, t¸c gi¶ Nh­ Quang, Thêi b¸o §Çu t­ sè 7/2002. 6. XuÊt n«ng s¶n sang Mü, th¸ch thøc lín h¬n sau 12/12/2003, t¸c gi¶ H¶i Nam, Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam sè 160 ngµy 6/10/2003. 7. XuÊt khÈu thñy s¶n ViÖt Nam vµo Mü – Nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra vµ c¸c gi¶i ph¸p, t¸c gi¶ Hoµng ThÞ ChØnh, T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn sè 67 th¸ng 1/2003. 8. Doanh nghiÖp cÇn khai b¸o chi tiÕt hµng ho¸ xuÊt vµo Mü, t¸c gi¶ Bïi §­¬ng, VN Express, ngµy 14/7/2003. 9. XuÊt khÈu vµo Mü: CÇn hiÓu quy ®Þnh H¶i quan, t¸c gi¶ Huúnh Ngäc L©m, Quèc tÕ ®iÖn tö, ngµy 4/7/2002. 10. §Ó hµng vµo Mü ®­îc th«ng quan, t¸c gi¶ N.T., VietNamNet, ngµy 22/6/2003. 11. Thùc phÈm ViÖt Nam vµo Mü bÞ tõ chèi gia t¨ng, t¸c gi¶ DiÖu Thuý, VietNamNet, ngµy 8/7/2003. 12. §¹o luËt míi cña Mü ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn xuÊt khÈu thùc phÈm, t¸c gi¶ N. L. §, SaigonNet, ngµy 2/7/2003. 13. Thñ tôc nhËp khÈu thùc phÈm vµo Mü, t¸c gi¶ K.D., TTVNOnline, ngµy 5/7/2003. 14. Hoa Kú nhËp khÈu 38 tû USD n«ng s¶n mçi n¨m: thÞ tr­êng hÊp dÉn, luËt lÖ khã l­êng, nguån tin Icard, Agroviet.gov.vn, ngµy 09/10/2003. 15. ThÞ tr­êng Mü – “s©n ch¬i” kh«ng dÔ th©m nhËp, t¸c gi¶ Lan Anh, VNExpress, ngµy 6/7/2003. 16. 300-400 doanh nghiÖp xuÊt khÈu thùc phÈm ph¶i ®¨ng ký víi FDA, t¸c gi¶ Hµ Yªn, VietNamNet, ngµy 27/2/2003. 17. N«ng l©m s¶n xuÊt khÈu vµo Mü ph¶i râ xuÊt xø, t¸c gi¶ B.T.V, vneconomy, ngµy 9/10/2003. … III. C¸c trang Web 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. … Phô lôc Phô lôc 1: C¸c ký hiÖu trong biÓu thuÕ nhËp khÈu cña Hoa Kú A HÖ thèng ­u ®·i thuÕ quan phæ cËp (GSP) A* Mét sè n­íc ®­îc miÔn ¸p dông BiÓu thuÕ nhËp khÈu A+ ChØ ¸p dông GSP ®èi víi hµng nhËp khÈu tõ c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn nhÊt B LuËt bu«n b¸n s¶n phÈm « t« C HiÖp ®Þnh vÒ th­¬ng m¹i hµng kh«ng d©n dông CA Khu vùc mËu dÞch tù do B¾c Mü ®èi víi Canada MX Khu vùc tù do th­¬ng m¹i B¾c Mü ®èi víi Mªhico E, E* LuËt t¸i thiÕt kinh tÕ lßng ch¶o Caribe D LuËt c¬ héi vµ ph¸t triÓn Ch©u phi IL Khu vùc th­¬ng m¹i tù do Hoa Kú - Ixraen J, J* LuËt ­u ®·i th­¬ng m¹i Andean JO LuËt thùc hiÖn khu vùc th­¬ng m¹i tù do Hoa Kú-Giooc-®an-ni K HiÖp ®Þnh vÒ bu«n b¸n d­îc phÈm L HiÖp ®Þnh bµn trßn Uruguay vÒ ho¸ chÊt trung gian cho thuèc nhuém R LuËt ®èi t¸c th­¬ng m¹i lßng ch¶o Hoa Kú - Caribe Phô lôc 2: Mét sè mÉu tê khai h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ nhËp vµo Mü

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThu tuc hai quan o cang bien cua My doi voi thuc pham nhap k.doc
Luận văn liên quan