Khóa luận Tổng quan về hàng điện tử Việt Nam

Mục lục Lời nói đầu 1 Chương I : Tổng quan về hàng điện tử 4 I. Giới thiệu khái quát về hàng điện tử . 4 1. Đặc trưng của hàng điện tử 4 2. Vài nét về sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử nước ta trong những năm qua 6 II. Vai trò của hàng điện tử . 8 1. Vai trò của hàng điện tử đối với nền kinh tế quốc dân 8 2. Vai trò của hàng điện tử đối với an ninh quốc phòng 9 3. Vai trò của hàng điện tử đối với trật tự an toàn xã hội 10 III. Tình hình thị trường hàng điện tử trên thế giới . 11 1.Tình hình cung trên thị trường hàng điện tử thế giới 11 2.Tình hình cầu trên thị trường hàng điện tử thế giới 15 3. Xu hướng phát triển thị trường hàng điện tử thế giới . 18 4. Một số thị trường hàng điện tử chủ yến trên thế giới . 21 Chương II: Thực trạng và triển vọng phát triển hàng điện tử Việt nam 28 I. Thực trạng phát triển hàng điện tử Việt nam 28 1. Nguồn cung ứng các sản phẩm điện tử ở Việt nam . 28 1.1 Nguồn cung hàng điện tử trong nước 28 1.2 Tình hình nhập khẩu hàng điện tử ở Việt nam 35 2. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm điện tử của Việt nam 38 2.1 Tình hình tiêu thụ hàng điện tử trong nước . 38 2.2 Tình hình xuất khẩu hàng điện tử của Việt nam 44 II. Triển vọng phát triển hàng điện tử Việt nam 47 1. Phân tích và dự báo thị trường hàng điện tử ỏ Việt nam 47 1.1 Thị trường trong nước 47 1.2 Triển vọng tiêu thụ hàng điện tử trong nước 50 1.3 Triển vọng xuất khẩu hàng điẹn tử của Việt nam 52 2. Sự cần thiết phát triển hàng điện tử ở Việt nam . 53 3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hàng điện tử . 54 3.1Những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển hàng điện tử 55 3.2Những nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sự phát triển hàng điện tử 59 4. Định hướng phát triển hàng điện tử của Việt nam . 63 Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hàng điện tử Việt nam . 72 I. Một số kinh nghiệm phát triển thành công ngành công nghiệp điện tử ở Châu á 72 1. Chiến lược phát triển thị trường . 72 2. Khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài và dỡ bỏ các rào cản . 72 3. Kế hoạch dài hạn để phát triển cân bằng và tự chủ ngành công nghiệp điện tử 72 4. Các hoạt động hỗ trợ kinh doanh . 73 5. Đảm bảo tự cung ứng linh kiện qua các chương trình phát triển công nghệ và nghiên cứu triển khai 73 6. Khai thác và tận dụng có hiệu quả các hiệp định trong khuôn khổ GATT và AFTA 75 II. Một giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hàng điện tử Việt nam 75 1. Tổ chức thực hiện việc sản xuất kinh doanh hàng điện tử . 75 1.1 Tổ chức quản lý . 75 1.2 Tổ chức huy động vốn . 76 1.3 Tổ chứcđào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học . 77 2. Các chính sách và giải pháp phát triển hàng điện tử 78 2.1 Chính sách và giải pháp về thị trường hàng điện tử . 78 2.2 Chính sách và giải pháp cho tiêu dùng hàng điện tử . 79 2.3 Chính sách cho nghiên cứu và phát triển . 80 2.4 Chính sách nội địa hoá và phát triển sản phẩm điện tử Việt nam 80 2.5 Chính sách và giải pháp đầu tư và tạo vốn . 81 2.6 Chính sách đào tạo và đãi ngộ 84 2.7 Chính sách về tài chính và thuế . 85 2.8 Cải tiến các qui định về thủ tục hành chính . 86 Kết luận 88 Tài liệu tham khảo Phụ lục

doc90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2239 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tổng quan về hàng điện tử Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hÈu cao. + Ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö ViÖt nam ®¹t tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n hµng n¨m tõ 20 – 25%/n¨m, ®ãng gãp mét phÇn quan träng vµo GDP, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c (c«ng nghiÖp, x©y dùng, n«ng l©m ng­ nghiÖp...) vµ tham gia cã hiÖu qu¶ vµo sù nghiÖp b¶o vÖ an ninh quèc gia. + T¹o cho ViÖt nam trë thµnh mét trung t©m m¹nh vÒ: - L¾p r¸p s¶n phÈm ®iÖn tö tin häc, tæng thµnh thiÕt bÞ, hÖ thèng thiÕt bÞ, cÊu kiÖn; - S¶n xuÊt, cung cÊp mét sè chñng lo¹i linh kiÖn, nguyªn vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm; - S¶n xuÊt vµ gia c«ng xuÊt khÈu phÇn mÒm. PhÊn ®Êu n¨m 2005 ®µo t¹o ®­îc kho¶ng 25.000 chuyªn gia tr×nh ®é cao vµ lËp tr×nh viªn chuyªn nghiÖp, ®¹t doanh sè phÇn mÒm tõ 500 – 800 triÖu USD, trong ®ã, xuÊt khÈu lµ chñ yÕu; - §µo t¹o, nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o thiÕt bÞ míi. N¾m b¾t vµ øng dông mét sè c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tõng b­íc tiÕn ®Õn s¸ng t¹o c«ng nghÖ míi; - Cung øng dÞch vô ®iÖn tö – c«ng nghÖ th«ng tin – viÔn th«ng. 4.3 §Þnh h­íng ph¸t triÓn hµng ®iÖn tö cña ViÖt nam: * §Þnh h­íng ph¸t triÓn nhu cÇu trong n­íc Trong giai ®o¹n 2001-20l0, theo ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ kÕt qu¶ dù b¸o, nhu cÇu vÒ nhãm hµng ®iÖn tö gia dông cã nhÞp ®é t¨ng tr­ëng thÊp nhÊt, tiÕp ®Õn lµ nhãm thiÕt bÞ tin häc, nhãm ®iÖn tö c«ng nghiÖp cã nhÞp ®é t¨ng cao nhÊt. Nhu cÇu vÒ hµng ®iÖn tö trong n­íc sÏ më réng trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau vµ gia t¨ng víi nhÞp ®é cao. V× vËy, thÞ tr­êng trong n­íc ®­îc x¸c ®Þnh lµ khu vùc quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö ViÖt Nam. Tuy nhiªn, do tÝnh ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ - kü thuËt trong sö dông c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö nªn cÇn ph¶i cã nh÷ng ®Þnh h­íng trong viÖc ph¸t triÓn nhu cÇu, nhÊt lµ nhu cÇu trong c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n: Mét lµ, tiÕp tôc ph¸t triÓn nhu cÇu vÒ hµng ®iÖn tö d©n dông trong c¸c hé gia ®×nh d©n c­. - §èi víi c¸c vïng n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa, cÇn ®¶m b¶o ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÖn l­íi quèc gia, ph¸t triÓn m¹ng l­íi th«ng tin liªn l¹c, phñ sãng ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh (®Õn n¨m 20l0, phñ sãng ph¸t thanh 100% diÖn tÝch ®Êt liÒn, h¶i ®¶o vµ phñ sãng truyÒn h×nh ®Õn 80-90% d©n sè). §ång thêi, quan t©m ph¸t triÓn kinh tÕ nh»m c¶i thiÖn thu nhËp vµ n©ng cao søc mua cña d©n c­. ë khu vùc nµy, cÇn chó träng ph¸t triÓn c¸c loµi s¶n phÈm ®iÖn tö th«ng dông, gi¸ rÎ lµ chñ yÕu. - §èi víi khu vùc thµnh thÞ vµ khu vùc n«ng th«n kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh, cÇn chó träng ph¸t triÓn truyÒn h×nh vÖ tinh, truyÒn h×nh c¸p, hoµn chØnh c¸c m¹ng th«ng tin chuyªn biÖt, th«ng tin di ®éng, truyÒn dÉn sè liÖu.... Qua ®ã, kÝch thÝch nhu cÇu mua s¾m vµ sö dông s¶n phÈm ®iÖn tö ë mäi tÇng líp, mäi khu vùc d©n c­, ®Æc biÖt më réng vµ ®a d¹ng ho¸ tiªu dïng c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö d©n dông ë khu vùc ®« thÞ. Hai lµ, ph¸t triÓn nhu cÇu sö dông c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö trong c¸c lÜn vùc cña nÒn kinh tÕ, cÇn thùc hiÖn nh÷ng ch­¬ng tr×nh, ®Ò ¸n cô thÓ nh­: - N©ng cao kiÕn thøc vµ kü n¨ng sö dông c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö - tin häc cho mäi ®èi t­îng th«ng qua ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc céng ®ång nh­: so¹n th¶o biªn tËp c¸c h­íng dÉn sö dông kÌm theo s¶n phÈm ®iÖn tö víi néi dung ng¾n gän, dÔ hiÓu, dÔ nhËn biÕt... - Ph¸t triÓn nhanh c¸c phÇn mÒm øng dông trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ n­íc, tµi chÝnh, ng©n hµng, giao th«ng vËn t¶i. - X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn c¸o réng r·i ®Õn c¸c bé, ngµnh s¶n xuÊt vÒ kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ ®iÖn tö tin häc vµo c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m kÝch thÝch c¸c ngµnh ®æi míi, c¶i tiÕn qui tr×nh c«ng nghÖ, nghiªn cøu thiÕt kÕ s¶n phÈm míi... * §Þnh h­íng ph¸t triÓn nguån cung øng c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö cho nhu cÇu trong n­íc. Tõ nh÷ng ph©n tÝch vÒ thùc tr¹ng thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö ViÖt Nam cho thÊy, nguån cung øng chñ yÕu cho nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc lµ tõ nguån nhËp khÈu. Trong giai ®o¹n 2001-20l0, chiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö - tin häc ViÖt Nam ®­îc x¸c ®Þnh ®i tõ ''thay thÕ nhËp khÈu'' ®Õn ''®Þnh h­íng xuÊt khÈu''. §iÒu ®ã d­êng nh­ trong giai ®o¹n tíi, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc, nguån cung trong n­íc sÏ ®­îc chó träng ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, do ®Æc tÝnh liªn kÕt toµn cÇu trong s¶n xuÊt vµ lu©n chuyÓn c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö, viÖc ph¸t triÓn nguån cung trong n­íc còng ®ång nghÜa víi sù ph¸t triÓn nguån cung nhËp khÈu. Do vËy, cÇn ph¶i cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®óng ®¾n ®èi víi c¶ nguån cung trong n­íc vµ nguån cung nhËp khÈu nh»m ®¹t ®Õn sù ph¸t triÓn c©n ®èi cña thÞ tr­êng nãi chung vµ lÜnh vùc s¶n xuÊt néi ®Þa nãi riªng. Theo lÞch tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan (CEPT) cña c¸c n­íc trong khu vùc AFTA, b¾t ®Çu tõ 1/1/2006, thuÕ suÊt nhËp khÈu hµng ®iÖn tö (chñ yÕu lµ hµng ®iÖn tö gia dông) sÏ bÞ c¾t gi¶m (ë møc 0 - 5%). Do ®ã, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nguån cung øng c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö trong giai ®o¹n nµy nh­ sau: + TËn dông thêi gian ch­a c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu ®Ó h¹n chÕ nguån cung tõ nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö gia dông vµ khuyÕn khÝch nguån cung néi ®Þa. Tuy nhiªn, nguån cung néi ®Þa l¹i cã xuÊt xø tõ nguån nhËp khÈu linh kiÖn. V× vËy viÖc b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc cÇn chó träng qui' m« s¶n xuÊt, ph¸t triÓn nguån linh kiÖn trong n­íc, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ søc c¹nh tranh víi thÞ tr­êng khu vùc. + Më réng c¸c c¬ së cung øng linh kiÖn vµ c¸c ®Çu vµo kh¸c cho c«ng nghiÖp ®iÖn tö. Thùc thi c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i t¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi ®Ó thu hót nhiÒu nhµ cung cÊp linh kiÖn quèc tÕ vµo kinh doanh t¹i ViÖt Nam mµ kh«ng vµo c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc. + Nh×n chung, trong giai ®o¹n 2001 - 2005, bªn c¹nh viÖc h¹n chÕ nguån cung nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö gia dông cÇn t¨ng c­êng nguån cung nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm linh kiÖn ®iÖn tö kh«ng chØ cho s¶n xuÊt s¶n phÈm ®iÖn tö gia dông mµ cßn cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phµm ®iÖn tö c«ng nghiÖp vµ b¶ng vi m¹ch. §ång thêi, t¹o dùng c¸c c¬ së cung øng trong n­íc c¶ vÒ c¸c phô kiÖn c«ng nghÖ thÊp nh­ vá nhùa, bao b× còng nh­ c¸c linh kiÖn, b¶ng vi m¹ch. Sau giai ®o¹n 2001-2005, thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö gia dông trong n­íc sÏ chÞu sù c¹nh tranh lín h¬n tõ c¸c n­íc trong khu vùc. C¸c nguån cung vÒ c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö sÏ ngµy cµng réng më vµ ®a d¹ng h¬n. C¸c nguån cung ®­îc thiÕt lËp cô thÓ lµ: + C¸c nhµ s¶n xuÊt (100% vèn n­íc ngoµi) s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam nh­ng chØ cung øng néi bé cho m¹ng s¶n xuÊt cña h·ng ®ã ë n­íc ngoµi mµ kh«ng cung øng cho c«ng nghiÖp ®iÖn tö ViÖt Nam. + C¸c nhµ s¶n xuÊt (liªn doanh víi ViÖt Nam) cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö cung øng cho thÞ tr­êng trong n­íc nh­ng dùa vµo nguån cung øng linh kiÖn néi bé tõ c¸c n­íc kh¸c. + C¸c nhµ s¶n xuÊt (ViÖt Nam) cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö tõ s¶n phÈm cuèi cïng ®Õn linh kiÖn cho thÞ tr­êng trong n­íc dùa vµo nguån cung cÊp ®Çu vµo c¶ trong n­íc vµ xuÊt khÈu. + C¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi thiÕt lËp c¬ së s¶n xuÊt linh kiÖn t¹i ViÖt Nam vµ mua linh kiÖn tõ c¸c nguån cung øng toµn cÇu ®Ó phôc vô cho chÕ t¹o s¶n phÈm ®iÖn tö, s¶n xuÊt b¶n m¹ch cña s¶n xuÊt trong n­íc. Sau ®ã, nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi sÏ tiªu thô mét phÇn hoÆc toµn bé s¶n phÈm cöa c¸c nhµ s¶n xuÊt ViÖt Nam dùa vµo hîp ®ång trªn ph¹m vi toµn cÇu cña hä. Nh­ vËy, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nguån cung ë ®©y cã thÓ lµ: Mét lµ, tiÕp tôc më réng nguån cung cÊp linh kiÖn vµ c¸c dÞch vô ®Çu vµo nhËp khÈu kh¸c cho c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc cã n¨ng lùc s¶n xuÊt b¶ng m¹ch, thiÕt kÕ s¶n phÈm l­íi ®Ó t¹o nguån cung trong n­íc cho c¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam nh­ng chØ cung øng trong néi bé h·ng. Hai lµ, ph¸t triÓn nguån cung cÊp linh kiÖn cña c¸c nhµ s¶n xuÊt t¹i ViÖt nam (trong n­íc vµ n­íc ngoµi). Trªn c¬ s¬ ®ã, th©m nhËp vµo hÖ thèng cung cÊp ®Çu vµo cho c¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam ®ang sö dông m¹ng cung cÊp néi bé. Ba lµ, ph¸t triÓn nguån cung øng cho thÞ tr­êng xuÊt khÈu th«ng qua c¸c c«ng ty n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam trªn c¬ së ph¸t triÓn c¸c c«ng ty trong n­íc vµ thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi. §ång thêi, h¹n chÕ nguån cung nhËp khÈu kh«ng chØ ®èi víi nhµ s¶n xuÊt trong n­íc mµ c¶ víi nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam trªn c¬ së n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. * §Þnh h­íng ph¸t triÓn xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö cña ViÖt Nam: C¸c d¹ng s¶n phÈm ®iÖn tö xuÊt khÈu cña ViÖt nam trong nh÷ng n¨m võa qua bao gåm tivi, ®Ìn h×nh vµ linh kiÖn m¸y tÝnh. Tuy nhiªn, xuÊt khÈu linh kiÖn m¸y tÝnh (cña Fujitsu) lµ nhãm cung cÊp cho m¹ng s¶n xuÊt néi bé cña h·ng, cho nªn nã mang tÝnh chÊt ''néi bé'' nhiÒu h¬n chø kh«ng ph¶i ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt quèc tÕ. V× vËy, cã thÓ xem ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ®iÖn tö cña ViÖt nam cßn rÊt kÐm ph¸t triÓn. VÝ dô, n¨m 1998 xuÊt khÈu hµng ®iÖn tö ®¹t 500 triÖu USD nh­ng trong ®ã cã h¬n 400 triÖu USD lµ xuÊt khÈu linh kiÖn m¸y vi tÝnh do Fujitsu thùc hiÖn. Trong giai ®o¹n 2001-2010, mét trong nh÷ng môc tiªu chiÕn l­îc quan träng hµng ®Çu cña ngµnh c«ng nghiÖp - ®iÖn tö tin häc ViÖt nam lµ h­íng ®Õn thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Tuy nhiªn, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh h­íng xuÊt khÈu râ rµng h¬n. §ã lµ: xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö mang tÝnh th­¬ng m¹i nhiÒu h¬n dùa trªn chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm trong n­íc s¶n xuÊt hoÆc liªn doanh víi n­íc ngoµi. - §èi víi xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm mang tÝnh ''néi bé'' cña c¸c nhµ s¶n xuÊt 100% vèn n­íc ngoµi: trªn c¬ së c¶i thiÖn chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, l«i cuèn c¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi vµo s¶n xuÊt hµng ®iÖn tö xuÊt khÈu. §ång thêi, cÇn gia t¨ng phÇn cung cÊp linh kiÖn s¶n xuÊt trong n­íc (kÓ c¶ linh kiÖn rêi vµ b¶n m¹ch) cho c¸c nhµ s¶n xuÊt nµy trªn c¬ së chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ c¹nh tranh so víi nguån nhËp khÈu cña hä. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ®iÖn tö do trong n­íc ®Çu t­ cã thÓ ®Þnh h­íng xuÊt khÈu nh­ sau: + §Þnh h­íng ph¸t triÓn xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö gia dông ®Õn c¸c thÞ tr­êng mµ ngµnh c«ng nghiÖp. ®iÖn tõ cßn kÐm ph¸t triÓn, møc sèng d©n c­ cßn thÊp, tr×nh ®é tiªu dïng ch­a cao nh­ thÞ tr­êng mét sè n­íc ASEAN, c¸c n­íc Ch©u Phi hoÆc Mü la tinh... Sau ®ã, trªn c¬ së ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n­íc vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng nghiªn cøu triÓn khai, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi vµ chÕ t¹o s¶n phÈm th­¬ng hiÖu ViÖt nam ®Ó cã thÓ tiÕn tíi xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng kh¸c cã tr×nh ®é ph¸t triÓn cao h¬n. + T¨ng c­êng cung øng c¸c dÞch vô ®Çu vµo vµ linh kiÖn cho c¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam cã b¹n hµng tiªu thô ë n­íc ngoµi. C¸ch thøc nµy cã thÓ coi nh­ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn xuÊt khÈu ''t¹i chç'' cña ViÖt nam. + T×m kiÕm vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ng¸ch cho xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö chuyªn dông, sè l­îng Ýt, gi¸ trÞ gia t¨ng cao, trong ®ã, kÓ c¶ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm vµ dÞch vô. + §Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu d­íi h×nh thøc gia c«ng t¸i xuÊt (theo ®Þa chØ cña ng­êi ®Æt gia c«ng). Tõng b­íc gia t¨ng sö dông nguyªn liÖu, linh kiÖn trong n­íc s¶n xuÊt. * §Þnh h­íng ph¸t triÓn hµng ®iÖn tö ViÖt nam theo h­íng t¨ng dÇn møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng néi ®Þa vµ n©ng cao c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, gi¶m dÇn chi phÝ trî cÊp, b¶o hé cña ChÝnh phñ. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hµng ®iÖn tö ViÖt nam trong giai ®o¹n 2001-2010, nhÊt lµ sau 2005 lµ ph¶i t¹o ra m«i tr­êng c¹nh tranh c«ng b»ng trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cho c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc ®Ó tham gia vµo thÞ tr­êng c¹nh tranh cña khu vùc vµ thÕ giíi. Do ®ã, ngay c¶ trong giai ®o¹n ®­îc x¸c ®Þnh lµ ''ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®iÖn tö thay thÕ nhËp khÈu'' còng cÇn ph¶i t¹o ra c¸c yÕu tè cña mét m«i tr­êng c¹nh tranh c«ng b»ng, n©ng cao chÊt l­îng c¸c yÕu tè thuéc vÒ lîi thÕ so s¸nh ®Ó n©ng cao ”søc c¹nh tranh thùc” cña c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc. Nh÷ng can thiÖp cña chÝnh phñ nh»m t¹o dùng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®iÖn tö cña ViÖt nam ph¶i ®­îc giíi h¹n vÒ thêi gian vµ lÜnh vùc ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt - kinh doanh hµng ®iÖn tö ®­¬ng ®Çu víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cµng sím cµng tèt vµ ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®· tr­ëng thµnh tù ®ñ søc v­¬n lªn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh c«ng b»ng. VÒ l©u dµi, ChÝnh phñ cÇn h¹n chÕ nh÷ng can thiÖp trùc tiÕp hoÆc qu¸ møc lµm mÊt tÝnh n¨ng ®éng cña doanh nghiÖp lµ chØ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp nµy tiÕp cËn mét c¸ch cã hÖ thèng víi c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm míi, cã quan hÖ chÆt chÏ víi thÞ tr­êng khu vùc vµ thÞ tr­êng thÕ giíi. Trong ®Þnh h­íng nµy cÇn chó träng ph¸t triÓn c¸c mÆt sau: Mét lµ, khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®iÖn tö nh»m t¹o nªn c¬ cÊu doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ®iÖn tö cã tÝnh ganh ®ua cao. Hai lµ, c¸c chÝnh s¸ch nh»m b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc hay trî cÊp xuÊt khÈu cÇn cã giíi h¹n thêi gian vµ x¸c ®Þnh cô thÓ cho mét sè s¶n phÈm cÇn thiÕt. Ba lµ, c¶i tæ khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý. Bèn lµ, thay v× b¶o hé hay trî cÊp trùc tiÕp kh«ng cã hiÖu qu¶ cho c¸c nhµ s¶n xuÊt quèc doanh, ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m c¶i thiÖn kh¶ n¨ng vµ tÝnh c¹nh tranh cña c¸c nhµ s¶n xuÊt ViÖt nam nh­: n©ng cao chÊt l­îng c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc dåi dµo cã kü n¨ng, khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu triÓn khai, x©y dùng c¸c trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ tri thøc, hç trî xóc tiÕn xuÊt khÈu th­¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. N¨m lµ, Nhµ n­íc vµ ngµnh cÇn ph¶i céng t¸c trong viÖc t¹o ra vµ duy tr× nh÷ng m¹ng l­íi xuyªn quèc gia cã hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ cho ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö. Môc tiªu chung lµ gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam tham gia vµo c¸c mèi quan hÖ s¶n xuÊt víi c¸c b¹n hµng th­¬ng m¹i trong khu vùc. ch­¬ng iii mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn hµng ®iÖn tö viÖt nam I. Mét sè kinh nghiÖm ph¸t triÓn thµnh c«ng ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö ë Ch©u ¸: 1. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng: §iÒu quan träng lµ ph¶i ®¶m b¶o mét thÞ tr­êng v÷ng ch¾c ®Ó thóc ®Èy ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö ph¸t triÓn. Do thÞ tr­êng néi ®Þa cña c¸c n­íc, vÉn cßn h¹n chÕ, nhÊt lµ vµo thêi kú ®Çu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®iÖn tö, nªn ph¶i tiÕp cËn thÞ tr­êng xuÊt khÈu, Ngoµi ra, ®Æt môc tiªu h­íng ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi cã thÓ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ do gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ nhê më réng quy m«. tuy nhiªn, ®èi víi c¸c n­íc®ang ph¸t triÓn cã thÞ tr­êng néi ®Þa réng lín, ban ®Çu cã thÓ dùa vµo thÞ tr­êng trong n­íc ®Ó t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö. Kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ®Êt n­íc vµ tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng néi ®Þa réng lín còng lµ nh÷ng nh©n tè quan träng ®Ó ph©n bæ lùc l­îng s¶n xuÊt, nh­ tr­êng hîp cña Trung quèc, Ên ®é... 2. KhuyÕn khÝch ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµ rì bá c¸c rµo c¶n: NhiÒu n­íc ®ang ph¸t triÓn ph¶i dùa vµo ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi (FDI), c¶ vÒ vèn ®Çu t­ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. §Ó thu hót dßng vèn FDI, c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ph¶i tho¶ m·n mét sè yªu cÇu nhÊt ®Þnh ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoa× nh­: ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng, hiÖu qu¶ vµ phï hîp, lùc l­îng lao ®éng cã tay nghÒ vµ ®­îc ®µo t¹o, nh÷ng khuyÕn khÝch vÒ thuÕ vµ tµi chÝnh còng nh­ sù hç trî cña chÝnh phñ. chÝnh phñ còng cÇn t¹o ra nhiÒu khuyÕn khÝch kh¸c nh­ x©y dùng c¸c khu chÕ xuÊt, c¸c khu liªn hîp c«ng nghiÖp ®iÖn tö vµ hÖ thèng thuÕ ­u ®·i... nh­ tr­êng hîp cña Trung quèc, Hµn quèc, Singapore... 3. KÕ ho¹ch dµi h¹n ®Ó ph¸t triÓn c©n b»ng vµ tù chñ ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö: HÖ thèng s¶n xuÊt thiÕt bÞ néi ®Þa cña Hµn quèc ®· chøng tá mét ph­¬ng ph¸p marketing hiÖu qu¶ vµ thiÕt thùc trong giai ®o¹n ph¸t triÓn ban ®Çu cña ngµnh ®iÖn tö. tuy nhiªn, gi¸ trÞ gia t¨ng cña nã thÊp vµ kh«ng æn ®Þnh v× ng­êi mua cã xu h­íng chuyÓn sang nh÷ng nhµ xuÊt khÈu rÎ h¬n. Do ®ã nh÷ng cè g¾ng liªn tôc ®Ó n©ng cao h¬n n÷a kh¶ n¨ng tiÕp thÞ th«ng qua viÖc ph¸t triÓn nh·n hiÖu hµng ho¸ cña riªng m×nh còng thiÕt lËp c¸c m¹ng l­íi tiÕp thÞ ë n­íc ngoµi lµ hÕt søc quan träng. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cÇn x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn dµi h¹n b¾t ®Çu tõ viÖc x©y dùng mét ngµnh c«ng nghiÖp c©n b»ng vµ tù chñ. TËn dông qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ cã thÓ lµ mét c¸ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö mµ kh«ng cÇn ph¶i ®Çu t­ nhiÒu cho nghiªn cøu triÓn khai, nh­ng sÏ gÆp nhiÒu trë ng¹i vµ kh«ng hiÖn thùc khi vÊn ®Ò b¶o hé c«ng nghÖ ®ang ngµy cµng trë nªn s©u s¾c. 4. C¸c ho¹t ®éng hç trî kinh doanh: MÆc dï FDI t¹o thuËn lîi cho viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ t¹o nguån tµi chÝnh, nh­ng cÇn x©y dùng mét kÕ ho¹ch ®Æc biÖt ®Ó khuyÕn khÝch sù hîp t¸c kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Ngoµi ra, còng cã thÓ thµnh lËp c¸c ng©n hµng d÷ liÖu cña c¸c c«ng ty trong n­íc ®­îc vi tÝnh ho¸ vµ cã tr¸ch nhiÖm hîp t¸c víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi. HÖ thèng nµy cã thÓ do c¬ quan h÷u quan cña chÝnh phñ phèi hîp víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi tæ chøc nh­ tr­êng hîp cña Singapore vµ Hµn quèc ®· ¸p dông thµnh c«ng. 5. §¶m b¶o tù cung øng linh kiÖn qua c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ nghiªn cøu triÓn khai: Trong giai ®o¹n ®Çu, nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ lµ con ®­êng hiÖn thùc vµ ng¾n nhÊt ®Ó cã ®­îc c«ng nghÖ mong muèn cho ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö. Tuy nhiªn, khi doanh nghiÖp ®· ph¸t triÓn th× viÖc x©y dùng n¨ng lùc c«ng nghÖ cña riªng m×nh trë nªn ngµy cµng quan träng v× c¸c h·ng n­íc ngoµi cã kh¶ n¨ng dõng chuyÓn giao c«ng nghÖ do hä lo sî sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng “ gËy «ng ®Ëp l­ng «ng”. MÆt kh¸c, HiÖp ®Þnh TRIPS thuéc vßng ®µm ph¸n th­¬ng m¹i Uruguay yªu cÇu t¨ng c­êng luËt ph¸p vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. Nh­ vËy, c«ng sÏ ®­îc b¶o hé ë møc cao h¬n vµ chi phÝ b¶n quyÒn sÏ lín h¬n. Trong bèi c¶nh nµy, c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cÇn nç lùc h¬n ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña n­íc m×nh. §Ó n©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ, b¶n th©n c¸c doang nghiÖp cÇn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng hç trî cho c«ng t¸c nghiªn cøu triÓn khai nh­: - T¨ng c­êng tû lÖ ®Çu t­ cho c«ng t¸c nghiªn cøu triÓn khai, thµnh lËp bé phËn nghiªn cøu riªng cña doanh nghiÖp, tæ chøc liªn kÕt nghiªn cøu gi÷a c¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i. - X©y dùng hÖ thèng khuyÕn khÝch trong néi bé doanh nghiÖp nh»m ®éng viªn, kÝch thÝch ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ kü thuËt trong c«ng nh©n. - Hîp t¸c víi c¸c h·ng tiªn tiÕn trªn thÕ giíi trong viÖc øng dông kü thuËt c«ng nghÖ cao cña c¸c tËp ®oµn nghiªn cøu. - PhÊn ®Êu ®Ó cã thÓ cã nhiÒu b»ng s¸ng chÕ cÊp ®é quèc tÕ phï hîp víi xu thÕ b¶o hé c«ng nghÖ vµ më ra kh¶ n¨ng hîp t¸c ph¸t minh s¸ng chÕ víi n­íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã, viÖc tham gia trùc tiÕp cña chÝnh phñ vµo nghiªn cøu triÓn khai lµ ®iÒu cèt lâi ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®iÖn tö. ho¹t ®éng nghiªn cøu triÓn khai trong lÜnh vùc ®iÖn tö ®ßi hái vèn ®Çu t­ rÊt lín vµ møc ®é rñi ro cao, do ®ã b¶n th©n doanh nghiÖp kh«ng thÓ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nÕu kh«ng cã sù hç trî cña chÝnh phñ. ChÝnh phñ cã thÓ triÓn khai c¸c dù ¸n nghiªn cøu lín hoÆc ®øng ra thµnh lËp c¸c tæ chøc nghiªn cøu cña nhµ n­íc vµ trî cÊp cho c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu cô thÓ. ChÝnh phñ còng nªn x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch hÖ thèng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¸c linh phô kiÖn b»ng c«ng nghÖ trong n­íc vµ ®¶m b¶o thÞ tr­êng cho s¶n phÈm nµy. Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn ban ®Çu, chÝnh phñ cã thÓ th«ng qua hÖ thèng chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn nhu cÇu hµng ®iÖn tö trong n­íc nh»m hç trî ngµnh ®iÖn tö. Ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng th«ng tin cho khu vùc t­ nh©n vÒ kÕ ho¹ch mua s¾m cña chÝnh phñ cã thÓ khuyÕn khÝch c«ng t¸c nghiªncøu triÓn khai ë doanh nghiÖp v× qua ®ã cã thÓ h¹n chÕ rñi ro do nhu cÇu thÞ tr­êng kh«ng æn ®Þnh. HÖ thèng thuÕ vµ tµi chÝnh ­u ®·i còng lµ nh©n tè kÝch thÝch nghiªn cøu triÓn khai nh»m ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi ngò lao ®éng. Kh¶ n¨ng n©ng cao chÊt l­îng c«ng nghÖ th«ng qua c¸c tr­êng ®¹i häc vµ hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o lµ rÊt lín. Ngoµi ra, cã thÓ x©y dùng hÖ thèng khuyÕn khÝch chuyÓn giao c«ng nghÖ cao tõ c¸c c«ng ty ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ phèi hîp víi hä ®Ó ®èi phã víi t×nh tr¹ng b¶o vÖ c«ng nghÖ. 6. Khai th¸c c¸c hiÖp ®Þnh trong khu«n khæ GATT vµ AFTA: HiÖp ®Þnh vÒ trî cÊp vµ c¸c biÖn ph¸p ®èi kh¸ng thuéc vßng ®µm ph¸n Uruguay sÏ h¹n chÕ sù hç trî cña chÝnh phñ cho ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö. tuy nhiªn, HiÖp ®Þnh cã quy ®Þnh ®Æc biÖt ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi d­íi 1.000 USD. Nh÷ng n­íc nµy ®­îc phÐp trî cÊp xuÊt khÈu vµ ®­îc gia h¹n 8 n¨m ®Ó b·i bá trî cÊp thay thÕ hµng nhËp khÈu. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn kh¸c ®­îc phÐp trî cÊp xuÊt khÈu vµ trî cÊp s¶n xuÊt thay thÕ hµng nhËp khÈu trong thêi h¹n dµi h¬n. ViÖc ®iÒu tra liªn quan ®Õn thuÕ ®èi kh¸ng sÏ ®­îc dõng ngay lËp tøc nÕu møc trî cÊp kh«ng qu¸ 2% ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn (1% ®èi víi c¸c n­íc ph¸t triÓn). Do vËy, c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nªncè g¾ng hç trî ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö cµng nhiÒu cµng tèt b»ng viÖc khai th¸c nh÷ng ®iÒu kho¶n nh©n nh­îng ®Æc biÖt nµy cña HiÖp ®Þnh. HiÖp ®Þnh còng cho phÐp chÝnh phñ trî cÊp ®Õn 75% chi phÝ cho nghiªn cøu c¬ b¶n vµ 50% cho c¸c ho¹t ®éng triÓn khai tiÒn c¹nh tranh (øng dông kÕt qu¶ nghiªn cøu), v× vËy, c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cÇn coi träng viÖc tham gia cña chÝnh phñ vµo nghiªn cøu triÓn khai nh­ mét c¸ch thøc h÷u hiÖu ®Ó hç trî ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö ph¸t triÓn. ii. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn hµng ®iÖn tö ViÖt nam 1. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh hµng ®iÖn tö: 1.1 Tæ chøc qu¶n lý: a. Qu¶n lý nhµ n­íc: * Giao cho Bé c«ng nghiÖp qu¶n lý thèng nhÊt nghµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin. §©y lµ ®iÒu kiÖn rÊt quyÕt ®Þnh bëi vµ viÖc qu¶n lý ph©n t¸n nh­ hiÖn nay kh«ng thÓ t¹o nªn tÝnh ®ång bé trong tæng thÓ ph¸t triÓn chung cña ngµnh. * T¨ng c­êng tÝnh hiÖu lùc trong viÖc thùc thi quy ho¹ch. b. Qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: Cñng cè tæ chøc c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, nh×n th¼ng vµo thùc tÕ víi ph­¬ng ch©m “thuèc ®¾ng gi· tËt”. Cô thÓ nh­ sau: * §èi víi c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç trong vßng hai n¨m (mµ kh«ng ph¶i c¸c lý do kh¸ch quan nh­ bá vèn ®Çu t­ míi, thay ®æi tû gi¸ ngo¹i tÖ, bÞ c¸c ®èi t¸c huû hîp ®ång...) th× cÇn ph¶i gi¶i thÓ hoÆc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. ViÖc thµnh lËp doanh nghiÖp míi cã cïng chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh (trong tr­êng hîp gi¶i thÓ doanh nghiÖp) cÇn xemm xÐt kü trªn c¬ së nhu cÇu thÞ tr­êng. C¸c gi¸m ®èc doanh nghiÖp chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh thua lç hai n¨m liÒn th× cÇn ph¶i kiªn quyÕt thay thÕ. * §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ lµm ¨n t­¬ng ®èi cã hiÖu qu¶ hÆc cã hiÖu qu¶ (tèc ®é t¨ng tr­ëng cao h¬n møc l¹m ph¸t b×nh qu©n trong n¨m), nhµ n­íc chñ ®éng bæ sung nguån nh©n lùc theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn chung cña toµn ngµnh, ®ång thêi xem xÐt ®Çu t­ tµi chÝnh ®Ó t¹o thµnh doanh nghiÖp h¹t nh©n cña ngµnh. 1.2 Tæ chøc huy ®éng vèn: a. Huy ®éng vèn trong n­íc: + §Çu t­ b»ng nguån vèn tù cã cña c¸c doanh nghiÖp. + §Çu t­ b»ng nguån vèn ng©n s¸ch dµnh cho ph¸t triÓn thµnh phÇn quèc doanh. + Cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp ®· cã, thµnh lËp mét sè doanh nghiÖp cæ phÇn. + Tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n sau khi ®· cã sù chuÈn bÞ kü cµng chu ®¸o, ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu. +Vay tÝn dông c¸c ng©n hµng trong n­íc cho phï hîp víi quy m« ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi ®¬n vÞ. b. Huy ®éng vèn n­íc ngoµi: +Vay tÝn dông n­íc ngoµi, bao gåm: c¸c quü ®Çu t­ ph¸t triÓn cña quèc tÕ dµnh cho ViÖt nam (ODA...) vµ cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF, ADB, WB...). + Kªu gäi céng ®ång ng­êi ViÖt ë n­íc ngoµi tham gia ®Çu t­ x©y dùng ®Êt n­íc. c. Huy ®éng vèn th«ng qua n­íc ngoµi: Tæ chøc tham dù c¸c héi nghÞ, héi th¶o trong n­íc vµ quèc tÕ nh»m th«ng b¸o víi n­íc ngoµi nh»m th«ng b¸o víi n­íc ngoµi c¸c dù b¸o vÒ quy m« vµ lÜnh vùc ®Çu t­ ®Ó kªu gäi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc gÆp gì víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc ®Ó th«ng b¸o vµ gi¶i thÝch vÒ c¸c ­u ®·i cña nhµ n­íc dµnh cho ®Çu t­ n­íc ngoµi qua ®ã thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt nam. 1.3 Tæ chøc ®µo t¹o nh©n lùc vµ nghiªn cøu khoa häc: a. §µo t¹o nh©n lùc: + §Èy m¹nh vµ ph¸t huy cã hiÖu qu¶ ph­¬ng ch©m “Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm”. C¸c doanh nghiÖp cÇn chñ ®éng cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ vÒ con ng­êi vµ ph¶i chÞu mét phÇn kinh phÝ ®µo t¹o (Ýt nhÊt 50%): doanh nghiÖp nµo tiÕp nhËn c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®­îc nhµ n­íc bá kinh phÝ ®µo t¹o th× ph¶i trÝch nép mét kho¶n tiÒn t­¬ng øng víi Ýt nhÊt 50% sè kinh phÝ nhµ n­íc ph¶i bá ra trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o (mét phÇn sè tiÒn cã thÓ do c¸ nh©n chÞu dùa trªn tho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp víi ng­êi lao ®éng ®­îc tiÕp nhËn). TÊt c¶ c¸c kho¶n nép nay sÏ ®­îc ®­a vµo t¸i ®Çu t­ cho ®µo t¹o: mua s¾m trang thiÕt bÞ häc tËp, x©y dùng phßng thÝ nghiÖm, x­ëng thùc hµnh... vµ c¶ t¨ng thu nhËp cho c¸n bé gi¶ng d¹y, c¸n bé phôc vô ë nhµ tr­êng nh»m ®¶m b¶o møc sèng æn ®Þnh vµ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ ®èi víi gi¸o viªn, khuyÕn khÝch hä ®Çu t­ cho nghiªn cøu, trau dåi kiÕn thøc vµ gi¶ng d¹y tèt h¬n. + §Èy m¹nh lo¹i h×nh du häc t¹i chç, t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp thu c¸c kiÕn thøc tiªn tiÕn cña thÕ giíi. + Cã c¸c rµng buéc cô thÓ vÒ ®µo t¹o víi ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (quy ®Þnh râ mét tû lÖ kinh phÝ ®Çu t­ dµnh cho ®µo t¹o), c¸c tû lÖ cô thÓ sÏ ®­îc tiÕp tôc nghiªn cøu nh­ lµ mét bæ sung vµo luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ Quy ®Þnh vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ. + C¶i tæ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o c¸c cÊp, ®Çu t­ thªm trang thiÕt bÞ ®Ó ®­a tû lÖ thêi gian thùc hµnh / lý thuyÕt ®èi víi tr×nh ®é ®¹i häc lªn kho¶ng 1/3 – 1/2 tuú theo ph©n ngµnh. Cã nh­ vËy míi cã thÓ t¹o ®­îc kü n¨ng cho sinh viªn, häc sinh sau khi tèt nghiÖp c¸c tr­êng ®i vµo lµm viÖc vµ nghiªn cøu. b. Tæ chøc nghiªn cøu khoa häc: + §Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu c¸c c«ng nghÖ míi, chñ ®éng hîp t¸c víi c¸c n­íc, c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia cã thÕ m¹nh vÒ c«ng nghÖ ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin. Muèn nh­ vËy cÇn ph¶i cã mét sè lín kinh phÝ. Nhµ n­íc kh«ng thÓ cÊp hoµn toµn, do ®ã cÇn ph¶i huy ®éng sù tµi trî tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong vµ ngoµi n­íc. Ngoµi ra, còng cÇn tù t¹o ra kinh phÝ b»ng c¸ch ký hîp ®ång víi c¸c ®¬n vÞ. + T¹o mèi liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c viÖn nghiªn cøu, c¸c tr­êng ®¹i häc víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ ®Æt ra nh÷ng vÊn ®Ò vÒkhoa häc c«ng nghÖ cÇn gi¶i quyÕt cho c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu. ViÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy sÏ ®­a ®Õn c¸c gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶ kinh tÕ. Trong tr­êng hîp nµy, hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ vµ tr¶ c«ng cho c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu. + C¸c Tæng doanh nghiÖp hoÆc c¸c doanh nghiÖp m¹nh cÇn ph¶i cã mét ®¬n vÞ ®ñ m¹nh, tr¸nh h×nh thøc, ®Ó phô tr¸ch c«ng t¸c nghiªn cøu triÓn khai. 2. C¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn hµng ®iÖn tö. 2.1 ChÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö: - Nhµ n­íc cÇn qu¶n lý tèt thÞ tr­êng trong n­íc (bao gåm c¶ thÞ tr­êng tù do vµ thÞ tr­êng cã kÕ ho¹ch do nhµ n­íc ®Çu t­) vµ chñ ®éng më mang thÞ tr­êng quèc tÕ ë tÇm vÜ m«. - C­¬ng quyÕt gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng trong n­íc, s¶n xuÊt hµng thay thÕ nhËp khÈu mét c¸ch cã chän läc, cã tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ (tËp trung trong giai ®o¹n 2001 – 2005) vµ tiÕn ®Õn xuÊt khÈu (ë giai ®o¹n 2006 – 2010). - Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin nh­ng trªn c¬ së ph¶i gi÷ v÷ng s¶n phÈm chñ ®¹o cña ®¬n vÞ. Tr­íc hÕt lµ c¸c s¶n phÈm cïng ngµnh, ®a d¹ng ho¸ dÞch vô vµ ®a d¹ng ho¸ chøc n¨ng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tæ chøc vµ tËn dông tèi ®a tiÒm lùc, lÊy ng¾n nu«i dµi. Thñ tôc bæ sung ngµnh nghÒ ®¬n gi¶n vµ nhanh chãng ®Ó cã thÓ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thÞ tr­êng vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. - T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt nam cã thÓ ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi. - C¶i tiÕn c¸c thñ tôc xuÊt nhËp khÈu ®Ó gi¶m bít chËm trÔ vµ phiÒn hµ, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c c¬ së lµm hµng gia c«ng ®Ó më réng thÞ tr­êng gia c«ng cho n­íc ngoµi, ®ång thêi cã ®iÒu kiÖn héi nhËp vµo m¹ng l­íi s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong khu vùc vµ quèc tÕ. 2.2 ChÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p cho tiªu dïng hµng ®iÖn tö: - Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tèi ®a ho¸ viÖc mua s¾m c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö s¶n xuÊt trong n­íc th«ng qua c¸c c¬ quan ChÝnh phñ vµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc lín, th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh h­íng dÉn tiªu dïng cho d©n c­ b»ng phong trµo ''ng­êi ViÖt nam dïng hµng ViÖt nam''. - §Èy m¹nh c«ng t¸c chèng bu«n lËu, xo¸ bá nh÷ng ®iÓm bu«n lËu hµng ®iÖn tö qua c¸c cöa khÈu biªn giíi ®Êt liÒn vµ ®­êng biÓn. T¨ng c­êng kiÓm tra thÞ tr­êng ®Ó ph¸t hiÖn c¸c tr­êng hîp b¸n hµng kh«ng râ nguån gèc. - X©y dùng mét sè ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn xuÊt khÈu ®iÖn tö, bao gåm t¨ng c­êng c¸c c¬ héi tiÕp cËn thÞ tr­êng ngoµi n­íc cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn tµi trî xuÊt khÈu nh­: + Thµnh lËp c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp ë n­íc ngoµi ®Ó t×m hiÓu vÒ nhu cÇu, thÞ hiÕu cña c¸c khu vùc thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ xóc tiÕn viÖc ký kÕt hîp ®ång, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm. + Thµnh lËp mét sè trung t©m th­¬ng m¹i (bao gåm hÖ thèng kho ngo¹i quan, phßng tr­ng bµy vµ giao dÞch hµng ho¸, bé phËn th«ng tin...) ®Ó khuÕch tr­¬ng, giíi thiÖu hµng ho¸ xuÊt khÈu nãi chung vµ hµng ®iÖn tö nãi riªng t¹i c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi. + Hç trî mét phÇn chi phÝ ®i l¹i, chi phÝ thuª gian hµng... cho c¬ së tham gia héi chî triÓn l·m ë n­íc ngoµi vµ tiÕp tôc hç trî thªm chi phÝ nÕu ký kÕt ®­îc c¸c hîp ®æng xuÊt khÈu. TÝch cùc chèng hµng gi¶ ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng qua ®ã t¹o niÒm tin cho ng­êi d©n trong viÖc tiªu dïng hµng ®iÖn tö cña ViÖt nam. 2.3 ChÝnh s¸ch cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn: - Kh¼ng ®Þnh r»ng ®Çu t­ cho x©y dùng tiÒm lùc khoa häc c«ng nghÖ (bao gåm ®µo t¹o, nghiªn cøu – triÓn khai vµ th«ng tin) chÝnh lµ sù ®Çu t­ trùc tiÕp cho ph¸t triÓn kinh tÕ, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn néi sinh cho ph¸t triÓn l©u dµi, cã tÇm quan träng ngang víi viÖc ®Çu t­ cho h¹ tÇng kinh tÕ. - T¨ng c­êng ®éng lùc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ b»ng c¸ch t×m mäi biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ó th­¬ng m¹i ho¸ c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ, t¹o ®­îc mèi liªn kÕt bÒn v÷ng gi÷a nghiªn cøu vµ øng dông trong s¶n xuÊt kinh doanh. - KhuyÕn khÝch vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc du häc vµ n©ng cao tr×nh ®é ë c¸c n­íc tiªn tiÕn d­íi nhiÒu h×nh thøc: tù tóc, c¸c doanh nghiÖp hoÆc nhµ n­íc chÞu kinh phÝ, vËn ®éng sù tµi trî cña c¸c n­íc, c¸c tæ chøc quèc tÕ. - ViÖc nghiªn cøu cña c¸c ViÖn, c¸c tr­êng §¹i häc cÇn ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së cã nghiªn cøu kh¶ thi, ®Æc biÖt lµ tÝnh kh¶ thi vÒ tµi chÝnh khi ¸p dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh. - ChØ thùc hiÖn ­u ®·i ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn (t¹i thêi ®iÓm xÐt cÊp giÊy phÐp ®Çu t­) vµ cã nªu vÊn ®Ò nghiªn cøu triÓn khai mét c¸ch nghiªm tóc. - Nghiªm cÊm viÖc kÐo dµi thêi gian sö dông c¸c c«ng nghÖ ®· l¹c hËu hoÆc cã ¶nh h­ëng xÊu ®Õn con ng­êi vµ m«i tr­êng. - CÇn lËp mét danh môc tr×nh ®é c«ng nghÖ, do Héi ®ång cÊp nhµ n­íc xÐt duyÖt vµ Bé C«ng nghiÖp chñ tr×. Danh môc nµy ®­îc hiÖu chØnh hµng n¨m ®Ó lµm c¨n cø cho c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc còng nh­ c¸c doanh nghiÖp sö dông. - T¨ng c­êng c«ng t¸c tiªu chuÈn ho¸, sím ban hµnh c¸c tiªu chuÈn cña ngµnh ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin theo h­íng héi nhËp víi c¸c hÖ thèng tiªu chuÈn cña thÕ giíi. 2.4 ChÝnh s¸ch néi ®Þa ho¸ vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm ®iÖn tö ViÖt nam: * ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn s¶n phÈm ®iÖn tö ViÖt nam: - VÒ phÝa chÝnh phñ, cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c nhµ s¶n xuÊt theo hîp ®ång th­¬ng m¹i, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ cung cÊp dÞch vô chÕ t¹o cao cÊp cho c¸c s¶n phÈm thiÕt kÕ trong n­íc tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ chÝnh gèc; xóc tiÕn c¸c nç lùc nh»m liªn kÕt ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö ViÖt Nam víi c¸c ''phßng mua s¾m quèc tÕ'' trong khu vùc - nh­ ë Singapore, nh»m cung cÊp linh kiÖn c¹nh tranh vÒ gi¸, vÒ chÊt l­îng vµ tiÕp thÞ c¸c s¶n phÈm, thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm s¶n xuÊt trong n­íc; cã chÝnh s¸ch hç trî xuÊt khÈu khi c¸c s¶n phÈm th­¬ng hiÖu ViÖt nam ®­îc xuÊt khÈu. Ngoµi ra, cÇn x©y dùng mét sè trung t©m th«ng tin vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë c¸c vïng, c¸c ®Þa ph­¬ng víi môc ®Ých thu thËp nhu cÇu vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm, gi¸ c¶ vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng ë mäi tÇng líp. §ång thêi, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng hµng ®iÖn tõ thÕ giíi nh»m trang bÞ cho doanh nghiÖp nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc phôc vô cho viÖc x©y dùng c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. - VÒ phÝa doanh nghiÖp s¶n xuÊt, cÇn cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm cô thÓ, phèi hîp víi c¸c tæ chøc nghiªn cøu kü thuËt, c«ng nghÖ vµ ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho ho¹t ®éng nµy; tæ chøc nghiªn cøu nhu cÇu cña d©n c­, c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc (kÓ c¶ nhu cÇu thÞ tr­êng ngoµi n­íc) ®Ó h×nh thµnh ý ®å thiÕt kÕ s¶n phÈm míi, c¶i tiÕn chÊt l­îng s¶n phÈm. * ChÝnh s¸ch néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm ®iÖn tö ViÖt nam: Néi ®Þa ho¸ lµ mét chÝnh s¸ch nh»m kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ ngµnh c«ng nghiÖp cña mét quèc gia trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn kh«ng thÓ hiÓu mét c¸ch m¸y mãc vµ ¸p ®Æt cho vÊn ®Ò nµy, v× vËy, cÇn dùa trªn kh¶ n¨ng c«ng nghÖ hiÖn cã cña ngµnh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c s¶n phÈm träng ®iÓm mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ s¶n xuÊt ®Ó tham gia qu¸ tr×nh néi ®Þa ho¸. 2.5 ChÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p ®Çu t­ vµ t¹o vèn: * §èi víi ®Çu t­ n­íc ngoµi: Thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ mét trong nh÷ng c¸ch thøc quan träng ®Ó ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö ViÖt nam trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay. C¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi víi tiÒm lùc vèn lín mét mÆt sÏ cung cÊp c«ng nghÖ vµ më ra thÞ tr­êng l­íi cho xuÊt khÈu, mÆt kh¸c cã thÓ gióp c¬ cÊu l¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö ViÖt Nam. V× vËy, cÇn ph¶i cã con ®­êng vµ c¸ch thøc thÝch hîp ®Ó thu hót ®Çu t­ d­íi mäi h×nh thøc nh­ hîp t¸c s¶n xuÊt - kinh doanh, liªn doanh, l00% vèn n­íc ngoµi vµ h¬n n÷a ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi coi ViÖt nam nh­ mét ®Þa ®iÓm lùa chän trong m¹ng l­íi s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ®iÖn tö toµn cÇu. Tr­íc hÕt, cÇn chó träng ®Õn c¸c dù ¸n ®Çu t­ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm míi, c«ng nghÖ cao, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö vµ ®iÖn tö c«ng nghiÖp. Chó träng ®Õn c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng ®Çu cã kinh nghiÖm s¶n xuÊt - kinh doanh nh­ Mü, NhËt B¶n, Hµn Quèc, Trung Quèc... §iÒu quan träng lµ chóng ta kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc tiÕp thu c«ng nghÖ (phÇn cøng) mµ cßn cÇn häc tËp c¸c kinh nghiÖm qu¶n lý s¶n xuÊt, sö dông c«ng nghÖ, xóc tiÕn th­¬ng m¹i... Tõ ®ã, t¹o lËp ®­îc c¸c mèi liªn hÖ gÇn gòi h¬n víi thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi, víi c¸c h·ng n­íc ngoµi kh¸c, víi c¸c tæ chøc R&D vµ c¸c tæ chøc gi¸o dôc, ®µo t¹o....nh»m trî gióp cho viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®iÖn tö ViÖt nam. Thùc tÕ m«i tr­êng ®Çu t­ vµo ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö ë n­íc ta hiÖn nay cho c¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi ®· ®­îc c¶i thiÖn vµ kh¸ thuËn lîi. LuËt söa ®æi, bæ sung LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam mµ Chñ tÞch n­íc võa c«ng bè gÇn ®©y ®· bæ xung c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ ®¶m b¶o ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. nghÞ ®Þnh nµy ®· gãp phÇn c¶i thiÖn h¬n n÷a m«i tr­êng ®Çu t­ cña ViÖt nam nh­ cam kÕt b¶o ®¶m lîi Ých vµ gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi b»ng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, ngo¹i tÖ, ®Êt ®ai, thÕ chÊp, xö lý tranh chÊp; khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo c¸c dù ¸n, ®Þa bµn ­u tiªn (nhµ ®Çu t­ ®­îc h­ëng møc thuÕ suÊt lîi tøc ­u ®·i trong suèt thêi gian ho¹t ®éng); c¶i thiÖn thñ tôc dÇu t­ (xo¸ bá viÖc xin giÊy phÐp kinh doanh hoÆc hµnh nghÒ sau khi ®­îc cÊp phÐp ®Çu t­..); söa ®æi nh÷ng qui ®Þnh kh«ng phï hîp vÒ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh.... Trong danh môc c¸c dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t­, cã c¸c dù ¸n s¶n xuÊt vËt liÖu ®iÖn tö míi, øng dông c«ng nghÖ míi trong c«ng nghiÖp ®iÖn tö - tin häc. Tuy nhiªn, ®Ó thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi nhiÒu h¬n n÷a, Nhµ n­íc cã thÓ thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch m¹nh h¬n nh­: + X©y dùng chÝnh s¸ch ''b¶o hé theo giai ®o¹n'' trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh nh»m thu hót c¸c c«ng ty ®iÖn tö hµng ®Çu trªn thÕ giíi. + X©y dùng mét sè ®¬n hµng hÊp dÉn ®Ó thu hót c¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi thiÕt lËp c¬ së s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. + Gi¶m gi¸ thuª ®Êt vµ c¸c s¾c thuÕ ®èi víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt linh kiÖn, côm linh kiÖn ®iÖn tö.... * §èi víi ®Çu t­ trong n­íc: §Çu t­ trong n­íc vµo c«ng nghiÖp ®iÖn tö cña c¶ khu vùc Nhµ n­íc vµ t­ nh©n cßn rÊt thÊp mÆc dï Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch rÊt cô thÓ. Theo NghÞ ®Þnh 07/1998/N§-CP ngµy 15/10/1998 cña ChÝnh phñ, qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc (®· söa ®æi) trong ®ã ngµnh ®iÖn tö ®­îc ­u ®·i: ''c¸c dù ¸n ®Çu t­ nÕu ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt th× kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt, nÕu thuª ®Êt th× ®­îc miÔn tr¶ tiÒn thuª ®Êt trong 5 n¨m ®Çu vµ gi¶m 50% tiÒn thuª ®Êt trong 5 n¨m tiÕp theo kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª'' C¸c dù ¸n ®Çu t­ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, thay thÕ hµng nhËp khÈu hoÆc s¶n xuÊt nguyªn liÖu, phô liÖu trùc tiÕp lµm hµng xuÊt khÈu, thay thÕ hµng nhËp khÈu ®­îc: + C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh cho vay tÝn dông xuÊt khÈu víi l·i xuÊt ­u ®·i. + ¦u tiªn ®Çu t­ tõ quÜ hç trî ®Çu t­ quèc gia. + Rót ng¾n 50% thêi gian khÈu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc sö dông vµo s¶n xuÊt chÕ biÕn hoÆc l¾p r¸p hµng xuÊt khÈu. Nh­ vËy, nguyªn nh©n ®Çu t­ trong n­íc vµo ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö cßn kÐm ph¸t triÓn kh«ng ph¶i lµ do thiÕu chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ mµ lµ do kh¶ n¨ng ®Çu t­ trong n­íc kh«ng lín, hiÖu qu¶ cña c¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vèn thÊp. §Ó t¨ng c­êng ®Çu t­ trong n­íc vµo ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö trong thêi gian tíi, Nhµ n­íc cã thÓ thùc thi mét sè chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p sau: + Nhµ n­íc cÇn x©y dùng l¹i c¬ cÊu ®Çu t­ theo h­íng t¨ng tû lÖ ®Çu t­ trªn GDP cao h¬n. Coi ®Çu t­ cho ®iÖn tö - tin .häc nh­ ®Çu t­ cho ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. Chó träng ®Çu t­ chiÒu s©u theo h­íng n©ng c¸p, hiÖn ®¹i ho¸ mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn cã trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc (DNNN). + Ngoµi ®Çu t­ trùc tiÕp cña Nhµ n­íc cho ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö, Nhµ n­íc cã thÓ ®Çu t­ gi¸n tiÕp b»ng viÖc t¹o nhu cÇu vµ ®Çu t­ d­íi h×nh thøc tÝn dông cho mua s¾m c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö cña c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi kh¸c... + Ban hµnh chÝnh s¸ch thóc ®Èy tÝch tô vµ tËp trung vèn th«ng qua c¸c kªnh kh¸c nhau, nhÊt lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. + §Èy m¹nh c¶i c¸ch DNNN trong ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö b»ng c¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸, giao, b¸n, kho¸n, cho thuª ®Ó huy ®éng ®­îc vèn nhµn rçi trong d©n, huy ®éng vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, khuyÕn khÝch sù tham gia cña khu vùc t­ nh©n, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. + CÇn kh¼ng ®Þnh vai trß tÝch cùc vµ cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn l©u dµi ®èi víi kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®Ó khuyÕn khÝch hä bá vèn ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®iÖn tö. + Thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp nh­ gi¶m thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn, gi¶m c¸c lo¹i thuÕ trong nh÷ng n¨m ®Çu cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p hµng ®iÖn tö. 2.6 ChÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ®·i ngé: - CÇn ph¶i huy ®éng tæng lùc hÖ thèng c¸c tr­êng §¹i häc, Trung häc chuyªn nghiÖp, ViÖn nghiªn cøu vµ c¶ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ quèc tÕ tham gia ®µo t¹o ®Ó t¹o ra nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ phôc vô ngµnh. - Bæ sung mét sè chÝnh s¸ch cho c¸n bé ®µo t¹o nh»m n©ng cao thu nhËp, t¹o ®­îc sù æn ®Þnh vÒ ®êi sèng khiÕn c¸n bé ®µo t¹o tËp trung søc lùc cña m×nh vµo sù nghiÖp ®aß t¹o nh©n lùc cho t­¬ng lai. - Bæ tóc vµ cËp nhËt kiÕn thøc cho c¸n bé gi¶ng d¹y ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin theo c¸c chu kú nhÊt ®Þnh. Trong ®ã , chñ yÕu lµ mêi chuyªn gia trong vµ ngoµi n­íc thuyÕt tr×nh vµ tæ chøc c¸c héi th¶o chuyªn s©u vÒ nh÷ng vÊn ®Ò c«ng nghÖ , kü thuËt míi. Mét sè Ýt c¸n bé sÏ ®­îc cÊp kinh phÝ ®Ó tu nghiÖp tai c¸c n­íc cã nÒn c«ng nghiÖp ®iÖn tö vµ c«ng nghiÖp th«nh tin ph¸t triÓn. - §ãng gãp ®Ó t¹o nguån ng©n s¸ch cho ®µo t¹o, ®iÒu nµy ph¶i ®­îc quy ®Þnh b»ng mét tû lÖ ®ãng gãp nhÊt ®Þnh khi c¸c doanh nghiÖp tiÕp nhËn ng­êi lao ®éng ®­îc ®µo t¹o b»ng nguån ng©n s¸ch. TÊt c¶ sè kinh phÝ thu ®­îc sÏ ®­îc sö dông ®Ó t¸i ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cho ®µo t¹o còng nh­ n©ng cao møc sinh ho¹t cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c¸c c¬ së ®µo t¹o. 2.7 ChÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh vµ thuÕ: a. ChÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh : - Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®­îc tr¶ l­¬ng vµ th­ëng mét c¸ch hîp lý ®Ó duy tr× ®éi ngò c¸n bé giái vµ thu hót c¸c tµi n¨ng trÎ, h¹n chÕ hiÖn t­îng ch¶y “chÊt x¸m” tõ quèc doanh sang c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. - Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc ngµnh ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin ®­îc trÝch kinh phÝ khuyÕn m¹i víi mét tû lÖ hîp lý ®Ó c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp n­¬c ngoµi. - Cã c¬ chÕ tµi chÝnh ­u ®·i vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®iÖn tö vµ ®Çu t­ míi ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c co së s¶n xuÊt linh phô kiÖn, s¶n phÈm phô trî, s¶n xuÊt (b¾t ®Çu tõ l¾p r¸p) m¸y tÝnh, thiÐt bÞ m¹ng, thiÕt bÞ ngo¹i vi, thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c, thiÕt bÞ ®iÖn tö phôc vô c«ng nghiÖp vµ chuyªn dông. b. ChÝnh s¸ch vÒ thuÕ : - §iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ VAT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, xem ngµnh ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin nh­ lµ mét ngµnh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Cã nh­ vËy míi khuyÕn khÝch ®­îc viÖc ®Çu t­ cho ngµnh nµy. - §iÒu chØnh thuÕ xuÊt nhËp khÈu, cÇn t¹o kho¶ng c¸ch hîp lý vÒ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ suÊt VAT ®èi víi s¶n phÈm ®Çu t­ s¶n xuÊt l¾p r¸p trong n­íc víi s¶n phÈm nhËp khÈu nguyªn chiÕc ®Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin trong n­íc (nh­ m¸y tÝnh, thiÕt bÞ ngo¹i vi...), tõng b­íc ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc vµ tiÕn ®Õn xuÊt khÈu. §èi víi viÖc nhËp linh kiÖn , söa ®æi c¸ch tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo danh môc nhãm linh kiÖn vµ c¸c cÊu kiÖn, phô kiÖn, nguyªn liÖu ®Ó chÕ t¹o ra s¶n phÈm hoÆc danh môc nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm ®Ó chÕ t¹o ra linh kiÖn chø kh«ng tÝnh theo bé linh kiÖn nh­ tr­íc ®©y. - Xo¸ bá c¸ch tÝnh thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin theo quy ®Þnh gi¸ tèi thiÓu, v× ®©y lµ mét ngµnh cã tèc ®é gi¶m gi¸ rÊt nhanh nªn viÖc quy ®Þnh gi¸ tèi thiÓu (víi sù ®iÒu chØnh th­êng lµ rÊt chËm trÔ) khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp rÊt khã lµm ¨n cã l·i. C¸c vÊn ®Ò nªu trªn sÏ ®­îc Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, Ngµnh liªn quan ®Ó ra v¨n b¶n quy ®Þnh cô thÓ trong thêi gian sím nhÊt. 2.8 C¶i tiÕn c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc hµnh chÝnh: Mét trong nh÷ng yÕu tè lµm cho m«i tr­êng ®Çu t­ n­íc ngoµi ë ViÖt nam kÐm hÊp dÉn vµ g©y c¶n trë, gi¶m hiÖu qu¶ (t¨ng chi phÝ) cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ nh÷ng qui ®Þnh vÒ thñ tôc hµnh chÝnh. MÆc dï trong nh÷ng n¨m qua, Nhµ n­íc ®· tiÕn hµnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh, tiÕn tíi thùc hiÖn chÕ ®é ''mét cöa, mét dÊu'' nh­ng trong thùc tÕ, nh÷ng tiÕn bé trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu t¹o m«i tr­êng thuËn lîi thóc ®Èy nhanh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, trong nh÷ng n¨m tíi, ViÖt nam cÇn thóc ®Èy m¹nh h¬n, s©u s¾c h¬n c¶i c¸ch hµnh chÝnh. Cô thÓ: - C¶i tiÕn thñ tôc vµ gi¶m bít chËm chÕ trong viÖc cÊp m· sè h¶i quan cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu nãi chung vµ hµng ®iÖn tö - tin häc nãi riªng, bao gåm tõ viÖc x¸c ®Þnh lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp theo giÊy ®¨ng ký kinh doanh, ®¬n ®¨ng ký m· thuÕ ®Õn viÖc cÊp m· thuÕ cña Bé Tµi chÝnh vµ m· h¶i quan cña Tæng côc h¶i Quan. - Thèng nhÊt c¸ch tÝnh to¸n ''tû lÖ néi ®Þa ho¸'' ®èi víi c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö - tin häc gi÷a c¸c Bé Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch ®Çu t­, C«ng nghiÖp, Th­¬ng m¹i vµ Bé Khoa häc c«ng nghÖ ®Ó lµm c¬ së ®iÒu chØnh thuÕ suÊt vµ c¸ch tÝnh thuÕ suÊt, nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö - tin häc. - C¶i tiÕn thñ tôc ®¨ng ký vµ thµnh lËp doanh nghiÖp võa vµ nhá trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn nhanh, nh¹y bÐn cña lÜnh vùc nµy, nh­ hîp nhÊt hai giai ®o¹n cÊp phÐp thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh, lo¹i bá c¸c qui ®Þnh vÒ vèn ph¸p ®Þnh tèi thiÓu... - Söa ®æi vµ ban hµnh c¸c luËt, c¸c qui ®Þnh nh»m x©y dùng khung ph¸p luËt toµn diÖn vµ hiÖn ®¹i ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho ng­êi vay vèn thùc hiÖn vµ thùc thi tµi s¶n cÇm cè thÕ chÊp. - TiÕp tôc ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc vµ gi¶m bít chi phÝ ®èi víi c¸c c¸n bé kü thuËt, nhµ khoa häc khi xuÊt, nhËp c¶nh: Cho phÐp chuyÓn giao c«ng nghÖ theo c¸c hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn trªn. c¬ së tù do tho¶ thuËn vµ chÞu sù ®iÒu chØnh cña c¸c Bé luËt mµ kh«ng cÇn ®ßi hái sù phª duyÖt cña Bé Khoa häc - c«ng nghÖ trong tõng tr­êng hîp. KÕT LUËN Xu thÕ chuyÓn dÞch s¶n xuÊt trong ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö còng nh­ xu thÕ ph¸t triÓn nhanh chãng cña thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö thÕ giíi mét mÆt ®· t¹o cho ViÖt nam nh÷ng c¬ héi ''®i t¾t'' ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö dùa trªn lîi thÕ vÒ nguån lao ®éng dåi dµo vµ chi phÝ s¶n xuÊt thÊp, còng nh­ ®Ó ph¸t triÓn mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cßn rÊt lín c¶ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. MÆt kh¸c, sù ph©n c«ng s©u s¾c trong s¶n xuÊt vµ ph©n phèi cña thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö trªn thÕ giíi cïng víi ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö lµ ®ßi hái mét khèi l­îng vèn lín, c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, gi¸ trÞ chÊt x¸m kÕt tinh trong s¶n phÈm cao l¹i ®Æt viÖc ph¸t triÓn mét thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö cßn non kÐm trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc cßn nghÌo vµo t×nh tr¹ng hÕt søc khã kh¨n: nguån cung øng c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö phô thuéc nÆng nÒ vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi, kh¶ n¨ng c¹nh tranh kÐm cña s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n­íc, kh¶ n¨ng tiªu thô h¹n chÕ do søc mua trong n­íc thÊp vµ do ch­a cã thÞ tr­êng xuÊt khÈu.... Tuy vËy, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö trong t­¬ng lai vÉn ®­îc dùa trªn nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc c¶ ë bªn trong vµ bªn ngoµi, ®ã lµ: thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö thÕ giíi dù b¸o sÏ b¾t ®Çu trë l¹i chu kú t¨ng tr­ëng sau thêi kú suy tho¸i; bèi c¶nh quèc tÕ ®ang t¹o ra nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n ®Ó tiÕp thu c«ng nghÖ, vèn ®Çu t­ vµ tiÕp thu nh÷ng bµi häc thµnh c«ng cña c¸c n­íc ®i tr­íc; sù quan t©m cña §¶ng, Nhµ n­íc trong ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö; kh¶ n¨ng hiÖn thùc vÒ n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn møc sèng d©n c­ do nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc t¨ng tr­ëng trë l¹i còng nh­ nh÷ng kh¶ n¨ng c¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn vÒ thÞ tr­êng tiªu thô trong c¸c n¨m tíi nh­: tr×nh ®é d©n trÝ, h¹ tÇng c¬ së ®iÖn, ph¸t thanh truyÒn h×nh.... TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã lµ c¬ së ®Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng dù b¸o l¹c quan vÒ cung - cÇu c¸c mÆt hµng ®iÖn tö giai ®o¹n 2001-2010 nh­: gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh ®iÖn tö tin häc t¨ng trung b×nh 22,40%/n¨m, ®¹t 6,2 tØ USD vµo n¨m 2005 vµ 15,9 tØ USD vµo n¨m 2010. XuÊt khÈu hµng ®iÖn tö t¨ng trung b×nh 25,0%/n¨m ®¹t 2,2 triÖu USD n¨m 2005 vµ 6,5 triÖu USD n¨m 2010. Nhu cÇu c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö còng sÏ më réng h¬n c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng víi nhu cÇu ti vi tõ 1300 - l.400 ngh×n chiÕc vµo n¨m 2005 vµ l.800-2000 ngh×n chiÕc n¨m 2010, nhu cÇu m¸y vi tÝnh 450 ngh×n chiÕc n¨m 2005 vµ l.200 ngh×n chiÕc n¨m 2010. C¸c quan ®iÓm chÝnh vÒ ''më cöa'' tõng b­íc thÞ tr­êng phï hîp víi xu thÕ tù do ho¸ th­¬ng m¹i vµ héi nhËp quèc tÕ, quan ®iÓm n©ng can dÇn møc ®é c¹nh tranh cña hµng ®iÖn tö; quan ®iÓm ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö th­¬ng hiÖu ViÖt Nam vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö ViÖt nam g¾n kÕt víi khu vùc thÞ tr­êng ASEAN, tham gia vµo m¹ng s¶n xuÊt, cung øng hµng ®iÖn tö cña khu vùc tõ ®ã tham gia vµo s¶n xuÊt, cung øng hµng ®iÖn tö quèc tÕ mµ ®Ò tµi ®­a ra tr­íc m¾t lµ nh»m tr¸nh cho thÞ tr­êng ®iÖn tö ViÖt nam khái nguy c¬ bÞ thao tóng bëi c¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi, sau ®ã lµ nh»m t¨ng c­êng søc c¹nh tranh thùc cña c¸c doanh nghiÖp ®iÖn tö trong n­íc trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh c«ng b»ng vµ më ra kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho c¸c s¶n phÈm ViÖt nam. XuÊt ph¸t tõ c¸c quan ®iÓm trªn, viÖc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö bao gåm c¸c néi dung: ph¸t triÓn nhu cÇu trong n­íc, ph¸t triÓn nguån cung øng, ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö ViÖt nam theo h­íng n©ng cao tÝnh c¹nh tranh vµ héi nhËp quèc tÕ. Cô thÓ lµ: l/ Ph¸t triÓn nhu cÇu mua s¾m c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö d©n dông trong hé gia ®×nh d©n c­ c¶ ë khu vùc thµnh thÞ vµ khu vùc n«ng th«n, trong ®ã cÇn coi träng ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng nh»m n©ng cao søc mua cña d©n c­ n«ng th«n vµ ®a d¹ng ho¸ tiªu dïng c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö cña d©n c­ ®« thÞ. Bªn c¹nh ®ã, cÇn ph¶i cã c¸c ch­¬ng tr×nh, ®Ò ¸n cô thÓ nh»m ph¸t triÓn nhu cÇu s¶n phÈm ®iÖn tö trong c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2/ §Þnh h­íng ph¸t triÓn nguån cung trong n­íc ®­îc x¸c ®Þnh theo hai giai ®o¹n 2001-2005 vµ sau 2005 víi néi dung chÝnh: h¹n chÕ nguån cung nhËp khÈu ë giai ®o¹n ®Çu ®èi víi c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö gia dông vµ thiÕt bÞ tin häc ®Ó b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc ®ång thêi víi viÖc më réng nguån cung linh kiÖn nhËp khÈu vµ ph¸t triÓn nguån linh kiÖn trong n­íc. ë giai ®o¹n sau, tiÕp tôc ph¸t triÓn nguån cung c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö vµ linh kiÖn cho thÞ tr­êng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu trªn c¬ së n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trong n­íc. 3/ Ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö ViÖt Nam theo c¸c h­íng: tr­íc m¾t, xuÊt khÈu s¶n phÈm ®iÖn tö d©n dông ®Õn c¸c thÞ tr­êng kÐm ph¸t triÓn h¬n, møc sèng d©n c­ cßn thÊp, tr×nh ®é tiªu dïng ch­a cao. Sau ®ã, trªn c¬ së ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n­íc tiÕn tíi xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr­êng kh¸c cã tr×nh ®é cao h¬n; t×m kiÕm c¸c thÞ tr­êng ng¸ch ®Ó xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö chuyªn dông víi sè l­îng Ýt nh­ng gi¸ trÞ gia t¨ng cao; ph¸t triÓn xuÊt khÈu ''t¹i chç'' c¸c linh kiÖn vµ dÞch vô ®Çu vµo cho c¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi cã b¹n hµng tiªu thô ë n­íc ngoµi; t¨ng c­êng xuÊt khÈu d­íi h×nh thøc gia c«ng t¸i xuÊt, tõng b­íc gia t¨ng sö dông nguyªn liÖu linh kiÖn trong n­íc s¶n xuÊt. 4/ §Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ®iÖn tö ViÖt Nam theo h­íng n©ng cao tÝnh c¹nh tranh vµ héi nhËp quèc tÕ, khu vùc b»ng c¸ch thùc hiÖn b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc hay trî cÊp xuÊt khÈu cã giíi h¹n vÒ thêi gian vµ s¶n phÈm; khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®¸u t­ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö nh»m t¹o ra m«i tr­êng s¶n xuÊt, kinh doanh cã tÝnh ganh ®ua cao; c¶i tæ khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ; n©ng cao chÊt l­îng c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña s¶n xuÊt... Hy väng r»ng b»ng nh÷ng nç lùc cña chÝnh m×nh vµ víi sù gióp ®ì cña §¶ng, Nhµ n­íc, ChÝnh phñ ViÖt nam cïng víi c¸c Bé, Ngµnh liªn quan, Ngµnh C«ng nghiÖp §iÖn tö ViÖt nam nãi chung vµ Hµng §iÖn tö ViÖt nam nãi riªng sÏ hoµn thµnh xuÊt s¾c môc tiªu ®Ò ra trong giai ®o¹n 2001 – 2010 vµ ngµy cµng cã vÞ thÕ trªn tr­êng quèc tÕ, ®ång thêi gãp phÇn vµo thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®ang diÔn ra ë n­íc ta.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổng quan về hàng điện tử Việt Nam.doc