Kĩ thuật điều chế đa tần rời rạc DMT cho công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL

Mục lục Mục lục .1 Lời nói đầu 2 Chương I: Tổng quan về công nghệ đường dây thuê bao số xDSL 4 1. Sự ra đời của đường dây thuê bao số xDSL 4 2. So sánh công nghệ DSL với một số công nghệ truyến dẫn tốc độ cao khác .7 2.1. So sánh DSL với phương pháp truy nhập quang 7 2.2. So sánh DSL với Cáp đồng trục .8 2.3. So sánh DSL với truyền dẫn không dây 9 2.3.1. Vô tuyến mặt đất 9 2.3.2. Các dịch vụ vệ tinh .9 3. Mô hình tổng quát của một hệ thống DSL 10 4. Kết luận .11 5. Ứng dụng của DSL trên thế giới và tại Việt nam .11 Chương II: Mạch vòng thuê bao và vấn đề nhiễu .14 1. Sự hình thành một mạch vòng thuê bao 14 2. Đôi dây xoắn .15 2.1. Tín hiệu mode chung và tín hiệu vi sai .16 2.2. Cân bằng 16 2.3. Cầu rẽ 16 3. Nhiễu trên mạch vòng thuê bao 17 3.1. Xuyên âm 17 3.1.1. Các loại xuyên âm .17 3.1.1.1. Xuyên âm đầu gần (NEXT) . 3.1.1.1.1. NEXT suy giảm và NEXT được khuếch đại . 3.1.1.1.2. Tự xuyên âm đầu gần (sefl-NEXT) . 3.1.1.2. Xuyên âm đầu xa (FEXT) 3.1.1.2.1. FEXT đồng mức (EL-FEXT) . 3.1.1.2.2. FEXT không đồng mức (Unequal Lever-FEXT) 3.1.2. Các kết quả thống kê về xuyên âm . 3.1.2.1. 1% trường hợp xấu nhất của NEXT 3.1.2.2. 1% trường hợp xấu nhất của FEXT . 3.2. Nhiễu tần số Radio. 3.3. Nhiễu xung 4. Các phương pháp song công 4.1. Song công 4 dây 4.2. Song công triệt tiếng vọng 4.3. Song công phân chia theo tần số . 4.4. Song công phân chia theo thời gian 4.5. Các phương pháp song công hỗn hợp . Chương III: Công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL và lí thuyết đa tần rời rạc I - Tổng quan về công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL 1. Mô hình tổng quát và nguyên lí hoạt động của ADSL 2. Điều chế tín hiệu trong ADSL . 3. Song công và sử dụng tần số . 3.1. Song công phân chia theo tần số . 3.2. Song công triệt tiếng vọng . 4. ADSL Lite . 5. Truyền tải qua ADSL 6. Các ưu và nhược điểm của ADSL . 6.1. Các ưu điểm của ADSL . 6.2. Các nhược điểm của ADSL . II – Các phương pháp điều chế . 1. Điều chế đa tần rời rạc . 1.1. Điều chế đa sóng mang 1.2. Điều chế QAM . 2. Điều chế đa tần rời rạc (DMT) 2.1. Nguyên lí của điều chế đa tần rời rạc 2.2. DMT và DFT . 2.3. Hệ thống DMT và các tham số của nó . 2.3.1. Kênh truyền và ảnh hưởng của kênh truyền 2.3.2. Hệ thống đơn sóng mang . 2.3.3. Xấp xỉ QAM vuông . 2.3.4. Phân tích đa sóng mang . 2.3.4.1. Các giả thiết . 2.3.4.2. Tính tốc độ hoặc độ dự phòng . 2.3.4.3. Tổng kết các bước tính toán hoạt động của một hệ thống DMT 2.3.5. DMT với khối chiều dài hữu hạn . 2.3.6. Phân chia tải bit (Bit Loading) . 2.3.6.1. Các thuật toán tải bit . 2.3.6.2. Thuật toán tối ưu “rót nước” 2.3.7. Cân bằng cho DMT 2.4. Sơ đồ tổng thể một hệ thống DMT 2.4.1. Máy phát DMT . 2.4.2. Máy thu DMT . 3. Mã sửa lỗi Reed – Solomon 3.1. Giới thiệu về mã Reed – Solomon . 3.2. Các đặc điểm của mã RS . 3.2.1. Cấu tạo mã RS 3.2.1.1. Đa thức trường . 3.2.1.2. Đa thức sinh . 3.2.2. Khả năng sửa sai của mã RS 3.2.3. Tăng ích điều chế (coding gain) của mã RS . 3.3. Mã hóa và giải mã các mã RS 3.3.1.Mã hóa RS và kiến trúc bộ mã hóa RS 3.3.2. Giải mã RS và kiến trúc bộ mã RS . Chương IV: Kiến trúc ADSL ứng dụng kĩ thuật điều chế đa tần rời rạc DMT 1. Mô hình tham chiếu của hệ thống ADSL 2. Sơ đồ máy thu phát ADSL . 3. Cấu trúc kênh thông tin trong ADSL 4. Mào đầu ADSL 4.1. Kênh EOC . 4.2. Kênh AOC và Bit swapping . 4.3. Các bit chỉ thị (indicator bits) . 5. Vấn đê chuẩn định thời mạng (NTR) 5.1. Sự cần thiết của chuẩn định thời mạng . 5.2. Việc truyền NTR 5.3. Khôi phục định thời 6. Chi tiết các khối . 6.1. Máy phát . 6.1.1. Tạo khung 6.1.2. Tạo mã kiểm tra CRC 6.1.3. Ngẫu nhiên hóa (Scrambler) 6.1.4. Mã sữa lỗi tiến FEC (mã hoá Reed-Solomon) 6.1.5. Cài xen (Interleaving) 6.1.6. Âm chuẩn (Pilot Tone) 6.1.7. Sắp xếp tone (tone ordering) và mã hoá chòm sao 6.1.7.1. Tone ordering . 6.1.7.2. Mã hoá chòm sao 6.1.8. Điều chế DMT (IFFT) 6.1.9. Thêm Cyclic Prefix 6.1.10. Biến đổi số - tương tự và xử lí tín hiệu tương tự 6.2. Máy thu 6.2.1. Biến đổi tương tự - số 6.2.2. Cân bằng miền thời gian (TEQ) . 6.2.3. Giải điều chế DMT và cân bằng miền tần số (FEQ) 6.2.4. Giải mã chòm sao và tách bit . 6.2.5. Giải cài xen . 6.2.6. Giải mã sửa lỗi tiến và giải ngẫu nhiên hoá . 6.2.7. Giải mã CRC và phân khung (deframe) . 7. Khởi tạo kết nối truyền thông 7.1. Kích hoạt và xác nhận . 7.2. Huấn luyện bộ thu phát 7.3. Phân tích kênh truyền 7.4. Trao đổi Phụ lục A: Các thuật ngữ và từ viết tắt Phụ lục B: Các tổ chức, các khuyến nghị và các chuẩn về xDSL Phụ lục C: Tài liệu tham khảo

pdf93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2813 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kĩ thuật điều chế đa tần rời rạc DMT cho công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKĩ thuật điều chế đa tần rời rạc DMT cho công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL.pdf