Luận án Ảnh hưởng của các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng tới ý định mua lặp lại của thực khách trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi nhà hàng

Trong luận án này, nghiên cứu sinh đã thực hiện tổng quan các công trình nghiên cứu, hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về một số khái niệm cốt lõi như tài sản khách hàng, các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng, ý định mua lặp lại và các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua lặp lại, ảnh hường của các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng tới ý định mua lặp lại nói chung và trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng nói riêng. Kết quả tổng quan nghiên cứu cho thấy đã có rất nhiều nghiên cứu liên quan tới các yếu tố ảnh hường tới ý định mua lặp lại. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu trước đây chỉ tập trung vào một hay một nhóm yếu tố liên quan tới hoạt động marketing, hoặc các yếu tố thuộc về môi trường marketing hay thuộc bản thân khách hàng ảnh hưởng tới ý định mua lặp lại. Trong khi đó, nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng tới ý định mua lặp lại cho phép nhìn tương đối tổng thể các yếu tố thuộc về hoạt động marketing của một doanh nghiệp (sản phẩm/dịch vụ, thương hiệu, các chương trình khách hàng thân thiết) và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng tới ý định mua lặp lại của khách hàng, từ đó giúp nhà quản trị Marketing ở cấp cao nhất trong doanh nghiệp có cơ sở để điều chỉnh các hoạt động Marketing cho phù hợp và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên hầu như có rất ít nghiên cứu cấp độ luận án tiến sỹ nghiên cứu tổng thể sự ảnh hưởng của các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng tới ý định mua lặp lại theo cách tiếp cận của Rust & cộng sự (2001), đó là đo lường đánh giá của khách hàng đối với các hoạt động marketing cụ thể từ đó đưa ra chi dẫn, định hướng cho các hoạt động marketing của doanh nghiệp. Đây chính là khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu nhằm làm tiền đề cho việc xây dựng mô hình nghiên cứu trong luận án này.

pdf238 trang | Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 15/01/2024 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ảnh hưởng của các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng tới ý định mua lặp lại của thực khách trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi nhà hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_anh_huong_cua_cac_yeu_to_thuc_day_tai_san_khach_hang.pdf
  • pdfcong van dang bo ngay 13 thang 02.pdf
  • docxLA_DinhVanOanh_E.docx
  • pdfLA_DinhVanOanh_Sum.pdf
  • pdfLA_DinhVanOanh_TT.pdf
  • docxLA_DinhVanOanh_V.Docx
  • pdfQD co so Dinh Van Oanh.pdf
Luận văn liên quan