Luận án Quản trị công ty và hiệu quả tài chính công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mối tương quan dương giữa cg_dat và SRD có nghĩa là công ty càng công khai minh bạch thông tin càng làm cho giá cổ phiến biến động trên thị trường. Điều này cho thấy sự nâng cao nhận thức của các công ty về việc công khai minh bạch thông tin so với trước đây đã tạo nên sự tin tưởng của các nhà đầu tư, nên làm tăng làn sóng đầu tư vào các công ty tiềm năng từ các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài (do bị giới hạn về khối lượng cổ phiếu nắm giữ) trong giai đoạn nghiên cứu. Bên cạnh đó, sự thay đổi lớn về giá cổ phiếu trên thị trường khi chất lượng và số lượng thông tin được nâng cao có thể bị ảnh hưởng bởi các nhà đầu tư lướt sóng trên thị trường, họ nắm giữ cổ phiếu trong thời gian ngắn và chờ đợi. Khi công ty công bố thông tin tốt về cơ hội phát triển hay tiềm năng đầu tư trong tương lai, điều này tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư khác và làm cho giá cổ phiếu công ty tăng. Lúc này, các nhà đầu tư lướt sóng sẽ bán cổ phiếu. Do đó, việc công khai minh bạch thông tin hấp dẫn các nhà đầu tư, từ đó làm biến động giá cổ phiếu trên thị trường. Kết quả này phù hợp với đặc điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu cũng như các nghiên cứu trước đây (Lang & Lundholm 1993; Leuz & Verrecchia 2000).

pdf223 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản trị công ty và hiệu quả tài chính công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xxiv Phụ lục 5: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SGDCK TPHCM GIAI ĐOẠN NĂM 2013-2015 STT Mã STT Mã STT Mã STT Mã STT Mã STT Mã STT Mã 1 AAM 40 CSM 79 GMC 118 KDC 157 PGC 196 SPM 235 TTF 2 ABT 41 CTD 80 GMD 119 KDH 158 PGD 197 SRC 236 TV1 3 ACC 42 CTG 81 GSP 120 KHA 159 PGI 198 SRF 237 TYA 4 ACL 43 CTI 82 GTA 121 KHP 160 PHR 199 SSC 238 UDC 5 AGF 44 D2D 83 HAG 122 KMR 161 PIT 200 SSI 239 UIC 6 AGM 45 DAG 84 HAI 123 KSA 162 PJT 201 ST8 240 VCB 7 AGR 46 DCL 85 HAP 124 KSB 163 PNC 202 STB 241 VCF 8 ANV 47 DHA 86 HAS 125 KSH 164 PNJ 203 STG 242 VFG 9 APC 48 DHC 87 HAX 126 L10 165 POM 204 STT 243 VHC 10 ASM 49 DHG 88 HBC 127 LAF 166 PPC 205 SVC 244 VHG 11 ASP 50 DHM 89 HCM 128 LBM 167 PPI 206 SVI 245 VIC 12 BBC 51 DIC 90 HDC 129 LCG 168 PTB 207 SVT 246 VID 13 BCE 52 DIG 91 HDG 130 LCM 169 PTC 208 SZL 247 VIP 14 BCI 53 DLG 92 HHS 131 LGC 170 PTL 209 TAC 248 VIS 15 BIC 54 DMC 93 HLG 132 LGL 171 PVD 210 TBC 249 VMD 16 BMC 55 DPM 94 HMC 133 LHG 172 PVT 211 TCL 250 VNE 17 BMI 56 DPR 95 HOT 134 LIX 173 PXI 212 TCM 251 VNG 18 BMP 57 DQC 96 HPG 135 LM8 174 PXS 213 TCO 252 VNL 19 BRC 58 DRC 97 HQC 136 LSS 175 PXT 214 TCR 253 VNM 20 BSI 59 DRH 98 HRC 137 MBB 176 QCG 215 TDC 254 VNS 21 BTP 60 DRL 99 HSG 138 MCG 177 RAL 216 TDH 255 VOS 22 BTT 61 DSN 100 HT1 139 MCP 178 RDP 217 TDW 256 VPH 23 BVH 62 DTA 101 HTI 140 MDG 179 REE 218 THG 257 VPK 24 C32 63 DTL 102 HTL 141 MHC 180 RIC 219 TIC 258 VRC 25 C47 64 DTT 103 HTV 142 MSN 181 SAM 220 TIE 259 VSC 26 CCI 65 DVP 104 HU1 143 NAV 182 SAV 221 TIX 260 VSH 27 CCL 66 DXG 105 HU3 144 NBB 183 SBA 222 TLG 261 VSI 28 CDC 67 DXV 106 HVG 145 NKG 184 SBT 223 TLH 262 VTB 29 CIG 68 EIB 107 HVX 146 NNC 185 SC5 224 TMP 263 VTO 30 CII 69 ELC 108 ICF 147 NSC 186 SCD 225 TMS 31 CLC 70 EMC 109 IDI 148 NTL 187 SFC 226 TMT 32 CLG 71 EVE 110 IJC 149 NVT 188 SFI 227 TNA 33 CLW 72 FCN 111 IMP 150 OGC 189 SGT 228 TNC 34 CMG 73 FDC 112 ITA 151 OPC 190 SHI 229 TNT 35 CMT 74 FMC 113 ITC 152 PAC 191 SII 230 TPC 36 CMV 75 FPT 114 ITD 153 PAN 192 SJD 231 TRA 37 CMX 76 GAS 115 JVC 154 PDN 193 SJS 232 TRC 38 CNG 77 GDT 116 KAC 155 PDR 194 SMA 233 TS4 39 COM 78 GIL 117 KBC 156 PET 195 SMC 234 TSC xxv Phụ lục 6: BẢNG CÂU HỎI CHI TIẾT VỀ NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ CỦA OECD (2004) VÀ CHẤM ĐIỂM MỘT TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH CỦA CÔNG TY CP VINAMILK NĂM 2013, 2014 và 2015 Mục Câu hỏi VNM Minh chứng chấm điểm 13 14 15 A A1 1.1 Công ty có trả cổ tức (kỳ giữa và kỳ cuối hàng năm) một cách bình đẳng và kịp thời; nghĩa là, tất cả cổ đông được đối xử bình đẳng và được trả trong vòng 30 ngày sau khi được (i) công bố đối với cổ tức giữa kỳ và (ii) được các cổ đông thông qua tại các đại hội cổ đông đối với cổ tức cuối năm? Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? 1 1 1 + Năm 2013: Trả cổ tức đợt 3 Ngày ĐK: 15/05/2014 Ngày CT: 30/05/2014 + Năm 2014: tuân thủ đúng theo AGM. Ngày ĐK 16/6/15. Ngày TT 26/6/15 + Năm 2015: tuân thủ đúng AGM chi trả vào 21/5/16. Ngày thông báo 26/5/16. Ngày chi trả: 16/6/16 A2 Cổ đông có các quyền tham gia: Do shareholders have the right to participate in: 2.1 Sửa đổi qui chế công ty? Amendments to the company's constitution? 1 1 1 Điều lệ công ty ở điểm H, điều 30, p16. 2.2 Cho phép phát hành thêm cổ phiếu? The authorisation of additional shares? 1 1 1 Điều lệ ở điểm K, điều 30. p16. 2.3 Chuyển nhượng toàn bộ hay phần lớn tài sản của công ty, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty? The transfer of all or substantially all assets, which in effect results in the sale of the company? 1 1 1 Điều lệ ở điểm O, điều 30, p16. A3 Quyền tham gia một cách hiệu quả và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và phải được thông tin về những quy định họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm cả thủ tục biểu quyết Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder 3.1 Cổ đông có cơ hội, thể hiện bởi nội dung trên chương trình nghị sự, thông qua thù lao (phí, trợ cấp, trợ cấp bằng hiện vật và các khoản thù lao khác) hoặc mọi khoản tăng thù lao cho thành viên HĐQT không điều hành? Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive 1 1 1 - Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014. p16. - Biên bản họp ĐHĐCĐ 2015. p7. - Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016. P11. xxvi directors/ commissioners? 3.2 Công ty có cho phép cổ đông không có quyền kiểm soát quyền đề cử thành viên/ủy viên HĐQT? Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners? 1 1 1 Khoản 2. Điều 19. p25. Điều lệ công ty. 3.3 Công ty có cho phép cổ đông bầu chọn từng ứng viên HĐQT? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually? 1 1 1 Điều 16, p32. Quy chế quản trị cho bầu dồn phiếu. 3.4 Công ty có công bố thủ tục bầu cử và biểu quyết được sử dụng, công bố cả hai thủ tục này trước khi đại hội tiến hành? Does the company disclose the voting and vote tabulation procedures used, declaring both before the meeting proceeds? 0 1 1 - Không tìm thấy trong tài liệu công bố của công ty năm 2013. - Có đính kèm quy chế đại hội năm 2014, 2015 3.5 Biên bản họp ĐHĐCĐ mới nhất có ghi nhận rằng cổ đông có cơ hội đặt câu hỏi hoặc kiến nghị các vấn đề? Do the minutes of the most recent AGM record that there was an opportunity allowing for shareholders to ask questions or raise issues? 1 1 1 Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014, p17. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2015, p8. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016, p16. 3.6 Biên bản họp ĐHĐCĐ mới nhất có ghi nhận các câu hỏi và câu trả lời? Do the minutes of the most recent AGM record questions and answers? 1 1 1 Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014 (p17), 2015 (p8), 2016 (p16). 3.7 Việc công bố kết quả của ĐHĐCĐ gần nhất có bao gồm các nghị quyết đại hội? Does the disclosure of the outcome of the most recent AGM include resolution(s)? 1 1 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014, 2015 và 2016. 3.8 Công ty có công bố kết quả bầu chọn gồm số phiếu thông qua, phản đối, và phiếu trống cho mỗi nội dung dự thảo lấy ý kiến của ĐHĐCĐ gần nhất? Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for each agenda item for the most recent AGM? 1 1 1 Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014, 2015, 2016. 3.9 Công ty có công bố danh sách các thành viên HĐQT có mặt ở ĐHĐCĐ gần nhất? Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM? 1 1 1 Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014, 2015, 2016. 3.10 Chủ tịch HĐQT có tham dự ĐHĐCĐ gần nhất? Did the chairman of the board of directors/ commissioners attend the most recent AGM? 1 1 1 Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014, 2015, 2016. 3.11 TGĐ/Giám đốc điều hành/Chủ tịch có tham dự ĐHĐCĐ gần nhất? Did the CEO/Managing Director/President attend the most recent AGM? 1 1 1 Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014, 2015, 2016. 3.12 Chủ nhiệm tiểu ban Kiểm toán có tham dự ĐHĐCĐ gần nhất? Did the chairman of the Audit Committee attend the most recent AGM? 1 1 1 Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014, 2015, 2016. 3.13 Công ty có tổ chức ĐHĐCĐ gần nhất ở nơi dễ đến? 1 1 1 Có thông báo rõ xxvii Did the company organise their most recent AGM in an easy to reach location? địa chỉ trong Thơ mời 3.14 Công ty có cho phép biểu quyết vắng mặt? Does the company allow for voting in absentia? 1 1 1 Khoản 2. Điều 10. p12. Điều lệ 3.15 Công ty có biểu quyết theo số phiếu cổ đông (không phải bằng cách giơ tay) đối với mọi nghị quyết của ĐHĐCĐ mới nhất? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM? 1 1 1 Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014, 2015, 2016. 3.16 Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên độc lập (người kiểm tra phiếu bầu/thanh tra) để đếm và/hoặc thẩm định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM? 1 1 1 Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014, 2015, 2016. 3.17 Công ty có công bố công khai ngày làm việc kế tiếp về kết quả bầu cử diễn ra trong suốt ĐHĐCĐ mới nhất đối với các nghị quyết? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM for all resolutions? 1 1 1 Biên bản và Nghị quyết cùng ngày. 3.18 Công ty có thông báo trước ít nhất 21 ngày đối với tất cả các nghị quyết? Do companies provide at least 21 days notice for all resolutions? 0 0 0 - Công bố: 08/04/2014 AGM: 25/04/2014 - Theo TT52/2012 cho chậm nhất 15 ngày. 3.19 Công ty có cung cấp cơ sở hợp lý và giải trình cho mỗi mục trong dự thảo nghị quyết cần cổ đông thông qua trong thông báo về ĐHĐCĐ/tài liệu và/hoặc báo cáo đính kèm? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders’ approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement? 1 1 1 Có giải trình trong Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2014, 2015 và 2016. A4 Thị trường giao dịch thâu tóm công ty phải được phép hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner. 4.1 Trong trường hợp sáp nhập, mua lại và/hoặc thâu tóm cần được cổ đông thông qua, thành viên/ủy viên HĐQT của công ty được đề nghị có bổ nhiệm bên độc lập đánh giá sự hợp lý của giá giao dịch sáp nhập, mua lại? In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders’ approval, does the board of directors/commissioners of the offeree company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price? 0 0 0 Không tìm thấy trong điều lệ công ty và quy chế nội bộ. A5 Cần tạo điều kiện thực hiện quyền sở hữu cho tất cả cổ đông, gồm các nhà đầu tư tổ chức The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated. 5.1 Công ty có công bố chính sách/thực hành nhằm khuyến khích các cổ đông bao gồm các nhà đầu tư tổ 1 1 1 BCTN 2013 (p127), 2014 xxviii chức tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc đóng góp cho hoạt động công ty? Does the Company publicly disclose policy/practice to encourage shareholders including institutional investors to attend the general meetings or engagement with the Company? (p125) và 2015 (p.69). B B1 Cổ phiếu và quyền biểu quyết 1.1 Mỗi cổ phiếu thông thường của công ty có một phiếu biểu quyết? Do the company's ordinary or common shares have one vote for one share? 1 1 1 Điều lệ 1.2 Trong trường hợp công ty có nhiều hơn một loại cổ phiếu, công ty có công bố số phiếu biểu quyết gắn với mỗi loại cổ phiếu (vd: thông qua website/báo cáo/sở giao dịch chứng khoán/trang chủ của cơ quan quản lý)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website/reports/the stock exchange/the regulator's website)? 0 0 0 Không đề cập và công ty chỉ có 1 loại cổ phiếu. B2 Thông báo của ĐHĐCĐ Notice of AGM 2.1 Mỗi nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất chỉ liên quan đến một nội dung của dự thảo, nghĩa là không có gộp nhiều nội dung trong cùng một nghị quyết? Does each resolution in the most recent AGM deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution? 0 0 0 Gộp nhiều nội dung trong một nghị quyết. 2.2 Thông báo và tài liệu ĐHĐCĐ gần nhất có được dịch đầy đủ sang tiếng anh và đã phát hành cùng một ngày với tài liệu theo ngôn ngữ địa phương? Is the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version? 1 1 1 Được công bố trên website. 2.3 Có cung cấp tiểu sử của thành viên/ủy viên HĐQT (tối thiểu là tuổi, trình độ chuyên môn, ngày bổ nhiệm đầu tiên, kinh nghiệm, và nhiệm kỳ thành viên HĐQT trong các công ty niêm yết khác) được bầu chọn/bầu chọn lại? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/reelection included? 1 1 1 Có cung cấp trong tài liệu 2013 để bầu thanh viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016. 2.4 Kiểm toán viên đang chuẩn bị để bầu chọn/bầu chọn lại có được xác định rõ ràng? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified? 1 1 1 Được giới thiệu lý lịch trong tài liệu 2013. 2.5 Có giải thích về chính sách cổ tức không? Has an explanation of the dividend policy been provided? 1 1 1 Điều 8. p12. Quy chế quản trị 2.6 Khoản trả cho cổ tức cuối cùng có được công bố công khai? Is the amount payable for final dividends disclosed? 1 1 1 Biên bản họp ĐHĐCĐ. 2.7 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ có được cung cấp dễ 1 1 1 Được đính kèm xxix dàng? Documents required to be proxy/ Were the proxy documents made easily available? trong tài liệu ĐHĐCĐ. B3 3.1 Công ty có chính sách và/hoặc quy định cấm các thành viên HĐQT và nhân viên không kiếm lợi từ những thông tin không được công bố trên thị trường? Does the company have policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market? 1 1 1 Khoản 1, điều 29, p37 trong quy chế quản trị. 3.2 Thành viên HĐQT có được yêu cầu báo cáo các giao dịch cổ phiếu công ty trong vòng 3 ngày làm việc? Are the directors and commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days? 0 0 0 Điều 29, p37 trong Điều lệ quy định 7 ngày. B4 4.1 Các thành viên HĐQT và nhà điều hành có được yêu cầu công bố công khai lợi ích có liên quan trong các giao dịch và các xung đột lợi ích với công ty không? Are directors and commissioners required to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest? 1 1 1 Khoản 2. Điều 29. p37 trong điều lệ. 4.2 Công ty có chính sách yêu cầu một tiểu ban bao gồm thành viên HĐQT độc lập rà soát GDBLQ trọng yếu/quan trọng để xác định những giao dịch đó có phục vụ lợi ích tốt nhất cho công ty? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material/significant RPTs to determine whether they are in the best interests of the company? 1 1 1 Quy chế quản trị 2012, p44 4.3 Công ty có chính sách yêu cầu các thành viên HĐQT không tham gia họp HĐQT trong các cuộc họp về các hoạt động, giao dịch mà thành viên đó có xung đột về lợi ích? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted? 1 1 1 Có tham gia họp nhưng không được biểu quyết (theo điều lệ ở khoản 8b, điều 23, p32) 4.4 Công ty có chính sách về khoản vay cho thành viên HĐQT, trong đó quy định cấm hoạt động này hoặc đảm bảo rằng các khoản vay được thực hiện trên cơ sở hợp lý và theo lãi suất thị trường? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates? 1 1 1 Theo điều lệ ở khoản 3,điều 29, p38. B5 Bảo vệ cổ đông thiểu số trước các hành động lạm dụng Protecting minority shareholders from abusive actions 5.1 Có giao dịch bên liên quan nào có tính chất hỗ trợ tài chính cho các đơn vị không phải là công ty con trực thuộc không? Were there any RPTs that can be classified as financial assistance to entities other than wholly-owned subsidiary companies? 0 0 0 Không có đề cập trong Báo cáo thường niên. 5.2 Công ty có công bố GDBLQ được thực hiện theo cách 1 1 1 Báo cáo quản trị xxx đảm bảo rằng các giao dịch này công bằng và theo cơ chế thị trường? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length? C C1 Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định hoặc theo các thỏa thuận song phương được tôn trọng The rights of stakeholders that are established by law or by mutual agreement are to be respected. 1.1 Ban hành các quy định và thực thi nỗ lực để bảo vệ khách hàng? Stipulates the existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare? 1 1 1 Website và Báo cáo phát triển bền vững. 1.2 Giải thích quy trình lựa chọn nhà cung cấp/nhà thầu? Explains supplier/contractor selection practice? 1 1 1 Website và Báo cáo phát triển bền vững. 1.3 Mô tả nỗ lực của công ty nhằm đảm bảo chuỗi giá trị của công ty thân thiện với môi trường hoặc là sự phù hợp với việc thúc đẩy phát triển bền vững? Describes the company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development? 1 1 1 Website và Báo cáo phát triển bền vững. 1.4 Mô tả tỉ mĩ nỗ lực của công ty trong việc tương tác với cộng đồng nơi công ty hoạt động? Elaborates the company's efforts to interact with the communities in which they operate? 1 1 1 Báo cáo thường niên 1.5 Mô tả chương trình và quy trình chống tham nhũng của công ty? Describe the company's anti-corruption programmes and procedures? 0 0 0 Không có 1.6 Mô tả cách bảo vệ quyền lợi của chủ nợ? Describes how creditors' rights are safeguarded? 1 1 1 Quy chế quản trị, điều 50, p.79 Công ty có công bố các hoạt động mà công ty đã thực hiện để triển khai các chính sách đề cập ở trên? Does the company disclose the activities that it has undertaken to implement the above mentioned policies? 1.7 Sức khỏe và sự an toàn của khách hàng Customer health and safety 1 1 1 Website 1.8 Lựa chọn và tiêu chí đối với nhà cung cấp/nhà thầu Supplier/Contractor selection and criteria 1 1 1 Website và Báo cáo Phát triển bền vững. 1.9 Chuỗi giá trị thân thiện với môi trường Environmentally-friendly value chain 1 1 1 Website và Báo cáo Phát triển bền vững 1.10 Tương tác với cộng đồng Interaction with the communities 1 1 1 Báo cáo thường niên 1.11 Chương trình và quy trình chống tham nhũng Anti-corruption programmes and procedures 0 0 0 Không có 1.12 Quyền lợi của chủ nợ Creditor’s Rights 1 1 1 - Báo cáo tài chính: DP Nợ: -7,387 KNTT nhanh: 1,98 Nợ/VCSH: xxxi 30,25% TB ngành: 70% - Báo cáo PTBV 1.13 Công ty có báo cáo riêng về trách nhiệm công ty hay báo cáo bền vững? Does the company have a separate corporate responsibility (CR) report/section or sustainability report/section? 1 1 1 Có phát hành C2 2.1 Công ty có cung cấp thông tin chi tiết liên hệ của công ty qua website hoặc Báo cáo thường niên để các bên có quyền lợi liên quan (vd: khách hàng, nhà cung cấp, công chúng,...) có thể sử dụng để lên tiếng về lo ngại và/hoặc khiếu kiện về những vi phạm có thể xảy ra đối với quyền lợi của họ? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights? 1 1 1 Website của Vinamilk C3 Các cơ chế nâng cao hiệu quả tham gia của người lao động cần được cho phép để phát triển Performance-enhancing mechanisms for employee participation should be permitted to develop. 3.1 Công ty có công bố rõ ràng về chính sách sức khỏe, an toàn, và bảo vệ cho nhân viên? Does the company explicitly disclose the health, safety, and welfare policy for its employees? 1 1 1 Báo cáo Phát triển bền vững và BCTN 3.2 Công ty có công bố thông tin liên quan về các chương trình sức khỏe, an toàn và bảo vệ cho nhân viên? Does the company publish relevant information relating to health, safety and welfare of its employees? 1 1 1 Báo cáo Phát triển bền vững và BCTN 3.3 Công ty có các chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên? Does the company have training and development programmes for its employees? 1 1 1 Báo cáo Phát triển bền vững và BCTN 3.4 Công ty có công bố thông tin liên quan về chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên? Does the company publish relevant information on training and development programmes for its employees? 1 1 1 Báo cáo Phát triển bền vững và BCTN 3.5 Công ty có chính sách về thưởng/đền bù để thúc đẩy hiệu quả hoạt động của công ty trong dài hạn? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures? 1 1 1 Báo cáo Phát triển bền vững và BCTN C4 Các bên có quyền lợi liên quan bao gồm cả người lao động và tổ chức đại diện cho họ phải được tự do truyền đạt những lo ngại của họ về những hoạt động bất hợp pháp hoặc không phù hợp đạo đức lên HĐQT và không ảnh hưởng đến quyền lợi của họ Stakeholders including individual employee and their representative bodies should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this. xxxii 4.1 Công ty có quy trình khiếu nại dành cho nhân viên về hành vi không hợp pháp (kể cả tham nhũng) và không phù hợp đạo đức? Does the company have procedures for complaints by employees concerning illegal (including corruption) and unethical behaviour? 1 1 1 Báo cáo PTBV 4.2 Công ty có chính sách hay quy trình để bảo vệ nhân viên/cá nhân không bị trả thù vì tiết lộ hành vi bất hợp pháp/không phù hợp đạo đức? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals illegal/unethical behavior from retaliation? 0 0 0 Không công bố D D1 Cấu trúc sở hữu minh bạch Transparent ownership structure 1.1 Thông tin về cổ đông có tiết lộ danh tính của chủ sở hữu thực sự, nắm giữ 5% cổ phần trở lên? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more? 1 1 1 Báo cáo thường niên 1.2 Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của cổ đông lớn? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders? 1 1 1 Báo cáo thường niên 1.3 Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của thành viên HĐQT? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)? 1 1 1 Báo cáo thường niên 1.4 Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của lãnh đạo cao cấp của công ty? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management? 1 1 1 Báo cáo thường niên 1.5 Công ty có công bố chi tiết về công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và doanh nghiệp/công ty có mục đích đặc biệt (SPEs)/(SPV)? Does the company disclose details of the subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/vehicles (SPEs)/ (SPVs)? 1 1 1 Báo cáo thường niên D2 Chất lượng của báo cáo thường niên Quality of Annual Report Báo cáo thường niên của công ty có công bố những nội dung sau: Does the company's annual report disclose the following items: 2.1 Rủi ro chính Key risks 1 1 1 Báo cáo thường niên 2.2 Mục tiêu của công ty Corporate objectives 1 1 1 Báo cáo thường niên 2.3 Chỉ số hiệu quả tài chính Financial performance indicators 1 1 1 Báo cáo thường niên 2.4 Chỉ số hiệu quả phi tài chính Non-financial performance indicators 1 1 1 Báo cáo Phát triển bền vững 2.5 Chính sách cổ tức Dividend policy 1 1 1 Điều lệ 2013, điều 34, p44. xxxiii 2.6 Chi tiết chính sách tố giác Details of whistle-blowing policy 1 1 1 Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững 2.7 Chi tiết tiểu sử (tối thiểu tuổi, trình độ, ngày đầu bổ nhiệm, kinh nghiệm phù hợp, và tham gia bất kỳ HĐQT của các công ty niêm yết khác) của thành viên HĐQT Biographical details (at least age, qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of directors/commissioners 1 1 1 Báo cáo thường niên 2.8 Đào tạo và/hoặc chương trình đào tạo liên tục mà mỗi thành viên HĐQT tham gia Training and/or continuing education programme attended by each director/commissioner 1 1 1 Báo cáo thường niên 2.9 Số cuộc họp thành viên HĐQT được thực hiện trong năm Number of board of directors/commissioners meetings held during the year 1 1 1 Báo cáo quản trị 2.10 Chi tiết tình hình tham gia của mỗi thành viên HĐQT trong các cuộc họp HĐQT đã tổ chức Attendance details of each director/commissioner in respect of meetings held 1 1 1 Báo cáo quản trị 2.11 Chi tiết về thù lao của CEO và mỗi thành viên HĐQT Details of remuneration of the CEO and each member of the board of directors/commissioners 1 1 1 Báo cáo thường niên Tuyên bố khẳng định về QTCT Corporate Governance Confirmation Statement 2.12 Báo cáo thường niên có phát biểu tuyên bố khẳng định sự tuân thủ đầy đủ của công ty đối với quy tắc quản trị công ty và trong trường hợp không tuân thủ, có nhận diện và giải thích lý do cho mỗi vấn đề đó không? Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non- compliance, identify and explain reasons for each such issue? 1 1 1 Báo cáo thường niên D3 Công khai giao dịch bên liên quan Disclosure of related party transactions (RPT) 3.1 Công ty có công khai chính sách về rà soát và phê duyệt giao dịch các bên liên quan trọng yếu/quan trọng? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material/significant RPTs? 1 1 1 Điều lệ năm 2013 3.2 Công ty có công khai tên của các bên liên quan và mối quan hệ của mỗi bên liên quan trong các giao dịch trọng yếu/quan trọng? Does the company disclose the name of the related party and relationship for each material/significant RPT? 1 1 1 Báo cáo quản trị 3.3 Công ty có công bố bản chất và giá trị của mỗi giao dịch các bên liên quan trọng yếu/quan trọng? Does the company disclose the nature and value for each material/significant RPT? 1 1 1 Báo cáo quản trị D4 Thành viên HĐQT giao dịch cổ phiếu của công ty Directors and commissioners dealings in shares of the xxxiv company 4.1 Công ty có công khai giao dịch cổ phiếu của công ty do cổ đông nội bộ thực hiện? Does the company disclose trading in the company's shares by insiders? 1 1 1 Báo cáo quản trị D5 Kiểm toán độc lập và báo cáo kiểm toán External auditor and Auditor Report 5.1 Phí kiểm toán có được công khai không? Are audit fees disclosed? 1 1 1 Báo cáo thường niên 5.2 Phí phi kiểm toán có được công khai? Are the non-audit fees disclosed? 1 1 1 Báo cáo thường niên 5.3 Phí phi kiểm toán có vượt quá phí kiểm toán không? Does the non-audit fees exceed the audit fees? 1 0 0 Báo cáo thường niên D6 Phương tiện truyền thông Medium of communications Công ty có sử dụng các hình thức truyền thông sau đây? Does the company use the following modes of communication? 6.1 Báo cáo quý Quarterly reporting 1 1 1 Website 6.2 Website công ty Company website 1 1 1 6.3 Báo cáo của chuyên gia phân tích Analyst's briefing 1 1 1 6.4 Thông cáo báo chí/họp báo Media briefings /press conferences 1 1 1 Website D7 Nộp/công bố báo cáo thường niên/báo cáo tài chính đúng hạn Timely filing/release of annual/financial reports 7.1 Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán có được công bố công khai trong vòng 120 ngày kể từ lúc kết thúc năm tài chính? Is the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end? 1 1 1 Căn cứ vào thời gian công bố của BCTC trên website của công ty. 7.2 Báo cáo thường niên có được công bố công khai trong vòng 120 ngày kể từ lúc kết thúc năm tài chính? Is the annual report released within 120 days from the financial year end? 1 1 1 7.3 Sự trình bày trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính năm có được khẳng định bởi các thành viên HĐQT và/hoặc ban điều hành công ty? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company? 1 1 1 D8 Website công ty Company website 8.1 Hoạt động kinh doanh Business operations 1 1 1 Website 8.2 Báo cáo tài chính (hiện tại và các năm trước) Financial statements/reports (current and prior years) 1 1 1 Website 8.3 Các tài liệu được cung cấp ở dạng tóm tắt trong các thông cáo báo chí cho các nhà phân tích và cơ quan truyền thông? 1 1 1 Website xxxv Materials provided in briefings to analysts and media 8.4 Cấu trúc sở hữu Shareholding structure 1 1 1 Có tên các công ty con và thể hiện tỷ lệ sở hữu 8.5 Cấu trúc tập đoàn Group corporate structure 1 1 1 8.6 Báo cáo thường niên có thể được tải về Downloadable annual report 1 1 1 Website 8.7 Thông báo về ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường Notice of AGM and/or EGM 1 1 1 Website 8.8 Biên bản họp của ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường Minutes of AGM and/or EGM 1 1 1 8.9 Thể chế công ty (văn bản pháp quy đối với công ty, bản ghi nhớ và điều lệ thành lập công ty) Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association) 1 1 1 Website D9 Quan hệ nhà đầu tư Investor relations 9.1 Công ty có công bố công khai thông tin liên hệ (vd: số điện thoại, fax và email) của lãnh đạo/bộ phận chịu trách nhiệm về quan hệ nhà đầu tư? Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer / office responsible for investor relations? 1 1 1 Website E E1 Trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT (được xác định một cách rõ ràng trách nhiệm HĐQT và các chính sách quản trị công ty) Board duties and reponsibilities (Clearly defined board responsibilities and corporate governance policies) 1.1 Công ty có công khai chính sách quản trị công ty/điều lệ HĐQT? Does the company disclose its corporate governance policy/board charter? 1 1 1 Điều lệ và quy chế quản trị công ty 1.2 Các loại quyết định đòi hỏi sự đồng ý của HĐQT có được công khai không? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed? 1 1 1 Báo cáo quản trị 1.3 Vai trò và trách nhiệm của HĐQT có được tuyên bố một cách rõ ràng không? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated? 1 1 1 Điều lệ: điều 20, p27 1.4 Công ty có tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh không? Does the company have a vision and mission statement? 1 1 1 Báo cáo thường niên 1.5 Hội đồng quản trị có xem xét lại tầm nhìn và sứ mệnh/chiến lược vào năm tài chính vừa qua? Has the board reviewed the vision and mission/strategy in the last financial year? 1 1 1 Báo cáo quản trị về hoạt động của HĐQT 1.6 HĐQT có giám sát/quan sát về sự thực hiện chiến lược công ty? Does the board of directors monitor/oversee the implementation of the corporate strategy? 1 1 1 Báo cáo thường niên và quản trị về hoạt động của HĐQT E2 Cơ cấu HĐQT (quy tắc Đạo đức hay Ứng xử) Board structure (Code of Ethics or Conduct ) 2.1 Các chi tiết về bộ quy tắc Đạo đức hay Ứng xử có được 1 1 1 Công ty ban hành xxxvi công bố công khai không? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed? Quy tắc ứng xử và công bố trên website 2.2 Công ty có công khai các thành viên HĐQT, quản lý cao cấp và nhân viên được yêu cầu tuân thủ theo quy tắc? Does the company disclose that all directors/commissioners. senior management and employees are required to comply with the code? 1 1 1 Báo cáo thường niên 2.3 Công ty có công khai việc thực hiện và kiểm tra việc tuân thủ quy tắc Đạo đức hay Ứng xử không? Does the company disclose how it implements and monitors compliance with the code of ethics or conduct? 1 1 1 Báo cáo thường niên và PTBV Cơ cấu và thành phần HĐQT (Board Structure & Composition) 2.4 Thành viên HĐQT độc lập có tham gia ít nhất 50% thành phần HĐQT không? Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners? 0 0 0 Báo cáo thường niên. Theo TT121 quy định 1/3 2.5 Các thành viên HĐQT độc lập có độc lập về quản trị và các cổ đông lớn không? Are the independent directors/commissioners independent of management and major/ substantial shareholders? 1 1 1 Báo cáo thường niên và báo cáo quản trị 2.6 Công ty có một giới hạn nhiệm kỳ 9 năm hoặc ít hơn cho các thành viên HĐQT độc lập không? Does the company have a term limit of nine years or less for its independent directors/commissioners? 1 1 1 Nhiệm kỳ 5 năm trong điều lệ ở điều 19, khoản 1. 2.7 Công ty có đặt ra giới hạn của 5 vị trí HĐQT mà cá nhân độc lập/thành viên không điều hành có thể nắm giữ đồng thời không? Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/ commissioner may hold simultaneously? 1 1 1 Quy định tại khoản 1, điều 19 trong điều lệ. 2.8 Công ty có bất kỳ thành viên HĐQT độc lập giữ vị trí hơn 5 HĐQT của các công ty được niêm yết không? Does the company have any independent directors/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies? 0 0 0 Báo cáo thường niên 2.9 Công ty có bất kỳ giám đốc điều hành nào mà giữ chức vụ hơn 2 HĐQT của các công ty được niêm yết ngoài tập đoàn không? Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group? 0 0 0 Báo cáo thường niên Tiểu ban Nhân sự Nominating Committee 2.10 Công ty có Tiểu ban Nhân sự không? Does the company have a Nominating Committee (NC)? 1 1 1 Báo cáo thường niên và quản trị 2.11 Tiểu ban Nhân sự có bao gồm đa số các thành viên HĐQT độc lập không? Does the Nominating Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners? 0 0 0 Báo cáo thường niên xxxvii 2.12 Chủ tịch của Tiểu ban Nhân sự là thành viên HĐQT độc lập không? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner? 1 0 1 Báo cáo thường niên 2.13 Công ty có công khai các quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của Tiểu ban Nhân sự không? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee? 1 1 1 Báo cáo thường niên và quản trị 2.14 Tiểu ban Nhân sự có họp tối thiểu 2 lần trong năm không? Did the Nominating Committee meet at least twice during the year? 1 1 1 Báo cáo thường niên 2.15 Sự có mặt của các thành viên tại cuộc họp của Tiểu ban Nhân sự có được công bố công khai? Is the attendance of members at Nominating Committee meetings disclosed? 0 0 0 Báo cáo thường niên Tiểu ban Thù lao/Tiểu ban lương thưởng Remuneration Committee/ Compensation Committee 2.16 Công ty có Tiểu ban Thù lao không? Does the company have a Remuneration Committee? 1 1 1 Báo cáo thường niên 2.17 Tiểu ban Thù lao có bao gồm đa số thành viên HĐQT độc lập không? Does the Remuneration Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners? 0 0 0 Báo cáo thường niên 2.18 Có phải chủ tịch của Tiểu ban Thù lao là một thành viên HĐQT độc lập không? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner? 1 1 0 Báo cáo thường niên 2.19 Công ty có công khai các quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của Tiểu ban Thù lao? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter of the Remuneration Committee? 1 1 1 Báo cáo thường niên 2.20 Tiểu ban Thù lao có họp ít nhất 2 lần trong năm không? Did the Remuneration Committee meet at least twice during the year? 1 1 1 Báo cáo thường niên 2.21 Sự tham dự của các thành viên tại cuộc họp Tiểu ban Thù lao có được công bố công khai? Is the attendance of members at Remuneration Committee meetings disclosed? 0 0 0 Báo cáo thường niên Tiểu ban kiểm toán Audit Committee 2.22 Công ty có Tiểu ban kiểm toán không? Does the company have an Audit Committee? 1 1 1 Ban kiểm soát thay thế Tiểu ban kiểm toán 2.23 Tiểu ban kiểm toán có bao gồm toàn bộ thành viên HĐQT không điều hành với đa số thành viên HĐQT độc lập không? Does the Audit Committee comprise entirely of non- executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners? 0 0 0 Báo cáo thường niên 2.24 Chủ tịch của Tiểu ban kiểm toán có phải là một thành viên HĐQT độc lập? Is the chairman of the Audit Committee an independent 0 0 0 Báo cáo thường niên xxxviii director/commissioner? 2.25 Công ty có công khai các quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của Tiểu ban kiểm toán? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee? 1 1 1 Điều 29 trong Quy chế quản trị công ty năm 2012. 2.26 Báo cáo thường niên có công bố công khai về tiểu sử hoặc trình độ của các thành viên Tiểu ban kiểm toán? Does the Annual Report disclose the profile or qualifications of the Audit Committee members? 1 1 1 Báo cáo thường niên 2.27 Có ít nhất một trong những thành viên HĐQT độc lập của tiểu ban có chuyên môn về kế toán (bằng cấp hoặc kinh nghiệm về kế toán)? Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)? 1 1 1 Báo cáo thường niên 2.28 Tiểu ban kiểm toán có họp ít nhất bốn lần trong năm? Did the Audit Committee meet at least four times during the year? 1 1 1 Ban kiểm soát họp riêng hoặc cùng với cuộc họp của HĐQT. 2.29 Sự tham dự của các thành viên tại cuộc họp của Tiểu ban kiểm toán có được công bố công khai? Is the attendance of members at Audit Committee meetings disclosed? 0 0 0 Báo cáo thường niên 2.30 Tiểu ban kiểm toán có trách nhiệm chính cho đề nghị về sự bổ nhiệm, và miễn nhiệm kiểm toán độc lập? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor? 1 1 1 Điều 31 trong điều lệ. Quy trình HĐQT Board Processes E3 3.1 Cuộc họp của HĐQT được sắp lịch trước khi bắt đầu năm tài chính? Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year? 1 1 1 Quy chế quản trị 3.2 Thành viên HĐQT có họp ít nhất 6 lần trong năm? Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year? 0 0 0 Họp ít nhất 4 lần/năm 3.3 Mỗi thành viên HĐQT có mặt ít nhất 75% của tất cả cuộc họp HĐQT được tổ chức trong năm? Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year? 0 1 1 Báo cáo quản trị 3.4 Công ty có yêu cầu tối thiểu 2/3 số đại biểu để biểu quyết các quyết định của HĐQT? Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions? 0 0 0 Điều lệ và Quy chế quản trị, p32 quy định tỷ lệ tán thành từ 50%. 3.5 Các thành viên HĐQT không điều hành của công ty có họp riêng ít nhất một lần trong năm mà không có mặt các thành viên điều hành không? Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present? 0 0 0 Không tìm thấy Tiếp cận thông tin xxxix Access to information 3.6 Các văn bản dành cho cuộc họp HĐQT có được cung cấp ít nhất 5 ngày làm việc trước khi họp HĐQT? Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting? 1 1 1 Khoản 6, điều 23 trong điều lệ. 3.7 Thư ký HĐQT có đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm? Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities? 1 1 1 Điều 27 trong điều lệ. 3.8 Thư ký HĐQT có được đào tạo về pháp lý, kế toán hoặc thực hành công tác thư ký? Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices? 1 1 1 Báo cáo thường niên Bổ nhiệm và bầu lại HĐQT Board Appointments and Re-Election 3.9 Công ty có công khai các tiêu chí được sử dụng trong việc lựa chọn thành viên HĐQT mới? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners? 1 1 1 Điều 15 trong Quy chế quản trị công ty năm 2012. 3.10 Công ty có công khai quy trình được áp dụng để bổ nhiệm thành viên HĐQT mới? Does the company disclose the process followed in appointing new directors/commissioners? 1 1 1 Khoản 2, điều 19, trang 25 trong Điều lệ, và điều 16 trong Quy chế 3.11 Tất cả các thành viên HĐQT có được bầu lại ít nhất 3 năm một lần? Are all the directors/commissioners subject to re- election at least once every three years? 1 1 1 Điều 19 trong điều lệ (5 năm/lần) Các vấn đề thù lao Remuneration Matters 3.12 Công ty có công khai chính sách/thông lệ về thù lao (phí, trợ cấp, trợ cấp bằng hiện vật và các tiền thù lao khác) (như sử dụng các chính sách và biện pháp nhằm khuyến khích hiệu quả ngắn hạn và dài hạn) đối với thành viên HĐQT điều hành và CEO? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO? 1 1 1 Báo cáo thường niên 3.13 Cơ cấu thù lao cho các thành viên HĐQT không điều hành có được công khai? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners? 1 1 1 Báo cáo thường niên 3.14 Các cổ đông hoặc HĐQT có thông qua về thù lao của các thành viên HĐQT điều hành và/hoặc các quản lý cao cấp không? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives? 1 1 1 Biên bản ĐHĐCĐ 3.15 Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành có được nhận quyền mua cổ phiếu, cổ phiếu thưởng? Do independent non-executive directors/commissioners receive options, performance shares or bonuses? 0 0 0 Không tìm thấy xl Kiểm toán nội bộ 3.16 Công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ riêng không? Does the company have a separate internal audit function? 1 1 1 Bộ phận KTNB trực thuộc Ban kiểm soát. 3.17 Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ có được công bố, hoặc nếu được thuê ngoài, thì tên của công ty thuê ngoài có được công khai không? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed? 0 0 0 Không tìm thấy 3.18 Việc bổ nhiệm và sa thải kiểm toán nội bộ có được phê duyệt bởi Tiểu ban kiểm toán không? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee? 1 1 1 Theo mục 2, điều 46 của Quy chế quản trị công ty năm 2012. Sự giám sát rủi ro Risk Oversight 3.19 Công ty có công khai quy trình kiểm soát nội bộ/hệ thống quản trị rủi ro mà công ty đang thực hiện? Does the company disclose the internal control procedures/risk management systems it has in place? 1 1 1 Báo cáo thường niên 3.20 Báo cáo thường niên có công khai về việc các thành viên HĐQT đã rà soát lại các kiểm soát vật chất của công ty (gồm các kiểm soát hoạt động, tài chính và mức độ tuân thủ) và các hệ thống quản trị rủi ro? Does the Annual Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems? 1 1 1 Báo cáo thường niên và quản trị 3.21 Công ty có công khai cách thức kiểm soát các rủi ro chủ yếu? Does the company disclose how key risks are managed? 1 1 1 Báo cáo thường niên 3.22 Báo cáo thường niên có bao gồm tuyên bố của thành viên HĐQT hoặc Tiểu ban kiểm toán về sự phù hợp của kiểm soát nội bộ/hệ thống quản trị rủi ro của công ty? Does the Annual Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems? 1 1 1 Báo cáo thường niên E4 Các thành viên của HĐQT People on the Board Chủ tịch HĐQT Board Chairman 4.1 Có phải Chủ tịch HĐQT và CEO là hai người khác nhau không? Do different persons assume the roles of chairman and CEO? 0 0 1 Báo cáo thường niên 4.2 Chủ tịch có phải là một thành viên HĐQT độc lập? Is the chairman an independent director/commissioner? 0 0 1 Báo cáo thường niên 4.3 Có phải chủ tịch là CEO của công ty trong 3 năm qua? Has the chairman been the company CEO in the last three years? 1 1 0 Báo cáo thường niên 4.4 Vai trò và trách nhiệm của chủ tịch có được công khai không? Are the role and responsibilities of the chairman 1 1 1 Điều lệ và quy chế xli disclosed? Kỹ năng và năng lực 4.5 Có ít nhất một thành viên HĐQT không điều hành có kinh nghiệm làm việc trước đây trong lĩnh vực chính mà công ty đang hoạt động không? Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in? 1 1 1 Báo cáo thường niên 4.6 Công ty có công khai chính sách đa dạng về thành viên HĐQT? Does the company disclose a board of directors/commissioners diversity policy? 1 1 1 Báo cáo thường niên E5 Sự thực hiện của HĐQT (Board performance) 5.1 Công ty có các chương trình định hướng cho các thành viên HĐQT mới? Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners? 0 0 0 Không tìm thấy 5.2 Công ty có chính sách nhằm khuyến khích các thành viên HĐQT tham dự các chương trình đào tạo liên tục hay đào tạo chuyên nghiệp? Does the company have a policy that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes? 1 1 1 Báo cáo thường niên Bổ nhiệm và hiệu quả của CEO/Ban điều hành CEO/Executive Management Appointments and Performance 5.3 HĐQT công ty có công khai kế hoạch tìm người kế nhiệm cho vị trí của CEO và nhân sự chủ chốt? Does the company disclose how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management? 0 0 0 Không tìm thấy 5.4 HĐQT có chỉ đạo việc đánh giá hiệu quả hàng năm của CEO/Giám đốc điều hành? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President? 1 1 1 Báo cáo thường niên Đánh giá HĐQT Board Appraisal 5.5 Sự đánh giá hiệu quả hàng năm có được thực hiện cho HĐQT? Is an annual performance assessment conducted of the board of directors/commissioners? 1 1 1 Báo cáo thường niên 5.6 Công ty có công khai quy trình áp dụng trong việc đánh giá HĐQT? Does the company disclose the process followed in conducting the board assessment? 1 1 1 Điều 18 trong Quy chế quản trị công ty năm 2012. 5.7 Công ty có công khai các tiêu chí được dùng trong đánh giá HĐQT? Does the company disclose the criteria used in the board assessment? 0 0 0 Không tìm thấy Đánh giá thành viên HĐQT Director Appraisal 5.8 Đánh giá hiệu quả hàng năm có được thực hiện cho từng thành viên HĐQT? 0 0 0 Không tìm thấy xlii Is an annual performance assessment conducted of individual director/commissioner? 5.9 Công ty có công khai quy trình được áp dụng để đánh giá thành viên HĐQT? Does the company disclose the process followed in conducting the director/commissioner assessment? 0 0 0 Không tìm thấy 5.10 Công ty có công khai các tiêu chí được dùng trong đánh giá thành viên HĐQT? Does the company disclose the criteria used in the director/commissioner assessment? 0 0 0 Không tìm thấy Đánh giá tiểu ban Committee Appraisal 5.11 Đánh giá hiệu quả hàng năm có được thực hiện cho các Tiểu ban HĐQT? Is an annual performance assessment conducted of the board of directors/commissioners committees? 1 1 1 Báo cáo thường niên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_quan_tri_cong_ty_va_hieu_qua_tai_chinh_cong_ty_tren.pdf
  • pdfMoi-E.pdf
  • pdfMoi-V.pdf
  • pdfTomTat-E.pdf
  • pdfTomTat-V.pdf
Luận văn liên quan