Luận án Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics ở các tỉnh bắc trung bộ

Từ những phân tích, đánh giá ở chương 3, chương 4 đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Thứ nhất, Nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp logistics và chất lượng dịch vụ, bao gồm Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics; Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp logistics và giữa doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics; Các doanh nghiệp logistics cần mở rộng thị trường, cải thiện kết quả kinh doanh; Phát triển thị trường các nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp; Phát triển các loại hình doanh nghiệp logistics có khả năng cạnh tranh ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Thứ hai, nhóm giải pháp về đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nhân lực bao gồm các doanh nghiệp logistics cần có chính sách tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao; đẩy mạnh đào tạo về logistics ở cấp đại học; đẩy mạnh đào tạo cơ bản và đào tạo nghề về logistics; kết nối doanh nghiệp logistics ở Bắc Trung Bộ với các tổ chức đào tạo trong nước và quốc tế. Thứ ba, nhóm giải pháp về phát triển thị trường dịch vụ logistics, bao gồm thúc đẩy phát triển thuê ngoài dịch vụ logistics, định hướng thay đổi hành vi trong thương mại quốc tế; Mở rộng thị trường ra các nước trên hành lang kinh tế Đông - Tây

pdf226 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics ở các tỉnh bắc trung bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted A13.1 9.63 24.802 .762 .951 A13.2 9.47 22.444 .905 .927 A13.3 9.44 22.125 .918 .924 A13.4 9.21 22.503 .802 .946 A13.5 9.28 21.562 .906 .926 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 11.76 34.991 5.915 5 Factor Analysis Correlation Matrixa A13.1 A13.2 A13.3 A13.4 A13.5 Correlation A13.1 1.000 .835 .730 .592 .703 A13.2 .835 1.000 .903 .729 .827 A13.3 .730 .903 1.000 .789 .891 A13.4 .592 .729 .789 1.000 .850 A13.5 .703 .827 .891 .850 1.000 Sig. (1-tailed) A13.1 .000 .000 .000 .000 A13.2 .000 .000 .000 .000 A13.3 .000 .000 .000 .000 A13.4 .000 .000 .000 .000 A13.5 .000 .000 .000 .000 a. Determinant = .003 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .830 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1602.291 df 10 Sig. .000 Communalities Initial A13.1 1.000 A13.2 1.000 A13.3 1.000 A13.4 1.000 A13.5 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of VarianceCumulative % 1 4.149 82.980 82.980 1.684 33.681 33.681 2 .466 9.315 92.295 1.646 32.916 66.597 3 .202 4.046 96.341 1.487 29.744 96.341 4 .119 2.375 98.716 5 .064 1.284 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa a. 3 components extracted. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 A13.4 .895 .329 A13.5 .668 .596 .349 A13.3 .477 .777 .372 A13.2 .364 .688 .586 A13.1 .325 .900 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a. Rotation converged in 5 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 1 .588 .605 .538 2 -.672 -.005 .740 3 .451 -.796 .403 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Means Case Processing Summary Cases Included Excluded Total N Percent N Percent N Percent A13.1 * nhom 279 100.0% 0 0.0% 279 100.0% A13.2 * nhom 279 100.0% 0 0.0% 279 100.0% A13.3 * nhom 279 100.0% 0 0.0% 279 100.0% A13.4 * nhom 279 100.0% 0 0.0% 279 100.0% A13.5 * nhom 279 100.0% 0 0.0% 279 100.0% Report nhom A13.1 A13.2 A13.3 A13.4 A13.5 1 N 195 195 195 195 195 Mean 2.25 2.39 2.43 2.66 2.57 Std. Deviation 1.190 1.269 1.284 1.362 1.343 2 N 56 56 56 56 56 Mean 1.93 2.05 2.09 2.37 2.34 Std. Deviation .988 1.119 1.180 1.329 1.339 3 N 28 28 28 28 28 Mean 1.64 2.04 2.04 2.11 2.11 Std. Deviation 1.162 1.527 1.527 1.595 1.595 Total N 279 279 279 279 279 Mean 2.13 2.29 2.32 2.55 2.48 Std. Deviation 1.164 1.274 1.296 1.387 1.372 ANOVA Table Sum of Squares df Mean Square A13.1 * nhom Between Groups (Combined) 11.779 2 5.890 Within Groups 364.830 276 1.322 Total 376.609 278 A13.2 * nhom Between Groups (Combined) 6.878 2 3.439 Within Groups 444.183 276 1.609 Total 451.061 278 A13.3 * nhom Between Groups (Combined) 7.420 2 3.710 Within Groups 459.190 276 1.664 Total 466.609 278 A13.4 * nhom Between Groups (Combined) 9.632 2 4.816 Within Groups 525.465 276 1.904 Total 535.097 278 A13.5 * nhom Between Groups (Combined) 6.551 2 3.276 Within Groups 517.048 276 1.873 Total 523.599 278 ANOVA Table F Sig. A13.1 * nhom Between Groups (Combined) 4.456 .012 Within Groups Total A13.2 * nhom Between Groups (Combined) 2.137 .120 Within Groups Total A13.3 * nhom Between Groups (Combined) 2.230 .109 Within Groups Total A13.4 * nhom Between Groups (Combined) 2.530 .082 Within Groups Total A13.5 * nhom Between Groups (Combined) 1.748 .176 Within Groups Total Measures of Association Eta Eta Squared A13.1 * nhom .177 .031 A13.2 * nhom .123 .015 A13.3 * nhom .126 .016 A13.4 * nhom .134 .018 A13.5 * nhom .112 .013 Câu hỏi số 15 Đặt tên biến: A15 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 279 100.0 Excludeda 0 .0 Total 279 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .959 6 Item Statistics Mean Std. Deviation N A15.1 3.75 1.390 279 A15.2 3.89 1.307 279 A15.3 3.82 1.355 279 A15.4 4.08 1.162 279 A15.5 3.94 1.274 279 A15.6 3.52 1.495 279 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted A15.1 19.25 36.018 .913 .946 A15.2 19.11 37.039 .907 .947 A15.3 19.18 35.965 .946 .942 A15.4 18.92 40.012 .804 .958 A15.5 19.06 37.515 .900 .948 A15.6 19.48 36.855 .776 .963 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 23.00 53.180 7.292 6 Factor Analysis Correlation Matrixa A15.1 A15.2 A15.3 A15.4 A15.5 A15.6 Correlation A15.1 1.000 .850 .906 .734 .809 .841 A15.2 .850 1.000 .942 .754 .880 .713 A15.3 .906 .942 1.000 .776 .899 .761 A15.4 .734 .754 .776 1.000 .868 .617 A15.5 .809 .880 .899 .868 1.000 .677 A15.6 .841 .713 .761 .617 .677 1.000 Sig. (1-tailed) A15.1 .000 .000 .000 .000 .000 A15.2 .000 .000 .000 .000 .000 A15.3 .000 .000 .000 .000 .000 A15.4 .000 .000 .000 .000 .000 A15.5 .000 .000 .000 .000 .000 A15.6 .000 .000 .000 .000 .000 a. Determinant = .000 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .869 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2275.998 df 15 Sig. .000 Communalities Initial A15.1 1.000 A15.2 1.000 A15.3 1.000 A15.4 1.000 A15.5 1.000 A15.6 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 5.021 83.687 83.687 2.269 37.820 37.820 2 .470 7.833 91.520 1.768 29.461 67.280 3 .269 4.487 96.006 1.724 28.726 96.006 4 .116 1.927 97.933 5 .081 1.351 99.284 6 .043 .716 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa a. 3 components extracted. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 A15.2 .819 .370 .390 A15.3 .772 .452 .414 A15.6 .318 .896 A15.1 .603 .660 .355 A15.4 .354 .304 .876 A15.5 .643 .311 .657 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a. Rotation converged in 6 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 1 .648 .539 .538 2 -.118 .769 -.628 3 -.752 .344 .562 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Means Case Processing Summary Cases Included Excluded Total N Percent N Percent N Percent A15.1 * nhom 279 100.0% 0 0.0% 279 100.0% A15.2 * nhom 279 100.0% 0 0.0% 279 100.0% A15.3 * nhom 279 100.0% 0 0.0% 279 100.0% A15.4 * nhom 279 100.0% 0 0.0% 279 100.0% A15.5 * nhom 279 100.0% 0 0.0% 279 100.0% A15.6 * nhom 279 100.0% 0 0.0% 279 100.0% Report nhom A15.1 A15.2 A15.3 A15.4 A15.5 A15.6 1 N 195 195 195 195 195 195 Mean 3.93 4.08 4.01 4.23 4.09 3.70 Std. Deviation 1.362 1.251 1.312 1.100 1.240 1.498 2 N 56 56 56 56 56 56 Mean 3.34 3.48 3.45 3.86 3.68 3.11 Std. Deviation 1.325 1.321 1.334 1.119 1.237 1.397 3 N 28 28 28 28 28 28 Mean 3.25 3.43 3.29 3.43 3.43 3.11 Std. Deviation 1.456 1.399 1.436 1.399 1.399 1.474 Total N 279 279 279 279 279 279 Mean 3.75 3.89 3.82 4.08 3.94 3.52 Std. Deviation 1.390 1.307 1.355 1.162 1.274 1.495 ANOVA Table Sum of Squares df Mean Square A15.1 * nhom Between Groups (Combined) 22.995 2 11.497 Within Groups 513.937 276 1.862 Total 536.932 278 A15.2 * nhom Between Groups (Combined) 22.089 2 11.044 Within Groups 452.685 276 1.640 Total 474.774 278 A15.3 * nhom Between Groups (Combined) 22.861 2 11.431 Within Groups 487.533 276 1.766 Total 510.394 278 A15.4 * nhom Between Groups (Combined) 19.090 2 9.545 Within Groups 356.330 276 1.291 Total 375.419 278 A15.5 * nhom Between Groups (Combined) 15.673 2 7.836 Within Groups 435.410 276 1.578 Total 451.082 278 A15.6 * nhom Between Groups (Combined) 20.457 2 10.229 Within Groups 601.184 276 2.178 Total 621.642 278 ANOVA Table F Sig. A15.1 * nhom Between Groups (Combined) 6.175 .002 Within Groups Total A15.2 * nhom Between Groups (Combined) 6.734 .001 Within Groups Total A15.3 * nhom Between Groups (Combined) 6.471 .002 Within Groups Total A15.4 * nhom Between Groups (Combined) 7.393 .001 Within Groups Total A15.5 * nhom Between Groups (Combined) 4.967 .008 Within Groups Total A15.6 * nhom Between Groups (Combined) 4.696 .010 Within Groups Total Measures of Association Eta Eta Squared A15.1 * nhom .207 .043 A15.2 * nhom .216 .047 A15.3 * nhom .212 .045 A15.4 * nhom .225 .051 A15.5 * nhom .186 .035 A15.6 * nhom .181 .033 B. Kết quả điều tra doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics (theo Bảng hỏi B) Câu hỏi số 1 Đặt tên biến: B1 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 268 96.1 Excludeda 11 3.9 Total 279 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .893 .898 4 Item Statistics Mean Std. Deviation N B1.1 4.26 .943 268 B1.2 4.19 1.004 268 B1.3 3.95 1.190 268 B1.4 3.90 1.215 268 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 4.075 3.899 4.257 .358 1.092 .031 4 Item Variances 1.198 .889 1.477 .588 1.662 .086 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted B1.1 12.04 9.373 .737 .807 .875 B1.2 12.11 8.793 .792 .831 .855 B1.3 12.35 7.546 .849 .796 .829 B1.4 12.40 8.113 .712 .724 .887 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 16.30 14.517 3.810 4 Factor Analysis Correlation Matrixa B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 Correlation B1.1 1.000 .898 .639 .490 B1.2 .898 1.000 .697 .553 B1.3 .639 .697 1.000 .848 B1.4 .490 .553 .848 1.000 Sig. (1-tailed) B1.1 .000 .000 .000 B1.2 .000 .000 .000 B1.3 .000 .000 .000 B1.4 .000 .000 .000 a. Determinant = .028 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .689 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 951.608 df 6 Sig. .000 Component Matrixa Component 1 2 3 B1.3 .909 .312 B1.2 .903 -.362 B1.1 .868 -.447 B1.4 .820 .526 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a. 3 components extracted. Communalities Extraction B1.1 .958 B1.2 .946 B1.3 .998 B1.4 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3.067 76.674 76.674 1.919 47.974 47.974 2 .705 17.633 94.307 1.502 37.539 85.513 3 .130 3.239 97.546 .481 12.033 97.546 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 B1.1 .939 B1.2 .897 B1.4 .951 B1.3 .407 .673 .615 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a. Rotation converged in 5 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 1 .719 .608 .336 2 -.684 .705 .188 3 .123 .365 -.923 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Câu hỏi số 2 Đặt tên biến: B2 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 268 96.1 Excludeda 11 3.9 Total 279 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .913 .916 6 Item Statistics Mean Std. Deviation N B2.1 4.53 .893 268 B2.2 4.43 1.016 268 B2.3 4.01 1.310 268 B2.4 4.08 1.275 268 B2.5 3.96 1.346 268 B2.6 4.65 .732 268 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 4.277 3.963 4.649 .687 1.173 .087 6 Item Variances 1.253 .536 1.811 1.276 3.381 .287 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted B2.1 21.13 24.636 .676 .854 .909 B2.2 21.24 23.072 .750 .760 .899 B2.3 21.65 19.973 .832 .962 .887 B2.4 21.58 19.915 .868 .843 .880 B2.5 21.70 19.350 .867 .959 .881 B2.6 21.01 26.266 .616 .742 .918 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 25.66 31.424 5.606 6 Factor Analysis Correlation Matrixa B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 Correlation B2.1 1.000 .835 .429 .531 .525 .769 B2.2 .835 1.000 .549 .650 .625 .640 B2.3 .429 .549 1.000 .899 .961 .460 B2.4 .531 .650 .899 1.000 .890 .500 B2.5 .525 .625 .961 .890 1.000 .432 B2.6 .769 .640 .460 .500 .432 1.000 Sig. (1-tailed) B2.1 .000 .000 .000 .000 .000 B2.2 .000 .000 .000 .000 .000 B2.3 .000 .000 .000 .000 .000 B2.4 .000 .000 .000 .000 .000 B2.5 .000 .000 .000 .000 .000 B2.6 .000 .000 .000 .000 .000 a. Determinant = .001 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .694 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1998.382 df 15 Sig. .000 Component Matrixa Component 1 2 3 B2.4 .898 -.331 B2.5 .892 -.404 B2.3 .866 -.464 B2.2 .848 .320 -.361 B2.1 .798 .530 B2.6 .736 .497 .451 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a. 3 components extracted. Communalities Extraction B2.1 .933 B2.2 .951 B2.3 .978 B2.4 .915 B2.5 .961 B2.6 .991 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 4.247 70.779 70.779 2.789 46.482 46.482 2 1.118 18.630 89.409 1.760 29.336 75.818 3 .365 6.091 95.500 1.181 19.682 95.500 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 B2.3 .956 B2.5 .924 .305 B2.4 .882 .311 B2.2 .379 .870 B2.1 .803 .491 B2.6 .380 .891 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a. Rotation converged in 5 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 1 .732 .552 .400 2 -.678 .531 .507 3 .067 -.643 .763 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Câu hỏi số 4 Đặt tên biến: B4 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 268 96.1 Excludeda 11 3.9 Total 279 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .971 .973 6 Item Statistics Mean Std. Deviation N B4.1 3.99 1.172 268 B4.2 4.10 1.073 268 B4.3 4.07 1.098 268 B4.4 4.12 1.039 268 B4.5 4.05 1.117 268 B4.6 3.81 1.288 268 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 4.024 3.813 4.119 .306 1.080 .013 6 Item Variances 1.286 1.079 1.658 .579 1.536 .043 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted B4.1 20.15 27.516 .933 .896 .962 B4.2 20.04 28.447 .941 .952 .962 B4.3 20.07 28.014 .960 .966 .959 B4.4 20.02 29.183 .900 .880 .966 B4.5 20.09 27.812 .960 .953 .959 B4.6 20.33 28.221 .767 .668 .982 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 24.14 40.369 6.354 6 Factor Analysis Correlation Matrixa B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 B4.5 B4.6 Correlation B4.1 1.000 .873 .906 .841 .930 .817 B4.2 .873 1.000 .967 .937 .939 .707 B4.3 .906 .967 1.000 .916 .968 .736 B4.4 .841 .937 .916 1.000 .892 .677 B4.5 .930 .939 .968 .892 1.000 .757 B4.6 .817 .707 .736 .677 .757 1.000 Sig. (1-tailed) B4.1 .000 .000 .000 .000 .000 B4.2 .000 .000 .000 .000 .000 B4.3 .000 .000 .000 .000 .000 B4.4 .000 .000 .000 .000 .000 B4.5 .000 .000 .000 .000 .000 B4.6 .000 .000 .000 .000 .000 a. Determinant = 2.15E-005 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .895 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2838.520 df 15 Sig. .000 Component Matrixa Component 1 2 3 B4.3 .977 B4.5 .975 B4.2 .965 B4.1 .952 B4.4 .936 B4.6 .825 .547 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a. 3 components extracted. Communalities Extraction B4.1 .965 B4.2 .971 B4.3 .974 B4.4 .974 B4.5 .975 B4.6 .998 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 5.303 88.380 88.380 2.826 47.105 47.105 2 .416 6.937 95.317 1.613 26.884 73.989 3 .138 2.296 97.614 1.417 23.625 97.614 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 B4.4 .882 .347 B4.2 .817 .344 .429 B4.3 .744 .369 .533 B4.5 .669 .398 .607 B4.6 .334 .898 B4.1 .517 .523 .652 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a. Rotation converged in 5 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 1 .710 .499 .498 2 -.562 .827 -.028 3 .425 .260 -.867 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Câu hỏi số 6 Đặt tên biến: B6 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 268 96.1 Excludeda 11 3.9 Total 279 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .845 .863 6 Item Statistics Mean Std. Deviation N B6.1 4.75 .619 268 B6.2 3.97 1.354 268 B6.3 3.94 1.375 268 B6.4 4.67 .787 268 B6.5 4.06 1.320 268 B6.6 4.72 .687 268 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 4.351 3.940 4.750 .810 1.205 .159 6 Item Variances 1.157 .383 1.892 1.509 4.939 .539 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted B6.1 21.36 20.051 .545 .879 .841 B6.2 22.14 13.992 .753 .963 .794 B6.3 22.17 13.683 .774 .961 .789 B6.4 21.44 19.348 .503 .787 .842 B6.5 22.05 14.091 .769 .703 .789 B6.6 21.39 19.587 .558 .912 .837 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 26.11 23.453 4.843 6 Factor Analysis Correlation Matrixa B6.1 B6.2 B6.3 B6.4 B6.5 B6.6 Correlation B6.1 1.000 .299 .277 .759 .335 .892 B6.2 .299 1.000 .966 .184 .749 .245 B6.3 .277 .966 1.000 .224 .759 .299 B6.4 .759 .184 .224 1.000 .455 .853 B6.5 .335 .749 .759 .455 1.000 .382 B6.6 .892 .245 .299 .853 .382 1.000 Sig. (1-tailed) B6.1 .000 .000 .000 .000 .000 B6.2 .000 .000 .001 .000 .000 B6.3 .000 .000 .000 .000 .000 B6.4 .000 .001 .000 .000 .000 B6.5 .000 .000 .000 .000 .000 B6.6 .000 .000 .000 .000 .000 a. Determinant = .001 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .594 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1963.925 df 15 Sig. .000 Component Matrixa Component 1 2 3 B6.6 .799 -.548 B6.5 .795 .394 -.411 B6.1 .774 -.516 B6.3 .758 .612 B6.4 .756 -.540 B6.2 .739 .633 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a. 3 components extracted. Communalities Extraction B6.1 .944 B6.2 .982 B6.3 .969 B6.4 .940 B6.5 .957 B6.6 .947 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3.562 59.367 59.367 2.621 43.677 43.677 2 1.789 29.813 89.180 2.469 41.145 84.822 3 .389 6.477 95.657 .650 10.836 95.657 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 B6.6 .955 B6.1 .949 B6.4 .855 .457 B6.2 .983 B6.3 .969 B6.5 .709 .639 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a. Rotation converged in 5 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 1 .702 .652 .285 2 -.690 .722 .047 3 .175 .230 -.957 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Câu hỏi số 8 Đặt tên biến: B8 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 268 96.1 Excludeda 11 3.9 Total 279 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .961 .962 7 Item Statistics Mean Std. Deviation N B8.1 2.23 1.211 268 B8.2 2.38 1.285 268 B8.3 2.35 1.274 268 B8.4 2.59 1.350 268 B8.5 2.03 1.091 268 B8.6 2.18 1.180 268 B8.7 2.11 1.128 268 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 2.268 2.030 2.590 .560 1.276 .036 7 Item Variances 1.489 1.190 1.823 .633 1.532 .050 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted B8.1 13.64 42.920 .920 .909 .950 B8.2 13.49 42.723 .869 .869 .954 B8.3 13.52 42.295 .909 .902 .950 B8.4 13.28 43.417 .772 .724 .962 B8.5 13.84 46.185 .783 .737 .960 B8.6 13.69 43.436 .909 .925 .951 B8.7 13.76 44.345 .889 .906 .952 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 15.87 58.980 7.680 7 Factor Analysis Correlation Matrixa B8.1 B8.2 B8.3 B8.4 B8.5 B8.6 B8.7 Correlation B8.1 1.000 .785 .875 .722 .771 .926 .878 B8.2 .785 1.000 .911 .826 .649 .754 .759 B8.3 .875 .911 1.000 .811 .688 .807 .784 B8.4 .722 .826 .811 1.000 .547 .686 .629 B8.5 .771 .649 .688 .547 1.000 .822 .855 B8.6 .926 .754 .807 .686 .822 1.000 .933 B8.7 .878 .759 .784 .629 .855 .933 1.000 Sig. (1-tailed) B8.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 B8.2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 B8.3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 B8.4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 B8.5 .000 .000 .000 .000 .000 .000 B8.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 B8.7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 a. Determinant = 4.78E-005 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .877 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2624.813 df 21 Sig. .000 Component Matrixa Component 1 2 3 B8.1 .946 B8.6 .941 B8.3 .931 B8.7 .927 B8.2 .899 .314 B8.5 .844 -.402 .336 B8.4 .823 .466 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a. 3 components extracted. Communalities Extraction B8.1 .956 B8.2 .913 B8.3 .924 B8.4 .913 B8.5 .986 B8.6 .955 B8.7 .940 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 5.705 81.507 81.507 2.657 37.962 37.962 2 .661 9.440 90.947 2.171 31.018 68.980 3 .220 3.144 94.091 1.758 25.111 94.091 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 B8.4 .896 B8.2 .818 .379 .316 B8.3 .747 .530 B8.1 .492 .757 .376 B8.6 .404 .734 .503 B8.7 .366 .664 .604 B8.5 .369 .873 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a. Rotation converged in 7 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 1 .632 .590 .503 2 .751 -.305 -.586 3 .192 -.748 .636 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Câu hỏi số 10 Đặt tên biến: B10 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 268 96.1 Excludeda 11 3.9 Total 279 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .795 .800 6 Item Statistics Mean Std. Deviation N B10.1 2.49 1.291 268 B10.2 1.74 .842 268 B10.3 1.85 .939 268 B10.4 3.43 1.274 268 B10.5 2.50 1.303 268 B10.6 2.25 1.204 268 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 2.379 1.743 3.429 1.687 1.968 .365 6 Item Variances 1.338 .709 1.697 .988 2.394 .187 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted B10.1 11.78 14.283 .805 .948 .693 B10.2 12.53 19.501 .483 .703 .781 B10.3 12.42 18.739 .515 .747 .773 B10.4 10.84 20.837 .415 .150 .866 B10.5 11.77 14.141 .813 .949 .691 B10.6 12.02 15.734 .693 .595 .727 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 14.27 23.802 4.879 6 Factor Analysis Correlation Matrixa B10.1 B10.2 B10.3 B10.4 B10.5 B10.6 Correlation B10.1 1.000 .351 .368 .261 .973 .665 B10.2 .351 1.000 .834 -.127 .358 .494 B10.3 .368 .834 1.000 -.123 .373 .600 B10.4 .261 -.127 -.123 1.000 .278 .041 B10.5 .973 .358 .373 .278 1.000 .661 B10.6 .665 .494 .600 .041 .661 1.000 Sig. (1-tailed) B10.1 .000 .000 .000 .000 .000 B10.2 .000 .000 .019 .000 .000 B10.3 .000 .000 .022 .000 .000 B10.4 .000 .019 .022 .000 .252 B10.5 .000 .000 .000 .000 .000 B10.6 .000 .000 .000 .252 .000 a. Determinant = .005 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .693 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1413.890 df 15 Sig. .000 Component Matrixa Component 1 2 3 B10.5 .860 .414 B10.1 .857 .410 B10.6 .850 B10.3 .752 -.533 B10.2 .714 -.544 .304 B10.4 .746 .646 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a. 3 components extracted. Communalities Extraction B10.1 .955 B10.2 .898 B10.3 .920 B10.4 .993 B10.5 .953 B10.6 .747 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3.292 54.865 54.865 2.445 40.753 40.753 2 1.477 24.612 79.477 1.997 33.284 74.037 3 .699 11.645 91.122 1.025 17.085 91.122 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 B10.1 .953 B10.5 .947 B10.6 .724 .466 B10.2 .927 B10.3 .926 B10.4 .980 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a. Rotation converged in 5 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 1 .785 .615 .079 2 .438 -.640 .632 3 -.439 .461 .771 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Câu hỏi số 14 Đặt tên biến: B14 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 268 96.1 Excludeda 11 3.9 Total 279 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .879 .887 5 Item Statistics Mean Std. Deviation N B14.1 1.99 1.145 268 B14.2 2.44 1.338 268 B14.3 1.69 .832 268 B14.4 2.18 1.257 268 B14.5 1.78 .940 268 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 2.017 1.694 2.437 .743 1.438 .091 5 Item Variances 1.252 .693 1.790 1.097 2.585 .212 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted B14.1 8.09 12.864 .842 .759 .821 B14.2 7.65 13.172 .631 .601 .881 B14.3 8.39 16.277 .614 .719 .877 B14.4 7.90 12.238 .827 .782 .824 B14.5 8.31 14.977 .719 .788 .855 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 10.09 21.090 4.592 5 Factor Analysis Correlation Matrixa B14.1 B14.2 B14.3 B14.4 B14.5 Correlation B14.1 1.000 .611 .603 .813 .722 B14.2 .611 1.000 .299 .772 .395 B14.3 .603 .299 1.000 .469 .847 B14.4 .813 .772 .469 1.000 .573 B14.5 .722 .395 .847 .573 1.000 Sig. (1-tailed) B14.1 .000 .000 .000 .000 B14.2 .000 .000 .000 .000 B14.3 .000 .000 .000 .000 B14.4 .000 .000 .000 .000 B14.5 .000 .000 .000 .000 a. Determinant = .018 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .748 Bartlett's Test of Approx. Chi-Square 1058.648 Sphericity df 10 Sig. .000 Component Matrixa Component 1 2 3 B14.1 .911 -.348 B14.4 .876 .364 B14.5 .855 -.435 B14.3 .773 -.559 B14.2 .732 .577 .340 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a. 3 components extracted. Communalities Extraction B14.1 .955 B14.2 .985 B14.3 .948 B14.4 .918 B14.5 .921 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3.462 69.234 69.234 1.912 38.243 38.243 2 .972 19.432 88.666 1.429 28.578 66.820 3 .293 5.856 94.522 1.385 27.702 94.522 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 B14.3 .947 B14.5 .864 .380 B14.2 .944 B14.1 .429 .324 .816 B14.4 .621 .684 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a. Rotation converged in 4 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 1 .632 .515 .580 2 -.723 .662 .200 3 .281 .545 -.790 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. PHỤ LỤC 2 PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS (Bảng hỏi A) Mục đích của phiếu khảo sát này là nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Kính mong sự ủng hộ và hợp tác của Ông/Bà bằng cách cung cấp thông tin theo mẫu dưới đây. Thông tin được cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu và được bảo mật tuyệt đối. A- THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP Câu 1: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin chung về doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp: .............................................................................................................. Địa chỉ: .............................................................................................................................. Lĩnh vực kinh doanh: ......................................................................................................... Câu 2: Ông/Bà cho biết loại hình doanh nghiệp logistics: (đánh dấu vào ô thích hợp) Doanh nghiệp logistics 2PL (thực hiện các dịch vụ đơn lẻ như: vận tải, kho bãi, giao nhận hàng hóa, hải quan...) Doanh nghiệp logistics 3PL (thực hiện các dịch vụ trọn gói, tích hợp các loại dịch vụ, theo hợp đồng) Doanh nghiệp logistics 4PL, 5PL (4PL: tích hợp, sử dụng dịch vụ của một số nhà cung cấp dịch vụ 3PL; 5PL: quản lý và điều phối hoạt động của các doanh nghiệp 3PL, 4PL thông qua các giải pháp thông tin liên quan đến cung và cầu trên thị trường dịch vụ logistics điện tử) Câu 3: Ông/Bà cho biết quy mô doanh nghiệp hiện nay? (đánh dấu vào ô thích hợp) Tổng nguồn vốn Số lao động 10 tỷ đồng trở xuống Từ trên 10 tỷ đến 50 tỷ đồng Trên 50 tỷ đồng Từ 10 người trở xuống Trên 10 người đến 50 người Trên 50 người đến 100 người Trên 100 người Câu 4: Về công nghệ thông tin, doanh nghiệp của Ông/Bà hiện đang sử dụng? (đánh dấu vào ô thích hợp) Sử dụng thường xuyên Sử dụng không thường xuyên Cần thiết nhưng chưa có Không cần thiết Mạng nội bộ   Internet trong giao dịch   Có trang web riêng của doanh nghiệp   Giao dịch thương mại điện tử   Hệ thống phần mềm quản trị vận tải TMS (Transport Management System)   Phần mềm quản lý kho bãi WMS (Warehouse Management System)   Phần mềm theo dõi đơn hàng (track and trace)   B- ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP LOGISTICS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Câu 5: Ông/Bà đánh giá như thế nào về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics ở địa phương? (đánh dấu vào ô thích hợp với ý nghĩa: 1= Rất thấp, 2 = Thấp, 3= Trung bình, 4= Cao, 5= Rất cao) Chỉ tiêu đánh giá 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5= Rất cao 1. Tăng trưởng về doanh thu trong hoạt động kinh doanh luôn cao hơn năm trước   2. Mức giảm chi phí logistics trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp   3. Mức doanh lợi (tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu) của doanh nghiệp logistics cao hơn năm trước   4. Tính bền vững trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp logistics   5. Mức độ liên kết của các doanh nghiệp logistics trong hoạt động kinh doanh   6. Mức độ thực hiện các đơn hàng của các doanh nghiệp logistics   Câu 6: Ông/Bà cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp logistics ở địa phương. (đánh dấu vào ô thích hợp với ý nghĩa: 1= Rất thấp, 2 = Thấp, 3= Trung bình, 4= Cao, 5= Rất cao) Yếu tố 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5= Rất cao 1. Môi trường kinh doanh logistics   2. Cơ sở hạ tầng logistics trên địa bàn   3. Kết nối cơ sở hạ tầng logistics nhằm giảm chi phí cho các doanh nghiệp trên địa bàn   4. Tiềm lực của các doanh nghiệp logistics   5. Tính liên kết của các doanh nghiệp logistics   6. Sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền địa phương đối với hoạt động logistics trên địa bàn   7. Nguồn nhân lực logistics trong các doanh nghiệp   8. Tận dụng các cơ hội trong mở cửa thị trường dịch vụ logistics   Câu 7: Theo Ông/Bà đặc điểm của doanh nghiệp logistics khác với các loại hình doanh nghiệp khác như thế nào? (Đánh dấu vào một hoặc nhiều ô thích hợp) Hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ Sản phẩm của các doanh nghiệp logistics là phần giá trị gia tăng của sản phẩm Chi phí cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp logistics là các chi phí lưu thông (chi phí logistics) khác với chi phí sản xuất. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics gắn liền với một chuỗi các hoạt động của các doanh nghiệp trong dây chuyền cung ứng. Vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp logistics có sự khác biệt về thành phần và cơ cấu so với doanh nghiệp sản xuất. Tất cả các đặc điểm trên. Câu 8: Theo Ông/Bà nên đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics theo những chỉ tiêu nào (Đánh dấu vào ô thích hợp) Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả định lượng Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả định tính Sử dụng cả hai loại chỉ tiêu trên để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics Câu 9: Xin Ông/Bà cho biết mức độ quan trọng của các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics (Đánh dấu vào ô thích hợp) Chỉ tiêu 1=Không quan trọng 2=Ít quan trọng 3=Trung bình 4=Quan trọng 5= Rất quan trọng 1. ROS   2. ROE   3. ROA   4. ROC   5. Năng suất lao động bình quân   6. Thu nhập bình quân của lao động   7. Hiệu quả mang lại cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics   8. Hiệu quả đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương   Câu 10: Ông/Bà cho biết các yếu tố sau ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics ở tác tỉnh Bắc Trung Bộ như thế nào? (Đánh dấu vào ô thích hợp) Yếu tố 1=Rất nhỏ 2=Nhỏ 3=Trung bình 4=Lớn 5= Rất lớn 1. Thể chế pháp luật   2. Môi trường kinh tế vĩ mô   3. Điều kiện tự nhiên của các tỉnh Bắc Trung Bộ   4. Cơ sở hạ tầng logistics   5. Nhân lực của các doanh nghiệp logistics   6. Hệ thống doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics   7. Thị trường cho các doanh nghiệp logistics   Câu 11:Xin Ông/Bà đánh giá về các chỉ số hiệu quả hoạt động logistics của các tỉnh Bắc Trung Bộ. (Đánh dấu vào ô thích hợp) Tiêu chí 1=Rất kém 2=Kém 3=Trung bình 4=Tốt 5= Rất tốt 1. Hiệu quả của các thủ tục hành chính (tốc độ, mức độ đơn giản)   2. Chất lượng cơ sở hạ tầng liên quan đến thương mại và vận tải   3. Sự thuận tiện của việc sắp xếp các lô hàng có giá cạnh tranh vận chuyển đường biển   4. Năng lực và chất lượng dịch vụ Logistics   5. Khả năng theo dõi các lô hàng   6. Sự kịp thời của vận chuyển bằng đường biển đến điểm đến   Câu 12: Theo Ông/Bà, hiện nay các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có chính sách riêng về phát triển doanh nghiệp logistics hay chưa? (Đánh dấu vào ô thích hợp) Các địa phương chưa có chính sách riêng cho phát triển doanh nghiệp logistics Các địa phương đã có chính sách phát triển doanh nghiệp logistics nhưng chỉ được lồng ghép trong các chính sách phát triển của các doanh nghiệp của địa phương. Các địa phương đã có chính sách phát triển doanh nghiệp logistics Câu 13: Ý kiến đánh giá của Ông/Bà về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics ở các tỉnh Bắc Trung Bộ?(Đánh dấu vào ô thích hợp) Tiêu chí 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5= Rất cao 1. Hiệu quả kinh tế   2. Hiệu quả về xã hội   3. Hiệu quả về môi trường   4. Hiệu quả trong thực hiện các đơn hàng cung ứng các dịch vụ   5. Thời gian thực hiện các đơn hàng và yêu cầu của khách hàng trong cung ứng dịch vụ   Câu 14: Theo Ông/Bà nguyên nhân cơ bản nào dưới đây dẫn đến những hạn chế về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics vùng Bắc Trung Bộ? (Đánh dấu vào một hoặc nhiều ô thích hợp) Nhận thức về vai trò của logistics đối với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách phát triển cơ sở hạ tầng logistics còn nhiều hạn chế Thiếu sự quan tâm, đầu tư phát triển logistics của các tỉnh Bắc Trung Bộ Nguồn nhân lực logistics chuyên nghiệp còn rất hạn chế Các địa phương chưa tận dụng hiệu quả cơ hội trong hội nhập và phát triển logistics Cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại, công nghệ thông tin chưa được kết nối theo mục tiêu của logistics Xây dựng các quy hoạch phát triển ngành của các địa phương trong khu vực thiếu chất kết dính logistics Các địa phương trong khu vực chưa tận dụng, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu cho phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Câu 15: Ông/Bà đánh giá như thế nào về những thách thức của các tỉnh Bắc Trung Bộ trong phát triển logistics và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp? (Đánh dấu vào ô thích hợp) Yếu tố 1=Rất nhỏ 2=Nhỏ 3=Trung bình 4=Lớn 5= Rất lớn 1. Cơ sở hạ tầng logistics không đồng bộ, thiếu tính kết nối   2. Hệ thống cảng biển, các trung tâm logistics chậm được đầu tư xây dựng   3. Thiếu quy hoạch của các địa phương về phát triển hệ thống logistics theo hướng bền vững   4. Tiềm lực của các doanh nghiệp logistics hạn chế   5. Thiếu hạ tầng sau cảng: Trung tâm phân phối; Trung tâm Logistics và các Trung tâm logistics trên các tuyến hành lang kinh tế quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường 8, đường 12A, đường 9.   6. Vận tải đường sắt chưa được quan tâm và đầu tư để phát triển hệ thống logistics của vùng Bắc Trung Bộ   Cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! . Ngày .. tháng năm 2015 Người trả lời phỏng vấn (ký tên) PHỤ LỤC 3 PHIẾU ĐIỀU KHẢO SÁT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ LOGISTICS (Bảng hỏi B) Mục đích của phiếu điều tra này là nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Kính mong sự ủng hộ và hợp tác của Ông/Bà bằng cách cung cấp thông tin theo mẫu dưới đây. Thông tin được cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu và được bảo mật tuyệt đối. Thông tin chung - Tên doanh nghiệp: ........................................................................................................... - Địa chỉ: ........................................................................................................................... - Lĩnh vực kinh doanh: ...................................................................................................... Câu 1: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá về vai trò của dịch vụ logistics đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics?(Đánh dấu vào ô thích hợp) Tiêu chí 1=Không quan trọng 2=Ít quan trọng 3=Trung bình 4=Quan trọng 5=Rất quan trọng 1. Logistics đầu vào có tác động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN   2. Logistics đầu ra góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của DN, mở rộng lưu thông hàng hóa   3. Hoạt động logistics cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến thị trường và khả năng cạnh tranh của DN   4. Hoạt động logistics gắn với sự phát triển bền vững của từng doanh nghiệp   Câu 2: Ý kiến đánh giá của Ông/Bà về tác động của dịch vụ logistics đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics?(Đánh dấu vào ô thích hợp) Tiêu chí 1=Rất tiêu cực 2=Tiêu cực 3=Không tác động 4=Tích cực 5=Rất tích cực 1. Doanh thu   2. Lợi nhuận   3. Khả năng tiêu thụ hàng hóa   4. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp   5. Yếu tố đúng thời gian và địa điểm   6. Chất lượng dịch vụ khách hàng   Câu 3: Xin Ông/Bà cho biết việc sử dụng các dịch vụ logistics thuê ngoài có ảnh hưởng như thế nào tới chi phí logistics so với khi doanh nghiệp tự thực hiện?(Đánh dấu vào ô thích hợp) Dịch vụ logistics thuê ngoài Giảm chi phí logistics Không thay đổi Tăng chi phí logistics > 30% 16%-30% 1%- 15% 1%- 15% 16%- 30% > 30% Dịch vụ vận tải Dịch vụ kho bãi Dịch vụ giao nhận Câu 4: Ý kiến đánh giá của Ông/Bà về tác động của dịch vụ logistics đối với các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics?(Đánh dấu vào ô thích hợp) Chỉ tiêu 1=Rất tiêu cực 2=Tiêu cực 3=Không tác động 4=Tích cực 5=Rất tích cực 1. ROS   2. ROE   3. ROA   4. ROC   5. Năng suất lao động   6. Thu nhập của người lao động   Câu 5: Xin Ông/Bà ước tính về tỷ lệ sử dụng dịch vụ logistics thuê ngoài của doanh nghiệp?(Đánh dấu vào một ô thích hợp) Dịch vụ logistics thuê ngoài Tỷ lệ sử dụng 0%-5% 6%-10% 11%- 15% 15%- 20% >21% Dịch vụ vận tải Dịch vụ kho bãi Dịch vụ giao nhận Câu 6: Ý kiến đánh giá của Ông/Bà về tác động của hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương? (Đánh dấu vào ô thích hợp) Tiêu chí 1=Rất tiêu cực 2=Tiêu cực 3=Không tác động 4=Tích cực 5=Rất tích cực 1. Chất lượng tăng trưởng kinh tế của các tỉnh   2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH   3. Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động   4. Khai thác tiềm năng của các tỉnh trong phát triển kinh tế   5. Năng suất và chất lượng sản phẩm của các ngành khác   6. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh   Câu 7: Ý kiến của Ông/Bà về các tiêu chí đánh giá sự phát triển của dịch vụ logistics cấp tỉnh hiện nay? (Đánh dấu vào ô thích hợp) Tiêu chí 1=Không quan trọng 2=Ít quan trọng 3=Trung bình 4=Quan trọng 5=Rất quan trọng 1. Hiệu quả các thủ tục của cơ quan hành chính và hải quan (tốc độ, mức độ giản đơn và khả năng dự đoán trước của các thủ tục)   2. Chất lượng của cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở hạ tầng cố định : cảng biển, đường sá, kho bãi, công nghệ thông tin)   3. Sự thuận tiện của việc sắp xếp các lô hàng có giá cạnh tranh vận chuyển đường biển   4. Năng lực và chất lượng của dịch vụ logistics   5. Khả năng truy xuất hàng hóa (theo dõi tình trạng hàng hóa sau khi gửi)   6. Mức độ đúng hạn về thời gian thông quan và dịch vụ   Câu 8: Ý kiến của Ông/Bà về chất lượng cơ sở hạ tầng logistics tại các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay? (Đánh dấu vào ô thích hợp) Tiêu chí 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5=Rất cao 1. Cảng biển   2. Hệ thống phân phối hàng hóa   3. Hệ thống đường bộ (quốc lộ)   4. Hệ thống đường gom (tỉnh lộ)   5. Hệ thống đường sắt   6. Cơ sở hạ tầng kho, bãi   7. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin   Câu 9: Theo Ông/Bà nên lựa chọn mô hình cảng biển nào dưới đây để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics ở các tỉnh Bắc Trung Bộ? (Đánh số theo thứ tự ưu tiên từ 1-4) Cảng biển Đường sắt Trung tâm Logistics Đường ô tô Khách hàng Cảng biển Đường ô tô Đến khách hàng Cảng biển Đường ô tô Trung tâm Logistics Ô tô khách hàng Cảng biển Vận tải container Khách hàng Câu 10: Ý kiến của Ông/Bà về chất lượng nhân lực trong các doanh nghiệp Logistics ở các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay? (Đánh dấu vào ô thích hợp) Tiêu chí 1= Rất kém 2=Kém 3=Trung bình 4=Tốt 5=Rất tốt 1. Năng lực của cán bộ quản lý   2. Tính chuyên nghiệp của đội ngũ lao động Logistics   3. Năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn - kỹ thuật   4. Tính kỷ luật, cần cù của đội ngũ lao động phổ thông   5. Năng lực của cán bộ tư vấn   6. Năng lực quản trị của doanh nghiệp   Câu 11: Ông/Bà đánh giá như thế nào về các khoản chi phí dưới đây trong quá trình thực hiện hoạt động giao nhận tại các tỉnh Bắc Trung Bộ ?(Đánh dấu vào ô thích hợp) Tiêu chí 1=Rất cao 2=Cao 3=Trung bình 4=Thấp 5=Rất thấp 1. Phí giao nhận hàng ở cảng biển (gồm cả phí khác)   2. Phí cửa khẩu quốc tế   3. Cước phí vận chuyển đường bộ   4. Cước phí vận chuyển đường sắt   5. Chi phí dịch vụ kho bãi, xếp/dỡ hàng hóa   6. Chi phí cho đại lý giao nhận   7. Tiêu cực phí (mãi lộ)   Câu 12: Ý kiến của Ông/Bà về thực trạng cảng biển ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics ?(Đánh dấu vào ô thích hợp) Tiêu chí 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5=Rất cao 1. Cơ sở hạ tầng cảng biển (cầu cảng, phương tiện xếp dỡ, thiết bị, kho hàng)   2. Trung tâm phân phối hàng hóa   3. Chính quyền cảng   4. Trung tâm Logistics   5. Môi trường cảng biển hiện nay   6. Sự kết nối cảng biển với các loại hình vận tải   7. Nhân lực cảng biển   8. Chất lượng các dịch vụ ở cảng   9. Phí trả cho cảng xếp dỡ hàng   10. Phí trả cho các chủ tàu   Câu 13: Ông/Bà đánh giá như thế nào về tiềm năng của các tỉnh Bắc Trung Bộ trong phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp logistics ? (Đánh dấu vào ô thích hợp) Tiêu chí 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5=Rất cao 1. Có các cửa khẩu quốc tế với các khu kinh tế thương mại biên giới   2. Có các tuyến giao thông xuyên quốc gia và các hành lang kinh tế qua các tỉnh   3. Có lực lượng lao động trẻ, dồi dào, cần cù trong lao động   4. Có nhiều tài nguyên du lịch để phát triển ngành kinh tế dịch vụ   5. Có kinh tế biển và biển đảo   Câu 14: Ý kiến đánh giá của Ông/Bà về sự phát triển của các doanh nghiệp logistics ở các tỉnh Bắc Trung Bộ (Đánh dấu vào ô thích hợp) Tiêu chí 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5=Rất cao 1. Các loại hình dịch vụ logistics đa dạng, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh   2. Doanh thu từ các dịch vụ logistics tăng so với năm trước   3. Tỷ trọng các dịch vụ GTGT trong logistics chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu dịch vụ   4. Khách hàng sử dụng các dịch vụ logistics tăng so với năm trước   5. Chi phí logistics ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có tính cạnh tranh   Cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! . Ngày .. tháng năm 2015 Người trả lời phỏng vấn (ký tên) BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÙNG LẮP TỪ TURNITIN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_hieu_qua_kinh_doanh_cua_doanh_nghiep_logistics_o_cac.pdf
 • docLA_LeCongHoi_E.doc
 • pdfLA_LeCongHoi_Sum.pdf
 • pdfLA_LeCongHoi_TT.pdf
 • docLA_LeCongHoi_V.doc
Luận văn liên quan