Luận án Mối quan hệ giữa hỗ trợ xuất khẩu của chính phủ, nhận thức động cơ xuất khẩu, nhận thức rào cản xuất khẩu và kết quả hoạt động xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam sang thị trường Asean + 3

Ý kiến của 4 chuyên gia là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước được tác giả tóm tắt như sau: Chuyên gia 10: ý kiến của chuyên gia này về động cơ xuất khẩu cũng tương tự như các chuyên gia trên. Về rào cản xuất khẩu thì ngoài những nội dung như các chuyên gia trên thì có một rào cản mới là thiếu liên kết dọc trong chuỗi giá trị nông sản. Liên kết dọc trong xuất khẩu nông sản theo chuyên gia này là liên kết từ nơi sản xuất đến nơi xuất khẩu, tức là chuỗi liên kết theo hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp. Thiếu liên kết dọc thì doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn trong truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, khó giảm chi phí đầu vào Những hỗ trợ của Chính phủ đang triển khai mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp xuất khẩu nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nói riêng là hỗ trợ về đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp thông tin, đào tạo, tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, tổ chức các hội chợ quốc tế trong nước và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ quốc tế ở nước ngoài để tìm kiếm khách hàng, hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp

pdf339 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Mối quan hệ giữa hỗ trợ xuất khẩu của chính phủ, nhận thức động cơ xuất khẩu, nhận thức rào cản xuất khẩu và kết quả hoạt động xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam sang thị trường Asean + 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eonidou (1995a); Katsikeas (1996); Trimeche (2002). 5 Favorable foreign exchange rates Leonidou (1995a); Katsikeas (1996); OECD (2009); Akomea & cộng sự (2014); Revindo (2016). 6 Reduction of tariffs in target countries Katsikeas & Piercy (1993) Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu trước -280- Bảng PL16.2: Thang đo nhận thức rào cản xuất khẩu bên trong doanh nghiệp, nhận thức rào cản xuất khẩu bên ngoài doanh nghiệp STT Perceived export barriers Sources Perceived internal export barriers 1 Gathering data/information about foreign markets Leonidou (1995b); Leonidou (2000); Da Silva & Da Rocha (2001); Leonidou (2004); Predrag & cộng sự (2014); El Makrini (2015); Kahiya (2018) 2 Lack of experience/knowledge in overseas markets Dean & cộng sự (2000); Suarez-Ortega (2003); Leonidou (2004); Tesfom & Lutz (2006); Kahiya (2018). 3 Inadequate/untrained staff Leonidou (1995b); Morgan & Katsikeas (1998); Dean & cộng sự (2000); Leonidou (2000); Milanzi (2012); Kahiya (2015). 4 Shortage of working capital Different Leonidou (1995b); Leonidou (2000); Suarez- Ortega (2003); Leonidou (2004); Jalali (2013); Radojevic & cộng sự (2014); Kahiya (2015). 5 Meeting export product quality requirements Leonidou (1995b); Kaleka & Katsikeas (1995); Leonidou (2000); Da Silva & Da Rocha (2001); Leonidou (2004); El Makrini (2015); Wijayarathne & Perera (2018). 6 Offering competitive prices Leonidou (1995b); Leonidou (2004); Milanzi (2012); Radojevic & cộng sự (2014); Wijayarathne & Perera (2018). Perceived external export barriers 1 Inflation and interest rates Dean & cộng sự (2000); Shaw & Darroch (2004); Kahiya (2015). 2 Excessive transportation/insurance costs Leonidou (1995b); Da Silva & Da Rocha (2001); Suarez-Ortega (2003); Leonidou (2004); Chaudhari & cộng sự (2012); Kahiya (2015); El Makrini (2015). 3 Corruption Kaleka & Katsikeas (1995); Khorana & cộng sự (2010). 4 Lack of efficient home government export assistance/incentives Morgan & Katsikeas (1998); Leonidou (2000); Da Silva & Da Rocha (2001); Leonidou (2004); Radojevic & cộng sự (2014); El Makrini (2015); Wijayarathne & Perera (2018). 5 Unfavorable and changeable home country’s export rules and regulations Leonidou (2000); Suarez-Ortega (2003); Leonidou (2004); Milanzi (2012); Radojevic & cộng sự (2014); Kahiya (2015). 6 Complex export procedures and regulations Dean & cộng sự (2000); Leonidou (2000); Crick (2002); Leonidou (2004); Patterson (2004); Korneliussen & Blasius (2008); Pinho & Martins (2010); Kahiya (2015). 7 Strong competition in overseas markets Leonidou (1995b); Morgan & Katsikeas (1998); Leonidou (2000); Da Silva & Da Rocha (2001); -281- Suarez-Ortega (2003); Leonidou (2004); Jalali (2013); Radojevic & cộng sự (2014); Kahiya (2015) 8 Language barriers Leonidou (1995b); Leonidou (2000); Da Silva & Da Rocha (2001); Leonidou (2004); El Makrini (2015). 9 Cultural differences, Different customer habits/product usage behavior Leonidou (1995b); Leonidou (2000); Da Silva & Da Rocha (2001); Suarez-Ortega (2003); Leonidou (2004); Pinho & Martins (2010); Kahiya (2015); El Makrini (2015). 10 Threats of anti-dumping measures Tor Korneliussen & Jörg Blasius (2008). 11 Industrial property rights and copyrights Mangal (2012). Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu trước Bảng PL16.3: Thang đo hỗ trợ xuất khẩu của Chính phủ Information-Related Programs 1 Information about foreign market opportunities 2 Specific information about doing business with a particular firm 3 General information about doing business in a specific country 4 Provision of marketing information/advice 5 General literature on how to export 6 Export publications Education- and Training-Related Programs 7 Organization of export seminars/conferences 8 Training programs specializing in exporting 9 Training on export documentation 10 Provision of counseling advice on export business 11 Foreign language support Trade Mobility–Related Programs 12 Assistance in participating in trade shows/exhibitions 13 Participation in trade missions in foreign markets 14 Support by trade offices abroad Financial Aid–Related Programs 15 Funds transferring 16 Export credit guarantees 17 Export loans Nguồn: Leonidou và cộng sự (2011) Bảng PL16.4: Thang đo kết quả hoạt động xuất khẩu STT Export performance 1 Sales volume 2 Market share 3 Profitability Nguồn: Katsikeas và cộng sự (1996) -282- PHỤ LỤC 17: TỔNG HỢP MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐỀ TÀI Tác giả Năm Bối cảnh nghiên cứu Ngành Tiền tố của nhận thức động cơ XK Đo lường nhận thức động cơ XK Kết quả hoạt động XK Đo lường kết quả hoạt động XK Biến điều tiết/trung gian/kiểm soát Phương pháp nghiên cứu Kết quả nghiên cứu Pett 2004 Mỹ 176 SMEs Nhận thức về môi trường hoạt động, chiến lược cạnh tranh 7 nhận thức động cơ chia thành 2 nhóm chủ động và bị động dựa vào nghiên cứu của Czinkota's (1982) Kết quả hoạt động xk Đánh giá kết quả hoạt động XK của doanh nghiệp so với ngành về: tăng trưởng doanh thu, tỉ trọng DT, tạo ra sản phẩm mới. Hồi quy Nhận thức về môi trường hoạt động có mối quan hệ với nhận thức động cơ XK chủ động. Chiến lược cạnh tranh (thị trường và cải tiến) ảnh hưởng đến nhận thức động cơ XK chủ động, không ảnh hưởng đến động cơ XK bị động. Động cơ chủ động ảnh hưởng -283- thuận chiều với hoạt động XK. Động cơ bị động ảnh hưởng ngược chiều với hoạt động XK. Boubbakri và cộng sự 2013 Tunisia 120 doanh nghiệp ngành điện tử, máy móc, dệt, may mặc và thực phẩm 20 nhận thức động cơ XK từ nghiên cứu của Leonidou (1998) Kết quả hoạt động XK Thang đo chủ quan về mức độ hài lòng: doanh thu XK, lợi nhuận XK, thị phần XK. Hồi quy ANOV A Chỉ có những động cơ sau ảnh hưởng đến hoạt động XK: quan tâm XK của ban quản lý, xác định được cơ hội ở thị trường nước ngoài, sở hữu thông tin độc quyền về thị trường nước ngoài và tỷ giá thuận lợi. Nhận thức động cơ XK thay đổi theo quy mô doanh nghiệp, -284- không thay đổi theo lĩnh vực hoạt động. Orlando và cộng sự 2018 Bồ Đào Nha 247 SMEs ngành dệt may Khuynh hướng hoạt động, nguồn lực vô hình, khả năng thích ứng. Kết quả hoạt động XK Chủ quan: hài lòng qua tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận, hoạt động, mở rộng hoạt động, kết quả nói chung. Biến trung gian: Lợi thế cạnh tranh (chi phí, đa dạng hóa) PLS- SEM Có mối quan hệ thuận chiều giữa khuynh hướng hoạt động và chiến lược cạnh tranh đa dạng hóa. Không có mối quan hệ thuận chiều giữa khuynh hướng hoạt động và chiến lược cạnh tranh tối thiểu chi phí. Có mối quan hệ thuận chiều giữa nguồn lực vô hình và lợi thế cạnh tranh nhưng không có mối quan hệ với hoạt động XK. -285- Không có mối quan hệ giữa khả năng thích ứng và lợi thế cạnh tranh nhưng có mối quan hệ với hoạt động XK. Không có mối quan hệ giữa lợi thế cạnh tranh đa dạng hóa và hoạt động XK nhưng lợi thế cạnh tranh giảm chi phí có tồn tại mối quan hệ. Hemmati và cộng sự 2018 Iran 12 doanh nghiệp nghành sữa Động cơ từ chính phủ, lợi ích, doanh nghiệp, nhãn hiệu, ban quản lý, môi trường Hoạt động XK Phỏng vấn tay đôi Động cơ từ chính phủ, lợi ích, nhãn hiệu là quan trọng nhất. Động cơ chính phủ là động cơ tìềm năng, các động cơ khác là -286- động cơ hiện tại. Gerschew ski & Rose 2020 Newzeal and 96 DNNV V Động cơ xuất khẩu bên trong doanh nghiệp (nhiệt huyết xuất khẩu của ban quản trị, nhận dạnh được cơ hội ở thị trường nước ngoài, đạt được tăng trưởng từ xuất khẩu, xuất khẩu là một phần tầm nhìn của doanh nghiệp) Tầm quan trọng và mức độ hài lòng của doanh nghiệp về kết quả hoạt động xuất khẩu: lợi nhuận xuất khẩu, doanh thu xuất khẩu, thị phần xuất khẩu, tăng trưởng xuất khẩu, thâm nhập thị trường xuất khẩu, đóng góp vào danh tiếng chung của doanh nghiệp, học hỏi của doanh nghiệp Bình phương nhỏ nhất 2 giai đoạn Động cơ xuất khẩu bên trong doanh nghiệp tác động gián tiếp kết quả hoạt động xuất khẩu qua sẵn sàng xuất khẩu Tác giả Năm Bối cảnh nghiên Ngành Tiền tố của nhận thức Đo lường nhận thức Kết quả hoạt Đo lường kết quả hoạt động Biến điều tiết/trung Phương pháp Kết quả nghiên cứu -287- cứu rào cản xuất khẩu rào cản xuất khẩu động xuất khẩu xuất khẩu gian/kiểm soát nghiên cứu Altıntaş và cộng sự 2007 Thổ Nhĩ Kỳ 145 SMEs ở nhiều lĩnh vực 20 nhận thức rào cản XK từ các nghiên cứu trước chia thành 4 nhóm rào cản Hoạt động XK Nhận thức tầm quan trọng của kết quả hoạt động xuất khẩu: nhận thức cường độ xuất khẩu, hài lòng với kết quả xuất khẩu chung, thâm nhập thị trường xuất khẩu, đạt được kết quả xuất khẩu SEM Nhóm rào cản thủ tục và cạnh tranh ở thị trường nước ngoài tác động ngược chiều lên kết quả hoạt động XK. Không tồn tại mối quan hệ giữa nhóm rào cản liên quan sản phẩm XK và thiếu năng lực bên trong doanh nghiệp. Al-Hyari và cộng sự 2011 Jordan 250 SMEs sản xuất 36 nhận thức rào cản xk chia thành bên trong và bên ngoài Hoạt động xk Nhận thức kết quả hoạt động: Doanh thu nói chung, doanh thu xuất khẩu Hồi quy Rào cản kinh tế, chính trị, pháp luật, chính phủ, tài chính và thông tin có mối -288- doanh nghiệp dựa vào nghiên cứu của Leonidou (2004) và lợi nhuận xuất khẩu (export sales, total sales and profitability) trong 3 năm gần đây (giảm -> tăng) quan hệ nghịch biến với kết quả hoạt động XK. Jalali 2012 Hy Lạp 141 doanh nghiệp XK sang Iran 18 nhận thức rào cản XK từ các nghiên cứu trước và qua phỏng vấn chuyên gia được chia thành 6 nhân tố Hoạt động XK Thang đo kinh tế: Doanh thu xuất khẩu, lợi nhuận xuất khẩu Thang đo chiến lược: thi phần, mở rộng quốc tế. SEM Rào cản quan trọng nhất ảnh hưởng lên kết quả hoạt động XK là rào cản vận hành, rồi đến rào cản liên quan môi trường, tài chính, nguồn lực, luật pháp và logistics. Karakaya và Yannopou los 2012 Canada 137 doanh nghiệp ở các Lợi ích của các chương trình hỗ trợ XK (14 chương Hoạt động xk Thành công chung về xuất khẩu, tỷ trọng doanh thu xuất khẩu, mức độ Biến trung gian: 11 rào cản XK từ SEM Rào cản XK quan trọng nhất tác động đến hoạt động XK là doanh nghiệp -289- ngành trình) xuất khẩu, số thị trường xuất khẩu thường xuyên. các nghiên cứu trước chia thành 4 nhân tố (không nhận được thanh toán, thiếu hỗ trợ của chính phủ, rào cản thủ tục, doanh nghiệp thiếu năng lực). Biến kiểm soát: quy mô doanh thiếu năng lực, rồi đến sợ không nhận được thanh toán, rào cản thủ tục và thiếu hỗ trợ của chính phủ). Quy mô doanh nghiệp ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhận thức rào cản XK và hoạt động XK. Hỗ trợ chính phủ tác động gián tiếp lên hoạt động XK thông qua rào cản XK. -290- nghiệp Trần Hữu Ái và cộng sự 2015 Việt Nam 152 doanh nghiệp thủy sản 5 nhóm rào cản XK từ các nghiên cứu trước: sản phấm, giá, phân phối, logistics và chiêu thị Hoạt động XK Hồi quy Ngoại trừ rào cản chiêu thị, có mối quan hệ ngược chiều giữa rào cản sản phẩm, giá, phân phối, logistics và kết quả hoạt động XK. Martinovi ć và Matana 2017 Croatia 100 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực 20 nhận thức rào cản xuất khẩu từ các nghiên cứu trước, qua phân tích sơ bộ còn 14 rào cản Cường độ xuất khẩu Nhận thức của ban quản trị về các mức độ tỷ trọng doanh thu xuất khẩu (< 10%; 10% - 24,9%; 25% - 49,9%; 50% - 74,9%; 75% - 100%) Biến kiểm soát: quy mô doanh nghiệp, kinh nghiệm người QL Hồi quy Có mối quan hệ ngược chiều giữa nhận thức rào cản XK và cường độ XK. Quy mô doanh nghiệp không ảnh hưởng đến mối quan hệ trên nhưng kinh nghiệm người quản lý có ảnh hưởng. -291- Forte và Moreira 2018 Bồ Đào Nha 12.732 SMEs ngành sản xuất Rào cản tài chính: hệ số thanh khoản và hệ số nợ dựa vào nghiên cứu của Greenaway, Guariglia và Kneller (2007) và Bellone và cộng sự (2010) Cường độ XK Hồi quy Probit Doanh nghiệp có tình hình tài chính yếu sẽ ít xk hơn. Tuy nhiên tác động của rào cản tài chính là tương đối thấp. Sinkovics 2018 Anh 106 SMEs Cam kết XK, kinh nghiệm XK 11 nhận thức rào cản XK chia thành 2 nhóm bên trong và bên ngoài doanh nghiệp dựa vào nghiên cứu của Leonidou Hoạt động xk Mức độ hài lòng về: tỷ trọng doanh thu xuất khẩu, tăng trưởng doanh thu xuất khẩu, doanh thu xuất khẩu, đóng góp của xuất khẩu vào Biến điều tiết: hòa hợp các mối quan hệ kinh doanh (vi mô và vĩ mô) PLS- SEM Cam kết xk, kinh nghiệm XK giảm nhận thức rào cản XK bên trong và bên ngoài. Hòa hợp các mối quan hệ kinh doanh làm giảm nhận thức rào cản XK lên -292- (2004) lợi nhuận, kết quả xuất khẩu chung kết quả hoạt động XK. Safari và cộng sự 2019 Quatar 105 SMEs trong ngành sản xuất, dịch vụ, xây dựng 9 nhận thức rào cản XK là một thành phần trong yếu tố quyết định bên trong được tổng hợp từ các nghiên cứu trước Hoạt động XK Biến trung gian: chiến lược cải tiến, marketing xuất khẩu, chiến lược doanh nghiệp SEM Có mối quan hệ trực tiếp giữa một số nhận thức rào cản XK và kết quả hoạt động xuất khẩu. Có mối quan hệ gián tiếp giữa nhận thức rào cản XK và kết quả hoạt động XK thông qua các yếu tố chiến lược. Tác giả Năm Bối cảnh nghiên cứu Ngành Tiền tố của nhận thức động cơ và rào cản XK Đo lường nhận thức động cơ và rào cản XK Hậu tố của nhận thức động cơ và rào cản XK Biến điều tiết/trung gian/kiể m soát Phương pháp nghiên cứu Kết quả nghiên cứu -293- Katsikeas & cộng sự 1996 Hy Lạp 87 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sang Đức 18 nhận thức động cơ xuất khẩu và 24 rào cản xuất khẩu từ nghiên cứu trước Nhận thức doanh nghiệp đạt mục tiêu: doanh thu xuất khẩu, thị phần, lợi nhuận Động cơ từ chính sách xuất khẩu quốc gia ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động xuất khẩu. Rào cản về thông tin, giao tiếp với thị trường nước ngoài ảnh hưởng tiêu cực mạnh đến kết quả hoạt động xuất khẩu. Haghighi và cộng sự 2008 Iran Ngành thực phẩm Hoạt động XK SEM Có mối quan hệ giữa nhận thức động cơ, rào cản XK và hoạt động XK Liargovas và Skandalis 2008 Hy Lạp 40 doanh nghiệp XK sang các quốc 12 nhận thức động cơ và 14 nhận thức rào cản XK từ các nghiên EFA Cả động cơ bên trong và bên ngoài thúc đẩy doanh nghiệp Hy Lạp XK -294- gia vùng Balkans cứu trước. sang các quốc gia vùng Balkans. Cả rào cản xk bên trong, bên ngoài và văn hóa cản trở XK của doanh nghiệp. Stoian & cộng sự 2010 Tây Ban Nha 146 SMEs 2 nhận thức động cơ và 4 nhận thức rào cản XK từ các nghiên cứu trước Hoạt động XK Hồi quy Có mối quan hệ thuận chiều giữa nhận thức động cơ (tăng trưởng và lợi nhuận) đến hoạt động XK. Có mối quan hệ nghịch chiều giữa nhận thức rào cản (văn hóa, ngôn ngữ, chính trị, luật pháp) đến hoạt động XK. Gilaninia và cộng sự 2013 Iran 134 doanh 4 nhận thức động cơ và 8 Hoạt động Hồi quy Có mối quan hệ giữa nhận thức -295- nghiệp ở nhiều ngành nhận thức rào cản từ nghiên cứu của Haghighi và cộng sự, 2008. XK động cơ, rào cản và kết quả hoạt động XK Anil và cộng sự 2016 Thổ Nhĩ Kỳ 135 SMEs ngành điện tử 10 nhận thức rào cản bên trong và bên ngoài và 8 động cơ dựa vào nghiên cứu của Shoham và Albaum (1995) Hoạt động XK Kết quả hoạt động xuất khẩu tài chính và chiến lược với 4 yếu tố:kết quả tài chính hàng năm, đóng góp vào kết quả hàng năm, kết quả chiến lược, kết quả đạt được hàng năm, hài lòng với kết quả xuất khẩu. SEM Nhận thức rào cản bên trong tác động ngược chiều với hoạt động XK, nhận thức rào cản bên ngoài tác động cùng chiều với kết quả hoạt động XK. Động cơ XK tác động cùng chiều với kết quả hoạt động XK. Tác giả Năm Bối cảnh nghiên cứu Ngành Tiền tố của chương trình hỗ trợ Đo lường chương trình hỗ trợ XK Hậu tố của chương Biến điều tiết/trung gian/kiểm Phương pháp nghiên Kết quả nghiên cứu -296- XK của chính phủ của chính phủ trình hỗ trợ XK của chính phủ soát cứu Singer và Czinkota 1994 Mỹ 89 doanh nghiệp Kinh nghiệm XK, giai đoạn XK, cam kết của ban quản trị Loại chương trình hỗ trợ sử dụng: cung cấp thông tin (6 chương trình), kiến thức thực nghiệm (4 chương trình) Hoạt động xk Hồi quy Cam kết của ban quản trị ảnh hưởng quan trọng hơn đến sử dụng các chương trình hỗ trợ so với các yếu tố khác. Lages và Montgom ery 2005 Bồ Đào Nha 119 doanh nghiệp Kinh nghiệm quốc tế của ban quản trị, cạnh tranh thị trường XK Nhận các chương trình hỗ trợ từ EU, chính phủ, hiệp hội thương mại Nâng cao kết quả XK Biến trung gian: áp dụng chiến lược giá. SEM Tổng tác động của hỗ trợ XK lên nâng cao kết quả XK không có ý nghĩa thống kê vì tác động trực tiếp giữa hỗ trợ XK và nâng cao kết quả XK có ý nghĩa thống -297- kê nhưng có tác động gián tiếp ngược chiều của mối quan hệ này thông qua áp dụng chiến lược giá. Ali và Shamsudd oha 2007 Banglade sh 203 DNSX hàng may mặc Sử dụng 19 chương trình hỗ trợ XK của chính phủ chia thành 2 nhóm: hỗ trợ thị trường và tài chính Hoạt động XK Biến trung gian: nhận thức môi trường XK, kiến thức XK, chiến lược XK, cam kết XK SEM Trừ mối quan hệ giữa chương trình hỗ trợ tài chính và hoạt động XK không có ý nghĩa thống kê, các mối quan hệ còn lại đều có ý nghĩa thống kê. Leonidou và cộng sự 2011 Anh 223 doanh nghiệp Sử dụng chương trình hỗ trợ XK trong 3 năm gần đây: 17 Kết quả thị trường XK, kết quả tài Biến trung gian: nguồn lực tổ chức SEM Sử dụng chương trình hỗ trợ XK ảnh hưởng tích cực đến tăng nguồn lực tổ -298- chương trình chia thành các nhóm: hỗ trợ thông tin, đào tạo, thuận lợi hóa thương mại, tài chính. chính XK và năng lực liên quan XK, chiến lược marketing XK, lợi thế cạnh tranh XK. Biến điều tiết: quy mô doanh nghiệm, kinh nghiệm XK chức và năng lực liên quan XK, từ đó ảnh hưởng đến chiến lược marketing XK, lợi thế cạnh tranh XK rồi tác động đến kết quả thị trường XK, tài chính XK. Tác động của các chương trình hỗ trợ XK lên nguồn lực và năng lực XK mạnh hơn đối với các doanh nghiệp nhỏ và 1 số chương trình thì đối với doanh nghiệp có ít kinh nghiệm hơn. -299- Durmuşoğ lu và cộng sự 2012 Thổ Nhĩ Kỳ 143 doanh nghiệp Sử dụng chương trình hỗ trợ XK của trung tâm xúc tiến XK Thổ Nhĩ Kỳ: cung cấp thông tin (6 chương trình), kiến thức kinh nghiệm (7 chương trình) Kết quả XK (mục tiêu tài chính, mục tiêu mối quan hệ với cổ đông, mục tiêu chiến lược, mục tiêu học hỏi tổ chức) SEM Sử dụng chương trình hỗ trợ XK giúp tăng kết quả XK của doanh nghiệp. Miosevic 2013 Croatia 139 doanh nghiệp Nguồn lực doanh nghiệp (tài chính, vật chất, nhân sự, quy mô) Quỹ hỗ trợ XK Hoạt động XK ANOV A Hồi quy Doanh nghiệp có nguồn lực càng mạnh càng nhận nhiều hỗ trợ XK nhưng kết quả hoạt động XK lại không được cải thiện sau những -300- năm nhận hỗ trợ XK. Ayob và Freixanet 2014 Malaysia 168 doanh nghiệp XK 116 doanh nghiệp chưa XK Mức độ sử dụng các chương trình hỗ trợ XK, nhận thức lợi ích các chương trình XK, quy mô doanh nghiệp, doanh thu XK 9 chương trình hỗ trợ XK của Malaysia chia thành 2 nhóm: hỗ trợ tài chính, hỗ trợ phi tài chính Tình trạng XK Hồi quy Những chương trình hỗ trợ cung cấp kiến thức, thông tin XK có lợi hơn những hỗ trợ tài chính. Kinh nghiệm XK có ảnh hưởng tích cực đến sử dụng và nhận thức lợi ích của các chương trình hỗ trợ XK, trong khi doanh thu XK không có ảnh hưởng. Faroque và Takahashi 2015 Banglade sh 224 doanh nghiệp ngành may Hỗ trợ thông tin (theo Ali and Shamsuddoha , 2007 và qua nghiên cứu sơ Hoạt động XK Biến điều tiết: cam kết XK. Biến kiểm Hồi quy Không có mối quan hệ trực tiếp giữa các chương trình hỗ trợ và hoạt động XK. Không có tác -301- mặc bộ), hỗ trợ kinh nghiệm (theo Durmuşoğlu và cộng sự, 2012) soát: quy mô, số năm hoạt động, kinh nghiệm XK, đa dạng hóa thị trường XK động điều tiết của cam kết XK lên mối quan hệ hỗ trợ thông tin và hoạt động XK nhưng tồn tại mối quan hệ này đối với hỗ trợ kinh nghiệm. Không có sự khác biệt về kết quả hoạt động XK giữa các doanh nghiệp có số năm hoạt động và kinh nghiệm XK khác nhau. Có sự khác biệt về kết quả hoạt động XK giữa các doanh nghiệp có quy mô và đa dạng hóa thị trường -302- XK khác nhau. Lederman và cộng sự 2015 7 quốc gia Mỹ La tinh Hơn 2000 doanh nghiệp từ 2006- 2010 Sử dụng các chương trình hỗ trợ XK (có/không) Tình trạng doanh nghiệp: thâm nhập thị trường XK/ duy trì hoạt động/rút lui khỏi XK multino mial logit model dữ liệu bảng Doanh nghiệp càng sử dụng các chương trình hỗ trợ XK càng có khuynh hướng thâm nhập thị trường XK và duy trì hoạt động XK nhưng không làm tăng doanh thu XK. Haddoud và cộng sự 2017 Anh 160 SMEs Sử dụng hỗ trợ XK chia thành: hỗ trợ thông tin (4 chương trình), hỗ trợ kiến thức kinh nghiệm (4 chương trình) dựa vào nghiên cứu Hoạt động XK Biến trung gian: MQH với doanh nghiệp khu vực, MQH với người mua nước ngoài. PLS- SEM Sử dụng chương trình hỗ trợ XK đều làm tăng các mối quan hệ của doanh nghiệp nhưng chỉ có hỗ trợ kiến thức thực nghiệm tác động gián tiếp lên hoạt động XK. Chỉ có mối -303- của Leonidou et al., 2011; Wilkinson and Brouthers, 2006 và các chương trình của phòng thương mại Anh và cơ quan đấu tư, thương mại Anh. Biến kiểm soát: quy mô doanh nghiệp, kinh nghiệm doanh nghiệp quan hệ với người mua nước ngoài có tác động thuận chiều lên hoạt động XK. Geldres- Weiss và Carrasco- Roa 2016 Chi Lê 71 doanh nghiệp Sử dụng chương trình hỗ trợ XK, sử dụng chương trình hỗ trợ kiến thức kinh nghiệm, sử dụng chương trình hỗ trợ thông tin Doanh thu XK Hồi quy probit, Stata 12 Không có mối quan hệ giữa các chương trình hỗ trợ XK và doanh thu XK -304- Njinyah 2017 Camerun 101 SMEs XK cacao 7 chương trình hỗ trợ XK: biết/biết nhưng không có lợi/biết và có lợi. Hoạt động XK Biến trung gian: lợi thế quốc gia, vốn cho XK, thông tin thị trường, năng lực quản lý SEM Các chương trình hỗ trợ XK có tác động trực tiếp lẫn gián tiếp đến hoạt động XK. Tác động gián tiếp chỉ thông qua thông tin thị trường doanh nghiệp có được. Wang và cộng sự 2017 Trung Quốc 143 SMEs Sử dụng chương trình hỗ trợ thông tin (Leonidou và cộng sự, 2011) Hoạt động XK Biến trung gian: năng lực thực hiện chiến lược thị trường. Biến điều tiết: chương trình hỗ trợ tài SEM Chương trình hỗ trợ thông tin ảnh hưởng đến hoạt động XK thông qua năng lực thực hiện chiến lược thị trường. Chương trình hỗ trợ tài chính điều tiết mối quan hệ giữa chương trình hỗ trợ thông tin và năng lực thực -305- chính. Biến kiểm soát: mức độ cạnh tranh, quy mô, kinh nghiệm XK hiện chiến lược thị trường. Joan và Iya 2018 Nga 135 doanh nghiệp Biết, sử dụng, nhận thức lợi ích các chương trình hỗ trợ (9 chương trình của chính phủ) Hoạt động XK, lợi nhuận XK Hồi quy Hầu hết các chương trình hỗ trợ đều giúp tăng kết quả XK của doanh nghiệp -306- PHỤ LỤC 18: DANH SÁCH CÔNG TY KHẢO SÁT STT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ/ĐIỆN THOẠI MIỀN BẮC 1 CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN THÀNH TỔ 2, TT. YÊN BÌNH, H. YÊN BÌNH, YÊN BÁI 2 HỢP TÁC XÃ VIỆT Á CHÂU THÔN HUYỀN TỤNG, X. HIẾN THÀNH, H. KINH MÔN, HẢI DƯƠNG 3 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH VUA TỔ 22, P. VĨNH NIỆM, Q. LÊ CHÂN,TP. HẢI PHÒNG 4 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN QUẾ YÊN BÁI THÔN ĐẠI AN, X. AN THỊNH, H. VĂN YÊN,YÊN BÁI 5 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH PHÚC HÒA, THỊNH ĐỨC, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN 6 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH PHỐ PHỦ, TT. KHOÁI CHÂU, H. KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN 7 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM SẢN VÀ THỰC PHẨM SEN SỐ 232, ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, P. HÀNG BỘT, Q. ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 8 CÔNG TY TNHH MRB TẦNG 4 TÒA NHÀ HÒA ANH ĐÀO, NGÕ 33, ĐƯỜNG LƯU HỮU TƯỚC, P. MỸ ĐÌNH I, Q. NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 9 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM THỔ SẢN SỐ 15A, NGÕ 1, THÔN HỮU LỄ, X. HỮU HÒA, H. THANH TRÌ, HÀ NỘI 10 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THÔNG TẤN P. 204, TÒA NHÀ THÔNG TẤN, XUÂN PHƯƠNG, H. TỪ LIÊM, HÀ NỘI 11 BỘT MÌ TIẾN HƯNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN HƯNG KCN TIÊN SƠN, BẮC NINH 12 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XNK LIÊN HƯNG PHÁT SỐ 14 TRẦN NGUYÊN ĐÁN, ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG, HOÀNG MAI, HÀ NỘI 13 NÔNG SẢN VIỆT TUẤN - CÔNG TY XNK NÔNG SẢN VIỆT TUẤN KM. 10, QL. 32, P. MINH KHAI, Q. TỪ LIÊM, HÀ NỘI 14 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HỒNG SƠN VIỆT NAM LÔ B14/D21, KDT MỚI CẦU GIẤY, P. DỊCH VỌNG, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 15 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU RAU QUẢ TAM HIỆP 96 TỰU LIỆT, QUỐC BẢO, VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ,HÀ NỘI 16 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MAI 303 XUÂN ĐỈNH, H. TỪ LIÊM, HÀ NỘI 17 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH ĐƯỜNG NGỌC HỒI, THANH TRÌ, HÀ NỘI -307- TRANG 18 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM ÁNH DƯƠNG CẨM VĂN, CẨM GIÀNG, HẢI DƯƠNG 19 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM TÂN HƯƠNG ĐỘI 7, VĂN THAI, X. CẨM VĂN, H. CẨM GIÀNG, HẢI DƯƠNG 20 CÔNG TY TNHH MTV VẠN LỢI XÃ NAM TRUNG, HUYỆN NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG 21 CÔNG TY TNHH NAM LONG LÔ B6, KCN THỤY VÂN, TP. VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ 22 CÔNG TY TNHH B&V CÀ PHÊ VIỆT NAM TẦNG 4, TÒA NHÀ A, SỐ 6, ĐƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRỨ, Q. HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 23 CÔNG TY CP XUÂN XUÂN XÓM MỚI, X. DƯƠNG LIỄU, H. HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 24 CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ ĐẶC SẢN TÂY BẮC (TAFOOD) BẢN TÀ XÙA A, X. TÀ XÙA, H. BẮC YÊN, SƠN LA 25 CÔNG TY TNHH TRÀ CHÍNH SƠN 257 QUAN NHÂN, P. NHÂN CHÍNH, Q. THANH XUÂN, HÀ NỘI 26 CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN 2 PHẠM NGỌC THẠCH, P. KIM LIÊN, Q. ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 27 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC SỐ 8, LÔ TT03, KĐT HẢI ĐĂNG CITY, NGÕ 2, Đ. HÀM NGHI, P. MỸ ĐÌNH 2, Q. NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 28 CÔNG TY CÀ PHÊ & CÂY ĂN QUẢ SƠN LA TỔ 5,P. QUYẾT TÂM, SƠN LA 29 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 3D QUỐC TẾ SỐ NHÀ 439, ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, P. TÂN MAI, Q. HOÀNG MAI, HÀ NỘI 30 CÔNG TY TNHH OMEGA KIM TƯỜNG 94A HOÀNG NGÂN, P. TRUNG HÒA, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 31 CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH 94A HOÀNG NGÂN, P. TRUNG HÒA, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 32 CÔNG TY TNHH ĐT TM & XNK TÂN NHẬT MINH LÔ 07/B12, MỸ ĐÌNH 1, CẦU DIỄN, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 33 CÔNG TY TNHH ÁNH HỒNG THÔN YÊN LỊCH, X. DÂN TIẾN, H. KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN 34 CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DICH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI LỘC PHÁT 11B, NGÕ 31 YÊN HÒA, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI 35 CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN SỐ 373, BẠCH MAI, P. BẠCH MAI, Q. HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 36 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN ĐỨC PHƯƠNG KHU VỰC 1, X. CÁT QUẾ, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI -308- 37 CÔNG TY TNHH HÀ DŨNG SỐ 168, NGÕ 208 NGUYỄN VĂN CỪ, LONG BIÊN, HÀ NỘI 38 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PV THÀNH 92/53 PHÙNG HƯNG, P. KIẾN HƯNG, Q. HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 39 CÔNG TY TNHH CHÈ TÔN VINH SỐ 6, NGÁCH 575/10 KIM MÃ, NGỌC KHÁNH, Q. BA ĐÌNH, HÀ NỘI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN 1 HTX NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN TOÀN FAOS THÔN TENG NONG, XÃ IARONG, CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI 2 CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN TÂY NGUYÊN XANH 80 NGUYỄN CHÍ THANH, AN BÌNH, TX BUÔN HỒ TỈNH ĐẮK LẮK 3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK DAKLAK 228 HOÀNG DIỆU, THÀNH CÔNG, TP BUÔN MÊ THUỘT 4 CÔNG TY TNHH MTV XNK 2-9 DAKLAK 23 NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG TÂN AN, BUÔN MA THUỘT 5 CÔNG TY TNHH TM & NÔNG SẢN MINH ANH 96 LÊ THỊ HỒNG GẤM, THÀNH NHẤT, BUÔN MA THUỘT 6 CÔNG TY TNHH PHÚ THỦY N1 CỤM CN THÁP CHÀM BÁC ÁI, PHƯỜNG ĐÔ VINH, NINH THUẬN 7 CÔNG TY SACHI CAO NGUYÊN 100 NGUYỄN VIẾT XUÂN, TÂN THÀNH, BUÔN MA THUỘT 8 CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG 333 92/10 ĐƯỜNG SỐ 26, THỊ TRẤN EA KNOP HUYỆN EA KAR, DẮK LẮK 9 CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG LINH NGUYỄN 67/25 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, HOÀ THẮNG, BUÔN MA THUỘT 10 CÔNG TY CỔ PHẦN FOODINCO TÂY NGUYÊN 57 NGÔ QUYỀN, TÂN LỢI, BUÔN MA THUỘT 11 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NOSAGO THÔN PHƯỚC LỘC, XÃ EA PHÊ, KRONG PĂK 12 HỢP TÁC XÃ THANH LONG THUẬN HÒA THÔN DÂN TRÍ, XÃ THUẬN HÒA, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN 13 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÀ LẠT TỰ NHIÊN THÔN PHÚ TRUNG, XÃ PHÚ HỘI, H. ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG 14 CÔNG TY TNHH XNK HÒA THÀNH SỐ 85 ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, XÃ HÒA THẮNG, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 15 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN PHÍA NAM THÔN 6, XÃ NAM DONG, HUYỆN CƯ JÚT, ĐẮK NÔNG 16 SEN HUẾ TỔ DÂN PHỐ CỔ BU, HƯƠNG AN, HƯƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ 17 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHIỀNG TRẢI, TT. LANG CHÁNH, H. LANG CHÁNH, THANH HÓA -309- AGRIVIET 18 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGHỆ AN 15 QUANG TRUNG, TP. VINH,NGHỆ AN 19 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAFOODS TÒA NHÀ VIETTEL, ĐẠI LỘ LÊ NIN, PHƯỜNG HÀ HUY TẬP, THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 20 CÔNG TY CỔ PHẦN AN CÁT LỢI GIA LAI SỐ 93, Đ. CÁCH MẠNG THÁNG 8, P. HOA LƯ, TP. PLEIKU, GIA LAI 21 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HƯNG HỢP THÔN PHÚ SUNG - XÃ HÀM CƯỜNG - HUYỆN HÀM THUẬN NAM - BÌNH THUẬN 22 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THÀNH TRUNG SỐ 33-35, THÔN PHÚ SƠN, XÃ HÀM MỸ, HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH THUẬN 23 CÔNG TY TNHH THANH VIỆT KHANG SỐ 210, ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, TỔ 40, THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG 24 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HOÀNG GIA 02 LÊ VĂN TRIỀU, THỊ TRẤN LẠC TÁNH, HUYỆN TÁNH LINH, BÌNH THUẬN 25 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHL SỐ NHÀ 18, NGÕ 3, ĐƯỜNG NGUYỄN KIỆM, KHỐI 11, P. TRƯỜNG THI, TP. VINH, NGHỆ AN 26 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGHỆ AN SỐ NHÀ 34, NGÕ 36, ĐƯỜNG KIM ĐỒNG, P. HƯNG BÌNH, TP. VINH, NGHỆ AN 27 CÔNG TY TNHH BẢO LỘC REAL 370 PHAN CHU TRINH, P. LỘC TIẾN, TP. BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG 28 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN NHUẬN TRẠCH THÔN PHÚ SUNG, XÃ HÀM CƯỜNG, HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH THUẬN 29 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN THÁI LÔ B03-04 KCN HOÀ PHÚ, TP. BUÔN MA THUỘT, ĐẮC LẮC 30 CÔNG TY TNHH TRÀ PHÚ SỸ - CÀ PHÊ SƠN VIỆT SỐ 166 LÝ THÁI TỔ, THÔN 6, X. ĐẠM BRI, TP. BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG 31 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VEFA THÔN Ổ Ó, XÃ HÒA THẮNG, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 32 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN GIA BẢO THÔN MINH TIẾN, XÃ HÀM MINH, HUYỆN HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN 33 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN THUẬN THIÊN NONI THÔN LONG BÌNH 1, XÃ AN HẢI, HUYỆN NINH PHƯỚC, NINH THUẬN 34 CÔNG TY TNHH XUẤT THÔN TÂN HƯNG, XÃ SÔNG PHAN, -310- NHẬP KHẨU NÔNG SẢN ỨC VẠN GIAN HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN 35 CÔNG TY TNHH ÁNH LINH PHÚC 1106 TRẦN PHÚ, THÔN 2, LỘC CHÂU, BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG 36 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN CHIẾN XÓM 2, THÔN MINH HOÀ, XÃ HÀM MINH, HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH THUẬN 37 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RONG SỤN HÂN QUYÊN THÔN SƠN HẢI 1, XÃ PHƯỚC DINH, HUYỆN THUẬN NAM, TỈNH NINH THUẬN 38 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT NINH THUẬN LÔ 122, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG MỸ BÌNH, TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN 39 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HÀN NAM TỔ 7, THÔN NGỌC SƠN TÂY, XÃ BÌNH PHỤC, HUYỆN THĂNG BÌNH, QUẢNG NAM 40 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THANH THI TỔ 15, THÔN NGỌC HỘI - XÃ VĨNH NGỌC - THÀNH PHỐ NHA TRANG - KHÁNH HÒA 41 CÔNG TY TNHH MINH PHÁT KM 59 QUỐC LỘ 26, XÃ EADAR, HUYỆN EAKAR, ĐẮC LẮC 42 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT THANH LONG HÀM KIỆM THÔN DÂN BÌNH, XÃ HÀM KIỆM, HUYỆN HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN 43 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM XUÂN XANH XÓM 1, NAM XUÂN, NAM ĐÀN, NGHỆ AN 44 CÔNG TY TNHH THANH LONG THANH THUẬN THÔN XUÂN HÒA, XÃ PHONG NẪM, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN 45 HTX THANH LONG THUẬN TIẾN TỔ 7, THÔN THUẬN ĐIỀN, XÃ HÀM LIÊM, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN. 46 CÔNG TY TNHH THANH LONG MẪN TRÍ THÔN HIỆP PHƯỚC, XÃ TÂN THUẬN, HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH THUẬN 47 CÔNG TY TNHH XNK THANH LONG NGỌC HÀ SỐ 283 THÔN MINH TIẾN, XÃ HÀM MINH, HUYỆN HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN 48 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỊNH VƯỢNG 988 QUỐC LỘ 1A, THÔN PHÚ THỌ, XÃ HÀM CƯỜNG, HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH THUẬN 49 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC PHƯỢNG THÔN DÂN PHÚ, XÃ HÀM KIỆM, HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH THUẬN 50 HTX SẢN XUẤT KD DV THANH LONG HỒNG TỔ 3, THÔN 4, XÃ HỒNG SƠN, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN -311- SƠN 51 CÔNG TY CP BÌNH MINH VÀNG VINA SỐ 2, ĐƯỜNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, P. HÀ HUY TẬP, TP. VINH, NGHỆ AN 52 CÔNG TY TNHH TRỒNG RONG NHO XUẤT KHẨU PHÚ YÊN SỐ 13 LÝ TỰ TRỌNG, PHƯỜNG 7, TP TUY HOÀ, PHÚ YÊN 53 CÔNG TY TNHH THANH LONG HOÀNG HẬU SỐ 45, THÔN PHÙ SUM, X. HÀM MỸ, H. HÀM THUẬN NAM,BÌNH THUẬN 54 CÔNG TY TNHH KHÁNH QUỲ 55 CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM ATLANTIC VIỆT NAM 56 THANH LONG HÀM PHÚ 57 CÔNG TY CHÈ LÂM ĐỒNG 58 CÔNG TY CP QUỐC TẾ LAMANT 59 CÔNG TY THÔNG XANH ĐÀ LẠT 60 CÔNG TY TNHH ANH LINH PHÚC 61 CÔNG TY NÔNG SẢN HOÀ DƯƠNG KHỐI 1, THỊ TRẤN QUẢNG PHÚ, HUYỆN CƯ M'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK 62 CÔNG TY TNHH AN THẮNG GIA LAI MIỀN NAM 1 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẢI 117 ĐƯỜNG SỐ 9, TÂN KIỂNG, QUẬN 7, TP.HCM 2 CÔNG TNHH THẢO NGUYÊN ẤP THỊ VẢI, MỸ XUÂN, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU 3 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG ĐỨC PHÁT TỔ 2, ẤP TÂN THÀNH , THANH BÌNH, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI 4 CÔNG TY TNHH PHÚ QUANG TỔ 2, KP PHƯƠC VĨNH, PHƯƠC BÌNH, PHƯỚC LONG 5 CÔNG TY GẠO SẠCH ITA RICE ẤP BÌNH TẢ2, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, LONG AN 6 CÔNG TY CP BẠC LIÊU 3/2 ĐƯỜNG SỐ 6, THẢO ĐIỀN, Quận 2, TP.HCM 7 CÔNG TY TNHH NAM VẠN LONG 29/15 ĐƯỜNG PHỐ ĐÔNG, PHƯỜNG VĨNH PHÚ, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG 8 CÔNG TY TNHH XNK MINH TRANG SG 53D3 KHU DÂN CƯ MEGA RUBY KHANG ĐIỀN, PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP.HCM 9 CÔNG TY TNHH XNK ĐẦU TƯ SỐ 1 109 TÂN TRANG, PHƯỜNG 9, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM 10 CÔNG TY TNHH TÂN ẤP TÂN HÒA, XÃ TÂN BÌNH, TX TÂY -312- HÒA NINH, TP TÂY NINH 11 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA VŨ 419 TRẦN XUÂN XOẠN, TÂN KIỂNG, QUẬN 7, TP.HCM 12 CÔNG TY XNK NÔNG SẢN SƠN PHÁT 76 BÌNH LONG, PHƯỜNG PHƯỚC LONG, BÌNH PHƯỚC 13 CÔNG TY XNK NÔNG SẢN PHÚ VIỆT 281 GIA PHÚ, PHƯỜNG 1, QUẬN 6, TP.HCM 14 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG THANH KV THANH PHUOC 1 15 CÔNG TY COFFE TREE 320 LÃNG BINH THĂNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 11, TP.HCM 16 CÔNG TY TNHH HẢI LONG 61 TRẦN NGỌC LIÊN, ĐỊNH HOÀ, THỦ DẦU 1 17 CÔNG TY TNHH TM DV CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÀNH PHÁT 27D DƯƠNG CÔNG KHI, XUÂN THỚI SƠN, HÓC MÔN, TP.HCM 18 CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN VIỆT TOÀN F48 SỐ 6, BÀ ĐIỂM, HÓC MÔN, TP.HCM 19 CÔNG TY TNHH XNK ĐỨC PHÚC 213/36 NGUYỄN XÍ, PHƯỜNG 13, BÌNH THẠNH, TP.HCM 20 CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NÔNG SẢN DAK LAK 1827/4 NGUYỄN DUY TRINH, TRUONG THANH, QUẬN 9, TP.HCM 21 CÔNG TY TNHH AN ĐẮC SƠN 16 ĐẶNG TẤT, TÂN ĐỊNH, QUẬN 1, TP.HCM 22 CÔNG TY TNHH DEXTRA VIỆT NAM 400/3 UNG VĂN KHIÊM, PHƯỜNG 25, BÌNH THẠNH, TP.HCM 23 CÔNG TY TNHH TRÚC VY 219 BẠCH ĐẰNG, PHÚ CƯỜNG, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG 24 CÔNG TY SX TM XNK SƠN THÀNH 292 LÊ QUÝ ĐÔN, TÂN THIỆN, TP ĐỒNG XOÀI 25 CÔNG TY TNHH MTV VIỆT THẮNG 6/3 KV 4, AN BÌNH, NINH KIỀU 26 CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN ANH ĐỨC SỐ 280, ĐƯỜNG 30/4, P. CHÁNH NGHĨA, TP. THỦ DẦU MỘT,BÌNH DƯƠNG 27 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH ANH LÔ A VÀ B1 HƯƠNG LỘ 80, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP.HCM 28 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NÔNG SẢN VIỆT NAM 28-30 LAM SƠN, PHƯỜNG 6, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM 29 CÔNG TY TNHH TRÀ SAO VÀNG 198 CAO LỖ, PHƯỜNG 4, QUẬN 8, TP.HCM 30 CÔNG TY TNHH TMDV XNK ĐẦU TƯ SỐ 1 23/45 TAY THANH, TÂN PHÚ, TP.HCM 31 CÔNG TY TNHH PARTER TÒA NHÀ THÁI AN QUỐC LỘ 1A, -313- UP TRƯNG MỸ TÂY, QUẬN 12, TP.HCM 32 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN HÒA DƯƠNG 382/15 PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 5, GÒ VẤP, TP.HCM 33 CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NÔNG 57-59 HỒ TÙNG MẬU, BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM 34 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÀNH PHÁT 23D DƯƠNG CÔNG KHÍ, XUÂN THỚI SƠN, HÓC MÔN, TP.HCM 35 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RỒNG ĐỎ 52/26/18 ĐƯỜNG SỐ 28, PHƯỜNG 6, GÒ VẤP, TP.HCM 36 CÔNG TY TNHH GFC 93/34 CMT 8, AN THỚI, BÌNH THUỶ 37 CÔNG TY THHH THUONG MAI NONG SAN ONLINE 34/25 DƯƠNG QUẢNG HÀM, PHƯỜNG 5, QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM 38 CTY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ 134 BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM 39 CÔNG TY HỪNG Á 16-18 NGUYỄN CÔNG TRỨ, NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, TP.HCM 40 CÔNG TY TNHH MACY BEAUTY VIỆT NAM 340/1 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM 41 CÔNG TY TNHH TM DV CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÀNH PHÁT 27D DƯƠNG CÔNG KHI, XUÂN THỚI SƠN, HÓC MÔN, TP.HCM 42 CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK LE GARDEN 43 NGUYỄN VĂN MẠI, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM 43 CÔNG TY TNHH NGOC TRANG ANH AP BINH THANH 1, HOÀ AN, CHỢ MỚI 44 CÔNG TY TNHH XUAT NHAP KHAU NGUYEN PHU TIEN BINH THANH 1, HOÀ AN, CHỢ MỚI 45 CÔNG TY TNHH XAY XAT NGỌC DIỆP KS , HOÀ AN, CHỢ MỚI 46 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU LƯƠNG THỰC CƯỜNG THỊNH KS , HOÀ AN, CHỢ MỚI 47 CÔNG TY TNHH MTV XNK THIÊN AN PHÁT 23\68B NGUYỄN HỮU TIẾN, TÂY THẠNH, TÂN PHÚ, TP.HCM 48 CÔNG TY TNHH MTV KIM HẠNH VIỆT 81 ĐƯỜNG SỐ 3, BÌNH AN, QUẬN 2, TP.HCM 49 CÔNG TY CÔ PHẦN HUỲNH SÁNG 455/3 LÊ VĂN LƯƠNG, TÂN HƯNG, QUẬN 7, TP.HCM 50 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK AN GIANG 01 NGÔ GIA TỰ, MỸ LONG, TP LONG XUYÊN 51 DOANH NGHIEP TƯ KS AN QUỚI, HOÀ BÌNH, CHỢ MỚI -314- NHÂN TÂN VIỆT HOA 3 52 CÔNG TY TNHH PHƯỚC THÀNH CHỢ MỚI KS AN MỸ, HOÀ AN, CHỢ MỚI AN GIANG 53 CÔNG TY TNHH LÊ THÀNH LỢI 581 BÌNH QUỚI, HOÀ AN, CHỢ MỚI AN GIANG 54 DOANH NGHIEP TU NHAN THÀNH LỢI KS TỔ ẤP AN MỸ, HOÀ AN, CHỢ MỚI AN GIANG 55 CÔNG TY TNHH LUONG THUC NGOC THO KS ẤP BÌNH THẠNH 1, HOÀ AN, CHỢ MỚI AN GIANG 56 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ LẦU KS ẤP BÌNH QUỚI, HOÀ AN, CHỢ MỚI AN GIANG 57 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC NGỌC KIM TUYẾT 415 HOÀ AN, CHỢ MỚI AN GIANG 58 CÔNG TY TNHH XNK VAN HOA KS ẤP BÌNH THẠNH 1, HOÀ AN, CHỢ MỚI AN GIANG 59 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC PHƯƠNG VY KS ẤP AN THẠNH, HOÀ BÌNH, CHỢ MỚI AN GIANG 60 DOANH NGHIEP TU NHÂN ĐÔ THÀNH ĐÔ 717 BÌNH THẠNH 1, HOÀ AN, CHỢ MỚI AN GIANG 611 CÔNG TY TNHH XNK NGỌC THẢO KS ẤP BÌNH THẠNH 1, HOÀ AN, CHỢ MỚI AN GIANG 62 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH LỢI 2 KS ẤP AN THẠNH, HOÀ BÌNH, CHỢ MỚI AN GIANG 63 CÔNG TY TNHH XNK TRƯỜNG PHÁT KHÔNG SỐ BÌNH THẠNH 1, HOÀ AN, CHỢ MỚI 64 CÔNG TY TNHH XAY XÁT MINH PHÁT TO 2 ẤP AN MY, HOÀ AN, CHỢ MỚI 65 CÔNG TY TNHH MTV TỔ 7 BÌNH THẠNH 1, AN HOÀ, CHỢ MỚI AN GIANG 66 CÔNG TY CỔ PHẦN BSB VIỆT NAM 53/4 ĐƯỜNG SỐ 40, HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC, TP.HCM 67 CÔNG TY TNHH SX THÁI BÌNH DƯƠNG 40 KHU PHỐ BẦU KÊ, TÂN PHÚ, ĐÔNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC 68 CÔNG TY TNHH MTV CBLT VIỆT LONG 1234 QUỐC LỘ 91, THỚI HOÀ, THỐT NỐT 69 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP CỜ ĐỎ KO SỐ ẤP 1, THANH PHÚ, CỜ ĐỎ 70 CÔNG TY XNK GẠO PHỤNG HOÀNG 6789 THỚI HẠNH, THỚI THUẬN, THỐT NỐT 71 CÔNG TY LƯƠNG THỰC NÔNG HẬU LÔ 18 KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC, TRÀ NÓC, BÌNH THUỶ 72 CÔNG TY TNHH HIỆP TÀI KO SỐ QUỐC LỘ 91, THỚI THUẬN, THỐT NỐT 73 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC ĐẠI TÀI KO SỐ THẠNH HƯNG 1, TRUNG HƯNG, CỜ ĐỎ 74 CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG 737 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG 12, QUẬN 10, TP.HCM 75 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO ẤP 7 XÃ HOÀ BÌNH, HOÀ BÌNH, XUYÊN -315- SU HÒA BÌNH MỘC 76 CÔNG TY TNHH NGHĨA LỘC 223 TÂN PHƯỚC, PHƯỚC TỈNH, LONG ĐIỀN, VŨNG TÀU 77 CÔNG TY TNHH LÊ HÀ VIỆT 19/4 LAM SƠN, PHƯỜNG 5, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HCM 78 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN XK CẦN THƠ 8 NGỖ HƯU HẠNH, AN CƯ, NINH KIỀU 79 CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM XK CẦN THƠ 152-154 TRẦN HƯNG ĐẠO, AN NGHIỆP, NINH KIỀU 80 CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG 25/40 TRẦN HƯNG ĐẠO. MỸ THỚI, TP LONG XUYÊN, AN GIANG 81 CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK NÔNG SẢN NAM LONG 28 TTTM HUNG PHU NGUYỄN THỊ ĐỊNH, PHÚ TÂN, TP BẾN TRE 82 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VẠN LỢI 2222 QUỐC LỘ 91, THỚI THUẬN, THỐT NỐT, CẦN THƠ 83 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TIẾN THỊNH KHÔNG SỐ ẤP MỸ PHÚ, TÂN PHƯỚC HƯNG, PHÙNG HIỆP, HẬU GIANG 84 CÔNG TY CP GENTRACO 121 NGUYỄN THÁI HỌC, THỐT NỐT 85 CÔNG TY CP XNK GẠO PHỤNG HOÀNG 6789 QUỐC LỘ 91, THỚI THUẬN, THỐT NỐT, CẦN THƠ 86 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU LÔ 18 KCN TRÀ NÓC, BÌNH THUỶ, CẦN THƠ 87 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VIỆT LONG 1234 KV THỚI THÀNH 2, THỚI THUẬN, THỐT NỐT 88 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHƯỚC SƠN 602/39/60 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. 22, Q. BÌNH THẠNH,TP.HCM 89 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HẠT ĐIỀU VÀ HÀNG NÔNG SẢN THỰC PHẨM TP. HCM 458B NGUYỄN TẤT THÀNH, P. 18, Q. 4,TP. HỒ CHÍ MINH 90 CÔNG TY TNHH NAM VẠN LONG SỐ 29/15 KHU PHỐ ĐÔNG, PHƯỜNG VĨNH PHÚ, THỊ XÃ THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG 91 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN DK 228 ẤP PHƯỚC HƯNG 2, X. PHƯỚC LÂM, H. CẦN GIUỘC,LONG AN 92 CÔNG TY TNHH RICHCOM SỐ 1 HUỲNH LAN KHANH, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM 93 CÔNG TY TNHH TM DV ĐT - PT TÂM ĐỨC 49 ĐƯỜNG SỐ 2, P. 11, Q. 6, TP.HCM 94 CÔNG TY TNHH XNK NHÀ NÔNG SỐ 135 TÂN BÌNH, TÂN PHÚ, CHÂU THÀNH, ĐỒNG THÁP 95 CÔNG TY TNHH 91 ĐƯỜNG 75, TÂN QUY ĐÔNG, P. TÂN -316- THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DŨ THÀNH PHONG, Q. 7, TP.HCM 96 CÔNG TY TNHH TM DV SEQUOIA 89/54 ĐƯỜNG 37, TỔ 17, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG TÂN KIỂNG, QUẬN 7, TP.HCM 97 CÔNG TY THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP SEVEN SOLUTIONS 30/4 ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG LINH XUÂN, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM 98 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUÂN HỒNG 32/6/1A ĐƯỜNG SỐ 9, P. LINH XUÂN, Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM 99 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MI NA SỐ 99 LÊ QUỐC HƯNG, P. 12, Q. 4, TP.HCM 100 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN DỰ ÁN MAI TRANG 461/2 PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 5, Q. GÒ VẤP, TP.HCM 101 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN BÌNH ẤP 7 - XÃ TÂN THÀNH - THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC 102 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN MINH LOAN TỔ 1, KHU PHỐ 8, PHƯỜNG LONG PHƯỚC, THỊ XÃ PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 103 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TRÂN CHÂU SỐ 147, QL. 13, PHƯỜNG 26, Q. BÌNH THẠNH, TP.HCM 104 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM HẢI SẢN KM 14, XÃ ĐỒNG TÂM - XÃ ĐỒNG TÂM - HUYỆN ĐỒNG PHÚ - BÌNH PHƯỚC 105 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGÂN CHÂU 310 TRẦN HƯNG ĐẠO, P. 1, TP. CAO LÃNH,ĐỒNG THÁP 106 CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU TP. CẦN THƠ 152-154 TRẦN HƯNG ĐẠO, P. AN NGHIỆP, Q. NINH KIỀU,TP. CẦN THƠ 107 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN PHƯƠNG MINH 285 LÊ QUÝ ĐÔN, PHƯỜNG TÂN THIỆN, ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC 108 CÔNG TY TNHH MTV MINH MINH TÂM ẤP HÒA PHÚ, X. BÌNH NINH, H. CHỢ GẠO,TIỀN GIANG 109 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU QUANG ANH SỐ 15, ĐT 741, THÔN 8, XÃ LONG HƯNG, HUYỆN PHÚ RIỀNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 110 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHƯ NGỌC THÔN TÂN HIỆP 1, XÃ BÙ NHO, HUYỆN PHÚ RIỀNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC -317- 111 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU QUỐC CƯỜNG THÔN TÂN LỰC, XÃ BÙ NHO, HUYỆN PHÚ RIỀNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 112 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ TÀI TỔ 3, THÔN PHÚ CƯỜNG, XÃ PHÚ RIỀNG, HUYỆN PHÚ RIỀNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 113 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU QUANG MINH THÔN TÂN HIỆP II, XÃ BÙ NHO, HUYỆN PHÚ RIỀNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 114 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TÀI LỘC PHÁT SỐ 26/1, TỔ 6, ẤP MỸ PHÚ, XÃ TÂN PHÚ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE 115 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU DỪA TRƯỜNG PHÁT SỐ 204/8, ẤP 8, XÃ QƯỚI SƠN, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE 116 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM VIỆT LONG 189D ẤP HÒA AN, XÃ GIAO HÒA, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE 117 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT D.E.L.T.A 20/5 ĐINH BỘ LĨNH, P. 24, BÌNH THẠNH, TP.HCM 118 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN NGỌC LỄ SỐ 560, NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG HOÀ THUẬN, THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 119 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VẠN PHÚ THÀNH SỐ 93, KHÓM 2, THỊ TRẤN SA RÀI, HUYỆN TÂN HỒNG, TỈNH ĐỒNG THÁP 120 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG THANH TỔ 1, ẤP 1, XÃ THƯỜNG PHƯỚC 1, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP 121 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH TIẾN 219 ẤP 5, LƯƠNG PHÚ, GIỒNG TRÔM, BẾN TRE 122 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỐI VIỆT 117/8 NGUYỄN CHÍ THANH 123 CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM HẢI SẢN 176 HAI BÀ TRƯNG, P. ĐA KAO, Q. 1 -318- 124 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SAO KHUÊ 135/17/63 NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, Q.BÌNH THẠNH, TP. HCM 125 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HẠT ĐIỀU VÀ HÀNG NÔNG SẢN THỰC PHẨM 458B NGUYỄN TẤT THÀNH, P. 18, Q. 4 126 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MI NA 99 LÊ QUỐC HƯNG, P. 12, Q. 4 127 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUÊ HẢO 46 NGUYỄN THỊ NHỎ, PHƯỜNG 14, QUẬN 5 128 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK BẢO HUY 22A ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TÂN TIẾN, QUẬN 7 129 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN 89, ĐÀO DUY TỪ, P. 5, Q. 10 130 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MỸ AN VY 179 LÊ THỊ RIÊNG, P. THỚI AN, QUẬN 12 131 CÔNG TY TNHH TM DV NÔNG SẢN BẢO AN 35/13 NGUYỄN THỊ SÁU, P. THẠNH LỘC, QUẬN 12 132 CÔNG TY TNHH XNK THẾ GIỚI XANH 177 TRƯỜNG CHINH, P. 12, Q. TÂN BÌNH 133 CÔNG TY TNHH HÀNG XANH 173 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. 15, Q. BÌNH THẠNH 134 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ẤN NAM SỐ 49/69/4. ĐƯỜNG SỐ 51, GÒ VẤP 135 CÔNG TY TNHH SX TM DV XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN VY ĐƯỜNG SỐ 3, CỤM CÔNG NGHIỆP LIÊN HƯNG, ẤP BÌNH TIỀN 2, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ,LONG AN 136 CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ SỐ 1D, Đ. PHẠM NGŨ LÃO, Q. NINH KIỀU,TP. CẦN THƠ 137 CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK NÔNG SẢN NAM LONG HP1.28, TTTM HƯNG PHÚ, ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ ĐỊNH, P. PHÚ TÂN, TP. BẾN TRE,BẾN TRE 138 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN THÀNH PHÁT 139 CÔNG TY XNK ĐÔNG NAM Á 140 INCOTRANS 141 CÔNG TY CỔ PHẦN AN CƯỜNG 142 CÔNG TY TNHH NGHĨA PHÁT 143 CÔNG TY TNHH BA HÁT 144 CÔNG TY TNHH MINH HUY -319- 145 CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC 146 CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO 147 CÔNG TY VIET DELTA 148 CÔNG TY TRIEU CUONG 149 THÀNH ĐẠT 150 CÔNG TY QUANG MINH 151 CÔNG TY TNHH TM MTV XNK PHÚC LỢI 152 CÔNG TY LT-TP AN GIANG 153 CÔNG TY TRS 154 CÔNG TY AN NAM PHU 155 INTIMEX BINH DƯƠNG 156 CÔNG TY IMEX CUULONG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_moi_quan_he_giua_ho_tro_xuat_khau_cua_chinh_phu_nhan.pdf
  • pdfMAI XUAN DAO_DONG GOP MOI_E.pdf
  • pdfMAI XUAN DAO_DONG GOP MOI_V.pdf
  • pdfMAI XUAN DAO_TOM TAT_E.pdf
  • pdfMAI XUAN DAO_TOM TAT_V.pdf
Luận văn liên quan