Luận án Năng lực cung ứng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí

- Chính sách hỗ trợ ngành CNHT hiện nay còn chưa thật sự hiệu quả, tính rủi ro cao. Chưa có chính sách ưu đãi phân biệt rõ giữa đầu tư sản xuất và kinh doanh thương mại. Chính sách ưu đãi đầu tư theo “Dự án” là chưa phù hợp với DN Việt Nam, hiện đang ở tình trạng là làm vừa cải tiến. • So với các DN FDI, các DN Việt Nam hầu như không nhận được sự hỗ trợ nào từ chính phủ về đất đai, thuế Các DN Việt Nam đa phần là những DN nhỏ và vừa, hầu hết đều thiếu vốn và nguồn lực để đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại. Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, đất đai, vốn tín dụng, tài chính đối với các DN trong nước còn chưa thật sự công bằng so với các DN FDI. Các DN nội địa cần được ưu đãi hỗ trợ như với Samsung hoặc ít nhất cũng phải bằng 50%, còn như bây giờ vẫn là quá chênh lệch. • Thuế VAT (Nghị định 100/2016/NĐ-CP), thuế đối với máy móc cho sản xuất chưa hợp lý. Ví dụ như điều kiện để gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng, DN ngoài việc phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu về thủ tục giấy tờ thì tổng giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định phải đạt từ 100 tỷ đồng trở lên. Đây là một con số quá lớn, đặt biệt là với những DN quy mô nhỏ mới bắt đầu thành lập và đầu tư trang thiết bị máy móc.

docx241 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Năng lực cung ứng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tegic management”, Strategic Management Journal, Vol. 13 No. 5, pp. 363-80. Mahoney, J.T. (1995), “The management of resources and the resource of management”, Journal of Business Research, Vol. 33 No. 2, pp. 91-101. Makadok, R. (2001), “Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capabilities views of rent creation”, Strategic Management Journal, Vol. 22 No. 5, pp. 387-401. Michael Song, C. Anthony Di Benedetto and mailto:anthony.dibenedetto@temple.eduRobert W. Nason (2007), “Capabilities and financial performance: the moderating effect of strategic type”, Journal of the Academy of Marketing Science, March 2007, Volume 35, Issue 1, pp 18–34. Midaha, V.K, Mathur, G & Sharma, C (2007), “Supply Chain Management in Textile Industry”, Asia Business Press, October 2007. Mentzer, J. T. and Konard, B. P. (1991), “An efficiency/effectiveness approach to logistics performance analysis”, Journal of Business Logistics. Vol.12, No.1. pp. 33 – 62. Morash, E.A., Droge, C.L.M. and Vickery, S.K. (1996), “Strategic logistics capabilities for competitive advantage and firm success”, Journal of Business Logistics, Vol. 17 No. 1, pp. 1-22. Mori, J. (2005), Development of supporting industries for Vietnam’s industrialization: increasing positive vertical externalities through collaborative training, Unpublished Master of Arts in Law and Diplomacy Thesis, The Fletcher School, Tufts University, USA. Mori, J. (2006). Development of Supporting Industries for Vietnam's Industrialization. Retrieved 10th October, 2007, from Mummalaneni, V., K. M. Dubas, et al. (1996), “Chinese purchasing managers' preferences and trade-offs in supplier selection and performance evaluation”, Industrial Marketing Management 25(2): 115-124. Nan Hua, Seoki Lee (2014), “Benchmarking firm capabilities for sustained financial performance in the U.S. restaurant industry”, International Journal of Hospitality Management 36 (2014), p. 137–144. Nath, P., Nachiappan, S. and Ramanathan, R. (2010), “The impact of marketing capability, operations capability and diversification strategy on performance: a resource-based view”, Industrial Marketing Management, Vol. 39 No. 2, pp. 317-329. Nelson, R. and Winter, S. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press, Cambridge, MA. Newbert, S. L. (2007). Empirical research on the resourcebased view of the firm: an assessment and suggestions for future research. Strategic Management Journal, 28(2), 121-146. Ohno, K. (2004). Designing a Comprehensive and Realistic Industrial Strategy. In K. Ohno (GRIPS/VDF). & N. V. Thuong (NEU). (Eds.), Improving Industrial Policy Formulation. Hanoi: Publishing House of Political Theory. Ohno, K. (Ed.). (2007), Building supporting in Vietnam (Vol. 1). Tokyo: Vietnam development forum. Porter, M. E. (1980), Competitive strategy –Chiến lược cạnh tranh, New York: Free Press, Nguyễn Ngọc Toàn và cộng sự dịch, NXB. Trẻ - DT Books xuất bản 2012. Porter, M. E. (1985), Competitive advantage –Lợi thế cạnh tranh: Tạo lập và duy trì thành tích vượt trội trong kinh doanh, New York: Free Press, Nguyễn Hoàng Phúc Dịch, NXB. Trẻ - DT Books xuất bản 2012. Porter, M. E. (1990), The competitive advantage of nations – Lợi thế cạnh tranh quốc gia, New York: Free Press, Nguyễn Ngọc Toàn và cộng sự dịch, NXB. Trẻ - DT Books xuất bản 2012. Prashant Kale, Harbir Singh (2007), “Building firm capabilities through learning: the role of the alliace learning process in alliance capability and firm-level alliance succes”, Strategic Management Journal, Strat. Mgmt. J., 28: 981–1000 (2007). Published online 16 March 2007 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/smj.616. Ratana (1999), Role of small and medium supporting industries in Japan and Thailand. Retrieved 13rd January, 2010, from hhtp://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Apec/12.html Ravinder Kumar, Rajesh K. Singh, Ravi Shankar (2015), “Critical success factors for implementation of supply chain management in Indian small and medium enterprises and their impact on performance”, IIMB Management Review (2015) 27, 92e104. Rich Kauffeld, Curt Mueller and Adam Michaels (2011), The capable supply chain & linked with strategy for superior performance, Booz & Company in 2011. Ren, S., Eisingerich, A.B. and Huei-Ting, T. (2015), “How do marketing, research and development capabilities, and degree of internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)? A panel data study of Chinese SMEs”, International Business Review, Vol. 24 No. 4, pp. 642-651. Roy Vasher, Sridhar Seshadri, Ananth V. Iyer (2009), Toyota Supply Chain Management: A Strategic Approach to Toyota's Renowned System, McGraw Hill Professional. Serhan, Y.N.A., Julian, C.C. and Ahmed, Z. (2015), “Time-based competence and performance: an empirical analysis”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 22 No. 2, pp. 288-301. Sinan Aral and Peter Weill (2007), “IT Assets, Organizational Capabilities and Firm Performance: Do Resource Allocations and Organizational Differences Explain Performance Variation?”, CISR WP No. 360 and MIT Sloan WP No. 4632-06. Sonia Cruz-Ros, Tomas F. Gonzalez-Cruz (2015), “Service firm capabilities and performance: Contingent analysis of customer contact”, Journal of Business Research, Volume 68, Issue 7, July 2015, Pages 1612–1621. Suzuki Kazuya (2018), “Những hoạt động của DN Nhật Bản hướng tới những DN trong ngành CNHT của Việt Nam”, Diễn đàn VME 2018 “Đối thoại giữa các nhà sản xuất CNHT”, ngày 4/7/2018, tổ chức bởi Reed Tradex, NC Network, Universal Robots và Hiệp hội DN Điện tử Việt Nam VEIA. Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S. (1996), Using Multivariate Statistics, 3rd Edition, Harper Collins Publishers, New York. Takehiko Isobe, Shige Makino, David B. Montgomery (2008), “Technological capabilities and firm performance: The case of small manufacturing firms in Japan:, Asia Pacific J Manage (2008) 25:413–428 DOI 10.1007/s10490-008-9098-z. Teece, D.J., Pisano, G.P. and Shuen, A. (1997), “A Dynamic capabilities and strategic management”, Strategic Management Journal, Vol. 18 No. 7, pp. 509-533. Thompson, Peteraf, Gamble, and Strickland (2015), Crafting & Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases (Crafting & Executing Strategy: Text and Readings) 20th Edition, Publisher: McGraw-Hill Education; 20 edition (January 20, 2015). Thuy, N. T. X. (2006). Supporting industries: A review of concepts and development. K. Ohno (Ed.), Building supporting industries in Vietnam (Vol. 1, pp. 27-50). Tokyo: Vietnam development forum. Tommaso Pucci, Costanza Nosi, Lorenzo Zanni (2017), “Firm capabilities, business model design and performance of SMEs”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 24 Issue: 2, pp.222-241, https://doi.org/10.1108/JSBED-09-2016-0138 Tuan, Nham Phong (2010), A Firm Level Analysis of Supporting Industries in Hanoi city-Vietnam: Application of Resource-based View, Industrial Organization and Organizational Economics, Dotoral Thesis, IDEC Higashi Hiroshima University, Japan. Tuat, P. D. (2007). Master plan on the development of supporting industry for Vietnamese industrial sectors until 2010, with a vision to 2020. Hanoi: Industry Policy Strategy Institute - Ministry of Industry and Trade. Veera Pandiyan Kaliani Sundram, Abdul Razak Ibrahim, V.G.R Chandran Govindaraju (2011), “Supply chain management practices in the electronics industry in Malaysia: Consequences for supply chain performance”, Benchmarking An International Journal, Vol 18. No. 6, 2011, pp.834-855. Wernerfelt, B. (1984), “A resource based view of the firm”, Strategic Management Journal, Vol. 5 No. 2, pp. 171-180. Zhigang Shou, Jun Chen, Wenting Zhu, Lihua Yang (2014), Firm capability and performance in China: The moderating role of guanxi and institutional forces in domestic and foreign contexts, Journal of Business Research 67 (2014), p. 77–82. PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ 01. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CUNG ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP TT Các tiêu chí đánh giá KQCU Khái niệm/Nội hàm Nguồn tài liệu Sản phẩm Đúng chủng loại, đúng số lượng, đúng nguồn cung, đúng công nghệ Veera và cộng sự (2011) Chất lượng Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Chất lượng là các thuộc tính hiệu năng, độ tin cậy, tính phù hợp, độ bền, tiện ích, thẩm mỹ, và chất lượng nhận thức. Mummalaneni và cộng sự (1996); Edward (2001); Cox (2003); Ohno (2007); Asli (2007); Camarotto và cộng sự (2007); Ananth và cộng sự (2009); James (2011); Veera và cộng sự (2011); Thanh (2014); Anh (2015). Chi phí Tối thiểu hóa chi phí sản phẩm (giá cả) và dịch vụ (giao hàng, vận hành, bảo trì) cho khách hàng; đồng thời đảm bảo được mức lợi nhuận của DN. Edward (2001); Ohno (2007); Asli (2007); Camarotto và cộng sự (2007); Ananth và cộng sự (2009); Thanh (2014); Anh (2015); Mummalaneni và cộng sự (1996); Cox (2003); Veera và cộng sự (2011); James (2011). Giao hàng Dễ đặt hàng; giao hàng chính xác, tốc độ, đúng hạn; giảm thiểu hư hỏng, mất mát. Mummalaneni và cộng sự (1996); Ohno (2007); Asli (2007); Edward (2001); James (2011); Thanh (2014); Anh (2015); David và cộng sự (2012); Camarotto và cộng sự (2007). Hàng tồn kho Mức độ, luân chuyên Camarotto và cộng sự (2007); Ananth và cộng sự (2009). Chuyên nghiệp hóa Niềm tin, cam kết, các định mức hợp tác, sự tương thích về tổ chức, hỗ trợ từ quản lý cấp cao, thái độ trong quản lý. Mummalaneni và cộng sự (1996); Asli (2007); Ananth và cộng sự (2009); Anh và cộng sự (2015). Sự linh hoạt Về khối lượng (đáp ứng nhu cầu thị trường và những lúc cao điểm); Về sản phẩm (đáp ứng các dự án mới và yêu cầu tuỳ biến); Về các quy trình (thay đổi nhanh trong chuỗi sản xuất). Asli (2007); Ananth và cộng sự (2009); David và cộng sự (2012); Anh (2015); Camarotto và cộng sự (2007). Dịch vụ khách hàng Thông tin bán hàng, thông tin kỹ thuật; giải quyết vấn đề và hỗ trợ khách hàng. Camarotto và cộng sự (2007) Nguồn: Tác giả tổng hợp (2018) PHỤ LỤC SỐ 02. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI NĂNG LỰC CUNG ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP TT Các yếu tố tác động NLCU Khái niệm/Nội hàm Nguồn tài liệu Loại hình sở DN DN 100% vốn Việt Nam, DN FDI Zhigang (2014) Loại hình chiến lược DN Michael và cộng sự (2007); Ravinder và cộng sự (2015). Số năm hoạt động Zhigang và cộng sự (2014); Takehiko và cộng sự (2008); Tommaso và cộng sự (2017). Quy mô DN Theo số lượng lao động Sinan (2007); Zhigang và cộng sự (2014); Takehiko và cộng sự (2008); Tommaso và cộng sự (2017). Biến động công nghệ Takehiko và cộng sự (2008); Lan (2012). Sự bất ổn của môi trường Abraham (2004) Cường độ cạnh tranh trong ngành Từ đối thủ, sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp Zhigang (2014); Guangping và cộng sự (2015); Lan (2012); Hui và cộng sự (2016). Môi trường vĩ mô Kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, tự nhiên Lan (2012) Nguồn: Tác giả tổng hợp (2018) PHỤ LỤC SỐ 03. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VỀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Ghi chú: Các yếu tố và thang đo sẽ được chọn nếu có quá bán (10/20) chuyên gia đồng ý. Kết quả nghiên cứu về các yếu tố trong nguồn lực của DN khảo sát 1.1. Các yếu tố nguồn lực 1.2. Thang đo các yếu tố nguồn lực NLHH1 Hạ tầng, trang thiết bị 20/20 NLHH2 Nguồn lực Tài chính 20/20 NLHH3 Công nghệ sản xuất 20/20 NLHH4 Hạ tầng CNTT 15/20 NLVH1 Bí quyết công nghệ 11/20 NLVH2 Danh tiếng thương hiệu của DN 12/20 NLVH3 Văn hóa doanh nghiệp 18/20 NNL1 Đội ngũ lãnh đạo, quản lý 20/20 NNL2 Đội ngũ nhân viên 20/20 NNL3 Tính hợp tác của nhân sự 20/20 Kết quả nghiên cứu về các năng lực thành phần trong NLCU của DN khảo sát 2.1. Các năng lực thành phần 2.2. Thang đo các năng lực thành phần In1 Kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất 12/20 In2 Khả năng đảm bảo và duy trì nguồn cung ứng đầu vào 11/20 In3 Khả năng xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp 18/20 In4 Khả năng Quản trị hàng tồn kho 13/20 Prod1 Kế hoạch sản xuất chi tiết cho các hoạt động sản xuất 20/20 Prod2 Ứng dụng Công nghệ trong cải tiến sản phẩm 14/20 2.2. Thang đo các năng lực thành phần (tiếp) Prod3 Cải tiến Công nghệ sản xuất 10/20 Prod4 Vận hành theo quy trình 20/20 Prod5 Kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất 20/20 Out1 Kế hoạch cung ứng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng 15/20 Out2 Giải quyết các đơn hàng thuận tiện 11/20 Out3 Vận hành các phương tiện phân phối hiệu quả 18/20 SM1 Tiếp cận, duy trì và phát triển khách hàng trong chuỗi cung ứng 12/20 SM2 Quản lý tốt khách hàng trong chuỗi cung ứng 16/20 SM3 Duy trì kênh thông tin tới khách hàng 20/20 SM4 Các chương trình xúc tiến bán hàng 10/20 Ser1 Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm DN sản xuất 20/20 Ser2 Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm DN cung ứng 11/20 Ser3 Đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ trong quá trình cung ứng 14/20 Ser4 Cung cấp dịch vụ sau bán hàng 20/20 Kết quả nghiên cứu về các tiêu chí đánh giá KQCU của DN khảo sát Ghi chú: P (product) – sản phẩm; Q (quality) – chất lượng; C (cost) – chi phí; D (delivery) – giao hàng; F (flexibility) – linh hoạt; Pro (professionalism) – chuyên nghiệp hóa; I (inventory) – hàng tồn kho; CS (customer service) – dịch vụ khách hàng 3.1. Các tiêu chí đánh giá 3.2. Thang đo các tiêu chí đánh giá Q1 Mức sai số trong giới hạn 20/20 Q2 Tỷ lệ hỏng cho phép 20/20 Q3 Đúng nguồn cung 12/20 Q4 Đúng công nghệ 18/20 C1 Đúng giá cam kết 18/20 C2 Giá đảm bảo cạnh tranh 15/20 C3 Đảm bảo dịch vụ sau bán hàng 19/20 D1 Dễ dàng đặt hàng 13/20 D2 Giao hàng chính xác 20/20 D3 Giao hàng nhanh chóng, đúng hạn 20/20 D4 Giảm thiểu hư hỏng, mất mát 17/20 Kết quả nghiên cứu về các đặc điểm bên trong của DN khảo sát sẽ ảnh hưởng tới NLCU PHỤ LỤC SỐ 04. PHIẾU KHẢO SÁT Mã số: Kính gửi Quý vị! Lời đầu tiên, xin được gửi tới Quý vị lời chào trân trọng và lời chúc thành công! Tôi là Nguyễn Thu Hương, công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại, tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu về “Năng lực cung ứng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí” và mong muốn tìm hiểu thực tiễn vấn đề để phục vụ cho nghiên cứu của mình. Kính mong Quý vị dành chút thời gian để trả lời cho tôi một số câu hỏi dưới đây. Cũng xin lưu ý rằng những câu trả lời của Quý vị là cơ sở để tôi đánh giá vấn đề nghiên cứu nên rất mong nhận được câu trả lời chi tiết và trung thực của Quý vị. Mọi thông tin liên quan sẽ chỉ phục vụ duy nhất cho mục đích nghiên cứu đề tài và sẽ được bảo mật hoàn toàn. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Quý vị! ____________________________ PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ NỘI HÀM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1. Khái niệm: “Năng lực cung ứng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí là mức độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp để sản xuất các linh kiện, chi tiết cơ khí cung cấp cho những nhà lắp ráp ở trong chuỗi” 2. Nội hàm của khái niệm được làm rõ như sau: Mức độ sử dụng các nguồn lực: là những hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ liên quan tới việc khai thác, vận hành các nguồn lực để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Cụ thể: + Nguồn lực của doanh nghiệp gồm: nguồn lực hữu hình, nguồn lực vô hình, NLL; + Năng lực cung ứng của doanh nghiệp gồm: năng lực các hoạt động logistics đầu vào, năng lực các hoạt động sản xuất, năng lực các hoạt động logistics đầu vào; + Kết quả cung ứng (đo lường năng lực cung ứng) bởi: chất lượng, giá cả, giao hàng. Sản phẩm mà DN sản xuất là các linh kiện, thiết bị cơ khí. Khách hàng của DN là những nhà thầu phụ lắp ráp và cả những nhà lắp ráp cuối cùng trong chuỗi cung ứng. PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP Câu hỏi 2.1: Anh/chị vui lòng cho biết LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP của DN anh/chị? DN Việt Nam DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) Câu hỏi 2.2: Anh/chị vui lòng cho biết TỔNG SỐ LAO ĐỘNG trong DN của anh/chị? ≤ 100 người 100 < TLĐ ≤ 200 người TLĐ > 200 người Câu hỏi 2.3: Anh/chị vui lòng cho biết SỐ NĂM HOẠT ĐỘNG của DN anh/chị? SN ≤ 10 năm 20 < SN ≤ 30 năm 10 < SN ≤ 20 năm SN > 30 năm PHẦN 3: NGUỒN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP Vui lòng đánh giá 1 mức điểm cụ thể. Trong đó: mức điểm 1 là hoàn toàn không đồng ý cho đến mức điểm 5 là hoàn toàn đồng ý. Mã hóa Nguồn lực Thang điểm NLHH Nguồn lực hữu hình 1 2 3 4 5 NLHH1 DN có Hạ tầng, trang thiết bị tốt NLHH2 DN có Nguồn lực Tài chính tốt NLHH3 DN có Công nghệ sản xuất tốt NLHH4 DN có Hạ tầng công nghệ thông tin tốt NLVH Nguồn lực vô hình 1 2 3 4 5 NLVH1 DN có Bí quyết công nghệ tốt NLVH2 DN có Danh tiếng thương hiệu tốt NLVH3 DN có Văn hóa doanh nghiệp tốt NNL Nguồn nhân lực 1 2 3 4 5 NNL1 DN có đội ngũ lãnh đạo, quản lý tốt NNL2 DN có đội ngũ nhân viên tốt NNL3 Tính hợp tác của nhân sự của DN là tốt PHẦN 4: NĂNG LỰC CUNG ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP Vui lòng đánh giá 1 mức điểm cụ thể. Trong đó: mức điểm 1 là hoàn toàn không đồng ý cho đến mức điểm 5 là hoàn toàn đồng ý. In Năng lực các hoạt động logistic đầu vào Đánh giá In1 DN có Kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất đảm bảo đúng và đủ theo quy trình 1 2 3 4 5 In2 DN có Khả năng đảm bảo và duy trì nguồn cung ứng đầu vào hiệu quả 1 2 3 4 5 In3 DN có Khả năng xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các nhà cung ứng một cách hiệu quả. 1 2 3 4 5 In4 DN có Khả năng quản trị hàng tồn kho một cách hiệu quả 1 2 3 4 5 Prod Năng lực các hoạt động sản xuất Đánh giá Prod1 DN luôn có Kế hoạch sản xuất chi tiết 1 2 3 4 5 Prod2 DN luôn sử dụng Công nghệ để cải tiến sản phẩm 1 2 3 4 5 Prod3 DN luôn sử dụng Công nghệ để tăng năng suất 1 2 3 4 5 Prod4 DN luôn Vận hành theo quy trình để điều phối sản xuất 1 2 3 4 5 Prod5 DN luôn Kiểm soát chất lượng sản phẩm sản xuất 1 2 3 4 5 Out Năng lực các hoạt động logistic đầu ra Đánh giá Out1 DN luôn có Kế hoạch cung ứng sản phẩm đảm bảo việc cung ứng theo yêu cầu khách hàng 1 2 3 4 5 Out2 DN luôn Giải quyết các đơn hàng một cách thuận tiện cho việc mua sắm của khách hàng 1 2 3 4 5 Out3 DN luôn Vận hành các phương tiện phân phối một cách hiệu quả khi cung ứng hàng hóa cho khách hàng 1 2 3 4 5 SM Năng lực các hoạt động marketing và bán hàng Đánh giá SM1 DN luôn Tiếp cận, duy trì và phát triển khách hàng trong chuỗi cung ứng mà mình hướng tới 1 2 3 4 5 SM2 DN luôn Quản lý tốt khách hàng trong chuỗi cung ứng mà mình cung cấp 1 2 3 4 5 SM3 DN luôn Duy trì kênh thông tin tới khách hàng một cách hiệu quả. 1 2 3 4 5 SM4 DN thường xuyên tổ chức Các chương trình xúc tiến bán hàng hướng tới khách hàng mục tiêu 1 2 3 4 5 Ser Năng lực các hoạt động dịch vụ Đánh giá Ser1 DN luôn Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm DN sản xuất 1 2 3 4 5 Ser2 DN luôn Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm DN cung ứng 1 2 3 4 5 Ser3 DN luôn Đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ trong quá trình cung ứng 1 2 3 4 5 Ser4 DN luôn Cung cấp dịch vụ sau bán hàng 1 2 3 4 5 PHẦN 5: ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC CUNG ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP Vui lòng đánh giá 1 mức điểm cụ thể. Trong đó: mức điểm 1 là hoàn toàn không đồng ý cho đến mức điểm 5 là hoàn toàn đồng ý. Q Chất lượng Đánh giá Q1 Sản phẩm của DN luôn có Mức sai số trong giới hạn cho phép của khách hàng 1 2 3 4 5 Q2 Sản phẩm của DN luôn có Tỷ lệ hỏng cho phép theo quy định của khách hàng 1 2 3 4 5 Q3 Sản phẩm của DN luôn Đúng nguồn cung theo yêu cầu của khách hàng 1 2 3 4 5 Q4 Sản phẩm của DN luôn Đúng công nghệ theo yêu cầu của khách hàng 1 2 3 4 5 C Chi phí Đánh giá C1 Sản phẩm của DN luôn Đúng giá cam kết với khách hàng 1 2 3 4 5 C2 Sản phẩm của DN luôn có Giá đảm bảo cạnh tranh cho khách hàng 1 2 3 4 5 C3 Sản phẩm của DN luôn có Đảm bảo dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng 1 2 3 4 5 D Giao hàng Đánh giá D1 Khách hàng Dễ dàng đặt hàng với DN 1 2 3 4 5 D2 DN luôn Giao hàng chính xác (chủng loại, số lượng) theo yêu cầu của khách hàng 1 2 3 4 5 D3 DN luôn Giao hàng nhanh chóng, đúng hạn cho khách hàng 1 2 3 4 5 D4 DN luôn Giảm thiểu hư hỏng, mất mát cho khách hàng 1 2 3 4 5 Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc! PHỤ LỤC SỐ 05. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KHẢO SÁT TT TÊN DN EMAIL WEBSITE DN TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Thiết Kế Máy Móc Thiết Bị Nhật Dũng cokhinhatdung407@gmail.com www.cokhibinhduong.bizz.vn DN Cơ Khí Chính Xác Vinakikai ledungvinakikai@gmail.com www.vinakikai.com DN Cổ Phần An Thái Coneco - TỔNG DN CONECO dongnt@coneco.com.vn DN Cổ Phần Cơ Khí Chính Xác Đỉnh Cao sales@cokhidinhcao.com www.cokhidinhcao.com DN Cổ Phần Cơ Khí Chính Xác Long Thành sales.longthanhjsc.drt@gmail.com www.khuonmauchinhxac.com DN Cổ Phần Cơ Khí Chính Xác Nam Anh CNC namanhcnc@gmail.com www.cokhinamanh.com DN Cổ Phần Cơ Khí Chính Xác VN-J info@vn-j.com www.vn-j.com.vn DN Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường thanhtam@phuoctuongmc.com DN Cổ Phần Cơ Khí Môi Trường Việt Nam vmeco.vietnam@gmail.com www.vmeco.com.vn DN Cổ Phần Cơ Khí Tiến Bộ cokhitienbo@gmail.com www.cokhitienbo.vn DN Cổ Phần Cơ Khí Và Môi Trường METECT info@metect.com.vn www.metect.com.vn DN Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Nam Dương annhacncnamduong@gmail.com DN Cổ Phần Công Nghệ & Thiết Bị CNC Hà Nội khant@cnchanoi.com.vn www.cnchanoi.com.vn DN Cổ Phần Công Nghệ Dako Việt Nam vanhoandt@gmail.com www.giacongcokhichinhxac.com DN Cổ Phần Công Nghệ Dako Việt Nam hongdakovietnam@gmail.com www.cokhichinhxacdako.com DN Cổ Phần Công Nghệ Microtech Việt Nam microtechjsc@gmail.com www.microtechvn.net DN Cổ Phần Công Nghiệp Seiki Việt Nam seikivina@gmail.com www.seikivietnam.com DN Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ CNC contact@cnctech.com.vn www.cnctech.com.vn DN Cổ Phần Hùng Phát hungphat2006@gmail.com www.hpvn.vn DN Cổ Phần Khuôn Mẫu Và Thiết Bị Công Nghiệp TMT Việt Nam sales-02@tmt-mold.com.vn www.tmt-mold.com.vn DN Cổ Phần Micromet anh.ho@micromet.com.vn www.micromet.com.vn DN Cổ Phần NH Engineering dangvanchanh99@gmail.com www.nhe.com.vn DN Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ TORA Việt Nam sales@toravietnam.vn www.toravietnam.vn DN Cổ Phần Raitech Việt Nam info@raitech.com.vn www.raitech.com.vn DN Cổ Phần Sản Xuất Kyodai ceo.kyodai@gmail.com www.kyodai.com.vn DN Cổ Phần Sản Xuất Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam TBI vietnamtbi@tbi.vn www.tbi.vn; www.ducvietnam.vn DN Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại TĐT congnghieptht@gmail.com www.congnghieptht.com www.phutungcokhi.com DN Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Khí Minh Phong (Chi Nhánh Bắc Ninh) cokhiminhphong@gmail.com www.cokhiminhphong.bizz.vn DN Cổ Phần Ứng Dụng Công Nghệ Tiên Tiến Lê Hoàng Anh cokhilehoanganh1510@gmail.com www.aatech.com.vn DN Cổ Phần Yamaguchi Việt Nam info@yamaguchi.vn www.yamaguchi.vn DN Công Nghệ Trần Đoàn cokhi.trandoco@gmail.com DN CP Accuracy hoanglt@accuracy.vn DN CP ASIA Kinh Bắc saleskinhbac@gmail.com hanhvd@asiakinhbac.com.vn DN CP ATT công nghiệp ndvinh@attc.com.vn DN CP BMC Vĩnh Phúc nv.nhansu1@bmcgroup.com.vn nv.nhansu2@bmcgroup.com.vn www.bmcgroup.com.vn  www.vietnamsprayer.com.vn www.vietnamsprayer.vn DN CP CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ AVC nt.toan@avc-crane.com DN CP CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI vihem@vihem.com.vn DN Cp chế tạo máy điện Việt Nam - Hunggary vihem@vihem.com.vn DN CP CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP THIẾT BỊ BÁCH KHOA bk.jscco@gmail.com DN CP Cơ điện Toàn Cầu toancau@tomeco.vn kha.lq@tomeco.vn DN CP Cơ điện và Tự động hóa Tâm Phát info@tamphatjsc.com DN CP Cờ đỏ gdcodo@gmail.com DN CP Cơ khí & Đúc kim loại Sài Gòn sameco@sameco.vn DN CP Cơ Khí Ánh Huyền cokhianhhuyen@gmail.com www.cokhianhhuyen.com DN CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG ckhp1959@vnn.vn DN CP Cơ khí Chính xác Phúc Anh papmjsc@papm.com.vn td_viet@papm.com.vn DN CP CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ thuclh@pmtt.com.vn DN CP Cơ khí chính xác Việt Pháp Colletage info@vfdecolletage.com DN CP Cơ khí chính xác Vinashin infor@vinashina.com.vn gvanh1968@gmail.com DN CP CƠ KHÍ ĐIỆN LONG GIANG lgmecvn@gmail.com DN CP Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hòa phuthohoa@hcm.fpt.vn DN CP Cơ khí Đông Anh Licogi info@ckda.vn DN CP Cơ khí Đúc Việt Nam vinacasting@gmail.com DN CP Cơ khí luyện kim sadakim@hcm.vnn.vn DN CP Cơ khí Ngô Gia Tự luuhuyduong@gmail.com DN CP Cơ khí Phổ Yên info@fomeco.vn nguyenducchung@fomeco.vn DN CP Cơ khí Thủ Đức texelco@hcm.vnn.vn info@texenco.com.vn DN CP công nghệ Bắc Việt vuong@bacvietsteel.com DN CP CÔNG NGHỆ BỀ MẶT dongphong1610@gmail.com DN CP Công Nghệ Năng Lực Việt admin@vicotech.com.vn www.vicotech.com.vn DN CP Công Nghệ TDH Việt Nam info@tdhvietnam.net www.tdhvietnam.net DN CP Công nghệ TTSV viet.do@ttsvtechnology.com DN CP CÔNG NGHIỆP HOÀNG ANH congnghiephoanganh@gmail.com DN CP công nghiệp ô tô Vinacomin congtyvmic@vnn.vn, vmiccampha@yahoo.com phamxuanphi@gmail.com DN CP Công nghiệp phụ trợ Ichi Việt Nam longph@ichivietnam.com.vn sales@ichivietnam.com.vn DN CP Công nghiệp phụ trợ SV srovie@srovie.com DN CP CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ VIỆT NAM dungnt.pur.tm@gmail.com DN CP Công nghiệp Shinmeido sale@shinmeido.com.vn trongthai@shinmeido.com.vn DN CP Công nghiệp và Thương mại Lidovit info@lidovit.com.vn DN CP ĐẠI KIM dinh_dk@yahoo.com DN CP Đầu tư Minh Hòa kinhdoanh@minhhoa.com.vn DN CP ĐÔNG HÒA vututrongkctdh@gmail.com DN CP Dụng cụ Cơ khí Xuất khẩu info@emtc.com.vn, emtc.vn@gmail.com emtc@hn.vnn.vn DN CP dụng cụ số 1 info@dungcucat.com.vn kientrung.nguyen@dungcucat.com.vn DN CP Felix Việt Nam felixvietnam@gmail.com DN CP Gốm sứ và khuôn ép Foshan tan.thanglong@gmail.com DN CP Innotek sales@innotek.com.vn DN CP KẾT CẤU THÉP ĐẠI DŨNG MIỀN TRUNG tuankhai@daidung.com.vn DN CP KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG VIỆT NAM toandinhhn@gmail.com DN CP Khuôn Mẫu Chính Xác Việt Nhật vinamold@vinamold.net www.vinamold.com.vn; www.vinamold.vn DN CP khuôn mẫu CNC Việt Nam duccncvietnam@gmail.com www.cokhiphutruong.com  DN CP Khuôn mẫu Việt Nam info@vinamold.com.vn DN CP Kim khí Thăng Long vnm@hn.vnn.vn duonghq@gmail.com DN CP KIM KHÍ THĂNG LONG DN CP KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU hcm@arico.com.vn DN CP KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐẠI DƯƠNG td@ddt.vn DN CP Kỹ Thuật Laser info@lasertech-vn.com www.lasertech-vn.com; www.kiv-vn.com DN CP Meinfa meinfa2006@gmail.com DN CP Nhôm Sông Hồng sha@shalumi.com.vn DN CP NHÔM SÔNG HỒNG sha@shalumi.com.vn DN CP NỒI HƠI VIỆT NAM phuc.boiler@gmail.com DN CP NỘI THẤT KIM KHÍ A.C.E hiep77ace@gmail.com DN CP phụ tùng máy số 1 phutung1@yahoo.com DN CP ProDetech info@prodetech.vn DN CP PRODETECH tai.nguyenxuan@prodetech.vn DN CP QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC chuvanquangqhd@gmail.com DN CP que hàn điện Việt Đức viwelco@fpt.vn DN CP QUỐC TẾ SƠN HÀ hungdq@sonha.com.vn DN CP SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP JAT business@jat-autopart.com.vn DN CP Sản xuất Phụ tùng ô tô và Thiết bị công nghiệp JAT info@jat-autopart.com jat.autopart@gmail.com DN CP Sản xuất QT lamnguyen@qtmanufacturing.com DN Cp Sản xuất và Thương mại LeGroup info@legroup.com.vn lan@legroupcompany.com DN CP Sáng tạo PHP Việt Nam tien2007thinh@yahoo.com.vn DN CP SƠN HẢI PHÒNG dung.vt@sonhaiphong.com DN CP SX TM Cơ khí Đồng Tiến tru@cokhidongtien.com.vn DN CP Technokom info@technokom.com.vn sondx.tnk@gmail.com DN CP THÀNH LONG hoanglong979@me.com DN CP THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN nthungpostef@gmail.com DN CP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CEVT hongnamle@yahoo.com DN CP Thương mại Cơ khí An Việt cokhi.anviet2014@gmail.com DN CP Thương mại và Công nghiệp Việt Úc trinhbangoc@yahoo.com DN CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT ÚC trinhbangoc@yahoo.co DN CP Tiêu chuẩn Việt vietstanda@gmail.com nguyenvulong55@yahoo.com DN CP TOÀN LỰC offce@toanlucjsc.com.vn DN CP tôn mạ VNSteel Thăng Long info@vnsteelthanglong.vn DN CP Trường Phát kdtruongphat@gmail.com DN CP Tự động hóa Tân Phát thuong.nt@tpa.com.vn info@tpa.com.vn linh.nt@tpa.com.vn DN CP Ứng dụng Công nghệ & CNC Việt Nam cnc@cncvina.com.vn DN CP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ & CNC VIỆT NAM haiht@cncvina.com.vn DN CP ứng dụng công nghệ và CNC Việt Nam DN CP Việt Chuẩn marketing@vietchuan.vn, manager@vietchuan.vn DN CP VIỆT VƯƠNG tan.nguyen@vvg.vn DN CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1 tadinhlan@cie1.com.vn DN CP XÍCH LÍP ĐÔNG ANH xichlipda@vnn.vn DN CP XUẤT NHẬP KHẨU SAO PHƯƠNG ĐÔNG tritoan.vu@oristar.vn DN Duy Phương info@cokhiducduyphuong.vn www.duyphuongcompany.com DN HHCN Chin Chang chinchang.chinchang@yahoo.com www.chinchang.net DN HHCN Chin Chang chinchang.chinchang@yahoo.com www.chinchang.net DN Hữu Hạn Công Nghiệp First Metal Việt Nam firstmetal_vn@vnn.vn www.firstmetal.com.vn DN sản xuất chế tạo máy cơ khí đúc Sơn Giang thietbimaycn.ptt@gmail.com www.thietbimaycn.com.vn DN sơn tĩnh điện Việt Thái info@vietthai.com.vn DN SƠN TĨNH ĐIỆN VIỆT THÁI info@vietthai.com.vn DN Thành An DN THHH Inox Phúc Kiên Long phuckienlong@gmail.com www.inoxphuckienlong.com DN TNHH 3C công nghiệp 3cinfo@3cengineering.com.vn thuy.dt@3cengineering.com.vn DN TNHH ALLIANCE GLOBAL SERVICES nguyencong.ags@gmail.com www.agsvn.com DN TNHH AN PHONG aibcoltd@yahoo.com DN TNHH An Việt Long info@anvietlong.com DN TNHH Anh Nghĩa ANCL anhnghia.ancl@yahoo.com.vn DN TNHH Anh Thy thanh.le-thi-yen@ant.com.vn info@ant.com.vn DN TNHH Applied Technology Precision nfo@atpvina.com www.atpvina.com DN TNHH Auto Nuts Tech atn@autonutstech.com.vn www.autonutstech.com.vn DN TNHH Bảo Lâm nguyentronganh1978@gmail.com DN TNHH BM Vina bmvina2014@gmail.com www.bmvina.bizz.vn DN TNHH Cetehd Việt Nam ctehdvietnam@gmail.com www.khuonmaucetehd.bizz.vn DN TNHH CNS Amura Precisious sales@cnsamura.com.vn DN TNHH Công nghệ Weico canweico@gmail.com www.weico.com.vn DN TNHH Cơ chính xác Thịnh Phát info@tpprecision.com DN TNHH Cơ Điện Đồng Quang dq@dongquang-cnc.com www.dongquang-cnc.com DN TNHH Cơ Khí - Đúc Kim Loại Hoàng Phát letuanviet304@gmail.com www.hoangphatcasting.com DN TNHH Cơ Khí - Thương Mại Nhật Long cokhi@nhatlong.com.vn www.nhatlong.com.vn DN TNHH Cơ khí - Xây dựng Bách Tùng nguyentong@bachtung.vn www.bachtung.vn DN TNHH Cơ khí chế tạo khuôn mẫu & Sản xuất Mô Tiến motien@hcm.fpt.vn DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Đại Việt thanhcuong@cokhichinhxacdaiviet.com www.cokhichinhxacdaiviet.com DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Etech Vina etechvina@gmail.com www.etechvina.com.vn DN TNHH Cơ khí chính xác Hải Vân hvpe@cokhihaivan.com DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Hải Vân hvpe@cokhihaivan.com www.cokhihaivan.com DN TNHH Cơ Khí Chính Xác HUTA cokhichinhxachuta@gmail.com www.cokhichinhxachuta.com DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Lộc Phát cokhi@khuonmaulocphat.com.vn www.khuonmaulocphat.com.vn; www.facebook.com/khuonmaulocphat DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Minh Thư tan.hv@minhthu.vn www.minhthu.vn DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Phú Mỹ hovanthoi@gmail.com sales@cokhiphumy.com.vn www.cokhiphumy.com.vn DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Samko Việt Nam samko.vsm@gmail.com www.cokhisamko.bizz.vn DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Seikico Việt Nam son.seikico@gmail.com www.seikico.net DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long vudinhhong.cktl@gmail.com www.cokhithanglong.com.vn DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Thịnh Phát info@tpprecision.com www.tpprecision.com DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Toàn Thắng info@toanthangprecision.com www.toanthangprecision.com DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Trọng Tiến vimecovungnguyenhai@gmail.com www.trtmechanical.vn DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân vntpmthanhhung@gmail.com www.vietnhattan.com.vn DN TNHH Cơ khí Chính xác, Dịch vụ và Thương mại Việt Nam marketing@vpms.com.vn hoang.nx@vpms.com.vn DN TNHH Cơ Khí Cơ Khí Chế Tạo Bồn Ống Công Nghiệp Phú Lâm cokhiphulam.cotec@gmail.com www.cokhiphulam.com; www.phulamzamilsteel.com DN TNHH Cơ Khí CPM cokhicpm@gmail.com www.dotdap.com DN TNHH Cơ Khí Đúc Hợp KimThịnh Hưng nguyenvanthienhp72@gmail.com www.ducthinhhung.com DN TNHH Cơ Khí Duy Khanh duykhanh@duykhanh.com www.duykhanh.com DN TNHH Cơ Khí Hải Ngân info@cokhihaingan.com, cokhihaingan@gmail.com www.cokhihaingan.com DN TNHH Cơ Khí Hai Núi xuannhi.pt.1980@gmail.com www.cokhihainui.com DN TNHH Cơ khí HTMP Việt Nam htm-mechanical@htmp.com.vn nguyen_huu_tuan@htmp.com.vn DN TNHH Cơ Khí Khuôn Mẫu HTF htfcom@hcm.fpt.vn www.htfmold.com DN TNHH CƠ KHÍ KHUÔN MẪU KỸ THUẬT PHÁT SANG xuanphat_tran@yahoo.com www. khuonmauphatsang.com DN TNHH Cơ Khí Khuôn Mẫu Lộc Phát kythuat@khuonmaulocphat.com www.khuonmaulocphat.com DN TNHH CƠ KHÍ KHUÔN MẪU VIỆT NAM lehienkhanh99@gmail.com DN TNHH Cơ khí Mạnh Quang manhquangmq@manhquang.com DN TNHH Cơ khí nhựa Bình Đông Hưng info@binhdonghung.com.vn DN TNHH Cơ khí Phú Vinh fuvi@fuvimould.com, fuvi@fuvicoppha.com DN TNHH Cơ Khí Sản Xuất Và Thương Mại Thành Hà cokhithanhha.vn@gmail.com www.cokhithanhha.net DN TNHH Cơ khí Thuận Phát thuanphatmechnical@gmail.com info@cokhithuanphat.com.vn DN TNHH Cơ khí Thương mại Dịch vụ Đại Lộc mts@dailoc.vn DN TNHH Cơ Khí Thương Mại Dịch Vụ Minh Thành Trung minhthanhtrungcompany@gmail.com www.cokhiminhthanhtrung.bizz.vn; www.cokhiminhthanhtrung.znn.vn DN TNHH Cơ khí Thương Mại Hồng Sơn hongsonlt@yahoo.com DN TNHH Cơ khí Thương mại Nhật Long cokhi@nhatlong.com.vn DN TNHH Cơ Khí Trọng Tín cktrongtin@gmail.com www.cokhitrongtin.com.vn DN TNHH Cơ Khí Tuấn Tư Hùng cokhituantuhung779@gmail.com www.cokhituantuhung.com DN TNHH CƠ KHÍ VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM quachhai69@gmail.com DN TNHH CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ QUỐC ĐẠT datfish040192@gmail.com DN TNHH Cơ Khí Và Thương Mại Echo echo.ck.vn@gmail.com www.echo-tech.com.vn DN TNHH Cơ Khí Và Thương Mại Nam An annhacncnamduong@gmail.com www.namancnc.com.vn DN TNHH Cơ khí và Tự động hóa Công nghiệp support@idmea.com khanhtrc@idmea.com DN TNHH CƠ KHÍ VÀ XỬ LÝ NHIỆT SAN GIANG nguyenngocanh.tuson@gmail.com DN TNHH CƠ KHÍ VIỆT Á phanvinhquang@vieta.com.vn DN TNHH Cơ khí Việt Nhật info@vje.com.vn DN TNHH CƠ KHÍ VIỆT NHẬT truonggiang@vje.com.vn DN TNHH Cơ Khí Việt Nhật Hưng Yên admin@cokhivietnhathungyen.com www.cokhivietnhathungyen.com DN TNHH Cơ khí Vĩnh Thái cokhivinhthai@gmail.com www.cokhivinhthai.vn DN TNHH Cơ khí Xây dựng Bách Tùng info@bachtung.vn nguyentong@bachtung.vn DN TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA sonnguyenpolyco@gmail.com DN TNHH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ TRÚC LÂM truclam@hn.vnn.vn DN TNHH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠT truongngochung@truongdat.com.vn DN TNHH Công nghệ Cosmos cosmos_vp@hotmail.com info@cosmos.com.vn DN TNHH công nghệ FC Hòa Lạc fchoalac@gmail.com DN TNHH CÔNG NGHỆ FC HÒA LẠC lgbao.fc@gmail.com DN TNHH CÔNG NGHỆ HỒ QUANG info@arctechnology.vn DN TNHH Công nghệ Khuôn mẫu Hà Nội lehung@hanoimould.com hnmould@yahoo.com DN TNHH CÔNG NGHỆ THÀNH THẮNG thanhthangtech.ht@gmail.com DN TNHH Công Nghiệp TAI-TECH xuantrang@taitechforge.com www.taitechforge.com DN TNHH Công nghiệp Trí Cường info@tci.vn thuylt@tci.vn DN TNHH Công Nghiệp Tsung-Chen Việt Nam tsung-chen@vnn.vn DN TNHH Đa Hình contact@dahinh.vn www.dahinh.vn DN TNHH Đầu Tư Phát Triển Cơ Khí HTH ckthuyluctrunghieu@gmail.com www.cokhitrunghieu.com.vn DN TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Mê Kông sales@mktech.com.vn www.mktech.com.vn DN TNHH DENSO Việt Nam https://www.denso.com/vn/vi/contact-us/corporate-info/ DN TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Tân Lâm ctmtanlam@gmail.com www.tanlam.znn.vn DN TNHH Dịch Vụ VIKOTEC info@vikotec.vn www.vikotec.vn DN TNHH Đông Ba dongbaco@yahoo.com.vn www.dongbaco.com DN TNHH DT-PT-CN Việt Empire Castings info@vietempire.com info@vietempire.com DN TNHH Đức Phát Thành ckducthanh@gmail.com DN TNHH dụng cụ Anmi info@anmittools.com DN TNHH DỤNG CỤ ANMI phongnh@anmitools.com DN TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát vietdung86vnn@gmail.com www.platz-ltd.com DN TNHH Eco Vietnam ecovietnam.sales@gmail.com, hieubd@ecovn.vn, khienvv@ecovn.vn DN TNHH Gia Công Cơ Khí Lâm Toàn Phát giacongtoaphat@gmail.com www.lamtoanphat.com DN TNHH Hệ thống Công nghiệp Việt Nam indeco@indeco.com.vn DN TNHH Hiệp Tấn Phát quanghuy2409@yahoo.com www.hieptanphat.com DN TNHH Hirota Precision Việt Nam sales@hirota-vn.com  DN TNHH HODA Việt Nam hodavietnam@gmail.com DN TNHH Hưng Mỹ Phú phung@hmpgood.com www.hungmyphu.vn DN TNHH HUY THÀNH san.nhn2009@gmail.com DN TNHH Itecco info@itecco.com.vn im-export@itecco.com.vn www.vn-castings.com DN TNHH JMC moldjmc@gmail.com www.cokhikhuonmaujmc.vn DN TNHH Kaise Việt Nam DN TNHH KHẢI ĐỊNH info@khaidinh.com DN TNHH Khôi Lạc khoilacco@gmail.com www.khoilac.com DN TNHH Khuôn chính xác Minh Đạt info@midamold.com DN TNHH Khuôn Mẫu Hải Anh congtytnhhhaianh@gmail.com www.khuonmauhaianh.vn DN TNHH Khuôn Mẫu Thành Công khuonmauthanhcong@gmail.com info@thanhcongdiecasting.com.vn www.thanhcongdiecasting.com.vn DN TNHH Khuôn Mẫu Và Cơ Khí Chính Xác AHT Hà Nội vudinhchung81@gmail.com DN TNHH Krico vnkrico888@hotmail.com.tw www.krico.com.vn DN TNHH Kỹ Nghệ Felix (0225) 3692194, 3692198 www.fete.co.kr DN TNHH Kỹ nghệ Quang Phổ quangpho@cokhichinhxacqft.com DN TNHH Kỹ Nghệ Stand Dragon info@stand-dragon.com.vn www.stand-dragon.com.vn DN TNHH Kỹ Thuật Bueno buenoS01@bueno.com.vn www.buenoeco.com DN TNHH Kỹ Thuật CNC 3S contact@cnc3s.com www.cnc3s.com DN TNHH Kỹ thuật Cơ khí Hoàng Phúc hoangphuc@hpm.vn DN TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhật Việt javit_sale01@javit.vn, infor@javit.vn www.javit.bizz.vn DN TNHH Kỹ thuật điện Việt Hàn viethanelectric@gmail.com DN TNHH Kỹ Thuật Lê Quân lpvhung@yahoo.com.vn www.lequantech.com DN TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH ptminh@nhatminhist.com DN TNHH Kỹ thuật Phan Lê Bảo Việt Nam intechvina@ibtechvina.com.vn DN TNHH Lean Tech leantechltd@gmail.com www.leantech.com.vn DN TNHH Liên doanh điện tử chính xác Okutomi-Nguyễn info@onprecision.com DN TNHH Longtech Precision Việt Nam sales04@longtech.com.vn www.longtech.com.vn DN TNHH LÝ MINH khanhnn@lyminh.vn DN TNHH Mai Văn Đáng madavnexport@gmail.com mada1955@yahoo.com DN TNHH MARUEI Việt Nam PRECISION mvp@marueivn.com DN TNHH Moldpia moldpiavietnam@gmail.com www.mpkorea.or.kr DN TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH info@ckda.vn DN TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR mie@megastar.com.vn DN TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Cơ Khí Anh Anh Phát anhanhphat2014@gmail.com www.anhanhphat-cnc.bizz.vn; www.aap-cnc.bizz.vn DN TNHH Một Thành Viên Nam Trí Phát namtriphat@yahoo.com DN TNHH Một Thành Viên Tân Gia Hưng info@tangiahung.com.vn www.tangiahung.com.vn DN TNHH Một Thành Viên Thanh Thiêm nakajimathiem@gmail.com www.khuonmauthanhthiem.bizz.vn; www.khuonmauthanhthiem.znn.vn DN TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN MỸ VĨNH PHÚC duyhung@thienmy.com.vn DN TNHH MTV Châu Minh Long cokhiminhlong@vnn.vn www.chauminhlong.com DN TNHH MTV Cơ khí 17 info@cokhi17.com DN TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác Và Thương Mại Nhật Nam phamgiang.nhatnam@gmail.com www.cokhinhatnam.com DN TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác Y Kim cokhiykim@gmail.com DN TNHH MTV Cơ Khí Diệu Nhất cokhidieunhat@gmail.com DN TNHH MTV Cơ Khí Tâm Ngọc Phát tamngocphat2010@gmail.com DN TNHH MTV Cơ Khí Và Thương Mại Tân Hưng cokhitanhung@gmail.com www.tanhungcnc.com DN TNHH MTV Cơ Khí Và Xây Lắp Bàn Sơn bansonltd@gmail.com www.cokhibanson.bizz.vn; www.banson.znn.vn DN TNHH MTV Cơ Thành Phát mail.cothanhphat@gmail.com www.cothanhphat.com DN TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp miền Nam sveam@vnn.vn DN TNHH MTV Hải Lâm HOẠT ĐỘNG hailam2138@gmail.com www.hailam2138.com DN TNHH MTV Hậu Lộc hauloc.mtv@gmail.com DN TNHH MTV Khuôn Mẫu Hoàng Lân lannguyen270481@gmail.com www.khuonmauhoanglan.bizz.vn DN TNHH MTV Kyouwa Việt Nam info-kyouwavn@kk- kyouwa.co.jp www.kk-kyouwa.vn DN TNHH MTV Năng Khiếu nangkhieu2010@gmail.com www.nangkhieu.znn.vn DN TNHH MTV Nghiệm Thao xuannghiemvt@gmail.com www.cokhinghiemthao.com DN TNHH MTV Ngọc Trường Thái cokhitntt@gmail.com www.cokhingoctruongthai.ticc.vn DN TNHH MTV Quân Hải Linh cokhiquanhailinh@gmail.com www.quanhailinh.com DN TNHH MTV SẢN XUẤT TMDV CƠ KHÍ HIỀN VINH www.phutungmaycnc.com DN TNHH MTV Sản Xuất Và Thương Mại Cơ Khí Hà Huy Tân ckhahuytan@gmail.com www.cokhihahuytan.com DN TNHH MTV Thông Tin M3 thanhnd48@viettel.com.vn www.m3complex.vn DN TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cơ Khí Đinh Ngọc Phong cokhidinhphong@gmail.com www.cokhidinhphong.com DN TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Khí Kim Hà Phát khpsparepart@gmail.com www.kimhaphat.bizz.vn DN TNHH MTV Trí Thành trithanh0650@gmail.com www.ocvittrithanh.bizz.vn DN TNHH MTV Vạn Xuân vanxuan2006@gmail.com www.vanxuantools.com DN TNHH Nankai Kinzoku Việt Nam nankai.vn@gmail.com www.nankai-kinzoku.vn DN TNHH Ngũ Kim Hưng Long congtyhunglongbn@gmail.com www.hunglong.bizz.vn DN TNHH Ngũ Kim Tín Đạt sintdavietnam@gmail.com www.cokhitindat.bizz.vn DN TNHH Nguyễn Trọng nguyentrong.co.ltd@gmail.com www.cokhichinhxacnguyentrong.com DN TNHH Nhất Trí nhat_tri@yahoo.com.vn DN TNHH Nhôm định hình Sapa Bến Thành sapabtg@sapagroup.com DN TNHH Nhựa Và Khuôn Mẫu Tân Ý info@tanyplastic.com DN TNHH Nissin Electric Việt Nam hieu_v_d@nissin-vietnam.com www.nissin.jp/e/index.html DN TNHH NN MTV Diesel Sông Công Khuong.nguyenngoc@disoco.com.vn duong.nguyenvan@disoco.com.vn DN TNHH Ô tô Xe máy Detech detechmotor@gmail.com DN TNHH Ohashi Tekko Việt Nam DN TNHH ON TOP ontops@ontops.vn www.ontops.vn DN TNHH Phan Vinh Seimitsu thevinh@cokhiphanvinh.com DN TNHH Phan Vinh SEIMITSU thevinh@cokhiphanvinh.com www.cokhiphanvinh.com DN TNHH Phát Hào Quang thaodecor2009@gmail.com DN TNHH Phong Nam info@phongnam.vn DN TNHH PHONG NAM phong.nguyenan@gmail.com DN TNHH Phú An Huy phuanhuycoltd@gmail.com www.phuanhuy.com DN TNHH Phú An Phát sales.phuanphat@gmail.com www.phuanphat.com DN TNHH Phúc Vĩnh Thịnh phucvinhthinh@gmail.com www.phucvinhthinh.bizz.vn DN TNHH Phương Ngân CNC Cơ Khí lengocbich0962@gmail.com www.giacongvitme.com DN TNHH Sadev Decolletage Việt Nam sadevina@sadevina.com.vn www.sadevina.net DN TNHH Sản xuất & Thương mại H.V.T hvt@sontinhdiennuoc.com DN TNHH Sản Xuất & Thương Mại Huy Toàn huytoan@hutoco.com www.hutoco.com DN TNHH Sản xuất Cơ khí & Thương mại Hải Hà haiha@haihacorp.com DN TNHH Sản xuất Hiệp Phước Thành Cuong.tong@pte.vn DN TNHH Sản Xuất Huynh Đại huynhdaico@gmail.com www.huynhdaiprecision.com DN TNHH sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy Hưng Yên amapart@gmail.com DN TNHH Sản Xuất Phúc Lâm ngocanhvu1979@gmail.com www.phuclamsteel.com.vn DN TNHH Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ Nagasaka khuonmauvantuan@gmail.com www.khuonmaunagasaka.com DN TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Đoàn Nghiêm cokhi@doannghiem.com www.doannghiem.com DN TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Anh Hoàng huy722@gmail.com www.cokhianhhoang.com DN TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Hải Hiệp hoanghaihiep.engineering@gmail.com www.cokhihoanghaihiep.bizz.vn DN TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ LAI WANG laiwang188@gmail.com DN TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thái Vinh thaivinhco.ltd@gmail.com www.thaivinhco.com DN TNHH Sản Xuất Thương Mại Đức Hợp sales@duchop.com.vn www.cokhibachkhoa.vn DN TNHH Sản Xuất Thương Mại Thành Tiến sxtmtt@gmail.com www.thanhtiensheetmetal.com DN TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đức Phát tranquynh_mai@yahoo.com www.ducphatvn.com.vn DN TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ QCMT qcmt2015@gmail.com www.cokhiqcmt.com DN TNHH Sản xuất Thương mại Vĩ Nam Việt sales@vinavit.com DN TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu LIENBORD chauminhthanh@rienbord.com DN TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cơ Khí Gia Bảo cokhi.giabao2010@gmail.com www.cokhigiabao.net DN TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cơ Khí Tiến Thành cokhitienthanh1368@gmail.com www.cokhitienthanh.com DN TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cơ Khí Văn Minh cokhivanminh2907@gmail.com www.cokhivanminh.com.vn DN TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Duy Hiển hungnguyen80.tlvp@gmail.com DN TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Phương congtyhaiphuong@gmail.com www.cokhihaiphuong.com DN TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Huy Toàn huytoan@hutoco.com www.hutoco.com DN TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HVT trunghvt54@gmail.com DN TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Luôn thanhluanco@vnn.vn info@thanhluanco.com DN TNHH SHORAI VIỆT NAM thehiep.nguyen1707@gmail.com DN TNHH Sơn Hà Phát shshintech@gmail.com www.cokhisonhaphat.com DN TNHH Song Mã Tiến hoangvukhanh78@gmail.com www.songmatien.com DN TNHH STM infor@stm.vn DN TNHH STM lehuytoan@stm.vn DN TNHH SX - TM & VLXD Tân Anh tananhco.2010@gmail.com www.ocvit.net DN TNHH SX TM DV CƠ KHÍ HIỆP LỰC hiepluc2011@gmail.com phucnguyen12@gmail.com www.cokhihiepluc.com DN TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đức Thi ducthicompany@gmail.com www.ducthicnc.com DN TNHH SX TM DV XNK Minh Đức CNC 0906168178 DN TNHH SX TM XNK Hợp Phát tranhuyen.inoxgiare@gmail.com www.inoxgiare.net DN TNHH SX và DV TM Kim Long klmcn@vnn.vn DN TNHH TM-SX Muối và Cơ khí Dân Tiến dantien@vnn.vn DN TNHH T&C VIỆT NAM quang.tcvietnam@gmail.co DN TNHH Tân Thịnh Phát thinhphat.cokhi@gmail.com DN TNHH Tân Kim Thành trankhaithanh2509@gmail.com DN TNHH TEP hoanglam.tep@gmail.com DN TNHH Thép Đặc Biệt YAMAICHI Việt Nam tannv@yamaichi-hagane.co.jp www.yamaichi-hagane.co.jp DN TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Nhật Tiến nhattienbh@gmail.com www.congtynhattien.vn DN TNHH Thiết Bị Máy Quang Minh minhhuynh@quangminhmachinery.com www.quangminhmachinery.com DN TNHH Thiết Kế Và Thi Công Nội Lực info@noiluc.com www.noiluc.com DN TNHH Thương mại - Dịch vụ - Công nghệ kỹ thuật V Cam info@vcam-tech.com DN TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Cơ Khí Chính Xác Trần Gia Tiến cktrangiatien@gmail.com www.cokhitrangiatien.com.vn; www.giacongcokhichinhxac.net DN TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Cơ Khí Tiến Phát sales@cokhitienphat.com www.cokhitienphat.com DN TNHH Thương Mại & Sản Xuất Cơ Khí Tuấn Mây cokhituanmay2015@gmail.com www.cokhituanmay.bizz.vn DN TNHH Thương Mại Nguyên Thuận nguyenthuantrade@vnn.vn DN TNHH Thương mại và Công nghiệp Minh Quang info@mqc.com.vn DN TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Cơ Khí Hà Nội vanhoangvn82@gmail.com www.cokhihn.com DN TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà info@hoangha-engineering.com.vn www.hoangha-engineering.com.vn DN TNHH Thủy lực Yến Linh yen@yenlinh1.com DN TNHH Tinh Minh tinhminh2015@gmail.com www.tinhminh.com.vn DN TNHH TM & SX SUPERTECH VINA CONG TY TNHH TM SX HO QUANG hoquang@hoquang.vn www.hoquang.vn DN TNHH Uy Hân trancuong@uyhan.com www.uyhan.com DN TNHH Văn Tiến Dũng sales@vantiendung.com.vn www.vantiendung.com.vn DN TNHH VGB VINA vgbvina@gmail.com www.vgbvina.com DN TNHH VIỆT HÀ dinhhoavietha@yahoo.com DN TNHH Việt Hà quan@vietha.com.vn www.vietha.com.vn DN TNHH Việt Nam Kanzaki DN TNHH VIỆT PHÚ BÌNH DƯƠNG vietphuvn@vnn.vn DN TNHH Việt Phú Bình Dương vp@vietphu98.com.vn www.vietphu98.com.vn DN TNHH VILUBI info.vilubi@gmail.com www.vilubi.com DN TNHH Vina Cast hangckph@gmail.com www.vinacast.com DN TNHH Vina-Bingo business2@vina-bingo.com.vn DN TNHH Vinametal vinametal.international@gmail.com DN TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH sales@binhminhtmc.com DN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ (0320) 6572979 DN XLSX & TMDV Trường Long truonglongdanang@gmail.com www.truonglongcoltd.com CTy TNHH PHƯƠNG ANH DŨNG info@cokhiphuonganhdung.com.vn www.phuonganhdung.qcdn.vn www.qcdn.vn/phuonganhdung DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Long Vinh Phát longvinhphatcokhi@gmail.com Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Hoàng Anh Đức buivanduchad@gmail.com www.hoanganhduc.bizz.vn Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Thương Mại Minh Phú huynhsanhcokhi@yahoo.com.vn Doanh nghiệp tư nhân Tam Hiệp Thành thtcasting.kimloan@gmail.com Gia Công Cơ Khí Chế Tạo Hà Ký cosohaky63@gmail.com www.cokhihaky.bizz.vn Nhà máy Quy Chế Từ Sơn thuộc DN TNHH Nhà nước 1 thành viên xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí - Tổng DN Máy và Thiết bị Công nghiệp nhamayquyche@gmail.com qctstus@hn.vnn.vn www.tus.vn NSK Vietnam (vòng bi NSK) sales5@gib.vn NUMATEC numatecvn@gmail.com www.numatec.com.vn SPINDEX INDUSTRIES (HANOI) CO., LTD cse@spindex.com.vn Tổng DN Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên info@cns.com.vn www.cns.com.vn Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung TẬP ĐOÀN QUANG TRUNG xnquangtrung@gmail.com www.quangtrungcranes.com.vn Xưởng Cơ Khí Chính Xác Khuôn Mẫu Thuận Lợi khuonmauthuanloi@gmail.com www.khuonmauthuanloi.com PHỤ LỤC SỐ 06. DANH SÁCH PHỎNG VẤN GS. TS. Nguyễn Bách Khoa – Đại học Thương mại GS. TS. Đặng Đình Đào – Đại học Kinh tế Quốc dân GS. TS. Yoshi Takahashi – Đại học Hiroshima, Nhật Bản PGS. TS. Lê Trịnh Minh Châu – Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương, Bộ Công thương PGS. TS. Nguyễn Xuân Quang – Đại học Kinh tế Quốc dân PGS. TS. Nhâm Phong Tuân – Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội TS. Vũ Quang Hùng – Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương, Bộ Công thương TS. Trương Chí Bình – Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương, Bộ Công thương TS. Lục Thị Thu Hường – Đại học Thương mại TS. Trần Huy Phương – Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Ông Tạ Phú Huy – Giám đốc DN CP khuôn mẫu CNC Việt Nam Ông Trần Cao Khánh – Giám đốc DN TNHH Cơ khí và Tự động hóa Công nghiệp Ông Trần Văn Lợi – Giám đốc DN TNHH TM-SX Muối và Cơ khí Dân Tiến Ông Nguyễn Công Trứ – DN CP SX TM Cơ khí Đồng Tiến Ông Vũ Văn Nhân – Giám đốc DN CP BMC Vĩnh Phúc Ông Nguyễn Ngô Long – Giám đốc DN TNHH Cơ Khí - Thương Mại Nhật Long Ông Vũ Tiến Công – Giám đốc Nhà máy Hoàng Vũ số 2,3 và Nhà máy Quyết Thắng, thuộc Tổng DN Inox Hoàng Vũ Ông Hứu Hữu Thịnh – Giám đốc DN TNHH Cơ Khí Chính Xác Thịnh Phát Ông Huỳnh Hữu Quý – Giám đốc DN TNHH Công nghệ Weico Ông Trần Kim Thành – Giám đốc DN TNHH Tân Kim Thành

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxluan_an_nang_luc_cung_ung_cua_doanh_nghiep_cong_nghiep_ho_tr.docx
  • docx3. Tom tat LA 24tr_TA_A5, in 2 mặt, bìa xanh in trang bìa-lót bìa-danh mục công trình vào mặt 1-2-3.docx
  • docx3. Tom tat LA 24tr_TV_A5, in 2 mặt, bìa xanh in trang bìa-lót bìa-danh mục công trình vào mặt 1-2-3.docx
  • docx5. Ket luan diem moi_TA.docx
  • docx5. Ket luan diem moi_TV.docx
  • docx6. Trich yeu LA.docx
Luận văn liên quan