Đề tài Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình tái sản xuất xã hội

Lời nói đầu Trong cuộc sống cũng như trong sản xuất kinh doanh, con người dù đa rất chú ý đề phòng, ngăn ngừa tai nạn nhưng rủi ro vẫn xảy ra, tồn tại và chi phối đến cuộc sống của mỗi người, mỗi doanh nghiệp và toàn xa hội. Chính sự tồn tại của các loại rủi ro là nguồn gốc phát sinh hoạt động dự trữ bảo hiểm. Hoạt động bảo hiểm ra đời và được sử dụng nhằm bồi thường những tổn thất, những rủi ro bất ngờ đối với những người tham gia bảo hiểm. Đối với mỗi đối tượng nhằm phục vụ lợi ích riêng người ta chia bảo hiểm thành nhiều loại khác nhau. Vậy với mỗi hình thức hoạt động của bảo hiểm thì đối tượng của bảo hiểm là gì? cơ chế hình thành và nguyên tắc hoạt động của quỹ bảo hiểm ra sao? Vai trò mà nó có tác động gì đến sản xuất và đời sống của con người? Trong giới hạn một bài viết tiểu luận em không thể đưa ra mọi vấn đề về hoạt động của bảo hiểm. Qua những gì đa được học và tìm hiểu qua sách báo, tạp chí em xin chọn đề tài sau: “ Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình tái sản xuất xa hội” Bài viết gồm có hai phần: I. Vài nét chung về hoạt động bảo hiểm II. Bảo hiểm kinh doanh Mục lục Lời mở đầu I. Những vấn đề chung về bảo hiểm: 1. Phương thức 2. Khái niệm hoạt động của bảo hiểm II. Bảo hiểm kinh doanh: 1. Những vấn đề chung về BHKD 1.1. Khái niệm. 1.2. Hình thức BHKD 1.2.1.Phân loại theo đối tượng bảo hiểm 1.2.2. Phân loại theo phương thức bảo hiểm 2. Cơ chế hình thành, phân phối và sử dụng quỹ BHKD 2.1 Cơ chế hình thành quỹ BHKD 2.1.1.Vốn kinh doanh 2.1.2 Doanh thu và thu nhập 2.2.Phân phối và sử dụng quỹ BHKD 2.2.1.Ký quỹ 2.2.2.Quỹ dự trữ bắt buộc 2.2.3.Bồi thương tổn thất và trả tiển bảo hiểm 2.2.4.Dự phòng nghiệp vụ 2.2.5. Nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước 2.2.6.Chế độ phân phối lợi nhuận 3. Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp KDBH ở Việt Nam 3.1. Hoạt động chung của các doanh nghiệp KDBH ở Việt Nam 3.2. Hoạt động của các doang nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 4. Vai trò của KDBH trong quá tình tái sản xuất xa hội 4.1. Góp phần bảo tồn vốn sản xuất trong kinh doanh và đời sống của người tham gia bảo hiểm 4.2. Hỗ trợ và thực hiện các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất 4.3. Góp phần giảm chi và tăng tích luỹ Kết luận

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2509 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình tái sản xuất xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò tµi: B¶o hiÓm kinh doanh vµ vai trß cña nã ®èi víi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. Lêi nãi ®Çu Trong cuéc sèng còng nh­ trong s¶n xuÊt kinh doanh, con ng­êi dï ®· rÊt chó ý ®Ò phßng, ng¨n ngõa tai n¹n nh­ng rñi ro vÉn x¶y ra, tån t¹i vµ chi phèi ®Õn cuéc sèng cña mçi ng­êi, mçi doanh nghiÖp vµ toµn x· héi. ChÝnh sù tån t¹i cña c¸c lo¹i rñi ro lµ nguån gèc ph¸t sinh ho¹t ®éng dù tr÷ b¶o hiÓm. Ho¹t ®éng b¶o hiÓm ra ®êi vµ ®­îc sö dông nh»m båi th­êng nh÷ng tæn thÊt, nh÷ng rñi ro bÊt ngê ®èi víi nh÷ng ng­êi tham gia b¶o hiÓm. §èi víi mçi ®èi t­îng nh»m phôc vô lîi Ých riªng ng­êi ta chia b¶o hiÓm thµnh nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. VËy víi mçi h×nh thøc ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm th× ®èi t­îng cña b¶o hiÓm lµ g×? c¬ chÕ h×nh thµnh vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña quü b¶o hiÓm ra sao? Vai trß mµ nã cã t¸c ®éng g× ®Õn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña con ng­êi?… Trong giíi h¹n mét bµi viÕt tiÓu luËn em kh«ng thÓ ®­a ra mäi vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm. Qua nh÷ng g× ®· ®­îc häc vµ t×m hiÓu qua s¸ch b¸o, t¹p chÝ em xin chän ®Ò tµi sau: “ B¶o hiÓm kinh doanh vµ vai trß cña nã ®èi víi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi” Bµi viÕt gåm cã hai phÇn: Vµi nÐt chung vÒ ho¹t ®éng b¶o hiÓm B¶o hiÓm kinh doanh Vµi nÐt chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh: Kh¸i niÖm vÒ b¶o hiÓm: XÐt trªn quan ®iÓm céng ®ång, b¶o hiÓm cã thÓ hiÓu lµ ph­¬ng thøc xö lý rñi ro th«ng qua viÖc dù tr÷, ®Ò phßng rñi ro, chuyÓn giao, ph©n t¸n rñi ro nh»m ®¶m b¶o an toµn cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña con ng­êi trong x· héi. XÐt trªn ph­¬ng diÖn tµi chÝnh th× b¶o hiÓm lµ mét ph¹m trï tµi chÝnh g¾n liÒn víi c¸c quan hÖ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph©n phèi vµ sö dông quü b¶o hiÓm. C¸c quan hÖ ph©n phèi ®­îc dùa trªn c¬ së ngang b»ng gi÷a tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi b¶o hiÓm, nh©n ®¹o v× lîi Ých cuéc sèng, ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi gãp phÇn æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng x· héi. B¶o hiÓm lµ nh÷ng quan hÖ kinh tÕ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph©n phèi vµ sö dông quü tiÒn tÖ tËp trung. Quü b¶o hiÓm- nh»m xö lý c¸c rñi ro, c¸c biÕn cè b¶o hiÓm, ®¶m b¶o cho qu¸ t×nh t¸i s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña x· héi ®­îc diÔn ra b×nh th­êng. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm. 2.1. Nguyªn t¾c lÊy sè ®«ng bï sè Ýt: Víi sè phÝ b¶o hiÓm thÊp mµ ng­êi tham gia nép cho doanh nghiÖp b¶o hiÓm, hä sÏ lµ chñ nî ®èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm víi cam kÕt sÏ tr¶ mét sè tiÒn rÊt lín khi x¶y rñi ro. ChÝnh v× vËy cÇn huy ®éng sù tham gia cña nhiÒu ng­êi, hä cïng ®ãng gãp møc gãp cã thÓ chÊp nhËn ®­îc ®Ó bï ®¾p cho mét sè Ýt ng­êi gÆp rñi ro. 2.2. Nguyªn t¾c sµng läc rñi ro: §èi víi c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm, kh«ng ph¶i bÊt cø rñi ro nµo còng cã thÓ chÊp nhËn v× nã sÏ liªn quan ®Õn sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ph¶i chi tr¶ trong t­¬ng lai. Do ®ã, c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm cè g¾ng sµng läc rñi ro trÇm träng vµ cã nh÷ng ph­¬ng thøc tËp hîp th«ng tin ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn trong tiÕp nhËn b¶o hiÓm. 2.3. Nguyªn t¾c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm: Dùa trªn “gi¸ cña c¸c rñi ro” ®Ó ®Þnh phÝ b¶o hiÓm míi b¶o ®¶m ®­îc sù c«ng b»ng ®èi víi ng­êi tham gia b¶o hiÓm. Víi nh÷ng rñi ro cã x¸c xuÊt x¶y ra lín, thiÖt h¹i nhiÒu th× ng­êi tham gia b¶o hiÓm ph¶i tr¶ phÝ cao vµ ng­îc l¹i. 2.4. Nguyªn t¾c thËn träng: Nhµ b¶o hiÓm lu«n lµ con nî ®èi víi ng­êi tham gia b¶o hiÓm cho nªn vÊn ®Ò an toµn tµi chÝnh v¬Ý nhµ b¶o hiÓm bao giê còng ®Æt lªn hµng ®Çu. Nguyªn t¾c thËn träng ph¶i ®­îc tu©n thñ ngay tõ khi ký kÕt hîp ®ång, ®¸nh gi¸ rñi ro b¶o hiÓm… II. B¶o hiÓm kinh doanh: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hiÓm kinh doanh: 1.1. Kh¸i niÖm: B¶o hiÓm kinh doanh lµ c¸c quan hÖ kinh tÕ g¾n liÒn víi viÖc huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh th«ng qua sù ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc vµ c¸c c¸ nh©n tham gia b¶o hiÓm ®Ó lËp quü b¶o hiÓm, ph©n phèi, sö dông chóng ®Ó tr¶ tiÒn b¶o, båi th­êng tæn thÊt cña c¸c ®èi t­îng b¶o hiÓm khi c¸c sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra. VËy nguån tµi chÝnh ®Ó t¹o lËp quü BHKD lµ do nh÷ng ng­êi tham gia b¶o hiÓm ®ãng gãp d­íi h×nh thøc phÝ. Môc ®Ých sö dông quü BHKD tr­íc hÕt lµ ®Ó bï ®¾p, båi th­êng nh÷ng tæn thÊt cho c¸c ®èi t­îng b¶o hiÓm khi x¶y ra rñi ro bÊt ngê ®èi víi ng­êi tham gia b¶o hiÓm nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi ®­îc tiÕn hµnh b×nh th­êng vµ æn ®Þnh ®êi sèng cu¶ nh÷ng tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia b¶o hiÓm. §iÒu kiÖn båi th­êng cña BHKD lµ ph¶i cã tæn thÊt thùc tÕ x¶y ra trong ph¹m vi b¶o hiÓm vµ do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan ngÉu nhiªn, bÊt ngê ®Õn víi ®èi t­îng b¶o hiÓm. 1.2. H×nh thøc b¶o hiÓm kinh doanh: Ngµy nay, c¸c ho¹t ®éng b¶o hiÓm ®· ®i vµo tõng lÜnh vùc cña ®êi sèng s¶n xuÊt vµ kinh doanh, ph¹m vi ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm còng ngµy cµng ®­îc më réng. ë n­íc ta hiÖn nay cã trªn 20 nghiÖp vô b¶o hiÓm: B¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, B¶o hiÓm th©n tµu, B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ tµu, chñ xe c¬ giíi… §Ó tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c dÞch vô b¶o hiÓm cã hiÖu qu¶ theo c¸c tiªu thøc vµ yªu cÇu qu¶n lý kh¸c nhau mµ cã c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau. 1.2.1. Ph©n lo¹i theo ®èi t­îng b¶o hiÓm: B¶o hiÓm tµi s¶n: §èi t­îng b¶o hiÓm lµ gi¸ trÞ cña c¶i vËt chÊt thuéc së h÷u kh¸c nhau trong x· héi. Gi¸ trÞ b¶o hiÓm lµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n b¶o hiÓm, lµ c¨n cø ®Ó tÝnh phÝ b¶o hiÓm vµ giíi h¹n thanh to¸n tiÒn båi th­êng b¶o hiÓm cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù: §èi t­îng b¶o hiÓm d©n sù lµ tr¸ch nhiªm d©n sù cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm. B¶o hiÓm chØ chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng thiÖt h¹i (tr¸ch nhiÖm cña ng­êi tham gia) kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng thiÖt h¹i cña ng­êi tham gia còng nh­ tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt h×nh sù. B¶o hiÓm con ng­êi: §èi t­îng b¶o hiÓm lµ sinh m¹ng, t×nh tr¹ng søc khoÎ vµ kh¶ n¨ng lao ®éng cña con ng­êi. 1.2.2. Ph©n lo¹i theo ph­¬ng thøc ho¹t ®éng: B¶o hiÓm b¾t buéc: Lµ h×nh thøc b¶o hiÓm ®­îc ph¸p luËt nhµ n­íc quy ®Þnh b¾t buéc ®èi víi c¶ nhµ b¶o hiÓm vµ ng­êi tham gia b¶o hiÓm. T¨ng c­êng vai trß qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®èi víi ®èi t­îng cã liªn quan ®Õn lîi Ých vµ an toµn chung cña x· héi nh­: B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ng­êi thø ba, B¶o hiÓm tai n¹n hµnh kh¸ch ®i l¹i trªn c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng, «t«… B¶o hiÓm tù nguyÖn: Lµ h×nh thøc b¶o hiÓm dùa trªn nguyªn t¾c tho¶ thuËn gi÷a ng­êi tham gia b¶o hiÓm vµ nhµ b¶o hiÓm tù nguyÖn ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm víi nhau theo quy t¾c vµ ®iÒu kiÖn cña b¶o hiÓm ®· ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh. B¶o hiÓm tù nguyÖn cã hiÖu lùc trong ph¹m vi, thêi h¹n theo hîp ®ång ®· ký kÕt vµ sau khi ®· ®ãng phÝ b¶o hiÓm: vÝ dô nh­ c¸c dÞch vô vÒ b¶o hiÓm nh©n thä. C¬ chÕ h×nh thµnh, ph©n phèi vµ sö dông quü b¶o hiÓm kinh doanh: B¶n chÊt cña BHKD trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ nh÷ng quan hÖ kinh tÕ n¶y sinh trong ph©n phèi c¸c nguån tµi chÝnh th«ng qua viÖc t¹o lËp vµ sö dông qòy b¶o hiÓm nh»m båi th­êng nh÷ng tæn thÊt bÊt ngê cho c¸c ®èi t­îng ®­îc b¶o hiÓm nh»m b¶o ®¶m an toµn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ ®êi sèng cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm. 2.1: C¬ chÕ h×nh thµnh quü BHKD: 2.1.1: Vèn kinh doanh : Trªn ph­¬ng diÖn ph¸p lý, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm cã thÓ lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, c¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty liªn doanh… Mçi mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã thÓ cã c¸c c¸ch thøc kh¸c nhau ®Ó huy ®éng c¸c nguån vèn ban ®Çu cña m×nh. §Ó ®­îc phÐp ho¹t ®éng kinh doanh trong bÊt kú lÜnh vùc nµo, hay trong lÜnh vùc b¶o hiÓm, nhµ n­íc yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o møc vèn cè ®Þnh. VD: Møc vèn nµy quy ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ViÖt Nam, c«ng ty liªn doanh lµ 20 tû ®ång ViÖt Nam hay 2 triÖu USD, chi nh¸nh tæ chøc b¶o hiÓm n­íc ngoµi hoÆc 100% vèn n­íc ngoµi lµ 5 triÖu USD. 2.1.2: Doanh thu vµ thu nhËp: Doanh thu cña c«ng ty b¶o hiÓm lµ toµn bé sè tiÒn c«ng ty b¶o hiÓm thu ®­îc trong mét thêi gian kinh doanh nhÊt ®Þnh th­êng lµ mét n¨m. Doanh thu bao gåm c¸c kho¶n: Thu kinh doanh b¶o hiÓm: Doanh thu cña c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm gèc, thu tõ hîp ®ång nhËn t¸i b¶o hiÓm Thu tõ hîp ®ång nh­îng t¸i b¶o hiÓm. Doanh thu lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty b¶o hiÓm. Doanh thu cao chøng tá l­îng kh¸ch hµng cµng lín ®¶m b¶o nguyªn t¾c lÊy sè ®«ng bï sè Ýt cña ho¹t ®éng b¶o hiÓm, lµ c¬ së ®Ó dµn tr¶i, san sÎ rñi ro. Doanh thu cao th× c«ng ty sÏ cã tiÒm n¨ng kinh tÕ, kh¶ n¨ng thanh to¸n còng nh­ n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm. Theo ®iÒu 1, nghÞ ®Þnh100- CP ngµy 18/12/1998 CP vÒ kinh doanh b¶o hiÓm: “ Ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm lµ viÖc doanh nghiÖp chÊp nhËn rñi ro trªn c¬ së ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ®ãng mét kho¶n tiÒn gäi lµ phÝ b¶o hiÓm ®Ó doanh nghiÖp b¶o hiÓm khi x¶y ra tr­êng hîp thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm. Ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm gåm ho¹t ®éng kinh doanh t¸i b¶o hiÓm vµ ho¹t ®éng trung gian b¶o hiÓm”. VËy trong ho¹t ®éng KDBH th× nguån thu quan träng nhÊt ®Ó t¹o nªn doanh thu cña c¸c doanh nghiÖp lµ phÝ b¶o hiÓm. PhÝ b¶o hiÓm lµ kho¶n tiÒn mµ ng­êi tham gia b¶o hiÓm tr¶ cho nhµ b¶o hiÓm ®Ó nhËn ®­îc sù b¶o ®¶m tr­íc nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. Hay nãi c¸ch kh¸c phÝ b¶o hiÓm chÝnh lµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm b¶o hiÓm, v× vËy viÖc x¸c ®Þnh møc phÝ b¶o hiÓm hîp lý sÏ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. ViÖc x¸c ®Þnh møc phÝ cÇn ph¶i tÝnh ®Õn c¸ yÕu tè: L¹m ph¸t, tû suÊt doanh lîi, quan hÖ cung cÇu cña s¶n phÈm b¶o hiÓm trªn thÞ tr­êng… Ngoµi ra, nguån thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp KDBH lµ nh©n tè quan träng lµm t¨ng lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm. Nguån thu nµy bao gåm c¸c kho¶n l·i tiÒn göi ng©n hµng, thu tõ lîi tøc cæ phÇn, cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, thu tõ kinh doanh tiÒn tÖ… 2.2.Ph©n phèi vµ sö dông quü b¶o hiÓm kinh doanh: Qu¸ tr×nh ph©n phèi vµ sö dông quü BHKD g¾n víi chøc n¨ng gi¸m ®èc b»ng tiÒn ®èi víi viÖc t¹o lËp vµ sö dông quü nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi kinh doanh b¶o hiÓm ®¹t ®­îc doanh thu cao nhÊt. Chøc n¨ng gi¸m ®èc cña BHKD ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c, quy t¾c, néi dung t¹o lËp vµ sö dông quü nh»m ®¶m b¶o tÝnh môc ®Ých, tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh hiÖu qu¶ kÞp thêi cña viÖc t¹o lËp vµ sö dông quü. 2.2.1. Ký quü: C¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i thùc hiÖn ký quü t¹i ng©n hµng vµ h­ëng l·i trªn sè tiÒn ký quü, trong tr­êng hîp doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n th× cã thÓ sö dông t¹m thêi sè tiÒn nµy vµ bæ xung chóng trong vßng 90 ngµy. Ký quü lµ ph­¬ng tiÖn gióp cho nhµ n­íc kiÓm tra kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÑen c¸c cam kÕt cña m×nh ®èi víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm. 2.2.2. Quü dù tr÷ b¾t buéc: C¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i trÝch 1 tû lÖ % nhÊt ®Þnh trªn l·i rßng hµnh n¨m ®Ó lËp quü dù tr÷ b¾t buéc. Quü nµy ®¶m b¶o bæ xung cho quü dù phßng trong tr­êng hîp quü nµy ®ù¬c lËp kh«ng ®ñ vµ lµm t¨ng quy m« vèn cña doanh nghiÖp. 2.2.3.Båi th­êng tæn thÊt vµ tr¶ tiÒn b¶o hiÓm: Trong ho¹t ®éng kinh doanh bo¶ hiÓm th× chi båi th­êng lµ néi dung chi chñ yÕu gåm cã: TiÒn tr¶ b¶o hiÓm trong c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä, khi ®Õn h¹n hîp ®ång hoÆc khi cã sù cè b¶o hiÓm x¶y ra. Tr¶ tiÒn b¶o hiÓm trong b¶o hiÓm tai n¹n, bÖnh tËt, èm ®au cÇn ph¶i kh¸m ch÷a, ®iÒu trÞ, phÉu thuËt. Tr¶ tiÒn båi th­êng tæn thÊt trong c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm thiÖt h¹i khi c¸c rñi ro x¶y ra. Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c néi dung chi phÝ kinh doanh kh¸c: chi phÝ hoµn thiÖn b¶o hiÓm gèc, chi l­¬ng, dÞch vô… 2.2.4. Dù phßng nghiÖp vô: C¸c doanh nghiÖp ph¶i lËp quü dù phßng nghiÖp vô vµ ghi chóng vµo tµi s¶n nî nh»m thùc hiÖn c¸c cam kÕt cña m×nh ®èi víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm vµ ng­êi ®ù¬c h­ëng hîp ®ång b¶o hiÓm. 2.2.5. NghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n­íc: C¸c doanh nghiÖp KDBH c¸c dÞch vô b¶o hiÓm theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh nh»m môc ®Ých kiÕm lêi nªn ph¶i cã nghÜa vô nép c¸c kho¶n thu cho nhµ n­íc- NghÜa vô nép thuÕ cña doanh nghiÖp KDBH. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh cho c¸c ho¹t ®éng ph¸t sinh doanh thu nh­ tÝnh trªn c¸c kho¶n phÝ b¶o hiÓm gèc, phÝ nhËn t¸i b¶o hiÓm tõ kinh doanh bÊt ®éng s¶n… ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tÝnh trªn c¸c kho¶n lîi tøc thu ®­îc tõ ho¹t ®éng KDBH, ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c… 2.2.6. ChÕ ®é ph©n phèi lîi nhuËn: Thu nhËp cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm sau khi ®· nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng ®ù¬c coi lµ chi phÝ hîp lý khi tÝnh thuÕ cßn l¹i lµ ®­îc gi÷ l¹i ®Ó lËp quü dù tr÷ b¾t buéc, sau ®ã ®­îc sö dông theo tõng m« h×nh doanh nghiÖp KDBH. Ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c¸c DN KDBH ë ViÖt Nam. 3.1.Ho¹t ®«ng chung cña c¸c DN KDBH t¹i ViÖt Nam: Kinh doanh b¶o hiÓm võa mang tÝnh chÊt båi hoµn, võa kh«ng mang tÝnh chÊt båi hoµn. ChÝnh ®iÒu nµy t¹o ra tiÒn ®Ò kh¸ch quan cho tÝnh th­¬ng m¹i cña ho¹t ®éng KDBH. Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña tÝnh chÊt båi hoµn t¹o ra tÝnh nhµn rçi cña vèn b¶o hiÓm trong nh÷ng thêi gian nhÊt ®Þnh, cho phÐp nhµ b¶o hiÓm cã thÓ sö dông nã tham gia vµo thÞ tr­êng tµi chÝnh ®Ó sinh lîi. ViÖc ®Çu t­ cña nhµ b¶o hiÓm cÇn rÊt thËn träng nÕu kh«ng sÏ rÊt nguy hiÓm cho nh÷ng ng­êi tham gia b¶o hiÓm, Nhµ n­íc ®ßi hái c¸c doanh nghiÑp b¶o hiÓm ph¶i thùc hiÖn c¸c cam kÕt cña m×nh b»ng c¸c rµi s¶n cã thÓ thùc hiÖn trªn b¶ng tæng kÕt tµi s¶n. Ngoµi ra còng cã nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò ®Çu t­ vèn cña doanh nghiÖp KDBH. T¹i ®iÒu 98- §Çu t­ vèn NghÞ ®Þnh sè 100CP quy ®Þnh: (1). ViÖc ®Çu t­ vèn cña DNBH ph¶i ®¶m b¶o an toµn, hiÖu qu¶ vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu chi tr¶ th­êng xuyªn cho c¸c cam kÕt theo hîp ®ång b¶o hiÓm. (2). Doanh nghiÖp b¶o hiÓm chØ ®­îc sö dông vèn nhµn rçi cña m×nh ®Ó ®Çu t­ ë ViÖt Nam trong c¸c lÜnh vùc sau: Mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ Mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu doanh nghiÖp Kinh doanh bÊt ®éng s¶n Gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c Cho vay theo quy ®Þnh cña luËt c¸c tæ chøc tÝn dông Göi tiÒn t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông. (3). ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ c¸c danh môc ®Çu t­ thuéc c¸c lÜnh vùc t¹i kho¶n 2 ®iÒu 98 vµ tû lÖ vèn nhµn rçi ®­îc phÐp ®Çu t­ vµo mçi danh môc ®Çu t­ nh»m ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp b¶o hiÓm lu«n duy tr× ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña kinh doanh b¶o hiÓm tr­íc hÕt lµ v× quyÒn lîi cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm. Nh­ng v× BHKD lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu dùa trªn c¸c rñi ro vËy nªn ®Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i cña m×nh nhµ b¶o hiÓm còng cã mét sè nguyªn t¾c kh¸c nh»m ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng KDBH cña m×nh ®ång thêi lµm t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm trong tr­êng hîp rñi ro x¶y ra: + Nguyªn t¾c ph©n chia rñi ro trong ®Çu t­: c¸c kho¶n ®Çu t­ phÇn vèn nhµn rçi cña c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc trÇn ®­îc nhµ n­íc quy ®Þnh. + Nguyªn t¾c ph©n t¸n rñi ro, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ph¶i ph©n t¸n rñi ro trong ®Çu t­ vµ c¸c lÜnh vùc kinh doanh bÊt ®éng s¶n. §Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c trong ®Çu t­, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã tÝnh n¨ng ®éng vµ tr¸ch nhiÖm cao trong qu¶n lý tµi chÝnh. Ngoµi viÖc ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c kho¶n ®Çu t­, h¹ch to¸n chÝnh s¸ch kÕt qu¶ ho¹t ®éng cÇn ph¶i ®Þnh gi¸ chÝnh x¸c c¸c gi¸ trÞ tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp. 3.2. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kinh doannh trong lÜnh vùc b¶o hiÓm nh©n thä: Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch më cña cña chÝnh phñ ViÖt Nam, ngoµi nh÷ng c«ng ty b¶o hiÓm ra ®êi tõ rÊt l©u t¹i ViÖt Nam- c«ng ty B¶o ViÖt thµnh lËp ngµy 15/01/1965… th× nay ®· cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty KDBH ra ®êi nh­ c«ng ty b¶o hiÓm thµnh phè Hå CHÝ Minh (B¶o Minh), c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex- PJICO, c«ng ty b¶o hiÓm dÇu khÝ ViÖt Nam(PVIC)… Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr­êng ®· t¹o m«i tr­êng kinh doanh cho c¸c ho¹t ®éng b¶o hiÓm. §ång thêi chÝnh sù ph¸t triÓn cña ngµnh b¶o hiÓm ®· khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ b»ng vai trß æn ®Þnh nÒn kinh tÕ x· héi vµ vai trß trung gian tµi chÝnh. ë ®©y em xin ®Ò cËp ®Õn thÞ tr­êng b¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam. ThÞ tr­êng b¶o hiÓm nh©n thä lµ mét thÞ tr­êng rÊt míi vµ rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp KDBH. Tuy thêi gian ho¹t ®éng t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam ch­a l©u nh­ng nã ®· thùc sù ®em l¹i kÕt qu¶ rÊt ®¸ng tù hµo vµ nhanh chãng kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Tõ n¨m 1996 chØ cã B¶o ViÖt tham gia vµo thÞ tr­êng nµy nh­ng ®Õn nay ®· cã 5 doanh nghiÖp ho¹t ®éng: B¶o ViÖt ( tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam, doanh nghiÖp Nhµ n­íc), c«ng ty liªn doanh TNHH b¶o hiÓm- B¶o Minh CMG, c«ng ty TNHH b¶o hiÓm Manufife, c«ng ty TNHH b¶o hiÓm Prudential ViÖt Nam vµ c«ng ty TNHH b¶o hiÓm quèc tÕ Mü- AIA. N¨m 2000 doanh thu phÝ b¶o hiÓm nh©n thä toµn thÞ tr­êng ®¹t 1280 tû VND víi gÇn mét triÖu hîp ®ång cã hiÖu lùc. Nh­ng ®Õn n¨m 2001 th× doanh thu phÝ ®¹t kho¶ng 2775 triÖu tû ®ång ( t­¬ng ®­¬ng víi 0,55% GDP), sè l­îng hîp ®ång cã hiÖu lùc ®¹t kho¶ng 1,6 triÖu. Víi viÖc x©y dùng m¹ng l­íi kinh doanh réng kh¾p, ®a d¹ng ho¸ c¸c kªnh ph©n phèi, c¸c doanh nghiÖp BHNT, ®iÓn h×nh lµ B¶o ViÖt ®· x©y dùng ®­îc m¹ng l­íi cung cÊp dÞch vô réng kh¾p c¶ n­íc, ®¸p øng nhu cÇu cña mäi tÇng líp nh©n d©n. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng hoµn thiÖn vµ linh ho¹t h¬n. C¸c doanh nghiÖp còng b¾t ®Çu hîp t¸c víi ng©n hµng trong viÖc thu phÝ, ®iÓn h×nh lµ sù hîp t¸c gi÷a B¶o ViÖt Víi ng©n hµng ¸ Ch©u-ACB, Gi÷a Prudential víi ACB… Theo b¸o Th­¬ng M¹i ngµy 26/04/2002, ho¹t ®éng KDBH qua ng©n hµng gi÷a Prudential vµ ACB võa chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng dÞch vô t­ vÊn b¶o hiÓm nh©n thä qua ng©n hµng. 18 quÇy t­ vÊn dÞch vô tµi chÝnh cña Prudential ®Æt t¹i héi së vµ chi nh¸nh cña ACB t¹i 5 tØnh thµnh phè lín, ®· lµm ®a d¹ng ho¸ kªnh ph©n phèi s¶n xuÊt dÞch vô cña Prudential vµ ACB t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. C¸c s¶n phÈm ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó cïng víi h×nh thøc ®ãng phÝ, víi nh÷ng thêi h¹n b¶o hiÓm, ph­¬ng ¸n b¶o hiÓm ngµy cµng linh ho¹t h¬n, phôc vô tèt cho nhu cÇu thÞ tr­êng cßn rÊt míi mÎ t¹i ViÖt Nam BHNT lµ ngµnh kinh doanh mang ý nghÜa x· héi s©u s¾c, do vËy Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî, thóc ®Èy ngµnh BHNT ph¸t triÓn nh­: chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­, chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ thu nhËp ®èi víi nh÷ng ng­êi tham gia BHNT… Vai trß cña kinh doanh b¶o hiÓm trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi: X· héi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i s¶n xuÊt, x· héi lh«ng thÓ ngõng s¶n xuÊt còng nh­ kh«ng thÓ ngõng tiªu dïng. Trong bÊt cø x· héi nµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng ph¶i th­êng xuyªn ®æi míi. Th­êng xuyªn ®æi míi mµ kh«ng lÆp l¹i qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ t¸i s¶n xuÊt. VËy BHKD cã vai trß nh­ thÕ nµo trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng mµ c¸c nhµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã vai trß rÊt to lín. Nã kh«ng nh÷ng cã vai trß gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho c¸c ®èi t­îng thuéc khu vùc Nhµ n­íc mµ cßn v­¬n tíi duy tr× vµ ph¸t triÓn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, ®êi sèng cña mäi ®èi t­îng, mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi. Ho¹t ®éng KDBH mang tÝnh chÊt kinh doanh- kiÕm ®­îc nhiÒu lîi nhuËn. VËy muèn kiÕm ®­îc nhiÒu lîi nhuËn th× tr­íc tiªn cÇn ph¶i b¶o toµn ®­îc vèn vµ ph¶i cã nh­ng ho¹t ®éng kinh doanh nh­ thÕ nµo ®Ó t¨ng ®­îc nhiÒu lîi nhuËn hay nãi c¸ch kh¸c ®ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. VËy KDBH cã nh÷ng vai trß g× ®èi víi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. 4.1. Gãp phÇn b¶o toµn vèn s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh ®êi sèng cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm: ViÖc t¹o lËp quü b¶o hiÓm vµ ph­¬ng ph¸p sö dông quü ®Ó båi th­êng, b¶o toµn vèn s¶n xuÊt kinh doanh, æn ®Þnh ®êi sèng cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm tr­íc nh÷ng tæn thÊt vµ rñi ro ®ång thêi gi¶i quyÕt båi th­êng kÞp thêi ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm, gióp hä æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh nhanh chãng kh«i phôc tæn thÊt gióp cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nhanh h¬n. 4.2.Hç trî vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt: §Ò phßng ng¨n ngõa, h¹n chÕ tæn thÊt lµ t¸c dông cã ý nghÜa tÝch cùc cña ho¹t ®éng b¶o hiÓm ®èi víi bÊt kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo cña doanh nghiÖp. Bëi v×, nÕu c¸c doanh nghiÖp tæ chøc tèt c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng, h¹n chÕ rñi ro bÊt ngê cã hiÖu qu¶ sÏ gi¶m ®­îc chi båi th­êng b¶o ®¶m an toµn cho s¶n xuÊt, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh doanh cho doanh nghiÖp. 4.3.Gãp phÇn gi¶m chi vµ t¨ng tÝch luü cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc: ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Nhµ n­íc dÇn xo¸ bá bao cÊp, thùc hiÖn chÕ ®é giao vèn, b¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn vèn, c¸c doanh nghiÖp ®­îc phÐp tham gia b¶o hiÓm ( phÝ b¶o hiÓm ®­îc h¹ch to¸n vµ gi¸ thµnh) ®Ó b¶o toµn vèn khi gÆp rñi ro bÊt ngê. Th«ng qua ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, Ng©n s¸ch Nhµ n­íc sÏ gi¶m ®­îc kho¶n trî cÊp bï ®¾p tæn thÊt do thiªn tai g©y ra ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ mµ vÉn ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ph¸t triÓn b×nh th­êng. Trong doanh nghiÖp KDBH, c¸c dÞch vô b¶o hiÓm theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh. Cho nªn c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i cã nghÜa vô nép c¸c kho¶n thu cho nhµ n­íc nh­ thuÕ doanh thu (4%), thuÕ lîi tøc vèn (50%), thuÕ vèn… sè tiÒn mµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm nép Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ph¶n ¸nh tæng hîp chÊt l­îng uy tÝn ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm ®èi víi kinh tÕ x· héi. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ngµy cµng cã vai trß vµ ý nghÜa quan träng ®èi víi nh÷ng ng­êi tham gia b¶o hiÓm vµ lîi Ých toµn x· héi. Môc tiªu quan träng vµ cã ý nghÜa ®èi víi bÊt kú lÜnh vùc kinh doanh nµo ®ã chÝnh lµ lîi nhuËn. Nh­ng c¸c doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm kh«ng thÓ bá qua ®­îc nh÷ng môc tiªu kh¸c vµ còng kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ b¶o vÖ lîi Ých cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm, kÞp thêi bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt cho hä ®Ó hä nhanh chãng æn ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt… §ång thêi c¸c doanh nghiÖp nµy còng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. §Ó ho¹t ®éng b¶o hiÓm ®­îc diÔn ra mét c¸ch b×nh th­êng vµ thuËn lîi c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i chuÈn bÞ kü cµng mäi viÖc tõ nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tõ viÖc ®Þnh gi¸ c¸c rñi ro, ®Þnh phÝ b¶o hiÓm… ®Õn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång. Thªm vµo ®ã lµ sù quan t©m cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp b»ng c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­, gi¶m thuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi tham gia b¶o hiÓm… Bµi viÕt trªn ®©y ch¾c ch¾n sÏ cßn cã nh÷ng thiÕu sãt kh«ng nhá, tuy nhiªn em hy väng r»ng nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc nªu nªn ë bµi viÕt nµy ®· nªu lªn ®­îc nh÷ng kh¸i qu¸t chung nhÊt vÒ ho¹t ®éng cßn rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng nµy ë ViÖt Nam. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp cña thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Tµi liÖu tham kh¶o Lý thuyÕt tµi chÝnh- Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi. Tµi chÝnh-Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi. Mét sè ®iÒu cÇn biÕt vÒ ph¸p lý trong BHKD -Tr­¬ng Méng L©m- - L­u Nguyªn Kh¸nh- B¸o th­¬ng m¹i Thêi B¸o kinh tÕ ViÖt Nam Môc lôc Lêi më ®Çu Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hiÓm: Ph­¬ng thøc Kh¸i niÖm ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm B¶o hiÓm kinh doanh: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ BHKD Kh¸i niÖm. H×nh thøc BHKD 1.2.1.Ph©n lo¹i theo ®èi t­îng b¶o hiÓm 1.2.2. Ph©n lo¹i theo ph­¬ng thøc b¶o hiÓm C¬ chÕ h×nh thµnh, ph©n phèi vµ sö dông quü BHKD C¬ chÕ h×nh thµnh quü BHKD 2.1.1.Vèn kinh doanh 2.1.2 Doanh thu vµ thu nhËp 2.2.Ph©n phèi vµ sö dông quü BHKD 2.2.1.Ký quü 2.2.2.Quü dù tr÷ b¾t buéc 2.2.3.Båi th­¬ng tæn thÊt vµ tr¶ tiÓn b¶o hiÓm 2.2.4.Dù phßng nghiÖp vô 2.2.5. NghÜa vô ®èi víi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc 2.2.6.ChÕ ®é ph©n phèi lîi nhuËn Ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp KDBH ë ViÖt Nam Ho¹t ®éng chung cña c¸c doanh nghiÖp KDBH ë ViÖt Nam Ho¹t ®éng cña c¸c doang nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc b¶o hiÓm nh©n thä Vai trß cña KDBH trong qu¸ t×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi 4.1. Gãp phÇn b¶o tån vèn s¶n xuÊt trong kinh doanh vµ ®êi sèng cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm Hç trî vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt Gãp phÇn gi¶m chi vµ t¨ng tÝch luü KÕt luËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình tái sản xuất xã hội.DOC
Luận văn liên quan