Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng lẫn nhau giữa các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Hồng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Theo đánh giá của Bộ Chính trị, sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về thu hút, quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã phát triển nhanh và có hiệu quả, trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng sôi động, nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn với công nghệ hiện đại đã đầu tư vào nước ta; quy mô vốn và chất lượng dự án tăng, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động; nâng cao trình độ, năng lực sản xuất; tăng thu ngân sách nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế (Nghị quyết số 50-NQ/TW, 2019)

pdf211 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng lẫn nhau giữa các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Hồng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thị Thanh Hương (2019), ‘Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và một số tác động đến Việt Nam’, Tạp chí Tài chính, truy cập ngày ngày 07/7/2020, từ mot-so-tac-dong-den-viet-nam-309898.html. 111. Trinh, N. H. (2013), ‘Agglomeration economies and the location of foreign direct investment: Empirical evidence from Vietnam’, Asian Economic and Financial Review, 3(4), 512–531. 112. Tuyết Ánh (2013), ‘Vẽ lại lợi thế kinh tế vùng Đồng bằng Sông Hồng’, Báo Đầu tư Online, truy cập ngày 09/7/2020, từ https://baodautu.vn/ve-lai-loi-the- kinh-te-vung-dong-bang-song-hong-d3080.html. 113. Tư Giang (2020), ‘7 vùng trên cả nước không nên chỉ là câu lạc bộ vui vẻ’, Báo Vietnamnet, truy cập ngày 29 tháng 8 năm 2020, từ https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/7-vung-tren-ca-nuoc-khong-nen-chi-la- cau-lac-bo-vui-ve-647132.html. 114. UBND thành phố Hà Nội (2016), Hợp tác phát triển vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô 2016, Nhà xuất bản Hà Nội. 115. Vega SH, Elhorst JP (2015), ‘The SLX Model’, Journal of Regional Science, 2015;55(3):339–363. 116. Võ Thanh Thu (2008), Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà xuất bản thống kê, Hà Nội. 173 117. Võ Văn Dứt, Nguyễn Thị Phương Nga (2015), ‘Ảnh hưởng của tham nhũng đến dòng vốn Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các quốc gia Châu Á’, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 6 năm 2015. 118. Vũ Chí Lộc (2012), Giáo trình Đầu tư quốc tế, Nhà xuất bản Đại học quốc gia, Hà Nội. 174 PHỤ LỤC 1 Bảng 1: Kiểm định Moran's I năm 2010 Bảng 2: Kiểm định Moran's I năm 2011 Bảng 3: Kiểm định Moran's I năm 2012 Smallest maximum distance: 5.00 Largest minimum distance: 1.00 Maximum distance: 10.0 3rd quartile distance: 6.0 Median distance: 4.0 1st quartile distance: 2.0 Minimum distance: 1.0 Friction parameter: 1 Distance band: 0 < d <= 4 Dimension: 11x11 1. Inverse distance weights matrix weights fdi 0.203 -0.100 0.137 2.206 0.014 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 4.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix Smallest maximum distance: 5.00 Largest minimum distance: 1.00 Maximum distance: 10.0 3rd quartile distance: 6.0 Median distance: 4.0 1st quartile distance: 2.0 Minimum distance: 1.0 Friction parameter: 1 Distance band: 0 < d <= 4 Dimension: 11x11 1. Inverse distance weights matrix weights fdi 0.266 -0.100 0.145 2.526 0.006 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 4.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix Smallest maximum distance: 5.00 Largest minimum distance: 1.00 Maximum distance: 10.0 3rd quartile distance: 6.0 Median distance: 4.0 1st quartile distance: 2.0 Minimum distance: 1.0 Friction parameter: 1 Distance band: 0 < d <= 4 Dimension: 11x11 1. Inverse distance weights matrix weights 175 Bảng 4: Kiểm định Moran's I năm 2013 Bảng 5: Kiểm định Moran's I năm 2014 fdi 0.247 -0.100 0.123 2.825 0.002 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 4.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix Smallest maximum distance: 5.00 Largest minimum distance: 1.00 Maximum distance: 10.0 3rd quartile distance: 6.0 Median distance: 4.0 1st quartile distance: 2.0 Minimum distance: 1.0 Friction parameter: 1 Distance band: 0 < d <= 4 Dimension: 11x11 1. Inverse distance weights matrix weights fdi 0.397 -0.100 0.139 3.584 0.000 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 4.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix Smallest maximum distance: 5.00 Largest minimum distance: 1.00 Maximum distance: 10.0 3rd quartile distance: 6.0 Median distance: 4.0 1st quartile distance: 2.0 Minimum distance: 1.0 Friction parameter: 1 Distance band: 0 < d <= 4 Dimension: 11x11 1. Inverse distance weights matrix weights fdi 0.492 -0.100 0.139 4.255 0.000 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 4.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix 176 Bảng 6: Kiểm định Moran's I năm 2015 Bảng 7: Kiểm định Moran's I năm 2016 Bảng 8: Kiểm định Moran's I năm 2017 Smallest maximum distance: 5.00 Largest minimum distance: 1.00 Maximum distance: 10.0 3rd quartile distance: 6.0 Median distance: 4.0 1st quartile distance: 2.0 Minimum distance: 1.0 Friction parameter: 1 Distance band: 0 < d <= 4 Dimension: 11x11 1. Inverse distance weights matrix weights fdi 0.380 -0.100 0.135 3.543 0.000 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 4.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix Smallest maximum distance: 5.00 Largest minimum distance: 1.00 Maximum distance: 10.0 3rd quartile distance: 6.0 Median distance: 4.0 1st quartile distance: 2.0 Minimum distance: 1.0 Friction parameter: 1 Distance band: 0 < d <= 4 Dimension: 11x11 1. Inverse distance weights matrix weights fdi 0.329 -0.100 0.135 3.173 0.001 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 4.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix Smallest maximum distance: 5.00 Largest minimum distance: 1.00 Maximum distance: 10.0 3rd quartile distance: 6.0 Median distance: 4.0 1st quartile distance: 2.0 Minimum distance: 1.0 Friction parameter: 1 Distance band: 0 < d <= 4 Dimension: 11x11 1. Inverse distance weights matrix weights 177 Bảng 9: Kiểm định Moran's I năm 2018 fdi 0.261 -0.100 0.176 2.047 0.020 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 4.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix Smallest maximum distance: 5.00 Largest minimum distance: 1.00 Maximum distance: 10.0 3rd quartile distance: 6.0 Median distance: 4.0 1st quartile distance: 2.0 Minimum distance: 1.0 Friction parameter: 1 Distance band: 0 < d <= 4 Dimension: 11x11 1. Inverse distance weights matrix weights fdi 0.339 -0.100 0.146 2.999 0.001 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 4.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix 178 PHỤ LỤC 2 Bảng 10: Lựa chọn ma trận không gian và mô hình không gian Trường hợp CW-150 Trường hợp CW (Nhị phân) Trường hợp IDW_3 Smallest maximum distance: 6.40 Largest minimum distance: 1.00 Maximum distance: 12.8 3rd quartile distance: 7.1 Median distance: 5.1 1st quartile distance: 3.2 Minimum distance: 1.0 Friction parameter: 1 Distance band: 0 < d <= 1 Dimension: 99x99 1. Distance-based binary weights matrix weights fdi 0.208 -0.010 0.010 21.006 0.000 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 150.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix fdi 0.480 -0.010 0.030 16.446 0.000 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 3.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix fdi 0.558 -0.010 0.074 7.727 0.000 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 1.0 Type: Distance-based (binary) Name: weights Weights matrix 179 Trường hợp IDW_5 Trường hợp CW_250 Bảng 11: Các kiểm định liên quan fdi 0.534 -0.010 0.150 3.627 0.000 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 5.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix fdi 0.469 -0.010 0.140 3.424 0.000 Variables I E(I) sd(I) z p-value* Moran's I Row-standardized: No Distance band: 0.0 < d <= 250.0 Type: Distance-based (inverse distance) Name: weights Weights matrix sigma2_e .5999014 .0861055 6.97 0.000 .4311377 .768665 lgt_theta 15.73814 1002.502 0.02 0.987 -1949.13 1980.606 Variance rho -.2784865 .1310246 -2.13 0.034 -.5352901 -.0216829 Spatial pci -.0366081 .0538711 -0.68 0.497 -.1421936 .0689773 dansodothi -.1058483 .0492617 -2.15 0.032 -.2023996 -.0092971 ldtunhan -.0136946 .0514959 -0.27 0.790 -.1146247 .0872356 laodongfdi .0003201 .0516479 0.01 0.995 -.1009079 .1015482 sothuebaodt .6251575 .8046855 0.78 0.437 -.9519972 2.202312 hatang -1.788267 .729714 -2.45 0.014 -3.21848 -.3580543 thunhap .1742171 1.268233 0.14 0.891 -2.311473 2.659908 chatluongld -.0240534 .0598323 -0.40 0.688 -.1413225 .0932156 grdp 3.118962 1.38958 2.24 0.025 .3954362 5.842488 Wx _cons -12.11501 10.32889 -1.17 0.241 -32.35926 8.129242 pci -.0116897 .0350176 -0.33 0.739 -.0803229 .0569434 dansodothi .032048 .0259791 1.23 0.217 -.01887 .082966 ldtunhan -.0372809 .0294929 -1.26 0.206 -.095086 .0205242 laodongfdi .0264926 .0248405 1.07 0.286 -.0221938 .075179 sothuebaodt .4623296 .4192325 1.10 0.270 -.359351 1.28401 hatang -.1506675 .3054689 -0.49 0.622 -.7493756 .4480405 thunhap -.0395562 .9011664 -0.04 0.965 -1.80581 1.726698 chatluongld .0389812 .0326801 1.19 0.233 -.0250707 .103033 grdp .2007282 .3512727 0.57 0.568 -.4877537 .8892101 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.7165 between = 0.9760 R-sq: within = 0.3398 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with random-effects Number of obs = 99 180 sigma2_e .511914 .0730176 7.01 0.000 .3688022 .6550258 Variance rho -.1582501 .1371446 -1.15 0.249 -.4270485 .1105484 Spatial pci -.0740234 .0671036 -1.10 0.270 -.2055442 .0574973 dansodothi .0051108 .1203246 0.04 0.966 -.2307212 .2409427 ldtunhan .0801478 .1056282 0.76 0.448 -.1268797 .2871752 laodongfdi .0852013 .1284947 0.66 0.507 -.1666436 .3370462 sothuebaodt .6731749 .8634884 0.78 0.436 -1.019231 2.365581 hatang -.9738728 .9354738 -1.04 0.298 -2.807368 .8596221 thunhap 3.387468 2.449701 1.38 0.167 -1.413857 8.188793 chatluongld -.0748265 .063433 -1.18 0.238 -.1991529 .0494998 grdp -.792363 2.363526 -0.34 0.737 -5.424788 3.840062 Wx pci .0479364 .0361488 1.33 0.185 -.0229139 .1187868 dansodothi -.0166246 .0690884 -0.24 0.810 -.1520354 .1187861 ldtunhan -.0629513 .044166 -1.43 0.154 -.149515 .0236125 laodongfdi -.0049271 .0553138 -0.09 0.929 -.1133402 .103486 sothuebaodt .0426423 .4748725 0.09 0.928 -.8880907 .9733753 hatang -.3600452 .5842816 -0.62 0.538 -1.505216 .7851257 thunhap .1834082 1.058139 0.17 0.862 -1.890505 2.257322 chatluongld .0472564 .0417165 1.13 0.257 -.0345064 .1290192 grdp -.0034048 1.344252 -0.00 0.998 -2.638091 2.631282 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 Mean of fixed-effects = -7.4263 overall = 0.0581 between = 0.0067 R-sq: within = 0.4279 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with spatial fixed-effects Number of obs = 99 Prob>chi2 = 0.0047 = 23.75 chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) Test: Ho: difference in coefficients not systematic B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xsmle b = consistent under Ho and Ha; obtained from xsmle pci .0479364 -.0116897 .0596262 .0089726 dansodothi -.0166246 .032048 -.0486727 .0640179 ldtunhan -.0629513 -.0372809 -.0256704 .0328755 laodongfdi -.0049271 .0264926 -.0314197 .0494224 sothuebaodt .0426423 .4623296 -.4196873 .2230427 hatang -.3600452 -.1506675 -.2093777 .49807 thunhap .1834082 -.0395562 .2229644 .5545777 chatluongld .0472564 .0389812 .0082752 .0259283 grdp -.0034048 .2007282 -.204133 1.297545 sdm_fe sdm_re Difference S.E. (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) Coefficients Prob > chi2 = 0.0601 chi2( 9) = 16.34 ( 9) [Wx]grdp = 0 ( 8) [Wx]grdp - [Wx]pci = 0 ( 7) [Wx]grdp - [Wx]dansodothi = 0 ( 6) [Wx]grdp - [Wx]ldtunhan = 0 ( 5) [Wx]grdp - [Wx]laodongfdi = 0 ( 4) [Wx]grdp - [Wx]sothuebaodt = 0 ( 3) [Wx]grdp - [Wx]hatang = 0 ( 2) [Wx]grdp - [Wx]thunhap = 0 ( 1) [Wx]grdp - [Wx]chatluongld = 0 181 Prob > chi2 = 0.0131 chi2(9) = 20.90 (9) [Wx]pci = -[Spatial]rho*[Main]pci (8) [Wx]dansodothi = -[Spatial]rho*[Main]dansodothi (7) [Wx]ldtunhan = -[Spatial]rho*[Main]ldtunhan (6) [Wx]laodongfdi = -[Spatial]rho*[Main]laodongfdi (5) [Wx]sothuebao = -[Spatial]rho*[Main]sothuebao (4) [Wx]hatang = -[Spatial]rho*[Main]hatang (3) [Wx]thunhap = -[Spatial]rho*[Main]thunhap (2) [Wx]chatluongld = -[Spatial]rho*[Main]chatluongld (1) [Wx]grdp = -[Spatial]rho*[Main]grdp 182 PHỤ LỤC 3 Bảng 12: Kết quả hồi quy SDM biến quy mô thị trường Bảng 13: Kết quả hồi quy SDM biến chất lượng lao động grdp 1.507042 .2051424 7.35 0.000 1.104971 1.909114 LR_Total grdp .3082311 .2483109 1.24 0.214 -.1784494 .7949115 LR_Indirect grdp 1.198811 .2560931 4.68 0.000 .6968782 1.700745 LR_Direct sigma2_e .7357855 .1110866 6.62 0.000 .5180598 .9535112 lgt_theta -.4629206 .3720314 -1.24 0.213 -1.192089 .2662476 Variance rho -.1073147 .1321882 -0.81 0.417 -.3663988 .1517694 Spatial grdp .4701967 .2979611 1.58 0.115 -.1137963 1.05419 Wx _cons -12.33627 2.989719 -4.13 0.000 -18.19601 -6.476527 grdp 1.200752 .2443477 4.91 0.000 .7218396 1.679665 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.4536 between = 0.5809 R-sq: within = 0.2721 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with random-effects Number of obs = 99 chatluongld .1162085 .022802 5.10 0.000 .0715174 .1608996 LR_Total chatluongld .0410989 .0205594 2.00 0.046 .0008032 .0813946 LR_Indirect chatluongld .0751096 .0195821 3.84 0.000 .0367294 .1134898 LR_Direct sigma2_e .8085131 .1219758 6.63 0.000 .5694449 1.047581 lgt_theta -.6773051 .3419474 -1.98 0.048 -1.34751 -.0071005 Variance rho .0488701 .1227594 0.40 0.691 -.1917338 .2894741 Spatial chatluongld .0345035 .0224451 1.54 0.124 -.0094881 .0784951 Wx _cons 2.839992 .689795 4.12 0.000 1.488019 4.191966 chatluongld .0738904 .0193462 3.82 0.000 .0359725 .1118083 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.3246 between = 0.4070 R-sq: within = 0.2049 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with random-effects Number of obs = 99 183 Bảng 14: Kết quả hồi quy SDM biến chi phí lao động Bảng 15: Kết quả hồi quy SDM biến cơ sở hạ tầng đường bộ thunhap 1.933145 .2453174 7.88 0.000 1.452332 2.413958 LR_Total thunhap -.0510212 .8078132 -0.06 0.950 -1.634306 1.532264 LR_Indirect thunhap 1.984166 .8168893 2.43 0.015 .3830926 3.58524 LR_Direct sigma2_e .696891 .1061002 6.57 0.000 .4889383 .9048436 lgt_theta -.7464733 .3514679 -2.12 0.034 -1.435338 -.0576089 Variance rho -.1632146 .1312497 -1.24 0.214 -.4204594 .0940301 Spatial thunhap .2995339 .7903809 0.38 0.705 -1.249584 1.848652 Wx _cons -12.62836 2.925985 -4.32 0.000 -18.36318 -6.893533 thunhap 1.952365 .7517892 2.60 0.009 .4788853 3.425845 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.4071 between = 0.6095 R-sq: within = 0.2998 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with random-effects Number of obs = 99 hatang 1.404805 .2674444 5.25 0.000 .8806234 1.928986 LR_Total hatang .4502244 .2008232 2.24 0.025 .0566182 .8438306 LR_Indirect hatang .9545804 .1785598 5.35 0.000 .6046096 1.304551 LR_Direct sigma2_e .8330882 .1257829 6.62 0.000 .5865583 1.079618 lgt_theta -.2044574 .4139849 -0.49 0.621 -1.015853 .6069381 Variance rho .0718425 .123603 0.58 0.561 -.1704149 .3140999 Spatial hatang .3617224 .2344184 1.54 0.123 -.0977293 .821174 Wx _cons -8.068204 2.753936 -2.93 0.003 -13.46582 -2.670588 hatang .9412176 .1758001 5.35 0.000 .5966558 1.285779 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.4621 between = 0.6557 R-sq: within = 0.1806 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with random-effects Number of obs = 99 184 Bảng 16: Kết quả hồi quy SDM biến cơ sở hạ tầng CNTT Bảng 17: Kết quả hồi quy SDM biến mức độ quần tụ lao động FDI sothuebaodt -.947188 1.172923 -0.81 0.419 -3.246075 1.351699 LR_Total sothuebaodt -.7638405 .8162758 -0.94 0.349 -2.363712 .8360307 LR_Indirect sothuebaodt -.1833475 .5303172 -0.35 0.730 -1.22275 .856055 LR_Direct sigma2_e .9045106 .1396623 6.48 0.000 .6307775 1.178244 lgt_theta -.9831828 .3687717 -2.67 0.008 -1.705962 -.2604035 Variance rho .2771885 .1046384 2.65 0.008 .0721009 .4822761 Spatial sothuebaodt -.6013713 .5915849 -1.02 0.309 -1.760856 .5581138 Wx _cons 9.511767 6.101072 1.56 0.119 -2.446113 21.46965 sothuebaodt -.1505424 .4919309 -0.31 0.760 -1.114709 .8136244 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.0349 between = 0.1210 R-sq: within = 0.0647 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with random-effects Number of obs = 99 laodongfdi .1055914 .0132716 7.96 0.000 .0795795 .1316033 LR_Total laodongfdi .0551461 .0147144 3.75 0.000 .0263063 .0839858 LR_Indirect laodongfdi .0504453 .0122512 4.12 0.000 .0264335 .0744572 LR_Direct sigma2_e .6639602 .1011428 6.56 0.000 .4657239 .8621965 lgt_theta -.9694074 .324531 -2.99 0.003 -1.605476 -.3333384 Variance rho -.1697894 .1281766 -1.32 0.185 -.4210109 .0814321 Spatial laodongfdi .0690627 .0171943 4.02 0.000 .0353624 .1027629 Wx _cons 3.018819 .6533979 4.62 0.000 1.738183 4.299455 laodongfdi .0529499 .0122217 4.33 0.000 .0289957 .076904 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.2864 between = 0.2642 R-sq: within = 0.3256 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with random-effects Number of obs = 99 185 Bảng 18: Kết quả hồi quy SDM biến mức độ quần tụ lao động tư nhân Bảng 19: Kết quả hồi quy SDM biến mức độ đô thị hóa ldtunhan -.1226632 .0195453 -6.28 0.000 -.1609712 -.0843552 LR_Total ldtunhan -.062012 .0170094 -3.65 0.000 -.0953499 -.0286741 LR_Indirect ldtunhan -.0606511 .0138824 -4.37 0.000 -.0878601 -.0334422 LR_Direct sigma2_e .7081089 .1075201 6.59 0.000 .4973734 .9188445 lgt_theta -.9153549 .3358891 -2.73 0.006 -1.573685 -.2570243 Variance rho -.0301816 .1176193 -0.26 0.797 -.2607111 .2003479 Spatial ldtunhan -.0670024 .0195785 -3.42 0.001 -.1053755 -.0286292 Wx _cons 13.69952 1.973602 6.94 0.000 9.831329 17.56771 ldtunhan -.06173 .0141079 -4.38 0.000 -.089381 -.034079 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.3230 between = 0.3636 R-sq: within = 0.3061 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with random-effects Number of obs = 99 dansodothi .1146544 .0475453 2.41 0.016 .0214673 .2078416 LR_Total dansodothi .0708724 .0452746 1.57 0.117 -.0178643 .159609 LR_Indirect dansodothi .0437821 .0202687 2.16 0.031 .0040561 .083508 LR_Direct sigma2_e .8724027 .1356687 6.43 0.000 .6064971 1.138308 lgt_theta -.8416106 .4086099 -2.06 0.039 -1.642471 -.0407498 Variance rho .1765976 .1149659 1.54 0.125 -.0487315 .4019266 Spatial dansodothi .0515389 .0432997 1.19 0.234 -.0333269 .1364047 Wx _cons 2.214047 1.098318 2.02 0.044 .0613832 4.366712 dansodothi .0401851 .0199915 2.01 0.044 .0010026 .0793677 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.2114 between = 0.2970 R-sq: within = 0.1970 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with random-effects Number of obs = 99 186 Bảng 20: Kết quả hồi quy SDM biến chất lượng điều hành kinh tế pci .1460224 .0418811 3.49 0.000 .063937 .2281078 LR_Total pci .0755796 .0487941 1.55 0.121 -.020055 .1712143 LR_Indirect pci .0704427 .0401609 1.75 0.079 -.0082711 .1491566 LR_Direct sigma2_e .8527492 .1289599 6.61 0.000 .5999924 1.105506 lgt_theta -.9243329 .3186676 -2.90 0.004 -1.54891 -.2997559 Variance rho .1178358 .1236353 0.95 0.341 -.1244849 .3601566 Spatial pci .060983 .0524891 1.16 0.245 -.0418937 .1638598 Wx _cons -2.595292 2.288313 -1.13 0.257 -7.080304 1.88972 pci .0672158 .0396796 1.69 0.090 -.0105549 .1449865 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.1281 between = 0.1646 R-sq: within = 0.1551 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with random-effects Number of obs = 99 187 Bảng 21: Kết quả hồi quy SDM đồng thời 09 biến mô hình FDI pci -.0361089 .0415464 -0.87 0.385 -.1175382 .0453205 dansodothi -.0586517 .0501271 -1.17 0.242 -.156899 .0395956 ldtunhan -.0393393 .0523366 -0.75 0.452 -.1419171 .0632385 laodongfdi .0213536 .0538703 0.40 0.692 -.0842302 .1269373 sothuebaodt .8242179 .7193992 1.15 0.252 -.5857787 2.234214 hatang -1.516999 .7512852 -2.02 0.043 -2.989491 -.0445071 thunhap .0688089 .8779904 0.08 0.938 -1.652021 1.789639 chatluongld .0135725 .0466819 0.29 0.771 -.0779224 .1050674 grdp 2.602643 1.331667 1.95 0.051 -.0073771 5.212662 LR_Total pci -.0298438 .0519604 -0.57 0.566 -.1316843 .0719967 dansodothi -.0991242 .0413312 -2.40 0.016 -.1801318 -.0181166 ldtunhan -.0041165 .0420116 -0.10 0.922 -.0864578 .0782248 laodongfdi -.006604 .0408385 -0.16 0.872 -.086646 .0734381 sothuebaodt .4046158 .6836054 0.59 0.554 -.9352262 1.744458 hatang -1.495572 .6153018 -2.43 0.015 -2.701541 -.2896025 thunhap .0136136 1.193742 0.01 0.991 -2.326077 2.353304 chatluongld -.0264461 .0559454 -0.47 0.636 -.136097 .0832048 grdp 2.615217 1.187273 2.20 0.028 .2882036 4.94223 LR_Indirect pci -.0062651 .0373578 -0.17 0.867 -.0794849 .0669548 dansodothi .0404725 .0271932 1.49 0.137 -.0128252 .0937702 ldtunhan -.0352228 .0283322 -1.24 0.214 -.0907528 .0203072 laodongfdi .0279575 .0229289 1.22 0.223 -.0169823 .0728974 sothuebaodt .4196021 .4078071 1.03 0.304 -.379685 1.218889 hatang -.0214271 .282818 -0.08 0.940 -.5757403 .5328861 thunhap .0551954 .9358363 0.06 0.953 -1.77901 1.889401 chatluongld .0400186 .034296 1.17 0.243 -.0272002 .1072374 grdp -.0125743 .351677 -0.04 0.971 -.7018484 .6766999 LR_Direct sigma2_e .5999014 .0861055 6.97 0.000 .4311377 .768665 lgt_theta 15.73814 1002.502 0.02 0.987 -1949.13 1980.606 Variance rho -.2784865 .1310246 -2.13 0.034 -.5352901 -.0216829 Spatial pci -.0366081 .0538711 -0.68 0.497 -.1421936 .0689773 dansodothi -.1058483 .0492617 -2.15 0.032 -.2023996 -.0092971 ldtunhan -.0136946 .0514959 -0.27 0.790 -.1146247 .0872356 laodongfdi .0003201 .0516479 0.01 0.995 -.1009079 .1015482 sothuebaodt .6251575 .8046855 0.78 0.437 -.9519972 2.202312 hatang -1.788267 .729714 -2.45 0.014 -3.21848 -.3580543 thunhap .1742171 1.268233 0.14 0.891 -2.311473 2.659908 chatluongld -.0240534 .0598323 -0.40 0.688 -.1413225 .0932156 grdp 3.118962 1.38958 2.24 0.025 .3954362 5.842488 Wx _cons -12.11501 10.32889 -1.17 0.241 -32.35926 8.129242 pci -.0116897 .0350176 -0.33 0.739 -.0803229 .0569434 dansodothi .032048 .0259791 1.23 0.217 -.01887 .082966 ldtunhan -.0372809 .0294929 -1.26 0.206 -.095086 .0205242 laodongfdi .0264926 .0248405 1.07 0.286 -.0221938 .075179 sothuebaodt .4623296 .4192325 1.10 0.270 -.359351 1.28401 hatang -.1506675 .3054689 -0.49 0.622 -.7493756 .4480405 thunhap -.0395562 .9011664 -0.04 0.965 -1.80581 1.726698 chatluongld .0389812 .0326801 1.19 0.233 -.0250707 .103033 grdp .2007282 .3512727 0.57 0.568 -.4877537 .8892101 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.7165 between = 0.9760 R-sq: within = 0.3398 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with random-effects Number of obs = 99 188 Bảng 22: Kết quả hồi quy SDM với không gian cố định đồng thời 09 biến mô hình FDI pci -.0231333 .0573179 -0.40 0.687 -.1354743 .0892078 dansodothi -.0019258 .1342565 -0.01 0.989 -.2650638 .2612122 ldtunhan .0162098 .0934921 0.17 0.862 -.1670314 .199451 laodongfdi .0693766 .1227568 0.57 0.572 -.1712223 .3099755 sothuebaodt .6104015 .9475143 0.64 0.519 -1.246692 2.467495 hatang -1.223523 .9159659 -1.34 0.182 -3.018783 .571737 thunhap 3.171605 2.413569 1.31 0.189 -1.558903 7.902113 chatluongld -.0268042 .0521349 -0.51 0.607 -.1289867 .0753784 grdp -.6937717 2.422189 -0.29 0.775 -5.441176 4.053632 LR_Total pci -.077417 .0626174 -1.24 0.216 -.2001448 .0453109 dansodothi .0157358 .1112438 0.14 0.888 -.2022979 .2337696 ldtunhan .0807617 .0943947 0.86 0.392 -.1042486 .265772 laodongfdi .0765894 .1167129 0.66 0.512 -.1521637 .3053426 sothuebaodt .6069064 .8196054 0.74 0.459 -.9994907 2.213303 hatang -.8916797 .8273301 -1.08 0.281 -2.513217 .7298575 thunhap 3.028762 2.316173 1.31 0.191 -1.510852 7.568377 chatluongld -.0757392 .0587498 -1.29 0.197 -.1908867 .0394083 grdp -.7655162 2.305706 -0.33 0.740 -5.284616 3.753584 LR_Indirect pci .0542837 .0363619 1.49 0.135 -.0169844 .1255517 dansodothi -.0176616 .0651345 -0.27 0.786 -.1453229 .1099997 ldtunhan -.0645519 .0435688 -1.48 0.138 -.1499452 .0208414 laodongfdi -.0072128 .0537519 -0.13 0.893 -.1125645 .0981389 sothuebaodt .0034952 .4703615 0.01 0.994 -.9183964 .9253868 hatang -.3318435 .5734716 -0.58 0.563 -1.455827 .7921402 thunhap .1428426 1.04219 0.14 0.891 -1.899813 2.185498 chatluongld .048935 .042163 1.16 0.246 -.0337029 .1315729 grdp .0717446 1.406867 0.05 0.959 -2.685663 2.829152 LR_Direct sigma2_e .511914 .0730176 7.01 0.000 .3688022 .6550258 Variance rho -.1582501 .1371446 -1.15 0.249 -.4270485 .1105484 Spatial pci -.0740234 .0671036 -1.10 0.270 -.2055442 .0574973 dansodothi .0051108 .1203246 0.04 0.966 -.2307212 .2409427 ldtunhan .0801478 .1056282 0.76 0.448 -.1268797 .2871752 laodongfdi .0852013 .1284947 0.66 0.507 -.1666436 .3370462 sothuebaodt .6731749 .8634884 0.78 0.436 -1.019231 2.365581 hatang -.9738728 .9354738 -1.04 0.298 -2.807368 .8596221 thunhap 3.387468 2.449701 1.38 0.167 -1.413857 8.188793 chatluongld -.0748265 .063433 -1.18 0.238 -.1991529 .0494998 grdp -.792363 2.363526 -0.34 0.737 -5.424788 3.840062 Wx pci .0479364 .0361488 1.33 0.185 -.0229139 .1187868 dansodothi -.0166246 .0690884 -0.24 0.810 -.1520354 .1187861 ldtunhan -.0629513 .044166 -1.43 0.154 -.149515 .0236125 laodongfdi -.0049271 .0553138 -0.09 0.929 -.1133402 .103486 sothuebaodt .0426423 .4748725 0.09 0.928 -.8880907 .9733753 hatang -.3600452 .5842816 -0.62 0.538 -1.505216 .7851257 thunhap .1834082 1.058139 0.17 0.862 -1.890505 2.257322 chatluongld .0472564 .0417165 1.13 0.257 -.0345064 .1290192 grdp -.0034048 1.344252 -0.00 0.998 -2.638091 2.631282 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 Mean of fixed-effects = -7.4263 overall = 0.0581 between = 0.0067 R-sq: within = 0.4279 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with spatial fixed-effects Number of obs = 99 189 Bảng 23: Kết quả hồi quy SDM với thời gian cố định đồng thời 09 biến mô hình FDI pci -.0987507 .0738221 -1.34 0.181 -.2434393 .0459379 dansodothi -.047385 .0446119 -1.06 0.288 -.1348227 .0400527 ldtunhan -.0031442 .0511311 -0.06 0.951 -.1033594 .097071 laodongfdi .0208454 .0479051 0.44 0.663 -.0730469 .1147377 sothuebaodt .2600514 .8689264 0.30 0.765 -1.443013 1.963116 hatang -2.064833 .864695 -2.39 0.017 -3.759604 -.3700625 thunhap 2.202886 1.880533 1.17 0.241 -1.48289 5.888663 chatluongld -.0275338 .0483195 -0.57 0.569 -.1222382 .0671707 grdp 3.533985 1.539246 2.30 0.022 .5171193 6.550851 LR_Total pci -.0771073 .0681164 -1.13 0.258 -.2106131 .0563984 dansodothi -.1011625 .0353397 -2.86 0.004 -.1704271 -.0318979 ldtunhan .0357791 .0446582 0.80 0.423 -.0517493 .1233074 laodongfdi -.0009192 .0374908 -0.02 0.980 -.0743998 .0725614 sothuebaodt .0400762 .7585071 0.05 0.958 -1.44657 1.526723 hatang -1.939763 .6893842 -2.81 0.005 -3.290931 -.5885944 thunhap 1.981301 1.817738 1.09 0.276 -1.5814 5.544001 chatluongld -.0767803 .0605479 -1.27 0.205 -.1954519 .0418914 grdp 3.620025 1.3973 2.59 0.010 .8813682 6.358682 LR_Indirect pci -.0216434 .0395977 -0.55 0.585 -.0992534 .0559666 dansodothi .0537775 .027371 1.96 0.049 .0001313 .1074237 ldtunhan -.0389233 .0279117 -1.39 0.163 -.0936291 .0157826 laodongfdi .0217646 .0225681 0.96 0.335 -.0224682 .0659973 sothuebaodt .2199752 .4660363 0.47 0.637 -.6934392 1.13339 hatang -.1250709 .3031908 -0.41 0.680 -.7193139 .4691721 thunhap .2215853 1.033406 0.21 0.830 -1.803853 2.247024 chatluongld .0492465 .0362803 1.36 0.175 -.0218615 .1203545 grdp -.0860395 .389412 -0.22 0.825 -.849273 .6771939 LR_Direct sigma2_e .524098 .0758965 6.91 0.000 .3753436 .6728523 Variance rho -.4108415 .1369465 -3.00 0.003 -.6792516 -.1424314 Spatial pci -.1041316 .0870313 -1.20 0.232 -.2747098 .0664467 dansodothi -.1074417 .0499537 -2.15 0.031 -.2053492 -.0095342 ldtunhan .0273917 .0555971 0.49 0.622 -.0815766 .1363599 laodongfdi .0094119 .0509301 0.18 0.853 -.0904093 .1092332 sothuebaodt .190631 .9774452 0.20 0.845 -1.725126 2.106388 hatang -2.482541 .8651227 -2.87 0.004 -4.178151 -.7869322 thunhap 2.506821 2.22973 1.12 0.261 -1.863369 6.877011 chatluongld -.0717333 .0703361 -1.02 0.308 -.2095895 .0661228 grdp 4.475042 1.717408 2.61 0.009 1.108983 7.841101 Wx pci -.0355974 .0393498 -0.90 0.366 -.1127217 .0415269 dansodothi .0398135 .0262868 1.51 0.130 -.0117077 .0913347 ldtunhan -.0356658 .0287992 -1.24 0.216 -.0921112 .0207797 laodongfdi .0209938 .0244996 0.86 0.391 -.0270245 .0690121 sothuebaodt .2489963 .4859333 0.51 0.608 -.7034154 1.201408 hatang -.3880941 .3359686 -1.16 0.248 -1.046581 .2703923 thunhap .3989189 1.021214 0.39 0.696 -1.602623 2.400461 chatluongld .0397939 .0320054 1.24 0.214 -.0229356 .1025234 grdp .3939123 .3818736 1.03 0.302 -.3545461 1.142371 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 Mean of fixed-effects = -34.4896 overall = 0.6734 between = 0.9835 R-sq: within = 0.3494 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with time fixed-effects Number of obs = 99 190 Bảng 24: Kết quả hồi quy SDM với không gian và thời gian cố định đồng thời 09 biến mô hình FDI pci -.2422137 .0851638 -2.84 0.004 -.4091317 -.0752956 dansodothi -.0710242 .1380671 -0.51 0.607 -.3416309 .1995824 ldtunhan .0947889 .0974809 0.97 0.331 -.0962701 .2858479 laodongfdi .0667981 .1252962 0.53 0.594 -.1787779 .312374 sothuebaodt -.3297673 1.013608 -0.33 0.745 -2.316402 1.656867 hatang -4.184943 1.367188 -3.06 0.002 -6.864581 -1.505305 thunhap 2.668484 2.072855 1.29 0.198 -1.394237 6.731206 chatluongld -.0946271 .0569915 -1.66 0.097 -.2063283 .0170742 grdp -3.401168 2.633603 -1.29 0.197 -8.562934 1.760598 LR_Total pci -.2155627 .0809151 -2.66 0.008 -.3741534 -.056972 dansodothi -.0628922 .1173915 -0.54 0.592 -.2929753 .1671909 ldtunhan .1611246 .0973891 1.65 0.098 -.0297546 .3520038 laodongfdi .1019185 .1162174 0.88 0.381 -.1258633 .3297004 sothuebaodt -.0686912 .8813725 -0.08 0.938 -1.79615 1.658767 hatang -2.866498 1.108514 -2.59 0.010 -5.039145 -.6938508 thunhap 4.052058 2.048444 1.98 0.048 .037181 8.066936 chatluongld -.135194 .0592783 -2.28 0.023 -.2513773 -.0190106 grdp -3.558583 2.408023 -1.48 0.139 -8.278222 1.161055 LR_Indirect pci -.026651 .0390174 -0.68 0.495 -.1031236 .0498217 dansodothi -.0081321 .0625996 -0.13 0.897 -.130825 .1145609 ldtunhan -.0663357 .0424032 -1.56 0.118 -.1494445 .016773 laodongfdi -.0351205 .0542041 -0.65 0.517 -.1413586 .0711176 sothuebaodt -.2610761 .4452441 -0.59 0.558 -1.133739 .6115864 hatang -1.318445 .6235788 -2.11 0.034 -2.540637 -.0962532 thunhap -1.383574 1.081603 -1.28 0.201 -3.503477 .7363288 chatluongld .0405669 .0409407 0.99 0.322 -.0396755 .1208092 grdp .1574151 1.442017 0.11 0.913 -2.668886 2.983717 LR_Direct sigma2_e .3940137 .0567797 6.94 0.000 .2827276 .5052998 Variance rho -.3311775 .1444794 -2.29 0.022 -.6143518 -.0480031 Spatial pci -.2664264 .0891179 -2.99 0.003 -.4410942 -.0917585 dansodothi -.0892357 .1505953 -0.59 0.553 -.3843972 .2059257 ldtunhan .1763999 .1187082 1.49 0.137 -.0562639 .4090638 laodongfdi .1182424 .1441227 0.82 0.412 -.1642329 .4007177 sothuebaodt -.1568876 1.059847 -0.15 0.882 -2.234149 1.920374 hatang -3.862569 1.274961 -3.03 0.002 -6.361446 -1.363692 thunhap 4.364956 2.302756 1.90 0.058 -.1483627 8.878275 chatluongld -.1487143 .0689872 -2.16 0.031 -.2839268 -.0135019 grdp -4.423614 2.789095 -1.59 0.113 -9.89014 1.042912 Wx pci -.0522155 .0387297 -1.35 0.178 -.1281244 .0236934 dansodothi -.0147582 .0674189 -0.22 0.827 -.1468969 .1173805 ldtunhan -.0511853 .0418601 -1.22 0.221 -.1332296 .0308591 laodongfdi -.0257123 .0563894 -0.46 0.648 -.1362335 .0848089 sothuebaodt -.2539371 .4633484 -0.55 0.584 -1.162083 .6542091 hatang -1.610956 .6341789 -2.54 0.011 -2.853924 -.3679881 thunhap -1.049961 1.085627 -0.97 0.333 -3.177751 1.077828 chatluongld .0282953 .0391091 0.72 0.469 -.0483572 .1049477 grdp -.258143 1.397595 -0.18 0.853 -2.997379 2.481093 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 Mean of fixed-effects = 105.2267 overall = 0.0914 between = 0.0973 R-sq: within = 0.1638 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SDM with spatial and time fixed-effects Number of obs = 99 191 Bảng 25: Kết quả hồi quy SAR đồng thời 09 biến mô hình FDI pci -.012067 .0230379 -0.52 0.600 -.0572204 .0330864 dansodothi .0195274 .0155815 1.25 0.210 -.0110119 .0500666 ldtunhan .0006607 .0156298 0.04 0.966 -.0299731 .0312946 laodongfdi .0373907 .0135558 2.76 0.006 .0108219 .0639595 sothuebaodt .4721162 .2736415 1.73 0.084 -.0642113 1.008444 hatang .1592807 .1746485 0.91 0.362 -.1830241 .5015855 thunhap 1.032956 .3580001 2.89 0.004 .3312885 1.734623 chatluongld .012292 .0205453 0.60 0.550 -.0279762 .0525601 grdp .0302786 .2167775 0.14 0.889 -.3945974 .4551547 LR_Total pci .0038748 .0084661 0.46 0.647 -.0127184 .0204679 dansodothi -.0064301 .0059037 -1.09 0.276 -.018001 .0051409 ldtunhan .000026 .0057754 0.00 0.996 -.0112936 .0113457 laodongfdi -.0128353 .0064944 -1.98 0.048 -.025564 -.0001065 sothuebaodt -.1606695 .1071946 -1.50 0.134 -.3707671 .0494281 hatang -.0501815 .0612149 -0.82 0.412 -.1701606 .0697976 thunhap -.3597846 .1813783 -1.98 0.047 -.7152795 -.0042896 chatluongld -.0046841 .0073323 -0.64 0.523 -.0190552 .0096869 grdp -.01287 .0768701 -0.17 0.867 -.1635326 .1377926 LR_Indirect pci -.0159418 .0309858 -0.51 0.607 -.0766728 .0447893 dansodothi .0259574 .0207582 1.25 0.211 -.0147278 .0666427 ldtunhan .0006347 .0211394 0.03 0.976 -.0407977 .0420671 laodongfdi .0502259 .0182775 2.75 0.006 .0144026 .0860492 sothuebaodt .6327857 .3608828 1.75 0.080 -.0745315 1.340103 hatang .2094622 .2295368 0.91 0.361 -.2404217 .659346 thunhap 1.39274 .4906799 2.84 0.005 .4310254 2.354455 chatluongld .0169761 .0274191 0.62 0.536 -.0367644 .0707166 grdp .0431486 .2896965 0.15 0.882 -.5246462 .6109434 LR_Direct sigma2_e .697074 .0998372 6.98 0.000 .5013966 .8927513 lgt_theta 14.19288 1016.751 0.01 0.989 -1978.603 2006.988 Variance rho -.2985522 .1083008 -2.76 0.006 -.5108179 -.0862864 Spatial _cons -12.09727 5.396184 -2.24 0.025 -22.67359 -1.52094 pci -.0171791 .0311174 -0.55 0.581 -.0781681 .0438098 dansodothi .0248568 .0196234 1.27 0.205 -.0136044 .0633179 ldtunhan -.0004122 .0210306 -0.02 0.984 -.0416313 .040807 laodongfdi .0482802 .0180747 2.67 0.008 .0128544 .083706 sothuebaodt .6122593 .3762757 1.63 0.104 -.1252276 1.349746 hatang .2101112 .2359874 0.89 0.373 -.2524155 .672638 thunhap 1.301393 .4889969 2.66 0.008 .3429762 2.259809 chatluongld .0177433 .0273315 0.65 0.516 -.0358254 .0713121 grdp .0314689 .2741034 0.11 0.909 -.5057639 .5687017 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.6679 between = 0.9428 R-sq: within = 0.2808 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SAR with random-effects Number of obs = 99 192 Bảng 26: Kết quả hồi quy SEM đồng thời 09 biến mô hình FDI sigma2_e .7148029 .1171083 6.10 0.000 .4852748 .944331 ln_phi -3.670325 4.311311 -0.85 0.395 -12.12034 4.779689 Variance lambda -.2404958 .166009 -1.45 0.147 -.5658674 .0848758 Spatial _cons -10.64449 6.641201 -1.60 0.109 -23.66101 2.372024 pci -.0208711 .0304428 -0.69 0.493 -.0805379 .0387957 dansodothi .0264944 .0253448 1.05 0.296 -.0231804 .0761693 ldtunhan .002631 .0277067 0.09 0.924 -.0516731 .0569352 laodongfdi .0447078 .0240428 1.86 0.063 -.0024153 .0918309 sothuebaodt .6312172 .5115371 1.23 0.217 -.371377 1.633811 hatang .3233058 .2676728 1.21 0.227 -.2013233 .847935 thunhap .9886967 .5915025 1.67 0.095 -.1706269 2.14802 chatluongld .0081049 .0297811 0.27 0.786 -.050265 .0664747 grdp -.0995156 .3345154 -0.30 0.766 -.7551538 .5561225 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.6544 between = 0.9125 R-sq: within = 0.2843 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SEM with random-effects Number of obs = 99 193 Bảng 27: Kết quả hồi quy SARAR đồng thời 09 biến mô hình FDI pci -.0051171 .0469263 -0.11 0.913 -.097091 .0868569 dansodothi .0400734 .0719851 0.56 0.578 -.1010148 .1811616 ldtunhan -.0415636 .0483573 -0.86 0.390 -.1363422 .053215 laodongfdi .0153803 .0620465 0.25 0.804 -.1062287 .1369893 sothuebaodt -.5788157 .5660741 -1.02 0.307 -1.688301 .5306691 hatang -.7985065 .667461 -1.20 0.232 -2.106706 .509693 thunhap 1.421349 1.153663 1.23 0.218 -.8397876 3.682487 chatluongld -.0101249 .0394587 -0.26 0.797 -.0874624 .0672127 grdp -1.190017 1.478931 -0.80 0.421 -4.088668 1.708635 LR_Total pci -.0030711 .0124919 -0.25 0.806 -.0275548 .0214126 dansodothi .0006675 .0233887 0.03 0.977 -.0451736 .0465085 ldtunhan .000293 .0162738 0.02 0.986 -.0316031 .0321891 laodongfdi .0032234 .0181122 0.18 0.859 -.0322758 .0387226 sothuebaodt -.0363841 .2223674 -0.16 0.870 -.4722162 .399448 hatang -.0440414 .2796961 -0.16 0.875 -.5922356 .5041528 thunhap .0620868 .5267267 0.12 0.906 -.9702785 1.094452 chatluongld -.0019346 .0098187 -0.20 0.844 -.0211789 .0173098 grdp -.0456374 .5000365 -0.09 0.927 -1.025691 .9344161 LR_Indirect pci -.002046 .0424961 -0.05 0.962 -.0853368 .0812449 dansodothi .039406 .0642951 0.61 0.540 -.0866102 .1654221 ldtunhan -.0418566 .044066 -0.95 0.342 -.1282243 .0445112 laodongfdi .0121569 .0534533 0.23 0.820 -.0926097 .1169236 sothuebaodt -.5424317 .4853386 -1.12 0.264 -1.493678 .4088146 hatang -.7544651 .5739184 -1.31 0.189 -1.879324 .3703942 thunhap 1.359263 .9830837 1.38 0.167 -.5675461 3.286071 chatluongld -.0081903 .0369199 -0.22 0.824 -.0805519 .0641713 grdp -1.144379 1.322987 -0.86 0.387 -3.737386 1.448627 LR_Direct sigma2_e .5613478 .0782414 7.17 0.000 .4079974 .7146981 Variance lambda -.4477366 .253324 -1.77 0.077 -.9442426 .0487693 rho .000552 .2335426 0.00 0.998 -.4571832 .4582871 Spatial pci -.0052688 .0426452 -0.12 0.902 -.0888519 .0783143 dansodothi .0393751 .0669233 0.59 0.556 -.0917923 .1705424 ldtunhan -.0436163 .0446932 -0.98 0.329 -.1312133 .0439807 laodongfdi .0101741 .0544324 0.19 0.852 -.0965114 .1168596 sothuebaodt -.5224213 .4857292 -1.08 0.282 -1.474433 .4295904 hatang -.7337345 .5638221 -1.30 0.193 -1.838805 .3713364 thunhap 1.228135 1.000845 1.23 0.220 -.7334845 3.189755 chatluongld -.0062895 .0374777 -0.17 0.867 -.0797444 .0671654 grdp -1.171477 1.267057 -0.92 0.355 -3.654863 1.311908 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 Mean of fixed-effects = 21.1130 overall = 0.0529 between = 0.1233 R-sq: within = 0.0861 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SAC with spatial and time fixed-effects Number of obs = 99 194 Bảng 28: Kết quả hồi quy GSPRE đồng thời 09 biến mô hình FDI sigma_e .8306633 .061707 13.46 0.000 .7097198 .9516069 sigma_mu .5029419 .5541581 0.91 0.364 -.583188 1.589072 Variance lambda -.2547862 .1418283 -1.80 0.072 -.5327646 .0231921 phi -11.64686 8.74738 -1.33 0.183 -28.79141 5.497686 Spatial _cons -9.761434 5.373035 -1.82 0.069 -20.29239 .7695203 pci -.02165 .029541 -0.73 0.464 -.0795492 .0362492 dansodothi .0262885 .0221875 1.18 0.236 -.0171983 .0697752 ldtunhan .0072744 .0237896 0.31 0.760 -.0393522 .0539011 laodongfdi .050913 .0219758 2.32 0.021 .0078412 .0939848 sothuebaodt .5568074 .408585 1.36 0.173 -.2440045 1.357619 hatang .1808625 .3031026 0.60 0.551 -.4132076 .7749326 thunhap .7457254 .5396709 1.38 0.167 -.3120102 1.803461 chatluongld .009739 .0274904 0.35 0.723 -.0441413 .0636192 grdp .1469432 .4182974 0.35 0.725 -.6729047 .966791 Main fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log-likelihood = -113.2132 overall = 0.6449 between = 0.8927 R-sq: within = 0.2887 Time variable: year Panel length = 9 Group variable: id Number of groups = 11 SEM with spatial autoregressive random-effects Number of obs = 99 195 PHỤ LỤC 4 Bảng 29: Kết quả hồi quy Pooled Mean Group với biến quy mô trị trường Bảng 30: Kết quả hồi quy Pooled Mean Group với biến chất lượng lao động _cons -4.697363 .5220188 -9.00 0.000 -5.720501 -3.674225 D1. -1.324539 2.240883 -0.59 0.554 -5.716589 3.06751 grdp __ec -1.107518 .1094302 -10.12 0.000 -1.321997 -.8930385 SR grdp .9274493 .1552023 5.98 0.000 .6232584 1.23164 __ec D.fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log Likelihood = -63.17255 max = 8 avg = 8.0 Obs per group: min = 8 Time Variable (t): year Number of groups = 11 Panel Variable (i): id Number of obs = 88 (Estimate results saved as pmg) Pooled Mean Group Regression Iteration 3: log likelihood = -63.172547 Iteration 2: log likelihood = -63.172548 Iteration 1: log likelihood = -63.188285 Iteration 0: log likelihood = -64.774639 _cons 4.520122 .6496541 6.96 0.000 3.246823 5.793421 D1. -.112059 .037743 -2.97 0.003 -.186034 -.0380841 chatluongld __ec -1.057053 .1142979 -9.25 0.000 -1.281073 -.8330333 SR chatluongld .0772076 .0093612 8.25 0.000 .0588599 .0955553 __ec D.fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log Likelihood = -73.50758 max = 8 avg = 8.0 Obs per group: min = 8 Time Variable (t): year Number of groups = 11 Panel Variable (i): id Number of obs = 88 (Estimate results saved as pmg) Pooled Mean Group Regression Iteration 4: log likelihood = -73.507584 Iteration 3: log likelihood = -73.507584 Iteration 2: log likelihood = -73.508135 Iteration 1: log likelihood = -73.75144 Iteration 0: log likelihood = -85.34255 (not concave) 196 Bảng 31: Kết quả hồi quy Pooled Mean Group với biến chi phí lao động Bảng 32: Kết quả hồi quy Pooled Mean Group với biến cơ sở hạ tầng đường bộ _cons -5.549774 .8851588 -6.27 0.000 -7.284654 -3.814895 D1. -1.833938 2.081023 -0.88 0.378 -5.912669 2.244792 thunhap __ec -1.116597 .1430846 -7.80 0.000 -1.397038 -.8361568 SR thunhap 1.28099 .2121166 6.04 0.000 .865249 1.696731 __ec D.fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log Likelihood = -66.12105 max = 8 avg = 8.0 Obs per group: min = 8 Time Variable (t): year Number of groups = 11 Panel Variable (i): id Number of obs = 88 (Estimate results saved as pmg) Pooled Mean Group Regression Iteration 3: log likelihood = -66.121053 Iteration 2: log likelihood = -66.121053 Iteration 1: log likelihood = -66.121764 Iteration 0: log likelihood = -67.79801 _cons -2.13705 .3323621 -6.43 0.000 -2.788468 -1.485632 D1. -2.352486 1.984857 -1.19 0.236 -6.242735 1.537763 hatang __ec -1.084694 .1295444 -8.37 0.000 -1.338596 -.8307916 SR hatang .7995195 .1913804 4.18 0.000 .4244208 1.174618 __ec D.fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log Likelihood = -69.19626 max = 8 avg = 8.0 Obs per group: min = 8 Time Variable (t): year Number of groups = 11 Panel Variable (i): id Number of obs = 88 (Estimate results saved as pmg) Pooled Mean Group Regression Iteration 3: log likelihood = -69.196255 Iteration 2: log likelihood = -69.196257 Iteration 1: log likelihood = -69.198983 Iteration 0: log likelihood = -69.502476 197 Bảng 33: Kết quả hồi quy Pooled Mean Group với biến cơ sở hạ tầng CNTT Bảng 34: Kết quả hồi quy Pooled Mean Group với biến mức độ quần tụ lao động FDI _cons 10.12575 1.839196 5.51 0.000 6.520992 13.73051 D1. 2.127855 1.508798 1.41 0.158 -.8293355 5.085046 sothuebaodt __ec -.9114339 .161454 -5.65 0.000 -1.227878 -.5949898 SR sothuebaodt -.7502155 .3031515 -2.47 0.013 -1.344382 -.1560495 __ec D.fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log Likelihood = -70.52172 max = 8 avg = 8.0 Obs per group: min = 8 Time Variable (t): year Number of groups = 11 Panel Variable (i): id Number of obs = 88 (Estimate results saved as pmg) Pooled Mean Group Regression Iteration 4: log likelihood = -70.521718 Iteration 3: log likelihood = -70.521718 Iteration 2: log likelihood = -70.521954 Iteration 1: log likelihood = -70.667815 Iteration 0: log likelihood = -78.449288 (not concave) _cons 4.30436 .6095171 7.06 0.000 3.109728 5.498991 D1. .023834 .0505302 0.47 0.637 -.0752033 .1228714 laodongfdi __ec -1.11134 .1392862 -7.98 0.000 -1.384336 -.8383439 SR laodongfdi .0562954 .0049202 11.44 0.000 .046652 .0659387 __ec D.fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log Likelihood = -67.07407 max = 8 avg = 8.0 Obs per group: min = 8 Time Variable (t): year Number of groups = 11 Panel Variable (i): id Number of obs = 88 (Estimate results saved as pmg) Pooled Mean Group Regression Iteration 5: log likelihood = -67.074067 Iteration 4: log likelihood = -67.074068 Iteration 3: log likelihood = -67.104697 Iteration 2: log likelihood = -67.522503 Iteration 1: log likelihood = -74.043367 (not concave) Iteration 0: log likelihood = -90.183377 (not concave) 198 Bảng 35: Kết quả hồi quy Pooled Mean Group với biến mức độ quần tụ lao động tư nhân Bảng 36: Kết quả hồi quy Pooled Mean Group với biến mức độ đô thị hóa _cons 10.09781 1.455825 6.94 0.000 7.244449 12.95118 D1. .0434395 .0359965 1.21 0.228 -.0271124 .1139915 ldtunhan __ec -1.081406 .1605038 -6.74 0.000 -1.395988 -.7668242 SR ldtunhan -.0646763 .0055764 -11.60 0.000 -.0756058 -.0537468 __ec D.fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log Likelihood = -65.9026 max = 8 avg = 8.0 Obs per group: min = 8 Time Variable (t): year Number of groups = 11 Panel Variable (i): id Number of obs = 88 (Estimate results saved as pmg) Pooled Mean Group Regression Iteration 6: log likelihood = -65.9026 Iteration 5: log likelihood = -65.902601 Iteration 4: log likelihood = -65.95353 Iteration 3: log likelihood = -66.451522 Iteration 2: log likelihood = -68.294919 Iteration 1: log likelihood = -77.180753 (not concave) Iteration 0: log likelihood = -86.742994 (not concave) _cons .697496 .8401511 0.83 0.406 -.9491699 2.344162 D1. -.8204809 .5322094 -1.54 0.123 -1.863592 .2226304 dansodothi __ec -.886383 .1033785 -8.57 0.000 -1.089001 -.6837648 SR dansodothi .1899715 .036907 5.15 0.000 .1176352 .2623078 __ec D.fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log Likelihood = -77.68426 max = 8 avg = 8.0 Obs per group: min = 8 Time Variable (t): year Number of groups = 11 Panel Variable (i): id Number of obs = 88 (Estimate results saved as pmg) Pooled Mean Group Regression Iteration 4: log likelihood = -77.684262 Iteration 3: log likelihood = -77.684262 Iteration 2: log likelihood = -77.684286 Iteration 1: log likelihood = -77.71724 Iteration 0: log likelihood = -77.804626 199 Bảng 37: Kết quả hồi quy Pooled Mean Group với biến chất lượng điều hành kinh tế _cons -1.671494 .3219347 -5.19 0.000 -2.302474 -1.040513 D1. -.0762419 .0216232 -3.53 0.000 -.1186225 -.0338612 pci __ec -.9816297 .0985297 -9.96 0.000 -1.174744 -.7885151 SR pci .1285319 .0199653 6.44 0.000 .0894006 .1676633 __ec D.fdi Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] Log Likelihood = -76.32993 max = 8 avg = 8.0 Obs per group: min = 8 Time Variable (t): year Number of groups = 11 Panel Variable (i): id Number of obs = 88 (Estimate results saved as pmg) Pooled Mean Group Regression Iteration 4: log likelihood = -76.32993 Iteration 3: log likelihood = -76.32993 Iteration 2: log likelihood = -76.32998 Iteration 1: log likelihood = -76.346231 Iteration 0: log likelihood = -76.90844

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_anh_huong_lan_nhau_giua_cac_dia_phuong_th.pdf
  • docxLA_TrieuVanHuan_E.docx
  • pdfLA_TrieuVanHuan_Sum.pdf
  • pdfLA_TrieuVanHuan_TT.pdf
  • docxLA_TrieuVanHuan_V.Docx
Luận văn liên quan