Luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp phòng chống sâu xanh helicoverpa armigera (hübner) (lepidoptera: noctuidae) đục bắp ngô tại Hà Nội, Việt Nam và Viêng Chăn, Lào

Thành phần sâu hại bộ cánh vảy trên ngô tại Hà Nội, Việt Nam và Viêng Chăn, Lào năm 2017-2019 ghi nhận được 25 loài thuộc 4 họ. Trong đó, họ ngài đêm (Noctuidae) có số loài thu được nhiều nhất (10/25). Tại Viêng Chăn, Lào, sâu hại đa ạng hơn ở Hà Nội, Việt Nam (21/13). Hai loài có mức độ phổ biến cao là sâu đục thân ngô châu Á (O. furnacalis) và sâu xanh (H. armigera). Sâu keo mùa thu (S. frugiperda) là loài mới xuất hiện cho danh lục sâu hại ngô với mức độ phổ biến cao ở Lào. Vị trí số lượng của sâu xanh đứng thứ 2 sau nhóm sâu đục thân ngô trong tập đoàn sâu hại bộ cánh vảy trên ngô tại Viêng Chăn, Lào. Sự chu chuyển của chúng quanh năm trên 11 loại cây trồng và cây dại có mặt ở Viêng Chăn, Lào.

pdf212 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 475 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp phòng chống sâu xanh helicoverpa armigera (hübner) (lepidoptera: noctuidae) đục bắp ngô tại Hà Nội, Việt Nam và Viêng Chăn, Lào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3 5 15 13 3 31 34 2 3 2 4 2 7 20 12 3 35 35 2 1 3 4 2 7 19 13 3 35 36 2 1 3 1 3 6 16 13 3 32 37 2 1 2 1 3 5 14 13 4 31 38 2 2 1 4 3 6 18 12 3 33 39 2 1 2 1 2 7 15 13 3 31 40 2 1 2 1 2 5 13 13 4 30 41 2 2 2 2 3 6 17 13 4 34 42 2 2 1 2 3 5 15 13 4 32 43 2 1 2 3 2 6 16 13 4 33 44 2 1 2 3 2 6 16 13 4 33 45 2 1 2 1 3 5 14 13 4 31 46 2 1 2 3 3 6 17 13 4 34 47 2 3 1 4 2 6 18 13 3 34 48 2 1 2 4 3 5 17 13 4 34 49 2 1 2 3 2 6 16 13 4 33 50 2 2 2 4 3 5 18 13 3 34 170 2. Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc BVTV trong phòng thí nghiệm Sâu non tuổi 1 T1 12h 24h 48h 72h Peran 3 2 2 1 Peran 5 4 4 1 Peran 3 2 1 0 Dupont 5 4 3 1 Dupont 2 2 1 0 Dupont 4 2 2 1 Ortus 13 12 10 3 Ortus 9 8 6 0 Ortus 9 7 7 2 Anguns 3 2 0 0 Anguns 4 2 2 0 Anguns 3 3 2 1 Metavina 12 5 3 2 Metavina 13 7 2 2 Metavina 11 8 4 2 DC 16 13 13 8 DC 16 13 13 8 DC 16 13 13 8 171 Sâu non tuổi 2 T2 12h 24h 48h 72h Peran 5 4 3 1 Peran 6 6 4 1 Peran 7 5 4 2 Dupont 9 7 6 2 Dupont 9 7 5 1 Dupont 9 9 6 2 Ortus 12 11 10 4 Ortus 12 10 9 2 Ortus 16 13 11 2 Anguns 4 2 1 0 Anguns 3 2 1 1 Anguns 4 3 2 1 Metavina 18 10 5 3 Metavina 19 12 7 3 Metavina 20 17 8 4 DC 21 19 16 13 DC 21 19 16 13 DC 21 19 16 13 172 Sâu non tuổi 3 T3 12h 24h 48h 72h Peran 9 9 7 3 Peran 6 6 4 1 Peran 12 10 6 2 Dupont 13 11 9 2 Dupont 10 8 7 2 Dupont 13 11 8 2 Ortus 17 16 16 4 Ortus 17 15 14 3 Ortus 15 15 13 3 Anguns 7 5 3 2 Anguns 5 3 1 1 Anguns 4 2 1 1 Metavina 25 20 13 9 Metavina 27 17 15 8 Metavina 24 19 11 7 DC 29 27 24 21 DC 29 27 24 21 DC 29 27 24 21 1 7 3 3. Hiệu lực của thuốc BVTV phòng trừ sâu xanh H.armigera hại ngô ngoài đồng trên ngô tại xã Xendin, NaxayThong, Viêng Chăn, Lào năm 2018 Số sâu xanh ở các điểm trên ruộng trước phun và sau phun điều tra 1,3,5,10 ngày STT Tên thuốc Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 Điểm 9 Điểm 10 Tổng trước phun 18 19 16 17 14 17 16 15 16 16 164 1ngày 14 15 13 14 11 15 13 12 10 12 129 1 TAS'IEU 5.WG 3 ngày 11 13 12 12 9 12 10 9 8 10 106 5 ngày 6 8 7 5 4 6 5 4 4 5 54 10 ngày 5 6 5 4 3 4 4 3 2 5 41 Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 Điểm 9 Điểm 10 2 VBTusa WP trước phun 19 18 17 17 16 19 17 17 16 18 174 (16000 IU/mg) 1ngày 17 16 15 14 13 17 16 15 12 16 151 3 ngày 15 14 13 11 10 14 15 13 12 14 131 5 ngày 13 12 11 10 9 12 13 11 9 11 111 10 ngày 12 11 9 9 8 11 11 10 9 10 100 1 7 4 2). Biện pháp hóa học STT Tên thuốc tên thường nhóm hóa chất điều tra sâu phun số sâu xanh ở các điểm trên ruộng trước phun và sau phun điều tra 1, 3, 7, 10 ngày Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng 1 Senchez Fipronil Fiprole trước phun 5 3 4 6 6 4 5 7 5 4 49 43416 1 ngày 4 2 2 3 4 2 3 5 4 3 32 43419 3 ngày 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 19 Fipronil 5 ngày 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6 10 ngày 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 2 Thensoo (cypermethrin) Pyrethroid trước phun 6 5 5 4 5 6 7 3 4 5 50 43416 1 ngày 4 3 3 2 3 4 4 2 3 3 31 43419 3 ngày 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 17 (cypermethrin) 5 ngày 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 7 10 ngày 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 3 Thaiger (chlorpyrifos) Organophosphate trước phun 3 4 5 6 4 6 5 5 4 5 47 43416 1 ngày 3 2 4 4 3 5 3 4 2 3 33 Nồng độ (%) 43419 3 ngày 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 20 1 Fipronil 10ml/10 lít/1 sào 5%WN EC (chlorpyrifos) 5 ngày 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 9 2 (cypermethrin) 20ml/10 lít/1 sào 35% WN EC 10 ngày 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 3 chlorpyrifos 30ml/10 lít/1 sào 40% WN EC 175 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU 1. Sức ăn lá ngô của sâu non sâu xanh H.armigera BALANCED ANOVA FOR VARIATE SUCAN FILE SA 6/10/19 10:11 ------------------------------------------------------------------:PAGE 1 VARIATE V003 SUCAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 TSN$ 5 19.8018 3.96036 485.94 0.000 2 * RESIDUAL 234 1.90706 .814984E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 239 21.7088 .908320E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SA 6/10/19 10:11 ------------------------------------------------------------------:PAGE 2 MEANS FOR EFFECT TSN$ ------------------------------------------------------------------------------- TSN$ NOS SUCAN SNT1 40 0.229000 SNT2 40 0.710250 SNT3 40 0.819500 SNT4 40 0.910250 SNT5 40 1.09400 SNT6 40 1.04900 SE(N= 40) 0.142740E-01 5%LSD 234DF 0.397656E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SA 6/10/19 10:11 ------------------------------------------------------------------:PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |TSN$ | (N= 240) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SUCAN 240 0.80200 0.30138 0.90276E-01 11.3 0.0000 2. Tính lựa chọn cây ký chủ để đẻ trứng của trƣởng thành sâu xanh H.armigera (có lựa chọn) BALANCED ANOVA FOR VARIATE STD FILE STD 6/10/19 10: 6 ------------------------------------------------------------------:PAGE 1 VARIATE V003 STD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 KYCHU$ 4 15156.7 3789.17 6.12 0.000 2 * RESIDUAL 75 46403.7 618.716 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 79 61560.4 779.245 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE STD 6/10/19 10: 6 ------------------------------------------------------------------:PAGE 2 MEANS FOR EFFECT KYCHU$ ------------------------------------------------------------------------------- KYCHU$ NOS STD Ca chua 16 39.3125 176 Cay ngo 16 7.06250 Ca phao 16 5.81250 Cay ot 16 4.18750 Dau bap 16 3.18750 SE(N= 16) 6.21850 5%LSD 75DF 17.5175 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE STD 6/10/19 10: 6 ------------------------------------------------------------------:PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |KYCHU$ | (N= 80) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | STD 80 11.912 27.915 24.874 208.8 0.0003 3. Sự hấp dẫn của thức ăn (giống ngô) đến sự gây hại của sâu xanh H.armigera BALANCED ANOVA FOR VARIATE T30 FILE HAT6 15/ 8/19 7:51 ------------------------------------------------------------------:PAGE 1 VARIATE V003 T30 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 G_NGO$ 3 68.5000 22.8333 17.68 0.000 2 * RESIDUAL 12 15.5000 1.29167 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 15 84.0000 5.60000 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE T60 FILE HAT6 15/ 8/19 7:51 ------------------------------------------------------------------:PAGE 2 VARIATE V004 T60 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 G_NGO$ 3 64.5000 21.5000 34.40 0.000 2 * RESIDUAL 12 7.49999 .624999 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 15 72.0000 4.80000 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE T90 FILE HAT6 15/ 8/19 7:51 ------------------------------------------------------------------:PAGE 3 VARIATE V005 T90 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 G_NGO$ 3 75.0000 25.0000 33.33 0.000 2 * RESIDUAL 12 9.00000 .750000 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 15 84.0000 5.60000 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE T120 FILE HAT6 15/ 8/19 7:51 ------------------------------------------------------------------:PAGE 4 VARIATE V006 T120 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 G_NGO$ 3 89.5000 29.8333 28.64 0.000 2 * RESIDUAL 12 12.5000 1.04167 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 15 102.000 6.80000 177 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HAT6 15/ 8/19 7:51 ------------------------------------------------------------------:PAGE 5 MEANS FOR EFFECT G_NGO$ ------------------------------------------------------------------------------- G_NGO$ NOS T30 T60 T90 T120 HN88 4 5.00000 5.25000 4.75000 5.75000 VN6 4 7.25000 7.00000 6.75000 5.75000 Ngo ngot 4 10.7500 10.7500 10.7500 11.5000 Ngo Nep Lao 4 7.00000 7.00000 7.75000 7.00000 SE(N= 4) 0.568258 0.395284 0.433013 0.510310 5%LSD 12DF 1.75099 1.21801 1.33426 1.57244 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HAT6 15/ 8/19 7:51 ------------------------------------------------------------------:PAGE 6 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |G_NGO$ | (N= 16) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | T30 16 7.5000 2.3664 1.1365 15.2 0.0001 T60 16 7.5000 2.1909 0.79057 10.5 0.0000 T90 16 7.5000 2.3664 0.86603 11.5 0.0000 T120 16 7.5000 2.6077 1.0206 13.6 0.0000 4. Sức tiêu thụ thƣc ăn của 2 quẩn thể sâu xanh H.armigera quẩn thể sâu Hà Nội, Việt Nam và quẩn thể sâu Viêng Chăn, Lào BALANCED ANOVA FOR VARIATE SN T1 FILE HAT5 14/ 8/19 18: 5 ------------------------------------------------------------------:PAGE 1 VARIATE V003 SN T1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 1 .192667E-02 .192667E-02 3.47 0.064 2 * RESIDUAL 58 .322067E-01 .555287E-03 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 59 .341333E-01 .578531E-03 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNT2 FILE HAT5 14/ 8/19 18: 5 ------------------------------------------------------------------:PAGE 2 VARIATE V004 SNT2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 1 .170667E-02 .170667E-02 2.15 0.144 2 * RESIDUAL 58 .459867E-01 .792874E-03 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 59 .476933E-01 .808362E-03 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNT3 FILE HAT5 14/ 8/19 18: 5 ------------------------------------------------------------------:PAGE 3 VARIATE V005 SNT3 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 1 .666669E-05 .666669E-05 0.01 0.932 2 * RESIDUAL 58 .572867E-01 .987701E-03 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 59 .572933E-01 .971073E-03 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNT4 FILE HAT5 14/ 8/19 18: 5 ------------------------------------------------------------------:PAGE 4 178 VARIATE V006 SNT4 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 1 .123307 .123307 8.64 0.005 2 * RESIDUAL 58 .827567 .142684E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 59 .950873 .161165E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNT5 FILE HAT5 14/ 8/19 18: 5 ------------------------------------------------------------------:PAGE 5 VARIATE V007 SNT5 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 1 .539602 .539602 3.53 0.062 2 * RESIDUAL 58 8.87570 .153029 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 59 9.41530 .159581 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNT6 FILE HAT5 14/ 8/19 18: 5 ------------------------------------------------------------------:PAGE 6 VARIATE V008 SNT6 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 1 .843750E-01 .843750E-01 0.09 0.761 2 * RESIDUAL 58 53.4681 .921863 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 59 53.5525 .907669 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE TONG FILE HAT5 14/ 8/19 18: 5 ------------------------------------------------------------------:PAGE 7 VARIATE V009 TONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 1 2.14326 2.14326 1.25 0.268 2 * RESIDUAL 58 99.4481 1.71462 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 59 101.591 1.72189 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HAT5 14/ 8/19 18: 5 ------------------------------------------------------------------:PAGE 8 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS SN T1 SNT2 SNT3 SNT4 QTSV 30 0.510000E-01 0.460000E-01 0.643333E-01 0.169000 QTSL 30 0.623333E-01 0.566666E-01 0.650000E-01 0.259667 SE(N= 30) 0.430228E-02 0.514093E-02 0.573789E-02 0.218086E-01 5%LSD 58DF 0.121781E-01 0.145520E-01 0.162418E-01 0.617317E-01 CT$ NOS SNT5 SNT6 TONG QTSV 30 0.595000 2.24833 3.17367 QTSL 30 0.784667 2.32333 3.55167 SE(N= 30) 0.714211E-01 0.175296 0.239069 5%LSD 58DF 0.202166 0.496197 0.676714 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HAT5 14/ 8/19 18: 5 ------------------------------------------------------------------:PAGE 9 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 60) -------------------- SD/MEAN | | 179 NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SN T1 60 0.56667E-010.24053E-010.23565E-01 41.6 0.0643 SNT2 60 0.51333E-010.28432E-010.28158E-01 54.9 0.1438 SNT3 60 0.64667E-010.31162E-010.31428E-01 48.6 0.9325 SNT4 60 0.21433 0.12695 0.11945 55.7 0.0047 SNT5 60 0.68983 0.39948 0.39119 56.7 0.0623 SNT6 60 2.2858 0.95272 0.96014 42.0 0.7610 TONG 60 3.3627 1.3122 1.3094 38.9 0.2675 5. Ảnh hƣởng của yếu tố thức ăn (giai đoạn sinh trƣởng của ngô) đến thời gian phát dục của sâu non sâu xanh H.armigera BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNT1 FILE HAT1 14/ 8/19 10:55 ------------------------------------------------------------------:PAGE 1 VARIATE V003 SNT1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 GDSTCN$ 2 5.35555 2.67778 15.57 0.000 2 * RESIDUAL 87 14.9667 .172031 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 89 20.3222 .228340 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNT2 FILE HAT1 14/ 8/19 10:55 ------------------------------------------------------------------:PAGE 2 VARIATE V004 SNT2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 GDSTCN$ 2 68.6000 34.3000 90.43 0.000 2 * RESIDUAL 87 33.0000 .379310 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 89 101.600 1.14157 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNT3 FILE HAT1 14/ 8/19 10:55 ------------------------------------------------------------------:PAGE 3 VARIATE V005 SNT3 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 GDSTCN$ 2 69.7556 34.8778 73.77 0.000 2 * RESIDUAL 87 41.1333 .472796 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 89 110.889 1.24594 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNT4 FILE HAT1 14/ 8/19 10:55 ------------------------------------------------------------------:PAGE 4 VARIATE V006 SNT4 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 GDSTCN$ 2 90.9555 45.4778 59.05 0.000 2 * RESIDUAL 87 67.0000 .770115 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 89 157.956 1.77478 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNT5 FILE HAT1 14/ 8/19 10:55 ------------------------------------------------------------------:PAGE 5 VARIATE V007 SNT5 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 GDSTCN$ 2 16.2667 8.13334 34.29 0.000 2 * RESIDUAL 87 20.6333 .237165 180 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 89 36.9000 .414607 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SNT6 FILE HAT1 14/ 8/19 10:55 ------------------------------------------------------------------:PAGE 6 VARIATE V008 SNT6 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 GDSTCN$ 2 17.8667 8.93333 19.56 0.000 2 * RESIDUAL 87 39.7333 .456705 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 89 57.6000 .647191 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HAT1 14/ 8/19 10:55 ------------------------------------------------------------------:PAGE 7 MEANS FOR EFFECT GDSTCN$ ------------------------------------------------------------------------------- GDSTCN$ NOS SNT1 SNT2 SNT3 SNT4 Ngo 4-6 la 30 2.50000 3.50000 3.46667 4.53333 Ngo tro co 30 2.00000 1.70000 1.90000 2.56667 Ngo chin sua 30 2.53333 3.60000 3.96667 4.83333 SE(N= 30) 0.757255E-01 0.112444 0.125538 0.160220 5%LSD 87DF 0.212836 0.316038 0.352841 0.450318 GDSTCN$ NOS SNT5 SNT6 Ngo 4-6 la 30 3.30000 5.73333 Ngo tro co 30 2.43333 6.06667 Ngo chin sua 30 3.36667 5.00000 SE(N= 30) 0.889128E-01 0.123384 5%LSD 87DF 0.249900 0.346785 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HAT1 14/ 8/19 10:55 ------------------------------------------------------------------:PAGE 8 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |GDSTCN$ | (N= 90) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SNT1 90 2.3444 0.47785 0.41477 17.7 0.0000 SNT2 90 2.9333 1.0684 0.61588 21.0 0.0000 SNT3 90 3.1111 1.1162 0.68760 22.1 0.0000 SNT4 90 3.9778 1.3322 0.87756 22.1 0.0000 SNT5 90 3.0333 0.64390 0.48700 16.1 0.0000 SNT6 90 5.6000 0.80448 0.67580 12.1 0.0000 181 6. Thời gian phát dục các pha của sâu xanh trên các cây ký chủ khác nhau vong doi vong doi N Subset for alpha = 0.05 1 2 Tukey HSD a,b cay huong duong 20oC 45 42.5556 cay ngo 20oC 40 43.1000 cay ot 20oC 41 46.5122 Sig. .616 1.000 Tukey B a,b cay huong duong 20oC 45 42.5556 cay ngo 20oC 40 43.1000 cay ot 20oC 41 46.5122 ANOVA vong doi Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 385.013 2 192.507 27.439 .000 Within Groups 862.955 123 7.016 Total 1247.968 125 7. Ảnh hƣởng của yếu tố ăn thêm giai đoàn trƣởng thành đến sức đẻ trứng của sâu xanh H. armigera BALANCED ANOVA FOR VARIATE STD FILE HAT12 16/ 8/19 9:55 ------------------------------------------------------------------:PAGE 1 VARIATE V003 STD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 THUCAN$ 3 527613. 175871. 4.89 0.004 2 * RESIDUAL 56 .201434E+07 35970.4 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 59 .254195E+07 43083.9 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HAT12 16/ 8/19 9:55 ------------------------------------------------------------------:PAGE 2 MEANS FOR EFFECT THUCAN$ ------------------------------------------------------------------------------- THUCAN$ NOS STD DDCN 15 654.133 DDMO10% 15 454.600 DDMO20% 15 538.267 Nuocla 15 407.133 SE(N= 15) 48.9696 5%LSD 56DF 138.720 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HAT12 16/ 8/19 9:55 ------------------------------------------------------------------:PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |THUCAN$ | (N= 60) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | STD 60 513.53 207.57 189.66 36.9 0.0045 182 8. Khối lƣợng của nhộng của sâu xanh H. armigera khi nuôi ở các mức nhiệt độ khác nhau BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAI FILE HAT4 14/ 8/19 17:28 ------------------------------------------------------------------:PAGE 1 VARIATE V003 CAI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 ND$ 2 .323622E-01 .161811E-01 19.45 0.000 2 * RESIDUAL 87 .723667E-01 .831801E-03 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 89 .104729 .117673E-02 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DUC FILE HAT4 14/ 8/19 17:28 ------------------------------------------------------------------:PAGE 2 VARIATE V004 DUC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 ND$ 2 .509556E-02 .254778E-02 3.23 0.043 2 * RESIDUAL 87 .686200E-01 .788736E-03 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 89 .737155E-01 .828265E-03 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HAT4 14/ 8/19 17:28 ------------------------------------------------------------------:PAGE 3 MEANS FOR EFFECT ND$ ------------------------------------------------------------------------------- ND$ NOS CAI DUC 20°C 30 0.198667 0.207667 25°C 30 0.219000 0.222333 30°C 30 0.245000 0.224667 SE(N= 30) 0.526561E-02 0.512749E-02 5%LSD 87DF 0.147997E-01 0.144114E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HAT4 14/ 8/19 17:28 ------------------------------------------------------------------:PAGE 4 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |ND$ | (N= 90) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CAI 90 0.22089 0.34303E-010.28841E-01 13.1 0.0000 DUC 90 0.21822 0.28780E-010.28084E-01 12.9 0.0432 183 9. Ảnh hƣởng của mật đô gieo trồng đến mật độ sâu xanh H. armigera trên ngô tại Xendin, NaxayThong, Viêng Chăn, Lào vụ hè 2018 2 2.814 1.407 2.635 .0901 5.270 .469 27 14.416 .534 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Pow er Cong thuc Residual ANOVA Table for Mat do 10 .820 .614 .194 10 .923 .634 .200 10 1.515 .907 .287 Count Mean Std. Dev. Std. Err. CT1 CT2 CT3 Means Table for Mat do Effect: Cong thuc 0 .2 .4 .6 .8 1 1.2 1.4 1.6 C e ll M e a n CT1 CT2 CT3 Cell Interaction Bar Plot for Mat do Effect: Cong thuc -.103 .670 .7550 -.695 .670 .0427 S -.592 .670 .0812 Mean Diff. Crit. Diff. P-Value CT1, CT2 CT1, CT3 CT2, CT3 Fisher's PLSD for Mat do Effect: Cong thuc Significance Level: 5 % 184 10. Ảnh hƣởng của cây dẫn dụ đến diễn biến mật độ sâu xanh H. armigera trên ngô tại xã Xendin, huyện NaxayThong, Viêng Chăn, Lào vụ hè thu năm 2018 2 8.092 4.046 2.465 .1039 4.930 .442 27 44.316 1.641 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Pow er Cong thuc Residual ANOVA Table for Mat do 10 1.516 1.056 .334 10 1.597 1.094 .346 10 2.656 1.616 .511 Count Mean Std. Dev. Std. Err. CT1 CT2 CT3 Means Table for Mat do Effect: Cong thuc 0 .5 1 1.5 2 2.5 3 C e ll M e a n CT1 CT2 CT3 Cell Interaction Bar Plot for Mat do Effect: Cong thuc -.081 1.176 .8886 -1.140 1.176 .0568 -1.059 1.176 .0755 Mean Diff. Crit. Diff. P-Value CT1, CT2 CT1, CT3 CT2, CT3 Fisher's PLSD for Mat do Effect: Cong thuc Significance Level: 5 % 185 11. Diễn biến mật độ sâu xanh H. armigera dƣới ảnh hƣởng của biện pháp luân canh tại xã Xendin, NaxayThong, Viêng Chăn, Lào vụ thu 2018. 2 3.786 1.893 1.558 .2289 3.116 .291 27 32.806 1.215 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Pow er Cong thuc Residual ANOVA Table for Mat do 10 1.458 1.006 .318 10 1.143 .791 .250 10 2.003 1.416 .448 Count Mean Std. Dev. Std. Err. CT1 CT2 CT3 Means Table for Mat do Effect: Cong thuc 0 .25 .5 .75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 C e ll M e a n CT1 CT2 CT3 Cell Interaction Bar Plot for Mat do Effect: Cong thuc .315 1.011 .5282 -.545 1.011 .2787 -.860 1.011 .0924 Mean Diff. Crit. Diff. P-Value CT1, CT2 CT1, CT3 CT2, CT3 Fisher's PLSD for Mat do Effect: Cong thuc Significance Level: 5 % 186 12. Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc BVTV trong phòng thí nghiệm Sâu non tuổi 1 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 12H FILE TUOI11 3/12/** 17:25 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 HIEU LUC THUOC PHONG TRU TRONG PHONG TN TUOI1 VARIATE V003 12H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 6276.04 1569.01 14.01 0.001 2 * RESIDUAL 10 1119.79 111.979 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 7395.83 528.274 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE 24H FILE TUOI11 3/12/** 17:25 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 HIEU LUC THUOC PHONG TRU TRONG PHONG TN TUOI1 VARIATE V004 24H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 1380.66 345.166 4.86 0.020 2 * RESIDUAL 10 710.249 71.0249 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 2090.91 149.351 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE 48H FILE TUOI11 3/12/** 17:25 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 HIEU LUC THUOC PHONG TRU TRONG PHONG TN TUOI1 VARIATE V005 48H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 292.107 73.0268 2.06 0.162 2 * RESIDUAL 10 355.278 35.5278 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 647.386 46.2418 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE 72H FILE TUOI11 3/12/** 17:25 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 HIEU LUC THUOC PHONG TRU TRONG PHONG TN TUOI1 VARIATE V006 72H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 1916.67 479.167 11.50 0.001 2 * RESIDUAL 10 416.667 41.6667 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 2333.33 166.667 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TUOI11 3/12/** 17:25 187 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 HIEU LUC THUOC PHONG TRU TRONG PHONG TN TUOI1 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS 12H 24H 48H 72H 1 3 79.1667 82.0533 87.1800 95.8333 2 3 77.0833 79.4900 84.6167 95.8333 3 3 75.0000 76.9233 84.6200 95.8333 4 3 35.4167 58.9767 74.3567 70.8333 5 3 35.4167 61.5400 82.0533 75.0000 SE(N= 3) 6.10953 4.86569 3.44131 3.72678 5%LSD 10DF 19.2514 15.3320 10.8437 11.7432 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TUOI11 3/12/** 17:25 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 HIEU LUC THUOC PHONG TRU TRONG PHONG TN TUOI1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | 12H 15 60.417 22.984 10.582 17.5 0.0005 24H 15 71.797 12.221 8.4276 11.7 0.0197 48H 15 82.565 6.8001 5.9605 7.2 0.1616 72H 15 86.667 12.910 6.4550 7.4 0.0011 Sâu non tuổi 2 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 12H FILE TUOI2 3/12/** 14:58 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 VARIATE V003 12H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NL 2 329.640 164.820 5.07 0.038 3 2 CT$ 4 10814.5 2703.63 83.17 0.000 3 * RESIDUAL 8 260.061 32.5077 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 11404.2 814.587 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE 24H FILE TUOI2 3/12/** 14:58 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 VARIATE V004 24H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NL 2 631.600 315.800 11.60 0.005 3 2 CT$ 4 4235.40 1058.85 38.89 0.000 3 * RESIDUAL 8 217.820 27.2275 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 5084.82 363.202 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE 48H FILE TUOI2 3/12/** 14:58 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 188 VARIATE V005 48H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NL 2 437.500 218.750 5.51 0.031 3 2 CT$ 4 1838.54 459.635 11.57 0.002 3 * RESIDUAL 8 317.708 39.7136 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 2593.75 185.268 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE 72H FILE TUOI2 3/12/** 14:58 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 VARIATE V006 72H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NL 2 244.429 122.215 3.65 0.074 3 2 CT$ 4 2548.67 637.168 19.01 0.001 3 * RESIDUAL 8 268.084 33.5105 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 3061.18 218.656 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TUOI2 3/12/** 14:58 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 MEANS FOR EFFECT NL ------------------------------------------------------------------------------- NL NOS 12H 24H 48H 72H 1 5 53.3340 67.3700 72.5000 83.0780 2 5 48.5720 61.0520 70.0000 84.6160 3 5 41.9040 51.5800 60.0000 75.3880 SE(N= 5) 2.54981 2.33356 2.81828 2.58884 5%LSD 8DF 8.31467 7.60951 9.19013 8.44195 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS 12H 24H 48H 72H 1 3 71.4300 75.4367 79.1667 92.3100 2 3 69.8400 73.6833 75.0000 92.3100 3 3 68.2533 71.9300 75.0000 89.7467 4 3 14.2867 38.6000 52.0833 61.5400 5 3 15.8733 40.3533 56.2500 69.2300 SE(N= 3) 3.29179 3.01261 3.63839 3.34218 5%LSD 8DF 10.7342 9.82383 11.8644 10.8985 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TUOI2 3/12/** 14:58 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | 12H 15 47.937 28.541 5.7016 11.9 0.0377 0.0000 24H 15 60.001 19.058 5.2180 8.7 0.0046 0.0001 48H 15 67.500 13.611 6.3019 9.3 0.0313 0.0024 189 72H 15 81.027 14.787 5.7888 7.1 0.0743 0.0005 Sâu non tuổi 3 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 12H FILE TUOI3 3/12/** 17: 4 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 VARIATE V003 12H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 5147.99 1287.00 55.96 0.000 3 2 NL 2 77.7124 38.8562 1.69 0.244 3 * RESIDUAL 8 183.982 22.9977 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 5409.69 386.406 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE 24H FILE TUOI3 3/12/** 17: 4 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 VARIATE V004 24H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 1603.93 400.982 7.25 0.010 3 2 NL 2 270.574 135.287 2.44 0.148 3 * RESIDUAL 8 442.738 55.3422 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 2317.24 165.517 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE 48H FILE TUOI3 3/12/** 17: 4 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 VARIATE V005 48H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 1719.69 429.923 8.63 0.006 3 2 NL 2 215.256 107.628 2.16 0.177 3 * RESIDUAL 8 398.319 49.7898 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 2333.27 166.662 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE 72H FILE TUOI3 3/12/** 17: 4 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 VARIATE V006 72H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 2820.59 705.148 16.36 0.001 3 2 NL 2 244.931 122.465 2.84 0.116 3 * RESIDUAL 8 344.866 43.1082 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 3410.39 243.599 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TUOI3 3/12/** 17: 4 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 MEANS FOR EFFECT CT$ ----------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS 12H 24H 48H 72H 1 3 62.0700 64.1967 79.1667 88.8900 190 2 3 59.7700 65.4333 72.2233 85.7133 3 3 58.6200 62.9633 70.8333 84.1267 4 3 21.8400 38.2733 50.0033 55.5567 5 3 22.9867 51.8500 56.9433 61.9067 SE(N= 3) 2.76874 4.29504 4.07389 3.79070 5%LSD 8DF 9.02857 14.0057 13.2846 12.3611 ----------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT NL ----------------------------------------------------------------------------- NL NOS 12H 24H 48H 72H 1 5 47.5860 57.0380 66.6680 78.0960 2 5 42.0680 51.1120 60.8340 69.5240 3 5 45.5180 61.4800 70.0000 78.0960 SE(N= 5) 2.14465 3.32693 3.15562 2.93626 5%LSD 8DF 6.99350 10.8488 10.2902 9.57486 ----------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TUOI3 3/12/** 17: 4 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ |NL | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | 12H 15 45.057 19.657 4.7956 10.6 0.0000 0.2440 24H 15 56.543 12.865 7.4392 13.2 0.0095 0.1475 48H 15 65.834 12.910 7.0562 10.7 0.0057 0.1768 72H 15 75.239 15.608 6.5657 8.7 0.0008 0.1161 13. Hiệu lực của thuốc BVTV phòng trừ sâu xanh H.armigera hại ngô ngoài đồng trên ngô tại xã Xendin, NaxayThong, Viêng Chăn, Lào năm 2018 BALANCED ANOVA FOR VARIATE N1 FILE ND2 4/12/** 18:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 VARIATE V003 N1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 4086.87 1021.72 18.92 0.000 3 2 NL 9 1144.76 127.195 2.35 0.033 3 * RESIDUAL 36 1944.56 54.0156 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 49 7176.18 146.453 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE N3 FILE ND2 4/12/** 18:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 VARIATE V004 N3 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 17079.0 4269.74 37.79 0.000 3 2 NL 9 723.279 80.3643 0.71 0.696 3 * RESIDUAL 36 4067.71 112.992 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 49 21869.9 446.326 191 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE N5 FILE ND2 4/12/** 18:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 VARIATE V005 N5 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 14113.2 3528.31 62.40 0.000 3 2 NL 9 1148.17 127.575 2.26 0.040 3 * RESIDUAL 36 2035.56 56.5434 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 49 17297.0 352.999 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE N10 FILE ND2 4/12/** 18:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 VARIATE V006 N10 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 8542.34 2135.59 22.99 0.000 3 2 NL 9 1312.42 145.825 1.57 0.161 3 * RESIDUAL 36 3343.47 92.8743 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 49 13198.2 269.352 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE ND2 4/12/** 18:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 MEANS FOR EFFECT CT$ ----------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS N1 N3 N5 N10 1 10 20.9110 75.5830 62.2140 74.5000 2 10 9.77800 19.0770 35.2160 51.2940 3 10 29.0860 53.7010 76.3940 82.1920 4 10 32.3670 59.1780 83.6570 85.7690 5 10 34.4770 55.9850 71.4550 86.3840 SE(N= 10) 2.32413 3.36143 2.37789 3.04753 5%LSD 36DF 6.66558 9.64057 6.81977 8.74030 ----------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT NL ----------------------------------------------------------------------------- NL NOS N1 N3 N5 N10 1 5 24.1620 47.7520 63.0240 71.3000 2 5 35.9220 45.9180 57.5780 75.5120 3 5 21.9260 51.4060 62.4700 73.0920 4 5 24.2140 57.5920 66.4380 79.5840 5 5 28.9720 56.2940 66.5940 78.2020 6 5 24.6080 54.1120 65.3900 73.8020 7 5 26.6400 51.1740 66.7480 73.9720 8 5 25.5420 52.8960 74.2280 77.0960 9 5 25.2500 58.2040 73.3080 88.5420 10 5 16.0020 51.7000 62.0940 69.1760 SE(N= 5) 3.28681 4.75378 3.36284 4.30985 5%LSD 36DF 9.42656 13.6338 9.64461 12.3606 ----------------------------------------------------------------------------- 192 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE ND2 4/12/** 18:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ |NL | (N= 50) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | N1 50 25.324 12.102 7.3495 29.0 0.0000 0.0330 N3 50 52.705 21.126 10.630 20.2 0.0000 0.6958 N5 50 65.787 18.788 7.5195 11.4 0.0000 0.0404 N10 50 76.028 16.412 9.6371 12.7 0.0000 0.1613 193 PHỤ LỤC 6. NHIỆT ĐỘ, ẨM ĐỘ PHÒNG NUÔI SÂU BÁN TỰ NHIÊN Tháng 7/2017 Thứ Ngày tháng 7h 12h 17h t° (C) RH(%) t° (C) RH(%) t° (C) RH(%) Hai Ba 11/7 27 80 29 80 29 82 Tư 12/7 27 75 28 74 27 76 Năm 13/7 27 95 32 75 27 80 Sáu 14/7 27 80 28 75 26 83 Bảy 15/7 28 70 26 72 27 69 Chủ nhật 16/7 26 86 31 79 29 86 Hai 17/7 27 76 28 86 27 87 Ba 18/7 26 87 27 84 27 82 Tư 19/7 26 86 26 80 28 72 Năm 20/7 26 82 27 80 26 80 Sáu 21/7 26 84 28 72 29.5 82 Bảy 22/7 26 82 28 74 29 68 Chủ nhật 23/7 26 80 28 65 30 60 Hai 24/7 27 80 29 69 29 72 Ba 25/7 26 80 29 70 25 76 Tư 26/7 26 80 30 60 29 68 Năm 27/7 26 80 30 61 30 60 Sáu 28/7 27 80 30 58 30 52 Bảy 29/7 27 79 30 68 30 62 Chủ nhật 30/7 27 79 30 68 30 62 Hai 31/7 29 78 31 55 31 80 194 THÁNG 8/2017 Thứ Ngày tháng 7h 12h 17h t° (C) RH(%) t° (C) RH(%) t° (C) RH(%) Ba 01/8 26,5 79 29 70 29,5 70 Tư 02/8 28 79 30 70 28 80 Năm 03/8 26 82 28 80 27 80 Sáu 04/8 26 82 28 78 27 84 Bảy 05/8 25 87 26 81 25 82 Chủ nhật 6/8 26 87 30 70 27 80 Hai 07/8 27,5 82 30 63 31,5 64 Ba 08/8 28 78 30 57 30 60 Tư 09/8 29 79 31 58 33 64 Năm 10/8 27 78 30 71 32 60 Sáu 11/8 28 80 31 71 32 60 Bảy 12/8 29 78 29 69 30 68 Chủ nhật 13/8 29 82 29,5 72 30 72 Hai 14/8 29 81 30 78 31 70 Ba 15/8 25 80 25 81 26 85 Tư 16/8 24 89 26 78 27 75 Năm 17/8 24 87 24,5 88 25,5 80 Sáu 18/8 25 87 26 87 26 78 Bảy 19/8 25 88 28 69 29 71 Chủ nhật 20/8 26 82 29 64 29 63 Hai 21/8 28 80 29,5 62 30,5 58 Ba 22/8 28 82 29 64 28 57 Tư 23/8 29 81 30 71 29 73 Năm 24/8 26 80 25 78 26 80 Sáu 25/8 26 82 28 78 26 82 Bảy 26/8 26 82 29 68 28 68 Chủ nhật 27/8 25 80 29 64 29 58 Hai 28/8 26 72 29 65 30 62 Ba 29/8 24 79 27 73 27,5 76 Tư 30/8 24 82 25 83 26,5 76 Năm 31/8 26 81 28 70 30 64 195 THÁNG 9/2017 Thứ Ngày tháng 7h 12h 17h t° (C) RH(%) t° (C) RH(%) t° (C) RH(%) Sáu 01/9 27 80 29 71 30 65 Bảy 02/9 27 82 31,5 61,5 27 68 Chủ nhật 03/9 28 80 28,5 76 27 72 Hai 04/9 28 70 28,5 76 29 74 Ba 05/9 26 82 30,5 71 29 76 Tư 6/9 26 80 29 70 28 74 Năm 07/9 28 80 29 68 27 74 Sáu 08/9 26 82 26 82 26,5 82 Bảy 09/9 26 87 26 82 27 79 Chủ nhật 10/9 24 75 27 76 28 79 Hai 11/9 24 79 26 75 27 75 Ba 12/9 26 82 28,5 69 28,5 70 Tư 13/9 25 79 29 62 27 70 Năm 14/9 26 79 29 64 30 61 Sáu 15/9 26 69 27 60 25 78 Bảy 16/9 25 82 27 82 25 80 Chủ nhật 17/9 26 82 28 70 29 76 Hai 18/9 25 79 29 68 30 70 Ba 19/9 26 83 30 6 32 70 Tư 20/9 28 80 27,5 68 30 66,5 Năm 21/9 27 79 29 67 30 60 Sáu 22/9 27 80 29 70 27 77 Bảy 23/9 26 85 29 76 30 64 Chủ nhật 24/9 27 80 29 70 30 76 Hai 25/9 27 83 27 71 27 80 Ba 26/9 25 83 29 70 28 72 Tư 27/9 26 80 29 67 29 71 Năm 28/9 27 79 30 60 29 71 Sáu 29/9 27 79 30 58 28 72 Bảy 30/9 26 82 28 71 28 70 196 Tháng 10/2017 Thứ ngày / tháng 7h 12h 17h t° RH t° RH t° RH CN 01/10 26 82 29 72 29.5 68 2 02/10 26 80 29 78 28 76 3 03/10 26 82 29 79 27 72 4 04/10 26 83 29 73 27 75 5 05/10 25 80 28 66 28 68 6 06/10 26 81 27 71 26 75 6 07/10 25 82 25 88 25 74 CN 08/10 26 80 28 82 27 70 2 09/10 25 84 29 66 26 85 3 10/10 25 82 26 78 25 88 4 11/10 26 83 25 83 25 81 5 12/10 25 83 26 80 28 72 6 13/10 26 70 26 62 26 70 7 14/10 26 67 26 58 26 68 CN 15/10 22 56 26 51 27 52 2 16/10 21 73 20 80 21 83 3 17/10 18 78 19 79 20 82 4 18/10 19 80 20 81 20 80 5 19/10 21 78 25 75 24 72 6 20/10 24 78 24 64 24 66 7 21/10 24 68 25 57 24 66 CN 22/10 23 61 22 55 24 62 2 23/10 23 62 22 55 23 52 3 24/10 22 66 23 51 24 54 4 25/10 22 63 24 58 24 63 5 26/10 24 72 23 60 25 67 6 27/10 23 76 25 64 25 70 7 28/10 24 79 26 53 25 68 CN 29/10 24 80 26 52 24 67 2 30/10 21 59 23 41 24 43 3 31/10 20 41 23 43 24 50 197 Tháng 11/2017 thứ ngày / tháng 7h 12h 17h t° RH t° RH t° RH 4 1/11 20 72 23 52 23 64 5 2/11 20 73 24 51 25 54 6 3/11 21 73 24 51 25 52 7 4/11 20 70 22 43 24 44 CN 5/11 21 62 21 59 21 58 2 6/11 21 68 21 54 22 56 3 7/11 20 66 21 60 20 75 4 8/11 20 73 23 65 22 68 5 9/11 20 80 21 82 21 78 6 10/11 22 78 25 70 26 75 7 11/11 20 79 25 69 25 74 CN 12/11 22 80 25 73 26 71 2 13/11 22.5 90 25 69 26 70 3 14/11 24 79 25 66 25 67 4 15/11 24 78 26 66 26 73 5 16/11 23 90 25 65 26 72 6 17/11 26 80 26 71 27 73 7 18/11 25 84 25 77 23 62 CN 19/11 19 71 17 65 17 64 2 20/22 18 63 17 64 18 64 2 21/11 18 63 12 62 18 63 2 22/11 16 66 17 58 17 60 2 23/11 17 56 17 50 17 57 2 24/11 14 57 14 50 15 56 2 25/11 14 62 15 51 15 60 CN 26/11 14 70 17 72 16 68 2 27/11 17 68 19 60 18 65 3 28/11 18 69 20 60 22 58 4 29/11 19 73 21 70 22 60 5 30/11 20 75 21 70 24 61

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_dac_diem_sinh_hoc_sinh_thai_va_bien_phap.pdf
  • pdfBVTV - TTLA - Hatsada.pdf
  • docTTT - Hatsada VIRACHACK.doc
  • pdfTTT - Hatsada.pdf