Luận án Nghiên cứu hành vi mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi của người tiêu dùng Việt Nam

Nghiên cứu HVMS của NTD Việt nam có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với các nhà bán lẻ nói chung và các CHTL đang hoạt động tại Việt Nam nói riêng. Quá trình hội nhập và phát triển, nên kinh tế Việt Nam theo đó cũng không nằm ngoài xu hướng chung của toàn thế giới. Sự đổ bộ của các nhà bán lẻ nước ngoài cũng như sự vươn lên mạnh mẽ của các đơn vị bán lẻ trong nước, đã tạo ra một môi trường kinh doanh rất hấp dẫn tại Việt Nam, nhưng cũng rất cạnh tranh, chật trội, không có chỗ cho "những tay mơ". Các doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh theo mô hình CHTL tại Việt Nam được mở ra ngày qua ngày với tốc độ tăng trưởng chóng mặt. Ý thức được sự khó khăn trong việc cạnh tranh, các doanh nghiệp đều cố gắng tìm hiểu tâm lý, mẫu HVMS của NTD Việt Nam. Để từ đó tạo lợi thế cạnh tranh cho chính doanh nghiệp mình bằng việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu và mong muốn của NTD Việt Nam. Vì lẽ đó, nghiên cứu phân tích về mẫu HVMS tại CHTL của NTD Việt Nam rất có ý nghĩa về mặt thực tiễn và khoa học. Luận án đã thực hiện được một số nội dung sau đây: (1) Xây dựng được mô hình và khung phân tích chi tiết các mẫu HVMS tại CHTL của NTD Việt Nam; (2) Phát triển và giới thiệu các thang đo lường; Ứng dụng mô hình ước lượng MLR, phân tích MANOVA 1 chiều về các thuộc tính hành vi mua, biến thể hành vi sau mua của các mẫu HVMS tại CHTL của NTD Việt Nam; (3) Phân tích tổng hợp các phát hiện về các mẫu HVMS tại CHTL của NTD Việt Nam theo các mô hình đã giới thiệu; (4) Gợi ý các khuyến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh bán lẻ tại CHTL dành cho các doanh nghiệp Việt Nam dựa trên các phát hiện về đặc điểm nhân khẩu và các mẫu HVMS tại CHTL của NTD Việt Nam. Tóm lại, Những khái quát đặc điểm nhân khẩu và mẫu HVMS tại CHTL của NTD Việt Nam được trình bày trong luận án này là công trình khoa học được thực hiện rất bài bản và công phu. Tác giả hy vong rằng các kết quả nghiên cứu cũng như những khuyến nghị, đề xuất, giải pháp của tác giả có thể là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng cho các nghiên cứu trong tương lai, cũng như là cơ sở khoa học giải thích cho các quyết định kinh doanh thực tiễn của các doanh nghiệp bán lẻ, các CHTL tại Việt Nam.

pdf264 trang | Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu hành vi mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi của người tiêu dùng Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 .000 .b [V_Q2_KMSangTao=4] 0c . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -18.143 750.519 .001 1 .981 1.32E-8 .000 .b [V_Q2_KMSangTao=4] -1.674 .300 31.072 1 .000 .187 .104 .338 [V_Q2_KMDaDang=3] .363 .334 1.179 1 .277 1.437 .747 2.765 [V_Q2_KMDaDang=4] 0c . . 0 . . . . [V_Q2_KMHapDan=1] -17.958 840.493 .000 1 .983 1.58E-8 .000 .b [V_Q2_KMHapDan=2] -.798 .308 6.717 1 .070 .450 .246 .823 [V_Q2_KMHapDan=3] .395 2087.269 .000 1 1.000 1.484 .000 .b [V_Q2_KMHapDan=4] 0c . . 0 . . . . 91 -100 nghìn đồng Intercept 48.886 1401.899 .001 1 .972 [V_Q2_KMSangTao=1] -17.383 834.036 .000 1 .983 2.82E-8 .000 .b [V_Q2_KMSangTao=2] .020 .369 .003 1 .957 1.020 .495 2.101 [V_Q2_KMSangTao=3] .866 1973.789 .000 1 1.000 2.376 .000 .b [V_Q2_KMSangTao=4] 0c . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -17.507 750.519 .001 1 .981 2.49E-8 .000 .b [V_Q2_KMDaDang=2] -1.298 .368 12.409 1 .100 .273 .133 .562 [V_Q2_KMDaDang=3] .904 .382 5.595 1 .018 2.469 1.168 5.222 [V_Q2_KMDaDang=4] 0c . . 0 . . . . [V_Q2_KMHapDan=1] -17.128 840.493 .000 1 .984 3.64E-8 .000 .b [V_Q2_KMHapDan=2] -.524 .382 1.882 1 .170 .592 .280 1.252 [V_Q2_KMHapDan=3] .341 2087.269 .000 1 1.000 1.407 .000 .b [V_Q2_KMHapDan=4] 0c . . 0 . . . . 101 - 150 nghìn đồng Intercept 49.417 1401.899 .001 1 .972 [V_Q2_KMSangTao=1] -17.400 834.036 .000 1 .983 2.77E-8 .000 .b [V_Q2_KMSangTao=2] -.466 .314 2.200 1 .138 .628 .339 1.162 [V_Q2_KMSangTao=3] .229 1973.789 .000 1 1.000 1.257 .000 .b [V_Q2_KMSangTao=4] 0c . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -17.742 750.519 .001 1 .981 1.97E-8 .000 .b [V_Q2_KMDaDang=2] -1.051 .318 10.880 1 .101 .350 .187 .653 [V_Q2_KMDaDang=3] 1.235 .334 13.655 1 .000 3.438 1.786 6.620 [V_Q2_KMDaDang=4] 0c . . 0 . . . . [V_Q2_KMHapDan=1] -17.334 840.493 .000 1 .984 2.96E-8 .000 .b [V_Q2_KMHapDan=2] -.581 .338 2.947 1 .086 .560 .288 1.086 [V_Q2_KMHapDan=3] .819 2087.269 .000 1 1.000 2.269 .000 .b [V_Q2_KMHapDan=4] 0c . . 0 . . . . 151 - 300 nghìn đồng Intercept 48.375 1401.899 .001 1 .972 [V_Q2_KMSangTao=1] -17.506 834.036 .000 1 .983 2.49E-8 .000 .b [V_Q2_KMSangTao=2] .490 .356 1.889 1 .169 1.632 .812 3.282 [V_Q2_KMSangTao=3] .723 1973.789 .000 1 1.000 2.060 .000 .b [V_Q2_KMSangTao=4] 0c . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -17.962 750.519 .001 1 .981 1.53E-8 .000 .b [V_Q2_KMDaDang=2] 1.079 .324 11.126 1 .001 .340 .180 .641 [V_Q2_KMDaDang=3] .565 .398 2.011 1 .156 1.759 .806 3.837 [V_Q2_KMDaDang=4] 0c . . 0 . . . . [V_Q2_KMHapDan=1] -16.893 840.493 .000 1 .984 4.60E-8 .000 .b [V_Q2_KMHapDan=2] .844 .383 4.850 1 .028 2.326 1.097 4.930 235 [V_Q2_KMHapDan=3] .512 2087.269 .000 1 1.000 1.669 .000 .b [V_Q2_KMHapDan=4] 0c . . 0 . . . . 301 - 500 nghìn đồng Intercept 51.159 1401.899 .001 1 .971 [V_Q2_KMSangTao=1] -18.266 834.036 .000 1 .983 1.16E-8 .000 .b [V_Q2_KMSangTao=2] -.397 .000 . 1 . .672 .672 .672 [V_Q2_KMSangTao=3] -1.221 1973.789 .000 1 1.000 .295 .000 .b [V_Q2_KMSangTao=4] 0c . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -18.765 750.519 .001 1 .980 7.08E-9 .000 .b [V_Q2_KMDaDang=2] -.962 .000 . 1 . .382 .382 .382 [V_Q2_KMDaDang=3] .569 .000 . 1 . 1.766 1.766 1.766 [V_Q2_KMDaDang=4] 0c . . 0 . . . . [V_Q2_KMHapDan=1] -18.683 840.493 .000 1 .982 7.68E-9 .000 .b [V_Q2_KMHapDan=2] -.567 .000 . 1 . .567 .567 .567 [V_Q2_KMHapDan=3] -.835 2087.269 .000 1 1.000 .434 .000 .b [V_Q2_KMHapDan=4] 0c . . 0 . . . . a. The reference category is: Trên 500 nghìn đồng. b. Floating point overflow occurred while computing this statistic. Its value is therefore set to system missing. c. This parameter is set to zero because it is redundant. H3a_ III_Q2_TSKenh_NKH Parameter Estimates III_Q2_TSKenha B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound Ít thường xuyên Intercept -13.94 .300 2152.674 1 .000 [Q1_KhuVuc=1] -.422 .239 3.108 1 .078 .656 .410 1.048 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -.204 .282 .525 1 .469 .815 .469 1.416 [Q4_NoiSong=2] -.162 .268 .363 1 .547 .851 .503 1.440 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -1.156 .253 20.808 1 .620 .315 .192 .517 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q8_NgheNghiep=1] 14.563 .302 2326.970 1 .800 2111.115 1163.260 3812.847 [Q8_NgheNghiep=2] 14.519 .444 1071.571 1 .122 2009.578 847.199 202.868 [Q8_NgheNghiep=3] 14.436 .709 414.400 1 .0800 1886.756 469.589 7497.195 [Q8_NgheNghiep=4] 14.097 .634 495.043 1 .330 12542.173 2888.192 4869.026 [Q8_NgheNghiep=5] 15.321 .000 . 1 . 446.263 46.263 456.263 [Q8_NgheNghiep=6] 0b . . 0 . . . . 1 lần/3 tháng Intercept .888 1.201 .547 1 .460 [Q1_KhuVuc=1] -1.114 .232 23.115 1 .060 .328 .209 .517 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] .173 .248 .488 1 .485 1.189 .731 1.933 [Q4_NoiSong=2] -1.173 .294 15.909 1 .070 .309 .174 .551 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] 1.514 .223 46.279 1 .000 4.547 2.939 7.035 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q8_NgheNghiep=1] -.895 1.184 .572 1 .450 .409 .040 4.157 [Q8_NgheNghiep=2] -.322 1.208 .071 1 .790 .725 .068 7.743 [Q8_NgheNghiep=3] -1.118 1.301 .738 1 .390 .327 .026 4.190 [Q8_NgheNghiep=4] -2.551 1.422 3.221 1 .073 .078 .005 1.265 [Q8_NgheNghiep=5] -.089 1.205 .005 1 .941 .915 .086 9.708 [Q8_NgheNghiep=6] 0b . . 0 . . . . Intercept 1.960 1.075 3.325 1 .068 236 1 lần/2 tháng [Q1_KhuVuc=1] .947 .194 23.864 1 .230 2.578 1.763 3.770 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] .662 .225 8.629 1 .003 1.939 1.246 3.015 [Q4_NoiSong=2] -.748 .229 10.662 1 .001 .473 .302 .742 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.795 .190 17.436 1 .653 .452 .311 .656 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q8_NgheNghiep=1] -1.089 1.060 1.056 1 .304 .337 .042 2.685 [Q8_NgheNghiep=2] -.458 1.084 .179 1 .672 .632 .076 5.293 [Q8_NgheNghiep=3] -1.205 1.156 1.086 1 .297 .300 .031 2.889 [Q8_NgheNghiep=4] -.517 1.121 .212 1 .645 .597 .066 5.368 [Q8_NgheNghiep=5] -.534 1.084 .242 1 .623 .587 .070 4.909 [Q8_NgheNghiep=6] 0b . . 0 . . . . 1 lần /tháng Intercept -.765 1.269 .364 1 .546 [Q1_KhuVuc=1] 1.936 .262 54.671 1 .000 6.930 4.148 11.577 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -.126 .275 .209 1 .647 .882 .514 1.512 [Q4_NoiSong=2] -.665 .262 6.423 1 .011 .514 .308 .860 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] .179 .220 .668 1 .414 1.197 .778 1.840 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q8_NgheNghiep=1] -.348 1.243 .079 1 .779 .706 .062 8.071 [Q8_NgheNghiep=2] .351 1.267 .077 1 .782 1.420 .118 17.026 [Q8_NgheNghiep=3] -.260 1.342 .037 1 .846 .771 .056 10.701 [Q8_NgheNghiep=4] .108 1.312 .007 1 .935 1.114 .085 14.574 [Q8_NgheNghiep=5] .182 1.274 .020 1 .886 1.200 .099 14.568 [Q8_NgheNghiep=6] 0b . . 0 . . . . 2-3 lần /tháng Intercept -16.61 2362.574 .000 1 .994 [Q1_KhuVuc=1] .841 .301 7.790 1 .005 2.319 1.285 4.186 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] .860 .355 5.882 1 .015 2.364 1.179 4.738 [Q4_NoiSong=2] .531 .342 2.407 1 .121 1.700 .870 3.324 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.642 .299 4.601 1 .032 .526 .293 .946 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q8_NgheNghiep=1] 15.143 2362.574 .000 1 .995 3704.315 .000 .c [Q8_NgheNghiep=2] 14.883 2362.574 .000 1 .995 2603.189 .000 .c [Q8_NgheNghiep=3] 15.940 2362.574 .000 1 .995 8222.445 .000 .c [Q8_NgheNghiep=4] 15.199 2362.574 .000 1 .995 9979.370 .000 .c [Q8_NgheNghiep=5] 15.837 2362.574 .000 1 .995 7171.277 .000 .c [Q8_NgheNghiep=6] 0b . . 0 . . . . 1 lần /tuần Intercept -16.320 2273.928 .000 1 .994 [Q1_KhuVuc=1] .767 .299 6.584 1 .010 2.154 1.199 3.871 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] 2.794 .354 5.031 1 .025 2.212 1.105 4.427 [Q4_NoiSong=2] .479 .340 1.983 1 .159 1.614 .829 3.142 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] 1.116 .323 11.952 1 .001 .328 .174 .617 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q8_NgheNghiep=1] 15.092 23.928 .000 1 .995 3614.989 .000 .c [Q8_NgheNghiep=2] 14.838 273.928 .000 1 .995 2412.937 .000 .c [Q8_NgheNghiep=3] 15.778 22.929 .000 1 .994 762.266 .000 .c [Q8_NgheNghiep=4] 15.329 27.929 .000 1 .995 4542.844 .000 .c [Q8_NgheNghiep=5] 15.639 73.928 .000 1 .995 6105.074 .000 .c [Q8_NgheNghiep=6] 0b . . 0 . . . . 237 2-3 lần /tuần Intercept -16.140 2463.266 .000 1 .995 [Q1_KhuVuc=1] .392 .289 1.841 1 .175 1.480 .840 2.607 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] .584 .343 2.903 1 .088 1.793 .916 3.511 [Q4_NoiSong=2] .312 .333 .875 1 .349 1.366 .711 2.623 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.403 .286 1.985 1 .159 .669 .382 1.170 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q8_NgheNghiep=1] 5.023 .266 26.102 1 .005 3.437 .000 11.576 [Q8_NgheNghiep=2] 15.740 263.266 .230 1 .995 6601.899 .000 .c [Q8_NgheNghiep=3] 4.746 46.266 1.400 1 1.950 2068.790 .000 .c [Q8_NgheNghiep=4] 15.489 2463.266 .000 1 0.99 5379.512 .000 .c [Q8_NgheNghiep=5] 15.342 2463.266 .000 1 .995 4606.017 .000 .c [Q8_NgheNghiep=6] 0b . . 0 . . . . 4-5 lần /tuần Intercept -.521 1.492 .122 1 .727 [Q1_KhuVuc=1] -1.619 .271 35.788 1 .000 .198 .117 .337 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] .110 .280 .154 1 .695 1.116 .644 1.933 [Q4_NoiSong=2] .233 .275 .720 1 .396 1.263 .737 2.165 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] 1.640 .249 43.491 1 .000 5.157 3.167 8.398 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q8_NgheNghiep=1] -.066 1.476 .002 1 .965 .936 .052 16.903 [Q8_NgheNghiep=2] .403 1.500 .072 1 .788 1.497 .079 28.285 [Q8_NgheNghiep=3] -1.208 1.688 .512 1 .474 .299 .011 8.172 [Q8_NgheNghiep=4] -.551 1.598 .119 1 .730 .577 .025 13.216 [Q8_NgheNghiep=5] .501 1.495 .112 1 .738 1.650 .088 30.927 [Q8_NgheNghiep=6] 0b . . 0 . . . . Hàng ngày Intercept -16.461 1783.018 .000 1 .993 [Q1_KhuVuc=1] 1.584 .272 33.871 1 .000 4.874 2.859 8.308 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] 1.099 .288 14.548 1 .000 3.003 1.707 5.283 [Q4_NoiSong=2] -.431 .317 1.844 1 .174 .650 .349 1.210 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -1.048 .267 15.436 1 .000 .351 .208 .591 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q8_NgheNghiep=1] 15.308 1783.018 .000 1 .993 4448.857 .000 .c [Q8_NgheNghiep=2] 15.815 1783.018 .000 1 .993 7372.848 .000 .c [Q8_NgheNghiep=3] 14.984 1783.019 .000 1 .993 32163.547 .000 .c [Q8_NgheNghiep=4] 14.042 1783.019 .000 1 .994 12592.489 .000 .c [Q8_NgheNghiep=5] 15.903 1783.018 .000 1 .993 8034.810 .000 .c [Q8_NgheNghiep=6] 0b . . 0 . . . . a. The reference category is: Chưa đi bao giờ. b. This parameter is set to zero because it is redundant. c. Floating point overflow occurred while computing this statistic. Its value is therefore set to system missing. H3b_III_Q2_TSKenh_XTB Parameter Estimates III_Q2_TSKenha B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound Ít thường xuyên Intercept .335 .338 .982 1 .322 [V_Q2_KMHapDan=1] .017 .377 .002 1 .964 1.017 .486 2.130 [V_Q2_KMHapDan=2] .006 .376 .000 1 .987 1.006 .482 2.100 [V_Q2_KMHapDan=3] .864 .395 4.779 1 .029 2.374 1.094 5.153 238 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -.243 .387 .394 1 .530 .784 .367 1.675 [V_Q2_KMDaDang=2] .389 .369 1.107 1 .293 1.475 .715 3.042 [V_Q2_KMDaDang=3] -.120 .379 .101 1 .751 .887 .422 1.862 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] -.072 .393 .034 1 .855 .931 .431 2.010 [V_Q2_KMPhuHop=2] -.508 .357 2.029 1 .154 .601 .299 1.211 [V_Q2_KMPhuHop=3] -.176 .369 .228 1 .633 .839 .407 1.727 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] -.076 .401 .036 1 .850 .927 .422 2.035 [V_Q2_KMSangTao=2] -.300 .370 .656 1 .418 .741 .359 1.530 [V_Q2_KMSangTao=3] -.467 .386 1.462 1 .227 .627 .294 1.337 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 1 lần/3 tháng Intercept 2.484 .275 81.394 1 .000 [V_Q2_KMHapDan=1] -.995 .345 8.291 1 .004 .370 .188 .728 [V_Q2_KMHapDan=2] -.747 .334 5.003 1 .025 .474 .246 .912 [V_Q2_KMHapDan=3] -.373 .377 .977 1 .323 .689 .329 1.443 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -.604 .361 2.806 1 .094 .546 .269 1.108 [V_Q2_KMDaDang=2] .030 .343 .008 1 .930 1.031 .526 2.020 [V_Q2_KMDaDang=3] -.649 .362 3.216 1 .073 .522 .257 1.062 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] -.805 .374 4.640 1 .031 .447 .215 .930 [V_Q2_KMPhuHop=2] -.925 .324 8.145 1 .004 .396 .210 .748 [V_Q2_KMPhuHop=3] -1.006 .357 7.934 1 .005 .366 .182 .736 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] -.618 .375 2.715 1 .099 .539 .259 1.124 [V_Q2_KMSangTao=2] -.730 .338 4.660 1 .031 .482 .248 .935 [V_Q2_KMSangTao=3] -1.380 .372 13.757 1 .000 .252 .121 .522 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 1 lần/2 tháng Intercept -.571 .371 2.366 1 .124 [V_Q2_KMHapDan=1] .726 .328 4.891 1 .027 2.066 1.086 3.931 [V_Q2_KMHapDan=2] .024 .346 .005 1 .945 1.024 .520 2.016 [V_Q2_KMHapDan=3] .165 .389 .179 1 .672 1.179 .550 2.526 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] .776 .338 5.284 1 .022 2.174 1.121 4.214 [V_Q2_KMDaDang=2] .103 .358 .083 1 .773 1.108 .550 2.234 [V_Q2_KMDaDang=3] -.125 .358 .122 1 .727 .882 .437 1.782 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] 1.334 .362 13.610 1 .000 3.795 1.869 7.709 [V_Q2_KMPhuHop=2] .160 .348 .212 1 .646 1.174 .593 2.322 [V_Q2_KMPhuHop=3] .036 .371 .010 1 .922 1.037 .501 2.147 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] .968 .368 6.903 1 .009 2.633 1.279 5.422 [V_Q2_KMSangTao=2] -.262 .368 .509 1 .476 .769 .374 1.582 [V_Q2_KMSangTao=3] .401 .367 1.197 1 .274 1.494 .728 3.067 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 1 lần /tháng Intercept -1.258 .439 8.218 1 .004 [V_Q2_KMHapDan=1] -.007 .396 .000 1 .986 .993 .457 2.160 [V_Q2_KMHapDan=2] .232 .387 .359 1 .549 1.261 .591 2.692 [V_Q2_KMHapDan=3] 1.082 .399 7.374 1 .007 2.952 1.351 6.447 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] .070 .408 .030 1 .863 1.073 .483 2.385 [V_Q2_KMDaDang=2] .353 .397 .788 1 .375 1.423 .653 3.099 [V_Q2_KMDaDang=3] .616 .378 2.656 1 .103 1.852 .883 3.885 239 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] .709 .433 2.680 1 .102 2.032 .869 4.749 [V_Q2_KMPhuHop=2] .329 .398 .682 1 .409 1.390 .637 3.033 [V_Q2_KMPhuHop=3] .948 .393 5.825 1 .016 2.579 1.195 5.567 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] .169 .436 .150 1 .698 1.184 .504 2.782 [V_Q2_KMSangTao=2] -.112 .411 .074 1 .786 .894 .400 2.001 [V_Q2_KMSangTao=3] .685 .395 3.010 1 .083 1.985 .915 4.305 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 2-3 lần /tháng Intercept -.910 .480 3.598 1 .058 [V_Q2_KMHapDan=1] .466 .506 .847 1 .357 1.594 .591 4.300 [V_Q2_KMHapDan=2] .681 .496 1.882 1 .170 1.976 .747 5.227 [V_Q2_KMHapDan=3] .183 .603 .092 1 .761 1.201 .368 3.916 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] .758 .540 1.971 1 .160 2.134 .741 6.146 [V_Q2_KMDaDang=2] .962 .530 3.293 1 .070 2.617 .926 7.397 [V_Q2_KMDaDang=3] .684 .548 1.557 1 .212 1.982 .677 5.806 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] -.444 .498 .793 1 .373 .642 .242 1.704 [V_Q2_KMPhuHop=2] -.451 .430 1.103 1 .294 .637 .274 1.479 [V_Q2_KMPhuHop=3] -.979 .538 3.319 1 .068 .376 .131 1.077 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] -.487 .506 .925 1 .336 .615 .228 1.658 [V_Q2_KMSangTao=2] -.548 .456 1.444 1 .229 .578 .237 1.413 [V_Q2_KMSangTao=3] -.989 .535 3.414 1 .065 .372 .130 1.062 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 1 lần /tuần Intercept -1.792 .588 9.285 1 .002 [V_Q2_KMHapDan=1] .295 .529 .311 1 .577 1.343 .476 3.791 [V_Q2_KMHapDan=2] .740 .506 2.135 1 .144 2.095 .777 5.650 [V_Q2_KMHapDan=3] .438 .592 .547 1 .460 1.549 .486 4.944 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -.311 .502 .383 1 .536 .733 .274 1.962 [V_Q2_KMDaDang=2] .073 .474 .024 1 .878 1.076 .425 2.723 [V_Q2_KMDaDang=3] -.225 .510 .194 1 .660 .799 .294 2.170 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] 1.293 .576 5.036 1 .025 3.643 1.178 11.266 [V_Q2_KMPhuHop=2] .844 .548 2.368 1 .124 2.325 .794 6.808 [V_Q2_KMPhuHop=3] .433 .606 .511 1 .475 1.542 .470 5.058 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] .061 .534 .013 1 .909 1.063 .373 3.029 [V_Q2_KMSangTao=2] -.051 .492 .011 1 .918 .950 .362 2.494 [V_Q2_KMSangTao=3] -.199 .538 .137 1 .711 .819 .285 2.354 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 2-3 lần /tuần Intercept -.840 .465 3.272 1 .070 [V_Q2_KMHapDan=1] .099 .496 .039 1 .843 1.104 .417 2.919 [V_Q2_KMHapDan=2] .217 .483 .202 1 .653 1.242 .482 3.198 [V_Q2_KMHapDan=3] .540 .542 .992 1 .319 1.716 .593 4.963 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -.507 .479 1.119 1 .290 .602 .235 1.541 [V_Q2_KMDaDang=2] .192 .441 .190 1 .663 1.212 .511 2.876 [V_Q2_KMDaDang=3] -1.585 .636 6.198 1 .013 .205 .059 .714 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] .407 .500 .662 1 .416 1.502 .563 4.006 [V_Q2_KMPhuHop=2] .045 .461 .009 1 .922 1.046 .424 2.580 [V_Q2_KMPhuHop=3] -.436 .547 .637 1 .425 .646 .221 1.888 240 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] .341 .538 .401 1 .527 1.406 .490 4.040 [V_Q2_KMSangTao=2] .189 .495 .147 1 .702 1.209 .458 3.188 [V_Q2_KMSangTao=3] .075 .528 .020 1 .888 1.077 .383 3.035 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 4-5 lần /tuần Intercept .585 .325 3.244 1 .072 [V_Q2_KMHapDan=1] -.089 .356 .062 1 .803 .915 .456 1.839 [V_Q2_KMHapDan=2] -.147 .360 .167 1 .683 .863 .427 1.747 [V_Q2_KMHapDan=3] .296 .394 .565 1 .452 1.344 .622 2.908 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] .014 .366 .001 1 .970 1.014 .495 2.077 [V_Q2_KMDaDang=2] -.132 .373 .126 1 .723 .876 .422 1.819 [V_Q2_KMDaDang=3] -.079 .367 .046 1 .829 .924 .450 1.897 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] .075 .391 .037 1 .848 1.078 .501 2.318 [V_Q2_KMPhuHop=2] -.031 .348 .008 1 .928 .969 .489 1.918 [V_Q2_KMPhuHop=3] -.103 .373 .076 1 .783 .902 .434 1.875 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] -.194 .389 .249 1 .618 .824 .385 1.764 [V_Q2_KMSangTao=2] -.338 .359 .888 1 .346 .713 .353 1.441 [V_Q2_KMSangTao=3] -.696 .384 3.283 1 .070 .499 .235 1.058 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . Hàng ngày Intercept -1.609 .500 10.334 1 .001 [V_Q2_KMHapDan=1] .148 .468 .100 1 .752 1.160 .464 2.900 [V_Q2_KMHapDan=2] .702 .442 2.515 1 .113 2.017 .847 4.801 [V_Q2_KMHapDan=3] 1.294 .458 7.975 1 .005 3.649 1.486 8.960 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -.254 .488 .272 1 .602 .775 .298 2.016 [V_Q2_KMDaDang=2] .469 .448 1.098 1 .295 1.599 .665 3.844 [V_Q2_KMDaDang=3] 1.034 .422 6.000 1 .014 2.813 1.230 6.436 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] .883 .458 3.707 1 .054 2.417 .984 5.935 [V_Q2_KMPhuHop=2] .112 .435 .066 1 .797 1.118 .477 2.620 [V_Q2_KMPhuHop=3] .540 .431 1.568 1 .210 1.715 .737 3.991 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] -.094 .471 .040 1 .842 .911 .362 2.292 [V_Q2_KMSangTao=2] -.097 .430 .051 1 .822 .908 .391 2.107 [V_Q2_KMSangTao=3] .074 .431 .029 1 .864 1.077 .462 2.507 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . a. The reference category is: Chưa đi bao giờ. b. This parameter is set to zero because it is redundant. H3b_III_Q4_TGTB_XTB Parameter Estimates III_Q4_TGTBa B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound Dưới 5 phút Intercept 1.326 .610 4.723 1 .030 [V_Q2_KMHapDan=1] -.376 .628 .358 1 .549 .687 .200 2.352 [V_Q2_KMHapDan=2] .125 .607 .042 1 .837 1.133 .345 3.722 [V_Q2_KMHapDan=3] -.606 .625 .940 1 .332 .545 .160 1.858 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -.507 .585 .751 1 .386 .602 .191 1.895 [V_Q2_KMDaDang=2] -.961 .540 3.170 1 .075 .383 .133 1.102 [V_Q2_KMDaDang=3] .212 .603 .124 1 .724 1.237 .380 4.029 241 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] .002 .560 .000 1 .997 1.002 .334 3.005 [V_Q2_KMPhuHop=2] -.545 .550 .983 1 .321 .580 .197 1.703 [V_Q2_KMPhuHop=3] -.067 .604 .012 1 .911 .935 .286 3.055 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] .028 .571 .002 1 .960 1.029 .336 3.151 [V_Q2_KMSangTao=2] .335 .509 .432 1 .511 1.398 .515 3.793 [V_Q2_KMSangTao=3] .191 .576 .109 1 .741 1.210 .391 3.741 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 5-15 phút Intercept 1.324 .600 4.870 1 .027 [V_Q2_KMHapDan=1] -.372 .596 .389 1 .533 .689 .214 2.217 [V_Q2_KMHapDan=2] -.090 .577 .025 1 .875 .913 .295 2.832 [V_Q2_KMHapDan=3] -.715 .594 1.448 1 .229 .489 .153 1.568 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -.168 .569 .087 1 .768 .845 .277 2.577 [V_Q2_KMDaDang=2] -.002 .512 .000 1 .997 .998 .366 2.721 [V_Q2_KMDaDang=3] -.065 .606 .012 1 .914 .937 .285 3.074 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] .013 .553 .001 1 .981 1.013 .343 2.991 [V_Q2_KMPhuHop=2] .250 .521 .231 1 .631 1.284 .463 3.563 [V_Q2_KMPhuHop=3] .157 .591 .071 1 .790 1.170 .368 3.723 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] -.184 .541 .116 1 .734 .832 .288 2.401 [V_Q2_KMSangTao=2] .129 .475 .073 1 .787 1.137 .448 2.887 [V_Q2_KMSangTao=3] .011 .546 .000 1 .984 1.011 .347 2.948 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 15-30 phút Intercept 4.316 .538 64.326 1 .000 [V_Q2_KMHapDan=1] -1.209 .544 4.934 1 .026 .298 .103 .867 [V_Q2_KMHapDan=2] -1.137 .534 4.537 1 .033 .321 .113 .913 [V_Q2_KMHapDan=3] -1.106 .535 4.282 1 .039 .331 .116 .943 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -.573 .510 1.262 1 .261 .564 .208 1.532 [V_Q2_KMDaDang=2] -1.305 .469 7.734 1 .005 .271 .108 .680 [V_Q2_KMDaDang=3] -.015 .540 .001 1 .978 .985 .342 2.841 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] -1.016 .497 4.176 1 .041 .362 .137 .959 [V_Q2_KMPhuHop=2] -.734 .472 2.418 1 .120 .480 .190 1.211 [V_Q2_KMPhuHop=3] -.056 .526 .011 1 .915 .946 .338 2.649 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] -.103 .487 .045 1 .832 .902 .347 2.342 [V_Q2_KMSangTao=2] -.292 .440 .440 1 .507 .747 .316 1.769 [V_Q2_KMSangTao=3] .178 .492 .131 1 .717 1.195 .456 3.136 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 30-45 phút Intercept -.219 .688 .102 1 .750 [V_Q2_KMHapDan=1] 1.004 .615 2.662 1 .103 2.729 .817 9.120 [V_Q2_KMHapDan=2] .154 .624 .061 1 .806 1.166 .343 3.960 [V_Q2_KMHapDan=3] -.440 .645 .465 1 .496 .644 .182 2.282 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] .558 .560 .993 1 .319 1.747 .583 5.235 [V_Q2_KMDaDang=2] -.441 .539 .671 1 .413 .643 .224 1.849 [V_Q2_KMDaDang=3] .022 .616 .001 1 .972 1.022 .306 3.416 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] .578 .550 1.105 1 .293 1.783 .607 5.241 [V_Q2_KMPhuHop=2] -.234 .547 .182 1 .670 .792 .271 2.314 [V_Q2_KMPhuHop=3] -.277 .614 .203 1 .652 .758 .227 2.527 242 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] 1.603 .558 8.258 1 .004 4.970 1.665 14.834 [V_Q2_KMSangTao=2] .513 .539 .905 1 .341 1.670 .581 4.805 [V_Q2_KMSangTao=3] 1.089 .588 3.427 1 .064 2.970 .938 9.406 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 45-60 phút Intercept 2.225 .568 15.369 1 .000 [V_Q2_KMHapDan=1] -.402 .566 .504 1 .478 .669 .221 2.029 [V_Q2_KMHapDan=2] -.969 .569 2.899 1 .089 .379 .124 1.158 [V_Q2_KMHapDan=3] -1.363 .580 5.528 1 .019 .256 .082 .797 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] .184 .535 .119 1 .731 1.202 .421 3.434 [V_Q2_KMDaDang=2] -.958 .511 3.510 1 .061 .384 .141 1.045 [V_Q2_KMDaDang=3] -.312 .585 .284 1 .594 .732 .233 2.304 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] -.011 .525 .000 1 .984 .990 .354 2.770 [V_Q2_KMPhuHop=2] -.543 .515 1.113 1 .292 .581 .212 1.594 [V_Q2_KMPhuHop=3] -.248 .572 .188 1 .665 .780 .254 2.396 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] .664 .517 1.649 1 .199 1.943 .705 5.358 [V_Q2_KMSangTao=2] -.070 .487 .020 1 .886 .933 .359 2.423 [V_Q2_KMSangTao=3] .507 .534 .904 1 .342 1.661 .584 4.728 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 1-1,5 giờ Intercept -.481 .818 .346 1 .557 [V_Q2_KMHapDan=1] -.684 .715 .914 1 .339 .505 .124 2.051 [V_Q2_KMHapDan=2] -.349 .684 .261 1 .610 .705 .185 2.695 [V_Q2_KMHapDan=3] -.816 .719 1.288 1 .256 .442 .108 1.810 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] .936 .778 1.448 1 .229 2.549 .555 11.707 [V_Q2_KMDaDang=2] .605 .738 .670 1 .413 1.830 .431 7.781 [V_Q2_KMDaDang=3] 1.102 .809 1.856 1 .173 3.010 .617 14.691 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] -.791 .699 1.279 1 .258 .454 .115 1.785 [V_Q2_KMPhuHop=2] .018 .627 .001 1 .977 1.018 .298 3.478 [V_Q2_KMPhuHop=3] .178 .704 .064 1 .800 1.195 .301 4.746 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] .961 .664 2.097 1 .148 2.615 .712 9.609 [V_Q2_KMSangTao=2] .354 .632 .314 1 .575 1.425 .413 4.914 [V_Q2_KMSangTao=3] -.121 .737 .027 1 .869 .886 .209 3.755 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 1,5-2 giờ Intercept -2.353 1.172 4.027 1 .045 [V_Q2_KMHapDan=1] .555 .949 .342 1 .559 1.742 .271 11.182 [V_Q2_KMHapDan=2] 1.038 .921 1.269 1 .260 2.824 .464 17.178 [V_Q2_KMHapDan=3] .573 .952 .362 1 .548 1.773 .274 11.461 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -.087 .719 .015 1 .904 .917 .224 3.750 [V_Q2_KMDaDang=2] -.270 .668 .164 1 .686 .763 .206 2.827 [V_Q2_KMDaDang=3] -.657 .828 .631 1 .427 .518 .102 2.625 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] .165 .769 .046 1 .830 1.180 .261 5.324 [V_Q2_KMPhuHop=2] .571 .719 .630 1 .427 1.770 .432 7.245 [V_Q2_KMPhuHop=3] -.036 .846 .002 1 .966 .965 .184 5.068 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] 1.925 .904 4.535 1 .033 6.855 1.166 40.313 [V_Q2_KMSangTao=2] 1.316 .876 2.257 1 .133 3.729 .670 20.766 [V_Q2_KMSangTao=3] 1.729 .928 3.469 1 .063 5.632 .914 34.723 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 243 2-3 giờ Intercept .201 .731 .075 1 .784 [V_Q2_KMHapDan=1] -.255 .694 .135 1 .714 .775 .199 3.023 [V_Q2_KMHapDan=2] -.136 .677 .040 1 .841 .873 .232 3.290 [V_Q2_KMHapDan=3] -1.217 .743 2.685 1 .101 .296 .069 1.270 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] .545 .735 .551 1 .458 1.725 .409 7.284 [V_Q2_KMDaDang=2] .246 .683 .130 1 .718 1.279 .335 4.883 [V_Q2_KMDaDang=3] 1.092 .746 2.145 1 .143 2.981 .691 12.858 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] -.534 .634 .709 1 .400 .586 .169 2.032 [V_Q2_KMPhuHop=2] -.520 .594 .768 1 .381 .594 .186 1.902 [V_Q2_KMPhuHop=3] -1.261 .743 2.885 1 .089 .283 .066 1.214 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] -.144 .691 .044 1 .835 .866 .223 3.354 [V_Q2_KMSangTao=2] .165 .609 .074 1 .786 1.180 .358 3.888 [V_Q2_KMSangTao=3] .782 .653 1.435 1 .231 2.186 .608 7.858 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . 3-4 giờ Intercept .009 .742 .000 1 .991 [V_Q2_KMHapDan=1] -.123 .693 .031 1 .860 .885 .227 3.441 [V_Q2_KMHapDan=2] -.161 .686 .055 1 .815 .851 .222 3.265 [V_Q2_KMHapDan=3] -1.112 .757 2.162 1 .141 .329 .075 1.448 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] -.080 .705 .013 1 .910 .923 .232 3.677 [V_Q2_KMDaDang=2] -.251 .641 .153 1 .696 .778 .221 2.736 [V_Q2_KMDaDang=3] .769 .703 1.197 1 .274 2.157 .544 8.556 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMPhuHop=1] -.526 .681 .596 1 .440 .591 .156 2.245 [V_Q2_KMPhuHop=2] .117 .613 .037 1 .848 1.125 .338 3.737 [V_Q2_KMPhuHop=3] .081 .703 .013 1 .908 1.084 .274 4.297 [V_Q2_KMPhuHop=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMSangTao=1] .615 .664 .858 1 .354 1.850 .503 6.796 [V_Q2_KMSangTao=2] .757 .601 1.589 1 .207 2.132 .657 6.921 [V_Q2_KMSangTao=3] -.530 .776 .466 1 .495 .589 .129 2.696 [V_Q2_KMSangTao=4] 0b . . 0 . . . . a. The reference category is: Trên 4 giờ. b. This parameter is set to zero because it is redundant. H4a_IV_Q1_PhuongTien_NKH Parameter Estimates IV_Q1_PhuongTiena B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound Đi bộ / Xe đạp Intercept 1.485 .170 75.941 1 .000 [Q1_KhuVuc=1] .847 .297 8.141 1 .004 2.332 1.304 4.173 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] 1.642 .370 19.703 1 .000 5.168 2.502 10.672 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . Xe máy Intercept 1.588 .169 88.481 1 .000 [Q1_KhuVuc=1] 1.358 .293 21.466 1 .000 3.889 2.189 6.908 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] 1.836 .367 24.965 1 .000 6.271 3.052 12.885 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . Ô tô Intercept -.047 .209 .051 1 .821 244 [Q1_KhuVuc=1] 2.039 .320 40.544 1 .000 7.684 4.102 14.394 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] 1.376 .388 12.557 1 .000 3.961 1.850 8.480 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . Xe ôm / Grab Intercept .578 .191 9.206 1 .002 [Q1_KhuVuc=1] .893 .317 7.928 1 .005 2.443 1.312 4.549 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] 1.168 .390 8.953 1 .003 3.216 1.496 6.913 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . a. The reference category is: Taxi. b. This parameter is set to zero because it is redundant. H4a_IV_Q4_KhuVucMua_NKH Parameter Estimates IV_Q4_KhuVucMuaa B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound Tầng 1 Intercept -1.313 .829 2.509 1 .113 [Q4_NoiSong=1] -.088 .236 .138 1 .711 .916 .576 1.456 [Q4_NoiSong=2] -.891 .253 12.392 1 .000 .410 .250 .674 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] 1.526 .226 45.508 1 .000 4.601 2.953 7.168 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q10_ThuNhap=1] .412 .821 .252 1 .616 1.510 .302 7.554 [Q10_ThuNhap=2] -.293 .794 .137 1 .712 .746 .157 3.536 [Q10_ThuNhap=3] -.940 .795 1.398 1 .237 .391 .082 1.855 [Q10_ThuNhap=4] 0b . . 0 . . . . [Q1_KhuVuc=1] 3.114 .264 138.958 1 .000 22.501 13.408 37.760 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . Tầng 2 Intercept -.911 1.264 .519 1 .471 [Q4_NoiSong=1] -.411 .319 1.655 1 .198 .663 .355 1.240 [Q4_NoiSong=2] -.753 .350 4.614 1 .032 .471 .237 .936 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] .334 .307 1.181 1 .277 1.396 .765 2.550 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q10_ThuNhap=1] .529 1.271 .173 1 .677 1.697 .140 20.501 [Q10_ThuNhap=2] .184 1.247 .022 1 .883 1.202 .104 13.839 [Q10_ThuNhap=3] -.015 1.247 .000 1 .990 .985 .085 11.355 [Q10_ThuNhap=4] 0b . . 0 . . . . [Q1_KhuVuc=1] .508 .297 2.932 1 .087 1.662 .929 2.971 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . Nơi có SP cần mua Intercept 2.901 .826 12.336 1 .000 [Q4_NoiSong=1] -.369 .215 2.953 1 .086 .691 .454 1.053 [Q4_NoiSong=2] -1.044 .240 18.919 1 .000 .352 .220 .563 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] .584 .204 8.155 1 .004 1.793 1.201 2.677 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q10_ThuNhap=1] -.964 .834 1.334 1 .248 .381 .074 1.958 [Q10_ThuNhap=2] -.621 .817 .578 1 .447 .537 .108 2.664 [Q10_ThuNhap=3] -.838 .819 1.048 1 .306 .433 .087 2.152 [Q10_ThuNhap=4] 0b . . 0 . . . . [Q1_KhuVuc=1] -2.401 .229 109.802 1 .000 .091 .058 .142 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . 245 Nơi trưng bày bắt mắt Intercept -.984 1.048 .881 1 .348 [Q4_NoiSong=1] .048 .299 .026 1 .872 1.049 .584 1.886 [Q4_NoiSong=2] .262 .292 .807 1 .369 1.300 .734 2.303 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] .161 .283 .323 1 .570 1.174 .674 2.045 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q10_ThuNhap=1] -.253 1.064 .056 1 .812 .777 .097 6.252 [Q10_ThuNhap=2] .052 1.023 .003 1 .959 1.053 .142 7.819 [Q10_ThuNhap=3] -.161 1.023 .025 1 .875 .851 .115 6.315 [Q10_ThuNhap=4] 0b . . 0 . . . . [Q1_KhuVuc=1] 1.061 .270 15.491 1 .000 2.890 1.704 4.903 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . Hành lang, vỉa hè bên ngoài Intercept .177 .972 .033 1 .856 [Q4_NoiSong=1] -.640 .352 3.300 1 .069 .527 .264 1.052 [Q4_NoiSong=2] -.471 .344 1.871 1 .171 .624 .318 1.226 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.244 .356 .469 1 .493 .784 .390 1.574 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q10_ThuNhap=1] -.873 .990 .778 1 .378 .417 .060 2.908 [Q10_ThuNhap=2] -.762 .942 .655 1 .418 .467 .074 2.955 [Q10_ThuNhap=3] -1.645 .956 2.963 1 .085 .193 .030 1.256 [Q10_ThuNhap=4] 0b . . 0 . . . . [Q1_KhuVuc=1] .743 .316 5.552 1 .018 2.103 1.133 3.903 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . Khu vực khuyến mại Intercept -.186 .803 .054 1 .817 [Q4_NoiSong=1] -.719 .247 8.494 1 .004 .487 .301 .790 [Q4_NoiSong=2] -.591 .245 5.848 1 .016 .554 .343 .894 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] 1.566 .228 47.332 1 .000 4.787 3.064 7.478 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q10_ThuNhap=1] -1.453 .814 3.187 1 .074 .234 .047 1.153 [Q10_ThuNhap=2] -1.027 .772 1.768 1 .184 .358 .079 1.627 [Q10_ThuNhap=3] -1.209 .771 2.457 1 .117 .298 .066 1.354 [Q10_ThuNhap=4] 0b . . 0 . . . . [Q1_KhuVuc=1] 2.600 .258 101.434 1 .000 13.467 8.119 22.338 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . Tất cả các khu vực Intercept - 16.048 .357 2021.051 1 .000 [Q4_NoiSong=1] -.774 .342 5.121 1 .024 .461 .236 .902 [Q4_NoiSong=2] -.548 .339 2.622 1 .105 .578 .298 1.122 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] .148 .319 .217 1 .641 1.160 .621 2.166 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q10_ThuNhap=1] 15.209 .459 1098.260 1 .000 406.57 1631.65 941.13 [Q10_ThuNhap=2] 15.827 .306 2682.838 1 .000 74708.651 4102.542 13627.559 [Q10_ThuNhap=3] 15.484 .000 . 1 . 531.868 5301.868 501.868 [Q10_ThuNhap=4] 0b . . 0 . . . . [Q1_KhuVuc=1] .054 .299 .032 1 .857 1.055 .588 1.895 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . a. The reference category is: Không xác định. b. This parameter is set to zero because it is redundant. 246 H4b_IV_Q2_ThanhToan_XTB Parameter Estimates IV_Q2_ThanhToana B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound Tiền mặt Intercept 4.560 1.040 19.211 1 .000 [V_Q2 _KMHapDan=1] -1.890 1.106 2.918 1 .088 .151 .017 1.321 [V_Q2 _KMHapDan=2] -.796 1.133 .493 1 .483 .451 .049 4.158 [V_Q2_KMHapDan=3] -2.424 1.091 4.939 1 .026 .089 .010 .751 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] 2.240 .913 6.014 1 .014 9.392 1.568 56.260 [V_Q2_KMDaDang=2] -.901 .631 2.039 1 .153 .406 .118 1.399 [V_Q2_KMDaDang=3] .325 .681 .228 1 .633 1.384 .364 5.254 [V_Q2_KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . Thẻ ATM Intercept 5.079 1.038 23.927 1 .000 [V_Q2 _KMHapDan=1] -2.575 1.106 5.422 1 .020 .076 .009 .665 [V_Q2 _KMHapDan=2] -1.717 1.133 2.296 1 .130 .180 .019 1.655 [V_Q2 _KMHapDan=3] -2.730 1.089 6.286 1 .012 .065 .008 .551 [V_Q2_KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_KMDaDang=1] 1.813 .915 3.927 1 .048 6.128 1.020 36.815 [V_Q2_KMDaDang=2] -1.013 .632 2.567 1 .109 .363 .105 1.254 [V_Q2_KMDaDang=3] .176 .680 .067 1 .796 1.192 .314 4.523 [V_Q2 _KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . Thẻ tín dụng Intercept 2.503 1.083 5.345 1 .021 [V_Q2 _KMHapDan=1] -1.705 1.169 2.127 1 .145 .182 .018 1.798 [V_Q2 _KMHapDan=2] .055 1.183 .002 1 .963 1.056 .104 10.744 [V_Q2 _KMHapDan=3] -2.131 1.164 3.354 1 .067 .119 .012 1.161 [V_Q2 _KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2 _KMDaDang=1] 1.601 .972 2.715 1 .099 4.958 .738 33.295 [V_Q2 _KMDaDang=2] -.704 .692 1.033 1 .309 .495 .127 1.922 [V_Q2 _KMDaDang=3] -.086 .769 .012 1 .911 .918 .203 4.146 [V_Q2 _KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . Internet banking Intercept 2.483 1.081 5.276 1 .022 [V_Q2_ KMHapDan=1] -1.587 1.153 1.893 1 .169 .205 .021 1.961 [V_Q2_ KMHapDan=2] -.321 1.177 .074 1 .785 .725 .072 7.286 [V_Q2_ KMHapDan=3] -2.992 1.180 6.426 1 .011 .050 .005 .507 [V_Q2_ KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_ KMDaDang=1] 2.202 .967 5.190 1 .023 9.045 1.360 60.152 [V_Q2_ KMDaDang=2] -.327 .702 .218 1 .641 .721 .182 2.851 [V_Q2_ KMDaDang=3] .220 .783 .079 1 .779 1.246 .268 5.785 [V_Q2_ KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . Mobile banking Intercept 3.179 1.058 9.021 1 .003 [V_Q2_ KMHapDan=1] -2.332 1.131 4.253 1 .039 .097 .011 .891 [V_Q2_ KMHapDan=2] -.512 1.151 .198 1 .656 .599 .063 5.724 [V_Q2_ KMHapDan=3] -2.533 1.121 5.108 1 .024 .079 .009 .714 [V_Q2_ KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_ KMDaDang=1] 2.488 .943 6.959 1 .008 12.039 1.895 76.461 [V_Q2_ KMDaDang=2] -.321 .668 .231 1 .631 .726 .196 2.685 [V_Q2_ KMDaDang=3] .069 .737 .009 1 .925 1.072 .253 4.545 [V_Q2_ KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . Ví điện tử Intercept 4.168 1.044 15.957 1 .000 [V_Q2_ KMHapDan=1] -2.057 1.111 3.428 1 .064 .128 .014 1.128 [V_Q2_ KMHapDan=2] -.952 1.138 .699 1 .403 .386 .042 3.591 247 [V_Q2_ KMHapDan=3] -2.487 1.095 5.152 1 .023 .083 .010 .712 [V_Q2_ KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_ KMDaDang=1] 1.839 .921 3.985 1 .046 6.292 1.034 38.288 [V_Q2_ KMDaDang=2] -.757 .640 1.397 1 .237 .469 .134 1.646 [V_Q2_ KMDaDang=3] .635 .688 .852 1 .356 1.887 .490 7.264 [V_Q2_ KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . Mobile money Intercept 1.830 1.133 2.610 1 .106 [V_Q2_ KMHapDan=1] -.874 1.221 .513 1 .474 .417 .038 4.567 [V_Q2_ KMHapDan=2] -.091 1.259 .005 1 .942 .913 .077 10.763 [V_Q2_ KMHapDan=3] -2.078 1.282 2.627 1 .105 .125 .010 1.545 [V_Q2_ KMHapDan=4] 0b . . 0 . . . . [V_Q2_ KMDaDang=1] 1.975 .987 4.004 1 .045 7.205 1.041 49.846 [V_Q2_ KMDaDang=2] -1.094 .761 2.067 1 .151 .335 .075 1.488 [V_Q2_ KMDaDang=3] -2.236 1.255 3.172 1 .075 .107 .009 1.252 [V_Q2_ KMDaDang=4] 0b . . 0 . . . . a. The reference category is: Khác. b. This parameter is set to zero because it is redundant. H5a_V_Q1_KyThuatXTB_NKH Parameter Estimates V_Q1_KyThuatXTBa B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound Khuyến mại, giảm giá Intercept 2.320 .611 14.418 1 .000 [Q1_KhuVuc=1] 2.068 .535 14.963 1 .000 7.911 2.774 22.562 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -.668 .541 1.525 1 .217 .513 .178 1.480 [Q4_NoiSong=2] -1.169 .625 3.502 1 .061 .311 .091 1.057 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.878 .462 3.616 1 .057 .416 .168 1.027 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . Sản phẩm dùng thử Intercept 1.996 .643 9.636 1 .002 [Q1_KhuVuc=1] -.720 .558 1.661 1 .198 .487 .163 1.455 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -.364 .613 .352 1 .553 .695 .209 2.310 [Q4_NoiSong=2] .311 .685 .206 1 .650 1.365 .357 5.224 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.778 .524 2.207 1 .137 .459 .165 1.282 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . Tích, đổi điểm Intercept 5.389 .590 83.351 1 .000 [Q1_KhuVuc=1] -3.828 .520 54.252 1 .000 .022 .008 .060 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -.710 .548 1.674 1 .196 .492 .168 1.441 [Q4_NoiSong=2] -.444 .636 .488 1 .485 .641 .184 2.232 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.086 .468 .034 1 .854 .918 .367 2.297 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . Cuộc thi, sự kiện Intercept 2.162 .632 11.723 1 .001 [Q1_KhuVuc=1] -.834 .549 2.306 1 .129 .434 .148 1.274 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -.806 .611 1.743 1 .187 .447 .135 1.478 [Q4_NoiSong=2] .499 .665 .564 1 .453 1.648 .447 6.068 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . 248 [Q5_GioiTinh=1] -.384 .506 .575 1 .448 .681 .253 1.837 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . Bốc thăm, quay số Intercept 1.644 .651 6.389 1 .011 [Q1_KhuVuc=1] -.057 .565 .010 1 .920 .945 .312 2.862 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -.412 .609 .457 1 .499 .662 .201 2.186 [Q4_NoiSong=2] .235 .678 .120 1 .729 1.265 .335 4.773 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.715 .518 1.901 1 .168 .489 .177 1.352 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . Ưu đãi theo giờ Intercept 1.723 .623 7.643 1 .006 [Q1_KhuVuc=1] 1.997 .547 13.327 1 .000 7.370 2.522 21.537 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -1.187 .547 4.703 1 .030 .305 .104 .892 [Q4_NoiSong=2] -.309 .621 .247 1 .619 .735 .218 2.480 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] .048 .462 .011 1 .917 1.049 .424 2.598 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . a. The reference category is: Khác. b. This parameter is set to zero because it is redundant. H6a_VI_Q1_MuaLaiSP_NKH Parameter Estimates VI_Q1_MuaLaiSP_BanhNgota B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound CHTL Intercept 2.090 .380 30.274 1 .000 [Q1_KhuVuc=1] .043 .333 .017 1 .897 1.044 .544 2.005 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -1.104 .353 9.775 1 .002 .332 .166 .662 [Q4_NoiSong=2] -.290 .510 .324 1 .569 .748 .275 2.033 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.428 .328 1.701 1 .192 .652 .343 1.240 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.020 .342 .003 1 .953 .980 .501 1.917 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . Parameter Estimates VI_Q1_MuaLaiSP_DoKhoa B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound CHTL Intercept .505 .265 3.625 1 .057 [Q1_KhuVuc=1] 1.190 .253 22.092 1 .000 3.288 2.001 5.400 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -.461 .285 2.625 1 .105 .631 .361 1.102 [Q4_NoiSong=2] -.854 .319 7.159 1 .007 .426 .228 .796 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.105 .245 .183 1 .669 .901 .557 1.455 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . 249 Parameter Estimates VI_Q1_MuaLaiSP_RauCua B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound CHTL Intercept .516 .272 3.607 1 .058 [Q1_KhuVuc=1] 1.069 .257 17.247 1 .000 2.914 1.759 4.826 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -.795 .276 8.291 1 .004 .452 .263 .776 [Q4_NoiSong=2] -.393 .376 1.091 1 .296 .675 .323 1.411 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.050 .249 .040 1 .842 .951 .584 1.549 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . Parameter Estimates VI_Q1_MuaLaiSP_BoDuongSuaa B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound CHTL Intercept 1.819 .267 46.368 1 .000 [Q1_KhuVuc=1] .138 .243 .321 1 .571 1.148 .713 1.847 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -.541 .255 4.485 1 .034 .582 .353 .960 [Q4_NoiSong=2] -.046 .370 .016 1 .901 .955 .462 1.973 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.590 .237 6.213 1 .013 .554 .348 .882 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . Parameter Estimates VI_Q1_MuaLaiSP_NauChina B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound CHTL Intercept .529 .265 3.967 1 .046 [Q1_KhuVuc=1] .898 .252 12.721 1 .000 2.456 1.499 4.023 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -.836 .270 9.571 1 .002 .433 .255 .736 [Q4_NoiSong=2] .005 .387 .000 1 .991 1.005 .471 2.144 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.079 .243 .104 1 .747 .924 .574 1.489 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . Parameter Estimates VI_Q1_MuaLaiSP_SoChea B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) Lower Bound Upper Bound CHTL Intercept 1.403 .248 31.947 1 .000 [Q1_KhuVuc=1] .733 .225 10.658 1 .001 2.081 1.340 3.232 [Q1_KhuVuc=2] 0b . . 0 . . . . [Q4_NoiSong=1] -.498 .242 4.229 1 .040 .608 .378 .977 [Q4_NoiSong=2] -.174 .325 .288 1 .591 .840 .445 1.588 [Q4_NoiSong=3] 0b . . 0 . . . . [Q5_GioiTinh=1] -.866 .226 14.709 1 .000 .421 .270 .655 [Q5_GioiTinh=2] 0b . . 0 . . . . 250 PHỤ LỤC F: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MANOVA 1 CHIỀU Descriptive Statistics Q6_NhomTuoi Q7_NgheNghiep Mean Std. Deviation N III_Q2_TanSuat Dưới 18 tuổi Đang đi làm 9.00 . 1 Tự kinh doanh 5.00 . 1 Học sinh/Sinh viên 5.00 2.121 5 Total 5.57 2.299 7 18-19 tuổi Đang đi làm 7.00 2.828 2 Tự kinh doanh 4.00 . 1 Học sinh/Sinh viên 6.29 1.890 7 Total 6.20 1.989 10 20-24 tuổi Đang đi làm 6.90 1.841 21 Tự kinh doanh 6.90 2.685 10 Học sinh/Sinh viên 7.22 2.279 54 Total 7.11 2.209 85 25-29 tuổi Đang đi làm 6.30 2.283 133 Tự kinh doanh 7.05 1.800 38 Nội trợ 5.55 3.328 11 Khác 6.00 . 1 Total 6.41 2.278 183 30-34 tuổi Đang đi làm 6.81 2.124 215 Tự kinh doanh 7.80 1.786 44 Nghỉ hưu 6.00 . 1 Nội trợ 6.83 1.986 40 Total 6.95 2.080 300 35-39 tuổi Đang đi làm 6.71 2.144 241 Tự kinh doanh 7.46 1.958 39 Nội trợ 6.58 2.148 50 Khác 6.00 4.243 2 Total 6.77 2.140 332 40-49 tuổi Đang đi làm 7.07 2.038 216 Tự kinh doanh 7.19 1.926 64 Nội trợ 6.67 1.995 58 Khác 6.50 1.732 4 Total 7.02 2.006 342 50-60 tuổi Đang đi làm 7.21 2.105 224 Tự kinh doanh 7.31 2.277 98 Nghỉ hưu 5.80 1.643 5 Nội trợ 6.89 1.959 94 Khác 5.33 2.309 3 Total 7.13 2.118 424 Trên 60 tuổi Đang đi làm 7.19 2.279 53 Tự kinh doanh 6.03 1.936 29 Nghỉ hưu 7.68 2.099 87 Nội trợ 6.64 2.317 142 Khác 8.27 2.149 11 Total 7.01 2.275 322 Total Đang đi làm 6.88 2.144 1106 Tự kinh doanh 7.19 2.071 324 Học sinh/Sinh viên 6.95 2.290 66 Nghỉ hưu 7.56 2.108 93 Nội trợ 6.69 2.168 395 Khác 7.19 2.379 21 251 Total 6.93 2.150 2005 II_Q4_MucChi Dưới 18 tuổi Đang đi làm 3.00 . 1 Tự kinh doanh 7.00 . 1 Học sinh/Sinh viên 6.60 1.140 5 Total 6.14 1.676 7 18-19 tuổi Đang đi làm 7.50 .707 2 Tự kinh doanh 3.00 . 1 Học sinh/Sinh viên 5.29 1.799 7 Total 5.50 1.958 10 20-24 tuổi Đang đi làm 5.95 1.884 21 Tự kinh doanh 5.90 2.183 10 Học sinh/Sinh viên 5.57 1.755 54 Total 5.71 1.825 85 25-29 tuổi Đang đi làm 5.47 1.756 133 Tự kinh doanh 5.74 1.796 38 Nội trợ 6.00 1.949 11 Khác 3.00 . 1 Total 5.55 1.778 183 30-34 tuổi Đang đi làm 5.37 1.702 215 Tự kinh doanh 5.34 1.738 44 Nghỉ hưu 8.00 . 1 Nội trợ 4.67 1.831 40 Total 5.28 1.740 300 35-39 tuổi Đang đi làm 5.51 1.763 241 Tự kinh doanh 5.36 1.709 39 Nội trợ 5.54 1.717 50 Khác 4.50 2.121 2 Total 5.49 1.746 332 40-49 tuổi Đang đi làm 5.47 1.733 216 Tự kinh doanh 5.39 1.840 64 Nội trợ 5.21 1.630 58 Khác 5.75 2.062 4 Total 5.41 1.735 342 50-60 tuổi Đang đi làm 1.96 .808 224 Tự kinh doanh 2.01 .806 98 Nghỉ hưu 3.20 2.280 5 Nội trợ 2.97 1.823 94 Khác 2.67 .577 3 Total 2.21 1.208 424 Trên 60 tuổi Đang đi làm 2.15 .841 53 Tự kinh doanh 1.93 .884 29 Nghỉ hưu 2.74 1.877 87 Nội trợ 3.01 2.110 142 Khác 2.09 .944 11 Total 2.67 1.808 322 Total Đang đi làm 4.60 2.171 1106 Tự kinh doanh 4.10 2.257 324 Học sinh/Sinh viên 5.62 1.726 66 Nghỉ hưu 2.82 1.956 93 Nội trợ 3.90 2.196 395 Khác 3.14 1.878 21 Total 4.32 2.222 2005 252 Multivariate Testsa Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta Squared Noncent. Parameter Observed Powerd Intercept Pillai's Trace .503 996.196b 2.000 1969.000 .000 .503 1992.392 1.000 Wilks' Lambda .497 996.196b 2.000 1969.000 .000 .503 1992.392 1.000 Hotelling's Trace 1.012 996.196b 2.000 1969.000 .000 .503 1992.392 1.000 Roy's Largest Root 1.012 996.196b 2.000 1969.000 .000 .503 1992.392 1.000 Q6_NhomTuoi Pillai's Trace .099 12.858 16.000 3940.000 .000 .050 205.722 1.000 Wilks' Lambda .901 13.155b 16.000 3938.000 .000 .051 210.484 1.000 Hotelling's Trace .109 13.453 16.000 3936.000 .000 .052 215.246 1.000 Roy's Largest Root .106 26.042c 8.000 1970.000 .000 .096 208.333 1.000 Q7_NgheNghiep Pillai's Trace .011 2.228 10.000 3940.000 .014 .006 22.284 .926 Wilks' Lambda .989 2.229b 10.000 3938.000 .014 .006 22.292 .926 Hotelling's Trace .011 2.230 10.000 3936.000 .014 .006 22.299 .926 Roy's Largest Root .009 3.444c 5.000 1970.000 .004 .009 17.218 .913 Q6_NhomTuoi * Q7_NgheNghiep Pillai's Trace .046 2.225 42.000 3940.000 .000 .023 93.470 1.000 Wilks' Lambda .954 2.226b 42.000 3938.000 .000 .023 93.482 1.000 Hotelling's Trace .048 2.226 42.000 3936.000 .000 .023 93.495 1.000 Roy's Largest Root .029 2.752c 21.000 1970.000 .000 .029 57.796 1.000 a. Design: Intercept + Q6_NhomTuoi + Q7_NgheNghiep + Q6_NhomTuoi * Q7_NgheNghiep b. Exact statistic c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. d. Computed using alpha = .05 Levene's Test of Equality of Error Variancesa Levene Statistic df1 df2 Sig. III_Q2_TanSuat Based on Mean 1.916 29 1970 .002 Based on Median 1.591 29 1970 .024 Based on Median and with adjusted df 1.591 29 1807.040 .024 Based on trimmed mean 1.978 29 1970 .001 II_Q4_MucChi Based on Mean 11.642 29 1970 .000 Based on Median 7.928 29 1970 .000 Based on Median and with adjusted df 7.928 29 1236.750 .000 Based on trimmed mean 11.394 29 1970 .000 Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. a. Design: Intercept + Q6_NhomTuoi + Q7_NgheNghiep + Q6_NhomTuoi * Q7_NgheNghiep Tests of Between-Subjects Effects Source Dependent Variable Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared Noncent. Parameter Observed Powerc Corrected Model III_Q2_TanSuat_CHTL 352.576a 34 10.370 2.292 .000 .038 77.938 1.000 II_Q4_MucChi_CHTL 4581.548b 34 134.75 49.952 .000 .463 1698.357 1.000 Intercept III_Q2_TanSuat_CHTL 4417.931 1 4417.9 976.59 .000 .331 976.593 1.000 II_Q4_MucChi_CHTL 2432.824 1 2432.8 901.83 .000 .314 901.836 1.000 Q6_NhomTuoi III_Q2_TanSuat_CHTL 36.577 8 4.572 1.011 .426 .004 8.085 .480 II_Q4_MucChi_CHTL 561.939 8 70.242 26.038 .000 .096 208.308 1.000 Q7_NgheNghiep III_Q2_TanSuat_CHTL 54.369 5 10.874 2.404 .035 .006 12.018 .768 II_Q4_MucChi_CHTL 29.674 5 5.935 2.200 .052 .006 11.000 .724 III_Q2_TanSuat_CHTL 162.470 21 7.737 1.710 .023 .018 35.914 .975 253 Q6_NhomTuoi * Q7_NgheNghiep II_Q4_MucChi_CHTL 155.897 21 7.424 2.752 .000 .028 57.790 1.000 Error III_Q2_TanSuat_CHTL 8911.925 1970 4.524 II_Q4_MucChi_CHTL 5314.342 1970 2.698 Total III_Q2_TanSuat_CHTL 105587.0 2005 II_Q4_MucChi_CHTL 47257.000 2005 Corrected Total III_Q2_TanSuat_CHTL 9264.502 2004 II_Q4_MucChi_CHTL 9895.890 2004 a. R Squared = .038 (Adjusted R Squared = .021) b. R Squared = .463 (Adjusted R Squared = .454) c. Computed using alpha = .05

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_hanh_vi_mua_sam_tai_cac_cua_hang_tien_loi.pdf
  • pdfdang bao ngay 16 thang 10.pdf
  • docxLA_LeVanNam_E.docx
  • pdfLA_LeVanNam_Sum.pdf
  • pdfLA_LeVanNam_TT.pdf
  • docxLA_LeVanNam_V.docx
  • pdfQD CS Van Nam.pdf
Luận văn liên quan