Luận án Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị

Suggested techniques for planting dominant species in models in the mountainous areas including Pinus latteri , Hopea odorata, Hainan homalium, Black Alata, Acacia mangium, Magnolia hypolampra; in sandy areas including Casuarina equisetifolia and Acacia crassicarpa. Six potential models for the development of protection forests in mountainous and sandy coastal areas of Quang Tri Province were recommended. * Mountainous area: 1) Model of mixed forest plantation between Hopea odorata and Acacia (2 Hopea odorata + 3 Acacia); 2) Model of mixed forest plantation between Pinus latteri and Acacia (3 Pinus latteri +2 Acacia); 3) Model of mixed forest plantation between Pinus latteri and Acacia (3 Pinus latteri + 3 Acacia; 3 Pinus latteri + 2 Acacia); 4) Model of mixed forest plantation between Pinus latteri + Vernicia montana (4 Pinus latteri + 2 Vernicia montana)

pdf54 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 1033 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11 VRR (%) 8 4 6 2 Tổng điểm 99 79 63 31 Qua kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình hỗn giao giữa Thông nhựa và Trẩu là phù hợp nhất trồng rừng phòng hộ cho vùng Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị và mô hình Sến - Trẩu là khá phù hợp theo từng dạng bố trí hỗn giao; không nên trồng mô hình Xoan - Trẩu cho khu vực này. 4.3.2. Hiện trạng các mô hình rừng phòng hộ và đề xuất chọn mô hình phát triển trên vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị 4.3.2.1. Hiện trạng và đề xuất mô hình rừng trồng phi lao phòng hộ ở vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị Bảng 4.5. Tổng hợp điểm và nhân hệ số để lựa chọn kết cấu phi lao trồng phòng hộ ở vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị STT Chỉ tiêu Kết cấu kín Kết cấu hơi kín Kết cấu thưa 1 D1.3(cm) 4 8 12 2 Hvn(m) 12 8 4 3 Dt (m) 4 8 12 4 Cải thiện nhiệt độ đất(0C) 3 2 1 5 Cải thiện độ ẩm đất (%) 6 4 2 6 Cải thiện nhiệt độ không khí (0C) 6 4 2 7 Cải thiện độ ẩm không khí (%) 3 2 1 8 Khả năng chắn gió 3 2 1 8 Hàm lượng mùn trong đất (%) 9 6 3 9 Cai (%) 12 8 4 10 CP (%) 1 2 3 11 VRR (%) 6 4 2 Tổng điểm 69 58 47 Qua kết quả nghiên cứu cho thấy kết cấu phi lao kín cho các chỉ tiêu phòng hộ cao nhất tiếp đến là kết cấu phi lao hơi kín để trồng phòng hộ cho vùng đất cát ven biển của tỉnh Quảng Trị. 4.3.2.2. Hiện trạng và đề xuất của các kết cấu keo lá liềm trồng phòng hộ ở vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị Bảng 4.6. Tổng hợp điểm và nhân hệ số để lựa chọn kết cấu keo lá liềm trồng phòng hộ ở vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị STT Chỉ tiêu Kết cấu kín Kết cấu hơi kín Kết cấu thưa 1 D1.3(cm) 4 8 12 2 Hvn(m) 12 8 4 3 Dt (m) 4 8 12 4 Cải thiện nhiệt độ đất(0C) 3 2 1 5 Cải thiện độ ẩm đất (%) 6 4 2 6 Cải thiện nhiệt độ không khí (0C) 6 4 2 7 Cải thiện độ ẩm không khí (%) 3 2 1 8 Khả năng chắn gió 3 2 1 8 Hàm lượng mùn trong đất (%) 9 6 3 9 Cai (%) 12 8 4 10 CP (%) 1 2 3 11 VRR (%) 6 4 2 Tổng điểm 69 58 47 Qua kết quả nghiên cứu cho thấy kết cấu keo lá liềm kín cho các chỉ tiêu phòng hộ cao nhất tiếp đến là kết cấu keo lá liềm hơi kín để trồng phòng hộ cho vùng đất cát ven biển của tỉnh Quảng Trị. 4.4. Đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị 4.4.1. Đề xuất lựa chọn các loài cây và mô hình triển vọng để phát triển rừng phòng hộ bền vững trên vùng đồi núi và vùng đất cát tỉnh Quảng Trị Đề xuất kĩ thuật trồng các loài cây ưu thế trong các mô hình trên vùng đồi núi gồm: Thông nhựa, Sao đen, Sến Trung, Muồng đen, Keo tai tượng, Giổi; trên vùng đất cát ven biển gồm: Phi lao và Keo lá liềm. Đề xuất được 06 mô hình triển vọng để phát triển rừng phòng hộ trên vùng đồi núi và vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị. * Vùng đồi núi: 1) Mô hình rừng trồng hỗn giao theo băng giữa Sao đen và Keo (2 Sao đen + 3 Keo); 2) Mô hình rừng trồng hỗn giao theo băng giữa Thông nhựa và Keo (3Thông nhựa+2 Keo); 3) Mô hình rừng trồng hỗn giao theo băng giữa Thông nhựa và Keo (3 Thông nhựa + 3 Keo; 3 Thông nhựa + 2 Keo); 4) Mô hình rừng trồng hỗn giao theo băng giữa Thông nhựa + Trẩu (4 Thông nhựa + 2 Trẩu). * Vùng cát ven biển: Mô hình rừng trồng Phi lao và mô hình rừng trồng Keo lưỡi liềm với kết cấu kín. 4.4.2. Đề xuất các giải pháp quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị Đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị: Luận án đã đánh giá và đưa ra 13 nhóm giải pháp hợp lý nhằm định hướng quản lý và phát triển rừng phòng hộ đáp ứng được tính bền vững về môi trường, kinh tế và xã hội tại tỉnh Quảng Trị bao gồm: Các giải pháp chung nhằm quản lý bền vững rừng phòng hộ; Một số phương thức tiếp cận trong đồng quản lý tài nguyên rừng; Đề xuất biện pháp khắc phục những khiếm khuyết đối với môi trường và xã hội trong QLR của BQL; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về lâm nghiệp; Tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách; Tăng cường năng lực cho các bên liên quan; Tăng cường công tác nghiên cứu và chuyển giao KHCN; Triển khai các hoạt động chuyên môn; Rà soát, xây dưng quy hoạch, đẩy mạnh công tác giao đất lâm nghiệp; Tuyên truyền vận động quần chúng và đào tạo, khuyến nông, khuyến lâm; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế; Huy động và phát triển nguồn lực tài chính; Tăng cường sự chủ động tích cực tham gia của địa phương. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 1.1. Đánh giá hiện trạng rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị Luận án đã thống kê đầy đủ hiện trạng cũng như quá trình hình thành và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị. Thống kê các loại rừng phòng hộ, từ phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ vùng đất cát ven biển đến rừng phòng hộ cảnh quan, môi trường sinh thái,... hệ thống rừng phòng hộ đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong bảo vệ nguồn nước, điều tiết nước và dòng chảy ở các lưu vực, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai như gió bão, lũ lụt, hạn hán,... Luận án đã liệt kê và đánh giá kết quả một số Chương trình, dự án có quy mô lớn đầu tư cho rừng phòng hộ đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 1.2. Đánh giá thực trạng công tác tổ chức và quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị Luận án đã đánh giá thực trạng về quản lý rừng phòng hộ về các mặt: 1. Cơ cấu tổ chức quản lý; 2. Nhận thức về quản lý RPH bền vững; 3. Các chính sách liên quan đến QLRPH bền vững; 4. Những tồn tại của những chính sách ưhiện nay; 5. Kết quả hoạt động QLRPH bền vững ở tỉnh Quảng Trị; 6. Những khó khăn, trở ngại khi thực hiện QLRPH bền vững ở tỉnh Quảng Trị; 7. Bài học kinh nghiệm. Từ đó luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp quản lý rừng phòng hộ bền vững gồm: Giải pháp về quy hoạch và giao đất giao rừng; về kinh tế - xã hội; giải pháp tăng cường các bên liên quan trong QLRPH bền vững; giải pháp về mặt tổ chức; về tài chính và các chính sách; Giải pháp về Khoa học kỹ thuật và Công nghệ; Giải pháp về nâng cao nhận thức người dân. 1.3. Điều tra, đánh giá các mô hình rừng phòng hộ trên vùng đồi núi và vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị. Luận án đã đánh giá hiện trạng các mô hình rừng phòng hộ ở vùng đồi bao gồm: BQLRPH lưu vực sông Thạch Hãn, BQLRPH lưu vực sông Bến Hải và BQLRPH Hướng Hoá – Dak rong về loại mô hình, diện tích, phương thức trồng, cự ly trồng, mật độ ban đầu và mật độ hiện tại. Đánh giá về đặc điểm đất đai và thực bì và biện pháp trồng rừng của các mô hình. Luận án đã đánh giá sinh trưởng của cây bản địa trong các mô hình về các chỉ tiêu: đường kính 1.3 (D1.3), chiều cao vút ngọn (Hvn), và đường kính tán (Dt). Đánh giá các chỉ tiêu cấu trúc rừng về khả năng phòng hộ thông qua các chỉ tiêu: Cai%, CP%, VRR%, Z% của các loài cây bản địa trong các mô hình; đánh giá về khả năng cải thiện đất, tiểu khí hậu. Qua kết quả phân tích thống kê và tổng hợp điểm và hệ số đã lựa chọn được các mô hình để phát triển ở vùng đồi núi của tỉnh Quảng Trị. Luận án đã đánh giá hiện trạng các mô hình rừng phòng hộ ở vùng các ven biển bao gồm: mô hình rừng trồng Keo lá liềm và mô hình rừng trồng Phi lao với 3 kết cấu khác nhau. Luận án đã đánh giá sinh trưởng của Keo lá liềm và Phi lao trong các mô hình ở các kết cấu khác nhau về các chỉ tiêu: đường kính 1.3 (D1.3), chiều cao vút ngọn (Hvn), và đường kính tán (Dt). Đánh giá các chỉ tiêu cấu trúc rừng về khả năng phòng hộ thông qua các chỉ tiêu: Cai%, CP%, VRR%, Z% của các loài cây bản địa trong các mô hình; đánh giá về khả năng cải thiện đất, tiểu khí hậu. Qua kết quả phân tích thống kê và tổng hợp điểm và hệ số đã lựa chọn được các mô hình để phát triển ở vùng cát ven biển của tỉnh Quảng Trị. 1.4. Đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị Đề xuất lựa chọn các loài cây và mô hình triển vọng để phát triển rừng phòng hộ bền vững trên vùng đồi núi và vùng đất cát tỉnh Quảng Trị: Luận án đã đề xuất kĩ thuật trồng các loài cây ưu thế trong các mô hình trên vùng đồi núi gồm: Thông nhựa, Sao đen, Sến Trung, Muồng đen, Keo tai tượng, Giổi; trên vùng đất cát ven biển gồm: Phi lao và Keo lá liềm. Luận án đã đề xuất được 06 mô hình triển vọng để phát triển rừng phòng hộ trên vùng đồi núi và vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị. * Vùng đồi núi: 1) Mô hình rừng trồng hỗn giao theo băng giữa Sao đen và Keo (2 Sao đen + 3 Keo); 2) Mô hình rừng trồng hỗn giao theo băng giữa Thông nhựa và Keo (3Thông nhựa+2 Keo); 3) Mô hình rừng trồng hỗn giao theo băng giữa Thông nhựa và Keo (3 Thông nhựa + 3 Keo; 3 Thông nhựa + 2 Keo); 4) Mô hình rừng trồng hỗn giao theo băng giữa Thông nhựa + Trẩu (4 Thông nhựa + 2 Trẩu). * Vùng cát ven biển: Mô hình rừng trồng Phi lao và mô hình rừng trồng Keo lưỡi liềm với kết cấu kín. Đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị: Luận án đã đánh giá và đưa ra 13 nhóm giải pháp hợp lý nhằm định hướng quản lý và phát triển rừng phòng hộ đáp ứng được tính bền vững về môi trường, kinh tế và xã hội tại tỉnh Quảng Trị. 2. Tồn tại Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng do hạn chế về thời gian, nguồn lực thực hiện nên luận án vẫn còn một số tồn tại sau: - Luận án mới chỉ tập trung đánh giá các mô hình rừng phòng hộ của tình chưa đánh giá được các mô hình, trạng thái rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của tỉnh. - Ở rừng phòng hộ vùng cát ven biển đề tài chỉ mới đánh giá được 2 mô hình trồng phi lao và keo lá liềm với 3 kết cấu khác nhau. Chưa đánh giá được các mô hình khác nhau về tổ thành loài và khác nhau về các đặc điểm khác của đai rừng. - Do thời gian nghiên cứu là 3 năm, vì vậy đề tài không xây dựng các mô hình thí nghiệm từ đầu mà sử dụng các mô hình sẵn có để tiến hành nghiên cứu đánh giá. - Đánh giá về khả năng phòng hộ của rừng/ mô hình thì phải đánh giá rất nhiều yếu tố, tuy vậy đề tài này mới chỉ tập trung đánh giá được một số yếu tố chủ yếu (như đã giới hạn đề tài đã nêu). - Do thời gian nghiên cứu và khuôn khổ của một luận án tiến sỹ nên đề tài chưa nghiên cứu đánh giá và đề xuất được các giải pháp lâm sinh tác động và rừng phòng hộ có hiệu quả nhất. 3. Kiến nghị - Về công tác nghiên cứu: Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ sinh thái giữa các loài cây hỗn giao về các biện pháp kỹ thuật lâm sinh của các mô hình rừng phòng hộ ở vùng đồi và vùng cát ven biển từ đó đề xuất được các biện pháp kĩ thuật lâm sinh hợp lý, tác động đúng thời điểm nhằm nâng cao khả năng phòng hộ cho các mô hình. - Về thực tiễn: Tỉnh Quảng Trị nói riêng và các tỉnh trong khu vực miền Trung cần ứng dụng các mô hình rừng phòng hộ mà luận án đã nghiên cứu và xác định là có hiệu quả về sinh trưởng và phòng hộ để triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình này ở những vùng có điều kiện lập địa tương tự. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 1. Võ Văn Hưng, Nguyễn Thị Liệu, Đặng Thái Dương (2016), Nghiên cứu sinh trưởng chọn loài keo và khả năng cải tạo đất của loài Keo lá liềm trên vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Số 10 – 2016 (Tr.115-123). 2. Võ Văn Hưng, Đặng Thái Dương, Ngô Tùng Đức (2017), Đánh giá một số chỉ tiêu rừng phòng hộ hỗn giao cây bản địa với keo tai tượng và lựa chọn mô hình rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí NN & PTNT: Số tháng 10 kỳ 2- 2017 (Tr. 201-209) 3. Võ Văn Hưng, Đặng Thái Dương, Ngô Tùng Đức, Đặng Thái Hoàng (2017), Đánh giá một số chỉ tiêu rừng phòng hộ và lựa chọn mô hình rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí NN & PTNT: Số tháng 11 kỳ 2 - 2017 (trang 103-110). 4. Võ Văn Hưng, Đặng Thái Dương, Ngô Tùng Đức, Đặng Thái Hoàng (2017), Đánh giá một số chỉ tiêu rừng phòng hộ và lựa chọn mô hình rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 3-2018. HUE UNIVERSITY UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY VO VAN HUNG STUDY ON CURRENT STATUS AND RECOMMEND THE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SOLUTION FOR SUSTAINABLE PROTECTION FOREST IN QUANG TRI PROVINCE FORESTRY DISSERTATION HUE, 2018 The study was completed at Hue University, University of Agriculture and Forestry Science instructors: 1. Assoc. Dr. DANG THAI DUONG 2. Dr. NGO TUNG DUC Reviewer 1: Reviewer 2: Reviewer 3: The dissertation was defended at Hue University level Council Defended at: Hue University meeting room - 04 Le Loi, Hue city Time: 8h00, date month year 2017 For more detail about the dissertation, can be searched at Hue University library 1 INTRODUCTION 1. The urgency of the topic The protection forest in Quang Tri Province occupies a strategic position, which is very important in the economic development, environmental protection and national security of the area. In particular, Quang Tri located in the North Central region which is frequently affected by natural calamities; therefore, the protection forest is important not only for the province but also for the whole region. At present, there are some models for planting protection forest in mountainous areas and sandy areas of the province. There are several models of protection forest plantations with different structures and models that have shown protective effects in recent years. In addition, there are ineffective and unstable models with the low rate of indigenous trees. These species are uneven growth in different kind of protection forest models. There is no research focus on management, evaluation and chosen on protection forest model to recommend the solution on sustainable management, from that selecting the most effective protection model for both mountainous and sandy coastal areas of Quang Tri province. Therefore, this study aims to supplement and improve the rationale and find solutions to sustainable forest management in the area, specifically, creating an ecological environment that protects the soil, water and creating livelihood for people in ecological areas. Currently, there is a lack of research on topography, land cultivation, breeding techniques and protection forests in the central region, Vietnam in general and Quang Tri province in particular. Recognizing that need, we conducted research on the topic: “Study on current status and recommend the development and management solution for sustainable protection forest in Quang Tri province”. 2. Objectives of the study General objective: 2 Assess the status and select the appropriate protection forest models with good growth and protective ability. From that, recommend the development and management solution for sustainable protection forest in Quang Tri province. Specific objectives: - Assess the management status and recommend sustainable management solution for protection forest in Quang Tri province. - Assess the current status of the protection forest models and recommend model for development in coastal sandy and mountainous areas of Quang Tri province. - Recommend the techniques of seedling and plantation for some key plant species selected in the protection forest model. 3. The scientific and practical significances of the dissertation 3.1. Scientific significance This is a systematic study of soil characteristics, climate, the current status of protection forest models, and methods of protection forest management. Besides, recommend the scientific solutions to select efficient plantation model and effective management solution for protection forest in the area. 3.2. Practical significance The result of the study is an important practical basis for identifying solutions for management and sustainable development of protection forests in Quang Tri province. In particular, some results can be applied immediately to minimize the inadequacies in the selection of species and the model of planting protection forests for economic, social and environmental sustainability. 4. New contributions of the dissertation - Assessed and selected models of plantation protection forest and efficient plant species for sustainable development in coastal sandy and mountainous areas of Quang Tri province. 3 - Recommended solutions on sustainable protection forest management and development in Quang Tri province. - Studied on plantation models to find the success/ failure of each model; brought out useful recommendations for planters and management units for sustainable development. These are the new contributions of the dissertation. 5. Structure of the dissertation Chapter 1: Overview of research issues Chapter 2: Object, scope, content and research methodology Chapter 3: Natural conditions, socio-economic conditions and forest status in Quang Tri province Chapter 4: Research results 4 CHAPTER 1. OVERVIEW OF RESEARCH ISSUES 1.1. In the world 1.1.1. Studies on technical measures for protection forest plantation 1.1.2. Studies on the evaluation of protection forest models 1.1.2.1. Studies on the evaluation of mountainous protection forest models 1.1.2.2. Studies on the evaluation of coastal sandy protection forest models 1.1.3. Studies on solutions for forest management and development in general and protection forests in particular 1.2. In Viet Nam 1.2.1. Studies on classification and function of protection forest 1.2.1.1. Protection forest classification 1.2.1.2. Protection forest function 1.2.1.3. Criteria for determination and decentralization of protection forests 1.2.1.4. Standard for defining protection forest 1.2.2. Studies on technical measures for protection forest plantation 1.2.2.1. Technical measures for protection forest plantation in mountainous areas 1.2.2.2. Technical measures for protection forest plantation in sandy coastal areas 1.2.3. Studies on evaluation of protection forest models 1.2.3.1. Studies on evaluation of protection forest models in mountainous areas 1.2.3.2. Studies on evaluation of protection forest models in sandy coastal areas 1.2.4. Study on solutions for management and development of protection forests 1.4. General comments 5 CHAPTER 2. CONTENT AND METHODOLOGY 2.1. Object, scope of research 2.1.1. Object of research - Management of protection forest in Quang Tri Province; - Protection forest plantations in mountainous and sandy coastal areas of Quang Tri province. 2.1.2. Scope of research - About space: Planted protection forest in sandy coastal areas and 3 protection forest management units of Quang Tri province in Huong Hoa – Dakrong; Ben Hai river basin and Thach Han river basin. - About the research period: 2014 – 2017. - About research content: The study evaluated some key indicators of the protection forest models (indicators: land, minor climate, the growth of forest trees and forest structure refers to the protection function). The study did not evaluate all other indicators of the forest. 2.2. Research contents - Assessment of the status of forests and protection forests in Quang Tri province. - Assessment of the status of the organization and management of protection forests in Quang Tri. - Investigation and evaluation of protection forest models in mountainous and sandy coastal areas of Quang Tri province. - Recommend the sustainable management and development solutions for protection forests in Quang Tri Province. 2.3. Research methodology 2.3.1. Survey method and data collection * Secondary data collection - Data, documents, research works, evaluation reports on the implementation of protection forest plantation activities of Programs, 6 Project in the mountainous and sandy coastal areas of Quang Tri province in the period of 1993 – 2016. - Studies on climatic and soil characteristics in mountainous and mountainous areas of Quang Tri province. - Documents on land, climate, hydrology, plantation design, land use planning, maps (topographic map, land map, current status map, land use planning map, and forest land use map). - Documents on Sustainable Management of Protection Forests in Quang Tri Province. - Other documents on protection forest, including: lectures, textbooks, and internet... - Using PRA to collect data and primary documents from Department of Agriculture and Rural Development, Forest Protection Department, Protection forest management units, Department of Agriculture and Rural Development of districts, planters, and Quang Tri Statistical Yearbook. * Survey and collection of primary data: + Set up 3 typical temporary sampling plots in each model based on the site type of the model. Standard plot area was 500 m2 to ensure that the number of existing indigenous trees in the sample plot is greater than 30 trees. + Collected data in standard plot and calculated the canopy area index of indigenous trees (Cai%): Measuring the height of the tops (Hvn) with the high gauge or Blumleiss scale; Measuring the diameter of 1m3 (D13) with a glass clip or measure the circumference with a tape measure then converted into diameter; Measuring the canopy diameter (Dt) by measuring the canopy view in two directions East - West; South-North and use the average values. + Set up table cells, measured and evaluated the coverage of shrubs and fresh mats (CP%): Divided the primary sample into two equal parts by setting a line perpendicular to the length of the sample 7 plot. Set up 4 cells (4m2 square cell each) in four corners of the primary sample plot and 2 cells at the intersection of two diagonals of two secondary cells. The total number of sample plots to be surveyed was 6 cells/ 1 temporary standard plot. + Set up the plot as well as measured and evaluated the coverage of dead animals and plants (VRR%): Set up 6 standard plot of 1m2/ plot in 6 plot cells at the intersection of 2 diagonals of the standard plot of 4 m2. Measure the area covered by dead animals and plants (falling objects) in 1m2 plot. + Dug soil profile 1.2m long size; width 0.8m; 0.9m deep. Each plot dug 1 representative profile. + Collected soil samples in the depths of 0-30cm, 30-60cm, 60- 90cm to analyze some chemical properties of the soil. Each depth took 500g of soil into the sample bag. Each sample bag must be labeled with a sample sign. + Evaluated the temperature, humidity and air: Measurements were carried out in the forest and bare soil from the forest belt 12 times higher than the forest trees (12H). Measured on sunny days of June, July, the time of measurement was set at 10 a.m, 1 p.m, and 4 p.m. Measured the soil temperature: Use three thermometers, including a normal thermometer, a high-temperature thermometer and a low-temperature thermometer to measure the soil temperature.; Measured the soil moisture: Measured the soil moisture in the forest and bare land by Lutron PMS – 714 machine; Measured the air temperature: Use the thermometer to measure at 2 locations: inside the forest and outside the bare land, measured at a height of 1.5 m above the ground; Measured the air humidity: used the hygrometer to measure at 2 locations: inside and outside the forest, measured at a height of 1.5 m above the ground. + Wind breaking ability: Measure wind in front of forest belt with the hand-held meter to determine the wind direction. The 8 machine is located in the west-east direction, in the perpendicular to the direction of the forest belt, 12 times higher than the forest belt and at the height 1 m, 1.5 m, and 2 m. After the forest belt, measured at positions 1 m, 1 m, 1.5 m, 2 m and 50 m, 100 m, 150 m and 200 m at the height of 1.5 m. Each point was repeated 3 times measurement and used the mean value. 2.3.2. Data processing + Canopy area index (Cai, %): Cai (%) = Σ(DTcapony)/DTOTCx 100. + Coverage of shrubs, fresh carpet (CP, %): CP(%) = ΣDTCB,TT/ ΣDTODB x 100. + Coverage of falling objects (VRR, %): VRR(%) = ΣDTVRR/ ΣDTplot 1m2x 100. + Target of integrated structure of forest vegetation (Z, %): Z (%) = Cai(%)+ CP(%) + VRR (%). + Soil analysis method: The soil chemical indicators were calculated by the common method. pH: measured in the normal measurement; Humus %: Tiurin method; N%: Kjendhal method (Bremner); P2O5 easy to digest: Oniani method, coloring by ascobic acid mixture antimoantarrat; K2O easy to digest: Measured on photometer. + Comparative assessment of tree growth in the models: Using the software Excel 2007, SPSS and one-factor analysis of variance to determine the level of variation between the experimental formulas. Use the t Student Standard to choose the best formula. + Using the method of synthesis, multi-criteria analysis: Assessment of the point scale and weighting of the indicators of the models as the basis for choosing the appropriate protection forest model for the study area. - Evaluated the wind protection capacity of the structures + Performance protection (%) + Wind slip coefficient + Wind speed remaining after the belt 9 CHAPTER 3: NATURAL CONDITIONS AND SOCIO- ECONOMIC CONDITIONS IN QUANG TRI PROVINCE Quang Tri is located in the North Central region with an area of 473,744 ha. Quang Tri has the advantage of geography - economy, as a traffic hub, located in the middle of the country. This is the first point on the main arterial route of the East-West Economic Corridor connecting Laos, Thailand, and Myanmar through Lao Bao International Border Gate to the central seaports such as Cua Viet, Chan May, Da Nang, Vung Ang... This is the convenient condition for Quang Tri to develop the business, commercial, international transport, service and travel. Quang Tri has good transportation conditions in terms of roads, railways and waterways. In the recent years, the local transport infrastructure, power network, water supply and drainage, telecommunication have been invested. That is not only basing on the economic potential of the province but also due to the investment from the government. The social sectors such as hunger eradication and poverty reduction, health care, education and training, culture and sport have been paid much attention. With the advantages of geographical location and economic potentials, Quang Tri province can expand the domestic exchanges and economic cooperation, create the linkages and integration with other countries in the region and in the world as well as speed up the socio-economic development of the province in the coming time. 10 CHAPTER 4. RESEARCH RESULT AND DISCUSSION 4.1. Assessment of the status of forest and protection forest in Quang Tri province 4.1.1. Status of forest in Quang Tri province Total land area planned for forestry: 345,576.3 ha, the forest cover of the whole province reached 49.6%, of which: protection forest land is 99,510.7 ha, accounting for 28.7% of agricultural land and 21% of the natural land area. Special-use forest land: the total area of special-use forest land is 68,897.3 ha, accounting for 17.79% of agricultural land and occupying 14.5% of the natural area. Production forest land: the total area of production forest is 177,171.4 ha, accounting for 45.8% of agricultural land and accounting for 37.4% of the natural area. 4.1.2. Status of protection forest in Quang Tri province At present, the area of protection forest of the whole province is 99,511 ha (natural forest: 50,517 ha, planted forest: 22,156 ha), increased the forest coverage in the province to 49.6%, up 9.6% over 2006, up 2.5% compared to 2011. In the province, there are many types of protection forests as watershed protection forests, coastal sand protection zones, landscape protection forests and ecological protection forest... The protection forest system has played a very important role in protecting water sources, regulating water and stream flows in the basins, preventing and mitigating natural disasters such as storms, floods, and droughts... 11 4.2. Assessment of the status of the organization and management of protection forests in Quang Tri 4.2.1. The state management organization at all levels in protection forests of Quang Tri province The state management organization at provincial level: Centers for Agriculture and Forestry Planning and Design; Agriculture Extension Centers; Protection Forest Management Boards, Special- use forest management boards of districts, city and towns: Department of Agriculture and Rural Development in districts, city and towns; Forest Protection Unit, Forest Protection Station. There are forestry production and business units in the province: there are 3 State Forest One-Member Limited Liability Companies (former were 3 forestry enterprises) in charge of forestry production and business. Many limited companies and private companies operate mainly in the field of afforestation, production, and trading of timber and other forest products. 4.2.2. Assessment activities for sustainable forest management, including protection forests in Quang Tri Quang Tri has many solutions to forest protection and management towards sustainable forest management as Compliance with the laws, following the undertakings and policies of the State; Ensuring sustainable forest protection, improving economic efficiency and environment; Ensuring the interests of the people and the local community; Environmental and biodiversity protection; Forest protection and development activities in general and protection forests in particular. 4.2.3. Environmental and social impact assessment in protection forest management in Quang Tri For the environment: Although the forest coverage continues to increase and the quality of forest is increasingly improved in the coming years; the challenge for environmental sustainability is still 12 possible risks. For society: Protection forest management has created jobs, stabilized the population and people have a more stable source of income from the forest. 4.2.4. Analyze the impact of stakeholders on the management, protection and development of protection forests in Quang Tri Province Assessed the roles and responsibilities of the parties involved in management, protection, and development of protection forests in Quang Tri province. As the same time assessed the difficulties of the parties involved in management, protection, and development of the protection forest of the province. 4.3. Investigation and evaluation of protection forest models in mountainous and sandy coastal areas of Quang Tri province 4.3.1. The status of protection forest models and recommendation of models for development in mountainous areas of Quang Tri 4.3.1.1. Current status and recommended models for protection forest in Thach Han river basin, Quang Tri province Current status and recommended models for protection forest in Thach Han river basin, Quang Tri province: Pinus latteri + Acacia mangium; Hopea odorata + Acacia mangium; Alata + Acacia mangium; Hainan homalium + Acacia mangium 13 Table 4.1. Synthesize points and coefficients to select mixed protection forest models of indigenous trees and acacia suitable for protection forest model in watershed Thach Han river basin. No Indicator Mixed model Indigenous + Acacia Hopea odorata + Acacia Pinus latteri + Acacia Hainan homalium + Acacia Alata + Acacia 1 D1.3 (cm) 16 8 12 4 2 Hvn(m) 16 4 12 8 3 Dt (m) 16 4 12 8 4 Improve soil temperature (0C) 4 1 3 2 5 Improve soil moisture (%) 8 2 6 4 6 Improve air temperature (0C) 8 2 6 4 7 Improve air humidity (%) 4 1 3 2 8 Humus content in soil (%) 9 3 6 12 9 Cai (%) 8 4 12 16 10 CP (%) 4 1 3 2 11 VRR (%) 8 2 6 4 Synthesize point 101 32 81 66 Research results show that the mixed model of Hopea odorata + Acacia is the most suitable model for protection forest in Thach Han area of Quang Tri. Model of Hainan homalium + Acacia is quite suitable. It is not recommended to plant Pinus latteri + Acacia for this area. 4.3.1.2. Current status and recommended models for protection forest in Ben Hai river basin, Quang Tri province At the management board of the protection forest in Ben Hai river basin, there are two methods of mixed cultivation: Mixed of Indigenous trees + Acacia including: 3 rows of Pinus latteri + 2 rows 14 of Acacia mangium, 3 rows of Pinus latteri + 3 rows of Acacia mangium, 4 rows of Pinus latteri + 6 rows of Acacia mangium; 2 rows of Hopea odorata + 3 rows of Acacia mangium; Mixed model of Indigenous + Indigenous: Mixed by groups: 2 Hopea + 2 Chukrasia + 1 Bischofia, Mixed by groups: 2 Hopea + 3 Chukrasia + 3 Bischofia, Mixed by rows: 2 Hopea + 2 Chukrasia + 1 Bischofia. Table 4.2. Synthesize points and coefficients to select models of protection forest mixed model for protection forests of the Indigenous tree and 14 years old Acacia No. Indicator Mixed model Indigenous + Acacia 2 Hopea odorata + 3 Acacia 3 Pinus latteri + 2 Acacia 3 Pinus latteri + 3 Acacia 4 Pinus latteri + 6 Acacia 1 D1.3 (cm) 4 16 12 8 2 Hvn(m) 4 16 12 8 3 Dt (m) 4 16 12 8 4 Improve soil temperature (0C) 1 4 3 2 5 Improve soil moisture (%) 2 8 6 4 6 Improve air temperature (0C) 2 8 6 4 7 Improve air humidity (%) 1 4 3 2 8 Humus content in soil (%) 9 12 3 6 9 Cai (%) 4 16 12 8 10 CP (%) 4 3 2 1 11 VRR (%) 4 8 6 2 Synthesize point 39 111 77 53 Research results show that the mixed model between Pinus latteri and Acacia is best suited to protection forest plantation in Ben Hai in Quang Tri province in each type of mixed layout; It is not recommended to plant the model of 2 Hopea odorata + 3 Acacia in this area. 15 4.3.1.3. Current status and recommended models for Huong Hoa - Dakrong watershed protection forest, Quang Tri province Mixed model between Indigenous tree and Acacia mangium in Huong Hoa - Dakrong watershed protection forest at 14 years old age period including: Pinus latteri + Acacia mangium; Hopea odorata + Acacia mangium; Magnolia hypolampra +Acacia mangium; Vernicia montana + Acacia mangium.  Assessed and recommended the protection forest mixed model of Indigenous and Acacia Table 4.3. Synthesize points and multiply the coefficients of protection forest mixed models of Indigenous and Acacia No. Indicator Mixed models Indigenous + Acacia Hopea odorata + Acacia Pinus latteri + Acacia Magnolia hypolampra + Acacia Vernicia montana + Acacia 1 D1.3 (cm) 4 16 12 8 2 Hvn (m) 4 16 12 8 3 Dt (m) 4 12 8 16 4 Improve soil temperature (0C) 1 4 3 2 5 Improve soil moisture (%) 2 8 6 4 6 Improve air temperature (0C) 2 6 8 4 7 Improve air humidity (%) 1 4 3 2 8 Humus content in soil (%) 3 12 6 9 9 Cai (%) 4 16 8 12 10 CP (%) 4 3 2 1 11 VRR (%) 2 6 8 4 16 Synthesize point 31 103 76 70 Research results show that the mixed model between Pinus latteri + Acacia is the best suit for protection forest model in Huong Hoa area, Quang Tri; and the mixed model between Magnolia hypolampra + Acacia is quite suit in each type of mixed layout; It is not recommended to plant the model of Hopea odorata + Acacia for this area. + Assessed the growth of mixed models between Indigenous and Indigenous Table 4.4. Synthesize points and multiply the coefficients of protection forest mixed models of Indigenous and Indigenous No. Indicator Mixed model Indigenous + Acacia MH1 (Pine - Vernicia montana) MH2 (Mimusops - Vernicia montana) MH3 (Hopea - Vernicia montana) MH4 (Xoan - Vernicia montana) 1 D1.3 (cm) 16 8 12 4 2 Hvn (m) 16 8 12 4 3 Dt (m) 16 12 8 4 4 Improve soil temperature (0C) 4 3 2 1 5 Improve soil moisture (%) 8 6 4 2 6 Improve air temperature (0C) 6 8 2 4 7 Improve air humidity (%) 4 3 2 1 8 Humus content in soil (%) 9 12 6 3 9 Cai (%) 8 12 8 4 10 CP (%) 4 3 1 2 11 VRR (%) 8 4 6 2 17 Synthesize point 99 79 63 31 Research results show that the mixed model between Pinus latteri + Vernicia montana is the best suit for protection forest model in Huong Hoa area, Quang Tri; and the mixed model between Mimusops - Vernicia montana is quite suit in each type of mixed layout; It is not recommended to plant the model of Meliaceae + Vernicia montana for this area. 4.3.2. The status of protection forest models and recommended development models on sandy coastal areas of Quang Tri province 4.3.2.1. Current status and recommended model for plantation of Casuarina in sandy coastal areas of Quang Tri province Table 4.5. Synthesize points and multiply the coefficients to select model for plantation of Casuarina in sandy coastal areas of Quang Tri province No. Indicator Closed structure Slightly closed structure Sparse structure 1 D1.3(cm) 4 8 12 2 Hvn(m) 12 8 4 3 Dt (m) 4 8 12 4 Improve soil temperature (0C) 3 2 1 5 Improve soil moisture (%) 6 4 2 6 Improve air temperature (0C) 6 4 2 7 Improve soil moisture (%) 3 2 1 8 Windbreaking ability 3 2 1 8 Humus content in soil (%) 9 6 3 9 Cai (%) 12 8 4 10 CP (%) 1 2 3 11 VRR (%) 6 4 2 Synthesize point 69 58 47 The results of the study show that the closed casuarina structure brings the highest protection criteria, followed by the 18 casuarina slightly closed structure for the coastal sandy area of Quang Tri province. 4.3.2.2. Status and recommendations of Acacia crassicarpa plantations for protection in sandy coastal areas of Quang Tri Province Table 4.6. Synthesize points and multiply the coefficients to select model for plantation of Acacia crassicarpa for protection in sandy coastal areas of Quang Tri Province No. Indicator Closed structure Slightly closed structure Sparse structure 1 D1.3(cm) 4 8 12 2 Hvn(m) 12 8 4 3 Dt (m) 4 8 12 4 Improve soil temperature (0C) 3 2 1 5 Improve soil moisture (%) 6 4 2 6 Improve air temperature (0C) 6 4 2 7 Improve air humidity (%) 3 2 1 8 Wind breaking ability 3 2 1 8 Humus content in soil (%) 9 6 3 9 Cai (%) 12 8 4 10 CP (%) 1 2 3 11 VRR (%) 6 4 2 Synthesize point 69 58 47 Research results show that the acacia crassicarpa closed structure brings the highest protection criteria, followed by the slightly closed acacia crassicarpa structure for the coastal sandy soil of Quang Tri province. 19 4.4. Recommended solutions for management and development of sustainable forest protection in Quang Tri Province 4.4.1. Recommended selection of tree species and prospective model for sustainable protection forest development in mountainous and sandy areas of Quang Tri province. Suggested techniques for planting dominant species in models in the mountainous areas including Pinus latteri , Hopea odorata, Hainan homalium, Black Alata, Acacia mangium, Magnolia hypolampra; in sandy areas including Casuarina equisetifolia and Acacia crassicarpa. Six potential models for the development of protection forests in mountainous and sandy coastal areas of Quang Tri Province were recommended. * Mountainous area: 1) Model of mixed forest plantation between Hopea odorata and Acacia (2 Hopea odorata + 3 Acacia); 2) Model of mixed forest plantation between Pinus latteri and Acacia (3 Pinus latteri +2 Acacia); 3) Model of mixed forest plantation between Pinus latteri and Acacia (3 Pinus latteri + 3 Acacia; 3 Pinus latteri + 2 Acacia); 4) Model of mixed forest plantation between Pinus latteri + Vernicia montana (4 Pinus latteri + 2 Vernicia montana). * Coastal sandy area: Model of Casuarina equisetifolia plantation forest and acacia crassicarpa plantation model with slightly closed structure. 4.4.2. Recommended management solutions for sustainable protection forests in Quang Tri Province Recommended management and development solutions for sustainable protection forests in Quang Tri Province: The dissertation assessed and issued 13 groups of reasonable solutions to orient the management and development of the protection forests to meet the environmental, economic and social sustainability in Quang Tri province including General solutions for sustainable management of 20 protection forests; Ways of approaches in forest resource management; Recommended solutions to overcome the environmental and social defects in the management of the Protection Forest Management Board; Continued to renovate the system of state management on forestry; Tiếp tục hoàn thành các tổ chức chính sách; Capacity building for stakeholders; Strengthened research and technology transfer; Implemented professional activities; Reviewed, planned, promoted the forest land allocation; Propagated and trained on agricultural and forestry extension; Continued to promote international cooperation; Mobilized and developed the financial resources; Strengthened the active participation of the local. 21 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 1. Conclusions 1.1. Assessment of the status of the protection forest in Quang Tri The dissertation completely assessed the status as well as reviewed the formation and development of the protection forest in Quang Tri. The protection forests in the area were reviewed, from watershed protection forests, protection forest of coastal sandy areas to landscape protection forests, and ecological environment protection forests. The protection forest system has played a very important role in protecting water sources, regulating water and stream flows in the basins, preventing and mitigating natural disasters such as storms, floods, and droughts. The dissertation has listed and evaluated the results of a number of large-scale programs and projects investing to the protect forests in Quang Tri province. 1.2. Assessment of the status of the organization and management of protection forests in Quang Tri The status of protected forest management in many aspects was assessed as 1. Management structure; 2. Awareness of sustainable protection forest management; 3. Policies related to sustainable protection forest management; 4. Limitations of current policies; 5. Implementation results of sustainable protection forest management in Quang Tri; 6. Difficulties and obstacles when implementing sustainable forest management in Quang Tri; 7. Lessons Learned. From that, the dissertation has recommended solutions for sustainable forest management including Solutions on planning and forest land allocation; on socio-economic; Solutions to strengthen the stakeholders' role in sustainable forest management; Solutions on organization, finance, science and technology; Solutions for raising people's awareness. 22 1.3. Investigation and assessment of protection forest models in mountainous and sandy coastal areas of Quang Tri province The dissertation assessed the models of protection forest including The Thach Han River Basin Protection Forest Management Board, The Ben Hai River Basin Protection Forest Management Board and The Huong Hoa Dakrong Protection Forest Management Board toward model type, area, planting method, planting distance, initial density and current density. Assessment on land and vegetation characteristics and planting methods of the models. The study evaluated the growth of Indigenous trees in the models in the indicators of diameter 1,3 (D1,3), high tops (Hvn), and canopy diameter (Dt). Assessed the forest structure indicators of the protection capacity through indicators: Cai%, CP%, VRR%, Z% of Indigenous trees in models; Assessed the soil improvement potential and sub-climate. The results of statistical analysis and synthesis of points as well as the coefficients have been selected models for protection forest development in mountainous areas of Quang Tri province. The dissertation assessed the current status of protection forest models in coastal areas including Acacia crassicarpa plantation model and Casuarina equisetifolia plantation model with 3 different structures. The dissertation assessed the growth of Acacia crassicarpa and Casuarina equisetifolia in models of different structures toward indicators as diameter 1,3 (D1,3), high tops (Hvn), and canopy diameter (Dt). Assessed the forest structure indicators of the protection capacity through indicators as Cai%, CP%, VRR%, Z% of indigenous trees in models; assessed the possibility of improving the soil, microclimate. Results of statistical analysis and point aggregation, as well as coefficients, have been selected for models to develop in coastal sandy areas of Quang Tri province. 23 1.4. Recommended management and development solutions for sustainable protection forests in Quang Tri Province Recommended selection of tree species and model development prospects for sustainable protection forests on the mountainous and sandy areas in Quang Tri province. The dissertation recommended the techniques for planting dominant species in models in mountainous areas are Pinus latteri , Hopea odorata, Hainan homalium, Black Alata, Acacia mangium, Magnolia hypolampra; in coastal sandy areas are Casuarina equisetifolia and Acacia crassicarpa. The dissertation recommended 6 prospective models for protection forest development in mountainous and sandy coastal areas of Quang Tri Province. * In mountainous area: 1) Mixed model between Hopea odorata and Acacia (2 Hopea odorata + 3 Acacia); 2) Mixed model between Pinus latteri and Acacia (3 Pinus latteri + 2 Acacia); 3) Mixed model between Pinus latteri and Acacia (3 Pinus latteri + 3 Acacia; 3 Pinus latteri + 2 Acacia); 4) Mixed model between Pinus latteri and Vernicia montana (4 Pinus latteri + 2 Vernicia montana). * In sandy coastal areas: Platation model of Casuarina equisetifolia and platation model of Acacia crassicarpa with slightly closed structure. Recommended management and development solutions for sustainable protection forests in Quang Tri Province: The dissertation assessed and brought out 13 groups of reasonable solutions to orient the management and development of the protection forests to meet the environmental, economic and social sustainability in Quang Tri province. 2. Limitations During the implementation, despite some great efforts, due to limited time and resources, the thesis still has some limitations as following: 24 The dissertation focused on assessing models of planted protection forests, not focused on natural protection forest in the province. - In the coastal sandy protection forest, only two models of plantation have been assessed as Casuarina equisetifolia and Acacia crassicarpa with 3 different structures. Different models of species composition and differences in other forest belt characteristics have not been assessed. - Because the research time was 3 years, the study did not build experimental models from the beginning but used the available models to conduct the assessment. - The protection forest assessment needed to do on many factors; however, this study just focused on the key factors (as mentioned above ). - Due to the duration of research and the framework of a doctoral dissertation, this study did not assess and recommend the most effective silvicultural and forest protection measures. 3. Recommendation - About the research work: Further research on the ecological relationship between mixed species on the silvicultural measures of protection forest models in the mountainous and coastal sandy areas. From that, recommend the appropriate silvicultural techniques which impact at the right time to enhance the protection of the models. - About the practical: Quang Tri Province in particular and provinces in the Central Region, in general, need to apply the recommended models of the protection forests. These models need to be identified as effective models in growth and protection ability for extending at the similar geology regions. 25 PUBLISHED PAPER RELATED OF THE STUDY 1. Vo Van Hung, Nguyen Thi Lieu, Dang Thai Duong (2016), Research on the growth of Acacia species and soil improvement ability of Acacia crassicarpa on sandy coastal areas of Quang Tri province, Hue University Journal of Science: Vol. 10 – 2016 (page 115-123). 2. Vo Van Hung, Dang Thai Duong, Ngo Tung Duc (2017), Evaluating some indicators of the mixed protection forest model between the indigenous trees and Acacia mangium and selecting the model of watershed protection forest in Huong Hoa district, Quang Tri province, Journal of Agriculture and Rural Development: Vol. 10, No. 2- 2017 (page 201-209) 3. Vo Van Hung, Dang Thai Duong, Ngo Tung Duc, Dang Thai Hoang (2017), Evaluation of some indicators of the protection forest and selection of protection forest model in Ben Hai river basin, Vinh Linh district, Quang Tri province, Journal of Agriculture and Rural Development: Vol. 11 No. 2 -2017 (page 103-110). 4. Vo Van Hung, Dang Thai Duong, Ngo Tung Duc, Dang Thai Hoang (2017), Evaluation of some indicators of the protection forest and selection of protection forest model in Thach Han river basin, Trieu Phong district, Quang Tri province , Journal of Forestry Science and Technology, Vol 3 – 2018 (page 146 – 154)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf36_tomtatlaln_52_2071963.pdf
Luận văn liên quan