Luận án Nghiên cứu phát sinh loài, phân loại và đặc điểm các chủng vi khuẩn Acetic kích thích sinh trưởng thực vật phân lập tại các tỉnh phía Nam Việt Nam

1. Nghiên cứu phát sinh loài đã phân loại và định danh được 141 chủng phân lập và chọn lọc theo định hướng thuộc nhóm kích thích sinh trưởng thực vật từ nguồn mẫu đất quanh vùng rễ, rễ, thân, lá và gié hoa ở các khu vực canh tác lúa và mía của một số tỉnh phía nam Việt Nam. Trong tổng số chủng phân lập được có 120 chủng thuộc nhóm cố định đạm và 21 chủng chuyển hóa lân tan. Các chủng này được phân loại vào 6 chi trong họ Acetobacteraceae. Chi hiện diện nhiều nhất là Asaia với 59 chủng. Tiếp theo là chi Nguyenibacter với 40 chủng và chi Gluconacetobacter với 34 chủng. Chi Acetobacter có 5 chủng. Chi Tanticharoenia có 2 chủng. Chi Neoasaia có số chủng ít nhất là 1 chủng. Định danh đến cấp độ loài đối với 35 chủng thuộc các chi Acetobacter (1 loài), Gluconacetobacter (3 loài), Neoasaia (1 loài), Tanticharoenia (1 loài) và Nguyenibacter (1 loài). 2. Phát hiện thêm 3 loài thuộc nhóm vi khuẩn acetic kích thích sinh trưởng thực vật. Trong đó hai loài Ng. vanlangensis và N. chiangmaiensis công bố trước đây không thuộc nhóm này và A. sacchari là loài mới công bố từ kết quả định danh hai chủng VTH-Ai14 và VTH-Ai15 phân lập ở Bình Phước. - Loài Ng. vanlangensis là vi khuẩn acetic kích thích sinh trưởng thực vật có đặc tính cố định đạm, chuyển hóa lân, kẽm về dạng hòa tan, sinh tổng hợp auxin phụ thuộc Ltryptophan và kích thích tăng cường biểu hiện gen kháng bệnh pr-1 ở Ar. thaliana PR1::Gus. - Loài N. chiangmaiensis thuộc nhóm vi khuẩn kích thích sinh trưởng thực vật do sinh trưởng được ở môi trường vô đạm LGI và tạo auxin với sự hiện diện của Ltryptophan. - Loài A. sacchari là vi khuẩn acetic kích thích sinh trưởng thực vật do có đặc điểm chuyển hóa kẽm về dạng hòa tan, sinh auxin phụ thuộc L-tryptophan và cố định đạm.

pdf219 trang | Chia sẻ: huydang97 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu phát sinh loài, phân loại và đặc điểm các chủng vi khuẩn Acetic kích thích sinh trưởng thực vật phân lập tại các tỉnh phía Nam Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t strain VTH-AN107 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN108 source 1..1411 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.94 N 109.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN108 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN109 source 1..1411 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.94 N 109.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN109 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN110 source 1..1411 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Leaf of rice lat_lon 12.94 N 109.19 E PL15 PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN110 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN111 source 1..1411 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.94 N 109.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN111 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN112 source 1..1411 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.94 N 109.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN112 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN113 source 1..1411 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-06 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 10.06 N 105.83 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN113 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN141 source 1..1411 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Leaf of sugarcane lat_lon 12.94 N 109.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN141 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN153 source 1..1411 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2018-04-10 country Viet Nam isolation_source Leaf of sugarcance lat_lon 10.47 N 105.64 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN153 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA PL16 VTH-AN07 source 1..716 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-05-31 country Viet Nam isolation_source Flowers of rice lat_lon 14.56 N 109.05 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN07 rRNA 716 product 16S ribosomal RNA VTH-AN74 source 1..716 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-06 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 10.06 N 105.83 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN74 rRNA 716 product 16S ribosomal RNA VTH-AN76 source 1..716 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-06 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 10.06 N 105.83 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN76 rRNA 716 product 16S ribosomal RNA VTH-AN36 source 1..716 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-07-07 country Viet Nam isolation_source Leaf of rice lat_lon 10.47 N 105.64 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN36 rRNA 716 product 16S ribosomal RNA VTH-AN37 source 1..680 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of rice lat_lon 12.94 N 109.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN37 rRNA 680 product 16S ribosomal RNA VTH-AN38 source 1..866 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 PL17 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of rice lat_lon 12.94 N 109.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN38 rRNA 866 product 16S ribosomal RNA VTH-AN39 source 1..879 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.94 N 109.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN39 rRNA 879 product 16S ribosomal RNA VTH-AN40 source 1..887 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.94 N 109.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN40 rRNA 887 product 16S ribosomal RNA VTH-AN41 source 1..659 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.94 N 109.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN41 rRNA 659 product 16S ribosomal RNA VTH-AN42 source 1..866 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Leaf of rice lat_lon 12.94 N 109.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN42 rRNA 866 product 16S ribosomal RNA VTH-AN43 source 1..866 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.94 N 109.19 E PL18 PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN43 rRNA 866 product 16S ribosomal RNA VTH-AN45 source 1..866 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-08-16 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of rice lat_lon 13.38 N 108.42 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN45 rRNA 866 product 16S ribosomal RNA VTH-AN46 source 1..1034 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-08-16 country Viet Nam isolation_source Leaf of rice lat_lon 13.38 N 108.42 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN46 rRNA 1034 product 16S ribosomal RNA VTH-AN47 source 1..878 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-08-16 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 13.38 N 108.42 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN47 rRNA 878 product 16S ribosomal RNA VTH-AN48 source 1..805 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-08-16 country Viet Nam isolation_source Leaf of rice lat_lon 13.38 N 108.42 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN48 rRNA 805 product 16S ribosomal RNA VTH-AN49 source 1..940 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-08-16 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 13.38 N 108.42 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN49 rRNA 940 product 16S ribosomal RNA PL19 VTH-AN50 source 1..927 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-08-16 country Viet Nam isolation_source Leaf of rice lat_lon 13.38 N 108.42 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN50 rRNA 927 product 16S ribosomal RNA VTH-AN51 source 1..820 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-08-16 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 13.38 N 108.42 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN51 rRNA 820 product 16S ribosomal RNA VTH-AN59 source 1..913 mol_type rRNA organism Asaia sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN59 rRNA 913 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai107 source 1..1423 mol_type rRNA organism Neoasaia chiangmaiensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-02-28 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai107 rRNA 1423 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai80 source 1..1389 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter diazotrophicus collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai80 rRNA 1389 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai81 source 1..1398 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter diazotrophicus collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 PL20 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai81 rRNA 1398 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai96 source 1..1393 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai96 rRNA 1393 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai106 source 1..1425 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter diazotrophicus collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-02-28 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai106 rRNA 1425 product 16S ribosomal RNA VTH-AN14 source 1..1411 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter aggeris collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-05-31 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of rice lat_lon 14.56 N 109.05 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN14 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN120 source 1..1411 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN120 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN137 source 1..1415 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter diazotrophicus collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 12.94 N 109.19 E PL21 PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN137 rRNA 1415 product 16S ribosomal RNA VTH-AN97 source 1..1411 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter aggeris collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN97 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN98 source 1..1411 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN98 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai75 source 1..666 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter diazotrophicus collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-01-05 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of sugarcane lat_lon 11.34 N 106.12 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai75 rRNA 666 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai79 source 1..665 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter diazotrophicus collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-02-28 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai79 rRNA 665 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai82 source 1..667 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai82 rRNA 667 product 16S ribosomal RNA PL22 VTH-Ai83 source 1..670 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter diazotrophicus collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai83 rRNA 670 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai84 source 1..673 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter diazotrophicus collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Stem ofsugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai84 rRNA 673 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai87 source 1..662 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai87 rRNA 662 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai90 source 1..665 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai90 rRNA 665 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai91 source 1..661 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai91 rRNA 661 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai97 source 1..662 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 PL23 country Viet Nam isolation_source Stem of suagrcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai97 rRNA 662 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai98 source 1..671 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai98 rRNA 671 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai99 source 1..652 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter liquefaciens collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai99 rRNA 652 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai100 source 1..676 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-02-28 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai100 rRNA 676 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai101 source 1..665 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 11.02 N 106.48 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai101 rRNA 665 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai104 source 1..665 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of sugarcane lat_lon 11.02 N 106.48 E PL24 PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai104 rRNA 665 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai108 source 1..664 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter liquefaciens collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-02-28 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai108 rRNA 664 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai109 source 1..665 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai109 rRNA 665 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai110 source 1..677 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter liquefaciens collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai110 rRNA 677 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai111 source 1..675 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter liquefaciens collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 11.02 N 106.48 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai111 rRNA 675 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai112 source 1..665 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter liquefaciens collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai112 rRNA 665 product 16S ribosomal RNA PL25 VTH-Ai114 source 1..677 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter liquefaciens collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-02-28 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai114 rRNA 677 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai115 source 1..662 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter liquefaciens collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-02-28 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai115 rRNA 662 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai116 source 1..665 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-02-28 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai116 rRNA 665 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai117 source 1..666 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter liquefaciens collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-02-28 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai117 rRNA 666 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai119 source 1..688 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai119 rRNA 688 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai120 source 1..679 mol_type rRNA organism Gluconacetobacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 PL26 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai120 rRNA 679 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai103 source 1..1425 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai103 rRNA 1425 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai105 source 1..1419 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai105 rRNA 1419 product 16S ribosomal RNA VTH-AN04 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-05-31 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of rice lat_lon 14.56 N 109.05 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN04 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN13 source 1..1410 mol_type rRNA organism Nguyenibacter vanlangensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-05-31 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of rice lat_lon 14.56 N 109.05 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN13 rRNA 1410 product 16S ribosomal RNA VTH-AN92 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PL27 PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN92 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN103 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN103 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN121 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN121 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN123 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN123 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN124 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN124 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN125 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN125 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA PL28 VTH-AN126 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Leaf of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN126 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN127 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Leaf of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN127 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN128 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN128 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN129 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN129 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN130 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN130 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN132 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 PL29 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN132 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN133 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN133 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN134 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN134 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN135 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN135 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN136 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN136 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN142 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter vanlangensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PL30 PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN142 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN143 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter vanlangensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN143 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN144 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter vanlangensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 12.22 N 109.17 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN144 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN154 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2018-04-10 country Viet Nam isolation_source Soil in rhizosphere of sugarcane lat_lon 10.47 N 105.64 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN154 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-AN155 source 1..1411 mol_type rRNA organism Nguyenibacter vanlangensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2018-04-10 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 10.47 N 105.64 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN155 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai70 source 1..662 mol_type rRNA organism Nguyenibacter vanlangensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-01-05 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 11.36 N 106.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai70 rRNA 662 product 16S ribosomal RNA PL31 VTH-Ai71 source 1..665 mol_type rRNA organism Nguyenibacter vanlangensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-01-05 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 11.36 N 106.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai71 rRNA 665 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai72 source 1..665 mol_type rRNA organism Nguyenibacter vanlangensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-01-05 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 11.36 N 106.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai72 rRNA 665 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai73 source 1..665 mol_type rRNA organism Nguyenibacter vanlangensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-01-05 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 11.36 N 106.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai73 rRNA 665 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai76 source 1..665 mol_type rRNA organism Nguyenibacter vanlangensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-01-05 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 11.36 N 106.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai76 rRNA 665 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai78 source 1..675 mol_type rRNA organism Nguyenibacter vanlangensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-01-05 country Viet Nam isolation_source Stem of sugarcane lat_lon 11.34 N 106.12 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai78 rRNA 675 product 16S ribosomal RNA VTH-AN52 source 1..864 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 PL32 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN52 rRNA 864 product 16S ribosomal RNA VTH-AN53 source 1..885 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source leaf of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN53 rRNA 885 product 16S ribosomal RNA VTH-AN54 source 1..873 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN54 rRNA 873 product 16S ribosomal RNA VTH-AN55 source 1..841 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Leaf of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN55 rRNA 841 product 16S ribosomal RNA VTH-AN56 source 1..779 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN56 rRNA 779 product 16S ribosomal RNA VTH-AN57 source 1..835 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PL33 PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN57 rRNA 835 product 16S ribosomal RNA VTH-AN58 source 1..854 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Root of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN58 rRNA 854 product 16S ribosomal RNA VTH-AN60 source 1..971 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN60 rRNA 971 product 16S ribosomal RNA VTH-AN61 source 1..975 mol_type rRNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-10-30 country Viet Nam isolation_source Stem of rice lat_lon 12.48 N 108.03 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN61 rRNA 975 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai74 source 1..681 mol_type rRNA organism Tanticharoenia sakaeratensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-01-05 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 11.34 N 106.12 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai74 rRNA 681 product 16S ribosomal RNA VTH-Ai89 source 1..667 mol_type rRNA organism Tanticharoenia sakaeratensis collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2015-03-03 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 10.90 N 106.57 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-Ai89 rRNA 667 product 16S ribosomal RNA PL34 VTH-AN145 source 1..1411 mol_type genomic DNA organism Nguyenibacter sp. collected_by Huong Thi Lan VU collection_date 2017-09-25 country Viet Nam isolation_source Root of sugarcane lat_lon 12.94 N 109.19 E PCR_primers fwd_name: 20F, fwd_seq: gagtttgatcctggctcagt, rev_name: 1500R, rev_seq: gttaccttgttacgactt strain VTH-AN145 rRNA 1411 product 16S ribosomal RNA Phụ lục các trình tự gen giữ nhà dnaK, groEL, rpoB thể hiện ở dạng FASTA trên cơ sở dữ liệu GenBank/EMBL/DDBJ Acetobacter sacchari strain VTH-Ai14 heat shock protein 70 (dnaK) gene, partial cds GenBank: MK751131.1 GenBank Graphics >MK751131.1 Acetobacter sacchari strain VTH-Ai14 heat shock protein 70 (dnaK) gene, partial cds CGGCGGCTGCGTTGGCCTATGGCCTTGAGAAGAAGAGCGGCGGCACCGTAGCGGTCTACGATCTGGGCGG CGGCACGTTCGACGTCTCGGTTCTGGAAATCTCCGACGGCGTGATCGAGGTGAAGTCGACCAACGGCGAC ACGTTCCTGGGCGGCGAAGACTTCGACAACCGGATCATTTCGTTCCTGGCCGATGAATTCAAGCGCGATC AGGGCATCGACCTGCGTTCCGACAAGCTGGCTCTGCAGCGCCTGAAGGAAGCGGCGGAGAAGGCGAAGAT CGAGCTGTCTTCCTCCAAGGAGACCGAGATCAACCTGCCGTTCATCACGGCGGACGCATCCGGCCCGAAG CACCTTGTCGTCAAGCTGAGCCGCGCCAAGCTGGAGAGCCTCGTCGACGATCTGATCGTCCGCACGATGG AGCCCTGCAAGGCGGCGCTCAAGGACGCAGGCGTCTCGGCTTCGCAGATCGACGAAGTGATTCTGGTCGG CGGCATGACCCGCATGCCGAAGGTGATCGAGGCGGTTAAGGAGTTCTTCGGCAAGGACCCGGCCCGCAAC GTGAACCCTGACGAAGTCGTCGCCATCGGCGCGGCAGTTCAGGGCGCGGTGCTGAAAGGCGACGTCAAGG ACGTCCTGCTGCTCGACGTCACTCCCCTGTCTCTGGGCATCGAGACGCTGGGCGGCGTGTTCACACGCCT GATCGACCGCAACACGACGATCCCGACGAAGAAGAGCCAGACCTTCTCGACGGCTGAAGACAACCAGAAC GCCTTGACCATCAAGGTCTATA Acetobacter sacchari strain VTH-Ai14 heat shock protein 60 (groEL) gene, partial cds GenBank: MK751133.1 GenBank Graphics >MK751133.1 Acetobacter sacchari strain VTH-Ai14 heat shock protein 60 (groEL) gene, partial cds CGCACAGATGCTGCGCGAAGTGGCCTCGAAGACCAACGACGTGGCTGGCGACGGCACCACGACGGCGACC GTTCTGGCTCAGGCCATCGTTCGTGAAGGCGCGAAGGCTGTCGCGGCTGGCATGAACCCGATGGATCTGA AGCGCGGCATCGACAAGGCTGTTGCGGCTGTCGTTGAAGAGCTGAAGAACAACACCAAGAAGATCACGAC CCCGGCCGAGACGGCCCAGGTCGGCACGATCTCCGCAAACGGCGAGCATGAAATCGGAGAGATGATCTCC AAGGCCATGCAGAAGGTCGGTTCGGAAGGCGTGATCACGGTTGAGGAGGCCAAGGGCCTTCACACCGAAC TCGACGTCGTCGAGGGCATGCAGTTCGATCGTGGTTACATCTCCCCGTATTTCATCACGAATGCGGAGAA PL35 GATGATCGCGGATATGGAAAACCCCTATATCCTGATCCACGAGAAGAAGCTGTCTTCGCTTCAGCCGATC CTGCCGCTGCTCGAGGCTGTTGTGCAGTCCGGCCGTCCGCTGGTCATCATCGCTGAAGACGTCGATGGCG AAGCTCTGGCGACGCTGGTCGTCAACAAGCTGCGTGGCGGTCTGAAGATCGCTGCCGTGAAGGCTCCGGG CTTCGGCGATCGTCGCAAGGCGATGCTGGAAGACATCGCGATCCTGACCGGCGGTCAGGTCATCAGCGAA GACCTCGGCATCAAGCTTGAGAGCGTGACGCTCCCGATGCTCGGTCGCGCCAAGAAGGTGCACATCGAGA AAGAGAACACCACGATCGTTGAGGGCGCTGGCGAAGGCGACGACATTAAGGGTCGTTGCAACCAGATCCG CGCTCAGATCGAGGAGACCTCTTCCGACTACGATCGTGAGAAGCTCCAGGAGCGTCTTGCGAAGCTCGCG GGCGGCGTCGCGGTCATCCGCGTCGGCGG Acetobacter sacchari strain VTH-Ai14 RNA polymerase beta-subunit (rpoB) gene, partial cds GenBank: MK751135.1 GenBank Graphics >MK751135.1 Acetobacter sacchari strain VTH-Ai14 RNA polymerase beta- subunit (rpoB) gene, partial cds ATCATCAACGGCACAGAACGCGTCATCGTCAGCCAGATGCACCGTTCGCCCGGCGTGTTCTTCGATCACG ACAAGGGCAAGACGCACTCGTCCGGCAAGTATCTGTTCACGGCTCGCGTGATCCCCTATCGCGGTTCGTG GCTCGACTTCGAATTCGACGCGAAGGACCTGATCTACGTCCGCATCGACCGCAAGCGTAAGCTGCCGGTG ACGACGCTGCTGTACGCCCTTGAAGGCGTGCACTCCGAAGCCGCGCGCGCAAAGAAGCTGGAAGAGGGCG GCGACGTCGACTCGCTGGATATCCGTGGCATGGACGCGGATGAAATTCTCGGCTTCTTCTACGGCACGGT GACTTTCGCCAAGACCCCGAAGGGTTGGGCGCGCCCGTTCGACCCCGAGGCGTTCCGTGGACAGAAGCTG CTTTCGGACCTGGTTGACGCCGAGTCCGGCGAAGTCGTCGCCACCGCCGACACGAAGCTGACCGCTCGCT CTGTCCGCAAGATCGCCGAGACGACGAAGGAAGTGCTGGTCGGCGAGGCTGATCTGCTCGGCCGTTTCAT TGCGCATGACATCGTCAACATGCAGACGGGCGAGATCTACGGCGAAGCCGGTGAAGAGCTGACGGAAGCC CGTCTGGCGGCGCTGGAGGAGGCTGGCCTTACCGAGCTGCCGACGCTCGCCGTCGACTCGGCCAATGGCC CGTGGATTCGCAACACGCTTACGGTCGACAAGAACGGCAGTCGCGACGAGGCGCTGATCGACATCTACCG CGTCATGCGCCCCGGCGAGCCGCCGACCGCCGAGACGGCGGAAGCGATGTTCCGTGGCCTGTTCTTTGAT CCCGACCGTTACGACCTGTCGGCTGTTGGCCGCGTGAAGATGAACATGCGTCTGGGCGTCGATTGCCCGG ACACGGTTCGCGTGCTTCGCAAGGAAGACATCCTTCGCTCCATCAAGATGATGTGCGACCTGAAGGACGG TCGCGG Acetobacter sacchari strain VTH-Ai15 heat shock protein 70 (dnaK) gene, partial cds GenBank: MK751132.1 GenBank Graphics >MK751132.1 Acetobacter sacchari strain VTH-Ai15 heat shock protein 70 (dnaK) gene, partial cds GGCCCACGGCGGCTGCGTTGGCCTATGGCCTTGAGAAGAAGAGCGGCGGCACCGTAGCGGTCTACGATCT GGGCGGCGGCACGTTCGACGTCTCGGTTCTGGAAATCTCCGACGGCGTGATCGAGGTGAAGTCGACCAAC GGCGACACGTTCCTGGGCGGCGAAGACTTCGACAACCGGATCATTTCGTTCCTGGCCGATGAATTCAAGC GCGATCAGGGCATCGACCTGCGTTCCGACAAGCTGGCTCTGCAGCGCCTGAAGGAAGCGGCGGAGAAGGC GAAGATCGAGCTGTCTTCCTCCAAGGAGACCGAGATCAACCTGCCGTTCATCACGGCGGACGCATCCGGC CCGAAGCACCTTGTCGTCAAGCTGAGCCGCGCCAAGCTGGAGAGCCTCGTCGACGATCTGATCGTCCGCA CGATGGAGCCCTGCAAGGCGGCGCTCAAGGACGCAGGCGTCTCGGCTTCGCAGATCGACGAAGTGATTCT GGTCGGCGGCATGACCCGCATGCCGAAGGTGATCGAGGCGGTTAAGGAGTTCTTCGGCAAGGACCCGGCC CGCAACGTGAACCCTGACGAAGTCGTCGCCATCGGCGCGGCAGTTCAGGGCGCGGTGCTGAAAGGCGACG PL36 TCAAGGACGTCCTGCTGCTCGACGTCACTCCCCTGTCTCTGGGCATCGAGACGCTGGGCGGCGTGTTCAC ACGCCTGATCGACCGCAACACGACGATCCCGACGAAGAAGAGCCAGACCTTCTCGACGGCTGAAGACAAC CAGAACGCC Acetobacter sacchari strain VTH-Ai15 heat shock protein 60 (groEL) gene, partial cds GenBank: MK751134.1 GenBank Graphics >MK751134.1 Acetobacter sacchari strain VTH-Ai15 heat shock protein 60 (groEL) gene, partial cds GCACAGATGCTGCGCGAAGTGGCCTCGAAGACCAACGACGTGGCTGGCGACGGCACCACGACGGCGACCG TTCTGGCTCAGGCCATCGTTCGTGAAGGCGCGAAGGCTGTCGCGGCTGGCATGAACCCGATGGATCTGAA GCGCGGCATCGACAAGGCTGTTGCGGCTGTCGTTGAAGAGCTGAAGAACAACACCAAGAAGATCACGACC CCGGCCGAGACGGCCCAGGTCGGCACGATCTCCGCAAACGGCGAGCATGAAATCGGAGAGATGATCTCCA AGGCCATGCAGAAGGTCGGTTCGGAAGGCGTGATCACGGTTGAGGAGGCCAAGGGCCTTCACACCGAACT CGACGTCGTCGAGGGCATGCAGTTCGATCGTGGTTACATCTCCCCGTATTTCATCACGAATGCGGAGAAG ATGATCGCGGATATGGAAAACCCCTATATCCTGATCCACGAGAAGAAGCTGTCTTCGCTTCAGCCGATCC TGCCGCTGCTCGAGGCTGTTGTGCAGTCCGGCCGTCCGCTGGTCATCATCGCTGAAGACGTCGATGGCGA AGCTCTGGCGACGCTGGTCGTCAACAAGCTGCGTGGCGGTCTGAAGATCGCTGCCGTGAAGGCTCCGGGC TTCGGCGATCGTCGCAAGGCGATGCTGGAAGACATCGCGATCCTGACCGGCGGTCAGGTCATCAGCGAAG ACCTCGGCATCAAGCTTGAGAGCGTGACGCTCCCGATGCTCGGTCGCGCCAAGAAGGTGCACATCGAGAA AGAGAACACCACGATCGTTGAGGGCGCTGGCGAAGGCGACGACATTAAGGGTCGTTGCAACCAGATCCGC GCTCAGATCGAGGAGACCTCTTCCGACTACGATCGTGAGAAGCTCCAGGAGCGTCTTGCGAAGCTCGCGG GCGGCGTCGCGGTCATCCGCGTCGGCGGCTCGACGGA >MK751136.1 Acetobacter sacchari strain VTH-Ai15 RNA polymerase beta- subunit (rpoB) gene, partial cds CGCACAGAACGCGTCATCGTCAGCCAGATGCACCGTTCGCCCGGCGTGTTCTTCGATCACGACAAGGGCA AGACGCACTCGTCCGGCAAGTATCTGTTCACGGCTCGCGTGATCCCCTATCGCGGTTCGTGGCTCGACTT CGAATTCGACGCGAAGGACCTGATCTACGTCCGCATCGACCGCAAGCGTAAGCTGCCGGTGACGACGCTG CTGTACGCCCTTGAAGGCGTGCACTCCGAAGCCGCGCGCGCAAAGAAGCTGGAAGAGGGCGGCGACGTCG ACTCGCTGGATATCCGTGGCATGGACGCGGATGAAATTCTCGGCTTCTTCTACGGCACGGTGACTTTCGC CAAGACCCCGAAGGGTTGGGCGCGCCCGTTCGACCCCGAGGCGTTCCGTGGACAGAAGCTGCTTTCGGAC CTGGTTGACGCCGAGTCCGGCGAAGTCGTCGCCACCGCCGACACGAAGCTGACCGCTCGCTCTGTCCGCA AGATCGCCGAGACGACGAAGGAAGTGCTGGTCGGCGAGGCTGATCTGCTCGGCCGTTTCATTGCGCATGA CATCGTCAACATGCAGACGGGCGAGATCTACGGCGAAGCCGGTGAAGAGCTGACGGAAGCCCGTCTGGCG GCGCTGGAGGAGGCTGGCCTTACCGAGCTGCCGACGCTCGCCGTCGACTCGGCCAATGGCCCGTGGATTC GCAACACGCTTACGGTCGACAAGAACGGCAGTCGCGACGAGGCGCTGATCGACATCTACCGCGTCNTGCG CCCCGGCGAGCCGCCGACCGCCGAGACGGCGGAAGCGATGTTCCGTGGCCTGTTCTTTGATCCCGACCGT TACGACCTGTCGGCTGTTGGCCGCGTGAAGATGAACATGCGTCTGGGCGTCGATTGCCCGGACACGGTTC GCGTGCTTCGCAAGGAAGACATCCTTCGCTCCATCAAGATGATGTGCGACCTGAAGGACGGTCGCGG PL37 Phụ lục chứng nhận cấp mã lưu trữ chủng VTH-Ai14 và VTH-Ai15 tại VTCC, BCC/TBRC và NRIC PL38 PL39 BIOTEC Culture Collection (BCC) National Center for Genetic Engineering and Biotechnology 113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand Tel: +66-2-564-6700 ext 3336 Fax: +66-2-564-6707 ล ำดบั วนัทีฝ่ำก รหสัเดิม รหสั BCC ช่ือจลุินทรยี ์ รบัฝำก/ไมร่บั ฝำกNo. Date Deposited Original Code BCC No. Name of Microorganism Accept/Reject 1 18-Nov-13 VTH-AI06 67839 Unidentified bacterium Accept 2 18-Nov-13 VTH-AI07 67840 Unidentified bacterium Accept 3 18-Nov-13 VTH-AI08 67841 Gluconobacter sp. Accept 4 18-Nov-13 VTH-AI12 67842 Acetobacter sp. Accept 5 18-Nov-13 VTH-AI14 67843 Acetobacter sp. Accept 6 18-Nov-13 VTH-AI15 67844 Acetobacter sp. Accept 7 18-Nov-13 VTH-AI18 67845 Nguyenibacter sp. Accept 8 18-Nov-13 VTH-AI21 67846 Nguyenibacter sp. Accept 9 18-Nov-13 VTH-AI23 67847 Nguyenibacter sp. Accept 10 18-Nov-13 VTH-AI24 67848 Nguyenibacter sp. Accept 11 18-Nov-13 VTH-AI27 67849 Nguyenibacter sp. Accept 12 18-Nov-13 VTH-AI29 67850 Nguyenibacter sp. Accept 13 18-Nov-13 VTH-AI51 67851 Gluconacetobacter diazotrophicus Accept 14 18-Nov-13 VTH-AI54 67852 Nguyenibacter sp. Accept 15 18-Nov-13 VTH-AI60 67853 Nguyenibacter sp. Accept 3. รำยช่ือจลุินทรยี ์/ List of microorganisms Note Registration No2013-112. หมำยเหตุ หอ้งปฏิบตัิกำรเก็บรวมรวมสำยพนัธุจ์ลุินทรยีไ์ดใ้หร้หสัใหม ่(รหสั BCC) ส ำหรบัจลุินทรยีท์ีร่บัฝำกได ้ เพ่ือใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกันโปรดใชร้หสั BCC ส ำหรบัติดตอ่ หอ้งปฏิบตัิกำรฯ ในครัง้ตอ่ๆ ไป ส ำหรบัสำยพนัธุท์ีไ่มส่ำมำรถรบัฝำกได ้กรุณำส่งชดุใหมเ่พ่ือฝำกเก็บรกัษำ / Microorganisms accepted have been assigned new numbers (BCC No.). Please refer to BCC numbers for future contact with BCC. For strains BCC could not accept, please send a new batch to deposit. ฟอรม์แจ้งผลการรับฝากจุลินทรีย ์ CULTURE DEPOSIT NOTIFICATION FORM จ ำนวนทีไ่มร่บัฝำก / Number of strains rejected: 02. จ ำนวนทีร่บัฝำกได ้ / Number of strains accepted by BCC: 15 1. ช่ือผูฝ้ำก / Depositor's name: Dr. Huong Thi Lan Vu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_phat_sinh_loai_phan_loai_va_dac_diem_cac.pdf
  • docx8-Trich yeu luan an.docx
  • docĐóng góp mới.doc
  • pdfĐóng góp mới.pdf
  • pdfQĐ.pdf
  • pdfTóm tắt TA Hương.pdf
  • pdfTóm tắt TV Hương.pdf
  • pdfTrích yếu.pdf
Luận văn liên quan