Luận án Pháp điển hóa - Nghiên cứu lý luận, phân tích, so sánh các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và kiến nghị đối với Việt Nam

Đối với những lĩnh vực pháp luật mà các quan hệ xã hội ở mức tương đối ổn định, Việt Nam có thể thực hiện pháp điển hóa nội dung bằng việc xây dựng các Bộ luật và ở mức cao hơn có thể xây dựng các Bộ tổng luật. Chẳng hạn, với lĩnh vực dân sự, hình sự hiện nay Việt Nam đã xây dựng các Bộ luật lớn điều chỉnh các quan hệ xã hội. Tiếp đó, có thể sẽ tiếp tục tiến hành pháp điển để xây dựng các Bộ tổng luật trong lĩnh vực dân sự, hình sự nhằm tạo sự thuận tiện khi tra cứu, tìm kiếm và áp dụng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như hàng hải, thuế hoặc hôn nhân gia đình của nước ta hiện nay cũng có thể tiến hành pháp điển hóa để xây dựng các Bộ luật như một số nước trên thế giới. Đối với các lĩnh vực pháp luật khác khi mà các quan hệ xã hội vẫn tiếp tục có sự thay đổi lớn, để điều chỉnh chúng thường kèm theo một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lớn, nhiều tầng nấc được ban hành. Vì vậy việc tiến hành pháp điển hóa nội dung là không khả thi, thay vào đó cần tính đến phương án pháp điển hóa hình thức để tập hợp, rà soát và loại bỏ bớt các văn bản không phù hợp góp phần làm cho hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trở nên minh bạch, thống nhất, đồng bộ. Chẳng hạn ở Việt Nam hiện nay, các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, nhà ở, doanh nghiệp, hành chính, tư pháp cần phải tiến hành pháp điển hóa hình thức bằng các cách khác nhau. Tham khảo kinh nghiệm của Canada, có thể pháp điển hình thức bằng phương pháp “một luật sửa nhiều luật” cho các lĩnh vực như đất đai, nhà ở và xây dựng ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, các phương pháp khác như pháp điển hóa theo chủ đề để xây dựng Bộ pháp điển (kinh nghiệm của Hoa Kì) hoặc pháp điển hóa ở mức tập hợp, rà soát, chỉnh lí văn bản quy phạm pháp luật cần được cân nhắc áp dụng đối với từng lĩnh vực trong những giai đoạn khác nhau. Như vậy, vấn đề đầu tiên và quan trọng của Việt Nam là phải lựa chọn mô hình pháp điển hóa hỗn hợp. Bởi chỉ khi chọn được mô hình phù hợp, Việt Nam mới có thể đưa ra các quyết sách đúng đắn, hiệu quả để từng bước xây dựng và hoàn thiện mô hình pháp điển hóa ở nước ta hiện nay.

pdf221 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 640 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Pháp điển hóa - Nghiên cứu lý luận, phân tích, so sánh các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và kiến nghị đối với Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
số 8/2008, Tr. 36-40. 69. Lê Vương Long (2013), Những vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội. 70. Lê Vương Long (2014), Chuẩn mực pháp lý và hoạt động định chuẩn pháp lý, Tạp chí Nghề luật, số 4/2014, Tr.24-28. 71. Lê Vương Long (2015), Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị xã hội của pháp luật, Tạp chí Luật học, số 4/2015, Tr. 30-42. 72. Nguyễn Đình Lộc (2008), Truyền thống pháp điển hóa qua các triều đại 178 phong kiến Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 14/2008, Tr.5-14 73. Trần Văn Lợi (2010), Một số kinh nghiệm pháp điển của Hoa Kì, dẫn từ trang web 74. Phan Trung Lý (2010), Pháp luật về nuôi con nuôi: yêu cầu pháp điển hóa và một số vấn đề cơ bản, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 02/2010, Tr.54-57. 75. Phan Trung Lý và Lê Thanh Hoàn (2010), Quy trình lập pháp và pháp điển hóa ở Canada, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 11/2010, Tr.57-62 76. Phan Trung Lý (2011), Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội. 77. Michael Bogdan (1994), Luật so sánh, Nxb. Kluwer Norstedts Juridik Tano, (bản dịch của Lê Hồng Hạnh và Dương Thị Hiền), Hà Nội. 78. Khuất Duy Lê Minh (2005), Liên hợp quốc và quá trình pháp điển hóa luật pháp quốc tế, Tạp chí Luật học, số đặc san 60 năm Liên hợp quốc, Tr. 48-55. 79. Mai Văn Minh (2013), Pháp điển hóa Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự vào Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Tạp chí Kiểm sát, số 9/2013, Tr. 30-33. 80. Nguyễn Văn Nam (2011), Lý luận và thực tiễn án lệ trong hệ thống pháp luật của các nước Anh, Pháp, Mỹ, Đức và những kiến nghị đối với Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, người hướng dẫn khoa học GS.TS. Lê Minh Tâm và GS.TS. Michael Bogdan, Trường Đại học Luật Hà Nội. 81. Nguyễn Văn Năm (2013), Giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, Tạp chí Luật học, số 4/2013, Tr.42-50. 82. Phạm Hữu Nghị (2005), Pháp luật Việt Nam: 60 năm nhìn lại, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 9 (209), Tr.60-73. 83. Tạ Quang Ngọc (2015), Giám sát, kiểm tra, xử lí văn bản qui phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2015, Tạp chí Nghề luật, số 2/2017, Tr.43-47,59. 84. Nhà pháp luật Việt – Pháp (1997), Tài liệu Hội thảo về thẩm định văn bản pháp luật, rà soát văn bản, hệ thống hoá và pháp điển hoá, Hà Nội. 179 85. Nhà pháp luật Việt – Pháp (1999), Tài liệu Hội thảo Thẩm định văn bản pháp luật, rà soát văn bản, hệ thống hóa và pháp điển hóa, Hà Nội. 86. Nhà pháp luật Việt – Pháp (2006 - 2007), Tài liệu Hội thảo rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Hà Nội. 87. Nhà pháp luật Việt – Pháp (2010), Tài liệu Hội thảo về dự thảo pháp lệnh pháp điển hệ thống qui phạm pháp luật và dự thảo pháp lệnh hợp nhất văn bản qui phạm pháp luật, Hà Nội. 88. Nguyễn Như Phát (2015), Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 89. Cao Xuân Phong (2006), Pháp điển hóa kinh nghiệm nước ngoài và thực tiễn Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 6/2006, Tr.55-60. 90. Quốc Phương (2012), Những nội dung cơ bản của pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 6/2012, Tr.58-61. 91. Trần Thị Thu Phương (2013), Hoàn thiện các qui định về giám sát, kiểm tra, xử lí văn bản qui phạm pháp luật, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 11/2013, Tr.3-9,20. 92. Nguyễn Quang – Minh Trí (2013), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Hồng Đức, Hà Nội. 93. Quốc Hội (2008), Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2008, Hà Nội. 94. Quốc Hội (2013), Hiến pháp năm 2013, Hà Nội. 95. Quốc Hội (2015), Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2015, Hà Nội. 96. Lê Hồng Sơn, Hoàng Văn Ánh (2006), Pháp điển hóa – một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, Hội thảo Kinh nghiệm so sánh pháp điển hóa của một số nước trên thế giới, Hà Nội. 97. Lê Hồng Sơn (2007), Nghiệp vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội. 98. Lưu Kiếm Thanh và Tống Duy Tình (2011), Những nguyên tắc pháp điển 180 hóa cơ sở quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 10/2011. 99. Lê Minh Tâm (2003), Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Tư pháp, Hà Nội. 100. Lê Minh Tâm (2006), Mấy vấn đề lý luận về pháp điển hoá, Tạp chí Luật học số 7, Tr.49-55. 101. Thái Vĩnh Thắng (2008), Từ điển giải thích thuật ngữ lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 102. Nguyễn Phước Thọ (2011), Một số kinh nghiệm pháp điển hóa, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 10/2011. 103. Lê Minh Thông (2011), Đổi mới mô hình bộ máy nhà nước đáp ứng vai trò của nhà nước trong quá trình cải cách kinh tế, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 8/2011, Tr.11-18. 104. Lê Minh Thông (2013), Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp của Quốc hội, Tạp chí Cộng sản, số 11/2013, Tr.33-39. 105. Nguyễn Đình Thơ (2013), Lý luận và thực tiễn về rà soát, hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ, người hướng dẫn TS. Lê Vương Long, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội. 106. Thủ tướng Chính phủ (2012), Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 28/9/2012 về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Hợp nhất văn bản qui phạm pháp luật và Pháp lệnh Pháp điển hệ thống qui phạm pháp luật, Hà Nội. 107. Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 về việc phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Hà Nội. 108. Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, Hà Nội. 109. Từ điển Bách khoa Việt Nam (2002), Nxb Từ điển Bách Khoa, Tập 2, Hà Nội. 110. Phí Thị Thanh Tuyền (2012), Nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 13 (221) tháng 07/2012, tr. 16-21. 181 111. Phí Thị Thanh Tuyền (2013), Pháp điển hóa – nhân tố quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 04 (236) tháng 02/2013, tr. 19-24. 112. Phí Thị Thanh Tuyền (2015), Nâng cao hiệu quả hoạt động pháp điển hóa ở Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 8/2015, tr.7-13. 113. Phí Thị Thanh Tuyền (2016), Những điểm mới về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 20 (324) kì 2 - tháng 10/2016, tr. 49-56. 114. Phí Thị Thanh Tuyền (2017), Kinh nghiệm từ mô hình pháp điển hóa của Cộng hòa Pháp, Tạp chí Thanh tra số 03/2017, tr. 46-49. 115. Từ điển Bách khoa Việt Nam (2002), Nxb Từ điển Bách Khoa, Tập 2, Hà Nội. 116. Từ điển Bách khoa Việt Nam (2003), Nxb Từ điển Bách Khoa, Tập 3, Hà Nội. 117. Từ điển Luật học (1999), Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội. 118. Từ điển Tiếng Việt (2013), Nxb Hồng Đức, Hà Nội. 119. Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 120. Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội. 121. Đào Trí Úc (2000), Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 122. Ủy ban thường vụ Quốc hội (2012), Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13 ngày 16/4/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Hà Nội. 123. Đoàn Thị Tố Uyên (2008), Hoàn thiện qui định pháp luật về xử lí văn bản qui phạm pháp luật sai trái, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 6/2008, Tr.20-23. 124. Đoàn Thị Tố Uyên (2011), Về kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Luật học, số 6/2011, Tr.53-59,67. 125. Đoàn Thị Tố Uyên (2012), Kiểm tra và xử lí văn bản qui phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ luật học, người hướng dẫn khoa học GS.TS. Lê Minh Tâm, Trường Đại học Luật Hà Nội. 182 126. Nguyễn Thị Ánh Vân (2011), Pháp điển hóa, kiểm soát, châu Âu hóa: hiện trạng của Luật Hành chính Đức, Tạp chí Luật học, số đặc san tháng 9/2011, Tr. 3. 127. Nguyễn Thị Thu Vân (2014), Quan điểm tiếp cận về pháp điển trong pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Tạp chí Quản lý nhà nước số 224 tháng 9/2014. 128. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật (1995), Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 129. Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý (2010), Mô hình bộ pháp điển các lĩnh vực pháp luật Việt Nam, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của thuộc Bộ Tư pháp, Hà Nội. 130. Viện ngôn ngữ học (1996), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng. 131. Trần Đăng Vĩnh (2010), Công tác hệ thống hoá pháp luật của các cấp chính quyền ở tỉnh Gia Lai – thực trạng và giải pháp, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội. II. Tài liệu Tiếng Anh 132. HON.GEORGE HOADLY, LL.D (1884), Codification in the united states: An address delivered before the graduating classes at the sixtieth anniversary Yale law school (Pháp điển hóa ở Hoa kỳ: Một địa chỉ cung cấp trước khi các lớp tốt nghiệp tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm trường Luật Yale) on June 24th, 1884. 133. R.FLOYD CLARKE, A.B,.LL.B of the new york bar, LONDON: MARMILIAN &CO., LTD (1898), The science of law and law making being an introduction to law, a general view of its forms and substance, and a discussion of the question of codification. 134. Wang, Wen-Yeu (Editors) (2014), sách phụ đề “Codification in International Perspective” bao gồm các giấy tờ được lựa chọn từ Hội nghị chuyên đề IACL 2 của tác giả, bản quyền năm 2014. 135. Wang, Wen-Yeu (Editors) (2014), Codification in East Asia bao gồm các giấy tờ được lựa chọn từ Hội nghị chuyên đề IACL 2 của tác giả, bản quyền 183 năm 2014. III. Tài liệu Tiếng Pháp 136. Nguyễn Ngọc Vũ, “La codification francaise comme reference pour le legislateur vietnamien – Tài liệu tham khảo pháp điển hóa ở Pháp cho cơ quan xây dựng pháp luật ở Việt Nam”, LATS luật học, Pháp – 2013. IV. Các Website 137. www.luatvietnam.com.vn/ 138. 139. 140. phapdien.moj.gov.vn 141. https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-hinh-su/mot-so-van-de-ly-luan- chung-ve-phap-dien-hoa 142. 184 PHỤ LỤC LUẬN ÁN 1. Các chủ đề pháp điển theo quy định tại Điều 7 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 (có hiệu lực từ 01/07/2013). Điều 7. Các chủ đề trong Bộ pháp điển [122] Các chủ đề trong Bộ pháp điển được quy định và sắp xếp như sau: 1. An ninh quốc gia; 24. Nông nghiệp, nông thôn; 2. Bảo hiểm; 25. Quốc phòng; 3. Bưu chính, viễn thông; 26. Tài chính; 4. Bổ trợ tư pháp; 27. Tài nguyên; 5. Cán bộ, công chức, viên chức; 28. Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước; 6. Chính sách xã hội; 29. Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; 7. Công nghiệp; 30. Thi hành án; 8. Dân số, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới; 31. Thống kê; 9. Dân sự; 32. Thông tin, báo chí, xuất bản; 10. Dân tộc; 33. Thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác; 11. Đất đai; 34. Thương mại, đầu tư, chứng khoán; 12. Doanh nghiệp, hợp tác xã; 35. Tổ chức bộ máy nhà nước; 13. Giáo dục, đào tạo; 36. Tổ chức chính trị - xã hội, hội; 185 14. Giao thông, vận tải; 37. Tố tụng, và các phương thức giải quyết tranh chấp; 15. Hành chính tư pháp; 38. Tôn giáo, tín ngưỡng; 16. Hình sự; 39. Trật tự an toàn xã hội; 17. Kế toán, kiểm toán; 40. Tương trợ tư pháp; 18. Khiếu nại, tố cáo; 41. Văn hóa, thể thao, du lịch; 19. Khoa học, công nghệ; 42. Văn thư, lưu trữ; 20. Lao động; 43. Xây dựng, nhà ở, đô thị; 21. Môi trường; 44. Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; 22. Ngân hàng, tiền tệ; 45. Y tế, dược. 23. Ngoại giao, điều ước quốc tế; 186 2. Hệ thống các bảng biểu về pháp điển hóa của các nước và Việt Nam Bảng 1: Danh mục các quyển trong Bộ pháp điển USC [26, tr.246-249] Tên quyển Nội dung của các quyển Tên quyển Nội dung của các quyển Quyển 1 Các quy định chung Quyển 26 Thu nhập quốc nội Quyển 2 Nghị viện Quyển 27 Đồ uống có cồn Quyển 3 Tổng thống Quyển 28 Tòa án và thủ tục tố tụng Quyển 4 Quốc kì, quốc huy, nơi đặt Chính phủ và các tiểu bang Quyển 29 Lao động Quyển 5 Tổ chức Chính phủ và nhân sự Quyển 30 Mỏ và khai mỏ Quyển 6 (original) Quyển này đã bị bãi bỏ; nội dung đã được ghép cùng với Quyển 31 khi được Nghị viện xem xét, thông qua Quyển 31 Tiền tệ và tài chính Quyển 6 An ninh nội địa Quyển 32 An ninh quốc gia Quyển 7 Nông nghiệp Quyển 33 Hàng hải và vùng nước thích hợp cho hoạt động hàng hải Quyển 8 Người nước ngoài và quốc tịch Quyển 34 Hải quân (đã bị bỏ) Quyển 9 Trọng tài Quyển 35 Sáng chế Quyển 10 Lực lượng vũ trang Quyển 36 Các tổ chức ái quốc và lễ kỉ niệm Quyển 11 Phá sản Quyển 37 Tiền công và trợ cấp cho các dịch vụ công (bao gồm quân đội, phòng vệ bờ biển, lực lượng bảo vệ đại dương và khí quyển, y tế công) Quyển 12 Ngân hàng và hoạt động tín Quyển 38 Quyền lợi của cựu 187 dụng chiến binh Quyển 13 Thống kê Quyển 39 Dịch vụ bưu chính Quyển 14 Bảo vệ bờ biển Quyển 40 Công sở, tài sản và công trình công cộng Quyển 15 Thương mại và kinh doanh Quyển 41 Hợp đồng công Quyển 16 Bảo tồn Quyển 42 Y tế và phúc lợi công cộng Quyển 17 Bản quyền Quyển 43 Công thổ Quyển 18 Tôi phạm và thủ tục tố tụng hình sự Quyển 44 Công báo và các loại tài liệu phát hành công khai Quyển 19 Hải quan Quyển 45 Đường sắt Quyển 20 Giáo dục Quyển 46 Vận tải thủy Quyển 21 Thực phẩm và dược phẩm Quyển 47 Viễn thông, điện thoại và điện tín Quyển 22 Quan hệ đối ngoại Quyển 48 Lãnh thổ và đảo Quyển 23 Đường cao tốc Quyển 49 Vận tải Quyển 24 Bệnh viện và viện điều dưỡng Quyển 50 Chiến tranh và quốc phòng Quyển 25 Thổ dân Bảng 2: Quá trình ban hành các đề mục của Bộ pháp điển USC pháp luật liên bang [26, tr.251] Năm Đề mục được ban hành Số đề mục 1926 Phiên bản đầu tiên của Bộ pháp điển pháp luật liên bang 0 1947 1.Các quy định chung; 4.Quốc kì và quốc huy; 9.Trọng tài; 17.Bản quyền 4 1948 3.Tổng thống; 18.Tội phạm và thủ tục tố tụng hình sự; 28.Tòa án và thủ tục tố tụng 7 1949 14.Bảo vệ bờ biển 8 1952 35.Sáng chế 9 188 1954 13.Thống kê 10 1956 10.Lực lượng vũ trang; 32.An ninh quốc gia 12 1958 23.Đường cao tốc; 38.Quyền lợi của cựu chiến binh 14 1960 39.Dịch vụ bưu chính 15 1966 5.Tổ chức chính phủ và nhân sự 16 1968 44.Công báo và các loại tài liệu phát hành công khai 17 1970 Sửa đổi mục 39 17 1976 Sửa đổi mục 17 17 1978 11.Phá sản; 49.Vận tải; tiểu mục IV 19 1982 31.Tiền tệ và tài chính 20 1983 46.Vận tải thủy; Tiểu mục II; Vận tải; tiểu mục I 20 1986 46.Vận tải thủy; Tiểu mục II, Phần C 20 1988 46.Vận tải thủy, chương mới (chương 105) 20 1994 49.Vận tải, tiểu mục II, III, V-X 21 1998 36.Các tổ chức ái quốc 22 2002 40.Công sở, tài sản và công trình công cộng 23 2006 46.Vận tải thủy 24 Bảng 3: Các đề mục của Bộ pháp điển CFR [26, tr.257-259] STT Tên đề mục STT Tên đề mục 1 Các điều khoản chung 2 Tài trợ và thỏa thuận 3 Tổng thống 4 Kế toán 5 Nhân sự hành chính 6 An ninh khu vực 7 Nông nghiệp 8 Quốc tịch và người nước ngoài 9 Động vật và bảo vệ động vật 10 Năng lượng 11 Bầu cử liên bang 12 Ngân hàng và hoạt động ngân hàng 13 Tín dụng và hỗ trợ 14 Hàng không và vũ trụ 15 Thương mại và ngoại thương 16 Thực tiễn thương mại 17 Trao đổi hàng hóa và chứng khoán 18 Bảo tồn năng lượng và tài nguyên 189 nước 19 Hải quan 20 Lợi ích của người lao động 21 Quản lý thực phẩm và thuốc 22 Đối ngoại 23 Đường cao tốc 24 Nhà ở và phát triển đô thị 25 Người Anhđiêng 26 Thu nhập quốc nội 27 Đồ uống có cồn, sản phẩm thuốc lá và các loại súng cầm tay 28 Hành chính – tư pháp 29 Lao động 30 Nguồn khoáng sản 31 Tiền tệ và tài chính 32 An ninh quốc gia 33 Hàng hải và vùng nước thích hợp cho hàng hải 34 Giáo dục 35 Kênh đào Panama 36 Công viên, rừng, tài sản công 37 Phát minh, nhãn hiệu thương mại và quyền tác giả 38 Lương, thưởng và trợ cấp cho cựu chiến binh 39 Dịch vụ bưu chính 40 Bảo vệ môi trường 41 Hợp đồng công, quản lí tài sản 42 Y tế công cộng 43 Đất công, nội địa 44 Hỗ trợ và quản lý tình trạng khẩn cấp 45 Phúc lợi công cộng 46 Vận tải biển 47 Viễn thong 48 Hệ thống các quy định về khoản thu của Liên bang 49 Vận tải 50 Các vấn đề về tự nhiên và thủy sản Bảng 4: Tình hình thực hiện pháp điển các đề mục tại Việt Nam tính đến thời điểm 12/7/2017 [20] STT Tên chủ đề Tên đề mục Số thứ tự đề mục trong mỗi chủ đề Cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển Thời hạn hoàn thành Tình hình thực hiện 1 An ninh An ninh quốc gia 1 Bộ Công Năm 2021- 2023 Đang 190 quốc gia an triển khai thực hiện pháp điển Bảo vệ bí mật nhà nước 2 Bộ Công an Năm 2021- 2023 Chưa triển khai Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 3 Bộ Công an Năm 2021- 2023 Chưa triển khai Biên giới quốc gia 4 Bộ Quốc phòng Quý II/2018 Chưa triển khai Biển Việt Nam 5 Bộ Ngoại giao Năm 2021- 2023 Chưa triển khai Công an nhân dân 6 Bộ Công an Năm 2021- 2023 Chưa triển khai Cơ yếu 7 Bộ Quốc phòng Năm 2021- 2023 Đã tổ chức thẩm định ngày 13/11/201 5 Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 8 Bộ Công an Năm 2021- 2023 Đang triển khai thực hiện pháp điển Phòng, chống khủng bố 9 Bộ Công an Năm 2021- 2023 Chưa triển khai Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 10 Bộ Công an Năm 2021- 2023 Đang triển khai thực hiện pháp điển 2 Bảo hiểm Bảo hiểm xã hội 1 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2018 Chưa triển khai Bảo hiểm y tế 2 Bộ Y tế Năm 2021- 2023 Đang thực hiện pháp 191 điển Kinh doanh bảo hiểm 3 Bộ Tài chính Năm 2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 19/01/201 7 3 Bưu chính viễn thông Bưu chính 1 Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2015-2020 Chưa triển khai Công nghệ thông tin 2 Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2015-2020 Đang triển khai thực hiện pháp điển Giao dịch điện tử 3 Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2015-2020 Đang triển khai thực hiện pháp điển Tần số vô tuyến điện 4 Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2015-2020 Chưa triển khai Viễn thông 5 Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2015-2020 Chưa triển khai 4 Bổ trợ tư pháp Bán đấu giá tài sản 1 Bộ Tư pháp Quý I/2017 Chưa triển khai Công chứng 2 Bộ Tư pháp Tháng 5/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 04/7/2016 Giám định tư pháp 3 Bộ Tư pháp Tháng 6/2016 Đang triển khai thực hiện pháp điển 192 Luật sư 4 Bộ Tư pháp Tháng 6/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 06/9/2016 Trợ giúp pháp lý 5 Bộ Tư pháp Quý II/2019 Chưa triển khai Tư vấn pháp luật 6 Bộ Tư pháp Tháng 6/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 04/7/2016 5 Cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức 1 Bộ Nội vụ Năm 2018-2020 Chưa triển khai Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân (Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân số 03/2002/PL- UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 15/2011/PL- UBTVQH12, Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự số 05/2002/PL- UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01/6/2015) 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao Đã loại khỏi Bộ pháp điển Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân 3 Tòa án nhân dân tối cao Năm 2018-2020 Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển Viên chức 4 Bộ Nội vụ Năm 2018-2020 Chưa triển khai 193 6 Chính sách xã hội Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 1 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Chưa triển khai Người cao tuổi 2 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Chưa triển khai Người khuyết tật 3 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Chưa triển khai Phòng, chống mại dâm 4 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển Ưu đãi người có công với cách mạng 5 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Chưa triển khai 7 Công nghiệp Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam 1 Bộ Công Thương Quý IV/2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển Dầu khí 2 Bộ Công Thương Quý II/2019 Chưa triển khai Điện lực 3 Bộ Công Thương Quý II/2019 Chưa triển khai Hóa chất 4 Bộ Công Thương Quý II/2019 Chưa triển khai Khuyến công 5 Bộ Công Thương Quý IV/2016 Đã tổ chức 194 thẩm định ngày 03/11/201 6 Quản lý phân bón 6 Bộ Công Thương Quý III/2017 Chưa triển khai Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 7 Bộ Công Thương Quý III/2018 Chưa triển khai 8 Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2019 Chưa triển khai Bình đẳng giới 2 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Chưa triển khai Dân số 3 Bộ Y tế Năm 2018- 2020 Đã tổ chức thẩm định ngày 12/01/201 7 Hôn nhân và gia đình 4 Bộ Tư pháp Quý IV/2016 Đang triển khai thực hiện pháp điển Phòng, chống bạo lực gia đình 5 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2018- 2020 Đã tổ chức thẩm định ngày 15/12/201 6 9 Dân sự Dân sự 1 Bộ Tư pháp Quý I/2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển 195 Đăng ký giao dịch bảo đảm 2 Bộ Tư pháp Quý III/2017 Chưa thực hiện Giao dịch bảo đảm 3 Bộ Tư pháp Quý III/2017 Chưa thực hiện 10 Dân tộc Công tác dân tộc 1 Ủy ban dân tộc Năm 2016 Đang triển khai thực hiện pháp điển 11 Đất đai Đất đai 1 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý I/2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 04/11/201 6 12 Doanh nghiệp, hợp tác xã Doanh nghiệp 1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 20/10/201 6 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2 Bộ Tư pháp Quý III/2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 01/12/201 5 Hợp tác xã 3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2016 Đang triển khai thực hiện pháp điển Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác 4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2016 Chưa triển khai 13 Giáo dục, đào tạo Giáo dục 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo Năm 2017 Đang thực hiện rà soát, xác định văn bản 196 QPPL thuộc nội dung Đề mục Giáo dục đại học 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quý III/2017 Đang thực hiện rà soát, xác định văn bản QPPL thuộc nội dung Đề mục 14 Giao thông vận tải Đường sắt 1 Bộ Giao thông vận tải Năm 2018-2020 Chưa triển khai Giao thông đường bộ 2 Bộ Giao thông vận tải Năm 2018-2020 Chưa triển khai Giao thông đường thủy nội địa 3 Bộ Giao thông vận tải Năm 2016-2018 Đang triển khai thực hiện pháp điển Hàng hải Việt Nam 4 Bộ Giao thông vận tải Năm 2017-2019 Chưa triển khai Hàng không dân dụng Việt Nam 5 Bộ Giao thông vận tải Năm 2016-2018 Chưa triển khai 15 Hành chính tư pháp Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 1 Bộ Tư pháp Quý IV/2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 13/01/201 7 Chứng thực 2 Bộ Tư pháp Quý IV/ 2017 Đang triển khai thực hiện 197 pháp điển Đăng ký và quản lý hộ tịch 3 Bộ Tư pháp Quý III/ 2017 Đã thẩm định ngày 17/5/2017 Lý lịch tư pháp 4 Bộ Tư pháp Quý IV/ 2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 12/01/201 7 Nuôi con nuôi 5 Bộ Tư pháp Quý III/2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 06/9/2016 Quốc tịch Việt Nam 6 Bộ Tư pháp Quý III/ 2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 13/01/201 7 16 Hình sự Hình sự 1 Bộ Tư pháp Quý III/ 2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển 17 Kế toán, kiểm toán Kế toán 1 Bộ Tài chính Năm 2018 Chưa triển khai Kiểm toán độc lập 2 Bộ Tài chính Năm 2018 Chưa triển khai Kiểm toán Nhà nước 3 Kiểm toán Nhà nước Năm 2018 Chưa triển khai 18 Khiếu nại, tố cáo Khiếu nại 1 Thanh tra Chính phủ Năm 2016-2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển Phòng, chống tham nhũng 2 Thanh tra Chính phủ Năm 2019-2020 Chưa triển khai 198 Thanh tra 3 Thanh tra Chính phủ Năm 2019-2020 Chưa triển khai Tiếp công dân 4 Thanh tra Chính phủ Năm 2017-2018 Đang triển khai thực hiện pháp điển Tố cáo 5 Thanh tra Chính phủ Năm 2016-2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển 19 Khoa học, công nghệ Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 1 Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Chưa triển khai Chuyển giao công nghệ 2 Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Chưa triển khai Công nghệ cao 3 Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Đã tổ chức thẩm định ngày 22/02/201 7 Đo lường 4 Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Chưa triển khai Khoa học và công nghệ 5 Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Chưa triển khai Năng lượng nguyên tử 6 Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Chưa triển khai Sở hữu trí tuệ 7 Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Chưa triển khai Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 8 Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Chưa triển khai 199 20 Lao động Giáo dục nghề nghiệp ( Đổi tên từ đề mục Dạy nghề) 1 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2018 Chưa triển khai Lao động 2 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2018 Chưa triển khai Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 3 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2018 Chưa triển khai Việc làm 4 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Chưa triển khai 21 Môi trường Bảo vệ môi trường 1 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý I/2018 Đang triển khai thực hiện pháp điển Đa dạng sinh học 2 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý I/2018 Đang triển khai thực hiện pháp điển 22 Ngân hàng, tiền tệ Bảo hiểm tiền gửi 1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đã tổ chức thẩm định ngày 19/01/201 5 Các công cụ chuyển nhượng 2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đã tổ chức thẩm định ngày 200 07/01/201 5 Các tổ chức tín dụng 3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Năm 2014-2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 4 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Năm 2014-2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển Ngoại hối 5 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Năm 2014-2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 01/12/201 6 Phòng, chống rửa tiền 6 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đã tổ chức thẩm định ngày 07/01/201 5 23 Ngoại giao, điều ước quốc tế Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 1 Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại 2 Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt 3 Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai 201 Nam Hàm, cấp ngoại giao 4 Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 5 Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 6 Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai Lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam 7 Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài 8 Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai Quy chế các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta 9 Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam 10 Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 11 Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai 24 Nông nghiệp, nông thôn Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 1 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2016-2017 Đã thẩm định ngày 12/7/2017 Bảo vệ và phát triển rừng 2 Bộ Nông nghiệp và Năm 2020-2022 Chưa triển khai 202 Phát triển nông thôn Đê điều 3 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2015-2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 05/5/2016 Giống cây trồng 4 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2019-2020 Chưa triển khai Giống vật nuôi 5 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2018-2019 Chưa triển khai Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 6 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2018-2019 Chưa triển khai Khuyến nông 7 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2017 Chưa triển khai Một số chính sách phát triển muối 8 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2017 Chưa triển khai Phát triển ngành nghề nông thôn 9 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2016-2018 Đang triển khai thực hiện pháp điển Phòng, chống thiên tai 10 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2016-18 Đang triển khai thực hiện pháp điển Quản lý thức ăn chăn nuôi 11 Bộ Nông nghiệp và Năm 2017-2018 Chưa triển khai 203 Phát triển nông thôn Thú y 12 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2019-2021 Chưa triển khai Thủy sản 13 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2019-2020 Chưa triển khai 25 Quốc phòng Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 1 Bộ Quốc phòng Quý III/2016 Đang triển khai thực hiện pháp điển Bộ đội biên phòng 2 Bộ Quốc phòng Quý III/2018 Chưa triển khai Công nghiệp quốc phòng 3 Bộ Quốc phòng Quý III/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 05/5/2016 Công tác phòng không nhân dân 4 Bộ Quốc phòng Quý II/2017 Chưa triển khai Dân quân tự vệ 5 Bộ Quốc phòng Quý IV/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 03/8/2016 Động viên công nghiệp 6 Bộ Quốc phòng Quý I/2016 Đang triển khai thực hiện pháp điển Giáo dục quốc phòng và an ninh 7 Bộ Quốc phòng Ngày 30/7/2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 01/12/201 204 5 Lực lượng Cảnh sát biển 8 Bộ Quốc phòng Quý IV/2018 Chưa triển khai Lực lượng dự bị động viên 9 Bộ Quốc phòng Quý I/2016 Đang triển khai thực hiện pháp điển Một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 10 Bộ Quốc phòng Quý II/2016 Đang triển khai thực hiện pháp điển Nghĩa vụ quân sự 11 Bộ Quốc phòng Quý II/2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 01/12/201 6 Quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam 12 Bộ Quốc phòng Quý IV/2017 Chưa triển khai Quốc phòng 13 Bộ Quốc phòng Quý III/2017 Chưa triển khai Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 14 Bộ Quốc phòng Quý I/2016 Đang triển khai thực hiện pháp điển Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân 15 Bộ Quốc phòng Quý III/2015 Đang triển khai 205 nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ thực hiện pháp điển Tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ 16 Bộ Quốc phòng Quý IV/2015 Đang triển khai thực hiện pháp điển 26 Tài chính Giá 1 Bộ Tài chính Năm 2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 26/5/2016 Hải quan 2 Bộ Tài chính Năm 2019 Đang thực hiện rà soát, xác định văn bản QPPL thuộc nội dung Đề mục Ngân sách nhà nước 3 Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 4 Bộ Tài chính Năm 2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 21/12/201 5 27 Tài nguyên Hoạt động đo đạc và bản đồ 1 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý IV/2019 Chưa triển khai 206 Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn 2 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý III/2020 Chưa triển khai Khoáng sản 3 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý II/2019 Chưa triển khai Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo 4 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý II/2020 Chưa triển khai Tài nguyên nước 5 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý IV/2018 Chưa triển khai Thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 6 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý IV/2019 Chưa triển khai 28 Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước Dự trữ quốc gia 1 Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai Quản lý nợ công 2 Bộ Tài chính Năm 2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 19/01/201 7 Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 3 Bộ Tài chính Năm 2018 Chưa triển khai Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2018 Chưa triển khai Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2018 Chưa triển khai Trưng mua, trưng 6 Bộ Tài Năm 2016 Đã tổ 207 dụng tài sản chính chức thẩm định ngày 16/8/2016 29 Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước Thi đua, khen thưởng 1 Bộ Nội vụ Năm 2018-2020 Chưa triển khai 30 Thi hành án Đặc xá 1 Bộ Công an Năm 2018-2020 Đã tổ chức thẩm định ngày 15/12/201 6 Thi hành án dân sự 2 Bộ Tư pháp Năm 2018-2020 Đang triển khai thực hiện pháp điển Thi hành án hình sự 3 Bộ Công an Năm 2018-2020 Đang triển khai thực hiện pháp điển Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Bộ Tư pháp Quý II/ 2015 Đang triển khai thực hiện pháp điển 31 Thống kê Thống kê 1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2017 Chưa triển khai 32 Thông tin báo chí, xuất bản Báo chí 1 Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2015-2020 Chưa triển khai 208 Hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam 2 Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai Xuất bản 3 Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2018-2020 Chưa triển khai 33 Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác Án phí, lệ phí Tòa án 1 Tòa án nhân dân tối cao Năm 2018-2020 Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng 2 Tòa án nhân dân tối cao Năm 2018-2020 Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển Phí và lệ phí 3 Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai Quản lý thuế 4 Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai Thuế bảo vệ môi trường 5 Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai Thuế giá trị gia tăng 6 Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7 Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8 Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai Thuế tài nguyên 9 Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai Thuế thu nhập cá nhân 10 Bộ Tài chính Năm 2017 Đã tổ chức thẩm định 209 ngày 19/01/201 7 Thuế thu nhập doanh nghiệp 11 Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai Thuế tiêu thụ đặc biệt 12 Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 13 Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai 34 Thương mại, đầu tư, chứng khoán Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 1 Bộ Công Thương Quý IV/2018 Chưa triển khai Cạnh tranh 2 Bộ Công Thương Quý I/2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 03/11/201 6 Chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 3 Bộ Công Thương Quý IV/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 22/02/201 7 Chứng khoán 4 Bộ Tài chính Năm 2019 Chưa triển khai Đấu thầu 5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2018 Chưa triển khai Đầu tư 6 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 20/10/201 6 Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 7 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2019 Chưa triển khai 210 Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 8 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2020 Chưa triển khai Thương mại 9 Bộ Công Thương Quý II/2019 Chưa triển khai Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam 10 Bộ Công Thương Quý IV/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 22/02/201 7 35 Tổ chức bộ máy nhà nước Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày 01/9/2015) 1 Văn phòng Quốc hội Năm 2019-2020 Đã loại bỏ khỏi Bộ Pháp điển Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2015) 2 Văn phòng Quốc hội Năm 2019-2020 Chưa triển khai Hoạt động giám sát của Quốc hội 3 Văn phòng Quốc hội Năm 2019-2020 Chưa triển khai Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 4 Văn phòng Quốc hội Năm 2015-2017 Chưa triển khai Thủ đô 5 Bộ Tư pháp Đang triển khai 211 thực hiện pháp điển Tổ chức Chính phủ 6 Bộ Nội vụ Năm 2021-2023 Chưa triển khai Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 7 Bộ Nội vụ Năm 2021-2023 Chưa triển khai Tổ chức Quốc hội 8 Văn phòng Quốc hội Năm 2019-2020 Chưa triển khai Tổ chức Tòa án nhân dân 9 Tòa án nhân dân tối cao Năm 2021-2023 Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao Năm 2021-2023 Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 36 Tổ chức chính trị - xã hội, hội Công đoàn 1 Văn phòng Quốc hội Năm 2015-2017 Chưa triển khai Hoạt động chữ thập đỏ 2 Văn phòng Quốc hội Năm 2015-2017 Chưa triển khai Thanh niên 3 Bộ Nội vụ Năm 2018-2020 Chưa triển khai Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 4 Bộ Nội vụ Năm 2018-2020 Chưa triển khai Tổ chức, hoạt động và quản lý hội 5 Bộ Nội vụ Năm 2018-2020 Chưa triển khai 37 Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh Hòa giải cơ sở 1 Bộ Tư pháp Đã tổ chức thẩm định ngày 21/12/201 5 212 chấp Phá sản 2 Tòa án nhân dân tối cao Năm 2021-2023 Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển Thủ tục bắt giữ tàu bay 3 Tòa án nhân dân tối cao Năm 2021-2023 Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển Thủ tục bắt giữ tàu biển 4 Tòa án nhân dân tối cao Năm 2021-2023 Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển Tố tụng dân sự 5 Tòa án nhân dân tối cao Năm 2021-2023 Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển Tố tụng hành chính 6 Tòa án nhân dân tối cao Năm 2021-2023 Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển Tố tụng hình sự 7 Viện kiểm sát nhân dân tối cao Năm 2021-2023 Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 8 Bộ Tư pháp Đã tổ chức thẩm định ngày 21/12/201 5 Trọng tài thương mại 9 Bộ Tư pháp Quý II/2016 Đang triển khai 213 thực hiện pháp điển 38 Tôn giáo, tín ngưỡng Tín ngưỡng, tôn giáo 1 Bộ Nội vụ Năm 2015-2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển 39 Trật tự, an toàn xã hội Chứng minh nhân dân 1 Bộ Công an Năm 2021-2023 Chưa triển khai Công an xã 2 Bộ Công an Năm 2021-2023 Chưa triển khai Cư trú 3 Bộ Công an Năm 2021-2023 Đã thẩm định ngày 12/7/2017 Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 4 Bộ Công an Năm 2021-2023 Chưa triển khai Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng 5 Bộ Công an Năm 2021-2023 Chưa triển khai Phòng cháy và chữa cháy 6 Bộ Công an Năm 2021-2023 Chưa triển khai Phòng, chống ma túy 7 Bộ Công an Năm 2021-2023 Chưa triển khai Phòng, chống mua bán người (Trước đây thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo Quyết số 843/QĐ- TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, sau đó Bộ Tư pháp thực hiện pháp điển theo Quyết định 8 Bộ Tư pháp Quý II/2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển 214 số 2748/QĐ-BTP của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ngày 16/10/2014) Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường 9 Bộ Công an Năm 2021-2023 Chưa triển khai Quản lý, sử dụng pháo 10 Bộ Công an Năm 2021-2023 Chưa triển khai Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 11 Bộ Công an Năm 2021-2023 Chưa triển khai Quản lý và sử dụng con dấu 12 Bộ Công an Năm 2021-2023 Đang triển khai thực hiện pháp điển Xử lý vi phạm hành chính 13 Bộ Tư pháp Quý IV/2023 Chưa triển khai 40 Tương trợ tư pháp Tương trợ tư pháp 1 Bộ Tư pháp Quý IV/2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển 41 Văn hóa, thể thao – du lịch Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 1 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2018 Chưa triển khai Chế độ nhuận bút 2 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2017 Chưa triển khai Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước 3 Bộ Văn hóa, Thể Quý IV năm 2015 Đã tổ chức 215 ngoài thao và Du lịch thẩm định ngày 15/12/201 5 Di sản văn hóa 4 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quý IV năm 2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 27/01/201 5 Du lịch 5 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2019 Chưa triển khai Điện ảnh 6 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 13/01/201 7 Hoạt động mỹ thuật 7 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quý IV năm 2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 15/12/201 5 Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 8 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2017 Chưa triển khai Quảng cáo 9 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2019 Chưa triển khai Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng 10 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 216 15/12/201 6 Thể dục, thể thao 11 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2018 Chưa triển khai Thư viện 12 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2020 Chưa triển khai Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 13 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2016 Chưa triển khai Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức 14 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2020 Chưa triển khai 42 Văn thư, lưu trữ Công tác văn thư 1 Bộ Nội vụ Năm 2015-2017 Đã thẩm định ngày 17/5/2017 Lưu trữ 2 Bộ Nội vụ Năm 2015-2017 Đã thẩm định ngày 17/5/2017 43 Xây dựng nhà ở, đô thị Kinh doanh bất động sản 1 Bộ Xây dựng Năm 2018-2020 Chưa triển khai Nhà ở 2 Bộ Xây dựng Năm 2018-2020 Chưa triển khai Quy hoạch đô thị 3 Bộ Xây dựng Năm 2018-2020 Đang triển khai thực hiện pháp điển Xây dựng 4 Bộ Xây dựng Năm 2018-2020 Chưa triển khai 44 Xây dựng Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1 Bộ Tư pháp Năm 2018-2020 Chưa triển khai 217 pháp luật và thi hành pháp luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ( Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016) 2 Bộ Tư pháp Đã loại bỏ khỏi Bộ Pháp điển Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 3 Bộ Tư pháp Quý II/2017 Chưa triển khai Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 4 Bộ Tư pháp Đã tổ chức thẩm định ngày 15/4/2015 Kiểm soát thủ tục hành chính 5 Bộ Tư pháp Quý II/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 03/11/201 6 Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 6 Bộ Tư pháp Đã tổ chức thẩm định ngày 11/12/201 5 Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 7 Bộ Tư pháp Đã tổ chức thẩm định ngày 15/4/2015 218 Phổ biến, giáo dục pháp luật 8 Bộ Tư pháp Đã tổ chức thẩm định ngày 27/01/201 5 Quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật 9 Bộ Tư pháp Đã tổ chức thẩm định ngày 11/12/201 5 Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 10 Bộ Tư pháp Đã tổ chức thẩm định ngày 15/4/2015 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 11 Bộ Tư pháp Quý IV/2020 Đang triển khai thực hiện pháp điển Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 12 Bộ Tư pháp Quý II/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 03/11/201 6 45 Y tế, dược An toàn thực phẩm 1 Bộ Y tế Năm 2021-2023 Chưa triển khai Bảo vệ sức khỏe nhân dân 2 Bộ Y tế Năm 2021-2023 Chưa triển khai Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, 3 Bộ Y tế Năm 2021-2023 Chưa triển khai 219 chữa bệnh công lập Dược 4 Bộ Y tế Năm 2021-2023 Chưa triển khai Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 5 Bộ Y tế Đã tổ chức thẩm định ngày 19/01/201 6 Khám bệnh, chữa bệnh 6 Bộ Y tế Năm 2021-2023 Chưa triển khai Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 7 Bộ Y tế Năm 2021-2023 Chưa triển khai Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 8 Bộ Y tế Năm 2021-2023 Đã tổ chức thẩm định ngày 16/8/2016 Phòng, chống tác hại của thuốc lá 9 Bộ Y tế Đã tổ chức thẩm định ngày 13/11/201 5 Quản lý mỹ phẩm 10 Bộ Y tế Năm 2021-2023 Chưa triển khai Bảng 5: Chủ đề đất đai và 35 đề mục thuộc 16 chủ đề khác đã được Chính phủ thông qua ngày 13/6/2017 [30] - Chủ đề đất đai: gồm 01 đề mục đất đai - 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác STT Tên đề mục Tên chủ đề 1. Cơ yếu An ninh quốc gia 2. Công chứng Bổ trợ tư pháp 220 3. Luật sư 4. Tư vấn pháp luật 5. Khuyến công Công nghiệp 6. Doanh nghiệp Doanh nghiệp, hợp tác xã 7. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 8. Nuôi con nuôi Hành chính tư pháp 9. Bảo hiểm tiền gửi Ngân hàng, tiền tệ 10. Các công cụ chuyển nhượng 11. Phòng, chống rửa tiền 12. Đê điều Nông nghiệp, nông thôn 13. Công nghiệp quốc phòng Quốc phòng 14. Dân quân tự vệ 15. Giáo dục quốc phòng và an ninh 16. Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 17. Giá Tài chính 18. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 19. Trưng mua, trưng dụng tài sản Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước 20. Cạnh tranh Thương mại, đầu tư, chứng khoán 21. Đầu tư 22. Hòa giải ở cơ sở Tố tụng và các phương tức giải quyết tranh chấp 23. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 24. Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài Văn hóa, thể thao và du lịch 25. Di sản văn hóa 221 26. Hoạt động mỹ thuật 27. Hợp nhất văn bản bản QPPL Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật 28. Kiểm soát thủ tục hành chính 29. Pháp điển hệ thống QPPL 30. Phổ biến, giáo dục pháp luật 31. Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật 32. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 33. Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác Y tế, dược 34. Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 35. Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phap_dien_hoa_nghien_cuu_ly_luan_phan_tich_so_sanh_c.pdf
Luận văn liên quan