Luận án Phát triển nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh

Lập thủ tục môi trƣờng theo quy định tại Thông tƣ số 27/2015/TTBTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng bắt buộc nuôi tôm nƣớc lợ phải có thu gom xử lý nƣớc thải, bùn thải, ao xử lý nƣớc thải chiếm 10 -15% mặt nƣớc nuôi. (4) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trƣờng của các doanh nghiệp, nhất là cần kiên quyết xử lý triệt để những hành vi vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trƣờng. Đồng thời, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trƣờng cho các chủ đầu tƣ và các chủ doanh nghiệp; Có các biện pháp chế tài, xử phạt để xử lý các hộ dân trong vùng quy hoạch không tuân theo các quy định và hƣớng dẫn của các cán bộ chuyên môn và các ban ngành có chức năng.

pdf256 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phát triển nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
   2 Nông hộ có phát triển nhiều mô hình nuôi mới      3 Sản lƣợng tôm tăng qua các năm      4 Sự đổi thay của đời sống nhân dân các vùng ven biển qua các thời kỳ phát triển      5 Doanh thu trong nuôi tôm tăng trong thời gian qua      6 Lợi nhuận nuôi tôm có xu hƣớng tăng trong thời gian qua      7 Thị trƣờng hoạt động đƣợc mở rộng      8 Số lƣợng khách hàng của sản phẩm tôm có xu hƣớng tăng      xix 11. Theo Ông/Bà để phát triển nuôi tôm của tỉnh, ngƣời nuôi cần phải làm gì? 12. Theo Ông/Bà hiện tại những chính sách nào gây khó khăn cho ngƣời nuôi? 13. Theo Ông/Bà để việc nuôi tôm ngày càng thuận lợi: cần thay đổi, điều chỉnh chính sách gì? 14. Theo Ông/Bà trong thời gian tới, Trà Vinh phù hợp cho phát triển những loại tôm nuôi nào? Chân thành cám ơn sự hỗ trợ của Ông/Bà xx PHỤ LỤC C. KẾT QUẢ MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ Phụ lục 1C. Kết quả Cronbach’s alpha thang đo nhân tố ảnh hƣởng Biến quan sát Trung bình bộ thang đo nếu loại biến Phƣơng sai bộ thang đo nếu loại biến Tƣơng quan biến tổng Cronbach’s Alpha nếu loại biến Thang đo điều kiện tự nhiên Cronbach’s Alpha = ,811 ; 4 biến đo lường TNH1 9,74 1,405 ,586 ,784 TNH 2 9,85 1,409 ,718 ,724 TNH 3 9,74 1,475 ,542 ,804 TNH 4 9,79 1,372 ,683 ,736 Thang đo nguồn vốn đầu tƣ Cronbach’s Alpha = ,814 ; 4 biến đo lường NGV1 9,37 3,267 ,685 ,742 NGV2 9,39 3,549 ,613 ,777 NGV3 9,26 3,704 ,603 ,781 NGV4 9,30 3,526 ,636 ,766 Thang đo nguồn lực lao động Lần 1 Cronbach’s Alpha = ,813; 6 biến đo lường LDD1 16,41 3,683 ,671 ,762 LDD2 16,34 3,568 ,688 ,757 LDD3 16,34 3,732 ,606 ,777 LDD4 16,36 3,732 ,606 ,777 LDD5 16,64 4,526 ,244 ,848 LDD6 16,43 3,699 ,651 ,766 Lần 2 Cronbach’s Alpha = ,848; 5 biến đo lường LDD1 13,35 2,997 ,692 ,808 LDD2 13,28 2,899 ,704 ,804 LDD3 13,28 3,070 ,605 ,831 xxi LDD4 13,30 3,060 ,612 ,829 LDD6 13,36 3,009 ,673 ,813 Thang đo yếu tố đầu vào Lần 1 Cronbach’s Alpha = ,801; 5 biến đo lường DDV1 12,60 3,543 ,696 ,724 DDV2 12,62 3,703 ,694 ,727 DDV3 12,57 3,779 ,636 ,746 DDV4 12,63 3,655 ,645 ,742 DDV5 12,81 4,804 ,263 ,847 Lần 2 Cronbach’s Alpha = ,847; 4 biến đo lường DDV1 9,61 2,700 ,729 ,786 DDV2 9,63 2,899 ,695 ,801 DDV3 9,57 2,916 ,664 ,814 DDV4 9,63 2,845 ,650 ,820 Thang đo điều kiện thị trƣờng Cronbach’s Alpha = ,837, 4 biến đo lường TTR1 10,06 1,803 ,678 ,790 TTR2 9,96 1,709 ,668 ,793 TTR3 10,02 1,759 ,675 ,790 TTR4 9,93 1,713 ,653 ,801 Thang đo các ngành phụ trợ & liên quan Lần 1 Cronbach’s Alpha = ,799; 6 biến đo lường PTR1 16,71 3,324 ,628 ,750 PTR2 16,73 3,467 ,580 ,762 PTR3 16,99 4,302 ,206 ,833 PTR4 16,70 3,193 ,672 ,738 PTR5 16,73 3,475 ,574 ,763 PTR6 16,75 3,318 ,658 ,743 Lần 2 xxii Cronbach’s Alpha = ,833; 5 biến đo lường PTR1 13,58 2,824 ,648 ,795 PTR2 13,60 2,991 ,577 ,814 PTR4 13,56 2,721 ,680 ,785 PTR5 13,59 2,985 ,579 ,814 PTR6 13,62 2,822 ,677 ,787 Thang đo cấu trúc ngành & sự liên quan Lần 1 Cronbach’s Alpha = ,733; 5 biến đo lường CTR1 12,87 2,373 ,626 ,634 CTR2 12,94 2,595 ,531 ,674 CTR3 12,90 2,496 ,558 ,662 CTR4 13,21 3,158 ,169 ,800 CTR5 12,87 2,354 ,630 ,632 Lần 2 Cronbach’s Alpha = ,800; 4 biến đo lường CTR1 9,88 1,837 ,642 ,736 CTR2 9,95 2,024 ,554 ,778 CTR3 9,91 1,919 ,594 ,760 CTR5 9,88 1,798 ,664 ,724 (Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp) Phụ lục 2C. Kết quả Cronbach’s alpha thang đo nhân tố ảnh hƣởng đến PTNT Biến quan sát Trung bình bộ thang đo nếu loại biến Phƣơng sai bộ thang đo nếu loại biến Tƣơng quan biến tổng Cronbach’s Alpha nếu loại biến TĐ điều kiện tự nhiên Cronbach’s Alpha = ,811 ; 4 biến đo lường TNH1 9,74 1,405 ,586 ,784 TNH 2 9,85 1,409 ,718 ,724 TNH 3 9,74 1,475 ,542 ,804 TNH 4 9,79 1,372 ,683 ,736 TĐ nguồn vốn đầu tƣ Cronbach’s Alpha = ,814 ; 4 biến đo lường xxiii Biến quan sát Trung bình bộ thang đo nếu loại biến Phƣơng sai bộ thang đo nếu loại biến Tƣơng quan biến tổng Cronbach’s Alpha nếu loại biến NGV1 9,37 3,267 ,685 ,742 NGV2 9,39 3,549 ,613 ,777 NGV3 9,26 3,704 ,603 ,781 NGV4 9,30 3,526 ,636 ,766 TĐ nguồn lực lao động Cronbach’s Alpha = ,848; 5 biến đo lường LDD1 13,35 2,997 ,692 ,808 LDD2 13,28 2,899 ,704 ,804 LDD3 13,28 3,070 ,605 ,831 LDD4 13,30 3,060 ,612 ,829 LDD6 13,36 3,009 ,673 ,813 TĐ yếu tố đầu vào Cronbach’s Alpha = ,847; 4 biến đo lường DDV1 9,61 2,700 ,729 ,786 DDV2 9,63 2,899 ,695 ,801 DDV3 9,57 2,916 ,664 ,814 DDV4 9,63 2,845 ,650 ,820 TĐ điều kiện thị trƣờng Cronbach’s Alpha = ,837, 4 biến đo lường TTR1 10,06 1,803 ,678 ,790 TTR2 9,96 1,709 ,668 ,793 TTR3 10,02 1,759 ,675 ,790 TTR4 9,93 1,713 ,653 ,801 TĐ các ngành phụ trợ & liên quan Cronbach’s Alpha = ,833; 5 biến đo lường PTR1 13,58 2,824 ,648 ,795 PTR2 13,60 2,991 ,577 ,814 PTR4 13,56 2,721 ,680 ,785 PTR5 13,59 2,985 ,579 ,814 PTR6 13,62 2,822 ,677 ,787 TĐ cấu trúc ngành & sự liên quan: Cronbach’s Alpha = ,800; 4 biến đo lường xxiv Biến quan sát Trung bình bộ thang đo nếu loại biến Phƣơng sai bộ thang đo nếu loại biến Tƣơng quan biến tổng Cronbach’s Alpha nếu loại biến CTR1 9,88 1,837 ,642 ,736 CTR2 9,95 2,024 ,554 ,778 CTR3 9,91 1,919 ,594 ,760 CTR5 9,88 1,798 ,664 ,724 (Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp) Phụ lục 3C. Kết quả chạy EFA nhân tố ảnh hƣởng đến PTNT Biến quan sát Nhóm nhân tố 1 2 3 4 5 6 7 LDD2 ,834 LDD1 ,813 LDD6 ,799 LDD4 ,768 LDD3 ,718 PTR4 ,844 PTR6 ,830 PTR1 ,790 PTR2 ,745 PTR5 ,616 DDV1 ,851 DDV2 ,835 DDV4 ,803 DDV3 ,795 TTR4 ,829 TTR2 ,825 TTR3 ,824 TTR1 ,792 NGV1 ,832 xxv Biến quan sát Nhóm nhân tố 1 2 3 4 5 6 7 NGV4 ,795 NGV2 ,793 NGV3 ,775 TNH2 ,892 TNH4 ,844 TNH1 ,753 TNH3 ,683 CTR2 ,808 CTR5 ,800 CTR3 ,776 CTR1 ,749 Eigenvalue 5,335 3,263 2,662 2,330 2,241 2,154 1,612 Tổng phƣơng sai trích (%) 65,322 Hệ số KMO 0,804 Sig 0,000 (Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp) Phụ lục 4C. Kết quả chạy EFA thang đo PTNT Biến quan sát Nhóm nhân tố 1 2 PHS1 ,919 PHS3 ,907 PHS4 ,783 PHS2 ,759 PKQ1 ,788 PKQ2 ,772 PKQ3 ,767 xxvi Biến quan sát Nhóm nhân tố 1 2 PKQ4 ,650 Eigenvalue 3,849 1,281 Tổng phƣơng sai trích (%) 64,133 Hệ số KMO ,770 Sig 0,000 (Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp) Phụ lục 5C. Tổng hợp thang đo đƣợc điều chỉnh cho nghiên cứu chính thức Ký hiệu Biến quan sát Cơ sở chọn biến Thang đo nguồn lực lao động LDD1 Lực lƣợng lao động dồi dào, dễ thuê mƣớn Lê Bảo (2011) Nguyễn Quốc Định (2008) Phan Văn Hòa (2009) Masayuki Komatsu (2013) LDD2 Trình độ của lao động đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc Lê Bảo (2011) Nguyễn Quốc Định (2008) Nguyễn Văn Hòa (2014) Masayuki Komatsu (2013) LDD3 Giá thuê mƣớn lao động phù hợp Phạm Văn Hùng & cộng sự (2012) Netherlands Business Support Office (2010) LDD4 Ngƣời nuôi có khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt Nguyễn Quang Linh (2011) Hạnh Nguyên (2014) LDD5 Mức độ tiếp cận thông tin của ngƣời nuôi vè việc nuôi tôm kịp thời FAO (2014) LDD6 Ngƣời nuôi có khả năng tiếp cận tiến bộ kỹ thuật tốt Clare Shelton (2014) Thang đo ngành phụ trợ & liên quan xxvii Ký hiệu Biến quan sát Cơ sở chọn biến PTR1 Sự phát triển nhà máy chế biến/sơ chế thủy sản thuận lợi cho phát triển nuôi tôm Nguyễn Quang Linh (2011) Nguyễn Thị Thúy Vinh (2016) Tô Phạm Thị Hạ Vân & cộng sự (2014) Netherlands Business Support Office (2010) Phạm Thị Ngọc (2017) PTR2 Hệ thống tiêu thụ bao gồm nông hộ - thƣơng lái/vựa – nhà máy chế biến thúc đẩy cho sự phát triển Tô Phạm Thị Hạ Vân & cộng sự (2014), Nguyễn Quang Linh (2011) Tô Phạm Thị Hạ Vân & cộng sự (2014) Netherlands Business Support Office (2010) PTR3 Hệ thống cấp-thoát nƣớc đảm bảo đƣợc quy trình nuôi tôm Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2014) Lê Bảo (2011) Đặng Thị Thạch (2014) Dƣơng Công Chinh & cộng sự (2017) Phạm Thị Ngọc (2017) PTR4 Hệ thống điện cung cấp đủ nhu cầu cho việc nuôi tôm Lê Bảo (2011) Masayuki Komatsu (2013) PTR5 Hệ thống quan trắc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho nông hộ nuôi tôm Lê Bảo (2011) Trần Khắc Xin (2014) PTR6 Hệ thống cơ quan chuyên môn (Các công ty, cửa hàng thuốc, thức ăn thủy sản) hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tốt cho phát triển Nghiên cứu định tính Thang đo đầu vào trực tiếp DDV1 Chất lƣợng thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc thú y Lê Kim Long & cộng sự (2017) MegaPesca Resourse Centre (2001) Hạnh Nguyên (2014) DDV2 Giá thức ăn công nghiệp ở mức hợp Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2014) xxviii Ký hiệu Biến quan sát Cơ sở chọn biến lý Hạnh Nguyên (2014) Fuminari Ito (2012) DDV3 Các cơ sở đã cung cấp con giống đạt chất lƣợng, có chứng nhận kiểm dịch Nghiên cứu định tính DDV4 Giá con giống ở mức phù hợp Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2014) Lâm Văn Mẫn (2006) DDV5 Giá điện tại địa phƣơng ở mức hợp lý IISD (2016) Masayuki Komatsu (2013) Thang đo điều kiện thị trƣờng TTR1 Mức tiêu dùng các sản phẩm tôm trong nƣớc tăng lên qua các năm Lê Bảo (2011) Phan Văn Hòa (2009) Michael E.Porter (2012) TTR2 Mức xuất khẩu các sản phẩm tôm có xu hƣớng tăng lên qua các năm Lê Bảo (2011) Phan Văn Hòa (2009) Michael E.Porter (2012) TTR3 Giá trong thời gian qua thuận lợi cho phát triển nuôi tôm Nguyễn Xuân Minh (2006) Mai Văn Xuân & cộng sự (2012) TTR4 Ngƣời tiêu dùng yêu cầu về chất lƣợng sản phẩm ngày càng cao Phan Văn Hòa (2009) P. S. Swath Lekshmi and N. Balasubramani (2008) MegaPesca Resourse Centre (2001) Pablo Trujillo (2007) Mai Văn Xuân & cộng sự (2012) Thang đo nguồn vốn đầu tƣ NGV1 Nguồn vốn đáp ứng đủ khi có nhu cầu tăng diện tích nuôi/ thay đổi mô hình nuôi Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2014) Lê Bảo (2011) Phan Văn Hòa (2009) Lâm Văn Mẫn (2006) Lê Kim Long & cộng sự (2017) NGV2 Khả năng tiếp cận nguồn vốn vay kịp thời nhanh chóng Phạm Thị Ngọc (2017) NGV3 Lãi suất vay phù hợp cho yêu cầu Nghiên cứu định tính xxix Ký hiệu Biến quan sát Cơ sở chọn biến của phát triển NGV4 Sự hiện đại của máy móc thiết bị đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2014) Nguyễn Xuân Minh (2006) Fuminari Ito (2012) Thang đo điều kiện tự nhiên TNH1 Vị trí địa lý phù hợp cho phát triển Nghiên cứu định tính TNH2 Thời tiết, khí hậu thuận lợi cho phát triển Phạm Thị Ngọc (2017) TNH3 Diện tích mặt nƣớc thuận lợi cho phát triển Lê Bảo (2011) Phan Văn Hòa (2009) Hạnh Nguyên (2014) Nguyễn Kim Phúc (2011) TNH4 Điều kiện nguồn nƣớc phù hợp để phát triển (độ mặn, PH, độ phèn..) Nguyễn Kim Phúc (2011) Brussels (2009) Thang đo cấu trúc và sự cạnh tranh CTR1 Giữa các hộ nuôi có sự liên kết hợp lý Đỗ Minh Vạnh & cộng sự (2016) Dƣơng Công Chinh & cộng sự (2017) Phạm Thị Ngọc (2015) CTR2 Liên kết với bên cung ứng về cung cấp vật tƣ đảm bảo đƣợc lợi ích cho ngƣời nuôi Đỗ Minh Vạnh & cộng sự (2016) Tô Phạm Thị Hạ Vân & cộng sự (2014) Phạm Thị Ngọc (2015) CTR3 Liên kết với bên tiêu thụ đảm bảo lợi ích cho ngƣời nuôi Đỗ Minh Vạnh & cộng sự (2016) Mai Văn Xuân & cộng sự (2012) Phạm Thị Ngọc (2015) CTR4 Khả năng cạnh tranh giá bán trên thị trƣờng xuất khẩu Lê Bảo (2011) Phan Văn Hòa (2009) Nguyễn Tài Phúc (2005) Ronald D. Wzeig (2005) CTR5 Chất lƣợng sản phẩm tôm (không có tạp chất và kháng sinh..) cạnh Nguyễn Xuân Minh (2006) Nguyễn Quang Linh (2011) Tạ xxx Ký hiệu Biến quan sát Cơ sở chọn biến tranh trên thị trƣờng nƣớc ngoài Khắc Thƣờng & cộng sự (dịch) (2006) Ronald D. Wzeig (2005) Pablo Trujillo (2007) Thang đo hiệu suất hoạt động PHS1 Tôi nhận thấy chất lƣợng sản phẩm tôm đủ tiêu chí cho doanh nghiệp thu mua J.E. and Doty Delery, D.H. (1996) M.A. Huselid (1995) PHS2 Tôi nhận thấy nông hộ có phát triển nhiều mô hình nuôi mới J.E. and Doty Delery, D.H. (1996) M.A. Huselid (1995) PHS3 Tôi nhận thấy sản lƣợng tôm tăng qua các năm Lê Kim Long & cộng sự (2015) Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2014) MegaPesca Resourse Centre (2001) PHS4 Sự đổi thay của đời sống nhân dân các vùng ven biển qua các thời kỳ phát triển Nguyễn Đình Bình (2018) Thang đo kết quả thị trƣờng PKQ1 Tôi nhận thấy doanh thu trong nuôi tôm tăng trong thời gian qua Lâm Thị Mỹ Lan (2018) PKQ2 Tôi nhận thấy lợi nhuận nuôi tôm có xu hƣớng tăng trong thời gian qua Lê Kim Long & cộng sự (2015) Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2014) Lâm Văn Mẫn (2006) MegaPesca Resourse Centre (2001) PKQ3 Tôi nhận thấy thị trƣờng hoạt động đƣợc mở rộng J.E. and Doty Delery, D.H. (1996) M.A. Huselid (1995) PKQ3 Tôi nhận thấy số lƣợng khách hàng của sản phẩm tôm có xu hƣớng tăng J.E. and Doty Delery, D.H. (1996) M.A. Huselid (1995) (Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp) xxxi Phụ lục 6C. Kết quả chạy cronbach α của các nhóm nhân tố trong nghiên cứu chính thức Nhân tố Hệ số tương quan biến tổng Cronbach α nếu loại biến Corrected item total correlation Cronbach's Alpha if item deleted tunhien1 0,5284 0,6578 Tunhien2 0,5730 0,6289 Tunhien3 0,5287 0,6578 Tunhien4 0,4370 0,7095 Cronbach's Alpha 0,7258 Nguonvon1 0,3791 0,6913 Nguonvon2 0,4539 0,6609 Nguonvon3 0,4744 0,6550 Nguonvon4 0,5430 0,6225 Nguonvon5 0,4749 0,6539 Cronbach's Alpha 0,7059 Laodong1 0.5262 0.8106 Laodong2 0.6382 0.7953 Laodong3 0.6059 0.8001 Laodong4 0.5637 0.8056 Laodong5 0.5629 0.8052 Laodong6 0.5598 0.8057 Laodong7 0.4876 0.8153 Laodong8 0.4806 0.8180 Cronbach's Alpha 0,8270 Lần 1 Dauvao1 0,3597 0,6169 Dauvao2 0,4704 0,5833 Dauvao3 0,3415 0,6222 Dauvao4 0,3790 0,6123 xxxii Dauvao5 0,4125 0,6013 Dauvao6 0,3141 0,6288 Dauvao7 0,2643 0,6397 Dauvao8 0,2298 0,6561 Cronbach's Alpha 0,6519 Lần 2 Dauvao1 0,4148 0,5899 Dauvao2 0,4856 0,5579 Dauvao3 0,3743 0,6057 Dauvao4 0,3302 0,6204 Dauvao5 0,3520 0,6161 Dauvao6 0,3099 0,6265 Cronbach's Alpha 0,6468 Thitruong1 0,5655 0,5690 Thitruong2 0,5883 0,5620 Thitruong3 0,4167 0,6648 Thitruong4 0,3586 0,7060 Cronbach's Alpha 0,6928 Phutro1 0,4835 0,7083 Phutro2 0,4991 0,7049 Phutro3 0,3479 0,7372 Phutro4 0,3956 0,7279 Phutro5 0,5018 0,7033 Phutro6 0,5219 0,6993 Phutro7 0,4636 0,7124 Cronbach's Alpha 0,7441 Cautruc1 0,4488 0,6337 Cautruc2 0,4286 0,6425 Cautruc3 0,4276 0,6431 Cautruc4 0,4616 0,6281 xxxiii Cautruc5 0,4405 0,6378 Cronbach's Alpha 0,6870 Sanluong 0,7394 0,8469 Doanhthu 0,8054 0,7884 Loinhuan 0,7441 0,8421 Cronbach's Alpha 0,8767 Nguồn: Tính toán từ điều tra của tác giả năm 2018 Phụ lục 7C. Kết quả EFA cuối cùng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .816 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5,186.035 df 703 Sig. .000 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings a Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 1 7.240 19.052 19.052 6.814 17.932 17.932 3.859 2 3.288 8.652 27.704 2.854 7.512 25.443 4.040 3 2.737 7.204 34.908 2.283 6.009 31.452 2.948 4 2.391 6.292 41.200 1.974 5.194 36.645 4.591 5 2.265 5.959 47.159 1.862 4.900 41.545 3.068 6 2.261 5.950 53.109 1.848 4.863 46.408 2.854 7 1.864 4.906 58.015 1.441 3.793 50.201 2.357 8 1.626 4.279 62.294 1.180 3.105 53.306 3.643 9 1.256 3.306 65.600 .816 2.146 55.452 3.923 10 .874 2.299 67.899 xxxiv 11 .789 2.077 69.975 12 .726 1.911 71.886 13 .717 1.886 73.772 14 .658 1.731 75.504 15 .612 1.610 77.114 16 .587 1.545 78.659 17 .581 1.528 80.187 18 .558 1.469 81.656 19 .533 1.403 83.059 20 .522 1.372 84.431 21 .491 1.292 85.724 22 .464 1.220 86.944 23 .442 1.163 88.107 24 .427 1.124 89.230 25 .390 1.027 90.257 26 .384 1.010 91.267 27 .381 1.002 92.269 28 .370 .974 93.243 29 .329 .866 94.110 30 .321 .844 94.953 31 .316 .832 95.785 32 .280 .736 96.521 33 .274 .722 97.243 34 .252 .664 97.907 35 .246 .646 98.553 36 .221 .583 99.136 37 .220 .578 99.714 38 .109 .286 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. xxxv Pattern Matrix a Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LDD2 .794 LDD1 .773 LDD6 .732 LDD4 .679 LDD3 .657 PTR4 .801 PTR6 .785 PTR1 .707 PTR2 .638 PTR5 .537 DDV1 .821 DDV2 .786 DDV3 .724 DDV4 .715 PHS1 .927 PHS3 .913 PHS2 .635 PHS4 .590 TTR3 .758 TTR4 .755 TTR2 .750 TTR1 .737 TNH2 .884 TNH4 .782 TNH1 .648 TNH3 .579 NGV1 .788 NGV4 .718 NGV2 .710 NGV3 .683 xxxvi CTR5 .768 CTR1 .698 CTR3 .684 CTR2 .676 PKQ1 .862 PKQ3 .609 PKQ2 .518 PKQ4 .516 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 6 iterations. Phụ lục 8C. Thống kê mô tả Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation TNH1 305 2 4 3.30 .507 TNH2 305 2 4 3.19 .446 TNH3 305 2 4 3.30 .493 TNH4 305 2 4 3.25 .478 NGV1 305 2 5 3.07 .798 NGV2 305 2 5 3.05 .759 NGV3 305 2 5 3.18 .716 NGV4 305 2 5 3.14 .750 LDD1 305 2 4 3.30 .524 LDD2 305 2 5 3.36 .552 LDD3 305 2 5 3.36 .546 LDD4 305 2 5 3.34 .546 LDD5 305 2 4 3.06 .506 LDD6 305 2 5 3.28 .530 DDV1 305 2 5 3.21 .683 DDV2 305 1 5 3.19 .634 DDV3 305 2 5 3.24 .648 xxxvii DDV4 305 2 5 3.18 .681 DDV5 305 2 5 3.00 .576 TTR1 305 2 4 3.27 .493 TTR2 305 2 4 3.36 .540 TTR3 305 2 4 3.30 .514 TTR4 305 2 4 3.39 .546 PTR1 305 2 5 3.41 .543 PTR2 305 2 4 3.39 .521 PTR3 305 2 4 3.13 .435 PTR4 305 2 5 3.43 .564 PTR5 305 2 4 3.39 .522 PTR6 305 2 4 3.37 .528 CTR1 305 2 4 3.33 .571 CTR2 305 2 4 3.25 .537 CTR3 305 2 4 3.30 .562 CTR4 305 2 5 2.99 .556 CTR5 305 2 5 3.33 .577 PHS1 305 2 5 3.30 .592 PHS2 305 2 5 3.28 .555 PHS3 305 2 5 3.30 .589 PHS4 305 2 5 3.28 .528 PKQ1 305 2 4 3.37 .642 PKQ2 305 2 4 3.29 .598 PKQ3 305 2 4 3.35 .549 PKQ4 305 2 4 3.35 .595 Valid N (listwise) 305 xxxviii Phụ lục 9C. Kết quả CFA Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label PHS <--- NT 1.000 PKQ <--- NT .990 .127 7.829 *** LDD2 <--- LDD 1.000 LDD1 <--- LDD .958 .073 13.203 *** LDD6 <--- LDD .938 .073 12.796 *** LDD4 <--- LDD .849 .076 11.174 *** LDD3 <--- LDD .852 .076 11.214 *** PTR4 <--- PTR 1.000 PTR6 <--- PTR .907 .073 12.423 *** PTR1 <--- PTR .923 .075 12.302 *** PTR2 <--- PTR .756 .072 10.464 *** PTR5 <--- PTR .777 .072 10.746 *** DDV1 <--- DDV 1.000 DDV2 <--- DDV .875 .065 13.409 *** DDV3 <--- DDV .858 .067 12.869 *** DDV4 <--- DDV .895 .070 12.756 *** PHS1 <--- PHS 1.000 PHS3 <--- PHS 1.011 .047 21.583 *** PHS2 <--- PHS .718 .051 13.965 *** PHS4 <--- PHS .650 .050 12.987 *** TTR3 <--- TTR 1.000 TTR4 <--- TTR 1.015 .086 11.784 *** TTR2 <--- TTR 1.030 .085 12.067 *** TTR1 <--- TTR .967 .078 12.349 *** TNH2 <--- TNH 1.000 TNH4 <--- TNH 1.032 .075 13.687 *** xxxix Estimate S.E. C.R. P Label TNH1 <--- TNH .889 .079 11.313 *** TNH3 <--- TNH .792 .077 10.266 *** NGV1 <--- NGV 1.000 NGV4 <--- NGV .856 .074 11.537 *** NGV2 <--- NGV .827 .075 11.088 *** NGV3 <--- NGV .768 .070 10.938 *** CTR5 <--- CTR 1.000 CTR1 <--- CTR .982 .080 12.316 *** CTR3 <--- CTR .812 .077 10.610 *** CTR2 <--- CTR .716 .073 9.779 *** PKQ1 <--- PKQ 1.000 PKQ3 <--- PKQ .734 .070 10.528 *** PKQ2 <--- PKQ .643 .074 8.648 *** PKQ4 <--- PKQ .658 .074 8.891 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate PHS <--- NT .748 PKQ <--- NT .767 LDD2 <--- LDD .773 LDD1 <--- LDD .779 LDD6 <--- LDD .755 LDD4 <--- LDD .663 LDD3 <--- LDD .665 PTR4 <--- PTR .771 PTR6 <--- PTR .746 PTR1 <--- PTR .739 PTR2 <--- PTR .631 PTR5 <--- PTR .647 xl Estimate DDV1 <--- DDV .814 DDV2 <--- DDV .768 DDV3 <--- DDV .737 DDV4 <--- DDV .731 PHS1 <--- PHS .896 PHS3 <--- PHS .911 PHS2 <--- PHS .686 PHS4 <--- PHS .653 TTR3 <--- TTR .761 TTR4 <--- TTR .727 TTR2 <--- TTR .746 TTR1 <--- TTR .767 TNH2 <--- TNH .839 TNH4 <--- TNH .807 TNH1 <--- TNH .656 TNH3 <--- TNH .601 NGV1 <--- NGV .796 NGV4 <--- NGV .725 NGV2 <--- NGV .692 NGV3 <--- NGV .681 CTR5 <--- CTR .784 CTR1 <--- CTR .778 CTR3 <--- CTR .654 CTR2 <--- CTR .603 PKQ1 <--- PKQ .798 PKQ3 <--- PKQ .685 PKQ2 <--- PKQ .552 PKQ4 <--- PKQ .568 xli Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label LDD PTR .048 .013 3.670 *** LDD DDV .060 .017 3.588 *** LDD TTR .040 .012 3.357 *** LDD TNH .033 .011 2.950 .003 LDD NGV .021 .019 1.131 .258 LDD CTR .053 .014 3.809 *** PTR DDV .011 .016 .697 .486 PTR TTR .030 .012 2.496 .013 PTR TNH .028 .011 2.525 .012 PTR NGV .009 .019 .472 .637 PTR CTR .099 .016 6.161 *** DDV TTR .045 .015 2.969 .003 DDV TNH .028 .014 1.995 .046 DDV NGV .009 .024 .381 .703 DDV CTR .005 .017 .294 .769 TTR TNH .023 .010 2.317 .020 TTR NGV .029 .017 1.689 .091 TTR CTR .023 .012 1.860 .063 TNH NGV .010 .016 .604 .546 TNH CTR .020 .012 1.734 .083 NGV CTR .027 .020 1.349 .177 LDD NT .069 .015 4.778 *** PTR NT .089 .016 5.667 *** DDV NT .059 .018 3.319 *** TTR NT .056 .013 4.238 *** TNH NT .049 .012 3.977 *** NGV NT .056 .020 2.738 .006 CTR NT .098 .017 5.856 *** xlii Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate LDD PTR .262 LDD DDV .253 LDD TTR .238 LDD TNH .205 LDD NGV .078 LDD CTR .277 PTR DDV .047 PTR TTR .175 PTR TNH .175 PTR NGV .033 PTR CTR .504 DDV TTR .208 DDV TNH .136 DDV NGV .026 DDV CTR .020 TTR TNH .161 TTR NGV .118 TTR CTR .131 TNH NGV .042 TNH CTR .121 NGV CTR .095 LDD NT .411 PTR NT .519 DDV NT .268 TTR NT .359 TNH NT .328 NGV NT .221 CTR NT .550 xliii Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label LDD .181 .024 7.500 *** PTR .188 .025 7.426 *** DDV .309 .039 7.998 *** TTR .152 .021 7.220 *** TNH .139 .017 8.185 *** NGV .402 .054 7.466 *** CTR .204 .028 7.396 *** NT .157 .028 5.535 *** e39 .124 .021 5.785 *** e40 .108 .025 4.380 *** e1 .122 .013 9.271 *** e2 .107 .012 9.132 *** e3 .120 .013 9.598 *** e4 .166 .016 10.728 *** e5 .166 .015 10.708 *** e6 .128 .014 9.066 *** e7 .123 .013 9.539 *** e8 .134 .014 9.663 *** e9 .163 .015 10.879 *** e10 .158 .015 10.746 *** e11 .157 .020 7.983 *** e12 .165 .018 9.148 *** e13 .191 .020 9.711 *** e14 .215 .022 9.807 *** e15 .069 .010 6.988 *** e16 .059 .009 6.190 *** e17 .163 .014 11.317 *** xliv Estimate S.E. C.R. P Label e18 .160 .014 11.490 *** e19 .111 .012 9.001 *** e20 .140 .015 9.635 *** e21 .129 .014 9.298 *** e22 .100 .011 8.877 *** e23 .058 .009 6.638 *** e24 .079 .010 7.715 *** e25 .146 .014 10.618 *** e26 .155 .014 11.063 *** e27 .233 .031 7.502 *** e28 .266 .029 9.222 *** e29 .300 .031 9.779 *** e30 .274 .028 9.927 *** e31 .128 .016 8.077 *** e32 .129 .016 8.239 *** e33 .180 .017 10.384 *** e34 .183 .017 10.853 *** e35 .149 .021 6.951 *** e36 .160 .017 9.555 *** e37 .248 .023 11.006 *** e38 .239 .022 10.887 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate PKQ .589 PHS .560 PKQ4 .322 PKQ2 .304 PKQ3 .469 xlv Estimate PKQ1 .637 CTR2 .364 CTR3 .428 CTR1 .605 CTR5 .614 NGV3 .464 NGV2 .478 NGV4 .525 NGV1 .633 TNH3 .361 TNH1 .430 TNH4 .652 TNH2 .705 TTR1 .588 TTR2 .557 TTR4 .528 TTR3 .579 PHS4 .426 PHS2 .471 PHS3 .830 PHS1 .804 DDV4 .535 DDV3 .544 DDV2 .590 DDV1 .663 PTR5 .419 PTR2 .398 PTR1 .546 xlvi Estimate PTR6 .557 PTR4 .595 LDD3 .443 LDD4 .440 LDD6 .570 LDD1 .607 LDD2 .597 Kiểm tra giá trị phân biệt Correlations: (Group number 1 - Default model) n=305 r2 SE CR p_value Estimate SE=SQRT((1- r2)/(n-2)) CR=(1-r)/SE TDIST (|CR|,n-2,2) LDD PTR 0.262 0.068644 0.055441701 13.31127997 0.00000 LDD DDV 0.253 0.064009 0.055579485 13.44021078 0.00000 LDD TTR 0.238 0.056644 0.055797725 13.65647071 0.00000 LDD TNH 0.205 0.042025 0.056228406 14.13876106 0.00000 LDD NGV 0.078 0.006084 0.057273474 16.09820281 0.00000 LDD CTR 0.277 0.076729 0.055200535 13.09769926 0.00000 PTR DDV 0.047 0.002209 0.057385012 16.60712382 0.00000 PTR TTR 0.173 0.029929 0.05658228 14.61588317 0.00000 PTR TNH 0.175 0.030625 0.056561979 14.58576981 0.00000 PTR NGV 0.033 0.001089 0.05741721 16.84164042 0.00000 PTR CTR 0.504 0.254016 0.049618478 9.996275902 0.00000 DDV TTR 0.208 0.043264 0.056192033 14.09452479 0.00000 DDV TNH 0.136 0.018496 0.056914736 15.18060289 0.00000 DDV NGV 0.026 0.000676 0.057429078 16.96004938 0.00000 DDV CTR 0.02 0.0004 0.057437008 17.06217006 0.00000 TTR TNH 0.163 0.026569 0.056680187 14.76706498 0.00000 TTR NGV 0.119 0.014161 0.057040285 15.4452245 0.00000 xlvii TTR CTR 0.132 0.017424 0.056945808 15.24256176 0.00000 TNH NGV 0.042 0.001764 0.057397807 16.69053314 0.00000 TNH CTR 0.121 0.014641 0.057026397 15.41391449 0.00000 NGV CTR 0.095 0.009025 0.057188675 15.82481145 0.00000 LDD NT 0.411 0.168921 0.052372082 11.24644995 0.00000 PTR NT 0.519 0.269361 0.049105497 9.795237386 0.00000 DDV NT 0.268 0.071824 0.05534697 13.22565617 0.00000 TTR NT 0.359 0.128881 0.053618842 11.95475281 0.00000 TNH NT 0.328 0.107584 0.054270317 12.38245942 0.00000 NGV NT 0.221 0.048841 0.056028016 13.90375835 0.00000 CTR NT 0.55 0.3025 0.047978956 9.379112001 0.00000 Phụ lục 10C. Kết quả SEM Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label NT <--- LDD .122 .068 1.798 .072 NT <--- PTR .227 .075 3.029 .002 NT <--- DDV .111 .049 2.271 .023 NT <--- TTR .169 .071 2.376 .017 NT <--- TNH .174 .072 2.427 .015 NT <--- NGV .088 .041 2.133 .033 NT <--- CTR .290 .075 3.895 *** PHS <--- NT 1.000 PKQ <--- NT .990 .127 7.829 *** LDD2 <--- LDD 1.000 LDD1 <--- LDD .958 .073 13.203 *** LDD6 <--- LDD .938 .073 12.796 *** LDD4 <--- LDD .849 .076 11.174 *** LDD3 <--- LDD .852 .076 11.214 *** PTR4 <--- PTR 1.000 PTR6 <--- PTR .907 .073 12.423 *** PTR1 <--- PTR .923 .075 12.302 *** xlviii PTR2 <--- PTR .756 .072 10.464 *** PTR5 <--- PTR .777 .072 10.746 *** DDV1 <--- DDV 1.000 DDV2 <--- DDV .875 .065 13.409 *** DDV3 <--- DDV .858 .067 12.869 *** DDV4 <--- DDV .895 .070 12.756 *** PHS1 <--- PHS 1.000 PHS3 <--- PHS 1.011 .047 21.583 *** PHS2 <--- PHS .718 .051 13.965 *** PHS4 <--- PHS .650 .050 12.987 *** TTR3 <--- TTR 1.000 TTR4 <--- TTR 1.015 .086 11.784 *** TTR2 <--- TTR 1.030 .085 12.067 *** TTR1 <--- TTR .967 .078 12.349 *** TNH2 <--- TNH 1.000 TNH4 <--- TNH 1.032 .075 13.687 *** TNH1 <--- TNH .889 .079 11.313 *** TNH3 <--- TNH .792 .077 10.266 *** NGV1 <--- NGV 1.000 NGV4 <--- NGV .856 .074 11.537 *** NGV2 <--- NGV .827 .075 11.088 *** NGV3 <--- NGV .768 .070 10.938 *** CTR5 <--- CTR 1.000 CTR1 <--- CTR .982 .080 12.316 *** CTR3 <--- CTR .812 .077 10.610 *** CTR2 <--- CTR .716 .073 9.779 *** PKQ1 <--- PKQ 1.000 PKQ3 <--- PKQ .734 .070 10.528 *** PKQ2 <--- PKQ .643 .074 8.648 *** PKQ4 <--- PKQ .658 .074 8.891 *** xlix Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate NT <--- LDD .131 NT <--- PTR .249 NT <--- DDV .155 NT <--- TTR .166 NT <--- TNH .164 NT <--- NGV .141 NT <--- CTR .331 PHS <--- NT .748 PKQ <--- NT .767 LDD2 <--- LDD .773 LDD1 <--- LDD .779 LDD6 <--- LDD .755 LDD4 <--- LDD .663 LDD3 <--- LDD .665 PTR4 <--- PTR .771 PTR6 <--- PTR .746 PTR1 <--- PTR .739 PTR2 <--- PTR .631 PTR5 <--- PTR .647 DDV1 <--- DDV .814 DDV2 <--- DDV .768 DDV3 <--- DDV .737 DDV4 <--- DDV .731 PHS1 <--- PHS .896 PHS3 <--- PHS .911 PHS2 <--- PHS .686 PHS4 <--- PHS .653 l Estimate TTR3 <--- TTR .761 TTR4 <--- TTR .727 TTR2 <--- TTR .746 TTR1 <--- TTR .767 TNH2 <--- TNH .839 TNH4 <--- TNH .807 TNH1 <--- TNH .656 TNH3 <--- TNH .601 NGV1 <--- NGV .796 NGV4 <--- NGV .725 NGV2 <--- NGV .692 NGV3 <--- NGV .681 CTR5 <--- CTR .784 CTR1 <--- CTR .778 CTR3 <--- CTR .654 CTR2 <--- CTR .603 PKQ1 <--- PKQ .798 PKQ3 <--- PKQ .685 PKQ2 <--- PKQ .552 PKQ4 <--- PKQ .568 Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label LDD PTR .048 .013 3.670 *** LDD DDV .060 .017 3.588 *** LDD TTR .040 .012 3.357 *** LDD TNH .033 .011 2.950 .003 LDD NGV .021 .019 1.131 .258 LDD CTR .053 .014 3.809 *** li Estimate S.E. C.R. P Label PTR DDV .011 .016 .697 .486 PTR TTR .030 .012 2.496 .013 PTR TNH .028 .011 2.525 .012 PTR NGV .009 .019 .472 .637 PTR CTR .099 .016 6.161 *** DDV TTR .045 .015 2.969 .003 DDV TNH .028 .014 1.995 .046 DDV NGV .009 .024 .381 .703 DDV CTR .005 .017 .294 .769 TTR TNH .023 .010 2.317 .020 TTR NGV .029 .017 1.689 .091 TTR CTR .023 .012 1.860 .063 TNH NGV .010 .016 .604 .546 TNH CTR .020 .012 1.734 .083 NGV CTR .027 .020 1.349 .177 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate LDD PTR .262 LDD DDV .253 LDD TTR .238 LDD TNH .205 LDD NGV .078 LDD CTR .277 PTR DDV .047 PTR TTR .175 PTR TNH .175 PTR NGV .033 lii Estimate PTR CTR .504 DDV TTR .208 DDV TNH .136 DDV NGV .026 DDV CTR .020 TTR TNH .161 TTR NGV .118 TTR CTR .131 TNH NGV .042 TNH CTR .121 NGV CTR .095 Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label LDD .181 .024 7.500 *** PTR .188 .025 7.426 *** DDV .309 .039 7.998 *** TTR .152 .021 7.220 *** TNH .139 .017 8.185 *** NGV .402 .054 7.466 *** CTR .204 .028 7.396 *** e41 .071 .018 4.034 *** e39 .124 .021 5.785 *** e40 .108 .025 4.380 *** e1 .122 .013 9.271 *** e2 .107 .012 9.132 *** e3 .120 .013 9.598 *** e4 .166 .016 10.728 *** e5 .166 .015 10.708 *** liii Estimate S.E. C.R. P Label e6 .128 .014 9.066 *** e7 .123 .013 9.539 *** e8 .134 .014 9.663 *** e9 .163 .015 10.879 *** e10 .158 .015 10.746 *** e11 .157 .020 7.983 *** e12 .165 .018 9.148 *** e13 .191 .020 9.711 *** e14 .215 .022 9.807 *** e15 .069 .010 6.988 *** e16 .059 .009 6.190 *** e17 .163 .014 11.317 *** e18 .160 .014 11.490 *** e19 .111 .012 9.001 *** e20 .140 .015 9.635 *** e21 .129 .014 9.298 *** e22 .100 .011 8.877 *** e23 .058 .009 6.638 *** e24 .079 .010 7.715 *** e25 .146 .014 10.618 *** e26 .155 .014 11.063 *** e27 .233 .031 7.502 *** e28 .266 .029 9.222 *** e29 .300 .031 9.779 *** e30 .274 .028 9.927 *** e31 .128 .016 8.077 *** e32 .129 .016 8.239 *** e33 .180 .017 10.384 *** liv Estimate S.E. C.R. P Label e34 .183 .017 10.853 *** e35 .149 .021 6.951 *** e36 .160 .017 9.555 *** e37 .248 .023 11.006 *** e38 .239 .022 10.887 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate NT .551 PKQ .589 PHS .560 PKQ4 .322 PKQ2 .304 PKQ3 .469 PKQ1 .637 CTR2 .364 CTR3 .428 CTR1 .605 CTR5 .614 NGV3 .464 NGV2 .478 NGV4 .525 NGV1 .633 TNH3 .361 TNH1 .430 TNH4 .652 TNH2 .705 TTR1 .588 TTR2 .557 lv Estimate TTR4 .528 TTR3 .579 PHS4 .426 PHS2 .471 PHS3 .830 PHS1 .804 DDV4 .535 DDV3 .544 DDV2 .590 DDV1 .663 PTR5 .419 PTR2 .398 PTR1 .546 PTR6 .557 PTR4 .595 LDD3 .443 LDD4 .440 LDD6 .570 LDD1 .607 LDD2 .597 Phụ lục 7C. Kiểm định Bootstrap Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label NT <--- PTR .247 .076 3.237 .001 NT <--- DDV .134 .049 2.733 .006 NT <--- TTR .186 .072 2.579 .010 NT <--- TNH .192 .073 2.644 .008 NT <--- NGV .092 .042 2.169 .030 lvi Estimate S.E. C.R. P Label NT <--- CTR .313 .076 4.147 *** PHS <--- NT 1.000 PKQ <--- NT .965 .126 7.685 *** PTR4 <--- PTR 1.000 PTR6 <--- PTR .904 .073 12.428 *** PTR1 <--- PTR .920 .075 12.312 *** PTR2 <--- PTR .754 .072 10.476 *** PTR5 <--- PTR .775 .072 10.755 *** DDV1 <--- DDV 1.000 DDV2 <--- DDV .879 .066 13.367 *** DDV3 <--- DDV .860 .067 12.808 *** DDV4 <--- DDV .901 .071 12.748 *** PHS1 <--- PHS 1.000 PHS3 <--- PHS 1.010 .047 21.576 *** PHS2 <--- PHS .719 .051 13.979 *** PHS4 <--- PHS .650 .050 12.992 *** TTR3 <--- TTR 1.000 TTR4 <--- TTR 1.015 .086 11.786 *** TTR2 <--- TTR 1.037 .085 12.136 *** TTR1 <--- TTR .959 .078 12.268 *** TNH2 <--- TNH 1.000 TNH4 <--- TNH 1.027 .075 13.694 *** TNH1 <--- TNH .883 .078 11.292 *** TNH3 <--- TNH .786 .077 10.245 *** NGV1 <--- NGV 1.000 NGV4 <--- NGV .855 .074 11.537 *** NGV2 <--- NGV .826 .075 11.083 *** NGV3 <--- NGV .768 .070 10.942 *** lvii Estimate S.E. C.R. P Label CTR5 <--- CTR 1.000 CTR1 <--- CTR .982 .080 12.231 *** CTR3 <--- CTR .818 .077 10.622 *** CTR2 <--- CTR .721 .074 9.801 *** PKQ1 <--- PKQ 1.000 PKQ3 <--- PKQ .727 .069 10.494 *** PKQ2 <--- PKQ .634 .074 8.583 *** PKQ4 <--- PKQ .655 .074 8.898 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate NT <--- PTR .267 NT <--- DDV .184 NT <--- TTR .180 NT <--- TNH .178 NT <--- NGV .145 NT <--- CTR .350 PHS <--- NT .760 PKQ <--- NT .754 PTR4 <--- PTR .773 PTR6 <--- PTR .745 PTR1 <--- PTR .738 PTR2 <--- PTR .631 PTR5 <--- PTR .647 DDV1 <--- DDV .812 DDV2 <--- DDV .769 DDV3 <--- DDV .737 DDV4 <--- DDV .734 PHS1 <--- PHS .896 lviii Estimate PHS3 <--- PHS .911 PHS2 <--- PHS .687 PHS4 <--- PHS .653 TTR3 <--- TTR .762 TTR4 <--- TTR .727 TTR2 <--- TTR .751 TTR1 <--- TTR .761 TNH2 <--- TNH .843 TNH4 <--- TNH .806 TNH1 <--- TNH .654 TNH3 <--- TNH .599 NGV1 <--- NGV .796 NGV4 <--- NGV .725 NGV2 <--- NGV .691 NGV3 <--- NGV .682 CTR5 <--- CTR .782 CTR1 <--- CTR .775 CTR3 <--- CTR .657 CTR2 <--- CTR .606 PKQ1 <--- PKQ .803 PKQ3 <--- PKQ .683 PKQ2 <--- PKQ .547 PKQ4 <--- PKQ .568 Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label PTR DDV .012 .016 .708 .479 PTR TTR .030 .012 2.488 .013 PTR TNH .029 .011 2.520 .012 lix Estimate S.E. C.R. P Label PTR NGV .009 .019 .474 .636 PTR CTR .099 .016 6.157 *** DDV TTR .045 .015 2.971 .003 DDV TNH .028 .014 1.983 .047 DDV NGV .009 .024 .379 .705 DDV CTR .005 .017 .295 .768 TTR TNH .023 .010 2.308 .021 TTR NGV .029 .017 1.685 .092 TTR CTR .023 .012 1.853 .064 TNH NGV .010 .016 .602 .548 TNH CTR .020 .012 1.738 .082 NGV CTR .027 .020 1.352 .176 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate PTR DDV .048 PTR TTR .174 PTR TNH .175 PTR NGV .033 PTR CTR .504 DDV TTR .209 DDV TNH .135 DDV NGV .026 DDV CTR .020 TTR TNH .160 TTR NGV .118 TTR CTR .130 TNH NGV .041 TNH CTR .121 lx Estimate NGV CTR .095 Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label PTR .189 .025 7.449 *** DDV .307 .039 7.958 *** TTR .153 .021 7.224 *** TNH .141 .017 8.225 *** NGV .402 .054 7.467 *** CTR .203 .028 7.361 *** e41 .076 .019 4.062 *** e39 .119 .022 5.424 *** e40 .114 .025 4.527 *** e6 .127 .014 9.024 *** e7 .124 .013 9.551 *** e8 .134 .014 9.670 *** e9 .163 .015 10.878 *** e10 .158 .015 10.747 *** e11 .159 .020 8.021 *** e12 .164 .018 9.101 *** e13 .191 .020 9.699 *** e14 .214 .022 9.751 *** e15 .069 .010 6.993 *** e16 .059 .009 6.208 *** e17 .162 .014 11.313 *** e18 .160 .014 11.488 *** e19 .111 .012 8.977 *** e20 .140 .015 9.618 *** e21 .127 .014 9.187 *** lxi Estimate S.E. C.R. P Label e22 .102 .011 8.989 *** e23 .057 .009 6.506 *** e24 .080 .010 7.742 *** e25 .147 .014 10.642 *** e26 .155 .014 11.080 *** e27 .233 .031 7.498 *** e28 .266 .029 9.221 *** e29 .300 .031 9.785 *** e30 .273 .028 9.924 *** e31 .129 .016 8.097 *** e32 .130 .016 8.261 *** e33 .179 .017 10.332 *** e34 .182 .017 10.814 *** e35 .146 .022 6.762 *** e36 .161 .017 9.577 *** e37 .249 .023 11.036 *** e38 .239 .022 10.882 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate NT .534 PKQ .569 PHS .578 PKQ4 .323 PKQ2 .299 PKQ3 .466 PKQ1 .645 CTR2 .368 CTR3 .432 lxii Estimate CTR1 .601 CTR5 .611 NGV3 .464 NGV2 .478 NGV4 .525 NGV1 .634 TNH3 .359 TNH1 .427 TNH4 .650 TNH2 .710 TTR1 .579 TTR2 .565 TTR4 .529 TTR3 .580 PHS4 .427 PHS2 .472 PHS3 .830 PHS1 .803 DDV4 .538 DDV3 .543 DDV2 .591 DDV1 .659 PTR5 .418 PTR2 .398 PTR1 .545 PTR6 .555 PTR4 .598 lxiii M.I. Par Change e32 DDV 11.326 -.047 e32 e34 13.023 -.038 e31 DDV 10.978 .047 e26 DDV 16.952 .057 e16 e18 29.454 -.039 e16 e17 11.341 .025 e15 e18 15.020 .029 e15 e17 27.834 -.040 e12 e13 16.989 .050 e11 e14 13.106 .048 e10 CTR 12.842 .039 e8 e9 12.185 -.034 M.I. Par Change M.I. Par Change CTR1 <--- DDV1 11.970 -.122 CTR5 <--- DDV1 12.906 .127 TNH3 <--- DDV 19.330 .203 TNH3 <--- DDV4 16.457 .141 TNH3 <--- DDV1 21.365 .160 PHS3 <--- PHS4 16.548 -.139 PHS1 <--- PHS2 14.162 -.125 PTR5 <--- CTR2 10.159 .143 Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias NT <--- PTR .093 .003 .247 .000 .004 NT <--- DDV .052 .001 .136 .002 .002 NT <--- TTR .072 .002 .176 -.009 .003 NT <--- TNH .080 .002 .193 .001 .003 NT <--- NGV .045 .001 .094 .002 .002 lxiv Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias NT <--- CTR .089 .003 .316 .003 .004 PHS <--- NT .000 .000 1.000 .000 .000 PKQ <--- NT .137 .004 .963 -.001 .006 PTR4 <--- PTR .000 .000 1.000 .000 .000 PTR6 <--- PTR .049 .001 .903 -.001 .002 PTR1 <--- PTR .052 .002 .920 -.001 .002 PTR2 <--- PTR .062 .002 .753 -.001 .003 PTR5 <--- PTR .069 .002 .777 .002 .003 DDV1 <--- DDV .000 .000 1.000 .000 .000 DDV2 <--- DDV .105 .003 .884 .005 .004 DDV3 <--- DDV .104 .003 .864 .004 .004 DDV4 <--- DDV .077 .002 .906 .005 .003 PHS1 <--- PHS .000 .000 1.000 .000 .000 PHS3 <--- PHS .050 .001 1.013 .002 .002 PHS2 <--- PHS .071 .002 .725 .007 .003 PHS4 <--- PHS .056 .002 .655 .006 .002 TTR3 <--- TTR .000 .000 1.000 .000 .000 TTR4 <--- TTR .084 .002 1.020 .005 .003 TTR2 <--- TTR .059 .002 1.043 .006 .002 TTR1 <--- TTR .066 .002 .964 .004 .003 TNH2 <--- TNH .000 .000 1.000 .000 .000 TNH4 <--- TNH .080 .002 1.028 .001 .003 TNH1 <--- TNH .081 .002 .887 .004 .003 TNH3 <--- TNH .086 .002 .788 .003 .003 NGV1 <--- NGV .000 .000 1.000 .000 .000 NGV4 <--- NGV .081 .002 .855 .000 .003 NGV2 <--- NGV .080 .002 .827 .001 .003 NGV3 <--- NGV .077 .002 .766 -.002 .003 lxv Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias CTR5 <--- CTR .000 .000 1.000 .000 .000 CTR1 <--- CTR .095 .003 .980 -.002 .004 CTR3 <--- CTR .097 .003 .820 .002 .004 CTR2 <--- CTR .070 .002 .723 .001 .003 PKQ1 <--- PKQ .000 .000 1.000 .000 .000 PKQ3 <--- PKQ .079 .002 .732 .005 .003 PKQ2 <--- PKQ .086 .002 .642 .008 .004 PKQ4 <--- PKQ .066 .002 .649 -.005 .003 Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias NT <--- PTR .091 .003 .264 -.003 .004 NT <--- DDV .069 .002 .186 .002 .003 NT <--- TTR .073 .002 .173 -.007 .003 NT <--- TNH .072 .002 .179 .001 .003 NT <--- NGV .071 .002 .149 .005 .003 NT <--- CTR .098 .003 .354 .003 .004 PHS <--- NT .062 .002 .764 .004 .003 PKQ <--- NT .062 .002 .750 -.004 .003 PTR4 <--- PTR .031 .001 .772 -.001 .001 PTR6 <--- PTR .035 .001 .743 -.002 .001 PTR1 <--- PTR .037 .001 .736 -.002 .001 PTR2 <--- PTR .044 .001 .627 -.004 .002 PTR5 <--- PTR .045 .001 .646 -.001 .002 DDV1 <--- DDV .036 .001 .812 .001 .001 DDV2 <--- DDV .045 .001 .767 -.002 .002 DDV3 <--- DDV .044 .001 .736 -.001 .002 DDV4 <--- DDV .041 .001 .734 .000 .002 PHS1 <--- PHS .023 .001 .894 -.002 .001 lxvi Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias PHS3 <--- PHS .022 .001 .909 -.001 .001 PHS2 <--- PHS .044 .001 .688 .001 .002 PHS4 <--- PHS .044 .001 .654 .001 .002 TTR3 <--- TTR .036 .001 .760 -.002 .001 TTR4 <--- TTR .038 .001 .728 .001 .002 TTR2 <--- TTR .035 .001 .753 .001 .001 TTR1 <--- TTR .035 .001 .761 .000 .001 TNH2 <--- TNH .035 .001 .844 .001 .001 TNH4 <--- TNH .039 .001 .806 .000 .002 TNH1 <--- TNH .051 .001 .654 .001 .002 TNH3 <--- TNH .056 .002 .599 .000 .002 NGV1 <--- NGV .037 .001 .798 .002 .002 NGV4 <--- NGV .039 .001 .723 -.001 .002 NGV2 <--- NGV .049 .001 .690 -.001 .002 NGV3 <--- NGV .038 .001 .679 -.002 .002 CTR5 <--- CTR .039 .001 .783 .001 .002 CTR1 <--- CTR .042 .001 .772 -.004 .002 CTR3 <--- CTR .047 .001 .656 -.001 .002 CTR2 <--- CTR .048 .001 .606 .000 .002 PKQ1 <--- PKQ .040 .001 .802 -.001 .002 PKQ3 <--- PKQ .044 .001 .682 .000 .002 PKQ2 <--- PKQ .055 .002 .549 .002 .002 PKQ4 <--- PKQ .055 .002 .563 -.005 .002 Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias PTR DDV .018 .001 .012 .001 .001 PTR TTR .016 .000 .029 .000 .001 PTR TNH .013 .000 .028 .000 .001 PTR NGV .021 .001 .010 .001 .001 lxvii Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias PTR CTR .017 .000 .098 -.001 .001 DDV TTR .016 .000 .045 .000 .001 DDV TNH .016 .000 .028 .000 .001 DDV NGV .025 .001 .008 -.001 .001 DDV CTR .020 .001 .007 .002 .001 TTR TNH .012 .000 .024 .000 .000 TTR NGV .016 .000 .030 .000 .001 TTR CTR .015 .000 .023 .000 .001 TNH NGV .017 .000 .010 .000 .001 TNH CTR .012 .000 .020 .000 .000 NGV CTR .022 .001 .029 .001 .001 Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias PTR DDV .076 .002 .053 .005 .003 PTR TTR .088 .003 .172 -.003 .004 PTR TNH .073 .002 .172 -.003 .003 PTR NGV .076 .002 .035 .002 .003 PTR CTR .069 .002 .502 -.002 .003 DDV TTR .070 .002 .209 .000 .003 DDV TNH .074 .002 .135 .000 .003 DDV NGV .071 .002 .024 -.002 .003 DDV CTR .081 .002 .026 .006 .003 TTR TNH .074 .002 .162 .002 .003 TTR NGV .068 .002 .121 .003 .003 TTR CTR .081 .002 .131 .000 .003 TNH NGV .070 .002 .043 .002 .003 TNH CTR .069 .002 .121 .000 .003 NGV CTR .075 .002 .100 .005 .003 lxviii Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias PTR .022 .001 .188 -.001 .001 DDV .041 .001 .306 .000 .002 TTR .021 .001 .152 .000 .001 TNH .019 .001 .141 .001 .001 NGV .050 .001 .405 .003 .002 CTR .028 .001 .203 .001 .001 e41 .025 .001 .073 -.003 .001 e39 .028 .001 .115 -.004 .001 e40 .030 .001 .115 .001 .001 e6 .015 .000 .127 -.001 .001 e7 .013 .000 .123 .000 .001 e8 .015 .000 .133 -.001 .001 e9 .014 .000 .163 .000 .001 e10 .014 .000 .157 -.001 .001 e11 .026 .001 .156 -.003 .001 e12 .024 .001 .164 .000 .001 e13 .024 .001 .189 -.002 .001 e14 .025 .001 .211 -.002 .001 e15 .014 .000 .069 .000 .001 e16 .013 .000 .059 .000 .001 e17 .016 .000 .161 -.001 .001 e18 .015 .000 .158 -.001 .001 e19 .013 .000 .110 .000 .001 e20 .015 .000 .138 -.002 .001 e21 .014 .000 .125 -.001 .001 e22 .012 .000 .101 -.001 .000 e23 .011 .000 .056 -.001 .000 lxix Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias e24 .014 .000 .079 -.001 .001 e25 .017 .000 .146 -.001 .001 e26 .015 .000 .154 -.001 .001 e27 .036 .001 .229 -.004 .001 e28 .031 .001 .266 -.001 .001 e29 .036 .001 .299 -.001 .001 e30 .024 .001 .273 -.001 .001 e31 .018 .001 .127 -.002 .001 e32 .019 .001 .130 .000 .001 e33 .017 .000 .177 -.002 .001 e34 .016 .000 .180 -.002 .001 e35 .024 .001 .144 -.001 .001 e36 .014 .000 .159 -.002 .001 e37 .020 .001 .247 -.003 .001 e38 .017 .000 .237 -.001 .001 Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias NT .090 .003 .564 .030 .004 PKQ .093 .003 .566 -.003 .004 PHS .096 .003 .588 .010 .004 PKQ4 .061 .002 .319 -.003 .002 PKQ2 .060 .002 .305 .005 .002 PKQ3 .060 .002 .468 .002 .002 PKQ1 .064 .002 .645 .000 .003 CTR2 .057 .002 .370 .002 .002 CTR3 .061 .002 .432 .001 .002 CTR1 .064 .002 .598 -.004 .003 CTR5 .061 .002 .614 .003 .002 NGV3 .052 .001 .463 -.002 .002 lxx Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias NGV2 .066 .002 .479 .001 .003 NGV4 .056 .002 .525 .000 .002 NGV1 .059 .002 .638 .004 .002 TNH3 .066 .002 .362 .004 .003 TNH1 .066 .002 .431 .004 .003 TNH4 .063 .002 .651 .001 .003 TNH2 .059 .002 .714 .004 .002 TTR1 .054 .002 .580 .001 .002 TTR2 .052 .002 .568 .003 .002 TTR4 .055 .002 .532 .003 .002 TTR3 .054 .002 .579 -.001 .002 PHS4 .057 .002 .430 .003 .002 PHS2 .060 .002 .475 .003 .002 PHS3 .040 .001 .827 -.002 .002 PHS1 .041 .001 .801 -.003 .002 DDV4 .060 .002 .540 .002 .002 DDV3 .065 .002 .544 .001 .003 DDV2 .068 .002 .590 -.001 .003 DDV1 .059 .002 .661 .002 .002 PTR5 .058 .002 .419 .000 .002 PTR2 .055 .002 .395 -.003 .002 PTR1 .054 .002 .543 -.002 .002 PTR6 .052 .001 .553 -.002 .002 PTR4 .048 .001 .597 .000 .002 lxxi Iteration Negative eigenvalue s Condition # Smallest eigenval ue Diamet er F NTrie s Ratio 0 e 17 -.494 9999.00 0 4600.20 8 0 9999.00 0 1 e 7 -.221 4.030 1801.93 2 20 .491 2 e * 3 -.072 .862 1222.56 9 5 .876 3 e 1 -.082 1.342 831.889 6 .696 4 e 0 73.180 .725 712.291 5 .913 5 e 0 39.770 .731 690.140 1 .672 6 e 0 43.903 .133 681.554 1 1.137 7 e 0 43.803 .070 680.825 1 1.082 8 e 0 43.857 .010 680.812 1 1.013 9 e 0 43.843 .000 680.812 1 1.000 Iterations Method 0 Method 1 Method 2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 9 0 10 0 64 0 11 0 159 0 12 0 173 0 13 0 123 0 14 0 44 0 lxxii Iterations Method 0 Method 1 Method 2 15 0 17 0 16 0 5 0 17 0 4 0 18 0 0 0 19 0 2 0 Total 0 600 0 |-------------------- 951.304 |* 989.430 |* 1027.556 |* 1065.682 |**** 1103.809 |************ 1141.935 |****************** 1180.061 |****************** N = 600 1218.187 |***************** Mean = 1200.317 1256.314 |************ S. e. = 3.315 1294.440 |*********** 1332.566 |****** 1370.692 |** 1408.818 |* 1446.945 |* 1485.071 |* |-------------------- |-------------------- 754.340 |* 764.949 |** 775.558 |****** 786.168 |************ 796.777 |***************** lxxiii 807.386 |****************** 817.995 |****************** N = 600 828.604 |*********** Mean = 812.874 839.213 |******* S. e. = 1.031 849.822 |****** 860.431 |*** 871.040 |** 881.649 |* 892.259 |* 902.868 |* |-------------------- |-------------------- -325.139 |* -229.346 |* -133.552 |*** -37.759 |******** 58.035 |*************** 153.828 |*************** 249.622 |***************** N = 600 345.415 |***************** Mean = 260.906 441.208 |************* S. e. = 8.537 537.002 |********* 632.795 |*** 728.589 |** 824.382 |* 920.176 | 1015.969 |* |-------------------- |-------------------- 36.253 |* lxxiv 70.654 |* 105.056 |** 139.457 |****** 173.858 |*********** 208.259 |************** 242.660 |******************** N = 600 277.061 |**************** Mean = 259.462 311.462 |*************** S. e. = 2.954 345.863 |********** 380.264 |***** 414.665 |*** 449.066 |* 483.467 |* 517.868 |* |-------------------- Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 89 680.812 472 .000 1.442 Saturated model 561 .000 0 Independence model 33 4542.676 528 .000 8.604 Model RMR GFI AGFI PGFI Default model .016 .884 .862 .743 Saturated model .000 1.000 Independence model .073 .395 .357 .372 Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .850 .832 .949 .942 .948 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Model PRATIO PNFI PCFI Default model .894 .760 .847 lxxv Model PRATIO PNFI PCFI Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 Model NCP LO 90 HI 90 Default model 208.812 143.403 282.226 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 4014.676 3803.067 4233.603 Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 2.240 .687 .472 .928 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 14.943 13.206 12.510 13.926 Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .038 .032 .044 .999 Independence model .158 .154 .162 .000 Model AIC BCC BIC CAIC Default model 858.812 881.226 1189.919 1278.919 Saturated model 1122.000 1263.289 3209.095 3770.095 Independence model 4608.676 4616.987 4731.446 4764.446 Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 2.825 2.610 3.067 2.899 Saturated model 3.691 3.691 3.691 4.156 Independence model 15.160 14.464 15.880 15.187 Model HOELTER .05 HOELTER .01 Default model 234 244 Independence model 39 41 Minimization: .071 Miscellaneous: 1.280 Bootstrap: 2.522 Total: 3.873 lxxvi Hình ảnh các mô hình nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh lxxvii

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phat_trien_nuoi_tom_tai_tinh_tra_vinh.pdf
  • pdf680 - QD thanh lap hoi dong DGLA tien si cap DHDN - Lam Thi My Lan.pdf
  • pdfLAM T MY LAN. dong gop moi.pdf
  • pdfLAM T MY LAN. Tom tat luan an tieng anh.pdf
  • pdfLAM T MY LAN. Tom tat luan an tieng viet.pdf
  • pdfLAM T MY LAN. trich yeu luan an.pdf
Luận văn liên quan