Luận án Phương pháp thác triển theo tham số giải phương trình tích phân fredholm và volterra - Fredholm loại hai

(Bản scan) Bằng cách áp dụng phương pháp thác triển theo tham số, luận án đã thu được các kết quả sau: 1. Thiết lập sự tòn tại và duy nhất nghiệm, xây dựng thuật toán giải phương trình tích phân Fredholm loại hai (một nhân và hai nhân) trong không gian L2[a, 6] và đánh giá dược sai số của phương pháp trong việc tìm nghiệm xấp xí. Dtía ra một phương pháp số giải phương trình tích phân Fredholm loại hai (hai nhân) trong không gian Cp[a,fc],í/ > 2. 2. Thiết lập sự tồn tại và duy nhất nghiệm, đề xuất phương pháp lặp giải phương trình tích phân Volterra-Fredholm loại hai trong không gian L2[«, 6] và đánh giá được sai số của phương pháp trong việc tìm nghiệm xấp xí. Dưa ra một phương pháp số giải phương trình tích phân Volterra Fredholm loại hai trong không gian CK[a,6],// > 2. Tiếp theo các kết quả của luận án tác giả nhặn thấy có một số vấn đề có thể tiếp tục nghiên cứu, đó là áp dụng phương pháp thác triển theo tham số để giải: 1. Phương trình tích phân Fredholm loại hai (một nhàn và hai nhàn) trong một số không gian hàm mà hàm cần tìm là hàm nhiều biến. 2. Phương trình tích phân Volterra Fredhom loại hai trong một số không gian hàm mà hàm cần tìm là hàm nhiều biến.

pdf144 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 518 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phương pháp thác triển theo tham số giải phương trình tích phân fredholm và volterra - Fredholm loại hai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phuong_phap_thac_trien_theo_tham_so_giai_phuong_trin.pdf
  • pdfThông tin LA_NTBinh(TA).pdf
  • pdfThông tin LA_NTBinh(TV).pdf
  • pdfTom tat_LA_NTBinh(TA).pdf
  • pdfTom tat_LA_NTBinh(TV).pdf
  • pdfTrích yếu LA_NTBinh.pdf