Luận án Quản trị rủi ro tại quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh

Các biến quan sát độc lập về nhóm yếu tố “Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và cơ chế vận hành” đều nằm ở mức > 4 hoặc > 3 thuộc mức độ “khá đồng ý”. Riêng biến “Cơ cấu tổ chức bộ máy có phù hợp” và “Mức độ phù hợp tổ chức của Quỹ: từ lãnh đạo, đội ngũ chuyên gia, đội ngũ phân tích và hỗ trợ . ” có chỉ số gần ở 2. Như vậy, biến này được đánh giá là có tác động tới hoạt động quản trị rủi ro. Các biến quan sát độc lập về yếu tố “Khách hàng” đều nằm ở mức trên 3 thuộc mức độ “đồng ý”. Riêng biến “Sử dụng vốn đúng mục đích của khách hàng” nằm ở mức dưới 3 có nghĩa là phân vân. Như vậy, theo ý kiến của những người được phỏng vấn đánh giá là yếu tố quan trọng đối với hoạt động quản trị rủi ro. Các biến quan sát độc lập về nhóm nhân tố “Vai trò của ban lãnh đạo” đều nằm ở mức trên 3,5 và gần 4 thuộc mức độ “Đồng ý”.Vậy là biến này được đánh giá có tác động tới hoạt động quản trị rủi ro

pdf207 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản trị rủi ro tại quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: 102010000348209 tại Vietinbank CN Bắc Ninh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300105790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 23/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 07/4/2017. Đại diện bởi Ông: Nguyễn Nhƣ So - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị. Chứng minh thư nhân dân số 125355697 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 26/8/2008. Số tiền cho vay: 94.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Chín tư tỷ đồng). Mục đích vay vốn: Đầu tư xây dựng nhà máy ép dầu Địa điểm xây dựng: xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư (theo Quyết định số 189/QĐ-XDCB ngày 10/01/2017 của Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam) là: 702.479.099.000 đồng. Mục đích sử dụng: Để hoàn vốn đã ứng trước mở L/C, mua dây truyền thiết bị nhà máy ép dầu. Thời hạn cho vay: 05 năm (60 tháng) kể từ ngày giải ngân. 4. Đơn vị vay vốn: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BẮC NINH Địa chỉ: Số 2, đường Ngô Sỹ Liên, P.Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: 0222.3820.148 Fax: Tài khoản số: 1160110313250001 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn-Bắc Ninh Quyết định số 169/UB ngày 30/10/1996 của UBND tỉnh Hà Bắc về việc chuyển Ban quản lý công trình thành Ban quản lý dự án. Đại diện bởi Ông: Nguyễn Trung Thành - Chức vụ: Giám đốc Chứng minh thư nhân dân số 125518102 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 08/7/2009 Quyết định bổ nhiệm số: 1386/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND Thành phố Bắc Ninh. 171 Theo văn bản số 1471/UBND ngày 07/6/2017 của UBND thành phố Bắc Ninh về việc uỷ quyền vay vốn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh. Số tiền cho vay: 36.304.145.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, ba trăm linh bốn triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). Mục đích vay vốn: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nông thôn mới xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh. Mục đích sử dụng: Tiền vay được sử dụng để thực hiện giải phóng mặt bằng (chi trả bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất) dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá Quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh. Thời gian vay: 02 năm (24 tháng) kể từ ngày giải ngân. 5. Đơn vị vay vốn: CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ BẮC SƠN Địa chỉ: Phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0241.3821.332 Fax: 02413.821.551 Tài khoản số: 2561 000 99 88888 tại BIDV Chi nhánh Kinh Bắc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300101644 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 30/12/2005, thay đổi lần thứ 2 ngày 15/6/2016. Mã số thuế: 2300101644 Đại diện bởi Ông: Nguyễn Trung Dũng - Chức vụ: Chủ tịch Công ty Chứng minh thư nhân dân số 125316311 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/5/2005. Số tiền cho vay: 40.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng ch n). Mục đích sử dụng: Tiền vay được sử dụng để thanh toán tiền mua 01 dây chuyền thiết bị đồng bộ cuốn điếu 7.000 – 8.000điếu/phút và đóng bao mềm 500 bao/phút. Tên dự án: Dự án đầu tư thay thế 01 dây chuyền thiết bị đồng bộ cuốn điếu 7.000 ÷ 8.000 điếu/phút và đóng bao mềm 500 bao/phút phục vụ sản xuất thuốc lá điếu. Địa điểm lắp đặt: Tầng 1, Nhà sản xuất chính Công ty Thuốc lá Bắc Sơn, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức vốn đầu tư theo Quyết định số 342/QĐ-TLVN ngày 28/9/2015 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam là: 140.440.445.232 đồng. Chi tiết theo cơ cấu vốn: - Vốn tự có và các nguồn vốn khác của Bên B: 100.440.445.232 đồng. - Vốn vay của Bên A: 40.000.000.000 đồng. Thời hạn cho vay: 10 năm(120 tháng) kể từ ngày giải ngân 6. Đơn vị vay vốn: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC NINH. Địa chỉ: Số 16 đường Nguyên Phi Ỷ Lan, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 172 Điện thoại: 0241.3822416 ; Fax: 02413822415 Tài khoản số: 9552.2.7333477 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh Quyết định thành lập số: 01/UB ngày 06/01/1997 của UBND tỉnh Bắc Ninh Đại diện bởi Ông (Bà): Lê Ngọc Tuyển - Chức vụ: Giám đốc. Quyết định bổ nhiệm số: 252/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 Số tiền cho vay: 20.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng ch n). Mục đích sử dụng: Tiền vay được sử dụng để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 295B. Địa điểm đầu tư: Địa phận TP Bắc Ninh; huyện Tiên Du và TX Từ Sơn Tổng mức vốn đầu tư là: 1.489.116.000.000,0 đồng, trong đó chi phí đền bù, GPMB là: 453.936.000.000,0 đồng Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh. Nhà đầu tư: Công ty TNHH xây dựng đường 295B. Hình thức đầu tư: Hợp đồng BT. Vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư. Thời hạn cho vay: 18 tháng kể từ ngày giải ngân 173 Phụ luc 04: Bảng danh mục phân bổ số lƣợng khách hàng đƣợc phỏng vấn STT Tên khách hàng Địa chỉ Số lƣợng ngƣời đƣợc phỏng vấn 1. Công ty TNHH PT Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng Đồi Pháo Thủ, khu 6, phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 5 2. Công ty TNHH xây dựng đường 295B Trung tâm thương mại Nam Hồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 4 3. Công ty CP Dược phẩm Bắc Ninh Số 21, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 5 4. Sở Giao thông vận tải Số 16, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4 5. Công ty CP Công thương Đông phương Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 5 6. Khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh Số 395, đường Ngô Gia Tự, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4 7. Công ty TNHH Lợi Ích Trung Nhà riêng Ông Nguyễn Văn Ích, khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4 8. Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Bắc Sơn Phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4 9. Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam Số 35, đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4 10. UBND thành phố ( Ban quản lý dự án) Số 2, đường Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4 11. Công ty TNHH Cao Nguyên Tòa nhà xã hội Cao Nguyên 2, đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4 174 12. Công ty CP Phát triển nông thôn Trần Gia Lô 66, đường Trần Huy Liệu, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 4 13. Công ty TNHH xây dựng Lan Hà Thôn Bất Phí - Nhân Hòa - Quế Võ - Bắc Ninh 4 14. Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hiền Khiêm Thôn Đồng - Chi Lăng - Quế Võ - Bắc Ninh 4 15. Công ty xây dựng Sao Minh Thôn Long Khê - Ngọc Xá - Quế Võ - Bắc Ninh 5 16. Công ty CP xây dựng 118 Đồng Xép- Hoàn Sơn- Tiên Du- Bắc Ninh 4 17. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Đức Thôn Hạ Giang- Phú Lâm- Tiên Du- Bắc Ninh 4 18. Công ty giấy Bình Minh Hạ Giang - Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh 4 19. CTy CP Thương Mại & XD Quế Dương Hà Liễu – Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh 5 20. Công ty cổ phần Môi Trường Thuận Thành Ngọc Khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 4 21. Cty TNHH xây dựng Tri Phương Dương Ổ - Phong Khê - TP. Bắc Ninh 4 22. Công ty TNHH Trường Thanh Dương Ổ - Phong Khê - TP. Bắc Ninh 4 23. Công ty cổ phần Nước Thuận Thành Đông Côi - Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 4 24. Công ty xây dựng Minh Nghĩa Nghĩa Chỉ - Minh Đạo - Tiên Du - Bắc Ninh 5 25. Công ty TNHH TM & XD Tuấn Đạt Khu Sơn – Hạp Lĩnh – TP. Bắc Ninh 4 26. Công ty CP xây dựng hạ tầng Ánh Dương Nghi Phúc – An Bình – Thuận Thành – Bắc Ninh 4 27. Công ty đồ gỗ mỹ nghệ Tín Thành 1A4 Khu công nghiệp Đồng Kỵ - TX. Từ Sơn – TP. Bắc Ninh 4 28. Công ty giống Bắc Ninh Lạc Vệ - Tiên Du – Bắc Ninh 4 29. Cty TNHH Đức Anh 236 Ngô Gia Tự - Tiền An –TP. Bắc Ninh 4 30. CTy CP Tư Vấn & XD Thanh Nhàn 291 Nghiêm Thôn – Thị trấn Phố Mới – Quế Võ- Bắc Ninh 4 175 31. Cty sản xuất TM Quang Trung Đa Hội – Châu Khê – Từ Sơn – Bắc Ninh 4 32. Cty TNHH Phong Hào Châu Khê – Từ Sơn – Bắc Ninh 4 33. Cty TNHH sản xuất TM Vạn Thành Dương Ổ - Phong Khê - TP.Bắc Ninh 4 34. Công Ty CP xây dựng & TM Tuấn Thành 308 Ngô Gia Tự - Tiền An- TP.Bắc Ninh 4 35. Xí Nghiệp Giấy Đức Sơn Dương Ổ - Phong Khê - TP.Bắc Ninh 4 36. Công ty CP xây dựng Đáp Cầu 173 Nguyễn Gia Thiều – Tiền An – TP.Bắc Ninh 4 37. Công ty CPTM & đào tạo nhân lực Nam Sơn 156 Nguyễn Gia Thiều – Tiền An – TP.Bắc Ninh 4 38. Cty TNHH cây cảnh Ngọc Bảo Đại Giới Tế - Phú Lâm – Tiên Du – Bắc Ninh 4 39. Doanh nghiệp tư nhân Minh Dung Dương Ổ - Phong Khê - TP.Bắc Ninh 4 40. Công ty TNHH Bông Sen Cụm Công nghiệp Dốc Sắt – Trang Hạ - TX.Từ Sơn – Bắc Ninh 4 41. Công Ty Cổ Phần QC Vân Xá – Cách Bi – Quế Võ- Bắc Ninh 4 Phụ luc 04: Bảng danh mục phân bổ số lƣợng mẫu khảo sát tại các Sở đƣợc phỏng vấn STT Tên Sở Địa chỉ Số lƣợng ngƣời đƣợc phỏng vấn 1. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh 5 2. Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Bắc Ninh 5 3. Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh 10 176 4. Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh 10 5. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh 10 6. Sở Tài nguyên, Môi trường tỉnh Bắc Ninh 10 7. Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh 10 8. Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa 10 Phụ lục 05: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu Biểu đồ tần số Histogram giả định phân phối chuẩn phần dƣ Và có một dạng biểu đồ đặc biệt khác cũng giúp chúng ta khảo sát vấn đề này là biểu đồ Q-Q Plot. Các giá trị kỳ vọng tạo thành một đường chéo, các điểm quan sát thực tế sẽ tập trung sát đường chéo nếu dữ liệu có phân phối chuẩn. Kết quả hồi quy cho thấy Hình Đồ thị P-P plot có các điểm quan sát không phân tán quá xa đường thẳng kỳ vọng. Như vậy, có thể kết luận rằng giả thuyết phân phối chuẩn không bị vi phạm. 177 Đồ thị P-P plot Nguồn: Tác giả luận án Phương sai của phần dư không đổi Đối với hồi quy tuyến tính, biểu đồ phân tán là một phương tiện tốt để đánh giá mức độ phù hợp với phần dư trên trục hoành và giá trị dự đoán trên trục tung. Từ đồ thị Hình Đồ thị phân tán bên dưới cho thấy phần dư phân tán ngẫu nhiên xung quanh đường đi qua tung độ “0” chứ không tạo nên hình dạng nào. Như vậy, có thể kết luận rằng giả định phương sai không đổi của mô hình hồi quy không bị vi phạm. Đồ thị phân tán giả định liên hệ tuyến tính Nguồn: Tác giả luận án 178 Phụ luc 6. Kết quả hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo tổng kết của Quỹ năm 2016, 2017, 2018 (trích báo cáo tổng kết công tác) UBND TỈNH BẮC NINH QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ:14 BC-QĐTPT Bắc Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2016 TRÍCH BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2016 1. Công tác nghiệp vụ bảo lãnh (chuyên môn và quản trị rủi ro) 1.1 Công tác bảo lãnh tín dụng Số tiền bảo lãnh trong năm 2016 là 3,12 tỷ đồng; Số dư bảo lãnh là 18,031 tỷ đồng. Các cán bộ nghiệp vụ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các khách hàng đã được bảo lãnh, kịp thời phát hiện những dấu hiệu rủi ro có thê xảy ra.Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, đã có một số khách hàng được bảo lãnh gặp rủi ro do từ các năm trước, đến nay Quỹ tiếp tục phối họp với các Ngân hàng, cơ quan thi hành án để thực hiện các cam kết bảo lãnh và đôn đốc thu hồi nợ đối với khách hàng Quỹ đã trả nợ thay. 1.2 Công tác bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng và tạm ứng Ngày 05/02/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng bảo lãnh cho Quỹ được thực hiện bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bổ sung chức năng bảo lãnh tạm ứng. Tổng số tiền bảo lãnh là: 24,38 tỷ đồng. Trong đó: Bảo lãnh dự thầu: 0,87 đồng; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 1,47 tỷ đồng; Bảo lãnh tạm ứng: 22,04 tỷ đồng. 1.3 Công tác kiểm tra sau bảo lãnh Trong năm, đã thực hiện kiểm tra 07 khách hàng. Kết quả kiểm tra cho thấy, các khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện thi công các 'công trình theo đúng tiến độ. 2. Công tác nghiệp vụ đầu tƣ (chuyên môn và quản trị rủi ro) 2.1 Đầu tư trực tiếp:02 dự án: - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn và nhà văn hóa khu 179 phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn đã giải phóng mặt bằng và giao đất. - Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Ninh Xá thành phố Bắc Ninh: chuyển Chủ đầu tư của dự án từ UBND thành phố Bắc Ninh sang Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh. Do điều chỉnh quy hoạch nên đang tạm dừng lại. 2.2 Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư. 3. Công tác nghiệp vụ tín dụng và ủy thác (chuyên môn và quản trị rủi ro) Đã thẩm định và giải ngân cho vay 08 dự án với số tiền là 208.115 triệu đông; Thực hiện theo dõi tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã được vay vốn; Đôn đốc thu hồi số tiền 40 tỷ đồng nợ gốc vay của Công ty 295B, điều chỉnh thời gian vay vốn của Sở Giao thông - Vận tải. 4. Công tác Tài chính – Kế toán Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công tác kế toán, thực hiện ghi chép, hạch toán phản ánh đầy đủ kịp thời, chính xác nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng chế độ và chính sách của Nhà nước; Thanh toán tiền lương, phụ cấp và các khoản chi khác cho cán bộ nhân viên Quỹ kịp thời, đảm bảo chế độ; Bố trí nguồn vốn, giải ngân kịp thời cho vay đầu tư, chi trả đên bù giải phóng mặt bằng; Thực hiện quyết toán và nộp thuế đầy đủ đúng hạn; Phối họp với các phòng liên quan kiếm tra đối chiếu số tiền lãi cho vay đầu tư, phí bảo lãnh tín dụng để trình UBND tỉnh cấp bù. II. NHỮNG TỒN TẠI, VƢỚNG MẮC 1. Về hoạt động đầu tƣ: - Phần GPMB: Gặp nhiều khó khăn do một số hộ dân có đất nằm trong Dự án có nhiều yêu sách vượt quá chế độ bồi thường, hỗ trợ của tỉnh nên nhiều lần phải tổ chức vận động, thuyết phục dẫn đến thời gian bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài, ảnh hưỏng đến tiến độ Dự án. - Dự án ĐTXD phường Ninh Xá thành phố Bắc Ninh đã nhận bàn giao tháng 7/2016 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện tiếp đưọ-c: Do tỉnh chỉ đạo các ngành xem xét lại quy hoạch liên quan đến quy hoạch Khu công viên Văn Miếu. - Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh chậm tiến độ: Do phải điều chỉnh kết cấu nhiều lần để đảm bảo nâng được tầng theo chủ trương đã được phê duyệt. 2. Về hoạt động cho vay đầu tƣ: Công tác thu hồi nợ của Công ty TNHH xây dựng đường 295B và của sỏ' Giao 180 thông - Vận tải gặp nhiều khó khăn. 3. Về hoạt động bảo lãnh: - Các ngân hàng thương mại không mặn mà phối họp với Quỹ trong việc bảo lãnh tín dụng và vướng mắc về cơ chế bảo lãnh (phần TSĐB). III. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI - Năng lực của cán bộ nghiệp vụ còn nhiều hạn chế, việc tự học tập để nâng cao nghiệp vụ còn chưa tự giác và thường xuyên. - Việc thực hiện cam kết bảo lãnh còn kéo dài nên các ngân hàng thương mại không muốn phối họp bảo lãnh với Quỹ. - Về tài sản đảm bảo tại Quỹ: Các DN muốn được bảo lãnh tín dụng yêu cầu phải có TSĐB thế chấp, cầm cố tại Quỹ tối thiểu 15% giá trị khoản vay, thực tế DN thiếu TSĐB mới cần Quỹ bảo lãnh để vay vốn ngân hàng. - Việc giải phóng mặt bằng còn chậm do một số nguyên nhân như: Do cơ chế bồi thường của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Từ Sơn bồi thường, hỗ trợ với mức giá gấp 1,5 đến 2 lần so với giá nhà nước, nên việc vận động các hộ có đất bị thu hồi gặp rất nhiều khó khăn; các gia đình vẫn đưa ra nhiều yêu sách nhằm chống đối chủ trương thu hồi đất. IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 1. Đối với Chính phủ: Xem xét sửa đổi Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tế. Nên bỏ quy định có TSĐB tham gia tại Quỹ (vì lý do đã nêu ở phần II, mục 2). 2. Đối với Bộ Tài chính: Ban hành Quy chế, Quy trình nghiệp vụ thẩm định thống nhất để hướng dẫn cho các tỉnh và tố chức tập huấn nghiệp vụ cho các Quỹ. 3. Đối với UBND tỉnh: Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn phối họp chặt chẽ với Quỹ trong công tác bảo lãnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Có cơ chế tạm ứng để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phần đã trả nợ thay đối với các doanh nghiệp bị rủi ro do nguyên nhân khách quan để đủ số vốn điều lệ (30 tỷ đông) cho hoạt động bảo lãnh. Khi nào Quỹ thu được từ doanh nghiệp sẽ hoàn trả cho ngân sách. 181 Phần thứ hai PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM vụ NĂM 2017 Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016, để phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại hạn chế Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 2017 cụ thể như sau: I. Phƣơng hƣớng - Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước. - Thực hiện tốt, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiết kiệm trong chi tiêu Xây dụng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các đoàn thê vững mạnh, tiên tiến. - Giữ mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng nhà nước để hướng dẫn, hỗ trợ, trợ giúp các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn tại Quỹ. - Phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Ban quản lý dự án xây dựng nắm bắt thông tin về kế hoạch đấu thầu để thực hiện bảo lãnh. II. Nhiệm vụ trọng tâm 1.Về công tác Tổ chức - Hành chính - Phối họp với các phòng, ban thực hiện cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang bị thêm tài sản, vật tư, văn phòng phẩm... đầy đủ phục vụ tôt cho hoạt động của cơ quan. Tổ chức cho cán bộ trong cơ quan đi thăm quan nghỉ mát theo đúng chế độ. - Thực hiện đúng chế độ chính sách liên quan đến người lao động như: tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế và các khoản khác theo quy định của nhà nước. - Lập kế hoạch tố chức các khóa đào tạo cán bộ dưới nhiều hình thức khác nhau để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao. 2. Về công tác Kế hoạch - Tài chính - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công tác kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán, thực hiện ghi chép, hạch toán phản ánh đầy đủ kịp thời, chính xác nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng chế độ và chính sách của Nhà nước quy định. - Bố trí nguồn vốn giải ngân kịp thời cho vay đầu tư, đầu tư trựa tiếp. - Phối họp với phòng tín dụng & ủy thác, phòng Bảo lãnh đối chiếu số tiền gốc, lãi, phí bảo lãnh và đôn đốc thu hồi nợ gốc và lãi vay đầy đủ, đúng hạn. - Phối họp phòng Tổ chức - Hành chính mua sắm công cụ dụng cụ, văn phòng 182 phẩm, trang thiết bị cần thiết cho cơ quan. - Rà soát, kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016; chỉnh sửa bổ sung kế hoạch thu chi tài chính năm 2017. 3. Về công tác nghiệp vụ bảo lãnh (chuyên môn và quản trị rủi ro) - Tiếp tục nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn số dư bảo lãnh. - Tiếp tục phối họp cùng Ngân hàng đôn đốc khách hàng thực hiện cam kết nêu trong hợp đồng bảo lãnh đối với khách hàng đã thực hiện trả nợ thay. - Hướng dẫn các thủ tục và tiếp nhận hồ sơ khi có khách hàng đến xin bảo lãnh. - Làm việc với các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư về phối hợp bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng. 4. Về công tác nghiệp vụ đầu tƣ (chuyên môn và quản trị rủi ro) - Đối với dự án Đền Rồng: Tiếp tục hoàn thiện các bước tiếp theo của dự án và tiến hành lựa chọn nhà thầu xây lắp và đấu giá quyền sử dụng đất, triển khai thi công theo kế hoạch. - Đối với dự án phường Đại Phúc: Phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; triển khai các bước của lập Dự án, đấu thầu xây lắp. - Đối với dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sỏ’ làm việc và các hạng mục phụ trợ Quỹ: Triển khai thi công xong toàn bộ công trình - Nghiên cứu các hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp 5. Về công tác nghiệp vụ tín dụng & ủy thác (chuyên môn và quản trị rủi ro) - Nghiên cứu các biện pháp thực hiện thu hồi lãi suất quá hạn còn nợ của Công ty 295B. Đôn đốc thu hồi khoản vay 20 tỷ đồng cùng lãi suất của Sở Giao thông vận tải. - Thẩm định cho vay vốn đối với hồ sơ vay vốn của các khách hàng có nhu cầu vay vốn của Quỹ theo quy định. - Theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị vay vốn. Trên đây là báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh. Nơi nhận: - HĐQL (B/c); - Các phòng, ban; - Lưu: VP, VT. KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trƣong Quang Chiến 183 UBND TỈNH BẮC NINH QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 17/BC-QĐTPT Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2017 TRÍCH BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018 Phần thứ nhất KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2017 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2017 1. Công tác nghiệp vụ bảo lãnh (chuyên môn và quản trị rủi ro) 1.1 Công tác bảo lãnh tín dụng Trong năm 2017, phòng chủ động nắm bắt tình hình các khách hàng còn số dư bảo lãnh. Thực hiện thanh lý 06 hợp đồng bảo lãnh tín dụng đến hạn và trước hạn. Thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay sau bảo lãnh đối với 03 lượt khách hàng. Thực hiện đôn đốc thu hồi nợ và chuẩn bị hồ sơ để tiến hành khởi kiện xí nghiệp giấy Phương Thảo rạ Tòa theo quy định. Phối hợp với Ngân hàng đôn đốc khách hàng trả nợ vay Ngân hàng (Xí nghiệp xây dựng Tuấn Đạt). Tính đến 11/12/2017, số dư bảo lãnh tín dụng là 11.925 triệu đồng (06 lượt khách hàng). 1.2 Công tác bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng Năm 2017 (tính đến ngày 11/12/2017), phòng đã phối họp với các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng cho 13 lượt khách hàng với tổng số tiền bảo lãnh là 12.204 triệu đồng, trong đó: Bảo lãnh dự thầu là 04 lượt khách hàng với số tiền là 290 triệu đồng; bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 05 lượt khách hàng vói số tiền là 1.102 triệu đồng; bảo lãnh tạm ứng là 04 lượt khách hàng với số tiền là 10.812 triệu đồng. Tổng số phí bảo lãnh thu được là 43,53 triệu đồng. Trả lại hồ so đối với 06 lượt khách hàng, trong đó 05 hồ sơ không đủ điều kiện được bảo lãnh, 01 hề sơ khách hàng xin rút lại do số tiền ký quỹ lớn. 184 Thực hiện thanh lý 13 hợp đồng bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng với tổng số tiền là 19.386 triệu đồng (Bao gồm các hợp đồng lũy kế từ năm 2016 còn hạn chuyển tiếp sang). Thực hiện kiếm tra sau bảo lãnh đối với 01 lượt khách hàng. Kết quả kiểm tra cho thấy, khách hàng đảm bảo tiến độ thi công công trình. Tính đến ngày 11/12/2017, số dư bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng là 8.831 triệu đồng (07 lượt khách hàng). Trong đó: Bảo lãnh dự thầu là 02 lượt khách hàng với số tiền: 100 triệu đồng; bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 03 lượt khách hàng với số tiền: 745 triệu đồng; bảo lãnh tạm ứng là 02 lượt khách hàng với số tiền là 7.986 triệu đồng. 2. Công tác nghiệp vụ đầu tƣ (chuyên môn và quản trị rủi ro) 2.1. Đầu tư trực tiếp các dự án. - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn và nhà văn hóa khu phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Son: Phần GPMB đã được UBND Tỉnh giao đất đợt 1 tại Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 30/12/2016, tổng diện tích được giao: 19.492,5 m 2. Thời điểm hiện tại do Quỹ không có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất nên đã chuyển lại dự án cho UBND thị xã Từ Sơn để tổ chức đấu giá QSDĐ và dược UBND tỉnh đồng ý tại văn bản số 1620/UBND- TNMT ngày 26/5/2017. Đến nay, UBND thị xã Từ Sơn đang lập hồ sơ trình đấu giá QSDĐ theo quy định. - Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng CO' sở hạ tầng phường Ninh Xá thành phố Bắc Ninh với tổng mức đầu tư được duyệt là 15.728.430.000 đồng. Tuy nhiên, do có sự điều chỉnh quy hoạch phân khu Công viên Văn Miếu, Nhà tưởng niệm Bác Hồ nên phải dừng lại. - Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Yên Trung tại xã Yên Trung huyện Yên Phong: Đã trình xin giới thiệu địa điểm thực hiện Dự án, được UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì xem xét tại văn bản số 3523/UBND-XDCB vả số 3524/UBND- XDCB ngày 9/10/2017. Đã có văn bản cho phép khảo sát địa điểm, lập quy hoạch xây dựng chi tiết và lập dự án đầu tư khu đô thị mới Yên Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên phong của UBND xã Yên Trung tại công văn số 402/UBND-XD ngày 7/11/2017. Đối với dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng họp BNDIF tại xã Trung Nghĩa và xã Long Châu huyện Yên Phong cũng đã có văn bản 134/TTr- UBND của UBND xã Long Châu, số 88/TTr-UBND của UBND xã Trung Nghĩa ngày 17/11/2017 về việc đề nghị cho phép khảo sát địa điểm, lập quy hoạch xây dựng chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng. 185 2.2. Đầu tư tài sản cố định: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh. Trong năm đã thực hiện được các kết quả như sau: Lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công thi công ngày 16/4/2017. Đến nay, tiến độ đạt được: Thi công xong cơ bản tầng 01 và đang thi công tầng 02. Các hạng mục phụ trợ: Thi công xong nhà bảo vệ, đang tiến hành thi công cổng tường rào, nhà xe theo kế hoạch. Tình hình giải ngân: Tổng số tiền đã giải ngân: 3.936.093.300 đồng Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản số 149a-KL/TƯ ngày 31/10/2017 về việc điều chỉnh phương án tổ chức không gian, quy hạch trục đường Pluyền Quang đoạn từ Lý Thái Tổ đến đường Bình Than, thành phố Bắc Ninh và Công văn số 4365/UBND-XDCB ngày 7/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của ban Thường vụ Tỉnh ủy về Dự án “Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh”. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, Quỹ đã dừng thi công dự án và tiến hành quyết toán toàn bộ kinh phí đã thực hiện. Dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ hoàn công trình sỏ’ Tài chính thẩm định và bố trí vốn cho dự án từ nguồn Ngân sách tỉnh. 3. Công tác nghiệp vụ tín dụng và ủy thác (chuyên môn và quản trị rủi ro) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ vay vốn của các Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn của Quỹ. Trong năm 2017 đã cho vay 04 dự án với số tiền giải ngân là 160,304 tỷ đồng: Thu hồi nợ vay đối với 05 dự án với tổng số tiền 118,115 tỷ đồng. Thu lãi vay số tiền: 178.145.000 đồng Trình UBND tỉnh Quyết định ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ phù hợp với quy định. • Theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các đơn vị vay vốn. 5. Công tác Kế hoạch - Tài chính - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đói tượng và nội dung công tác kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán, thực hiện ghi chép, hạch toán phản ánh đầy đủ kịp thời, chính xác, số liệu thông tin về nghiệp vụ kế toán phát sinh trên các chứng từ, sổ sách và các báo cáo theo đúng chế độ và chính sách của Nhà nước quy định. - Phối họp với Chi cục thuế Thành phố Bắc Ninh thực hiện quyết toán và nộp thuế đầy đủ đúng hạn. - Phối họp với các phòng, sở LĐTBXH trong việc rà soát thanh bảng lưong cho 186 CBCNV quỹ, trình HĐQL, UBND tỉnh. Phối hợp với Cục thuế đối chiếu thuế thu nhập doanh nghiệp, rà soát thu nhập của CBQL, người lao động thu thuế thu nhập cá nhân đảm bảo đúng quy định. Phối họp với sở Tài chính rà soát quyết toán tài chính năm 2016, kế hoạch tài chính năm 2017. Phối hợp với các ngân hàng, doanh nghiệp trong việc thu tiền trả nợ gốc, lãi và giải ngân các dự án cho vay đầu tư, sửa chữa cải tạo cơ quan. Phối họp với Phòng TC-HC rà soát mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm công cụ dụng cụ làm việc; kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng công cụ, vật tư, tài sản và nguồn hình thành tài sản. Rà soát thanh lý công cụ dụng cụ. - Tổ chức triển khai phối hợp với các Phòng ban, lập kế hoạch tài chính năm 2017 đảm bảo đúng Điều lệ, quy chế, quy trình của Quỹ, các quy định khác liên quan sao cho sát thực với thực tế. - Phối hợp vói phòng Tín dụng - ủy thác để bố trí nguồn vốn cho các doanh nghiệp vay và phối họp với ngân hàng trong việc thu hồi vốn vay của các doanh nghiệp khi đến hạn. - Phối họp với các phòng liên quan kiểm tra đối chiếu số tiền lãi cho vay đầu tư, phí bảo lãnh tín dụng để trình UBND tỉnh cấp bù. II. NHỮNG TỒN TẠI, VƢỚNG MẮC Mặc dù đạt được kết quả trên, song trong quá trình hoạt động, Quỹ đã có một số khó khăn, tồn tại sau* 1. Về nghiệp vụ bảo lãnh Chưa thực hiện khởi kiện xí nghiệp giấy Phương Thảo ra Tòa Nguyên nhân: Do chưa có kết luận của Đoàn Thanh tra về hồ sơ xí nghiệp giấy Phương Thảo. 2. Về nghiệp vụ Tín dụng & ủy thác Các Doanh nghiệp chưa thực hiện việc trả lãi vay cho Quỹ. Quỹ đã báo cáo và kiến nghị với UBND tỉnh và UBND tỉnh đã có văn bản giao cho Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua. Nguyên nhân: Hiện nay dự án đường 295B chưa quyết toán xong nên sở GTVT chưa có kinh phí để trả lãi cho Quỹ, Công ty 295B đang chờ chính sách hỗ trợ của tỉnh. Các doanh nghiệp điều chỉnh lãi suất vay vốn lên 7%/năm, Quỹ đã nhiều lần làm việc và đôn đốc bằng văn bản nhưng một số Công ty chưa thực hiện theo yêu cầu của Quỹ mà trông chờ vào chính sách hỗ trợ của tỉnh. 187 3. Về nghiệp vụ Kế hoạch - Tài chính - Công tác kiểm tra, rà soát tài sản công cụ dụng cụ chưa chủ động còn để kéo dài thòi gian thanh lý. - Công tác báo cáo định kỳ đôi khi còn chậm so với tiến độ đề ra. - Tham mưu kế hoạch tài chính cho lãnh đạo Quỹ chưa nhiều. Phần thứ hai PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018 Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2017, để phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm còn tồn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 2018 cụ thể như sau: I. Phƣơng hƣớng - Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước. - Thực hiện tốt, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiết kiệm trong chi tiêu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh, tiên tiến. - Tích cực phối hợp với các ngân hàng thương mại, các sở, ban, ngành có liên quan, các cấp chính quyền địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ, trợ giúp các doanh nghiệp, các khách hàng có nhu cầu bảo lãnh. Phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, sở Kế hoạch và Đầu tư, các Ban quản lý dự án nắm thông tin về kế hoạch đầu tư XDCB của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; kế hoạch đấu thầu để thực hiện bảo lãnh. II. Nhiệm vụ trọng tâm 1. Về công tác Tổ chức - Hành chính - Phối hợp với các phòng, ban thực hiện mua sắm trang bị thêm tài sản, trang bị đồng phục, công cụ lao động và các đồ dùng vật tư, văn phòng phẩm... đầy đủ phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan. Tổ chức cho cán bộ trong cơ quan đi thăm quan nghỉ mát theo đúng chế độ. - Thực hiện đúng chế độ chính sách liên quan đến người lao động như: tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản khác theo quy định của nhà nước. - Lập kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo cán bộ dưới nhiều hình thức khác nhau để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao. - Chủ trì phối hợp với các phòng, ban tham mưu cho lãnh đạo Quỹ kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy của Quỹ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp. Tham mưu cho lãnh đạo Quỹ báo cáo HĐQL trình UBND tỉnh sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 188 của Quỹ. - Tham mưu cho lãnh đạo Quỹ kiện toàn các chức danh lãnh đạo các phòng, ban. Thực hiện rà soát, đánh giá, quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. - Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn với nhiều hình thức như: ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng (nhân ngày 3/2), tổ chức gặp mặt thân mật trong ngày kỷ niệm Quốc tế phụ nữ (ngày 8/3), ngày 27/7, ngày 20/10... 2. Về công tác Kế hoạch - Tài chính - Bố trí sử dụng nguồn vốn cho các hoạt động của Quỹ được kịp thời, hợp lý và hiệu quả. - Phối hợp với phòng Đầu tư quyết toán xây dựng trụ sở cơ quan theo quy định. - Phối họp với Phòng Tín dụng - ủy thác và Phòng Bảo lãnh tín dụng đối chiếu số tiền gốc, lãi, phí bảo lãnh và đôn đốc thu hồi nợ gốc và lãi vay đầy đủ đúng hạn. - Phối hợp với Phòng TC-HC thực hiện việc mua sắm CCDC, văn phòng phẩm, trang thiết bị cần thiết cho cơ quan; thực hiện kiểm kê công cụ dụng cụ, tài sản định kỳ hàng năm. - Rà soát, kiểm ta đánh giá thực hiện kế hoạch quý, 6 tháng, năm; chỉnh sửa, bổ sung ké hoạch thu chi tài chính năm 2018, quyết toán năm 2017. - Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ báo cáo theo quy định hiện hành. Cung cấp thông tin cần thiết cho cấp trên và cơ quan chức năng theo quy định và đột xuất theo yêu cầu thực hiện quyết toán thu, chi tài chính và công khai tài chính theo quy định. - Nâng cao trình độ nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu, học tập các văn bản chính sách chế độ của Nhà nước, các quy chế, quy trình để áp dụng vào công việc được chính xác, đúng quy định. 3. Về công tác nghiệp vụ bảo lãnh (chuyên môn và quản trị rủi ro) - Nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng còn số dư bảo lãnh. - Thực hiện thanh lý các hồ sơ bảo lãnh đến hạn. - Xây dựng kế hoạch kiểm tra sau bảo lãnh và thực hiện kiểm tra theo kế hoạch. - Đôn đốc thu hồi nợ và làm thủ tục khởi kiện Xí nghiệp giấy Phương Thảo ra Tòa. - Hướng dẫn và tiếp nhận các hồ sơ đề nghị bảo lãnh. - Phối họp các Ban quản lý, các chủ đầu tư nắm thông tin tình hình đấu thầu để thực hiện bảo lãnh. 4. Về công tác nghiệp vụ đầu tư (chuyên môn và quản trị rủi ro) 189 4.1 Đầu tư trực tiếp: a) Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn và nhà văn hóa khu phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Son, Quỹ sẽ tham gia đấu giá QSDĐ với tư cách Nhà thầu. b) Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng họp BNDIF tại xã Trung Nghĩa và xã Long Châu; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Yên Trung tại xã Yên Trung huyện Yên Phong: Quỹ sẽ tiến hành việc tổ chức lập Quy hoạch chi tiết và tham gia đấu thầu Nhà đầu tư. 4.2 Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh. - Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán công trình theo quy định. - Tham gia đấu giá QSDĐ nếu UBND tỉnh tổ chức đấu giá. 5.Về công tác nghiệp vụ tín dụng & ủy thác (chuyên môn và quản trị rủi ro) - Thực hiện giải ngân và kiếm tra, giám sát sử dụng vốn vay của Công ty Cao Nguyên; Công ty Dabaco. - Kiếm tra, giám sát sử dụng vốn vay số còn lại chưa chi trả hết của UBND thành phố Bắc Ninh. - Đôn đốc thu nợ lãi vay của các khách hàng vay vốn của Quỹ. -Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ vay vốn của các khách hàng có nhu cầu vay vốn của Quỹ. Theo dõi nam bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị vay vốn. Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, các dự án được vay vốn. Trên đây là báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh. Nơi nhận: - HĐQL (B/c); - Các phòng, ban; - Lưu: VP, VT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trƣơng Quang Chiến 190 UBND TỈNH BẮC NINH QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỀN Số:07 /BC-QĐTPT TRÍCH BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM vụ NĂM 2019 Phần thứ nhất KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018 1. Công tác Bảo lãnh (chuyên môn và quản trị rủi ro) 1.1 Công tác Bảo lãnh tín dụng Tích cực nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng còn số dư bảo lãnh. Thực hiện thanh lý 01 hợp đồng bảo lãnh tín dụng đến hạn. Thực hiện đôn đốc thu hồi nợ và nộp án phí, thực hiện các thủ tục khởi kiện Xí nghiệp giấy Phương Thảo theo quy định. Tính đến 17/12/2018, số dư bảo lãnh tín dụng là 10.500 triệu đồng với 05 lượt khách hàng. 1.2 Công tác bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng và tạm ứng Trong 11 tháng đầu năm 2018, phòng đã phối họp với các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện bảo lãnh cho 08 lượt khách hàng với tổng số tiền bảo lãnh là 14.800 triệu đồng đạt 123,3% so với kế hoạch, trong đó: Bảo lãnh dự thầu là 02 lượt khách hàng với số tiền là 144 triệu đồng; bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 04 lượt khách hàng với số tiền là 1.156 triệu đồng; bảo lãnh tạm ứng là 02 lượt khách hàng với số tiền là 13.500 triệu đồng; gia hạn 01 hợp đồng bảo lãnh tạm ứng. Tổng số phí bảo lãnh thu được là 82,275 triệu đồng đạt 182,83% so với kế hoạch. Đã trả lại 01 hồ sơ đề nghị BLDT không đủ điều kiện. Thực hiện thanh lý 13 hợp đồng bảo lãnh với tổng số tiền là 14.927 triệu đồng (Bao gồm các hợp đồng lũy kế từ năm 2016 còn hạn chuyển tiếp sang). Tính đến ngày 17/12/2018, số dư bảo lãnh là 13.080 triệu đồng (08 lượt khách hàng). Trong đó: bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 07 lượt khách hàng với số tiền: 2.080 triệu đồng; bảo lãnh tạm ứng là 01 lượt khách hàng với số tiền là 11.000 triệu đồng. 1.3 Công tác kiểm tra sau bảo lãnh Đã lập kế hoạch kiểm tra sau bảo lãnh trình Giám đốc Quỹ và thực hiện kiêm tra 11 lượt khách hàng theo kê hoạch đã được phê duyệt. Phôi họp với Ban kiếm soát CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2018 191 trong việc kiểm tra các hồ sơ đề nghị bảo lãnh theo các quy chế, quy trình của Quỹ. 2. Công tác đầu tƣ (chuyên môn và quản trị rủi ro) 2.1 Đầu tư trực tiếp: Trong năm đã tìm kiếm và xúc tiến thực hiện 05 dự án. Trong đó: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn và Nhà văn hóa khu pho Đền Rồng, phường Đĩnh Bảng, thị xã Từ Sơn: Quỹ đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và giao lại cho UBND thị xã Từ Sơn tố chức đấu giá quyền sử dụng đất; Đen nay kết quả trúng đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt với số tiền 79,369 tỷ đồng; Quỹ đang phối họp với Sở Tài chính, UBND thị xã và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án thu hồi vốn. Đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư đối với các dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp BNDIF tại xã Trung Nghĩa và xã Long Châu và Dự án đẩu tư xây dựng khu đô thị mới Yên Trung tại xã Yên Trung huyện Yên Phong: Đưa dự án vào danh mục các dự án chuyến đối mục đích sử dụng đất trồng lúa, các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội năm 2018 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kì họp thứ 6, khóa XVIII; Tố chức đo đạc xong bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và phục vụ lập quy hoạch chi tiết TL1/500. Dự án Quản ỉý và khai thác Trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống Châu cầu: Quỹ dự kiến và đã làm việc với HTX Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An (đơn vị tìm kiếm dự án và đề nghị UBND tỉnh giới thiệu địa điểm lập dự án) để cùng họp tác đầu tư. Nhưng do bên đối tác chưa có điều kiện thực hiện tiếp nên dự án tạm thời dừng lại. Dự án đầu tư Bến xe, bãi đô xe tĩnh và kinh doanh dịch vụ thành phố Bắc Ninh: Quỹ dự kiến và đã làm việc với Công ty TNHH Dương Tuấn (đơn vị đã được UBND tỉnh giới thiệu địa điểm lập dự án) để họp tác đầu tư. Nhưng đến tháng 6/2018 phía Công ty TNHH Dương Tuấn trả lời không hợp tác với Quỹ nữa. 2.2 Cải tạo nâng cấp trụ sở cũ Quỹ (đường Huyền Quang) Đã có quyết định phê duyệt quyết toán và thanh toán vốn đầu tư theo quy định; Hoàn thành khâu bàn giao Trụ sở (đất đai, tài sản trên đất) cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số văn bản số 1641/UBND-XDCB ngày 18/5/2018. 2.3 Công tác tín dụng và ủy thác (chuyên môn và quản trị rủi ro) Trong năm 2018, không thực hiện giải ngân cho vay được dự án nào do các điều 192 kiện khách quan; Thực hiện quản lý, theo dõi 05 khách hàng có dư nợ gốc cho vay của Quỹ với số dự nợ là 201.904 triệu đồng; Thu hồi nợ gốc vay đến hạn của Công ty Cao Nguyên và Công ty Thuốc lá Bắc Sơn với tổng số tiền 8,4 tỷ đồng; Thu lãi vay của Công ty Cao Nguyên tổng số tiền 1.186 triệu đồng. Tham mưu cho lãnh đạo Quỹ trong việc phối họp với các Sở, ngành báo cáo và trình UBND về việc giải quyết các kiến nghị về hỗ trợ lãi suất vay vốn của các doanh nghiệp: Công ty CP tập đoàn Dabaco, Công ty Dược Phẩm Bắc Ninh, Công ty thuốc lá Bắc Son. Ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh lãi suất vay vốn của 3 doanh nghiệp theo quyết định của UBND tỉnh, đồng thời tính toán lãi suất vay vốn của 3 doanh nghiệp đề nghị Sở Tài chính cấp bù lãi suất cho Quỹ với số tiền trên 15 tỷ đồng. Theo dõi đôn đốc, họp bàn tìm biện pháp thu hồi lãi suất của Công ty 295B và Sở Giao thông vận tải. Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị vay vốn. 3. Công tác Kế hoạch - Tài chính Thanh toán tiền luơng, phụ cấp và các khoản chi khác cho cán bộ, nhân viên Quỹ; Thực hiện tạm ứng tiền lương kinh doanh cho CBCNV và đã thực hiện thanh toán 60% lương kinh doanh cho NLĐ và 20% lương còn lại 9 tháng cho CBQL. Rà soát, đánh giá kết quả quý 1, 2, 3 và ước thực hiện năm 2018 và xây dựng kế hoạch tài chính năm 2019. Phối hợp với Chi cục thuế thành phố đối chiếu thuế thu nhập doanh nghiệp, rà soát thuế thu nhập cá nhân của CBQL, người lao động đảm bảo đúng quy định. Dự kiến nộp thuế doanh nghiệp đến năm 2018 tạm tính 524.635.022đ; Thu hộ thu thuế thu nhập cá nhân năm 2017 trong tháng 3 và tháng 8/2018 hơn 110 triệu đồng Làm việc với Sở Tài chính về quyết toán tài chính năm 2017, kế hoạch tài chính năm 2018. Phối hợp với các ngân hàng, doanh nghiệp trong việc thu tiền trả nợ gốc, lãi và giải ngân các dự án sửa chữa cải tạo cơ quan; Thu phí bảo lãnh theo quy định; Bố trí nguồn vốn cho các doanh nghiệp vay và phối họp với ngân hàng trong việc thu hồi vốn vay của các doanh nghiệp khi đến hạn. phí bảo lãnh. Thực hiện rà soát và mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm công cụ dụng cụ làm việc; Kiếm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng công cụ, vật tư, tài sản và nguồn hình thành tài sản, thanh lý công cụ dụng cụ. Kết quả thực hiện thu chi tài chính đến ngày 15/12/2018: Doanh thu: 29.075 triệu đồng, đạt 107% kế hoạch; Chi phí quản lý bao gồm cả lương kế hoạch đã thực hiện 193 5.636 tỷ đạt 74% (còn 1.700 triệu đồng tiền lương và chi khác chưa chi). Tham mưu cho Hội đồng quản lý sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ. II. NHỮNG TỒN TẠI, VƢỚNG MẲC Mặc dù đạt được kết quả trên, song trong quá trình hoạt động, Quỹ đã có một số khó khăn, tồn tại sau: 1. Về nghiệp vụ bảo lãnh Chưa thực hiện thanh lý 04 hồ sơ đến hạn do chủ đầu tư chưa xác nhận hết hiệu lực của thư bảo lãnh. Hoạt động bảo lãnh tín dụng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng gặp nhiều khó khăn liên quan đến tài sản đảm bảo của khách hàng tại Quỹ do Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thế về quy định tài sản đảm bảo đối với bảo lãnh tín dụng và theo Công văn số 721/STC-TCDN ngày 09/7/2018 của sỏ’ Tài chính tỉnh Bắc Ninh về việc thẩm định kế hoạch tài chính năm 2018 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh đề nghị Quỹ thực hiện bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng phải có tài sản thế chấp hoặc phải ký quỹ đủ 100% giá trị bảo lãnh đối với khách hàng được bảo lãnh. 3. Về nghiệp vụ Tín dụng & Ủy thác Quỹ là tổ chức tài chính của tỉnh, hoạt động theo mô hình Ngân hàng chính sách không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triến vốn. Do vậy việc thực hiện cho vay phải đảm bảo các quy định chặt chẽ tránh thất thoát vốn và tài sản của nhà nước. Các doanh nghiệp và dự án vay vốn phải đủ điều kiện về đối tượng, phải có phương án đảm bảo thu hồi vốn, phải có tài sản đảm bảo nghĩa vụ trả nợ theo quy định. Do vậy, việc lựa chọn, xem xét cho vay cần cẩn trọng, chặt chẽ đảm bảo các quy định. Tính đến nay, số tiền lãi vay cho dự án đường TL295B chưa thu được là 5.363.788.667 đồng, trong đó: của Công ty 295B là 3.381.566.667 đồng; của Sở Giao thông vận tải là 1.982.222.000 đồng. Quỹ đã rất nhiều lần cùng với Sở Giao thông vận tải mời làm việc trực tiếp và đôn đốc bằng văn bản đối với Công ty 295B yêu cầu thanh toán số tiền nợ trên, nhưng phía Công ty 295B không họp tác, và không thực hiện. Do vậy đến nay chưa thu hồi được số tiền trên. Quỹ chưa chủ động được việc thực hiện tìm kiếm, lựa chọn các dự án tốt đe cho vay. Thời gian thẩm định hồ sơ, thẩm định dự án còn chậm. 4. Về công tác Kế hoạch - Tài chính Công tác kiểm tra, rà soát tính và cập nhật thuế TNDN, thu nhập cá nhân trên phần mềm nộp thuế còn chưa kịp thời. 194 Công tác báo cáo định kỳ đôi khi còn chậm so với tiến độ đề ra. Tham mưu kế hoạch tài chính cho lãnh đạo quỹ chưa nhiều. 5. Về nghiệp vụ Đầu tƣ Do Quỹ mới thành lập, năng lực kinh nghiệm còn hạn chế nên việc cạnh tranh đế tìm kiếm các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn nhiều hạn chế. Đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất: đây là lĩnh vực đầu tư "bất động sản" nó không nằm trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội mà Quỹ được đầu tư nhưng Quỹ có thể đầu tư thông qua việc góp vốn với nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư phần xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua hợp đồng họp tác kinh doanh (BCC) và phân chia lợi nhuận hoặc sản phẩm (các lô đất) theo thông tư 200/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Đối với các dự án thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: bao gồm dự án có sử dụng đất và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Quỹ không thể tham dự thầu với tư cách là Nhà đầu tư tham dự thầu hoặc Nhà đầu tư liên doanh để tham dự thầu. Nếu Quỹ muốn đầu tư các dự án ppp (dự án BT) và dự án có sử dụng đất thuộc diện "đấu thầu nhà đầu tư" thì phải họp tác đầu tư với Doanh nghiệp khác đủ năng lực thông qua hợp đồng họp tác kinh doanh (BBC) với vai trò là đối tác về tài chính. Hiện nay, Quỹ sẽ tập trung thực hiện đầu tư theo hình thức này. Tuy vậy các hình thức này cũng rất khó thực hiện do các nhà đầu tư, các doanh nghiệp không muốn đầu tư chung đụng, ràng buộc với Nhà nước (Quỹ) và e ngại việc phân chia lợi nhuận nên việc tìm kiếm doanh nghiệp đủ năng lực để họp tác gặp rất nhiều khó khăn. Phần thứ hai PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM vụ NĂM 2019 Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2018, để phát huy những uư điểm và khắc phục nhũng nhược điểm còn tồn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 2019 cụ thê như sau: I. Phƣơng hƣớng Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước. Xây dụng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh, tiên tiến. Thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu 195 Tích cực phối họp với các ngân hàng thương mại, các sở, ban, ngành có liên quan, các cấp chính quyền địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ, trợ giúp các doanh nghiệp, các khách hàng có nhu cầu bảo lãnh, vay vôn. II. Nhiệm vụ trọng tâm 1. Về công tác tổ chức - Hành chính Phối hợp với các phòng, ban thực hiện cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang bị thêm tài sản, trang bị đồng phục, công cụ lao động và các đồ dùng vật tư, văn phòng phẩm... đầy đủ phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan. Tố chức cho cán bộ trong cơ quan đi thăm quan nghỉ mát theo đúng chế độ. Thực hiện đúng chế độ chính sách liên quan đến người lao động như: tiền lưong, tiền công, bảo hiếm xã hội, bảo hiếm y tế và các khoản khác theo quy định của nhà nước. Lập kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo cán bộ dưới nhiều hình thức khác nhau đế nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao. Thực hiện tổ chức Hội nghị thường niên các Quỹ đầu tư phát triển các địa phưong năm 2019 mà Quỹ đầu tư phát triể tỉnh Bắc Ninh đăng cai. Đề nghị UBND tỉnh cho phép Quỹ thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng về tài sản đảm bảo theo Quy chế Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng của Quỹ đầu tu phát triển tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ- HĐQL ngày 19/12/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ. Cho phép Quỹ chủ động trong việc tìm kiếm lựa chọn khách hàng, dự án tốt để cho vay đầu tu; Xây dựng, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy trình nghiệp vụ về cho vay đầu tư theo hướng đon giản hoá giảm thiểu các thủ tục, đảm bảo các quy định và phù hợp với thực tế. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành đơn vị liên quan Phối hợp tốt với Quỹ để thu hồi nợ đến hạn, thu hồi lãi suất vay vốn của các đơn vị đầy đủ kịp thời; Chỉ đạo và xử lý thu hồi số tiền lãi vay của Công ty 295B và Sở Giao thông vận tải, cấp bù lãi suất vay vốn của 3 đơn vị: Công ty CP tập đoàn DABACO, Công ty Thuốc lá Bắc Son và Công ty cp Dược phẩm Bắc Ninh; Yêu cầu các đơn vị vay vốn chấp hành đúng chế độ chính sách theo quy định và cho phép Quỹ áp dụng mọi biện pháp để thu hồi vốn và lãi vay cho Quỹ. Cho phép Quỹ đầu tư các dự án nằm trong danh mục lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tỉnh ban hành theo hình thức "hợp đồng hợp tác kinh doanh (BBC)" đế 196 thực hiện chức năng đầu tư theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ giao chỉ tiêu biên chế hàng năm cho Quỹ. Trên đây là báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh. Ban điều hành Quỹ trân trong báo cáo Hội đồng quản lý xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./ Nơi nhận: -HĐQL (B/c); -Các phòng, ban; - Lưu: VP, VT. Trƣơng Quang Chiến KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_quan_tri_rui_ro_tai_quy_dau_tu_phat_trien_tinh_bac_n.pdf
  • pdfTrichyeu_NguyenVietGiang.pdf
Luận văn liên quan