Luận án Sử dụng tài liệu lưu trữ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam

Nhằm xây dựng luận cứ định hướng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu lưu trữ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, luận án đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu như sau: - Luận giải mục đích, ý nghĩa và nội dung của hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tài liệu lưu trữ có giá trị về nhiều mặt và các giá trị đó phải được phát huy phục vụ cho phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong các cơ quan hành chính nhà nước, tài liệu lưu trữ là một nguồn thông tin có giá trị đặc biệt, là một trong những điều kiện cơ bản để bảo đảm hoạt động của cơ quan. Do vậy, vấn đề sử dụng tài liệu lưu trữ phải được nhận thức đúng và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin cho hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

pdf193 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Sử dụng tài liệu lưu trữ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ện tử được hình thành phổ biến và với khối lượng ngày càng lớn với xu hướng thay thế nhiều loại văn bản giấy tờ ở dạng bản in. Thực tế đó đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết đối với cả công tác văn thư và công tác lưu trữ. Các cơ quan hành chính nhà nước vừa là nơi hình thành tài liệu, là nguồn bổ sung tài liệu chủ yếu, vừa là đối tượng sử dụng tài liệu của Phông lưu trữ nhà nước Việt Nam nên có vai trò quan trọng đối với chất lượng tài liệu nói chung và hiệu quả sử dụng tài liệu lưu trữ nói riêng. Với phạm vi nghiên cứu và khả năng của tác giả, kết quả của luận án mới dừng ở mức độ chỉ ra sự cần thiết của việc sử dụng tài liệu lưu trữ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, thực trạng sử dụng tài liệu lưu trữ chưa hiệu quả, chưa đáp ứng các yêu cầu của nền hành chính nhà nước hiện nay và đề xuất các định hướng, giải pháp để kịp thời 161 từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu lưu trữ trong cơ quan hành chính nhà nước hiện nay, trước khi thực trạng trở nên khó giải quyết hơn nữa. Trong điều kiện thực tiễn cũng như xu hướng phát triển của hoạt động hành chính nhà nước nói chung và công cụ thông tin tài liệu hỗ trợ hoạt động hành chính nhà nước nói riêng trong bối cảnh thời đại trong nước và thế giới, cần phải tiếp tục nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nội dung của luận án như mô hình tổ chức cơ quan lưu trữ theo hướng tập trung, kết nối, chia sẻ nguồn lực thông tin, tránh tình trạng cát cứ, rời lẻ, vừa trùng lắp vừa thiếu thông tin, không bảo đảm cung cấp kịp thời, thuận tiện. Để làm được việc này, cần nghiên cứu cách thức tổ chức thông tin tài liệu trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia có khả năng tập hợp và tạo lập các dịch vụ khai thác sử dụng thông tin tài liệu lưu trữ như các hệ thống thông tin về các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, các thông tin chuyên môn chuyên ngành như địa chính, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, nông nghiệp, khí tượng thủy văn, khoa học công nghệ, một cách nhanh chóng, khắc phục khoảng cách về không gian, thời gian. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý đến cảnh báo của Tổ chức UNESCO từ những năm đầu của thế kỷ XXI về việc thế giới đang đối mặt với nguy cơ căn bệnh “alzheimer về thông tin” nếu không lường trước được các mặt trái của công nghệ; nếu việc số hóa, việc ứng dụng công nghệ không tính đến các khả năng duy trì, kế thừa các sản phẩm công nghệ thế hệ trước sẽ có thể làm mất đi nguồn sử liệu gốc bởi vật mang tin cũng chính là một loại thông tin, ký ức thế giới không thể thiếu các di sản tư liệu ở dạng vật mang tin truyền thống./. 162 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 1. Luận văn Thạc sỹ Lưu trữ và Quản trị văn phòng "Nghiên cứu, xây dựng bảng thời hạn bảo quản mẫu tài liệu phông Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương", năm 2006. 2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Nghiên cứu, xây dựng một số quy trình nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ”, năm 2011. 3. Bài báo “Về công tác văn thư, lưu trữ hiện nay”, Tạp chí Quản lý nhà nước, tháng 10/2013. 4. Bài báo “Giới thiệu bộ công cụ quản lý hồ sơ cho quản trị tốt”, Tạp chí Quản lý nhà nước, tháng 5/2016. 5. Bài báo “Xác định các tiêu chí cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng tài liệu lưu trữ trong quản lý hành chính nhà nước”, Tạp chí Quản lý nhà nước, tháng 11/2016. 6. Bài báo “Sử dụng tài liệu lưu trữ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước”, Tạp chí Quản lý nhà nước, tháng 8/2017. 163 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 1. Nguyễn Trọng Biên (2013), “Tác động của toàn cầu hóa đối với hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ ở Việt Nam”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (Số 7), tr. 10. 2. Nguyễn Thị Thuý Bình (2009), “Hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của một số nước trên thế giới và một số đề xuất đối với Lưu trữ Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hà Nội, tr. 186 – 187. 3. Bộ Nội vụ (2013), Quyết định số 2367/QĐ-BNV ngày 31/12/2013 ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. 4. Yvon Chan (2008), “Kinh nghiệm của Lưu trữ Quốc gia Singapore trong việc bảo quản an toàn và phổ biến tài liệu lưu trữ”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Hà Nội, tr. 42 – 53. 5. Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn Thâm (1990), Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ, NXB Đại học và GDCN, Hà Nội. 6. Chiavo-campo, P.S.A. Sundaram (2003), Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh, Ngân hàng phát triển Châu Á phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia dịch và xuất bản. 7. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (2008), Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế. 8. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (2007-2011), Hồ sơ xây dựng Luật lưu trữ. 9. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (2012), Các công trình nghiên cứu khoa học của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước từ 1962 đến 2012, Kỷ yếu Hội thảo khoa học. 164 10. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Chi nhánh khu vực Đông Nam Á thuộc Hội đồng lưu trữ quốc tế SARBICA (2014), Tính xác thực của tài liệu lưu trữ điện tử, Kỷ yếu hội thảo khoa học. 11. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (2011-2015), Hồ sơ xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 -2020 ngành văn thư, lưu trữ và số liệu báo cáo thống kê hàng năm. 12. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (2015), Hồ sơ đề nghị công nhận Châu bản triều Nguyễn- Di sản tư liệu thế giới của UNESCO. 13. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (2015), Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan – thực trạng và giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học. 14. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (2015), Hồ sơ Hội nghị tổng kết thi hành Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư. 15. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, (2015), Hồ sơ Hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật lưu trữ. 16. Đỗ Đức Cường (2001), Xây dựng chuẩn hóa thông tin hành chính hệ thống chính quyền các cấp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Bộ Nội vụ. 17. Đỗ Đức Cường (2003), Nghiên cứu thông tin của ngành phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Bộ Nội vụ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Bộ Nội vụ. 18. Lã Thị Duyên (2010), Công tác lưu trữ trong điều kiện cải cách nền hành chính nhà nước, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành chính công, Học viện Hành chính, Hà Nội. 19. Trần Duy Đoa (2002), Nghiên cưú quy trình thu thập, xử lý, khai thác thông tin trong hệ thống thông tin Bộ Nội vụ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Bộ Nội vụ. 20. Nguyễn Cảnh Đương (2002), Nghiên cứu đổi mới công tác khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ ở các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Đề tài khoa học cấp bộ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. 21. Nguyễn Cảnh Đương, Nguyễn Minh Sơn (2007), “Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ, (Số 2), tr. 16. 165 22. Mayda Perez Gacia (2008), “Công tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại tỉnh Ciego de Avila - Cuba”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Hà Nội, tr. 86. 23. PSG.TS. Nguyễn Hữu Hải chủ biên (2014), Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật. 24. PGS. Nguyễn Văn Hàm (2011), “Trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc lập hồ sơ công việc đã giải quyết xong”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (Số 1), tr. 24. 25. Lâm Thu Hằng (2012), “Một số suy nghĩ về vai trò của lãnh đạo văn phòng cấp bộ trong việc tổ chức quản lý công tác văn thư và lưu trữ”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (Số 10), tr. 6. 26. TS. Nguyễn Văn Hậu chủ biên (2015), Kỹ năng nghiệp vụ hành chính, NXB Lao động. 27. Nguyễn Ngọc Hiến, Trần Đình Huỳnh (2004), Lý luận chính trị - hành chính, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 28. Đoàn Thị Hòa (2013), “Đổi mới chương trình đào tạo nguồn nhân lực văn thư, lưu trữ đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại và công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (Số 10 ), tr.7. 29. Trần Thương Hoàng (2003), Nghiên cứu nguồn sử liệu về phong trào thi đua yêu nước trong Phông lưu trữ Phủ Thủ tướng (1945 – 1954), Luận án Tiến sĩ lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hà Nội. 30. Trần Hoàng (2005), “Tài liệu lưu trữ - nguồn sử liệu tin cậy nghiên cứu lịch sử Bộ Nội vụ ”, Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, (Số 1), tr. 7. 31. Học viện Hành chính Quốc gia, Hành chính công (Dành cho nghiên cứu học tập và giảng dạy sau đại học), NXB Thống kê. 32. Học viện Hành chính Quốc gia, Giáo trình quản lý công, NXB Bách khoa Hà Nội. 33. Học viện Tài chính (2006), Quản lý hành chính công, NXB Tài chính, Hà Nội. 166 34. Hà Văn Huề (2002), Các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng tài liệu tại Trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Luận văn Thạc sỹ Lưu trữ học và Tư liệu học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hà Nội. 35. Hà Văn Huề (2008), “Những điều chỉnh trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác sử dụng tài liệu lưu trữ và những vấn đề đặt ra”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Hà Nội, tr. 54 – 62. 36. Phạm Thị Huệ (2006), “Công tác tổ chức sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II trong 30 năm qua”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, (Số 5), tr. 11. 37. Nguyễn Liên Hương (2014), “Tính xác thực của tài liệu lưu trữ điện tử - Từ lý thuyết đến thực tế ở Việt Nam”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, (Số 8), tr. 17. 38. Nguyễn Văn Kết, Lê Huỳnh Hoa (2012), “Vai trò của tài liệu lưu trữ dưới góc nhìn của luật pháp quốc tế trong việc bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, (Số 12), tr.10. 39. Nguyễn Văn Kết (2013), “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, những vấn đề thực tế và quy định mới”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, (Số 3), tr.13. 40. Nguyễn Văn Kết chủ biên (2015), Chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – Sức mạnh từ tài liệu lưu trữ, NXB Thông tin và Truyền thông. 41. Nguyễn Khánh (2003), Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, NXB Lao động. 42. Dương Văn Khảm (2003), Phương pháp lựa chọn và loại huỷ tài liệu ở các cơ quan, NXB Chính trị Quốc gia. 43. Dương Văn Khảm (2002), “Vai trò của tài liệu lưu trữ đối với việc biên soạn lịch sử Chính phủ Việt Nam”, Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, (Số 4), tr. 100 – 102. 167 44. TS. Bùi Huy Khiên (2011), Những bài học từ hai cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mệnh, NXB Lao động. 45. TS. Bùi Huy Khiên (chủ biên), TS. Nguyễn Thị Vân Hương (2013), Quản lý công, NXB Chính trị - Hành chính. 46. PTS. Nguyễn Hữu Khiển (1999), Tìm hiểu về hành chính nhà nước, NXB Khoa học xã hội. 47. Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính Học viện Hành chính Quốc gia (2015), Xu thế quản trị hành chính văn phòng trong bối cảnh hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội. 48. Phạm Thị Diệu Linh (2010), “Chính phủ điện tử - Cơ hội và thách thức đối với tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, (Số 12), tr. 16 – 19. 49. Koh Boon Long (2008), “Sử dụng tài nguyên lưu trữ trong bối cảnh Singapore”, Tạp chí Hội đồng Lưu trữ quốc tế SARBICA, Brunei, 2005, tr. 35 – 36. 50. Lê Chi Mai (2006), Dịch vụ hành chính công, NXB Lý luận chính trị. 51. Hoàng Mai (2010), Phân cấp quản lý nhân sự hành chính nhà nước ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Học viện Hành chính. 52. Kiều Mai (2007), “Những đóng góp của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ ”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, (Số 9), tr. 18 – 20. 53. Đinh Kim Ngân (2009), “Nghiên cứu tài liệu lưu trữ nhằm giải quyết các tranh chấp về biên giới”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, (Số 1), tr.40 - 41. 54. Vũ Dương Ninh (2010), “Tài liệu lưu trữ - Nguồn sử liệu quan trọng”, Tạp chí Xưa và Nay, (Số 351), tr. 18 – 19. 55. TS. Nguyễn Minh Mẫn (chủ nhiệm) (2001), Tác động của thể chế hiện hành đến vấn đề hội họp và ban hành giấy tờ hành chính trực tiếp phục vụ sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đề tài nghiên cứu khoa học, Văn phòng Chính phủ. 168 56. Nguyễn Minh Mẫn (2009) “Về điều kiện xây dựng và phát triển nền hành chính điện tử”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (số 166). 57. TS. Nguyễn Minh Mẫn (chủ nhiệm, 2009), Những điều kiện cần thiết để tiến hành triển khai thí điểm áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 tại các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học, Văn phòng Chính phủ. 58. Nguyễn Minh Mẫn (2009), Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính – sự tham gia của khu vực tư nhân vào quá trình cải cách, Hội thảo Rà soát thủ tục hành chính. 59. Nguyễn Minh Mẫn (2010) “Về một số kinh nghiệm cải cách hành chính ở Nhật Bản”, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội (số 6). 60. Lê Văn Năng (2012), Nghiên cứu chuẩn dữ liệu trong việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả với tài liệu lưu trữ điện tử, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Bộ Nội vụ. 61. TS. Thang Văn Phúc (Trưởng nhóm) (2000), Năng lực, hiệu lực, hiệu quả hành chính nhà nước – Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp, Chuyên đề nghiên cứu, Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý Bộ Tư pháp. 62. Vũ Thị Phụng (1990), “Tổ chức và sử dụng tài liệu lưu trữ để nghiên cứu lịch sử Nhà nước Việt Nam hiện đại”, Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, (Số 3), tr. 9-12. 63. Vũ Thị Phụng (1997), Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia. 64. Vũ Thị Phụng (2005), Văn bản quản lý nhà nước thời Nguyễn (Giai đoạn 1802 -1884), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 65. Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Cảnh Đương (2010), Lưu trữ tài liệu Khoa học Công nghệ, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. 66. PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, PGS.TS. Triệu Văn Cường (2016), Lưu trữ tài liệu của các cơ quan, tổ chức, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật. 67. Vương Đình Quyền (2002), Văn bản quản lý nhà nước và công tác công văn giấy tờ thời phong kiến Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 169 68. Vương Đình Quyền (2011), Lý luận và phương pháp công tác văn thư, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 69. Vương Đình Quyền (2015), Lịch sử, lý luận, thực tiễn về lưu trữ và quản trị văn phòng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 70. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7420-1:2004 ISO 15489-1:2001 Thông tin và tư liệu – Quản lý hồ sơ – Phần 1: Yêu cầu chung, Hà Nội, 2005. 71. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7420-1:2004 ISO 15489-1:2001 Thông tin và tư liệu – Quản lý hồ sơ – Phần 2: Hướng dẫn, Hà Nội, 2005. 72. TS. Cam Anh Tuấn (2016), “Khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ - tiếp cận dưới góc độ thông tin học”, Kỷ yếu tọa đàm “Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – Thực trạng và giải pháp”, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh – Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, TP. Hồ Chí Minh. 73. Dương Quang Tung (2002), Dịch vụ công và trách nhiệm của bộ máy hành chính nhà nước trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ công, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. 74. TS. Lưu Kiếm Thanh (2006), Nghiệp vụ hành chính văn phòng, NXB Thống kê. 75. PGS.TS. Nguyễn Đăng Thành chủ biên (2012), Đo lường và đánh giá hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Những thành tựu trên thế giới và ứng dụng ở Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội. 76. Nguyễn Văn Thâm (2006), Soạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 77. GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm (2009), “Cải thiện hơn nữa việc sử dụng tài liệu lưu trữ trong các tác phẩm khoa học và trong đời sống xã hội”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn”, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hà Nội, tr. 175 – 179. 78. Nguyễn Văn Thâm, Vương Đình Quyền, Đào Thị Diến, Nghiêm Kỳ Hồng (2010), Lịch sử lưu trữ Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 170 79. GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm (2011), Một số vấn đề về văn bản quản lý nhà nước, lưu trữ - lịch sử và quản lý hành chính, NXB Chính trị - Hành chính. 80. GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm (2011), “Về trách nhiệm công vụ và thể chế hóa công tác lập hồ sơ trong hoạt động của các cơ quan công quyền”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, (Số 1), tr.20. 81. Văn Tất Thu (1999), Hoàn thiện công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo và điều hành công việc của lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính hiện nay, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ. 82. PGS.TS. Văn Tất Thu (2013), Văn bản và công tác văn bản trong cơ quan nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật. 83. Bùi Loan Thùy (2014), “Tăng cường khả năng đáp ứng thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý trong công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (Số 2), tr.17. 84. GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết, PGS.TS. Vũ Công Giao, NCS. Nguyễn Trung Thành đồng chủ biên (2016), Quyền tiếp cận thông tin – Lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 85. GS. ĐoànTrọng Truyến chủ biên (1997), Hành chính Học đại cương, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 86. GS. Đoàn Trọng Truyến (2006), Cải cách hành chính và công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội. 87. Trung tâm Khoa học và Công nghệ văn thư, lưu trữ - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, (2012), Tổ chức và kiểm soát tài liệu hiện hành (Hội đồng lưu trữ quốc tế - Hiệp hội văn thư quốc tế -Chương trình đào tạo - Organising and Controlling Current Records ICA London, 1999) Hà Nội. 88. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (2007), 45 năm tổ chức và sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, 1962 – 2007, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội. 89. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (2005), Quản trị văn phòng - Lý luận và thực tiễn, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 171 90. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (2009), Khai thác và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội. 91. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh – Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (2016), Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – Thực trạng và giải pháp, Kỷ yếu tọa đàm, TP. Hồ Chí Minh. 92. GS.TS. Vũ Huy Từ chủ biên, ThS. Nguyễn Khắc Hùng (1998), Hành chính học và cải cách hành chính, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 93. TS. Nguyễn Thị Thu Vân (2013), Khung đánh giá tổng hợp công cụ hoàn thiện của cơ quan nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia. 94. Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2012), Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, NXB Chính trị - Hành chính. 95. Viện Nghiên cứu văn bản và công tác lưu trữ toàn Nga - VNIIDAD (2003), Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của Lưu trữ cơ quan, Matxcơva (bản dịch). 96. congly.com.vn, (Báo điện tử Công lý) 14/2/2014. 97. luutruvn.gov.vn (Website Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước). TIẾNG NGA 1. M. В. Ларин, О. И. Рысков, Электронные документы в управлени, Москва, 2008. 2. В.И. Тихонов, Информационные технологии и электронные документы в контексте архивного хранения, Москва, 2009. 3. Всероссийский научно – исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), Документация в информационном обществе Электронное правительство управление документами, Москва, 2010. 4. Всероссийский научно – исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), Документация в информационном обществе: Международный опыт управления документами, Москва, 2011. 172 5. Всероссийский научно – исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), Документация в информационном обществе Проблемы оnтимизации документоборота, Москва, 2012. 6. Всероссийский научно – исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), Управление документами. Термины и определения. Словарь, Москва, 2013. 7. Отечественные архивы 2005, 2006. TIẾNG ANH 1. National Archives of Singapore (2006), International Symposium on Electronic records (InterPARES) 2. ICA – 3. EASTICA - 4. SARBICA- 5. PARBICA - 6. INTERPARES - CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá VII (1/1995) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính. 2. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (năm 1996). 3. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (2/1999) về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá VIII (8/1999) về một số vấn đề về tổ chức, bộ máy và tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước. 4. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (năm 2001). 5. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X (năm 2007) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 173 6. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (năm 2011) về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020. 7. Luật tổ chức Chính phủ năm 2001, 2015. 8. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. 9. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; 10. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, 2015. 11. Luật lưu trữ năm 2011. 12. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 13. Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010. 14. Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 -2015. 15. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. 16. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư. 17. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư. 18. Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; 19. Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. 20. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 174 21. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ. 22. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 23. Chỉ thị 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 24. Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. 25. Thông tư 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp. 26. Thông tư số 06/2015/TT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ 27. Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 28. Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27/6/2012 của Bộ Nội vụ Phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 29. Quyết định số 168/HĐBT ngày 26/12/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Phông lưu trữ Quốc gia Việt Nam. 30. Quy định số 210-QĐ/TW ngày 06/3/2009 của Ban Chấp hành Trung ương về Phông lưu trữ Đảng cộng sản Việt Nam 175 Phụ lục 1 DANH MỤC MỘT SỐ VĂN BẢN QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮCỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Giai đoạn 2010 – 2016 I. BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ Số TT Bộ, cơ quan ngang Bộ Văn bản 1. Bộ Quốc phòng - Thông tư số 91/2012/TT-BQP ngày 26/7/2012 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật tài liệu trong quân đội. - Thông tư số 217/2013/TT-BQP ngày 21/02/2013 của Bộ Quốc phòng quy định việc ban hành, quản lý, sử dụng, lưu trữ văn bản điện tử trên mạng truyền số liệu của Bộ Quốc phòng. - Công văn số 1730/VP-BM ngày 16/4/2009 của Văn phòng Bộ Quốc phòng hướng dẫn tổ chức lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ. 2. Bộ Công an - Chỉ thị số 04/CT-BCA-V11 ngày 19/7/2013 của Bộ Công an về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện lưu trữ trong Công an nhân dân - Thông tư số 71/2009/TT-BCA-V11 ngày 15/12/2009 của Bộ Công an quy định về công tác văn thư hành chính, hồ sơ lưu trữ văn bản quản lý nhà nước trong Công an nhân dân. - Thông tư số 52/2013/TT-BCA ngày 05/11/2013 của Bộ Công an quy định về quy trình tiếp nhận, chuyển giao, xử lý, phát hành, quản lý văn bản, lập danh mục hồ sơ trong lực lượng Công an nhân dân - Hướng dẫn số 01/HD-V11-P8 ngày 01/02/2012 của Văn phòng Bộ Công an về lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ 3. Bộ Nội vụ - Quyết định số 394/QĐ-BNV ngày 19/01/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Bộ Nội vụ - Chỉ thị số 02/CT-BNV ngày 20/5/2015 của Bộ Nội vụ v/v tăng 176 cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Bộ Nội vụ - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào công tác quản lý 4. Bộ Tư pháp - Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 21/02/2014 của Bộ Tư pháp về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Bộ Tư pháp - Quy chế công tác văn thư lưu trữ năm 2009 của Bộ Tư pháp - Quy trình lập hồ sơ công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008: quy trình quản lý hồ sơ, quy trình sao chứng thực tài liệu, quy trình thu thập, tổ chức khai thác và sử dụng hồ sơ lưu trữ (hồ sơ thường, hồ sơ các cấp độ mật) 6. Bộ Tài chính - Quyết định số 1313/QĐ-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế công tác văn thư - Quyết định ban hành danh mục hồ sơ hàng năm 7. Bộ Công Thương - Quyết định số 5458/QĐ-BCT ngày 19/9/2012 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Công Thương - Quyết định số 513/QĐ-BCT ngày 16/01/2014 của Bộ Công Thương ban hành Danh mục hồ sơ tài liệu Bộ Công Thương năm 2014 8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chỉ thị số 1275/CT-BNN-VP ngày 12/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v tăng cường quản lý và chỉ đạocông tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. - Quyết định số 484/QĐ-BBNN-VP ngày 12/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế công vụ, trong đó có Quy chế tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản, Quy chế công tác văn thư, lưu trữ - Quy trình quản lý chất lượng công tác văn thư, lưu trữ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - Quyết định của Văn phòng Bộ ban hành danh mục hồ sơ hàng năm 177 9. Bộ Giao thông Vận tải - Quyết định số 3256/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2014 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế công tác văn thư. - Quyết định số 745/QĐ-BGTVT ngày 05/3/2015 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác văn thư. - Quy trình về công tác văn thư theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Bộ Giao thông Vận tải - Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế công tác lưu trữ. 10. Bộ Tài nguyên và Môi trường - Quyết định số 1568/QĐ-BTNMT ngày 20/9/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào công tác văn thư, lưu trữ 11. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Quyết định số 325/QĐ-VP ngày 11/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hệ thống tài liệu ISO theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008, trong đó có quy định các quy trình quản lý công tác văn thư, lưu trữ. - Quyết định số 1486/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ 12. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định số 4216/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. 13. Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định số 4148/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ 14. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Quyết định số 2818/QĐ-BGDĐTngày 01/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐTngày 24/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Quyết định số 9138/QĐ-BGDĐTngày 31/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử. 178 - Quyết định số 5626/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế công tác lưu trữ cơ quan Bộ - Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ hàng năm 15. Bộ Y tế Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ và các đơn vị trực thuộc 16. Ủy ban Dân tộc - Quyết định số 455/QĐ-UBDT ngày 06/11/2014 của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế công tác văn thư - Quyết định số 453/QĐ-UBDT ngày 04/11/2014 của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế công tác lưu trữ 17. Thanh tra Chính phủ Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Thanh tra Chính phủ 18. Văn phòng Chính phủ - Quyết định số 716/QĐ-VPCP ngày 14/6/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về lập, nộp, bảo quản và sử dụng hồ sơ, văn bản, tài liệu lưu trữ tại Văn phòng Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1351/QĐ-VPCP ngày 03/8/2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) - Công văn số 6468/VPCP-HC ngày 05/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn xây dựng danh mục hồ sơ và lập hồ sơ hiện hành 19. Ngân hàng Nhà nước - Quyết định số 2899/QĐ-NHNN ngày 06/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ - Quyết định số 989/QĐ-NHNN ngày 02/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành tại NHNN - Quyết định số 608/QĐ-NHNN ngày 01/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ của Ngân hàng Nhà nước Trung ương II. TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Số TT Tỉnh, thành phố Văn bản 179 1. An Giang - Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND ngày 20/9/2011 của UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ. - Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 2. Bà Rịa – Vũng Tàu - Công văn số 7033/UBND-SNV ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quán triệt, thực hiện quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. - Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về nâng cao hiệu quả chất lượng công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 3. Bạc Liêu Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, Quy định về công tác văn thư, lưu trữ, Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ . 4. Bắc Giang - Quyết định số 446/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND Bắc Giang ban hành Quy định về gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. - Hướng dẫn số 97/HD-SNV ngày 06/7/2011 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan. 5. Bắc Kạn Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. 6. Bắc Ninh - Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND ngày 03/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Công văn số 672/SNV-CCVTLT ngày 26/3/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn ban hành danh mục hồ sơ và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của cơ quan. - Công văn số 274/SNV-CCVTLT ngày 21/5/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn ban hành danh mục hồ sơ 180 kèm theo thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu. 7. Bến Tre Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh Bến Tre về việc nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 8. Bình Dương - Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. - Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định công tác văn thư trên địa bàn tỉnh. 9. Bình Định - Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh Bình Định về lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử tỉnh. - Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Bình Định quy định về công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh. - Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Bình Định. 10. Bình Phước - Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Chỉ thị số 23/2014/CT-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Bình Phước về việc tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ , bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Công văn số 1733/UBND-NC ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Bình Phước về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan. 11. Bình Thuận Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 181 12. Cà Mau Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 13. Cao Bằng - Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý công tác văn thư, lưu trữ tỉnh. - Công văn số 666/UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng. - Công văn số 350/SNV-CCVTLT ngày 17/4/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn công tác lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan. 14. Cần Thơ - Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 05/4/2013 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan trên địa bàn thành phố. - Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ. 15. Đà Nẵng - Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng. - Quyết định số 1366/QĐ-SNV ngày 29/10/2013 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng ban hành bộ mẫu danh mục hồ sơ, thành phần tài liệu, thời hạn bảo quản hồ sơ hình thành trong hoạt động của phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng. - Công văn số 9355/2013/UBND-NCPC ngày 16/10/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. - Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/5/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. 16. Đắk Lắk Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 17. Điện Biên Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về công tác văn thư, lưu trữ. 18. Đồng Nai - Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh 182 Đồng Nai về việc tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Công văn số 344/SNV-VTLT ngày 12/3/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử theo quy định của Luật lưu trữ. 19. Đồng Tháp - Quyết định số 985/QĐ-UBND-HC ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Công văn số 1148/SNV-CCVTLT ngày 20/9/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan 20. Hà Giang - Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành quy định về công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Công văn số 405/UBND-NC ngày 24/02/2014của UBND tỉnh Hà Giang về việc chỉ đạo thực hiện công tác công tác văn thư lưu trữ với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. - Công văn số 4047/UBND-NC ngày 01/12/2014của UBND tỉnh Hà Giang về việc chấn chỉnh công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu. - Chỉ thị về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ. 21. Hà Nam - Công văn số 420/UBND-NC ngày 28/3/2011của UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan. - Công văn số 1646/UBND-HCTH ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo công tác sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan. - Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam. - Sở Nội vụ Hà Nam hướng dẫn các cơ quan xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ; lập danh mục hồ sơ. 22. Hà Nội Quyết định số 7117/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội. 23. Hà Tĩnh - Chỉ thị số 28/2008/CT-UBND ngày 14/11/2008 của 183 UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. - Công văn số 2167/UBND-NC1 ngày 26/51/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ. 24. Hải Dương - Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ. - Quyết định số164/QĐ-SNV ngày 24/02/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc ban hành Danh mục hồ sơ của Sở. 25. Hải Phòng - Công văn số 5596/UBND-NC ngày 30/7/2014 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. - Công văn số 2350/SNV-VTLT ngày 18/9/2014 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng hướng dẫn lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. 26. Hậu Giang - Quy chế công tác văn thư, lưu trữ - Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh 27. Hòa Bình - Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Hòa Bình. - Công văn số 1962/SNV-VTLT ngày 07/12/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình hướng dẫn xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan. 28. Kiên Giang - Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định công tác quản lý hồ sơ, tài liệu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. - Chỉ thị số 1914/CT-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 29. Kon Tum - Công văn số 1386/UBND-TH ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. - Công văn số 2040/SNV-CCVTLT ngày 03/9/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan. 30. Khánh Hòa Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh 184 Khánh Hòa về việc đẩy mạnh công tác lập hồ sơ, nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử tỉnh. 31. Lai Châu - Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Hướng dẫn số 211/SNV-CCVTLT ngày 27/02/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. 32. Lạng Sơn Quyết định ban hành Quy chế về công tác văn thư, Quy chế làm việc 33. Lào Cai - Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng và lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 34. Lâm Đồng Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. 35. Long An Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh Long An về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ năm 2014. 36. Nam Định Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. 37. Ninh Bình Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ. 38. Phú Thọ Hầu hết các sở, ngành, huyện thị đã ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ 39. Quảng Bình - Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh. - Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. - Công văn số 1316/UBND-NC ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường công tác văn 185 thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 40. Quảng Nam - Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. - Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ nhà nước tỉnh Quảng Nam. - Hướng dẫn số 205/HD-SNV ngày 03/3/2014 của Sở Nội vụ Quảng Nam hướng dẫn lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 41. Quảng Ngãi Văn bản của Sở Nội vụ hướng dẫn từng cơ quan, tổ chức lập hồ sơ, xây dựng danh mục hồ sơ. 42. Quảng Trị - Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 28/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. - Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tăng cường quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. - Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh theo Luật lưu trữ. - Hướng dẫn số 52/HD-CCVTLT ngày 30/6/2012 của Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Quảng Trị hướng dẫn lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 43. Sóc Trăng - Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định công tác quản lý hồ sơ, tài liệu văn thư, lưu trữ. - Chỉ thị số 07/CT-CTUBND ngày 16/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 44. Sơn La - Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. - Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu tại lưu trữ 186 hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 – 2017. - Hướng dẫn số 733/HD-SNV ngày 01/10/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 45. Tây Ninh - Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. - Hướng dẫn số 07/HD-SNV ngày 06/6/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 46. Tiền Giang - Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. - Chỉ thị số 16/2012/CT-UBND ngày 17/5/2012 của UBND tỉnh Tiền Giang về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Công văn số 21/SNV-CCVTLT ngày 06/01/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang về việc xây dựng, ban hành danh mục hồ sơ cơ quan hàng năm. 47. TP. Hồ Chí Minh - Chỉ thị số 19/2010/CT-UBND ngày 24/9/2010 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. - Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố. 48. Thái Bình Từ 2011 UBND tỉnh ban hành 08 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ. 49. Thái Nguyên - Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường và phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ. - Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. - Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về công tác 187 văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 50. Thanh Hóa - Quyết định số 4115/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - 2 mô hình về lập hồ sơ công việc: VP UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT. 51. Thừa Thiên Huế - Chỉ thị số 41/2013/CT-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ. - Hướng dẫn số 1137/HD-SNV ngày 12/12/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ HĐND và UBND các xã, phường, thị trấn. - Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - 100% sở ngành ban hành danh mục hồ sơ. 52. Trà Vinh - UBND tỉnh ban hành 18 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ - Đa số cơ quan xây dựng và ban hành danh mục hồ sơ 53. Vĩnh Phúc - Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 54. Yên Bái - Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. - 31/31 sở ngành, 9/9 huyện ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ, danh mục hồ sơ cơ quan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_su_dung_tai_lieu_luu_tru_trong_hoat_dong_cua_co_quan.pdf
Luận văn liên quan