Luận án Tác động của tính bền vững doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp du lịch vùng duyên hải nam trung bộ tại Việt Nam

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy ba phương diện này đều tác động gián tiếp và cùng chiều đến HQHĐ của các DNDL vùng DHNTB thông qua ba biến trung gian là SGBNV, SCKNĐT và STGCĐĐP. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các hoạt động của doanh nghiệp xem xét đến các yếu tố xã hội tác động gián tiếp đến HQHĐ thông qua SGBNV (β = 0,062), SCKNĐT (β = 0,039) và STGCĐĐP (β = 0,032). Do đó, tổng tác động gián tiếp là β = 0,133. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cho thấy các hoạt động của doanh nghiệp xem xét đến các yếu tố kinh tế tác động gián tiếp đến HQHĐ thông qua SGBNV (β = 0,068), SCKNĐT (β = 0,020) và STGCĐĐP (β = 0,027). Do đó tổng tác động gián tiếp là β = 0,115. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy các hoạt động của doanh nghiệp xem xét đến các yếu tố môi trường tác động gián tiếp đến HQHĐ thông qua SGBNV (β = 0,050), SCKNĐT (β = 0,018) và STGCĐĐP (β = 0,032). Do đó tổng tác động gián tiếp là β = 0,099. Điều này chỉ ra rằng cả ba yếu tố SGBNV, SCKNĐT và STGCĐĐP đều đóng vai trò quan trọng giúp tăng cường HQHĐ

pdf261 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của tính bền vững doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp du lịch vùng duyên hải nam trung bộ tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iám đốc 44 44.0 44.0 52.0 Trưởng/Phó phòng 48 48.0 48.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Loại hình doanh nghiệp Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Doanh nghiệp tư nhân 6 6.0 6.0 6.0 Công ty TNHH 58 58.0 58.0 64.0 Công ty Cổ phần 34 34.0 34.0 98.0 Hợp tác xã 2 2.0 2.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Quy mô doanh nghiệp Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dưới 10 người 46 46.0 46.0 46.0 Từ 10 – 49 người 38 38.0 38.0 84.0 Từ 50 – 99 người 14 14.0 14.0 98.0 Từ 100 người trở lên 2 2.0 2.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Lĩnh vực hoạt động Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khách sạn 8 8.0 8.0 8.0 Nhà hàng 6 6.0 6.0 14.0 Kinh doanh lữ hành 82 82.0 82.0 96.0 Kinh doanh vận tải 4 4.0 4.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 ii Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .881 4 Item Statistics Mean Std. Deviation N KT1 3.8000 .66667 100 KT2 4.0000 .82878 100 KT3 3.9700 .79715 100 KT4 3.9500 .79614 100 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KT1 11.9200 4.923 .576 .904 KT2 11.7200 3.699 .843 .805 KT3 11.7500 3.866 .820 .815 KT4 11.7700 4.058 .742 .847 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .845 5 Item Statistics Mean Std. Deviation N XH1 4.5900 .53362 100 XH2 4.3400 .57243 100 XH3 4.3100 .50642 100 XH4 4.1700 .63652 100 XH5 4.5200 .54086 100 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted XH1 17.3400 3.318 .633 .818 XH2 17.5900 3.174 .653 .813 XH3 17.6200 3.248 .728 .796 XH4 17.7600 3.134 .574 .839 XH5 17.4100 3.194 .697 .801 iii Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .890 5 Item Statistics Mean Std. Deviation N MT1 3.9700 .57656 100 MT2 3.9900 .48189 100 MT3 3.8800 .60769 100 MT4 3.9800 .51208 100 MT5 4.0300 .61060 100 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MT1 15.8800 3.319 .852 .837 MT2 15.8600 3.718 .803 .854 MT3 15.9700 3.747 .564 .906 MT4 15.8700 3.771 .708 .871 MT5 15.8200 3.341 .774 .856 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .838 5 Item Statistics Mean Std. Deviation N GB1 4.2300 .54781 100 GB2 4.2000 .68165 100 GB3 4.0600 .70811 100 GB4 3.2100 .43333 100 GB5 3.4600 .71661 100 iv Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted GB1 14.9300 4.227 .642 .807 GB2 14.9600 3.695 .692 .791 GB3 15.1000 3.970 .533 .841 GB4 15.9500 4.472 .717 .803 GB5 15.7000 3.525 .719 .783 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .744 4 Item Statistics Mean Std. Deviation N NDT1 3.7800 .66027 100 NDT2 3.6400 .62797 100 NDT3 3.3000 .55958 100 NDT4 3.7200 .73964 100 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NDT1 10.6600 2.085 .684 .598 NDT2 10.8000 2.081 .745 .566 NDT3 11.1400 3.314 .097 .876 NDT4 10.7200 1.860 .703 .578 Lần 2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .876 3 v Item Statistics Me an Std. Devia tion N N D T1 3.7 800 .6602 7 100 N D T2 3.6 400 .6279 7 100 N D T4 3.7 200 .7396 4 100 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Varian ce if Item Delete d Correcte d Item- Total Correlati on Cronbach' s Alpha if Item Deleted N D T1 7.3600 1.606 .759 .828 N D T2 7.5000 1.707 .739 .848 N D T4 7.4200 1.377 .800 .794 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .868 3 Item Statistics Mean Std. Deviation N CD1 3.6000 .66667 100 CD2 3.6000 .56854 100 CD3 3.7200 .66788 100 vi Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CD1 7.3200 1.351 .701 .861 CD2 7.3200 1.472 .788 .790 CD3 7.2000 1.273 .772 .794 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .892 6 Item Statistics Mean Std. Deviation N HQ1 3.6700 .71145 100 HQ2 3.8000 .58603 100 HQ3 3.6400 .74563 100 HQ4 3.8700 .63014 100 HQ5 3.8900 .54855 100 HQ6 3.6300 .74745 100 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HQ1 18.8300 6.789 .830 .853 HQ2 18.7000 8.091 .582 .892 HQ3 18.8600 6.990 .717 .873 HQ4 18.6300 7.468 .728 .871 HQ5 18.6100 7.877 .713 .875 HQ6 18.8700 6.943 .729 .871 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .792 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2408.802 df 496 Sig. .000 vii Communalities Initial Extraction XH1 1.000 .753 XH2 1.000 .814 XH3 1.000 .848 XH4 1.000 .729 XH5 1.000 .810 KT1 1.000 .697 KT2 1.000 .822 KT3 1.000 .799 KT4 1.000 .763 MT1 1.000 .896 MT2 1.000 .830 MT3 1.000 .728 MT4 1.000 .704 MT5 1.000 .782 GB1 1.000 .631 GB2 1.000 .858 GB3 1.000 .683 GB4 1.000 .839 GB5 1.000 .786 NDT1 1.000 .754 NDT2 1.000 .772 NDT3 1.000 .855 NDT4 1.000 .773 CD1 1.000 .817 CD2 1.000 .814 CD3 1.000 .801 HQ1 1.000 .808 HQ2 1.000 .599 HQ3 1.000 .760 HQ4 1.000 .710 HQ5 1.000 .830 HQ6 1.000 .655 Extraction Method: Principal Component Analysis. viii Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulativ e % Total % of Variance Cumulative % 1 8.048 25.151 25.151 8.048 25.151 25.151 4.384 13.701 13.701 2 4.252 13.287 38.438 4.252 13.287 38.438 3.546 11.080 24.781 3 4.236 13.236 51.675 4.236 13.236 51.675 3.393 10.602 35.383 4 2.796 8.737 60.412 2.796 8.737 60.412 3.299 10.310 45.693 5 1.675 5.234 65.646 1.675 5.234 65.646 3.292 10.286 55.979 6 1.570 4.905 70.552 1.570 4.905 70.552 3.215 10.047 66.026 7 1.093 3.416 73.968 1.093 3.416 73.968 2.362 7.381 73.407 8 1.050 3.282 77.249 1.050 3.282 77.249 1.230 3.843 77.249 9 .857 2.679 79.929 10 .711 2.222 82.150 11 .599 1.872 84.022 12 .533 1.667 85.688 13 .520 1.625 87.313 14 .464 1.449 88.762 15 .422 1.318 90.080 16 .390 1.219 91.299 17 .355 1.110 92.409 18 .286 .893 93.302 19 .254 .792 94.095 20 .239 .747 94.842 21 .223 .698 95.539 22 .214 .668 96.207 23 .199 .623 96.830 24 .161 .504 97.334 25 .152 .475 97.809 26 .135 .423 98.232 27 .122 .383 98.614 28 .112 .351 98.965 29 .106 .332 99.298 30 .085 .266 99.564 31 .075 .233 99.796 32 .065 .204 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. ix Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 7 8 HQ3 .834 HQ1 .813 HQ5 .784 HQ6 .763 HQ4 .739 HQ2 .679 MT1 .848 MT5 .771 MT2 .731 MT3 .703 MT4 .667 XH3 .834 XH1 .763 XH2 .760 XH5 .742 XH4 .687 .416 NDT4 .790 NDT2 .782 NDT1 .744 GB3 .780 GB2 .770 GB5 .751 GB1 .706 GB4 .670 KT2 .825 KT1 .809 KT3 .804 KT4 .757 CD1 .887 CD3 .420 .739 CD2 .464 .707 NDT3 .906 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a. Rotation converged in 8 iterations. x Lần 2 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .795 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2380.316 df 465 Sig. .000 Communalities Initial Extraction XH1 1.000 .727 XH2 1.000 .815 XH3 1.000 .845 XH4 1.000 .722 XH5 1.000 .774 KT1 1.000 .673 KT2 1.000 .822 KT3 1.000 .799 KT4 1.000 .754 MT1 1.000 .893 MT2 1.000 .815 MT3 1.000 .707 MT4 1.000 .706 MT5 1.000 .775 GB1 1.000 .630 GB2 1.000 .858 GB3 1.000 .680 GB4 1.000 .840 GB5 1.000 .787 NDT1 1.000 .736 NDT2 1.000 .768 NDT4 1.000 .749 CD1 1.000 .819 CD2 1.000 .808 CD3 1.000 .802 HQ1 1.000 .802 HQ2 1.000 .524 HQ3 1.000 .746 HQ4 1.000 .707 HQ5 1.000 .788 HQ6 1.000 .655 Extraction Method: Principal Component Analysis. xi Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 8.035 25.918 25.918 8.035 25.918 25.918 4.426 14.276 14.276 2 4.243 13.686 39.604 4.243 13.686 39.604 3.498 11.282 25.558 3 4.193 13.526 53.130 4.193 13.526 53.130 3.389 10.931 36.489 4 2.791 9.003 62.133 2.791 9.003 62.133 3.314 10.691 47.180 5 1.622 5.232 67.365 1.622 5.232 67.365 3.264 10.530 57.710 6 1.570 5.064 72.429 1.570 5.064 72.429 3.246 10.472 68.183 7 1.073 3.462 75.891 1.073 3.462 75.891 2.389 7.708 75.891 8 .876 2.826 78.717 9 .730 2.355 81.072 10 .626 2.020 83.091 11 .544 1.756 84.847 12 .528 1.704 86.551 13 .473 1.526 88.077 14 .443 1.428 89.506 15 .413 1.332 90.838 16 .374 1.206 92.044 17 .286 .922 92.967 18 .259 .837 93.803 19 .246 .793 94.596 20 .225 .725 95.321 21 .214 .690 96.011 22 .202 .651 96.661 23 .165 .534 97.195 24 .158 .511 97.706 25 .140 .452 98.157 26 .122 .395 98.552 27 .114 .369 98.921 28 .106 .343 99.264 29 .085 .275 99.539 30 .075 .241 99.780 31 .068 .220 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. xii Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 7 HQ3 .829 HQ1 .813 HQ5 .778 HQ6 .764 HQ4 .745 HQ2 .697 MT1 .838 MT5 .765 MT3 .723 MT2 .718 MT4 .670 XH3 .830 XH1 .772 XH2 .759 XH5 .737 XH4 .687 GB3 .774 GB2 .772 GB5 .765 GB1 .703 GB4 .684 KT2 .832 KT3 .811 KT1 .795 KT4 .779 NDT2 .782 NDT4 .773 NDT1 .724 CD1 .889 CD3 .747 CD2 .717 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a. Rotation converged in 8 iterations. i PHỤ LỤC 9: THỐNG KÊ MÔ TẢ ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC Chức danh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Tổng giám đốc 126 27.5 27.5 27.5 Giám đốc 186 40.5 40.5 68.0 Trưởng/Phó phòng 147 32.0 32.0 100.0 Total 459 100.0 100.0 Loại hình doanh nghiệp Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Doanh nghiệp tư nhân 78 17.0 17.0 17.0 Công ty TNHH 222 48.4 48.4 65.4 Công ty Cổ phần 142 30.9 30.9 96.3 Hợp tác xã 17 3.7 3.7 100.0 Total 459 100.0 100.0 Lĩnh vực hoạt động Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khách sạn 88 19.2 19.2 19.2 Nhà hàng 81 17.6 17.6 36.8 Kinh doanh lữ hành 213 46.4 46.4 83.2 Kinh doanh vận tải 77 16.8 16.8 100.0 Total 459 100.0 100.0 ii Quy mô doanh nghiệp Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dưới 10 người 103 22.4 22.4 22.4 Từ 10 – 49 người 150 32.7 32.7 55.1 Từ 50 – 99 người 117 25.5 25.5 80.6 Từ 100 người trở lên 89 19.4 19.4 100.0 Dưới 10 người 459 100.0 100.0 Khu vực hoạt động Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Đà Nẵng 158 34.4 34.4 34.4 Quảng Nam 45 9.8 9.8 44.2 Quảng Ngãi 14 3.1 3.1 47.3 Bình Định 34 7.4 7.4 54.7 Phú Yên 15 3.3 3.3 58.0 Khánh Hòa 132 28.8 28.8 86.7 Ninh Hòa 11 2.4 2.4 89.1 Bình Thuận 50 10.9 10.9 100.0 Total 459 100.0 100.0 iii Descriptive Statistics N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic XH1 459 3 2 5 3.93 .034 .722 .521 XH2 459 3 2 5 3.88 .037 .794 .630 XH3 459 3 2 5 3.94 .034 .732 .535 XH4 459 3 2 5 3.84 .035 .752 .565 XH5 459 3 2 5 3.89 .033 .696 .485 KT1 459 3 2 5 3.92 .032 .693 .480 KT2 459 3 2 5 3.78 .035 .760 .578 KT3 459 3 2 5 3.85 .033 .703 .495 KT4 459 3 2 5 3.95 .032 .677 .458 MT1 459 3 2 5 3.87 .030 .642 .412 MT2 459 3 2 5 3.86 .030 .638 .407 MT3 459 3 2 5 3.79 .033 .704 .496 MT4 459 3 2 5 3.76 .036 .767 .589 MT5 459 3 2 5 3.70 .031 .662 .438 GB1 459 3 2 5 3.77 .033 .708 .501 GB2 459 3 2 5 3.82 .031 .669 .447 GB3 459 3 2 5 3.83 .030 .641 .411 GB4 459 3 2 5 3.81 .030 .643 .413 GB5 459 3 2 5 3.80 .029 .628 .394 NDT1 459 3 2 5 3.03 .035 .753 .567 NDT2 459 3 2 5 3.04 .035 .751 .564 NDT3 459 3 2 5 2.95 .035 .759 .577 CD1 459 3 2 5 3.34 .043 .926 .858 CD2 459 3 2 5 3.33 .044 .939 .881 CD3 459 3 2 5 3.22 .041 .871 .759 HQ1 459 3 2 5 3.99 .034 .731 .535 HQ2 459 3 2 5 3.97 .033 .705 .497 HQ3 459 3 2 5 4.08 .032 .686 .471 HQ4 459 3 2 5 3.98 .031 .669 .447 HQ5 459 3 2 5 3.96 .029 .627 .393 HQ6 459 3 2 5 3.91 .033 .712 .507 Valid N (listwise) 459 i PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC Path Coefficients Cộng đồng địa phương Gắn bó nhân viên Hiệu quả hoạt động Kinh tế Môi trường Nhà đầu tư Xã hội Cộng đồng địa phương 0,122 Gắn bó nhân viên 0,230 Hiệu quả hoạt động Kinh tế 0,219 0,294 0,124 0,176 Môi trường 0,261 0,216 0,267 0,156 Nhà đầu tư 0,115 Xã hội 0,262 0,270 0,173 0,342 Total Indirect Effects Cộng đồng địa phương Gắn bó nhân viên Hiệu quả hoạt động Kinh tế Môi trường Nhà đầu tư Xã hội Cộng đồng địa phương Gắn bó nhân viên Hiệu quả hoạt động Kinh tế 0,115 Môi trường 0,099 Nhà đầu tư Xã hội 0,133 Specific Indirect Effects Specific Indirect Effects Kinh tế -> Cộng đồng địa phương -> Hiệu quả hoạt động 0,027 Môi trường -> Cộng đồng địa phương -> Hiệu quả hoạt động 0,032 Xã hội -> Cộng đồng địa phương -> Hiệu quả hoạt động 0,032 Kinh tế -> Gắn bó nhân viên -> Hiệu quả hoạt động 0,068 Môi trường -> Gắn bó nhân viên -> Hiệu quả hoạt động 0,050 Xã hội -> Gắn bó nhân viên -> Hiệu quả hoạt động 0,062 Kinh tế -> Nhà đầu tư -> Hiệu quả hoạt động 0,020 Môi trường -> Nhà đầu tư -> Hiệu quả hoạt động 0,018 Xã hội -> Nhà đầu tư -> Hiệu quả hoạt động 0,039 ii Outer Loadings Cộng đồng địa phương Gắn bó nhân viên Hiệu quả hoạt động Kinh tế Môi trường Nhà đầu tư Xã hội CD1 0,904 CD2 0,880 CD3 0,871 GB1 0,762 GB2 0,856 GB3 0,855 GB4 0,850 GB5 0,858 HQ1 0,796 HQ2 0,838 HQ3 0,829 HQ4 0,778 HQ5 0,828 HQ6 0,813 KT1 0,852 KT2 0,823 KT3 0,835 KT4 0,793 NDT1 0,827 NDT2 0,865 NDT3 0,837 MT1 0,767 MT2 0,781 MT3 0,762 MT4 0,721 MT5 0,750 XH1 0,802 XH2 0,818 XH3 0,807 XH4 0,831 XH5 0,824 R Square R Square R Square Adjusted Cộng đồng địa phương 0,358 0,354 Gắn bó nhân viên 0,393 0,389 Hiệu quả hoạt động 0,615 0,610 Nhà đầu tư 0,304 0,299 iii Construct Reliability and Validity Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Cộng đồng địa phương 0,862 0,869 0,916 0,784 Gắn bó nhân viên 0,893 0,899 0,921 0,701 Hiệu quả hoạt động 0,898 0,901 0,922 0,663 Kinh tế 0,845 0,847 0,896 0,682 Môi trường 0,813 0,817 0,870 0,572 Nhà đầu tư 0,797 0,798 0,881 0,711 Xã hội 0,875 0,877 0,909 0,667 Fornell-Larcker Criterion Cộng đồng địa phương Gắn bó nhân viên Hiệu quả hoạt động Kinh tế Môi trường Nhà đầu tư Xã hội Cộng đồng địa phương 0,885 Gắn bó nhân viên 0,464 0,837 Hiệu quả hoạt động 0,562 0,624 0,814 Kinh tế 0,448 0,505 0,536 0,826 Môi trường 0,508 0,504 0,646 0,485 0,756 Nhà đầu tư 0,509 0,472 0,532 0,386 0,425 0,843 Xã hội 0,488 0,502 0,596 0,392 0,538 0,495 0,816 Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) Cộng đồng địa phương Gắn bó nhân viên Hiệu quả hoạt động Kinh tế Môi trường Nhà đầu tư Xã hội Cộng đồng địa phương Gắn bó nhân viên 0,524 Hiệu quả hoạt động 0,633 0,690 Kinh tế 0,521 0,578 0,612 Môi trường 0,599 0,583 0,750 0,579 Nhà đầu tư 0,615 0,561 0,625 0,472 0,523 Xã hội 0,559 0,562 0,669 0,454 0,634 0,590 iv Outer VIF Values VIF CD1 2,348 CD2 2,134 CD3 2,160 GB1 1,756 GB2 2,318 GB3 2,363 GB4 2,434 GB5 2,462 HQ1 2,059 HQ2 2,395 HQ3 2,235 HQ4 1,889 HQ5 2,184 HQ6 2,146 KT1 2,109 KT2 1,803 KT3 1,925 KT4 1,725 NDT1 1,601 NDT2 1,817 NDT3 1,715 MT1 1,694 MT2 1,652 MT3 1,533 MT4 1,484 MT5 1,630 XH1 1,940 XH2 2,005 XH3 1,964 XH4 2,017 XH5 2,050 Model_Fit Saturated Model Estimated Model SRMR 0,051 0,058 d_ULS 1,267 1,657 d_G1 0,673 0,692 d_G2 0,497 0,516 Chi-Square 1.337,700 1.373.690 NFI 0,842 0,838 v Mean, STDEV, T-Values, P-Values Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Cộng đồng -> Hiệu quả 0,122 0,124 0,039 3,113 0,002 Gắn bó nhân viên -> Hiệu quả 0,230 0,229 0,042 5,424 0,000 Kinh tế -> Cộng đồng 0,219 0,218 0,043 5,084 0,000 Kinh tế -> Gắn bó nhân viên 0,294 0,294 0,043 6,879 0,000 Kinh tế -> Hiệu quả 0,124 0,124 0,038 3,228 0,001 Kinh tế -> Nhà đầu tư 0,176 0,176 0,046 3,867 0,000 Môi trường -> Cộng đồng 0,261 0,262 0,050 5,184 0,000 Môi trường -> Gắn bó nhân viên 0,216 0,216 0,054 4,040 0,000 Môi trường -> Hiệu quả 0,267 0,266 0,042 6,354 0,000 Môi trường -> Nhà đầu tư 0,156 0,156 0,051 3,067 0,002 Nhà đầu tư -> Hiệu quả 0,115 0,114 0,038 3,041 0,002 Xã hội -> Cộng đồng 0,262 0,262 0,045 5,826 0,000 Xã hội -> Gắn bó nhân viên 0,270 0,271 0,044 6,188 0,000 Xã hội -> Hiệu quả 0,173 0,173 0,038 4,609 0,000 Xã hội -> Nhà đầu tư 0,342 0,343 0,040 8,470 0,000 Confidence Intervals Original Sample (O) Sample Mean (M) 2.5% 97.5% Cộng đồng -> Hiệu quả 0,122 0,124 0,048 0,200 Gắn bó nhân viên ->Hiệu quả 0,230 0,229 0,145 0,310 Kinh tế -> Cộng đồng 0,219 0,218 0,135 0,301 Kinh tế -> Gắn bó nhân viên 0,294 0,294 0,208 0,378 Kinh tế -> Hiệu quả 0,124 0,124 0,049 0,198 Kinh tế -> Nhà đầu tư 0,176 0,176 0,085 0,267 Môi trường -> Cộng đồng 0,261 0,262 0,164 0,360 Môi trường -> Gắn bó nhân viên 0,216 0,216 0,112 0,323 Môi trường -> Hiệu quả 0,267 0,266 0,184 0,348 Môi trường -> Nhà đầu tư 0,156 0,156 0,058 0,254 Nhà đầu tư -> Hiệu quả 0,115 0,114 0,040 0,188 Xã hội -> Cộng đồng 0,262 0,262 0,175 0,348 Xã hội -> Gắn bó nhân viên 0,270 0,271 0,184 0,354 Xã hội -> Hiệu quả 0,173 0,173 0,100 0,246 Xã hội -> Nhà đầu tư 0,342 0,343 0,264 0,420 vi Specific Indirect Effects Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Kinh tế -> Cộng đồng -> Hiệu quả 0,027 0,027 0,010 2,704 0,007 Môi trường -> Cộng đồng -> Hiệu quả 0,032 0,032 0,012 2,631 0,009 Xã hội -> Cộng đồng -> Hiệu quả 0,032 0,033 0,013 2,539 0,011 Kinh tế -> Gắn bó nhân viên -> Hiệu quả 0,068 0,067 0,016 4,279 0,000 Môi trường -> Gắn bó nhân viên -> Hiệu quả 0,050 0,050 0,016 3,166 0,002 Xã hội -> Gắn bó nhân viên -> Hiệu quả 0,062 0,062 0,016 3,935 0,000 Kinh tế -> Nhà đầu tư -> Hiệu quả 0,020 0,020 0,008 2,381 0,017 Môi trường -> Nhà đầu tư -> Hiệu quả 0,018 0,018 0,008 2,116 0,034 Xã hội -> Nhà đầu tư -> Hiệu quả 0,039 0,039 0,014 2,816 0,005 i PHỤ LỤC 11: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KHẢO SÁT SƠ BỘ Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 1 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hưng Nguyên Số 101 đường Nguyễn Du, Phường Lê Lợi,Tp. Quy Nhơn, Bình Định nguyenvietlam@gmail.com 2 Công ty TNHH Du lịch Sơn Ca Số 63 Chương Dương, Phường Nguyễn Văn Cừ,Tp. Quy Nhơn, Bình Định vanghieuquang@gmail.com 3 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bách Việt Tổ 10, Khu vực 8, Phường Nhơn Phú,Tp. Quy Nhơn, Bình Định bachvietqn@gmail.com 4 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Minh Hạnh Số 29 đường Chế Lan Viên, Phường Ghềnh Ráng,Tp. Quy Nhơn,Bình Định dulichminhhanh@gmail.com 5 Công ty cổ phần Du lịch Sen Việt Bình Định Thôn Đại Hội, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định senviet.binhdinh@gmail.com 6 Công ty cổ phần Vận tải Du lịch Hoàng Đăng Thôn Phú Kim, Xã Cát Trinh, Huyện Phù Cát, Bình Định hoangdangvn@gmail.com 7 Công ty cổ phần Du lịch E Den Số 60 Mai Xuân Thưởng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định dulich.eden@gmail.com 8 Công ty cổ phần Du lịch Sinh Thái Vân Canh Thôn Hiệp Vinh 1 , Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định dlstvancanh@gmail.com 9 Doanh nghiệp tư nhân Phương Thảo Số 25 Biên Cương, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định Phuongthao25@gmail.com 10 Công ty Khách sạn Du lịch Công đoàn Số 7 Lê Lợi,Tp. Quy Nhơn, Bình Định kscongdoan.qn@gmail.com 11 Công ty TNHH Vận Tải - Du Lịch Ý Chí Số 05 Yersin, Phường 3, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên linhychipy@gmail.com ii 12 Công ty TNHH Du Lịch Vĩnh Hoàng Khu phố Liên Trì 2, Phường 9, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên vinhhoangdulich@gmail.com 13 Công ty TNHH Vận tải - Du lịch Đình Tuấn Số 125 Hàm Nghi, Phường 5, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên vtdldt@gmail.com 14 Công ty TNHH Du lịch Sông Cầu Đường Lê Lợi, Khu phố Long Hải, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên songcauphuyen@gmail.com 15 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hodadi Triêm Đức, Xã Xuân Quang 2, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên Hodadi.dulich@gmail.com 16 Công ty cổ phần Du lịch Hà Thái Số 110 đường Nguyễn Trãi, Phường 5, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên hathaiha@gmail.com 17 Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Phú Minh Châu Số 17 đường Điện Biên Phủ , Phường 7, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên phuminhchau17py@gmail.com 18 Công ty cổ phần Du lịch Lữ hành Phú Yên Số 37 Cần Vương, Phường 5, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên dulichluhanhpy@gmail.com 19 Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Du lịch An Phú Số 227 Lê Lợi, Phường 5, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên anphu227@gmail.com 20 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Nét Phương Đông Bốn Mùa Số 12/10 Lê Thành Phương, Phường 8, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên netphuongdong@gmail.com 21 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Đăng Lô 15 Khu Biệt Thự Đường Đệ, Phường Vĩnh Hoà, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa khanhhoadulich@gmail.com 22 Công ty TNHH Du lịch Hoa Nhài 274/39 Tổ 2 Vĩnh Điềm, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa hoanhai.nt@gmail.com 23 Công ty TNHH Du lịch TCT Số 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Vĩnh Trường, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa dulich.tct@gmail.com iii 24 Công ty TNHH Du lịch Bình Trang 100A8 - 100A9 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa binhtrang100a@gmail.com 25 Công ty TNHH Du lịch Anopenhand Số 3/4 Ngô Sĩ Liên, Phường Phương Sài – Tp. Nha Trang, Khánh Hòa dulich.anopenhand@gmail.com 26 Công ty cổ phần Du lịch Sinh Thái Ninh Phước Thôn Ninh Tịnh, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa ninhphuockh@gmail.com 27 Công ty cổ phần Du lịch Hòn Một Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên,Tp. Nha Trang, Khánh Hòa hoamot.travel.vn@gmail.com 28 Công ty cổ phần Du lịch vàKhách sạn Rạng Đông Số 18 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ,Tp. Nha Trang, Khánh Hòa rangdong18@gmail.com 29 Doanh Nghiệp tư nhân Nhà nghỉ Du lịch Số 14 Phan Chu Trinh, Phường Xương Huân,Tp. Nha Trang, Khánh Hòa dulich.pct@gmail.com 30 Doanh nghiệp tư Nhân Du lịch Yến Ngọc Số 47 Phước Long, Phường Phước Long, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa yenngoc79@gmail.com i PHỤ LỤC 12: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 1 Doanh nghiệp tư nhân Vietroom.Net 29/16 Hồ Xuân Hương, Tp. Đà Nẵng hotels@vietrooms.net 2 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch biển Tiên Sơn Số 142 đường Dương Vân Nga, P. Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng bientienson@gmail.com 3 Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Du lịch Kim Hùng 122 Nguyễn Hữu Thọ, P.Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng dvdlkimhung@gmail.com 4 Doanh nghiệp tư nhân Du thuyền Thảo Vân 162 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng duthuyenthaovan@gmail.com 5 Doanh nghiệp tư nhân Kinh doanh Du lịch và Khách sạn Hùng Lâm 497 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng hunglam123@gmail.com 6 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại, Vận tải và Du lịch Tiến Khang 215 Huỳnh Tấn Phát, P. Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng dntntk@gmail.com 7 Doanh nghiệp tư nhân Vận tải và Du lịch Tam Hải Tổ 32 Mân Lập, Mân Thái, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng dulichthdn@gmail.com 8 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch và Thương mại Cao Thắng 59 Nguyễn Đức Cảnh, P. Thuận Phước, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng caothangdanang@gmail.com 9 Doanh nghiệp tư nhân Khanh Lịch 82 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng khanhlich6868@gmai.com 10 Doanh nghiệp tư nhân Xuân Dự 337 Tiểu La, P. Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng xuandu@gmail.com 11 Doanh nghiệp tư nhân Nhân Kim Ngọc 16/6 Nguyễn Như Hạnh, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng nhankimngocdn@gmail.com 12 Doanh nghiệp tư nhân Ondal 11 Nguyễn Hữu Thông, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng ondaldanang@gmail.com ii Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 13 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Thọ 135 Nguyễn Du, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng htdntn71@gmail.com 14 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hoàng Sơn 151 Nguyễn Thiện Kế, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng dnthanhhoangson@gmail.com 15 Công ty TNHH Vận tải Dịch vụ An Lợi 623 Tôn Đức Thắng, Tp. Đà Nẵng anloitourist@gmail.com 16 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương mại Vận tải Đa Bảo K288 Hùng Vương, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng dabaotourist@yahoo.com 17 Công ty TNHH Du tịch Vận tải và Thương tại ECOVICO 326 Cù Chính Lan, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng kinhdoanh@ecovico.com 18 Công ty TNHH MTV Vận tải Dịch vụ Du lịch và Thương mại Triết Thuần 37 Trần Qúy Cáp, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng info@trietthuantourist.com 19 Công ty TNHH TM Dịch vụ Du lịch Hiển Phong 206 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng hptravel08@yahoo.com 20 Công ty TNHH Vận tải Du lịch Khánh Đại Nam 25 Phong Bắc 2, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng dulichkhanhdaian@gmail.com 21 Công ty TNHH Du lịch Thương mại Xuyên Á 169-173 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng transasiadn@dng.vnn.vn 22 Công ty TNHH Vận tải lữ hành du lịch Hoàng Kim Long 20 Trần Bình Trọng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng kimlonghoang@gmail.com 23 Công ty TNHH Nhà hàng và Dịch vụ Zone7 Việt Nam 27 Đào Tấn, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng zone.danang@gmail.com 24 Công ty TNHH Khách sạn Citiel Đà Nẵng Lô A2 và 26 Đường 2 tháng 9, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng info@cititels.com 25 Công ty TNHH Vận chuyển du lịch Ba Miền 34 Dũng Sỹ Thanh Khê, Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng bamien@yahoo.com iii Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 26 Công ty TNHH MTV Du lịch Thi K62/97 Nguyễn Phan Vinh, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng thidulich@gmail.com 27 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp du lịch Phúc Thiên 36 Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê,, Tp. Đà Nẵng luphuong.ltd@gmail.com 28 Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ thương mại Seven Đà Nẵng K113/12 Trần Văn Dư, tổ 39 Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng sevendanang@gmail.com 29 Công ty TNHH MTV Du lịch Chu Du Việt F111, KCC Hòa Minh, Trần Anh Tông, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng info@chuduviet.com.vn 30 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Du lịch núi và biển 101 Phan Tứ - Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng dieuhanhnhotravel@gmail.com 31 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Thiên Lam 88 Trần Văn Dư, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng dabaotourist@yahoo.com 32 Công ty TNHH Du lịch Huỳnh Kim Ngân 128 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng dovannamdulich@yahoo.com 33 Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hùng 79 K1/1 Lê Thánh Tôn, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng newgateway@dng.vnn.vn 34 Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Hoàng Anh Phúc 35 Thanh Sơn, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng sondd@lapoo.vn 35 Công ty TNHH Vận tải du lịch Hưng Thịnh Phát Số 145 Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng yellowfieldtours@vnn.vn 36 Công ty TNHH Vận tải du lịch Vinh Anh 177 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng kinhdoanh@ecovico.com iv Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 37 Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Tín Cường Lô số 21 - 22 Đường Tùng Thiện Vương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng donghanhviet@gmail.com 38 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hà Bảo Nguyên K194/35 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng galaviet@gmail.com 39 Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Huỳnh Nguyễn K54/18 Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng huynhnguyendn@gmail.com 40 Công ty TNHH MTV Du lịch Đặng Nguyễn 115 Chương Dương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng info@dangnguyentourist.com 41 Công ty TNHH MTV Du lịch Red Beach 77 Thanh Long, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng redbeach@gmail.com 42 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Du lịch Lịch Sự Tổ 32 Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng lstravelvn@gmail.com 43 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Tình Yêu Việt 11 Trần Hữu Tước, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng sales@tinhyeuviet-travel.com 44 Công ty TNHH MTV Du lịch Phúc Toàn Thiện 23-25 Loseby, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng info@phuctoanthien.vn 45 Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Lê Bảo Ngọc 182 Thăng Long, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng info@lebaongoctourvn.com 46 Công ty TNHH Vận tải du lịch Thu Hiền 10 An Nhơn 4, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng dtth@gmail.com 47 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Lạc Gia 28 Trương Công Hy, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng lacgia.dn@gmail.com v Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 48 Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và Du lịch Quốc tế Hải Thanh 119 Mai Am, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng dulich@haithanh.com.vn 49 Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Du lịch Tiền Châu Lô 14-15 đường Đỗ Bá, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng tienchau88@gmail.com 50 Công ty TNHH MTV Du lịch Hình Chữ S K19/4 Mai Xuân Thưởng, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng chus.travel@gmail.com 51 Công ty TNHH MTV Du lịch Vinh Lê 670 Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng vldn670@gmail.com 52 Công ty cổ phần Hành Trình Xanh 25 Nguyễn Sơn Trà, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng booking@greentour.vn 53 Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam TravelMart Số 68, Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Đà Nẵng info@vietnamtravelmart.com.vn 54 Công ty cổ phần Hoàng Long Yến 62 Thái Phiên, , Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng sales.tour@hoanglongyen.com 55 Công ty cổ phần Du lịch Việt Đà 456 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng vietdatravel@gmail.com 56 Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Tương Lai Xanh 198 Đường 3/2, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng dovannamdulich@yahoo.com 57 Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện và Du lịch Gala Việt 70 Phan Văn Lưu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng galaviet@gmail.com 58 Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hà Châu Lô 89, A1.10, Khu Dân Cư Hòa Minh 1, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng ngvhaicokhi@vnn.vn 59 Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours 83 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Đà Nẵng vitoursvn@dng.vnn.vn 60 Công ty cổ phần Hưng Long 147 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng hunglong685@yahoo.com 61 Công ty cổ phần Du lịch Đà Nẵng 76 Hùng Vương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng info@danatourvn.com 62 Công ty cổ phần Biển Tiên Sa 0709 Yết Kiêu, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng dttamts@gmail.com vi Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 63 Công ty cổ phần Du lịch Phương Đông Việt 97 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng otc@phuongdong.com.vn 64 Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng 34 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng dnshipchanco@dng.vnn.vn 65 Công ty cổ phần Du lịch và Sự kiện Crown Travel Số 71 Thanh Vinh 10, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng crowntravelvn@gmail.com 66 Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Xuân Thiều Khu Du Lịch Xuân Thiều, P. Hòa Hiêp Nam,Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng redbeachresort@vnn.vn 67 Hợp tác xã Dịch vụ hỗ trợ ô tô vận tải và xe du lịch Đà Nẵng Lô 8A Bùi Thị Xuân, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng hoptacxadanang@gmail.com 68 Hợp tác xã Dịch vụ hỗ trợ vận tải Thắng Lợi Tổ 28 Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng htxthangloi@gmail.com 69 Hợp tác xã Dịch vụ hỗ trợ vận tải Minh Hải 15 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng htxmh@gmail.com 70 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch An Phát 301 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam dulichanphat@gmail.com 71 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Bảo Khánh 104 Lý Thường Kiệt, Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam dlbkqn@gmail.com 72 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Việt Nhân Thôn Đồng Nà, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam vietnhanqn@gmail.com 73 Công ty TNHH Du lịch Hải Bàn 88 Nguyễn Thái Học, Tp. Hội An, Quảng Nam info@chamislanddiving.com 74 Công ty TNHH Sao Phương Nam TRAVEL 165 Phan Chu Trinh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam saophuongnamtravel@gmail.com 75 Công ty TNHH TM Dịch vụ du lịch Nguyên Khang 09 Phan Châu Trinh, Tp. Hội An, Quảng Nam sm.hoian@hoianexpress.com.vn vii Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 76 Công ty TNHH Hà An - Nhà hàng Golden Bridge Làng Văn Hóa Du Lịch Cẩm Thanh, Tp. Hội An, Quảng Nam sales2@goldenbridge.com.vn 77 Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bình Ngọc Đường Lương Như Bích, Khối Xuyên Trung, Phường Cẩm Nam, Tp. Hội An, Quảng Nam binhngoc88@gmail.com 78 Công ty TNHH MTV Khách sạn Nam Ngãi 626 Hai Bà Trương, P. Cẩm Phô, Tp. Hội An, Quảng Nam ksnamngaiqn@gmail.com 79 Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Minh Phan Thôn Nhuận Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. minhphandl@gmail.com 80 Công ty TNHH Du lịch Phúc Thảo 119A Trần Nhật Duật, Phường Cẩm Châu, Tp. Hội An, Quảng Nam dulichpt@gmail.com 81 Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Cù Lao Xanh 500 Cửa Đại, Khối Sơn Phổ 1, P. Cẩm Châu, Tp. Hội An, Quảng Nam info@culaoxanh.vn 82 Công ty cổ phần Du lịch Phú Hoàng 69 Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam tour@phuhoang.com.vn 83 Công ty cổ phần Du lịch và Khách sạn Thanh Lịch Khối 7, Phường Thanh Hà, Tp. Hội An, Quảng Nam info@ksthanhlich.com.vn 84 Công ty cổ phần Du lịch Tam Kỳ 702 Phan Chu Trinh, Phường An Sơn, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam dulichtamky@gmail.com 85 Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Bảo Minh Tổ 16, Khối phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam dulichsinhthai.qn@gmail.com 86 Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại và Du lịch Thạch Phú Tổ 1, kp An Hà Trung, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam htx.phuthanh@gmail.com viii Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 87 Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Du lịch huyện Thăng Bình Quốc lộ 1A, Khu phố 2, tthị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam htxthangbinh@gmail.com 88 Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch làng nghề truyền thống Kim Bồng Thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim, Tp. Hội An, Quảng Nam kimbong.htx@gmail.com 89 Hợp tác xã Vận tải Thuỷ bộ và Khách Du lịch Hội An 81 Phạm Hồng Thái, Tp. Hội An, Quảng Nam hoiantravel@gmail.com 90 Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Du lịch Thanh Trân Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi thanhtran85@gmail.com 91 Công ty TNHH Dịch vụ Và Du lịch Phú Mỹ Thôn Đông Bình, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi phumy173@yahoo.com 92 Công ty TNHH Lữ hành Du lịch Miền Trung Việt Tổ 3 - Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi dulich@mientrungviet.vnn.vn 93 Công ty TNHH Du lịch Thiên Giang 12 Bà Triệu, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi thiengiang3011@gmail.com 94 Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi 310 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi info@quangngaitourist.com.vn 95 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch IDICO Phía Bắc cầu Trà Khúc, TT. Tịnh Phong, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi ict@idicom.com.vn 96 Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Hải Nguyên 53 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định lienhe@chothuexehn.com 97 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Du lịch Hải Hưng 115 Trần Phú, An Nhơn, Thị Xã An Nhơn, Bình Định dnhh@gmail.com 98 Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Du lịch V I P Số 258/2 Lê Hồng Phong, Phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định vipbinhdinh@gmail.com ix Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 99 Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Du lịch Quy Nhơn 16 An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định dlqn77@gmail.com 100 Công ty TNHH Du lịch Tây Sơn 25 Lê Thánh Tôn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định vothuchao@gmail.com 101 Công ty TNHH Lữ hành Golden Life 43A Lê Thánh Tôn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định info@goldenlife.vn 102 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Du lịch Hòn Khô 21 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định honkhoquynhon@gmail.com 103 Khách sạn Thảo Linh Quy Nhơn 256 Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, Bình Định hatbinhdinh@gmail.com 104 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Ngôi Sao Bình Định Số 14 Hàn Mạc Tử, P. Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định binhdinhstartravel@gmail.com 105 Công ty TNHH Du lịch Quy Nhơn 18 Nguyễn Trung Ngạn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định q.travel@vnn.vn 106 Công ty cổ phần Du lịch Bình Định 08-10 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định thich62@gmail.com 107 Công ty cổ phần Phát triển Du lịch ALT Khu Du lịch Công Cộng Phía Nam, Cát Tiến, Tp. Quy Nhơn, Bình Định alt@gmail.com 108 Công ty cổ phần Khu Du lịch Biển Maia Quy Nhơn Khu kinh tế Nhơn Hội, Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định maiaqnbd@gmail.com 109 Công ty cổ phần Tập đoàn Du lịch Nam Dương Số 223 Hoa Lư, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định namduong223@gmail.com 110 Công ty cổ phầnn Du lịch Ventosa 529B Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định ventosa.bd@gmail.com 111 Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Du lịch Cúc Tư 65 Lê Lợi, Phường 2, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên nomail@vnth.vn x Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 112 Công ty TNHH Du lịch Sao Việt Núi Thơm, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên info@vietstarresort.com 113 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Xứ Nẫu Số 206 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên xunau.phuyen@gmail.com 114 Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Phú Yên 2A Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên sgptourist@vol.vnn.vn 115 Công ty cổ Phần Du lịch Gia Phú Khu phố An Thạnh, Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên congtygiaphu@gmail.com 116 Hợp tác xã Xe Du lịch Yên Phú 303 Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hoà , Phú Yên htx.phuyen@gmail.com 117 Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Du lịch Hà Hoàng Diệp Số 17 Lê Hồng Phong - Phường Mỹ Hương - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận hhdpy17@gmail.com 118 Công ty TNHH Du lịch Cà Ná QL 1A, TX. Cà Ná, H. Thuận Nam, Ninh Thuận saigoncana@gmail.com 119 Công ty TNHH Du lịch Raduga Phan Rang Số 02D đường Yên Ninh - Thị trấn Khánh Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận radugaphanrang.nt@gmail.com 120 Công ty cổ phần TM Du lịch Hải Sơn Cà Ná QL1A, Lạc Sơn, Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận sonbiencana@gmail.com 121 Công ty cổ phần Du lịch Ninh Thuận TX. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận ninhthuantourist@hcm.vnn.vn 122 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Bích Thủy 26A Trần Quang Khải, Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa dnbichthuy26@gmail.com 123 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Diva 24/12A Hùng Vương, Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa diva2412@gmail.com 124 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Long Thành số 3 Ngô Sĩ Liên - Phương Sài - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa longthanhkh@gmail.com xi Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 125 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Miền Quê 44/13 Biệt Thự - Tân Lập - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa khmq@gmail.com 126 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Thụy Sĩ 3/4 Trần Quang Khải, Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa dulich.thuysy@gmail.com 127 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Hoàng Hải NT Số 2, đường 2/4 - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa hoanghainhatrang@gmail.com 128 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Ngọc Tiến 36 Hoàng Văn Thụ - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa ngoctien.kh@gmail.com 129 Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Du lịch Tuấn Hưng 25 Phan Bội Châu - Phường Xương Huân - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa dvdlth@gmail.com 130 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Kim Hoàng 13B5 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa kimhoang.nt@gmail.com 131 Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Du lịch Hà Anh Thôn Phước Trung - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa haanh@gmail.com 132 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Tuấn Kiệt Tổ dân phố Đá Bạc - Phường Cam Linh - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa tk79.dulich@gmail.com 133 Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thương mại Khám Phá 2 Mê Linh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa decouvrer_hd@vnn.vn 134 Công ty TNHH Nhà hàng Thức Bếp Số 05 Lam Sơn, Tp. Nha Trang,Khánh Hòa nhthucbep@gmail.com 135 Công ty TNHH Thương mại du lịch Phương Anh 24/4A Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa info@fairylandtour.com 136 Công ty TNHH Du lịch Hạc Việt Tour Số 61 Yết Kiêu, Tp. Nha Trang Khánh Hòa info@hacviettraval.com 137 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ du lịch Thành Thành 44 Lê Thành Phương, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa info@thanhthanhtravel.vn xii Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 138 Công ty TNHH Thiên Đường Travel 41 Phạm Ngọc Thạch, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa sale. travel@gmail.com 139 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Cuộc Sống Mới 38 Trần Nguyên Hãn, Phường Tân Lập, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa newlifetravel247@gmail.com 140 Công ty TNHH Du lịch Sun Flower 2B Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa thuyvy_vn@hotmail.com 141 Công ty TNHH Du lịch Khánh Hòa 1 Trần Hưng Đạo, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa dulichkh@dng.vnn.vn 142 Công ty TNHH Du lịch Hải Dương 86 Trần Phú, Villa 21, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa haiduongtc@dng.vnn.vn 143 Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 25 Ngọc Sơn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa saomaitk21@dng.vnn.vn 144 Công ty TNHH Du lịch Blue Moon 2 Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa bluemoontour@yahoo.com 145 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Thu Hoàng 36 Nguyễn Thị Định, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa info@thuhoangtours.com 146 Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Đặng Gia 6 Hưng Đạo, Phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa info@danggiatourist.com 147 Công ty TNHH Du lịch Amaco Thôn Sông Cạn Trung, Xã Cam Thịnh Tây, Tp. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa amaco@gmail.com 148 Công ty TNHH Du lịch Đảo Dừa 63 Nguyễn Biểu, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa dulichdaoduatravel@gmail.com 149 Công ty TNHH Du lịch Dawn Light 53 Lương Định Của - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa dawnlight53@gmail.com xiii Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 150 Công ty TNHH Du lịch Trúc Vàng Số 3 hẻm 184 Khu C Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa info@trucvangtour.com 151 Công ty TNHH Du lịch Team 108 Nguyễn Trãi - Phường Phước Tân - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa dlteam@team.com.vn 152 Công ty TNHH Du lịch Thụy Ký 9 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa tkkh@gmail.com 153 Công ty TNHH Du lịch Union 120/34 Nguyễn Thiện Thuật - Phường Tân Lập - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa uniontourist@gmail.com 154 Công ty TNHH Du lịch Thiên Việt 59/4 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa thienviet.vn@gmail.com 155 Công ty TNHH Du lịch San Hô Việt 30/15 Hoàng Hoa Thám - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa sanhpvietkh@gmail.com 156 Công ty TNHH Du lịch Wind thôn Bình Lập - Xã Cam Lập - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa windcamranhvn@gmail.com 157 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch và Sự kiện Phương Đông 69/01 Tô Hiến Thành - Phường Tân Lập - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa pdulichpdkh@gmail.com 158 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Home 64/4 Trần Phú - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa home.nhatrang@gmail.com 159 Công ty TNHH Du lịch Vận tải Hải Yến 26 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa haiyen26lhp@gmail.com 160 Công ty TNHH Du lịch Thương mại Thuận Phát 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa thuanphatkh@gmail.com xiv Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 161 Công ty TNHH Du lịch Long Vũ 164 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa lv164@gmail.com 162 Công ty TNHH Du lịch Lucky Sun 100/8B - 100/9B Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa luckysun@gmail.com 163 Công ty TNHH Du lịch Phong Lưu 151 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa pl151vn@gmail.com 164 Công ty TNHH Du lịch Phúc An Khánh 16 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa phucankhanh@gmail.com 165 Công ty TNHH Du lịch Phùng Hưng 5/1 Hàng Cá, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa phdulich@gmail.com 166 Công ty TNHH Du lịch Duy Phát 62KC Sơn Phước - Phường Vĩnh Thọ - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa duyphat.dulichkh@gmail.com 167 Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang - Khách sạn Hàng Hải 34 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa hotel@vinalinesnt.com.vn 168 Công ty cổ phần Du lịch Long Phú Số 15 Ngô Đức Kế, TP. Nha Trang, Khánh Hòa info@longphutourist.com 169 Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang Hòn Đảo Tằm, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa salesnt@bestwestern.com 170 Công ty cổ phần Đại Hòa 1B Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa sales@vnseaworld.com 171 Công ty cổ phần Du lịch Biển Ngọc Nha Trang 227 đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa biengoc.ntvn@gmail.com xv Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 172 Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Sinh Phước Lô 51, ô LK-P, Khu đô thị ven biển An Viên, Phường Vĩnh Trường, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa sinhphuoc113@gmail.com 173 Công ty cổ phần Du lịch Yersin 68 Yersin, Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa yersin@gmail.com 174 Công ty cổ phần Du lịch Hòn Mộ Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa honmodulich@gmail.com 175 Công ty cổ phần Du lịch Năng Động Trẻ 04 Đinh Tiên Hoàng, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa ndt.kh@gmail.com 176 Công ty cổ phần Du lịch Trường Xuân 4A Ngô Đức Kế, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa truowngxuana@gmail.com 177 Công ty cổ phần Du lịch Sinh Thái Thanh Vân 78 Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa thanhvan.kk.vn@gmail.com 178 Công ty cổ phần Du lịch Hồng Hải thôn Văn Đăng, Xã Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa honghai2511@gmail.com 179 Doanh nghiệp tư nhân Bình Yên Thuận Cường, Xã Thuận Qúy, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận dnby96@gmail.com 180 Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ du lịch Thu Lan Tiểu Khu Long Sơn, Phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận tttl77@gmail.com 181 Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ du lịch Mát Trời Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận mattoi.tourbt@gmail.com 182 Doanh nghiệp tư nhân Du Lịch Đại Quang Thôn 2, Xã Thuận Minh, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận daiquang@gmail.com 183 Công ty TNHH Du lịch Lặn Biển Việt Nam Quốc Lộ 1A, H. Tuy Phong, Bình Thuận adinangoc@yahoo.com xvi Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 184 Công ty TNHH TM Dịch vụ du lịch Sao Mai 14 Đường 19/4, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận tour@saomaibt.com 185 Công ty TNHH Tourleva 141 Võ Văn Kiệt, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận tourleva.vietnam@gmail.com 186 Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Biển Việt 583 Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận info@bivitour.com 187 Công ty TNHH Du lịch Ánh Dương Thuận Quý, Q. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận anhduongresort@hcm.vnn.vn 188 Công ty TNHH Du lịch Đại Dương Xanh Thôn Thuận Thành, Xã Thuận Qúy, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận dulichdaiduongxanh@gmail.com 189 Công ty TNHH Du lịch Thạnh Đạt Thôn Kê Gà, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận thanhdat2410@yahoo.com 190 Công ty TNHH Du lịch Huy Hoàng Thôn Kê Gà, Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. tour@huỵhoang.com 191 Công ty TNHH Du lịch Thạnh Lợi Thôn Kê Gà, Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận tourthanhloi.vn@gmail.com 192 Công ty TNHH Hồng Cường 40 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận hongcuong@binhthuantourism.vn 193 Công ty TNHH Du lịch Đông Hải Khu Suối Nước, Mũi Né, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận info@donghaitour.com 194 Công ty cổ phần Du lịch Hải Việt Thôn Tiến Bình, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận haiviet.bt@gmail.com 195 Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc du lịch Sài Gòn - Phan Thiết 107 Hồ Xuân Hương, Phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận dulichsgpt@gmail.com xvii Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Email 196 Công ty cổ phần Du lịch và Xây dựng Bình Yên Thôn Thuận Cường, Xã Thuận Quí, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận binhyen.binhthuan@gmail.com 197 Công ty cổ phần Du lịch Bình Thuận Số 01 Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận dulichbinhthuan@gmail.com 198 Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú Thôn Nam Thành, Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam,Bình Thuận dulichnuitacu@gmail.com 199 Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né Thôn Nam Thành, Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận kssaigonmuine@gmail.com 200 Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ du lịch Đông Hải Thôn Mỹ Khê, Huyện Phú Quý, Bình Thuận htxtmdcdldh@gmail.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tac_dong_cua_tinh_ben_vung_doanh_nghiep_den_hieu_qua.pdf
  • pdfTom_tat_E.pdf
  • pdfTom_tat_V.pdf
  • pdfTrang thong tin dong gop moi-E.pdf
  • pdfTrang thong tin dong gop moi-V.pdf
Luận văn liên quan