Luận án Tiên sĩ Âm nhạc học Hát trống quân

Bài Hát Trống quân Đèn giời cũng có trăm tiền được sưu tầm tại làng Hiền Quan thuộc xã Hiền Quan. Đây là địa phương duy nhất trong số các địa phương thuộc vùng Đất Tổ mà chúng tôi khảo sát có lối Hát Trống quân không dùng trống đệm. Cũng có thể coi bài Hát Trống quân này ở làng Hiền Quan là một trường hợp ngoại lệ trong Hát Trống quân nói chung. Nguyên nhân của việc hát không sử dụng trống đệm có thể một phần xuất phát từ lối sinh hoạt và hình thức diễn xướng Trống quân khá đặc biệt của địa phương này. Như đã trình bày trong tiểu mục 2.1.1.2., Hát Trống quân ở làng Hiền Quan không phải là hát đối đáp nam nữ như Hát Trống quân thông thường, mà được tổ chức thành một đội hát mang tính “chuyên nghiệp”, chỉ gồm toàn nữ đi hát ở các sân chùa thuộc các địa phương lân cận vào dịp lễ hội mùa xuân. Do thành phần của đội hát không có nam giới, lại phải di chuyển nhiều, nên hành trang cần gọn nhẹ có thể là một phần lý do của việc không sử dụng trống đệm trong lối Hát Trống quân nơi đây

pdf251 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tiên sĩ Âm nhạc học Hát trống quân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t; VZ V AG * V@ Y@ YX>                                                 RM [ Q\ V@ % [ V@ ] ^ Q 9 _ 9 > AG * V@ Y@ % 2 V] V@ Q > Y> E V\ " R>                                              # 2 Q$ % E > * V` J G ' 2  QK Q@ % * Q* Q Q Q* Q                                                    !""# $%  &'()*+ ,-./)0 $1#! 23 (45 6)$7%89:;!< =$4> ?'@-1A ' &'B()*+                                    C C 1  D + C  E .  D + FB  )G H HI J + C )K C ,L                                    MN  O L MN  8P Q JP P . Q C O4 + N M+ $R .  S T )G .= L .= $                                 U K 5 U K ( CV - G    )  O W M @X  $= M $=                                         ! " #  # $ % &  '  ( ) * + + ' ,- %  .  , / / 01 #  * ! 2   034 3353678987::; ?3@3A# B?3" 33C530<8D3;E: FG3 353@3H30! I3!353J%3K30L3M6N76O ?3@3A#P Q3@3A# R3S                                                                                      ,T /  >% >U ) !  U VW J+ $   W 0 # 4 W  ' X )   4 ? Y ( Z ' +                                                                     !" #$ %& '  !( ) * +  , - * , ) . !/ 0 1 2 3 , 4 - 5 ) 6 7 8 . 9 : 3 : !. ) (  ; ;&;;?@?A>>B CD; ;&;E;F:;GH;I;J!;F:9 GK;LM;!; N&<;C?O;BAP ! ;;<;CQ;C);6;RST;&U V W4; XI;;Y:;2&I; C ;I;F:;GHI;;J!;F: YZ;%;<;G ;J!(                                                                                                ! "  # $ % & ' () ($ % &   $ # % &   % &  * + , - ) . / 0 ,  ! -1  0 & &, * $ .  23 433 35367898:77; ? 3%@3A3-B 3>? %C33B3D53<8E3;:F GB23 =3H3IJ3*3K. 3LMF3NO PQ3R53% 3-B S3HT A3, 3P? 3UVA3<W 3 A >? 3%@A3-B 3>? 3 333                                                                                                                         C W  ! " , R    0  V     % & , X  % & X   #    ? %2  & B! Y ? . Z                                                                                                             ! "  # $ % & ' # ( ) ) ) *+ ,    -  .  / 0 1 2 $ 3 4 5 6 2 $ 7 86 )+ / % 9 3:  2; ; ; ?@?ABBC D; ; ; ;<;E/;F G;5 ;H6 I; J; ;K<;8-?L;@@M;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  ' 2; ;<; ; D; (;N=@AOP QR;S;<;5 ;T;  ;'S; 1G;' U; 1G E/;F G; ,;5 ;H6                                                                                                      V W% / X Y V Z [ X \ " + 2 4 - 2  2 U ] ^ 2 _X 3: 5` / J : 'a b  / : ) 2 - c ) .  *  c   ). " - / ) ) / c d ` 0:                                                                                                   " - ) 4  e f ( L4 S: 5 'f b ( 0: - )g: . c  . c c g )g: 4 )  2 -  _ hg: 3 4 -$ X 4 &J i V 2 4                                                                              ! "    #   $ % $&$ '$()*+*,--. /0$ % $&$ '$12 $3 4$5 $67 89$:$$;&'$ ?@$A $'$5 $B $C D$C$'$$0$! $E(+,FG $DA $HI4$DJ$KI4 12 $3 4$L $5 $67 4 5C$M $$ $ $ $                                      Tương ngộ Tự cổ giai nhân năng tương ngộ Thì Chúng mình đây đương độ đào tơ Trách mình sao khéo hững hờ Thì Để tôi đợi tôi chờ suốt tháng Thì Hay mình lại đầu đường xó quán Thì Để ta nay vui cạn nỗi 24&b b Thời điểm thu thanh : 17/9/2005 Địa điểm thu thanh: Văn Giang, Hưng Yên. Mã số tư liệu: DC/S 998 2.1.1.12 Người hát : Đào Văn Thảo (1926) Tương ngộ Ký âm : Hoàng Anh Thái Thôn Nhân Thục, Nghĩa Trụ Văn Giang, tỉnh Hưng Yên &b b U &b b &b b U &b b U &b b U œ jœ œ œ ™ œ j œ œ œ œ œ œjœ œ jœ œjœ œ œ ™ œ j œ œ œ œ œjœ œ œ j œ œ œ œ œ j œ œjœ j œ œ œ jœ œjœ œ œ ™ œ j œ œ œ œ j œ œ jœ œj œ œ œ œ jœ ™ œjœ j œ œ œ œ œ œ œ œ jœ œ jœ ™ œ j œ œ œ œjœ œ œjœ œ œ œ œ 189 mình Đa mang vì một chữ tình Thì Đường xa lặn lội một i mình xuống ư đây ư Hay em ngại mẹ thày chưa thuận Anh khuyên em cứ nhận nhời đi ơ Rồi mai ta kết nhân nghì Vợ chồng ơ ta sẽ i a hoan hỉ ơ cùng ơ nhau a &b b &b b &b b U U &b b &b b &b b &b b œ œ j œ j œ œ œ œ œ œ œ jœ œ œ ™ œ œ œ œjœ œ j œ œjœ œ œ œ œ ˙ œ ™ œ œ œ œ œ œ jœ œ ˙ œ œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œjœ œ œ œjœ œ ˙ œ ™ œ j œ œ œ jœ œ œ œ j œ œjœ œ œ œ œ œ jœ œj œjœ œ œ œ œ 190                  ! "# !   $     %  &  ' ( ) *  + , - ./   ) 0 - 1  "2 )    3/31334356787966: .;3/3133433*3?@ A3"33 0143.7B3:9C  DE3F433* G323433H@3;3G;3I8C31JK )3* 3F>3<%3D >3 3+3*3?@                                                                                                             1  @ ) (' L 1   -  M' N 1   O "1 ./ P / F1 Q <R N  - S P  T F   UM 1 F @  V@  !  ! / A W1 S !  MX  ) Y S                                                                                                                                        !" # $"  % $& '  ( &   ) % )  ) *"+  (  , - !&     , ./   %0     1  232"224256787966: #;232"2242?2'2@ A 2BC22D"42#7E2:9F GH2)42A2', I2J2422K2;2%2LFM2"NO 2P2)?2<-2G ? ?2Q2'2@                                                                                                                                                                      !" #  $  % & ' $ ( )* +, - ' . $ /0 1 2 $ ( )* 2 ) 3 "  ! & #4    56 55 57589:;: ?@ 56 55 A5.5 B5C"5DE F45)G5"5#H75I:J5;;K "5575?25.55L8;<MN O05( 575C25P5 5(5%B5Q 5% .5 B5R5C"5D                                                                                             " JQ  S " 2 ' T !2 U +H  T 1 ,  + !2 V #2 W #G ( ' 1 "   1 2 ? 2 X '  P X "Y 2 Z V #2 2 $ [ #  "   " [ " (                                                                                                Cá đi ăn thề Mồng bốn cá đi ăn thề Mồng bảy cá về cá vượt vũ môn a Gần xa nô nức tiếng đồn Cá nào vượt được vũ môn hóa rồng a Anh chày anh rói nức lòng Đi thi cũng chẳng nên công khoa này a Khóc hai con mắt đỏ gay a Nói ra tiếng rói tiếngchày còn 2 4 2 4 & b Thời điểm thu thanh : 9/8/2005 Địa điểm thu thanh : Khoái Châu, Hưng Yên Mã số tư liệu: TĐ/S 524 2.1.1.16 Ký âm: Minh Hương Người hát : Bà Nguyễn Thị Xuyền (1920) Thôn Yên Vĩnh, Dạ Trạch, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Họa Cá / & b / & b / & b ∑ / & b ∑ ∑ / ‰  œ jœ J  œ j œ œ ˙  œ j œ œ  œn j œ œ œn œ œ œ œ ‰™ œ r ‰ ¿ J ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ ™ œ J  œ j œ œ œ œ œ œ ™ œ jœ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ ™ œ œ  œ j œ œ œ œ œ œ ˙ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰  œ j œ j  œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰  œ j œ J œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 196 nghi a Vẫy vùng cá trắm ra thi Vũ môn tam cấp ba kỳ nức danh a Ai ngờ công chả đượclành Bởi trắm nặng mình nhảy chả được cao a Trắm ra quả sộp nhảy vào Vũ môn tam cấp má đào xemkinh a Tưởng rằng quả sộp hóa long Còn như lũ trẻ dồng dồng ai nuôi a Buồn 1 4 2 4 1 4 2 4 2 4 2 4 & b ∑ ∑ ∑ / & b / & b ∑ ∑ / & b ∑ ∑ / & b / & b ∑ /  œ jœ J œ ™ œ œ œ  œ j œ œ œb œ œ J ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰  œ j œ j  œ jœ œ œ œ œ  œ j  œ j œ œ œ œ œ œ œb œ  œ j  œ j œ œ œ œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ œ œ œ œ  œ j  œ j œ œ œ j œ œ œ œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œb œ œ œ œ œ œ Œ ‰™ œ r ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿  œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œb œ œ œ  œ j œ œ  œ j œ J ‰ Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ ‰  œ j œ j œ œ œ œ œ  œ j œ œ œ œ œ œ ™ œ j ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 197 về một chú cá trôi Khi ra nhan sắc còn hơi sức gì a Buồn về một chú cá trê Thi thì cũng chả kể chi nên phiền a Cá rô cá riếc phận hèn Tìm nơi a ao giặm bùn đen a mình lánh mình & b ∑ ∑ / & b ∑ / & b / & b ∑ ∑ ∑ / & b ∑ / œ œ œb œ œ Œ ‰™ œb r œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ œb œb œ œ œ œ œ œb œ  œ j œ œ  œ j  œ j œ œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ ‰  œ j œ J  œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰  œ j œ j œ œ œ ™ œb J œ œ œ œb œ œ œ œ œn œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 198 2.1.2. CÁC BÀI HÁT TRỐNG QUÂN Ở TIỂU VÙNG 2             ! " # $ %  &' &'     '()( ( (*(+,-,.//0 1 ()( ( (*(&'( 2(3 ( (4 56(7( &(8*(1,9(0:;  !&'( (*(? (@((!A(+B( C" D(5E2(F G(&'2(F G(2 &'( 2( H(3 ( (4                                                                I J K G L &' ) " I # '  > I <M N  G O$ %  P QA     <M N G R S T "                                                                                 $ 4 P S 4 >  T $ &U #J T S ) "  > QV$  "                                                                            !  "  #$  % &' ( !  ) &  " %   ! % #$ * + % + ,  *  - . -  / 0 &- $ * . 1 2 ! * 3     4 5 444647898:;;< =>4 5 44464 ?4 @A4B 4 $%4 C4D4?4 E64 =8F4<GG ? 4464%H4 >4I"4J7<42 K 4=L4B A4M4B A ?4 @A4N4B 4 $%4 MO4$ 464B* 44 444444 4 4 4                                                                                  P?Q R Q  * % % 2 #' $ + % S0  B (T %  ,   #$ 3 P?Q U , 2 " +* JVK -JVK . 1 *  - 2  W R% !X   Y Z * .[ \  R + + B 0  -*   ]% / #$                                                                                                                      !  !"  # $ % &'  % &'     $   () %   $* +   + , -   +  . /$ 0! ! *   $1 2 $ ! 3 3  4  567 0/ 567 0  ,    8 9$8 8 8:8;??@ AB8 9$8 8 8:8A 8C D E8(88 F &G80884:8A<H8@IJ 8 8:8K 8 B8 K$8LJ=>=M N 8 O8(1E8 8(1E A 8C D E8P 8(88 F QR8$8:8(! 82 8                                                                                                      !   !  " ! #  $    " %  & '  ! (   ( #   ( ) # *  ( + ( ,   ( , # (      +----.-/0102334 5----.--6#7- -+8"- 9 :;-.-+0?-4@A B- -.-B"C-+5-BC-DA121E F -+G"-H7-+8-H7 -6#7-I- -+8"- 9 JK-8-.-( --+                                                                                & L " 8  "  L"  M N )O # ( G  P JQ(    R  =  !G L" 8" S <  L" G  8" L" * = &T <U ! *  V "' ) ) *  8"                                                                                                  ! " # $ % %  &     &  " '( %    )*) ) )+),-./ 01)%!) )23+)4).55 ) )+) 6) 7)08)9,-/:;   ?))@ A?) ( )=) )B CD) )+)=#)E )                                                                                                       F  2  2G H     2G H    *  # &I      &I  1  I >  # J                                                                                             !" # $   % &'  ( )  * +   , - % .  /0  % 1   2 + 3 4  * + ( 5 +6 +   3 + 7  83  3  "  19 :  ; ;;;?@ AB;*4; ;+6<;C8;?DD 2 ;3;=IJ B;;KLM;;N 7M; $;K;;O EP; ;<;K#;Q;3                                                                                                                   ! "#   ! "  $ $ %& '(    )  * +!, - %.  (  / 0 1  2%3 2!2 2425676899: '; 2%3 2!2 242 ?@2$2 2A!42'6B2:C8 D 2242D!E2FG2;2HI78:J (2I=2K@2L2BM= <)2'-=2N2<2= OP2 242<)2Q2                                                                                                      )  )  "! D(  R !S ( G ! ! T$  T D; U T R V  WX) K B ) <( %- M S 0 B ) ?   0   B ) F # %- 1 1 B )  Y  )  W( Z  V %@ K) D %! V [                                                                                                                                         !     "# $ %&# ' ( ) ( %&# ' "# ( *  +  "# , ) - .    . "#  /0  1 2 3%  "4   "#  )5     6783488 9%:8;8 8:8?58@8A 8B886CD   E%&98F 8GH8EI8?J FK8:8E)8G8                                                                                                                                L) M "#  *# " N O& P& % "# ) - O 3 Q% "# 1 LR  S%  3 R  - I T) LU ) 3 V W X O 9   & Y5 Z I "# [ &  X ' J & "4 " / ) T )  N ) T ) Y&  \ # " #   L "# " ]  L "# " Q # 7 O& 0 X   N                                                                                                                                                                ^ 6 % ^ O  Q% LR Q% L5 " 3 _ " "# ` % a " & N _ "# N 2 0 X Q% L5 0 % "# "! b) [  7 P "# ` c%  J d 5 O& 3' b) "# J R                                                                                              ! " #$    %  &   '  ( ') *+  # ,   -&.%/. .012.34.567 . .2.89.:.;.   ?&. .@A.B .@ C. .8D @E.,.2.; .F.                                                                                             !  "#   ! !    $%&' &&()*&+&,-- . &*&/& &0  12&34.&345&04 6&70&18&94 :;&&*&7<0 &=&                                                                2.2. CÁC BÀI HÁT TRỐNG QUÂN Ở VÙNG ĐẤT TỔ !! ! 2.2.1. CÁC BÀI HÁT TRỐNG QUÂN Ở Xà ĐỨC BÁC, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC * !! ! ! ! !! ! ! ! ! !             ! "# #$ %&   ! "# #$ ' ( ( $ ) *   #      + ++ +,+-./0 1 + ++ +,+23+%45+67+8 9:++(+;,  (+&+,+? + ;+ + +6@+A5 B:+ +A5+23+%45+C +67+8   D+ +,+9 +2(E                                                  F G H # I 8 J I 8 ?  F  * G $ 6 K L# MN M!# #$ O         F P P P  %? H  Q * N                                                                       R :  E  & SQ T       P P L#  # UN & ) : MN # ) G                                                    Từ sớm a đến giờ Đi đâu từ sớm a đến giờ Để cho anh mà anh đợi anh chờ anh mong Kia hỡi a Trống Quân Còn dở a hội chùa Bên em còn dở a hội chùa Cho nên em đây mà em phải sang trưa à thế này Kìa hỡi í a Trống Quân Bưng lấy a trống này Đào ơi bưng lấy a trống này Đào thời ây đây mà bưng trống anh nay hát thờ kia hỡi a Trống Quân 24& 2.2.1.7 Thời điểm thu thanh: 10/2002 Địa điểm thu thanh: Đức Bác, Lập Thạch, Vĩnh Phúc Người hát : Ông Bùi văn Quyển (1917) Khoái Thọ, Đức Bác, Lập Thạch, Vĩnh Phúc Ký âm : Minh Hương Trống Quân Đức Bác 7 & & & & & Œ œ œJ œ œ œ œ ™ œJ œ œ œJ œ œJ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ ™ œ œ ™ œJ œ œ œ œ œ ™ œ œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œJ œ œ œ œ ‰ œ j œ œ œJ œ œJ œ ™ œ j œ œ œ œ j œ œ œ œ jœ œ J œ œ J œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 226 Đào đi đâu từ sớm a đến giờ Đào đi đâu từ sớm a đến giờ Để cho là anh đợi anh chờ mong anh mong Kia hỡi a Trống Quân Bên em đang dở a hội chùa Bên em đang dở a hội chùa a Cho nên thôi à em phải sang trưa à này thế này Kìa hỡi a Trống Quân Đợi đào từ bến a đò ngang a Đợi đào từ bến a đò ngang a Đò mà thôi đã đến bến đào sang a mà hát thờ Kia hỡi a Trống Quân Cách sông em phải a lụy thuyền Cách con sông em phải a lụy thuyền a Có như thôi là đất liền thì em mà sang ngay Kia hỡi a Trống Quân 24& 2.2.1.8 Thời điểm thu thanh: 10/2002 Địa điểm thu thanh: Đức Bác, Lập Thạch, Vĩnh Phúc Người hát : Triệu Thị Dung (1925) Giáp Chung, Đức Bác, Lập Thạch, Vĩnh Phúc Ký âm : Minh Hương Trống Quân Đức Bác 8 & & & & & & 3 & œ ™ œJ œ œ œ œ J œ œJ œ œ œ œ œ œ œJ œ œJ œ ™ œj œ J œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ j œ œ œJ ‰ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 227 Người hát : Lê Thị Đá (1912) Khu 4 Kim Đức, Phù Ninh, Phú Thọ Ký âm : Minh Hương Trống Quân Đức Bác 9 24& 2.2.1.9 Thời điểm thu thanh: 10/2002 Địa điểm thu thanh: Đức Bác, Lập Thạch, Vĩnh Phúc Đào đi đâu từ sớm a đến giờ a Để cho bây giờ anh đợi anh & chờ a anh mong Kia hỡi a Trống Quân & Cách sông em phải a lụy thuyền à Cách sông em phải a lụy thuyền à Có & như tôi là đường liền em a ha tới a sang ngay Kia hỡi a Trống Quân & Trống anh còn chửa a có quai a Trống anh còn chửa a có quai à Mượn & nàng bây giờ bưng lấy rồi mai a nên Tần Kia hỡi í a Trống Quân Œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œJ œ œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 228 !!! !! 2.2.2. CÁC BÀI HÁT TRỐNG QUÂN Ở Xà HỮU BỔ, HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ !!! !                    !   !    " #$  ! %&   ' #$  ! %&   '     (%) ( ( *(+,-..-+//0( 1(%) ( ( (*(2 ( 3(4 5( 67( 89(( (:*(1-;(0,<((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =( (*(2>( (=(?.<,+@ 2(AB(CD3(# (#: 2 ( 3( E (4 5( 6 #F( (*(A( (                                                                                                                     ! " #$%&&%#''( )* !  " +, -. /0 12 3 45 67" )%8 ($9 : ;" + + ?@ AB. C C7 +, -. D /0 1 CE , " ?- F ;                                                                          0   1    0   1    G H I ;- G J K J G H I ;- G J K J                                                                                       G LM NH O G 4 J NH J G LM NH O G 4 J NH J    PQ N  - J O PQ N  - J O                                                                                           ! "#  $  % & & "# ' '   ( & ) *  % + %   ,%- .-/- 0-1234431556 (7 - .-/- -0-8 -, 9-:;-,<= ">-? --@A/0-,(3B-62C------------------------------------ D%--0-D/E-,7-, -F4C11G   8-HI/-JK9-L-LA9 8 -, 9-M-:;-,< LN- -0-H-O-,                                                                           ! "#   # $  %  &     $ &     '( ) *)) +),-.//.,001) 23 ) *)) +)4)' #5)67)'8) 9:);)) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?( ))+)?@ )'3)' )A/>,,B   4 )CD)E%5)F )F<5 4)' #5)G )67)' FH))+)C# )I )'                                                                                           J      K   &  L ; L   J    M (  N  O N I  " P 7 Q   J  C 4 C                                                                                                              ! "# $    % &'  ()  *  +, -      ./ )/ / 0/1223/ (4/ )/ / /0/5/ ,6/7 8/ 9:/ %/;/?/3@A/////////////////////////////////////  B<./ /0/C/D/E=/FGHGIJ 5/E /E=6/E /E= 5/ ,6/K /7 8/ 9 EL//0/M,/N /                                                                                 !!!! 2.2.3. CÁC BÀI HÁT TRỐNG QUÂN Ở Xà HIỀN QUAN, HUYỆN TAM NÔNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC THUỘC TỈNH PHÚ THỌ                   !"  # $" % % &'  () *+  , -  , -   $ . . . /.0123320445 6. . . /.$ .7 8.9'.$:; /.$2?.5@A.................................... $7.B .C8.D.E8 ...........$ .7 8. F.9'.$:8 ..........GH.# /.D .I.$" - ." ./.9J .$6.D- .KL".M.3A0AN    D.$6.$#.KLM3A@ON P.$6.$.KLM3A@ON D.$6.D.KLM3A@ON QR.$6.$ST.KLM3A0AN                                                              C T UV " B B L W  W X  UB   UT   UT UT  UT Y&  >      UT  UT % Z *[  UT W   (   (                                                                       !!!! !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_tien_si_am_nhac_hoc_hat_trong_quan.pdf
 • docxNew contributions of thesis (Tiếng Anh).docx
 • docxNhững đóng góp mới của luận án (nộp).docx
 • pdfTÓM TẮT LA.pdf
Luận văn liên quan