Luận án Tổ chức hệ thống thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

Từ thực tế khảo sát ở các doanh nghiệp may cho thấy, việc phân loại chi phí mới chỉ nhằm mục ñích tạo ñiều kiện thuận lợi cho kế toán tài chính mà chưa có giá trị trong công tác quản trị doanh nghiệp. 100% doanh nghiệp ñược khảo sát phân loại chi phí theo các cách là phân loại theo nội dung kinh tế của chi phí; phân loại theo chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất và phân loại theo kết cấu chi phí trong giá thành. Chỉ có 3/22 doanh nghiệp (thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn) có phân loại theo ñịnh phí và biến phí (chiếm tỷ lệ 15%). Không có doanh nghiệp nào phân loại thành chi phí kiểm soát ñược và không kiểm soát ñược.

pdf192 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tổ chức hệ thống thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr chính B phn xây dng tiêu chun ni b, thu thp chi phí,... B phn B phn ño B phn phân B phn tư k hoch lưng KQ, tích bin ñng vn, h tr d toán hiu qu hot KQ, hiu qu ra quyt hot ñng ñng hot ñng ñnh Chuyn ñi thông tin gia hai b phn k toán Sơ ñ 4.6: Sp xp các b phn KTQT theo chc năng 4.4. ðiu kin thc hin gii pháp 4.4.1. V phía Nhà nưc Cn to dng mt môi trưng cnh tranh lành mnh ñ các doanh nghip sn xut nói chung và doanh nghip may nói riêng có th t tin ñưa ra các quyt ñnh kinh doanh da trên tim lc hin có ca bn thân cng vi s h tr ca h thng thông tin k toán qun tr chi phí. Ch khi nào hiu qu hot ñng kinh t ca mi doanh nghip ph thuc ch yu vào chính các quyt ñnh sn xut kinh doanh 146 ca bn thân b máy KTQT thì lúc ñó các nhà qun tr mi thy rõ giá tr ñích thc ca các thông tin do k toán qun tr chi phí cung cp làm cơ s cho các quyt ñnh ca h. ðng thi, nhà nưc và các cơ quan chc năng cn có các chương trình h tr cho doanh nghip ñưc tip cn vi các mô hình h thng thông tin k toán qun tr chi phí ñã ñưc áp dng thành công trên th gii ñ hc hi kinh nghim và rút ra nhng bài hc cn thit có th áp dng cho danh nghip mình. Hin nay, trình ñ ñi ngũ nhân viên k toán và ñiu kin trang b phương tin vt cht, thit b k thut phc v công tác k toán gia các ñơn v, các ngành, các ña phương là không ñng ñu. Bên cnh ñó, kinh phí ñu tư cho vic thit k và vn hành mt h thng thông tin k toán qun tr chi phí khá cao. ðây là nhng vn ñ mà bn thân doanh nghip ñang cn s h tr t các chính sách ca Nhà nưc. Trong công tác ñào to k toán, cn có s ñi mi v c ni dung ln phương pháp ñào to. V ni dung, cn chú trng nhiu hơn ñn k toán phc v qun tr ni b doanh nghip trong ñó có h thng thông tin k toán qun tr. ðc bit cn ng dng và ñưa các phương pháp k toán qun tr hin ñi trên th gii vào chương trình ñào to. V phương pháp ñào to, cn khuyn khích tính ch ñng, tích cc và ý thc rèn luyn k năng ngh nghip cho sinh viên ngay khi còn ngi trên gh nhà trưng góp phn tăng tính chuyên nghip cho nhân viên k toán v sau. Nhà nưc cn h tr tt hơn cho các doanh nghip trong ñào to nhân lc, nghiên cu trin khai, phát trin k toán qun tr, ñ k toán qun tr thc s là mt ni dung không th thiu trong h thng k toán doanh nghip. 4.4.2. V phía các doanh nghip may 4.4.2.1. Nâng cao nhn thc ñúng ñn v vai trò ca h thng thông tin k toán qun tr chi phí S tn ti ca h thng thông tin này xut phát t nhu cu thông tin ca các nhà qun tr các cp trong doanh nghip. Do vy, ñ có th vn hành ñưc h thng thông tin k toán qun tr chi phí trong các doanh nghip may, các nhà qun tr cn có nhn thc ñúng ñn v vai trò ca h thng thông tin k toán qun tr chi phí. Các nhà qun tr cn nhn thc rõ v trí, vai trò ca KTQT chi phí nht là trong ñiu kin cnh tranh và hi nhp hin nay. Tuy nhiên, các nhà qun tr hin nay chưa thc s tin tưng vào HTTT k toán mang li. Quyt ñnh ca nhà qun tr ch yu 147 da vào kinh nghim, vào các mi quan h ca h. Tâm lý chung ca các nhà qun tr cho rng trách nhim ca HTTT k toán là làm sao ñáp ng ñưc nhng yêu cu ca cơ quan thu, cơ quan tài chính ñ doanh nghip có th “yên n” làm ăn. H chưa nhn thy vai trò ca HTTT k toán trong quá trình ra quyt ñnh. Chính vì vy, cn có các kênh thông tin giúp các nhà qun tr nhn thc rõ hơn v vai trò ca HTTT KTQT chi phí. Các nhà qun tr phi thc s là nhng ngưi ch ño và ra yêu cu cho HTTT k toán qun tr bi vì HTTT KTQT ñưc thit lp là ñ phc v cho yêu cu qun tr doanh nghip.Và khi ñã ñưc nhn thc ñúng ñn và có v trí trong doanh nghip, nhà qun tr s không ngi ngn khi có quyt ñnh ñu tư xng ñáng v ngun lc ñ có th vn dng hiu qu ti doanh nghip. 4.4.2.2. Ci tin quy trình sn xut, phân cp mô hình qun lý rõ ràng ðiu ñu tiên ñ t chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí ñòi hi các doanh nghip may phi tng bưc ci tin quy trình sn xut theo hưng áp dng các quy trình sn xut tiên tin như áp dng các tiêu chun qun lý ISO. Tin hành rà soát, hoàn chnh và b sung h thng các ñnh mc kinh t k thut phù hp và thng nht trong toàn ngành. Mt khi các quy trình sn xut ñưc chun hóa thì vic thit k và vn hành h thng thông tin k toán qun tr chi phí ñưc thc hin d dàng hơn. ð trin khai h thng thông tin k toán qun tr chi phí cn thit có tính liên thông v thông tin gia các b phn, các phòng ban chc năng trong doanh nghip. Doanh nghip cn có nhng quy ñnh rõ ràng v chc năng nhim v ca tng b phn, phòng ban trong vic phi hp và chia s thông tin va ñm bo tính liên thông thông tin va ñm bo tính bo mt thông tin ca mi b phn. 4.4.2.3. ng dng công ngh thông tin vào công tác k toán Xut phát t ñc ñim ca h thng thông tin k toán qun tr chi phí là tính linh hot, kp thi, cn thit phi ng dng công ngh thông tin, trang b các phương tin k thut hin ñi ñ thu nhn, x lý và cung cp thông tin nhanh chóng, chính xác. Các phn mm k toán không ch nhm mc ñích thu thp và x lý thông tin theo lut ñnh mà cn chú trng vào phân tích ñánh giá hiu qu hot ñng ca doanh nghip. Cn nhanh chóng trin khai h thng ERP vào doanh nghip ñ khai thác ti ña kh năng ng dng ca công ngh thông tin trong công tác qun tr doanh nghip. 148 KT LUN CHƯƠNG 4 Ni dung Chương 4 “Kin ngh v T chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí trong các doanh nghip may Vit Nam” tip tc khng ñnh vic t chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí ñang là yêu cu cp thit trong bi cnh kinh t hin nay. Căn c nhng thc trng trong nghiên cu chương 3, tác gi ñã tin hành ñánh giá trên hai phương din: nhng kt qu ñt ñưc và nhng vn ñ còn tn ti ñng thi phân tích và rút ra mt s nguyên nhân dn ñn nhng ñim hn ch trên. Trên cơ s ñó, tác gi ñã ñưa ra các quan ñim ñnh hưng v t chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí trong doanh nghip may, ñ xut mt s gii pháp nhm t chc tt h thng thông tin k toán qun tr chi phí bao gm: Các gii pháp v t chc h thng thông tin d toán chi phí Các gii pháp v T chc h thng thông tin chi phí thc hin Các gii pháp v T chc h thng thông tin tin kim soát chi phí và ra quyt ñnh. Trong chương này, tác gi cũng ñưa ra nhng ñ xut v phía Nhà nưc, doanh nghip ñ ñm bo các ñiu kin thc hin nhng gii pháp trên. 149 KT LUN Ngành may Vit Nam ñang có nhiu cơ hi phát trin cũng như phi ñi mt vi nhiu thách thc trong quá trình hi nhp kinh t quc t, ñc bit là t khi Vit Nam gia nhp WTO (năm 2007). Kim soát tt chi phí là mt gii pháp sng còn cho các doanh nghip may Vit Nam ñ tn ti và phát trin vng chc. T chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí ñưc nhn thc như mt công c tt yu giúp các nhà qun tr các cp trong doanh nghip may kim soát chi phí và ra quyt ñnh. Theo mc tiêu ñt ra, lun án ñã thc hin ñưc các ni dung sau: Nghiên cu ñng b ba ni dung quan trng ca h thng thông tin k toán qun tr chi phí, lun án ch ra rng có mi liên h mt thit v thông tin trong kim soát chi phí gia thông tin quá kh (chi phí thc hin), hin ti (phân tích chi phí) và tương lai (d toán chi phí). Bên cnh ñó, lun án cũng ñã tin hành nghiên cu kinh nghim t chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí ca mt s quc gia trên th gii và rút ra ñưc nhng bài hc b ích cho các doanh nghip Vit Nam. T ñó, lun án rút ra nhng nn tng cn thit cho vic t chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí trong các doanh nghip may Vit Nam. Trên cơ s lý thuyt v H thng thông tin (HTTT) qun tr doanh nghip, lun án tp trung làm rõ vai trò ca HTTT k toán qun tr chi phí ñi vi qun tr doanh nghip nhm ñt mc tiêu kim soát chi phí, h giá thành sn phm và nâng cao năng lc cnh tranh khi hi nhp. Lun án khng ñnh s tn ti mi quan h gia h thng thông tin k toán qun tr chi phí và hiu qu qun tr doanh nghip. ðó là h thng thông tin k toán qun tr chi phí to nên mt kênh thông tin qun tr hu ích ñi vi nhà qun tr trong môi trưng sn xut kinh doanh ngày càng có nhiu bin ñi, mt h thng thông tin minh bch v trách nhim ni b ca doanh nghip trong ñiu hành và qun tr doanh nghip. Bng phương pháp nghiên cu ñnh tính thông qua phng vn sâu và phát phiu ñiu tra, lun án ñã tin hành nghiên cu các doanh nghip may Vit Nam ñ phân tích, ñánh giá thc trng t chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí 150 trong các doanh nghip may hin nay ñc bit trong ñó nghiên cu có nhu cu ca nhà qun tr doanh nghip may v h thng thông tin k toán qun tr chi phí, ñiu kin ñ áp dng thành công kt qu nghiên cu ca lun án. ð xut xây dng mô hình T chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí trong các doanh nghip may Vit Nam trên 3 ni dung: T chc h thng thông tin d toán chi phí; T chc h thng thông tin thc hin chi phí và T chc kim soát chi phí và ra quyt ñnh kinh doanh. ðng thi lun án cũng ñưa ra các ñiu kin v phía Nhà nưc cũng như các doanh nghip may ñ ñm bo h thng thông tin k toán qun tr chi phí ñưc t chc và vn hành hiu qu. Tng quan các công trình nghiên cu trong nưc và trên th gii có liên quan ti ñ tài lun án như k toán chi phí, k toán qun tr chi phí, h thng thông tin k toán, h thng thông tin k toán qun tr chi phí làm cơ s cho vic k tha và phát trin cho vic nghiên cu t chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí trong các doanh nghip may Vit Nam. ði sâu nghiên cu các nhân t nh hưng ñn h thng thông tin k toán qun tr chi phí, lun án ñã chng minh rng mc tiêu, chin lưc ca doanh nghip và nhu cu thông tin k toán qun tr chi phí t phía nhà qun tr doanh nghip là nhân t quan trng nht trong vic thit lp h thng thông tin k toán qun tr chi phí trong doanh nghip. Tác gi lun án hy vng ñưc và s ñóng góp sc lc ca mình vào vic t chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí trong các doanh nghip may Vit Nam. Hưng phát trin ca lun án: Trên cơ s kim soát chi phí thông qua h thng thông tin k toán qun tr chi phí, cn thit m rng nghiên cu theo hưng xây dng h thng ch tiêu ñánh giá trách nhim ca các cá nhân, b phn có liên quan ñi vi các loi chi phí trong các doanh nghip may. S dng phương pháp nghiên cu ñnh lưng ñ ño lưng và ñánh giá trách nhim. T ñó có các gii pháp gn kt gia trách nhim và li ích ca tng cá nhân, b phn trong doanh nghip. 151 DANH MC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CU CA TÁC GI 1. H M Hnh (2009), Xây dng và kim soát d toán ngn hn ñi vi Doanh nghip nh và va , Tp chí Nghiên cu Tài chính K toán, S 6 (71), trang 6264. 2. H M Hnh (2011), Bàn v t chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí sn xut ngành dt may , Tp chí Nghiên cu Tài chính k toán, s 04, tháng 04/2011, trang 4043. 3. H M Hnh (2011), Ch biên và vit chương 5,6,7 Giáo trình T chc Hch toán k toán doanh nghip, Nxb Thng kê, Hà Ni, 2011. 4. H M Hnh (2013), nh hưng ca ñc ñim t chc sn xut ñn t chc h thng thông tin k toán qun tr chi phí trong các doanh nghip may , Tp chí Kinh t Châu Á Thái Bình Dương, s 392 tháng 2/2013, trang 3033 5. H M Hnh (2013), Li ích ca ERP trong ngành công nghip dt may, Tp chí Kinh t và d báo, s 5 tháng 3/2013, trang 5556 6. H M Hnh (2013), Phát huy vai trò ca h thng thông tin k toán qun tr chi phí Mt gii pháp tái cơ cu doanh nghip, K yu Hi tho quc gia, t chc tháng 4/2013 ti Hc vin Ngân hàng, trang 358364. 152 TÀI LIU THAM KHO Ting Vit 1. Business Edge (2005), Kim soát chi phí nâng cao hiu qu chi tiêu , NXB tr, TPHCM 2. PGS.TS Phm văn Dưc, TS. Huỳnh Li (2009), Mô hình và cơ ch vn hành K toán qun tr, NXB Tài chính, Hà ni 3. Phm văn Dưc (2010), K toán chi phí , NXB Tài chính, Hà ni 4. TS. Phm Văn Dưc, K toán qun tr và phân tích kinh doanh , NXB Thng Kê, 2003. 5. TS. Phm Văn Dưc (2005), K toán chi phí , NXB Thng Kê. 6. Phm Văn Dưc (1997), Phương hưng xây dng ni dung và t chc vn dng k toán qun tr vào các doanh nghip Vit nam, Lun án Tin sĩ kinh t, ðH KTQD Hà ni 7. H Tin Dũng (2009), T chc h thng thông tin qun tr doanh nghip, NXB Văn hóa Sài gòn, TP HCM 8. GS.TS Ngô ðình Giao (1997), Qun tr kinh doanh tng hp trong các doanh nghip , NXB Khoa hc & K thut. 9. Nguyn Phú Giang, K toán qun tr và phân tích kinh doanh , NXB Tài chính, Hà ni 10. Nguyn Ngc Huyn (2000), Phương pháp phân tích và qun tr CPKD các doanh nghip công nghip trong nn kinh t th trưng Vit nam , Lun án Tin sĩ kinh t, ðH KTQD Hà ni. 11. Hc vin Tài chính (2005), Giáo trình K toán qun tr doanh nghip, NXB Tài chính, Hà ni 12 Khoa K toán, ðH KTQD (2012), K toán qun tr, NXB Tài chính, Hà ni 13. Khoa K toán, ðH KTQD (2010), K toán tài chính trong các doanh nghip, NXB Thng kê, Hà ni 14. TS. Huỳnh Li (2009), K toán qun tr, NXB Giao thông vn ti, Hà ni 153 15. Võ Văn Nh (2004), Hưng dn thc hành k toán chi phí sn xut và tính giá thành sn phm trong doanh nghip, NXB Tài chính, Hà ni 16. Phm Quang (2002), Phương hưng xây dng h thng báo cáo k toán qun tr và t chc vn dng vào các doanh nghip Vit nam , Lun án Tin sĩ kinh t, ðH KTQD Hà ni 17. Nguyn Ngc Quang (2010), K toán qun tr doanh nghip , NXB ði hc KTQD. 18. ðng Bo Quc (2010), Khoa hc t chc và qun lý: Mt s vn ñ v lý lun và thc tin, NXB Tài chính, Hà ni 19. Nguyn Th Thu (2009), K toán cơ s cho quyt ñnh qun lý , NXB Thng kê, Hà ni. 20. Phm Th Thy (2007), Xây dng mô hình k toán qun tr chi phí trong các doanh nghip sn xut dưc phm Vit nam, Lun án Tin sĩ kinh t, ðH KTQD Hà ni 21. Ngô Hà Tn (2009), H thng thông tin k toán , NXB giáo dc, Hà ni. 22. Phm Ngc Thúy (2009), K toán qun tr, NXB ðH Quc gia, TP HCM. 23. Thiu Th Tâm (2007), H thng thông tin k toán , NXB Thng kê, Hà ni. 24. Trưng ði Hc Kinh T TP.HCM (1995), Nhng nguyên tc cơ bn ca K Toán M, NXB Thng Kê. 25. Vin Ngôn ng hc (2010), T ñin Ting Vit , Nhà xut bn T ñin Bách khoa. Ting Anh 26. Aschhoff & Henningsen (1996), “The German Cooperative system. Tis History, Structure and Strength”, Edited by DG Bank . 27. Barfield, Raiborn & Kinney (1998), “Cost Accounting: Traditions and Innovation”, South Western College Publishing , Cincinnati 28. Brocher – Chen – Lin (1999), “Cost Management – A Strategic Emphasis”, The McGraw Hill . 29. Carr.C & Tomkins.C (1998), “Context, culture and the role of the finace function in strategic decision. A comparative analysis of Britain, Germany, the 154 USA and Japan ”, Management Accounting Research , 9, 213239 30. Chang (2001), “Continrency factor and accounting system design in Jordanian companies”, Journal of Management Information systems , 8, 116 31. Choe, J.M (1996), “The relationships among performance of accounting information systems, influence factors, and evolution level of information systems ”, Journal of management information systems , 12(4), 215239 32. Doms, Jarmin& Klimek , S.D (2004), “Information technology investment and firm performance in US retail trade”, Economics of Innovation and New Technology , 13(7) pp 595613 33. Drury (2001), “Management Accounting for Business Decisions”, Thomson Learning , United Kingdom 34. Donald W. Ramney (1986), “Management Information System”, Proquest Central , pp10 35. Eva, Heidhues & Chris Patel (2008), “The Role of Accounting Information in Decision Making Processes in a German Dairy Cooperative”, Journal of Management Information systems, 14, pp193208 36. Godfrey, Hodgson & Holmes (1997), “Accounting Theory” , Jacaranda Wiley Ltd., Australia. 37. Gordon, L.A&Miller,D (1976), “A contingency framework for the design of accounting information systems”, Accounting Organizations and Society , (1) 5969 38. Haberstock (1984), Cost Accounting 1, Hamburg. 39. Hanson&Mowen (1997), “Cost Management: Accounting anh Control”, South Western College Publishing , Cincinnati. 40. HALL, J. A (1995), “Accounting Information Systems”, Weat Publishing Company , St. Paul. 41. Institute of Management Accountants (1983), “Statements on Management Accounting Number 2: Management Accounting Terminology”, Montvale, N.J.: NAA , 1 June 1983 42. Kuln,M (1990), T ñin kinh t , Hamburg. 155 43. Kaplan & Young, Atkinson, (2004), Management Accounting , Pretice Hall, New Jersey 44. Laudon, JP (2003), “Management Information System, Orgnization anh Technology”, Macmillan Publishing Company, Newyork , 2003, 3 rd edition, str.7 45. Monden, Y. V Hamada, K., (1991), “Target Costing and Kaizen Costing in Japanese Automobile Companies” 46. Maliah Sulaiman, Nik Nazli & Norhayati Alwi (2004), “Management accounting practice in selectd Asian countries: A review of the literature”, Management Auditing Journal , 19, 493508 47. Michele Pomberg, Hamid Pourjalali, Shirley Daniel, Marinilka Barros (2012), “Management Accounting Information System: a case of a developing country: Vietnam”, AsiaPacific Journal of Accounting & Economics , Vol.19, No1. April 2012 48. Omar A.A.Jawabreh (2012), “The Impact of Accounting Information System in Planning, Controling and Decision – making Processes in Jodhpur Hotels”, Asian Journal of Finance & Accounting , Vol 4, 173186 49. Ponemon & Nagida (1990), “Perceptual variation and the implementation of accounting information systems: an empirical investigation”, Journal of Management Information systems , 4(2), 114 50. R.W. Hilton – M.W. Maher – F.H. Selto (2000), “Cost Management – Strategies for Business Decisions”, The McGraw Hill . 51. Susan, B.H & Kathy A Paulson (2003) “Do different cost systems make a difference?”, Management Accounting Quarterly , 1, p22 52. Woeche,G (1990), “Management of Cost Accounting” , 17.Aufl, Munchen . 53. WU, F. H(1984), “Accounting Information System”, Mc Graw Hill, New York , 1984, str. 67. 54. Xie Zhihua & Mu Linjuan (2011), “The Chracteristics and Outlook on Management Accounting Practice in China”, Management Auditing Journal , 194, 129147. 156 PH LC 157 PH LC 01A PHIU PHNG VN TI DOANH NGHIP MAY I. Thông tin chung v doanh nghip 1. Doanh nghip ñã hot ñng ñưc bao nhiêu năm? 2. Tng s vn kinh doanh ca Doanh nghip (công ty)? 3. Tng s lao ñng ca Doanh nghip (công ty)? 4. Các hình thc t chc sn xut ca doanh nghip? II. Quan ñim ca nhà qun tr v nhu cu thông tin k toán qun tr chi phí 1. Khi ra quyt ñnh kinh doanh, Ban Gð s dng thông tin t nhng b phn nào? Hin nay b phn nào làm nhim v cung cp thông tin v chi phí cho Ban giám ñc? 2. Ông/Bà s dng thông tin k toán chi phí trong các loi quyt ñnh kinh doanh nào? 3. Thông tin v chi phí có nh hưng ñn nhng loi quyt ñnh kinh doanh gì ca doanh nghip? (ñnh giá bán, d kin li nhun,) 4. Trong các loi thông tin v chi phí sau ñây, Ông /Bà cn ch yu loi thông tin nào khi ra các quyt ñnh kinh doanh: thông tin chi phí d toán, thông tin chi phí thc hin, thông tin phân tích chi phí? 5. Doanh nghip cn qun lý chi phí nhng khía cnh nào? (d toán, chi phí ñã thc hin, ña ñim phát sinh chi phí, trách nhim ca các b phn liên quan, loi chi phí, ) 6. Nhng thông tin chi phí do b phn k toán cung cp có ñáp ng ñưc nhu cu qun tr doanh nghip hin nay không? (theo các tiêu chí: tính kp thi ca thông tin, tính hu ích ca thông tin, tính chính xác ca thông tin, ...) 7. DN ñang s dng phn mm gì trong công tác qun tr và công tác k toán? 8. DN có sn lòng ñu tư cho h thng k toán qun tr chi phí không? III. ðánh giá v công tác k toán qun tr chi phí 1. Ti công ty ca ông (bà) có t chc công tác k toán qun tr không? Nu không, 158 thì ti sao? Nu Có, b máy k toán qun tr ñưc t chc kt hp vi k toán tài chính hay t chc thành b máy k toán riêng? 2. Nhim v chính ca k toán chi phí ti doanh nghip là gì? 3. Cách phân loi chi phí ch yu hin nay ti doanh nghip? 4. Mô hình k toán chi phí sn xut và tính giá thành sn phm trong DN hin nay? (theo chi phí thc t, chi phí thc t kt hp chi phí ưc tính, theo chi phí ñnh mc) 5. Công ty có xây dng h thng ñnh mc chi phí không? Nu Có, khó khăn mà DN gp phi khi xây dng ñnh mc chi phí? 6. Công ty có xây dng các d toán chi phí kinh doanh không? Nu Có, vic xây dng d toán ñưc da trên nhng yu t gì? Các căn c ñ xây dng d toán chi phí? Nhng khó khăn mà DN gp phi khi xây dng d toán chi phí? 7. DN áp dng h thng hch toán chi phí nào? (Theo quá trình, ñơn hàng, theo hot ñng) 8. Cách thc phân b chi phí chung (chi phí sn xut chung, chi phí bán hàng, QLDN) ñang ñưc thc hin ti doanh nghip? 9. DN có tin hành phân tích chi phí không? Nu Có, DN s dng phương pháp nào ñ phân tích? (phương pháp phân tích CVP, phân tích thông tin chênh lch, phương pháp phân tích thông tin thích hp, phân tích ñim hòa vn ) 10. Mi quan h gia k toán chi phí và các b phn liên quan trong DN trong vic thu thp và x lý các thông tin chi phí? 11. Trình ñ nhân viên k toán chi phí hin nay có ñáp ng ñưc nhu cu thu thp và cung cp thông tin chi phí theo yêu cu qun tr không? 12. Trang thit b hin ti có ñáp ng ñưc nhu cu thu thp và cung cp thông tin chi phí theo yêu cu qun tr không ? Cn b sung nhng thit b gì? 13. Lit kê nhng khó khăn mà DN gp phi khi t chc HTTT KTQT chi phí? (lp ñnh mc chi phí, lp d toán chi phí, phân loi chi phí, theo dõi chi tit chi phí theo các cách phân loi, ñánh giá trách nhim cá nhân, b phn, phân tích chi phí) Cm ơn s hp tác ca ông (bà)! 159 PH LC 01B PHIU ðIU TRA DOANH NGHIP ði tưng: Các nhà qun tr Doanh nghip (thành viên Ban Gð, HðQT) I. Thông tin chung v doanh nghip (chn 1 phương án) 1. Mi quan h ca Doanh nghip (Công ty) vi Tp ñoàn Dt may VN? Công ty con Công ty trc thuc Công ty liên kt Loi hình khác 2. Doanh nghip thuc loi hình doanh nghip nào? Doanh nghip Nhà nưc Doanh nghip ngoài NN Doanh nghip có vn ðTNN 3.Doanh nghip (công ty) ñưc thành lp vào năm nào? (Năm ñăng ký kinh doanh) ...... 4. Tng s vn kinh doanh ca Doanh nghip (công ty) Dưi 10 t ñng T 10 ~ < 50 t ñng Trên 50 t ñng 5. Tng s lao ñng ca Doanh nghip (công ty)? T 10 ~ 200 ngưi T 200 ~ 300 ngưi Trên 300 ngưi 6. Hình thc t chc sn xut chính ca Doanh nghip? Lp ráp/gia công (CMT) Sn xut bng thit b ca mình (OEM/FOB) Sn xut theo thit k ca mình ( ODM) II. Quan ñim ca nhà qun tr v nhu cu thông tin k toán qun tr chi phí. (có th chn nhiu phương án) 1. Trong các loi thông tin v chi phí sau ñây, Ông /Bà cn ch yu loi thông tin nào khi ra các quyt ñnh kinh doanh Thông tin v chi phí thc t phát sinh hàng tháng Thông tin d toán chi phí cho tng hot ñng 160 Thông tin phân tích chi phí 2. Thông tin v chi phí có nh hưng ñn nhng loi quyt ñnh kinh doanh gì ca doanh nghip? ðnh giá bán Nhn ñơn hàng ðu tư Hu ngành ngh, sn phm ñang kinh doanh Khác: . 3. Doanh nghip cn qun lý chi phí nhng khía cnh nào? Chi phí d toán Chi phí ñã thc hin ða ñim phát sinh chi phí Trách nhim ca các b phn liên quan Khác: . 4. Hin ti doanh nghip ñã thc hin công tác qun lý chi phí như th nào? Có b phn k toán qun tr chi phí Có b phn lp d toán chi phí Có xây dng ñnh mc chi phí Có phân tích chi phí chênh lch Khác: 5. B phn k toán chi phí hin nay cung cp ñưc nhng thông tin gì cho Ban Gð? D toán chi phí Tng hp các chi phí ñã thc hin Trách nhim ca các b phn liên quan ñi vi chi phí phát sinh Phân tích chi phí 6. B phn k toán có ñưc trang b h thng máy vi tính không? Có Không 7. ðánh giá v mc ñ ñáp ng nhu cu qun tr ca các thông tin chi phí do b phn k toán cung cp hin nay? V tính kp thi ca thông tin 161 Tt ðt yêu cu Chưa ñt yêu cu V tính hu ích ca thông tin Tt ðt yêu cu Chưa ñt yêu cu V ñ tin cy ca thông tin Tt ðt yêu cu Chưa ñt yêu cu 8. ðiu gì khin DN băn khoăn khi ñu tư cho h thng k toán qun tr chi phí? Chi phí ñu tư cao Hiu qu thông tin thp Kh năng khai thác chưa tt Chưa có nhu cu Cm ơn s hp tác ca ông (bà)! 162 PH LC 01C PHIU ðIU TRA DOANH NGHIP ði tưng: K toán trưng, k toán chi phí I. Thông tin chung v doanh nghip (chn 1 phương án) 1. Mi quan h ca Doanh nghip (Công ty) vi Tp ñoàn Dt may VN? Công ty con Công ty trc thuc Công ty liên kt Loi hình khác 2. Doanh nghip thuc loi hình doanh nghip nào? Doanh nghip Nhà nưc Doanh nghip ngoài NN Doanh nghip có vn ðTNN 3.Doanh nghip (công ty) ñưc thành lp vào năm nào? (Năm ñăng ký kinh doanh) ...... 4. Tng s vn kinh doanh ca Doanh nghip (công ty) Dưi 10 t ñng T 10 ~ < 50 t ñng Trên 50 t ñng 5. Tng s lao ñng ca Doanh nghip (công ty)? T 10 ~ 200 ngưi T 200 ~ 300 ngưi Trên 300 ngưi 6. Hình thc t chc sn xut chính ca Doanh nghip? Lp ráp/gia công (CMT) Sn xut bng thit b ca mình (OEM/FOB) Sn xut theo thit k ca mình ( ODM) 7. Mô hình t chc b máy k toán ca Doanh nghip? Tp trung Phân tán Hn hp 8. Doanh nghip áp dng ch ñ k toán nào? 163 Ch ñ k toán doanh nghip theo Qð 15/2006BTC Ch ñ k toán doanh nghip NVV theo Qð 48/2006BTC Khác 9. Doanh nghip có s dng phn mm k toán trong phn hành k toán chi phí giá thành không? Có Không II. ðánh giá v công tác k toán qun tr chi phí (có th chn nhiu phương án) 1. Ti công ty ca ông (bà) có t chc công tác k toán qun tr không? Có Không Nu Có, tr li tip câu 2, nu Không chuyn qua câu 3 2. Cách t chc B phn k toán qun tr ti doanh nghip? ðc lp vi k toán tài chính Là mt b phn ca k toán tài chính Không có b phn k toán qun tr 3. Phn hành k toán chi phí hin nay DN có nhng nhim v gì? Tp hp và báo cáo chi phí ñã xy ra D báo chi phí Phân tích chi phí Khác.. 4. Cách phân loi chi phí ca DN? Theo ni dung kinh t Kt cu chi phí trong giá thành ðnh phí, bin phí Chi phí kim soát ñưc, không kim soát ñưc Chi phí sn xut, ngoài sn xut Chi phí trc tip, gián tip Khác 5. Trong các yu t sau ñây, yu t nào là s khó khăn nht khi tin hành các phân loi chi phí phc v yêu cu QTDN? 164 DN chưa có quy ñnh v nhn din chi phí phc v yêu cu QTDN Trên chng t chi phí không th hin thông tin phân loi Hn ch ca nhân viên k toán Không theo dõi ñưc theo các tiêu thc ñã phân loi Không cn thit 6. T chc vn dng h thng chng t k toán liên quan ñn chi phí ti doanh nghip? Ch s dng mu chng t do ch ñ k toán và các văn bn pháp lut khác ban hành Có b sung mu chng t t thit k cho phù hp công tác qun tr chi phí 7. Doanh nghip có s dng tài khon chi tit trong theo dõi chi phí không? Có Không Nu Có, tr li tip câu 8, nu Không chuyn qua câu 9 8. T chc chi tit tài khon chi phí ti doanh nghip? Chi tit ñn tài khon cp 2 Chi tit ñn tài khon cp 3 Chi tit ñn tài khon cp 4 Chi tit hơn cp 4 9. Mô hình k toán chi phí sn xut và tính giá thành sn phm trong DN hin nay? Theo chi phí thc t Theo chi phí thc t kt hp chi phí ưc tính Theo chi phí ñnh mc 10. Công ty có xây dng h thng ñnh mc hao phí không? Có Không Nu Có, tr li tip câu 11,12, nu Không chuyn qua câu 13 11. H thng ñnh mc ñang s dng ñưc xây dng t năm nào? 12. H thng ñnh mc hao phí ñưc DN s dng ñ làm gì? Lp d toán 165 Kim soát chi phí thc t Kích thích ngưi lao ñng tit kim chi phí Tính giá thành ñnh mc 13. Công ty có xây dng các d toán chi phí kinh doanh không? Có Không Nu Có tr li tip câu 14,15, nu Không chuyn qua câu 16 14. B phn nào chu trách nhim chính trong vic xây dng các loi d toán chi phí? B phn k hoch B phn k thut B phn k toán Khác.. 15. Trong các yu t sau ñây, yu t nào là khó khăn nht khi tin hành xây dng ñnh mc và d toán chi phí? Thông tin không ñy ñ (do s phi hp gia các b phn liên quan chưa tt) ða dng v sn phm, chng loi Hn ch v kh năng ca nhân viên Khác.... 16. DN áp dng h thng hch toán chi phí sn xut nào? Hch toán chi phí theo quá trình sn xut Hch toán chi phí theo ñơn hàng 17. DN s dng tiêu thc gì ñ phân b chi phí sn xut chung? Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Khác 18. DN có theo dõi chi phí sn xut chung c ñnh và bin ñi không? Có Không 166 19. DN có áp dng các phương pháp xác ñnh chi phí hin ñi như phương pháp xác ñnh chi phí theo hot ñng, phương pháp chi phí mc tiêu không? Có Không 20. DN có phân b các chi phí ngoài sn xut cho tng loi sn phm không? Có Không Nu Có tr li tip câu 21, nu Không chuyn qua câu 22 21. DN s dng tiêu thc gì ñ phân b chi phí ngoài sn xut? ....................................................................................................................................... ...... 22. DN có quan tâm ñn vic xác ñnh trách nhim liên quan ñn chi phí không? Có Không 23. DN hin ñang s dng các loi báo cáo gì ñ cung cp thông tin chi phí? ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ........... 24. DN có tin hành phân tích chi phí không? Có Không Nu Có tr li tip câu 25, nu Không chuyn qua câu 26 25. DN có s dng phương pháp gì ñ phân tích chi phí? Phân tích CVP Phân tích chênh lch gia d toán và thc t Phân tích thông tin thích hp trong la chn phương án 26. Trình ñ chuyên môn ca nhân viên k toán làm công tác k toán chi phí ti doanh nghip? 167 ðưc ñào to v ng dng các phương pháp KTQT Chưa ñưc ñào to v ng dng các phương pháp KTQT 27. Trình ñ tin hc ca nhân viên k toán làm công tác k toán chi phí ti doanh nghip? Thành tho Không thành tho 28. Doanh nghip có s dng Phn mm k toán không ? Có Không Nu Có tr li tip câu 29, nu Không chuyn qua câu 30 29. Công tác k toán chi phí, giá thành có ñưc thc hin trên phn mm k toán không? Có Không 30. Nhng khó khăn mà DN gp phi khi t chc HTTT KTQT chi phí? Xây dng ñnh mc chi phí Xây dng d toán chi phí Phân loi chi phí phc v qun tr Theo dõi chi tit chi phí theo các cách phân loi phc v QTDN Phân tích chi phí Trình ñ nhân viên vn hành h thng Chi phí xây dng HTTT Khác............. Cm ơn s hp tác ca ông (bà)! 168 PH LC 01D DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIP ðƯC ðIU TRA  Phng vn trc tip 2 doanh nghip: 1. Công ty C phn Dt may Hoàng Th Loan 2. Tng Công ty May 10 (Garco 10)  Gi Phiu ñiu tra và nhn ñưc phiu tr li phù hp vi yêu cu lun án: 20 doanh nghip có quy mô va hoc ln (quy ñnh phân loi doanh nghip theo ngh ñnh 56/2009/NðCP) và có các hình thc t chc sn xut: CMT, FOB và ODM 1. Công ty CP May Hòa Bình 2. Công ty May Phương Nam 3. Công ty C phn X20 4. Công ty C phn May Hưng Yên 5. Công ty C phn 15 Hưng Yên 6. Công ty C phn May 9 7. Công ty C phn May ðáp Cu 8. Công ty C phn May Sơn Vit 9. Công ty C phn May Hi Nam 10. Công ty C phn May Hu Ngh 11. Công ty C phn May Bình Minh 12. Công ty C phn May xut khu Ninh Bình 13. Công ty C phn May H Gươm 14. Tng Công ty ðc Giang 15. Tng Công ty CP Dt may Hà ni 16. Tng Công ty CP Dt may Nam ðnh 17. Tng Công ty May Nhà Bè 18. Tng Công ty CP Dt may Hòa Th 19. Công ty CP May Vit Tin 20. Công ty CP dt may Thng Li 169 PH LC 01E BNG TNG HP KT QU ðIU TRA TT Tiêu thc Chi tit S DN T trng 1 Quy mô vn ca Doanh Ln 8/20 40% nghip Va 12/20 60% 2 Hình thc t chc sn CMT 20/20 100% xut OEM/FOB 17/20 85% ODM 5/20 25% (DN ln) 3 S dng phn mm k Có 18/20 90% toán Không 2/20 10% 4 Mô hình t chc b Tp trung 20/20 100% máy k toán Phân tán 0 0% 5 Ch ñ k toán áp dng Theo Qð 15/2006 20/20 100% Theo Qð 48/2006 0 0% 6 T chc b máy k toán ðc lp vi k toán tài chính 0 0% qun tr Là mt b phn ca KTTC 20/20 100% Không có b phn KTQT 0 0% 7 Nhim v ca phn Tp hp và báo cáo chi phí 20/20 0% hành k toán chi phí ñã xy ra D báo chi phí 20/20 100% Phân tích chi phí 0 0% 8 Thông tin k toán chi ðnh giá bán 20/20 100% phí ñóng vai trò quyt Nhn ñơn ñt hàng 15/20 75% ñnh ñn vic ðu tư 0 0% Hy ngành ngh SP ñang 0 0 kinh doanh 9 Doanh nghip cn qun Chi phí d toán 20/20 100% lý chi phí các khía Chi phí ñã thc hin 20/20 100% cnh ða ñim phát sinh chi phí 7/20 35% Trách nhim ca các b phn 7/20 35% liên quan 170 9 Cách phân loi chi phí Theo ni dung kinh t 20/20 100% ca DN Kt cu chi phí trong giá 20/20 100% thành ðnh phí, bin phí 3/20 15% Chi phí kim soát ñưc, 0 0 không kim soát ñưc Chi phí sn xut, ngoài sn 20/20 100% xut Chi phí trc tip, gián tip 0 0 Khác 0 0 10 Khó khăn gp phi khi DN chưa có quy ñnh v 7/8 87,5% phân loi chi phí các nhn din chi phí phc v DN quy mô ln yêu cu QTDN Trên chng t chi phí không 1/8 12,5% th hin thông tin phân loi Hn ch ca nhân viên k 0 0 toán Không theo dõi ñưc theo 0 0 các tiêu thc ñã phân loi Không cn thit 0 0 11 Khó khăn gp phi khi DN chưa có quy ñnh v 1/12 8,3% phân loi chi phí các nhn din chi phí phc v DN quy mô va và nh yêu cu QTDN Trên chng t chi phí không 3/12 25% th hin thông tin phân loi Hn ch ca nhân viên k 0 0 toán Không theo dõi ñưc theo 0 0 các tiêu thc ñã phân loi Không cn thit 8/12 66,7% 12 T chc vn dng h Ch s dng mu chng t do 20/20 100% thng chng t k toán ch ñ k toán và các văn liên quan ñn chi phí bn pháp lut khác ban hành Có b sung mu chng t t 0 0 thit k cho phù hp công tác qun tr chi phí 13 T chc vn dng h Không s dng tài khon chi 0 0 thng tài khon chi phí tit 171 Chi tit ñn tài khon cp 2 6/20 30% Chi tit ñn tài khon cp 3 14/20 75% 14 Mô hình k toán chi phí Theo CP thc t 20/20 100% sn xut và tính giá Theo CP thc t kt hp CP 0 0 thành sn phm ưc tính Theo CP d toán 0 0 15 S dng ñnh mc hao Lp d toán 7/20 35% phí Kim soát chi phí thc t 0 0 Kích thích ngưi lao ñng 4/20 20% tit kim chi phí Tính giá thành ñnh mc 20/20 100% B phn nào chu trách B phn k hoch 0 0% nhim chính xây dng 16 B phn k thut 12/20 60% d toán và ñnh mc chi phí B phn k toán` 8/20 40% Khó khăn gp phi khi Thông tin không ñy ñ 20/20 100% tin hành xây dng ñnh 17 ða dng v sn phm, chng 7/20 35% mc và d toán chi phí? loi Hn ch v kh năng ca 3/20 15% nhân viên 18 ðc ñim t chc hch Theo ñơn hàng 15/20 75% toán chi phí sn xut Theo quá trình sn xut: 5/20 25% Áp dng phương pháp Có 0 0% xác ñnh chi phí theo 19 Không 20/20 100% mô hình qun lý chi phí hin ñi Tiêu thc phân b chi Chi phí NVL trc tip 6 30% phí sn xut chung 20 Chi phí nhân công trc tip 11 55% Khác 3/20 15% 21 Xác ñnh trách nhim Có 0 0 liên quan ñn chi phí Không: 20/20 100% 22 T chc phân tích chi Có 0 0 phí Không: 20/20 100% Mc ñ ñáp ng ca Tt 0 0 các thông tin chi phí do 23 ðt yêu cu 10/20 50% 172 b phn k toán cung Chưa ñt yêu cu 10/20 50% cp Tính kp thi Mc ñ ñáp ng ca Tt 2/20 10% các thông tin chi phí do 24 ðt yêu cu 9/20 45% b phn k toán cung cp Tính hu ích Chưa ñt yêu cu 11/20 55% Mc ñ ñáp ng ca Tt 20/20 100% các thông tin chi phí do 25 ðt yêu cu 0 0 b phn k toán cung cp V ñ tin cy ca Chưa ñt yêu cu 0 0 thông tin Trình ñ chuyên môn ðưc ñào to v KTQT 2/20 10% ca nhân viên k toán 26 Chưa ñưc ñào to v KTQT 18/20 90% chi phí 27 Trình ñ tin hc ca Thành tho 17/20 85% nhân viên k toán chi Chưa thành tho 3/20 15% phí Tình hình s dng công Có s dng máy vi tính 20/20 100% ngh thông tin trong 28 Có s dng phn mm k 18/20 90% công tác k toán toán S dng PMKT cho công tác 10 50% k toán chi phí, giá thành ðiu gì khin DN băn Chi phí ñu tư cao 20/20 100% khoăn khi ñu tư cho h 29 Kh năng khai thác chưa tt 13/20 65% thng k toán qun tr chi phí? Chưa có nhu cu 0 0% ðu tư chi phí xây dng 20/20 100% HTTT Xây dng ñnh mc chi phí 5/20 40% Khó khăn mà DN gp 30 phi khi t chc HTTT Theo dõi chi tit chi phí theo 14/20 70% KTQT chi phí các cách phân loi phc v QTDN Trình ñ nhân viên vn hành 3/20 15% h thng 173 PH LC 2 PHÂN LOI CHI PHÍ SN XUT KINH DOANH TT Tiêu thc phân loi Loi chi phí Mc ñích ca thông tin thu nhn 1 Theo chc năng hot Chi phí sn xut Cung cp thông tin ñ xây dng ñng Chi phí ngoài sn ñnh mc chi phí, cung cp thông xut tin phc v tính giá thành sn xut sn phm. Cung cp thông tin cho vic lp BCTC 2 Theo mi quan h vi Chi phí sn phm Cung cp thông tin v chi phí trong Báo cáo tài chính Chi phí thi kỳ mi quan h vi li nhun ñưc to ra trong kỳ 3 Theo mi quan h vi Chi phí trc tip D dàng tp hp thông tin chi phí s ñi tưng chu phí Chi phí gián tip dng cho vic ra quyt ñnh. Quyt ñnh s chính xác hơn nu các chi phí phát sinh tp hp trc tip ñưc nhiu hơn. 4 Theo mi quan h vi ðnh phí Xây dng mô hình CVP và ra các khi lưng hot ñng Bin phí quyt ñnh ngn hn. Chi phí hn hp 5 Theo mc ñ kim soát Chi phí kim soát Cung cp thông tin ñ ñánh giá ca nhà qun lý ñưc thành qu ca ngưi qun lý, hn Chi phí không kim ch s b ñng v vic huy ñng soát ñưc ngun lc 6 Theo s nh hưng ti Chi phí chênh lch Cung cp thông tin thích hp ñ la vic ra quyt ñnh cho Chi phí chìm chn các phương án. hot ñng trong tương Chi phí cơ hi lai. 174 PH LC 3 MI QUAN H THÔNG TIN KINH T GIA PHÒNG K TOÁN VI CÁC PHÒNG CHC NĂNG Phòng chc năng Loi thông tin ðnh mc d tr hàng hóa K hoch cung ng hàng hóa K hoch tiêu th Th phn ca doanh nghip Phòng kinh doanh Chính sách bán hàng Tình hình vn ti trong và ngoài doanh nghip Các nghiên cu và kho sát v giá ...... Quy trình công ngh sn xut Phòng ðnh mc lưng vt tư tiêu hao. k Phòng k thut Các ñnh mc k thut khác toán Hin trng ca MMTB Các sáng kin ci tin k thut Phòng vt tư ðnh mc d tr vt tư Tình hình tn kho vt tư Phòng nhân s K hoch lao ñng, tin lương Tình hình tăng gim s lưng lao ñng Các ñnh mc lao ñng, ñơn giá lương Ch ñ tr lương, thưng áp dng B phn KCS Tiêu chun ñnh mc cht lưng D toán chi phí KCS Các phân xưng Tình hình s dng các yu t sn xut 175 PH LC 04 Chu trình luân chuyn chi phí theo ñơn hàng TK CP SX d dang TK Nguyên vt liu ðơn hàng 1 SD ðK SD ñu kỳ Hoàn tt và Xut NVL chính CP NVL TT nhp kho CP NC TT Mua trong kỳ Xut NVL ph CP SXC SDCK TK CP nhân công CP nhân công CP nhân công TK CP SX d dang phát trc tip ðơn hàng 2 sinh CP nhân công gián tip SD ðK CP NVL TT Hoàn tt và CP NC TT nhp kho CP SXC TK CP SXC SDCK CP SXC thc t phát sinh CP SXC phân b TP Thành phm TK Giá vn hàng bán TK CP gián tip khác SD ðu Xu t giao CP kỳ cho khách Giá vn phát hàng sinh Nh p kho hàng bán Thành phm 176 PH LC 05 Chu trình luân chuy n c hi phí theo quá trình s n xut TK Nguyên vt liu TK CP SX d dang BPSX 1 SD ðK SD ñu kỳ Hoàn tt Xut NVL và chuyn CP NVL TT chính BPSX 2 Mua trong kỳ Xut NVL ph CP NC TT CP SXC SDCK TK CP nhân công CP CP nhân công nhân TK CP SX d dang trc tip BPSX 2 công CP nhân công phát gián tip sinh SD ðK CP chuyn ñn Hoàn tt và nhp CP NVL TT kho TK CP SXC CP NC TT CP SXC CP SXC thc t CP SXC phát phân b sinh TP Thành phm TK Giá vn hàng bán TK CP gián tip khác SD Xut CP ðu kỳ Nhp giao Giá phát cho sinh kho vn Thành khách hàng phm hàng bán 177 PH LC 06 PHIU CHI PHÍ THEO ðƠN HÀNG ðơn hàng: Khách hàng Ngày bt ñu Ngày kt thúc CHI PHÍ NGUYÊN VT LIU TRC TIP Chng t Mã Vt tư Ngày nhn S lưng ðơn giá Thành tin Tng cng CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRC TIP Chng t H tên nhân viên S ngày ðơn giá Thành tin công Tng cng CHI PHÍ SX CHUNG Loi Cp Cơ s phân Mc phân ðơn giá Thành tin b b phân b Tng cng TNG CNG CHI PHÍ CHO ðƠN HÀNG Ngày tháng năm K toán trưng Ngưi lp 178 PH LC 07 BÁO CÁO SN XUT (Phương pháp bình quân) Ch tiêu Tng Khi lưng tương ñương s CP NVLTT CP NCTT CP SXC I. Khi lưng hoàn thành tương ñương Khi lưng hoàn thành Khi lưng d dang cui kỳ + CP NVL TT + CP NCTT + CP SXC Cng II. Thông tin chi phí Chi phí d dang ñu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Tng cng chi phí Giá thành sn phm hoàn thành trong kỳ Chi phí d dang cui kỳ + CP NVL TT + CP NCTT + CP SXC Ngày tháng năm K toán trưng Ngưi lp PH LC 08 BÁO CÁO SN XUT (Phương pháp FIFO) Ch tiêu Tng Khi lưng tương ñương s CP NVLTT CP NCTT CP SXC I. Khi lưng hoàn thành tương ñương Khi lưng d dang ñu kỳ Khi lưng sn xut trong kỳ Khi lưng d dang cui kỳ Sn lưng tương ñương II. Thông tin chi phí Chi phí d dang ñu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ + Giá tr chi phí chuyn ñn + Giá tr CP thêm vào trong kỳ Tng cng chi phí Chi phí cho 1 ñơn v tương ñương Chi phí d dang cui kỳ + CP NVL TT + CP NCTT + CP SXC Giá thành SPHT trong kỳ Ngày tháng năm K toán trưng Ngưi lp 179 PH LC 9 Công ty PHIU XUT KHO THEO ðNH MC Ngày.tháng.năm. S: B phn s dng:. ðơn hàng:.. TT Tên vt tư Mã ðVT Tng ñnh T l S lưng ðơn Thành s mc ñưc hao ht thc xut giá tin duyt Cng Ngưi nhn Th kho K toán Th trưng ñơn v PH LC 10 Công ty: PHIU THEO DÕI LAO ðNG ðI VI CÔNG NHÂN TRC TIP Ngày ðơn Mã Lnh Kt qu sn xut ðnh Thi Xác tháng ñt SP SX Tng Trong ñó mc gian nhn hàng s SP SP SP hng thi thc hoàn Trong Ngoài gian t thành ðM ðM 1 SP quy chun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PH LC 11 Công ty... BNG ðNH MC HAO PHÍ NGUYÊN VT LIU TRC TIP Tên sn phm: TT Tên vt liu ðơn v tính Lưng tiêu hao Ghi chú 1 Vi ngoài 2 Vi lót 3 Ch may 4 Th bài 5 ........... 180 PH LC 12 Công ty... BNG ðNH MC HAO PHÍ LAO ðNG TRC TIP Tên sn phm: TT Tên công ñon H s sn ðnh mc lưng Lưng Lð phm ca SP quy chun 1 2 3 4 5=3*4 1 Ct áo 2 Kim phôi, dán s 3 Thêu thân trưc 4 Vt s ñáp c 5 ........... PH LC 13 Công ty... PHIU ðNH MC CHI PHÍ ðƠN V SN PHM Tên sn phm; Mã sn phm: ðơn ñt hàng: Khon mc CP ðnh mc lưng ðnh mc giá CP ñnh mc 1. CP NVL TT ............ 2. CP NCTT ............... 3. Bin phí SXC 4. ðnh phí SXC Phân b theo gi công lao ñng TT 5. Bin phí bán hàng, Phân b theo gi công QLDN lao ñng TT 6. ðnh phí bán hàng, Phân b theo gi công QLDN lao ñng TT 181 PH LC 14 Công ty.... BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIN ðNG CHI PHÍ NVLTT Tên SP: S lưng sn phm: P Mã SP: Mã Lnh sn xut( ñơn ñt hàng): ðơn v tính: ñng ðnh mc Thc hin Tng CP vt liu s dng Bin ñng Thc hin/ K Tên NVL (1sp) (1sp) cho P sn phm hoch Lưn Giá Lưn Giá K Lưng Thc Tng Lưng Giá g g hoch TH *Giá hin cng ðM 1 2 3 4 5 6=2*3 7=4*P*3 8=4*5* 9=86 10=76 11=87 *P P Vi may ngoài Vi may lót Cúc Dng .... Cng () Ph liu thu hi Tng cng CP NVLTT trong GT PH LC 15 Công ty.... BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIN ðNG CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRC TIP Tháng... Tên SP: S lưng sn phm: P Mã SP: Mã Lnh sn xut( ñơn ñt hàng): ðơn v tính: ñng ðnh mc Thc hin Tng CP nhân công TT Bin ñng Thc hin/ K Tên NVL (1sp) (1sp) cho P sn phm hoch Lưn Giá Lưn Giá K Lưng Thc Tng Lưng Giá g g hoch TH *Giá hin cng ðM 1 2 3 4 5 6=2*3 7=4*P*3 8=4*5* 9=86 10=76 11=87 *P P Ct phá Ct gt May tay May c .... Tng cng CP NCTT trong GT 182 PH LC 16 BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIN ðNG BIN PHÍ SN XUT CHUNG Tháng... Tên SP: S lưng sn phm: P Mã SP: Mã Lnh sn xut( ñơn ñt hàng): ðơn v tính: ñng ðnh mc Thc hin Tng CP nhân công TT Bin ñng Thc hin/ K Tên NVL (1sp) (1sp) cho P sn phm hoch Lưn Giá Lưn Giá K Lưng Thc Tng Lưng Giá g g hoch TH *Giá hin cng ðM 1 2 3 4 5 6=2*3 7=4*P*3 8=4*5* 9=86 10=76 11=87 *P P Bin phí SXC giai ñon ct Bin phí SXC giai ñon may Bin phí SXC giai ñon hoàn thin Tng cng bin phí SXC trong GT PH LC 17 Công ty.... BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIN ðNG ðNH PHÍ SN XUT CHUNG Tháng... ðơn v tính: ñng Yu t chi phí K hoch Thc hin Chênh lch TH/KH Tng s T l (%) 1. Chi phí nhân viên phân xưng 2. Chi phí vt liu phân xưng 3. Chi phí dng c phân xưng ..... Cng PH LC 18 Công ty.... BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIN ðNG ðNH PHÍ QUN LÝ DOANH NGHIP Tháng... B phn d toán:........ ðơn v tính: ñng Yu t chi phí K hoch Thc hin Chênh lch TH/KH Tng s T l (%) 1. Chi phí nhân viên qun lý 2. Chi phí vt liu qun lý 3. Chi phí dng c qun lý ..... Cng 183 PH LC 19 Công ty Trung tâm chi phí:.... BÁO CÁO CÁC NHÂN T NH HƯNG ðN BIN ðNG CHI PHÍ SN XUT Tháng:....... Ch tiêu Bin ñng Nguyên nhân I. Bin ñng chi phí NVL TT 1. Bin ñng v lưng 2. Bin ñng v giá II. Bin ñng chi phí NC TT 1. Bin ñng v lưng 2. Bin ñng v giá Lương cơ bn Các khon trích theo lương Các khon ph cp III. Bin ñng chi phí SXC 1. Bin phí SXC 2. ðnh phí SXC Cng I+II+III PH LC 20 Công ty.. BÁO CÁO KT QU KINH DOANH THEO SN PHM Tháng.. Ch tiêu SP A SP B 1 ñơn v % 1 ñơn v % 1. Doanh thu 2. Chi phí bin ñi CP NVLTT CP NCTT Bin phí SXC Bin phí bán hàng Bin phí QLDN 3. Lãi trên bin phí 4. Chi phí c ñnh ca sn phm 5. LN b phn ca sn phm 6. ðinh phí chung phân b 7. Li nhun 184 PH LC 21 Công ty.. BÁO CÁO KT QU KINH DOANH THEO ðƠN HÀNG Tháng.. Ch tiêu ðơn hàng A ðơn hàng B S tin % S tin % 1. Doanh thu 2. Chi phí bin ñi CP NVLTT CP NCTT Bin phí SXC Bin phí bán hàng Bin phí QLDN 3. Lãi trên bin phí 4. Chi phí c ñnh ca ñơn hàng 5. LN b phn ca ñơn hàng 6. ðinh phí chung phân b 7. Li nhun PH LC 22 Công ty.. BÁO CÁO CHI PHÍ SN XUT Cho Phương án T sn xut và Phương án Mua ngoài Chi tit: . Ch tiêu T sn xut Mua ngoài 1. Chi phí NVLTT 2. Chi phí NCTT 3. Chi phí ñin, nưc 4. Lương nhân viên gián tip, qun lý .. Cng PH LC 23 Công ty:...... B phn:....... BNG PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HP Ch tiêu Phương án gc Phương án thay th Thông tin thích ............... ................... hp (1) (2) (3) = (2) – (1) 1. Doanh thu 2. Chi phí 2.1. Bin phí 2.2. ðnh phí bt buc 2.3. ðnh phí tuỳ ý 2.4. Chi phí cơ hi 3. Kt qu so sánh Trong ñó, doanh thu ghi (+), chi phí ghi (); so sánh tăng thu nhp hoc gim chi phí ghi (+), tăng chi phí hoc gim thu nhp ghi (). Kt qu so sánh nu ln hơn không (>0), chn phương án thay th và ngưc li.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_to_chuc_he_thong_thong_thong_tin_ke_toan_quan_tri_ch.pdf
  • docHoMyHanh_E.doc
  • docHoMyHanh_V.doc
  • pdfLA_HoMyHanh_Sum.pdf
  • pdfLA_HoMyHanh_TT.pdf