Luận án Truyền dẫn chính sách tài khóa từ các quốc gia có quan hệ thương mại đến Việt Nam: ứng dụng mô hình Gvar

Bên cạnh các đối tác thương mại lớn, thì các đối tác thương mại như Đài Loan, Thái Lan, cũng làm gia tăng số dư tiền thực của Việt Nam. Điển hình là, cú sốc từ Đài Loan làm gia tăng 0,4% số dư tiền thực vào quý 1 rồi sau đó quay đầu giảm dần và đạt đến trạng thái ổn định vào quý 8. Đối với cú sốc từ Thái Lan thì làm tăng lần lượt là 0,5% số dư tiền thực vào quý 2 rồi quay đầu về trạng thái dài hạn. Bên cạnh đó, tác giả cũng nhận thấy tác động của gia tăng chi tiêu chính phủ Philippines và Singapore thì tác động không đáng kể lên số dư tiền thực của Việt Nam. Riêng đối với trường hợp của Úc, Indonesia. Malaysia, hàm phản ứng xung đã thể hiện mối tương quan âm giữa chi tiêu chính phủ và số dư tiền thực của Việt Nam. Các tác động này có thể làm sụt giảm số dư tiền thực của Việt Nam dao động từ 0,5% đến 1%

pdf166 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Truyền dẫn chính sách tài khóa từ các quốc gia có quan hệ thương mại đến Việt Nam: ứng dụng mô hình Gvar, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-6.43593 -6.64462 -2.98355 -5.8865 -3.10429 roug (with trend) WS -3.24 -6.28563 -2.23448 -4.15832 -5.44351 -6.04981 -6.13515 -5.42287 -5.96246 -6.5658 -6.80288 -3.16317 -5.64526 -3.36763 roug (no trend) ADF -2.89 -5.78136 -1.88521 -3.99748 -5.46655 -6.16095 -5.89378 -5.36213 -5.96941 -6.33821 -6.53581 -2.88833 -4.94514 -3.09679 roug (no trend) WS -2.55 -5.94083 -2.20106 -4.17794 -5.47134 -5.98824 -6.10462 -5.39474 -5.98575 -6.40309 -6.64428 -3.13129 -4.87137 -3.31769 Droug ADF -2.89 -7.30705 -7.33052 -7.36505 -8.56413 -8.23605 -7.10716 -8.5079 -8.42679 -9.03853 -7.64201 -11.3439 -7.00026 -5.40973 121 Droug WS -2.55 -7.43736 -7.26208 -7.59712 -8.82432 -8.43781 -7.4578 -8.74813 -8.68048 -9.26342 -7.78376 -11.6303 -6.96828 -5.63614 DDroug ADF -2.89 -8.68613 -10.501 -10.4154 -8.14537 -9.26801 -7.97081 -8.88292 -7.76163 -7.96564 -10.1662 -8.91925 -7.81158 -10.8219 DDroug WS -2.55 -8.79135 -8.89725 -10.7551 -7.95765 -9.51408 -8.56145 -9.00274 -7.20066 -8.34076 -10.1115 -8.88488 -8.15652 -11.0618 122 Bảng 2.2: Kiểm định nghiệm đơn vị của các biến nước ngoài ở mức ý nghĩa 5%. Foreign Variables Statistic Critical Value AUSTRALIA CHINA INDONESIA JAPAN KOREA MALAYSIA PHILIPPINES SINGAPORE TAIWAN THAILAND USA VIETNAM EURO AREA rgogs (with trend) ADF -3.45 -6.50422 -6.99485 -8.69697 -2.97014 -3.17491 -9.38331 -7.35181 -6.0293 -3.07759 -7.27191 -3.50982 -8.15499 -2.68195 rgogs (with trend) WS -3.24 -6.63516 -7.02054 -8.76458 -3.05909 -3.32271 -9.33141 -7.48273 -6.16508 -3.19452 -7.21316 -3.62382 -7.86448 -2.71789 rgogs (no trend) ADF -2.89 -6.53364 -2.61133 -8.70571 -2.94984 -3.21898 -9.38176 -7.35771 -6.05617 -3.07675 -7.29755 -3.53133 -7.8862 -2.41603 rgogs (no trend) WS -2.55 -6.67185 -2.29525 -8.73991 -3.03103 -3.34228 -9.28432 -7.46123 -6.17466 -3.17938 -7.1949 -3.62651 -7.41713 -2.48032 Drgogs ADF -2.89 -8.32631 -9.32072 -8.51159 -8.62661 -8.45098 -9.68639 -8.65325 -8.49707 -8.66914 -9.40385 -8.1862 -10.3759 -10.2968 Drgogs WS -2.55 -8.19523 -9.53055 -7.79638 -8.36524 -8.34101 -9.66488 -8.16107 -7.52816 -8.4439 -7.46091 -8.15832 -10.2337 -10.4847 DDrgogs ADF -2.89 -9.99664 -10.1683 -10.8117 -10.3081 -10.0452 -12.4297 -10.9648 -10.1818 -10.2276 -11.7232 -9.70497 -13.0206 -11.0049 DDrgogs WS -2.55 -9.94132 -10.545 -9.5526 -10.1533 -9.88161 -9.52135 -10.364 -9.32797 -10.0031 -9.13317 -9.69327 -9.93594 -10.6793 Dregs ADF -2.89 -8.07465 -7.80664 -7.97346 -7.91166 -7.37721 -7.67255 -7.18629 -7.87163 -7.50709 -9.16981 -7.78904 -7.78654 -8.4148 Dregs WS -2.55 -8.37566 -8.07598 -8.23974 -7.36466 -7.92131 -8.53217 -7.49359 -8.15797 -8.12763 -9.40021 -8.03987 -8.08044 -8.69302 DDregs ADF -2.89 -9.2606 -10.0671 -10.0854 -9.7506 -8.9405 -8.91979 -9.34912 -11.4974 -9.20248 -9.75207 -10.564 -8.48021 -9.33915 DDregs WS -2.55 -9.49559 -10.001 -9.35362 -9.4802 -9.38291 -9.55798 -9.39799 -11.8233 -9.83215 -8.86967 -10.6015 -8.65832 -9.75007 prgs (with trend) ADF -3.45 -6.1394 -4.71263 -5.89268 -6.27555 -5.8345 -5.66718 -6.49352 -6.10049 -4.96101 -5.95985 -4.58834 -6.09724 -7.83805 prgs (with trend) WS -3.24 -6.3225 -5.06627 -6.04908 -6.42359 -6.00635 -5.84827 -6.66977 -6.28579 -5.26694 -6.14412 -4.87876 -6.25706 -8.02718 prgs (no trend) ADF -2.89 -6.00998 -4.55476 -5.92694 -6.06437 -5.83762 -5.67241 -6.48193 -5.96845 -4.94034 -5.99174 -4.61406 -6.01351 -7.65906 prgs (no trend) WS -2.55 -6.16897 -4.90339 -6.0795 -6.1381 -5.9943 -5.84521 -6.64132 -6.13582 -5.23497 -6.17501 -4.87629 -6.13153 -7.8148 Dprgs ADF -2.89 -10.1485 -11.2074 -8.13656 -8.31059 -8.16043 -9.47865 -8.39737 -9.59165 -6.14819 -8.07603 -8.0997 -10.4607 -9.33773 Dprgs WS -2.55 -10.2994 -11.504 -8.37726 -8.56347 -8.41187 -9.60506 -8.64081 -9.77851 -6.71883 -8.32228 -8.34715 -10.5736 -9.60866 DDprgs ADF -2.89 -7.47579 -8.32149 -7.45876 -7.75115 -7.29436 -7.24544 -7.55498 -7.89011 -7.52413 -7.72479 -7.10772 -7.37415 -7.99884 DDprgs WS -2.55 -7.88038 -8.58133 -7.90299 -8.15447 -7.85896 -7.62672 -7.94221 -8.26129 -7.95871 -8.19845 -7.48809 -7.58381 -8.35356 rmgs (with trend) ADF -3.45 -3.77461 -4.66557 -5.7065 -5.69793 -5.38922 -6.0435 -3.98404 -6.54567 -5.15281 -4.23896 -3.8184 -4.32379 -4.92449 123 rmgs (with trend) WS -3.24 -3.98128 -4.83896 -5.96087 -5.86382 -5.59614 -6.31145 -4.22355 -6.80455 -5.36998 -4.48442 -3.98776 -4.53556 -5.10936 rmgs (no trend) ADF -2.89 -3.70722 -4.66258 -5.70344 -3.74515 -3.88994 -4.05734 -3.70995 -6.24903 -4.91394 -4.10478 -3.81296 -4.29051 -4.39872 rmgs (no trend) WS -2.55 -3.82714 -4.81461 -5.94256 -3.57032 -3.86522 -4.25089 -3.83509 -6.518 -5.10329 -4.29575 -4.00589 -4.49197 -4.50928 Drmgs ADF -2.89 -7.54998 -7.08129 -7.18845 -7.46141 -7.43935 -6.92146 -7.7521 -7.09207 -7.33236 -7.9194 -7.21716 -6.61914 -7.27503 Drmgs WS -2.55 -7.84881 -7.36016 -7.47761 -7.75551 -7.73592 -7.21455 -8.05442 -7.25597 -7.61932 -8.22593 -7.50635 -6.88944 -7.56461 DDrmgs ADF -2.89 -7.69503 -7.15127 -7.29072 -7.84714 -7.30181 -7.60612 -7.45799 -7.74257 -7.60529 -8.00276 -7.22733 -7.07605 -9.13944 DDrmgs WS -2.55 -7.97102 -7.39052 -7.5723 -8.00541 -7.89808 -7.89532 -7.75429 -7.91072 -7.94748 -8.37281 -7.47263 -7.6317 -9.46829 rhogs (with trend) ADF -3.45 -4.11055 -5.59356 -5.49316 -5.93063 -6.47632 -5.65113 -5.41023 -4.78127 -4.05341 -5.69529 -5.7525 -5.41408 -3.99179 rhogs (with trend) WS -3.24 -4.19912 -5.70148 -5.60295 -6.08686 -6.61029 -5.77613 -5.55886 -4.96173 -4.22311 -5.81232 -5.76744 -5.47083 -4.15883 rhogs (no trend) ADF -2.89 -3.99318 -5.52507 -5.50056 -5.96686 -4.21076 -5.68435 -5.44645 -4.79934 -3.80095 -5.67119 -5.70368 -5.45389 -4.03082 rhogs (no trend) WS -2.55 -4.15458 -5.54422 -5.62589 -6.11878 -4.4214 -5.80922 -5.58606 -4.97248 -4.01815 -5.81455 -5.76781 -5.4834 -4.15367 Drhogs ADF -2.89 -12.1196 -9.05 -10.7202 -11.2553 -8.77434 -10.6025 -10.6239 -9.6411 -12.6229 -11.0258 -8.4814 -10.2118 -12.3251 Drhogs WS -2.55 -12.3696 -9.29796 -10.95 -11.4954 -9.01904 -10.8109 -10.8493 -9.85743 -12.8761 -11.2511 -8.67547 -10.424 -12.5742 DDrhogs ADF -2.89 -9.7329 -7.88873 -7.67732 -9.96392 -8.35326 -7.53656 -7.5104 -11.1115 -8.13152 -7.51422 -8.50378 -7.26173 -10.2017 DDrhogs WS -2.55 -10.0776 -8.11153 -7.91838 -10.3116 -8.46811 -7.87115 -7.73229 -11.4214 -8.24172 -7.74008 -8.71532 -7.62163 -10.5556 rougs (with trend) ADF -3.45 -5.4212 -5.21525 -5.43479 -4.727 -4.77489 -4.85019 -5.31379 -5.2485 -4.77042 -5.36772 -4.78091 -5.19059 -5.34889 rougs (with trend) WS -3.24 -5.63659 -5.3911 -5.66831 -4.9195 -4.98888 -4.91327 -5.51914 -5.44787 -5.00608 -5.60301 -4.99567 -5.33194 -5.5454 rougs (no trend) ADF -2.89 -5.33546 -5.22382 -5.42093 -4.74651 -4.75043 -4.84088 -5.33342 -5.27915 -4.61232 -5.36195 -4.76331 -5.22205 -5.37638 rougs (no trend) WS -2.55 -5.56131 -5.37186 -5.67474 -4.94241 -4.95266 -4.92962 -5.54283 -5.47947 -4.8473 -5.61411 -4.99783 -5.36025 -5.5689 Drougs ADF -2.89 -7.53105 -8.13078 -8.38312 -8.19219 -5.21627 -8.34879 -7.50268 -6.40315 -5.58851 -6.12074 -5.28789 -7.09695 -5.60678 Drougs WS -2.55 -7.7503 -8.37138 -8.58681 -8.40419 -5.38988 -8.55176 -7.69341 -6.66664 -5.79571 -6.48347 -5.52524 -7.29752 -5.72344 DDrougs ADF -2.89 -11.5951 -11.8667 -10.4981 -8.80384 -12.9312 -10.527 -9.93929 -7.28244 -12.7973 -10.4411 -13.0191 -10.281 -12.3607 DDrougs WS -2.55 -11.8864 -12.1505 -10.745 -9.08163 -13.2353 -10.7709 -10.1968 -7.57805 -13.0958 -10.6639 -13.3189 -10.5278 -12.6671 Nguồn: Tính toán từ tác giả 124 Bảng 2.3: Kiểm định nghiệm đơn vị của các biến toàn cầu ở mức ý nghĩa 5%. Global Variables Test Critical Value Statistic poil (with trend) ADF -3.45 -7.54606 poil (with trend) WS -3.24 -7.71349 poil (no trend) ADF -2.89 -7.53551 poil (no trend) WS -2.55 -7.71637 Dpoil ADF -2.89 -7.13435 Dpoil WS -2.55 -7.35592 DDpoil ADF -2.89 -8.59211 Dpoil WS -2.55 -8.75093 Nguồn: Tính toán từ tác giả 125 Phụ lục 3: Kết quả thống kê giá trị riêng của mô hình GVAR Eigenvalues of the GVAR Model in Descending Order Corresponding Moduli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00000000000000 +0.00000000000000i 1 1.00000000000000 -0.00000000000000i 1 1 1 1 1 1 1 1.00000000000000 +0.00000000000000i 1 1.00000000000000 -0.00000000000000i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00000000000000 +0.00000000000000i 1 126 1.00000000000000 -0.00000000000000i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00000000000000 +0.00000000000000i 1 1.00000000000000 -0.00000000000000i 1 1 1 1.00000000000000 +0.00000000000000i 1 1.00000000000000 -0.00000000000000i 1 1 1 1.00000000000000 +0.00000000000000i 1 1.00000000000000 -0.00000000000000i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.61905016804440 +0.09228421783152i 0.796047 0.61905016804440 -0.09228421783152i 0.796047 0.457348 0.786921 0.36438073486622 +0.35336248720614i 0.786921 0.36438073486622 -0.35336248720614i 0.762511 0.270226 0.762511 0.182011 0.71399 0 0.69896 0 0.69896 0 0.696031 0 0.696031 0 0.692518 0 0.692518 0 0.665931 0 0.665931 0 0.650537 0 0.650537 0 0.643001 0 0.638576 0 0.638576 0 0.625891 0 0.625891 0 0.62219 0 0.599977 0 0.599977 0 0.587758 0 0.573969 0 0.526452 0 0.526452 0 0.519634 0 0.519634 127 -0.03724799672756 +0.78603846929242i 0.519101 -0.03724799672756 -0.78603846929242i 0.507581 -0.04294380833173 +0.50174867095286i 0.507581 -0.04294380833173 -0.50174867095286i 0.504725 -0.12536398388592 +0.04296509771835i 0.504725 -0.12536398388592 -0.04296509771835i 0.503583 -0.12677102772515 +0.51096066053668i 0.503583 -0.12677102772515 -0.51096066053668i 0.477399 -0.14716 0.461578 -0.15918611865986 +0.29092960209117i 0.461578 -0.15918611865986 -0.29092960209117i 0.459836 -0.16570915078699 +0.19487584147555i 0.459836 -0.16570915078699 -0.19487584147555i 0.457348 -0.25598 0.454974 -0.26399895376247 +0.37862764490851i 0.454974 -0.26399895376247 -0.37862764490851i 0.439817 -0.27705623382254 +0.03000708449359i 0.439817 -0.27705623382254 -0.03000708449359i 0.430094 -0.28299370912527 +0.13424835853601i 0.430094 -0.28299370912527 -0.13424835853601i 0.425164 -0.35815653751729 +0.22910355467318i 0.425164 -0.35815653751729 -0.22910355467318i 0.383621 -0.38362 0.331633 -0.40951728627664 +0.16041934465642i 0.331633 -0.40951728627664 -0.16041934465642i 0.313222 -0.41406506102859 +0.64029176763264i 0.313222 -0.41406506102859 -0.64029176763264i 0.278676 -0.41762061016821 +0.55682274442777i 0.278676 -0.41762061016821 -0.55682274442777i 0.270226 -0.41823113734719 +0.10031928263996i 0.255976 -0.41823113734719 -0.10031928263996i 0.255805 -0.44241692824761 +0.12536328564506i 0.255805 -0.44241692824761 -0.12536328564506i 0.182011 -0.45199002411342 +0.05202564700862i 0.147156 -0.45199002411342 -0.05202564700862i 0.132522 -0.45344755562406 +0.22165805612474i 0.132522 -0.45344755562406 -0.22165805612474i 0 -0.45791768277924 +0.24562366144566i 0 -0.45791768277924 -0.24562366144566i 0 -0.4774 0 -0.49585942228575 +0.42109659372136i 0 -0.49585942228575 -0.42109659372136i 0 -0.5191 0 -0.57397 0 -0.58776 0 -0.59004923821420 +0.10869153616875i 0 -0.59004923821420 -0.10869153616875i 0 -0.59244306016221 +0.30409837444294i 0 -0.59244306016221 -0.30409837444294i 0 -0.59449470069092 +0.23314341203691i 0 -0.59449470069092 -0.23314341203691i 0 -0.62219 0 128 -0.643 0 -0.69242451215708 +0.01140055810869i 0 -0.69242451215708 -0.01140055810869i 0 -0.69493384151146 +0.07491627128062i 0 -0.69493384151146 -0.07491627128062i 0 -0.71399 0 -0.78216707905576 +0.14800523151391i 0 -0.78216707905576 -0.14800523151391i 0 Nguồn: Tính toán từ tác giả 129 Phụ lục 4: Kết quả phân rã phương sai sai số dự báo tổng quát của cú sốc chi tiêu chính phủ từ các đối tác thương mại đến Việt Nam 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AUSTRALIA rgog 0.001985 0.008089 0.009152 0.009878 0.010316 0.009995 0.010082 0.010315 0.010161 0.009918 0.010035 AUSTRALIA reg 0.002511 0.004648 0.004712 0.005714 0.005774 0.005787 0.005674 0.005869 0.005947 0.005867 0.005693 AUSTRALIA prg 0.006655 0.006255 0.006789 0.006418 0.006209 0.006138 0.006104 0.005914 0.005987 0.006104 0.006129 AUSTRALIA rmg 0.002436 0.00392 0.003968 0.004493 0.004282 0.004801 0.004768 0.004791 0.004578 0.004509 0.004418 AUSTRALIA rhog 0.003435 0.003857 0.003611 0.003946 0.003937 0.00378 0.003814 0.003795 0.0038 0.003694 0.003724 AUSTRALIA roug 0.00324 0.003958 0.004404 0.0048 0.004979 0.004946 0.004566 0.004603 0.004324 0.004085 0.003914 CHINA rgog 0.720302 0.526418 0.436667 0.375678 0.32707 0.286053 0.258862 0.240017 0.218725 0.204929 0.193083 CHINA reg 0.010249 0.024653 0.023532 0.023505 0.023268 0.02146 0.019112 0.01791 0.017375 0.017182 0.01717 CHINA prg 0.009545 0.031786 0.045611 0.052817 0.054454 0.057625 0.056847 0.059908 0.062495 0.064424 0.063785 CHINA rmg 0.011186 0.012892 0.017618 0.016831 0.016008 0.016007 0.015473 0.014677 0.014387 0.01431 0.014125 CHINA rhog 0.050593 0.069081 0.074969 0.084409 0.092994 0.090881 0.085572 0.090651 0.092694 0.094275 0.096087 CHINA roug 0.011219 0.037618 0.070662 0.082348 0.092329 0.098622 0.104648 0.110771 0.112339 0.114172 0.116194 INDONESIA rgog 0.008538 0.009483 0.009817 0.009852 0.010876 0.010838 0.01058 0.010849 0.010898 0.011345 0.011693 INDONESIA reg 0.003002 0.004152 0.004544 0.004837 0.004638 0.004365 0.004355 0.00453 0.004306 0.004059 0.003961 INDONESIA prg 0.004572 0.005566 0.005184 0.005614 0.005693 0.005347 0.00551 0.004985 0.004879 0.004858 0.004579 INDONESIA rmg 0.003039 0.008005 0.007312 0.007335 0.007177 0.0071 0.006616 0.006944 0.006565 0.006645 0.006591 INDONESIA rhog 0.004071 0.005577 0.006046 0.006726 0.006274 0.006604 0.006155 0.006384 0.006177 0.006239 0.005904 INDONESIA roug 0.003426 0.004726 0.004804 0.0049 0.004807 0.004704 0.004672 0.004504 0.004414 0.004378 0.004396 JAPAN rgog 0.010765 0.016609 0.015203 0.014153 0.013105 0.012019 0.01205 0.010882 0.010846 0.009829 0.009536 JAPAN reg 0.005099 0.006063 0.007822 0.009018 0.008129 0.008378 0.008665 0.007991 0.008296 0.007956 0.008177 JAPAN prg 0.00654 0.008784 0.009782 0.00967 0.009403 0.009723 0.009469 0.009227 0.008832 0.008672 0.008631 JAPAN rmg 0.002902 0.004604 0.005153 0.005501 0.005719 0.005616 0.005952 0.005645 0.00552 0.005402 0.005251 JAPAN rhog 0.01488 0.015547 0.016896 0.015562 0.015158 0.013552 0.012767 0.012628 0.011657 0.011063 0.010626 JAPAN roug 0.012666 0.015503 0.01603 0.016793 0.015919 0.015013 0.016498 0.01608 0.01518 0.015229 0.01449 130 KOREA rgog 0.009518 0.012994 0.014666 0.015045 0.015539 0.016833 0.017465 0.017534 0.017139 0.016789 0.016691 KOREA reg 0.011282 0.012839 0.014985 0.01538 0.015319 0.014742 0.014416 0.013863 0.013505 0.01323 0.01297 KOREA prg 0.025229 0.034131 0.028302 0.026846 0.025487 0.024162 0.022283 0.020844 0.019091 0.018603 0.017466 KOREA rmg 0.026211 0.04735 0.044099 0.038795 0.040609 0.036327 0.032497 0.030297 0.028363 0.026702 0.025465 KOREA rhog 0.114184 0.09624 0.080957 0.076079 0.063515 0.056976 0.051539 0.048671 0.043588 0.040143 0.037464 KOREA roug 0.014616 0.01953 0.021307 0.023512 0.02463 0.02565 0.025698 0.025861 0.027047 0.026428 0.025308 MALAYSIA rgog 0.005123 0.019387 0.019719 0.022476 0.024576 0.025335 0.026283 0.027157 0.027259 0.02744 0.027598 MALAYSIA reg 0.001623 0.002684 0.002519 0.002901 0.002649 0.002747 0.002574 0.002777 0.002649 0.002696 0.002602 MALAYSIA prg 0.003556 0.004731 0.005204 0.005409 0.005233 0.005616 0.005647 0.005642 0.005618 0.00552 0.005635 MALAYSIA rmg 0.003002 0.003587 0.003701 0.003413 0.003715 0.003533 0.003709 0.003909 0.00409 0.00379 0.00397 MALAYSIA rhog 0.003077 0.010897 0.013045 0.015704 0.016595 0.017562 0.017606 0.016861 0.017369 0.01785 0.018009 MALAYSIA roug 0.002037 0.004124 0.004175 0.004616 0.00488 0.004771 0.004846 0.004773 0.004796 0.004958 0.004879 PHILIPPINES rgog 0.002541 0.00325 0.003704 0.003499 0.003605 0.003879 0.004018 0.003988 0.004146 0.004024 0.003961 PHILIPPINES reg 0.002905 0.003451 0.003754 0.004007 0.004004 0.004043 0.004216 0.003997 0.003954 0.004017 0.003896 PHILIPPINES prg 0.002576 0.004113 0.004356 0.004165 0.004546 0.004477 0.004087 0.00395 0.003954 0.003954 0.003839 PHILIPPINES rmg 0.003137 0.004066 0.003992 0.004113 0.004314 0.0042 0.004028 0.003838 0.00398 0.003947 0.003945 PHILIPPINES rhog 0.002196 0.004669 0.005433 0.005795 0.0061 0.00579 0.0062 0.005698 0.005661 0.005316 0.005296 PHILIPPINES roug 0.002947 0.004542 0.005335 0.005405 0.005322 0.00544 0.005505 0.005454 0.005451 0.00543 0.005477 SINGAPORE rgog 0.015977 0.013799 0.013388 0.01369 0.01352 0.014243 0.013937 0.013517 0.013536 0.012718 0.01234 SINGAPORE reg 0.010871 0.011856 0.01204 0.012189 0.011276 0.010232 0.010011 0.009246 0.009008 0.009112 0.008845 SINGAPORE prg 0.004762 0.005146 0.00582 0.005483 0.005371 0.005413 0.005053 0.005124 0.005073 0.004955 0.005085 SINGAPORE rmg 0.006325 0.008305 0.009254 0.008654 0.008791 0.008379 0.008323 0.008064 0.007645 0.007555 0.007218 SINGAPORE rhog 0.007945 0.010524 0.010206 0.011056 0.010849 0.010918 0.010147 0.009885 0.009945 0.00928 0.009317 SINGAPORE roug 0.008849 0.008601 0.009961 0.009415 0.008953 0.008888 0.00809 0.007759 0.007271 0.007063 0.006813 TAIWAN rgog 0.002581 0.003867 0.004555 0.004562 0.004437 0.004227 0.004014 0.003931 0.003784 0.003897 0.003923 TAIWAN reg 0.001989 0.00486 0.005041 0.005487 0.005707 0.006091 0.0064 0.006095 0.005971 0.006151 0.005918 TAIWAN prg 0.009334 0.010287 0.011507 0.009675 0.009317 0.0085 0.008154 0.007977 0.007327 0.007027 0.006821 TAIWAN rmg 0.003412 0.006411 0.007233 0.007866 0.007765 0.008496 0.008527 0.008565 0.008244 0.008413 0.008231 131 TAIWAN rhog 0.001521 0.004646 0.005368 0.005437 0.005632 0.005326 0.005295 0.005259 0.005165 0.00509 0.004858 TAIWAN roug 0.006259 0.007887 0.009053 0.010128 0.010785 0.011035 0.011073 0.010544 0.01041 0.010708 0.010637 THAILAND rgog 0.001765 0.003814 0.005076 0.005661 0.006072 0.00615 0.00658 0.006304 0.006376 0.006307 0.00628 THAILAND reg 0.002299 0.003574 0.003715 0.003998 0.00407 0.003784 0.003692 0.003702 0.003521 0.003518 0.003368 THAILAND prg 0.00672 0.006094 0.006421 0.006166 0.006376 0.006241 0.006018 0.005872 0.00561 0.005551 0.005483 THAILAND rmg 0.002264 0.004008 0.004337 0.004959 0.00464 0.004842 0.004784 0.004883 0.004871 0.00471 0.004608 THAILAND rhog 0.001646 0.004062 0.004199 0.004425 0.004682 0.00463 0.004579 0.004544 0.0043 0.004224 0.004135 THAILAND roug 0.0017 0.003573 0.003694 0.004036 0.004279 0.0042 0.004286 0.004092 0.003823 0.003669 0.003748 USA rgog 0.018659 0.028994 0.025893 0.02238 0.023735 0.021255 0.020184 0.018239 0.017893 0.017351 0.017558 USA reg 0.004854 0.005956 0.005834 0.007035 0.006901 0.007454 0.007259 0.007089 0.007135 0.006921 0.007439 USA prg 0.086827 0.082319 0.075304 0.074787 0.066071 0.058115 0.053329 0.047399 0.043734 0.041132 0.038631 USA rmg 0.035446 0.027837 0.026817 0.027815 0.02518 0.024719 0.02425 0.023411 0.024126 0.022384 0.020985 USA rhog 0.042318 0.055867 0.044787 0.039085 0.038443 0.036546 0.035142 0.031626 0.030534 0.029255 0.029127 USA roug 0.064558 0.05691 0.04737 0.047994 0.042746 0.041299 0.03837 0.03525 0.035084 0.033317 0.031517 USA poil 0.046979 0.035848 0.035022 0.035764 0.033 0.031317 0.028966 0.028888 0.028011 0.027423 0.026414 VIETNAM rgog 0.022613 0.024113 0.020098 0.018926 0.018417 0.017347 0.017505 0.016887 0.0164 0.015463 0.016205 VIETNAM reg 0.006667 0.007345 0.007636 0.006974 0.00749 0.007423 0.007672 0.007067 0.006984 0.006711 0.006863 VIETNAM prg 0.018348 0.019024 0.020652 0.023323 0.023415 0.025303 0.026245 0.025532 0.025923 0.025215 0.024215 VIETNAM rmg 0.003881 0.010165 0.00956 0.009319 0.009767 0.009723 0.009104 0.008583 0.008068 0.007844 0.007339 VIETNAM rhog 0.021098 0.029306 0.030861 0.032895 0.038727 0.038779 0.042141 0.043406 0.044555 0.045398 0.047792 VIETNAM roug 0.021952 0.018951 0.018429 0.0219 0.026424 0.03011 0.036718 0.039844 0.044456 0.047811 0.050884 EURO AREA rgog 0.007736 0.008914 0.009398 0.008758 0.008909 0.009286 0.009034 0.008801 0.008519 0.008164 0.008002 EURO AREA reg 0.009176 0.010131 0.011181 0.010223 0.010647 0.010668 0.010768 0.010775 0.010668 0.010776 0.010615 EURO AREA prg 0.038153 0.040661 0.035783 0.035447 0.032265 0.03308 0.03084 0.028618 0.028088 0.026002 0.025342 EURO AREA rmg 0.006905 0.007885 0.007744 0.00881 0.009126 0.009088 0.009178 0.009025 0.008762 0.008476 0.008561 EURO AREA rhog 0.004751 0.006754 0.008076 0.00772 0.007625 0.007719 0.00735 0.00684 0.00658 0.006538 0.006477 EURO AREA roug 0.014859 0.016133 0.013702 0.013666 0.013453 0.012928 0.012424 0.012099 0.011416 0.011054 0.010796 Nguồn: Tính toán từ tác giả 132 Phụ lục 5: Hoạt động thương mại của Việt Nam và các đối tác thương mại với Việt Nam năm 2017 5.1 Các sản phẩm nông nghiệp Khu vực châu Âu dẫn đầu các quốc gia xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, kế đến là Mỹ và Trung Quốc (Hình 1). Các quốc gia khác cũng có tiềm lực xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như Indonesia, Thái Lan, Úc và Việt Nam. Các quốc gia phát triển còn lại thì ít có triển vọng về xuất khẩu các mặt hàng này, được nhìn thấy ở Hàn, Nhật, Đài Loan, Singapore, và Philipines. Đây cũng là những quốc gia ít có thế lực về nông nghiệp. Trong số các quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu nông nghiệp, khu vực châu Âu, Indonesia, Thái Lan, Úc và Việt Nam vẫn là nơi xuất khẩu ròng thực phẩm, riêng đối với Mỹ và Trung Quốc lại là quốc gia nhập khẩu ròng thực phẩm. Đáng chú ý, sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc là cao hơn gấp đôi so với lượng xuất khẩu của mình. Những quốc gia ít có tiềm năng về nông nghiệp cũng có khuynh hướng nhập khẩu ròng. Mặc dù không dẫn đầu về sản lượng nông nghiệp, những quốc gia có triển vọng lại thể hiện mức độ tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp so với năm 2016, điển hình như Indonesia (26%), Úc (24%), Thái Lan (18%), Việt Nam (13%). Ngay cả những quốc gia có sản lượng xuất khẩu nông nghiệp thấp cũng cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ như Philipines (36%), Hàn Quốc (14%), Đài Loan (13%). 133 Hình 12: Xuất Khẩu sản phẩm nông nghiệp 2017 Nguồn: WTO và tính toán từ tác giả 5.2 Năng lượng và các sản phẩm khai thác khoáng sản Năm 2017, khu vực Châu Âu vẫn dẫn dầu trong xuất khẩu năng lượng, và các sản phẩm khai thác tăng 26% so với năm 2016. Dẫn vị trí thứ hai là Mỹ tăng 38%, và vị trí thứ ba là Úc tăng 31%. Ngoài ra, một số các quốc gia có tiềm lực về mảng này cũng được nhìn thấy ở các nước như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia. Mặc dù những quốc gia này là những nước có tiềm lực xuất khẩu năng lượng và khoáng sản lớn, tuy nhiên, đây cũng là những quốc gia nhập khẩu ròng năng lượng. Ngoại trừ Úc, Indonesia, Malaysia, Philipines là những quốc gia xuất khẩu ròng. Trong đó, đáng chú ý, sản lượng xuất khẩu của Úc gấp gần 4,5 lần nhập khẩu, còn các quốc gia còn lại như Indonesia, Malaysia, Philipines thì thặng dư khoảng 10 tỷ đô la Mỹ từ hoạt động này. Các quốc gia còn lại, dù có sản lượng xuất khẩu còn thấp, tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2017 này. Điển hình là, Philipines có mức độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu lên đến 62% so với năm 2016, Thái Lan tăng 33%, Việt Nam tăng 28%. 505 170 76 49 43 42 30 28 13 12 11 7 7 11 3 2 26 18 24 13 11 14 2 5 13 36 0 5 10 15 20 25 30 35 40 - 100 200 300 400 500 600 % Tỷ U SD Các sản phẩm nông nghiệp % thay đổi 134 Hình 13: Xuất khẩu sản phẩm năng lượng và khai thác quặng mỏ 2017 Nguồn: WTO và tính toán từ tác giả 5.3 Ngành sản xuất Khu vực châu Âu, Trung Quốc, và Mỹ là những quốc gia dẫn đầu trong xuất khẩu các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp. Nhóm quốc gia dẫn thứ hai bao gồm Nhật, Hàn. Nhóm quốc gia dẫn thứ ba là Đài Loan, Singapore. Đa phần những quốc gia được xem xét đều là xuất khẩu ròng các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp, ngoài trừ Mỹ, Indonesia, Philipines, Úc. Trong đó, đáng chú ý là, Úc là quốc gia nhập siêu rất lớn, gấp gần 4.5 lần sản lượng xuất khẩu. Ngoài ra, Việt Nam cũng ngày càng tăng cường xuất khẩu ngành hàng này, khi vượt thứ hạng của Thái Lan và có tốc độ tăng trưởng lớn nhất trong các quốc gia này ở mức 21% so với năm ngoài. 366 178 142 62 52 48 47 42 28 18 12 6 5 26 38 31 25 25 28 30 23 17 13 33 28 62 0 10 20 30 40 50 60 70 0 50 100 150 200 250 300 350 400 % Tỷ U SD Năng lượng và khai thác khoáng sản % thay đổi 135 Hình 14: Xuất khẩu ngành sản xuất năm 2017 Nguồn: WTO và tính toán từ tác giả Các mặt hàng trong ngành sản xuất bao gồm: sắt và thép, hóa chất, các thiết bị văn phòng và bưu chính viễn thông, các thiết bị vận tải và sản phẩm ô tô, quần áo và vải sợi. 5.3.1 Sắt và thép Đối với mặt hàng sắt thép, khu vực châu Âu, Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc là những quốc gia có lợi thế về nguyên liệu này và đồng thời đây cũng là những quốc gia xuất siêu rất lớn. Trung Quốc thặng dư trên 33 tỷ đô, kế đến là Nhật Bản trên 21 tỷ đô. Mặc dù Mỹ là quốc gia cũng có sản lượng xuất khẩu lớn, nhưng lượng nhập khẩu đối với mặt hàng sắt thép gấp gần 2.5 lần so với sản lượng xuất khẩu. Những quốc gia còn lại thì sản lượng xuất khẩu không cao, tuy nhiên năm 2017 đã chứng kiến mức tăng trưởng mạnh trong mặt hàng xuất khẩu này. Mặc dù vậy, những quốc gia này vẫn là các quốc gia nhập siêu đối với mặt hàng sắt thép. 3,620 2,125 1,127 604 511 290 277 175 175 144 71 56 27 9 8 3 7 15 14 7 21 9 12 4 17 4 0 5 10 15 20 25 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 % Tỷ đ ô Sản suất % thay đổi 136 Hình 15: Xuất khẩu mặt hàng sắt thép năm 2017 Nguồn: WTO và tính toán từ tác giả 5.3.2 Máy móc và thiết bị vận tải Đối với mặt hàng máy móc và thiết bị vận tải, khu vực Châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc là 5 quốc gia có giá trị xuất khẩu ấn tượng. Trong đó đáng chú ý, Mỹ lại là quốc gia nhập siêu rất lớn. Giá trị nhập khẩu của Mỹ là 1041 tỷ đô, gấp 1.6 lần so với giá trị xuất khẩu. Các quốc gia đang phát triển cũng chứng kiến tốc độ gia tăng xuất khẩu mặt hàng này một cách mạnh mẽ. Trong đó, Việt Nam nổi bật với mức tăng trưởng xuất khẩu năm 2017 đạt mức 29%, cao nhất so với các quốc gia là đối tác thương mại của mình. Và có vẻ như, mặt hàng máy móc và thiết bị vận tải không phải là hàng hóa chiếm ưu thế của Úc. Vì vậy, trong năm 2017, Úc đã nhập khẩu 93 tỷ đô, cao gấp 8 lần so với giá trị xuất khẩu của mình. 124 56 29 26 16 11 4 4 3 2 2 1 0 21 1 12 22 18 27 48 72 72 38 -4 56 10 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 20 40 60 80 100 120 140 % Tỷ U SD Xuất khẩu % 137 Hình 16: Xuất khẩu mặt hàng máy móc và thiết bị vận tải năm 2017 Nguồn: WTO và tính toán từ tác giả Nhóm hàng máy móc và thiết bị vận tải thường bao gồm các thiết bị văn phòng và bưu chính viễn thông, thiết bị vận tải và các sản phẩm ô tô. Đối với mặt hàng các thiết bị văn phòng và bưu chính viễn thông, Trung Quốc được xem là quốc gia đứng đầu thế giới trong xuất khẩu hàng hóa này, mang về thặng dư cho quốc gia này gần 192 tỷ đô. Tiếp theo vị trí này, khu vực châu Âu, Mỹ và Hàn Quốc cũng có giá trị xuất khẩu khá ấn tượng, trong đó Hàn Quốc có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất toàn cầu trong năm 2017 này. Dù vậy, nhưng Mỹ và khu vực Châu Âu lại là nơi nhập siêu rất lớn, trong đó Mỹ nhập khẩu gần gấp 3 lần so với giá trị xuất khẩu của mình. Đáng chú ý là, Việt Nam trở thành một trong mười nhà xuất khẩu đại diện 91% giá trị xuất khẩu các thiết bị văn phòng và bưu chính viễn thông của toàn thế giới năm 2017 (WTO, 2017). Thành quả này có được là nhờ vào việc gia tăng một cách rõ rệt vào việc xuất khẩu các thiết bị này sang Trung Quốc. 1703 1086 646 411 339 189 183 106 96 90 45 22 11 8 10 3 7 17 18 7 9 17 29 24 7 -2 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 % Tỷ U SD Sản lượng % thay đổi 138 Hình 17: Xuất khẩu thiết bị văn phòng và bưu chính viễn thông năm 2017 Nguồn: WTO và tính toán từ tác giả Đối với mặt hàng các sản phẩm ô tô, dường như đây là mặt hàng chiếm ưu thế của các quốc gia phát triển. Khu vực Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc là những quốc gia lọt vào top 10 những nhà xuất khẩu lớn của thế giới. Trong đó, Khu vực Châu Âu và Nhật Bản là những nơi xuất siêu lớn, thặng dư lần lượt gần 110 và hơn 127 tỷ đô từ mặt hàng này. Hàn Quốc cũng là một gương mặt trẻ tiêu biểu trong ngành sản xuất ô tô này. Các quốc gia còn lại đều là các quốc gia nhập siêu trong lĩnh vực này. Hình 18: Xuất khẩu các sản phẩm ô tô năm 2017 Nguồn: WTO và tính toán từ tác giả 599 256 145 145 135 121 72 69 66 37 25 5 3 11 9 4 37 21 7 30 21 10 12 0 5 3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 100 200 300 400 500 600 700 % Tỷ U SD Sản lượng % thay đổi 528 150 135 64 54 29 7 6 3 2 2 1 1 7 3 6 -2 12 4 4 14 -4 -23 2 -13 12 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 0 100 200 300 400 500 600 % Tỷ U SD Xuất khẩu % thay đổi 139 5.3.3. Hóa chất Đối với các sản phẩm hóa chất, khu vực Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore là những quốc gia không chỉ dẫn đầu trong xuất khẩu hóa chất trong số các quốc gia đang xem xét, mà còn là những quốc gia nằm trong top 10 quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu các sản phẩm hóa chất của thế giới. Trong đó, Hàn Quốc có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lớn nhất trong số các quốc gia này. Trong số các quốc gia dẫn đầu, Trung Quốc là quốc gia nhập siêu rất lớn (hơn 51 tỷ đô) và khu vực châu Âu lại là quốc gia xuất siêu rất lớn (gần 168 tỷ đô). Việt Nam vẫn là một quốc gia nhập siêu về các sản phẩm hóa chất, nhưng năm 2017, Việt Nam đã có bước đột phá mới trong xuất khẩu mặt hàng này, tốc độ tăng xuất khẩu của Việt Nam là 17%. Hình 19: Xuất khẩu các sản phẩm hóa chất năm 2017 Nguồn: WTO và tính toán từ tác giả 5.3.4 Nguyên liệu vải sợi và quần áo Đối với nguyên liệu vải sợi, Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu dẫn đầu thế giới (chiếm hơn 1/3 thị phần thế giới), mang lại thăng dư cho quốc gia này hơn 92 tỷ đô la năm 2017. Khu vực châu Âu và Mỹ cũng là những nơi có giá trị xuất khẩu cao, nhưng đáng chú ý là Mỹ lại là quốc gia nhập siêu mặt hàng này, với giá trị nhập khẩu gấp đôi giá trị xuất khẩu. Trong số các quốc gia mới nổi còn lại, Việt Nam là một 800 207 141 71 71 50 36 22 15 10 7 5 2 9 5 16 11 19 9 16 12 5 5 6 17 11 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 % Tỷ U SD Xuất khẩu % 140 điểm sáng trong xuất khẩu nguyên liệu vải sợi. Việt Nam lọt vào top 10 quốc qua xuất khẩu lớn của thế giới (chiếm 2% thị phần của thế giới). Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là quốc gia nhập siêu lớn đối với mặt hàng nguyên liệu vải sợi. Hình 20: Xuất khẩu nguyên liệu vải sợi năm 2017 Nguồn: WTO và tính toán từ tác giả Đối với mặt hàng xuất khẩu quần áo, Việt Nam đã gây ấn tượng khi nằm trong thứ hạng cao của những quốc gia xuất khẩu quần áo của thế giới, mang về thặng dư cho quốc gia hơn 24 tỷ đô. Trung Quốc vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu mặt hàng này, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng năm 2017 có sự sụt giảm nhẹ. Các quốc gia có lợi thế về cơ khí, sản xuất máy móc như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore thì dường như không có thế mạnh xuất khẩu ngành hàng này với giá trị xuất khẩu rất thấp. Riêng khu vực Châu Âu có giá trị xuất khẩu cao nhưng vẫn là quốc gia nhập siêu tạo ra khoản thâm hụt gần 40 tỷ đô đối với mặt hàng này. 110 54 14 10 9 7 7 4 4 2 1 0.25 0.21 5 4 3 -2 3 18 2 -2 6 9 -8 30 4 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 0 20 40 60 80 100 120 % Tỷ U SD Xuất khẩu % 141 Hình 21: Xuất khẩu quần áo năm 2017 Nguồn: WTO và tính toán từ tác giả 157 101 25 8 6 5 4 2 2 1 1 1 0.3 -0.5 11 9 10 0.3 11 2 -1 10 7 -2 -2 3 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 % Tỷ U SD Xuất khẩu % 142 TỔNG KẾT Tóm lại, theo số liệu thông kê, ta có thể rút ra được đặc điểm thương mại của các quốc gia như sau: Hầu hết các quốc gia nghiên cứu đều có ngành sản xuất là ngành hàng chiếm tỷ trọng nhiều nhất. Riêng đối với trường hợp của Úc thì nguồn nhiên liệu và khai thác quặng mỏ mới là ngành chủ đạo tạo ra thu nhập lớn cho quốc gia này. Trong số các mặt hàng trong ngành sản xuất, xuất khẩu các thiết bị văn phòng và bưu chính viễn thông đã đóng góp một tỷ trọng rất lớn ở các quốc gia như Trung Quốc (28%), Đài Loan (46%), Singapore (44%), và những quốc gia mới nổi khác nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu như Việt Nam, Thái Lan, Philipines, Malaysia. Trong đó, Trung Quốc là đối tác quan trọng của Việt Nam trong xuất khẩu mặt hàng này, vốn đã đóng góp hơn 40% trong rổ ngành hàng sản xuất của Việt Nam năm 2017. Đối với các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, khu vực Châu Âu lại có ưu thế về các sản phẩm ô tô và các thiết bị vận tải, đóng góp một tỷ lệ phần trăm trong rổ hàng công nghiệp xuất khẩu tại các nước này dao động từ 35% đến 56%. Đây vốn là những mặt hàng mà những quốc gia kém phát triển hơn không có lợi thế cạnh tranh so với những quốc gia phát triển này. Bên cạnh các ngành hàng sản xuất thì các sản phẩm nông nghiệp cũng là thế mạnh của những quốc gia như khu vực châu Âu, Indonesia, Thái Lan, Úc và Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc là đối tác giao dịch các mặt hàng nông sản quan trọng của Việt Nam. Qua các phân tích trên, ta nhận thấy rằng mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ khắng khít với nhau và các hàng hóa giao dịch giữa các bên đều mang tính thay thế và tận dụng lợi thế của nhau. Trong khi đó, các hàng hóa giao dịch giữa Việt Nam và các quốc gia phát triển khác như Mỹ hay khu vực Châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì mang tính bổ trợ. Việt Nam thì có lợi thế trong các sản phẩm nông nghiệp so với những quốc gia này, nhưng có lẽ còn phụ thuộc rất lớn vào các sản phẩm công nghiệp có giá trị cao của những quốc gia này như ngành 143 công nghiệp ô tô, các thiết bị vận tải. Những quốc gia mới nổi khác cũng có đặc thù tương đồng với Việt Nam và cũng hưởng lợi từ việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu cho những nước công nghiệp lớn của thế giới. 144 Phụ lục 6: Bảng thống kê mô tả của biến nội địa GOVERNMENT SPENDING GROWTH Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque- Bera Probability AUSTRALIA 1.015174 1.01591 1.057468 0.969888 0.015619 0.067863 3.893028 3.713872 0.15615 CHINA 1.040271 1.041454 1.257491 0.749938 0.047313 -1.54028 22.69434 1584.57 0 INDONESIA 1.041364 1.040413 1.141434 0.917854 0.037947 0.16218 3.928874 4.33148 0.114665 JAPAN 1.003572 1.0036 1.026545 0.974343 0.006476 -0.4748 7.412528 83.00611 0 KOREA 1.020703 1.019031 1.084329 0.989226 0.015297 1.041032 5.869118 51.12195 7.93E-12 MALAYSIA 1.023263 1.021087 1.28395 0.863446 0.05988 0.60732 6.148595 46.72397 7.15E-11 PHILIPPINES 1.024357 1.019451 1.21502 0.898991 0.036352 1.269801 10.74024 266.7482 0 SINGAPORE 1.021499 1.01871 1.276128 0.889568 0.068312 1.287792 6.255673 69.71498 7.77E-16 TAIWAN 1.008085 1.005448 1.092054 0.945468 0.026051 0.443392 3.961464 7.262415 0.026484 THAILAND 1.019704 1.016141 1.125874 0.939394 0.035856 0.675993 3.753411 9.822383 0.007364 USA 1.009911 1.010438 1.025593 0.988186 0.008105 -0.21831 2.395647 1.89759 0.387207 VIETNAM 1.032785 1.03132 1.092613 0.985802 0.019066 0.469348 3.509834 4.76576 0.092284 EURO AREA 1.008029 1.007307 1.024276 0.99532 0.006016 0.41218 3.0987 2.770489 0.250263 REER GROWTH Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque- Bera Probability AUSTRALIA 1.003978 1.008467 1.138081 0.868374 0.042171 -0.28282 4.052918 6.211811 0.044784 CHINA 1.005693 1.007841 1.05924 0.941779 0.023083 -0.31645 3.025589 1.602963 0.448664 INDONESIA 1.0046 0.999138 1.454446 0.634824 0.105347 0.89131 10.04135 212.6202 0 JAPAN 0.994836 0.989882 1.246413 0.844804 0.053895 1.088234 7.533076 102.3746 0 KOREA 1.001559 1.006543 1.108806 0.638457 0.05443 -3.31555 22.92901 1756.693 0 MALAYSIA 0.999339 1.002777 1.282691 0.670515 0.056301 -1.12775 20.93337 1303.805 0 PHILIPPINES 1.004358 1.0036 1.230937 0.820267 0.054843 0.563754 5.921412 40.34102 1.74E-09 SINGAPORE 1.001162 1.001021 1.031923 0.954159 0.014137 -0.4909 3.898045 7.45802 0.024017 TAIWAN 0.997982 0.998152 1.046459 0.927207 0.02172 -0.31667 3.401305 2.435978 0.295824 145 THAILAND 1.001531 1.00522 1.128585 0.740172 0.042947 -2.52834 17.50951 942.0953 0 USA 1.001891 1.002888 1.061175 0.935473 0.026133 0.026082 2.771975 0.115253 0.944002 VIETNAM 1.005126 1.005033 1.079285 0.934663 0.030866 -0.06879 2.748131 0.211741 0.899541 EURO AREA 0.999262 1.000122 1.058423 0.914459 0.028568 -0.407 3.114353 2.725253 0.255988 MONETARY GROWTH Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque- Bera Probability AUSTRALIA 1.017534 1.020299 1.058998 0.846361 0.026409 -3.24477 20.81288 1431.8 0 CHINA 1.036533 1.034417 1.091721 0.985406 0.019566 0.071628 3.593079 1.799676 0.406636 INDONESIA 1.039403 1.037604 1.328586 0.867366 0.058617 1.657218 10.85876 291.9147 0 JAPAN 1.016225 1.013271 1.098386 0.994093 0.01675 2.580337 12.57848 472.9761 0 KOREA 1.026 1.027206 1.144782 0.856002 0.041875 -0.75288 7.49121 91.1758 0 MALAYSIA 1.024526 1.022857 1.13356 0.914952 0.029867 -0.01052 5.610055 28.37288 6.9E-07 PHILIPPINES 1.035406 1.036329 1.157893 0.904622 0.030051 -0.21319 8.282298 114.0537 0 SINGAPORE 1.023139 1.019499 1.096749 0.967815 0.02372 0.221632 3.121732 0.90914 0.634721 TAIWAN 1.015758 1.015859 1.08976 0.964014 0.022915 0.430947 3.510012 4.224547 0.120963 THAILAND 1.019838 1.015805 1.270589 0.847901 0.038227 2.116384 25.32873 2057.693 0 USA 1.012813 1.012173 1.077204 0.981965 0.016343 1.077556 5.295151 40.28994 1.78E-09 VIETNAM 1.050907 1.048144 1.300319 0.89161 0.049533 1.268186 10.16507 232.4098 0 EURO AREA 1.020059 1.02023 1.08234 0.998603 0.012761 1.263405 7.593265 111.0412 0 PRICES GROWTH Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque- Bera Probability AUSTRALIA 1.006216 1.005725 1.037242 0.99584 0.005286 2.142519 14.12551 568.2963 0 CHINA 1.005694 1.005234 1.036337 0.9822 0.0114 0.234125 2.666587 1.143674 0.564487 INDONESIA 1.023151 1.015642 1.200639 0.977547 0.035285 3.839924 18.7428 1221.546 0 JAPAN 1.000389 0.99934 1.025009 0.987508 0.005435 1.541362 8.498724 159.9478 0 KOREA 1.007163 1.006246 1.052574 0.995766 0.007453 2.50623 15.96495 771.3732 0 MALAYSIA 1.00628 1.005648 1.041125 0.984316 0.007084 1.215881 9.755303 207.5543 0 PHILIPPINES 1.01093 1.009702 1.03488 0.995909 0.007804 0.995746 3.863349 18.96441 7.62E-05 146 SINGAPORE 1.003722 1.003199 1.022767 0.987914 0.006665 0.448458 3.497817 4.410939 0.110199 TAIWAN 1.002885 1.003829 1.02389 0.970867 0.008908 -0.52137 3.832618 7.458735 0.024008 THAILAND 1.006739 1.005564 1.042326 0.965539 0.009952 0.089044 6.400867 47.74467 4.29E-11 USA 1.005436 1.005353 1.021953 0.971715 0.006455 -1.40753 10.07226 232.9703 0 VIETNAM 1.015716 1.011731 1.089687 0.984649 0.01905 1.461947 6.263109 77.41877 0 EURO AREA 1.004359 1.003703 1.016561 0.989218 0.005607 0.093905 2.897834 0.143557 0.930737 HOUSEHOLD GROWTH Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque- Bera Probability AUSTRALIA 1.014225 1.013313 1.034616 1.001766 0.006212 0.537728 3.128162 4.682013 0.096231 CHINA 1.028434 1.026563 1.101642 1.006891 0.013754 1.925827 10.27694 271.802 0 INDONESIA 1.038819 1.028101 1.253181 0.977233 0.039795 2.588866 12.36068 457.2073 0 JAPAN 1.001332 1.00339 1.027682 0.964846 0.008936 -0.87853 5.768169 43.92363 2.9E-10 KOREA 1.015752 1.014446 1.048911 0.896297 0.018399 -2.79141 20.61798 1361.429 0 MALAYSIA 1.022351 1.022949 1.167376 0.946266 0.022867 2.028868 20.39542 1272.803 0 PHILIPPINES 1.02382 1.023195 1.069574 0.976902 0.012438 0.542542 7.537797 88.59508 0 SINGAPORE 1.013474 1.015292 1.060501 0.963943 0.018059 -0.28965 3.132806 1.47133 0.479187 TAIWAN 1.010067 1.010465 1.070585 0.983525 0.012791 1.005637 7.143864 86.07717 0 THAILAND 1.014517 1.014311 1.064353 0.971987 0.017243 -0.02626 3.252836 0.412599 0.813589 USA 1.01137 1.011937 1.023844 0.975825 0.006366 -2.11032 12.51404 433.5027 0 VIETNAM 1.034502 1.027699 1.104891 1.00144 0.020414 1.298001 4.340863 34.25322 3.65E-08 EURO AREA 1.007218 1.007177 1.015781 0.984061 0.005423 -0.98088 5.571867 42.65121 5.48E-10 OUTPUT GROWTH Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque- Bera Probability AUSTRALIA 1.01445 1.014638 1.037447 0.987747 0.009424 -0.13783 2.89279 0.304706 0.858685 CHINA 1.030351 1.027695 1.060582 0.994967 0.013021 0.037716 2.551743 0.602676 0.739828 INDONESIA 1.03961 1.03112 1.197591 0.979735 0.032419 2.178566 9.756538 258.8528 0 JAPAN 1.000972 1.002087 1.016469 0.94644 0.009029 -2.51154 15.71684 746.4105 0 KOREA 1.016265 1.013673 1.063489 0.959023 0.015831 -0.39274 5.298257 24.56229 4.64E-06 147 MALAYSIA 1.021223 1.021967 1.079723 0.906221 0.027201 -1.52954 7.649305 124.7766 0 PHILIPPINES 1.023364 1.024076 1.049875 0.967637 0.011026 -1.4258 9.892847 223.7592 0 SINGAPORE 1.015365 1.013768 1.065697 0.929925 0.025803 -0.52761 3.386703 5.174956 0.075209 TAIWAN 1.010318 1.011786 1.048459 0.934388 0.01867 -0.83651 4.755062 24.1069 5.82E-06 THAILAND 1.015208 1.014382 1.105936 0.91686 0.024026 -0.68623 7.932572 106.3847 0 USA 1.010732 1.011644 1.024475 0.98142 0.006651 -1.27747 6.832009 85.78777 0 VIETNAM 1.035289 1.030657 1.088368 1.008336 0.016976 1.092062 3.632362 20.62785 3.32E-05 EURO AREA 1.007783 1.008892 1.016901 0.972775 0.006307 -2.26832 12.40486 436.1066 0 Nguồn: Tính toán từ tác giả 148 Phụ lục 7: Bảng thống kê mô tả của biến nước ngoài GOVERN GROWTH Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque- Bera Probability AUSTRALIA 1.018383 1.017461 1.057196 0.961228 0.010748 -0.73014 12.14653 344.6705 0 CHINA 1.011842 1.011451 1.028205 1.000394 0.005078 0.489157 3.471664 4.895123 0.086504 INDONESIA 1.016203 1.01482 1.056394 0.97536 0.011533 0.435291 5.358646 26.26059 1.98E-06 JAPAN 1.020709 1.019321 1.074848 0.951069 0.013063 -0.59478 13.58641 455.2087 0 KOREA 1.018957 1.017583 1.077565 0.939342 0.014009 -0.90435 16.52556 744.8655 0 MALAYSIA 1.017485 1.016761 1.068828 0.976651 0.014201 0.844282 5.521264 37.69474 6.53E-09 PHILIPPINES 1.015083 1.013611 1.043184 0.981397 0.008924 0.26548 5.243516 22.23531 1.48E-05 SINGAPORE 1.019425 1.019525 1.059972 0.980628 0.0132 -0.05641 3.645946 2.056196 0.357687 TAIWAN 1.018171 1.017427 1.073069 0.946176 0.013357 -0.60514 14.03437 494.019 0 THAILAND 1.016812 1.015677 1.049714 0.975303 0.010857 0.145746 5.727719 31.25433 1.63E-07 USA 1.018373 1.018514 1.07671 0.938135 0.014004 -0.99578 16.67293 763.5513 0 VIETNAM 1.018279 1.016447 1.066536 0.968904 0.013414 0.704813 6.96972 72.32023 2.22E-16 EURO AREA 1.015574 1.014864 1.040899 0.984324 0.007611 -0.05367 5.941261 35.87494 1.62E-08 REER GROWTH Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque- Bera Probability AUSTRALIA 1.000811 1.000347 1.049476 0.961342 0.011569 0.710727 7.586874 93.69987 0 CHINA 0.999497 0.999898 1.040654 0.955096 0.010969 -0.2388 8.379492 118.3923 0 INDONESIA 1.000191 0.99976 1.045341 0.964868 0.009817 0.482997 8.254473 115.8222 0 JAPAN 1.002148 1.00256 1.024514 0.970024 0.010243 -0.25349 3.212002 1.312785 0.518719 KOREA 1.001058 0.999682 1.046653 0.973832 0.010312 0.79839 6.394373 57.43558 3.37E-13 MALAYSIA 1.000516 1.000566 1.036172 0.972584 0.009201 0.481903 5.934402 39.30739 2.91E-09 PHILIPPINES 1.000273 0.99974 1.039697 0.973229 0.008757 0.685477 6.747408 64.98424 7.77E-15 SINGAPORE 1.000904 1.000388 1.051063 0.947512 0.012637 -0.51285 9.115477 155.5319 0 TAIWAN 1.000975 1.000042 1.044863 0.969813 0.010452 0.741032 5.856936 42.45748 6.03E-10 THAILAND 1.000112 0.999225 1.048183 0.959257 0.010906 0.529465 7.501478 87.05537 0 149 USA 1.000308 1.000714 1.033397 0.962641 0.011081 -0.13143 5.336871 23.14429 9.42E-06 VIETNAM 1.00044 1.000917 1.047598 0.937234 0.011467 -1.09265 14.25959 527.0114 0 EURO AREA 1.001164 0.999816 1.039839 0.969812 0.013531 0.329372 3.215471 2.013841 0.365342 MONETARY GROWTH Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque- Bera Probability AUSTRALIA 1.022998 1.022739 1.050976 1.005255 0.008809 0.513473 3.418652 5.062761 0.079549 CHINA 1.019387 1.019524 1.044785 0.997434 0.008718 0.194322 3.419387 1.524055 0.466719 INDONESIA 1.021986 1.021816 1.04891 0.994157 0.00868 0.365609 4.824123 16.24737 0.000296 JAPAN 1.022701 1.022995 1.056633 1.004368 0.009445 0.78647 4.391194 18.10748 0.000117 KOREA 1.022995 1.022437 1.052081 1.005212 0.008122 0.575173 4.199138 11.52541 0.003143 MALAYSIA 1.021517 1.020789 1.052674 1.002336 0.008718 0.591172 4.493488 15.11195 0.000523 PHILIPPINES 1.020221 1.019107 1.045247 0.999842 0.008431 0.400075 3.467951 3.637457 0.162232 SINGAPORE 1.02328 1.023146 1.060437 1.001855 0.010809 0.517442 3.742502 6.785478 0.033616 TAIWAN 1.022384 1.022131 1.050789 1.005089 0.00863 0.517944 3.689354 6.464413 0.03947 THAILAND 1.021923 1.021753 1.04438 1.003322 0.007865 0.350253 3.32857 2.538962 0.280977 USA 1.024731 1.024791 1.055117 1.004169 0.009437 0.419382 3.52136 4.122656 0.127285 VIETNAM 1.023095 1.022907 1.054993 0.998295 0.009297 0.516183 4.310711 11.68385 0.002903 EURO AREA 1.019115 1.018198 1.04264 1.001286 0.009349 0.454253 2.813789 3.292736 0.192749 PRICES GROWTH Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque- Bera Probability AUSTRALIA 1.005368 1.005263 1.016564 0.991181 0.003997 0.06455 4.481467 9.550126 0.008438 CHINA 1.004711 1.004272 1.019183 0.990466 0.004072 -0.11332 5.412707 24.54163 4.69E-06 INDONESIA 1.004463 1.004258 1.017427 0.992253 0.003691 0.168615 5.008335 17.49103 0.000159 JAPAN 1.006361 1.005819 1.018317 0.989362 0.004358 -0.15391 4.959546 16.62409 0.000246 KOREA 1.005336 1.005189 1.017728 0.990793 0.00393 -0.05967 4.831974 14.32537 0.000775 MALAYSIA 1.005193 1.004879 1.018851 0.992411 0.00383 0.190278 5.087931 18.94641 7.69E-05 PHILIPPINES 1.004857 1.004508 1.018857 0.990415 0.003839 -0.11804 6.088726 39.64882 2.46E-09 SINGAPORE 1.006536 1.006249 1.020282 0.990818 0.004434 0.340099 5.544154 28.80419 5.56E-07 150 TAIWAN 1.005306 1.005164 1.018484 0.990345 0.003912 0.103909 5.550052 27.28218 1.19E-06 THAILAND 1.005076 1.004823 1.017047 0.992534 0.00363 0.140694 5.066786 18.32997 0.000105 USA 1.004821 1.004819 1.015749 0.994367 0.003689 0.260203 3.58082 2.717314 0.257006 VIETNAM 1.005033 1.004526 1.016218 0.991608 0.003864 0.008107 4.495982 9.664642 0.007968 EURO AREA 1.005437 1.005432 1.018918 0.983665 0.004467 -1.00886 8.490653 138.3018 0 HOUSEHOLD GROWTH Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque- Bera Probability AUSTRALIA 1.015097 1.015134 1.029514 0.992003 0.005984 -1.09952 6.483155 68.86165 1.11E-15 CHINA 1.010594 1.01126 1.022862 0.98345 0.005494 -2.09675 10.99546 326.4433 0 INDONESIA 1.013052 1.01315 1.027675 0.987819 0.006557 -1.44245 7.095314 101.2318 0 JAPAN 1.017519 1.017175 1.036127 0.995689 0.006169 -0.3972 5.316485 24.96041 3.8E-06 KOREA 1.015578 1.015144 1.037802 0.995257 0.005713 -0.00838 6.246625 43.47794 3.62E-10 MALAYSIA 1.013858 1.014537 1.025496 0.991254 0.006242 -1.13786 5.46697 45.71621 1.18E-10 PHILIPPINES 1.012798 1.013132 1.027345 0.988601 0.005963 -1.3676 7.36931 107.2681 0 SINGAPORE 1.01701 1.016325 1.050625 0.988256 0.00737 0.188542 8.853383 139.3977 0 TAIWAN 1.014955 1.014684 1.036244 0.994252 0.005962 -0.27876 6.049236 39.6676 2.43E-09 THAILAND 1.014026 1.014127 1.029441 0.990717 0.005835 -1.10794 6.678515 74.79942 1.11E-16 USA 1.014355 1.014209 1.035129 0.993655 0.006017 -0.27965 5.42916 25.89063 2.39E-06 VIETNAM 1.01444 1.014949 1.028077 0.99141 0.006629 -1.09871 5.682133 48.84594 2.47E-11 EURO AREA 1.01393 1.014342 1.026951 0.985704 0.005551 -1.8386 10.65145 289.0055 0 OUTPUT GROWTH Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque- Bera Probability AUSTRALIA 1.01523 1.015786 1.026853 0.980821 0.007687 -1.89672 9.500222 227.2462 0 CHINA 1.010572 1.011512 1.019249 0.979376 0.006566 -2.12904 10.68829 309.3303 0 INDONESIA 1.013277 1.014277 1.025853 0.970875 0.008922 -1.81634 8.841957 190.0277 0 JAPAN 1.017957 1.019064 1.029847 0.984205 0.007823 -1.25148 6.581143 77.25678 0 KOREA 1.015885 1.016138 1.028023 0.982285 0.007394 -1.52085 8.144697 143.8461 0 MALAYSIA 1.014328 1.014756 1.029234 0.977963 0.008827 -1.10809 5.42512 43.83499 3.03E-10 151 PHILIPPINES 1.012978 1.014492 1.025842 0.977023 0.00787 -1.80187 8.779836 186.313 0 SINGAPORE 1.017205 1.019002 1.034851 0.977135 0.00958 -1.46324 7.623334 120.6978 0 TAIWAN 1.015204 1.015512 1.028515 0.982095 0.007552 -1.53574 7.845843 132.5719 0 THAILAND 1.014122 1.01518 1.02678 0.977739 0.007869 -1.89031 9.284866 215.8418 0 USA 1.014901 1.015254 1.028252 0.980686 0.007652 -1.41226 7.443872 111.8573 0 VIETNAM 1.014768 1.015906 1.028687 0.9781 0.008804 -1.30739 6.340814 72.78229 1.11E-16 EURO AREA 1.013813 1.015195 1.023108 0.981097 0.006722 -2.10106 10.45571 293.3959 0 Nguồn: Tính toán từ tác giả 152 Phụ lục 8: Bảng thống kê mô tả của biến toàn cầu Statistics Mean Median Maximum Minimum Std. dev. Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability OIL PRICE 1.028542 1.039401 1.477658 0.409721 0.163468 -0.51931 4.609316 15.34528 0.000465 Nguồn: Tính toán từ tác giả 153

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_truyen_dan_chinh_sach_tai_khoa_tu_cac_quoc_gia_co_qu.pdf
  • docxdong gop cua luan an_HA_Tieng Anh_new_noname.docx
  • docxdong gop cua luan an_HA_TiêngViet _noname.docx
  • pdfin_tom tat luan an - ha. noname_ta_booklet.pdf
  • pdfin_tom tat luan an - ha. noname_vietnam_booklet.pdf
Luận văn liên quan