Luận án Xác định quy mô đất tối ưu trong sản xuất nông nghiệp của người dân đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy đa biến để phân tích mối quan hệ giữa quy mô đất và hiệu quả hoạt động sản xuất được thể hiện qua năm khía cạnh đo lường khác nhau gồm năng suất đất, năng suất lao động, năng suất nhân tố tổng hợp, hiệu quả đồng vốn và hiệu quả kinh tế. Trong đó, bốn thước đo đầu tiên thể hiện HQHĐSX được sử dụng phương pháp ước lượng từng phần (đầu tiên tính toán hoặc ước lượng từng thước đo, sau đó mới ước lượng mối quan hệ giữa quy mô với từng thước đo cụ thể), riêng thước đo về hiệu quả kinh tế thì luận án sử dụng phương pháp ước lượng đồng thời (ước lượng một bước) để xác định mối quan hệ giữa quy mô và hiệu quả kinh tế bởi những ưu điểm của nó so với phương pháp ước lượng hai bước (như nhiều nghiên cứu trước đây sử dụng). Luận án tiến hành phân tích mối quan hệ giữa quy mô và HQHĐSX để làm cơ sở xác định ngưỡng quy mô tối ưu nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động sản xuất. Kết quả phân tích cho thấy, mô hình có ý nghĩa thống kê cao và xác định được mối quan hệ phi tuyến có dạng Ungược giữa quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất được đo lường thông qua năng suất nhân tố tổng hợp trong ba vụ canh tác lúa cũng như cả năm. Từ đó, xác định được ngưỡng quy mô tối ưu là 9,7 ha (trong đó, vụ thu đông là 9,3 ha; vụ đông xuân là 9,8 ha và vụ hè thu là 10 ha) sẽ mang lại hiệu quả hoạt động

pdf183 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Xác định quy mô đất tối ưu trong sản xuất nông nghiệp của người dân đồng bằng sông Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
regressionNumberofobs=498 >amnienkcruongtaphuan,robust .reghqdvqmdatqmdatsqqmldnuchtdhvchtnkhacsomanhldthueldgdangiangdongthaptvonth 155 2.3.2.Hiệuquảđồngvốnròng *Vụthuđông   _cons1.096655.11746279.340.000.86585291.327457 taphuan.042758.02770511.540.123-.0116798.0971958 kcruong.0007862.00127350.620.537-.0017161.0032886 thamnien-.0031234.0012793-2.440.015-.005637-.0006097 tvontd-.0350484.0038113-9.200.000-.0425372-.0275596 dongthap.0804362.04234051.900.058-.0027585.163631 angiang.1096352.04473522.450.015.021735.1975354 ldgdtd-.0012349.0012506-0.990.324-.0036922.0012225 ldthuetd-.0019995.0010335-1.930.054-.0040303.0000312 somanh.0906982.04597791.970.049.0003563.1810402 tnkhac.0005778.00064740.890.373-.0006943.0018498 tdhvch.0030049.00398670.750.451-.0048285.0108383 nuch.0615311.04618571.330.183-.029219.1522813 qmld.0106092.01682190.630.529-.0224441.0436625 qmdatsq-.0017822.0015523-1.150.251-.0048323.0012678 qmdat.0051479.01631620.320.753-.0269118.0372075 hqdvrtdCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Total55.8347698497.112343601RootMSE=.3001 AdjR-squared=0.1983 Residual43.4093647482.090060923R-squared=0.2225 Model12.425405215.828360344Prob>F=0.0000 F(15,482)=9.20 SourceSSdfMSNumberofobs=498 >tvontdthamnienkcruongtaphuan .reghqdvrtdqmdatqmdatsqqmldnuchtdhvchtnkhacsomanhldthuetdldgdtdangiangdongthap Prob>chi2=0.0000 chi2(1)=50.49 Variables:fittedvaluesofhqdvrtd Ho:Constantvariance Breusch-Pagan/Cook-Weisbergtestforheteroskedasticity .hettest _cons1.096655.12335238.890.000.85428031.33903 taphuan.042758.0271091.580.115-.0105084.0960243 kcruong.0007862.00122470.640.521-.0016201.0031926 thamnien-.0031234.0012152-2.570.010-.0055112-.0007356 tvontd-.0350484.0038754-9.040.000-.0426632-.0274336 dongthap.0804362.04787531.680.094-.0136338.1745062 angiang.1096352.05142962.130.034.0085813.2106891 ldgdtd-.0012349.0010291-1.200.231-.0032568.0007871 ldthuetd-.0019995.0007014-2.850.005-.0033776-.0006214 somanh.0906982.04811831.880.060-.0038493.1852458 tnkhac.0005778.00070830.820.415-.0008139.0019695 tdhvch.0030049.0039370.760.446-.0047309.0107408 nuch.0615311.05061441.220.225-.0379209.1609832 qmld.0106092.01849440.570.566-.0257304.0469488 qmdatsq-.0017822.0011311-1.580.116-.0040048.0004404 qmdat.0051479.01454210.350.723-.0234259.0337217 hqdvrtdCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Robust RootMSE=.3001 R-squared=0.2225 Prob>F=0.0000 F(15,482)=8.27 LinearregressionNumberofobs=498 >tvontdthamnienkcruongtaphuan,robust .reghqdvrtdqmdatqmdatsqqmldnuchtdhvchtnkhacsomanhldthuetdldgdtdangiangdongthap 156 *Vụđôngxuân   _cons1.705617.129436313.180.0001.4512881.959946 taphuan-.0130599.0303009-0.430.667-.072598.0464782 kcruong-.0028631.0014036-2.040.042-.005621-.0001051 thamnien-.0027832.0014037-1.980.048-.0055414-.000025 tvondx-.0515939.0040082-12.870.000-.0594696-.0437182 dongthap.1830986.04629943.950.000.092125.2740721 angiang.2845034.04878265.830.000.1886505.3803563 ldgddx.0025845.001581.640.103-.00052.005689 ldthuedx.0012936.00173490.750.456-.0021153.0047024 somanh-.0148716.0504903-0.290.768-.1140798.0843366 tnkhac.0000121.00070950.020.986-.001382.0014062 tdhvch.004967.00439871.130.259-.003676.0136099 nuch.0320595.05052010.630.526-.0672074.1313264 qmld-.0252242.0186249-1.350.176-.0618202.0113717 qmdatsq-.0020938.0017078-1.230.221-.0054494.0012619 qmdat.024206.01794511.350.178-.0110543.0594664 hqdvrdxCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Total81.2003991497.163381085RootMSE=.32959 AdjR-squared=0.3351 Residual52.358329482.108627238R-squared=0.3552 Model28.8420702151.92280468Prob>F=0.0000 F(15,482)=17.70 SourceSSdfMSNumberofobs=498 >tvondxthamnienkcruongtaphuan .reghqdvrdxqmdatqmdatsqqmldnuchtdhvchtnkhacsomanhldthuedxldgddxangiangdongthap Prob>chi2=0.0000 chi2(1)=30.30 Variables:fittedvaluesofhqdvrdx Ho:Constantvariance Breusch-Pagan/Cook-Weisbergtestforheteroskedasticity .hettest _cons1.705617.133358112.790.0001.4435821.967652 taphuan-.0130599.0299528-0.440.663-.0719141.0457944 kcruong-.0028631.0009607-2.980.003-.0047507-.0009754 thamnien-.0027832.0014442-1.930.055-.005621.0000546 tvondx-.0515939.003838-13.440.000-.0591351-.0440527 dongthap.1830986.04373324.190.000.0971673.2690298 angiang.2845034.04771585.960.000.1907467.3782601 ldgddx.0025845.00137811.880.061-.0001234.0052923 ldthuedx.0012936.00157610.820.412-.0018033.0043904 somanh-.0148716.0548949-0.270.787-.1227344.0929912 tnkhac.0000121.00073760.020.987-.0014372.0014615 tdhvch.004967.00430561.150.249-.003493.0134269 nuch.0320595.04594690.700.486-.0582215.1223404 qmld-.0252242.0179451-1.410.160-.0604845.010036 qmdatsq-.0020938.0012445-1.680.093-.0045391.0003515 qmdat.024206.01712821.410.158-.0094492.0578612 hqdvrdxCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Robust RootMSE=.32959 R-squared=0.3552 Prob>F=0.0000 F(15,482)=16.59 LinearregressionNumberofobs=498 >tvondxthamnienkcruongtaphuan,robust .reghqdvrdxqmdatqmdatsqqmldnuchtdhvchtnkhacsomanhldthuedxldgddxangiangdongthap 157 *Vụhèthu   _cons1.151701.110134110.460.000.93529921.368104 taphuan-.0138211.0260469-0.530.596-.0650006.0373583 kcruong-.000452.0011956-0.380.706-.0028012.0018972 thamnien-.0025919.0012031-2.150.032-.0049558-.000228 tvonht-.0323293.0036792-8.790.000-.0395584-.0251001 dongthap.0756225.03967561.910.057-.0023361.1535811 angiang.1269214.04202313.020.003.0443504.2094924 ldgdht.0002325.00140960.160.869-.0025371.0030022 ldthueht-.0007117.0016897-0.420.674-.0040318.0026083 somanh-.000048.0432947-0.000.999-.0851177.0850217 tnkhac-.0004255.0006072-0.700.484-.0016186.0007675 tdhvch.004709.00377951.250.213-.0027173.0121353 nuch.0776833.04343081.790.074-.0076539.1630204 qmld.013922.01582750.880.380-.0171774.0450214 qmdatsq.0002733.00146590.190.852-.0026071.0031536 qmdat-.0198188.0154133-1.290.199-.0501045.0104668 hqdvrhtCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Total48.03171497.09664328RootMSE=.28283 AdjR-squared=0.1723 Residual38.5552244482.079990092R-squared=0.1973 Model9.4764855315.631765702Prob>F=0.0000 F(15,482)=7.90 SourceSSdfMSNumberofobs=498 >tvonhtthamnienkcruongtaphuan .reghqdvrhtqmdatqmdatsqqmldnuchtdhvchtnkhacsomanhldthuehtldgdhtangiangdongthap Prob>chi2=0.0000 chi2(1)=38.79 Variables:fittedvaluesofhqdvrht Ho:Constantvariance Breusch-Pagan/Cook-Weisbergtestforheteroskedasticity .hettest _cons1.151701.11556959.970.000.92461921.378784 taphuan-.0138211.0267356-0.520.605-.0663539.0387116 kcruong-.000452.0010322-0.440.662-.0024802.0015763 thamnien-.0025919.0012036-2.150.032-.0049569-.000227 tvonht-.0323293.0037333-8.660.000-.0396649-.0249937 dongthap.0756225.04238311.780.075-.007656.1589011 angiang.1269214.04556782.790.006.0373854.2164574 ldgdht.0002325.00131580.180.860-.0023528.0028179 ldthueht-.0007117.001601-0.440.657-.0038575.002434 somanh-.000048.0439897-0.000.999-.0864833.0863873 tnkhac-.0004255.00056-0.760.448-.0015259.0006749 tdhvch.004709.00380331.240.216-.0027641.0121821 nuch.0776833.04127471.880.060-.0034172.1587838 qmld.013922.016970.820.412-.0194223.0472663 qmdatsq.0002733.00099010.280.783-.0016722.0022188 qmdat-.0198188.0137626-1.440.151-.0468609.0072232 hqdvrhtCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Robust RootMSE=.28283 R-squared=0.1973 Prob>F=0.0000 F(15,482)=8.48 LinearregressionNumberofobs=498 >tvonhtthamnienkcruongtaphuan,robust .reghqdvrhtqmdatqmdatsqqmldnuchtdhvchtnkhacsomanhldthuehtldgdhtangiangdongthap 158 *Cảnăm   _cons3.625424.337084410.760.0002.9630884.287761 taphuan.0171854.0710160.240.809-.1223537.1567245 kcruong-.0032031.0032736-0.980.328-.0096354.0032293 thamnien-.0082628.0032867-2.510.012-.0147208-.0018047 tvon-.0356534.0040349-8.840.000-.0435817-.0277252 dongthap.3439469.10843333.170.002.1308865.5570074 angiang.5101049.11456794.450.000.2849906.7352191 ldgd-.0049255.0013897-3.540.000-.007656-.002195 ldthue-.0011463.0016964-0.680.500-.0044795.002187 somanh.1025187.1178940.870.385-.129131.3341683 tnkhac.0002781.00166160.170.867-.0029867.0035428 tdhvch.0099533.01026920.970.333-.0102246.0301313 nuch.1550876.11875161.310.192-.0782473.3884224 qmld.0023383.04344450.050.957-.0830258.0877024 qmdatsq-.0032339.0040022-0.810.419-.0110979.00463 qmdat.0025105.0420560.060.952-.0801253.0851462 hqdvrCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Total366.72633497.737879939RootMSE=.77255 AdjR-squared=0.1912 Residual287.673053482.596832061R-squared=0.2156 Model79.0532764155.27021843Prob>F=0.0000 F(15,482)=8.83 SourceSSdfMSNumberofobs=498 >hamnienkcruongtaphuan .reghqdvrqmdatqmdatsqqmldnuchtdhvchtnkhacsomanhldthueldgdangiangdongthaptvont Prob>chi2=0.0008 chi2(1)=11.34 Variables:fittedvaluesofhqdvr Ho:Constantvariance Breusch-Pagan/Cook-Weisbergtestforheteroskedasticity .hettest _cons3.625424.337747110.730.0002.9617864.289063 taphuan.0171854.07072330.240.808-.1217786.1561494 kcruong-.0032031.0028539-1.120.262-.0088106.0024045 thamnien-.0082628.0033211-2.490.013-.0147883-.0017372 tvon-.0356534.0039684-8.980.000-.043451-.0278559 dongthap.3439469.12143362.830.005.1053422.5825516 angiang.5101049.13088223.900.000.2529346.7672751 ldgd-.0049255.0012401-3.970.000-.0073622-.0024888 ldthue-.0011463.0016674-0.690.492-.0044225.0021299 somanh.1025187.13076140.780.433-.1544142.3594515 tnkhac.0002781.00166270.170.867-.0029889.003545 tdhvch.0099533.01031670.960.335-.010318.0302246 nuch.1550876.1232681.260.209-.0871215.3972967 qmld.0023383.04757130.050.961-.0911345.0958111 qmdatsq-.0032339.0028004-1.150.249-.0087365.0022686 qmdat.0025105.03803940.070.947-.0722331.0772541 hqdvrCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Robust RootMSE=.77255 R-squared=0.2156 Prob>F=0.0000 F(15,482)=7.67 LinearregressionNumberofobs=498 >hamnienkcruongtaphuan,robust .reghqdvrqmdatqmdatsqqmldnuchtdhvchtnkhacsomanhldthueldgdangiangdongthaptvont 159 2.4.Hiệuquảkinhtế *Vụthuđông      lambda.9425685.036137226.080.000.87174091.013396 sigma_v.1626208.006361625.560.000.1506184.1755797 sigma_u.1532813.03365934.550.000.0996718.2357251 _cons-3.632668.0782379-46.430.000-3.786011-3.479324 Vsigma _cons-3.750961.4391831-8.540.000-4.611744-2.890178 Usigma _cons.52734591.1474120.460.646-1.7215412.776233 taphuan-.1429434.1019497-1.400.161-.3427611.0568742 kcruong.0019735.00309810.640.524-.0040986.0080456 thamnien.0069989.00424451.650.099-.0013201.0153179 tvontd.0604389.01489934.060.000.0312368.089641 dongthap.1879405.18462381.020.309-.1739155.5497964 angiang.2648415.21198821.250.212-.1506476.6803307 ldgdtd-.0206793.0056365-3.670.000-.0317267-.0096319 ldthuetd-.0176207.0090021-1.960.050-.0352644.000023 somanh-2.0357211.020207-2.000.046-4.03529-.0361518 tnkhac-.002785.0024747-1.130.260-.0076353.0020654 tdhvch-.020854.0146211-1.430.154-.049511.0078029 nuch-.1821361.1692403-1.080.282-.5138411.1495688 qmld.0800656.04866631.650.100-.0153186.1754498 qmdatsq.0195051.00900572.170.030.0018542.0371559 qmdat-.1637153.1058025-1.550.122-.3710843.0436537 Mu _cons1.887731.27696366.820.0001.3448922.43057 th.0178632.01979670.900.367-.0209376.0566641 lnf_td.0075084.00933840.800.421-.0107946.0258113 lnl_td.0235907.01258681.870.061-.001079.0482603 lnt_td-.2933249.029432-9.970.000-.3510105-.2356393 lnpg_td-.0797877.0267677-2.980.003-.1322514-.027324 lnpk_td-.0014844.002594-0.570.567-.0065685.0035997 lnpp_td-.0004676.0046689-0.100.920-.0096183.0086832 lnpn_td-.1266266.0290639-4.360.000-.1835908-.0696625 Frontier Lnπ_TDCoef.Std.Err.zP>|z|[95%Conf.Interval] Loglikelihood=179.8257 Prob>chi2=0.0000 Waldchi2(8)=135.86 Stoc.frontiernormal/tnormalmodelNumberofobs=498 160 *Vụđôngxuân     lambda5.116898.0132547386.040.0005.0909195.142877 sigma_v.0370681.00722355.130.000.0253003.0543094 sigma_u.1896735.012032915.760.000.1674967.2147864 _cons-6.589999.3897431-16.910.000-7.353882-5.826117 Vsigma _cons-3.324903.12688-26.210.000-3.573583-3.076222 Usigma _cons-.5372198.1283218-4.190.000-.7887259-.2857137 taphuan-.0145947.0336889-0.430.665-.0806237.0514343 kcruong.0026386.0010182.590.010.0006433.0046338 thamnien.0022061.0011171.980.048.0000169.0043954 tvondx.037362.00435498.580.000.0288265.0458976 dongthap-.1635382.0360828-4.530.000-.2342593-.0928171 angiang-.1977102.0391478-5.050.000-.2744385-.1209819 ldgddx-.0071021.0015395-4.610.000-.0101194-.0040848 ldthuedx-.0072291.0019846-3.640.000-.0111189-.0033393 somanh.0600732.03916491.530.125-.0166886.1368349 tnkhac-.0003877.0005904-0.660.511-.0015449.0007694 tdhvch-.006288.0035346-1.780.075-.0132157.0006398 nuch-.0343212.0396102-0.870.386-.1119558.0433133 qmld.02215.01405871.580.115-.0054046.0497046 qmdatsq.0016351.00140241.170.244-.0011135.0043838 qmdat-.0280646.0151896-1.850.065-.0578356.0017064 Mu _cons.9100517.21035614.330.000.49776141.322342 th-.0054415.0142636-0.380.703-.0333977.0225147 lnf_dx.0094016.0042152.230.026.0011404.0176629 lnl_dx.0029708.00943340.310.753-.0155184.02146 lnt_dx-.1354091.0217601-6.220.000-.1780581-.0927601 lnpg_dx-.0555473.020523-2.710.007-.0957716-.015323 lnpk_dx-.0012292.0016688-0.740.461-.0045.0020416 lnpp_dx.0001073.00260360.040.967-.0049956.0052102 lnpn_dx-.017798.0090036-1.980.048-.0354447-.0001513 Frontier Lnπ_DXCoef.Std.Err.zP>|z|[95%Conf.Interval] Loglikelihood=293.6040 Prob>chi2=0.0000 Waldchi2(8)=56.68 Stoc.frontiernormal/tnormalmodelNumberofobs=498 161 *Vụhèthu   lambda1203113.00779641.5e+080.00012031131203113 sigma_v1.52e-079.96e-060.020.9881.78e-631.29e+49 sigma_u.1823455.007796423.390.000.1676876.1982847 _cons-31.40455131.4147-0.240.811-288.9726226.1635 Vsigma _cons-3.403704.0855122-39.800.000-3.571305-3.236103 Usigma _cons-.1176307.0844814-1.390.164-.2832113.0479498 taphuan-.0137644.0213754-0.640.520-.0556594.0281306 kcruong.0000268.00086310.030.975-.0016649.0017184 thamnien.0020016.00086772.310.021.0003009.0037023 tvonht.021854.00272558.020.000.0165122.0271958 dongthap-.0594311.0283292-2.100.036-.1149553-.003907 angiang-.0802936.0301264-2.670.008-.1393403-.021247 ldgdht-.0078929.0015023-5.250.000-.0108373-.0049485 ldthueht-.0007503.001208-0.620.535-.0031179.0016174 somanh.0190083.03032470.630.531-.0404271.0784437 tnkhac.0002294.00043710.520.600-.0006274.0010862 tdhvch-.0041267.0027574-1.500.135-.0095312.0012778 nuch-.0754745.033186-2.270.023-.1405179-.0104311 qmld-.0013458.0113586-0.120.906-.0236082.0209166 qmdatsq-.000038.0010038-0.040.970-.0020053.0019294 qmdat.0121363.01086181.120.264-.0091526.0334251 Mu _cons1.148934..... th-.0116275.0082756-1.410.160-.0278474.0045923 lnf_ht-.004903.0070494-0.700.487-.0187196.0089136 lnl_ht.0190621.000265371.850.000.0185421.0195821 lnt_ht-.1669087.0029678-56.240.000-.1727254-.161092 lnpg_ht-.1260761.0284677-4.430.000-.1818718-.0702803 lnpk_ht-.0026053.0025922-1.010.315-.0076859.0024753 lnpp_ht.0001492.00059730.250.803-.0010215.0013199 lnpn_ht.0070285.00091657.670.000.0052322.0088248 Frontier Lnπ_HTCoef.Std.Err.zP>|z|[95%Conf.Interval] Loglikelihood=218.4231 Prob>chi2=0.0000 Waldchi2(8)=1.15e+09 Stoc.frontiernormal/tnormalmodelNumberofobs=498 162 *Cảnăm   lambda1.06e+07.01649086.4e+080.0001.06e+071.06e+07 sigma_v3.92e-088.76e-060.000.9962.6e-1985.9e+182 sigma_u.4151193.016490725.170.000.3840243.4487322 _cons-34.10812446.851-0.080.939-909.92841.7038 Vsigma _cons-1.758378.0794506-22.130.000-1.914099-1.602658 Usigma _cons-.3168652.2020742-1.570.117-.7129234.0791929 taphuan-.1921862.0595297-3.230.001-.3088624-.0755101 kcruong.001812.00185260.980.328-.001819.005443 thamnien.005368.00190222.820.005.0016399.0090962 tvon.0213835.00241638.850.000.0166477.0261194 dongthap-.2001619.0612647-3.270.001-.3202385-.0800853 angiang-.2278391.0652929-3.490.000-.3558107-.0998674 ldgd-.006414.0013638-4.700.000-.0090871-.003741 ldthue.0010866.00096581.130.261-.0008064.0029796 somanh.0409177.06759360.610.545-.0915633.1733988 tnkhac-.0008428.0009791-0.860.389-.0027618.0010762 tdhvch-.0098917.0060509-1.630.102-.0217513.0019679 nuch-.11473.0704186-1.630.103-.2527478.0232879 qmld.0088635.02486640.360.722-.0398737.0576007 qmdatsq.0027604.0022391.230.218-.0016279.0071488 qmdat-.0171488.0240535-0.710.476-.0642929.0299952 Mu _cons2.450272..... th-.1369181.0353753-3.870.000-.2062525-.0675838 lnf.0047031.00976070.480.630-.0144275.0238338 lnl.0475468.002752217.280.000.0421526.052941 lnt-.1565895.0060966-25.680.000-.1685386-.1446405 lnpg-.2892805.0665413-4.350.000-.419699-.1588619 lnpk-.0001626.0022949-0.070.944-.0046606.0043354 lnpp.0001868.00079460.240.814-.0013707.0017443 lnpn-.0015473.000114-13.580.000-.0017707-.001324 Frontier LnπCoef.Std.Err.zP>|z|[95%Conf.Interval] Loglikelihood=-216.3955 Prob>chi2=0.0000 Waldchi2(8)=6.47e+09 Stoc.frontiernormal/tnormalmodelNumberofobs=498 163 2.5.Năngsuấtnhântốtổnghợp *Vụthuđông   _cons1.987029.25641437.750.0001.4832012.490857 taphuan.056647.06047920.940.349-.0621884.1754824 kcruong.000526.00278010.190.850-.0049366.0059885 thamnien-.0095018.0027926-3.400.001-.014989-.0040146 tvontd.0121166.00831981.460.146-.004231.0284643 dongthap.2727303.09242722.950.003.0911203.4543403 angiang.2598138.09765592.660.008.06793.4516976 ldgdtd-.0014447.0027301-0.530.597-.006809.0039196 ldthuetd-.0034464.0022561-1.530.127-.0078794.0009866 somanh.1716565.10036791.710.088-.0255561.3688691 tnkhac.001017.00141320.720.472-.0017599.0037938 tdhvch-.000826.0087027-0.090.924-.017926.016274 nuch.1106869.10082131.100.273-.0874167.3087906 qmld.0192741.03672150.520.600-.0528799.091428 qmdatsq-.034966.0033885-10.320.000-.0416241-.0283079 qmdat.6535886.035617318.350.000.5836041.723573 tfptdCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Total465.065593497.93574566RootMSE=.65511 AdjR-squared=0.5414 Residual206.85869482.429167406R-squared=0.5552 Model258.2069031517.2137936Prob>F=0.0000 F(15,482)=40.11 SourceSSdfMSNumberofobs=498 Prob>chi2=0.0000 chi2(1)=33.63 Variables:fittedvaluesoftfptd Ho:Constantvariance Breusch-Pagan/Cook-Weisbergtestforheteroskedasticity _cons1.987029.26476557.500.0001.4667912.507266 taphuan.056647.0601930.940.347-.061626.17492 kcruong.000526.00222530.240.813-.0038465.0048985 thamnien-.0095018.0028283-3.360.001-.0150592-.0039444 tvontd.0121166.00848811.430.154-.0045617.0287949 dongthap.2727303.0941182.900.004.0877981.4576624 angiang.2598138.11126122.340.020.0411969.4784307 ldgdtd-.0014447.0025481-0.570.571-.0064514.003562 ldthuetd-.0034464.0018853-1.830.068-.0071509.0002581 somanh.1716565.08834091.940.053-.0019243.3452374 tnkhac.001017.00134630.760.450-.0016285.0036624 tdhvch-.000826.008259-0.100.920-.017054.015402 nuch.1106869.1062041.040.298-.0979931.3193669 qmld.0192741.03783640.510.611-.0550705.0936186 qmdatsq-.034966.0048408-7.220.000-.0444777-.0254543 qmdat.6535886.043158815.140.000.5687859.7383912 tfptdCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Robust RootMSE=.65511 R-squared=0.5552 Prob>F=0.0000 F(15,482)=34.19 LinearregressionNumberofobs=498 164 *Đôngxuân   _cons5.051783.452203811.170.0004.1632495.940318 taphuan-.029607.1058605-0.280.780-.2376121.1783981 kcruong-.0086013.0049037-1.750.080-.0182366.001034 thamnien-.0160272.0049041-3.270.001-.0256633-.0063911 tvondx.0113933.01400320.810.416-.0161216.0389081 dongthap.8484219.16175335.250.000.53059331.166251 angiang.9682006.17043075.680.000.63332181.30308 ldgddx.0042611.00551980.770.441-.0065849.015107 ldthuedx-.0024823.0060611-0.410.682-.0143917.009427 somanh-.119564.1763952-0.680.498-.4661626.2270345 tnkhac-.0002428.0024788-0.100.922-.0051133.0046277 tdhvch.0050922.01536740.330.741-.0251031.0352875 nuch.1849084.17649951.050.295-.1618951.5317119 qmld-.0157895.0650686-0.240.808-.1436428.1120637 qmdatsq-.023131.0059664-3.880.000-.0348544-.0114077 qmdat.4503518.06269367.180.000.3271652.5735384 tfpdxCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Total883.081474971.77682388RootMSE=1.1515 AdjR-squared=0.2538 Residual639.0635084821.3258579R-squared=0.2763 Model244.0179621516.2678641Prob>F=0.0000 F(15,482)=12.27 SourceSSdfMSNumberofobs=498 Prob>chi2=0.0003 chi2(1)=12.93 Variables:fittedvaluesoftfpdx Ho:Constantvariance Breusch-Pagan/Cook-Weisbergtestforheteroskedasticity _cons5.051783.446782811.310.0004.1739015.929666 taphuan-.029607.1055219-0.280.779-.2369467.1777327 kcruong-.0086013.0036865-2.330.020-.0158448-.0013578 thamnien-.0160272.0050968-3.140.002-.0260419-.0060125 tvondx.0113933.01281420.890.374-.0137853.0365718 dongthap.8484219.15241385.570.000.54894441.1479 angiang.9682006.17169765.640.000.63083241.305569 ldgddx.0042611.00538590.790.429-.0063216.0148438 ldthuedx-.0024823.0053205-0.470.641-.0129367.007972 somanh-.119564.1716716-0.700.486-.4568812.2177531 tnkhac-.0002428.0024709-0.100.922-.0050978.0046122 tdhvch.0050922.01498550.340.734-.0243527.0345371 nuch.1849084.1716051.080.282-.1522778.5220946 qmld-.0157895.0655563-0.240.810-.1446011.113022 qmdatsq-.023131.0043187-5.360.000-.0316168-.0146452 qmdat.4503518.05890137.650.000.3346168.5660868 tfpdxCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Robust RootMSE=1.1515 R-squared=0.2763 Prob>F=0.0000 F(15,482)=11.43 LinearregressionNumberofobs=498 165 *Vụhèthu   _cons2.123463.24895768.530.0001.6342872.61264 taphuan-.05136.0588792-0.870.383-.1670517.0643316 kcruong-.0013486.0027026-0.500.618-.0066589.0039617 thamnien-.0089475.0027195-3.290.001-.0142911-.0036038 tvonht.0162244.00831671.950.052-.0001171.032566 dongthap.2118512.08968692.360.019.0356257.3880768 angiang.2799117.09499422.950.003.0932578.4665657 ldgdht.0058226.00318631.830.068-.0004382.0120833 ldthueht-.0046183.0038196-1.210.227-.0121234.0028867 somanh-.0101787.0978681-0.100.917-.2024796.1821221 tnkhac-.0008189.0013726-0.600.551-.0035158.001878 tdhvch.0031943.00854360.370.709-.0135929.0199816 nuch.190562.09817581.940.053-.0023433.3834674 qmld.0287029.03577820.800.423-.0415976.0990034 qmdatsq-.030775.0033137-9.290.000-.037286-.024264 qmdat.6165286.034841917.700.000.5480679.6849894 tfphtCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Total450.054529497.905542312RootMSE=.63933 AdjR-squared=0.5486 Residual197.013265482.408741213R-squared=0.5622 Model253.0412641516.8694176Prob>F=0.0000 F(15,482)=41.27 SourceSSdfMSNumberofobs=498 Prob>chi2=0.0000 chi2(1)=29.12 Variables:fittedvaluesoftfpht Ho:Constantvariance Breusch-Pagan/Cook-Weisbergtestforheteroskedasticity _cons2.123463.2547928.330.0001.6228232.624104 taphuan-.05136.0590953-0.870.385-.1674763.0647563 kcruong-.0013486.0025076-0.540.591-.0062758.0035786 thamnien-.0089475.0027173-3.290.001-.0142866-.0036083 tvonht.0162244.00862371.880.061-.0007202.0331691 dongthap.2118512.09160612.310.021.0318547.3918478 angiang.2799117.10643832.630.009.0707714.4890521 ldgdht.0058226.00326741.780.075-.0005975.0122426 ldthueht-.0046183.0040821-1.130.258-.0126393.0034027 somanh-.0101787.0912315-0.110.911-.1894393.1690819 tnkhac-.0008189.0013156-0.620.534-.0034039.0017661 tdhvch.0031943.00852830.370.708-.0135628.0199515 nuch.190562.09610341.980.048.0017287.3793954 qmld.0287029.0373030.770.442-.0445937.1019995 qmdatsq-.030775.0044871-6.860.000-.0395917-.0219583 qmdat.6165286.042334314.560.000.533346.6997113 tfphtCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Robust RootMSE=.63933 R-squared=0.5622 Prob>F=0.0000 F(15,482)=37.55 LinearregressionNumberofobs=498 166 *Cảnăm  _cons8.325769.91954849.050.0006.51895110.13259 taphuan-.0119148.1910624-0.060.950-.3873329.3635034 kcruong-.0099877.0088148-1.130.258-.0273079.0073326 thamnien-.034792.0088439-3.930.000-.0521694-.0174146 tvon.0241854.01087932.220.027.0028088.0455621 dongthap1.297871.29173654.450.000.72463871.871103 angiang1.46952.3082884.770.000.86376522.075274 ldgd.0048536.00396971.220.222-.0029464.0126537 ldthue-.0043962.004538-0.970.333-.013313.0045206 somanh.0689751.3172870.220.828-.5544615.6924117 tnkhac.0000229.00447020.010.996-.0087607.0088064 tdhvch.0061587.02766440.220.824-.0481991.0605165 nuch.4793862.31943551.500.134-.14827181.107044 qmld.0274354.11677220.230.814-.2020102.2568809 qmdatsq-.0889145.0107654-8.260.000-.1100674-.0677615 qmdat1.719587.113092315.210.0001.4973721.941801 tfpCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Total4240.294634978.53177995RootMSE=2.0788 AdjR-squared=0.4935 Residual2082.921714824.32141434R-squared=0.5088 Model2157.3729215143.824861Prob>F=0.0000 F(15,482)=33.28 SourceSSdfMSNumberofobs=498 Prob>chi2=0.0005 chi2(1)=11.95 Variables:fittedvaluesoftfp Ho:Constantvariance Breusch-Pagan/Cook-Weisbergtestforheteroskedasticity _cons8.325769.99268838.390.0006.37523810.2763 taphuan-.0119148.191018-0.060.950-.3872456.3634161 kcruong-.0099877.007345-1.360.175-.0244198.0044445 thamnien-.034792.0091493-3.800.000-.0527694-.0168146 tvon.0241854.01132772.140.033.0019277.0464431 dongthap1.297871.30545864.250.000.6976761.898066 angiang1.46952.35021384.200.000.78138532.157654 ldgd.0048536.0040851.190.235-.003173.0128803 ldthue-.0043962.0045675-0.960.336-.0133709.0045785 somanh.0689751.31827810.220.829-.5564088.694359 tnkhac.0000229.00420890.010.996-.0082472.0082929 tdhvch.0061587.02695030.230.819-.0467959.0591133 nuch.4793862.34333011.400.163-.19522241.153995 qmld.0274354.12641710.220.828-.2209613.2758321 qmdatsq-.0889145.0115713-7.680.000-.1116509-.066178 qmdat1.719587.122367114.050.0001.4791481.960025 tfpCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval] Robust RootMSE=2.0788 R-squared=0.5088 Prob>F=0.0000 F(15,482)=29.81 LinearregressionNumberofobs=498

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_xac_dinh_quy_mo_dat_toi_uu_trong_san_xuat_nong_nghie.pdf
 • pdfTom tat LATS - LanDuyen - EN.pdf
 • pdfTom tat LATS - LanDuyen - VI.pdf
 • docxTrang thong tin luan an-LanDuyen-EN.docx
 • docxTrang thong tin luan an-LanDuyen-VI.docx
Luận văn liên quan