Luận án Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa

Hướng nghiên cứu về sự thay đổi về mặt tổ chức của DN đối với thẻ điểm cân bằng BSC. Hướng nghiên cứu này sẽ tập trung khảo sát mối liên hệ giữa việc ứng dụng BSC và sự thay đổi về mặt tổ chức của công ty như sự thay đổi về công tác quản trị hay sự tái cơ cấu về bộ máy quản lý, sự thay đổi về các quy trình kinh doanh nội bộ và sự nhận thức của cán bộ lãnh đạo và người lao động trong công ty. Câu hỏi nghiên cứu sẽ là “Có những thay đổi nào trong cơ cấu tổ chức quản lý và quản lý khi áp dụng BSC?”. Cũng trong hướng nghiên cứu này, một câu hỏi khác có thể được đặt ra đó là: “Những ảnh hưởng của việc thay đổi về mặt tổ chức của DN đến việc xây dựng và áp dụng BSC?”. Lý thuyết và thực tiễn cho thấy việc áp dụng một hệ thống quản trị mới như BSC có ảnh hưởng sâu sắc về mặt tổ chức (DN) và hành vi của tổ chức (cả về quản lý lẫn người lao động). Chẳng hạn như do việc ứng dụng BSC, người quản lý buộc phải nhận thức rõ việc áp dụng nhiều biện pháp quản lý mới, điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống và quy trình mới, chính sách thù lao và lương thưởng mới, hệ thống quản trị chất lượng mới trong toàn bộ công ty.

pdf285 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1056 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxay_dung_he_thong_the_diem_can_bang_cho_nganh_che_bien_thuy_san_tinh_khanh_hoa_4218.pdf
Luận văn liên quan