Luận văn Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Qua nghiên cứ u đề tài: “Đánh giá viêc̣ thưc̣ hiêṇ chính sách bồi thườ ng, hỗ trợ và tái điṇ h cư khi Nhà nướ c thu hồi đất taị môṭ số dự án trên điạ bàn thi ̣ xã Sơn Tây, thành phố Hà Nôị ”, tôi rút ra môṭ số kết luâṇ sau: Thi xã Sơn Tây có nhiều điều kiêṇ tự nhiên, kinh tế - xã hôị thuâṇ lơị để phát triển giao thông, công nghiêp̣ , dic̣ h vu ̣ cũng như xây dưṇ g các khu đô thi ̣ mớ i, vâỵ nhu cầu chuyển muc̣ đích sử duṇ g đất, thu hồi đất để phuc̣ vu ̣ cho sự phát triển kinh tế - xã hôị là rất lớ n. Vì vâỵ chính sách bồi thườ ng, hỗ trợ và tái điṇ h cư khi Nhà nướ c thu hồi đất có vai trò cưc̣ kỳ quan troṇ g trong viêc̣ đảm bảo ổn điṇ h tình hình, kinh tế - xã hôị taị điạ phương. Viêc̣ thưc̣ hiêṇ chính sách bồi thườ ng, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nướ c thu hồi đất taị 02 dự án trên điạ bàn nghiên cứ u: - Xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường: Khi tiến hành thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC ở 2 dự án, Hội đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên môn triển khai, tính toán công việc một cách một cách thận trọng, tỷ mỷ và chính xác. Trên cơ sở xem xét các hồ sơ pháp lý, các giấy tờ pháp lý liên quan Hội đồng đã quyết định xét duyệt cho: 121 hộ gia đình, 01 tổ chứ c vớ i tổng diêṇ tích đất bi ̣thu hồi là: 137.222m2 thuôc̣ dự án: Xây dưṇ g tiểu khu nhà ở Đồi Dền, thi ̣xã Sơn Tây và 139 hô ̣ gia đình, 01 tổ chứ c vớ i tổng diêṇ tích đất bi ̣thu hồi là: 38.830,8m2 thuôc̣ dự án: Đầu tư xây dưṇ g công trình đườ ng trưc̣ phát triển thi ̣xã Sơn Tây lý trình Km 13 + 740,6 đến Km 14 + 704, có đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy điṇ h pháp luật. Bên cạnh đó, do nhiều hộ tự ý lấn chiếm đất, chuyển mục đích sử dụng đất mà địa phương không nắm được, nên đã dẫn đến khó khăn trong việc xác định đối tượng, diện tích được bồi thường, hỗ trợ.

pdf115 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1460 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rung Sơn Trầm và chủ đầu tư vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất. 2.3.4.9. Đánh giá chung việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 2 dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội * Một số thành công - Quán triệt các ý kiến chỉ đạo, điều hành sâu sát của Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã, Hội đồng BT, HT&TĐC đã chỉ đạo trực tiếp Ban Bồi thường GPMB, Trung tâm phát triển quỹ đất và các phòng, ban theo từng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đồng bộ có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn. tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án. - Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ từ Thành phố nên các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của Thị xã đã làm tốt vai trò trách nhiệm trong nhiệm vụ GPMB, Thang Long University Libraty 84 thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động giải thích các chế độ chính sách, chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước để người dân nhận thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với sự phát triển kinh tế xã hội chung. Vì vậy đại đa số nhân dân thông hiểu chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và ủng hộ chủ trương GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế. Các chính sách của Nhà nước đã được các cơ quan chuyên môn tham mưu kịp thời. Do đó trong quá trình lập phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư luôn đảm bảo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và các quy định của Pháp luật. Công khai dân chủ, minh bạch đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi, góp phần đẩy nhanh tiến độ và bàn giao bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư được kịp thời. - Việc thực hiện các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã thực hiện đúng theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ; Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính Phủ; Quyết định 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó UBND thành phố Hà Nội và UBND Thị xã Sơn Tây đã có nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo mang tính quyết định trong quá trình xây dựng và phát triển các dự án trên địa bàn Thị xã. Các văn bản được ban hành trong thời gian này thể hiện sự đồng bộ, tập trung trong chỉ đạo và sát với thực tế nên đã tạo một bước phát triển mới trong công tác quản lý Nhà nước về GPMB của thành phố cũng như của Thị xã. - Qua quá trình thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho thấy: Quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất bị thu hồi được đảm bảo, đã làm hạn chế việc khiếu nại, tố cáo của nhân dân đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai. * Một số hạn chế Bên cạnh những thành công trên. Quá trình triển triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn vài điểm chua tốt do còn gặp một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ dự án làm chậm so với thời gian yêu cầu. - Có lúc, có nơi hệ thống chính trị cơ sở chưa tạo được sự phối hợp đồng bộ trong công tác thu hồi đất GPMB, chưa cụ thể hoá và phân công trách nhiệm rõ ràng, phù hợp với vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan 85 trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ GPMB; - Do trình độ quản lý còn nhiều bất cập, phương pháp, kinh nghiệm làm việc của một số cán bộ chuyên trách về GPMB còn hạn chế cùng với tinh thần thực hiện pháp luật của người dân chưa cao, chưa nghiêm dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc xác định chính xác, công bằng các đối tượng được bồi thường và điều kiện được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. - Do một số chính sách còn nhiều mâu thuẫn giữa quy định và hướng dẫn gây ra lúng túng cho cơ quan khi vận dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người thu hồi đất. - Phần lớn các dự án gặp khó khăn trong quá trình xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các hộ vì các hộ sử dụng nhiều loại đất, đất không có giấy tờ, nhiều thời gian sử dụng khác nhau. + Hồ sơ kỹ thuật thửa đất của các hộ trong quá trình đo đạc còn thiếu chính xác nên phải chỉnh sửa nhiều. + Một số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi vẫn nhận thức chưa đúng về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Nhà nước. - Về giá bồi thường, hỗ trợ: + Đối với đất ở: Mức giá quy định trong khung giá của thành phố còn thấp và còn nhiều bất cập, chưa tương xứng với giá thực tế. Việc quản lý thị trường bất động sản còn lỏng lẻo nên người dân yêu cầu bồi thường thiệt hại với mức giá rất cao, có trường hợp còn khiếu kiện để gây sức ép với Nhà nước trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB. + Đối với đất nông nghiệp: Việc thu hồi đất hiện nay cho các dự án tập trung chủ yếu là đất nông nghiệp, phần lớn người dân sinh sống, sản xuất chủ yếu bằng nông nghiệp, không có ngành nghề hoặc thu nhập khác. Đa phần các địa phương không còn quỹ đất nông nghiệp để giao bù lại diện tích bị thu hồi. Vì vậy quá trình bồi thường GPMB cũng gặp rất nhiều khó khăn. + Đối với tài sản trên đất: Giá bồi thường đối với các tài sản trên đất là giá tương ứng mức thiệt hại thực tế, nghĩa là bị thu hồi đến đâu thì được bồi thường đến đó và được bồi thường hoàn toàn theo giá trị xây mới. - Các chính sách hỗ trợ và tái định cư + Việc giới thiệu vị trí, địa điểm khu tái định cư còn chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương nơi thu hồi đất, việc xây dựng các khu tái định cư còn bị chậm thường đi sau công tác thu hồi đất GPMB. + Về nguyên tắc bố trí đất tái định cư chỉ bố trí cho các hộ gia đình, cá Thang Long University Libraty 86 nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở song thực tế trong quá trình GPMB thực hiện các dự án có các trường hợp được Nhà nước cấp đất hoặc mua đất nhưng chưa đủ điều kiện làm nhà ở nay bị thu hồi để thực hiện dự án không đủ tiêu chuẩn bố trí tái định cư gây khó khăn trong công tác GPMB. - Ngoài ra các hộ gia đình thuộc đối tượng phải làm thủ tục phân chia di sản thừa kế khi Nhà nước thu hồi đất gặp khó khăn do hàng thừa kế trong gia đình công tác ở nhiều nơi nên khó tập trung để thực hiện. - Công tác tổ chức thực hiện của một số phòng, ban, đơn vị chức năng chuyên môn liên quan đôi khi còn chưa thực sự quyết liệt, thiếu năng động, sáng tạo, thậm chí có lúc, có nơi còn máy móc, đùn đẩy trách nhiệm - Sự phối hợp giữa một số chủ đầu tư với các phòng, ban đơn vị chức năng của Thị xã thiếu chặt chẽ, một số chủ đầu tư chưa tích cực trong triển khai dự án, cá biệt có dự án đã bàn giao mặt bằng sạch nhưng không triển khai, gây lãng phí về hiệu quả sử dụng đất và tạo bức xúc cho người bị thu hồi đất về chủ trương GPMB. - Một trong những hạn chế quan trọng của chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án hiện nay là chủ yếu tập trung vào bồi thường về đất và tài sản trên đất mà chưa thực sự quan tâm đến việc ổn định đời sống và TĐC của người dân bị thu hồi đất. Nhiều dự án đầu tư không quan tâm đến việc hỗ trợ và khôi phục cuộc sống cho người dân phải di chuyển nhà ở tới nơi ở mới, mà ở đó thu nhập của người dân bị gặp nhiều khó khăn. - Đối với đất ở yếu tố giá đất tính bồi thường, cơ chế tái định cư là nguyên nhân cơ bản dẫn đến khiếu nại của nhân dân trong việc chấp hành phương án bồi thường do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Từ đó làm chậm tiến độ triển khai các công trình dự án, còn đối với đất nông nghiệp là tư liệu sản xuất của nông dân khi bị thu hồi đất với quy mô lớn, người dân sẽ không còn tư liệu sản xuất, không còn nghề nghiệp, không đảm bảo sinh kế cho người dân. Do vậy việc chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân sau khi bị thu hồi đất là trách nhiệm của Nhà nước và của chủ đầu tư. 87 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SƠN TÂY 3.1. TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ ĐẦU TƯ CỦA THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG CHÍNH SÁCH BT, HT&TĐC Tác động trong đền bù, giải phóng mặt bằng rất đa dạng, có thể phân ra thành 2 loại chính: lợi ích vật chất và lợi ích phi vật chất. Lợi ích vật chất trong đền bù và phóng mặt bằng bao gồm đất và các tài sảngắn liền với đất. Trong đa số các trường hợp đây là bất động sản. Ở Việt Nam nói chung và ở thị xã Sơn Tây nói riêng, đất có vai trò rất quan trọng vì tư cách pháp lý của đất không chỉ quyết định giá trị đền bù của đất, mà còn ảnh hưởng đến tư cách pháp lý của các công trình gắn liền với đất, và dẫn đến mức độ đền bù đối với các công trình đó. Các tài sản gắn liền với đất rất đa dạng bao gồm nhà ở, các công trình xây dựng khác, cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt, ở nước ta có các mồ mả chôn rải rác ở các khu dân cư. Tất cả các loại lợi ích này đều là đối tượng của đền bù và phóng mặt bằng ở Việt Nam nói chung và ở thị xã Sơn Tây nói riêng. Ở nước ta các mục đích đền bù và phóng mặt bằng bao gồm: lợi ích công cộng, lợi ích quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia hoặc vì mục đích phát triển kinh tế. Trong đó, theo pháp luật hiệnhành (Luật đất đai 2003, Nghị định 197/CP, Nghị định 81/CP), mục đích kinh tế (có thể được hiểu là mục đích phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt). Nói một cách tổng thể, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đối với đất đai cần phải có những bước tiến dài, có hệ thống để có thể thực sự “điều tiết” được đất đai trong khung cảnh kinh tế mở, hội nhập. 3.2. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ SƠN TÂY Ngày 28/5, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3356/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sơn Tây đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, quy hoạch xây dựng thị xã Sơn Tây thành đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, đô thị xanh, đô thị vệ tinh cửa ngõ Tây Bắc thành phố Hà Nội. Là trung tâm kinh tế, văn hóa - nghệ thuật - vui chơi giải trí, dịch vụ cao cấp khu vực phía Tây Bắc của Thủ đô gắn Thang Long University Libraty 88 với phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, vui chơi giải trí, thể thao tại khu vực Hồ Đồng Mô, Suối Hai, Ba Vì; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng và là đầu mối giao thông quan trọng của Thủ đô trên tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 32, đường vành đai 5, là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc thủ đô. Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế theo giá trị tăng trên địa bàn thời kỳ 2016 - 2020 bình quân đạt 17% - 17,5%/năm, thời kỳ 2021 - 2030 là 16% - 17%/năm. Về cơ cấu kinh tế: Giảm nhóm ngành công nghệp, xây dựng, nông nghiệp, tăng nhóm ngành dịch vụ. Về xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1% - 1,5%/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 80%. Nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học, phấn đấu đưa tỷ lệ các trường (từ mầm non đến THPT). Năm 2020 có 100% trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp tiểu học và THCS, 80% trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp THPT, đến năm 2030 có 100% các trường đạt chuẩn các cấp. Phát triển các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ cho nhân dân. Hệ thống kết cấu hạ tầng: Phát triển nhanh và đồng bộ mạng lưới giao thông trên địa bàn thị xã để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo phát triển hệ thống cung cấp nước sạch, phấn đấu năm 2020 có 100% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh, năm 2030 cơ bản dân được sử dụng nước sạch. Về vệ sinh và môi trường: Bảo vệ nguồn nước mặt sông hồ đều đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam tương ứng với chức năng sử dụng của mỗi nguồn nước; Giảm thiểu ô nhiễm bụi và ngăn ngừa ô nhiễm khí thải độc hại trên địa bàn thị xã... Giữ vững trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sang phục vụ mọi tình huống. 3.3. HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 3.3.1. Các giải pháp chung 3.3.1.1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần phải chỉ đạo sâu sát hơn các phòng ban, đơn vị chuyển môn triển khai, tổ chức thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 89 07/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội. Về chính sách tái định cư: UBND Thành phố nên xem xét, điều chỉnh quy định về chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi hết diện tích đất ở đối với các hộ gia đình được Nhà nước cấp đất nhưng chưa làm nhà hoặc những hộ gia đình bị thu hồi diện tích đất ở lơn để toạ điều kiện thuận lợi cho các hộ dân, tạo sự ủng hộ, chấp hành tốt việc bàn giao đất cho Nhà nước. Thành lập cơ quan nghiên cứu và quản lý thị trường bất động sản, 3.3.1.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất bị thu hồi Về cơ bản chính sách bồi thường, hỗ trợ về tài sản như hiện nay đã được phần lớn người dân khi bị thu hồi đất chấp nhận. Kết quả điều tra cho thấy giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản vẫn còn thấp so với giá thị thường tại thời điểm thu hồi đất nhất là đối với các công trình, vật kiến trúc kiên cố, việc vận dụng đơn giá theo thành phố quy định chỉ tương sứng một phần nào so với giá thực tế xây dựng. Vì vậy cần phải sớm hoàn thiện hơn công tác định giá tài sản trên đất để các hộ dân tự nguyện tháo rỡ, bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp phải cưỡng chế. Việc bồi thường thiệt hại về tài sản cần tính theo mức thiệt hại thực tế, được xem xét bằng giá trị xây dựng mới. Cần thường xuyên xác định lại đơn giá bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi sao cho sát với giá thị trường. 3.3.1.3. Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống người dân Không chỉ dừng lại ở việc bố trí nơi ở mới, mà cần lưu ý các giải pháp khôi phục cuộc sống cũng như tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập mới, đây là vấn đề cần được quan tâm Để ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho người dân phải di chuyển là một nhu cầu tất yếu khách quan. Vì vậy cần có những chính sách, hỗ trợ cuộc sống cho họ như: - Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng các công trình dịch vụ nhỏ phục vụ cộng đồng dân cư. - Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề: Người dân có thể được hỗ trợ bằng tiền hoặc bằng đào tạo trong các trường, trung tâm dạy nghề để được làm việc trong các dự án thu hồi trên đất của họ. 3.3.2. Các giải pháp cụ thể. * Thị uỷ, HĐND, UBND Thị xã, các ngành đoàn thể cần quan tâm hơn trong việc thống nhất chỉ đạo công tác bồi thường GPMB, đặc biệt là việc tổ chức triển khai thực hiện của cấp xã, phường và thôn Thang Long University Libraty 90 * Cải cách thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất * Kiên trì vận động thuyết phục nhân dân hiểu chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp Luật Đất đai đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể người dân. * Phát huy vai trò của cán bộ, Đảng viên trong các chi bộ Đảng, các tổ chức quần chúng nhằm tăng hiệu quả của công tác BT, HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất. * Cần nâng cao năng lực cho các cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho các cán bộ trong công tác BT, HT&TĐC * Quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác tổ chức chính quyền, chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, trong đó đặc biệt quan tâm cán bộ tại địa phương thôn, xã. 3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 3.4.1. Đối với Chính phủ - Bô,̣ ngành, địa phương sớm ban hành các văn bản quy điṇh chi tiết thi hành Luâṭ Đất đai đa ̃đươc̣ giao; theo chức năng, nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao rà soát các văn bản quy phaṃ pháp luâṭ thuôc̣ liñh vưc̣ Bô,̣ ngành, địa phương mình quản lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hơp̣. - Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc trong viêc̣ tổ chức thi hành Luâṭ Đất đai, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai tại địa phương; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, phản ánh kịp thời những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi hành Luật Đất đai về Bộ Tài nguyên và Môi trường để có giải pháp tháo gỡ kịp thời 3.4.2. Đối với thành phố Hà nội Đơn giá đất làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án được áp dụng theo bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do UBND Thành phố công bố, ban hành hằng năm, sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng nhân dân Thành phố (năm 2013 thực hiện theo bảng giá đất quy định tại Quyết định 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố). Khi thực hiện thu hồi đất GPMB cho các dự án, UBND cấp huyện căn cứ bảng giá đất đã được UBND Thành phố ban hành để tính bồi thường, hỗ trợ. 91 Trường hợp giá đất do UBND Thành phố quy định tại thời điểm sau thông báo thu hồi đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp huyện nơi thu hồi đất căn cứ tình hình thực tế và mặt bằng giá bồi thường, hỗ trợ đất ở của các dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn có Tờ trình đề xuất hệ số (K) điều chỉnh giá đất so với giá đất quy định tại bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành hàng năm làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ, báo cáo Sở Tài chính chủ trì cùng liên ngành thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định. Về công tác giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây (văn bản số 1130/UBND- TNMT ngày 21/2/2011; Thông báo số 375/TB-UBND ngày 21/12/2011; số 49/TB-UBND ngày 15/3/2012; số 4673/UBND-TNMT ngày 01/7/2013; số 87/TB-VP ngày 12/8/2013 ....). Đến nay công tác giao đất dịch vụ trên địa bàn đã có chuyển biến tốt: đã giới thiệu vị trí để GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất dịch vụ đạt 65% nhu cầu quỹ đất; đã xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật tại 472ha đất; giao đất cho 9.080 hộ với diện tích 48,44ha...; tuy nhiên kết quả thực hiện còn thấp so với yêu cầu. Trong thời gian tới UBND Thành phố tiếp tục xác định công tác giao đất dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm, phải tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ để sớm có quỹ đất giao cho các hộ dân theo các quy định của Nhà nước. Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tập trung đảm bảo đủ diện tích đất theo nhu cầu giao đất; đẩy nhanh công tác GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật; huy động hiệu quả các nguồn lực; đẩy nhanh công tác giao đất. 3.4.3. Đối với Thị xã Sơn Tây 3.4.3.1. Các giải pháp chung * Chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần phải chỉ đạo xâu sát hơn các phòng ban, đơn vị chuyển môn triển khai, tổ chức thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội. Thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường làm sao đảm bảo kết hợp hài Thang Long University Libraty 92 hoà về lợi ích cho người dân giữa quyền - nghĩa vụ của người sử dụng đất, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác BTHT&TĐC. Về chính sách tái định cư: UBND Thành phố nên xem xét, điều chỉnh quy định về chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi hết diện tích đất ở đối với các hộ gia đình được Nhà nước cấp đất nhưng chưa làm nhà hoặc những hộ gia đình bị thu hồi diện tích đất ở lớn để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân, tạo sự ủng hộ, chấp hành tốt việc bàn giao đất cho Nhà nước. Cần thành lập cơ quan nghiên cứu và quản lý thị trường bất động sản, việc quản lý thị trường này vừa thể hiện chức năng quản lý của Nhà nước vừa sử dụng là công cụ để Nhà nước điều tiết lại chính thị trường đó theo các định hướng chiến lược của Nhà nước. Trong công tác quản lý đất đai bồi thường GPMB, việc quản lý thị trường bất động sản có tác dụng cực kỳ to lớn, đó là xác định được chính xác giá trị tài sản đặc biệt là đất đai khi Nhà nước thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Luật Đất đai và các quy định của bộ Luật dân sự (thu tiền sử dụng đất khi giao đất, tính các loại thuế thu từ đất, bồi thường thiệt hại từ đất...) *Bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất bị thu hồi Về cơ bản chính sách bồi thường, hỗ trợ về tài sản như hiện nay đã được phần lớn người dân khi bị thu hồi đất chấp nhận. Kết quả điều tra cho thấy giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản vẫn còn thấp so với giá thị thường tại thời điểm thu hồi đất nhất là đối với các công trình, vật kiến trúc kiên cố, việc vận dụng đơn giá theo thành phố quy định chỉ tương sứng một phần nào so với giá thực tế xây dựng. Vì vậy cần phải sớm hoàn thiện hơn công tác định giá tài sản trên đất để các hộ dân tự nguyện tháo rỡ, bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp phải cưỡng chế. Việc bồi thường thiệt hại về tài sản cần tính theo mức thiệt hại thực tế, được xem xét bằng giá trị xây dựng mới. Cần thường xuyên xác định lại đơn giá bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi sao cho sát với giá thị trường. * Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống Không chỉ dừng lại ở việc bố trí nơi ở mới, mà cần lưu ý các giải pháp khôi phục cuộc sống cũng như tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập mới, đây là vấn đề cần được quan tâm. Điều này không chỉ là trách nhiệm của chủ đầu tư dự án mà còn là trách nhiệm của cả chính quyền địa phương. Để ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho người dân phải di chuyển là một nhu cầu tất yếu khách quan. Đảm bảo cho người dân bị thu hồi đất có một 93 cuộc sống tốt hơn hoặc ít nhất cũng bằng trước lúc di chuyển, mặt khác như là một biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn ngừa những hậu quả xấu về kinh tế, xã hội, môi trường mà quá trình tái định cư có thể đem lại. Vì vậy cần có những chính sách, hỗ trợ cuộc sống cho họ như: - Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng các công trình dịch vụ nhỏ phục vụ cộng đồng dân cư. - Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề: Người dân có thể được hỗ trợ bằng tiền hoặc bằng đào tạo trong các trường, trung tâm dạy nghề để được làm việc trong các dự án thu hồi trên đất của họ. 3.4.3.2. Các giải pháp cụ thể Thị uỷ, HĐND, UBND Thị xã, các ngành đoàn thể cần quan tâm hơn trong việc thống nhất chỉ đạo công tác bồi thường GPMB, đặc biệt là việc tổ chức triển khai thực hiện của cấp xã, phường và thôn vì đây là lực lượng gần gũi bám sát nhất đối với các đối tượng được BTHT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất. Kiên trì vận động thuyết phục nhân dân hiểu chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Vận động sự quan tâm hỗ trợ chính đáng của doanh nghiệp đối với các hộ dân trong công tác bồi thường GPMB là cần thiết, đặc biệt là việc quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. (có thể dùng biện pháp cưỡng chế để thực hiện). Công tác BTHT&TĐC luôn là vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, nhà đầu tư và Nhà nước. Vì vậy khi trực tiếp, tiếp xúc với nhân dân để tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật cần phải được cân nhắc kỹ càng, chính xác, thống nhất, điều gì đã hứa với nhân dân thì phải thực hiện cho bằng được, để tạo niềm tin sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Muốn thực hiện được việc này thuận lợi thì khâu chuẩn bị phải luôn được cụ thể, chu đáo và công phu. Từ những kết quả nghiên cứu trên, để bảo đảm tính đồng bô,̣ thống nhất và khắc phuc̣ những tồn taị, bất câp̣ trong viêc̣ áp duṇg chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trơ ̣GPMB theo quy điṇh của Nhà nước trên điạ bàn thi ̣xa ̃Sơn Tây, chúng tôi xin đề nghi:̣ 1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở địa phương, đặc biệt là đăng ký biến động đất đai, cập nhật thường xuyên những thay đổi vào hồ sơ địa chính để có dữ liệu đầy đủ, chính xác diện tích đất, loại đất, chủ sử dụng đối với từng thửa đất và tài sản gắn liền với đất. 2. Tiếp tục nghiên cứu và sớm điều chỉnh mức giá bồi thường thiệt hại khi GPMB nhằm đáp ứng quyền lợi của người dân, đảm bảo công bằng xã hội. Thang Long University Libraty 94 Trên cơ sở đó cần nghiên cứu, xem xét các mức hỗ trợ của từng dự án, từng khu vực cho nhân dân. 3. Cần xây dựng chính sách hỗ trợ dài hạn bảo đảm việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, có định hướng cụ thể về sử dụng một cách hiệu quả các khoản tiền bồi thường, hỗ trợ cho người được bồi thường nhằm ổn định đời sống, sản xuất lâu dài. Ngoài ra, cũng cần thực hiện những dự án phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, dịch vụ để thu hút lao động tại địa phương, đặc biệt là nhóm đối tượng ít có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp. 4. Xây dựng khu TĐC cần phải đi trước một bước trước khi thực hiện dự án GPMB, đồng thời phải công bố công khai và trưng cầu ý kiến của nhân dân. Cũng như quy định rõ hơn về các tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng của khu tái định cư tùy theo từng vùng. 5. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nêu cao vai trò trách nhiệm của các Ban, ngành, đoàn thể, Đảng viên, cán bộ trong công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư cũng như cộng đồng dân cư. Cần tập trung sự phối kết hợp các cấp, các ngành từ thành phố xuống xã, phường để tuyên truyền, giải thích cho nhân dân nắm rõ chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bồi thường . hỗ trợ và tái định cư./. 95 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài: “Đánh giá viêc̣ thưc̣ hiêṇ chính sách bồi thường, hỗ trơ ̣và tái điṇh cư khi Nhà nước thu hồi đất taị môṭ số dư ̣án trên điạ bàn thi ̣ xa ̃Sơn Tây, thành phố Hà Nôị”, tôi rút ra môṭ số kết luâṇ sau: Thi ̣xa ̃Sơn Tây có nhiều điều kiêṇ tư ̣nhiên, kinh tế - xa ̃hôị thuâṇ lơị để phát triển giao thông, công nghiêp̣, dic̣h vu ̣cũng như xây dưṇg các khu đô thi ̣ mới, vâỵ nhu cầu chuyển muc̣ đích sử duṇg đất, thu hồi đất để phuc̣ vu ̣cho sư ̣ phát triển kinh tế - xa ̃hôị là rất lớn. Vì vâỵ chính sách bồi thường, hỗ trơ ̣và tái điṇh cư khi Nhà nước thu hồi đất có vai trò cưc̣ kỳ quan troṇg trong viêc̣ đảm bảo ổn điṇh tình hình, kinh tế - xa ̃hôị taị điạ phương. Viêc̣ thưc̣ hiêṇ chính sách bồi thường, hỗ trơ ̣và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất taị 02 dư ̣án trên điạ bàn nghiên cứu: - Xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường: Khi tiến hành thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC ở 2 dự án, Hội đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên môn triển khai, tính toán công việc một cách một cách thận trọng, tỷ mỷ và chính xác. Trên cơ sở xem xét các hồ sơ pháp lý, các giấy tờ pháp lý liên quan Hội đồng đã quyết định xét duyệt cho: 121 hộ gia đình, 01 tổ chức với tổng diêṇ tích đất bi ̣thu hồi là: 137.222m2 thuôc̣ dự án: Xây dưṇg tiểu khu nhà ở Đồi Dền, thi ̣xa ̃Sơn Tây và 139 hô ̣gia đình, 01 tổ chức với tổng diêṇ tích đất bi ̣thu hồi là: 38.830,8m2 thuôc̣ dự án: Đầu tư xây dưṇg công trình đường trưc̣ phát triển thi ̣xa ̃Sơn Tây lý trình Km 13 + 740,6 đến Km 14 + 704, có đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trơ ̣theo đúng quy điṇh pháp luật. Bên cạnh đó, do nhiều hộ tự ý lấn chiếm đất, chuyển mục đích sử dụng đất mà địa phương không nắm được, nên đã dẫn đến khó khăn trong việc xác định đối tượng, diện tích được bồi thường, hỗ trợ. - Thưc̣ hiêṇ và áp duṇg giá bồi thường: Hôị đồng BTHT&TĐC đa ̃áp giá đúng với bảng giá đất và giá đền bù tài sản trên đất, cây cối hoa màu do thành phố ban hành. + Đối với đất ở: Giá bồi thường chênh lêc̣h khá nhiều so với giá đất thưc̣ tế trên thi ̣trường trong điều kiêṇ bình thường khoảng từ 2,6 đến 3 lần nên chưa nhâṇ đươc̣ sư ̣đồng thuâṇ của người dân. + Đối với đất nông nghiêp̣: Giá đất nông nghiêp̣ do UBND thành phố Hà Nôị ban hành để tính bồi thường taị 2 dư ̣ án bằng mức tối đa cho phép theo khung giá các loaị đất do Chính phủ quy điṇh nhưng vâñ còn thấp. Nhưng bên caṇh đó laị có các chính sách hỗ trơ ̣ổn đình đời sống, chuyển đổi nghề và taọ Thang Long University Libraty 96 viêc̣ làm và các khoản hỗ trơ ̣ khác đều bằng tiền theo quy điṇh nên đa ̃ đươc̣ người dân đa số đồng tình ủng hô.̣ + Giá bồi thường, hỗ trơ ̣về tài sản công trình, vâṭ kiến trúc và cây cối hoa màu trên đất nhìn chung là thỏa đáng, phù hơp̣ với giá cả taọ dưṇg tài sản nên đươc̣ người dân đồng tình ủng hô.̣ Các chính sách hỗ trơ ̣và tái điṇh cư: Trong quá trình triển khai thực hiêṇ các dự án thì nhìn chung các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của các dự án là tốt, thực thi nghiêm túc, đảm bảo cho người dân khắc phục được về kinh tế, khôi phục lại mức sống như trước khi có dự án, với các mức hỗ trợ như: khi thu hồi đất ngoài tiền bồi thường theo mục đích sử dụng thì được hỗ trợ về ổn điṇh đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề và taọ viêc̣ làm, hỗ trợ di chuyển, thuê nhà taṃ cư, hỗ trơ ̣gia đình chính sách và hỗ trơ ̣khác. Nhìn chung các mức hỗ trợ đã phần nào giảm bớt khó khăn cho người dân nhưng theo đánh giá và ý kiến của nhiều người dân thì giá các khoản hỗ trợ là còn thấp hơn so với thị trường hiện hành qua đó phần nào đã gây không ít thiệt thòi cho người dân. Tuy nhiên, vấn đề tạo việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho những người nông dân sau khi bị mất đất sản xuất nông nghiệp chưa được quan tâm sát sao. Các dự án đều chưa có định hướng cụ thể về sử dụng một cách hiệu quả các khoản tiền bồi thường, hỗ trợ cho người được bồi thường nhằm ổn định đời sống, sản xuất lâu dài. - Bên cạnh đó, chính sách TĐC lại chưa đề cập đến quyền lợi và trách nhiệm của người bị thu hồi đất có nhu cầu vào ở khu TĐC, đối với những hô ̣có diêṇ tích đất bi ̣thu hồi lớn, có nhiều thế hê,̣ nhiều căp̣ vơ ̣chồng đang sinh sống trên diêṇ tích bi ̣thu hồi thì diêṇ tích đất TĐC còn thấp chưa phù hơp̣. Một số dự án thu hồi GPMB chưa thực hiện việc xây dựng khu TĐC trước khi thực hiện công tác GPMB, đây thật sự là vấn đề bất cập trong công tác bồi thường GPMB. Trình tự và thủ tục của công tác bồi thường, hỗ trơ ̣ GPMB đa ̃ đươc̣ UBND thi ̣xa,̃ Hôị đồng bồi thường, hỗ trơ ̣và tái điṇh cư, UBND các phường và các phòng. ban có liên quan thưc̣ hiêṇ theo đúng quy định. 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Sơn Tây khóa XVIII (2010), Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thị xã Sơn Tây lần thứ XIX nhiệm kỳ 2010- 2015. 2. Ban chỉ đạo Thành phố (2012), Báo cáo số 929/BC-BCĐ ngày 13/12/2012 báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2012 và chương trình cho năm 2013. 3. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thị xã Sơn Tây (2013), Báo cáo tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thị xã Sơn Tây. 4. Bộ Tài chính (2004), Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. 5. Bộ Tài chính (2006), Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 6. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Báo cáo về tình hình sử dụng đất nông nghiệp xây dựng các khu công nghiệp và đời sống việc làm của người có đất bị thu hồi. 7. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Báo cáo kiểm tra thi hành Luật Đất đai. 8. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Báo cáo đề tài “Nghiên cứu những vấn đề kinh tế đất trong thị trường bất động sản”. 9. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012), Báo cáo số 193/BC-BTNMT ngày 6/9/2012 Báo cáo Tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2003 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai 10. CARE Quốc tế tại Việt Nam - Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (2005). Quản lý và sử dụng đất đai ở nông thôn Miền Bắc nước ta, NXB Lao động- xã hội 11. Chính phủ, Nghị định (1994), Nghị định số 87/1994/ NĐ-CP ngày 17/8/1994 ban hành khung giá các loại đất 12. Chính phủ, Nghị định (1994), Nghị định số 90/1994/NĐ-CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng Thang Long University Libraty 98 13. Chính phủ, Nghị định (1998), Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 14. Chính phủ, Nghị định (2004), Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 15. Chính phủ, Nghị định (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 16. Chính phủ, Nghị định (2006), Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai 17. Chính phủ, Nghị định (2007), Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 18. Chính phủ, Nghị định (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư 19. Hoàng Hải (2009), hướng đi mới cho giải phóng mặt bằng 20. Nguyễn Đức Minh (2001), “Quy hoạch đất đai và thị trường bất động sản”, Hội thảo Một số vấn đề hình thành và phát triển thị trường bất động sản Việt Nam ngày 15-16/11/2001, Hà Nội. 21. Huyên Ngân (2009), Một số dự án “treo” tại tỉnh Khánh Hòa, Báo Pháp luật và Đời sống. 22. Ngân hàng Phát triển Châu Á (2006), Cẩm nang về tái định cư (Hướng dẫn thực hành). 23. Ngân hàng phát triển Châu Á (2005), Dự án nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo. 24. Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã Sơn Tây (2010-2013), Số liệu thống kê đất đai các năm 2010-2013. 25. Phòng Thống kê Thị xã Sơn Tây (2005-2013), Niên giám thống kê các năm 2005 -2013. 26. Phạm Đức Phong (2002), “Mấy vấn đề then chốt trong việc đền bù và giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng ở Việt Nam (2002), Hội thảo Đền bù và giải 99 phóng mặt bằng các dự án xây dựng ở Việt Nam ngày 12 - 13 tháng 9 năm 2002, Hà Nội. 27. Hoàng Phê (1998), Từ điển Tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học 28. Quốc hội, Hiến pháp 1959, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 1995. 29. Quốc hội, Hiến pháp (1980), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 30. Quốc hội, Hiến pháp (1992), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 31. Quốc hội, Luật Đất đai (1987), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 32. Quốc hội, Luật Đất đai (1993), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 33. Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai (2001), NXB Bản đồ, Hà Nội. 34. Quốc hội, Luật Đất đai (2003), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 35. Thanh tra thành phố Hà Nội (2011), Văn bản số 2914KL/TTTP-(P4) của Thanh tra thành phố Hà Nội ngày 29/11/2011 kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Thị xã Sơn Tây, thời kỳ năm 2001 đến 2010 36. Đức Thắng (2010), Giải phóng mặt bằng vẫn là bài toán khó trong năm 2010. 37. UBND thành phố Hà Nội (2009), Quyết định 108/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 38. Viện Nghiên cứu Địa chính (2008). Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài Điều tra nghiên cứu xã hội học về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư, Hà Nội. Thang Long University Libraty 100 Phụ lục 1: Thành lập Hội đồng và tổ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư * Thành phần Hôị đồng gồm: 1. Chủ tic̣h hoăc̣ Phó chủ tic̣h UBND thị xã - Chủ tic̣h Hôị đồng; 2. Trưởng ban BT GPMB - Phó Chủ tic̣h thường trưc̣ của Hôị đồng; 3. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên; 4. Trưởng phòng Tài chính kế hoac̣h - Ủy viên; 5. Trưởng phòng Quản lý đô thi ̣- Ủy viên; 6. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Ủy viên 7. Trưởng phòng Kinh tế - Ủy viên; 8. Chủ tic̣h UBND xã, phường nơi có đất thuôc̣ phaṃ vi dư ̣án - Ủy viên; 9. Chủ đầu tư - Ủy viên; 10. Đaị diêṇ cho lơị ích hơp̣ pháp của những người bi ̣ thu hồi đất thuôc̣ phaṃ vi dư ̣ án đươc̣ mời dư ̣ hop̣ cùng Hôị đồng thẩm điṇh phương án, bồi thường, hỗ trơ ̣ và tái điṇh cư (tùy theo khu vưc̣ đất thu hồi UBND, MTTQ phường có văn bản giới thiêụ 1 hoăc̣ 2 người có liên quan). * Thành phần Tổ công tác gồm: 1. Chủ tic̣h hoăc̣ Phó chủ tic̣h UBND xã, phường - Tổ trưởng; 2. Đaị diêṇ lãnh đạo TT phát triển quỹ đất - Tổ phó; 3. Chuyên viên và cán bộ trung tâm Phát triển quỹ đất – Tổ viên; 4. Cán bô ̣điạ chính phường - Tổ viên; 5. Cán bô ̣quản lý đô thi ̣phường - Tổ viên; 6. Trưởng thôn, trưởng khu dân cư nơi có đất thuôc̣ pham vi dư ̣án - Tổ viên; 7. Đaị diêṇ MTTQ xã, phường nơi có đất thuôc̣ phạm vi dư ̣án - Tổ viên; 8. Đaị diêṇ chủ đầu tư - Tổ viên. 101 Phụ lục 2: Thống kê các Quyết định riêng của từng dự án tại Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. * Dự án xây dựng tiểu khu nhà ở Đồi Dền - Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tiểu Khu nhà ở Đồi Dền; - Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của UBND Thị xã Sơn Tây phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng tiểu Khu nhà ở Đồi Dền, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội; - Trích đo bản đồ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Trung Sơn Trầm Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội do công ty cổ phần địa chính nhà đất PT lập tháng 12/2010, phòng Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 23/01/2011, UBND phường Trung Sơn Trầm xác nhận ngày 24/01/2011; UBND Thị xã Sơn Tây xác nhận ngày 24/2/2011; - Quyết định số 4803/QĐ-UBND, ngày 14/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng tiểu khu nhà ở Đồi Dền Thị xã Sơn Tây, Hà Nội; - Thông báo số 27/TB-UBND ngày 06/3/2012 của UBND Thị xã Sơn Tây về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án xây dựng tiểu Khu nhà ở Đồi Dền, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội; - Biên bản xác định mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 02/3/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; - Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND Thị xã Sơn Tây thành lập hội đồng và tổ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng tiểu Khu nhà ở Đồi Dền, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội; - Biên bản họp ngày 25/5/2012 của tổ công tác triển khai dự án đối các hộ dân có đất thu hồi nằm trong phạm vi GPMB thực hiện dự án xây dựng tiểu Khu nhà ở Đồi Dền, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Bên cạnh đó ngoài các văn bản pháp lý chung cho toàn dự án còn có các văn bản pháp lý đặc thù vận dụng cho từng thời điểm lập phương án BTHT&TĐC thực hiện dự án như sau: - Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND, ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012; Thang Long University Libraty 102 - Thông báo số 6323/STC-BG, ngày 29/12/2011 của Sở tài chính Hà Nội, thông báo đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012; - Quyết định số 165/QĐ-UBND, ngày 03/4/2012 của UBND Thị xã Sơn Tây về việc duyệt giá đất ở trung bình khu vực năm 2012 làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất nông nghiệp trên các phường thuộc Thị xã Sơn Tây và Quyết định số 242/QĐ-UBND, ngày 11/5/2012 của UBND Thị xã Sơn Tây quyết định điều chỉnh, bổ sung quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 03/4/2012; - Công văn số 2920/STC-QLCS, ngày 29/6/2012 của Sở tài chính Hà Nội về việc đơn giá gạo làm cơ sở hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; - Công văn số 9528/UBND-TNMT, ngày 28/11/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng đơn giá di chuyển mộ Khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố trong dịp cuối năm 2012 (âm lịch) ; - Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013; - Thông báo số 7038/STC-BG ngày 31/12/2012 của Sở Tài chính Hà Nội, thông báo đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013; - Quyết định số 420/2013/QĐ-SXD ngày 17/01/2013 của Sở Xây dựng về việc công bố giá xây dựng mới nhà ở, công trình, vật kiến trúc làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; - Công văn số 7091/STC-QLCS ngày 31/12/2012 của Sở Tài chính Hà Nội về việc đơn giá gạo làm cơ sở hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố; - Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND Thị xã Sơn Tây vê việc duyệt giá đất ở trung bình khu vực năm 2013 làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn các phường Thị xã Sơn Tây; - Quyết định số 5121/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tiểu Khu nhà ở Đồi Dền, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội. 103 Quyết định số 4487/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu tái định cư Trung Hưng - Thị xã Sơn Tây. * Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường trục phát triển thị xã Sơn Tây lý trình KM 13+ 740,6 đến KM 14+ 704 - Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh Hà Tây về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, lý trình Km 13+740,6 đến Km 14+704, tỉnh Hà Tây; - Trích đo bản đồ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Trung tâm kỹ thuật TN & MT Hà Nội lập năm 2011, phòng Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 21/11/2012, UBND phường Viên Sơn xác nhận ngày 21/11/2012; UBND Thị xã Sơn Tây xác nhận ngày 21/11/2012; - Quyết định số 628/QĐ-UBND, ngày 20/8/2010 của UBND thị xã Sơn Tây phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, lý trình Km 13+740,6 đến Km 14+704 thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội; - Văn bản số 3276/TNMT.KH ngày 20/9/2010 của Sở TNMT thành phố Hà Nội về việc thực hiện thủ tục thu hồi đất để giao đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, Hà Nội của Sở Giao thông vận tải; - Quyết định 3947/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục phát triển thị xã Sơn Tây (lý trình Km 13+740,6 đến Km 14+704) tỷ lệ 1/500 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; - Thông báo số 228/TB-UBND ngày 25/8/2010 của UBND thị xã Sơn Tây về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, lý trình Km 13+740,6 đến Km 14+704; - Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND thị xã Sơn Tây thành lập Hội đồng và Tổ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, lý trình Km 13+740,6 đến Km 14+704; - Biên bản họp ngày 04/7/2012 của tổ công tác với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục phát triển thị xã Sơn Tây; Thang Long University Libraty 104 - Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND thị xã Sơn Tây về việc phê duyệt Kế hoạch tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: đầu tư xây dựng công trình Đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, lý trình Km 13+740,6 đến Km 14+704; - Thông báo số 162/TB-HĐBT-HT&TĐC ngày 30/7/2012 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Sơn Tây về việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi GPMB để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, lý trình Km 13+740,6 đến Km 14+704; Bên cạnh đó ngoài các văn bản pháp lý chung cho toàn dự án còn có các văn bản pháp lý đặc thù vận dụng cho từng thời điểm lập phương án BTHT&TĐC thực hiện dự án như sau: - Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND, ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012; - Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Thông báo số 6323/STC-BG, ngày 29/12/2011 của Sở tài chính Hà Nội, thông báo đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012; - Quyết định số 165/QĐ-UBND, ngày 03/4/2012 của UBND Thị xã Sơn Tây về việc duyệt giá đất ở trung bình khu vực năm 2012 làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất nông nghiệp trên các phường thuộc Thị xã Sơn Tây và Quyết định số 242/QĐ-UBND, ngày 11/5/2012 của UBND Thị xã Sơn Tây quyết định điều chỉnh, bổ sung quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 03/4/2012; - Công văn số 2920/STC-QLCS, ngày 29/6/2012 của Sở tài chính Hà Nội về việc đơn giá gạo làm cơ sở hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; Công văn số 9528/UBND-TNMT, ngày 28/11/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng đơn giá di chuyển mộ Khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố trong dịp cuối năm 2012 (âm lịch) ; - Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013; 105 - Thông báo số 7038/STC-BG ngày 31/12/2012 của Sở Tài chính Hà Nội, thông báo đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013; - Quyết định số 420/2013/QĐ-SXD ngày 17/01/2013 của Sở Xây dựng về việc công bố giá xây dựng mới nhà ở, công trình, vật kiến trúc làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội ; - Công văn số 7091/STC-QLCS ngày 31/12/2012 của Sở Tài chính Hà Nội về việc đơn giá gạo làm cơ sở hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố; - Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND Thị xã Sơn Tây vê việc duyệt giá đất ở trung bình khu vực năm 2013 làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn các phường Thị xã Sơn Tây; - Văn bản số 1585/STC-QLCS ngày 05/4/2013 của Sở Tài chính Hà Nội về đơn giá gạo làm cơ sở hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; Quyết định số 4621/2012/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; - Văn bản số 3234/STC-QLCS ngày 28/6/2013 của Sở Tài chính Hà Nội về đơn giá gạo làm cơ sở hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; - Trong quá trình thưc̣ hiêṇ công tác GPMB của 02 dư ̣ án UBND thị xã Sơn Tây đa ̃ áp duṇg theo các Quyết điṇh số: 50/2011/QĐ-UBND, ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012; Quyết điṇh số 5121/QĐ – UBND ngày 08/11/2012 của UBND thành phố Hà Nôị về viêc̣ phê duyệt điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tiểu Khu nhà ở Đồi Dền, thị xã Sơn Tây; Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013; Quyết định số 165/QĐ-UBND, ngày 03/4/2012 của UBND Thị xã Sơn Tây về việc duyệt giá đất ở trung bình khu vực năm 2012 làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất nông nghiệp trên các phường thuộc Thị xã Sơn Tây và Quyết định số 242/QĐ-UBND, ngày 11/5/2012 của UBND Thị xã Sơn Tây quyết định điều chỉnh, bổ sung quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 03/4/2012, Thang Long University Libraty 106 Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND Thị xã Sơn Tây vê việc duyệt giá đất ở trung bình khu vực năm 2013 làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn các xã, phường của Thị xã Sơn Tây.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf103_383_525.pdf
Luận văn liên quan