Luận văn Định hướng phát triển vang dalat của ladofoods

Danh mục các phụ lục Mở đầu: 1- Lý do chọn đề tài 2- Mục tiêu nghiên cứu- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 3- Phạm vi nghiên cứu 4- Các phương pháp nghiên cứu: 5- Bố cục của Luận văn CHưƠNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1 1.1- Tổng quan về ngành Rượu Vang 1 1.1.1- Tính hính sản xuất ,tiêu thụ rượu vang trên thế giới: 2 1.1.2- Tính hính sản xuất ,tiêu thụ rượu vang trong nước. 4 1.2. Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược 9 1.3. Quy trình họach định chiến lược tòan diện 11 1.4- Một số công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh: 13 1.4.1- Xác định năng lực lõi và định vị doanh nghiệp 14 1.4.2-Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 14 1.4.3 -Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE): 14 1.4.4- Ma trận hính ảnh cạnh tranh: 17 1.4.5. Xây dựng các chiến lược -công cụ ma trận SWOT 18 1.4.6- Lựa chọn chiến lược- công cụ các ma trận QSPM 18 TÓM TẮT CHưƠNG I 19 CHưƠNG II- THỰC TRẠNG HỌAT ĐỘNG CỦA LADOFOODS TRONG THỜI GIAN QUA 20 2.1-Quá trình hình thành và phát triển của LADOFOODS 20 2.1.1 -Giới thiệu tổng quát về Công ty cổ phần Thực Phẩm Lâm Đồng 20 2.1.2- Cơ cấu tổ chức hiện nay 20 2.1.3 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 21 2.1.4- Các thành tìch thể hiện hiệu quả và uy tìn doanh nghiệp 23 2.2-Phân tích nội bộ tại LADOFOODS 25 2.2.1. Xác định năng lực lõi và tay nghề chuyên môn 25 2.2.2 Nguồn nhân lực 27 2.2.3. Họat động quản trị sản xuất 29 2.2.4 .Họat động quản trị chất lượng 29 2.2.5. Họat động kinh doanh , marketing 30 2.2.6 Hoạt động quản lý tài chính 31 2.2.7. Hệ thống thông tin 33 2.2.8 Văn hóa doanh nghiệp 34 2.2.9 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE 35 2.3- Phân tích các tác động của môi trường bên ngoài 36 2.3.1- Môi trường vĩ mô: 36 2.3.1.1- Yếu tố kinh tế 36 2.3.1.2- Yếu tố chình trị và luật pháp 38 2.3.1.3- Yếu tố xã hội 39 2.3.1.4 -Yếu tố tự nhiên 40 2.3.1.5- Yếu tố công nghệ và kỹ thuật 41 2.3.2- Môi trường vi mô : 41 2.3.2.1- Khách hàng : Kết quả khảo sát khách hàng 2006 41 2.3.2.2- Nhà cung ứng 44 2.3.2.3- Đối thủ cạnh tranh - Ma trận hính ảnh các đối thủ cạnh tranh 44 2.3.2.4- Sản phẩm thay thế 47 2.3.2.5- Đối thủ tiềm ẩn mới . 48 2.4.3-Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 48 TÓM TẮT CHưƠNG II 50 CHưƠNG III:ĐỊNH HưỚNG PHÁT TRIỂN VANG DALAT CỦA LADOFOODS: 3.1 –Sứ mệnh và Mục tiêu phát triển của Công ty 51 3.1.1- Xác định sứ mệnh 51 3.1.2- Xác định mục tiêu 52 3.1.2.1 . Các căn cứ để xây dựng mục tiêu 52 3.1.2.2- Mục tiêu dài hạn 53 3.1.2.3- Mục tiêu cụ thể 54 3.2- Xây dựng và lựa chọn chiến lược 54 3.2.1- Ma trận SWOT của Công ty 54 3.2-2- Lựa chọn các chiến lược thìch hợp 55 3.3- Các giải pháp để thực hiện chiến lược: 63 3.3.1-Nhóm giải pháp tăng cường họat động quản lý doanh nghiệp: 63 3.3.2-Nhóm giải pháp tăng cường đầu tư cho sản phẩm Vang Đàlạt và đa dạng hóa tập trung 64 3.3.3- Nhóm giải pháp tăng cường các họat động Marketing 66 3.3.4- Nhóm giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 73 3.4 Kiến nghị : 73 3.4.1 Đối với chình quyền địa phương. 73 3.4.2 Đối với Hội đồng quản trị LADOFOODS 73 TÓM TẮT CHưƠNG III 74 Kết luận TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf124 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2722 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Định hướng phát triển vang dalat của ladofoods, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiªn cøu Ph¸t triÓn Kinh TÕ , tr•êng §H Kinh tÕ TP.HCM( l•u hµnh néi bé). 7. Phillip Kotler vµ Fernado Trias de Bes, TiÕp thÞ ph¸ c¸ch-kü thuËt míi ®Ó t×m kiÕm nh÷ng ý t•ëng ®ét ph¸, Vũ Tiến Phóc dÞch 2006,NXB TrÎ vµ Thêi b¸o Kinh tÕ Saigßn, 8. NguyÔn H÷u Lam, §inh Th¸i Hoµng, Ph¹m xu©n Lan (1998),Qu¶n trÞ chiÕn l•îc ph¸t triÓn lîi thÕ c¹nh tranh ,NXB gi¸o dôc. 9. TS. Ph¹m Xu©n Lan (2005),TËp bµi gi·ng Qu¶n trÞ ChiÕn l•îc - ch•¬ng tr×nh dµnh cho Cao häc Kinh tÕ , tr•êng §H Kinh tÕ TP.HCM (l•u hµnh néi bé). 10. La Thóy Nhµn: §Þnh h•íng ph¸t triÓn KCX T©n thuËn ®Õn n¨m 2015, LuËn v¨n Th¹c sÜ Kinh tÕ , tr•êng §¹i häc Kinh tÕ TP HCM, 2006. 11. Ts Phan Minh Ngäc(2006) ,” Gia nhËp WTO ¶nh h•ëng nh×n tõ nhiÒu gãc ®é”, TB Kinh tÕ Sµi gßn( 35-2006 ). 12. PGS.TS TrÇn §×nh Thiªn (2006) “Gia nhËp WTO, c¬ héi vµ th¸ch thøc cho VN”, T¹p chÝ Nghiªn cøu Kinh tÕ ( sè 339- th¸ng 8-2006 13. Ts. T«n ThÊt NguyÔn Thiªm (2006), ThÞ tr•êng, chiÕn l•îc, c¬ cÊu, NXB TrÎ 88 14. T¹p chÝ §å uèng VN , sè 20( 12/2006) HiÖp héi Bia R•îu n•íc gi¶i kh¸t VN 15. Tµi liÖu cña C«ng ty CP Thùc phÈm L©m §ång: - B¸o c¸o thµnh tÝch Anh Hïng Lao ®éng , th¸ng 12-2005, - B¸o c¸o quyÕt tãan tµi chÝnh c¸c n¨m 2003,2004, 2005 và 2006. - B¸o c¸o §¹i Héi cæ ®«ng th•êng niªn, th¸ng 4-2007. - B¸o c¸o tham dù Gi¶i th•ëng ChÊt l•îng VN , n¨m 2006. - C¸c ®Ò ¸n cña phßng R&D, Kü thuËt c«ng nghÖ, n¨m 2007 16. B-TiÕng Anh The wines and Spirits Department of SOPEXA: Wines and Spirits of France, NXB Le Carroused , France, 1989. 17. Raúl of Juan Romero- The market of the wine in Vietnam, Commercial and Economic Office of the Embassy of Spain in City Ho Chi Minh, 5- 2006 . 18. C¸c trang Web liªn quan: - www.winewa.asn.au - www.roymorgan.com Wine industry outlook - www.fita.org -www.winemarketcouncil.com/research - www.jetro.go.jp - www.vneconomy.com.vn 89 PHỤ LỤC I T×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu r•îu vang trªn thÕ giíi B¶ngIA Mét sè n•íc xuất khÈu r•îu vang nhiÒu nhÊt trong n¨m 2005 N•íc Xuất KhÈu Gi¸ trÞ xuất khẩu 2005 (1000US$ ) S¶n l•îng xuất khÈu ®¬n vÞ Gi¸ b×nh qu©n (US$/chai) T¨ng vÒ gi¸ trÞ /n¨m 2001- 2005, % T¨ng vÒ sè l•îng /n¨m 2001- 2005, % T¨ng vÒ gi¸ trÞ 2004- 2005, % ChiÕm thÞ phÇn NK, % Dự báo toàn thế giới 20,139,388 0 Không cósố liệu 13 4 3 100 Pháp 6,963,045 1,410,482 Tấn 4,937 10 -5 1 34 Ý 3,691,138 1,574,662 Tấn 2,344 13 -3 4 18 Úc 2,109,960 821,206 Tấn 2,569 22 21 6 10 Tây Ban Nha 1,569,088 969,656 Tấn 1,618 13 14 -2 7 Chi Lê 919,855 0 Không có số liệu 13 11 6 4 Đức 668,382 284,335 Tấn 2,351 17 5 8 3 Mỹ 620,484 267,815 Tấn 2,317 7 2 -17 3 Nam Phi 595,563 264,031 Tấn 2,256 29 11 11 2 Bồ Đào Nha 526,218 0 Không có số liệu 10 10 2 2 New Zealand 332,391 104,268 Tấn 3,188 37 52 36 1 Argentina 308,431 226,089 Tấn 1,364 21 19 36 1 Cộng hòa Moldova 278,142 321,393 Tấn 865 17 11 12 1 Anh 235,609 38,256 Tấn 6,159 8 7 8 1 Singapore 166,965 40,957 Tấn 4,077 33 113 10 0 Bỉ 112,442 10,745 Tấn 10,465 9 18 0 Áo 102,810 69,770 Tấn 1,474 25 4 -1 0 Đan Mạch 93,281 43,626 Tấn 2,138 17 4 0 Bun gary 93,184 114,513 Tấn 814 12 9 16 0 Hà lan 81,773 20,788 Tấn 3,934 20 -2 0 Georgia 81,329 64,994 Tấn 1,251 25 30 67 0 Hy Lap 72,131 34,229 Tấn 2,107 12 -16 -9 0 Hungary 68,934 49,335 Tấn 1,397 5 -10 -13 0 …… Tấn Viet Nam 67 23 Tấn 2,913 17 32 139 0 Haiti 65 25 Tấn 2,600 0 Seychelles 64 7 Tấn 9,143 78 0 Cuba 61 32 Tấn 1,906 36 0 ( nguồn: International Trade Center tổng hợp từ số liệu của các nước XK báo cáo cho Comtrade, 2006) B¶ngIB Mét sè n•íc nhËp khÈu r•îu vang nhiÒu nhÊt trong n¨m 90 2005 N•íc NhËp KhÈu Gi¸ trÞ Nhập khẩu (1000US$ ) S¶n l•îng nhËp khÈu ®¬n vÞ Gi¸ b×nh qu©n (US$/chai) T¨ng vÒ gi¸ trÞ /n¨m 2001- 2005, % T¨ng vÒ sè l•îng /n¨m 2001-2005, % T¨ng vÒ gi¸ trÞ 2004-2005, % ChiÕm thÞ phÇn NK, % Tßan thÕ giíi 20,758,235 8,232,513 TÊn 2,521 13 8 4 100 Anh 4,260,291 1,388,293 TÊn 3,069 14 6 0 20 Mü 3,944,572 1,526,830 TÊn 2,584 14 28 10 19 §øc 2,198,821 1,263,929 TÊn 1,740 8 2 -9 10 Canada 1,042,250 280,873 TÊn 3,711 17 4 15 5 NhËt 1,031,884 164,000 TÊn 6,292 8 -1 -3 4 BØ 1,022,792 113,991 TÊn 8,973 13 3 4 Hµ Lan 801,776 297,203 TÊn 2,698 11 -3 -3 3 Switzland 762,954 181,276 TÊn 4,209 7 -1 -4 3 Ph¸p 599,253 471,516 TÊn 1,271 10 0 -1 2 CHLB Nga 577,093 777,333 TÊn 742 21 21 30 2 §an M¹ch 549,249 247,883 TÊn 2,216 11 4 2 Thôy ®iÓn 428,772 131,115 TÊn 3,270 12 3 7 2 Y 339,307 184,224 TÊn 1,842 21 24 7 1 Ireland 300,153 116,729 TÊn 2,571 18 6 1 Singapore 295,913 103,685 TÊn 2,854 29 92 41 1 Áo 181,046 68,060 TÊn 2,660 12 0 -2 0 Úc 165,844 61,724 TÊn 2,687 34 43 26 0 Phần lan 164,697 55,620 TÊn 2,961 18 6 10 0 Na Uy 142,030 48,154 TÊn 2,949 19 8 11 0 Tây Ban Nha 129,997 30,177 TÊn 4,308 25 12 25 0 Hà Lan 110,666 38,401 TÊn 2,882 25 -9 13 0 New Zealand 108,116 52,429 TÊn 2,062 16 9 5 0 ….. Qatar 14,430 9,406 TÊn 1,534 697 594 911 0 Viet Nam 14,285 5,460 TÊn 2,616 27 23 43 0 Lithuania 13,400 8,008 TÊn 1,673 8 -12 -5 0 ….. (nguồn: International Trade Center tổng hợp từ số liệu của các nước NK báo cáo cho Comtrade, 2005) PHỤ LỤC II: 91 CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC 1. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (EFE) Dạng của Ma trận và cách trính bày nhƣ sau: Các yếu tố bên ngoài chủ yếu Mức quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Liệt kê các yếu tố bên ngoài Tổng cộng 1,00 - Liệt kê các cơ hội và nguy cơ chủ yếu từ môi trƣờng bên ngoài có tác động đáng kể đến họat động của doanh nghiệp . - Ph©n lo¹i tÇm quan träng cho mçi yÕu tè tõ 0.0 (kh«ng quan träng ) ®Õn 1.0 (rÊt quan träng), tæng sè møc ph©n lo¹i ph¶i b»ng 1.0. - Ph©n lo¹i tõ 1 ®Õn 4 cho mçi yÕu tè, thÓ hiÖn møc ®é ph¶n øng hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp ®èi víi yÕu tè ®ã, trong ®ã 4 lµ doanh nghiÖp ®ang ph¶n øng rÊt tèt, 3 lµ ph¶n øng trªn trung b×nh, 2 lµ ph¶n øng trung b×nh vµ 1 lµ ph¶n øng Ýt ®èi víi c¸c c¬ héi hoÆc c¸c mèi ®e däa do m«i tr•êng bªn ngoµi mang ®Õn. - X¸c ®Þnh ®iÓm quan träng sau khi nh©n møc ph©n lo¹i víi møc quan träng. - Céng tæng sè ®iÓm quan träng. Møc cao nhÊt lµ 4 ®iÓm t•¬ng ®•¬ng víi viÖc doanh nghiÖp ®ang ph¶n øng rÊt tèt víi c¸c mèi ®e däa vµ c¸c c¬ héi do m«i tr•êng mang l¹i; ng•îc l¹i, khi tæng sè ®iÓm quan träng lµ 1 ®iÓm lµ ph¶n øng cña doanh nghiÖp kh«ng tèt, c¸c chiÕn l•îc ®ang thùc hiÖn kh«ng gióp doanh nghiÖp n¾m ®•îc c¸c c¬ héi vµ tr¸nh ®•îc c¸c nguy c¬ bªn ngoµi. Tổng số điểm quan trọng trung bình là 2,5. 2. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG ( IFE ) Các yếu tố bên trong chủ yếu Mức quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Liệt kê các yếu tố bên ngoài Tổng cộng Cách tình điểm tƣơng đƣơng nhƣ Ma trận EFE, số điểm quan trọng tổng cộng có thể đƣợc phân loại từ thấp nhất là 1.0 cho đến cao nhất là 4.0 và số điểm 92 trung bính là 2.5. Số điểm quan trọng tổng cộng thấp hơn 2.5 cho thấy công ty yếu về nội bộ và số điểm cao hơn 2.5 cho thấy công ty mạnh về nội bộ. 3 . MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Các yếu tố thành công Mức độ quan trọng Tổ chức 1 Tổ chức 2 Tổ chức 3 Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng ….. Tổng cộng 1,00 --- --- --- Các hạng phân loại cho thấy cách thức mà theo đó các chiến lƣợc của công ty ứng phó đối với mỗi nhân tố. Phân loại theo từng mức: 4 – tốt nhất ; 3 - trên mức trung bình; 2 - trung bình và 1- kém. Nhân mức độ quan trọng của các yếu tố với hạng phân loại của tổ chức đối với từng yếu tố ta sẽ có điểm quan trọng của tổ chức đối với từng yếu tố. Tổng số điểm quan trọng trong tổ chức cao hơn tổ chức khác chứng tỏ tổ chức đó là đối thủ cạnh tranh mạnh hơn. 4. MA TRẬN QSPM Các yếu tố quan trọng CÁC CHIẾN LƢỢC CÓ THỂ CHỌN LỰA Cơ sở của số điểm hấp dẫn Phân loại Chiến lƣợc thứ nhất Chiến lƣợc thứ hai Chiến lƣợc thứ ba AS TAS AS TAS AS TAS Các yếu tố bên trong (…) Các yếu tố bên ngoài( …) Cộng tổng số điểm hấp dẫn ----- ----- ---- AS: Số điểm hấp dẫn. TAS: Tổng số điểm hấp dẫn Các yếu tố bên trong: 1=yếu nhất, 2=ìt yếu, 3= ìt mạnh, 4 = mạnh nhất Các yếu tố bên ngoài: 1= hành động phản ứng của công ty còn yếu 2= hành động phản ứng của công ty trung bình 3= hành động phản ứng của công ty trên mức trung bính 4= hành động phản ứng của công ty rất tốt Lƣu ý rằng chỉ có những chiến lƣợc trong một nhóm nhất định mới đƣợc đánh giá với nhau trong cùng một Ma trận QSPM. Số điểm hấp dẫn (AS) là giá trị bằng số biểu thị tình hấp dẫn tƣơng đối mỗi chiến lƣợc trong nhóm các chiến lƣợc 93 có thể thay thế nào đó. AS đƣợc phân từ 1=không hấp dẫn, 2= ìt hấp dẫn, 3= khá hấp dẫn, 4=rất hấp dẫn. Tổng số điểm hấp dẫn (TAS) có đƣợc bằng cách nhân số điểm phân loại với số điểm hấp dẫn trong mỗi hàng. Cộng tổng số điểm hấp dẫn biểu thị chiến lƣợc nào là hấp dẫn nhất trong mỗi nhóm chiến lƣợc . 5. Ma trËn BCG Ma trËn BCG (cßn gäi lµ ma trËn Boston) nh»m gióp cho c¸c C«ng ty lín ®¸nh gi¸ ®•îc c¸c ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn l•îc (SBU: Strategic Business Units) ®Ó sau ®ã ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ viÖc ®Çu t• ®óng h•íng. Ma trËn nµy cã h×nh vu«ng vµ chia lµ 4 «, mçi SBU ®•îc thÓ hiÖn b»ng mét vßng trßn, to hay nhá tïy thuéc vµo doanh thu cña SBU ®ã, täa ®é cña mæi SBU ®•îc x¸c ®Þnh b»ng SuÊt t¨ng tr•ëng cña thÞ tr•êng (%) vµ thÞ tr•êng t•¬ng ®èi cña SBU (%)®ã so víi ®èi thñ c¹nh tranh kÕ nã. ThÓ hiÖn cô thÓ nh• h×nh sau: ThÞ phÇn t•¬ng ®èi cña s¶n phÈm(%) cao Tèc ®é t¨ng tr•ëng cña thÞ tr•êng (%) ThÊp C F ? D E Bß s÷a Con chã A B C¸c SBU ë trong « c©u hái ®ang ë trong ngµnh cã kh¶ n¨ng t¨ng tr•ëng cao, nh•ng ®Ó t¨ng ®•îc thÞ phÇn th× ph¶i ®•îc ®Çu t•, bëi v× thÞ tr•ëng cã suÊt t¨ng tr•ëng cao lu«n cã sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t, nÕu kh«ng ®Çu t• th× kh«ng thÓ c¹nh tranh vµ tån t¹i ®•îc; nÕu ®•îc đầu tƣ th× SBU nµy sÏ có thÓ chuyÓn vÞ trÝ sang « Ngéi sao vµ theo thêi gian, khi suÊt t¨ng tr•ëng cña thÞ tr•êng ®i vµo æn ®Þnh vµ gi¶m 94 dÇn th× SBU ë « Ng«i sao sÏ chuyÑn xuèng « „Bß s†a‟ hay „Bß ®Î ra tiÓn‟ cho c«ng ty./- Phô lôc III KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña LADOFOODS 1-KẾT QUẢ TIÊU THỤ RƢỢU CÁC LOẠI CỦA LADOFOODS (2001 - 2006) Sản lƣợng tiêu thụ và mức tăng trƣởng Năm Vang Đàlạt Rƣợu Chát Rƣợu pha chế Tổng SLTT (lít) TT(%) SLTT (lít) TT(%) SLTT (lít) TT(%) SLTT (lít) TT(%) 2001 183,105 174,944 28,320 386,369 2002 362,751 98.1% 208,852 19.4% 34,466 21.7% 606,069 56.9% 2003 628,187 73.2% 291,231 39.4% 31,206 -9.5% 950,625 56.9% 2004 826,600 31.6% 260,973 - 10.4% 19,286 - 38.2% 1,106,860 16.4% 2005 1,029,831 24.6% 328,776 26.0% 25,752 33.5% 1,384,359 25.1% 2006 1,181,218 14.7% 344,609 4.8% 19,675 - 23.6% 1,545,502 11.6% BQ/năm (01 - 06) 45.2% 14.5% -7.0% 32.0% BQ/năm (04-06) 23.0% 6.0% - 14.0% 18.0% ( nguồn : R&D , Công ty CP Thực Phẩm Lâm Đồng , tháng 3-2007) 95 TIEÂU THUÏ RÖÔÏU MUØI - CAO ÑOÄ (2001 - 2006) 2832 0 3446 6 3120 6 19286. 5 2575 2 1967 5 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 1 2 3 4 5 6 Naêm saûn löôïng (lít) SẢN LƢỢNG TOÅNG SAÛN LÖÔÏNG TIEÂU THUÏ TÖØ 2001 - 2006 386,369 606,069 950,625 1,106,860 1,384,359 1,545,502 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 1 2 3 4 5 6 Naêm Saûn löôïng 96 Mức tăng trƣởng bính quân chung cho tất cả các loại rƣợu là 32%, trong giai đoạn 2001 – 2006, trong đó vang tăng trƣởng bính quân 45,2%, chát 14,5%, rƣợu mùi có mức tăng trƣởng âm (-7%).Nếu chia làm 2 giai đoạn khác nhau : trong giai đoạn 2001 – 2003, mức tăng trƣởng chung cho các loại rƣợu đạt khá cao, bính quân 57% /năm, nhƣng trong giai đoạn 2004 – 2006, đạt ở mức thấp hơn (17,45% / năm). ( Rƣợu chát có mức tăng trƣởng chậm lại trong 3 năm gần đây, đạt mức 6% giai đoạn 2004 – 2006 so với cả giai đoạn 2001 – 2006 là 14,5% chứng tỏ sản phẩm này đang ở mức bảo hòa ) 62,403 362,751 628,187 826,600 1,029,831 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1999 2001 1,181,218 183,105 14,970 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 naêm Saûn löôïng (lít) TIEÂU THUÏ VANG DALAT TÖØ 200 - 2 06 năm Sản lượng 97 CAÙC SAÛN PHAÅM Vang Đàlạt® CUÛA LADOFOODS 98 2- C¬ CÊu vµ chñng lo¹i Vang §µ L¹t Saûn phaåm Saûn löôïng (lít) 2003 2004 2005 2006 Tyû troïng Vò trí Tiêu thụ Vang ñoû (Red wine) 474,882 591,633 679,261 736,518 47.5% 1 Vang traéng (White wine) 77,330 87,795 127,595 132,651 8.6% 4 Vang Export 38,945 81,057 128,413 147,439 9.5% 3 Vang Superior 0 22,028 66,020 68,196 4.4% 5 Loại Gaillac 0 0 683 4,336 0.3% 11 Loại Strong Wine 0 0 8,339 48,425 3.1% 6 Loaị Premium 0 0 0 3,747 0.2% 12 Vang Dankia 7,510 4,874 9,591 16,339 1.1% 8 Vang Daâu taây 9,655 5,448 1,276 2,805 0.2% 14 Vang ngoït (demie-sec) 2,100 4,999 4,673 16,108 1.0% 9 Champagne 3,938 28,766 3,979 4,655 0.3% 10 Wine cooler AVIVA 0 5,188 3,779 3,736 0.2% 13 Rƣợu Chaùt 291,231 260,973 328,776 344,610 22.2% 2 Rƣợu Muøi 31,206 19,287 25,752 19,675 1.3% 7 99 PHUÏ LUÏC IV KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ MÔI TRƢỜNG BÊN NGOÀI DN 1-DANH SAÙCH CAÙC THAØNH VIEÂN ÑAÙNH GIAÙ STT HOÏ VAØ TEÂN CHÖÙC VUÏ TRONG HÑQT CHÖÙC VUÏ ÑIEÀU HAØNH 1 OÂ.Nguyeãn Vaên Vieät CHUÛ TÒCH HÑQT Giaùm ñoác 2 OÂ.Phaïm Vaên Anh PHOÙ CHUÛ TÒCH HÑQT, Phoù Giaùm ñoác 3 Baø Doaõn Thò Thu Höông Thaønh vieân HÑQT Phoù Giaùm ñoác 4 Baø Nguyeãn Thò Thanh Thaønh vieân HÑQT TP Kinh Doanh 5 OÂ.Tröông Ñöùc Bính Thaønh vieân HÑQT Chuû tòch CÑ 6 Baø Leâ Thò Thuùy Haèng Thaønh vieân HÑQT QÑ Nhaø maùy röôïu 7 OÂ.Nguyeãn Ngoïc Thuaän Thaønh vieân HÑQT P Quaûn ñoác Nhaø maùy ñieàu 8 Baø Buøi Thò Boå Ban Kieåm soùat Phoù T P.Toång Hôïp 9 Baø Doaõn Thò Myõ Dung Tröôûng Phoøng .Kyõ thuaät coâng ngheä 10 OÂ.Nguyeãn Hoàng Ñöùc P. Tröôûng Phoøng Kyõ thuaät coângngheä 11 OÂ.Vuõ Ñình Haûi Döông P, Tröôûng Phoøng .quaûn lyù chaát löôïng 12 Baø Phan Thò Cuùc Höông Tröôûng Phoøng.Keá Toaùn 13 OÂ.Leâ Duõng PT Boä Phaän R&D 14 OÂ.Tröông Cao Sôn NV Boä Phaän R&D 15 OÂ.Ñoã Duy Ñaït Vaên phoøng ñaïi dieän taïi Haø Noäi 16 OÂ.Traàn Thanh Hoaøng Vaên phoøng ñaïi dieän taïi TPHCM 17 OÂ.Phaïm Nguyeãn Nam Phi P.Kinh Doanh 18 Baø Nguyeãn Thò Kim Anh Ngöôøi khaûo saùt 100 B¶ng 1 ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ B ÊN TRONG DOANH NGHIỆP( IFE) ( Xin ý kiÕn c¸c chuyªn gia vµ c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ) TT Các yếu tố bên trong Mức độ quan trọng Ph ân loại Số điểm quan trọng Ghi chu 1 Chó träng ®µo t¹o ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé nghiÖp vô vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. 0.08 2 C«ng ty cã quy tr×nh s¶n xuÊt r•îu vang tiªn tiÕn, æn ®Þnh . 0.09 3 Qu¶n lý chÊt l•îng ®ång bé vµ tßan diÖn theo ISO 1901: 2000. 0.08 4 §· x©y dùng vµ ph¸t triÓn th•¬ng hiÖu Vang §µ L¹t 0.12 5 Cã ®Þnh h•íng ®óng vÒ ph©n khóc thÞ tr•êng, gi¸ c¶ vµ chiÕn l•îc b¸n hµng ®èi víi s¶n phÈm Vang §µ L¹t 0.07 6 Cã hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm réng kh¾p n•íc. 0.05 7 C«ng ty ®· t¹o ®•îc bÇu t©m lý tÝch cùc ®ßan kÕt, h•íng vµo hiÖu qu¶ c«ng viÖc. 0.05 8 T×nh h×nh tµi chÝnh v÷ng m¹nh; ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. 0.09 9 C«ng ty ch•a x©y dùng ®•îc mét tÇm nh×n chiÕn l•îc vµ môc tiªu ph¸t triÓn l©u dµi 0.09 10 Ch•a cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cao ®¸p øng yªu cÇu . 0.07 11 C«ng t¸c marketing ch•a m¹nh, ch•a x©y dùng ®•îc mét chiÕn l•îc Marketing tæng thÓ 0.06 12 ChÝnh s¸ch b¸n hµng ch•a kÝch thÝch ®•îc c¸c nhµ ph©n phèi 0.04 13 Nguån vèn së h÷u chñ Ýt, chÞu chi phÝ tµi chÝnh cao. 0.06 14 Kh¶ n¨ng ph©n tÝch tµi chÝnh trong kinh doanh ch•a cao 0.05 Tæng céng 1.00 H•íng dÉn: §¸nh gi¸ ë cét “Ph©n lo¹i” tõ 1 ®Õn 4 . Trong ®ã 4: C«ng ty chó träng vµ ph¶n øng tèt vÒ viÖc nµy, 3 : C«ng ty cã chó träng nh•ng ch•a ph¶n øng m¹nh; 2 : C«ng ty cã ph¶n øng trung b×nh vÒ mÆt nµy 1 : C«ng ty cã ph¶n øng yÕu hoÆc ch•a chó ý ®Õn yÕu tè nµy. 101 Xin ch©n thµnh c¸m ¬n ! B¶ng 2: ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOAI DOANH NGHIỆP( EFE) ( Xin ý kiÕn c¸c chuyªn gia vµ c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ) STT Các yếu tố bên ngoài Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng 1 Kinh tÕ VN t¨ng tr•ëng cao vµ æn ®Þnh. 0,09 2 VN ®· gia nhËp WTO, xuÊt nhËp khÈu vµ thu hót ®Çu t• thuËn lîi h¬n 0,08 3 M«i tr•êng chÝnh trÞ æn ®Þnh. HÖ thèng ph¸p luËt vµ hµnh chÝnh ®ang ®•îc c¶i c¸ch phï hîp víi quèc tÕ . 0,07 4 Tr×nh ®é d©n trÝ ®· ®•îc c¶i thiÖn, thÞ hiÕu vµ thãi quen cña kh¸ch hµng thay ®æi; 0,09 5 §iÒu kiÖn khÝ hËu tù nhiªn cña Dal¹t phï hîp ®Ó s¶n xuÊt r•îu vang, t¹o nªn lîi thÕ c¹nh tranh cho s¶n phÈm. 0,11 6 Vang §µl¹t ®•îc kh¸ch hµng môc tiªu ®¸nh gi¸ cao vµ tin dïng. 0,12 7 C¸c tËp ®oµn b¸n lÎ cã kinh nghiÖm ®Çu t• vµo ViÖt Nam sÏ gióp cho viÖc cho ph©n phèi s¶n phÈm thuËn lîi. 0,07 8 HÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam cßn bÊt cËp, chång chÐo ,vi ph¹m quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp cßn phæ biÕn. 0,06 9 Nguy c¬ c¹nh tranh trªn thÞ tr•êng gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh vµ míi vµo ngµnh ngµy cµng t¨ng. 0,07 10 R•îu vang nhËp khÈu vµ c¸c s¶n phÈm thay thÕ ngµy cµng nhiÒu vµ ®a d¹ng, ng•êi tiªu dïng cã nhiÒu c¬ héi chän lùa. 0,09 11 PhÇn lín ng•êi ViÖt Nam ch•a cã thãi quen tiªu dïng r•îu vang. 0,08 12 ChÊt l•îng vïng nguyªn liÖu ch•a cao, cÇn ®Çu t• nhiÒu thêi gian vµ kinh phÝ. 0,07 Tæng sè ®iÓm 1,00 H•íng dÉn: §¸nh gi¸ ë cét “Ph©n lo¹i” tõ 1 ®Õn 4 . Trong ®ã 4: C«ng ty chó träng vµ ph¶n øng tèt vÒ viÖc nµy, 3 : C«ng ty cã chó träng nh•ng ch•a ph¶n øng m¹nh; 2 : C«ng ty cã ph¶n øng trung b×nh vÒ mÆt nµy 1 : C«ng ty cã ph¶n øng yÕu hoÆc ch•a chó ý ®Õn yÕu tè nµy. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n ! 102 2-TOÅNG HÔÏP SOÁ ÑIEÅM ÑAÙNH GIAÙ ÑIEÅM ÑAÙNH GIAÙ CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN NGOAØI (EFE) YEÁU TOÁ ÑAÙNH GIAÙ Mà SỐ THAØNH VIEÂN ÑAÙNH GIAÙ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EFE1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 EFE2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 4 3 EFE3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 EFE4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 EFE5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 EFE6 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 EFE7 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 EFE8 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 EFE9 3 1 2 3 3 2 2 4 3 2 2 2 EFE10 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 EFE11 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 EFE12 3 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 ÑIEÅM ÑAÙNH GIAÙ CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN TRONG (IFE) YEÁU TOÁ ÑAÙNH GIAÙ Mà SỐ THAØNH VIEÂN ÑAÙNH GIAÙ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IFE 1 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 IFE2 4 4 2 3 2 4 2 3 3 2 3 4 IFE3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 IFE 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 IFE4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 IFE5 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 IFE6 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 IFE7 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 IFE8 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 IFE9 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 IFE10 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 IFE11 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 IFE12 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 IFE 14 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 103 3-KEÁT QUAÛ XÖÛ LYÙ SOÁ ÑIEÅM ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HÑQT COÂNG TY Maõ Yeáu toá Soá phieáu Trung bình Sai soá chuaån Ñoä leäch chuaån Phöông sai IFE1 12 2.75 0.18 0.62 0.386 IFE2 12 3 0.25 0.85 0.727 IFE3 12 3.25 0.13 0.45 0.205 IFE4 12 3.42 0.15 0.51 0.265 IFE5 12 2.75 0.22 0.75 0.568 IFE6 12 2.5 0.19 0.67 0.455 IFE7 12 2.67 0.19 0.65 0.424 IFE8 12 3.08 0.15 0.51 0.265 IFE9 12 1.75 0.18 0.62 0.386 IFE10 12 1.92 0.19 0.67 0.447 IFE11 12 1.75 0.18 0.62 0.386 IFE12 12 2.33 0.14 0.49 0.242 IFE13 12 2.33 0.14 0.49 0.242 IFE14 12 1.75 0.18 0.62 0.386 EFE1 12 2.67 0.14 0.49 0.242 EFE2 12 2.5 0.23 0.8 0.636 EFE3 12 2.58 0.19 0.67 0.447 EFE4 12 2.58 0.19 0.67 0.447 EFE5 12 3.58 0.19 0.67 0.447 EFE6 12 3.42 0.15 0.51 0.265 EFE7 12 2.25 0.18 0.62 0.386 EFE8 12 2.17 0.17 0.58 0.333 EFE9 12 2.42 0.23 0.79 0.629 EFE10 12 2.42 0.19 0.67 0.447 EFE11 12 2.5 0.19 0.67 0.455 EFE12 12 2.33 0.26 0.89 0.788 Ghi chuù: do keát quaû cho ñieåm (phaân loaïi) cuûa moät soá thaønh vieân khoâng taäp trung (do vò trí coâng taùc khoâng coù ñieàu kieän naém baét toaøn dieän caùc maët cuûa Coâng ty) nên keát quaû ñöôïc xöû lyù treân 12 yù kieán cuûa caùc Thaønh vieân HÑQT vaø caùn boä quaûn lyù Doanh nghieäp. Điểm trung bính phân loại có đƣợc từ việc lấy ý kiến phân loại tại Công ty đƣợc đƣa vào các ma trận IFE,EFE, và các ma trận lựa chọn chiến lƣợc QSPM để tính tóan./- 104 PHỤ LỤC V KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG NĂM 2006 I-B¶NG C¢U HáI CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU TRA KHAÙCH HAØNG Vang Ñaølaït (Ñoái töôïng: Ngöôøi Tieâu Duøng) Tröôùc tieân, Coâng Ty Coå Phaàn Thöïc Phaåm Laâm Ñoàng xin ñöôïc baøy toû lôøi caûm ôn vaø göûi lôøi chaøo traân troïng ñeán Quùy vò laø nhöõng ngöôøi tieâu duøng ñaõ quan taâm ñeán caùc saûn phaåm röôïu Vang Ñaølaït. Vôùi phöông chaâm”Khoâng ngöøng caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï nhaèm ñaùp öùng nhu caàu, mong muoán ngöôøi tieâu duøng moät caùch toát nhaát” coâng ty chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán goùp yù quùy baùu, chaân tình töø Quùy vò. BAÛNG KHAÛO SAÙT 1. Quyù vò ñaõ ñöôïc nghe noùi hoaëc bieát ñeán thöông hieäu “Vang Ñaølaït”û ôû trong nhöõng tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây? (coù theå choïn nhieàu traû lôøi) 1.1 Thoâng tin, quaûng caùo treân truyeàn hình  1.2 Thoâng tin, quaûng caùo treân baùo chí  1.3 Tham quan hoäi chôï, leã hoäi  1.4 Heä thoáng cöûa haøng, ñaïi lyù Vang Ñaølaït  1.5 Ñi mua saém taïi caùc sieâu thò, caùc shop  1.6 Thoâng qua truyeàn mieäng  1.7 Tham döï caùc böõa tieäc taïi quaùn aên, nhaø haøng  1.8 Caùc hoaït ñoäng quaûng baù khaùc cuûa coâng ty  2 Neáu quyù vò ñaõ töøng söû duïng röôïu Vang Ñaølaït, xin cho bieát möùc ñoä thöôøng xuyeân söû duïng: ( chæ choïn moät traû lôøi) 2.1 Haøng ngaøy  2.2 Thöôøng xuyeân (vaøi laàn/tuaàn)  105 2.3 Thænh thoaûng (vaøi laàn/thaùng)  2.4 Ít khi ( vaøi laàn/naêm)  Vaø thöôøng söû duïng röôïu Vang Ñaølaït trong nhöõng dòp naøo sau ñaây: (coù theå choïn nhieàu traû lôøi ) 2.a Böõa aên gia ñình  2.b Leã teát  2.c Lieân hoan,hoäi nghò  2.d Duøng ñeå laøm quaø bieáu taëng  2.e Ñeå tieáp khaùch, chieâu ñaõi baïn beø  2.f Tröôøng hôïp khaùc  3. Quyù vò thöôøng uoáng Vang Ñaølaït ôû ñaâu? ( coù theå choï nhieàu traû lôøi ) 3.1 ÔÛ nhaø ( gia ñình hoaëc baïn beø )  3.2 ÔÛ nôi laøm vieäc (dòp lieân hoan, hoäi nghi)  3.3 ÔÛ quaùn aên, nhaø haøng  3.4 Quaùn karaoke, bar caøpheâ  4. Cho bieát lyù do ñeå Quyù vò quyeát ñònh mua saûn phaåm Vang Ñaølaït? ( coù theå choïn nhieàu traû lôøi ) 4.1 Saûn phaåm coù chaát löôïng cao  4.2 Maãu maõ aán töôïng baét maét  4.3 Gía caû caïnh tranh  4.4 Deã tieáp caän, deã mua  4.5 Thöông hieäu noåi tieáng  4.6 Quaûng caùo, tieáp thò  4.7 Lyù do khaùc xin ghi roõ:……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ………………………… 5.Vôùi chuûng loïai caùc saûn phaåm röôïu Vang Ñaølaïtnhö hieän nay, Quyù vò cho laø : (Quyù vò choïn moät trong hai caâu:hoaëc caâu a hoaëc caâu b) 5.1a Ña daïng veà maãu maõ, bao bì:  5.1b Chöa ña daïng veà maãu maõ, bao bì:  5.2a Ña daïng veà chuûng loïai  5.2b Chöa ña daïng veà chuûng loïai  106 5.3a Theå hieän ñöôïc tính môùi laï  5.3b Chöa theå hieän ñöôïc tính môùi laï  5.4a Theå hieän baûn saéc, phong caùch rieâng  5.4b Chöa theå hieän baûn saéc, phong caùch rieâng  6. Quyù vò haõy cho bieát möùc ñoä thoaû maõn cuûa mình veà chaát löôïng röôïu Vang Ñaølaït(Khoanh troøn vaøo ñieåm choïn, vôùi caùc möùc ñoä sau: möùc ñoä 1: hoaøn toaøn khoâng haøi loøng, möùc ñoä 2: chöa haøi loøng, möùc ñoä 3: chaáp nhaän ñöôïc, möùc ñoä 4: haøi loøng, möùc ñoä 5: raát haøi loøng ) 1 2 3 4 5 Taàm quan troïng taêng daàn Vaø ñaùnh giaù veà tính oån ñònh cuûa chaát löôïng röôïu Vang Ñaølaït(chæ choïn moät traû lôøi) 6.1 OÅn ñònh  6.2 Chöa oån ñònh  7. Khi nghó tôùi hoaëc ñöôïc nhaéc ñeán thöông hieäu Vang Ñaølaït, Quyù vò thöôøng lieân töôûng ñeán nhöõng ñieàu gì sau ñaây? ( coù theå choïn nhieàu traû lôøi ) 7.1 Thöông hieäu röôïu Vang Vieät Nam noåi tieáng.  7.2 Saûn phaåm chaát löôïng cao.  7.3 Maãu maõ aán töôïng.  7.4 Loaïi röôïu vang maø toâi haõnh dieän khi uoáng.  7.5 Daønh cho ngöôøi thaønh ñaït.  7.6 Xem nhö moät loaïi ñaëc saûn cuûa thaønh phoá du lòch noåi tieáng veà khí haäu, rau quaû vaø hoa - thaønh phoá Ñaø Laït.  7.7 Daønh cho ngöôøi bieát ñeà cao vaø gìn giöõ söùc khoeû.  107 7.8 Laø loaïi röôïu vang thay theá cho vang nhaäp khaåu vôùi chaát löôïng töông ñöông giaù caû caïnh tranh.  7.9 Nhaõn hieäu theå hieän baûn saéc vaø phong caùch rieâng. 7.10 Nhöõng lieân töôûng khaùc xin ghi roõ. …………………………………………………………………………………… …………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………… 8.Xin cho bieát nhöõng saûn phaåm coù teân nhaõn hieäu döôùi ñaây,saûn phaåm naøo laø saûn phaåm Vang Ñaølaït chính hieäu cuûa nhaø saûn xuaát – C.Ty CP Thöïc Phaåm Laâm Ñoàng (coù theå choïn nhieàu traû lôøi) 8.1 Vang Ñaølaït  8.2 BecoDalat  8.3 LafaroDalat  8.4 SparrowDalat  8.5 Vang Langbiang  8.6 Vang Ñoû Vónh Tieán Ñaølaït  8.7 Vang Mimosa Ñaølaït  @Nhöõng thoâng tin caù nhaân Nam:  Nöõ:  Ñoä tuoåi: Döôùi 25 tuoåi  Töø 25 – 45 tuoåi  Treân 45 tuoåi  Thoâng tin theâm (coù theå khoâng ñieàn neáu khoâng muoán) Hoï vaø teân:......................................................... Ngheà nghieäp:...................................... Ñòachæ:.................................................................................................................. ........... Xin chaân thaønh caûm ôn nhöõng yù kieán quùy baùu cuûa Quyù vò ! 108 109 II- KÕt qu¶ xö lý sè liÖu trªn SPSS 12.0: 1-ngheà nghieäp Frequency Percent Valid Percent Cumulativ e Percent Valid hoïc sinh sinh vieân 253 20.2 21.7 21.7 CBCNVC 427 34.0 36.6 58.3 kinh doanh caù theå 136 10.8 11.7 69.9 nghæ höu hoaëc khoâng laøm vieäc 204 16.3 17.5 87.4 ngheà khaùc 147 11.7 12.6 100.0 Total 1167 93.0 100.0 Missing System 88 7.0 Total 1255 100.0 2-giôùi tính Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nam 745 59.4 60.3 60.3 nöõ 491 39.1 39.7 100.0 Total 1236 98.5 100.0 Missing System 19 1.5 Total 1255 100.0 3- ñoä tuoåi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid döôùi 25 tuoåi 404 32.2 34.3 34.3 töø 25 ñeán 45 tuoåi 596 47.5 50.6 85.0 treân 45 tuoåi 177 14.1 15.0 100.0 Total 1177 93.8 100.0 Missing System 78 6.2 Total 1255 100.0 TỔNG HỢP giôùi tính Group Total nam nöõ Soá quan saùt % Nghề nghiệp Soá quan saùt % Soá quan saùt % hoïc sinh sinh vieân 121 17.3% 132 28.3% 253 21.7% CBCNVC 285 40.7% 142 30.5% 427 36.6% kinh doanh caù theå 90 12.9% 45 9.7% 135 11.6% nghæ höu hoaëc khoâng laøm vieäc 116 16.6% 88 18.9% 204 17.5% ngheà khaùc 88 12.6% 59 12.7% 147 12.6% Group Total 700 100.0% 466 100.0% 1166 100.0% TỔNG HỢP ngheà nghieäp Group Total hoïc sinh sinh vieân CBCNVC kinh doanh caù theå nghæ höu hoaëc khoâng laøm ngheà khaùc Soá quan % 110 vieäc saùt ñoä tuoåi Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % döôùi 25 tuoåi 224 89.6% 73 17.8% 15 11.5% 44 23.5% 26 19.3% 382 34.3 % töø 25 ñeán 45 tuoåi 26 10.4% 273 66.4% 89 68.5% 97 51.9% 87 64.4% 572 51.4 % treân 45 tuoåi 65 15.8% 26 20.0% 46 24.6% 22 16.3% 159 14.3 % Group Total 250 100.0 % 411 100.0 % 130 100.0 % 187 100.0 % 135 100.0 % 1113 100. 0% 4-DÒP NHAÄN BIEÁT VANG ÑAØLAÏT DÒP NHAÄN BIEÁT VANG ÑAØLAÏT Soá quan saùt % quaûng caùo treân truyeàn hình 271 22.0% thoâng tin,quaûng caùo treân baùo chí 231 18.7% tham quan hoäi chôï,leã hoäi 779 63.2% heä thoáng cöûa haøng,ñaïi lyù vang Ñaølaït 427 34.6% ñi mua saém taïi sieâu thò,shop 528 42.8% thoâng qua truyeàn mieäng 257 20.8% tham döï caùc böõa tieäc taïi caùc quaùn aên ,nhaø 308 25.0% caùc hoaït ñoäng quaûng baù khaùc 176 14.3% Total 1233 DÒP NHAÄN BIEÁT VANG ÑAØLAÏT ñoä tuoåi Total döôùi 25 tuoåi töø 25 ñeán 45 tuoåi treân 45 tuoåi Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % quaûng caùo treân truyeàn hình 79 19.8% 135 23.0% 38 22.0% 252 21.7% thoâng tin,quaûng caùo treân baùo chí 70 17.5% 121 20.6% 31 17.9% 222 19.2% tham quan hoäi chôï,leã hoäi 267 66.9% 372 63.4% 105 60.7% 744 64.2% heä thoáng cöûa haøng,ñaïi lyù vang Ñaølaït 105 26.3% 235 40.0% 62 35.8% 402 34.7% ñi mua saém taïi sieâu thò,shop 159 39.8% 271 46.2% 71 41.0% 501 43.2% thoâng qua truyeàn mieäng 89 22.3% 118 20.1% 29 16.8% 236 20.4% tham döï caùc böõa tieäc taïi caùc quaùn aên ,nhaø 105 26.3% 152 25.9% 34 19.7% 291 25.1% caùc hoaït ñoäng quaûng baù khaùc 61 15.3% 88 15.0% 11 6.4% 160 13.8% Total 399 587 173 1159 DÒP NHAÄN BIEÁT VANG ÑAØLAÏT ngheà nghieäp Total hoïc sinh sinh vieân CBCNVC kinh doanh caù theå nghæ höu hoaëc khoâng laøm vieäc ngheà khaùc Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % 111 quaûng caùo treân truyeàn hình 48 19.1% 97 22.9% 28 21.4% 44 22.2% 37 26.1% 254 22.2% thoâng tin,quaûng caùo treân baùo chí 47 18.7% 75 17.7% 29 22.1% 44 22.2% 27 19.0% 222 19.4% tham quan hoäi chôï,leã hoäi 171 68.1% 258 60.8% 84 64.1% 124 62.6% 106 74.6% 743 64.8% heä thoáng cöûa haøng,ñaïi lyù vang Ñaølaït 68 27.1% 147 34.7% 60 45.8% 58 29.3% 55 38.7% 388 33.9% ñi mua saém taïi sieâu thò,shop 100 39.8% 191 45.0% 64 48.9% 90 45.5% 67 47.2% 512 44.7% thoâng qua truyeàn mieäng 49 19.5% 101 23.8% 23 17.6% 38 19.2% 35 24.6% 246 21.5% tham döï caùc böõa tieäc taïi caùc quaùn aên ,nhaø 56 22.3% 116 27.4% 27 20.6% 60 30.3% 39 27.5% 298 26.0% caùc hoaït ñoäng quaûng baù khaùc 36 14.3% 71 16.7% 10 7.6% 30 15.2% 19 13.4% 166 14.5% Total 251 424 131 198 142 114 6 5-möùc ñoä thöôøng xuyeân söû duïng Frequenc y Percent Valid Percent Cumulati ve Percent Valid haøng ngaøy 90 7.2 7.6 7.6 thöôøng xuyeân (vaøi laàn/tuaàn) 171 13.6 14.5 22.2 thænh thoaûng (vaøi laàn/thaùng) 586 46.7 49.8 72.0 ít khi (vaøi laàn/naêm) 330 26.3 28.0 100.0 Total 1177 93.8 100.0 Missin g System 78 6.2 Total 1255 100.0 möùc ñoä thöôøng xuyeân söû duïng giôùi tính Group Total nam nöõ Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % haøng ngaøy 58 8.1% 30 6.7% 88 7.6% thöôøng xuyeân (vaøi laàn/tuaàn) 116 16.3% 53 11.8% 169 14.5% thænh thoaûng (vaøi laàn/thaùng) 374 52.5% 206 45.8% 580 49.9% ít khi (vaøi laàn/naêm) 164 23.0% 161 35.8% 325 28.0% Group Total 712 100.0% 450 100.0 % 1162 100.0% möùc ñoä thöôøng xuyeân söû duïng ñoä tuoåi Group Total döôùi 25 tuoåi töø 25 ñeán 45 tuoåi treân 45 tuoåi Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % haøng ngaøy 24 6.2% 40 7.1% 20 12.2% 84 7.6% thöôøng xuyeân (vaøi laàn/tuaàn) 40 10.4% 84 14.9% 36 22.0% 160 14.4% 112 thænh thoaûng (vaøi laàn/thaùng) 184 47.8% 286 50.9% 81 49.4% 551 49.6% ít khi (vaøi laàn/naêm) 137 35.6% 152 27.0% 27 16.5% 316 28.4% Group Total 385 100.0% 562 100.0% 164 100.0% 1111 100.0% möùc ñoä thöôøng xuyeân söû duïng ngheà nghieäp Group Total hoïc sinh sinh vieân CBCNVC kinh doanh caù theå nghæ höu hoaëc khoâng laøm vieäc ngheà khaùc Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá Quan saùt % Soá Quan saùt % Soá quan saùt % haøng ngaøy 9 3.8% 32 7.9% 8 6.2% 17 9.0% 16 11.7% 82 7.5% thöôøng xuyeân (vaøi laàn/tuaàn) 22 9.2% 59 14.6% 25 19.2% 30 16.0% 28 20.4% 164 14.9% thænh thoaûng (vaøi laàn/thaùng) 122 51.0% 203 50.1% 73 56.2% 92 48.9% 61 44.5% 551 50.1% ít khi (vaøi laàn/naêm) 86 36.0% 111 27.4% 24 18.5% 49 26.1% 32 23.4% 302 27.5% Group Total 239 100.0 % 405 100.0% 130 100.0 % 188 100.0 % 137 100.0 % 1099 100.0 % 6-DÒP SÖÛ DUÏNG VANG ÑAØLAÏT Soá quan saùt % DÒP SÖÛ DUÏNG VANG ÑAØLA ÏT böõa aên gia ñình 434 37.4% leã teát 493 42.5% lieân hoan,hoäi nghò 424 36.6% ñeå bieáu taëng 451 38.9% dòp khaùc 475 40.9% Total 1160 giôùi tính Total nam nöõ Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % DÒP SÖÛ DUÏNG VANG ÑAØLAÏ T böõa aên gia ñình 276 40.0% 150 33.2% 426 37.3% leã teát 286 41.4% 201 44.5% 487 42.6% lieân hoan,hoäi nghò 245 35.5% 177 39.2% 422 37.0% ñeå bieáu taëng 249 36.1% 196 43.4% 445 39.0% 113 dòp khaùc 273 39.4% 198 43.8% 471 41.2% Total 690 452 1142 DÒP SÖÛ DUÏNG VANG ÑAØLAÏT ñoä tuoåi Total döôùi 25 tuoåi töø 25 ñeán 45 tuoåi treân 45 tuoåi Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % böõa aên gia ñình 109 30.0% 223 40.0% 77 45.8% 409 37.6% leã teát 162 44.6% 229 41.0% 69 41.1% 460 42.2% lieân hoan,hoäi nghò 150 41.3% 206 36.9% 47 28.0% 403 37.0% ñeå bieáu taëng 154 42.4% 228 40.9% 42 25.0% 424 38.9% dòp khaùc 143 39.4% 234 41.8% 72 42.9% 449 41.1% Total 363 558 168 1089 DÒP SÖÛ DUÏNG VANG ÑAØLAÏT ngheà nghieäp Total hoïc sinh sinh vieân CBCNVC kinh doanh caù theå nghæ höu hoaëc khoâng laøm vieäc ngheà khaùc Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % böõa aên gia ñình 68 29.4% 181 45.3% 49 39.8% 70 37.0% 51 37.0% 419 38.8% leã teát 103 44.6% 175 43.8% 38 30.9% 85 45.0% 65 47.1% 466 43.1% lieân hoan,hoäi nghò 92 39.8% 137 34.3% 53 43.1% 71 37.6% 55 39.9% 408 37.7% ñeå bieáu taëng 101 43.7% 149 37.3% 53 43.1% 64 33.9% 63 45.7% 430 39.8% dòp khaùc 89 38.5% 153 38.3% 54 43.1% 84 44.4% 70 50.7% 450 41.5% Total 231 400 123 189 138 1081 6-NÔI UOÁNG VANG ÑAØLAÏT Soá quan saùt % NÔI UOÁ NG VAN G ÑAØ LAÏT ôû nhaø ( gia ñình hoaëc baïn beø) 715 61.4% ôû nôi laøm vieäc (dòp lieân hoan,hoäi nghò) 240 20.6% ôû quaùn aên,nhaø haøng 529 45.4% ôû quaùn Karaoke,bar cafeø 196 16.8% showroom Vang Ñaølaït 2 .2% 114 Total 1165 NÔI UOÁNG VANG ÑAØLAÏT giôùi tính Total nam nöõ Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % ôû nhaø ( gia ñình hoaëc baïn beø) 434 62.7% 272 59.8% 706 61.6% ôû nôi laøm vieäc (dòp lieân hoan,hoäi nghò) 133 19.2% 102 22.4% 235 20.5% ôû quaùn aên,nhaø haøng 315 45.5% 204 44.8% 519 45.2% ôû quaùn Karaoke,bar cafeø 106 15.3% 88 19.3% 194 16.9% showroom Vang Ñaølaït 1 .1% 1 .2% 2 .2% Total 692 455 1147 NÔI UOÁNG VANG ÑAØLAÏT ñoä tuoåi Total döôùi 25 tuoåi töø 25 ñeán 45 tuoåi treân 45 tuoåi Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % ôû nhaø ( gia ñình hoaëc baïn beø) 196 52.0% 361 65.9% 122 73.1 % 679 62.2% ôû nôi laøm vieäc (dòp lieân hoan,hoäi nghò) 70 18.6% 125 22.8% 31 18.6 % 226 20.7% ôû quaùn aên,nhaø haøng 181 48.0% 257 46.9% 56 33.5 % 494 45.2% ôû quaùn Karaoke,bar cafeø 85 22.5% 83 15.1% 12 7.2% 180 16.5% showroom Vang Ñaølaït 2 .5% 2 .2% Total 377 548 167 1092 NÔI UOÁNG VANG ÑAØLAÏT ngheà nghieäp Total hoïc sinh sinh vieân CBCNVC kinh doanh caù theå nghæ höu hoaëc khoâng laøm vieäc ngheà khaùc Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % ôû nhaø ( gia ñình hoaëc baïn beø) 128 53.3% 273 69.1 % 84 67.2% 119 63.0% 87 62.1% 691 63.5% ôû nôi laøm vieäc (dòp lieân hoan,hoäi 37 15.4% 95 24.1 % 24 19.2% 36 19.0% 29 20.7% 221 20.3% 115 nghò) ôû quaùn aên,nhaø haøng 111 46.3% 167 42.3 % 61 48.8% 90 47.6% 64 45.7% 493 45.3% ôû quaùn Karaoke,bar cafeø 50 20.8% 56 14.2 % 14 11.2% 32 16.9% 26 18.6% 178 16.3% showroom Vang Ñaølaït 1 .4% 1 .7% 2 .2% Total 240 395 125 189 140 1089 7-LYÙ DO QUYEÁT ÑÒNH MUA VANG ÑAØLAÏT Soá quan saùt % LYÙ DO QUYEÁT ÑÒNH MUA saûn phaåm coù chaát löôïng cao 651 53.5% maãu maõ aán töôïng,baét maét 294 24.2% giaù caû caïnh tranh 414 34.0% deã tieáp caän,deã mua 430 35.3% thöông hieäu noåi tieáng 273 22.4% quaûng caùo,tieáp thò 205 16.8% lyù do khaùc 107 8.8% Total 1217 LYÙ DO QUYEÁT ÑÒNH MUA giôùi tính Total nam nöõ Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % saûn phaåm coù chaát löôïng cao 367 51.0% 275 57.3% 642 53.5% maãu maõ aán töôïng,baét maét 164 22.8% 127 26.5% 291 24.3% giaù caû caïnh tranh 269 37.4% 138 28.8% 407 33.9% deã tieáp caän,deã mua 247 34.4% 181 37.7% 428 35.7% thöông hieäu noåi tieáng 160 22.3% 109 22.7% 269 22.4% quaûng caùo,tieáp thò 116 16.1% 86 17.9% 202 16.8% lyù do khaùc 74 10.3% 32 6.7% 106 8.8% Total 719 480 1199 LYÙ DO QUYEÁT ÑÒNH MUA ñoä tuoåi Total döôùi 25 tuoåi töø 25 ñeán 45 tuoåi treân 45 tuoåi Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % saûn phaåm coù chaát löôïng cao 204 51.5% 307 53.2% 99 58.9% 610 53.5% maãu maõ aán töôïng,baét maét 101 25.5% 143 24.8% 37 22.0% 281 24.6% giaù caû caïnh tranh 127 32.1% 212 36.7% 54 32.1% 393 34.4% deã tieáp caän,deã mua 132 33.3% 222 38.5% 49 29.2% 403 35.3% thöông hieäu noåi tieáng 82 20.7% 131 22.7% 37 22.0% 250 21.9% quaûng caùo,tieáp thò 62 15.7% 108 18.7% 21 12.5% 191 16.7% 116 lyù do khaùc 40 10.1% 45 7.8% 16 9.5% 101 8.9% Total 396 577 168 1141 LYÙ DO QUYEÁT ÑÒNH MUA ngheà nghieäp Total hoïc sinh sinh vieân CBCNVC kinh doanh caù theå nghæ höu hoaëc khoâng laøm vieäc ngheà khaùc Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá qua n saùt % Soá qua n saùt % Soá quan saùt % Soá qua n saùt % saûn phaåm coù chaát löôïng cao 126 50.2% 213 51.7% 82 62.6% 108 55.1% 97 66.9% 626 55.2% maãu maõ aán töôïng,baét maét 71 28.3% 102 24.8% 26 19.8% 46 23.5% 35 24.1% 280 24.7% giaù caû caïnh tranh 86 34.3% 167 40.5% 38 29.0% 59 30.1% 43 29.7% 393 34.6% deã tieáp caän,deã mua 75 29.9% 148 35.9% 55 42.0% 68 34.7% 56 38.6% 402 35.4% thöông hieäu noåi tieáng 36 14.3% 78 18.9% 42 32.1% 53 27.0% 50 34.5% 259 22.8% quaûng caùo,tieáp thò 38 15.1% 67 16.3% 32 24.4% 30 15.3% 24 16.6% 191 16.8% lyù do khaùc 30 12.0% 36 8.7% 8 6.1% 14 7.1% 15 10.3% 103 9.1% Total 251 412 131 196 145 1135 7-tính ña dang veà maãu maõ,bao bì Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ña daïng 501 39.9 85.1 85.1 chöa ña daïng 88 7.0 14.9 100.0 Total 589 46.9 100.0 Missing System 666 53.1 Total 1255 100.0 ngheà nghieäp tính ña dang veà maãu maõ,bao bì Group Total ña daïng chöa ña daïng Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % hoïc sinh sinh vieân 101 21.0% 26 32.1% 127 22.6% CBCNVC 156 32.4% 38 46.9% 194 34.5% kinh doanh caù theå 69 14.3% 3 3.7% 72 12.8% nghæ höu hoaëc khoâng laøm vieäc 85 17.7% 10 12.3% 95 16.9% ngheà khaùc 70 14.6% 4 4.9% 74 13.2% Group Total 481 100.0% 81 100.0% 562 100.0% 117 giôùi tính tính ña dang veà maãu maõ,bao bì Group Total ña daïng chöa ña daïng Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % nam 290 58.5% 50 56.8% 340 58.2% nöõ 206 41.5% 38 43.2% 244 41.8% Group Total 496 100.0% 88 100.0% 584 100.0% ñoä tuoåi tính ña dang veà maãu maõ,bao bì Group Total ña daïng chöa ña daïng Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % döôùi 25 tuoåi 160 33.6% 40 48.8% 200 35.8% töø 25 ñeán 45 tuoåi 257 54.0% 39 47.6% 296 53.0% treân 45 tuoåi 59 12.4% 3 3.7% 62 11.1% Group Total 476 100.0% 82 100.0% 558 100.0% 8-tính ña daïng veà chuûng loaïi Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ña daïng 463 36.9 84.2 84.2 chöa ña daïng 87 6.9 15.8 100.0 Total 550 43.8 100.0 Missin g System 705 56.2 Total 1255 100.0 ñoä tuoåi tính ña daïng veà chuûng loaïi Group Total ña daïng chöa ña daïng Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % döôùi 25 tuoåi 156 35.4% 36 42.9% 192 36.6% töø 25 ñeán 45 tuoåi 236 53.5% 42 50.0% 278 53.0% treân 45 tuoåi 49 11.1% 6 7.1% 55 10.5% Group Total 441 100.0% 84 100.0% 525 100.0% giôùi tính tính ña daïng veà chuûng loaïi Group Total ña daïng chöa ña daïng Soá quan saùt % Soá quan % Soá quan % 118 saùt saùt nam 262 56.8% 52 60.5% 314 57.4% nöõ 199 43.2% 34 39.5% 233 42.6% Group Total 461 100.0% 86 100.0% 547 100.0% ngheà nghieäp tính ña daïng veà chuûng loaïi Group Total ña daïng chöa ña daïng Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % hoïc sinh sinh vieân 93 20.9% 23 28.0% 116 22.0% CBCNVC 155 34.8% 33 40.2% 188 35.7% kinh doanh caù theå 59 13.3% 7 8.5% 66 12.5% nghæ höu hoaëc khoâng laøm vieäc 72 16.2% 15 18.3% 87 16.5% ngheà khaùc 66 14.8% 4 4.9% 70 13.3% Group Total 445 100.0% 82 100.0% 527 100.0% 9-tính môùi laï Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid theå hieän ñöôïc tính môùi laï 389 31.0 79.1 79.1 chöa theå hieän ñöôïc tính môùi laï 103 8.2 20.9 100.0 Total 492 39.2 100.0 Missin g System 763 60.8 Total 1255 100.0 ngheà nghieäp tính môùi laï Group Total theå hieän ñöôïc tính môùi laï chöa theå hieän ñöôïc tính môùi laï Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % hoïc sinh sinh vieân 71 18.9% 35 35.4% 106 22.4% CBCNVC 136 36.3% 37 37.4% 173 36.5% kinh doanh caù theå 50 13.3% 9 9.1% 59 12.4% nghæ höu hoaëc khoâng laøm vieäc 65 17.3% 13 13.1% 78 16.5% ngheà khaùc 53 14.1% 5 5.1% 58 12.2% Group Total 375 100.0% 99 100.0% 474 100.0% giôùi tính tính môùi laï Group Total theå hieän ñöôïc tính môùi laï chöa theå hieän ñöôïc tính môùi laï Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % nam 225 58.4% 61 59.8% 286 58.7% nöõ 160 41.6% 41 40.2% 201 41.3% 119 Group Total 385 100.0% 102 100.0% 487 100.0% ñoä tuoåi tính môùi laï Group Total theå hieän ñöôïc tính môùi laï chöa theå hieän ñöôïc tính môùi laï Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % döôùi 25 tuoåi 124 33.6% 46 47.4% 170 36.5% töø 25 ñeán 45 tuoåi 204 55.3% 43 44.3% 247 53.0% treân 45 tuoåi 41 11.1% 8 8.2% 49 10.5% Group Total 369 100.0% 97 100.0% 466 100.0% 10- Theå hieän baûn saéc,phong caùch rieâng Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid theå hieän ñöôïc baûn saéc,phong caùch rieâng 607 48.4 87.8 87.8 chöa theå hieän ñöôïc baûn saéc,phong caùch rieâng 84 6.7 12.2 100.0 Total 691 55.1 100.0 Missing System 564 44.9 Total 1255 100.0 Theå hieän baûn saéc,phong caùch rieâng Group Total theå hieän ñöôïc baûn saéc,phong caùch rieâng chöa theå hieän ñöôïc baûn saéc,phong caùch rieâng Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % ñoä tuoåi döôùi 25 tuoåi 205 35.4% 33 41.8% 238 36.2% töø 25 ñeán 45 tuoåi 295 50.9% 40 50.6% 335 50.9% treân 45 tuoåi 79 13.6% 6 7.6% 85 12.9% Group Total 579 100.0% 79 100.0% 658 100.0% giôùi tính Theå hieän baûn saéc,phong caùch rieâng Group Total theå hieän ñöôïc baûn saéc,phong caùch rieâng chöa theå hieän ñöôïc baûn saéc,phong caùch rieâng Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % nam 350 58.2% 55 65.5% 405 59.1% nöõ 251 41.8% 29 34.5% 280 40.9% Group Total 601 100.0% 84 100.0% 685 100.0% ngheà nghieäp Theå hieän baûn saéc,phong caùch rieâng Group Total theå hieän ñöôïc baûn saéc,phong caùch rieâng chöa theå hieän ñöôïc baûn saéc,phong caùch rieâng Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % 120 hoïc sinh sinh vieân 131 22.9% 22 28.2% 153 23.5% CBCNVC 212 37.1% 31 39.7% 243 37.4% kinh doanh caù theå 68 11.9% 8 10.3% 76 11.7% nghæ höu hoaëc khoâng laøm vieäc 87 15.2% 11 14.1% 98 15.1% ngheà khaùc 74 12.9% 6 7.7% 80 12.3% Group Total 572 100.0% 78 100.0% 650 100.0% 11-Ñaùnh giaù möùc ñoä thoûa maõn veà chaát löôïng röôïu Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1 9 .7 .9 .9 2 35 2.8 3.5 4.4 3 460 36.7 46.3 50.8 4 404 32.2 40.7 91.4 5 85 6.8 8.6 100.0 Total 993 79.1 100.0 Missing System 262 20.9 Total 1255 100.0 kich menu Graphs,kich Histogram,kich display normal curve 5.04.03.02.01.0 ta n su at 500 400 300 200 100 0 Std. Dev = .74 Mean = 3.5 N = 993.00 Danh Gia chat luong 12- tính oån ñònh chaát löôïng Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid chaát löôïng röôïu oån ñònh 917 73.1 86.3 86.3 chaát löông röôïu chöa oån ñònh 146 11.6 13.7 100.0 Total 1063 84.7 100.0 Missing System 192 15.3 Total 1255 100.0 13-NHÖÕNG ÑIEÀU LIEÂN TÖÔÛNG VEÀ VANG ÑAØ LAÏT 121 NHÖÕNG ÑIEÀU LIEÂN TÖÔÛNG VEÀ VANG ÑAØ LAÏT Soá quan saùt % thöông hieäu röôïu vang VN noåi tieáng 498 41.9% saûn phaåm chaát löôïng cao 450 37.9% maãu maõ aán töôïng 214 18.0% loaïi röôïu vang maø toâi haõnh dieân khi uoáng 153 12.9% daønh cho ngöôøi thaønh ñaït 142 12.0% moät loaïi ñaëc saûn ÑaøLaït 638 53.7% daønh cho ngöôøi bieát ñeà cao,giöõ gìn söùc khoeû 277 23.3% moät loaïi röôïu vang thay theá vang ngoaïi nhaäp 322 27.1% thöông hieäu theå hieän phong caùch,baûn saéc rieâng 248 20.9% khaùc 39 3.3% Total 1188 NHÖÕNG ÑIEÀU LIEÂN TÖÔÛNG VEÀ VANG ÑAØ LAÏT giôùi tính Total nam nöõ Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % thöông hieäu röôïu vang VN noåi tieáng 299 42.0% 195 41.9% 494 42.0% saûn phaåm chaát löôïng cao 263 36.9% 185 39.8% 448 38.1% maãu maõ aán töôïng 124 17.4% 88 18.9% 212 18.0% loaïi röôïu vang maø toâi haõnh dieân khi uoáng 99 13.9% 52 11.2% 151 12.8% daønh cho ngöôøi thaønh ñaït 96 13.5% 46 9.9% 142 12.1% moät loaïi ñaëc saûn ÑaøLaït 373 52.4% 260 55.9% 633 53.8% daønh cho ngöôøi bieát ñeà cao,giöõ gìn söùc khoeû 169 23.7% 106 22.8% 275 23.4% moät loaïi röôïu vang thay theá vang ngoaïi nhaäp 206 28.9% 116 24.9% 322 27.4% thöông hieäu theå hieän phong caùch,baûn saéc rieâng 140 19.7% 105 22.6% 245 20.8% khaùc 27 3.8% 12 2.6% 39 3.3% Total 712 465 1177 NHÖÕNG ÑIEÀU LIEÂN TÖÔÛNG VEÀ VANG ÑAØ LAT ñoä tuoåi Total döôùi 25 tuoåi töø 25 ñeán 45 tuoåi treân 45 tuoåi Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % 122 thöông hieäu röôïu vang VN noåi tieáng 142 36.6% 263 46.2% 66 39.1% 471 41.8% saûn phaåm chaát löôïng cao 138 35.6% 219 38.5% 70 41.4% 427 37.9% maãu maõ aán töôïng 72 18.6% 109 19.2% 20 11.8% 201 17.9% loaïi röôïu vang maø toâi haõnh dieân khi uoáng 42 10.8% 74 13.0% 25 14.8% 141 12.5% daønh cho ngöôøi thaønh ñaït 49 12.6% 71 12.5% 13 7.7% 133 11.8% moät loaïi ñaëc saûn ÑaøLaït 217 55.9% 321 56.4% 70 41.4% 608 54.0% daønh cho ngöôøi bieát ñeà cao,giöõ gìn söùc khoeû 73 18.8% 134 23.6% 54 32.0% 261 23.2% moät loaïi röôïu vang thay theá vang ngoaïi nhaäp 104 26.8% 153 26.9% 54 32.0% 311 27.6% thöông hieäu theå hieän phong caùch,baûn saéc rieâng 93 24.0% 120 21.1% 19 11.2% 232 20.6% khaùc 14 3.6% 20 3.5% 5 3.0% 39 3.5% Total 388 569 169 1126 NHÖÕNG ÑIEÀU LIEÂN TÖÔÛNG VEÀ VANG ÑAØ LAÏT ngheà nghieäp Total hoïc sinh sinh vieân CBCNVC kinh doanh caù theå nghæ höu hoaëc khoâng laøm vieäc ngheà khaùc Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá qua n saùt % Soá quan saùt % Soá quan saùt % Soá qua n saùt % thöông hieäu röôïu vang VN noåi tieáng 85 34.8% 167 40.9% 65 50.0% 85 45.0% 71 50.4% 473 42.5% saûn phaåm chaát löôïng cao 84 34.4% 155 38.0% 48 36.9% 83 43.9% 68 48.2% 438 39.4% maãu maõ aán töôïng 46 18.9% 66 16.2% 22 16.9% 39 20.6% 31 22.0% 204 18.3% loaïi röôïu vang maø toâi haõnh dieân khi uoáng 19 7.8% 45 11.0% 19 14.6% 35 18.5% 24 17.0% 142 12.8% daønh cho ngöôøi thaønh ñaït 32 13.1% 51 12.5% 13 10.0% 22 11.6% 16 11.3% 134 12.1% moät loaïi ñaëc saûn ÑaøLaït 143 58.6% 226 55.4% 78 60.0% 91 48.1% 75 53.2% 613 55.1% daønh cho ngöôøi bieát ñeà cao,giöõ gìn söùc khoeû 46 18.9% 107 26.2% 23 17.7% 55 29.1% 33 23.4% 264 23.7% moät loaïi röôïu vang thay theá vang ngoaïi nhaäp 71 29.1% 118 28.9% 25 19.2% 61 32.3% 32 22.7% 307 27.6% thöông hieäu theå hieän phong caùch,baûn saéc rieâng 57 23.4% 93 22.8% 18 13.8% 39 20.6% 29 20.6% 236 21.2% khaùc 9 3.7% 12 2.9% 7 5.4% 6 3.2% 4 2.8% 38 3.4% Total 244 408 130 189 141 1112 123 14- PHAÂN BIEÄT NHAÕN HIEÄU Soá quan saùt % PHA ÂN BIEÄ T NHA ÕN HIEÄ U Vang Ñaølaït 874 93.8% Dabeco dalat 55 5.9% Dalat lafaro 30 3.2% Dalat Sparrow 34 3.6% Vang langbiang Dalat 78 8.4% Dalat Prenne 27 2.9% Mimosa Dalat 28 3.0% Vang ñoû Vónh Tieán Ñaølaït 1 .1% Total 932 co cau do tuoi doi tuong dieu tra ngheà nghieäp Mi ss ing kin h d oa nh ca ù t he å ng he à k ha ùc ng hæ hö u h oa ëc kh oâ n ho ïc sin h s inh vi eâ n CB CN VC Co un t 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Percent 100 50 0136147 204 253 427 124 11.71 / 11.7% 16.25 / 16.3% 10.84 / 10.8% 34.02 / 34.0% 20.16 / 20.2% 7.01 / 7.0% ngheà khaùc nghæ höu hoaëc khoân kinh doanh caù theå CBCNVC hoïc sinh sinh vieân Missing

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐịnh hướng phát triển vang dalat của ladofoods.pdf
Luận văn liên quan