Luận văn Giải pháp quản lý nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương

Xuất phát từ mong muốn được góp sức vào nhiệm vụ đó, nên em đã chọn đề tài “ Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương ”làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Bài viết này đã dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương trong những năm qua để từ đó đưa ra một số giải pháp quản lý nhằm nang cao khả năng huy động vốn trong thời gian sắp tới.

pdf55 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2305 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp quản lý nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kỳ kế hoạch 801 1.350 1.286 7 Doanh thu khác thác phi Bh 0,085 1,26 1,798 2.015% 142,7% II Chỉ tiêu tham chiếu 8 Trích DPRR 15,0 20,0 24,0 60,0% 120% 9 Tỷ lệ giảm dư lãi treo với cuối 2006 - -76% -51.3% 10 Tỷ trọng dư nợ TDH 33,8% 60% 45,3% 11 Tỷ trọng dư nợ NQD 72% 50% 69% 12 Tỷ trọng dư nợ có TSĐB 62% 60% 66% 13 Định biên lao động 112 125 125 11,6% 100% 14 Chênh lệch T-CBQ cán bộ 0,033 0,216 0,268 712% 124% III Chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành 15 HĐV cuối kỳ 1.107 1.599 44,4% 16 HĐV bình quân 1.010 1.457 45,7% 17 Dư nợ tín dụng bình quân 636 850 33,6% 18 tỷ lệ nợ quá hạn 0,52% 0,24% 19 Lợi nhuận trước thuế 3,6 33 817% Trước những khó khăn và thử thách, nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ năm 2007, ngay từ đầu năm ngân hàng đã ổn định tổ chức , quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nội bộ đoàn kết, thống nhất, năng động trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện. Do vậy đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên có nhiều tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh hoạt động mới trên địa bàn nên thị phần hoạt động bị giảm so với trước. - Tổng tài sản : Tổng tài sản 31/12/2007 đạt 1.671 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so năm trước. Cơ cấu tài sản có : Dư nợ cho vay chiếm 80%, dự trữ chiếm 0,8%, tổng tài sản khác chiếm 19,2%. - Huy động vốn: Ngân hàng đã đẩy mạnh thực hiện chính sách khách hàng, chăm sóc, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác với bạn hàng. Tích cực triển khai các sản phẩm huy động vốn, đa dạng hoá loại hình huy động : Huy động vốn tặng quà, khuyến mại, thể bảo hiểm BIC- Bảo an, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm ổ trứng vàng,.. Đổi mới phaong cách giao dịch, trang bị cơ sở vật chất hiện đại đảm bảo phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đạt 1.599 tỷ đồng, tăng 44,4% so năm trước. Tiền gửi tổ chức kinh tế đạt 805 tỷ đồng, tăng 153% so năm trước. tiền gửi dân cư đạt794 tỷ đồng, tăng 0,63% so năm trước, tốc độ tăng dân cư thấp, chủ yếu tăng trong quý I và giảm dần vào cuối năm. Nguồn vốn VNĐ chiếm 78% tổng số. Nguồn vốn trung và dài hạn chiếm 47,5% tổng nguồn tự huy động. Huy động vốn bình quân đạt 1.457 tỷ đồng, tăng trưởng 45,7% so năm trước. Thị phần huy động vốn trên địa bàn đạt 15,5% - Công tác tín dụng Tổng dư nợ đạt 1.336 tỷ đồng, tăng 66,7% so năm trước, đạt 99% kế hoạch giới hạn trung ương giao ( kế hoạch < 1.350 tỷ đồng- Bao gồm cả cho vay xuất nhập khẩu) Dư nợ cho vay xuất nhập khẩu đạt 50 tỷ đồng, đạt 100% giới hạn trung ương giao . Dư nợ cho vay ngoại tệ chiếm 31,9% / tổng dư nợ. Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 731 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng54,7% / tổng dư nợ. Dư nợ cho vay trung , dài hạn đạt 605 tỷ đồng, chiếm 45,3% tổng dư nợ( kế hoạch <60% ). Dư nợ cho vay ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng 69% / tổng dư nợ ( kế hoạch > 50% ). Dư nợ cho vay có tài sản đặc biệt chiếm tỷ trọng 66% / tổng dư nợ ( kế hoạch > 60% ). Tỷ trọng cho vay khách hàng nhà nước / tổng dư nợ : 0,22%. Thị phần dư nợ đạt 12,7% trên địa bàn. Thường xuyên rà soát kiểm tra, đánh giá giá trị tài sản theo đúng quy định. Phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro theo Điều 7 quyết định 493 của ngân hàng nhà nước. Thực hiện tốt vai trò và đầu nối giải ngân dây chuyền III xi măng Hoàng Thạch. Nợ quá hạn 3,21 tỷ đồng, tỷ lệ 0,24% / tổng dư nợ, giảm so năm 2006 là 0,28%. Nợ xấu còn 61 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 4,6% ( hé hoạch 7% ) giảm 73 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 12,1 % so năm trước. Đôn đốc thu được 42,976 tỷ đồng nợ gốc và lãi ngoại bảng. Đạt 130% kế hoạch năm Lãi treo còn 3,121 tỷ đồng, giảm 3,239 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 51,3% so năm trước. Số dự phòng rủi ro phải trích là 29 tỷ đồng - Công tác dịch vụ Thu dịch vụ ròng đạt 5,6 tỷ đồng, tăng 59,5 % so năm trước, đạt 112% kế hoạch và chiếm 20% tổng chênh lệch thu chi thực trong năm. Thị phần thu dịch vụ của ngân hàng chiếm 20,6% trên địa bàn. Thu dịch vụ bảo lãnh 1.349 triệu đồng, thu KDNT đạt 453 triệu đồng, thu dịch vụ thanh toán quốc 3.979 triệu đồng, phí phát hành thẻ đạt 225triệu đồng, thu dịch vụ ngân quỹ đạt 78triệu đồng, thu dịch vụ khác 204 triệu đồng. Số lượng thẻ ATM phát hành trong năm đạt: 10.717 thẻ, tăng 297% so năm trước, đạt 153% kế hoạch năm, luỹ kế số thẻ phát hành là 16.049 thẻ. Dư bảo lãnh đạt 124 tỷ đồng. Doanh số mua ngoại tệ đạt 52,338 triệu USD, bán 52,432 triệu USD , tăng 94% so với năm trước. Doanh số xuất nhập khẩu đạt 66,706 triệu USD, tăng 50,3% so đầu năm, đạt 103% kế hoạch. Chi trả kiều hối đạt 2.305 món, số tiền: 3,459 triệu USD. Trong đó số món chuyển tiền kiều hối WU 508 món, đạt 101,6% kế hoạch. Số đơn vị chấp nhận thẻ thanh toán: 11. - Công tác khai thác phí bảo hiểm: Doanh thu khai thác phí bảo hiểm đạt1,798 tỷ đồng, đạt 142,6% kế hoạch năm. II. Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương. 1. Sơ lược qua về huy động vốn của ngân hàng. Với phương châm phát huy nội lực, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của bạn hàng làm mục tiêu hoạt động. Ngân hàng đã đẩy mạnh nhiều hình thức, giải pháp huy động vốn và chính sách khuyến khích công tác huy động vốn của mình phải phù hợp với các quy định của luật ngân hàng; nhằm khơi tăng các nguồn vốn ngắn hạn, trung và dài hạn trong mọi tầng lớp dân cư, tổ chức kinh tế xã hội… để mở rộng kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam giao cho. Các hình thức huy động vốn mà ngân hàng đang thực hiện là: - Nhận tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn của các cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài bằng VNĐ và ngoại tệ ( USD và EUR ). - Phát hành kỳ phiếu và trái phiếu ngân hàng với nhiều kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ. - Vay vốn trên thị trường liên ngân hàng và ngân hàng nhà nước. - Tiếp cận các nguồn vốn tài trợ, uỷ thác của chính phủ, các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước. Giai đoạn 2005- 2007 vừa qua, Ngân hàng đã đổi mới điều hành lãi suất với các phương thức trả lãi linh hoạt, mở rộng mạng lưới hoạt động và phong cách phục vụ hiện đại, do vậy đã thực hiện tốt kế hoạch huy động vốn, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các hoạt động khác, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương. 2. Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương 2.1 Quy mô huy động vốn Giai đoạn 2005- 2007, Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương luôn đạt mức tăng trưởng cao về nguồn vốn huy động, đảm bảo các chỉ tiêu đã đề ra. Sự tăng trưởng nguồn vốn huy động dược thể hiện ở biểu đồ sau 978 1107 1599 0 500 1000 1500 2000 Vèn huy ®éng (tû ®ång) 2005 2006 2007 N¨ m Biểu đồ 1: Tăng trưởng tổng nguồn vốn huy động tại ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương giai đoạn 2005- 2007 Năn 2005, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương đạt 978 tỷ đồng. Trong đó : VNĐ đạt 709 tỷ đồng, ngoại tệ đạt 269 tỷ đồng. Thị phần huy động vốn : 17,9% Năm 2006 , Ngân hàng đã huy động được 1107 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2005, vượt kế hoạch 3,5%. Trong đó : nội tệ đạt 766 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 69% / tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn ngoại tệ quy đổi đạt 341 tỷ đồng, chiếm 31%. Nguồn vốn huy động bình quân đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Cơ cấu vốn huy động tương đối hợp lý, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng , thực hiện tốt dự trữ bắt buộc, dự trữ đảm bảo khả năng thanh toán theo quy định. Thị phần huy động vốn: 15,5%. Từ con số trên ta thấy sự tăng trưởng của nguồn vốn đã không tăng mạnh do thị phần đang bị chia sẻ với một số các tổ chức tín dụng mới trên địa bàn, nhất là các ngân hàng cổ phần. Năm 2007, tổng nguồn vốn tự huy động tại chỗ là 1.599 tỷ đồng, tăng 44,4% so năm 2007. Trong đó : nội tệ 1242 tỷ đồng chiếm 78% tổng nguồn vốn, ngoại tệ 357 tỷ đồng. Thị phần huy động vốn : 15,5%. Những con số trên đã phản ánh sự nỗ lực trong huy động vốn của ngân hàng trong thời điểm cạnh tranh rất gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn. Bảng 1 dưới đay thống kê mức tăng trưởng qui mô vốn huy động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương Bảng1: Biến động vốn huy động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Tổng vốn huy động Chênh lệch so với năm trước Tốc độ tăng trưởng 2005 978 2006 1.107 129 13,2% 2007 1.599 492 44,4% Nguồn : Phòng kế hoạch và nguồn vốn của Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương. Cơ cấu huy động vốn Phân loại theo thời gian huy động vốn Giai đoạn 2005- 2007 là giai đoạn có nhiều biến động về tốc độ tăng trưởng của các loại tiền gửi có kỳ hạn và không có kỳ hạn 810 506 560 472 547 799 0 500 1000 1500 2005 2006 2007 N¨ m Vèn huy ®éng (tû ®ång) NGAN HAN TRUNG,DAI HAN Biểu đồ 2: biểu đồ tăng trưởng nguồn vốn huy động theo thời hạn huy động của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương Nhìn vào biểu đồ 2 chúng ta thấy được sang năm 2006 tốc độ tăng trưởng của cả 2nguồn vốn này là còn khá khiêm tốn, chỉ dừng lại ở mức dưới 20% ( ngắn hạn là : 11%, ứng với mức tăng là 54 tỷ đồng. Trung, dài hạn là : 16%, ứng với mức tăng là 75 tỷ đồng ) Năm 2007 thì tốc độ tăng trưởng đột biến của cả 2 nguồn vốn trên. Ngắn hạn : 45%, ứng với mức tăng là 250 tỷ đồng. Trung , dài hạn : 46% , ứng với mức tăng là 252 tỷ đồng. Bảng 2: Tổng hợp tình hình huy động vốn phân theo thời gian huy động của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương Chỉ tiêu Quy mô Tỉ trọng trong tổng nguồn vốn Chênh lệch so với năm trước Tốc độ tăng trưởng Tiền gửi ngắn hạn Năm 2005 506 51% Năm 2006 560 50,5% 54 11% Năm 2007 810 50,5% 250 45% Tiền gửi trung,dài hạn Năm 2005 472 49% Năm 2006 547 49,5% 75 16% Năm 2007 799 49,5% 252 46% Nguồn : Phòng kế hoạch và nguồn vốn của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương. Bảng tổng hợp cho ta thấy được: - Quy mô cả hai loại tiền ngắn hạn và trung,dài hạn đều gia tăng qua các năm, đặc biệt năm 2007 lượng vốn của cả 2 nguồn này gia tăng đột biến. Điều đó thể hiện được các kênh huy động vốn đã duy trì và phát triển khá tốt. Lượng tiền gửi của ngắn hạn và trung, dài hạn chênh lệch không nhiều. Điều này thể hiện được sự giữ vững cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng là khá tốt. - Đặc biệt trong năm 2007 là năm có lượng tiền gửi trung dài hạn mức tăng tuyệt đối 252 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 46%. Mặc dù năm 2007 là năm mà thị phần, thị trường huy động vốn đã bị san sẻ rất nhiều bởi nhiều tổ chức tín dụng đã thành lập và có được sự ổn định kinh doanh. Song ngân hàng Đầu tư và phát triển đã sớm quán triệt định hướng huy động vốn nhằm ổn định kinh doanh của đơn vị mình. Ngân hàng đã thực hiện rất nhiều biện pháp đẻ thực hiện được chỉ tiêu trên. - Lãi suất huy động vốn giữa các NHTM đã ngày càng trở nên gay gắt từ năm 2006, làm lãi suất huy động vốn nội tệ có xu hướng tăng. Do bám sát và xử lí kịp thời lãi suất trên thị trường, ngân hàng đã nhièu lần điều chỉnh lãi suất huy động vốn cho phù hợp với thị trường. Sử dụng lãi suất cạnh tranh, tăng cường và mở rộng ưu đãi đối với khách hàng : giảm chi phí dịch vụ liên quan, thực hiện tư ván gửi tiền miẽn phí, đặc biệt đối với khách hàng là dân cư. - Ngoài ra năm 2007 cũng là năm Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập ngân hàng Đầu tư và phát triển , vì vậy công tác quảng cáo và tiếp thị cũng tăng cường triệt để như thường xuyên đăng tải hình ảnh quảng cáo trên các mặt báo, trên truyền hình, in tờ rơi quảng cáo về các dịch vụ của đơn vị mình, treo băng rôn quảng cáo về các đợt huy động vốn, các đợt phát hành kỳ phiếu.. Phân loại theo đối tượng huy động vốn 805 340 318 638 789 794 0 500 1000 1500 2005 2006 2007 N¨ m Vèn huy ®éng (tû ®ång) TCKT ,TD DC Biểu đồ 3: biểu đồ tăng trưởng của nguồn vốn dân cư và tổ chác kinh tế, tín dụng Nhìn vào biểu đồ, Sự tăng trưởng của nguồn vốn tổ chức kinh tế là tăng giảm phức tạp. Năm 2006 so với năm 2005 thì lại giảm đi 22tỷ đồng, năm 2007 so với năm 2006 thì lại tăng vọt lên là 153% ứng với số tiền là 432 tỷ đồng . Nguồn vốn huy động từ dân cư lại tăng trưởng khá tốt năm 2006 so với 2005 là 24% ứng với mức tiền là 151 tỷ đồng, nhưng năm 2007 so với 2006 thì lại giảm đột ngột xuống còn 0,63% ứng với số tiền là 5 tỷ đồng. Qua đó ta thấy được sự trái chiều giữa 2 nguồn vốn huy động này. Khi dân cư tăng trưởng thấp thì tổ chức kinh tế cao, còn dân cư tăng trưởng cao thì tổ chức kinh tế thấp đi. Bảng 3. Tình hình huy động vốn qua kênh dân cư và tổ chức kinh tế và tín dụng Chỉ tiêu Quy mô Tỉ trọng trong tổng nguồn vốn Chênh lệch so với năm trước Tốc độ tăng trưởng Dân cư Năm 2005 638 65% Năm 2006 789 71% 151 24% Năm 2007 794 49,5% 5 0,63% TCKT, TD Năm 2005 340 35% Năm 2006 318 29% -22 - 6% Năm 2007 805 50,5% 432 153% Với những con số ở bảng 3 đã cho ta thấy được sự thay đổi trái chiều của 2 nguồn vốn trên. Năm 2005 và 2006 tỷ trọng nguồn vốn của dân cư vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn ( 65% so với 35%, 71% so với 29% ). Tuy nhiên sang năm 2007 thì tỷ trọng nguồn vốn của tổ chức kinh tế đã có bước nhảy ngoạn mục để vượt lên so với tỷ trọng nguồn vốn của dân cư ( 50,5% so với 49,5% ) và mức tăng trưởng mới thể hiện hết được bước nhảy đó ( 153% so với năm 2006 - ứng với mức tiền là 432 tỷ đồng ). Tuy nhiên để tạo lên sự cân bằng trong tỷ trọng trong nguồn vốn đó cũng là sượt sa sút của nguồn vốn dân cư. Khi chỉ tăng 0,63% so với năm 2006. Nguyên nhân chủ yếu là do chấp hành trần lãi suất và chênh lệch lãi theo quy định nên lãi suất huy động dân cư thấp hơn so các tổ chức tín dụng khác, nhất là các ngân hàng cổ phần. Phân loại theo đồng tiền huy động Qui mô vốn huy động bằng Việt Nam đồng và bằng ngoại tệ đều tăng trưởng. Nó được thể hiện qua biểu đồ 2: 1242 709 766 269 341 357 0 500 1000 1500 2005 2006 2007 N¨ m Vèn huy ®éng (tû ®ång) VN§ Ngo¹ i tÖ Nguồn: phòng kế hoạch và nguồn vốn cảu ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương. Biểu đồ 4 cho chúng ta thấy , vốn huy động của Việt Nam đồng có xu hướng tăng qua các năm, với tốc độ tăng trưởng của năm 2006 là 8% ( ứng với mức tăng 57 tỷ đồng ), của năm 2007 là 62% ( ứng với mức tăng 476 tỷ đồng). Vốn ngoại tệ lại có xu hướng giảm đi, cụ thể năm 2006 là 27% ( ứng với mức tăng là 72 tỷ đồng ), năm 2007 là 5% ( ứng vói mức tăng là 16 tỷ đồng ). Ta có bảng tổng hợp sau : Bảng 4 : kết quả huy động vốn bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ của ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương giai đoạn 2005 – 2007 Đơn vị quy đổi : tỷ đồng Khoản mục Năm Vốn huy động bằng VNĐ Vốn huy động bằng ngoại tệ (đã qui đổi ra VNĐ) Qui mô Tỉ trọng trong tổng vốn huy động Chênh lệch so với năm trước Tốc độ phát triển (%) Qui mô Tỉ trọng trong tổng vốn huy động Chênh lệch so với năm trước Tốc độ phát triển (%) 2005 709 72,5% 269 27,5% 2006 766 69% 57 8% 341 31% 72 27% 2007 1242 78% 476 62% 357 22% 16 5% Nguồn: Phòng kế hoạch và nguồn vốn của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương. Năm 2005-2006 ta nhận thấy được sự tăng trưởng yếu của Việt nam đồng ( tốc độ phát triển 8% - ứng với mức 57 tỷ đồng ) và sự sụt giảm tương đối trong tỷ trọng trong tổng nguồn vốn ( từ 72,5% xuống còn 69%). Còn ngoại tệ thì tăng trưởng khá mạnh ( tốc độ phát triển 27%- ứng với 72 tỷ đồng ) và tăng lên đôi chút về tỷ trọng trong tổng nguồn vốn ( từ 27,5% lên 31% ). Năm 2006- 2007, ngược lại đồng nội tệ lại tăng trưởng mạnh mẽ ( tốc độ tăng trưởng 62%- ứng với mức tiền là 476 tỷ đồng) và tỷ trọng trong nguồn vốn cũng tăng trở lại chiếm 78% / tổng nguồn vốn. Ngoại tệ thì lại chững lại với tốc độ phát triển chỉ có 5% và tỷ trọng trong nguồn vốn lúc này cũng giảm sút còn lại là 22%. III. Đánh giá công tác huy động vốn của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương 1. Thuận lợi và khó khăn 1.1 Thuận lợi - Về khách hàng : Khách hàng tổ chức kinh tế: Hầu hết các khách hàng doanh nghịêp quốc doanh trên địa bàn có quan hệ tiền vay đều mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Toàn tỉnh có trên 1.200 doanh nghiệp. Trong nước: 1.160 DN ( DNQD trên 70 DN, DN NQD gần 1.100 DN), khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài: 33DN, liên doanh, liên kết : 9 DN. Khách hàng dân cư: Với hơn 900.000 người trong độ tuổi lao động, phân bố khá đồng đều ở Thành phố Hải Dương và các huyện lỵ, thu nhập ngày càng cao và thường xuyên gửi tiền tại ngân hàng. Đến năm 2007 ngân hàng có khoảng 50.000 khách hàng. - Về mô hình mạng lưới kênh phân phối Có uy tín trên địa bàn. Cơ sở vật chất có trụ sở mới khang trang, vị trí đẹp. Các chi nhánh tập trung ở các khu công nghiệp, khu dân cư, vì thế có nhiều ưu thế để huy động vốn và cung cấp tín dụng cho ngân hàng. - Về công nghệ Có dàn hệ thống vi tính hiện đại, ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào hoạt động và ứng dụng các phần mền vào phục vụ công tác. Như thông báo số dư tài khoản qua điện thoại di động, kết nối giao dịch trên ATM qua hệ thống chuyển mạch thẻ banknetvn giữa các ngân hàng… do vậy việc hoạch toán, thanh toán, chuyển tiền kịp thời, chính xác, phục vụ khách hàng kịp thời. Điều đó tạo cở sở để nghiên cứu ứng dụng nhiều sản phẩm mới và tạo được cảm giác thoả mái cho khách hàng. - Về nguồn lực Với số lượng cán bộ công nhân viên đông đảo là 110 người và trình độ cao: có 8người có trình độ thạc sĩ và sau đại học; 65 có trình độ đại học, 16 cao đẳng; 13 trung cấp; và độ tuổi trung bình trên 30. - Về quản trị điều hành và nghiệp vụ Ban lãnh đạo luôn năng động, bám sát mọi công việc trong từng ban, từng phòng, từng cá nhân trong ngân hàng. Xây dựng và đè ra những chính sách hợp lý trong những tình huống cụ thể. Có những chính sách để thu hút khách hàng mới và giữ vững, phát triển hơn mối quan hệ tốt với các khách hàng cũ như chính sách ưu đãi với các khách hàng cụ thể để thu hút được nguồn tiền gửi. Luôn thực thi chính sách khách hàng của mình đã thoả thuận với những khách hàng lớn như: Điện lực Phả Lại, Điện lực Hải Dương, Xi măng Hoàng Thạch, Xi măng Hải Dương, Nhà máy Sứ, Nhà máy Đá mài…để nhận tiền gửi làm gia tăng nguồn vốn. Thực hiện việc xây dựng thương hiệu, quảng bá tiếp thị đã nâng cao hình ảnh của ngân hàng tới mọi tầng lớp dân cư. 1.2 Khó khăn - Về thực trạng khách hàng Dân cư: do chủ yếu hầu hết khách hàng tập trung ở thành phố và một số cụm công nghiệp nên một bộ phận dân cư đầu tư mua nhà đất ở các khu đô thị và kinh doanh chứng khoán. Tổ chức kinh tế : khách hàng thường có quan hệ gửi tiền với khối lượng lớn , bình quân số dư đọng lớn, chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán lãi suất thấp, chi phí huy động thấp nhưng số dư kông ổn định, biến động lớn gây khó khăn cho cân đối nhất là vào thời điểm cuối năm, tết nguyên đán đòi hỏi nhiều chính sách ưu đãi, thái độ phục vụ, các dịch vụ ngân hàng kèm theo như dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, thu, chi tiền mặt trực tiếp. Một số doanh nghiệp thường có cả quan hệ cho vay tiền gửi, mua bán ngoại tệ, thanh toán trong ngoài nước. Mỗi khách hàng lại có đặc điểm hoạt động kinh doanh khác nhau, có những yêu cầu khác nhau, do đó phải có những đối sách khác nhau. - Về thị phần thị trường. Trên địa bàn hiệntại có 5 Ngân hàng thương mại quốc doanh, 04 ngân hàng cổ phần, 01 quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, hơn 60 quỹ tín dụng cơ sở. Trong đó 5 ngân hàng mới thành lập từ năm 2003 đến nay : -Ngân hàng ngoại thườn thành lập năm 2003 - Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long thành lập 2004 - Ngân hàng cổ phần Sài gòn thương tín thành lập năm 2005. - Ngân hàng cổ phần quốc tế, ngân hàng cổ phần Kỹ thương thành lập năm 2006 Một loạt các ngân hàng cấp I mới tách ra theo QĐ 888 của NHNN. Ngoài ra còn có ngân hàng phát triển, bưu điện, bảo hiểm… Các ngân hàng thương mại cổ phần mới thành lập nên tích cực trong việc tiếp cận khách hàng với các hình thức quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại trúng thưởng…điều này tạo sự cạnh tranh gay gắt, chênh lệch lãi suất thu hẹp lại, làm cho thị phần huy động vốn của ngân hàng giảm và đến cuối năm 2007 : 15,5%. - Về sản phẩm dịch vụ Tuy đã đa dạng sản phẩm nhưng vẫn còn nhiều yếu kém, chưa phát triển như : gói dịch vụ, quền chọn tiền tệ, thấu chi tài khoản tiền gửi… Dịch vụ thẻ ATM số máy trang bị còn quá ít và giao dịch chưa ổn định. - Về trình độ công nghệ Hiện tại, công nghệ thông tin của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh tuy đã đổi mới nhiều nhưng vẫn nhiều bất cập trong thanh toán, các sản phẩm thanh toán chưa phong phú, thời gian thanh toán chậm. - Về nguồn lực Đa số là các cán bộ nhân viên trẻ nên kinh nghiệm làm việc còn thiếu, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năg giao tiếp cần được đào tạo thêm. Trình độ của một bộ phận cán bộ công nhân viên chức còn hạn chế so với yêu cầu công tác mới. 2. Những điểm mạnh và điểm yếu trong quản lý về huy động vốn + Điểm mạnh : - Lập ra các kế hoạch, chiến lược về huy động vốn một cách tổng thể như : các kế hoạch huy động vốn theo các quý,các năm, các giai đoạn cụ thể như kế hoạch 5năm… Chiến lược theo từng đối tượng, thời hạn huy động vốn… Đưa ra các mục tiêu huy động vốn rất sát thực với tình hình thực tế. Lên kế hoạch chi tiết cụ thể cho các phòng , điểm giao dịch của ngân hàng về quy mô, cơ cấu nguồn vốn. Nghiên cứu và đưa ra khá nhiều hình thức để huy động vốn như : Tiết kiệm thông thường, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm ổ trứng vàng, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm rút dần, kỳ phiếu … với các kỳ hạn khác nhau từ 1 tuần đến 60 tháng. - Tổ chức bộ máy hoạt động một cách thống nhất xuyên suốt. Các bộ phận, cán bộ tại các phòng, điểm giao dịch rõ ràng từng nhiệm vụ và chỉ tiêu huy động cụ thể. - Ban lãnh đạo luôn quan tâm chỉ đạo đến từng phòng ban và các cán bộ công tác như có những chỉ đạo nhằm tăng cường sự hăng say, phấn đấu trong công việc bằng sự khen thưởng kịp thời. Có nhiều chỉ đạo kịp thời trong những thời điểm thị trường thay đổi. + Điểm yếu - Lập kế hoạch chưa có những chiến lược đặc biệt nhằm thu hút các khách hàng mới và tiềm năng. Các báo cáo kế hoạch còn chung chung chưa nói rõ được chi tiết của vấn đề. Nghiên cứu và dự báo về chưa có nhiều những thông tin quan trọng. Các chương trình thực hiện còn khá khiêm tốn . - Công tác điều hành đôi khi còn lúng túng, bị động để mất thị trường, mất khách hàng, biểu hiện rõ trong thời gian vừa qua chúng ta đã đi sau các NHTM về lãi suất huy động, về thực hiện chính khách hàng. Chưa tổ chức tốt hệ thống thông tindự báo, dự đoán thị trường, lãi suất làm cơ sở cho việc kiểm soát rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản một cách năng động, hiệu quả. Chưa có tận dụng hết khả năng của mạng lưới kênh phân phối của mình. Các phòng, điểm tổ chức cán bộ vi tính còn nhiều bất cập dẫn đến thiếu thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch. Không Phát triển mạng lưới hoạt động dưới các hình thức gần gũi với khách hàng như huy động vốn tại nhà, huy động vốn từ nguồn lương của người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn. Chưa có phòng Marketing riêng nên các hoạt động như: nghiên cứu dự báo thị trường, nghiên cứu các sản phẩm mới, chính sách đối với khách hàng chưa được làm một cách chuyên nghiệp và thường xuyên. Hiện nay, các hoạt động này đèu do phòng kế hoạch nguồn vốn đảm nhiệm. CHƯƠNG III . GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH HẢI DƯƠNG I. Định hướng về huy động vốn của ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương Sự phát triển của nền kinh tế và việc hội nhập kinh tế thế giới, đang đặt ra cho ngành ngân hàng những cơ hội và thách thức lớn. Mặc dù thị trường vẫn đang được mở rộng nhưng với sự gia tăng không ngừng về số lượng và chất lượng của đối thủ cạnh tranh. Muốn tồn tại và phát triển, các ngân hàng phải không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, khai thác được tối đa lợi thế của mình. Nắm bắt được tình hình này, Ban lãnh đạo của ngân hàng đã sớm xây dựng các kế hoạch chiến lược hoạt động của mình nhằm chủ động nâng cao được sức cạnh tranh của ngân hàng. Trong kế hoạch hoạt động thì chiến lược huy động vốn là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của ngân hàng. Mục tiêu của ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương là: “ Tiếp tục duy trì những phương thức huy động vốn truyền thống đồng thời áp dụng các sản phẩm mới về huy động vốn, đa dạng phong phú và hiện đại. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng nguồn vốn với nhịp độ cao và bền vững, cân đối với nhịp độ tăng trưởng dư nợ và các hoạt động khác, điều chỉnh và duy trì cân đối vế cơ cấu nguồn vốn, thời hạn lãi suất, nhằm đưa Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương không ngừng trở thành một NHTM lớn mạnh nhất ở địa phương ” . Dưới đây là các chỉ tiêu định lượng cụ thể Tổng nguồn vốn huy động Nền kinh tế địa phương phát triển rất mạnh trong những năm qua, liên tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân luôn ở khoảng 10% / năm. Để phù hợp với sự tăng trưởng của nền kinh tế ngân hàng cần có những cố gắng nhiều hơn trong thu hút nguồn vốn huy động theo kế hoạch giai đoạn 2006- 2010 của ngân hàng của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương. Stt Chỉ tiêu KH 2008 KH 2009 KH 2010 tuyệt đối %so với 2007 tuyệt đối % so với 2008 tuyệt đối % so với 2009 A Nguồn vốn 1,770,000 21.23 2,050,000 15.82 2,440,000 19,02 I Huy động 1,400,000 14.29 1,650,000 17.86 1,900,000 15.15 a Theo thành phần 1,400,000 14.29 1,650,000 17.86 1,900,000 15.15 1 Tiền gửi 1,160,000 17,17 1,360,000 17.24 1,550,000 13.97 khách hàng TG TCKT 380,000 18.75 450,000 18.42 520,000 15,56 TG dân cư 780,000 16.42 910,000 16,67 1,030,000 13.19 2 Phát hành giấy tò có giá 240,000 14.29 290,000 20.83 350,000 20.69 b Theo thời hạn 1,400,000 16.67 1,650,000 17.86 1,900,000 15.15 ngắn hạn 730,000 19.67 850,000 16.44 970,000 14.12 Trung,dài hạn 670,000 13.56 800,000 19.40 930,000 16.25 II TG của KBNN và TCTD 800 0.00 1,000 25.00 1,000 0.00 1 TG của KBNN 2 TG của TCTD 800 0.00 1,000 25.00 1,000 0.00 3 Nhận vốn cho vay đồng tài trợ III VỐN VAY 330,000 50.00 358,000 8.48 497,000 38.83 1 Vay NHĐT và PT TW 330,000 50.00 358,000 8.48 497,000 38.83 2 Vay TCTD khác IV Nhận nguồn tài trợ uỷ thác V NGUỒN VỐN KHÁC 39,2000 0.00 41,000 4,59 42,000 2,44 Nhìn vào bảng , đến năm 2008 cần tổng nguồn vốn là 1770 tỷ đồng trong đó : - Dân cư : 780tỷ đồng - TCKT : 380tỷ đồng - Phát hành giấy tờ có giá : 240 tỷ đồng - TG TCTD : 0,8 tỷ đồng - Vay NH ĐT và PT TW : 330 tỷ đồng - Nguồn vốn khác : 39,2 tỷ đồng Đến năm 2010 tổng nguồn vốn là 2 440 tỷ đồng, trong đó : - Dân cư : 1030 tỷ đồng - TCKT : 520 tỷ đồng - phát hành giấy tờ có giá : 350 tỷ đồng - TG TCTD : 1 tỷ đồng - Vay NH ĐT và PT TW : 497 tỷ đồng - Nguồn vốn khác : 42 tỷ đồng Để thu hút nguồn vốn ngân hàng đưa ra các loại hình , kỳ hạn huy động với mức lãi suất linh hoạt , hấp dẫn hơn. Chủ động trong việc tiếp cận khách hàng, tổ chức quảng có tiếp thị một cách có hiệu quả. Thực hiện chính sách khách hàng và chính sách lãi suất linh hoạt nhằm thu hút khách hàng, đặc biệt khách hàng có tiềm năng. Cung cấp các dịch vụ thanh toán với nhiều tiện ích phục vụ khách hàng. II. Giảp pháp quản lý nhằm nâng cao khả năng huy động vốn Để thực hiện được tốt hơn nữa trong việc huy động vốn có những bước sau : 1. Lập kế hoạch Từ việc lập kế hoạch sẽ rút ra được các chiến lược quan trọng trong huy động vốn. Và để xây dựng lên một chiến lược huy động vốn tốt thì chúng ta cần tiến hành như sau : 1.1 Đối với nguồn huy động vốn là dân cư : Huy động vốn từ dân cư là đối tượng huy động vốn cơ bản và lâu dài của các NHTM. Vì vậy, phải luôn có những hình thức chính sách cụ thể, chi tiết nhằm duy trì và mở rộng về số lượng , chất lượng và các hình thức huy động vốn từ đối tượng này. - Cần nghiên cứu, khảo sát thu nhập bình quân và tỷ trọng để dành của khu vực dân cư. Xác định được lượng vốn có thể huy động được từ đối tượng dân cư, từ đó sẽ xác định được các mục tiêu cụ thể và giải pháp cho chiến lược huy động vốn của ngân hàng. + Xác định số lượng, qui mô, địa điểm để mở các điểm huy động nguồn vốn. + Xác định hình thức và thời điểm huy động vốn cụ thể phong phú phù hợp với từng đối tượng khách hàng, đặc điểm thu nhập, tâm lý, đặc điểm luân chuyển vốn. - Nghiên cứu, áp dụng nhiều hình thức huy động vốn đa dạng, phong phú về loại hình, lãi suất để giữ vững và phát triển thị phần, thị trường đã có, xâm nhập vào các lĩnh vực mới như tiết kiệm học đường, hưu trí, tiết kiệm gửi góp…. - Mở rộng thêm các đối tượng huy động vốn như học sinh ở các trường học trong địa bàn bằn các hình thức mở tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi, miễn phí làm thẻ thẻ ATM trong một đợt tại các trường học ( dựa vào đặc trưng của việc thu học phí và chi tiêu dần theo năm, tiền sinh viên nhận từ gia đình theo tháng. bệnh nhân mở tiết kiệm rút dần, lãi suất linh hoạt hơn. - Từng bước phổ cập và hướng dẫn người dân ( đặc biệt là khu vực tầng lớp dân cư có thu nhập cao, ổn định ) làm quen các dịch vụ của ngân hàng, các sản phẩm gửi tiền, các sản phẩm thanh toán như : trả lương qua ATM, thanh toán các dịch vụ điện nước, điện thoại, mua bán cũng qua ATM, thẻ điện tử, sử dụng tài khoản khấu chi, dịch vụ thanh toán công cộng. Từ việc mở rộng sử dụng các công cụ thanh toán, giảm lượng tiền mặt trong lưu thông, tăng lượng vốn thanh toán qua ngân hàng, chúng ta có thể tranh thủ, tận dụng thêm các nguồn vốn kết dư để đưa vào kinh doanh, giải quyết một phần nhu cầu về nguồn vốn. - Thực hiện văn hoá giao dịch, nhằm đổi mới phong cách giao dịch, tạo sự thân thiện với khách hàng dân cư khó tính. Giữ được sự gắn kết của khách hàng đối với ngân hàng. - Đẩy mạnh hiện đại hoá công nghệ vào việc thanh toán, mở tài khoản tiền gửi tư nhân để thu hút nguồn vốn từ dân cư và tổ chức , áp dụng tin học vào các sản phẩm thanh toán, sản phẩm tiền gửi, và quản lý nguồn vốn nhằm huy động vốn và kinh doanh đạt hiệu quả cao. . Đối với nguồn huy động vốn là các tổ chức kinh tế, tài chính, hành chính. - Khảo sát , nghiên cứu nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn để lập các đề án huy động vốn rẻ từ các doanh nghiệp. Chú trọng việc mở thêm các chi nhánh, các dịch vụ phục vụ trực tiếp các nhu cầu của khách hàng như: thanh toán, chi trả lương, chi tiêu tiền mặt trực tiếp, chuyển tiền nhanh, nối mạng thanh toán bằng vi tính với khách hàng. Lắp đặt thêm nhiều máy rút tiền tự động ATM. - Nghiên cứu kỹ để nắm vững đặc điểm tâm lý, tính chất luân chuyển vốn của từng khách hàng để có đối sách phù hợp đối với từng đối tượng trong từng thời kỳ. - Đối với các khách hàng lớn mang tính truyền thống thì ban lãnh đạo sẽ trực tiếp làm việc để ký kết nhưng thoả thuận số lượng, phí lãi suất đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ sở làm đầu mối giao dịch và giải quyết các phát sinh trong quan hệ với khách hàng. - Các cơ sở sẽ trực tiếp nghiên cứu, nắm bắt, tiếp cận các khách hàng doanh nghiệp nằm trên địa bàn mình hoạt động. Đặc biệt là các khách hàng mới ( các doanh nghiệp nhỏ lẻ, tư nhân ) để tận dụng triệt để các nguồn vốn có thể huy động được. 1.3 Về Marketing - Tăng cường quảng cáo, tiếp thị. Công tác quảng cáo tiếp thị nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần tạo nên một hình ảnh quen thuộc, tin cậy về ngân hàng đối với thịt rường, kể cả thị trường tiềm năng. Điều này cho phép ngân hàng lọt vào danh sách lựa chọn của khách hàng khi họ có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của ngành này, đặc biệt là đối với những khách hàng mớ sử dụng hoặc sử dụng không thường xuyên các dịch vụ ngân hàng. + Về phương diện quảng cáo, bên cạnh việc sử dụng những hình thức hệ thống thông tin đại chúng truyền thống như : truyền hình, truyền thanh, báo chí cồn nên sử dụng các hình thức mới mẻ nhằm đa dạng hóa các kênh quảng cáo như lắp đăt các bảng thông tin,cung cấp thông tin qua điịen thoại, quảng cáo trên máy vi tính và các trang web mà có số lượng truy cập lớn như Dân trí, expressvn, thể thao, bongdaso… + Về nội dung quảng cáo, các thông tin được cung cấp phải tập trung vào những thông tin mà khách hàng quan tâm và nó cần phải được cung cấp một cách cập nhật, chính xác, dễ hiểu, nêu bật được những ưu điểm hay sự khác biệt của sản phẩm. Một bảng thông báo các hình thức huy động vốn phải trình bày đầy đủ, dễ hiểu, lãi suất tương đương tính theo năm, tính theo việc trả lãi trước hay sau đều được niêm yết sẽ giúp khách hàng đẽ dàng hơn trong việc so sánh và lựa chọn các sản phẩm phù hợp với mình. Tờ rơi quảng cáo được in đẹp mắt, những lợi ích của khách hàng hoặc những nét độc đáo của sản phẩm được làm nổi bật sẽ thu hút sự quan tâm của khách hàng. 1.4 Về lãi suất và dịch vụ Thi hành chính sách lãi suất hợp lý. Lãi suất huy động vốn luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với người gửi tiền và là yếu tố quyết định việc có gửi hay không đối với phần lớn trong số họ. Một người có món tiền định gửi tiết kiệm thường có quyết định lựa chọn ngân hàng có lãi suất cao hơn nếu họ cho rằng có sự tương đương giữa các ngân hàng về mặt an toàn, tiện lợi. Tièn gửi tiết kiệm là bộ phận chịu ảnh hưởng mạnh nhất của lãi suất. Đa dạng hoá hình thức huy động và phát triển các dịch vụ liên quan. Nhu cầu cảu người gửi tiền rất đa dạng, chúng khác nhau về mục đích, kì hạn, phương thức gửi tiền, cách thức lấy lãi lấy gốc. Nắm bắt và thoả mãn được nhu cầu của khách hàng là biện pháp hữu hiệu giúp ngân hàng thực hiện tốt huy động vốn. Đa dạng hoá về phương thức trả lãi : Khách hàng gửi tiền vào ngân hàng với nhiều mục đích khác nhau như : lấy lãi để chi tiêu hàng tháng, để tích luỹ thành một khoản tiền lớn trong tương lai, để an toàn cho tài sản của mình. Vì thế, các khách hàng cũng có các nhu cầu lấy lãi khác nhau. Ngân hàng nên đáp ứng các nhu cầu lấylãi đa dạng của khách hàng: trả lãi trước, trả lãi sau hàng tháng, trả lãi theo một nửa thời hạn của món tiền gửi tiết kiệm với các tính lãi không để khách hàng bị thiệt thòi. Cung cấp các dịch vụ mới : các sản phẩm mới được cung cấp nhìn chung đều cần có những sự hấp dẫn đặc biệt và nên hướng tới phục vụ một khách hàng nhất định, nhờ đó đem lại độ thoả dụng cao cho khách hàng. Một số sản phẩm mới như : tiền tiết kiệm hưu trí, tiết kiệm tuổi già, tiền tiết kiệm giao dục, tiết kiệm mua nhà, tiết kiệm mua sắm các đồ có giá trị lớn như ô tô, tiết kiệm có quà, tiết kiếm dự thưởng… đây là những sản phẩm có sức hấp dẫn lớn. 2. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát - Tổ chức thực hiện chiến lược huy động vốn trên địa bàn, phục vụ tốt mục tiêu chiến lược kinh doanh. Trung tâm điều hành chỉ đạo, điều hành kịp thời hoạt động huy động vốn của chi nhánh có trọng tâm, đảm bảo cân đối nguồn, sử dung vốn, cơ cấu nguồn vón về số lượng và thời hạn, tránh rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản . + Tổ chức hệ thống quản lý rủi ro thnah khoản theo các nội dung sau : - Kiểm soát thanh khoản hàng ngày : thông qua tin báo cáo hàng ngày nhanh nhậy, chính xác. Dự trù các khoản đến hạn 5ngày, phân tích độ thanh khoản, lập kế hoạch dự phòng khẩn trương.- Tổ chức theo dõi và phân tích số liệu về các nguồn vốn ra, vào hàng ngày và phân tích tình huống “ Nếu ..thì…” để thường xuyên xem xét, đánh giá độ thanh khoản, tránh rủi ro khi thực hiện đầu tư và dài hạn. - Xây dựng phương pháp tính rủi ro lãi suất qua việc phân tích chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động, phí dịch vụ, các sản phẩm tài chính. - Xác định tỷ lệ lãi suất cho vay và nguồn vốn tương ứng cho các loại nợ. - Phân tích, dự báo quản lý rủi ro lãi suất chi tiết trên tài sản mợ và tài sản có. - Nghiên cứu các giảp pháp nhằm giảm thiểu rủi ro lãi suất. - Tổ chức tốt công tác nghiên cứu kinh tế, nắm bắt thông tin thị trường, thực hiện dự báo, dự đoán nhằm nắm bắt kịp thời những biến động về lãi suất, thị phần, tránh rủi ro. - Tích cực tổ chức hoạt động các loại nguồn vốn trung, dài hạn ổn định từ 2-5 năm - Tổ chức bộ phận nghiên cứu thị trường. Đây là công việc quan trọng, quyết định đúng hướng, hiệu quả các biện pháp trên. Nội dung hoạt đọng của bộ phận này bao gồm nghiên cứu khách hàng và nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Bộ phận này sẽ tiến hành chia khách hàng ra thành các nhóm theo các tiêu chí khác nhau, tiến hành nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Bộ phận này cũng nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để có chiến lược cạnh tranh hiệu quả. - Đầu tư đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý của cán bộ ngân hàng mà trọng tâm là công tác pgát triển nguồn nhân lực. Tăng cường đào tạo cán bộ ngân hàng về chuyên môn ngiệp vụ và trình đọ quản lý. Ngoài ra còn kiểm tra trình độ tay nghề cho cán bộ làm nghiệp vụ tín dụng và kế toán thì phải tổ chức các cuộc thi cho cán bộ làm nghiệp vụ nguồn vốn cả về nghiệp vụ và khả năng ứng xử giao tiếp hàng ngày; Phải có chién lược nguồn lực toàn diện từ công tác tuyển chọn cán bộ đúng quy trình, vừa có trình độ nghiệp vụ vừa có hình thức, có khả năng giao tiếp tốt. 3. Các giải pháp khác Ban hành các cơ chế khuyến khích vể tài chính trong công tác huy động vốn : - Chỉnh sửa cơ chế chấm điểm thi đua theo nguyên tắc các cơ sở có tốc độ tăng trưởng nguồn vốn nhanh thì được chấm điểm thi đua cao nhằm khuyến khích các cơ sở tăng trưởng nguồn vốn, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn và nguồn vốn từ dân cư. - Cơ chế khen thưởng cho các đơn vị thực hiện được các mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn. Vi dụ như đối với các đơn vị đạt mức bằng hoặc lớn hơn mục tiêu đã được đặt ra thì có mức khen thưởng sẽ dựa trên mức nguồn vốn làm cơ sở khen thưởng. Đó là mức khen bằng 0,1% so với nguồn vốn đạt được.Còn đối với các cơ sở chưa đạt đến mục tiêu đề ra cững có mưc khen thưởng đó là 0,05% so với nguồn vốn đã huy động được. III Một số kiến nghị với cấp trên Thời gian vừa qua, với sự nỗ lực cố gắng cao Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hai Dương đã đạt được nhiều thành công trong công tác huy động vốn. Nhưng chưa bằng lòng với kết quả đó, Ban lãnh đạo Ngân hàng thường xuyên xem xét, chỉ đạo và triển khai các đề án, chiến lược nguồn vốn cho sự phát triển trong những năm sắp tới. Để thực hiện được các giải pháp tăng cường hoạt động vốn của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương nêu ở trên, kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan Như : Nhà nước, Ngân hàng Đầu tư và phát triển TW, Ngân hàng nhà nước…. 1.Đối với Nhà nước. -Môi trường pháp lý : Nhà nước và các cơ quan chức năng quyền lực của mình trong lập pháp phải xây dựng môi trường pháp lý ổn định, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền vào ngân hàng. Tức là, các điều khoản tại các luật, các bộ liên quan, cũng như các văn bản pháp quy dưới luật hiện hành phải đảm bảo cho người gửi tiền vào ngân hàng quyền về những khoản tiền gửi vào ngân hàng như là số tiền ấy không gửi vào ngân hàng ( không tính đến sự khác nhau phát sinh do yêu cầu chủ động từ phía người gửi ). Đồng thời cam kết không huỷ bỏ bất thường sự đảm bảo đó. - Môi trường kinh tế vĩ mô: Nhà nước và các cơ quan chức năng của mình đảm bảo điều tiết nền kinh tế thị trường phát triển ổn định, tránh các đột biến làm giảm bất thường giá trị của các khoản tiền gửi tại ngân hàng, dù là dưới loại hình nào. Đặc biệt cần có thay đổi đột ngột hệ thống ngân hàng về quy mô, đối tượng hoạt động của cả hệ thống hay từng cấu thành của hệ thống ngân hàng, dẫn tới sự đe doạ thực sự làm mất khả năng thanh toán của ngân hàng, co hẹp hoạt động hoặc giải thể. Phá sản một hay nhiều cấu thành của hệ thống, tạo sự mất ổn định về tâm lý, mục đích gửi tiền, sử dụng loại hình ngân hàng của người gửi tiền làm họ hướng tới lập két ngoài ngân hàng hay hướng tới sự giao dịch tiền tệ ngoài ngân hàng. Để tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội, chính sách tiền tệ cần phải đổi mới để phù hợp với yêu cầu của kinh tế vĩ mô, trước hết nhằm giúp cho chiến lược huy động vốn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ngày càng đòi hỏi chúng ta phải quán triệt các vấn đề lớn sau : * Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát. * Tận dụng nhân lực và sử dụng hợp lý tài nguyên. * Hài hoà quan hệ cung cầu vốn cho nền kinh tế * Tổ chức huy động nguồn vốn trong nước là chủ yếu, là quyết định, huy động vốn từ bên ngoài là quan trọng. * Giải quyết tốt vấn đề nợ nước ngoài. * Kiểm soát tốt việc nhập siêu vốn, nhập siêu hàng hoá, tăng nhanh xuất khẩu, giảm nhập siêu thương mại, huy động hợp lý vốn đàu tư nước ngoài, chủ động vvề vốn đầu tư cho nền kinh tế. Đó là những nội dung quan trọng của việc ổn định kinh tế vĩ mô hiện nay, ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng vững chắc cho việc thực hiện chiến lược vốn. - Môi trường xã hội Nhà nước, các tổ chức xã hội , đoàn thể phải tạo ra một tâm lý xã hội coi trọng tích luỹ trong toàn bộ xã hội. Trong quan hệ tích luỹ tiêu dùng xã hội, tiêu dùng xã hội không tạo ra lợi nhuận cần hài hoà với mức tích luỹ. Giải quyết hài hoà mối quan hệ tích luỹ tiêu dùng trở thành tâm lý chung, mụ đích chung, việc làm chung trong toàn xã hội. 2. Đối với Ngân hàng Đầu tư và phát triển TW và Ngân hàng nhà nước. - Ngân hàng Đầu tư và phát triển TW: Hoàn chỉnh hệ thống công nghệ thông tin hiện có, nâng cấp, mở rộng và trang bị công nghệ ngân hàng hiện đại, tạo điều kiện phát triển các dịch vụ ngân hàng để năng cao năng lực cạnh tranh. Nâng cấp chương trình Homebannking vì giao dịch chậm. Sớm phê duyệt các quỹ tín dụng nhân dân làm đai lý chi trả Western Union khi chi nhánh đè nghị, nhằm mở rộng dịch vụ chuyển tiền kiều hối. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch giới hạn tín dụng tạo điều kiện cho chi nhánh cơ cấu lại khách hàng và tỷ trọng dư nợ cho vay bán lẻ theo kế hoạch được giao. - Ngân hàng nhà nước: Phải có cơ chế hợp lý để kích thích công tác huy động vốn trung và dài hạn cho hệ thống NHTM nói chung và Ngân hàng Đàu tư và phát triển nói riêng. Ngân hàng nhà nước phải kiểm soát và nâng cao uy tín đồng tiền Việt Nam. Trong tình hình chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát tăng chóng mặt như hiện nay, đồi hỏi các cơ quan có liên quan cần phải theo dõi liên tục, đưa ra các biện pháp kiểm soát. Sự ổn định của đồng ngoại tệ là nhân tố ảnh hưởng mạnh đến công tác huy động vốn của các ngân hàng, ổn định của đồng ngoại tệ sẽ khiến cho khách hàng yên tâm tin tưởng khi gửi tiền vào ngân hàng mà không sợ thua thiệt. KẾT LUẬN Trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM với nhau trong địa phương và xa hơn nữa là các NHTM vốn nước ngoài sẽ nhảy vào thị trường trong nay mai, việc tạo vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương với chức năng là trung gian tài chính đã trở thành một trong những kênh huy động vốn, quan trọng trong địa bàn tỉnh Hải Dương. Hiện nay, Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương hoạt động kinh doanh nói chung và huy động vốn nói riêng vẫn chứng tỏ được năng lực, khả năng cạnh tranh cùng tính linh hoạt của mình. Tuy nhiên vài năm trở lại đây nền kinh tế địa phương tăng trưởng mạnh, nhu cầu về vốn cho nền kinh tế địa phương luôn ở mức cao đã buộc Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương phải tăng cường hơn nữa công tác huy động vốn. Mặt khác, nước ta đã cam kết quốc tế về lĩnh vực ngân hàng thông qua việc kí kết các hiệp định thương mại và gia nhập WTO. Theo đó, Việt Nam sẽ từng bước mở cửa và tự do hoá khu vực ngân hàng tài chình cho phếp các ngân hàng nưcớ ngoài hoạt động tại Việt Nam. Sự có mặt của các ngân hàng nước ngoài với tiềm lực tài chính dồi dào, loại hình dịch vụ đa dạng, buộc các NHTM Việt Nam nói chung và Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh nói riêng phải có những đề án, chiến lược lâu dài về nguồn vốn đẻ có thể giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này. Và việc nâng cao khả năng huy động vốn là một nhiệm vụ thật sự quan trọng. Xuất phát từ mong muốn được góp sức vào nhiệm vụ đó, nên em đã chọn đề tài “ Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương ”làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Bài viết này đã dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương trong những năm qua để từ đó đưa ra một số giải pháp quản lý nhằm nang cao khả năng huy động vốn trong thời gian sắp tới. Do nhận thức và thời gian của bản thân còn nhiều hạn chế nên bài viết này không tránh khỏi những sai sót . Kính mong giáo viên hướng dẫn và các cán bộ của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương đóng góp ý kiến bổ sung cho bài viết này của em được hoàn thiênj hơn. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Trường đại học kinh tế quốc dân- khoa khoa học quản lý, khoa học quảnl lý tập I, PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà- PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2007- NXB khoa học và kỹ thuật 2- Trường đại học kinh tế quốc dân- khoa khoa học quản lý, khoa học quảnl lý tập II , PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà- PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2007- NXB khoa học và kỹ thuật 3- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2006 và triển khai phương hướng nghiệp vụ năm 2007 của Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương. 4- Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2007 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2008 của Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương. 5- Kế hoạch kinh doanh năm 2008 của Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương. 6- Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2006-2010 của Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương. 7- Peter S.Roes, Quản trị NHTM, NXB Tài chính, năm 2001 8- Trường đại học kinh tế quốc dân khoa NH-TC, NHTM quản trị và nghiệp vụ, NXB Thống kê, năm 2002 9- PTS. Nguyễn Đình Tài, Sử dụng công cụ tài chính- tiền tệ để huy động vốn cho đầu tư và phát triển, NXB Tài chính, năm 1997. 10- Viện nghiên cứu và đào tạo quản lý , Nguyên lý quản lý- Thành công lớn bắt đầu từ đây, NXB Lao động và xã hội năm 2007. 10- Trung tâm nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý, Khoa học tổ chức và quản lý- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB thống kê Hà Nội 1999. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………1 CHƯƠNG I : CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN ...................3 I. Nguồn vốn của NHTM…………………………………………..3 1. Khái niệm…………………………………………………………3 2. Phân loại nguồn vốn………………………………………………3 2.1 Vốn chủ sở hữu …………………………………………………3 2.2 Vốn tiền gửi …………………………………………………….4 2.3 Vốn đi vay…………………………………………………………5 2.4 Các nguồn vốn khác ……………………………………………..6 II. Huy động vốn của ngân hàng thương mại………………………7 1.Khái niệm…………………………………………………………...7 2. Các hình thức huy động vốn………………………………………7 2.1 Phân loại theo thời gian huy động………………………………..7 2.2 Phân loại theo đối tượng huy động……………………………….8 2.3 Phân loại theo loại đồng tiền huy động…………………………10 2.4 Phân loại theo công cụ huy động………………………………11 III - Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại. 1. Các yếu tố bên ngoài …………………………………………….14 1.1 Thực trạng nền kinh tế ………………………………………….14 1.2 Môi trường kinh tế……………………………………………….15 1.3 Cơ chế chính sách nhà nước…………………………………….16 1.4 Tập quán tiêu dùng, cất trữ và yếu tố tâm lý …………………17 2. Những yếu tố bên trong 2.1 Chính sách lãi suất ………………………………………………18 2.2 Chính sách sản phẩm………………………………………….18 2.3 Chính sách ưu đãi và chăm sóc khách hàng………………….19 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH HẢI DƯƠNG I. Khái quát tình hình hoạt động của ngân hàng………………..20 1. Lịch sử hình thành và phát triển ……………………………...20 2. Kết quả hoạt động kinh doanh…………………………………24 II. Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương. 1. Sơ lược qua về huy động vốn của ngân hàng…………………29 2. Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương …………………………………………………………30 2.1 Quy mô huy động vốn………………………………………….30 2.2 Cơ cấu huy động vốn…………………………………………...33 2.2.1 Phân loại theo thời gian huy động vốn………………………33 2.2.2 Phân loại theo đối tượng huy động vốn …………………….35 2.2.3 Phân loại theo đồng tiền huy động…………………………..37 III. Đánh giá công tác huy động vốn của ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương 1. Thuận lợi và khó khăn…………………………………………..40 1.1 Thuận lợi………………………………………………………..40 1.2 Khó khăn………………………………………………………..41 2. Những điểm mạnh và điểm yếu trong quản lý về huy động vốn 2.1 Điểm mạnh ……………………………………………………44 2.2 Điểm yếu …………………………………………………...44 CHƯƠNG III . GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH HẢI DƯƠNG I. Định hướng về huy động vốn của ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương…………………………………………………….45 II. Giảp pháp quản lý nhằm nâng cao khả năng huy động vốn 2. Lập kế hoạch …………………………………………………48 1.1 Đối với nguồn huy động vốn là dân cư ……………………..48 . Đối với nguồn huy động vốn là các tổ chức kinh tế, tài chính, hành chính……………………………………………………50 1.3 Về Marketing…………………………………………………..51 1.4 Về lãi suất và dịch vụ …………………………………………52 2. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát …………………………………53 3. Các giải pháp khác ……………………………………………..55 III Một số kiến nghị với cấp trên………………………………….55 1.Đối với Nhà nước…………………………………………………56 2. Đối với Ngân hàng Đầu tư và phát triển TW và Ngân hàng ..5 KẾT LUẬN………………………………………………………..59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN- Giải pháp quản lý nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương.pdf
Luận văn liên quan