Luận văn Giao tiếp với máy tính qua cổng USB và ứng dụng trong giao tiếp ngoại vi

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 3 LỜI MỞ ĐẦU 4 MỤC LỤC.: .5 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU Sơ LƯỢC VỂ GIAO TIẾP USB 1. Giới thiệu 8 2. Cấu trúc đồ hình của USB (USB BUS TOPOLOGY) 9 3. Cấu trúc truyền dẫn của USB 10 4Ể Giao tiếp USB nhìn sâu vào bên trong 12 5. Cấu trúc khung dữ liệu của USB 16 6. USB protocol .17 7. Các dạng truyền nhận dữ liệu của USB .20 8. Các trạng thái hoạt động của USB device .20 9Ệ Qui binh kết nối giữa device và host 22 10. Descriptor 23 11. Kết luận 24 CHƯƠNG II: MICROCHIP PIC18F4550 VÀ MODULE GIAO TIẾP USB 1. Sơ lược về vi điều khiển PIC 25 2. Module giao tiếp USB trong vi điều khiển PIC18F4550 .25 3. MPLAB và ngôn ngữ lập trình C18 .28 4. Kết luận .32 CHƯƠNG III: MICROCHIP USB FIRMWARE VÀ QUI TRÌNH ENUMERATING 1. Microchip USB firmware .33 2. Control transfer và qui trình truyền nhận một gói dữ liệu trong qui trình enumerating 35 3ẵ Các khai báo trong Microchip USB firmware trong qui trình enumerating 42 4. Tìm hiểu Microchip USB firmware trong qui trình enumerating 55 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ VẤN ĐỂ DRIVER TRÊN MÁY TÍNH DÙNG CHO GIAO TIẾP USB LIÊN QUAN ĐẾN VI ĐIỂU KHIỂN PIC - CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG GIAO TIẾP USB TRÊN MÁY TÍNH 1. Sơ lược về các thư viện hàm trên hệ điểu hành WINDOW 98 2. Thư viện liên kết động “mpusbapiễdll ” .102 CHƯƠNG V: ỨNG DỤNG GIAO TIẾP USB sử DỤNG VI ĐIỂU KHIỂN PIC18F4550 1. ứng dụng giao tiếp USB sử dụng vi điều khiển PIC18F4550 .105 2. Xây dựng sơ đồ nguyên lí cho mạch ứng dụng .107 3. Xây dựng chương trình thực hiện giao tiếp USB cho người sử dụng trên máy tính sử dụng vi điều khiển PIC18F4550 .110 3.1 Xây dựng lớp PlCConnector 110 3.2 Thiết kế giao diện người sử dụng cho ứng dụng 115 4Ẻ Xây dựng firmware cho ứng dụng .119 CHƯƠNG VI: BÁO CÁO TỔNG KẾT VỂ GIAO TIẾP USB 1. Kết quả thực hiện 128 2. Kết luận 128 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 130

pdf126 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 5899 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giao tiếp với máy tính qua cổng USB và ứng dụng trong giao tiếp ngoại vi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiao tiếp với máy tính qua cổng USB và ứng dụng trong giao tiếp ngoại vi.pdf