Luận văn Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu thiếc thỏi sang thị trường Malaysia của chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex tại Hà Nội

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 5 PHẦN NỘI DUNG 8 CHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 8 1.1.KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU: 8 1.1.1.Khái niệm,bản chất và vai trò của hợp đồng xuất khẩu: 8 1.1.1.2. Khái niệm: 8 1.1.1.2.Bản chất: 8 1.1.1.3.Vai trò : 9 1.1.2.Đặc điểm của hợp đồng xuất khẩu 9 1.1.3.Nội dung cơ bản của hợp đồng xuất khẩu: 9 1.1.3.1.Giới thiệu chung: 10 1.1.3.2.Các điều khoản của hợp đồng 10 1.2.QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU: 19 1.2.1.Các bước thực hiện hợp đồng xuất khẩu: 20 1.2.2.Nội dung của quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 20 1.2.2.1.Chuẩn bị hàng xuất khẩu 20 1.2.2.2.Kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu . 23 1.2.2.3.Thuê phương tiện vận tải 23 1.2.2.4.Mua bảo hiểm (nếu có) 25 1.2.2.5.Làm thủ tục hải quan 26 1.2.2.6.Giao hàng cho người vận tải. 27 1.2.2.7.Làm thủ tục thanh toán. 28 1.2.2.8.Khiếu nại giải quyết khiếu nại (nếu có) 29 1.3.GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU HÀNH HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU: 30 1.3.1.Khái niệm và vai trò của giám sát và điều hành hợp đồng xuất khẩu: 30 1.3.2.Những nội dung và phương pháp giám sát,điều hành hợp đồng xuất khẩu: 32 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THIẾC THỎI SANG THỊ TRƯỜNG MALAYSIA CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX TẠI HÀ NỘI 35 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX VÀ CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI 35 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển: 35 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty: 36 2.1.2.1. Chức năng: 36 2.1.2.2. Nhiệm vụ: 37 2.1.3.Tổ chức nhân sự của công ty và chi nhánh tại Hà Nội 37 2.1.4. Môi trường kinh doanh: 39 2.1.4.1. Thị trường: 40 2.1.4.2. Khách hàng: 40 2.1.4.3. Đối thủ cạnh tranh: 41 2.1.4.4. Các nhà cung cấp: 41 2.2.THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THIẾC THỎI SANG THỊ TRƯỜNG MALAYSIA CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX TẠI HÀ NỘI 42 2.2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần XNK Petrolimex tại Hà Nội 42 2.2.2.Thực trạng xuất khẩu thiếc thỏi sang thị trường Malaysia của chi nhánh công ty cổ phần XNK Petrolimex tại Hà Nội 48 2.3.QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THIẾC THỎI SANG THỊ TRƯỜNG MALAYSIA CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX TẠI HÀ NỘI. 51 2.3.1 Chuẩn bị hàng xuất khẩu 51 2.3.2. Kiểm tra hàng xuất khẩu 56 2.3.3.Thuê phương tiện vận tải 58 2.3.4.Mua bảo hiểm cho hàng hoá 60 2.3.5.Làm thủ tục Hải quan 61 2.3.6.Giao hàng 63 2.3.7.Làm thủ tục thanh toán 65 2.3.8.Giải quyết khiếu nại. 67 2.4.ĐIỀU HÀNH VÀ GIÁM SÁT HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THIẾC THỎI SANG THỊ TRƯỜNG MALAYSIA CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX TẠI HÀ NỘI 68 2.5.ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THIẾC THỎI SANG THỊ TRƯỜNG MALAYSIA CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX TẠI HÀ NỘI 70 2.5.1.Ưu điểm 70 2.5.2.Những tồn tại 71 2.5.3.Nguyên nhân 72 CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THIẾC THỎI SANG THỊ TRƯỜNG MALAYSIA CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY XNK PETROLIMEX TẠI HÀ NỘI 73 3.1.NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI MHÁNH 73 3.1.1.Một số phân tích về thị trường thiếc trên thế giới 73 3.1.2.Mục tiêu và phương hướng hoạt động của chi nhánh 78 3.1.3.Những cơ hội và thách thức 81 3.1.3.1.Cơ hội 81 3.1.3.2.Thách thức 82 3.2.MỘT SÓ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THIẾC THỎI SANG THỊ TRƯỜNG MALAYSIA CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX TẠI HÀ NỘI 83 3.2.1.Giải pháp về tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 83 3.2.1.1.Giải phám nhằm đảm bảo nguồn hàng xuất khẩu 83 3.2.1.2.Giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển 85 3.2.1.3.Giải pháp trong quy trình kiểm tra chất lượng hàng hoá 86 3.2.1.4.Giải pháp trong quy trình giao hàng 87 3.2.1.5.Giải pháp trong quy trình thông quan xuất khẩu 88 3.2.1.6.Giải pháp trong quy trình thánh toán 88 3.2.1.7.Giải pháp về giám sát và điều hành việc thực hiện hợp đồng 88 3.2.1.8.Giải pháp về bồi dưỡng nguồn nhân lục 90 3.2.1.9.Giải pháp về thị trường 90 3.2.1.10.Một số giải pháp khác 91 3.2.2.Một số kiến nghị 93 3.2.2.1.Về quy trình nghiệp vụ Hải quan 93 3.2.2.2.Về tính ổn định thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật 93 3.2.2.3.Về việc tạo lập môi trường kinh doanh quốc tế thuận lợi hơn 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay toàn cầu hoá là một xu thế không thể đảo ngược ,Việt Nam cũng đang nằm trong vòng xoáy của nó và không thể đi ngược lại dù vẫn có những lực lượng phản đối vì những mặt trái của nó.Bằng chứng được thể hiện rõ nét là trong những năm qua Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và rộng hơn vào nền kinh tế Thế giới.Do đó hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trở thành hoạt động kinh tế mang tính chất sống còn cho sự phát triển và hội nhập thành công của đất nước.Chúng ta bắt đầu mở cửa nền kinh tế thực sự mạnh mẽ vào những năm 1990,và có những bước đi đầu tiên nhằm thực hiện quá trình hội nhập khu vực và quốc tế một cách chính thức. Việt Nam đã là thành viên chính thức của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ;của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) ;của tiến trình hợp tác Á Âu (ASEM) .Và chúng ta đang nỗ lực hết sức để có thể gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong năm nay. Trong bối cảnh đó các doanh nghiệp trong nước cũng được khuyến khích , tạo điều kiện hoạt động và phát triển thuận lợi.Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu cũng ngày càng nhiều với đủ các thành phần kinh tế.Và năm 2005 chúng ta đã đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 32 tỷ USD,đây là một thành tựu lớn của Việt Nam nói chung và của các đơn vị kinh doanh xuất khẩu noi riêng.Và nó cũng góp phần vào mức tăng trưởng GDP 8,4% trong năm 2005 để giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch mà Đại Hội IX của Đảng đã đề ra.Với chủ trương hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu,Nhà Nước đã và luôn có những điều chỉnh đua ra các chính sách theo hướng khuyến khích và tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp. Tình hình trên đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng mang tới những thách thức lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu.Vì chúng ta còn nhiều hạn chế về kinhh nghiệm kinh doanh quốc tế,quy mô và tiềm lực tài chính còn hạn chế Do vậy trong quá trình kinh doanh quốc tế các doanh nghiệp gặp không ít các khó khăn vướng mắc,trong đó có quy tình thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 2.Mục đích nghiên cứu Với mục đích củng cố kiễn thức về chuyên nghành đã được trang bị trong trường Đại học thông qua việc tiếp cận tìm hiểu thực tế tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK Petrolimex tại Hà Nội.Vận dụng tổng hợp các kiến thức chuyên ngành để phân tích và bước đầu xử lý các các vấn đề về quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu của đơn vị thông qua việc nghiên cứu và thực hiện đề tài :”Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu thiếc thỏi sang thị trường Malaysia của chi nhánh Công ty cổ phần XNK Petrolimex tại Hà Nội”. 3.Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu.Đối tượng này sẽ được nghiên cứu trong phạm vi các hợp đồng xuất khẩu thiếc thỏi sang thị trường Malaysia của chi nhánh Công ty cổ phần XNK Petrolimex tại Hà Nội. 4.Phương pháp nghiên cứu Với mục đích tìm hiểu thực tiễn bằng các kiến thức đã học. Ngoài việc xử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.Trong quá trình thực hiện luận văn em đã xử dụng các phương pháp nghiên cứu khác là phương pháp hệ thống hoá,phương pháp thống kê,phương pháp phân tích so sánh 5.Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương: -Chương 1.Lý luận chung về quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu -Chương 2.Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu thiếc thỏi sang thị trường Malaysia của chi nhánh Công ty cổ phần XNK Petrolimex tại Hà Nội -Chương 3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức hợp đồng xuất khẩu thiếc thỏi sang thị trường Malaysia của chi nhánh Công ty XNK petrolimex tại Hà Nội PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 1.1.KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU: 1.1.1.Khái niệm,bản chất và vai trò của hợp đồng xuất khẩu: 1.1.1.2. Khái niệm: Hợp đồng: Là sự thoả thuận giữa hai hay nhiều bên bình đẳng với nhau làm phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể. Hợp đồng xuất khẩu: Là sự thoả thuận giữa hai đương sự có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau, bên bán được gọi là bên xuất bên mua gọi là bên nhập một tài sản cố định gọi là hàng hoá. Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng. Như vậy chủ thể của hợp đồng này là Bên Bán (bên xuất khẩu) và Bên Mua (bên nhập khẩu).Họ có trụ sở kinh doanh ở các quốc gia khác nhau.Bên Bán giao một giá trị nhất định và ,để đổi lại,Bên Mua phải trả một đối giá tương xứng với giá trị đã được giao.Đối tượng của hợp đồng này là hàng hoá (Goods) hoặc dịch vụ (Service). Trong thực tế, không nhất thiết người mua phải trả bằng tiền cho người bán mà có thể trả bằng hàng hoá có giá trị tương đương, mà chỉ lấy tiền làm phương tiện tính toán. 1.1.1.2.Bản chất: Bản chất của hợp đồng mua bán hàng hoá là sự thoả thuận của các bên kí hợp đồng.Điều cơ bản của hợp đồng là phải thể hiện ý chí thực sự thoả thuận không được cưỡng bức,lừa dối lẫn nhau và có những nhầm lẫn không thể chấp nhận được.Hợp đồng xuất khẩu giữ một vai trò quan trọng trong kinh doanh Thương Mại Quốc Tế,nó xác nhận những nội dung giao dịch mà các bên đã thoả thuận và cam kết thực hiện các nội dung đó. 1.1.1.3.Vai trò : Vai trò cơ bản của hợp đồng là làm cơ sỏ để các bên thực hiện các nghĩa vụ của mình và đồng thời yêu cầu bên đối tác thực hiện các nghĩa vụ của họ.Hợp đồng còn là cơ sở đánh giá mức độ thực hiện nghĩa vụ của các bên và đồng thời hợp đồng cũng là cơ sỏ ư pháp lý quan trọng để một bên có thể khiếu nại đối tác của mình không thực hiện toàn bộ hay từng phần nghĩa vụ của họ đã thoả thuận trong hợp đồng.Do vậy hợp đồng càng quy định chi tiết rõ ràng,dễ hiểu càng dễ thực hiện và ít xảy ra tranh chấp do tránh tối đa viêc gây hiểu lầm,mỗi bên hiểu theo một cách khác nhau và khi cần thiết với vai trò là một cơ sở pháp lý quan trọng trong việc khiếu nại đối tác hợp đồng nhất thiết phải rõ ràng ,chi tiết ,dễ hiểu mới đủ mạnh để buộc các đối tác tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của họ như đã thoả thuận. 1.1.2.Đặc điểm của hợp đồng xuất khẩu Hợp đồng xuất khẩu thường có những đặc điểm sau: -Hàng hoá-đối tượng của hợp đồng được di chuyển qua biên giới quốc gia.Biên giới này là biên giới Hải Quan chứ không đơn thuần là biên giới địa lí.(Ví dụ,hợp đồng mua bán kí kết giữa một xí nghiệp trong khu chế xuất với một xí nghiệp ngoài khu chế xuất được luật pháp coi là hợp đồng xuất khẩu với xí nghiệp trong khu chế xuất,nhưng hàng hoá thuộc hợp đồng đó không di chuyển ra khỏi biên giới quốc gia) -Đồng tiền thanh toán sẽ là ngoại tệ với ít nhất một bên(Cá biệt với các nước đã xử dụng đồng tiền chung Châu Âu – EURO ) -Nó diễn ra giữa các thương nhân có trụ sở thương mại ở các quốc gia khác nhau. -Hợp đồng xuất khẩu thường chịu sự điều chỉnh của nhiều nguồn luật khác nhau:Luật quốc gia(Luật của quốc gia bên Mua,Luật của quốc gia bên Bán),Luật quốc tế(các hiệp định ,hiệp ước thương mại song phương và đa phương),các phong tục và tập quán buôn bán quốc tế

doc97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2067 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu thiếc thỏi sang thị trường Malaysia của chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex tại Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh th­êng xuyªn ký kÕt c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu víi c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng lµ CFR vµ mét sè hîp ®ång lµ ®iÒu kiÖn CIF.§iÒu nµy t¹o diÒu kiÖn thuËn lîi cho chi nh¸nh trong viÖc chñ ®éng thuª tÇu vµ lªn lÞch giao hµng ngoµi ra nã cßn gi¸n tiÕp thóc ®Èy ngµnh vËn t¶i biÓn ë ViÖt Nam ph¸t triÓn nhanh h¬n vµ chÊt l­îng h¬n.Trong khi nhiÒu c«ng ty trong n­íc hiÖn nay lu«n ký hîp ®ång víi ®iÒu kiÖn FOB ®iÒu nµy chøng tá sù v÷ng vµng vµ kinh nghiÖm kinh doanh quèc tÕ cña chi nh¸nh. Trong viÖc chuÈn bÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu chi nh¸nh lu«n theo s¸t c¸c diÔn biÕn vÒ gi¸ thiÕc trªn thÞ tr­êng thÕ giíi,nªn trong c¸c b¶n chµo mua chi nh¸nh lu«n ®­a ra møc gi¸ hîp lý nhÊt vµ lu«n thuyÕt phôc ®­îc c¸c nhµ cung cÊp trong n­íc.ViÖc chµo mua víi gi¸ s¸t víi diÔn biÕn gi¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ®· gióp cho chi nh¸nh chiÕm ®­îc lßng tin cña c¸c nhµ cung cÊp.Do vËy hiÖn nay viÖc thu mua thiÕc phôc vô xuÊt khÈu cña chi nh¸nh gÆp kh¸ nhiÒu thuËn lîi h¬n c¸c c«ng ty kh¸c vµ b»ng chøng râ rµng nhÊt cho ­u thÕ nµy lµ trong n¨m 2005 c¶ n­íc ta xuÊt khÈu kho¶ng 2000 tÊn thiÕc thái th× chi nh¸nh chiÕm gÇn 50% tæng kim ng¹ch víi gÇn 950 tÊn. Tuy c¸c ®Þa ®iÓm thu mua xa Hµ Néi nh­ng trªn c¸c tuyÕn ®­êng lu«n cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty vËn t¶i chuyªn chë nªn viÖc thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña chi nh¸nh lµ rÊt thuËn lîi v× hµng tuÇn hä vÉn göi c¸c b¶n chµo tíi cho chi nh¸nh vµ chi nh¸nh lu«n cã nhiÒu sù lùa chän. ViÖc thuª kho ®Ó ch­a hµng vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ cña chi nh¸nh còng kh¸ thuËn lîi v× kho Khi vùc 1 §øc Giang lµ kho thuéc Tæng c«ng ty x¨ng dÇu,tøc lµ ®Òu lµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cïng ngµnh nªn cã nhiÒu thuËn lîi trong viÖc liªn hÖ thuª kho.Ngoµi ra Tæng kho khu vùc 1 §øc Giang ®­îc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i ®¶m b¶o cho viÖc b¶o qu¶n hµng ho¸ vµ cã c¸c xe n©ng chuyªn dông trong viÖc xÕp dì hµng ho¸ rÊt thuËn lîi cho ®Æc thï hµng ho¸ cña chi nh¸nh. Trong nghiÖp vô thuª tµu, do cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm ®· gióp cho chi nh¸nh ký ®­îc c¸c hîp ®ång víi c­íc phÝ rÎ vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao.Còng do nh©n tè kh¸ch quan lµ hiÖn nay t¹i ViÖt Nam cã nhiÒu h·ng vËn t¶i ®Õn t×m kiªm c¬ héi kinh doanh vµ tÊt yÕu dÉn tíi c¹nh tranh.Trong m«i tr­êng nh­ vËy nh÷ng ng­êi thuª tÇu lu«n ®­îc h­ëng lîi. ViÖc thanh to¸n cña chi nh¸nh lu«n diÔn ra an toµn v× chi nh¸nh lu«n thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô , lu«n nhanh chãng vµ chÝnh x¸c trong viÖc lËp bé chøng tõ thanh to¸n. 2.5.2.Nh÷ng tån t¹i Do gi¸ c¶ cña mÆt hµng thiÕc trªn thÕ giíi biÕn ®éng liªn tôc vµ cã nh÷ng thêi ®iÓm biÕn ®éng víi biªn ®é rÊt rréng diÒu nµy lµm cho trong mét sè tr­êng hîp gi¸ biÕn ®éng bÊt lîi cho nhµ cung cÊp hä sÏ t×m c¸ch tr× ho·n kh«ng giao hµng hoÆc muèn th­¬ng l­îng l¹i gi¸ c¶ cña hµng ho¸.§iÒu nµy Ýt nhiÒu còng g©y khã kh¨n cho chi nh¸nh trong viÖc thu mua hµng ho¸ phôc vô xuÊt khÈu. Trong xu thÕ hiÖn nay khi gi¸ c¸c nhiªn liÖu ®Çu vµo ngµy cµng t¨ng cao,trong ®ã cã mÆt hµng x¨ng dÇu.§· dÉn ®Õn viÖc gi¸ c­íc vËn t¶i néi ®Þa vµ quèc tÕ cã xu h­íng t¨ng cao vµ kh«ng cã dÊu hiÖu gi¶m.§iÒu nµy lµm cho chi phÝ trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ thùc hiÖn hîp ®ång cña chi nahnhs t¨ng cao lµ gi¶m bít lîi nhuËn. Do chÊt l­îng thiÕc cña ViÖt Nam ch­a cao ,hµm l­îng t¹p chÊt khã kiÓm so¸t ®­îc nªn gi¸ thiÕc cña ViÖt Nam b¸n ra thÞ treêng thÕ giíi nãi chung vµ thÞ tr­êng Malaysia nãi riªng lµ thÊp. ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng cña hµng ho¸ hiÖn t¹i chi nh¸nh hoµn toµn phô thuéc vµo c«ng ty kiÓm ®Þnh ®­îc thuª.Chi nh¸nh kh«ng cã bÊt cø mét c¬ chÕ nµo hay c«ng cô nµo cã thÓ kiÓm tra ®­îc chÊt l­îng cña hµng ho¸ tõ nhµ cung cÊp. ViÖc giao hµng t¹i c¶ng hiÖn nay ®«i khi h·ng tÇu hay c¬ quan ®iÒu ®é c¶ng thay ®æi lÞch bèc hµng hay cã thÓ do chËm trÔ tõ mét bªn kh¸c lµm cho chi nh¸nh bÞ ®éng trong viÖc giao hµng lªn tÇu. 2.5.3.Nguyªn nh©n Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn viÖc gi¸ c¶ cña thiÕc trªn thÕ giíi lu«n biÕn ®éng tõng phót lµm cho chi nh¸nh gÆp nhiÒu khã kh¨n nÕu trong tr­êng hîp gi¸ biÕn ®éng bÊt lîi cho nhµ cung cÊp.Gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi lµ mét nguyªn nh©n kh¸ch quan mµ chi nh¸nh kh«ng thÓ t¸c ®éng lµm cho nhµ cung cÊp cã nh÷ng ph¶n øng bÊt lîi cho chi nh¸nh. ViÖc gi¸ c­íc cña vËn t¶i néi vµ vËn t¶i quèc tÕ t¨ng lµ do gi¸ cña c¸c nh©n tè ®Çu vµo cña ngµnh vËn t¶i chñ yÕu lµ x¨ng dÇu t¨ng gi¸ m¹nh trong thêi gian qua.Nguyªn nh©n t¨ng gi¸ x¨ng dÇu lµ do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan phøc t¹p do toan tÝnh cña c¸c n­íc lín vµ c¸c m­a ®å chÝnh trÞ céng thªm c¸c chÝnh s¸ch n¨ng l­îng cña MÜ vµ t×nh h×nh c¨ng th¼ng t¹i c¸c quèc gia cung cÊp dÇu lín lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp dÉn ®Õn gi¸ x¨ng dÇu t¨ng cao,kÐo theo sù t¨ng lªn cña gi¸ c­íc vËn tØa. ChÊt l­îng thiÕc ch­a cao lµ do c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc ch­a cã tiÒm lùc lín ®Ó cã thÓ ®Çu c«ng nghÖ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho viÖc luyÖn thiÕc tõ quÆng vµ c¸c c«ng nghÖ hÖn nay khã cã thÓ kiÓm so¸t tû lÖ l­îng t¹p chÊt cã trong thµnh phÈm thiÕc. Quy m« cña chi nh¸nh hiÖn nay cßn nhá bÐ ,ch­a ®ñ nguån lùc ®Ó cã thÓ ®Çu t­ nguån nh©n lùc vµ trang thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ chñ ®éng trong viÖc kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸.§Ó tr¸nh bÞ ®éng vÒ chÊt l­îng hµng ho¸ do tin t­ëng vµo nhµ cung cÊp,trong khi chÊt l­îng thiÕc l¹i kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nhµ nhËp khÈu. Ch­¬ng 3.mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ tr­êng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty xnk petrolimex t¹i hµ néi 3.1.nh÷ng th¸ch thøc vµ c¬ héi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña chi mh¸nh 3.1.1.Mét sè ph©n tÝch vÒ thÞ tr­êng thiÕc trªn thÕ giíi ThiÕc lµ mét lo¹i hµng ho¸ quan träng trong th­¬ng m¹i quèc tÕ.Khèi l­îng thiÕc giao dÞch trªn toµn thÕ giíi hµng n¨m lªn tíi hµng tr¨m ngµn tÊn.ThiÕc lµ mét kim lo¹i ®­îc sö dông phæ biÕn vµ cã nhiÒu øng dông trong cuéc sèng h»ng ngµy còng nh­ trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ nghiªn cøc khoa häc kh¸c.Víi rÊt nhiÒu øng dông trong cuèc sèng nhiÒu quèc gia ®· hîp t¸c vµ x©y dùng viÖn c«ng nghÖ thiÕc-TT (Tin technology).Trô së cña viÖn nµy ®­îc ®Æt t¹i London Anh quèc.T¹i ®©y cã nhiÒu bé phËn nghiªn cøu kh¸c nhau vµ ®­îc chia thµnh c¸c bé phËn nhgiªn cøu chuyªn biÖt vÒ øng dông cña thiÕc trong:c«ng nghiÖp thùc phÈm,®iÖn tö ,ho¸ häc,y tÕ… Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ Tin technology ®ù¬c ®Æt t¹i London,bëi v× ë ®©y cã sµn giao dÞch kim lo¹i mÇu lín nhÊt thÕ giíi LME-London Metal Exchange –trong ®ã cã s¶n phÈm thiÕc.TiÒn th©n cña LME cã thÓ ®­îc coi lµ héi giao dÞch Hoµng gia (Royal Exchange ) ®­îc thµnh lËp n¨m 1571.§©y lµ n¬i mµ nh÷ng ng­êi bu«n b¸n kim lo¹i ®Çu tiªn gÆp nhau vµ b¾t ®Çu ®­a ra c¸c quy t¾c cho viÖc giao dÞch s¶n phÈm nµy.Cho tíi n¨m 1877 LME chÝnh thøc ®­îc th¸nh lËp lµ kÕt qu¶ tõ cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp t¹i Anh vµo thÕ kØ thø 19. Cho tíi nay sµn giao dÞch kim lo¹i mÇu nµy t¹i London lµ sµn giao dÞch ®Çu tiªn vµ lín nhÊt vÒ kim lo¹i mÇu trªn thÕ giíi. Trong nh÷ng n¨m qua gi¸ trªn thÞ tr­êng LME lu«n biÕn ®éng tõng phót trªn sµn giao dÞch vµ rÊt bÊt th­êng qua c¸c n¨m.Chóng ta cã thÓ nhËn râ h¬n ®iÒu nay trong biÓu 3.1 BiÓu 3.1.Gi¸ thiÕc trªn LME giai ®o¹n 2000-2005 §VT:USD/TÊn (Nguån:LME- London Metal Exchange) Theo biÓu ®å trªn ta cã thÓ dÔ dµng ®­a ra mét nhËn xÐt lµ trong 6 n¨m tõ 2000 ®Õn 2005 thÞ tr­êng thiÕc trªn thÕ giíi ®· chøng kiÕn sù t¨ng gi¶m víi biªn ®é rÊt réng cña gi¸ thiÕc.T¹i thêi ®iÓm ®Çu tiªn ngµy 03/03/2000 gi¸ thiÕc vµo kho¶ng 6000 USD/TÊn th× kÕt thóc vµo ngµy 31/12/2005 gi¸ thiÕc lµ kho¶ng 6600 USD/TÊn.§iÒu ®¸ng nãi kh«ng ph¶i lµ ë ®iÓm ®Çu hay ®iÓm cuèi cña giai ®o¹n 2000-2005 mµ ®iÓm cÇn chó ý lµ trong giai ®o¹n nµy gi¸ thiÕc trªn thÕ giíi ®· cã lóc ch¹m “sµn” chØ cã 3590 USD/TÊn ngµy 20/09/2001 nh­ng cã thêi ®iÓm nã ®· leo lªn tíi “®Ønh” vµ cao nhÊt trong lÞch sö cña LME lµ 10700 USD /TÊn ngµy 25/05/2003.Tøc lµ sau gÇn hai n¨m gi¸ thiÕc ®· gi¶m tõ 6000 USD /TÊn xuèng cßn 3950 USD/TÊn (gi¶m kho¶ng 34,2 % ) vµ còng kho¶ng 2 n¨m sau khi gi¸ ch¹m “sµn” gi¸ ®· t¨ng lªn møc lÞch sö 10700 USD/TÊn (t¨ng tíi 271 % so víi gi¸ thÊp nhÊt).Trong kho¶n thêi gian tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2003 gi¸ rthiÕc trªn LME vµ nãi chung lµ trªn ThÕ giíi lµ kh¸ thÊp-gi¸ trung b×nh kh«ng lín h¬n 4500 USD/TÊn.Nh­ng trong 2 n¨m sau ®ã gi¸ thiÕc ®· cã sù t¨ng tr­ëng ngo¹n môc ®¹t møc trung b×nh kho¶ng 7500 USD/TÊn.Theo biÓu nµy chóng ta cã thÓ nhËn thÊy sù thÊt th­êng cña gi¸ thiÕc.Vµ chóng ta hiÓu v× sao c¸c giao dÞch chñ yÕu trªn LME ®Òu lµ c¸c giao dÞch kú h¹n. Theo sè liÖu cña LME gi¸ thiÕc 4 th¸ng ®Çu n¨m nay còng cã nhiÒu biÕn ®éng tuy nhiªn theo chiÒu h­íng t¨ng lªn. BiÓu 3.2.Gi¸ thiÕc trªn LME 4 th¸ng ®Çu n¨m 2006 §VT:USD/TÊn (Nguån:LME-London Metal Exchange) Theo biÓu 3.2 chóng ta thÊy r»ng tõ ®Çu n¨m ®Õn nay gi¸ thiÕc t¨ng theo møc kh¸ æn ®Þnh.Gi¸ thÊp nhÊt t¹i thêi ®iÓm ngµy 03/01/2006 lµ 6590 USD/TÊn.Nh­ng sau gÇn 4 th¸ng gi¸ ®· t¨ng lªn møc cao nhÊt trong 4 th¸ng ®Çu n¨m lµ 9500 USD/TÊn vµo ngµy 26/04/2006.Sau ®ã cã dÊu hieuô gi¶m nhÑ,nh­ng l¹i t¨ng l¹i v¶o nh÷ng ngµy ®Çu cña th¸ng 5.Møc gi¸ trung b×nh trong 4 th¸ng ®Çu n¨m 2006 lµ 7904,125USD/TÊn.Trong lÞch sö cña LME th× ®©y lµ møc gi¸ trung b×nh kh¸ cao. BiÓu 3.3.Gi¸ trung b×nh vµ khèi l­îng giao dÞch t¹i LME 4 th¸ng ®Çu n¨m 2006 N¨m 2006 Gi¸ trung b×nh ( USD/TÊn ) Khèi l­îng giao dÞch ( TÊn ) Th¸ng 1 7040,95 75340 Th¸ng 2 7812,00 61928 Th¸ng 3 7925,22 68672 Th¸ng 4 8838,33 60370 ( Nguån:LME-London Metal Exchange) Theo biÓu 3.3 ta cã thÓ thÊy gi¸ thiÕc trung b×nh trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2006 lµ kh¸ cao nÕu nh×n trong lÞch sö cña LME.Ta còng cã thÓ thÊy møc gi¸ t¨ng theo tõng th¸ng vµ ®¹t møc trung b×nh 8838,33 USD/TÊn trong th¸ng 4.Khèi l­îng giao dÞch trong 4 th¸ng ®Çu n¨m nay ®­îc coi lµ cao nhÊt trong nh÷ng n¨m qua víi møc t¨ng rÊt cao.ChØ trong 4 th¸ng khèi l­îng giao dÞch ®· ®¹t h¬n 266 ngµn tÊn.Th¸ng 1 ®¹t khí l­îng giao dÞch kØ lôc víi h¬n 75 ngµn tÊn. Sµn giao dÞch kim lo¹i mÇu London-LME lu«n ®­îc biÕt ®Õn lµ sµn giao dÞch cã uy tÝn vµ cã khèi l­îng giao dÞch lín nhÊt trªn thÕ giíi.Trong suèt lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nã lu«n lµ trung t©m giao dÞch kim lo¹i mÇu trªn thÕ giíi kh«ng mét sµn giao dÞch nµo cã thÓ v­ît qua.V¬i hµng tr¨m c«ng ty cã mÆt trªn sµn giao dÞch ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi ®· nãi lªn møc ®é ®a d¹ng vµ tiªu biÓu cho LME.Gi¸ t¹i sµn giao dÞch nµy thay ®æi liªn tôc trong nh÷ng lÇn khíp lÖnh (5 phót LME sÏ tiÕn hµnh khíp lÖnh mét lÇn) .Hçu hÕt c¸c c«ng ty vµ tæ chøc kinh doanh mÆt hµng thiÕc nãi riªng hay kim lo¹i mÇu nãi chung ®Òu dïng gi¸ ë LME lµm th­íc ®o chuÈn cho mäi giao dÞch mua b¸n cña m×nh.Nãi mét c¸ch kh¸c LME ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng kh«ng chØ víi vai trß lµ mét sµn giao dÞch hµng ho¸ th«ng th­êng mµ nh÷ng th«ng tin trªn LME ®· trë thµnh mét chuÈn ®­îc tham kh¶o vµ sö dông réng r·i víi ®é tin cËy cao h¬n bÊt cø thÞ tr­êng nµo kh¸c trªn ThÕ giíi. ThiÕc lµ mét trong nh÷ng kim lo¹i quan träng trong th­¬ng m¹i quèc tÕ.Kim lo¹i nµy cã ë tÊt c¶ c¸c ch©u lôc trªn thÕ giíi nh­ng chØ tËp cung chñ yÕu ë hai ch©u lôc lµ ch©u ¸ vµ MÜ Latinh.Hai ch©u lôc nµy chiÕm phÇn lín tr÷ l­îng thiÕc trªn toµn thÕ giíi.Vµ tËp chung t¹i mét sè quèc gia nh­ Trung Quèc,In®«nªxia,Malaysia,B«livia,Brazil,Pªru. BiÓu 3.4.S¶n l­îng khai th¸c thiÕc ThÕ giíi gian ®o¹n 2000-2004 §VT: TÊn N­íc 2000 2001 2002 2003 2004 Ch©u ¢u Bå §µo Nha 1246 1201 345 203 200 Nga 6600 5500 5200 5400 5300 Ch©u Phi C«ngg« 1750 1650 1450 2600 6800 Nigiª 3100 Nigiªria 2752 2890 789 891 1374 Ruanda 400 169 197 300 547 Nam MÜ B«livia 12503 12039 13210 16386 17609 Brazil 14200 13016 12023 12217 12468 Pªru 31410 38182 38815 40202 41613 Ch©u ¸ Trung Quèc 99400 93000 81000 101800 117247 In®«nªxia 51629 56286 67455 66284 60697 Kazakhstan 500 23 24 13 14 Lµo 560 570 430 420 400 Mlaysia 6307 4972 4215 3358 2745 Myanma 500 500 300 400 300 Th¸i Lan 2363 2383 1384 980 694 ViÖt Nam 1800 1700 1700 2100 3500 Ch©u §¹i D­¬ng Auxtr©ylia 9106 9983 7078 3819 800 ThÕ giíi 249000 244000 236000 257000 275000 (Nguån World Mineral Production 2000-04 cña British Geological Survey) Nh×n vµo biÓu 3.4 ta cã thÓ thÊy ch©u ¸ vµ MÜ Latinh chiÕm tíi kho¶ng 90 % s¶n l­îng thiÕc khai th¸c ®­îc trªn thÕ giíi.Trong ®ã Trung Quèc dÉn ®Çu vÒ s¶n l­îng khai th¸c v¬i s¶n l­îng t­¬ng øng qua tõng n¨m lµ: 99400 tÊn n¨m 2000 (chiÕm 40% s¶n l­îng thÕ giíi); 93000 tÊn n¨m 2001 ( chiÕm 38 % s¶n l­îng thÕ giíi); 81000 tÊn n¨m 2002 ( chiÕm 34,5 % s¶n l­îng thÕ giíi); 101800 tÊn n¨m 2003 (chiÕm 40% s¶n l­îng thÕ giíi); 117247 tÊn n¨m 2004 (chiÕm 42,5% s¶n l­îng thÕ giíi).Danh s¸ch c¸c quèc gia s¶n xuÊt nhiÒu thiÕc ph¶i kÓ tíi lµ Pªru,Brazil,B«livia,Auxtr©ylia,Malaysia,Nga…§©y ®Òu lµ c¸c quèc gia cã nguån tµi ng­yªn phong phó.§Ó khai th¸c thiÕc ng­êi ta ph¶i khai th¸c quÆng thiÕc sau ®ã nÊu chÈy vµ qua quy tr×nh luyÖn thiÕc ®Ó d­îc thiÕc thµnh phÈm. ViÖt Nam cã tr÷ l­îng thiÕc ®· qua th¨m dß kho¶ng 200 nhµn tÊn,chñ yÕu tËp trung ë khu vùc Quú Hîp cña NghÖ An,Cao B»ng ,L©m §ång.Nh­ vËy ta cã thÓ nãi n­íc ta kh«ng ph¶i lµ quèc gia dåi dµo tµi nguyªn quÆng thiÕc.Do vËy s¶n l­îng thiÕc khai th¸c vµ chÕ biÕn cña n­ín ta kh«ng nhiÒu,chØ chiÕm trªn d­íi 1 % so víi s¶n l­îng chung cña toµn thÕ giíi. Nh×n chung thÞ tr­êng thiÕc thÕ giíi vÉn sÏ lu«n s«i ®éng khi thiÕc vÉn cßn gi÷ ®­îc vai trß lµ mét kim lo¹i quan träng trong cuéc sèng cña con ng­êi.Vµ cµng ngµy thiÕc cµng ®­îc sö dông nhiÒu vµo c¸c øng dông trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp vµ kÜ thËt hiÖn ®¹i.Do vËy viÖc kinh doanh mÆt hµng nµy sÏ cßn s«i ®éng vµ cßn nhiÒu c¬ héi trong t­¬ng lai.Nh­ng vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng biÕn ®éng thÊt th­êng vèn cã cña thÞ tr­êng nµy. 3.1.2.Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña chi nh¸nh Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh cña Bé Th­¬ng m¹i ,sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam,C«ng ty XNK tæng hîp Petrolimex tiÕn hµnh thùc hiÖn viÖc cæ phÇn ho¸ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh,ph¸t triÓn s¶n phÈm míi mang th­¬ng hiÖu Petrolimex trªn c¬ së c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ kÜ thuËt tiªn tiÕn,gãp phÇn x©y dùng Petrolimex trë thµnh tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh vµ n¨ng ®éng,mang l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho c¸c cæ ®«ng,t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng tõng b­íc n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng vµ ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng.KÓ tõ ngµy 01/10/2004 C«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp theo ®ã lµ sù s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty.Ngµy 01/11/2004 chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi chÝnh thøc thµnh lËp.Trong c«ng ty cæ phÇn,Nhµ N­íc mµ ®¹i diÖn lµ tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam n¾m gi÷ 51 % cæ phiÕu vµ lµ cæ ®«ng chi phèi.Cßn nguån vèn cña chi nh¸nh t¹i Hµ Néi do c«ng ty cæ phÇn cÊp 100% theo ®iÒu lÖ.C«ng ty cæ phÇn vÉn lµ mét thµnh viªn cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. Lµ chi nh¸nh cña C«ng ty PITCO t¹i Hµ Néi môc tiªu cña chi nh¸nh còng ph¶i ®¸p øng víi môc tiªu chung cña c¶ c«ng ty ,tuy nhiªn trong ho¹t ®éng kinh daonh chi nh¸nh lu«n cã sù chñ ®éng cÇn thiÕt .Do vËy chi nh¸nh còng tù ®Æt ra cho m×nh môc tiªu cô thÓ cho tõng n¨m.Cïng víi c¸c thµnh viªn kh¸c cña C«ng ty chi nh¸nh ®· thèng nhÊt ®Æt môc tiªu trong thêi gian tíi lµ phÊn ®Êu x©y dùng vµ ph¸t triÓn PITCO thµnh mét C«ng ty th­¬ng m¹i Quèc tÕ hµng ®Çu ViÖt Nam,cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ.C¨n cø vµo thùc tr¹ng cña c«ng ty vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan t¸c ®éng ,môc tiªu chiÕn l­îc cña PITCO trong thêi gian tíi lµ: Gia t¨ng sù æn ®Þnh trong kinh doanh nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Gia t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn nh»m tÝch luü vµ t¹o kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cho môc tiªu ph¸t triÓn. §¶m b¶o lîi Ých cao nhÊt cho c¸c cæ ®«ng. TËn dông tèi ®a c¸c ­u ®·i vµ c¬ héi tèt ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh theo h­íng phï hîp nh»m tõng b­íc chuyÓn ®æi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. X©y dông vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ,hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc ®Ó cã ®ñ n¨ng lùc c¹nh tanh víi c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i trong vµ ngoµi n­íc. §¶m b¶o môc tiªu kinh tÕ,chÝnh trÞ ,c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña ngµnh mµ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam giao cho víi t­ c¸ch lµ cæ ®«ng chi phèi. C¨n cø vµo môc tiªu chung cña toµn c«ng ty vµ c¸c yÕu tè chñ quan,kh¸ch quan trong ho¹t ®éng kinh doanh chi nh¸nh cña PITCO t¹i Hµ Néi ®Æt môc tiªu ph¸t triÓn kinh doanh cña m×nh trong tæng thÓ chung c¸c môc tiªu mµ c«ng ty ®· ®Ò ra.Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng vµ mÆt hµng kinh doanh cô thÓ h¬n nªn hµng n¨m chi nh¸nh tù x©y dùng cho m×nh mét b¶n kÕ ho¹ch kinh doanh chi tiÕt cho tõng ngµnh hµng vµ tõng thÞ tr­êng.§©y cã thÓ lµ coi lµ môc tiªu phÊn ®Êu trong tõng n¨m ho¹t ®éng cña chi nh¸nh.Môc tiªu nµy ®¸p øng ®­îc môc tiªu chung mµ PITCO ®Ò ra nh­ng còng ®¸p øng ®Æc thï kinh doanh cña chi nh¸nh víi tõng mÆt hµng vµ thÞ tr­êng cô thÓ. Trong môc tiªu n¨m 2006 chi nh¸nh ®Æt ra môc tiªu gi÷ v÷ng æn ®Þnh vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh doanh cña n¨m 2005.N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn h¬n n÷a,®ãng gãp vµo thµnh tÝch kinh doanh chung cña C«ng ty cæ phÇn nh»m b¶o ®¶m lîi Ých cao nhÊt cho c¸c cæ ®«ng.B¶o vÖ vµ n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng.Trong môc tiªu hoat ®éng kinh doanh n¨m 2006 chi nh¸nh ®Æt ra môc tiªu chung cho m×nh lµ ®¹t møc t¨ng tr­ëng doanh thu tõ 8-10% so víi n¨m 2005.Trong ®ã doanh thu tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vÉn lµ chñ ®¹o tõ 82-85% tæng donh thu(Tû träng n¨m 2005 lµ 86,5 %).Cßn l¹i lµ doanh thu tõ nhËp khÈu vµ cung cÊp dÞch vô trong n­íc(xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu uû th¸c).Víi môc tiªu nµy chi nh¸nh tuy vÉn gi÷ xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh nh­ng ®· cã nh÷ng b­íc ®i nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu h¬n n÷a trong nh÷ng n¨m tíi.§Æc biÖt lµ víi c¸c mÆt hµng nh­ h¹t nhùa vµ s¶n phÈm tõ nhùa lµ nh÷ng s¶n phÈm mµ trong thêi gian tíi nhu cÇu trong n­íc vÉn rÊt lín mµ s¶n xuÊt trong n­íc kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nµy. BiÓu 3.5.Môc tiªu kÕ ho¹ch xuÊt khÈu cña chi nh¸nh n¨m 2006 ThÞ tr­êng ThiÕc thái (TÊn) Tû träng ( % ) Antimony (TÊn) Tû träng ( % ) Ên §é _ _ 20 5,9 NhËt B¶n _ _ 40 11,8 Malaysia 505 47,4 200 58,8 Hµ Lan 90 8,5 30 8,8 Singapore 50 4,7 _ _ Thæ NhÜ K× 150 14 _ _ Anh 270 25,4 50 14,72 Tæng 1065 100 340 100 (Nguån:KÕ ho¹ch kinh daonh 2006 cña chi nh¸nh PITCO t¹i Hµ Néi) Th«ng qua biÓu 3.6 ta vÉn nhËn thÊy r»ng mÆt hµng thiÕc thái lu«n lµ mÆt hµng chñ lùc cña chi nh¸nh.Vµ 2 thÞ tr­êng chÝnh vÉn lµ Malaysia vµ Anh (chiÕm tíi 73 % kim ng¹ch xuÊt khÈu dù kiÕn trong n¨m cña chi nh¸nh).Tuy nhiªn møc ®é t¨ng tr­ëng cña thÞ tr­êng Anh cao h¬n møc ®é t¨ng tr­ëng cña thÞ tr­êng Malaysia ®iÒu nµy lµ phï hîp víi ®Þnh h­íng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex vµ chi nh¸nh.V× môc tiªu chi nh¸nh sÏ tham gia dÇn vµo c¸c nghiÖp vô giao dÞch t­¬ng lai vµ kú h¹n th«ng qua c¸c sµn giao dÞch quèc tÕ.§©y lµ mét ®Þnh h­íng lín vµ theo kÞp sù ph¸t triÓn chung cña m«i tr­êng th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i,còng lµ mét biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro cho chi nh¸nh.Tuy nhiªn thÞ tr­êng nµy cßn rÊt míi ®èi víi kh«ng chØ chi nh¸nh mµ cßn víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung.Do vËy rÊt cÇn sù h­íng dÉn vµ hç trî tõ c¸c ®¬n vÞ vµ tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc cã kinh nghiÖm,®Æc biÖt lµ vÒ viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu khi tham gia thÞ tr­êng míi mÎ nµy. Trong nh÷ng n¨m tíi thÞ tr­êng Malaysia vÉn lu«n lµ thÞ tr­êng sè mét cña chi nh¸nh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu c¶ hai mÆt hµng chñ lùc lµ thiÕc thái vµ Antimony.Trong môc tiªu n¨m 2006 thi tr­êng Malaysia vÉn chiÕm tû träng 47,4 % cña mÆt hµng thiÕc víi 505 tÊn vµ 200 tÊn mÆt hµng Antimony chiÕm tû träng 58,8 % tæng kim ng¹ch. 3.1.3.Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc 3.1.3.1.C¬ héi C¸c chÝnh s¸ch hç trî cña Nhµ N­íc:Trong thêi gian tíi c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®Æc biÖt chó ý tíi viÖc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu.Lé tr×nh héi nhËp ®Æc biÖt lµ héi nhËp vµo thÞ tr­êng th­¬ng m¹i toµn cÇu ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®Æc biÖt chó träng nh»m t¹o ra mét s©n ch¬i b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt NamViÖt Nam ®· ký c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng quan träng ®ång thêi lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña nhiÒu tæ chøc tham gia nhiÒu c¸c hiÖp ®Þnh ®a ph­¬ng vÒ thuÕ quan vµ th­¬ng m¹i.Vµ viÖc gia nhËp t«e chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO ®èi v¬i ViÖt Nam trong n¨m nay cã lÏ chØ cßn lµ vÊn ®Ò thêi gian.§Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp trong viÖc héi nhËp,ChÝnh phñ sÏ cã c¸c h×nh thøc hç trî thÝch hîp vµ chi nh¸nh còng sÏ ®­îc h­ëng líi tõ c¸c chÝnh s¸ch nµy. ThÞ tr­êng nhiÒu tiÒm n¨ng:HiÖn t¹i c¸c thÞ tr­ßng mµ chi nh¸nh ®ang cã mèi quan hÖ kinh daonh ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ lµ c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng.C¸c thÞ tr­êng nµy ®Òu cã nhu cÇu lín vÒ c¸c s¶n phÈm mµ chi nh¸nh ®ang kinh doanh nh­ thiÕc thái vµ Antimony.Thªm vµo ®ã quan hÖ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c thÞ tr­êng cña chi nh¸nh lµ rÊt tèt vµ kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÓn ®· gi¸n tiÕp t¹o cho chi nh¸nh cã mét m«i tr­êng kinh doanh Ýt biÕn ®éng vµ h¹n chÕ c¸c rñi ro quèc gia trong kinh doanh quèc tÕ.§Æc biÖt khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh vioªn chÝnh thøc cña WTO còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c chi nh¸nh sÏ cã nh÷ng c¬ héi rÊt lín ®Ó tiÕp cËn vµ hîp t¸c víi nhiÒu ®èi t¸c thuéc c¸c thÞ tr­êng lín vµ còng ®­îc ®èi xö b×nh ®¼ng nh­ c¸c c«ng ty thuéc c¸c quèc gia lµ thµnh viªn cñat WTO-®iÒu mµ chi nh¸nh kh«ng cã ®­îc khi ViÖt Nam ch­a lµ thµnh viªn cña tæ chøc th­¬ng m¹i lín nhÊt hµnh tinh nµy. Tèi ­u ho¸ bé m¸y qu¶n lý vµ ho¹t ®éng kinh doanh:Sau khi cæ phÇn ho¸ c«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex cã c¬ héi s¾p xÕp l¹i bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ Néi.Vµ n©ng cÊp lªn thµnh chi nh¸nh cña C«ng ty t¹i Hµ Néi.Lµ mét c«ng ty cæ phÇn do v©y PITCO cã thÓ chñ ®éng h¬n trong viÖc ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt,sö dông c«ng cô cæ phÇn ®Ó gi÷ chÊt x¸m vµ lao ®éng lµnh nghÒ.Nªn chi nh¸nh còng cã ®­îc nh÷ng lîi thÕ nµy. §­îc h­ëng c¸c ­u ®·i vÒ thuÕ sau khi cæ phÇn ho¸:Còng nh­ c«ng ty chi nh¸nh ®­îc miÔm thÕu thu nhËp doanh nghiÖp trong 2 n¨m vµ gi¶m 50% trong 2 n¨m tiÕp theo.NÕu PITCO tham gia niªm yÕt th× sÏ ®­îc gi¶m 50% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong 2 n¨m tiÕp theo n÷a. Kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®Çu t­ nhê PITCO lµ c«ng ty cæ phÇn:Lµ chi nh¸nh 100% vèn cña c«ng ty nªn c«ng ty dÔ huy ®éng vèn còng cã nghÜa lµ chi nh¸nh sÏ cã nhiÒu c¬ héi ®­îc bæ xung vèn trong kinh doanh. 3.1.3.2.Th¸ch thøc Rñi ro trong thÞ tr­êng kho¸ng s¶n Quèc tÕ:ThÞ tr­êng kho¸ng s¶n quèc tÕ rÊt biÕn ®éng, ®Æc biÖt vÒ gi¸. C¸c rµo c¶n th­¬ng m¹i:Khi ViÖt Nam ch­a gia nhËp WTO sÏ cã nh÷ng hµng rµo ®­îc dùng lªn vµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong ®ã cã chi nh¸nh ph¶i chÞu sù ®èi xö bÊt binh ®¼ng.Khi ViÖt Nam gia nhËp WTO sÏ cã nh÷ng hµng rµo tinh vi h¬n ®­îc thiÕt lËp. ChÝnh s¸ch ph¸p luËt:HÖ thèng ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch thuÕ cña ViÖt Nam ch­a æn ®Þnh. ¸p lùc c¹nh tranh:Víi c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña ChÝnh Phñ,ngµy cµng nhiÒu nh÷ng doanh nghiÖp t­ nh©n ra ®êi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc mµ chi nh¸nh ®ang kinh doanh lµm cho tÝnh c¹nh tranh t¨ng cao.Kh«ng chØ cã c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n mµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi kh«ng lo¹i trõ kh¶ n¨ng sÏ ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc nµy khi ViÖt Nam ph¶i më cöa nÒn kinh tÕ. 3.2.Mét sã gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ tr­êng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi 3.2.1.Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång lµ viÖc ®­a c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång trë thµnh hiÖn thùc th«ng qua c¸c nghiÖp vô nèi tiÕp nhau,còng lµ ®Ó thùc hiÖn c¸c nghÜa vô vµ quyÒn lîi vÒ kinh tÕ vµ ph¸p lý cña c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång.Quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ tr­êng Malaysia cña chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi hiÖn t¹i cßn mét sè c¸c khã kh¨n mang tÝnh kh¸ch quan vµ chñ quan c¶n trë viÖc thùc hiÖn hîp ®ång mét c¸ch su«n sÎ b×nh th­êng.C¸c nguyªn nh©n trªn chñ yÕu lµ c¸c nguyªn nh©n do m«i tr­êng kh¸ch quan mang l¹i do vËy gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nµy chñ yÕu lµ chi nh¸nh ph¶i t×m c¸ch ®iÒu hoµ vµ tù ®iÒu chØnh sao cho phï hîp víi c¸c nh©n tè t¸c ®éng bÊt lîi,vµ ®ång thêi ph¶i t×m ra c¸c khÝa c¹nh thuËn lîi trong c¸c nh©n tè ®ã ®Ó ph¸t huy vµ qua ®ã chi nh¸nh sÏ cã nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u h¬n trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu.Còng nh­ cã kinh nghiÖm gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång. 3.2.1.1.Gi¶i ph¸m nh»m ®¶m b¶o nguån hµng xuÊt khÈu Trong quy tr×nh chuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu khã kh¨n mµ chi nh¸nh th­¬ng gÆp ph¶i lµ ®«i khi nhµ cung cÊp kh«ng muèn giao hµng hoÆc tr× ho·n thêi gian giao hµng.Nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng nµy ®­îc cho lµ do sù biÕn ®éng thÊt th­êng cña gi¸ thiÕc,vµ sau khi chi nh¸nh vµ nhµ cung cÊp ký hîp ®ång gi¸ thiÕc l¹i biÕn ®éng theo h­íng bÊt lîi víi nhµ cung cÊp do vËy míi xÈy ra hiÖn t­îng trªn.§Ó kh¾c phôc khã kh¨n nµy trong nh÷ng tr­êng hîp cÊp thiÕt cÇn hµng gÊp chi nh¸nh cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p “khÈn cÊp”®Ó ®èi phã nh­: Chi nh¸nh cã thÓ ®­a ra biÖn ph¸p gi¶i quyÕt víi nhµ cung cÊp lµ chi nh¸nh sÏ ®ång ý gi¶m t¨ng gi¸ cao h¬n trong hîp ®ång ®· ký kÕt mét l­îng hîp lý víi víi sù biÕn ®éng cña gi¸ vµ trong biªn ®é mµ c¶ hai bªn cã thÓ chÊp nhËn ®­îc.Chi nh¸nh ph¶i chñ ®éng gÆp gì vµ th­¬ng th¶o víi nhµ cung cÊp trong tr­êng hîp nµy,®Ó mong cã mét ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt nhanh chãng nh»m gi¶i phãng hµng vµ ®¶m b¶o lîi Ých cho c¶ hai bªn. Ngoµi biÖn ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ chi nh¸nh cßn cã thÓ ®Ò nghÞ víi nhµ cung cÊp c¸c biÖn ph¸p nh­: -Gi¶m sè l­îng hµng giao thùc tÕ so víi trong hîp ®ång mét l­îng t­¬ng øng phï hîp; -ChÊp nhËn tr¶ tr­íc tiÒn hµng-coi nh­ lµ mét ph­¬ng thøc cung cÊp tÝn dông ng¾n h¹n cho nhµ cung cÊp.Nh­ng víi mét ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt lµ nhµ cung cÊp ph¶i lµ c«ng ty Nhµ n­íc cã uy tÝn vµ ®· lµ ¨n l©u n¨m víi chi nh¸nh ,cã thÓ tin t­ëng ®­îc. Ngoµi c¸c biÖn ph¸p tr­íc m¾t nµy chi nh¸nh cßn cã thÓ nghiªn cøu lùa chän trong sè c¸c gi¶i ph¸p trªn ®Ó cã thÓ th­¬ng th¶o ®­a vµo hîp ®ång kinh tÕ c¸c ®iÒu kho¶n nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¶ hai bªn khi gi¸ cã biÕn ®éng lín.NghÜa lµ hîp ®ång “gi¸ Më “ cã ®iÒu kiÖn,khi gi¸ thùc tÕ biÕn ®éng qu¸ mét biªn ®é nµo ®ã cho phÐp nh­ gi¸ ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång th× hai bªn ®ång ý ¸p dông mét biÖn ph¸p nµo ®ã ®· tho¶ thuËn tr­íc nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cho c¶ hai bªn.Víi biÖn ph¸p nµy sÏ ®¶m b¶o ®­îc quyÒn lîi cho c¶ hai bªn vµ cã thÓ gi÷ mèi quan hÖ tèt ®Ñp ®Ó cã thÓ hîp t¸c l©u dµi.Chi nh¸nh còng kh«ng qu¸ lo khi gi¸ gi¶m mµ gi¸ trong hîp ®ång l¹i qu¸ cao. Thªm vµo ®ã nhµ qu¶n trÞ nªn x©y dùng mèi quan hÖ c¸ nh©n víi nhµ qu¶n trÞ cña nhòng c«ng ty cung cÊp nguån hµng cho chi nh¸nh.NÕu ®­îc nh­ vËy viÖc gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c sÏ thuËn lîi h¬n rÊt nhiÒu v× hai bªn ®ªu cã thÓ tin cËy lÉn nhau.§iÒu nµy lµ quan träng v× thÞ tr­êng thiÕc ViÖt Nam hiÖn nay ®ang trong t×nh tr¹ng cÇu lu«n lín h¬n cung. 3.2.1.2.Gi¶i ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn ViÖc gia t¨ng chi phÝ vËn chuyÓn do gi¸ nhiªn liÖu t¨ng cao.§©y thùc tÕ hoµn toµn lµ mét khã kh¨n thuéc vÒ m«i tr­êng bªn ngoµi kh¸ch quan.§Ó cã thÓ gi¶i qyÕt ®­îc bµi to¸n chi phÝ nµy chi nh¸nh cã hai sù lùa chän Mét lµ thùc hiÖn viÖc tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ trong qu¶n lý vµ kinh daonh kh¸c ®Ó bï vµo chi phÝ vËn chuyªn t¨ng cao nh»m ®¶m b¶o môc tiªu lîi nhuËn.Ph­¬ng ¸n nµy víi chi nh¸nh hiÖn nay kh¸ khã thùc hiÖn v× trªn thùc tÕ chi nh¸nh ®· lu«n cè g¾ng tiÕt kiÖm mäi chi phÝ cã thÓ ®­îc trong ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ c¸c chi phÝ qu¶n lý kh¸c.Do vËy nÕu theo ph­¬ng ¸n nµy hiÖu qu¶ ch­a ch¾c ®· nh­ mong muèn. Thø hai chi nh¸nh cã thÓ tËn dông sù phong phó vµ theo xu h­íng cung lín h¬n cÇu hiÖn nay cña thÞ tr­êng vËn t¶i ®Ó ®­a ra mét gi¶i ph¸p cã lîi cho c¶ hai bªn.§ã lµ trong sè c¸c c«ng ty vËn t¶i hiÖn nay c¶ vËn t¶i néi vµ c¸c h·ng tÇu biÓn quèc tÕ còng nh­ trong n­íc mµ chi nh¸nh ®ang cã mèi quan hÖ hîp t¸c chi nh¸nh nªn chän ra mét c«ng ty ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña chi nh¸nh vÒ tuyÕn phôc vô,lÞch tr×nh,chÊt l­îng dÞch vô kh¸c…chi nh¸nh sÏ tiÕn hµnh ®µm ph¸n vµ ký c¸c hîp ®ång nguyªn t¾c theo tõng n¨m hoÆc cã thÓ l©u h¬n víi hä,tÊt nhiªn lµ víi mét møc gi¸ phï hîp vµ nhÊt thiÕt khi ®µm ph¸n ®Ó ký hîp ®ång chi tiÕt khi cã nhu cÇu chuyªn chë gi¸ ®ã ph¶i thÊp h¬n møc gi¸ thÞ tr­êng thùc tÕ trong ph¹m vi quy ®Þnh cña hîp ®ång nguyªn t¾c.§iÒu nµy ®¶m b¶o chi nh¸nh sÏ tiÕt kiÖm ®­îc phÇn nµo gi¸ c­íc vËn t¶i t¨ng cao vµ ng­îc l¹i h·ng vËn t¶i còng sÏ cã mét khÊch hµng th­êng xuyªn trong mét thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt vµ hä cã thÓ tÝnh tíi bµi to¸n lîi Ých theo quy m« vµ c¶m thÊy râ rµng kh«ng thua thiÖt khi thùc hiÖn nh÷ng hîp ®ång lo¹i nµy.Gi¶i ph¸p nµy sÏ chia ®Òu rñi ro cho c¶ hai phÝa vµ râ rµng chi nh¸nh nªn chÊp nhËn gi¶i ph¸p nµy. 3.2.1.3.Gi¶i ph¸p trong quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸ VÊn ®Ò kh«ng chñ ®éng kiÓm tra ®­îc chÊt l­îng thiÕc.§©y thùc sù lµ mét khã kh¨n lín cña chi nh¸nh trong giai ®o¹n hiÖn nay.Bëi v× ®©y kh«ng chØ lµ do kh¸ch quan lµ quan träng nhÊt lµ do yÕu tè chñ quan cña chi nh¸nh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc c«ng viÖc nµy víi quy m« vµ nh÷ng nguån lùc hiÖn cã nh­ trong thêi ®iÓm nµy.Khi nhËn hµng ho¸ tõ nhµ cung cÊp trong n­íc chi nh¸nh chØ cã thÓ kiÓm tra ®¬n thuÇn vÒ sè l­îng vµ khèi l­îng cßn vÒ ®é ®ång chÊt,hµm l­îng thiÕc vµ hµm l­îng t¹p chÊt th× chi nh¸nh kh«ng thÓ kiÓm tra ®­îc.Do vËy ch¾c ch¾n chi nh¸nh sÏ ph¶i thuª mét nhµ kiÓm ®Þnh ®éc lËp cã uy tÝn ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸.VÊn ®Ò kh«ng ph¶i ë chç thuª ai kiÓm ®Þnh mµ sau khi kiÓm ®Þnh nÕu chÊt l­îng kh«ng ®¹t c¸c tiªu chuÈn nh­ ®· ký kÕt trong hîp ®ång th× sÏ ph¶i xö lý ra sao.Cã hai tr­êng hîp cho bµi to¸n chÊt l­îng nµy: NÕu l« hµng nµy ch­a ®­îc chi nh¸nh giao b¸n vµ ch­a cã mét hîp ®ång xuÊt khÈu nµo ph¶i huy ®éng tíi nguån hµng nµy.Th× viÖc gi¶i quyÕt sÏ ®¬n gi¶n h¬n.Chi nh¸nh chØ viÖc lËp hå s¬ khiÕu n¹i nhµ cung cÊp nh­ng trªn thùc tÕ biÖn ph¸p nµy Ýt hiÖu qu¶.Do vËy chi nh¸nh trong khi ký hîp ®ång nªn th¶o luËn mét ®iÒu kho¶n cho nh÷ng tr­êng hîp nµy ngoµi ®iÒu kho¶n khiÕu n¹i.Cã thÓ khi x¶y ra sù viÖc chi nh¸nh sÏ lËp hå s¬ göi cho nhµ cung cÊp vµ chi nh¸nh sÏ cã quyÒn h­ëng mét sè lîi Ých ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång nh­:nhµ cung cÊp sÏ gi¶m gi¸ vµ chi nh¸nh sÏ tù chiÕt khÊu tr­íc khi tr¶ tiÒn cho nhµ cung cÊp;giao thªm hµng;cho chËm tr¶ tiÒn(mét ph­¬ng thøc cung cÊp tÝn dông)…tÊt nhiªn do ®Æc ®iÓm thÞ tr­êng thiÕc ViÖt Nam nhµ cung cÊp sÏ kh«ng lo chi nh¸nh kh«ng thanh to¸n tiÒn vµ nªn thùc hiÖn cam kÕt trong hîp ®ång. Thø hai nÕu l« hµng trªn ®· ®­îc giao b¸n vµ b»ng mäi c¸ch kh«ng cã l« hµng nµo cã thÓ thay thÕ th× chi nh¸nh sÏ ph¶i chÊp nhËn chÞu ph¹t theo ®iÒu kho¶n th­ëng ph¹t trong hîp ®ång xuÊt khÈu nÕu kh«ng th­¬ng l­îng ®­îc mét gi¶i ph¸p t­¬ng tù nh­ trªn víi nhµ nhËp khÈu.Trªn thùc tÕ ®Ó cã thÓ th­¬ng l­îng mét néi dung nh­ thÕ lµ rÊt khã kh¨n vµ th­¬ng lµ thÊt b¹i.Do vËy trong khi ký hîp ®ång xuÊt khÈu chi nh¸nh nªn chuÈn bÞ mét ®iÒu kho¶n cho tr­êng hîp nµy.NÕu kh«ng thµnh c«ng th× chi nh¸nh buéc ph¶i cã hµng vµ kiÓm tra råi míi giao b¸n mÆc dï cã thÓ bá qua thêi k× gi¸ cao nh­ng lµm nh­ vËy míi t¹o dùng ®­îc uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng-mµ ®iÒu nµy quý h¬n nhiÒu so víi chªnh lÖch gi¸ qua c¸c thêi ®iÓm. 3.2.1.4.Gi¶i ph¸p trong quy tr×nh giao hµng VÊn ®Ò lÞch bèc hµng cã thÓ bÞ thay ®æi bÊt ngê khiÕn cho chi nh¸nh cã thÓ gÆp lóng tóng nÕu thêi gian giao hµng lµ qu¸ gÊp g¸p.Do vËy ®Ó cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò nµy chi nh¸nh nªn chñ ®éng rót ng¾n thêi gian cã thÓ ®­îc vµ lªn kÕ ho¹ch giao hµng bao giê còng nªn ®Ó mét ®é d­ nhÊt ®Þnh cho nh÷ng tr­êng hîp nh­ trªn.Kh«ng nªn xÕp lÞch giao hµng qu¸ s¸t víi ngµy ®Õn h¹n.Nh­ thÕ nµo cã sù thay ®æi bÊt ngê chi nh¸nh cóng kh«ng qu¸ khã kh¨n v× vÉn cßn thêi gian d­ cho viÖc giao hµng vµ bèc hµng. Thêi gian trung b×nh thùc hiÖn hîp ®ång cña chi nh¸nh víi c¸c ®èi t¸c ë Malayssia th­êng lµ kho¶ng 30 ngµy.Trong ®è thêi gian dµnh cho quy tr×nh thanh to¸n lµ kho¶ng 15 ngµy.Do vËy chi nh¸nh cã 15 ngµy ®Ó hoµn tÊt c¸c thñ tôc ,c¸c kh©u chuÈn bÞ kh¸c vµ ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o cho viÖc giao hµng diÔn ra thuËn lîi.Tuy nhiªn do c¸c nh©n tè kh¸ch quan cã thÓ dÉn tíi viÖc viÖc giao hµng chËm cña chi nh¸nh.§iÒu nµy sÏ lµm ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn th­¬ng m¹i cña chi nh¸nh víi c¸c ®èi t¸c.Ngoµi c¸c biÖn ph¸p chñ ®éng s¾p xÕp lÞch giao hµng sao cho cã thÓ tr¸nh ®­îc c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra,tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm thÞ tr­êng cña s¶n phÈm thiÕc khã cã thÓ ®¶m b¶o viÖc chi nh¸nh lu«n chñ ®éng ®­îc thêi gian giao hµng trong tõng ®¬n hµng.Do vËy khi cã nh÷ng sù kiÖn x¶y ra cã thÓ lµm chËm qu¸ tr×nh giao hµng chi nh¸nh nªn cö c¸n bé trùc tiÕp xuèng lµm viÖc víi c¬ quan ®iÒu ®é c¶ng.Hay c¸c c¬ quan vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c cã liªn quan ®Ó nhanh chãng gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c vÒ phÝa mµ chi nh¸nh mµ hä yªu cÇu. Trong tr­êng hîp viÖc giao hµng chËm lµ do c¸c nh©n tè bÊt kh¶ kh¸ng th× chi nh¸nh ph¶i chñ ®éng th«ng b¸o cho ®èi t¸c vµ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c hå s¬ vµ chøng tõ ®Ó xuÊt tr×nh ®óng theo quy ®Þnh gi¶i quyÕt tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng nh­ ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång. 3.2.1.5.Gi¶i ph¸p trong quy tr×nh th«ng quan xuÊt khÈu ViÖc th«ng quan trùc tiÕp lµm mÊt nhiÒu thêi gian vµ dÔ n¶y sinh tiªu cùc.§Ó cã thÓ tr¸nh ®­îc vÊn ®Ò nµy,chi nh¸nh nªn ®¨ng kÝ tham gia th«ng quan ®iÖn tö.§iÒu nµy lµ kh¶ thi v× trong thêi gian qua chi nh¸nh lu«n thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kh«ng vi ph¹m luËt H¶i quan.§iÒu nµy cho phÐp chi nh¸nh cã thÓ nép ®¬n xin th«ng quan ®iÖn tö t¹i chi côc H¶i quan Hµ Néi.NÕu ®­îc th«ng quan ®iÖn tö chi nh¸nh sÏ tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian ®i l¹i nhiÒu lÇn ®Ó hoµn tÊt hå s¬ vµ tr¸nh ®­îc c¸c tiªu cùc cã thÓ ph¸t sinh kh¸c. §Ó ®¨ng ký th«ng quan ®iÖn tñ chi nh¸nh cÇn t×m hiÓu kü c¸c quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh ,Tæng côc H¶i quan,th«ng b¸o cña côc H¶i quan Hµ Néi vÒ vÊn ®Ò nµy.HiÖn nay chÝnh phñ ®ang khuyÕn khÝch viÖc th«ng quan ®iÖn tö nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ còng ®Ó phï hîp víi xu h­íng héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi khi mµ ViÖt Nam cã nhiÒu c¬ héi ®Ó trë thµnh thµnh viªn cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO trong n¨m nay.§©y lµ mét thuËn lîi ®Ó chi nh¸nh cã thÓ nép ®¬n xin th«ng quan ®iÖn tö vµo thêi ®iÓm nµy. ViÖc tham gia th«ng quan ®iÖn tö sÏ gióp chi nh¸nh gi¶m ®­îc nhiÒu chi phÝ vµ thêi gian cho viÖc ®i l¹i vµ giao dÞch so víi th«ng quan trùc tiÕp.Nh­ng ®©y còng lµ mét nghiÖp vô míi nªn chi nh¸nh cÇn ph¶i tiÕn hµnh göi c¸n bé ®i tËp huÊn vµ häc tËp c¸c néi dung vµ quy t¾c cña quy tr×nh th«ng quan ®iÖn tö ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng quy tr×nh th«ng quan ®iÖn tö nÕu ®­îc chÊp nhËn. 3.2.1.6.Gi¶i ph¸p trong quy tr×nh th¸nh to¸n Trªn thùc tÕ hiÖn nay viÖc thanh to¸n t¹i chi nh¸nh nãi chung lµ an toµn.Tuy nhiªn vÉn ph¶i ®Ò phßng c¸c tr­êng hîp ph¸t sinh g©y khã kh¨n trong quy tr×nh thanh to¸n.Ngoµi viÖc ®­a ra mét ®iÒu kho¶n thanh to¸n chÆt chÏ trong hîp ®ång hay viÖc th­c hiÖn lËp bé chøng tõ ®Çy ®ñ chÝnh x¸c.Chi nh¸nh ph¶i t×m hiÓu c¸c quy ®Þnh thanh to¸n quèc tÕ cña c¸c ng©n hµng ë n­íc ®èi t¸c chän lµm n¬i thanh to¸n. 3.2.1.7.Gi¶i ph¸p vÒ gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh viÖc thùc hiÖn hîp ®ång HiÖn nay quy tr×nh gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh hîp ®ång xuÊt khÈu cña chi nh¸nh diÔn ra t­¬ng ®èi thuËn lîi.Tuy nhiªn do ®©y lµ mét quy tr×nh rÊt phøc t¹p vµ ®ßi hái ph¶i cã nghiÖp vô chuyªn m«n ®Ó cã thÓ ®Ò xuÊt gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng ph¸t sinh.HiÖn nay t¹i chi nh¸nh mçi nh©n viªn phô tr¸ch mét m¶ng c«ng viÖc vµ tiÕn hµnh gi¸m s¸t lu«n ho¹t ®éng ®ã.Nh­ng do viÖc gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh hîp ®ång lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p vµ ®ßi hái ph¶i theo s¸t c¸c diÔn biÕn ®Ó cã thÓ gi¶i quyÕt kÞp thêi,do nh©n viªn cña chi nh¸nh hiÖn nay võa thùc hiÖn nghiÖp vô võa tiÕn hµnh gi¸m s¸t sÏ kh«ng thÓ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trong viÖc gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh hîp ®ång xuÊt khÈu..Nªn trong thêi gian tíi chi nh¸nh nªn xem xÐt viÖc cö mét nh©n viªn chuyªn tr¸ch viÖc gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c hîp ®ång.Ng­êi nµy ph¶i lµ ng­êi cã kinh nghiÖm lµm viÖc vµ cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt ®Ó cã thÓ liªn hÖ gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c kh«ng qu¸ phøc t¹p.HoÆc chi nh¸nh cã thÓ tuyÓn thªm nh©n viªn cho vÞ trÝ nµy v× thùc ra hiÖn nay sè l­îng nh©n viªn cña chi nh¸nh ®· ph¶i c¨ng ra cho nhiÒu c«ng viÖc khi mµ hiÖn nay viÖc kinh doanh cña chi nh¸nh ®ang ®­îc më réng th× viÖc cÇn tuyÓn thªm nh©n viÖn lµm viÖc trong chi nh¸nh lµ ®iÒu cÇn thiÕt.Nã ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ lµm viÖc cña chi nh¸nh chø kh«ng cã ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh v× viÖc nµy lµ hoµn toµn cÇn thiÕt vµ phï hîp.Nã ®¶m b¶o ¸p lùc c«ng viÖc kh«ng qu¸ lín víi c¸c nh©n viªn ®Ó hä cã thÓ lµm viÖc víi t©m lý tho¶i m¸i vµ tõ ®ã hiÖu qu¶ c«ng viÖc sÏ cao h¬n tr¸nh c¸c sai sãt cã thÓ cã trong khi mÖt mái. ViÖc ®iÒu hµnh hîp ®ång hiÖn nay do gi¸m ®èc chi nh¸nh thùc hiÖn.Khi cã c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh chi nh¸nh sÏ häp bµn vµ ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n gi¶i quÕt cÇn thiÕt.Thùc tÕ hiÖn nay ®Æt ra cho chi nh¸nh mét th¸ch thøc lµ trong thêi gian tíi khi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam héi nhËp ngµy cµng s©u réng møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng cao th× viÖc ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t hîp ®ång ®ßi hái ph¶i hiÖu qu¶ vµ kÞp thêi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn ®éng vµ c¹nh tranh s¾p tíi.Ngoµi viÖc chi nh¸nh nªn cö mét nh©n viªn chuyªn tr¸ch viÖc gi¸m s¸t hîp ®ång chi nh¸nh nªn ®­a ra mét quy chÕ phèi hîp gi÷a c¸c nh©n viªn trong chi nh¸nh trong viÖc phèi hîp cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt trong viÖc gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh hîp ®ång chung tõ ®ã quy ®Þnh râ vµ ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho tõng ng­êi ®Ó mäi nh©n viªn ®Òu nªu cao tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc phèi hîp thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh hîp ®ång xuÊt khÈu.Tõ ®ã sÏ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ thùc hiÖn cña viÖc ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t hîp ®ång.Lµm tèt quy tr×nh nµy lµ mét trong nh÷ng ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng hîp ®ång cña chi nh¸nh. 3.2.1.8.Gi¶i ph¸p vÒ båi d­ìng nguån nh©n lùc Chi nh¸nh cÇn ph¶i th­êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña chi nh¸nh nh»m ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu kinh doanh xuÊt nhËp khÈu.§©y lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh cÊp b¸ch v× con ng­êi lµ thµnh tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña mäi c«ng viÖc,dï cã ®­îc sù hç trî tõ m¸y mãc c«ng nghÖ cao ®Õn ®©u th× tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé ph¶i theo s¸t yªu cÇu míi cã thÓ hoµn thµnh c«ng viÖc. C«ng t¸c xuÊt khÈu ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n, cã kinh nghiÖm xuÊt khÈu, cã kh¶ n¨ng giao thiÖp. Bëi ®èi víi c«ng t¸c xuÊt khÈu nãi chung, tr×nh ®é nghiÖp vô ¶nh h­ìng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ xuÊt khÈu. NÕu hä cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao, am hiÓu ph¸p luËt quèc gia, quèc tÕ, n¾m v÷ng th«ng tin vÒ ®èi t¸c, t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng thÕ giíi th× chi nh¸nh hoµn toµn cã thÓ thµnh c«ng trong ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. §i ®«i víi viÖc ®µo t¹o chi nh¸nh nªn ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó thu hót nh©n tµi,cïng víi ®ã chi nh¸nh còng ph¶i lu«n cã nh÷ng ®iÒu chØnh vÒ l­¬ng vµ c¸c yÕu tè kh¸c ®Ó cã thÓ gi÷ ch©n nh÷ng c¸n bé giái,cã n¨ng lùc.Bëi v× chÝnh s¸ch l­¬ng th­ëng hîp lÝ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn vµ lµ nh©n tè khuyÕn kÝch sù phÊn ®Êu vµ tinh thÇn lµm viÖc cña c¸c nh©n viªn trong chi nh¸nh.§iÒu nµy sÏ dÉn tíi hiÖu qu¶ lao ®éng kinh doanh cña hä sÏ cao h¬n vµ theo ®ã chi nh¸nh sÏ thu lîi nhiÒu h¬n. 3.2.1.9.Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng Duy tr× mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c ®èi t¸c cò ®Ó æn ®Þnh vµ t¨ng c­êng l­îng hµng xuÊt khÈu.Chi nh¸nh hiÖn nay ®ang cã mèi quan hÖ kinh doanh víi c¸c ®èi t¸c thuéc c¸c quèc gia nh­: Anh, §øc, Hµ Lan, NhËt B¶n, Trung Quèc, Ên §é, Thæ NhÜ K×, Singapore, Malaysia, Indonexia… Tuy chØ míi ho¹t ®éng c¸ch ®©y h¬n mét n¨m, nh­ng hiÖn nay chi nh¸nh ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng t¹i c¸c thÞ tr­êng lín nh­: EU(Anh, §øc, Hµ Lan), NhËt B¶n, Trung Quèc vµ ASEAN(Singapore, Malaysia, Indonexia). Trong thêi gian tíi c«ng ty ph¶i nç lôc duy tr× thÞ tr­êng hiÖn t¹i víi sù c¹nh tranh ngµy cµng gia t¨ng vµ kh«ng ngõng t×m kiÕm vµ ®Æt mèi quan hÖ míi víi c¸c ®èi t¸c míi. Duy tr× mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng. Trong thêi ®iÓm hiÖn nay khi ViÖt Nam ®ang gÊp rót hoµn tÊt viÖc ®µm ph¸n ®Ó cã thÓ gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO. Còng nh­ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c chi nh¸nh sÏ ®­îc h­ëng nh÷ng lîi thÕ tõ viÖc nµy mang l¹i. Chi nh¸nh sÏ tiÕp cËn ®­îc víi thÞ tr­êng cña c¸c thµnh viªn cña tæ chøc th­¬ng m¹i lín nhÊt thÕ giíi nµy víi 196 níc thµnh viªn trong ®ã cã nh÷ng thÞ tr­êng khæng lå nh­: Hoa K×, EU, Trung Quèc, NhËt B¶n… Vµ chi nh¸nh sÏ ®­îc h­ëng c¸c quy chÕ ­u ®·i vÒ nhiÒu lÜnh vùc nh­: thuÕ, c¸c hµng rµo vÒ h¶i quan, phi thuÕ… §iÒu nµy sÏ gióp chi nh¸nh tiÕp cËn dÔ h¬n c¸c thÞ tr­êng môc tiªu vµ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn còng sÏ cã nh÷ng khã kh¨n tõ viÖc m«i tr­êng c¹nh tranh sÏ khèc liÖt h¬n khi n­íc ta më réng cöa cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi vµo kinh doanh. Vµ sÏ kh«ng lo¹i trõ kh¶ n¨ng sÏ cã nh÷ng c«ng ty cña n­íc ngoµi hoÆc liªn doanh sÏ vµo ho¹t ®éng trong lÜnh vùc mµ hiÖn nay chi nh¸nh ®ang ho¹t ®éng. §Ó duy tr× ®­îc thÞ tr­êng truyÒn thèng nh­ Malayssia,Anh th× chi nh¸nh ph¶i ph¶i tËp trung thùc hiÖn tèt tÊt c¶ c¸c kh©u trong quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång vµ ®Æc biÖt chó träng hai vÊn ®Ò ®ã lµ chÊt l­îng hµng ho¸ vµ thêi gian giao hµng.NÕu ®¶m b¶o ®­îc c¸c yÕu tè quan träng nµy th× chi nh¸nh sÏ t¹o lËp ®­îc uy tÝn víi c¸c nhµ nhËp khÈu.Vµ nÕu nguån hµng trong n­íc cho phÐp th× chi nh¸nh hoµn toµn cã thÓ më réng kinh doanh xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng nµy. 3.2.1.10.Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c Trong thêi gian tíi chi nh¸nh nªn ®Çu t­ t×m hiÓu nhu cÇu cña thÞ tr­êng mét c¸ch cô thÓ ®èi víi c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu chñ yÕu cña chi nh¸nh lµ h¹t nhùa vµ c¸c s¶n phÈm nh­a.HiÖn nay chi nh¸nh chØ biÕt ®­îc lµ s¶n phÈm nµy cã nhu cÇu trong n­íc rÊt lín,®iÒu nµy lµ ch­a ®ñ.Chi nh¸nh ph¶i x¸c ®Þnh râ c¸c c«ng ty ,tæ chøc cã nhu cÇu vµ liªn hÖ trøc tiÕp víi hä nh¨m bá bít kh©u trung gian thiÕt lËp kªnh ph©n phèi trùc tiÕp c¸c s¶n phÈm nµy.§Ó lµm viÖc nµy sÏ kh«ng dÔ dµng vµ lµm t¨ng cao c¸c chi phÝ qu¶n lý vµ kinh daonh kh¸c nh­ng trong dµi h¹n chi nhanhsex thu lîi nhuËn lín h¬n khi bá qua c¸c b­íc chung gian vµ thu lîi nhuËn tõ ®©y. Ngoµi t×m hiÓu nhu cÇu cña c¸c s¶n phÈm ®ang nhËp khÈu chi nh¸nh còng nªn t×m hiªu th«ng tin vÒ c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ,vËt t­ m¸y mãc vµ hµng tiªu dïng v× ®©y lµ thÞ tr­êng nhiÒu tiÒm n¨ng(vµ chi nh¸nh còng ®­îc cÊp phÐp kinh doanh c¸c mÆt hµng nµy).Tuy c¸c thÞ tr­êng nµy c¹nh tranh rÊt gay g¾t nh­ng chi nh¸nh vÉn cã thÓ t×m ra c¸c khe hë thÞ tr­êng ®Ó cã thÓ x©m nhËp.§Ó lµm viÖc nµy chi nh¸nh cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin tõ Bé th­¬ng m¹i,Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam hoÆc tù giíi thiÖu qua m¹ng Internet,qua c¸c héi chî triÓn l·m. Thùc hiÖn nghiªm tóc chÝnh s¸ch gi¶m chi phÝ,xö dông tèi ®a hiÖu qu¶ cña c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn cã ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Chi nh¸nh nªn s¾p xÕp nguån vèn kinh doanh sao cho h¹n chÕ tèi ®a nguån vèn kinh doanh bÞ chiÕm dông,n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu ®Ó t¹o uy tÝn víi b¹n hµng nh»m n©ng cao h×nh ¶nh s¶n phÈm cña chi nh¸nh ®ang kinh doanh. Ngoµi c¸c khã kh¨n tån t¹i trªn ®©y khi thùc hiÖn hîp ®ång cßn cã rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè kh¸c t¸c ®éng.Muèn hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång chi nh¸nh cßn ph¶i quan t©m tíi yÕu tè con ng­êi vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt phôc vô cho qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp cña c¸n bé.Kh«ng dõng l¹i ë ®ã biÖn ph¸p tèt nhÊt cã lÏ kh«ng chØ cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång mµ cho c¶ c¸c quy tr×nh cã liªn quan ®Õn c¸c ®èi t¸c kh¸c lµ chi nh¸nh ph¶i lu«n ý thøc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô cña m×nh.Tõ ®ã míi cã c¬ sá buéc ®èi t¸c thùc hiÖn nghÜa vô cña hä.NÕu c¶ hai bªn tù nguyÖn thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt sÏ t¹o sù tin t­ëng lÉn nhau.Khi ®· tin t­ëng nhau h¬n mäi vÊn ®Ò sÏ ®­îc gi¶i quyÕt trªn tinh thÇn cëi më vµ thuËn lîi h¬n cho c¶ hai phÝa. 3.2.2.Mét sè kiÕn nghÞ 3.2.2.1.VÒ quy tr×nh nghiÖp vô H¶i quan MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cã thÓ thùc hiÖn nghiÖp vô cña m×nh mét c¸ch nhanh chãng hiÖu qu¶,tuy nhiªn hÖ thèng chÝnh s¸ch vÒ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vÉn cßn tån t¹i nhiÒu ®iÓm bÊt cËp.V× vËy ®Ó khuyÕn khÝch h¬n n÷a ho¹t ®éng xuÊt khÈu,®Ò nghÞ ChÝnh phñ nªn xem xÐt ®Ó d¬n gi¶n ho¸ ,c«ng khai ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ thñ tôc H¶i quan.TiÕp tôc hoµn thiÖn nh÷ng biÖn ph¸p míi cña ngµnh nh­:ph©n luång hµng ho¸,quy ®Þnh x¸c nhËn thùc xuÊt,quy chÕ khai b¸o mét lÇn,®¨ng ký tê khai trªn m¸y tÝnh.Bªn c¹nh ®ã cÇn ph©n cÊp réng h¬n quyÒn ký tê khai H¶i quan ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu.Mét vÊn ®Ò kh¸c còng hÕt søc quan träng lµ cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch,®µo t¹o thªm vÒ kiÕn thøc nghiÖp vô cho ®éi ngò nh©n viªn H¶i quan ®Ó tõng b­íc tèi ­u ho¸ ho¹t ®éng H¶i quan cña ViÖt Nam. HiÖn nay mét bé phËn kh«ng nhá c¸c c¸n bé ë c¸c c¬ quan chøc n¨ng vÉn cßn cã nh÷ng hµnh ®äng g©y khã kh¨n,s¸ch nhiÔu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu lµm n¶y sinh tiªu cùc trong kiÓm tra hµng ho¸,thñ tôc xuÊt hµng…v× vËy Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc h¬n n÷a ®Ó ®Èy lïi nh÷ng tiªu cùc nµy.§ång thêi ph¶i chÊn chØnh c¸c c¬ quan qu¶n lý cña ChÝnh phñ ®Ó hç trî c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu còng lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch,cÇn thiÕt ph¶i ®Æt lªn hµng ®Çu. 3.2.2.2.VÒ tÝnh æn ®Þnh thèng nhÊt cña c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt Mét trong c¸c vÊn ®Ò g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khËp khÈu nãi riªng hiÖn nay lµ viÖc c¸c quyÕt ®Þnh,quy ®Þnh cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng liªn quan ®­îc ban hµnh vµ söa ®æi qu¸ nhiÒu l¹i thiÕu nhÊt qu¸n.V× vËy c¸c ban ngµnh chøc n¨ng nªn c©n nh¾c mét c¸ch kÜ l­ìng c¸c chÝnh s¸ch quyÕt ®Þnh cña m×nh tr­íc khi ban hµnh vµ thùc hiÖn nh»m h¹n chÕ tèi ®a viÖc thay ®æi hay t¹o nhiÒu kÏ hë kh«ng nh÷ng g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n ch©n chÝnh mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng kÎ xÊu luån l¸ch lîi dông…g©y thiÖt h¹i cho lîi Ých quèc gia. 3.2.2.3.VÒ viÖc t¹o lËp m«i tr­êng kinh doanh quèc tÕ thuËn lîi h¬n C¸c c¬ quan chøc n¨ng còng nªn t¹o ra mét m«i tr­êng quèc tÕ thuËn lîi b»ng c¸ch tham gia ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng nh»m tranh thñ nh÷ng ­u ®·i vÒ thuÕ,thÞ tr­êng b»ng c¸c nç lùc ngo¹i giao,chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i ®óng ®¾n t¹o ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp.§Æc biÖt trong bèi c¶nh hiÖn nay khi chóng ta ®ang chuÈn bÞ nh÷ng b­íc cuèi cïng ®Ó cã thÓ chÝnh thøc gia nhËp WTO trong n¨m nay th× vÊn ®Ò hç trî cña Nhµ n­íc víi c¸c doanh nghiÖp vÒ th«ng tin vµ kinh nghiÖm héi nhËp lµ hÕt søc quan träng.Trung Quèc lµ mét n­íc vµo WTO sím h¬n chóng ta vµ hä ®· cã nhiÒu ch­¬ng tr×nh hç trî doanh nghiÖp trong thêi gian n­íc nµy chuÈn bÞ gia nhËp WTO vµ sau khi gia nhËp.Quan träng nhÊt lµ n­íc nµy ®· më c¸c líp båi d­ìng nh»m cung cÊp th«ng tin vµ c¸c quy ®Þnh cÇn thiÕt ®Ó c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t vµ cã thÓ ®iÒu chØnh kÞp thêi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cho phï hîp ®Ó cã thÓ c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn ®­îc. Ngoµi ra ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp nghiªn cøu thÞ tr­êng,t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ ®èi t¸c míi,thu thËp th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, thÞ tr­êng,s¶n phÈm mét c¸ch nhanh chãng ,kÞp thêi,chÝnh x¸c vµ ®ång bé c¸c c¬ quan Nhµ n­íc mµ cô thÓ lµ c¸c c¬ quan tham t¸n th­¬ng m¹i,phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam cÇn cè g¾ng thùc hiÖn hiÖu qu¶ h¬n n÷a c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh. Ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò trªn Nhµ n­íc cÇn ph¶i t¨ng c­êng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc,tËn dông hÕt kh¶ n¨ng chÊt x¸m cña nh÷ng c¸ nh©n vµo mäi lÜnh vùc.CÇn cã chÝnh sach thÝch hîp ®µo t¹o nh÷ng tµi n¨ng trÎ ®Ó gióp hä v­ît qua khã kh¨n tr­íc m¾t ®Ó t¹o nguån tri thøc trÎ trong t­¬ng lai. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi ViÖt Nam ngµy cµng héi nhËp s©u vµ réng h¬n vµo nÒn kinh tÕ ThÕ giíi,sÏ t¹o ra cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi chung vµ PITCO nãi riªng nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc míi.Cïng theo ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù n¾m b¾t c¬ héi v­ît qua th¸ch thøc tù hoµn thiÖn tõng b­íc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh,trong ®ã ®Æc biÖt quan träng lµ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång.Qua nh÷ng th«ng tin vµ ph©n tÝch ®· nªu trªn chóng ta hiÓu râ ®­îc tÇm quan träng cña viÖc tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu.Thùc hiÖn hîp ®ång cã ý nghÜa quan träng víi mäi bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång.Bëi v× khi thùc hiÖn hîp ®ång c¸c bªn míi hiÖn thùc ho¸ ®­îc c¸c con sè vµ c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång.Qu¸ tr×nh nµy míi t¹o ra hiÖu qu¶ kinh doanh thùc sù cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh.Còng nh­ hîp ®ång lµ mét b¶n thiÕt kÕ vµ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång lµ viÖc mµ chóng ta x©y dùng ng«i nhµ trong b¶n thiÕt kÕ ®ã trªn thùc tÕ. ý thøc ®­îc ®iÒu nµy chi nh¸nh cña C«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi lu«n thùc hiÖn ®óng c¸c nghÜa vô cña m×nh trong hîp ®ång ®· ký kÕt ®Ó tõ ®ã cã c¬ së ®Ó nh¾c nhë c¸c ®èi t¸c vÒ nghÜa vô cña hä víi chi nh¸nh.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång cã rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè t¸c ®éng c¶ chñ quan vµ kh¸ch quan.Nh­ng dï lµ t¸c ®éng chñ quan hay kh¸ch quan chóng ta còng ph¶i nhËn diÖn ®­îc nã,®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña nã tíi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu.Qua ®ã dï lµ t¸c ®éng thuËn chiÒu hay ng­îc chiÒu khi chóng ta ®· x¸c ®Þnh râ chóng ta lu«n cã thÓ chñ ®éng ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n øng phã ®Ó h¹n chÕ t¸c ®éng “ng­îc” vµ tranh thñ t¸c ®éng “thuËn”. Nh­ vËy nÕu c¸c doanh nghiÖp cïng phÊn ®Êu vµ thµnh c«ng trong mèi lÇn tù hoµn thiÖn chÝnh m×nh chóng ta sÏ tù tin vµ m¹nh h¬n trong b­íc ®­êng héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ. Mét lÇn n÷a em xin tr©n träng c¶m ¬n PGS.TS Do·n KÕ B«n ®· tËn t×nh h­íng dÉn vµ chØ b¶o ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh ®­îc luËn v¨n nµy. Dï ®· cè g¾ng ®Ó cã thÓ thùc hiÖn luËn v¨n nµy víi chÊt l­îng cao nhÊt nh­ng do kiÕn thøc cßn rÊt h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt.Em kÝnh mong nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn h¬n luËn v¨n nµy Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn ViÖt H­ng Tµi liÖu tham kh¶o 1.TS. §µo ThÞ BÝch Hoµ, PGS.TS. Do·n KÕ B«n, TS. NguyÔn ThÞ M·o , PGS .TS. NguyÔn Quèc ThÞnh-“KÜ ThuËt Th­¬ng M¹i Quèc TÕ”-Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª-Hµ Néi 2003. 2.PGS .Vò H÷u Töu-“Kü ThuËt NghiÖp Vô Ngo¹i Th­¬ng”-Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Dôc –2002. 3.TS.NguyÔn V¨n Thanh-“Qu¶n TrÞ Tµi ChÝnh Quèc TÕ”-Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª-2004. 4.L E Taylor,T J Brown, A J Benham, P A J Lusty, D J Minchin- “World Mineral Productin 2000-04”;Keyworth, Nottingham British Geologycal Survey- 2006 5.London Metal Exchange-“Historical Data Catalogue”-2006

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu thiếc thỏi sang thị trường Malaysia của chi nhánh Công ty cổ phần XNK Petrolimex tại Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan