Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010

Lời nói đầu Trang Chương I Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài I Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 1 Đầu tư nước ngoài 1.1 Đầu tư 1.2 Đầu tư nước ngoài 2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài 2.1 Khái niệm 2.2 Đặc điểm 2.3 Các hình thức FDI 2.3.1 Doanh nghiệp liên doanh 2.3.2 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 2.3.3 Hình thức hợp đồng hợp tác liên doanh 2.3.4 Hình thức BOT 2.3.5 Các hình thức khác II Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài 1 Tính tất yếu khách quan của FDI 2 Tác động của FDI 2.1 Tác động tích cực 2.2 Tác động tiêu cực III Các tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động và sử dụng FDI 1 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc huy động và sử dụng FDI 1.1 Môi trường chính trị - xã hội 1.2 Sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô 1.3 Hệ thống pháp luật đồng bộ và hoàn thiện, bộ máy quản lý nhà nước có hiệu quả 1.4 Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 1.5 Hệ thống thị trường đồng bộ, chiến lược phát triển hướng ngoại 1.6 Trình độ quản lý và năng lực của người lao động 1.7 Tình hình kinh tế - chính trị trong khu vực và trên thế giới 1.8 Nguồn vốn đối ứng trong nước 2 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả của việc huy động và sử dụng vốn FDI IV Xu hướng vận động, kinh nghiệm huy động và sử dụng FDI ở một số nước trên thế giới 1 Xu hướng vận động của FDI trong thời gian gần đây 2 Kinh nghiệm huy động và sử dụng FDI của một số nước trên thế giới Chương II Thực trạng huy động và sử dụng FDI ở Hà Nội trong thời gian qua I Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về việc huy động và sử dụng nguồn FDI II Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội trong thời gian qua III Tình hình huy động FDI ở Hà Nội 1 Tình hình cấp giấy phép đầu tư 2 Nhịp độ và quy mô đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội 3 Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 Đầu tư nước ngoài phân theo hình thức đầu tư 5 Các đối tác đầu tư 6 Các khu chế xuất, khu công nghiệp IV Kết quả thực hiện các dự án FDI tại Hà Nội 1 Tình hình thực hiện các dự án FDI 2 Ảnh hưởng của FDI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà nội 2.1 Tăng trưởng kinh tế 2.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hà Nội 2.3 Thu nhập của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội 2.4 FDI bổ xung nguồn vốn đầu tư và đóng góp vào ngân sách Thành phố 2.5 FDI góp phần giải quyết việc làm 2.6 FDI góp phần nâng cao trình độ công nghệ 3 Những khó khăn và hạn chế trong quá trình huy động và sử dụng FDI ở Hà Nội 4 Nguyên nhân của những thành công và hạn chế trong quá trình huy động và sử dụng FDI ở Hà Nội 4.1 Nguyên nhân thành công 4.2 Nguyên nhân hạn chế Chương III Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010 I Mục tiêu, phương hướng huy động và sử dụng FDI ở Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010 II Một số giải pháp chủ yếu 1 Xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, đổi mới cơ chế chính sách 2 Nâng cao chất lượng quy hoạch đầu tư 3 Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật 4 Cải cách thủ tục hành chính 5 Tăng cường công tác thu hút FDI 6 Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước 7 Nâng cao trình độ, năng lực và bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 8 Đẩy mạnh công tác khuyến khích lợi ích kinh tế 9 Đáp ứng đủ nguồn vốn đối ứng 10 Đẩy mạnh công tác vận động đầu tư 11 Tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các dự án đang hoạt động Kết luận Mục lục Tài liệu tham khảo Phụ lục

doc115 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2064 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lîi Ých gi÷a c¸c bªn. VÒ nguyªn t¾c: FDI chØ ph¸t huy hiÖu qu¶ khi nã tho¶ m·n tèt nhÊt môc ®Ých, quyÒn lîi cña c¶ hai bªn. 1. X©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt hoµn thiÖn, ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch. M«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn tr­íc hÕt ë hÖ thèng luËt ph¸p. §èi víi c¸c nhµ §TNN lu«n ho¹t ®éng trong m«i tr­êng ph¸p lý hoµn thiÖn nªn víi mét hµnh lang ph¸p lý kh«ng ®ång bé th× sÏ g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n cho hä trong qu¸ tr×nh ®Çu t­. ViÖt Nam ph¶icã ®èi s¸ch hîp lý: CÇn m¹nh d¹n h¬n n÷a trong viÖc t¹o ra m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng §TNN t¹i ViÖt Nam theo xu h­íng t¨ng ­u ®·i vÒ tµi chÝnh cho nhµ ®Çu t­ ®i ®«i víi viÖc kiÓm so¸t chÆt chÏ nh÷ng ®iÒu kiÖn liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng (nh­ yÕu tè x· héi - m«i tr­êng). ChÝnh v× vËy, Nhµ n­íc, ChÝnh Phñ ®· tÝch cùc söa ®æi, bæ xung LuËt cho phï hîp víi t×nh h×nh trong n­íc vµ th«ng lÖ quèc tÕ ®Ó c¶i thiÖn m«i tr­êng ®©ï t­, ®ßi hái mét mÆt ph¶i t¹o th«ng tho¸ng vÒ ph¸p lý cho ho¹t ®éng ®Çu t­ c¶ theo nghÜa ban hµnh quy chÕ míi, c¶ theo nghÜa dì bá nh÷ng quy chÕ kh«ng phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ (nh­ xem xÐt viÖ ®¸nh thuÕ trïng trong viÖc chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi hoÆc quy ®Þnh vÒ viÖc hoµn vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cña bªn ViÖt Nam khi tham gia liªn doanh th× liªn doanh ®ã ph¶i nép thuÕ sö dông vèn nh­ mét tµi s¶n cè ®Þnh...). Sù ra ®êi cña LuËt §TNN, LuËt §Êt ®ai, LuËt Th­¬ng m¹i, LuËt Lao ®éng, LuËt Doanh nghiÖp... ®· t¹o ra sù ®ång bé trong hÖ thèng ph¸p luËt cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn cÇn ph¶i tr¸nh sù chång chÐo gi÷a c¸c luËt nµy. CÇn sím ban hµnh LuËt BÊt ®éng s¶n. §Ó t¹o m«i tr­êng ph¸p lý b×nh ®¼ng cho ho¹t ®éng FDI vµ ho¹t ®éng ®Çu t­ trong n­íc: cÇn tiÕn tíi thèng nhÊt ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ nµy trong mét luËt ®Çu t­ thèng nhÊt chung cho c¶ ®Çu t­ trong n­íc vµ §TNN. Gi¶i quyÕt mÒm dÎo c¸c tranh chÊp x¶y ra trong ho¹t ®éng ®Çu t­, nh­ sö dông träng tµi quèc tÕ... ChuyÓn tõ ®iÒu chØnh trùc tiÕp sang ®iÒu chØnh gi¸n tiÕp theo c¬ chÕ thÞ tr­êng th«ng qua hÖ thèng c«ng cô ph¸p luËt ®ång bé. Nã võa t¹o hµnh lag ph¸p lý râ rµng, t¹o niÒm tin cho nhµ §TNN; võa h¹n chÕ quan liªu, cöa quyÒn, tham nhòng cña c¸c quan chøc lµm tæn th­¬ng ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­. Cïng víi LuËt, c¸c v¨n b¶n d­íi luËt còng kh«ng kÐm phÇn quan träng. Khi thùc hiÖn ®Çu t­, c¸c nhµ §TNN th­êng ®ông ch¹m tíi nhiÒu vÊn ®Ò vÒ LuËt vµ c¸c v¨n b¶n d­íi luËt (gãp vèn, thuª ®Êt, tuyÓn dông lao ®éng, xuÊt nhËp khÈu...) nÕu kh«ng cã c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ th× ho¹t ®éng ®Çu t­ gÆp nhiÒu khã kh¨n. LuËt §TNN võa ®­îc Quèc héi söa ®æi, bæ xung; c¸c cÊp, c¸c ngµnh cÇn ra nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn chi tiÕt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho luËt ®­îc triÓn khai cã hiÖu lùc, sím ®i vµo cuéc sèng vµ ®¶m b¶o lîi Ých cña nhµ ®Çu t­, lîi Ých cña nhµ n­íc vµ ng­êi lao ®éng theo ®óng tinh thÇn b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt, phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã, c¸c chÝnh s¸ch còng ®­îc nghiªn cøu vµ cã sù ®iÒu chØnh ®ång bé bëi hiÖn nay nhiÒu chÝnh s¸ch cßn cã nh÷ng ®iÓm chång chÐo g©y v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. CÇn tiÕp tôc thùc hiÖn tèt ph­¬ng thøc mµ §¶ng Céng S¶n ®· ®Ò ra tõ §¹i héi VI: "C«ng bè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch §TNN vµo n­íc ta d­íi nhiÒu h×nh thøc, nhÊt lµ ®èi víi c¸c ngµnh vµ c¬ së ®ßi hái kü thuËt cao, lµm hµng xuÊt khÈu. §i ®«i víi viÖc c«ng bè luËt ®Çu t­ cÇn cã chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi n­íc ngoµi vµ ViÖt KiÒu vµo n­íc ta ®Ó hîp t¸c kinh doanh". Nguyªn t¾c cÇn ®¶m b¶o lµ t¹o "s©n ch¬i" b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn §TNN vµ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng chÝnh s¸ch ph¶i lÊy ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia, nhµ §TNN vµ c¸c ®èi t¸c trong n­íc c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ mµ ®­a ra chÝnh s¸ch. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¶i ®­îc tæng kÕt theo ®Þnh kú ®Ó rót kinh nghiÖm, bæ xung hoµn thiÖn chÝnh s¸ch. Trong ho¹t ®éng FDI cÇn quan t©m tíi mét sè chÝnh s¸ch: - ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai: cô thÓ ho¸ viÖc cho thuª, thÕ chÊp, chuyÓn nh­îng ®Êt ®ai; h×nh thµnh bé m¸y xö lý nhanh vµ hiÖu qu¶ (kÕt hîp gi÷a thuuyÕt phôc tuyªn truyÒn ý thøc ph¸p luËt vµ c­ìng chÕ), gi¶m gi¸ thuª ®Êt, c«ng t¸c ®o ®¹c chØ nªn tiÕn hµnh tèi ®a 2 lÇn, thñ tôc ®¬n gi¶n, chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thÞ tr­êng vµ cã sù tho¶ thuËn v¬Ý ng­êi sö dông ®Êt. Xóc tiÕn viÖc x©y dùng ph¸p lÖnh ®Òn bï vµ t¸i ®Þnh c­, bá hÖ sè K khi x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt ®Òn bï thiÖt h¹i, quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi bÞ thu håi ®Êt ph¶i di chuyÓn ®Õn n¬i ë míi, quy ®Þnh b¾t buéc vÒ c¬ së h¹ tÇng nhÊt lµ tr­êng häc vµ c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh t¹i khu t¸i ®Þnh c­ vµ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi kh¸c phôc vô ®êi sèng cña nh©n d©n. HiÖn nay c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng g©y chËm trÔ nhÊt trong viÖc triÓn khai dù ¸n ®Çu t­, Nhµ n­íc cÇn thÓ chÕ ho¸ b»ng ph¸p luËt ®Ó cã c¨n cø cho c¸c ®Þa ph­¬ng tæ chøc thùc hiÖn thuËn lîi. - ChÝnh s¸ch thuÕ vµ hç trî tµi chÝnh: Rµ so¸t l¹i c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ ®Ó ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ thay ®æi nh÷ng bÊt hîp lý theo h­íng khuyÕn khÝch c¸c dù ¸n thùc hiÖn néi ®Þa ho¸, kh¾c phôc t×nh tr¹ng nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t­, linh kiÖn ®Ó s¶n xuÊt chÞu thuÕ cao h¬n hËp thµnh phÈm. Nhµ n­íc cÇn nghiªn cøu chÝnh s¸ch ­u ®·i tµi chÝnh: gi¶i quyÕt vÊn ®Ò hoµn thuÕ, chuyÓn lîi nhuËn vÒ n­íc, vèn gãp, hç trî c¸c dù ¸n ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp h­ëng nh÷ng ­u ®·i vÒ thuÕ lîi tøc, gi¸ thuª ®Êt míi, gi¶m thuÕ doanh thu cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç, hç trî b¸n ngo¹i tÖ, cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp §TNN, cho phÐp c¸c tæ chøc tµi chÝnh hç trî vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c ®èi t¸c ViÖt Nam ë ®¬n vÞ liªn doanh nh»m h¹n chÕ cao nhÊt møc thiÖt h¹i cña ViÖt Nam vµ c¸c nhµ §TNN t×m ®­îc ®èi t¸c trong n­íc cã ®ñ n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh. Bæ xung chÝnh s¸ch cô thÕ vÒ thu phÝ ®Ó hoµn vèn nh»m ®­a h×nh thøc BOT, BTO, BT vµo thùc tiÔn. Xóc tiÕn h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng. Sù kh«ng æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ, ®ång tiÒn kh«ng cã tÝnh chuyÓn ®æi ®· lµm cho ®ång néi tÖ mÊt gi¸, khi ®ã c¸c nhµ §TNN kh«ng hoµn ®­îc vèn nh­ trong ph­¬ng ¸n kinh tÕ. - ChÝnh s¸ch lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng: Hoµn thiÖn v¨n b¶n tuyÓn dông, lùa chän lao ®éng, chøc n¨ng cña c¬ quan qu¶n lý lao ®éng, ®µo t¹o, ®Ò b¹t, sa th¶i, tranh chÊp lao ®éng, thu nhËp... thµnh lËp ph©n toµ lao ®éng, t¨ng c­êng vai trß cña c¬ quan thanh tra lao ®éng trong kiÓm tra gi¸m s¸t, söa ®æi møc chÞu thuÕ thu nhËp cña ng­êi n­íc ngoµi theo h­íng n©ng cao møc khëi ®iÓm chÞu thuÕ vµ gi¶m møc thuÕ suÊt, gi¶m thuÕ thu nhËp cho ng­êi ViÖt Nam. Quy ®Þnh møc l­¬ng tèi thiÓu vµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho phï hîp víi t×nh h×nh míi (Quy ®Þnh sè 53/ 1999/ Q§ - TTg - ngµy 26/ 3/ 1999), n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc c«ng ®oµn trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn §TNN. - ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng vµ tiªu thô s¶n phÈm: KhuyÕn khÝch xuÊt khÈu s¶n phÈm chÊt l­îng cao, chÕ biÕn tinh, s©u; s¶n phÈm mang tÝnh th­¬ng hiÖu ViÖt Nam; nghiªn cøu ban nhµnh chÝnh s¸ch chèng ®éc quyÒn, chèng ph¸ gi¸ hµng ho¸, x©y dùng LuËt c¹nh tranh ®Ó t¹o sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn §TNN; tr­êng hîp doanh nghiÖp FDI bÞ thua lç do viÖc b¸n s¶n phÈm d­íi gi¸ thµnh kÐo dµi v× ®éng c¬ kh«ng lµnh m¹nh cÇn ph¶i xö lý vÒ tr¸ch nhiÖm vµ kinh tÕ. B¶o hé thÞ tr­êng trong n­íc b»ng c¸ch ®Þnh h­íng c¸c ngµnh nghÒ ­u tiªn,, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé chÊt l­îng cao; ­u ®·i vÒ thuÕ, h¹n ng¹ch, quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp... - ChÝnh s¸ch c«ng nghÖ: X©y dùng chiÕn l­îc thu hót c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, coi träng x©y dùng khu c«ng nghÖ cao, c«ng nghÖ s¹ch ë vïng thÝch hîp víi hÖ thèng quy chÕ râ rµng. M¸y mãc, thiÕt bÞ ®­a vµo gãp vèn hoÆc nhËp khÈu ph¶i qua gi¸m ®Þnh chÊt l­îng. Xö lý tho¶ ®¸ng viÖc nhËp thiÕt bÞ ®· qua sö dông theo nguyªn t¾c ®Ó nhµ ®Çu t­ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vµ tù quyÕt ®Þnh nh­ng ph¶i b¶o ®¶m c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng vµ m«i tr­êng. §µo t¹o c¸n bé qu¶n lý khoa häc c«ng nghÖ , th­êng xuyªn ®­a mét sè c¸n bé cã phÈm chÊt vµ chuyªn m«n cao ra n­íc ngoµi ®Ó tiÕp cËn th«ng tin vÒ c«ng nghÖ, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸m ®Þnh chÊt l­îng c«ng nghÖ. §Ó gi¶m bít thêi gian chê ®îi cña c¸c nhµ §TNN, chÝnh phñ cÇn nghiªn cøu vµ quyÕt ®Þnh ph©n cÊp viÖc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ réng h¬n cho UBND vµ Ban qu¶n lý KCN ë Hµ Néi, Së KÕ ho¹ch - §Çu t­ nªn cho phÐp ®­îc cÊp phÐp víi quy m« d­íi 20 triÖu USD (HiÖn nay lµ d­íi 5 triÖu USD, riªng ë Hµ Néi vµ TP HCM lµ 10 triÖu USD). 2. N©ng cao chÊt l­îng quy ho¹ch ®Çu t­ Cã ®­îc quy ho¹ch ®Çu t­ tèt sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña vèn ®Çu t­. CÇn ph¶i x©y dùng quy ho¹ch ®Çu t­ cho phï hîp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi , quy ho¹ch §TNN ph¶i lµ mét bé phËn h÷u c¬ trong quy ho¹ch ®Çu t­ chung cña Hµ Néi. Vèn §TNN ph¶i g¾n chÆt víi quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh, c¸c vïng l·nh thæ vµ ®Æt trong tiÕn tr×nh héi nhËp, khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ so s¸nh cña Hµ Néi, n©ng cao søc c¹nh tranh vµ nhiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ. Thµnh phè cÇn bæ xung, hoµn thiÖn quy ho¹ch ngµnh, quy ho¹ch kh«ng gian cho tõng quËn, huyÖn ®Ó t¹o ra mét c¬ cÊu kh«ng gian, c¬ cÊu s¶n phÈm hîp lý, ph¸t triÓn ®ång bé c¸c vïng kinh tÕ, c¸c ngµnh kinh tÕ cña Thñ ®«. Më réng kh«ng gian ®Çu t­ ra c¸c huyÖn ngo¹i thµnh: di chuyÓn c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp ra khái c¸c khu ®«ng d©n c­ vµ thµnh thÞ, tËp trung ë: Sãc S¬n, §«ng Anh, Gia L©m...ph¸t triÓn c¸c KCN, KCX ë mgo¹i thµnh (KCN Sµi §ång A, KCN ë Thanh tr×, KCN ë Sãc S¬n, më réng Sµi §ång B...). C«ng bè cho c¸c nhµ §TNN ®Ó hä dÔ dµng lùa chän dù ¸n chän ®Þa ®iÓm ®Çu t­ ...cã hiÖu qu¶. C¸c Bé, ngµnh trung ­¬ng phèi hîp chÆt chÏ víi thµnh phè trong viÖc x©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn thµnh phè, tõ ®ã x©y dùng c¸c dù ¸n kªu gäi ®Çu t­. Ph©n bè ®Çu t­ theo ngµnh kinh tÕ phï hîp víi môc tiªu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña Hµ Néi: Tõ n¨m 2000 - 2005, theo h­íng C«ng nghiÖp - dÞch vô - n«ng nghiÖp, giai ®o¹n 2006 - 2010 c¬ cÊu kinh tÕ lµ DÞch vô - c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp. Quy ho¹ch ®Þa bµn ph©n bæ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn cã trong néi thµnh: xö lý ®èi víi khu cao x¶ l¸, khu dÖt may, ®Çu t­ c¶i t¹o tËn dông nÒn t¶ng h¹ tÇng. ¦u tiªn tËp trung ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp t¹o s¶n phÈm cã hµm l­îng chÊt x¸m vµ c«ng nghÖ cao nh­ chÕ t¹o m¸y c«ng cô vµ ®éng c¬; l¾p r¸p chÕ t¹o « t«, xe m¸y; ®å ®iÖn tö. Ph¸t triÓn trung t©m th­¬ng m¹i, thÞ tr­êng tµi chÝnh - ng©n hµng; dÞch vô thÞ tr­êng, t­ vÊn kü thuËt, tiÕp thÞ, dÞch vô kh¸ch s¹n, dÞch vô s©n bay. H×nh thµnh mét sè siªu thÞ, trung t©m dÞch vô tæng hîp. HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. N©ng cao chÊt l­îng quy ho¹ch tæng thÓ nãi chung vµ quy ho¹ch §TNN nãi riªng sÏ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ®Çu t­ trµn lan, ®Çu t­ theo phong trµo lµm phung phÝ nguån lùc, gi¶m hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n FDI, lµm cho nhµ §TNN gi¶m lßng tin. 3. X©y dùng, hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt. §èi víi FDI th× c¬ së h¹ tÇng cã vai trß quan träng tíi kÕt qu¶ ®Çu t­, nã cã ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c huy ®éng vµ sö dông vèn FDI. Trong thêi gian võa qua, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng nh­ ®­êng giao th«ng, bÕn c¶ng, s©n bay, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, cÊp tho¸t n­íc, ®iÖn lùc... ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ. HÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng v÷ng ch¾c sÏ lµ nÒn t¶ng cho viÖc hîp t¸c §TNN. Theo quy ®Þnh cña viÖc triÓn khai dù ¸n FDI, h¹ tÇng ngoµi hµng rµo lµ tr¸ch nhiÖm cña Thµnh phè ph¶i gi¶i quyÕt. TiÕp tôc n©ng cao vai trß cña nhµ n­íc trong x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó thu hót c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã thÓ nhanh chãng ®Çu t­ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ xuÊt khÈu. Khi cÊp giÊy phÐp ®Çu t­, Thµnh phè ph¶i bè trÝ vèn ®Ó thùc hiÖn m¹ng l­íi h¹ tÇng. Thµnh phè nªn kiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ nªn x¸c ®Þnh chi phÝ nµy nh­ lµ mét nguån vèn ®èi øng thùc hiÖn FDI, nÕu Thµnh phè kh«ng ®ñ vèn th× cho phÐp vay ­u ®·i hoÆc ®­îc ph¸t tr¸i phiÕu c«ng tr×nh ®Ó x©y dùng, cã kÕ ho¹ch huy ®éng c¸c nguån lùc cña toµn d©n ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm, kho¶n thanh to¸n ®­îc tr¶ b»ng nguån thu tõ thuÕ cña c¸c dù ¸n FDI. Thµnh phè cÇn kiÕn nghÞ víi chÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc hoµn tr¶ sè tiÒn cho doanh nghiÖp cã vèn §TNN ®· øng tr­íc ®Ó x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt ngoµi hµng rµo: ch¼ng h¹n thêi gian hoµn tr¶ vèn cho nhµ ®Çu t­ sau 1 - 2 n¨m ®Ó c¸c nhµ §TNN thùc hiÖn dù ¸n nhanh h¬n. C«ng t¸c x©y dùng c¬ së h¹ t©ng ®­îc thùc hiÖn tíi tËn ch©n rµo cña c¸c KCN, khu vùc cã vèn §TNN t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng ë khu vùc nµy nh­ vËn chuyÓn hµng ho¸, ®i l¹i... ¸p dông quy chÕ ­u ®·i cô thÓ ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t­ BOT, BTO, BT vµo c¸c dù ¸n, ®Þa bµn träng ®iÓm. HiÖn nay, ë Hµ Néi ch­a cã mét dù ¸n nµo ®Çu t­ theo h×nh thøc nµy. Khi ®ã sÏ më réng h×nh thøc ®Çu t­ còng nh­ t¹o mét hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng hoµn thiÖn, cã chÊt l­îng cao trong KCN. TiÕn hµnh khuyÕn khÝch ®Çu t­ x©y dùng c¸c KCN, KCX, ®Æc khu kinh tÕ. §©y lµ mét gi¶i ph¸p c¬ b¶n t¹o ra mét c¬ së h¹ tÇng hoµn thiÖn thu hót vèn FDI. KÕt cÊu h¹ tÇng ë khu vùc nµy th­êng tèt h¬n do cã sù tËp trung ®Çu t­ vËt chÊt lín, kh«ng bÞ dµn tr¶i vèn. Cho phÐp c¸c nhµ §TNN cã thÓ thùc hiÖn tiÕp c¸c dù ¸n kinh doanh t¹i KCN, KCX mµ hä ®· bá vèn ®Çu t­. Ngoµi ra cßn khuyÕn khÝch t­ nh©n bá vèn ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng trong KCN. Nh­ vËy sÏ t¹o lßng tin cho c¸c nhµ §TNN, hä chØ viÖc tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ngay sau khi ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­. C«ng t¸c triÓn khai dù ¸n ®­îc diÔn ra nhanh h¬n, vèn ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt lín h¬n, s¶n phÈm ®­îc b¸n ra phï hîp víi thÞ tr­êng vµ ®óng thêi c¬. 4. C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh Tèc ®é thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t­, qu¸ tr×nh thùc hiÖn cµng nhanh th× dù ¸n cµng sím ®i vµo ho¹t ®éng, ®em l¹i hiÖu qu¶. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n, c¸c nhµ §TNN th­êng gÆp ph¶i mét sè trë ng¹i nh­ thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ, thñ tôc xin phÐp sö dông ®Êt, xin phÐp x©y dùng, lÖ phÝ ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn, lÖ phÝ xÐt ®¬n thñ tôc h¶i quan... viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng lu«n lµ vÊn ®Ò nan gi¶i võa l·ng phÝ tiÒn cña võa mÊt nhiÒu thêi gian. §Ó th¸o gì nh÷ng khã kh¨n nnµy, cÇn x©y dùng quy chÕ phèi hîp chÆt chÏ gi÷a ChÝnh phñ víi c¸c Bé tæng hîp, c¸c bé qu¶n lý c¸c ngµnh, UBND tØnh trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng §TNN theo ®óng thÊm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña tõng c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc. CÇn triÖt ®Ó vµ kiªn quyÕt h¬n trong viÖc quy ®Þnh râ rµng, minh b¹ch c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ë mäi kh©u, mäi cÊp, c«ng khai c¸c c«ng tr×nh, thêi h¹n xö lý c¸c thñ tôc hµnh chÝnh nh»m t¹o mét sù chuyÓn biÕn c¨n b¶n, m¹nh mÏ vÒ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong lÜnh vùc §TNN. Thµnh phè cÇn tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p cô thÓ sau: - C¶i tiÕn thñ tôc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­: Thµnh phè cÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é, kiªn quyÕt chØ ®¹o tËp trung mét ®Çu mèi qu¶n lý thñ tôc triÓn khai dù ¸n FDI. ChÝnh phñ ®· cho phÐp UBNN thµnh phè vµ Ban qu¶n lý KCN cña Hµ Néi cã quyÒn trùc tiÕp cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n theo quyÕt ®Þnh sè 233/1998/ Q§ - TTg. C¸c ngµnh liªn quan cö c¸n bé biÖt ph¸i cã tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng lùc c«ng t¸c t¹i Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Hµ Néi ®Ó gi¶i quyÕt nhanh thñ tôc tõ tr­íc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Õn kh©u qu¶n lý sau khi dù ¸n d­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ ®Ó tr¸nh phiÒn hµ cho c¸c nhµ ®Çu t­, sím ®­a dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. Më réng diÖn ®¨ng ký cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ ®èi víi c¸c dù ¸n quy m« võa vµ nhá. §èi víi c¸c dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t­ th× ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­. Thêi gian cÊp giÊy phÐp chËm nhÊt lµ 45 ngµy (®èi víi mét sè dù ¸n trong KCN cã quy m« nhá th× ®­îc cÊp phÐp d­íi 10 ngµy). Gi¶m bít danh môc ph¶i b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña m«i tr­êng, quy ®Þnh cô thÓ c¸c dù ¸n ®­îc miÔn lËp b¸o c¸o nµy. §èi víi c¸c dù ¸n ph¶i l¹p b¸o c¸o: c«ng t¸c thÈm ®Þnh ph¶i khÈn tr­¬ng víi ®é chÝnh x¸c cao ®Ó gi¶m bít thêi gian vµ h¹n chÕ nhËp c«ng nghÖ l¹c hËu; do ®ã c¬ quan ph¶i thu thËp th«ng tin vÒ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ trªn thÕ giíi vµ khu vùc; kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé, ®µo t¹o hä cã chuyªn m«n cao, cã tr¸ch nhiÖm, ph¶i trang bÞ cho hä nh÷ng c«ng cô kiÓm ®Þnh hiÖn ®¹i, quy ®Þnh l¹i c¸c thñ tôc kiÓm ®Þnh cho phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra.ViÖc quan träng tr­íc hÕt lµ c¬ quan x©y dùng dù ¸n ®Çu t­ ph¶i x©y dùng ®­îc nh÷ng dù ¸n cã chÊt l­îng cao th× sÏ thu hót ®­îc c¸c nhµ §TNN, gi¶m bít thêi gian söa ®æi, bæ xung cho phï hîp víi yªu cÇu cña hä vµ lîi Ých cu¶ Thµnh phè. - §¬n gi¶n ho¸ thñ tôc cÊp ®Êt ®ai, h¶i quan: nªn tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i cöa khÈu víi thêi gian ng¾n, h¹n chÕ thêi gian göi hµng t¹i kho ®Ó kiÓm tra. Söa ®æi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp thÞ thùc xuÊt nhËp c¶nh vµ gi¶m møc thu lÖ phÝ cÊp thÞ thùc xuÊt nhËp c¶nh ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi. Thµnh phè cÇn kiÕn nghÞ víi Së Nhµ ®Êt Hµ Néi tiÕn hµnh c«ng t¸c xem xÐt thñ tôc cÊp ®Êt cho c¸c dù ¸n, gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ®­îc bªn ViÖt Nam tr¶ vµ tÝnh vµo vèn gãp, x©y dùng c¸c khu chung c­ míi dµnh riªng cho viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng. - §èi víi c¸c nhµ §TNN ®· cã giÊy phÐp ®Çu t­ mµ muèn kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c cã liªn quan th× chØ ph¶i ®¨ng ký ngµnh kinh doanh víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Hµ Néi. 5.T¨ng c­êng c«ng t¸c thu hót FDI Më réng c¸c h×nh thøc thu hót FDI: TiÕn hµnh më réng h¬n n÷a cho phÐp c¸c thµnh phÇn kinh tÕ hîp t¸c ®Çu t­ víi n­íc ngoµi. Thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn trong n­íc cã vèn §TNN. H×nh thøc nµy ®· phæ biÕn réng r·i trªn thÕ giíi vµ c¸c n­íc §«ng Nam ¸. §©y lµ lo¹i h×nh c«ng ty cã lîi thÕ vÒ huy ®éng vèn vµ møc ®é rñi ro thÊp so víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. Xóc tiÕn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp cã vèn §TNN, ®­îc phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu ®Ó më réng quy m« ®Çu t­. Mét sè tËp ®oµn cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ ®­îc phÐp thµnh lËp C«ng ty qu¶n lý vèn ®Ó ®iÒu hµnh chung vµ hç trî c¸c dù ¸n ®· ®Çu t­. Doanh nghiÖp FDI ®­îc phÐp thuª ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë cho thuª hoÆc b¸n cho ng­êi n­íc ngoµi, ng­êi ViÖt Nam. §TNN ®­îc kinh doanh trong lÜnh vùc b¶o hiÓm, ng©n hµng vµ mét sè lÜnh vùc dÞch vô kh¸c. Cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t­ ®­îc tù do lùa chän h×nh thøc ®Çu t­, ®èi t¸c ®Çu t­, ngµnh nghÒ vµ ®Þa ®iÓm ®Çu t­. Xö lý linh ho¹t viÖc chuyÓn ®æi c¸c h×nh thøc ®Çu t­. Xem xÐt linh ho¹t h¬n viÖc chuyÓn ®æi h×nh thøc doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông c«ng nghÖ cao, xuÊt khÈu phÇn lín s¶n phÈm, x©y dùng h¹ tÇng KCN ë ®Þa bµn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, xem xÐt viÖc cho phÐp dù ¸n qu¶ng c¸o theo h×nh thøc liªn doanh. C¶i tiÕn quy chÕ ®Çu t­ vµo c¸c KCN, KCX: Quy ho¹ch cô thÓ c¸c KCN, KCX ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn l©u dµi cña c¸c doanh nghiÖp, ph©n bæ diÖn tÝch ®Êt sö dông cho phï hîp víi tõng dù ¸n. Gi¶m gi¸ thuª ®Êt trong c¸c KCN, gi¶m bít sù c¹nh tranh kh«ng b×nh ®¼ng gi÷a c¸c nhµ §TNN víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vÒ gi¸ thuª ®Êt cña nhµ n­íc. §Ó t¹o ra sù c¹nh tranh víi c¸c khu vùc kh¸c, gi¸ thuª ®Êt nªn gi¶m xuèng cßn 1000 USD/ ha. TiÕn hµnh ®Çu t­ ®ång bé, lÊp ®Çy diÖn tÝch ®Êt trong c¸c KCN b»ng c¸ch thu hót c¸c dù ¸n ®Çu t­ cã hiÖu qu¶, tr¸nh ®Ó t×nh tr¹ng nh­ hiÖn nay: c¸c KCN ë Hµ Néi míi cã rÊt Ýt dù ¸n vµo ®Çu t­ (22 dù ¸n trong 5 KCN) vµ chØ cã 3 dù ¸n ho¹t ®éng. Do vËy cÇn x©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu ngoµi hµng rµo KCN vµ h¬n n÷a lµ c¬ së h¹ tÇng trong KCN. HiÖn nay, ë ViÖt Nam nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng cßn tån t¹i rÊt nhiÒu lo¹i phÝ. Theo thèng kª ch­a ®Çy ®ñ cã kho¶ng 200 phÝ c¸c lo¹i. Do ®ã ®Ó thu hót ®Çu t­ vµo c¸c KCN, Thµnh phè cÇn x¸c ®Þnh râ sè l­îng c¸c lo¹i lÖ phÝ mµ chñ ®Çu t­ ph¶i chi tr¶, møc thu cña tõng lo¹i lÖ phÝ; cã quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi tõng ngµnh nghÒ kinh doanh (hay nãi c¸ch kh¸c lµ lËp danh môc c¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ ®èi víi c¸c ngµnh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn §TNN). ChuyÓn m¹nh h­íng thu hót vèn ®Çu t­ sang c¸c c«ng ty, tËp ®oµn T©y ¢u, B¾c ¢u, B¾c Mü nh»m tranh thñ c«ng nghÖ, kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao n¨ng; lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ, t¨ng c­êng khai th¸c nh÷ng lÜnh vùc mµ hä cã thÕ m¹nh: ®iÖn tö, viÔn th«ng, ®iÖn, c¬ khÝ, ho¸ chÊt, c«ng nghÖ th«ng tin, xö lý m«i tr­êng... TiÕp tôc thu hót vèn ®Çu t­ cña c¸c n­íc trong khu vùc nh­ Hång K«ng, NhËt B¶n, §µi Loan, Trung Quèc.. ®èi víi c¸c dù ¸n mµ hä cã thÕ m¹nh. 6. KiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý nhµ n­íc. (N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña bé m¸y qu¶n lý nhµ n­íc) Ho¹t ®éng §TNN ®­îc tiÕn hµnh theo 3 giai ®o¹n: lËp dù ¸n, xin cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh thu lîi nhuËn. Nhµ ®Çu t­ tiÕp xóc víi n­íc nhËn ®Çu t­ th«ng qua nh÷ng ng­êi ®¹i diÖn cho nhµ n­íc ®Ó lµm chøc n¨ng nµy (®ã lµ c¬ quan qu¶n lý ®Çu t­), mµ cô thÓ ®èi víi Hµ Néi lµ UBND Thµnh phè, Së KH & §T Hµ Néi vµ c¸c ngµnh cã liªn quan. NÕu c¬ quan ®Çu t­ lµm tèt chøc tr¸ch cña m×nh, gi¶m thiÓu thñ tôc hµnh chÝnh, bé m¸y gän nhÑ; c¸n bé cã n¨ng lùc, n¨ng ®éng, kh«ng tham nhòng víi c¸c chÝnh s¸ch cëi më sÏ tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ tiÒn b¹c cho nhµ §TNN nhanh chãng ®­a c¸c dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng còng nh­ thùc hiÖn tèt nh÷ng môc tiªu ®Ò ra trong c¸c dù ¸n. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¬ quan qu¶n lý FDI kh«ng chØ nh»m c¶i thiÖn thñ tôc nhanh ®Ó cã giÊy phÐp ®Çu t­ mµ tr­íc hÕt lµ ë nh÷ng thñ tôc sau giÊy phÐp ®Ó dù ¸n ®­îc triÓn khai nhanh chãng; ®ång thêi t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ khi dù ¸n ®i vµo vËn hµnh; kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn cã ®óng tiÕn ®é kh«ng vµ khi cÇn cã thÓ ®iÒu chØnh ngay, tr¸nh phiÒn hµ, l·ng phÝ. C«ng t¸c kiÓm tra tµi chÝnh kh«ng qu¸ 1 lÇn/ n¨m. CÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ d­íi sù chØ ®¹o chung cña Bé KH & §T ®Ó ®¶m b¶o võa ®¬n gi¶n thñ tôc võa thèng nhÊt qu¶n lý chung trong c¶ n­íc.Kiªn quyÕt tõ chèi nh÷ng dù ¸n kh«ng b¶o ®¶m cac tiªu chuÈn mµ ph¸p luËt quy ®Þnh (®Æc biÖt lµ vÒ m«i tr­êng) hoÆc kh«ng cã t¸c dông tÝch cùc cho sù nghiÖp CNH - H§H. T¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin, t­ vÊn, tËn dông viÖc nèi m¹ng Internet ®Ó cËp nhËt th«ng tin, hiÓu thªm vÒ ®èi t¸c vµ giíi thiÖu ViÖt Nam víi thÕ giíi, h¬n n÷a th«ng qua m¹ng m¸y tÝnh ®Ó nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý ho¹t ®éng nµy. TiÕn hµnh n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh trong ho¹t ®éng FDI th«ng qua viÖc c¬ cÊu l¹i bé m¸y qu¶n lý theo h­íng tinh gi¶m, gän nhÑ, thùc hiÖn nguyªn t¾c thèng nhÊt vÒ "mét cöa", " mét mèi", ChÝnh phñ cÇn chØ ®¹o Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®­a ngµnh häc qu¶n lý §TNN vµo ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ë bËc §¹i häc (Tr­êng KTQD, Th­¬ng m¹i, Ngo¹i th­¬ng, Tµi chÝnh - KÕ to¸n) ®Ó cã ®éi ngò c¸n bé cã ®ñ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt. N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o cña Tr­êng §µo t¹o c¸n bé Lª Hång Phong cho c¸n bé chñ chèt ë Ban qu¶n lý dù ¸n, ë c¸c doanh nghiÖp lµ ®èi t¸c víi n­íc ngoµi thùc hiÖn c¸c dù ¸n §TNN; c¸n bé ë c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý FDI t¹i Thµnh phè. M¹nh d¹n göi c¸c c¸n bé chuyªn tr¸ch ra n­íc ngoµi hoÆc thuª chuyªn gia n­ícc ngoµi vµo lµm viÖc ë nh÷ng kh©u mµ ta ch­a ®¶m ®­¬ng ®­îc hoÆc cßn yÕu (nh­ c«ng t¸c kiÓm to¸n..). §ã còng lµ c¸ch ®Ó nhanh chãng tiÕp cËn ®­îc nh÷ng kü n¨ng trong ho¹t ®éng ®Çu t­, ®¸p øng tèt h¬n cho nhu cÇu c«ng viÖc tr­íc m¾t vµ l©u dµi. T¨ng c­êng chØ ®¹o më réng m« h×nh ®µo t¹o theo ®Þa chØ theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c nhµ §TNN ®Ó cã ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu qu¶ ë c¸c dù ¸n FDI. §©y còng lµ biÖn ph¸p h¹n chÕ c¸c nhµ ®Çu t­ sö dông lao ®éng ngo¹i tØnh vµo lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp FDI ë Hµ Néi. Kh«ng chØ cã viÖc ®µo t¹o chuyªn m«n, cÇn n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tr×nh ®é lý luËn g¾n víi thùc tiÔn vÒ chuyªn ngµnh kinh tÕ ®èi ngo¹i. §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nguån nh©n lùc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu hiÖn nay. Lùa chän nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng, giái ngo¹i giao, nh¹y bÐn, n¨ng ®éng trong c«ng viÖc ®Ó nhanh chãng, trùc tiÕp n¾m b¾t ®­îc c¸c vÊn ®Ò còng nh­ cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt chóng. Chó träng ng­êi trÎ tuæi, thö th¸ch, sµng läc ngay trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ®Ó t¹o ra mét líp ng­êi cã n¨ng lùc ®¸p øng ®­îc t×nh hinhf thùc tÕ. X¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cô thÓ cña tõng c¸ nh©n. C«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc thi nhiÖm vô cña hä ph¶i ®­îc Thñ tr­ëng trùc tiÕp thùc hiÖn nghiªm tóc, th­êng xuyªn, ng¨n chÆn hiÖn t­îng g©y phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu hoÆc bª trÔ nhiÖm vô. CÇn cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm kinh tÕ, h×nh sù ®èi víi c¸c c¸ nh©n, tæ chøc trong ho¹t ®éng §TNN, tr¸nh t×nh tr¹ng trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm, ®ïn ®Èy vµ quy tr¸ch nhiÖm mét c¸ch chung chung. ChØ ®¹o chÆt chÏ viÖc x©y dùng tæ chøc §¶ng, C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn trong doanh nghiÖp cã vèn §TNN, duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc nµy. 7. N©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn §TNN HiÖn nay, lao ®éng rÎ kh«ng cßn cã søc hÊp dÉn c¸c nhµ §TNN, ®Æc biÖt lµ trong c¸c ngµnh ®Çu t­ mòi nhän. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn, c«ng t¸c chuyÓn giao c«ng nghÖ ®­îc ®Èy m¹nh, khoa häc - c«ng nghÖ ®­îc ¸p dông réng r·i trong s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, mét ®éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ cao, cÇn cï, chÞu khã, cã ý thøc tæ chøc kû luËt, trung thùc, cã t¸c phong c«ng nghiÖp... míi lµ yÕu tè hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­. Thµnh phè cÇn kiÕn nghÞ c¶i c¸ch hÖ thèng gi¸o dôc, c©n ®èi gi÷a ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ vµ sinh viªn ®¹i häc, x©y dùng mét sè trung t©m d¹y nghÒ cã chÊt l­îng cao, cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp lµm viÖc trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èii ngo¹i nãi chung ®Ó ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é cao, ngang b»ng víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh chÆt chÏ chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, x· héi, ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®iÒu kiÖn an toµn lao ®éng...C¸c quyÒn lîi vµ nghÜa cvô cña ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn §TNN ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh râ trªn quan ®iÓm b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng­êi lao ®éng, ng¨n chÆn c¸c hiÖn t­îng vi ph¹m tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, tinh thÇn vµ quyÒn con ng­êi cña ng­êi lao ®éng. Sím hoµn thiÖn thÞ tr­êng lao ®éng chÊt x¸m, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng vµ nhµ ®Çu t­ tù do lùa chän trong khu«n khæ luËt ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, c¸n bé n¾m gi÷ nh÷ng c­¬ng vÞ chñ chèt trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn §TNN, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp liªn doanh, hÇu hÕt ®Òu ch­a cã kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm vÒ §TNN, Ýt hiÓu biÕt ph¸p luËt vµ ngo¹i ng÷ kÐm nªn hä kh«ng hiÓu râ chøc tr¸ch, quyÒn h¹n, nhiÖm vô vµ nghiÖp vô chuyªn m«n l¹i ph¶i ®èi mÆt víi c¸c nhµ kinh doanh sõng sá nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái thua thiÖt trong qu¸ tr×nh hîp t¸c vµ ®Çu t­ víi n­íc ngoµi. Thµnh phè nªn giao tr¸ch nhiÖm nµy cho ®éi ngò c¸n bé ®· ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i tiÕp nhËn qu¶n lý doanh nghiÖp FDI, xóc tiÕn ®µo t¹o mét líp c¸c nhµ doanh nghiÖp trÎ cã n¨ng lùc vµo lµm viÖc trong lÜnh vùc nµy. 8. §Èy m¹nh c«ng t¸c khuyÕn khÝch lîi Ých kinh tÕ. §Ó thu hót ®­îc nhiÒu nhµ §TNN, huy ®éng ®­îc sè l­îng vèn lín vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng hîp t¸c ®Çu t­ n­íc ngoµi cã hiÖu qu¶ cao; bªn c¹nh viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn, Hµ Néi ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p ­u ®·i, khuyÕn khÝch lîi Ých kinh tÕ cho c¸c nhµ §TNN. VÒ thuÕ, thùc hiÖn níi láng chÝnh s¸ch thuÕ: miÔn gi¸ thuª ®Êt trong 3 n¨m ®Çu vµ gi¶m tèi thiÓu 50% gi¸ thuª ®Êt trong 5 n¨m tiÕp theo (®èi víi c¸c KCN cÇn cã møc ­u ®·i cao h¬n, thËm chÝ gÊp ®«i), thùc hiÖn nguyªn t¾c "kh«ng håi tè", gi¶m thuÕ lîi tøc xuèng 5%; c¸c doanh nghiÖp FDI cã quyÒn quyªta ®ÞnhlËp quü dù phßng, kh«ng b¾t buéc ph¶i trÝch tõ lîi nhuËn; thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi gi¶m; cho phÐp c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®ång bé s¶n xuÊt hoÆc kh«ng s¶n xuÊt ë ViÖt Nam; nguyªn vËt liÖu kh«ng s¶n xuÊt ë ViÖt Nam ®­îc miÔn thuÕ VAT. MiÔn gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, n©ng cao møc thu nhËp chÞu thuÕ cho ng­êi n­íc ngoµi vµ gi¶m møc thuÕ suÊt. ChÝnh phñ cho phÐp c¸c nhµ §TNN ®­îc chuyÓn nh­îng quyÒn së dông ®Êt, tuyÓn lao ®éng vµo lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn §TNN kh«ng h¹n chÕ ®Ó chóng ta cã thÓ häc hái ®­îc kinh nghiÖm qu¶n lý, bÝ quyÕt c«ng nghÖ...rót ng¾n thêi gian tuyÓn lao ®éng cña Së lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi. Së lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi nªn tho¶ thuËn víi c¸c nhµ ®Çu t­ vÒ c¸c tiªu chuÈn ®èi víi ng­êi lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh xÐt tuyÓn, Së lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi nªn phèi hîp cïng nhµ ®Çu t­ ®Ó lùa chän lao ®éng cho phï hîp b»ng c¸ch doanh nghiÖp cã vèn §TNN cö c¸n bé chuyªn tr¸ch sang tham gia pháng vÊn, kiÓm tra hå s¬...Khi ®ã sÏ thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tuyÓn dông lao ®éng, t×m kiÕm ®­îc lao ®éng phï hîp, gióp cho c¸c dù ¸n ®­îc triÓn khai ®óng tiÕn ®é, chÊt l­îng dù ¸n ®­îc n©ng cao. Cho phÐp c¸c nhµ §TNN më tµi kho¶n giao dÞch t¹i ng©n hµng, cã thÓ ë c¶ c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi, ban hµnh, so¹n th¶o v¨n b¶n quy ®Þnh chÕ ®é b¶o l·nh tÝn dông vÒ thÕ chÊp, cÇm cè, thu håi nî, doanh nghiÖp liªn doanh ®­îc gãp vèn b»ng tiÒn ViÖt Nam vµ tiÒn n­íc ngoµi.C¸c nhµ ®Çu t­ cã thÓ gãp vèn b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, l­îng vèn ViÖt Nam huy ®éng ®­îc sÏ t¨ng lªn. Gi÷ v÷ng tû gi¸ hèi ®o¸i, c©n ®èi ngo¹i tÖ ®Ó æn ®Þnh c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. C¸c ng©n hµng tù quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc mua vµ b¸n ngo¹i tÖ cho doanh nghiÖp FDI. Xóc tiÕn ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng tµi chÝnh mét c¸ch ®Çy ®ñ theo h­íng tù do ho¸. §ång thêi qu¶n lý vµ xö lý tèt c¸c ho¹t ®éng tÝn dông th­¬ng m¹i quèc tÕ ®Ó ®¶m b¶o tÝn nhiÖm trong thanh to¸n quèc tÕ, ®Æc biÖt ph¶i cã b­íc chuÈn bÞ chu ®¸o, xóc tiÕn viÖc thµnh lËp thÞ tr­êng chøng kho¸n. Xóc tiÕn m«i giíi thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng, c¸c tæ chøc t­ vÊn ph¸p luËt, c¸c h·ng chuyªn m«n kü thuËt...cung cÊp th«ng tin vµ t¹o ra tiÒn ®Ò ban ®Çu cho c¸c nhµ §TNN. Trong tr­êng hîp x¶y ra rñi ro, c¸c c«ng ty nµy ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi phÇn c«ng viÖc cña m×nh. X©y dùng hÖ thèng c¸c tr­êng häc, c¬ së y tÕ khu vui ch¬i gi¶i trÝ...dµnh riªng cho nhµ §TNN ngoµi vµ ng­êi th©n cña hä, ®­îc thuª ®Êt víi møc gi¸ thÊp nhÊt vµ gi¶m tèi ®a c¸c lo¹i thuÕ. 9. §¸p øng ®ñ nguån vèn ®èi øng. Kh¶ n¨ng tiÕp nhËn FDI cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t­. FDI chØ ph¸t huy hiÖu qu¶ khi chóng ta cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn vèn tèt vµ ng­îc l¹i sÏ bÞ phô thuéc vµo bªn ngoµi. §Ó tiÕp nhËn cã hiÖu qu¶ vèn FDI, ®ßi hái ph¶i cã mét tû lÖ vèn ®èi øng trong n­íc hîp lý. §èi víi Hµ Néi, trong giai ®o¹n tíi (2001 - 2010), tû lÖ vèn ®èi øng nªn lµ 1- 1,5 (tøc lµ mét ®ång vèn n­íc ngoµi cÇn cã 1 - 1,5 ®ång vèn trong n­íc). §iÒu nµy phô thuéc vµo tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña Hµ Néi. Trong nh÷ng n¨m võa qua, nhu cÇu vèn ®Çu t­ th­êng chiÕm 30% GDP trong ®ã vèn FDI chiÕm 15% vèn ®Çu t­, c¬ cÊu nµy còng phï hîp víi giai ®o¹n sau. Bªn c¹nh viÖc t×m ra mét tû lÖ vèn ®èi øng hîp lý, chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh nguån vèn trong n­íc lÊy tõ ®©u. §ã lµ sö dông phÇn lín ng©n s¸ch cña Thµnh phè, huy ®éng vèn tõ c¸c doanh nghiÖp vµ d©n c­, ph¸t hµnh c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu, n©ng cao ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng - tµi chÝnh, gi÷ v÷ng æn ®Þnh tû lÖ l·i suÊt tiÒn göi, cÇn n©ng tû lÖ l·i suÊt tiÒn göi lªn 10%/ n¨m. CÇn tranh thñ nguån vèn ODA ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt vµ x· héi, t¨ng nguån lùc x©y dùng ®Êt n­íc vµ còng lµ hç trî cho viÖc thu hót FDI, quan t©m chØ ®¹o chÆt chÏ viÖc gi¶i ng©n ODA. Thµnh phè cÇn s¾p xÕp l¹i hÖ thèng doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn theo h­íng quy ho¹ch tæng thÓ, hç trî c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. §Èy nhanh c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. Thµnh phè cÇn cã biÖn ph¸p cô thÓ nh­ xÐt cho vay vèn, t­ vÊn vÒ kü thuËt - c«ng nghÖ, ®µo t¹o lao ®éng... 10. §Èy nhanh c«ng t¸c vËn ®éng ®Çu t­. Thµnh phè x¸c ®Þnh c«ng t¸c vËn ®éng ®Çu t­ lµ nguån tiÒm n¨ng cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Thñ ®«, do vËy cÇn: G¾n c«ng t¸c vËn déng, xóc tiÕn ®Çu t­ víi ch­¬ng tr×nh dù ¸n, ®èi t¸c, ®Þa bµn cô thÓ. Bé, ngµnh, UBND ph¶i cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ trong kh©u t×m hiÓu, chuÈn bÞ dù ¸n, xem xÐt cÊp giÊy phÐp vµ triÓn khai. C¸c bé, ngµnh cÇn tæ chøc phèi hîp nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ, thÞ tr­êng ®Çu t­, chÝnh s¸ch cña c¸c n­íc, c¸c tËp ®oµn ®a quèc gia, c¸c tËp ®oµn vµ c¸c c«ng ty lín ®Ó cã chÝnh s¸ch vËn ®éng ®Çu t­ phï hîp; nghiªn cøu luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p thu hót FDI cña c¸c n­íc trong khu vùc ®Ó kÞp thêi cã nh÷ng ®èi s¸ch phï hîp, tr¸nh bÞ ®éng vµ l¹c hËu. Nhanh chãng x©y dùng danh môc kªu gäi ®Çu t­ FDI víi chÊt l­îng cao, tõng ù ¸n cÇn ®­îc m« t¶ kh¸i qu¸t vÒ néi dung, s¶n phÈm, ®Þa ®iÓm, kh¶ n¨ng thÞ tr­êng, dù kiÕn vèn ®Çu t­, thêi gian triÓn khai dù ¸n, ®èi t¸c trong n­íc... Yªu cÇu ®Æt ra lµ c¸c nhµ §TNN nghiªn cøu th«ng tin nµy cã thÓ ra quyÕt ®Þnh cho viÖc t×m hiÓu cô thÓ dù ¸n ®Ó tiÕn hµnh ®¨ng ký giÊy phÐp ®Çu t­. X©y dùng néi dung ®Ó ®­a lªn m¹ng Internet (Trang Web Hµ Néi), c¸c t¹p chÝ quèc tÕ, c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh, chÝnh s¸ch kªu gäi ®Çu t­ FDI vµo Hµ Néi ®Ó c¸c doanh nghiÖp, t­ nh©n n­íc ngoµi dÔ dµng nghiªn cøu t×m hiÓu. Göi tíi c¸c ®¹i sø qu¸n ViÖt nam ë n­íc ngoµi, c¸c tæ chøc ViÖt kiÒu danh môc c¸c dù ¸n FDI cÇn thu hót ®Çu t­. Tæ chøc c¸c kú héi nghÞ víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi, c¸c nhµ tµi trî, c¸c cuéc häp mÆt, tiÕp xóc víi nhµ ®Çu t­, häp b¸o ®Ó giíi thiÖu c¬ héi ®Çu t­. C¸c ®oµn l·nh ®¹o c¸c thµnh phè ®Õn c¸c së, ban, ngµnh khi ®i c«ng t¸c n­íc ngoµi cÇn ®­îc giao nhiÖm vô giíi thiÖu c¸c c¬ héi ®Çu t­ ë Hµ Néi. T¨ng c­êng n©ng cao ho¹t ®éng cña ®­êng d©y nãng ë Së KH & §T Hµ Néi, tr¶ lêi miÔn phÝ c¸c c©u hái cña c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi cã ý ®Þnh nh»m t¹o niÒm tin vµ c¬ héi cho c¸c nhµ §TNN. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ ®¬n gi¶n thñ tôc më v¨n phßng ®¹i diÖn, c¸c chi nh¸nh cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi ho¹t ®éng ë Hµ Néi. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c héi nghÞ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn n­íc ngoµi ®Ó n¾m b¾t nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c¸c doanh nghiÖp FDI, tõ ®ã t×m ra h­íng gi¶i quyÕt. TÝch cùc in Ên tµi liÖu giíi thiÖu c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ­u ®·i, c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt, gi¸ thuª ®Êt, gi¸ ®iÖn n­íc... ë Hµ Néi ®Ó c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n n­íc ngoµi nghiªn cøu, so s¸nh vµ dÔ dµng h¬n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp dù ¸n FDI, nªn cung cÊp miÔn phÝ tµi liÖu nµy cho hä. 11. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ gi¶m xuèng, khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ vÉn cßn ¶nh h­ëng nªn c¸c doanh nghiÖp cã vèn FDI gÆp nhiÒu khã kh¨n. V× vËy c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ph¶i t×m c¸ch chia sÎ, g¸nh bít phÇn rñi ro víi c¸c nhµ §TNN, tËp trung chØ ®¹o ®iÒu hµnh xö lý nghiªm hµnh vi vi ph¹m cña c¸c nhµ §TNN, c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp nµy v­ît qua. §©y còng lµ c¸ch lµm cã tÝnh thuyÕt phôc cao ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ míi, c¸c dù ¸n míi. CÇn nhanh chãng rµ so¸t, ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh hiÖn thùc cña tÊt c¶ dù ¸n trªn ®Þa bµn ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý, hç trî cho phï hîp. * §èi víi c¸c dù ¸n ch­a ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh: KiÓm tra t×nh h×nh triÓn khai c¸c dù ¸n, t×m ra c¸c nguyªn nh©n g©y ¾ch t¾c tõ ®ã tËp trung th¸o gì. B·i bá mét sè thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt, c«ng bè râ rµng quy tr×nh, tr¸ch nhiÖm, thêi gian xö lý c¸c thñ tôc. Cè g¾ng tËp trung ®Çu mèi vÒ Së KH & §T Hµ Néi tr¸nh g©y t×nh tr¹ng ph©n quyÒn trong qu¸ tr×nh xö lý, g©y khã kh¨n, nhòng nhiÔu. Thùc hiÖn xö lý c«ng b»ng, nghiªm minh c¸c hiÖn t­îng vßi vÜnh g©y s¸ch nhiÏu ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­. Hç trî vèn cho c¸c dù ¸n khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, cung cÊp, giíi thiÖu cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi nh÷ng ®èi t¸c trong n­íc cã tiÒm lùc tµi chÝnh, phï hîp víi tõng dù ¸n cô thÓ. TiÕn hµnh nhanhn chãng c«ng t¸c ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®· cÊp giÊy phÐp. Ho·n hoÆc miÔn tiÒn thuª ®Êt ®èi víi c¸c dù ¸n xin dõng hoÆc gi·n tiÕn ®é thùc hiÖn do khã kh¨n. CÊp giÊy chøng nhËn l¹i cho c¸c doanh nghiÖp thuª l¹i ®Êt trong c¸c KCN ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é lÊp ®Çy KCN. * §èi víi c¸c dù ¸n ®ang ho¹t ®éng: TiÕp tôc kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n nµy, cho phÐp ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i cña c¸c quy ®Þnh míi vÒ thuÕ, gi¸ thuª ®Êt. Xem xÐt miÔn gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thùc sù lç vèn. Cho phÐp c¸c dù ¸n tån ®äng chuyÓn ®æi chñ ®Çu t­, môc tiªu vµ h×nh thøc ®Çu t­ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh thÞ tr­êng. Cho phÐp c¸c dù ¸n s¶ xuÊt hµng xuÊt khÈu ®ang gÆp khã kh¨n ®­îc phÐp t¨ng tû lÖ tiªu thô trong n­íc, nÕu nh÷ng s¶n phÈm ®ã vÉn ph¶i nhËp khÈu vµ thÞ tr­êng trong n­íc cã nhu cÇu. Thùc hiÖn tho¶ ®¸ng nguyªn t¾c "kh«ng håi tè" víi c¸c dù ¸n ®­îc cÊp phÐp ®Çu t­ trong nh÷ng tr­êng hîp sau khi dù ¸n ®­îc cÊp phÐp mµ luËt míi cña n­íc ta quy ®Þnh vÒ thuÕ doanh thu, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.. cao h¬n, g©y khã kh¨n vµ lµm ®¶o lén ph­¬ng ¸n kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nµy. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ph¶i b¸n ngo¹i tÖ: CÇn ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc, cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc rñi ro vÒ thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp khi cÇn cã thÓ mua ®ñ vµ kÞp thêi l­îng ngo¹i tÖ ®· quy ®Þnh. Hç trî b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c doanh nghiÖp ®ang thùc sù khã kh¨n do khñng ho¶ng tµi chÝnh, thÞ tr­êng xuÊt khÈu bÞ thu hÑp. Xem xÐt viÖc cÊp giÊy phÐp x©y dùng míi vµ gi·n tiÕn ®é x©y dùng c¸cc KCN, KCX ®Ó tËp trung vµo c¸c KCN hiÖn cã. C¸c KCN ph¶i chuyÓn träng t©m vµo ho¹t ®éng vËn ®éng ®Çu t­ ®Ó lÊp ®Çy diÖn tÝch cho thuª. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®Çu t­ trµn lan, ph©n t¸n, c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a trong vµ ngoµi KCN, gi÷a c¸c KCN víi nhau. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cã vèn FDI nh»m kh¾c phôc s¬ hë g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña bªn ViÖt Nam. KÕt luËn §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®ang vµ sÏ lµ nguån vèn ®Çu t­ quan träng cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña mçi quèc gia. Xu h­íng di chuyÓn luång vèn FDI ®ang gia t¨ng trë l¹i c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. N»m trong khu vùc ch©u ¸ - th¸i b×nh d­¬ng (khu vùc kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt trªn thÕ giíi), ViÖt Nam cã lîi thÕ kh¸ch quan do cã c¸c nguån lùc tù nhiªn, vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, lµ thµnh viªn cña ASEAN, s¾p tíi sÏ thùc hiÖn "HiÖp ®Þnh ­u ®·i thuÕ quan - CEPT" nªn sÏ huy ®éng ®­îc nhiÒu vèn FDI cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. Víi lîi thÕ vµ còng cã nh÷ng bÊt lîi cña ng­êi ®i sau, ViÖt Nam cÇn ph¶i t¨ng c­êng hîp t¸c, c¹nh tranh trªn c¬ së b×nh ®¼ng ®Ó hai bªn cïng cã lîi, gi÷ v÷ng ®éc lËp chñ quyÓn vµ phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. HiÖn nay, chiÕn l­îc huy ®éng vèn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong chiÕn l­îc tæng thÓ t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng, lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng. FDI gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh...vµ gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò vÒ mÆt x· héi nh­ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, n©ng cao tr×nh ®é cho ng­êi lao ®éng... TiÕn tíi héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, ®¸p øng kÞp thêi cho sù nghiÖp CNH - H§H. ChÝnh s¸ch thu hót FDI ngµy cµng ®­îc níi láng vµ hoµn thiÖn, gãp phÇn n©ng cao ho¹t ®éng cña viÖc huy ®éng FDI. Tuy vËy, ®©y míi chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn cßn thiÕu ®iÒu kiÖn ®ñ lµ ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn FDI ®· thu hót ®­îc. Do vËy, chóng ta cÇn ph¶i thu hót ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch,luËt ph¸p...vµ ®¸p øng ®­îc c¸c môc tiªu mµ §¶ng vµ nhµ n­íc ®Æt ra mµ cô thÓ lµ Thµnh uû, UBND Thµnh phè Hµ Néi. H¬n n÷a, luång vèn ®Çu t­ quèc tÕ cã hai dßng ch¶y tù nhiªn: ®ã lµ thu hót §TNN vµ tÝch cùc ®Çu t­ ra n­íc ngoµi. HiÖn nay, ViÖt Nam nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng míi chØ quan t©m ®Õn dßng vèn ch¶y vµo mµ kh«ng chó träng ®Õn vèn ®Çu t­ ra n­íc ngoµi. Trong khi ®ã, luång vèn vµo lµm t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, luång vèn ®Çu t­ ra bªn ngoµi l¹i cho phÐp sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n vµ chÝnh nã l¹i cñng cè viÖc thóc ®Èy qu¸ tr×nh huy ®éng vèn FDI ngµy cµng æn ®Þnh vµ m¹nh mÏ h¬n. §©y lµ mét gi¶i ph¸p cÇn ®­îc quan t©m chØ ®¹o chÆt chÏ. Do vËy, ®Ó n¾m b¾t c¬ héi, ®Ó c«ng t¸c huy ®éng vµ sö dông FDI cã hiÖu qu¶ trªn ®Þa bµn Hµ Néi, c¸c cÊp uû ®¶ng, c¸c cÊp, ngµnh cã liªn quan cÇn chØ ®¹o chÆt chÏ, s¸ng t¹o vµ häc hái kinh nghiÖm, ¸p dông ®ång bé c¸c biÖn ph¸p gãp phÇn ®­a Hµ Néi ph¸t triÓn, x©y dùng Thµnh phè v¨n minh, hiÖn ®¹i ®Ëm dµ b¶n s¾c d©n téc, s¸nh ngang víi c¸c thµnh phè lín trong khu vùc vµ thÕ giíi, ®ãng gãp vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc, thóc ®Èy ViÖt Nam hoµn thµnh môc tiªu chiÕn l­îc n¨m 2020. Môc lôc Lêi nãi ®Çu Trang Ch­¬ng I Tæng quan vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi I Lý luËn chung vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi 1 §Çu t­ n­íc ngoµi 1.1 §Çu t­ 1.2 §Çu t­ n­íc ngoµi 2 §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi 2.1 Kh¸i niÖm 2.2 §Æc ®iÓm 2.3 C¸c h×nh thøc FDI 2.3.1 Doanh nghiÖp liªn doanh 2.3.2 Doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi 2.3.3 H×nh thøc hîp ®ång hîp t¸c liªn doanh 2.3.4 H×nh thøc BOT 2.3.5 C¸c h×nh thøc kh¸c II Vai trß cña ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi 1 TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña FDI 2 T¸c ®éng cña FDI 2.1 T¸c ®éng tÝch cùc 2.2 T¸c ®éng tiªu cùc III C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ huy ®éng vµ sö dông FDI 1 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi viÖc huy ®éng vµ sö dông FDI 1.1 M«i tr­êng chÝnh trÞ - x· héi 1.2 Sù æn ®Þnh cña m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« 1.3 HÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé vµ hoµn thiÖn, bé m¸y qu¶n lý nhµ n­íc cã hiÖu qu¶ 1.4 HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt 1.5 HÖ thèng thÞ tr­êng ®ång bé, chiÕn l­îc ph¸t triÓn h­íng ngo¹i 1.6 Tr×nh ®é qu¶n lý vµ n¨ng lùc cña ng­êi lao ®éng 1.7 T×nh h×nh kinh tÕ - chÝnh trÞ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi 1.8 Nguån vèn ®èi øng trong n­íc 2 C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn FDI IV Xu h­íng vËn ®éng, kinh nghiÖm huy ®éng vµ sö dông FDI ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi 1 Xu h­íng vËn ®éng cña FDI trong thêi gian gÇn ®©y 2 Kinh nghiÖm huy ®éng vµ sö dông FDI cña mét sè n­íc trªn thÕ giíi Ch­¬ng II Thùc tr¹ng huy ®éng vµ sö dông FDI ë Hµ Néi trong thêi gian qua I Quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta vÒ viÖc huy ®éng vµ sö dông nguån FDI II Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi Hµ Néi trong thêi gian qua III T×nh h×nh huy ®éng FDI ë Hµ Néi 1 T×nh h×nh cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ 2 NhÞp ®é vµ quy m« ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo Hµ Néi 3 C¬ cÊu ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi 4 §Çu t­ n­íc ngoµi ph©n theo h×nh thøc ®Çu t­ 5 C¸c ®èi t¸c ®Çu t­ 6 C¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp IV KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c dù ¸n FDI t¹i Hµ Néi 1 T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n FDI 2 ¶nh h­ëng cña FDI ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Hµ néi 2.1 T¨ng tr­ëng kinh tÕ 2.2 ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ Hµ Néi 2.3 Thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i Hµ Néi 2.4 FDI bæ xung nguån vèn ®Çu t­ vµ ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Thµnh phè 2.5 FDI gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm 2.6 FDI gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ 3 Nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh huy ®éng vµ sö dông FDI ë Hµ Néi 4 Nguyªn nh©n cña nh÷ng thµnh c«ng vµ h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh huy ®éng vµ sö dông FDI ë Hµ Néi 4.1 Nguyªn nh©n thµnh c«ng 4.2 Nguyªn nh©n h¹n chÕ Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn FDI trªn ®Þa bµn Hµ Néi giai ®o¹n 2001 - 2010 I Môc tiªu, ph­¬ng h­íng huy ®éng vµ sö dông FDI ë Hµ Néi giai ®o¹n 2001 - 2010 II Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu 1 X©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt hoµn thiÖn, ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch 2 N©ng cao chÊt l­îng quy ho¹ch ®Çu t­ 3 X©y dùng, hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt 4 C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh 5 T¨ng c­êng c«ng t¸c thu hót FDI 6 KiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý nhµ n­íc 7 N©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 8 §Èy m¹nh c«ng t¸c khuyÕn khÝch lîi Ých kinh tÕ 9 §¸p øng ®ñ nguån vèn ®èi øng 10 §Èy m¹nh c«ng t¸c vËn ®éng ®Çu t­ 11 TÝch cùc th¸o gì khã kh¨n, hç trî c¸c dù ¸n ®ang ho¹t ®éng KÕt luËn Môc lôc Tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc Tµi liÖu tham kh¶o 1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­: ChÝnh s¸ch vµ c¸c biÖn ph¸p huy ®éng c¸c nguån vèn - 1996. 2. GS.TS Vò §×nh B¸ch: C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ - 1998 3. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­: Mét sè vÊn ®Ò míi vÒ FDI t¹i ViÖt Nam - Hµ Néi 5/1996. 4. PGS.TS Mai Ngäc C­êng: Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam - NXB ChÝnh trÞ Quèc gia 2000 5. Lª V¨n Ch©u: Vèn n­íc ngoµi vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt nam - NXB ChÝnh trÞ Quèc gia 1995 6. Nghiªm Xu©n §¹t (ViÖn nghiªn cøu ph¸t triÒn kinh tÕ - x· héi Hµ Néi): Gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao hiÖu qu¶ thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i Hµ Néi - LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc chÝnh trÞ - HN 1998 7. Häc viÖn quan hÖ quèc tÕ: §Çu t­ trùc tiÕp cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ë c¸c n­íc ph¸t triÓn - NXB ChÝnh trÞ Quèc gia 1996 8. TrÇn Kiªn: ChiÕn l­îc huy ®éng vèn vµ c¸c nguån lùc cho sù nghiÖp CNH - H§H. NXB Hµ Néi 1999 9. Vò ChÝ Léc: Gi¸o tr×nh ®Çu t­ n­íc ngoµi - Tr­êng §H Ngo¹i Th­¬ng - NXB Gi¸o Dôc 1997 10. LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam - V¨n phßng Bé KH & §T - 1997. 11. NghÞ ®Þnh sè 22/1998/N§ - CP 12 NghÞ ®Þnh sè 02/1999/N§ - CP 13. QuyÕt ®Þnh sè 233/1998/Q§ - TTg 14 QuyÕt ®Þnh sè 145/1999/Q§ - TTg 15. QuyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§ - TTg 16. PTS NguyÔn V¨n TuÊn, Phan H÷u Th¾ng, PTS Hoµng V¨n HuÊn: §Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam: C¬ së ph¸p lý - hiÖn tr¹ng - c¬ héi - triÓn väng. NXB ThÕ giíi -1994 17. PTS NguyÔn Kh¾c Th©n, PGS.PTS Chu V¨n CÊp: Nh÷ng gi¶i ph¸p chÝnh trÞ - kinh tÕ nh»m thu hót cã hiÖu qu¶ FDI vµo ViÖt Nam, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia 1996 18. TS NguyÔn Huy Th¸m: Kinh nghiÖm thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ë c¸c n­íc ASEAN vµ vËn dông vµo ViÖt Nam - LA.TS - Häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia HCM - HN 1999 19. PTS NguyÔn Tr­êng S¬n (Tr­êng §H Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n - Khoa Kinh tÕ): §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë ViÖt Nam, NXB Thèng Kª 1997 20. TS NguyÔn V¨n Xa: NghÞ ®Þnh sè 22/1998/N§ - CP vµ nh÷ng ®Þnh h­íng söa ®æi, bæ xung - Tµi chÝnh 4/2000 21. NguyÔn Xu©n Thuû (Tr­êng §H Ngo¹i Th­¬ng): T×nh h×nh ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i Hµ Néi, nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay - Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi 4/2000 22. Bïi V¨n VÇn: C¬ chÕ t¹o lËp vèn cña doanh nghiÖp liªn doanh, nh÷ng vÊn ®Ò cÇn th¸o gì - Tµi chÝnh 4/2000. 23. Ph¹m Ngäc Dòng: VÒ thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ë ViÖt nam hiÖn nay - Tµi chÝnh 4/2000. 24. Sè liÖu tæng hîp vÒ thùc hiÖn vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi - T/ c Kinh tÕ vµ dù b¸o 1/2000. 25. Hoµng Th¸i S¬n: Tæng quan kinh tÕ - Tµi chÝnh ViÖt Nam sau thêi kú ®æi míi - T/c Th«ng tin Tµi chÝnh 1/2000 26. Ph¹m V¨n Ch­¬ng: Nh×n l¹i ph¸t triÓn c¸c KCN giai ®o¹n 1991- 1999 thùc tr¹ng - nguyªn nh©n - gi¶i ph¸p T/c Th«ng tin Tµi chÝnh 1/2000 27. TS Th¸i B¸ CÇn: Mét vµi ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ hiÖu qu¶ ®Çu t­ tõ sau chñ tr­¬ng ®æi míi - T/c Tµi chÝnh 3/2000 28. NguyÔn Ngäc §øc: Nguån tµi chÝnh n­íc ngoµi nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 90 - T/c Nghiªn cøu kinh tÕ 3/1999 29. Träng Hå: §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i Hµ Néi - KÕt qu¶ vµ triÓn väng - T/c Th­¬ng M¹i 8/1997 30. Minh Hoµi: Bøc tranh tæng qu¸t vÒ c¸c KCN ViÖt Nam - T/c Con sè vµ sù kiÖn 3/2000 31. BÝch Thuû: KCN Hµ Néi - Khã kh¨n vµ th¸ch thøc - T/c Con sè vµ sù kiÖn 3/2000. 32. TS Th¸i B¸ CÈn: §Þnh h­íng ®Çu t­ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ViÖt Nam - T/c Tµi chÝnh 9/1999 33. C¸c b¸o c¸o KT - XH Hµ Néi - ViÖn nghiªn cøu ph¸t triÓn KT- XH Hµ Néi . 34. Niªn gi¸m thèng kª 1996, 1998, 1999. 35. B¸o §Çu t­, Thêi b¸o kinh tÕ. Phô lôc 2 Danh môc kªu gäi nguån vèn FDI vµo Hµ Néi giai ®o¹n 1998 - 2010 (Nguån: Së KH & §T Hµ Néi) STT Tªn dù ¸n Dù kiÕn vèn ®Çu t­ (TriÖu USD) i LÜnh vùc c«ng nghiÖp 1 C«ng ty s¶n xuÊt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng 8 2 C«ng ty ®å ch¬i 6 3 C«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt èng n­íc 20 4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y n«ng nghiÖp 18 5 §óc èng gang dÉn n­íc (tõ 200 - 600 mm) 20 6 ChÕ biÕn rau qu¶ 8 7 S¶n xuÊt trang bÞ ®un nÊu 6 8 S¶n xuÊt dông cô, trang thiÕt bÞ thÓ thao 10 9 S¶n xuÊt n­íc hoa, mü phÈm 5 10 S¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c trang thiÕt bÞ ©m nh¹c, ®iÖn tö 9 11 S¶n xuÊt hoa t­¬i, c©y c¶nh 5 12 S¶n xuÊt vµ l¾p r¸p m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 14 13 S¶n xuÊt vµ l¾p r¸p trß ch¬i ®iÖn tö mµn h×nh 8 14 S¶n xuÊt xe ®¹p cao cÊp 20 15 May mÆc quÇn ¸o thÓ thao 5 16 S¶n xuÊt hµng gèm sø mü nghÖ 4,5 17 S¶n xuÊt l¾p r¸p xe « t« chuyªn dïng 38 18 S¶n xuÊt ph©n bãn tõ r¸c th¶i 12 STT Tªn dù ¸n Dù kiÕn vèn ®Çu t­ (TriÖu USD) 19 Nhµ m¸y dÖt vµ may mÆc lôa t¬ t»m 8 20 S¶n xuÊt thuû tinh pha lª d©n dông 4 21 S¶n xuÊt l¾p r¸p m¸y tÝnh vµ phÇn mÒm 8 22 S¶n xuÊt ®å dïng v¨n phßng phÈm 2,5 23 S¶n xuÊt l¾p r¸p ®ång hå 4 24 S¶n xuÊt vµl¾p r¸p thiÕt bÞ quay video 8 25 XÝ nghiÖp liªn doanh may ®å lãt xuÊt khÈu 5 26 XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng composite 4 27 XÝ nghiÖp liªn doanh s¶n xuÊt th¶m len cao cÊp 2 28 Nhµ m¸y thÐp c«ng nghÖ KOREX 1.500 29 Xö lý r¸c thµnh ®iÖn n¨ng vµ ph©n bãn 70 30 ChÕ biÕn, xö lý r¸c thµnh vËt liÖu x©y dùng 37 31 S¶n xuÊt ®Üa CD, CD Room vµ DVD 8 32 C«ng ty thiÕt bÞ trß ch¬i ®iÖn tö gia ®×nh 2 33 Xö lý r¸c th¶i c«ng nghiÖp 50 34 S¶n xuÊt phô tïng xe « t« 80 35 C«ng ty s¶n xuÊt ®ång hå ®o n­íc 10 36 C«ng ty thiÕt bÞ c«ng viªn 20 37 C«ng ty liªn doanh n¹o vÐt ViÖt Nam 3 38 C«ng ty s¶n xuÊt tñ l¹nh ViÖt nam 12 39 Trung t©m may mÆc, t¹o mèt vµ tr×nh diÔn thêi trang ViÖt nam 1,5 40 C«ng ty chÕ biÕn thÞt t­¬i sèng 2 41 S¶n xuÊt phô tïng xe m¸y 40 42 C«ng ty s¶n xuÊt thuèc ViÖt Nam 15 STT Tªn dù ¸n Dù kiÕn vèn ®Çu t­ (TriÖu USD) II LÜnh vùc bÊt ®éng s¶n 43 Trung t©m héi nghÞ quèc tÕ 200 44 Khu gi¶i trÝ vµ s©n tËp golf 15 45 Trung t©m huÊn luyÖn vµ tr­êng ®ua ngùa 157 46 Trung t©m th­¬ng m¹i Hai Bµ Tr­ng 150 47 Trung t©m th­¬ng m¹i Hoµn KiÕm 120 48 Trung t©m th­¬ng m¹i Ba §×nh 80 49 Trung t©m th­¬ng m¹i T©y Hå 120 50 Trung t©m th­¬ng m¹i §èng §a 100 51 Trung t©m th­¬ng m¹i CÇu GiÊy 120 52 Tæ hîp v¨n ho¸ ®iÖn ¶nh s©n khÊu 30 53 Lµng thÓ thao Olimpic 150 54 Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n th­¬ng m¹i, tµi chÝnh 35 55 C¶i t¹o n©ng cÊp s©n bay Gia L©m 150 56 Tæ hîp s©n golf Sãc S¬n 125 57 Tæ hîp vui ch¬i gi¶i trÝ Thanh Nhµn 110 58 Lµng du lÞch quèc tÕ Sãc S¬n 65 59 Tæ hîp c«ng viªn vui ch¬i 350 60 C«ng ty x©y dùng ký tóc x¸ cho thuª 35 III C¸c lÜnh vùc kh¸c 61 Trung t©m trång, chÕ biÕn rau qu¶ s¹ch 4 62 BÖnh viÖn ®a khoa quèc tÕ 35 63 Häc viÖ ®¹i häc quèc tÕ 25 64 Trung t©m thÓ thao vµ tr­êng ®ua xe m¸y Sãc S¬n 150 STT Tªn dù ¸n Dù kiÕn vèn ®Çu t­ (TriÖu USD) 65 BÖnh viÖn chuyªn khoa quèc tÕ 25 66 C¶i t¹o n©ng cÊp c¶ng s«ng Hµ Néi 85 IV LÜnh vùc h¹ tÇng ®« thÞ 67 X©y dùng tuyÕn ®­êng cÇu v­ît Hµ Néi xuyªn t©m 500 68 C¶i t¹o m¹ng ®­êng s¾t néi thµnh (Gia L©m - Gi¸p B¸t) 90 69 M¹ng l­íi xe buýt c«ng céng 120 70 X©y dùng tuyÕn ®­êng cao tèc vµnh ®ai 50 71 VËn t¶i hµnh kh¸ch ®­êng s«ng 15 72 Tæ hîp tµu ®iÖn ngÇm ®« thÞ 1.000 Tæng 6.224

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010.DOC
Luận văn liên quan