Luận văn Hướng dẫn hình thức trình bày tốt nghiệp cao học

Tóm tắt: nghiên cứu hai phương pháp tính toán thời gian phục vụ còn lại của mặt đường ôtô đang khai thác, đó là phương pháp lý thuyết thực nghiệm và phương pháp thực nghiệm, từ đó đề xuất hoàn thiện phương pháp lý thuyết thực nghiệm, đây là phương pháp phù hợp với điều kiện khai thác mặt đường ở Việt Nam.

doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2534 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hướng dẫn hình thức trình bày tốt nghiệp cao học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Häc viÖn Kü thuËt Qu©n sù Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Phßng Sau ®¹i häc §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè: /S§H Hµ Néi, ngµy th¸ng 8 n¨m 2008 V/v h­íng dÉn h×nh thøc tr×nh bµy luËn v¨n tèt nghiÖp cao häc. KÝnh göi: - C¸c khoa chuyªn ngµnh; - HÖ Qu¶n lý S§H; - C¸c líp cao häc K18KTT. §Ó thèng nhÊt h×nh thøc tr×nh bµy luËn v¨n tèt nghiÖp cao häc (LVTNCH), Phßng Sau ®¹i häc ban hµnh H­íng dÉn h×nh thøc tr×nh bµy LVTNCH (cã phô lôc kÌm theo). H­íng dÉn h×nh thøc tr×nh bµy LVTNCH ®­îc b¾t ®Çu ¸p dông tõ kho¸ 18KTT./. Tr­ëng phßng N¬i nhËn: - K12, K21, K22, K23, K24, K31, K32, K4, K7; - HÖ 5; (§· ký) - K18KTT: CTXD; KT§T; TCCHKT (NT); - L­u P7 (2), S15b. §¹i t¸ NguyÔn C«ng §Þnh Phô lôc h­íng dÉn h×nh thøc tr×nh bµy luËn v¨n tèt nghiÖp cao häc (KÌm theo c«ng v¨n sè /S§H, ngµy th¸ng 8 n¨m 2008) H×nh thøc tr×nh bµy luËn v¨n. (Xem b¶n luËn v¨n mÉu minh ho¹ trong mục 3 cña phô lôc nµy). LuËn v¨n tèt nghiÖp cao häc (LVTNCH) ph¶i ®­îc tr×nh bµy râ rµng, m¹ch l¹c, s¹ch sÏ, kh«ng ®­îc tÈy xo¸, cã ®¸nh sè trang, ®¸nh sè b¶ng, h×nh vÏ, ®å thÞ vµ c«ng thøc. LuËn v¨n ®ãng b×a cøng, in ch÷ nhò ®ñ dÊu tiÕng ViÖt. Cô thÓ: So¹n th¶o v¨n b¶n LuËn v¨n sö dông ch÷ .VnTime (Time New Roman) cì 14 cña hÖ so¹n th¶o Winword hoÆc t­¬ng ®­¬ng; mËt ®é ch÷ b×nh th­êng, d·n dßng ®Æt ë chÕ ®é 1,5 lines; lÒ trªn 3,5cm; lÒ d­íi 3cm; lÒ tr¸i 3,5cm; lÒ ph¶i 2cm. Sè trang ®­îc ®¸nh ë gi÷a, phÝa trªn ®Çu mçi trang giÊy. NÕu cã b¶ng biÓu, h×nh vÏ tr×nh bµy theo chiÒu ngang khæ giÊy th× ®Çu b¶ng lµ lÒ tr¸i cña trang. LuËn v¨n ®­îc in trªn mét mÆt giÊy tr¾ng khæ A4 (210 x 297 mm), dµy kh«ng qu¸ 120 trang, kh«ng kÓ phô lôc. TiÓu môc C¸c tiÓu môc cña luËn v¨n ®­îc tr×nh bµy vµ ®¸nh sè thµnh nhãm sè, nhiÒu nhÊt gåm bèn ch÷ sè víi sè thø nhÊt lµ chØ sè ch­¬ng (vÝ dô 4.1.2.1 chØ tiÓu môc 1, nhãm tiÓu môc 2, môc 1, ch­¬ng 4). T¹i mçi nhãm tiÓu môc ph¶i cã Ýt nhÊt 2 tiÓu môc. B¶ng, h×nh vÏ, c«ng thøc ViÖc ®¸nh sè b¶ng, h×nh vÏ, c«ng thøc g¾n víi sè ch­¬ng, (vÝ dô H×nh 3.4 cã nghÜa lµ h×nh thø 4 trong Ch­¬ng 3). §Çu ®Ò cña b¶ng biÓu ghi phÝa trªn b¶ng, canh gi÷a, ®Çu ®Ò cña h×nh vÏ ghi phÝa d­íi h×nh, canh gi÷a, cì ch÷ ph¶i b»ng cì ch÷ sö dông trong v¨n b¶n luËn v¨n, sè c«ng thøc ®Ó trong ngoÆc ®¬n vµ canh ph¶i. Trong tr­êng hîp c«ng thøc dµi h¬n mét dßng th× sè c«ng thøc ®­îc ®¸nh ë dßng d­íi canh ph¶i. ViÕt t¾t ChØ viÕt t¾t nh÷ng tõ, côm tõ hoÆc thuËt ng÷ ®­îc sö dông nhiÒu lÇn trong luËn v¨n. ViÕt t¾t sau lÇn viÕt ®Çy ®ñ thø nhÊt vµ ch÷ viÕt t¾t ®Ó trong ngoÆc ®¬n. NÕu luËn v¨n cã nhiÒu h¬n 10 ch÷ viÕt t¾t th× ph¶i cã b¶ng danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t (xÕp theo thø tù A, B, C) ë phÇn ®Çu luËn v¨n. Phô lôc cña luËn v¨n PhÇn nµy bao gåm nh÷ng néi dung cÇn thiÕt nh»m minh häa hoÆc bæ trî cho néi dung luËn v¨n, nh­: ch­¬ng tr×nh tÝnh, kÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn m« h×nh sè, c¸c sè liÖu, mÉu biÓu, tranh ¶nh v.v... Phô lôc kh«ng ®­îc ®¸nh sè trang, kh«ng ®­îc dµy h¬n phÇn chÝnh cña luËn v¨n. Môc lôc Nªn s¾p xÕp sao cho môc lôc cña luËn v¨n gän trong mét trang giÊy. Môc lôc chØ ®­a ®Õn nhãm tiÓu môc (tøc lµ ®Õn 3 ch÷ sè). Tµi liÖu tham kh¶o vµ c¸ch trÝch dÉn Mäi ý kiÕn, kh¸i niÖm cã ý nghÜa, mang tÝnh chÊt gîi ý kh«ng ph¶i cña riªng t¸c gi¶ vµ mäi tham kh¶o kh¸c ph¶i ®­îc trÝch dÉn vµ chØ râ nguån trong danh môc Tµi liÖu tham kh¶o cña luËn v¨n. ViÖc trÝch dÉn lµ theo sè thø tù cña tµi liÖu ë danh môc Tµi liÖu tham kh¶o vµ ®­îc ®Æt trong ngoÆc vu«ng, khi cÇn cã c¶ sè trang, vÝ dô: [15, tr.314-315] + Tµi liÖu tham kh¶o ®­îc xÕp riªng theo thø tù tõng ng«n ng÷ nh­ sau: ViÖt, Anh, Ph¸p, §øc, Nga, Trung, NhËt ... C¸c tµi liÖu b»ng tiÕng n­íc ngoµi ph¶i gi÷ nguyªn v¨n, kh«ng phiªn ©m, kh«ng dÞch, kÓ c¶ tµi liÖu b»ng tiÕng Trung Quèc, NhËt ... + Tµi liÖu tham kh¶o xÕp theo thø tù ABC hä tªn t¸c gi¶ theo th«ng lÖ cña tõng n­íc: T¸c gi¶ lµ ng­êi n­íc ngoµi: xÕp thø tù ABC theo hä. T¸c gi¶ lµ ng­êi ViÖt Nam: xÕp thø tù ABC theo tªn nh­ng vÉn gi÷ nguyªn thø tù th«ng th­êng cña tªn ng­êi ViÖt Nam. Tµi liÖu kh«ng cã tªn t¸c gi¶ th× xÕp theo thø tù ABC tõ ®Çu tiªn cña tªn c¬ quan ban hµnh b¸o c¸o hay Ên phÈm. + Tµi liÖu tham kh¶o lµ s¸ch, luËn v¨n, b¸o c¸o ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin sau: tªn c¸c t¸c gi¶ hoÆc c¬ quan ban hµnh (kh«ng cã dÊu ng¨n c¸ch) (n¨m xuÊt b¶n), (®Æt trong ngoÆc ®¬n, dÊu phÈy sau ngoÆc ®¬n) tªn s¸ch, luËn v¨n hoÆc b¸o c¸o, (in nghiªng, dÊu phÈy cuèi tªn) nhµ xuÊt b¶n, (dÊu phÈy cuèi tªn nhµ xuÊt b¶n) n¬i xuÊt b¶n. (dÊu chÊm kÕt thóc tµi liÖu tham kh¶o) + Tµi liÖu tham kh¶o lµ bµi b¸o trong t¹p chÝ, bµi trong mét cuèn s¸ch v.v... ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin sau: tªn c¸c t¸c gi¶ (kh«ng cã dÊu ng¨n c¸ch) (n¨m c«ng bè), (®Æt trong ngoÆc ®¬n, dÊu phÈy sau ngoÆc ®¬n) “tªn bµi b¸o”, (®Æt trong ngoÆc kÐp, kh«ng in nghiªng, dÊu phÈy cuèi tªn) tªn t¹p chÝ hoÆc tªn s¸ch, (in nghiªng, dÊu phÈy cuèi tªn) tËp (kh«ng cã dÊu ng¨n c¸ch) (sè), (®Æt trong ngoÆc ®¬n, dÊu phÈy sau ngoÆc ®¬n) c¸c sè trang. (g¹ch ngang gi÷a hai ch÷ sè, dÊu chÊm kÕt thóc) + NÕu tµi liÖu dµi h¬n mét dßng th× nªn tr×nh bµy sao cho tõ dßng thø hai lïi vµo so víi dßng thø nhÊt kho¶ng 1cm ®Ó râ rµng, dÔ theo dâi. §Üa CD §Üa CD nép th­ viÖn cïng víi quyÓn LVTNCH. §Üa CD chøa c¸c file d÷ liÖu cña quyÓn LVTNCH vµ tãm t¾t luËn v¨n: File 1 – néi dung tõ trang b×a chÝnh ®Õn hÕt trang tµi liÖu tham kh¶o; File 2 – phô lôc (ch­¬ng tr×nh; kÕt qu¶ tÝnh; s¬ ®å; ¶nh v.v...); File 3 – tãm t¾t luËn v¨n. §Üa CD yªu cÇu cã chÊt l­îng tèt, ®­îc ®Æt trong hép nhùa cøng tiªu chuÈn (kÝch th­íc: 140x125x10 (mm)). PhÝa mÆt trong cµi nh·n in mùc ®en trªn giÊy tr¾ng. Qui c¸ch nh·n ®­îc minh ho¹ nh­ sau: luËn v¨n th¹c sÜ kü thuËt (Ph«ng ch÷ Vn.timeH, ®Ëm, cì ch÷ 12, canh gi÷a) øng suÊt nhiÖt trong mÆt ®­êng BTXM s©n bay t¨ng c­êng b»ng gi¶i ph¸p dÝnh chÆt (Ph«ng ch÷ .VntimeH, ®Ëm, cì ch÷ 14, canh gi÷a) Chuyªn ngµnh: X©y dùng ®­êng « t« vµ ®­êng thµnh phè M· sè: 60 58 30 (Ph«ng ch÷ .Vntime, ®Ëm, cì ch÷ 12, canh gi÷a) ®ç quèc tuyÕn (Ph«ng ch÷ .VntimeH, ®Ëm, cì ch÷ 12, canh gi÷a) Hµ Néi, n¨m 2008 (Ph«ng ch÷ .Vntime, ®Ëm, cì ch÷ 12, canh gi÷a) luËn v¨n th¹c sÜ kü thuËt (Ph«ng ch÷ Vn.timeH, ®Ëm, cì chø 14, canh gi÷a) 120mm 120mm Chó ý: nÕu chuyªn ngµnh lµ CHKT vµ CHVTR th× ghi LuËn v¨n th¹c sÜ Khoa häc; chuyªn ngµnh TCCHKT vµ QLKHCN th× ghi LuËn v¨n th¹c sÜ Qu¶n lý. 3. H×nh thøc quyÓn LVTNCH (minh ho¹ ®èi víi LuËn v¨n th¹c sÜ Kü thuËt). 4. Tãm t¾t LVTNCH Tãm t¾t LVTNCH ®­îc ®­a lªn m¹ng th«ng tin néi bé vµ l­u tr÷ t¹i th­ viÖn Häc viÖn, nh»m th«ng b¸o réng r·i kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc cña tõng häc viªn, gióp cho viÖc tra cøu vµ qu¶n lý ®µo t¹o sau ®¹i häc thuËn lîi. Tãm t¾t LVTNCH ®­îc tr×nh bµy trªn khæ giÊy A4, ph«ng ch÷ Times New Roman, cì ch÷ 14 cña hÖ so¹n th¶o Winword. Néi dung chÝnh cña tãm t¾t ®­îc tr×nh bµy kh«ng qu¸ 5 – 7 dßng, râ rµng, m¹ch l¹c. Néi dung ®­îc tr×nh bµy gåm: + Hä vµ tªn häc viªn: + Líp: Kho¸: + C¸n bé h­íng dÉn: häc hµm, häc vÞ, hä vµ tªn + Tªn ®Ò tµi: + Tãm t¾t: tr×nh bµy nh÷ng néi dung chÝnh ®­îc nghiªn cøu trong luËn v¨n vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. VÝ dô minh ho¹: - Họ và tên học viên: Ngô Thành Tín - Lớp: Đường ô tô và đường thành phố Khoá: 17 KTT - Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Phạm Cao Thăng - Tên đề tài: Nghiên cứu tính toán thời gian phục vụ còn lại của mặt đường ôtô đang khai thác. - Tóm tắt: nghiên cứu hai phương pháp tính toán thời gian phục vụ còn lại của mặt đường ôtô đang khai thác, đó là phương pháp lý thuyết thực nghiệm và phương pháp thực nghiệm, từ đó đề xuất hoàn thiện phương pháp lý thuyết thực nghiệm, đây là phương pháp phù hợp với điều kiện khai thác mặt đường ở Việt Nam.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docH4327899ng d7851n trnh by LVTNCH.doc
  • docM7851u LVTNCH.doc
Luận văn liên quan