Luận văn Hướng dẫn viết thạc sĩ

• Phần tổng quan lý thuyết nên viết dưới hình thức mô tả, phân tích và có phê phán/ bình luận. •Phần tổng quan lý thuyết phải liên kết việc phân tích các tài liệu đã có với câu hỏi nghiên cứu/ giả thuyết và các mục tiêu nghiên cứu của bạn.

pdf29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3916 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hướng dẫn viết thạc sĩ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
© 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. PowerPoint Presentation by Charlie Cook The University of West Alabama t e n t h e d i t i o n Gary Dessler Part 1 Introduction Chapter 1 HƯỚNG DẪN ViẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–2 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI Chậm nhất 6 tháng trước khi kết thúc, học viên phải đăng ký đề tài và đề xuất người hướng dẫn với khoa sau đại học. 2. GIAO ĐỀ TÀI Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn 3.XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG Học viêc phải xây dựng đề cương gởi về khoa sau đại học để lập hội đồng thẩm định © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–3 4. BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG 5.THỰC HIỆN LUẬN VĂN 6.Nộp luận văn và phân công thẩm định trước bảo vệ. 7. Bảo vệ luận văn © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–4 II ĐỀ CƯƠNG- ĐỀ TÀI LUẬN VĂN © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–5 ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI –LUẬN VĂN 1. TÊN ĐỀ TÀI 2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 3. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 4.Các câu hỏi hay giả thiết nghiên cứu 5. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 6.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7. KHUNG NGHIÊN CỨU 8.KẾT CẤU LUẬN VĂN DỰ KIẾN 9.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10. CÁC PHỤ LỤC © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–6 1. TÊN ĐỀ TÀI • Tên đề tài phải ngắn gọn dài không quá 25 từ phải mô tả đầy đủ nội dung nghiên cứu. • Tên đề tài phải phản ánh chính xác các phần chính mà bạn đang bàn luận/ tranh luận trong luận văn.Hạn chế dùng từ bất định như Giải pháp, thực trạng,… Thí dụ : Phân tích và đánh giá quản lý tài chính của công ty A và khuyến nghị đến năm 2015. © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–7 – Tổ chức được lựa chọn làm đề tài có giúp nghiên cứu sâu về chủ đề luận văn không ? – Hiểu rõ các lý thuyết áp dụng để làm khung lý thuyết cho phân tích và làm sáng tỏ chủ đề luận văn; – Sử dụng một cách hiệu quả các kiến thức đã học cao học vào luận văn không ? – Các kết luận và đề xuất dựa trên lập luận chặt chẽ trong tương lai. © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–8 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu: – Ngoài nước – Trong nước. Phải thông kê và làm rõ các tài liệu, bài viết đã nghiên cứu gì – còn những gì chưa nghiên cứu- bạn sẽ nghiên cứu gì © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–9 3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU HAY GIẢ THUYẾT Nghiên cứu và viết luận văn phải mở đầu bằng một một câu hỏi hay một giả thuyết và kết thúc bằng giải pháp đối với vấn đề đó và trả lời sự tán thành hay bác bỏ giả thuyết.  Do toàn bộ luận văn tập trung vào câu hỏi nghiên cứu hay giả thuyết nghiên cứu,nên câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu phải lựa chọn hiệu quả. © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–10 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU HAY GIẢ THUYẾT NHẰM TRẢ LỜI 3 VẤN ĐỀ SAU: – Tổ chức bạn đang ở đâu ? – Tổ chức bạn muốn đi đến đâu ? – Bằng cách nào để đạt được ? © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–11 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu tốt khi: Nằm trong bối cảnh thực tế đang diễn ra Xác định giới hạn nghiên cứu Cung cấp định hướng cho nghiên cứu  Làm cơ sở cho việc trả lời câu hỏi bằng nghiên cứu thực nghiệm © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–12 Câu hỏi về sự khác biệt – So sánh – VD: Có sự khác nhau về mức chi tiêu cho học tập giữa Nam và Nữ của học viên cao học Đại học tài chính-Marketing hay không Câu hỏi về sự liên hệ – VD: Mức độ ảnh hưởng của giao dịch viên đối với tiền gởi của ngân hàng hay không ? Câu hỏi mô tả – Mô tả hiện tượng – VD: Mô tả phân phối thu nhập ở các vị trí trong ngân hàng © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–13 Cách đánh giá câu hỏi nghiên cứu Có phải câu hỏi này trả lời điều mà tôi muốn biết, quan tâm không ? Nó có bị chi phối bởi thiên kiến, nhận định chủ quan của mình không? Nó có mang lại một sự đóng góp khoa học nào không? Câu hỏi có được thể hiện rõ ràng không? © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–14 Cách đánh giá Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi này có trả lời được không? – Thông tin để trả lời cho câu hỏi này có thể thu thập được không? – Có khăng năng để tiếp cận và phân tích thông tin trên không? – Có thể thực hiện nó trong thời gian dự kiến không? – Có vượt quá ngân sách của tôi không? – Có ảnh hưởng gì đến đạo đức không? © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–15 Cách đánh giá Câu hỏi nghiên cứu – Người hướng dẫn, hay đặt hàng công trình này có nghĩ rằng tôi đang đi đúng hướng ông ta đang muốn không? – Những chuyên gia trong lĩnh vực này có nghĩ rằng câu hỏi nghiên cứu của tôi là xứng đáng và khả thi không? © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–16 4. Mục đích và mục tiêu đạt được của đề tài  Mục đích là cái cuối cùng đạt được  Mục tiêu Là xác định những kết quả cần đạt để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Trong mục tiêu có: Mục tiêu tổng quát ( định tính) Mục tiêu cụ thể ( định lượng) Yêu cầu khi xây dựng mục tiêu: – Cụ thể – Đo lường được trong thực tế – Bao nhiêu mục tiêu 3-5. © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–17 Mối quan hệ giữa giả thuyết nghiên cứu và muc tiêu Tầm quan trọng của nghiên cứu, Đã có công trình nghiên cứu này chưa? Họ đã khám phá được gì? Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết Giả thuyết Giả thuyết Mục tiêu cụ thể Các bước ta cần tiến hành để tìm câu trả lời © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–18 5. Phạm vi nghiên cứu Thời gian – Không gian – Nội dung & phương pháp 6. Nét mới của đề tài (kết quả NC) Dự kiến những nét mới trong nghiên cứu về lý thuyết- về phương pháp, về bố cục về kết quả nghiên cứu. ( 3- 5 nét mới) © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–19 7. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT  Là để cung cấp cơ sở lý luận cho luận văn mà bạn đang thực hiện. Thí dụ khi luận văn chiến lược Có 3 lý thuyết sử dụng để nghiên cứu. – Mô hình delta, – Bản đồ chiến lược và – 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–20 • Phần tổng quan lý thuyết nên viết dưới hình thức mô tả, phân tích và có phê phán/ bình luận. • Phần tổng quan lý thuyết phải liên kết việc phân tích các tài liệu đã có với câu hỏi nghiên cứu/ giả thuyết và các mục tiêu nghiên cứu của bạn. © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–21 THÍ DỤ : ĐỀ TÀI VỀ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY 1. Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất 2. Khách hàng 3. Xác định vị thế cạnh tranh 4. Sứ mạng –tầm nhìn 5. Hệ thống cấu trúc tổ chức 6. Hiệu quả kinh doanh 7. Sự thích ứng triển khai chiến lược với môi trường kinh doanh 8. Nguồn lực đảm bảo chiến lược © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–22 ĐỀ TÀI VỀ CẠNH TRANH Sản phẩm Thay thế (của các công ty ở các ngành khác) Những nhà cung ứng các khoản đầu vào chính Người mua Các công ty mới có thể gia nhập ngành Cạnh tranh giữa các công ty bán © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–23 8. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU- THU THẬP TÀI LIỆU SƠ CẤP Bạn phải trình bày các bước và sử dụng kỹ thuật lập phiếu- chọn mẫu – tiến hành điều tra. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN ĐỂ THU THẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT ĐỂ THU THẬP TÀI LIỆU © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–24 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU- TÀI LIỆU THỨ CẤP Có thể lựa chọn việc sử dụng tài liệu thứ cấp để trả lời (các) câu hỏi nghiên cứu Tài liệu thứ cấp là những tài liệu đã được thu thập cho các mục đích khác. Do vậy cần phân tích lại Đối với luận văn đòi hỏi sự so sánh trong nước và quốc tế, tài liệu thứ cấp có thể là nguồn tài liệu chính để trả lời (các) câu hỏi nghiên cứu. Như vậy quá trình viết, chúng ta sử dụng cả hai loại tài liệu sơ cấp và thứ cấp. © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–25 Tóm lại phần này : -Giới thiệu qui trình thực hiện đề cương đề tài luận văn khoa học © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–26 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–27 Học viên thực hiện luận văn theo các bước sau: 1. Chọn một tổ chức mà Anh/Chị biết rõ; 2. Giới thiệu ngắn gọn về hoạt động tổ chức ; 3. Phân tích hoạt động hiện tại của tổ chức có sử dụng các mô hình lý thuyết kể trên 4. Đề xuất, khuyến cáo giải pháp thay thế có kèm theo một chương trình hành động phù hợp để đảm bảo tính thuyết phục và tính khả thi. © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–28 Trong nghiên cứu Học viên nên thu thập thông tin từ nhiều nguồn: 1. Thu thập thông tin sơ cấp, thông qua điều tra, khảo sát, ý kiến chuyên gia. Hội thảo.. 2. Tài liệu thứ cấp thông qua: - Nghiên cứu các báo cáo thường niên, các tài liệu và bài viết về các hoạt động của tổ chức - Truy cập vào các nguồn tài liệu trên Internet và các bài viết đăng tải trên internet. © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 1–29  Nôi dung cốt lõi của luận văn 1. Tên đề tài 2. Tình hình nghiên cứu; 3. câu hỏi nghiên cứu cần được trả lời; hay giả thuyết cần được kiểm tra 4. Các mục tiêu của luận văn cần đạt được 5. Phương pháp nghiên cứu- thu thập tài liệu thứ cấp (cấp 2) và tài liệu sơ cấp (cấp 1) 6. Phân tích số liệu và thông tin thu thập được 7. Bàn luận kết quả nghiên cứu 8. Đưa ra các kết luận và khuyến nghị

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_4_huong_dan_mba_5085.pdf
Luận văn liên quan