Luận văn Một số giải pháp nhằm quảng bá thương hiệu danameco trên phạm vi toàn quốc

Không ngừng nâng cao cải tiến quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm Trong thời gian vừa qua, không dừng lại ở sản phẩm truyền thống, trách nhiệm với xã hội trước nguy cơ của các đại dịch: Sars, cúm A - H5N1, dịch lở mồm long móng, doanh nghiệp đã cho ra đời sản phẩm "trang phục, đồ bảo hộ chống dịch; khẩu trang diệt khuẩn N95, N96 và nhiều dòng sản phẩm khác sử dụng công nghệ Nano" thay thế được mặt hàng mà trước đó phải nhập khẩu.

pdf63 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2821 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm quảng bá thương hiệu danameco trên phạm vi toàn quốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h lạm phát và biến động tỉ giá làm cho giá nguyên vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài ( do trong nước chưa sản xuất được) tăng từ 20- 30%, lãi vay ngân hàng tăng từ 0,95% lên đến 1,75%/ tháng và tất cả các mặt hàng khác như xăng dầu và các chi phí bằng tiền khác... đều tăng đến chóng mặt, làm cho tổng giá thành toàn bộ của sản phẩm tăng cao. Để giảm thiểu rủi ro này, Tổng công ty luôn chủ động nghiên cứu thị trường, có chiến lược hợp lý trong việc đặt mua nguyên vật liệu ở những thời điểm giá tốt và dự trữ nguồn nguyên vật liệu để có thể đảm bảo hoạt động sản xuất được tiến hành liên tục và điều chỉnh giá bán sản phẩm cho phù hợp, nhưng ngày 1/7/2008 Cục Quản lý dược- Bộ Y Tế ban hành công văn số: 6295/QLD-GT triển khai thông báo số: KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 38 147/TB-VPCP v/v không tăng giá thuốc, bông băng gạc và vật tư y tế làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2008. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo cùng với toàn thể CBCNV Tổng công ty không ngừng ra sức phấn đấu và đã đạt được những kết quả sau đây: a. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2008: 1.1 . BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2008 Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm I. Tài sản lưu động và Đầu tư ngắn hạn 45.519.945.911 41.311.766.285 1. Tiền và các khoản tương đương tiền 9.233.798.266 3.952.127.367 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - - 3. Các khoản phải thu ngắn hạn 20.219.629.325 24.862.740.473 4. Hàng tồn kho 14.689.192.855 9.674.445.624 5. Tài sản ngắn hạn khác 1.377.325.465 2.822.452.821 II. Tài sản dài hạn 19.550.110.893 14.532.191.144 1. Các khoản phải thu dài hạn - - 2. Tài sản cố định 19.287.013.401 14.391.418.676 - TSCĐ hữu hình 17.219.660.343 11.531.009.912 - TSCĐ thuê tài chính - - - TSCĐ vô hình 1.154.910.871 1.154.910.871 - Chi phí xây dựng dở dang cơ bản 912.442.187 1.705.497.893 3. Bất động sản đầu tư - - 4. Các khoản đầu t tài chính dài hạn - - 5. Tài sản dài hạn khác 263.097.492 140.772.468 Tổng cộng tài sản 65.070.056.804 55.843.957.429 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 39 III Nợ phải trả 25.834.342.470 32.046.757.976 1. Nợ ngắn hạn 25.729.112.926 30.647.459.846 2. Nợ dài hạn 105.229.544 1.399.298.130 IV. Vốn chủ sở hữu 39.235.714.334 23.797.199.453 I. Vốn chủ sở hữu 39.141.747.300 23.559.976.426 - Vốn đầu tư chủ sở hữu 24.115.100.000 15.030.100.000 - Thặng dư vốn cổ phần 9.824.193.825 921.967.000 - Vốn khác của chủ sở hữu - - - Cổ phiếu quỹ (*) - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - Chênh lệch tỉ giá hối đoái - - - Quỹ đầu tư phát triển 2.650.525.015 1.736.180.751 - Quỹ dự phòng tài chính 266.597.960 898.384.331 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 237.093.340 96.398.340 - Lợi nhuận chưa phân phối 2.048.237.160 4.876.946.004 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - - 2. Nguồn kinh phí, quỹ khác 93.967.034 237.223.027 - Quỹ khen thưởng & phúc lợi 93.967.034 237.223.027 - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - - Tổng cộng nguồn vốn 65.070.056.804 55.843.957.429 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 40 b. Kết quả sản xuất kinh doanh Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2007 1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 97.595.319.761 110.693.572.196 2. Các khoản giảm trừ 602.558.940 463.449.965 3. Doanh thu thuần 96.992.760.821 110.230.122.231 4. Giá vốn hàng bán 77.707.593.428 92.212.703.767 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV 19.285.167.393 18.017.418.464 6. Doanh thu hoạt động tài chính 262.690.537 399.785.582 7. Chi phí tài chính 3.926.106.465 1.737.744.051 8. Chi phí bán hàng 5.029.184.734 5.509.499.870 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8.583.475.288 6.164.459.119 10.Lợi nhuận thuần từ HĐKD 2.009.091.443 5.005.501.006 11. Thu nhập khác 354.241.592 594.214.555 12. Chi phí khác 11.918.932 3.200.814 13. Lợi nhuận khác 342.322.660 591.013.741 14. Tổng lợi nhuận trớc thuế 2.351.414.103 5.596.514.747 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 303.176.943 713.022.327 16. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2.048.237.160 4.883.492.420 17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.183 4.070 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 41 c. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Chỉ tiêu ĐVT Năm 2008 Năm 2007 1. Cơ cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản % 70,00% 73,98% - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản % 30,00% 26,02% 2. Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn % 39,70% 57,39% - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn % 60,30% 42,61% 3. Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh lần 1,20 1,03 - Khả năng thanh toán hiện hành lần 1,77 1,35 4. Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản % 3,61 % 10,02% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần % 2,11% 4,43% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân % 8,25% 20,52% *Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty CP Ytế DANAMECO Thuận lợi - Ðược sự quan tâm trực tiếp và sâu sát của Bộ Y tế, Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, các Sở, Ban Ngành địa phương Quảng Nam và Ðà Nẵng trong chiến lược đầu tư phát triển sản xuất theo chiến lược y tế Quốc gia đến năm 2010. - Tăng đầu tư vào các lĩnh vực là điểm mạnh của công ty cùng với sự nhanh nhạy nắm bắt thị trường tạo thêm được nhiều khách hàng lớn tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 42 - Công ty có đội ngũ cán bộ Công nhân viên trẻ có trình độ, chuyên môn kỹ thuật cao, tay nghề cao, tâm huyết và nhiệt tình..., có sự lãnh đạo sâu sát, định hướng phát triển đúng đắn, đầu tư hợp lý, phối hợp đồng bộ tạo nên khối đoàn kết chặt chẽ giữa Ðảng, Chính quyền và các Ðoàn thể để tập trung cho mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty qua từng giai đoạn. Khó khăn: - Hệ thống dây truyền sản xuất đang tập trung đầu tư xây dựng mới, chưa đưa vào hoạt động hết công suất, chất lượng sản phẩm tạo ra chưa ổn định. - Hệ thống phân phối chưa rộng khắp, chưa quảng cáo đều đặn, chưa có được tên tuổi lớn trên thị trường do sức sản xuất còn nhỏ. - Hơn thế nữa ngành hàng của công ty là trang thiết bị y tế, khách hàng tiêu thụ chủ yếu là các đơn vị sự nghiệp y tế, do đó sức mua hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách được cấp hằng năm, trong khi đó mức độ đầu tư của ngân sách dành cho y tế trong nhưng năm qua lại có hạn. - Tính cạnh tranh tại khu vực này lại càng gay gắt hơn, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất và kinh doanh; - Là đơn vị trực thuộc Bộ Y Tế, nhưng đóng xa Trung ương, nên chậm được hưởng sự chỉ đạo trực tiếp và kịp thời của Bộ chủ quản là một thiệt thòi của Công ty. 3. Công tác quảng bá thương hiệu tại công ty CP Vật tư y tế DANAMECO 3.2. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền Logo KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 43 Chữ “D” tức là chữ cái đầu tiên của địa danh Ðà Nẵng, màu xanh tượng trưng cho sự bình yên, có hình chữ thập màu trắng bên trong tượng trưng cho ngành y tế, và vòng nguyệt quế tượng trưng cho sức sáng tạo và sự thành công mỹ mãn của doanh nghiệp. Biểu tượng LOGO của Công ty đã được đăng ký bản quyền tại Cục sở hữu công nghiệp Việt Nam 3.2. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành Ðối với sản phẩm bông, băng, gạc - Sản phẩm bông băng gạc được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2000, việc thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn trên tạo cho sản phẩm đạt yêu cầu của khách hàng trong nước và đã xuất khẩu sang một số thị trường khu vực Châu á - Với sản phẩm đạt yêu cầu của hầu hết khách hàng trong cả nước nên vị thế của công ty ngày càng được nâng lên và luôn là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực bông băng gạc. Thị phần hàng năm của Công ty trên 40% cung cấp cho các khách hàng truyền thống là các Bệnh viện, Trung tâm dịch tễ và các viện trong phạm vi cả nước, nhờ vào khách hàng truyền thống này, mà Công ty luôn giữ vững được thị phần của mình. Ðối với thiết bị, vật tư y tế - Vật tư thiết bị y tế cung cấp cho thị truờng trong nước chủ yếu được nhập khẩu ở thị trường Châu âu, Châu Mỹ và châu Á. Tất cả các Công ty kinh doanh thiết bị y tế đều có khả năng cung ứng cho khách hàng trong nước có nhu cầu, nên cung cấp thiết bị y tế luôn có sự cạnh trang cao của các đối thủ. Tuy nhiên nhờ vào uy tín của Công ty trên thị trường nên doang thu hàng năm luôn đạt kế hoạch và chiếm tỷ trọng trên 50% doang thu toàn Công ty Ðối với sản phẩm bao bì carton - Sản phẩm bao bì carton tuy mới đi vào hoạt động trong năm 2007, đây là giai đoạn I của dự án tại Trảng Nhật tuy với mức đầu tư ban đầu thấp song hiện nay hoạt động sản KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 44 xuất đã hoạt động hết công suất để đáp ứng cho nhu cầu của bao bì cho sản phẩm bông băng gạc của công ty và các đơn vị tại địa bàn - Với uy tín của Công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế trong nhiều năm, sản phẩm bao bì tạo ra đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị trên địa bàn. Hiện nay Công ty đang khẩn trương thực hiện giai đoạn II của dự án nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu bao bì của Công ty và các đơn vị trên địa bàn miền trung. 3.3. Triển vọng phát triển của ngành và định hướng phát triển của công ty Việt Nam là quốc gia có dân số lớn và đang từng bước cải tạo nâng cấp môi trường y tế chăm sóc và chữa bệnh cho người dân, là một thị trường lớn còn nhiều tiềm năng phát triển đối với các sản phẩm bông băng gạc y tế và các trang thiết bị y tế. Sự phát triển về nhu cầu về sản phẩm bông gạc y tế cũng như trang thiết bị y tế là lớn tuy nhiên mức cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các sản phẩm nhập khẩu 100% từ các nhà cung cấp nước ngoài với chất lượng tốt hơn là một thách thức đối với ngành cung cấp bông gạc và thiết bị y tế như Công ty. Ngành sản xuất bông băng gạc: Ngành sản xuất bông băng gạc đã hình thành từ rất lâu cách nay hơn một trăm năm tại các nước Châu Âu, riêng tại khu vực Châu Á và Việt Nam ngành này còn rất mới mẻ, Trước đây, sản phẩm này phục vụ tại các bệnh viện và các trung tâm y tế là các sản phẩm tự cung tự cấp, các sản phẩm tự làm này không mang tính tiện lợi vì kích cỡ không thích hợp,vì công dụng chưa đạt chất lượng và nhiều lý do khác. Trước thực trạng ngành y tế còn nhiều khó khăn, Danameco và các doanh nghiệp trong ngành rất trăn trở làm sao để góp phần vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Ðược sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y Tế và Tổng Công ty Thiết bị Y Tế Việt Nam, Danameco đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bông băng gạc và từ những khó khăn ban đầu đến nay Công ty đã đáp ứng tốt tất cả các nhu cầu của khách hàng trong cả nước và là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này trong những năm qua. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 45 Với sự đầu tư đúng mức trong cải tiến chất lượng và phát triển sản phẩm mới. Công ty đã đa dạng hoá chủng loại sản phẩm và nhiều sản phẩm đặc thù, đáp ứng tốt cho các Tổ chức y tế, Bệnh viện và các trung tâm y tế lớn, cũng như xuất khẩu sang các nước Myanma, Campuchia, Lào. Riêng các đợt dịch Sar và cúm gia cầm, sản phẩm của Công ty cũng kịp thời đáp ứng tốt cho các khu vực dịch trong nước và xuất sang khu vực dịch như Hồng Kông . Từ doanh nghiệp nhà nước làm ăn uy tín chuyển sang cổ phần hoá, Công ty nhận được sự ủng hộ rất cao từ các tổ chức y tế, bệnh viện, ...sản phẩm của công ty mang tính cạnh tranh cao so với các sản phẩm của các đơn vị tư nhân trong nước cũng như sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Với ý thức nâng cao cạnh tranh và không ngừng phát triển về mọi mặt đã tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển bền vững của Công ty Danameco trong tương lai Kinh doanh thương mại trang thiết bị y tế: Trang thiết bị y tế bao gồm các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Trang thiết bị y tế là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế. Do vậy, lĩnh vực trang thiết bị y tế đang được tăng cường đầu tư cả về số lượng và chất lượng Tại Việt Nam, với trình độ kỹ thuật còn thấp, việc sản xuất chỉ dừng lại ở những thiết bị y tế thông thường, đơn giản và có giá trị thấp. Còn đối với những sản phẩm có trình độ công nghệ cao, giá trị lớn thì chủ yếu được nhập khẩu từ các nước công nghiệp phát triển Mặc dù, ngành y tế được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội, song với đặc thù về công nghệ và giá trị của thiết bị nên việc trang bị thiết bị y tế vẫn còn thiếu, không đồng bộ và lạc hậu so với các nước trong khu vực. Chính vì vậy xã hội hoá đối với trang thiết bị KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 46 y tế, tăng cường chăm sóc sức khoẻ nhân dân là điều cấp thiết theo chủ trương của Ðảng và Nhà nước Trong bối cảnh ngành y tế tăng cường trang bị thiết bị y tế cả về chất lượng và số lượng, thì đây là điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh thiết bị y tế nâng cao vị trí và vai trò của mình đối với sự phát triển của ngành. Danameco với lĩnh vực kinh doanh truyền thống là thiết bị y tế thì đây là cơ hội tốt để công ty đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao hơn nữa uy tín của mình đối với khách hàng khu vực miền trung cũng như khách hàng tại hai Thành phố lớn là Tp HCM và Hà Nội Sản xuất bao bì carton : Ngành bao bì carton là ngành sản xuất luôn gắn liền với ngành hàng tiêu dùng, phục vụ cho việc đóng gói các sản phẩm như quần áo, giày dép xuất khẩu, thuốc men, bánh kẹo, thức uống kể cả các sản phẩm điện tử như ti vi tủ lạnh,... Trong những năm qua, lĩnh vực hàng tiêu dùng của Việt Nam phát triển kéo theo sự phát triển của ngành bao bì. Ðiều này đã tạo cho ngành sản xuất bao bì carton có một số thuận lợi khả quan cho sự phát triển. Tuy nhiên, bao bì carton lại liên quan đến ngành nguyên liệu giấy, trước thực trạng là nguyện liệu giấy khan hiếm trong thời gian qua đã làm cho ngành sản xuất bao bì carton gặp phải không ít những khó khăn trong sản xuất Riêng về sản xuất bao bì carton tại Danameco, tuy mới bước đầu sản xuất song Công ty đã giải quyết được phần nào khó khăn từ nguyên liệu giấy đầu vào, còn sản phẩm đầu ra chủ yếu phục vụ cho nhu cầu đóng gói bông băng gạc tại Công ty. Ngoài việc sản xuất bao bì cho nhu cầu nội bộ, công ty còn hướng đến mục tiêu đáp ứng cho các khách hàng tại khu vực Miền trung. Với việc trang bị máy móc thiết bị hiện đại, bào bì sản xuất tại công ty đã đáp ứng tốt cho đóng gói sản phẩm dược và quần áo xuất khẩu, ...và sự ủng hộ cao của các đơn vị trên địa bàn Thành phố Ðà nẵng và các tỉnh khu vực Miền trung. Với sự phát triển khả quan của ngành, Danameco đang hướng đến mở rộng qui mô, tăng công suất và nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn nữa cho khách hàng trong cả nước. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 47 3.4. Chính sách đối với người lao động Thực hiện chính sách Người lao động: Con người là yếu tố quyết định, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển Doanh nghiệp. Chính vì vậy, Công ty thực hiện tốt chính sách là quyền lợi chính đáng của Người lao động. Thực hiện ký hợp đồng lao động, tham gia đóng BHXH 100% và thực hiện chính sách nghỉ mát, du lịch định kỳ thường xuyên hằng năm theo luật định, ngoài chế độ quy định, công ty còn vận dụng các chính sách đãi ngộ như: Mua thêm bảo hiểm con người cho người lao động, thăm hỏi ốm đau, cưới xin, tang điếu, sinh nhật, hỗ trợ thời gian và học phí tự học cho CBCNV học tập nâng cao kiến thức. - Không những tăng thu nhập, khuyến khích vật chất như chế độ tiền thưởng mà còn quan tâm chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại, tổ chức tham quan học tập các nước trong khu vực để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích để Người lao động phấn đấu phát huy khả năng lao động sáng tạo của mình; sắp xếp lại tổ chức hợp lý, gọn nhẹ, hiệu quả; - Tổ chức thi tay nghề cho công nhân đảm bảo 100% công nhân được đào tạo sản xuất theo quy trình dây chuyền công nghệ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và thực hiện phong cách văn hoá doanh nghịêp “DANAMECO vì sức khoẻ cộng đồng”. - Công tác bảo hộ lao động được công ty đặc biệt chú trọng, trang bị đủ các phương tiện bảo hộ an toàn vệ sinh lao động và trang bị đủ bình chữa cháy, hệ thống nước chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy tự động, và các phương tiện PCCC khác, tổ chức huấn luyện thường xuyên hằng năm cho CBCNV về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Trong những năm qua chưa để xảy ra một trường hợp tai nạn lao động nào, được các cơ quan chức năng về ATLÐ, PCCC thành phố và Bộ y tế đánh giá cao qua các lần kiểm tra hằng năm với hơn 98 điểm . - Xây dựng hệ thống nội quy, quy chế, thoả ước lao động tập thể, quy ước văn hoá công sở, các quy chế nội bộ khác chặt chẽ, đồng bộ nhằm cụ thể hoá các quy định về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và các chính sách đãi ngộ cho người lao động, tạo hành lang pháp lý trong các hoạt động, công khai hoá các quy định của công ty trên các lĩnh KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 48 vực để thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nội bộ doanh nghiệp, phát huy vai trò trách nhiệm và tinh thần hăng say nhiệt tình của CBCNV trong lao động sản xuất. - Thực hiện nếp sống văn hoá và bảo vệ an ninh tổ quốc, an ninh quốc phòng, CBCNV được học tập kiến thức quốc phòng, thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Hằng năm, có 2 CBCNV lên đường nhập ngũ với những chính sách đãi ngộ: Trước khi đi được thưởng 2 tháng lương và quà trong những ngày Lễ. Sau khi giải ngũ thì được công ty tiếp nhận. 3.5. Cơ sở thực hiện kế hoạch 2007 - 2011 • Dây chuyền sản xuất bông băng gạc y tế và bao bì carton sử dụng cho đóng gói bông băng gạc tại Trảng Nhật của Công ty TNHH Một thành viên DANAMECO QUẢNG NAM đã được đầu tư giai đoạn 1 từ tháng 1 năm 2007 với tổng vốn đầu tư là 6.429 triệu đồng đã được đưa vào sử dụng và mang lại hiệu quả cao. Căn cứ vào nhu cầu thực tế mà các khách hàng, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất lắp đặt dây chuyền thiết bị nâng cao công suất và công nghệ cho tẩy bông hiện đại và đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng thành phẩm. Dự kiến đầu tư giai đoạn 2 khoảng trên 6 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2007 sẽ mang lại doanh thu cho Công ty. • Dây chuyền giặt tẩy chăn ga gối cho Bệnh viện Ðà Nẵng mang lại doanh thu cố định cho công ty. • Doanh thu tương đối ổn định qua nhiều năm nay của công ty với các khách hàng có tên trong danh sách sau là 82 tỷ đồng . 3.6. Hoạt động Marketing và quảng bá thương hiệu của công ty Marketing luôn là hoạt động quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt trong ngành sản xuất vật tư, y tế vai trò của marketing lại càng cần thiết. Các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao vị thế và tiếng tăm của Công ty trên thị trường. Thực hiện các biện pháp Marketing chiều sâu, Danameco đã và đang khẳng định được thương KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 49 hiệu và hướng Marketing đúng đắn của mình. Trong những năm tới, Danameco vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp Marketing và đẩy mạnh quảng cáo hơn nữa, đưa sản phẩm của Công ty trở thành sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng. Hiện nay, ngân sách dành cho công tác quảng cáo của công ty là từ 1.5 2% doanh thu hàng năm. Các hình thức quảng cáo của công ty: a. Quảng cáo thương hiệu trên các phương tiện báo và tạp chí: Hiện nay, DANAMECO quảng cáo trên các tạp chí như: Y học thực hành, thời báo kinh tế Việt Nam, danh bạ các doanh nghiệp Việt Nam. Công ty chủ yếu quảng cáo trên các báo nội dugn về những sản phẩm mới, có tính năm vượt trội, hạơc các bài báo do có chuyên gia, các nhà chuyên môn có uy tín viết bài, nhăm tạo dựng hình ảnh và cũng để lại ấn tượng tốt cho thương hiệu DANAMECO. Việc quảng cáo trên báo và tạo chí giúp cho công ty có thể phân loại được khách hàng, tải được lượng thông tin cao và lâu dài. Tuy nhiên, hình thức quảng cáo này vẫn có nhiều hạn chế alf mất nhiều thời gian để thay thế quảng cáo mới, quảng cáo bằng hình ảnh tĩnh chứ không linh hoạt. b. Quảng cáo trên truyền hình: Hiện nay, dù cóc đăng quảng cáo trên đài DVTV và đài DRT, tuy nhiên quy mô quảng cáo còn bị giới hạn và chỉ bó gọn trong khu vực địa phương, chưa có sức lan toả, vì vậy hình thức này cần được nghiên cứu để tìm ra những chiến lược thay đổi nhằm đạt được hiệu quả từ hình thức quảng cáo không hề rẻ này. c. Quảng cáo trực tiếp: Bộ phận kinh doanh của công ty cũng thường gởi thư tín, email và tờ rơi, catalogue và hàng hoá tiếp thị qua bưu điện, hay trao đổi trực tiếp qua điện thoại. Đây có thể là phương thức tối ưu nhất đối với việc quảng cáo các sản pahảm mới có tính năng vượt trội cũng như để quảng bá và phát triển thương hiệu, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tổ chức mới. d. Quảng cáo trên mạng Internet: Website của công ty có giao diện khá thân thiện và chứa đựng khá nhiều thông tin về công ty và sản phẩm, thông tin được cập nhật KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 50 nhanh chóng và đầy đủ về sự phát triển của công ty và tình hình trong ngành trong và ngoài nước. Công ty đã quan tâm đến việc giới thiệu Website của mình với các đối tác nước ngoài thông qua các mục , bài bằng tiếng Anh, có thể nói đây cũng là những cố gắng rất hiệu quả để công ty có được nhiều hợp động lớn từ nước ngoài. Tuy nhiên cũng có những điểm công ty cần chú ý hơn về Website của mình như hình ảnh trên trang Web còn khá đơn điệu, những bài báo về tin tức thường nhật chỉ đưa bằng tiếng Việt sẽ không thuận tiện cho việc ghé thăm Web của những đối tác nước ngoài đê rìtm hiểu thêm về tình hình phát triển của ngành cũng như của công ty, các thông tin về sản phảm và dịch vụ chưa chi tiết sẽ khó làm hài lòng những khách hàng muốn tìm hiểu kỹ càng về sản phẩm mà họ quan tâm. e. Hoạt động PR( publuc relation) của thường hiệu DANAMECO - Thông điệp PR của công ty : "Phát triển bền vững đồng hành cùng sức khoẻ cộng đồng". Thông điệp này có thể nói là có ý nghĩa xã hội và cộng đồng hơn thông điệp trước đây: " Vì mục tiêu sức khoẻ cộng đồng", thông điệp này còn chung chung và không gây ấn tượng cho người tiếp nhận thông điệp. - Công ty đã tham gia những họat động cộng đồng - marketing sự kienẹ tài trợ như chương trình từ trái tim đến trái tim, Quỹ vòng tay nhân ái của Bộ y tế, tài trợ cho các hội nghị của Hội khoa ngoại Đà Nẵng, BV Bạch Mai, BV Từ Dũ, BV Chợ Rẫy, ...Tuy vậy , những hoạt động công ty tham gia đều chưa đạt được mục tiêu quảng bá của công ty, vì những chương trình này công ty tham gia tổ chức nên bị bị động theo sau những tổ chức khác. Thêm vào đó, công ty cũng rất ít tổ chức sự kiện có đưa tin của các báo đài nên chưa hướng ra cộng động, chưa có cơ hội giao lưu với khách hàng từ đó quảng bá rộng rãi thương hiệu DANAMECO. - Các hội chợ công ty đã tham gia như: hội chợ tại Trung quốc, tại Hà Nội và Hồ chí Minh (Triển lãm quốc tế chuyên ngành dược phẩm và thiết bị y tế- Vietnam Medipharm expo) f. Quảng cáo thương hiệu thông qua việc bán hàng trực tiếp KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 51 Hiện nay công ty có hơn 50 nhân viên bán hàng tại các trụ sợ, các chi nhánh, các cửa hàng. Các nhân viên này làm việc tại các đại lý và chi nhánh công ty, được chia theo cơ cấu bán hàng địa lý. Do vậy mỗi nhânviên bán hàng có thể hoàn thành tốt công việc của mình tại nơi đó do đã hiểu rõ thói quen avf nhu cầu về sản phẩm của khách hàng, có cơ hội lớn trong giao thiệp để có thêm nhiều đơn đặt hàng, hợp đồng lớn. Như vậy những nhân viên này cũng có thể dễ dàng năm được tâm lý khách hàng, phát hiện được những khách hàng tiềm năng và đưa ra các giải pháp thích đáng trong việc quảng cáo sản phẩm và phát triển thương hiệu công ty. Tuy nhiên, do lực lượng nhân viên còn mỏng nên công ty còn khó khăn trong veịec khai thác hết tiềm năng của thị trường. Một nguyên nhân khác là do đôi ngũ nhân viên được tuyển chọn chưa có đủ những kiến thức đặc thù về nghè nghiệp và chuyên ngành của mình nên chưa phát huy được hiệu quả của việc bán hàng trực tiếp. Ngoài ra, công ty chưa đầu tư nhiều vào thời gian và nội dung đào tạo nhân viên mới tuyển dụng để nhân viên có được những kiến thức cần thiết cho công việc sau này và đủ kinh nghiệm để thể hiện mình là một nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản. 3.7. Đối thủ cạnh tranh - Công ty cổ phần y tế Việt - Hàn: cạnh tranh với công ty với các thiết bị y tế - Công ty TNHH Thiết bị và và vật tư y tế Việt Nam - Đà Nẵng: cạnh tranh với công ty với các thiết bị y tế - Công ty CP dựơc - thiết bị y tế Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM YTECO : cạnh tranh với công ty với sản phẩm nguyên liệu dược, trang thiết bị y tế, vắc – xin, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm v.v... - Công ty TNHH A&E và Công ty Bảo Thạch: cạnh tranh với công ty với sản phẩm Bông băng gạc, .... KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 52 3.8. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quảng bá thương hiệu của công ty - Thuận lợi: + Hiện nay sản phẩm của công ty được coi là yếu tố thuận lợi, các sản phẩm của công ty rất đa dạng và phong phú về chủng loại và kích cỡ. Công ty có khoảng hơn 200 sản phẩm tập trung ở 8 nhóm hàng chính là: Băng rốn sơ sinh Băng thấm nước Băng vệ sinh sản phụ Băng tả trẻ sơ sinh Gạc phẫu thuật đa khoa Gạc cầu sản khoa + Ngoài ra, công ty rất chú trọng đến chất lượng sản phẩm sản xuất, thường xuyên áp dụng công nghệ mới nhất, và sản phẩm bông gạc của công ty hiện nay được đánh giá là tốt nhất và là sản phẩm tiêu chuẩn của Bộ y tế được áp dụng công nghệ Nanô mới nhất. Vì vậy việc đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Trảng Nhật, Hòa Cường và dây chuyền giặt tẩy chăn ga màn y tế tại Thanh Bồ - Ðà Nẵng sẽ khiến chất lượng sản phẩm của công ty sẽ tăng lên đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh. Đây cũng chính là chiến lược trọng tâm của công ty. Công ty cso quy mô sản xuất lớn nhât và là công ty Nhà nước được cổ phần hoá nên nguồn lực công ty khá dồi dào so với các công ty trong Ngành. + Mặc dù đi vào lĩnh vực sản xuất bông abưng gạc chưa đầy 10 năm, những sản pẩhm và thường hiệu DANAMECO đã có chỗ đứng trên thị trường và được khách hàng tín nhiệm. Có được điều này là do uy tín của công ty đã được xây dựng từ hơn 30 năm qua. - Khó khăn: + Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, trong quá trình phát triển và xây dựng thương hiệu của mình, DANAMECO đã gặp không ít khó khăn như: sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, sự suy thoái của nền kinh tế, các chính sách chưa mềm dẻo của Nhà nướcv.v... KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 53 + Bộ phận Marketing của công ty chỉ mới hoạt động chính thức và riêng lẻ từ tháng 8 - 2009 , vì vậy chưa có các kế hoạch cụ thể cũng như chưa đưa ra được những chiến lược phát triển và quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả như mong muốn vì vậy công tác quảng bá cũng sẽ găp nhiều khó khăn. III. Các giải pháp đề xuất nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu DANAMECO tại thị thường toàn quốc: Nhu cầu về Quảng bá thương hiệu là một nhu cầu rất lớn của các Doanh nghiệp - đặc biệt trong tình hình Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của WTO. Do đó, trong tình hình tất cả những thương hiệu nhất là thương hiệu mạnh không ngừng có những chiến lược quảng bá hình ảnh công ty và thương hiệu hiệu quả, thì tôi nghĩ công ty DANAMECO cũng có thể xem xét và vận dụng một số giải pháp dưới đây để đẩy mạnh công tác phát triển và quảng bá thương hiệu của DANAMECO. 1. Thành lập và đào tạo một bộ phận phát triển và quảng bá thương hiệu: Trong một thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp muốn đi trước, dẫn đầu phải nắm bắt nhanh nhu cầu của công chúng và có phản ứng kịp thời. Tức là không chỉ đơn thuần đưa ra sản phẩm, dịch vụ mà còn lưu tâm đến mức độ thỏa mãn của khách hàng, thông điệp phản hồi đối với nhà cung cấp. Hoạt động PR có tính hai chiều đó. Trước đây, phần đông công ty cho rằng, sản phẩm của mình chủ yếu dành cho khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp… nên việc quảng bá, tuyên truyền không mấy quan trọng. Đó là quan niệm sai lầm. Người tiêu dùng cho dù là cá nhân hay tổ chức ngày càng có xu hướng quan tâm đến thương hiệu. Chính sự cạnh tranh về tính ưu việt của sản phẩm, chất lượng dịch vụ, giá trị thương hiệu mới thực sự có ý nghĩa lâu dài chứ không phải là cạnh tranh bằng hạ phí, tăng hoa hồng như một số doanh nghiệp vẫn đang làm. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 54 Vì vậy, lý do quan trọng nhất là: nếu không có thương hiệu, không tạo được một chỗ đứng trong tâm trí Khách hàng mục tiêu, thì Sản phẩm của Doanh nghiệp sẽ hoàn toàn chìm nghỉm trong vô vàn các thương hiệu khác. Hiên nay, khi mà công ty DANAMECO đã có chỗ đứng ổn định trong thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường Miền Trung, việc đặt mạnh công tác quảng bá và phát triển thương hiệu là rất cần thiết cho sự mở rộng thị trường trong nước của công ty. Do dó, bộ phận phát triển thương hiệu sẽ là chủ động, thường xuyên có nhân lực và vật lực để thực hiện công việc liên quan đến quảng bá thường hiệu, nhân viên sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện của mình mà không bị xen ngang bởi các nghiệp vụ khác. Muốn công tác này đảm bảo hoạt dộng tốt, bộ phận này cần phải vạch ra kế hoạch và chiến lược cụ thể, và tất cả cần phải đươc thông qua và cho ý kiến bởi Hội đồng quản trị cấp cao của Công ty để đảm bảo các chiến lược phát triển thương hiệu được đưa ra là phù hợp với bối cảnh cụ thể của công ty cũn như của thị trường, liên kết các hoạt động thương hiệu thành một thể thống nhất phục vụ cho mục tiêu lâu dài của công ty. Chiến được đề xuất với công ty là như sau:" Đến năm 2010 thương hiệu DANAMECO sẽ được toàn bộ khách hàng tổ chức trên toàn quốc biết tới, thể hiện thông qua việc dẫn đầu thị phần sản phẩm bông băng gạc và thiết bị y tế trên toàn quốc." Những hoạt động của bộ phận PR có thể bao gồm:  Viết và phân bố các thông cáo báo chí  Tổ chức các buổi họp báo, các buổi đón tiếp  Duy trì bộ phận chuyên cung cấp thông tin cho báo chí  Sắp xếp các buổi phỏng vấn với báo chí cho lãnh đạo  Hướng dẫn chụp ảnh và tổ chức một thư viện ảnh  Biên tập và xuất bản tạp chí nội bộ cho nhân viên  Biên tập và xuất bản tạp chí cho các đối tượng ngoài công ty  Tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày  Quản lý các chương trình tài trợ  Tham dự hội nghị khách hàng KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 55  Đại diện cho công ty tại các cuộc họp hợp tác thương mại  Liên hệ với văn phòng tư vấn PR  Thực hiện các cuộc thăm dò dư luận  Giám sát hoạt động quảng cáo  Thu thập các bài báo, thông tin phản hồi…. Hãy biết thông qua quan hệ công chúng để "biến công chúng thành fan của Doanh Nghiệp " như tiêu đề trong Bộ Sách Quản Trị Marketing - Tác giả Bussiness Edge. 2. Nâng cao chất lượng cập nhật thông tin trên Website của công ty Có 2 câu mà giới kinh tế hay nói về Internet - môi trường Kinh doanh và Quảng cáo toàn cầu là: "Bắt kịp thời đại" và "Rút ngắn khoảng cách giữa các Doanh nghiệp. - Website chính là một văn phòng giao dịch kinh doanh toàn cầu luôn mở cửa 24h/ngày, 7 ngày/tuần và 365 ngày/năm. Bất kỳ ai, dù ở đâu đều có thể ghé thăm văn phòng của công ty. Đây là cơ hội kinh doanh không giới hạn. Thêm vào đó hãy tưởng tượng, thay vì phải gửi Catalogue bằng giấy hoặc đĩa CDROM cho khách hàng, Công ty có thể mời khách hàng đến thăm website của mình với những thông tin còn chi tiết và đầy đủ hơn ở Catalogue. Ngoài ra chi phí để duy trì một website không quá lớn so với núi chi phí mà bạn bỏ ra để quảng bá thương hiệu của công ty bằng những phương tiện truyền thống. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 56 - Cần tập trung cải tiến Website của công ty bằng cách cập nhật những thông tin mới, tiếp thị những sản phẩm mới đến những khách hàng, nhất là những khách hàng ở Miền Nam và Miền Bắc nhằm đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu DANAMECO vươn ra một cách mạnh trên toàn quốc. Thông qua một Website dồi dào thông tin, đẹp và khoa học, khách hàng sẽ dễ dàng khai thác thông tin trên Website của công ty, và khi khách hàng hài lòng thì có nghĩa là công ty đã xây dựng được hình ảnh tốt đẹp về mình trong tâm trí và tình cảm của khách hàng. 3. Quảng cáo hình ảnh - thương hiệu công ty trên các kênh truyền thông và những website lớn Theo số liệu thống kê gần đây của dự án Pew Internet and American Life, có hơn một nửa số người thường xuyên sử dụng internet vào việc tìm kiếm thông tin về những vấn đề mà họ quan tâm. Nếu như internet là công cụ đầu tiên mà người lướt web sử dụng để tìm thông tin về công ty hoặc đối tượng mà họ quan tâm thì đương nhiên internet là công cụ kì diệu để các công ty quảng bá sức mạnh cũng như thương hiệu của mình Cũng theo kết quả nghiên cứu của dự án Pew Internet thì: 1/3 số người lướt web thường tìm kiếm thông tin về các công ty hoặc cá nhân mà họ quan tâm trên công cụ tìm kiếm của những website nổi tiếng, hay trên các công cụ tìm kiếm chẳng hạn. Tại Việt Nam cũng không ngoại lệ, vì vậy công ty cần có kế hoạch tăng mức độ phổ biến của hình ảnh công ty trên internet. Nói cách khác, cần tăng cường quảng cáo về công ty trên những website nổi tiếng, bởi vì đây là những website có lượng bạn đọc rất lớn. Khi đăng tin hoặc treo banner quảng cáo trên đó thì ngay lập tức sẽ có rất nhiều người biết đến “quý danh” công ty . DANAMECO có thể đăng ký đặt e-banner thương hiệu của công ty tại các trang web như: hay nwww.thuonghieuviet.com.vn, chi phí của việc quảng cáo này có thể từ 20 - 25 triệu/năm. Giải pháp này như vậy cũng là hoàn toàn khả thi vì chi phí không quá cao mà lợi ích mang lại tương đối lớn . Đồng thời cũng đừng quên đặt link website của bạn trên những diễn đàn thu hút nhiều người quan tâm và thuộc về chuyên ngành, như KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 57 những diễn đàn nói về sức khoẻ, y tế hay trên trang web của Sở - Bộ Y tế v.v… hình ảnh về DANAMECO sẽ được quảng bá rộng rãi hơn. Có thể trau chuốt một bài PR thật hoàn hảo để post lên các website lớn. Đăng bài ở những website trên là cách đơn giản để khẳng định tính chuyên nghiệp của công ty , không chỉ khách hàng trong nước mà khách hàng ngoài nước cũng nhanh chóng biết đến tên tuổi của công ty của mình. Với mỗi bài viết, đừng quên để lại đường link trực tiếp đến website của công ty. Hiện tại, chi phí quảng cáo trung bình hàng năm của công ty vào khoảng 0.2% trên tổng doanh thu, và hầu như không quảng cáo trên truyền hình, chỉ quảng cáo thông qua các tạp chí như: Trang vàng, thời báo kinh tế Việt Nam, tạp chí sức khoẻ… Đa phần DANAMECO chỉ thường có những bài nói về công ty và sản phẩm của công ty ở trên các báo, mà nhất là trên các báo Quảng Nam, Đà Nẵng, hay của Sở y tế thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, để tiếp thị tốt hơn cho hình ảnh của công ty, công ty cần có những bài quảng cáo đều đặn đều đặn hơn trên báo chí của cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: Thường xuyên có những bài viết liên quan đến sản phẩm và thị trường của công ty để tiếp thị thương hiệu của mình đến những khách hàng mới. Xuất bản những tập san theo định kỳ để biếu cho những đơn vị là khách hàng tổ chức quan trọng như các bệnh viện hay các tổ chức y tế trong địa bàn cũng như cả nước. Ngoài ra những mẩu quảng cáo trên tạp chí cũng là một cách truyền tải tốt hình tượng công ty đến với công chúng. Sử dụng những các hình ảnh nhiều màu sắc sẽ đặc biệt hiệu quả đối với quảng cáo trên tạp chí. Quảng cáo ngoài trời và trên đường phố: Cần phải dùng đến những hình ảnh thật sự gây ấn tượng mạnh để truyền tải thông điệp. Cách quảng cáo này sẽ rất có hiệu quả đối với những hình ảnh và thông điệp tương đối đơn giản. Nó cũng đặc biệt hữu ích khi bạn phối hợp với chiến dịch quảng cáo trên các phương tiện truyền thông khác nhằm củng cố tên tuổi, hình ảnh doanh nghiệp mình trước công chúng. Tuy nhiên, để hình thức này đạt hiệu quả cao nhất cần chú ý đến vị trí và nội dung truyền tải của quảng cáo. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 58 Ngoài ra, việc tham dự hội chợ tại Trung quốc, tại Hà Nội và Hồ chí Minh (Triển lãm quốc tế chuyên ngành dược phẩm và thiết bị y tế- Vietnam Medipharm expo) cũng là những bước tiến rất tốt để công ty có thêm nhiều khách hàng mới, những khách hàng nước ngoài. Tuy nhiên, công ty cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đem giới thiệu những sản phẩm xuất sắc của Công ty, gian hàng cũng cần được trang trí chuyên nghiệp và thân thiện, tạo được ấn tượng tốt đối với các đối tác - khách hàng mục tiêu gặp gỡ tại hội chợ. Các hội chợ chuyên ngành y dược thường tổ chức vào các tháng cuối năm nên công ty hoàn toàn có thời gian để có những kế hoạch cụ thể và tối ưu để tham gia đạt thành công tại hội chợ và đạt được mục tiêu quảng bá thương hiệu của mình. 4. Tăng cường Quảng cáo đến các doanh nghiệp lớn và các bệnh viện trên toàn quốc: kiểu B2B (business-to-business advertising) - Direct mail: Cần giới hạn đối tượng quảng cáo trong phạm vi những khách hàng tiềm năng nhất. Hãy biết cách chọn lọc để sao cho vừa tiết kiệm vừa hiệu quả, tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến yếu tố địa lí và quy mô kinh doanh của các khách hàng. Cần lưu ý kiểm tra và theo dõi phản hồi của khách hàng qua mỗi lần bạn gửi thư cho họ để có thể loại bỏ những địa chỉ không mấy tiềm năng. - Báo - Tạp chí: Hiện nay công ty có chọn các tạp chí về ngành y tế, như tập san, tạp chí của Bộ y tế phát hành để đăng tải mẫu quảng cáo của mình, đây là môi trường thuận lợi nhất để có thể giới hạn đối tượng độc giả mà công ty muốn nhắm đến để có thể tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên cần xem xét tần suất quảng cáo trên các báo và tạp chí này, để đạt được hiệu quả cao nhất. Ngoài ra cần chú ý rằng mẫu quảng cáo to đùng đăng trên loại tạp chí dành cho mọi đối tượng độc giả không thể hiệu quả bằng mẩu quảng cáo khiêm tốn hơn nhưng được đặt “đúng chỗ” của nó. - Radio: Là một giải pháp tương đối tốt cho những khách hàng ở xa. Tốt nhất bạn nên chọn kênh radio nào chuyên phát tin về kinh doanh hoặc chí ít nó cũng phải có khả năng thu hút được đa số độc giả là các nhà doanh nghiệp. Tuy nhiên cần chú ý tới vấn đề thời gian và thời lượng lên sóng. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 59 - Thư mời và quà biếu - sản phẩm dùng thử: Đây cũng là cách không kém phần hiệu quả để công ty chủ động gây ấn tượng và thiện cảm đến các khách hàng tổ chức và các đơn vị y tế khác. 5. Đẩy mạnh chương trình khuyến mại kênh phân phối và khuyến mại người mua - Khuyến mại kênh phân phối (Trade Promotion): Công ty có thể đưa ra các mức chiết khấu bán hàng hấp dẫn hơn, khích lệ trưng bày, thưởng doanh số, hướng dẫn và gaỉi đáp trực tiếp các thắc mắc về sản phẩm tại các cuộc triễn lãm, trưng bày hội chợ chuyên ngành, phối hợp quảng cáo với đại lý, tổ chức trình diễn sản phẩm mới... - Khuyến mại người mua (Consumer Promotion): Công ty ccần có những chương trình khuyến mại hấp dẫn hơn nhằm vào khách hàng tiêu thụ là các bệnh việc, các tổ chức y tế trong nước như: tặng hoặc cho dùng thử hàng mẫu nhất là những mẫu hàng đang cần thiết trong thời điểm nào đó và có nhu cầu tiêu thụ lớn , chiết khấu tặng thưởng, cuộc thi, xổ số.. 6. Chủ động tổ chức và nâng cao chất lượng các sự kiện để quảng bá thương hiệu, tăng cường tham gia các hoạt động tài trợ cộng đồng. * Hoạt động tài trợ cộng đồng Các hoạt động tài trợ và từ thiện cần trước hết xuất phát từ mục đích mang lại lợi ích cho cộng đồng, bên cạnh đó quảng bá thương hiệu. Các chương trình cho hoạt động này cần thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh thực tế và không quá lạm dụng quảng cáo vì rất có thể sẽ tạo ra tác dụng ngược, gây khó chịu cho đối tượng được tuyên truyền. Hoạt động tài trợ cộng đồng và từ thiện thường được sử dụng trong quá trình quảng bá thương hiệu, doanh nghiệp, bởi trong trường hợp này hình ảnh về một doanh nghiệp dễ được chấp nhận hơn là hình ảnh về một hàng hoá cụ thể. Việc quảng bá thương hiệu trong hoạt động từ thiện dễ làm cho đối tượng được tài trợ và tuyên truyền có cách nhìn sai lệch về ý đồ cũng như thiện chí của doanh nghiệp. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 60 Gần đây nhất là khi đợt cúm H1N11 bùng phát, công ty đã cho sản xuất nhiều chủng loại khẩu trang nhằm đáp ứng nhu cầu trên thị trường, tham gia phát khẩu trang miễn phí tại trường hoc, sân bay được đài truyền hình đưa tin khắp cả nước. Ngoài ra, công ty cần tăng thêm các hoạt động như phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng , tham gia tình nguyện Hè có tặng quà của Thành phố và các tổ chức y tế, và tặng quà cho những người nghèo đến khám bệnh. Do khách hàng mục tiêu của công ty DANAMECO là khách hàng tổ chức nên công tác tài trợ đóng vai trò rất quan trọng, đây là hình thức chủ yếu để công ty giữ mối liên hệ với khách hàng của mình. Trong thời gian vừa qua, công ty đã tham gia tài trợ cho nhiều hoạt động như các buổi hội thảo của các bệnh viện, các tổ chức y tế trong và ngoài nước, cũng như các hoạt động từ thiện. Ngoài ra, công ty còn có thể tham gia tài trợ cho những chuyên đề về y tế trên truyền hình cụ thể như chương trình "Sức khoẻ & Cộng đồng" được phát sóng vào sáng chủ nhật hàng tuần trên DVTV. Bên cạnh đó, công ty cũng cần phải liên hệ với các kênh truyền thông, đầi truyền hình thuộc miền Nam và Bắc để đề xuất và hợp tác tài trợ những chuyên mục liên quan. Dẫu biết việc duy trì tài trợ trên các chương trình phát sóng trên truyền hình có chi phí rất đắt, vì vậy, công ty cần có những suy tính hợp lý, cân bằng về ngân sách, đánh giá các mức độ để có thể duy trì được mục tiêu quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả. *Tổ chức các sự kiện Hội nghị khách hàng, chương trình huấn luyện về sử dụng và vận hành sản phẩm, chương trình sử dụng thử hàng hoá và lấy ý kiến người tiêu dùng, tổ chức các triển KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 61 lãm, showroom… là nhóm các hoạt động có chi phí đôi khi không quá cao, nhưng hiệu quả thường là rất lớn. Đây là cơ hội tốt nhất để người tiêu dùng tiếp xúc trực tiếp với hàng hoá của công ty và được tư vấn đâỳ đủ, chính thức từ công ty. Làm tốt các hoạt động này, thương hiệu của công ty sẽ có nhiều cơ hội in đậm trong tâm trí người tiêu dùng. Tuy nhiên, khi tiến hành các hoạt động này cần xác định thật rõ tập khách hàng cần hướng tới. Thường xuyên tổ chức các sự kiện và mời các tổ chức, khách hàng mục tiêu đến tham dự, tới các bệnh viện về các sản phẩm mới, công nghệ mới và hiện đại của công ty. Nhất là trong tình hình trong nước và thế giới hiện nay đang rất hoang mang về những căn bệnh truyền nhiễm như cúm gia cầm, H1N1, H5N1 đều liên quan đến tình trạng vệ sinh môi trường sống và bầu khí quyển , nên công ty càng cần tổ chức thêm nhiều sự kiện nhằm quảng bá về các sản phẩm với tính năng ưu việt như bông băng gạc có sử dụng công nghệ Nanô cho người tiêu dùng cũng như các khách hàng tổ chức, các bệnh viện lớn để có được nhiều hơn nữa sự quan tâm của những khách hàng tổ chức tiềm năng khác. Ví dụ như trong thời điểm hiện nay, đi kèm với những sự kiện - buổi hội thảo về cách giữ gìn vệ sinh và phòng chống các bệnh dịch, công ty có thể tiến hành tặng sản phẩm như khẩu trang, khẩu trang có lớp than hoạt tính cho các bệnh nhân và người nhà, hay tài trợ một số lượng nhất định gói đẻ sạch, gói sanh cho các ca sinh tại bệnh viện đó. 9. Luôn đặt chất lượng và uy tín kinh doanh lên hàng đầu và không ngừng đổi mới - Luôn đẩy mạnh sản xuất về chất lượng và số lượng để cung ứng cho xã hội những sản phẩm hữu ích, có chất lượng và bảo vệ môi trường sống: Chú ý hoàn thành đúng hạn những hợp đồng lớn và đảm bảo được yên cầu về chất lượng sản xuất, như vậy Công ty mới có thể tạo lòng tin từ những khách hàng , giữ chân được khách hàng, và ngày càng có thêm nhiều khách hàng hơn nữa và dần mở rộng thị trường kinh doanh của công ty. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 62 - Không ngừng nâng cao cải tiến quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm Trong thời gian vừa qua, không dừng lại ở sản phẩm truyền thống, trách nhiệm với xã hội trước nguy cơ của các đại dịch: Sars, cúm A - H5N1, dịch lở mồm long móng, doanh nghiệp đã cho ra đời sản phẩm "trang phục, đồ bảo hộ chống dịch; khẩu trang diệt khuẩn N95, N96 và nhiều dòng sản phẩm khác sử dụng công nghệ Nano" thay thế được mặt hàng mà trước đó phải nhập khẩu. Gần đây công ty đã sản xuất áo phao cứu sinh, túi sơ cứu cá nhân... nhiều tính năng ưu việt, được các cơ quan chức năng đánh giá cao và đưa vào sản xuất hàng loạt phục vụ dân sinh. - Không dừng lại ở các thiết bị cơ khí, nội thất phục vụ trong các cơ sở khám chữa bệnh, doanh nghiệp còn mở rộng ra kinh doanh thiết bị, vật tư... y tế. Đặc biệt hơn 500 sản phẩm bông, băng, gạc, chỉ, sản phẩm cấp cứu, chấn thương... của Danameco với tiêu chí an toàn cho người bệnh, tiện lợi cho thầy thuốc, thỏa mãn của khách hàng, uy tín và chất lượng sản phẩm hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn phẫu thuật, cấp cứu từ đơn giản đến phức tạp nhất. Ngoài tính vệ sinh, vô trùng, sản phẩm có chức năng phát quang, tránh được việc thất thoát vật tư tại các cơ sở y tế... Trước tính ưu việt của các sản phẩm Danameco, Bộ Y tế đã đi đến quyết định chuẩn hóa dòng sản phẩm này. Chấm dứt chuyện các bệnh viện, địa phương tự làm theo cách của riêng mình. - Tăng cường huấn luyện và đào tạo lực lượng bán hàng, chào hàng, bộ phận marketing, đào tạo nâng cao tay nghề công nhân sản xuất. Quả thật, nhân viên marketing và nhân viên bán hàng luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong các quy trình hoạt động kinh doanh. Họ không chỉ là những người trực tiếp làm ra doanh thu, mà họ còn là bộ mặt của công ty và chịu trách nhiệm truyền tải hình ảnh của công ty tới người tiêu dùng. Họ là những bông lúa chín mọng nhất trong cánh đồng rộng lớn, và không ngừng đóng góp quan trọng vào thành công của công ty trong tương lai. - Công ty hãy thường xuyên tổ chức các khoá huấn luyện và khuyến khích nhân viên bán hàng của mình tham dự các lớp đào tạo về bán hàng bên ngoài, hay tham gia các buổi hội nghị, thảo luận liên quan đến hoạt động bán hàng. Có thể động viên đội ngũ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS PHÙNG TẤN VIẾT ______________________________________________________________________ SVTH: ĐÀO NGỌC TRÂM ANH Trang 63 nhân viên bán hàng bằng một hệ thống thưởng hợp lý bằng phương pháp trả hoa hồng dựa trên doanh số bán ra thường được áp dụng nhất, tuy nhiên bạn cũng nên đặt ra một mức lương cơ bản. - Đối với các công nhân sản xuất, cần tập trung đào tạo và bồi dưỡng nâng cao tay nghề, có chính sách lương thưởng thích hợp. Như vậy, nhân viên sẽ được bảo đảm bằng một mức thu nhập tối thiểu - điều này có thể làm họ yên tâm hơn trong những thời điểm khó khăn khi kinh doanh suy thoái. - Thêm vào đó, nhân viên rất thích được công nhận và đánh giá cao vì đã hoàn thành tốt công việc, họ cũng mong muốn các nhà quản lý đang lắng nghe ý kiến đóng góp của họ và nhanh chóng hành động để giải quyết các vấn đề khúc mắc giúp họ. Việc tạo ra môi trường làm việc tập thể cho các nhân viên của bạn cũng có ý nghĩa tinh thần rất lớn. Với những lợi ích như vậy sẽ giúp công ty giữ chân các nhân viên xuất sắc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU DANAMECO TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC.pdf