Luận văn Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo hộ lao động ở Công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phát triển lực lượng sản xuất phù hợp với quan hệ sản xuất; tức là phát triển con người về trình độ lao động, sức khoẻ và cả về vật chất lẫn tinh thần. Mặt khác, phát triển lực lượng sản xuất còn phát triển tư liệu sản xuất để phục vụ cho công nghiệp hoá - hiện đại hoá của đất nước. Như vậy, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Để xây dựng một nước công nghiệp hoá - hiện đại hoá thì phải phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức và đời sống của người dân. Khi đó nhu cầu của con người tăng lên thì mức sống cũng tăng; mối quan hệ giữa cung - cầu có sự cân bằng là góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Hoà chung với sự phát triển đó, tất cả các ngành đã được chú trọng phát triển ; đặc biệt là ngành công nghiệp với những máy móc, dây chuyền công nghệ tiên tiến nhằm giảm bớt phần nào lao động thủ công, giảm được các yếu tố nguy hiểm, độc haị dễ gây ra tai nạn lao động làm suy giảm sức khoẻ; thậm chí gây ra bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Và vấn đề quan trọng được đặt ra là phải làm tốt công tác phòng ngừa tai nạn lao động và thực hiện chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động trong tất cả các lĩnh vực đất nước. Hiện nay việc bảo hộ lao động ở Công ty xây dựng công trình hàng không ACC cán bộ trong Công ty và lãnh đạo quan tâm và ngày càng được coi trọng nhiều hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những nguyên nhân chủ quan và khách quan trong quá trình thực hiện công tác bảo hộ lao động còn chưa tốt. Với những kiến thức đã học ở trường và qua tìm hiểu thực tế trong quá trình ở Công ty xây dựng công trình hàng không ACC, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo hộ lao động ở Công ty xây dựng công trình hàng không ACC”. Do trình độ và thời gian có hạn em chưa thể nắm bắt được kiến thức, vì vậy không tránh khỏi những thiết sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô trong khoa Quản lý Doanh nghiệp cùng các cán bộ và các phòng ban trong Công ty để giúp em hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn!

doc48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2397 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo hộ lao động ở Công ty xây dựng công trình hàng không ACC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cho cán bộ trong công ty. Phòng kế hoạch: Có trách nhiệm giúp cho Giám đốc trên kế hoạch vật tư, tiền lương, hành chính có chức năng Là trung tâm tổng hợp điều phối quan hệ hoạt động sản xuất giữa các đơn vị trong công ty thông qua các hoạt động và bàn giao của Giám đốc Nắm tình hình thực hiện kế hoạch, hoạt động trên các công trình Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị vật tư, khí tài, thống kê kiểm tra vật tư thiết bị theo quy định Giúp Giám đốc thực hiện công tác tổ chức biên chế quân số, lập kế hoạch phát triển lực lượng. Lập kế hoạch quỹ lương và xây dựng đơn giá tiền lương, để Giám đốc công trình Tổng công ty và quân chủng phê duyệt Phòng tài chính: Có trách nhiệm quản lý cấp ngân sách, tiền vốn cho các xí nghiệp hạch toán chi tiết tổng hợp các nghiêp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp, lập các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm Cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ cho việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh Đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, theo các hợp đồng kinh tế theo quy định. Phối hợp với ban kế hoạch để quản lý các hoạt động kinh tế điều tiết các khâu cung ứng tiêu thụ Phòng dự án: Có trách nhiệm nghiên cứu, thẩm định các dự án, lập hồ sơ tham gia đấu thầu xây dựng, xây dựng các định mức kinh tế- kỹ thuật, các dự toán liên quan đến từng công trình cụ thể. Phòng kỹ thuật vật tư: Giúp Giám đốc trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật sản phẩm xây dựng có chức năng: Lập hồ sơ đấu thầu mà công ty tham gia với yêu cầu chất lượng cao nhất. Kiểm tra lại thiết kế, dự toán trước khi ký hợp đồng. Lập phương án thi công, lập tiến độ và yêu cầu khác về con người khác và thiết bị. Theo dõi, kiểm tra kỹ thuật thi công. Phòng chính trị: Có trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị ở đơn vị theo nghị quyết của Đảng uỷ Công ty trên các mặt trận Củng cố và tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ kết hợp xây dựng đội ngũ Đảng viên. Chủ trương đường lối chính sách của Đảng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phòng quản lý chất lượng: Đảm bảo chất lượng thi công các công trình. Việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các ban một cách tốt nhất. IV. Nguån lùc vèn vµ KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña c«ng ty. 1. Vốn kinh doanh: (Số liệu lấy năm 2005) 1.1. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty B¶ng 2: C¬ cÊu nguån vín cña C«ng ty trong 3 n¨m 2003-2005. Các chỉ tiêu Giá trị năm 2003 Giá trị năm 2004 Giá trị năm 2005 So sánh tăng giảm 04/03 So sánh tăng giảm 05/04 A.Nợ phải trả 24105 42,04% 19586 30,06% 15673 20,28% -4519 -18,75% -39,13 -19,98% B.Nguồn vốn chủ sở hữu 33231 57,96% 45577 69,94% 61597 79,72% 12346 37,15% 16020 35,15% 1.Vốn góp 22746 26281 43634 2.LN chưa phân phối 10485 19296 17963 Tổng vốn 57336 100% 65163 100% 77270 100% 7827 12108 ( Đơn vị:triệu đồng) (Nguån: Phßng TC - KT C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng ACC) Nhìn vào bảng báo cáo tài chính năm 2003- 2005, chúng ta có thể thấy: Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2004 so với năm 2003 tăng lên đáng kể. Cụ thể năm 2003 tổng nguồn vốn của doanh nghiệp chỉ có 57336 triệu đồng nhưng đến năm 2004 tổng vốn của doanh nghiệp đã đạt 65163 triệu đồng tăng lên 7827 triệu đồng so với năm 2003. Năm 2004 tổng nguồn vốn của doanh nghiệp là 77270 triệu đồng, năm 2005 đạt được 65163 triệu đồng tăng lên 12108 triệu đồng. Việc tăng trưởng nguồn vốn chủ yếu là do tăng giảm nợ phải trả (vốn góp không thay đổi). Nợ phải trả của doanh nghiệp chủ yếu là vay ngân hàng và một phần chiếm dụng vốn từ các nhà cung cấp. 1.2. Vốn cố định: + Tổng vốn cố định: 60278265231 đồng + Trang thiết bị kỹ thuật Ô tô: 365 xe, 90 xe mô tô Máy thi công: máy xúc, máy san, máy ủi, xe lu, cần cẩu, máy nén khí, máy phát điện, máy hàn,… hơn 950 máy Trạm trộn bê tông: 95 trạm Máy trải bê tông: 37 máy Chất lượng tài sản cố định hữu hình: Máy móc, thiết bị, nhà xưởng còn tốt, chủ yếu là ở cấp 3 (sử dụng được khoảng 5 năm sau khi sản xuất ) 1.3. Vốn lưu động: + Tổng số vốn: 32110432 + Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về vốn, đặc biệt là vốn lưu động 1.4. Tài sản vô hình: Ngoài số tài sản hữu hình mà Công ty đang sở hữu(Cơ sở hạ tầng vững mạnh trang thiểt bị máy móc hiện đại, đa chủng loại…), công ty còn đang nắm giữ một thứ tài sản vô cùng quý giá đó là: + Công ty áp dụng công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh nề nếp, khoa học, hiệu quả (áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000) Chi phí Đơn vị tính Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 So sánh 04/03 So sánh 05/04 Tương đối Tuyệt đối (%) Tương đối Tuyệt đối (%) 1.Tổng doanh thu triệu đồng 275880 350000 408212 74120 26,8% 58212 16,63% 2.Tổng lao động người 2254 2755 2463 501 22,2% -292 -10,6% 3.Tổng vốn kinh doanh triệu đồng 57336 65163 77270 7827 13,7% 12107 18,6% 3.a. Vốn cố định bình quân triệu đồng 42278 43796 45160 1518 3,6% 1364 3,1% 3.b.Vốn lưu động bình quân triệu đồng 15058 21367 32110 6309 41,9% 10743 50,3% 4.Lợi nhuận triệu đồng 13795 18040 18137 4245 30,8% 97 0,45% 5.Nộp ngân sách triệu đồng 12461 12499 20817 38 3,8% 8318 66,55% 6.Thu nhập lao động BQ Nghđ/ tháng 1746 1866 1901 120 6,9% 35 1,9% 7.Năng suất lao động BQ (1/2) triệu đồng 122,4 127,1 165,7 4,7 3,8% 38,6 30,4% 8. Tỉ suất LN / DT (4/1) % 5 5,15 4,44 0,15 -0,71 9.TSLN/ Vốn kinh doanh % 24,06 27,68 23,47 3,62 -4,21 10.Số vòng quay lđ (1/3b) Vòng 18,32 16,38 12,71 -1,94 -3,67 B¶ng 3: C¸c chØ tiªu doanh lîi cña C«ng ty. (Nguån: Phßng TC - KT C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng ACC) 2. Kết quả kinh doanh của công ty ACC: Từ ngày thành lập Công ty không ngừng đổi mới và phát triển kết hợp sự nỗ lực phấn đấu của công ty và sự giúp đỡ của Bộ Quốc Phong và Tổng Công ty trong năm vừa qua để đạt kết quả như trên Hiện nay có lực lượng cán bộ kỹ thuật đông đảo, đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao và tay nghề tốt, có nhiều cán bộ tốt nghiệp Đại học có các ngành nghề: Kiến trúc, Giao thông, Thuỷ lợi, Kỹ thuật điện… cán bộ trung cấp kỹ thuật thi công và quản lý kinh tế. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, sản xuất nguyên vật liệu ngày càng được thịnh hành trên thị trường với những công trình an toànchất lượng cao, trên thực tế Công ty phải cạnh tranh hết sức gay gắt. Nhưng với quyết tâm của cán bộ công nhân viên trong Công ty, đã chú trọng phân tích từng bước các cơ hội sản xuất kinh doanh trên thị trường, nghiên cứu các thông tin, các biện pháp trong lĩnh vực kinh doanh và cá hoạt động trong môi trường cạnh tranh Công ty mạnh dạn đổi mới phương thức tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh cải tiến đổi mới sản phẩm, cải tiến đổi mới kỹ thuật dây chuyền công nghệ sản xuất, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, tự động hoá trong sản xuất. Đặc biệt công ty đã quan tâm đến yếu tố vốn và đã có những chính sách về bảo toàn và phát triển vốn, vay thêm vốn đầu tư trang thiết bị máy móc và công tác phục vụ sản xuất. Do đó Công ty đã từng bước thích ứng được cơ chế mới, khắc phục được khó khăn để tìm ra đúng hướng đi, đảm bảo sản xuất và phát triển kinh doanh ổn định, hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm. Ta có thể thấy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua bảng sau: Từ bảng 3 ta có thể đưa ra một số nhận xét sau * Năm 2003: Thuận lợi: - Tình hình chính trị trong nước ổn định , tiếp tục phát triển - Nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản phát triển. Khó khăn: -Chứa dựng sự cạnh tranh gay gắt, các công trình phẩn bổ trên phạm vi rộng khó khăn cho công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh -Tình trạng thiếu hụt vốn đặc biệt là vốn lưu động -Giá nguyên vật liệu sản xuất xi măng phát triển cao khi giá vốn giảm Kết quả thực hiện: Nộp ngân sách và cấp trên: 12378 triệu đồng = 103.06% KH Trong đó: + Nộp nhà nước:8832 triệu đồng = 106.67% KH + Bộ Quốc Phòng: 1494 triệu đồng = 108.77% KH + Quân chủng: 549 triệu đồng = 115.09% KH Năm 2003, nguồn vốn tự bổ sung chủ yếu sử dụng hoàn trả vốn cho các dự án đầu tư trong các năm trước do vậy đầu tư năm 2003 không lớn. Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu: 5% = 98.21% KH năm Tuy gặp những khó khăn nhưng so với các doanh nghiệp xây lắp khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vân mang lại kết quả kinh tế cao, đảm bảo việc làm, đời sống người lao động, duy trì tốc độ tăng trưởng , tăng cường lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Năm 2004: tình hình kinh tế- chính trị trong nước ổn định, có mức tăng trưởng khá xấp xỉ 70% Nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản phát triển 14% so với năm 2003 Do công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong xây dựng và trong sản xuất xi măng nên uy tín thương hiệu càng nâng cao trên thị trường Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra từ 17% đến 20% so với năm 2004 và đạt mức tăng trưởng hơn 30% Tuy nhiên đang trong giai đoạn tổ chức sản xuất lại, tổ chức biên chế chưa thật hoàn chỉnh, giá cả vật tư, nguyên vật liệu đầu vào phát triển ở hầu hết vật tư chủ yếu như xăng dầu, xi măng… làm tăng chi phí của các công trình nên giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh Năm 2005: Tổng giá trị đầu tư 22446 triệu đồng = 98.49% Đầu tư mua trang thiết bị xây dựng 17087 triệu đồng Xây dựng 5359 triệu đồng Hoàn thành công tác đầu tư đúng theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc Phòng vượt mức chỉ tiêu đề ra từ 8% đến 10% đạt mức tăng trưởng bình quân 14% đến 16% so với năm 2004 ch­¬ng ii thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c an toµn vµ b¶o hé lao ®éngt¹i C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng ACC I. §Æc ®iÓm lao ®éng vµ c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù cña C«ng ty. 1. C¬ cÊu lao ®éng: B¶ng 4: C¬ cÊu nguån nh©n lùc cña C«ng ty. (§¬n vÞ: Ng­êi) Các chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 So sánh 04/03 So sánh 05/04 Tương đối Tuyệt đối (%) Tương đối Tuyệt đối (%) 1.Tổng số cán bộ CNV 2254 2755 2463 501 22,2% -292 -10,6% -Lao động gián tiếp 1522 1979 1647 457 30,03% -332 -16,8% -Lao động trực tiếp 732 776 816 44 60,1% 40 5,15% 2.Phân theo độ tuổi 2254 2755 2463 501 22,2% -292 -10,6% -20-30 tuổi 437 815 858 378 86,5% 43 5,3% -30-45 tuổi 637 960 855 323 50,7% -105 -10,9% -Trên 45 tuổi 1180 980 750 -200 -16,9% -230 -23,5% 3.Phân theo trình độ 2254 2755 2463 501 22,2% -292 -10,6% -Đại học và trên đại học 540 720 800 180 33,3% 80 11,1% -Cao đẳng-trung cấp 1000 1035 850 35 3,5% -185 -17,9% -PTTH hoặc trung học cơ sở 714 1000 813 286 40,1% -187 -18,7% (Nguån: Phßng TC- C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng ACC) Từ bảng số liệu ta thấy tổng số lao động năm 2004 so với năm 2003 đã tăng bằng 22.2% số lao động năm 2003 tương ứng số lao động tăng là 501 người. Số lao động năm 2005 giảm bằng 10.6% số lao động năm 2004 tương ứng số lao động giảm là 292 người Nguyên nhân số lao động giảm đi. Về số lao động xí nghiệp trực tiếp quản lý thì hầu như không thay đổi, nếu thay đổi thì không đáng kể, số lao động trong biên chế 2003 là đến năm 2004 là 776 người, đến năm 2005 là 816 người Nguyên nhân của hiện tượng giảm số lao động là: Có thể do xí nghiệp đã chú trọng đến đào tạo chất lượng lao động nên những lao động này không đáp ứng được yêu cầu của công việc nên bị loại bỏ Có thể do làm hợp đồng thời vụ nên một số lao động bỏ không làm chỗ này mà làm chỗ khác có thu nhập tốt hơn để đảm bảo cuộc sống cho mình cũng như gia đình họ Do là lao động thời vụ nên bỏ cũng không bị phạt, theo quy định nên họ có thể bỏ để làm việc khác Số cán bộ công nhân viên trong biên chế 816 người tương ứng 35.1% tổng số cán bộ công nhân viên.Lao động hợp đồng 1647 người tương ứng với 66.9% Do vậy việc giảm số lao động đã làm cho thay đổi trả công lao động tại công ty 2. T×nh h×nh bè trÝ sö dông lao ®éng: B¶ng 5: Sè l­îng nh©n viªn c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty . STT Danh môc Sè ng­êi I C¸c phßng ban - Phòng chính trị 25 - Phòng Kỹ thuật vật tư 37 - Phòng tài chính kế toán 19 - Văn phòng 26 - Phòng quản lý chất lượng 24 - Phòng dự án 19 - Phßng tổ chức lao động tiền lương 25 - Phòng kế hoạch 21 II C¸c chi nh¸nh, nhµ m¸y vµ xÝ nghiÖp 321 Tæng sè 517 (Nguån: V¨n phßng - C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng ACC) ii. thùc tr¹ng c«ng t¸c an toµn vµ b¶o hé lao ®éng cña C«ng ty. 1. C¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng an toµn vµ b¶o hé lao ®éng: S¬ ®å 2: Tæ chøc chØ ®¹o c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Héi ®ång BHL§ Chñ tÞch Phã chñ tÞch Uû viªn th­ ký Uû viªn Uû viªn CN Nha Trang CN TP. HCM XÝ nghiÖp CT -1 XÝ nghiÖp CT -2 CN §µ N½ng §éi TCCG C«ng tr­êng T×nh h×nh tæ chøc Héi ®ång B¶o hé lao ®éng: Thùc hiªn th«ng t­ liªn tÞch sè 14/1998/TTLT- BL§TBXH- BYT- TL§L§VN ngµy 31/10/1998 vÕ viÖc h­íng dÉn tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng trong doanh nghiÖp vµ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh”, QuyÕt ®Þnh sè 46/Q§- H§QT ngµy 21/2/1997 cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng ACC vÒ viÖc phª chuÈn ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty, QuyÕt ®iÞnh sè 623/Q§-G§CT vÒ viÖc thµn lËp Héi ®éng b¶o hé lao ®éng doanh nghiÖp C«ng ty. Héi ®ång b¶o hé lao ®éng gåm cã c¸ thµnh phÇn sau: «ng: Lª Anh TuÊn PG§CT - Chñ tÞch héi ®ång. ¤ng: TrÇn Ngäc DÜnh PG§CT - CTC§CT- Phã chñ tÞch héi ®ång. Bµ: NguyÔn ThÞ Hîp PCTC§CT- T/ ban N÷ c«ng - Phã chñ tÞch héi ®ång. ¤ng : nguyÔn v¨n thÞnh Tr­ëng phßng TC- HC- Uû viªn. «ng: vò quèc kh¸nh Uû viªn th­êng trùc- th­ ký héi ®ång. Bµ : ®µo thÞ hoa Tr­ëng phßng TC- KT- Uû viªn. ¤ng : L­¬ng Anh Qu©n Tr­ëng phßng ChÝnh trÞ - Uû viªn. ¤ng: TrÇn kú Vò Tr­ëng phßng KTVT - Uû viªn. ¤ng: §µo Anh TuÊn Tr­ëng phßng QLCL - Uû viªn. ¤ng: NguyÔn Quèc Anh Tr­ëng phßng KH - Uû viªn. Héi ®ång B¶o hé lao ®éng doanh nghiÖp cña c«ng ty cã quyÒn: Tham gia vµ t­ vÊn víi ng­êi sö dông lao ®éng vµ phèi hîp c¸c ho¹t ®éng trong viÖc x©y dùng qui chÕ qu¶n lý, ch­¬ng tr×nh hµnh ®éngkÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éngvµ c¸c biÖn ph¸p an toµn, vÖ sinh lao ®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, phßng ngõa tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. §Þnh kú 6 th¸ng vµ hµng n¨m, Héi ®ång b¶o hé lao ®éng tæ chøc kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ë c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®Ó cã c¬ së tham gia t×nh h×nh c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng trong do¹nh nghiÖp. Trong kiÓm tra, nÕu thÊy ph¸t hiÖn thÊy nguy c¬ mÊt an toµn, cã quyÒn yªu cÇu ng­êi qu¶n lý s¶n xuÊt thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p lo¹i trõ nguy c¬ ®ã. ngoµi ra cßn thùc hiÖn qui chÕ ho¹t ®éng cña héi ®ång. 2. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña héi ®ång b¶o hé lao ®éng cña c«ng ty: Nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña mäi thµnh viªn trong héi ®ång ph¸t huy n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ lµm viÖc theo nguyªn t¾c tËp chung d©n chñ. Chñ tÞch héi ®ång thèng nhÊt néi dungho¹t ®éng vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖmvµ c¸c thµnh viªn trong héi ®ång. * Qui chÕ ho¹t ®éng: Héi ®ång b¶o hé lao ®éng c«ng ty ®Þnh kú 3 th¸ng 1 lÇn kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ë c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty. Hµng th¸ng häp 1 lÇn ®Ó xem xÐt thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, b¸o c¸o cña c¸c uû viªn vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ vµ ph­¬ng h­íng trong thêi gian tíi. Tæng kÕt c«ng t¸c kiÓm tra vµ tù kiÓm tra chÊm ®iÓm vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng, phßng chãng ch¸y næ cña c¸c ®¬n vÞ. Héi ®ång b¶o hé lao ®éng chÊm ®iÓm cho c¸c ®¬n vÞ. Hµng tuÇn , c¸c uû viªn trong héi ®ång c¨n cø vµo nhiÖm vô quyÒn hµnh ®­îc ph©n c«ng tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ tai c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty vµ viÕt b¸o c¸o tuÇn göi vÒ héi ®ång b¶o hé lao ®éng ®Ó tæng hîp b¸o c¸o th¸ng cña héi ®ång. * Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c thµnh viªn trong héi ®ång: a/ §ång chÝ chñ tÞch héi ®ång: ChØ ®¹o chung, triÖu tËp vµ duy tr× c¸c cuéc häp cña héi ®ång. Theo dâi vµ ®«n ®èc c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ®ång chÝ uû viªn trong héi ®ång ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng. b/ §ång chÝ phã chñ tÞch héi ®ång: Gióp cho chñ tÞch héi ®ång thùc hiÖn phÇn viÖc ®­îc ph©n c«ng vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña héi ®ång khi ®ång chÝ chñ tÞch héi ®ång ®i v¾ng. Tæ chøc chØ ®¹o phong trµo thi ®ua vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, qu¶n lý mµng l­íi an toµn vÖ sinh viªn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. c/ §ång chÝ uû viªn th­êng trùc- Th­ ký héi ®ång: X©y dùng bæ xung néi qui, qui chÕ qu¶n lý c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, nÕu cã c«ng viÖc míi ph¸t sinh. Phæ biÕn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, tiªu chuÈn, qui ph¹m vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng cña c«ng ty còng nh­ c¸c chØ thÞ míi vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ®Õn tõng ng­êi lao ®éng. §«n ®èc c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Õn t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng, bæ xung c«ng viÖc míi ph¸t sinh. §iÒu tra thèng kª c¸c vô tai n¹n lao ®éng x¶y ra t¹i c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty. Tæng hîp c¸c kiÕn nghÞ , biÖn ph¸p ®Ò xuÊt vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, kÞp thêi b¸o c¸o cho ®ång chÝ chñ tich héi ®ång. d/ C¸c ®ång chÝ uû viªn thuéc c¸c phßng ban nghiÖp vô: KiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ t¹i c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty. KiÓm tra vµ cã kÕ ho¹ch bæ xung c¸c thiÕt bÞ phßng chay, ch÷a ch¸y. e/ C¸c ®ång chÝ uû viªn thuéc c¸c bé phËn Tæ chøc- Hµnh chÝnh, §êi sèng: KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, vÖ sinh lao ®éng,vÖ sinh c«ng nghiÖp t¹i c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty. B¸o c¸o t×nh h×nh s¬ cÊp cøu n¹n nh©n, nÕu cã vô tai n¹n lao ®éng x¶y ra. KiÓm tra t×nh h×nh an toµn thùc phÈm( c¬m ca, båi d­ìng b»ng hiÖn vËt). g/ §ång chÝ uû viªn thuéc bé phËn kü thuËt: -X©y dùng vµ bæ xung c¸c qui tr×nh, biÖn ph¸p vÒ an toµn ®iÖn, c¬ khÝ, ho¸ chÊt, hÖ thèng ¸p lùc. -Xin giÊy phÐp sö dông ®èi víi lo¹i m¸y thiÕt bÞ, vËt t­ ho¸ chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng. - KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖnan toµn m¸y mãc, thiÕt bÞ, an toµn ®iÖn, hÖ thèng ¸p lùc t¹i c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty. * NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña héi ®ång b¶o hé lao ®éng: +/ NhiÖm vô: 1/ KiÓm tra viÖc lËp kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng hµng n¨m bao gåm ph¶i ®ñ 5 néi dung. Kü thuËt an toµn, phßng chèng ch¸y næ. VÖ sinh lao ®éng vµ m«i tr­êng. Trang bÞ b¶o hé lao ®éng. Ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. Tuyªn truyÒn huÊn luyÖn gi¸o dôcvµ khen th­ëng thi ®ua AT, VSL§, PCCN. 2/Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn cho c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. 3/ §«n ®èc kiÓm tra, thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng ®· ®­îc gi¸m ®èc duyÖt, s¬ kÕt, tæng kÕt kÕ ho¹ch b¶o hé hµng n¨m. 4/Tæ chøc ®oµn kiÓm tra th­êng xuyªn hoÆc kiÓm tra ®ét xuÊt nh­ng Ýt nhÊt 1 th¸ng 1 lÇn nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng thiÕu sãt vÒ an toµn lao ®éng vvÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ ®Ó cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa kÞp thêi. 5/ Tæ chøc tËp huÊn c¸c néi qui, qui ®Þnh, qui ph¹m c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng( cã l­u danh s¸ch CBCNV tham gia huÊn luyÖn vµ cã ch÷ ký cña tõng c¸ nh©n. 6/ Chñ tr× c¸c cuéc häp liªn quan ®Õn c¸c vô tai n¹n lao ®éng. Theo dâi thèng kª, ph©n tÝch ghi chÕp®Çt ®ñ, vµo sæ ghi theo dâi tai n¹n lao ®éng. 7/ Th­êng xuyªn phèi hîp chÆt chÏvíi y tÕ ®Ó theo dâi søc khÎo cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, qua ®ã ®Ì xuÊt víi Gi¸m ®èc c«ng ty biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh»m b¶o vÖ tãt nhÊt søc khoÎ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. 8/ Gi÷ c¸c mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong c«ng ty theo nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®­îc giao. 9/ Thu thËp tæng hîp ý kiÕn, ph¶n ¸nh ®Ò nghÞ, ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ lªn gi¸m ®èc gi¶i quyÕt. 10/ ChØ ®¹o nhiÖm vô theo dâi ho¹t ®éng cña c¸c tiÓu ban an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng ë c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty. +/ QuyÒn cña héi ®ång b¶o hé lao ®éng. 1/ KiÓm tra kü thuËt an toµn m¸y mãc thiÕt bÞ trong toµn c«ng ty vµ tham gia lËp biªn b¶n x¸c nhËn nghiÖm thu an toµn c¸c thiÕt bÞ. 2/ KiÓm tra viÖc sö dông c¸c trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng cña c¸c c¸ nh©n trong c¸c ®¬n vÞ. 3/ Khi ph¸t hiÖn nh÷ng vi ph¹m an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng cã quyÒn lËp biªn b¶n( ghi râ néi dung vi ph¹m, yªu cÇu thêi gian söa ch÷a) NÕu vi ph¹m nghiªm träng cã quyÒn ra lÖnh ®×nh chØ c«ng viÖc ®ang lamf, sau ®ã b¸o c¸o ngay lªn gi¸m ®èc gi¶i quyÕt. 4/ ®Ò nghÞ gi¸m ®èc khen th­ëng tËp thÓ c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng vµ kû luËt tËp thÓ c¸ nh©n vi ph¹m. 2. C¸c quy ®Þnh chÝnh s¸ch vÒ an toµn b¶o hé lao ®éng: 2. 1. C¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc: HiÕn ph¸p N­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam ban hµnh n¨m 1992 t¹i ®iÒu 56 qui ®Þnh “Nhµ n­íc ban hµnh chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng, nhµ n­íc qui ®inh vÒ thêi gian lao ®éng……chÕ ®é nghØ ng¬i,chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi…” cho ng­êi lao ®éng. Bé luËt lao ®éng (5/7/ 1994)cã 17 ch­¬ng 198 ®iÒu cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/1/1995, trong ®ã cã ch­¬ng IX nãi vÒ An toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng. Ngoµi ra trong c¸c ch­¬ng kh¸c còng cã mét sè ®IÒu liªn quan ®Õn b¶o hé lao ®éng nh­ ch­¬ng VII nãi vÒ thêi gian lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i,Ch­¬ng X vÒ nh÷ng qui ®Þnh riªng ®èi víi lao ®éng n÷, Ch­¬ng XVI vÒ Thanh tra nhµ n­íc vÒ lao ®éng, xö ph¹p vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng. §©y lµ v¨n b¶n ph¸p luËt chñ yÕu vÒ b¶o hé lao ®éng ë n­íc ta. Ngµy 20/01/1995 thñ t­íng chÝnh phñ ban hµnh nghÞ ®Þnh 06/CP gåm 7 ch­¬ng 24 diÒu ®Ó qui ®Þnh chi tiÕt mét sè ®IÒu cña bé luËt lao ®éng vÒ an toµn lao ®«ng vµ vÖ sinh lao ®éng. Ngµy 31/12/1999 Thñ t­íng ban hµnh nghÞ ®Þnh 195/CP qui ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iiªï kho¶n trong bé luËt lao ®éng liªn quan ®Õn thêi gian lµm viÖc vµ thêi giê nghØ ng¬i. NghÞ ®Þnh 23/Cp cña chÝnh phñ ngµy 18/4/1996 vÒ h­íng dÉn m«t sè trong bé luËt lao ®éng vÒ nh÷ng qui ®Þnh riªng ®èi víi lao ®éng n÷. Nghi ®Þnh 38/CP cña chÝnh phñ ngµy 25/6/1996 vÒ qui ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng. Nghi ®Þnh 46/CP cña chÝnh phñ ngµy 06/8/1996 qui ®Þnh vÒ viÖc xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc hµnh chÝnh vÒ y tÕ. Ngoµi ra cßn mét sè v¨n b¶n liªn cã néi dung cã liªn quan ®Õn b¶o hé lao ®éng LuËt C«ng ®oµn (1990). LuËt b¶o vÖ søc khoÎ (1989) LuËt b¶o vÖ m«I tr­êng (1993). LuËt phßng ch¸y ch÷a ch¸y (2001). Nh­ vËy, chóng ta ®· x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng ph¸p luËt t­¬ng ®èi hoµn chØnh vÒ b¶o hé lao ®éng. Tuy nhiªn, viÖc phæ biÕn vµ tuyªn truyÒn h­íng dÉn c¸c v¨n b¶n luËt ph¸p, chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, ý thøc chÊp hµnh luËt ph¸p chÕ ®é chÝnh s¸ch ch­a nghiªm, t×nh tr¹ng vi ph¹m an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®«ng cßn kh¸ phæ biÕn, cßn x¶y ra kh¸ nghiªm träng. 2.2. C¸c quy ®Þnh cña C«ng ty: * C«ng t¸c tuyªn truyÒn, huÊn luyÖn An toµn- vÖ sinh lao ®éng: Thùc hiÖn th«ng t­ sè 08/ BL§-TB-XH ngµy 11/04/1996 vÒ h­íng dÉn c«ng t¸c huÊn luyÖn An toµn lao ®éng , vÖ sinh lao ®éng. Hµng n¨m, C«ng ty tæ chøc huÊn luyÖn ®Þnh kú c«ng t¸c An toµn,vÖ sÞnh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ cho 100% c¸n bé qu¶n lý s¶n xuÊt trùc tiÕp, kü s­ c«ng nghÖ, c«ng nh©n c¸c nghµnh nghÒ vÒ môc ®Ých ý nghÜa cña c«ng t¸c An toµn lao ®éng, VÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, c¸c qui tr×nh qui ph¹m, nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch b¶o hé lao ®éng, quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi sö dông lao ®éng , quyÒn vµ nghi· vô cña ng­êi lao ®éng, c¸c biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt lµm viÖc an toµn vÖ sinh vµ kiÓm tra, viÕt bµi thu ho¹ch, vµ ký vµo sæ theo dâi huÊn luyÖn an toµn . §èi víi c«ng nh©n vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm nghÆt vÒ an toµn lao ®éng th× phßng kü thuËt an toµn huÊn luyÖn vµ kiÓm tra s¸t h¹ch, ai ®¹t th× ®­îc bè trÝ lµm viÖc, ai kh«ng ®¹t th× ph¶i huÊn luyÖn l¹i. §èi víi c«ng nh©n míi tuyÓn dông vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty, ®­îc bè trÝ häc an toµn theo 3 cÊp tõ cÊp c«ng ty ®Õn cÊp xÝ nghiÖp vµ tæ s¶n xuÊt víi néi dung chuyªn m«n , nghiÖp vô, an toµn lao ®éng , vÖ sinh lao ®éng , phßng chèng ch¸y næ, tr×nh c«ng nghÖ, qui ph¹m an toµn. Hµng n¨m, C«ng ty cßn cö c¸n bé lµm c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ®i tËp huÊn nghiÖp vô do c¬ quan nhµ n­íc tæ chøc vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng vµ m«i tr­êng. B¶ng 6: Thùc hiÖn tuyªn truyÒn, huÊn luyÖn gi¸o dôc An toµn lao ®éng,vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næn¨m 2002 TT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng c«ng viÖc Chi phÝ ®Çu t­ (x 1000®) 1. HuÊn luyÖn ®Þnh kú cho CN vËn hµnh nåi h¬i vµ thiÕt bÞ ¸p lùc,T.bÞ n©ng, T.bÞ ®iÖn. ng­êi 350 42.000 2. HuÊn luyÖn ®Þnh kú cho CN c¸c nghÒ ho¸ chÊt. ng­êi 2900 58.000 3. Trang bÞ c¸c néi qui, qui tr×nh AT t¹i c¸c khu vùc c«ng nghÖ, m¸y mãc, thiÕt bÞ. b¶ng 47 2.115 4. So¹n th¶o, söa®æi in Ên qui chÕ vÒ BHL§ cho c«ng ty. b¶n 54 972 5. KÎ Pan«, ¸p phÝch, tranh ATL§ chiÕc 25 500 (Nguån: Phßng TC- C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng ACC) * Kü thuËt an toµn vµ phßng chèng ch¸y næ: Lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm vÒ cao su, c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt an toµn ®­îc quan t©m ®óng møc. Hµng n¨m, c«ng ty thùc hiÖn ®Þnh kú trung tu b¶o d­ìng, b¶o ®¶m diÒu kiÖn kü thuËt an toµn cho thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt. Th­êng xuyªn duy tu, b¶o d­ìng c¸c c¬ cÊu an toµn, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng ®· ®­îc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña c«ng ty vµ qui ph¹m kü thuËt an toµn. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ trong diÖn qu¶n lý nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng ®· ®­îc kh¸m xÐt theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc. T¹i c¸c xÝ nghiÖp ®· hÕt søc coi träng viÖc triÓn khai qui tr×nh an toµn, b¶o nèi ®Êt vµ ®­îc b¶o d­ìng, vËn hµnh thiÕt bÞ theo ®óng qui tr×nh qui ph¹m. C¸c c«ng tr×nh nhµ x­ëng ®Òu cã hÖ thèng chèng sÐt, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®Òu cã d©y tiÕp ®Êt, th­êng xuyªn kiÓm tra ®Þnh kú hµng n¨m. ngoµi ra c«ng ty cßn th­êng xuyªn söa ch÷a, thay thÕ bæ xung vÒ c¬ cÊu an toµn, bao che truyÒn ®éng cho m¸y mãc thiÕt bÞ. B¶ng 7: Thùc hiÖn c«ng t¸c kü thuËt An toµn n¨m 2002. TT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng c«ng viÖc Chi phÝ ®Çu t­ (x1000®) 1. 2. 3. 4. 5. 6. KiÓm ®Þnh ®Þnh kú KTAT nåi h¬i. KiÓm ®Þnh ®Þnh kú KTAT c¸c thiÕt bÞ ¸p lùc. KiÓm ®Þnh ®Þnh kú KTAT c¸c thiÕt bÞ n©ng. KiÓm tra AT ®Þnh kú hÖ thèng chèng sÐt, nèi ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh nhµ x­ëng vµ thiÕt bÞ ®iÖn. Söa ch÷a c¸c hÖ thèng chèng sÐt, nèi ®Êt, nèi trung tÝnh cho c¸c thiÕt bÞ. KiÓm tra, söa ch÷a bæ xung thiÕt bÞ an toµn cho m¸y,thiÕt bÞ s¶n xuÊt -C¬ cÊu an toµn -Bao che truyÒn ®éng Nåi thiÕt bÞ thiÕt bÞ ®iÓm hÖ thèng c¸i c¸i 10 100 24 520 5 71 95 30.000 80.000 23.520 13.000 6.000 42.600 36.100 (Nguån: Phßng KT- C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng ACC) C«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ ®­îc c«ng ty chó träng, Hµng n¨m , Gi¸m ®èc c«ng ty®· giao nhiªm vô cho phßng B¶o vÖ –Qu©n sù vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lËp ph­¬ng ¸n phßng ch¸y ch÷a ch¸y t¹i c¸c vÞ trÝ s¶n xuÊt, c¸c kho trong toµn c«ng ty, c¸c ph­¬ng ¸n ®­îc C«ng an phßng ch¸y ch÷a ch¸y phª duyÖt. C«ng ty ®· thµnh lËp vµ duy tr× ®éi phßng ch¸y ch÷a ch¸y chuyªn nghiÖp, th­êng xuyªn b¶o d­ìng duy tu xe ch÷a ch¸y, ph­¬ng tiÖn ch÷a ch¸y b¶o ®¶m th­êng trùc s½n sµng 24/24h. T¹i c¸c xÝ nghiÖp cã ®éi phßng ch¸y ch÷a ch¸y b¸n chuyªn tr¸ch ®i theo ca. C¸c ®¬n vÞ lín cña c«ng ty ®· ®­îc c¬ quan c«ng an vÒ tËp huÊn nghiÖp vô, nhiÒu xÝ nghiÖp ®· tù tæ chøc tËp huÊn c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y. C«ng ty duy tr× kiÓm tra hµng tuÇn hÖ thèng ®­êng èng n­íc cøu ho¶ t¹i c¸c xÝ nghiÖp, c¸c kho vµ kiÓm tra ®Þnh kú 1 th¸ng 1 lÇn c¸c ph­¬ng tiÖn phßng ch¸y ch÷a ch¸y t¹i tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ cña c«ng ty. D­íi ®©y lµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ cña c«ng ty n¨m2002. B¶ng 8: Thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ n¨m 2002. TT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng c«ng viÖc Chi phÝ ®Çu t­ 1. 2. 3. L¾p ®Æt hÖ thèng b¸o ®éng b»ng tiÕng ®éng, mµu s¾c, ¸nh s¸ng. Mua s¾m c¸c thiÕt bÞ phßng ch÷ach¸y. Trang bÞ c¸c biÓn b¸o AT-PCCN c¸i b×nh c¸i 8 95 55 20.000 50.000 10.000 (Nguån: Phßng TC- C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng ACC) * C«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng: L·nh ®¹o c«ng ty rÊt quan t©m tíi ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. Hµng n¨m, C«ng ty tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho ng­êi lao ®éng theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc, ®èi víi c«ng nh©n míi tuyÓn dông ®Òu ®ùoc kh¸m søc khoÎ tr­íc khi vµo lµm viÖc, ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn qui ®Þnh. C«ng ty tæ chøc cho c«ng nh©n lµm viÖc t¹i nh÷ng khu vùc ®éc h¹i, nÆng nhäc ®i nghØ m¸t, ®iÒu d­ìng phôc håi søc khoÎ. B¶ng 9: Thùc hiÖn c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. TT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng c«ng viÖc Chi phÝ ®Çu t­ (x1000®) 1. 2. 3. 4. Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú. Kh¸m ph¸t hiÖn bÖnh nghÒ nghiÖp Båi d­ìng b»ng hiÖn vËt §iÒu d­ìng phôc håi chøc n¨ng ng­êi ng­êi ng­êi ng­êi 3.200 200 3.080 60 44.000 2.650.000 18.000 (Nguån: V¨n phßng - C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng ACC) * C«ng t¸c trang bÞ phßng hé c¸ nh©n: Hµng n¨m, C«ng ty lu«n cã kÕ ho¹ch mua s¾m trang thiÕt bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n ®Çy ®ñ, ®óng chñng lo¹i, ®óng tiªu chuÈn cho ng­êi lao ®éng ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña s¶n xuÊt, duy tr× s¶n xuÊt liªn tôc. B¶ng 10: Thùc hiÖn trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o hé c¸ nh©n n¨m 2002. TT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng c«ng viÖc Chi phÝ ®Çu t­ (x1000®) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. QuÇn ¸o BHL§ Mò BHL§ KhÈu trang chèng bôi GiÇy, dÐp BHL§ ñng cao thÕ c¸ch ®iÖn KÝnh BH cho CN ®èt lß Chôp tai chèng ån bé chiÕc c¸i ®«i ®«i chiÕc chiÕc 6.655 6.655 9.680 6.897 6 54 35 TÊt c¶ chi hÕt 1.350.000 (Nguån:Phßng KT- C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng ACC) 3. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch an toµn b¶o hé lao ®éng, vÖ sinh m«i tr­êng: Hµng n¨m song song víi viÖc lËp kÕ ho¹ch SXKD vµ x©y dùng ®¬n vÞ, C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch BHL§. C¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch BHL§ ®­îc tæ chøc c«ng ®oµn c¸c cÊp th«ng qua, ®­îc §¹i héi CNVC hµng n¨m th¶o luËn vµ ®­a vµo tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ. C¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y, c«ng tr­êng ®Òu ®­îc giao c¸c chØ tiªu ®¶m b¶o vÒ c«ng t¸c BHL§ nh­ ®¶m b¶o vÒ quÇn ¸o, giÇy ñng, gang tay, mò vµ c¸c thiÕt bÞ phßng hé kh¸c. ThiÕt lËp hÖ thèng sæ s¸ch theo dâi vµ ®Þnh kú b¸o c¸o vÒ C«ng ty theo th¸ng, quý, n¨m. §Þnh kú hµng quý, 6 th¸ng c¸c ban chÊp hµnh C«ng ®oµn phèi hîp víi tæ chøc y tÕ, C«ng ty kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc thiÕu sãt. Trong 5 n¨m qua, c«ng t¸c b¶o hé vÖ sinh m«i tr­êng lu«n ®­îc quan t©m mét c¸ch thiÕt thùc. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh, ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng thùc tÕ t¹i c¸c XÝ nghiÖp, nhµ m¸y, c«ng tr­êng lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c BHL§ cho ®¬n vÞ m×nh, trong ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tèt vÖ sinh m«i tr­êng, trang bÞ b¶o hé lao ®éng ®Ó kh¾c phôc nh÷ng t¸c ®éng cña m«i tr­êng, trang bÞ b¶o hé lao ®éng ®Ó kh¾c phôc nh÷ng t¸c ®éng ®Õn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng. Hµng n¨m, C«ng ty tæ chøc phèi hîp víi viÖn vÖ sinh phßng dÞch qu©n ®éi, trùc tiÕp lµ khoa y häc lao ®éng vµ phßng chèng bÖnh nghÒ nghiÖp kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ m«i tr­êng vµ c¸c yÕu tè ®éc h¹i ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý phï hîp cho c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, c«ng tr­êng C«ng ty. Võa qua, nhµ m¸y Xi m¨ng 78 (L¹ng S¬n) lµm l­íi hót bôi cho c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc nghiÒn ®¸ ®· h¹n chÕ ®­îc kh¶ n¨ng g©y ®éc vµ bôi cho c«ng nh©n. C¸c trô së cña xÝ nghiÖp, nhµ m¸y, c«ng tr­êng duy tr× nÒ nÕp tæ chøc tuÇn vÖ sinh, trång c©y xanh, t¨ng gia ®¶m b¶o ®êi sèng, x©y dùng m«i tr­êng Xanh - s¹ch - ®Ñp. Cñng cè hÖ thèng phßng chèng ch¸y næ, bæ sung ®Çy ®ñ c¸c b¶ng h­íng dÉn biÓn b¸o, c¸c quy ®Þnh, néi quy vÒ ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh trong lao ®éng. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ xö lý chÊt th¶i c«ng nghiÖp (khÝ r¾n láng) trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 4. T×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é an toµn BHL§ t¹i C«ng ty: Trong thêi gian qua cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ®· thøc sù coi träng vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng theo ®óng ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng(1991) vµ bé luËt lao ®éng (1995). Tuy nhiªn, viÖc tr¶ tiÒn thay cho cÊp ph¸t trang bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n cho ng­êi lao ®éng vÉn cßn x¶y ra, viÖc ®­a tiÒn båi d­ìng ®éc h¹i vµo l­¬ng thay cho båi d­ìng b»ng hiÖn vËt ®· gi¶m bít nhiÒu. VÊn ®Ò ph¸t sinh kÐo dµi thêi gian lµm viÖc qu¸ 8 tiÕng, b¾t c«ng nh©n lµm viÖc ngoµi giê liªn tôc, qu¸ sè thêi gian quy ®Þnh ë trong mét sè c¬ së t­ nh©n, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Nãi chung viÖc thi hµnh viÖc b¶o hé lao ®éng vÉn ch­a nghiªm vµ ch­a sö lÝ kÞp thêi. Sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a TL§L§VN víi tæ chøc c«ng ®oµn c¸c cÊp cïng víi c¬ quan chøc n¨ng, chuyªn m«n vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng trong viÖc kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, phßng chèng tai n¹n lao ®éng vµ ®­a c«ng t¸c b¶o ®¶m an toµn vÖ sinh lao ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶. N¨m 1999 thùc hiÖn chØ thÞ cña chÝnh phñ, chóng ta ®· tæ chøc thµnh c«ng tuÇn lÔ quèc gia an toµn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ. C«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ ®· trë thµnh phong trµo thi ®ua s«i næi cña quÇn chóng lao ®éng. Víi sù kÕt hîp hiÖu qu¶ ®ã ®· gãp phÇn lín c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng cña ng­êi lao ®éng, h¹n chÕ c¸c sù cè tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp vµ ch¸y næ cã thÓ x¶y ra. 5. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n trong viÖc triÓn khai c«ng t¸c an toµn BHL§ t¹i C«ng ty: Hàng n¨m d­íi sù chØ ®¹o cña phßng Qu©n y qu©n chñng PH-KQ, C«ng ty tæ chøc líp tËp huÊn vÒ phßng chèng bÖnh nghÒ nghiÖp vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho ®éi ngò nh©n viªn y tÕ, h­íng dÉn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng vµ trùc tiÕp ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. Hµng n¨m huÊn luyÖn tõ 20-25 giê/n¨m cho ®éi ngò an toµn, vÖ sinh viªn tæ chøc häc tËp, vÖ sinh - an toµn lao ®éng cho gÇn 2.500 l­ît c«ng nh©n trùc tiÕp. M¹ng l­íi an toµn, vÖ sinh viªn víi 25 ng­êi ®­îc x©y dùng vµ tæ chøc huÊn luyÖn ®¶m b¶o chÊt l­îng chuyªn m«n vÒ c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng còng nh­ sö dông trang bÞ BHL§. Nh÷ng n¬i c«ng nh©n trùc tiÕp tiÕp xóc víi m«i tr­êng ®éc h¹i ®­îc båi d­ìng ®éc h¹i b»ng hiÖn vËt. 5.1. ChÕ ®é thùc hiÖn vµ ®¶m b¶o y tÕ m«i tr­êng lµm viÖc: C¸c ®èi t­îng lao ®éng tõ cã kú h¹n trë lªn ®Òu ®­îc mua BHYT ®Òu ®­îc mua BHYT ®Çy ®ñ, ®óng ph¸p luËt, ®¶m b¶o 100%. Thùc hiÖn mua, ®ãng BHYT cho 500 l­ît ng­êi. B¶o ®¶m mua s¾m, cÊp ph¸t trang bÞ ph­¬ng tiÖn BHL§ c¸ nh©n ®ñ vÒ sè l­îng, ®óng chñng lo¹i chÊt l­îng ®¸p øng yªu cÇu c«ng t¸c. Mçi n¨m mua s¾m cÊp ph¸t trang bÞ BHL§ b×nh qu©n: 180 triÖu ®ång. Trong 5 n¨m qua (2001 - 2005) ®· mua s¾m, cÊp ph¸t trang bÞ b¶o hé c¸ nh©n víi tæng sè tiÒn trªn 900 triÖu ®ång. B×nh qu©n ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp mçi n¨m trªn 200.000 ®ång/ng­êi. - M¹ng l­íi an toµn vÖ sinh lµm c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng tõng b­íc ®­îc bæ xung kiÖn toµn ®ñ vÒ sè l­îng. Nh÷ng ng­êi míi ®Òu ®­îc häc tËp huÊn luyÖn vÒ kü n¨ng thùc hiÖn c«ng t¸c. - HiÖn t¹i c«ng ty cã m¹ng l­íi an toµn vÖ sinh gåm: 50 ng­êi ë v¨n phßng chi nh¸nh cã 9 an toµn - vÖ sinh viªn; c«ng tr×nh 1B - Néi Bµi 10 ng­êi; c«ng tr­êng T©n S¬n NhÊt 12 ng­êi; c«ng tr­êng s©n bay KiÕn An 08 ng­êi; cöa hµng dÞch vô 11 ng­êi. - C¸n bé nh©n viªn y tÕ vµ ®éi ngò an toµn vÖ sinh sinh viªn th­êng xuyªn n¾m b¾t t×nh h×nh søc khoÎ cña c«ng nh©n vµ nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh b¸o c¸o víi chØ huy ®¬n vÞ ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kh¾c phôc ngay kh«ng ®Ó ph¸t triÓn thµnh dÞch bÖnh lan trµn. Do th­êng xuyªn quan t©m ®Õn vÖ sinh m«i tr­êng vµ søc khoÎ ng­êi lao ®éng nªn trong nh÷ng n¨m qua viÖc ®o kiÓm tra c¸c yÕu tè ®éc h¹i m«i tr­êng lao ®éng vµ trªn c¬ së tù ®¸nh gi¸, x¸c ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ®Ó lµm tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o hé c¸ nh©n ®Çy ®ñ th­êng xuyªn gi¸o dôc cho ng­êi lao ®éng nhËn thøc ®óng vÒ tÇm quan träng cña viÖc b¶o ®¶m vÖ sinh lao ®éng gi÷ g×n søc khoÎ con ng­êi coi ®©y lµ mét yÕu tè quan träng ®¶m b¶o cho viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô cña ®¬n vÞ, tõ ®ã mäi ng­êi ý thøc ®­îc vµ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi÷ g×n tèt m«i tr­êng lao ®éng, phßng tr¸nh triÖt ®Ó c¸c yÕu tè cã thÓ t¸c ®éng xÊu ®Õn søc khoÎ vµ tù gi¸c thùc hiÖn th­êng xuyªn - KÕt qu¶ ®o m«i tr­êng lao ®éng. NhiÖt ®é §é Èm Tèc ®é giã C­êng ®é bøc x¹ WBGT Bôi TiÕng ån Rung Xãc Ho¸ chÊt Tæng sè mÉu 13 13 13 13 13 20 30 10 20 Sè mÉu ®¹t TCVS 13 13 0 13 13 16 15 6 20 Sè mÉu kh«ng ®¹t TCVS 0 0 13 0 0 04 15 04 0 - §èi víi c¸c ho¹t ®éng sö dông c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ vÖ sinh lao ®éng nh­: x¨ng dÇu, phô gia bª t«ng xi m¨ng, bª t«ng nhùa… vµ c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng ®Òu chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh, tiªu chuÈn an toµn kü thuËt. Nh©n viªn sö dông vËn hµnh c¸c lo¹i xe m¸y thiÕt bÞ kü thuËt ®Òu ®­îc häc tËp, huÊn luyÖn quy tr×nh sö dông, vËn hµnh. C¸c lo¹i xe m¸y lu«n b¶o ®¶m hÖ sè Ksd = 0,96, Kkt = 0,98 vµ th­êng xuyªn ®­îc kiÓm tra, b¶o d­ìng ®óng quy tr×nh, ®iÒu lÖ kü thuËt. - C«ng t¸c qu¶n lý, ®¨ng ký cÊp ph¸t trang bÞ, ph­¬ng tiÖn b¶o hé c¸ nh©n t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt, c«ng tr­êng chÊp hµnh nghiªm quy ®Þnh, lu«n ®¸p øng kÞp thêi cho yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¶m b¶o søc khoÎ ng­êi lao ®éng. - HÖ thèng b¶ng biÓu, néi quy vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng ë c¸c khu s¶n xuÊt, c¸c c«ng tr­êng ®Òu ®­îc ®ãng vµ treo ®óng n¬i quy ®Þnh ®Ó nh¾c nhë mäi ng­êi chÊp hµnh, ®èi víi c¸c lo¹i xe m¸y ®­îc ®Æt t¹i buång c«ng t¸c. 5.2. Qu¶n lý, ch¨m sãc søc khoÎ, ®Ò phßng tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp: Hµng n¨m Qu©n y ®¬n vÞ ®· lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc tèt viÖc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho c¸c ®èi t­îng lao ®éng b×nh qu©n 98% qu©n sè. Nh÷ng ng­êi søc khoÎ lo¹i 1, lo¹i 2: kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú 1 n¨m/1 lÇn; nh÷ng ng­êi søc khoÎ lo¹i 3, bÖnh m·n tÝnh tæ chøc kh¸m ®Þnh kú 6 th¸ng/1 lÇn; 100% chÞ em ®­îc kh¸m vµ ®iÒu trÞ bÖnh phô n÷. Tæ chøc d¸m ®Þnh bÖnh nghÒ nghiÖp cho 560 ng­êi trong ®ã cã 67 tr­êng hîp m¾c bÖnh ®­îc trî cÊp. HÖ thèng sæ s¸ch qu¶n lý, theo dâi søc khoÎ ®­îc x©y dùng ®óng quy ®Þnh. Mçi c¸ nh©n ®Òu cã sæ theo dâi søc khoÎ riªng. C¸c tr­êng hîp m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp, bÖnh m·n tÝnh ®­îc x¸c lËp hå s¬ theo dâi chÆt chÏ vµ bè trÝ ®¶m nhiÖm c«ng viÖc hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng tiÕp tôc c«ng t¸c. Lµm nhãm m¸u cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn: 400 l­ît ng­êi. Tæ chøc tiªm phßng viªm gan B: 160 l­ît ng­êi. ViÖc ®¶m b¶o chÕ ®é, quyÒn lîi ®­îc quan t©m, ®Çu t­ tho¶ ®¸ng. C¸c tr­êng hîp èm ®au, thai s¶n… ®­îc thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é båi d­ìng, nghØ ng¬i. Mua b¶o hiÓm Y tÕ hµng n¨m cho 500 l­ît ng­êi 5.3. Båi d­ìng kiÕn thøc an toµn vÖ sinh lao ®éng phßng chèng bÖnh nghÒ nghiÖp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn: L·nh ®¹o c«ng ty vµ chØ huy c¸c ®¬n vÞ th­êng xuyªn quan t©m ®óng møc ®èi víi c«ng t¸c gi¸o dôc, huÊn luyÖn n©ng cao kiÕn thøc vÒ an toµn - vÖ sinh lao ®éng. Hµng n¨m c¸c tæ chøc quÇn chóng c«ng ®oµn thanh niªn, héi phô n÷ c¬ së ®Òu tham gia h­ëng øng phong trµo tuÇn lÔ, th¸ng "an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng…" do Qu©n ®éi vµ c«ng ®oµn ngµnh, tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam tæ chøc. Do vËy, ho¹t ®éng nµy ®­îc duy tr× th­êng xuyªn ë c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt g¾n víi néi dung cña tuÇn lÔ quèc gia vÒ an toµn - vÖ sinh lao ®éng. ViÖc tæ chøc huÊn luyÖn do ngµnh qu©n y chØ ®¹o thùc heÞen, cã kÕt hîp víi c¬ quan y tÕ cÊp trªn vµ ®¬n vÞ ban hµnh ®Ó tiÕn hµnh. C¸n bé phô tr¸ch c«ng t¸c y tÕ, an toµn huÊn luyÖn m¹ng l­íi an toµn vÖ sinh sinh viªn qua c¸c tµi liÖu h­íng dÉn cña cÊp trªn. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ë c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh hµng kh«ng acc i. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng. 1. ¦u ®iÓm: Nh×n chung c«ng t¸c y tÕ vµ BHL§ cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt, mÆc dï ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong nhiÒu kh©u, nhiÒu néi dung c¶ vÒ tæ chøc biªn chÕ còng nh­ h×nh thøc biÖn ph¸p tiÕn hµnh. Song ®­îc sù quan t©m ®óng møc cña l·nh ®¹o c«ng ty còng nh­ nhù nç lùc phÊn ®Êu, tù gi¸c thùc hiÖn cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty vµ sù t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì, hç trî cña c¬ quan cÊp trªn vµ ®¬n vÞ b¹n ®ãng qu©n trªn c¸c ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty. Nªn c«ng t¸c y tÕ lao ®éng nãi riªng vµ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng nãi chung cña c«ng ty ®­îc ®¶m b¶o duy tr× kh¸ tèt, ®¸p øng ®­îc cho yªu cÇu nhiÖm vô ®Æt ra, b¶o ®¶m ®óng quy ®Þnh, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, ch¨m sãc tèt søc khoÎ ng­êi lao ®éng. 2. Nh­îc ®iÓm: Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña c«ng t¸c y tÕ lao ®éng nãi riªng vµ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng nãi chung trong 3 n¨m 2003 - 2005 vÊn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò nh­: C«ng t¸c tæ chøc häc tËp, huÊn luyÖn kü n¨ng n¨ng nghiÖp s¬ cÊp cøu cho ®éi ngò an toµn vÖ sinh sinh viªn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ c¬ së cßn ch­a th­êng xuyªn ch­a kÞp thêi khi cã nh÷ng thay ®æi vÒ tæ chøc ë c¸c c«ng tr­êng. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn tr­íc hÕt lµ do ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn chuyªn ngµnh c«ng t¸c y tÕ ch­a ®­îc biªn chÕ ®Çy ®ñ, c¸n bé c¸c c¬ së chñ yÕu kiªm nghiÖm nªn tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ, nªn viÖc tæ chøc huÊn luyÖn n©ng cao kiÕn thøc hiÖu qu¶ ch­a cao. Thø hai lµ do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty th­êng xuyªn ph©n t¸n trªn ®Þa bµn tr¶i réng toµn quèc, tÝnh c¬ ®éng cao nªn rÊt khã kh¨n trong c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn: Ba lµ c¸n bé qu©n y cßn thiÕu, mÆt kh¸c cßn h¹n chÕ do thiÕu kinh nghiÖm tæ chøc, ®iÒu hµnh toµn diÖn c¸c mÆt c«ng t¸c, nhÊt lµ vÒ tæ chøc häc tËp, huÊn luyÖn n©ng cao nhËn thøc vµ kü n¨ng c«ng t¸c an toµn vÖ sinh cho m¹ng l­íi an toµn vÖ sinh sinh viªn trong c«ng ty. ii. mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c BHL§ cña C«ng ty. Nh­ chóng ta ®· biÕt ë ®©u cã s¶n xuÊt c«ng t¸c, cã con ng­êi lµm viÖc th× ë ®ã ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c BHL§. Bëi vËy, BHL§ g¾n liÒn víi s¶n xuÊt nh»m b¶o vÖ n¨ng ®éng nhÊt cña lÜnh vùc s¶n xuÊt lµ ng­êi lao ®éng. Nã ®­îc ph¸t triÓn tr­íc hÕt v× yªu cÇu tÊt yÕu, kh¸ch quan cña s¶n xuÊt, cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång thêi còng v× søc khoÎ vµ h¹nh phóc cña ng­êi lao ®éng. V× vËy BHL§ cã nhiÖm vô hÕt søc quan träng ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn ®ång bé trong lßng kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. §èi víi C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµng kh«ng ACC em xin ®­îc ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh­ sau: 1. Hoµn thiÖn vµ tæ chøc tèt viÖc thùc hiÖn ph¸p lÖnh vµ chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ BHL§: C«ng ty cÇn th­êng xuyªn phæ biÕn tíi ng­êi lao ®éng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, chÕ ®é, quy ®Þnh vÒ BHL§ nh»m thÓ hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c BHL§. Gióp ng­êi lao ®éng nhËn thøc râ vµ tù gi¸c thùc hiÖn ngoµi ra võa cã tÝnh b¾t buéc nghiªm chØnh chÊp hµnh. CÇn c«ng bè c¸c chÕ ®é båi th­êng vµ trî cÊp ®èi víi qu©n nh©n, c«ng chøc, c«ng nh©n viªn quèc phßng vµ lao ®éng hîp ®ång, bÖnh nghÒ nghiÖp. 1. C«ng ty cÇn tiÕp tôc duy tr× ho¹t ®éng tèt cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, gióp cho ng­êi lao ®éng yªn t©m lµm viÖc… dÉn tíi viÖc ®¹t n¨ng suÊt lao ®éng cao. 2. TiÕp tôc duy tr× c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ vÊn ®Ò b¶o hé lao ®éng, gióp cho ng­êi lao ®éng hiÓu vµ thÊy râ tÇm quan träng nh­: th­êng xuyªn qu¶ng c¸o, ®­a c¸c th«ng tin kÞp thêi nhanh nhÊt, t¨ng c­êng c«ng t¸c huÊn luyÖn vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng cho ng­êi lao ®éng còng nh­ ng­êi sö dông lao ®éng, qua ®ã n©ng cao ý thøc cña hä. 3. C«ng ty cÇn ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ xö ph¹t hµnh chÝnh, vÒ vi ph¹m ph¹m ph¸p luËt, cÇn ph¶i lµm cô thÓ tr¸nh viÖc mua s¾m c¸c thiÕt bÞ ch­a ®¶m b¶o chÊt l­îng, an toµn lao ®éng, vÒ viÖc c«ng nh©n coi nhÑ vÊn ®Ò BHL§, gi¶m tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. 2. Gi¸o dôc vËn ®éng quÇn chóng lµm tèt c«ng t¸c BHL§ - B»ng mäi h×nh thøc c«ng ty cÇn tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho ng­êi lao ®éng sù cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt, ph¶i n©ng cao hiÓu biÕt cña m×nh vÒ BHL§ ®Ó tù b¶o vÖ m×nh. HuÊn luyÖn cho ng­êi lao ®éng thµnh th¹o vÒ tay nghÒ vµ ph¶i n¾m v÷ng c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt an toµn trong s¶n xuÊt. - Gi¸o dôc ý thøc lao ®éng cã kû luËt, ®¶m b¶o nguyªn t¾c an toµn trong s¶n xuÊt, thùc hiÖn nghiªm chØnh tiªu chuÈn, quy tr×nh, néi quy an toµn, chèng lµm bõa, lµm Èu. - VËn ®éng quÇn chóng ph¸t huy s¸ng kiÕn tù c¶i t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc, biÕt lµm viÖc víi c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n, b¶o qu¶n, gi÷ g×n vµ sö dông chóng tèt nh­ lµ c¸c c«ng cô s¶n xuÊt. - Tæ chøc tèt chÕ ®é kiÓm tra BHL§ t¹i chç lµm viÖc, t¹i ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¬ së. Duy tr× tèt m¹ng l­íi an toµn vÖ sinh ho¹t ®éng trong c¸c tæ s¶n xuÊt, ph©n x­ëng vµ xÝ nghiÖp. 3. X¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng h­íng c«ng t¸c y tÕ vµ b¶o hé lao ®éng §Ó thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c«ng t¸c y tÕ vµ BHL§ trªn c¬ së tiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i thiÕu sãt C«ng ty ACCC nªn tËp trung vµo mét sè c«ng t¸c lín nh­ sau: - TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c néi dung chØ thÞ, quy ®Þnh, kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c lao ®éng, c¸c chÝnh s¸ch søc khoÎ cña Nhµ n­íc, Bé quèc phßng vµ qu©n chñng ph¶i duy tr× tèt viÖc tæ chøc häc tËp huÊn luyÖn n©ng cao nhËn thøc vµ kü n¨ng nghiÖp vô cho ®éi ngò an toµn vÖ sinh viªn. - T¨ng c­êng kiÓm tra phßng chèng c¸c lo¹i dÞch bÖnh theo mïa, bÖnh nghÒ nghiÖp. B¶o ®¶m tèt chÕ ®é, chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng theo ph¸p luËt. - Trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o hé c¸ nh©n phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng ho¹t ®éng. - Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan, ngµnh h÷u quan vµ cÊp trªn trong thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§, ch¨m sãc søc khoÎ ng­êi lao ®éng. 4. §Ò ra biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ cô thÓ c«ng t¸c BHL§ ë c«ng ty ACC 4.1. C¸c biÖn ph¸p vÒ kü thuËt an toµn phßng chèng ch¸y næ (PCCN) + C¸c trang bÞ, xe m¸y thi c«ng ph¶i ®­îc kiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt an toµn tr­íc khi ®i vµo ho¹t ®éng. Tu©n thñ c¸c b­íc b¶o d­ìng theo ®Þnh kú mét c¸ch nghiªm ngÆt. + Tua söa vµ bæ sung c¸c biÓn b¸o cÊm löa t¹i c¸c khu vùc dÔ g©y ch¸y næ gåm: Kho x¨ng dÇu, kho nhùa ®­êng, kho ®Ó c¸c lo¹i vËt t­ dÔ ch¸y nh­ giÊy dÇu, thanh chÌn khe… + KiÓm tra, söa ch÷a c¸c dông cô ph­¬ng tiÖn phßng, ch÷a ch¸y. + Ph¸t quang khu vùc xung quanh c¸c kho tµng vµ nhµ ë lµm viÖc. + Qu¸n triÖt vÒ hiÖu lÖnh kÎng khi cã b¸o ®éng vÒ chèng ch¸y næ cho toµn ®¬n vÞ. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra phßng chèng b·o lôt. + Qu¸n triÖt ®Õn c¸c ®èi t­îng ®iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn xe, m¸y vÒ an toµn giao th«ng, ®Æc biÖt lµ khi ®iÒu khiÓn m« t« xe m¸y ph¶i cã b»ng l¸i. 4.2. C¸c biÖn ph¸p vÒ kü thuËt vÖ sinh lao ®éng phßng chèng ®éc h¹i, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng + C¸c nhµ x­ëng, nhµ kho ë cã ®ñ qu¹t th«ng giã vµ lµm m¸t cã kh¶ n¨ng chèng nãng, gi¶m tiÕng ån. + Khu vÖ sinh th­êng xuyªn b¶o ®¶m s¹ch sÏ, tho¸t n­íc tèt + TiÕp tôc cñng cè hÖ thèng v­ên c©y xanh, v­ên hoa c©y c¶nh xung quanh n¬i ë ®Ó t¹o m«i tr­êng xanh, s¹ch ®Ñp vµ t¹o kh«ng khÝ trong lµnh. 4.3. Mua s¾m c¸c trang bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n + Trang bÞ ¸o m­a cho c¸n bé, c«ng nh©n thi c«ng trong mïa m­a. + §èi víi lùc l­îng sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn khi thi c«ng bª t«ng xi m¨ng ph¶i ®­îc trang bÞ ñng vµ g¨ng tay c¸ch ®iÖn. + §èi víi lùc l­îng thi c«ng tiÕp xóc víi m«i tr­êng nhiÒu bôi (vµo xi m¨ng, phô gia tr¹m trén, quÐt vµ thæi bôi vÖ sinh mÆt ®­êng, ®iÒu chØnh phÔu vµ b¨ng truyÒn cÊp liÖu tr¹m trén…) ph¶i ®­îc trang bÞ khÈu trang. + Lùc l­îng hµn, ®ôc bª t«ng… cÇn kÝnh b¶o hé, kÝnh hµn… 4.4. Ch¨m sãc søc khoÎ ng­êi lao ®éng + B¶o ®¶m nghiªm nguyªn t¾c kh¸m vµ tiªu chuÈn søc khoÎ khi tuyÓn dông c«ng nh©n. + §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn kiÓm tra tæng hîp søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng, nÕu ph¸t hiÖn cã triÖu chøng vÒ bÖnh nghÒ nghiÖp th× ph¶i cã kÕ ho¹ch ®iÒu trÞ vµ chuyÓn c«ng t¸c kh¸c phï hîp víi ®iÒu kiÖn søc khoÎ. + B¶o ®¶m chÕ ®é båi d­ìng b»ng hiÖn vËt, chÕ ®é ®iÒu d­ìng theo quy ®Þnh ®Ó phôc håi chøc n¨ng lao ®éng (Tæ chøc ¨n gi÷a ca, cÊp båi d­ìng b»ng ®­êng, s÷a…). 4.5. C«ng t¸c gi¸o dôc, tuyªn truyÒn, huÊn luyÖn vÒ b¶o hé lao ®éng + Mçi ®ît c«ng nh©n míi ®­îc tuyÓn dông ph¶i ®­îc gi¸o dôc ®Ó n©ng cao nhËn thøc, c¸c quy ®Þnh vµ tr¸ch nheÞem còng nh­ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch vÒ BHL§ trong thi c«ng c«ng tr×nh. + Tr­íc khi triÓn khai mét sè d©y chuyÒn thi c«ng, c¸n bé phô tr¸ch ph¶i tæ chøc qu¸n triÖt c¸c yªu cÇu, quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n. 5. Mét sè kinh nghiÖm vµ kiÕn nghÞ trong c«ng t¸c an toµn vµ BHL§ cña C«ng ty ACC 1. Ph¶i cã sù nhËn thøc ®óng ®¾n, quan t©m thùc sù chØ huy l·nh ®¹o vÒ phßng chèng BNN vµ TNL§, coi ®ã lµ nhiÖm vô th­êng xuyªn; ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ, ph©n c«ng tr¸ch nheÞem râ rµng ®Ó thùc hiÖn. Quan ®iÓm lµ muèn s¶n xuÊt kinh doanh tèt th× viÖc x©y dùng ®¶m b¶o nguån lùc con ng­êi mµ tr­íc tiªn lµ søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu. 2. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi dung, chØ thÞ, quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c phßng chèng bÖnh nghÒ nghiÖp vµ nghiÖp ch¨m sãc søc khoÎ ng­êi lao ®éng cña Nhµ n­íc, Bé quèc phßng vµ qu©n chñng. Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan h÷u quan vµ cÊp trªn trong thùc hiÖn c«ng t¸c y tÕ ch¨m sãc søc khoÎ ng­êi lao ®éng. 3. Duy tr× tèt viÖc tæ chøc häc tËp, huÊn luyÖn n©ng cao nhËn thøc vµ kü n¨ng nghiÖp vô cho ®éi ngò an toµn - vÖ sinh viªn. Trang ph­¬ng tiÖn b¶o hé c¸ nh©n phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng lao ®éng. LÊy phßng chèng lµ môc tiªu cho ho¹t ®éng. 4. B¶o ®¶m tèt chÕ ®é, chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh vµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty. Sau Héi nghÞ cña toµn qu©n häc tËp, tiÕp thu kinh nghiÖm cña c¸c ®¬n vÞ, vËn dông vµo thùc tÕ ë c«ng ty ®Ó cã biÖn ph¸p tèt h¬n trong phßng chèng BNN vµ TLL§, cã hiÖu qu¶ h¬n. 5. X©y dùng ®éi ngò c¸c cÊp lµm c«ng t¸c chÝnh s¸ch c«ng t¸c y tÕ vÒ ch¨m sãc søc khoÎ ng­êi lao ®éng vµ phßng chèng bÖnh nghÒ nghiÖp ph¶i cã ng­êi hiÓu biÕt vµ tr¸ch nhiÖm ®Ó ¸p dông vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é vÒ bÖnh nghÒ nghiÖp tèt h¬n. C«ng t¸c kh¶o s¸t m«i tr­êng, kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp, hå s¬ bÖnh nghÒ nghiÖp, hå s¬ bÖnh nghÒ nghiÖp thñ tôc cßn r­êm rµ, nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho ng­êi lao ®éng vÒ gi¸m ®Þnh y khoa bÖnh nghÒ nghiÖp. KÕt luËn Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc nhÊt lµ ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng, c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh hµng kh«ng ACC ®· cã rÊt nhiÒu sù chuyÓn biÕn tÝch cùc. B»ng kh¶ n¨ng cã s½n, C«ng ty lu«n nç lùc tõng b­íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, nh»m gi¶m sù nguy hiÓm ®éc h¹i trong qu¸ tr×nh lao ®éng ¶nh h­ëng xÊu ®Õn c«ng nh©n. Tuy nhiªn C«ng ty vÉn gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n chung ®ã lµ ý thøc c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cßn ch­a ®­îc c¶i thiÖn nhiÒn nªn c«ng nh©n s¶n xuÊt vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng viÖc. MÆc dï vËy, ban l·nh ®¹o c«ng ty ®ang cè g¾ng kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy ®Ó ngµy mét hoµn thiÖn h¬n trong c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Cho dï cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng v× thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt em mong nhËn ®­îc sù gãp ý phª b×nh cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o ThS. NguyÔn Thu Hµ, cïng c¸c c¸n bé phßng ban trong c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh hµng kh«ng ACC ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn bµi luËn v¨n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 09 n¨m 2006 Sinh viªn NguyÔn Thuý H»ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo hộ lao động ở Công ty xây dựng công trình hàng không ACC.doc
Luận văn liên quan