Luận văn Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách Nhà Nước trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Vớ i vai trò quan troṇ g trong viêc̣ phát triển kinh tế - xã hôị thì hoaṭ đôṇ g đầu tư đã và đang đươc̣ Đảng và Nhà nướ c hết sứ c quan tâm. Cho đến nay chúng ta đã đaṭ đươc̣ nhiều thành tưụ trong đầu tư XDCB, như taọ ra các TSCĐ mớ i và các năng lưc̣ sản xuất mớ i cho nền kinh tế quốc dân, từ đó taọ đà cho những bướ c nhảy voṭ về kinh tế. Tuy nhiên, trong hoaṭ đôṇ g đầu tư XDCB từ trướ c cho tớ i nay vâñ còn xảy ra nhiều tình traṇ g tiêu cưc̣ , thất thoát, gây ảnh hưở ng đến hiêụ quả sử duṇ g và quản lý vốn đầu tư, đồng thờ i gây tác đôṇ g xấu đến tăng trưở ng. Do đó viêc̣ đánh giá thực trạng chất lượng quản lý đầu tư XDCB và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý có vai trò quan troṇ g nhằm đáp ứ ng yêu cầu cấp bách để phát triển nền kinh tế trong thờ i gian tớ i. Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN là hoạt động có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đến sự phát triển của mỗi địa phương, nó góp phần tạo lập hạ tầng KTXH, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sự phát triển KTXH, nó đòi hỏi sự tham gia tích cực đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các chủ đầu tư, nhà thầu và sự tham gia của cả cộng đồng dân cư trong tất cả các khâu, các bước của hoạt động đầu tư. Thực hiện tốt được việc này, tôi tin chắc chắn rằng công tác đầu tư XDCB của Thị xã Sơn Tây từ nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ thành công. Nôị dung của luâṇ văn là vấn đề lớ n, chất lượng quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn thị xã Sơn Tây là vấn đề rất rộng khi tiếp cận nó ở góc độ khoa học kinh tế chính trị. Luận văn đã đưa ra những nội dung có tính chất thời sự, góp phần tăng cường chất lượng quản lý đầu tư XDCB nhằm chống thất thoát, lãng phí, thúc đẩy tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội, góp phần vào sự thay đổi bộ mặt của một vùng vệ tinh thủ đô Hà Nội

pdf129 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách Nhà Nước trên địa bàn thị xã Sơn Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c bãi rác Xuân Sơn để đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. - Huy động nguồn lực trong đầu tư XDCB theo quan điểm phát huy nội lực, động viên, sự tham gia đóng góp của nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, như đóng góp bằng tiền, bằng công sức, vật liệu và hiến đất cho xây dựng các công trình (mở rộng đường) làm kênh mương, làm trường học, trạm Thang Long University Libraty 95 xá kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, sự đóng góp xây dựng quê hương của con em trong xã công tác ở các vùng trong cả nước Đồng thời, sự hỗ trợ ban đầu của ngân sách tạo đà cho việc thực hiện chương trình. 3.1.3. Dự báo nhu cầu về vốn đầu tư XDCB của Thị xã giai đoạn 2016 đến 2020 Để thực hiện được mục tiêu kinh tế phát triển toàn diện, bền vững, cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ cần phải huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung cũng như có cơ chế chính sách phù hợp nhằm huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư, chống thất thoát lãng phí. Trong giai đoạn 2016 đến 2020, nhu cầu vốn đầu tư XDCB là 2.863,866 tỷ đồng, trong đó: - Cứng hóa nốt 159 km còn lại và nâng cấp, cải tạo các tuyến đường đã xuống cấp với tổng nhu cầu vốn đầu tư là 790,913 tỷ đồng (chưa kể vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới). - Đầu tư cho 31 trường học với tổng vốn đầu tư là 636,932 tỷ đồng, trong đó: 13 trường THCS (284,853 tỷ đồng), 07 trường tiểu học (175,929 tỷ đồng) và 11 trường mầm non (176,150 tỷ đồng). - Đầu tư cho 10 di tích đã được xếp hạng và xuống cấp với tổng tiền là 119,717 tỷ đồng, trong đó: 08 di tích xếp hạng cấp bộ (107,144 tỷ đồng) và 02 di tích được xếp hạng cấp tỉnh (12,573 tỷ đồng). - Đầu tư cho các di tích trong Làng cổ ở Đường Lâm nhưng chưa được xếp hạng và đình Ngải Sơn với tổng tiền là 89,966 tỷ đồng. - Tiếp tục đầu tư cho trung tâm văn hóa thể thao thị xã với số tiền là 86,217 tỷ đồng. - Đầu tư cho 08 trụ sở xã với tổng tiền là 127,9 tỷ đồng. 96 - Đầu tư cho xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền là 374 tỷ đồng. 3.1.4 Quan điểm trong quản lý đầu tư XDCB trong những năm tới 3.1.4.1 Hoàn thiện cơ chế quản lý để nâng cao hiệu quả KT-XH của vốn Về mặt nguyên lý, mọi dự án và nguồn vốn đầu tư đều hướng tới mục tiêu đầu tư nhất định. Mục tiêu đầu tư của Doanh nghiệp là lợi nhuận về kinh tế còn đầu tư của Nhà nước thì mục tiêu không phải dừng lại ở kinh tế thuần tuý mà gắn với hiệu quả xã hội. Theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội, đẩy nhanh tiến độ công cuộc xóa đói - giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, kiểm soát và duy trì sự phân tầng của xã hội trong điều kiện cho phép nhưng không làm tiềm ẩn các nguy cơ bất ổn định xã hội, đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái; VĐT XDCB của NSNN là tiềm lực kinh tế của Nhà nước, giữ vai trò chủ đạo đối với toàn bộ nền kinh tế. Với vai trò chủ đạo, NSNN tiên phong trong đầu tư vào những dự án sản xuất hàng hóa công cộng vừa có quy mô vốn lớn vừa không có khả năng thu hồi vốn, hoặc thu hồi vốn chậm mà các thành phần kinh tế khác không có khả năng hoặc không đầu tư. Xuất phát từ quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta; xuất phát từ vị trí, vai trò VĐT phát triển của NSNN đối với nền KT-XH. Do đó quan điểm cơ bản định hướng quản lý VĐT XDCB của NSNN chủ yếu là để nâng cao hiệu quả KT-XH của vốn. Sơn Tây là một thị xã còn nghèo, có xuất phát điểm về kinh tế thấp, nguồn VĐT XDCB của NSNN chủ yếu là nguỗn hỗ trợ của TW; hầu hết hạ tầng KT-XH phải đầu tư khôi phục và có nhiều vấn đề liên quan chính sách xã hội cần xử lý. Vì vậy việc nâng cao hiệu quả KT-XH của VĐT nói chung lại càng hết sức cấp bách và cần thiết. Quản lý vốn phải Thang Long University Libraty 97 đảm bảo nâng cao hiệu quả KT-XH của VĐT. 3.1.4.2 Quản lý phải đáp ứng thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Trên cơ sở đặc điểm tình hình của từng thời kỳ lịch sử kết hợp các yếu tố nguồn lực trong và ngoài nước, Đảng ta đề ra mục tiêu và chiến lược phát triển kinh tế. Mục tiêu, chiến lược kinh tế của các thời kỳ được thể chế hóa thành các quy phạm pháp luật của Nhà nước để tổ chức thực hiện. Quản lý Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường là sự định hướng phân bổ các nguồn lực sản xuất thông qua hệ thống quy hoạch, kế hoạch cùng với các chính sách chế độ và chuẩn mực pháp lý. VĐT XDCB của NSNN là nguồn lực kinh tế cơ bản của Nhà nước dùng để đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời nó là công cụ điều tiết vĩ mô, tác động, kích thích đầu tư đối với tất cả các nguồn vốn khác của xã hội cho phát triển kinh tế theo mục tiêu đã hoạch định. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là đích vận động của tất cả các nước xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường từ một nền kinh tế kém phát triển. Thị xã Sơn Tây nói riêng và cả nước nói chung đi lên kinh tế thị trường từ một nền kinh tế thuần nông là chủ yếu. Một nền kinh tế có trên 80% lao động và đất đai ở khu vực nông nghiệp nông thôn thì công nghiệp hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng sản xuất hàng hóa là đòi hỏi hết sức cấp thiết. Mặt khác, trong điều kiện phân công lao động quốc tế ngày càng mở rộng đang đặt ra nhiều cơ hội cũng như đầy rẫy những thách thức đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta. Với vai trò tạo lập hạ tầng kinh tế kỹ thuật KT-XH và đầu tư phát triển kinh tế mũi nhọn, VĐT XDCB của NSNN đã và đang trở thành công cụ quan trọng của Nhà nước trong quá trình đường hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. T