Luận văn Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano nhằm tăng sinh khả dụng của curcumin dùng theo đường uống

Quá trình phun sấy có thể dẫn đến hiện tượng kết tụ của tiểu phân do sự có mặt của các chất diện hoạt và polyme trong dịch phun sấy. Nhiệt độ khí vào dưới nhiệt độ chuyển pha của polyme và dưới nhiệt độ nóng chảy của DC. Đồng thời, nhiệt độ này không ảnh hưởng đến độ ổn định của DC [17]. Trong nghiên cứu của luận án, hỗn dịch nano curcumin sử dụng Tween 80 là thành phần có điểm nóng chảy tương đối thấp. Trong khi đó, quá trình phun sấy thường tiến hành ở điều kiện nhiệt độ khí vào khoảng 80-120oC. Ở nhiệt độ cao hơn, tiểu phân chủ yếu thu được ở buồng phun, trong khi đó, nếu nhiệt độ thấp hơn, tiểu phân có hàm ẩm cao. Theo một số nghiên cứu, nhiệt độ khí vào khoảng 90-100oC thích hợp nhất. Do đó, trong nghiên cứu này, việc sử dụng Tween 80 trong thành phần dịch phun sấy có thể dẫn đến hiện tượng kết tụ tiểu phân [71]

pdf236 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano nhằm tăng sinh khả dụng của curcumin dùng theo đường uống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(4)) và X3 cao và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (0,81) hoặc cao (0,19) Nếu X1 thấp và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 thấp và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (0,75) hoặc cao (0,25) Nếu X1 thấp và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 thấp và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,51) hoặc cao (0,49) Nếu X1 thấp và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (0,58) hoặc cao (0,42) Nếu X1 thấp và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 thấp và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 thấp và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 thấp và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 thấp và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 thấp và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (0,61) hoặc cao (0,39) Nếu X1 thấp và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 thấp và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (0,52) hoặc cao (0,48) Nếu X1 thấp và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 thấp và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (0,94) hoặc cao (0,06) Nếu X1 thấp và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X1 thấp và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 thấp và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (0,68) hoặc cao (0,32) Nếu X1 thấp và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,91) hoặc cao (0,09) Nếu X1 thấp và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (0,83) hoặc cao (0,17) Nếu X1 trung gian và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 thấp và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (0,80) hoặc cao (0,20) Nếu X1 trung gian và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,20) hoặc cao (0,80) Nếu X1 trung gian và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 thấp và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 cao và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (0,87) hoặc cao (0,13) Nếu X1 trung gian và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (0,53) hoặc cao (0,47) Nếu X1 trung gian và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (0,82) hoặc cao (0,18) Nếu X1 trung gian và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X1 trung gian và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 cao và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 thấp và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (0,71) hoặc cao (0,29) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (0,73) hoặc cao (0,27) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,64) hoặc cao (0,36) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 thấp và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 cao và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (0,88) hoặc cao (0,12) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (0,84) hoặc cao (0,16) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,73) hoặc cao (0,27) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 cao và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (0,52) hoặc cao (0,48) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (0,62) hoặc cao (0,38) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (0,87) hoặc cao (0,13) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (0,62) hoặc cao (0,38) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (0,87) hoặc cao (0,13) Nếu X1 trung gian và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,71) hoặc cao (0,29) Nếu X1 trung gian và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 trung gian và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (0,96) hoặc cao (0,04) Nếu X1 trung gian và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (0,96) hoặc cao (0,04) Nếu X1 trung gian và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (0,74) hoặc cao (0,26) Nếu X1 trung gian và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,97) hoặc cao (0,03) Nếu X1 trung gian và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 thấp và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (0,70) hoặc cao (0,30) Nếu X1 cao và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (0,65) hoặc cao (0,35) Nếu X1 cao và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 thấp và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 cao và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (0,39) hoặc cao (0,61) Nếu X1 cao và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (0,95) hoặc cao (0,05) Nếu X1 cao và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (0,52) hoặc cao (0,48) Nếu X1 cao và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,99) hoặc cao (0,01) Nếu X1 cao và X2 thấp (mức 1(4)) và X3 cao và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (0,77) hoặc cao (0,23) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 thấp và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (0,56) hoặc cao (0,44) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (0,79) hoặc cao (0,21) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,77) hoặc cao (0,23) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 thấp và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 cao và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 2(4)) và X3 cao và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (0,53) hoặc cao (0,47) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 thấp và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (0,78) hoặc cao (0,22) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (0,89) hoặc cao (0,11) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (0,79) hoặc cao (0,21) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,85) hoặc cao (0,15) Nếu X1 cao và X2 trung gian (mức 3(4)) và X3 cao và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (0,92) hoặc cao (0,08) Nếu X1 cao và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (0,80) hoặc cao (0,20) Nếu X1 cao và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,81) hoặc cao (0,19) Nếu X1 cao và X2 cao (mức 4(4)) và X3 thấp và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (0,89) hoặc cao (0,11) Nếu X1 cao và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 thấp (mức 1(5)) thì Y2 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 2(5)) thì Y2 thấp (0,61) hoặc cao (0,39) Nếu X1 cao và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 3(5)) thì Y2 thấp (0,63) hoặc cao (0,37) Nếu X1 cao và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 trung gian (mức 4(5)) thì Y2 thấp (0,98) hoặc cao (0,02) Nếu X1 cao và X2 cao (mức 4(4)) và X3 cao và X4 cao (mức 5(5)) thì Y2 thấp (0,94) hoặc cao (0,06) Các luật nhân quả cho biến phụ thuộc Y3 X1(2)X3(3)X4(3)X2(2) Mô hình con: 1 Nếu X1 thấp và X3 thấp và X4 thấp và X2 thấp thì Y3 thấp (0,48) hoặc cao (0,52) Nếu X1 thấp và X3 thấp và X4 thấp và X2 cao thì Y3 thấp (0,38) hoặc cao (0,62) Nếu X1 thấp và X3 thấp và X4 trung gian và X2 thấp thì Y3 thấp (0,13) hoặc cao (0,87) Nếu X1 thấp và X3 thấp và X4 trung gian và X2 cao thì Y3 thấp (0,08) hoặc cao (0,92) Nếu X1 thấp và X3 thấp và X4 cao và X2 thấp thì Y3 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X1 thấp và X3 thấp và X4 cao và X2 cao thì Y3 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X1 thấp và X3 trung gian và X4 thấp và X2 thấp thì Y3 thấp (0,88) hoặc cao (0,12) Nếu X1 thấp và X3 trung gian và X4 thấp và X2 thấp thì Y3 thấp (0,96) hoặc cao (0,04) Nếu X1 thấp và X3 trung gian và X4 trung gian và X2 thấp thì Y3 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X1 thấp và X3 trung gian và X4 trung gian và X2 cao thì Y3 thấp (0,24) hoặc cao (0,76) Nếu X1 thấp và X3 trung gian và X4 cao và X2 thấp thì Y3 thấp (0,92) hoặc cao (0,08) Nếu X1 thấp và X3 trung gian và X4 cao và X2 cao thì Y3 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 thấp và X3 cao và X4 thấp và X2 thấp thì Y3 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 thấp và X3 cao và X4 thấp và X2 cao thì Y3 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X1 thấp và X3 cao và X4 trung gian và X2 thấp thì Y3 thấp (0,16) hoặc cao (0,84) Nếu X1 thấp và X3 cao và X4 trung gian và X2 cao thì Y3 thấp (0,97) hoặc cao (0,03) Nếu X1 thấp và X3 cao và X4 cao và X2 thấp thì Y3 thấp (0,14) hoặc cao (0,86) Nếu X1 thấp và X3 cao và X4 cao và X2 cao thì Y3 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X3 thấp và X4 thấp và X2 thấp thì Y3 thấp (0,52) hoặc cao (0,48) Nếu X1 cao và X3 thấp và X4 thấp và X2 cao thì Y3 thấp (0,92) hoặc cao (0,08) Nếu X1 cao và X3 thấp và X4 trung gian và X2 thấp thì Y3 thấp (0,64) hoặc cao (0,36) Nếu X1 cao và X3 thấp và X4 trung gian và X2 thấp thì Y3 thấp (0,34) hoặc cao (0,66) Nếu X1 cao và X3 thấp và X4 cao và X2 thấp thì Y3 thấp (0,70) hoặc cao (0,30) Nếu X1 cao và X3 thấp và X4 cao và X2 cao thì Y3 thấp (0,67) hoặc cao (0,33) Nếu X1 cao và X3 trung gian và X4 thấp và X2 thấp thì Y3 thấp (0,52) hoặc cao (0,48) Nếu X1 cao và X3 trung gian và X4 thấp và X2 cao thì Y3 thấp (0,16) hoặc cao (0,84) Nếu X1 cao và X3 trung gian và X4 trung gian và X2 thấp thì Y3 thấp (0,67) hoặc cao (0,33) Nếu X1 cao và X3 trung gian và X4 trung gian và X2 cao thì Y3 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X3 trung gian và X4 cao và X2 thấp thì Y3 thấp (0,71) hoặc cao (0,29) Nếu X1 cao và X3 trung gian và X4 cao và X2 cao thì Y3 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X3 cao và X4 thấp và X2 thấp thì Y3 thấp (0,48) hoặc cao (0,52) Nếu X1 cao và X3 cao và X4 thấp và X2 cao thì Y3 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X1 cao và X3 cao và X4 trung gian và X2 thấp thì Y3 thấp (0,27) hoặc cao (0,73) Nếu X1 cao và X3 cao và X4 trung gian và X2 cao thì Y3 thấp (0,73) hoặc cao (0,27) Nếu X1 cao và X3 cao và X4 cao và thấp thì Y3 thấp (0,95) hoặc cao (0,05) Nếu X1 cao và X3 cao và X4 cao và X2 cao thì Y3 thấp (0,81) hoặc cao (0,19) Các luật nhân quả cho biến phụ thuộc Y4 X2(3)X4(3)X1(2)X3(2) Mô hình con:1 Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y4 thấp (0,73) hoặc cao (0,27) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y4 thấp (0,51) hoặc cao (0,49) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y4 thấp (0,19) hoặc cao (0,81) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y4 thấp (0,31) hoặc cao (0,69) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y4 thấp (0,51) hoặc cao (0,49) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y4 thấp (0,32) hoặc cao (0,68) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y4 thấp (0,22) hoặc cao (0,78) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 cao cao và X3 cao thì Y4 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y4 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y4 thấp (0,67) hoặc cao (0,33) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y4 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y4 thấp (0,83) hoặc cao (0,17) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y4 thấp (0,53) hoặc cao (0,47) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y4 thấp (0,82) hoặc cao (0,18) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y4 thấp (0,38) hoặc cao (0,62) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y4 thấp (0,84) hoặc cao (0,16) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y4 thấp (0,77) hoặc cao (0,23) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y4 thấp (0,54) hoặc cao (0,46) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y4 thấp (0,30) hoặc cao (0,70) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 cao và X3 cao thì Y4 thấp (0,24) hoặc cao (0,76) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y4 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y4 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y4 thấp (0,53) hoặc cao (0,47) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y4 thấp (0,19) hoặc (0,81) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y4 thấp (0,15) hoặc cao (0,85) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y4 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y4 thấp (0,79) hoặc cao (0,21) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y4 thấp (0,11) hoặc cao (0,89) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y4 thấp (0,37) hoặc cao (0,63) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y4 thấp (0,26) hoặc cao (0,74) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y4 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 cao và X3 cao thì Y4 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y4 thấp (0,13) hoặc cao (0,87) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y4 thấp (0,91) hoặc cao (0,09) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y4 thấp (0,21) hoặc cao (0,79) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y4 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Các luật nhân quả cho biến phụ thuộc Y5 X2(3)X4(2)X1(2)X3(2) Mô hình con: 1 Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y5 thấp (0,86) hoặc cao (0,14) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y5 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y5 thấp (0,29) hoặc cao (0,71) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y5 thấp (0,46) hoặc cao (0,54) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y5 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y5 thấp (0,70) hoặc cao (0,30) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y5 thấp (0,29) hoặc cao (0,71) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y5 thấp (0,97) hoặc cao (0,03) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y5 thấp (0,99) hoặc cao (0,01) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y5 thấp (0,95) hoặc cao (0,05) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y5 thấp (0,93) hoặc cao (0,07) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y5 thấp (0,27) hoặc cao (0,73) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y5 thấp (0,30) hoặc cao (0,70) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y5 thấp (0,66) hoặc cao (0,34) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y5 thấp (0,24) hoặc cao (0,76) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y5 thấp (0,11) hoặc cao (0,89) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y5 thấp (0,11) hoặc cao (0,89) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y5 thấp (0,05) hoặc cao (0,95) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y5 thấp (0,06) hoặc cao (0,94) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y5 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y5 thấp (0,15) hoặc cao (0,85) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y5 thấp (0,47) hoặc cao (0,53) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y5 thấp (0,12) hoặc cao (0,88) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y5 thấp (0,02) hoặc cao (0,98) Các luật nhân quả cho biến phụ thuộc Y6 X2(3)X4(3)X1(2)X3(2) Mô hình con: 1 Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y6 thấp (0,85) hoặc cao (0,15) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y6 thấp (0,51) hoặc cao (0,49) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y6 thấp (0,36) hoặc cao (0,64) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y6 thấp (0,47) hoặc cao (0,53) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y6 thấp (0,52) hoặc cao (0,48) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y6 thấp (0,33) hoặc cao (0,67) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y6 thấp (0,23) hoặc cao (0,77) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 cao và X3 cao thì Y6 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y6 thấp (0,89) hoặc cao (0,11) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y6 thấp (0,70) hoặc cao (0,30) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y6 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y6 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y6 thấp (0,76) hoặc cao (0,24) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y6 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y6 thấp (0,61) hoặc cao (0,39) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y6 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y6 thấp (0,63) hoặc cao (0,37) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y6 thấp (0,51) hoặc cao (0,49) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y6 thấp (0,43) hoặc cao (0,57) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 cao và X3 cao thì Y6 thấp (0,49) hoặc cao (0,51) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y6 thấp (0,26) hoặc cao (0,74) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y6 thấp (0,22) hoặc cao (0,78) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y6 thấp (0,81) hoặc cao (0,19) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y6 thấp (0,47) hoặc cao (0,53) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y6 thấp (0,13) hoặc cao (0,87) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y6 thấp (0,10) hoặc cao (0,90) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y6 thấp (0,79) hoặc cao (0,21) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y6 thấp (0,02) hoặc cao (0,98) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y6 thấp (0,43) hoặc cao (0,57) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y6 thấp (0,32) hoặc cao (0,68) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y6 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 cao và X3 cao thì Y6 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y6 thấp (0,10) hoặc cao (0,90) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y6 thấp (0,91) hoặc cao (0,09) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y6 thấp (0,11) hoặc cao (0,89) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y6 thấp (0,01) hoặc cao (0,99) Các luật nhân quả cho biến phụ thuộc Y7 X2(4)X4(3)X1(2)X3(2) + X3(3) Mô hình con: 1 Nếu X2 thấp (mức 1(4)) và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y7 thấp (0,72) hoặc cao (0,28) Nếu X2 thấp (mức 1(4)) và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y7 thấp (0,19) hoặc cao (0,81) Nếu X2 thấp (mức 1(4)) và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y7 thấp (0,32) hoặc cao (0,68) Nếu X2 thấp (mức 1(4)) và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y7 thấp (0,40) hoặc cao (0,60) Nếu X2 thấp (mức 1(4)) và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y7 thấp (0,78) hoặc cao (0,22) Nếu X2 thấp (mức 1(4)) và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y7 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 thấp (mức 1(4)) và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y7 thấp (0,32) hoặc cao (0,68) Nếu X2 thấp (mức 1(4)) và X4 trung gian và X1 cao và X3 cao thì Y7 thấp (0,65) hoặc cao (0,35) Nếu X2 thấp (mức 1(4)) và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y7 thấp (0,67) hoặc cao (0,33) Nếu X2 thấp (mức 1(4)) và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y7 thấp (0,70) hoặc cao (0,30) Nếu X2 thấp (mức 1(4)) và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y7 thấp (0,50) hoặc cao (0,50) Nếu X2 thấp (mức 1(4)) và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y7 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 trung gian (mức 2(4)) và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y7 thấp (0,70) hoặc cao (0,30) Nếu X2 trung gian (mức 2(4)) và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y7 thấp (0,99) hoặc cao (0,01) Nếu X2 trung gian (mức 2(4)) và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y7 thấp (0,52) hoặc cao (0,48) Nếu X2 trung gian (mức 2(4)) và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y7 thấp (0,28) hoặc cao (0,72) Nếu X2 trung gian (mức 2(4)) và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y7 thấp (0,14) hoặc cao (0,86) Nếu X2 trung gian (mức 2(4)) và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y7 thấp (0,64) hoặc cao (0,36) Nếu X2 trung gian (mức 2(4)) và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y7 thấp (0,48) hoặc cao (0,52) Nếu X2 trung gian (mức 2(4)) và X4 trung gian và X1 cao và X3 cao thì Y7 thấp (0,15) hoặc cao (0,85) Nếu X2 trung gian (mức 2(4)) và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y7 thấp (0,21) hoặc cao (0,79) Nếu X2 trung gian (mức 2(4)) và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y7 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 trung gian (mức 2(4)) và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y7 thấp (0,25) hoặc cao (0,75) Nếu X2 trung gian (mức 2(4)) và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y7 thấp (0,79) hoặc cao (0,21) Nếu X2 trung gian (mức 3(4)) và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y7 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 trung gian (mức 3(4)) và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y7 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 trung gian (mức 3(4)) và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y7 thấp (0,51) hoặc cao (0,49) Nếu X2 trung gian (mức 3(4)) và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y7 thấp (0,52) hoặc cao (0,48) Nếu X2 trung gian (mức 3(4)) và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y7 thấp (0,46) hoặc cao (0,54) Nếu X2 trung gian (mức 3(4)) và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y7 thấp (0,64) hoặc cao (0,36) Nếu X2 trung gian (mức 3(4)) và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y7 thấp (0,18) hoặc cao (0,82) Nếu X2 trung gian (mức 3(4)) và X4 trung gian và X1 cao và X3 cao thì Y7 thấp (0,78) hoặc cao (0,22) Nếu X2 trung gian (mức 3(4)) và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y7 thấp (0,99) hoặc cao (0,01) Nếu X2 trung gian (mức 3(4)) và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y7 thấp (0,49) hoặc cao (0,51) Nếu X2 trung gian (mức 3(4)) và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y7 thấp (0,68) hoặc cao (0,32) Nếu X2 trung gian (mức 3(4)) và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y7 thấp (0,44) hoặc cao (0,56) Nếu X2 cao (mức 4(4)) và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y7 thấp (0,04) hoặc cao (0,96) Nếu X2 cao (mức 4(4)) và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y7 thấp (0,03) hoặc cao (0,97) Nếu X2 cao (mức 4(4)) và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y7 thấp (0,30) hoặc cao (0,70) Nếu X2 cao (mức 4(4)) và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y7 thấp (0,01) hoặc cao (0,99) Nếu X2 cao (mức 4(4)) và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y7 thấp (0,15) hoặc cao (0,85) Nếu X2 cao (mức 4(4)) và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y7 thấp (0,10) hoặc cao (0,90) Nếu X2 cao (mức 4(4)) và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y7 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao (mức 4(4)) và X4 trung gian và X1 cao và X3 cao thì Y7 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao (mức 4(4)) và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y7 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao (mức 4(4)) và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y7 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao (mức 4(4)) và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y7 thấp (0,04) hoặc cao (0,96) Nếu X2 cao (mức 4(4)) và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y7 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Mô hình con: 2 Nếu X3 thấp thì Y7 thấp (0,31) hoặc cao (0,69) Nếu X3 trung gian thì Y7 thấp (0,48) hoặc cao (0,52) Nếu X3 cao thì Y7 thấp (0,40) hoặc cao (0,60) Các luật nhân quả cho biến phụ thuộc Y8 X2(3)X4(3)X1(2) + X4(4) + X3(3)X1(3) Mô hình con: 1 Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 thấp thì Y8 thấp (0,52) hoặc cao (0,48) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 cao thì Y8 thấp (0,22) hoặc cao (0,78) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 thấp thì Y8 thấp (0,14) hoặc cao (0,86) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 cao thì Y8 thấp (0,11) hoặc cao (0,89) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 thấp thì Y8 thấp (0,50) hoặc cao (0,50) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 cao thì Y8 thấp (0,84) hoặc cao (0,16) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 thấp thì Y8 thấp (0,79) hoặc cao (0,21) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 cao thì Y8 thấp (0,31) hoặc cao (0,69) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 thấp thì Y8 thấp (0,46) hoặc cao (0,54) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 cao thì Y8 thấp (0,20) hoặc cao (0,80) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 thấp thì Y8 thấp (0,51) hoặc cao (0,49) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 cao thì Y8 thấp (0,01) hoặc cao (0,99) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 thấp thì Y8 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 cao thì Y8 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 thấp thì Y8 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 cao thì Y8 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 thấp thì Y8 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 cao thì Y8 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Mô hình con: 2 Nếu X4 thấp (mức 1(4)) thì Y8 thấp (0,76) hoặc cao (0,24) Nếu X4 trung gian (mức 2(4)) thì Y8 thấp (0,53) hoặc cao (0,47) Nếu X4 trung gian (mức 3(4)) thì Y8 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X4 cao (mức 4(4)) thì Y8 thấp (0,47) hoặc cao (0,53) Mô hình con: 3 Nếu X3 thấp và X1 thấp thì Y8 thấp (0,62) hoặc cao (0,38) Nếu X3 thấp và X1 trung gian thì Y8 thấp (0,35) hoặc cao (0,65) Nếu X3 thấp và X1 cao thì Y8 thấp (0,35) hoặc cao (0,65) Nếu X3 trung gian và X1 thấp thì Y8 thấp (0,46) hoặc cao (0,54) Nếu X3 trung gian và X1 trung gian thì Y8 thấp (0,53) hoặc cao (0,47) Nếu X3 trung gian và X1 cao thì Y8 thấp (0,20) hoặc cao (0,80) Nếu X3 cao và X1 thấp thì Y8 thấp (0,64) hoặc cao (0,36) Nếu X3 cao và X1 trung gian thì Y8 thấp (0,38) hoặc cao (0,62) Nếu X3 cao và X1 cao thì Y8 thấp (0,36) hoặc cao (0,64) Các luật nhân quả cho biến phụ thuộc Y9 X2(3)X4(3)X1(2)X3(2) Mô hình con: 1 Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y9 thấp (0,60) hoặc cao (0,40) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y9 thấp (0,51) hoặc cao (0,49) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y9 thấp (0,25) hoặc cao (0,75) Nếu X2 thấp và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y9 thấp (0,35) hoặc cao (0,65) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y9 thấp (0,26) hoặc cao (0,74) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y9 thấp (0,07) hoặc cao (0,93) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y9 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 thấp và X4 trung gian và X1 cao và X3 cao thì Y9 thấp (0,87) hoặc cao (0,13) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y9 thấp (0,47) hoặc cao (0,53) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y9 thấp (0,66) hoặc cao (0,34) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y9 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 thấp và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y9 thấp (1,00) hoặc cao (0,00) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y9 thấp (0,47) hoặc cao (0,53) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y9 thấp (0,76) hoặc cao (0,24) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y9 thấp (0,32) hoặc cao (0,68) Nếu X2 trung gian và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y9 thấp (0,78) hoặc cao (0,22) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y9 thấp (0,52) hoặc cao (0,48) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y9 thấp (0,48) hoặc cao (0,52) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y9 thấp (0,16) hoặc cao (0,84) Nếu X2 trung gian và X4 trung gian và X1 cao và X3 cao thì Y9 thấp (0,30) hoặc cao (0,70) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y9 thấp (0,25) hoặc cao (0,75) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y9 thấp (0,21) hoặc cao (0,79) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y9 thấp (0,80) hoặc cao (0,20) Nếu X2 trung gian và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y9 thấp (0,46) hoặc cao (0,54) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 thấp và X3 thấp thì Y9 thấp (0,06) hoặc cao (0,94) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 thấp và X3 cao thì Y9 thấp (0,06) hoặc cao (0,94) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 cao và X3 thấp thì Y9 thấp (0,79) hoặc cao (0,21) Nếu X2 cao và X4 thấp và X1 cao và X3 cao thì Y9 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 thấp và X3 thấp thì Y9 thấp (0,37) hoặc cao (0,63) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 thấp và X3 cao thì Y9 thấp (0,25) hoặc cao (0,75) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 cao và X3 thấp thì Y9 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 trung gian và X1 cao và X3 cao thì Y9 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 thấp và X3 thấp thì Y9 thấp (0,04) hoặc cao (0,96) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 thấp và X3 cao thì Y9 thấp (0,91) hoặc cao (0,09) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 cao và X3 thấp thì Y9 thấp (0,04) hoặc cao (0,96) Nếu X2 cao và X4 cao và X1 cao và X3 cao thì Y9 thấp (0,00) hoặc cao (1,00) Phụ lục 3.5. Một số kết quả đo KTTP và PDI mẫu bột phun sấy chứa nano curcumin mẻ 1 gam PHỤ LỤC 4 MỘT SỐ KẾT QUẢ NÂNG QUY MÔ BÀO CHẾ Phụ lục 4.1. Ảnh chụp SEM của curcumin sau nghiền khô 6 giờ 400 nm 200 nm Phụ lục 4.2. KTTP và Span mẫu nghiền khô 6 giờ L ư ợ n g k h í h ấp p h ụ ( cm 3 / g) Tỷ lệ áp suất (p/po) Phụ lục 4.3. Đồ thị đường hấp phụ đẳng nhiệt theo thuyết BET của mẫu nghiền khô 6 giờ Phụ lục 4.4. KTTP và Span mẫu nghiền ướt 4 giờ Phụ lục 4.5. KTTP và PDI của mẫu bột phun sấy chứa nano curcumin ở quy mô 5 gam (mẻ 1) Phụ lục 4.6. KTTP và PDI của mẫu bột phun sấy chứa nano curcumin ở quy mô 5 gam (mẻ 2) Phụ lục 4.7. KTTP và PDI của mẫu bột phun sấy chứa nano curcumin ở quy mô 5 gam (mẻ 3) Furnace temperature /°C25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 HeatFlow/mW -25 -20 -15 -10 -5 0 5 Peak :57.4114 °C Onset Point :37.2202 °C Enthalpy /J/g : 17.5872 (Endothermic effect) Peak :128.2284 °C Onset Point :117.6043 °C Enthalpy /J/g : 3.1819 (Endothermic effect) Peak :169.5186 °C Onset Point :163.1709 °C Enthalpy /J/g : 83.7251 (Endothermic effect) Figure: 03/01/2017 Mass (mg): 10.08 Crucible:Al 100 µl Atmosphere:ArExperiment:Nano Curcumin Procedure: 30-300 oC 10C.min-1 (Zone 2)DSC131 Exo D òn g n h iệ t (m W ) Nhiệt độ (oC) Phụ lục 4.8. Giản đồ nhiệt vi sai của bột phun sấy chứa nano curcumin Đ ộ tr u y ền q u a ( % ) Số sóng (cm-1) Phụ lục 4.9. Phổ hồng ngoại của bột phun sấy chứa nano curcumin PHỤ LỤC 5 QUY TRÌNH BÀO CHẾ HỆ TIỂU PHÂN NANO CURCUMIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI HỆ TIỂU PHÂN NANO CURCUMIN QT: .............................. Có hiệu lực từ ngày ký Quyết định ban hành số: ......................... ngày tháng năm ... CHƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẨM 1. Công thức Nguyên liệu Lượng Curcumin 5,00 g Tween 80 0,60 g Polyvinyl pyrolidon K30 3,75 g Manitol 2,50 g Nước tinh khiết 125 ml 2. Tính chất thành phẩm: Bột kết tinh hoặc vô định hình màu vàng, tơi xốp 3. Trình bày: Bột phun sấy chứa nano curcumin đóng trong lọ thủy tinh kín 6. Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30oC. Chương II. ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN PHỤ LIỆU Các nguyên liệu có nguồn gốc và tiêu chuẩn theo bảng sau: STT Nguyên liệu Nguồn gốc Tiêu chuẩn 1 Curcumin Ấn Độ Nhà sản xuất 2 Tween 80 Singapore BP 2010 3 Polyvinyl pyrolidon K30 Trung Quốc BP 2015 4 Ethanol tuyệt đối Trung Quốc Dược điển VN IV 5 Manitol Pháp BP 2015 6 Nước tinh khiết Việt Nam Dược điển VN IV CHƯƠNG III. SƠ ĐỒ CÁC GIAI ĐOẠN BÀO CHẾ Tốc độ phun dịch 2 ml/ph Tỷ lệ thông gió 99% Nhiệt độ khí vào 96oC Kiểm soát các giai đoạn trong quy trình Thời gian nghiền 6 giờ Tần số nghiền 30Hz Thời gian khuấy 60 phút Tốc độ khuấy 18000v/ph Thời gian nghiền 4 giờ Tần số nghiền 30Hz Hình thức Mất khối lượng do làm khô KTTPTB PDI Hàm lượng Độ hòa tan Pha loãng hỗn dịch đặc Đóng lọ dán nhãn Curcumin Nghiền ướt (bi zircon oxyd) Đồng nhất hóa Phun sấy Hòa tan 100 ml nước tinh khiết Nghiền khô (bi inox) PVP 10 ml nước tinh khiết Manitol 15 ml nước tinh khiết Cân Phối hợp Tween 80 Hòa tan Phối hợp CHƯƠNG IV. ĐẶC ĐIỂM TRANG THIẾT BỊ DÙNG TRONG SẢN XUẤT STT Tên máy móc Model Đơn vị Số lượng Nơi/hãng sản xuất 1 Máy nghiền bi Retsch MM200 Cái 01 Đức 2 Thiết bị đồng nhất hóa nhờ lực phân cắt lớn Unidrive X1000 Cái 01 Mỹ 3 Máy phun sấy Buchi mini spray dryer B-191 Cái 01 Thụy Sỹ 4 Thiết bị xác định KTTP và phân bố KTTP Zetasizer Nano ZS90 Cái 01 Anh 5 Thiết bị xác định KTTP và phân bố KTTP Mastersizer 3000E Cái 01 Anh 6 Thiết bị đánh giá độ hòa tan Cái 01 ERWEKA 7 Máy đo quang phổ UV/VIS Spectrophotometer SP-3000 nano (96W) Cái 01 Nhật Bản 8 Máy đo hàm ẩm Moisture analyzer MF50 Cái 01 Nhật Bản CHƯƠNG V. MÔ TẢ QUY TRÌNH SẢN XUẤT Quá trình sản xuất được chia làm 3 giai đoạn: (1) Chuẩn bị nguyên phụ liệu, dụng cụ (2) Bào chế (3) Đóng gói 1. Chuẩn bị nguyên phụ liệu và dụng cụ  Kiểm tra nguyên phụ liệu Nguyên liệu được kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sản xuất theo tiêu chuẩn ghi trong mục II.  Chuẩn bị dụng cụ Dụng cụ thủy tinh phải rửa sạch bằng nước tinh khiết, tráng nước cất, sấy trong tủ sấy cho khô.  Các thiết bị: Buồng nghiền, bi inox, bi zirconi oxyd được rửa sạch, sấy khô. Thiết bị phun sấy phải được vệ sinh và lắp đặt sẵn. 2. Bào chế: 2.1. Cân, đong nguyên phụ liệu theo công thức sau: Nguyên liệu Lượng Curcumin 5,00 g Tween 80 0,60 g Polyvinyl pyrolidon K30 3,75 g Manitol 2,50 g Nước tinh khiết 125 ml 2.2. Tiến hành 2.2.1. Bào chế hỗn dịch nano curcumin - Bước 1. Nghiền khô Cho curcumin và bi inox vào buồng nghiền. Cân để hai buồng nghiền có khối lượng bằng nhau. Lắp buồng nghiền vào thiết bị nghiền. Cài đặt các thông số: thời gian nghiền 6 giờ ở tần số 30 Hz. Sau mỗi 1 giờ, tiến hành đảo trộn curcumin trong buồng nghiền. Sau 6 giờ, bột curcumin được lấy ra khỏi buồng nghiền. - Bước 2. Nghiền ướt Đong 10 ml nước tinh khiết. Đun nóng khoảng 60oC. Hòa tan PVP để tạo dung dịch PVP. Để nguội. Phối hợp Tween 80 vào dung dịch PVP. Đưa vào buồng nghiền có 5 g curcumin đã nghiền khô và 25 g bi zircon oxyd, kích thước bi 0,8 mm. Cài đặt các thông số: thời gian nghiền 4 giờ, tần số 30 Hz. - Bước 3. Pha loãng hỗn dịch Pha loãng hỗn dịch đặc bằng 100 ml nước tinh khiết. Lọc loại bi qua rây 300. - Bước 4. Đồng nhất hóa Đồng nhất hóa hỗn dịch sử dụng thiết bị đồng nhất hóa nhờ lực phân cắt lớn với tốc độ 18000 vòng/phút để tạo hỗn dịch nano, thời gian đồng nhất 60 phút, cứ mỗi 15 phút lại cho máy nghỉ 5 phút. - Bước 5. Phun sấy Hòa tan manitol vào 15 ml nước tinh khiết. Phối hợp với hỗn dịch nano. Cài đặt thiết bị phun sấy với các thông số: nhiệt độ đầu vào 96oC, tốc độ cấp dịch 2 ml/phút và tỷ lệ thông gió 99%. Hỗn dịch nano được khuấy từ liên tục trong thời gian phun sấy. - Bước 6. Thu sản phẩm Bột phun sấy được thu hồi trên cả cyclon và bộ phận thu hồi sản phẩm trong phòng kín với độ ẩm khoảng 30-40%. 2.3. Đóng gói: Trong lọ thủy tinh, nút kín. 3. Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng. CHƯƠNG VI. PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT-KIỂM NGHIỆM TT Các giai đoạn cần KS-KN Nội dung KS-KN Yêu cầu Người thực hiện 1 Kiểm tra nguyên liệu Định tính Định lượng Theo tiêu chuẩn ghi trong mục II Phòng KN 2 Cân đong Khối lượng, thể tích Đúng Người pha chế 3 Nghiền khô Tần số nghiền Thời gian nghiền KTTP Tần số nghiền 30 Hz Thời gian nghiền 6 giờ KTTP  9 m Người pha chế 4 Nghiền ướt Tần số nghiền Thời gian nghiền KTTP Tần số nghiền 30 Hz Thời gian nghiền 4 giờ KTTP  2 m Người pha chế 5 Đồng nhất hóa Tốc độ khuấy Thời gian khuấy KTTP Tốc độ khuấy 18000 vòng/phút Thời gian khuấy 60 phút KTTP < 500 nm PDI < 0,550 Người pha chế 7 Phun sấy Tốc độ phun dịch Nhiệt độ khí vào Tỷ lệ thông gió Hiệu suất phun sấy Tốc độ phun dịch 2 ml/phút Nhiệt độ khí vào 96oC Tỷ lệ thông gió 99% Hiệu suất phun sấy  60% Người pha chế 4 KN tiểu phân nano curcumin Cảm quan Mất khối lượng do làm khô Định tính KTTPTB PDI Hàm lượng Độ hòa tan Đạt TCCS Phòng kiểm nghiệm 5 Đóng gói Số lượng Đúng Kiểm soát viên, người pha chế CHƯƠNG VII. DƯ PHẨM, PHẾ PHẨM 1. Nano phun sấy dư thừa được thu hồi, xử lý. 2. Không có phế phẩm. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ PHỤ LỤC 6. TIÊU CHUẨN CƠ SỞ (Dự thảo) TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI HỆ TIỂU PHÂN NANO CURCUMIN Số TC: Có hiệu lực từ ngày ký Quyết định ban hành số:.. ngày tháng .. năm ... 1. YÊU CẦU KỸ THUẬT 1.1. Công thức điều chế: cho 1 mẻ Curcumin 5,00 g Tá dược vđ (Tween 80, polyvinyl pyrolidon K30, manitol, nước tinh khiết) 1.2. Tiêu chuẩn nguyên phụ liệu Curcumin Đạt tiêu chuẩn nhà sản xuất Tween 80 Đạt tiêu chuẩn Dược điển Anh 2010 Polyvinyl pyrolidon K30 Đạt tiêu chuẩn Dược điển Anh 2015 Manitol Đạt tiêu chuẩn Dược điển Anh 2015 Nước tinh khiết Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV 1.3. Chất lượng thành phẩm 1.3.1. Hình thức: Bột kết tinh hoặc vô định hình màu vàng. 1.3.2. Kích thước tiểu phân trung bình và hệ số đa phân tán: KTTPTB nhỏ hơn 500,0 nm và PDI nhỏ hơn 0,550. 1.3.3. Mất khối lượng do làm khô: không quá 12,0%. 1.3.4. Khối lượng riêng biểu kiến: Ít nhất 0,250 g/ml 1.3.5. Định tính: Sắc ký đồ chỉ có 1 pic của curcumin 1.3.6. Định lượng: Chế phẩm phải chứa từ 40,00-43,50% curcumin (C21H20O6) so với tổng khối lượng bột phun sấy. 1.3.7. Độ hòa tan: Ít nhất 95% curcumin hòa tan sau 60 phút. 2. PHƯƠNG PHÁP THỬ 2.1. Hình thức Phương pháp thử: thử bằng cảm quan 2.2. Kích thước tiểu phân trung bình và hệ số đa phân tán Phương pháp thử: phân tán tiểu phân nano curcumin trong nước tinh khiết, xác định bằng thiết bị đo kích thước tiểu phân và phân bố kích thước tiểu phân Zetasizer ZS 90 Malvern. 2.3. Mất khối lượng do làm khô Phương pháp thử: phương pháp sấy đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ cài đặt 100oC, phụ lục 9.6, Dược điển Việt Nam IV. Lượng mẫu thử khoảng 1,00g, xác định bằng cân xác định mất khối lượng do làm khô. 2.4. Khối lượng riêng biểu kiến Phương pháp thử: Xác định trên máy đo thể tích biểu kiến của hạt và bột Erweka SVM theo phương pháp gõ 30 lần. Khối lượng bột phun sấy sử dụng cho mỗi lần đo là 5 g. Khối lượng riêng biểu kiến được tính theo công thức sau: dbk = Trong đó dbk: khối lượng riêng biểu kiến của bột (g/ml). m : khối lượng bột phun sấy trong ống đong (g) . V : thể tích biểu kiến của bột sau khi gõ (ml). 2.5. Định tính: Phương pháp HPLC: Trên sắc ký đồ của dung dịch thử (ở phần định lượng) phải có pic có thời gian lưu tương ứng với thời gian lưu của pic curcumin trong dung dịch chuẩn. 2.6. Định lượng: 2.6.1. Phương pháp quang phổ hấp thụ UV-Vis Thuốc thử - Methanol - Tween 80 - Nước cất Cách tiến hành  Chuẩn bị các dung dịch: - Dung môi pha loãng (dung dịch Tween 80 0,2%): cân 2,0 g Tween 80 vào cốc có mỏ, thêm nước cất và đun nóng đến khi tan hoàn toàn. Để nguội và thêm nước vừa đủ 1000 ml. - Dung dịch chuẩn: cân chính xác khoảng 10,0 mg curcumin chuẩn hòa tan trong 10 ml methanol, chuyển vào bình định mức 100 ml, thêm dung môi pha loãng tới vạch, lắc kỹ được dung dịch có nồng độ 100 g/ml. Hút chính xác 2 ml dung dịch trên vào bình định mức 50 ml, thêm dung môi pha loãng tới vạch và lắc kỹ. - Dung dịch thử: cân chính xác lượng bột phun sấy tương ứng với khoảng 10,0 mg curcumin, hòa tan trong 10 ml methanol, chuyển vào bình định mức 100 ml, thêm dung môi pha loãng tới vạch, lắc kỹ. Hút chính xác 2 ml dung dịch trên vào bình định mức 50 ml, thêm dung môi pha loãng tới vạch và lắc kỹ. Lọc qua màng lọc kích thước lỗ lọc 0,45 m.  Đo độ hấp thụ của mẫu chuẩn và mẫu thử tại bước sóng 427 nm, mẫu trắng là dung môi pha loãng.  Tính kết quả Hàm lượng curcumin được tính theo công thức: % CUR = x x 100% Trong đó DT, Dc: độ hấp thụ quang của mẫu thử và mẫu chuẩn. mc : khối lượng curcumin chuẩn (mg). m : khối lượng bột phun sấy chứa nano curcumin (mg). Mỗi mẫu thử được tiến hành 3 lần và lấy kết quả trung bình. 2.6.2. Phương pháp HPLC Thuốc thử - Acid acetic băng loại dùng cho HPLC - Methanol loại dùng cho HPLC - Acetonitril loại dùng cho HPLC - Nước cất hai lần Tiến hành  Chuẩn bị dung dịch: - Dung môi pha loãng: hỗn hợp methanol : acid acetic băng (99:1, tt/tt) - Dung dịch chuẩn: cân chính xác khoảng 10,0 mg curcumin chuẩn, hòa tan trong dung môi pha loãng, chuyển vào bình định mức 100 ml, thêm dung môi pha loãng tới vạch và lắc kỹ. Từ dung dịch trên, pha loãng thành các dung dịch chuẩn có nồng độ curcumin từ 2,5 đến 15 µg/ml, lọc qua màng lọc kích thước lỗ lọc 0,45 µm. - Dung dịch thử: cân chính xác một lượng bột phun sấy tương ứng với 10,0 mg curcumin, hòa tan trong dung môi pha loãng, chuyển vào bình định mức 100 ml, thêm dung môi pha loãng tới vạch và lắc kỹ. Hút chính xác một lượng dung dịch trên, thêm dung môi pha loãng tạo thành dung dịch có nồng độ là 5 µg/ml, lọc qua màng lọc kích thước lỗ lọc 0,45 µm.  Điều kiện sắc ký: - Pha tĩnh: Cột sắc kí AQ – C18 250 x 4,6 mm, hạt nhồi 5 µm - Pha động: acetonitril : dung dịch acid acetic 2% (kl/tt) (58:42), được lọc qua màng lọc kích thước lỗ lọc 0,45 µm. - Tốc độ dòng: 1,5 ml/phút. - Thể tích tiêm mẫu: 20 µl. - Detector UV phát hiện ở bước sóng 430 nm.  Cách tiến hành Kiểm tra khả năng thích hợp của hệ thống sắc ký: Tiến hành chạy sắc ký đối với dung dịch curcumin chuẩn có nồng độ 5 g/ml, độ lệch chuẩn tương đối của diện tích pic thu được từ 6 lần tiêm lặp lại không được lớn hơn 2,0%. Tiến hành chạy sắc ký dãy dung dịch chuẩn có nồng độ từ 2,5 đến 15 µg/ml và dung dịch thử ở trên.  Tính kết quả Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính mô tả mối tương quan giữa diện tích pic và nồng độ curcumin. Tính kết quả theo phương trình hồi quy tuyến tính. Mỗi mẫu thử được tiến hành 3 lần và lấy kết quả trung bình. 2.7. Độ hoà tan: 2.7.1. Thuốc thử -Tween 80 - Nước tinh khiết 2.7.2. Cách thử - Thiết bị: máy cánh khuấy - Môi trường hòa tan: 900 ml nước chứa 0,2% Tween 80 - Tốc độ quay: 100 vòng/phút - Nhiệt độ môi trường hòa tan: 37 ± 0,5oC - Cách tiến hành: Cho mẫu thử là bột phun sấy chứa nano curcumin tương ứng với 5,0 mg curcumin vào cốc có mỏ chứa một lượng môi trường thử độ hòa tan, siêu âm 3-4 giây và chuyển vào cốc chứa môi trường thử hòa tan. Sau các khoảng thời gian 10, 20, 30, 40, 50 và 60 phút, lấy khoảng 10 ml dung dịch thử, ly tâm 5 phút với tốc độ 12000 vòng/phút. Phần dung dịch được đo quang phổ hấp thụ UV-Vis ở bước sóng 427 nm, sử dụng mẫu trắng là dung dịch Tween 80 0,2%. Sau khi đo quang, rót toàn bộ phần cắn và phần dịch ly tâm vào cốc thử độ hòa tan. - Chuẩn bị mẫu chuẩn tương tự như phần định lượng. Tính toán kết quả bằng cách so sánh độ hấp thụ của mẫu thử và mẫu chuẩn: Cn = x Co Trong đó Cn, Co: nồng độ dung dịch thử và chuẩn (g/ml) Dn, Do: độ hấp thụ của dung dịch thử và chuẩn Phần trăm curcumin đã hòa tan tại thời điểm t được tính theo công thức: % CUR = Cn x 900 m x 1000 x 100%. Cn: nồng độ curcumin tại thời điểm t (µg/ml) m: lượng curcumin thử (mg) Mỗi mẫu thử được tiến hành 3 lần và lấy kết quả trung bình. 3. ĐÓNG GÓI - GHI NHÃN – BẢO QUẢN - Đóng trong bao bì thủy tinh kín - Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng - Nhãn đúng quy chế Hà Nội, ngày tháng năm 2017 PHỤ LỤC 7. MỘT SỐ KẾT QUẢ THEO DÕI ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ TIỂU PHÂN NANO Phụ lục 7.1. Sắc ký đồ mẫu bột phun sấy chứa nano curcumin sau 9 tháng ở điều kiện thực (mẻ 1) Phụ lục 7.2. Sắc ký đồ mẫu bột phun sấy chứa nano curcumin sau 9 tháng ở điều kiện thực (mẻ 2) hụ lục 7.5. Sắc ký đồ mẫu bột phun sấy chứa nano curcumin sau 9 tháng ở điều kiện thực (mẻ 3) Phụ lục 7.3. Sắc ký đồ mẫu bột phun sấy chứa nano curcumin sau 9 tháng ở điều kiện thực (mẻ 3) Phụ lục 7.4. Sắc ký đồ mẫu bột phun sấy chứa nano curcumin sau 6 tháng ở điều kiện lão hóa cấp tốc (mẻ 1) Phụ lục 7.5. Sắc ký đồ mẫu bột phun sấy chứa nano curcumin sau 6 tháng ở điều kiện lão hóa cấp tốc (mẻ 2) Phụ lục 7.6. Sắc ký đồ mẫu bột phun sấy chứa nano curcumin sau 6 tháng ở điều kiện lão hóa cấp tốc (mẻ 3) PHỤ LỤC 8. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SINH KHẢ DỤNG CỦA HỆ TIỂU PHÂN NANO CHỨA CURCUMIN TRÊN CHUỘT THÍ NGHIỆM Phụ lục 8.2. Kết quả phân tích nồng độ curcumin trong huyết tương chuột sau khi uống hỗn dịch nano 10 phút (chuột số 70, nhóm 2) Phụ lục 8.1. Kết quả phân tích nồng độ curcumin trong huyết tương chuột sau khi uống hỗn dịch nano 10 phút (chuột số 69, nhóm 2) Phụ lục 8.4. Kết quả phân tích nồng độ curcumin trong huyết tương chuột sau khi uống hỗn dịch nano 20 phút (chuột số 58, nhóm 2) Phụ lục 8.3. Kết quả phân tích nồng độ curcumin trong huyết tương chuột sau khi uống hỗn dịch nano 20 phút (chuột số 57, nhóm 2) Phụ lục 8.5. Phương trình mô tả ảnh hưởng của hiệp biến khối lượng chuột đến một số thông số dược động học = × ×  = × ×  = × ×  Trong đó: V: Thể tích phân bố của mỗi chuột (ml) m: khối lượng chuột Ka: hằng số tốc độ hấp thu của mỗi chuột (phút -1) Ke: hằng số tốc độ thải trừ của mỗi chuột (phút -1) V: thể tích phân bố chung của quần thể Ka: Hằng số tốc độ hấp thu chung của quần thể Ke: Hằng số tốc độ thải trừ chung của quần thể dV: vi phân của thể tích phân bố dm: vi phân của khối lượng chuột dKa: vi phân của hằng số tốc độ hấp thu dKe: vi phân của hằng số tốc độ thải trừ V, Ka, Ke: giá trị eta

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1_luan_an_5501_2118525.pdf
Luận văn liên quan