Luận văn Nghiên cứu giải pháp thiết kế bộ nguồn chất lượng cao dùng trong thiết bị điện tử

Mục lục Danh mục một số từ viết tắt Mở đầu Ch-ơng 1 Tổng quan chung và các yêu cầu của bộ nguồn trong thiết bị điện tử 1.1. Tổng quan chung . 7 1.1.1. Vị trí và tầm quan trọng của bộ nguồn trong hệ thống 7 1.1.2. Các loại nguồn sử dụng trong thiết bị điện tử 7 1.2. Đánh giá các ph-ơng án thiết kế nguồn ổn định . 9 1.2.1. Bộ nguồn ổn định tuyến tính 9 1.2.2. Bộ nguồn chuyển mạch 13 1.3. Các yêu cầu của bộ nguồn chuyển mạch . 15 1.3.1. Khối lọc nhiễu đầu vào . 15 1.3.2. Khối nắn và lọc sơ cấp 16 1.3.3. Khối chuyển mạch tần số cao, nắn và lọc thứ cấp . 17 1.3.4. Khối điều khiển . 17 Ch-ơng 2 Bộ biến đổi điện áp DC/DC 2.1. Ph-ơng pháp biến đổi điện áp DC/DC 19 2.1.1. Mạch ngắt quãng hoạt động ở chế độ A 20 2.1.2. Mạch ngắt quãng hoạt động ở chế độ B 21 2.1.3. Mạch ngắt quãng hoạt động ở chế độ C . 22 2.1.4. Mạch ngắt quãng hoạt động ở chế độ D . 22 2.1.5. Mạch ngắt quãng hoạt động ở cả 4 chế độ . 23 2.2. Các bộ biến đổi điện áp DC/DC 24 2.2.1. Bộ biến đổi thế hệ thứ nhất 24 2.2.2. Bộ biến đổi thế hệ thứ hai . 33 2.2.3. Bộ biến đổi thế hệ thứ ba 34 2.2.4. Bộ biến đổi thế hệ thứ t- 35 2.2.5. Bộ biến đổi thế hệ thứ năm 36 2.2.6. Bộ biến đổi thế hệ thứ sáu 36 Ch-ơng 3 Các giải pháp thiết kế bộ nguồn chuyển mạch 3.1. Mục đích và yêu cầu . 38 3.2. Thiết kế khối công suất . 39 3.2.1. Bộ chuyển mạch Buck 39 3.2.2. Bộ chuyển mạch Boost 42 3.2.3. Bộ chuyển mạch kiểu đẩy - kéo . 46 3.2.4. Bộ chuyển mạch cầu bán phần 52 3.2.5. Bộ chuyển mạch cầu toàn phần . 55 3.3. Thiết kế khối điều khiển . 58 3.3.1. Giới thiệu chung 58 3.3.2. Nguyên lý điều chế độ rộng xung (PWM) 59 Ch-ơng 4 Mô phỏng 4.1. Giới thiệu chung về các phần mềm mô phỏng . 62 4.1.1. Phần mềm mô phỏng Matlab/Simulink 62 4.1.2. Phần mềm thiết kế mạch điện tử . 64 4.1.3. Giới thiệu một số họ IC điều khiển công suất thông dụng 65 4.2. Xây dựng mô hình mô phỏng . 67 4.2.1. Giới thiệu chung 67 4.2.2. Tính toán thông số và lựa chọn linh kiện cho từng đầu ra69 4.3. Đánh giá và thí nghiệm kết quả trên mô hình mô phỏng 88 4.3.1. Mô phỏng cho mạch đơn 88 4.3.2. Mô phỏng cho mạch tổng hợp: 88

pdf95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2153 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu giải pháp thiết kế bộ nguồn chất lượng cao dùng trong thiết bị điện tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
më nh©n víi chu kú lµm viÖc më. V× vËy Qdc ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: onpftonpftdc VIT TVIQ 4.02/8.0 == (3. 20) V×: Ipft = 1.56 (min) 0 dcV P ⇒ (min) 0624.0 dc V PQdc = (3. 21) Tõ biÓu thøc (3.19) vµ (3.21) tÝnh ®−îc tæng tæn hao cho transistor lµ: (min) 0 (max) (min) 0 )( 624.012.3 dc s dc dc dcact V P T TV V PQQQ +=+= (3. 22) §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 50 Qua c«ng thøc trªn dÔ dµng nhËn thÊy tæn hao chuyÓn m¹ch lín h¬n nhiÒu so víi tæn hao mét chiÒu. Tuy nhiªn, nÕu sö dông transistor MOSFET lo¹i c«ng suÊt cã thêi gian chuyÓn m¹ch nhá th× cã thÓ gi¶m ®−îc lo¹i tæn hao nµy. Chän sè vßng vµ tiÕt diÖn cña cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp Sè vßng cña cuén s¬ cÊp ®−îc x¸c ®Þnh bëi ®Þnh luËt Faraday, sè vßng Np ®−îc x¸c ®Þnh bëi ®iÖn ¸p cùc tiÓu trªn cuén s¬ cÊp (Vdc(min) -1) vµ thêi gian më cùc ®¹i kh«ng lín h¬n 2 8.0 T . dBA TV N e dc P . 10) 2 8.0)(1( 8(min) −= (3. 23) Víi Ae lµ diÖn tÝch s¾t cña lâi (cm2) dB lµ ®é biÕn thiªn tõ th«ng cña lâi (®¬n vÞ Gauss), cã dÊu phô thuéc vµo chiÒu cña ®iÖn ¸p qua cuén d©y. V× mçi nöa cuén s¬ cÊp chØ cã mét xung dßng Ipft trong mét chu kú vµ cã ®é réng 0.8T/2 nªn gi¸ trÞ hiÖu dông cña Ipft lµ: (min) 0 (min) 0 986.056.1632.0632.04.0 dcdc pftpftrms V P V PIII ==== Gi¶ thiÕt sö dông cuén d©y cã mËt ®é dßng lµ 500 mil trßn / Ampe(rms), sè mil trßn cÇn thiÕt cña nöa cuén s¬ cÊp lµ: Sè mil trßn = 500 x Irms = (min) 0493 dcV P Khi ®ã cã thÓ chän chÝnh x¸c tiÕt diÖn d©y tõ b¶ng tra d©y theo c¸c mil trßn. Tõ c«ng thøc (3.23) thÊy Np tØ lÖ nghÞch víi dB, v× vËy, dB cùc ®¹i th× Np nhá nhÊt, khi Êy víi sè vßng d©y nhá th× cã thÓ t¨ng tiÕt diÖn d©y ®Ó chÞu dßng lín, ®iÖn dung ký sinh thÊp vµ gi¸ thµnh gi¶m. Nh−ng nÕu chän dB lín th× dßng tõ ho¸ t¨ng vµ lµm t¨ng tæn hao cña lâi. H×nh d−íi ®©y biÓu diÔn vßng tõ trÔ cña mét vËt liÖu lâi s¾t tiªu biÓu (Ferroxcube 3C8). Sù thay ®æi cña tõ th«ng th−êng ®−îc giíi h¹n trong kho¶ng , t¹i tÇn sè 30KHz, n»m trong phÇn tuyÕn tÝnh cña vßng. Khi tÇn sè t¨ng lªn tõ 100KHz – 300KHz th× sù biÕn thiªn tõ th«ng ph¶i gi¶m xuèng hay v× tæn hao lâi ë c¸c tÇn sè nµy cao h¬n. Nãi chung, víi tÇn sè chuyÓn m¹ch d−íi 50KHz, ng−êi ta th−êng chän sè vßng G2000± G1200± G800± §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 51 d©y cña cuén s¬ cÊp tõ biÓu thøc (3.23) víi dB = 3200G mµ tæn hao cã thÓ ë møc chÊp nhËn ®−îc. §Ó x¸c ®Þnh sè vßng d©y thø cÊp cho c¸c ®Çu ra chÝnh vµ phô, sö dông biÓu thøc (3.17), víi gi¶ thiÕt c¸c diode sö dông lµ c¸c diode Schottky (sôt ¸p thuËn 0.5V). Trong biÓu thøc nµy, c¸c th«ng sè ®· ®−îc x¸c ®Þnh: ®iÖn ¸p ngâ ra, Vdc(min), T vµ Ton = 0.8T/2. Sè vßng d©y cña c¸c ®Çu ra thø cÊp ®−îc tÝnh nh− sau: )1(8.0 4.0 )1(8.0 4.0 )1(8.0 4.0 (min) 2 2 (min) 1 1 (min) − += − += − += dc S PS dc S PS dc m Pm V VNN V VNN V VNN (3. 24) V× xung dßng qua mçi nöa cuén thø cÊp chØ tån t¹i trong 0.4 chu kú nªn gi¸ trÞ hiÖu dông cña dßng nµy ®−îc tÝnh b»ng biÓu thøc sau: dcdcrmsS III 632.04.0)( == TiÕt diÖn cña cuén thø cÊp còng ®−îc x¸c ®Þnh nhê b¶ng tra d©y theo mil trßn víi gi¶ thiÕt mËt ®é 500mil trßn /Ampe(rms) Sè mil trßn = 500 x 0.632 Idc = 316 Idc e. ThiÕt kÕ bé läc ra C¸c cuén c¶m ®−îc chän ®Ó ®¶m b¶o kh«ng ®i vµo chÕ ®é ho¹t ®éng kh«ng liªn tôc ®Õn khi ngâ ra mét chiÒu gi¶m xuèng tíi gi¸ trÞ cùc tiÓu (th−êng x¸c ®Þnh b»ng 1/10 gi¸ trÞ danh ®Þnh). ChÕ ®é kh«ng liªn tôc b¾t ®Çu khi §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 52 phÇn ®Çu cña xung r¨ng c−a dßng ®iÖn c¶m dI gi¶m xuèng 0 vµ ®iÒu nµy x¶y ra khi dßng mét chiÒu gi¶m xuèng nöa biªn ®é cña dßng r¨ng c−a dI. V× vËy: L TVVI L TVdI ondconL )(2 01(min) −=== Víi: )2/8.02()2( 110 T TV T TVV on == 01 25.1 VV =⇒ vµ: 1 0 2V TVTon = Th«ng th−êng dßng mét chiÒu cùc tiÓu ®−îc chän b»ng 1/10 gi¸ trÞ danh ®Þnh: Idc(min) = 0.1Ion Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®−îc L theo biÓu thøc sau: onondc on I TV VI TVVV I TVVL 0 0 000 (min) 01 05.0 )25.1(2)1.0(2 )25.1( 2 )( =−=−= (3. 25) Gi¸ trÞ cña tô ®iÖn C vµ gi¸ trÞ ®iÖn c¶m L ®−îc chän ®Ó ®¸p øng ®iÖn ¸p gîn sãng ë ngâ ra víi gi¸ trÞ cho tr−íc Vr. §iÖn ¸p gîn ®Ønh - ®Ønh ®−îc x¸c ®Þnh b»ng: Vr = RdI Nh− ®· nãi ë phÇn tr−íc, tÝch sè RC cña tô ®iÖn ph©n b»ng nh«m lµ h»ng sè víi ph¹m vi tõ 50 ®Õn 80x10-6 VÝ dô, chän C cã gi¸ trÞ: Vr dIx R xC 6 6 10801080 − − == (3. 26) 3.2.4. Bé chuyÓn m¹ch cÇu b¸n phÇn 3.2.4.1. Ho¹t ®éng c¬ b¶n S¬ ®å m¹ch vµ d¹ng sãng ®Æc tr−ng cña bé chuyÓn m¹ch cÇu b¸n phÇn ®−îc cho trong h×nh 3.6 d−íi ®©y. . .. . . V2 V1 220VAC 120VAC A B 120-220 VAC Co2 Co1 Lo2 Lo1 Ns2 Ns1 NpCbS1 Q1 Q2 C1 C2D4 D3 D2 D1 §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 53 +Vdc/2 Q1 on TÇn sè chuyÓn m¹ch Q2 on -Vdc/2 §iÖn ¸p s¬ cÊp 0 H×nh 3. 6: S¬ ®å m¹ch vµ d¹ng sãng ®Æc tr−ng ¦u ®iÓm chÝnh cña m¹ch nµy lµ khi transistor ng¾t chØ cã ®iÖn ¸p Vdc ®Æt lªn nã chø kh«ng ph¶i chÞu ®ùng ®iÖn ¸p 2Vdc nh− trong s¬ ®å m¹ch ®Èy kÐo. Khi ®ã, m¹ch cã thÓ sö dông c¸c transistor lo¹i rÎ tiÒn h¬n víi møc chÞu ®ùng ®iÖn ¸p nhá h¬n, vµ chóng ®−îc sö dông réng r·i trªn thÞ tr−êng ch©u ¢u vµ Mü víi ngâ vµo xoay chiÒu t−¬ng øng lµ 220VAC vµ 120VAC. Khi S1 ë vÞ trÝ 220VAC (hë m¹ch), m¹ch lµ bé chØnh l−u toµn sãng cã tô C1 vµ tô C2 m¾c nèi tiÕp, t¹o ra ®iÖn ¸p mét chiÒu ®Ønh ®· chØnh l−u kho¶ng 308VDC. Khi S1 ë vÞ trÝ 120VAC (ng¾n m¹ch) th× m¹ch ho¹t ®éng nh− mét bé nh©n ®«i ®iÖn ¸p nhê tô C1 n¹p ®iÖn ¸p d−¬ng qua D1 vµ C2 n¹p ®iÖn ¸p d−¬ng qua D2, t¹o ra ®iÖn ¸p mét chiÒu 336VDC. §iÖn ¸p ngâ vµo mét chiÒu cùc ®¹i chÝnh lµ ®iÖn ¸p mµ transistor ng¾t ph¶i chÞu ®ùng khi transistor cßn l¹i dÉn. 3.2.4.2. TÝnh to¸n th«ng sè cña m¹ch D¹ng sãng t¹i c¸c ®Çu ra cña m¹ch cÇu b¸n phÇn gièng nh− trong m¹ch ®Èy kÐo nªn cã sù t−¬ng øng khi chän th«ng sè cña m¹ch cÇu b¸n phÇn víi c¸c biÓu thøc tÝnh to¸n nh− cña m¹ch ®Èy kÐo. Chän thêi gian më cùc ®¹i cho transistor Mçi transistor lµm viÖc ë mét b¸n kú nh−ng nÕu t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã c¶ Q1 vµ Q2 cïng më th× sÏ cã hiÖn t−îng ng¾n m¹ch ®iÖn ¸p cung cÊp vµ g©y ph¸ háng c¸c transistor, do ®ã thêi gian më cña mçi transistor chØ ®−îc phÐp tèi ®a lµ 80% b¸n kú (Ton = 0.8T/2) §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 54 Chän sè vßng vµ tiÕt diÖn d©y s¬ cÊp Sè vßng cña cuén s¬ cÊp ®−îc chän ®Ó ®¶m b¶o ®iÖn ¸p ngâ ra nhËn ®−îc trong thêi gian më kh«ng qu¸ 0.8T/2. NP ®−îc tÝnh theo biÓu thøc (3.23) Dßng hiÖu dông s¬ cÊp cña m¹ch T TII pftrms 8.0= Víi Ipft lµ dßng ®Ønh cuén s¬ cÊp. Cã thÓ tÝnh gi¸ trÞ cña nã nhê gi¶ thiÕt hiÖu suÊt cña m¹ch lµ 80%, cã 2 xung dßng trong mét chu kú T víi ®é réng b»ng thêi gian më cùc ®¹i cña mçi b¸n kú lµ 0.8T/2 vµ ®iÖn ¸p lµ Vdc(min)/2. NghÜa lµ, cã mèi quan hÖ sau: pft dc in IT TVPP 8.0 2 25.1 (min)0 == (min) 0125.3 dc pft V PI =⇒ (3. 27) Vµ dßng hiÖu dông s¬ cÊp (min) 0795.28.0 dc pftrms V P T TII == Víi 500 mil trßn / Ampe(rms), sè mil trßn cÇn thiÕt ®−îc tÝnh b»ng: Sè mil trßn = (min) 0 (min) 0 5.1397795.2500 dcdc V P V Px = Tra b¶ng theo sè mil trßn cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh tiÕt diÖn d©y s¬ cÊp. Chän sè vßng vµ tiÕt diÖn d©y thø cÊp T−¬ng tù nh− trong m¹ch ®Èy kÐo, sè vßng cuén thø cÊp ®−îc chän tõ biÓu thøc (3.24). Nh−ng do mçi transistor chØ chÞu ®iÖn ¸p khi ng¾t lµ Vdc(min)/2 vµ diode sö dông lµ diode chØnh l−u th«ng th−êng thay cho diode Schottky nªn cã thÓ tÝnh sè vßng NS nh− sau: )1 2 (8.0 8.0 )1 2 (8.0 8.0 (min) 2 2 (min) 1 1 − += − += dc PS dc PS V VNN V VNN (3. 28) Giíi h¹n c«ng suÊt ngâ ra C«ng thøc (3.27) cho phÐp x¸c ®Þnh dßng ®Ønh s¬ cÊp theo c«ng suÊt ngâ ra vµ ®iÖn ¸p ra cùc tiÓu. Víi c¸c gi¸ trÞ cho tr−íc ®ã x¸c ®Þnh ®−îc Ipft ®Ó tõ ®ã lùa chän lo¹i transistor phï hîp. Khi c«ng suÊt P0 v−ît qu¸ 500W th× tÝnh to¸n cho thÊy lo¹i transistor sö dông cÇn chÞu ®−îc dßng rÊt lín vµ ph¶i §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 55 lµ lo¹i MOSFET rÊt ®¾t tiÒn, v× vËy ng−êi ta sö dông m¹ch cÇu toµn phÇn nh− sÏ tr×nh bµy ë phÇn sau ®©y. TÝnh to¸n cho bé läc ngâ ra C¸c gi¸ trÞ ®iÖn c¶m vµ ®iÖn dung cña c¸c bé läc ngâ ra ®−îc tÝnh theo biÓu thøc (3.25) vµ (3.26) Chän tô chÆn ®Ó tr¸nh tõ th«ng kh«ng c©n b»ng Tô nhá Cb ®−îc m¾c nèi tiÕp víi cuén s¬ cÊp nh− h×nh 3.6. NhiÖm vô cña nã lµ ®Ó tr¸nh tõ th«ng kh«ng c©n b»ng x¶y ra khi tÝch sè v«n-gi©y trªn cuén s¬ cÊp kh¸c víi tÝch sè v«n-gi©y khi nã dÞch chuyÓn ng−îc l¹i. Tr−êng hîp nµy cã thÓ lµm lâi dÞch chuyÓn lªn hay xuèng däc theo vßng tõ trÔ vµ nÕu ®i vµo vïng b·o hoµ sÏ g©y háng transistor. Tô Cb sÏ ng¨n thµnh phÇn mét chiÒu ch¹y trong cuén s¬ cÊp, dßng s¬ cÊp n¹p ®iÖn tÝch vµo tô g©y ra ®é gi¶m biªn ®é dV trªn d¹ng sãng ®iÖn ¸p s¬ cÊp. TrÞ sè cña Cb ®−îc chän nh− sau: dV TI C pft b 2 8.0 = 3.2.5. Bé chuyÓn m¹ch cÇu toµn phÇn 3.2.5.1. Ho¹t ®éng c¬ b¶n H×nh 3.7 biÓu diÔn s¬ ®å m¹ch vµ d¹ng sãng ®Æc tr−ng cña bé chuyÓn m¹ch cÇu toµn phÇn. ¦u thÕ cña m¹ch cÇu toµn phÇn lµ ®iÖn ¸p t¸c dông lªn cuén s¬ cÊp lµ sãng vu«ng cã biªn ®é dcV± so víi 2 dcV± cña m¹ch cÇu b¸n phÇn (xem l¹i h×nh 3.6). Tuy vËy, ®iÖn ¸p chÞu ®ùng lín nhÊt cña transistor khi ng¾t còng chØ lµ Vdc(max) nh− trong m¹ch cÇu b¸n phÇn. Do ®ã, nÕu c¸c transistor ho¹t ®éng víi cïng gi¸ trÞ dßng ®Ønh vµ ®iÖn ¸p danh ®Þnh th× m¹ch cÇu toµn phÇn cã c«ng suÊt ngâ ra gÊp hai lÇn so víi m¹ch cÇu b¸n phÇn. 220VAC 120VAC A B 120-220 VAC . .. . . Vo1 Vom + C2 + C1 Q4 Q3 Co2 Co1 Lo2 Lo1 Nsm Ns1 Np Q1 Q2 Cb S1 D4 D3 D2 D1 §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 56 Τ TÇn sè chuyÓn m¹ch Xung §kh Q1,Q4 -Vdc Q2,Q3 on Ton Q1,Q4 on Ton Xung §kh Q2,Q3 +Vdc 0 §iÖn ¸p s¬ cÊp T1 H×nh 3. 7: S¬ ®å m¹ch vµ d¹ng sãng ®Æc tr−ng C¸c cÆp transistor (Q1 vµ Q4), (Q2 vµ Q3) thay phiªn nhau lµm viÖc trong hai nöa chu kú. Cuén s¬ cÊp ®−îc ®iÒu khiÓn bëi sãng vu«ng ph©n cùc tuÇn tù cã biªn ®é . Thêi gian më Ton ®−îc x¸c ®Þnh bëi vßng håi tiÕp ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c cùc gèc cña c¸c transistor nh»m gi÷ cho Vom kh«ng ®æi chèng l¹i sù thay ®æi cña ®iÖn ¸p ngâ vµo. C¸c ngâ ra phô còng ®−îc gi÷ kh«ng ®æi nh−ng chØ trong kho¶ng 5% ®Õn 8%. Còng gièng nh− bé biÕn ®æi ®Èy kÐo, khi cã sù thay ®æi ë dßng t¶i chÝnh th× c¸c ®iÖn ¸p ngâ ra ®−îc gi÷ æn ®Þnh nh−ng nÕu ë dßng t¶i phô th× kh«ng ®iÒu chØnh ®−îc v× vßng håi tiÕp chØ c¶m øng tõ ngâ ra chÝnh. dcV± Gi¶ sö sôt ¸p më trªn mçi transistor lµ 1V, sôt ¸p thuËn cña diode Schottky trong bé chØnh l−u chÝnh lµ 0.5V vµ sôt ¸p thuËn cña diode chØnh l−u th«ng th−êng trong bé chØnh l−u phô lµ 1V, ®iÖn ¸p t¹i c¸c ngâ ra ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: T T N NVV T T N NVV on P S dco on P Sm dcom 21)2( 25.0)2( 1 1 ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ −−= ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ −−= (3. 29) 3.2.5.2. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè trong m¹ch Chän thêi gian më cùc ®¹i §Ó tr¸nh hiÖn t−îng cã thêi ®iÓm c¶ hai transistor (Q1 vµ Q2) hay (Q3 vµ Q4) cïng më mét lóc g©y ng¾n m¹ch nguån cung cÊp, thêi gian më cùc ®¹i §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 57 cña transistor, x¶y ra khi ®iÖn ¸p ngâ vµo ë gi¸ trÞ cùc tiÓu, kh«ng qu¸ 80% cña nöa chu kú T. Sè vßng cuén s¬ cÊp vµ tiÕt diÖn d©y Sè vßng cuén s¬ cÊp ®−îc chän theo biÓu thøc (3.23) nh−ng sè h¹ng (Vdc(min)-1) ®−îc thay b»ng sè h¹ng (Vdc(min)-2). Gi¸ trÞ cña dB ®−îc chän ë 3200G víi tÇn sè chuyÓn m¹ch nhá h¬n 50KHz NÕu gi¶ thiÕt hiÖu suÊt cña m¹ch ®¹t 80%, khi ®ã c«ng suÊt ngâ vµo Pin=1.25P0 V× thêi gian më cùc ®¹i cña transistor lµ 0.8T/2 khi ngâ vµo ë gi¸ trÞ cùc tiÓu vµ trong mét chu kú T cã 2 xung dßng trªn cuén s¬ cÊp víi biªn ®é Vdc nªn cã mèi quan hÖ sau: pftdcin IT TVPP 2/8.0225.1 (min)0 == (min) 056.1 dc pft V PI =⇒ (3. 30) Víi Ipft lµ dßng s¬ cÊp t−¬ng ®−¬ng cã ®Ønh nhän bÞ mÐo d¹ng. Tõ biÓu thøc (3.30) tÝnh ®−îc Ipft, qua ®ã x¸c ®Þnh ®−îc dßng hiÖu dông cña nã Irms (min) 04.18.0 dc pftrms V P T TII == Víi 500mil trßn /Ampe(rms), Sè mil trßn cÇn thiÕt = (min) 0 (min) 0 7004.1500 dcdc V P V Px = Tra b¶ng ®Ó x¸c ®Þnh tiÕt diÖn d©y s¬ cÊp Chän sè vßng vµ tiÕt diÖn d©y thø cÊp Tõ biÓu thøc (3.29) x¸c ®Þnh ®−îc sè vßng thø cÊp v× c¸c gi¸ trÞ kh¸c ®· ®−îc x¸c ®Þnh. )2(8.0 4.0 )2(8.0 4.0 (min) 1 1 (min) − += − += dc o PS dc om PSm V VNN V VNN (3. 31) Dßng hiÖu dông vµ tiÕt diÖn d©y cña cuén thø cÊp ®−îc chän gièng nh− m¹ch ®Èy kÐo, nghÜa lµ x¸c ®Þnh theo c¸c biÓu thøc: dcdcrmsS III 632.04.0)( == §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 58 Sè mil trßn = 500 x 0.632 Idc = 316 Idc Chän bé läc ngâ ra C¸c bé läc ngâ ra ®−îc chän nh− trong m¹ch ®Èy kÐo vµ m¹ch cÇu b¸n phÇn, sö dông biÓu thøc (3.25) vµ (3.26) 3.3. ThiÕt kÕ khèi ®iÒu khiÓn 3.3.1. Giíi thiÖu chung Nh− ®· nãi ë c¸c phÇn trªn, ®iÖn ¸p ®Çu ra cña bé nguån cã rÊt nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng lµm cho gi¸ trÞ bÞ thay ®æi (sù kh«ng æn ®Þnh cña ®Çu vµo, sù thay ®æi dßng t¶i, nhiÔu …). §Ó gi÷ cho ®iÖn ¸p ®Çu ra thay ®æi trong kho¶ng dung sai cho phÐp (vÝ dô: %1± quanh gi¸ trÞ danh ®Þnh) ng−êi ta sö dông ph−¬ng ph¸p håi tiÕp ©m ®Ó ®iÒu chØnh l¹i ®Çu vµo. Th«ng sè cÇn ®iÒu chØnh chÝnh lµ Ton mµ chóng ta ®· ®Ò cËp th−êng xuyªn ë c¸c phÇn trªn. ViÖc ®iÒu chØnh Ton cã thÓ thùc hiÖn theo hai c¸ch lµ gi÷ nguyªn tÇn sè T vµ thay ®æi gi¸ trÞ cña Ton (khi ®ã Toff còng thay ®æi theo); hoÆc gi÷ nguyªn Toff vµ thay ®æi tÇn sè ®Ó thay ®æi gi¸ trÞ cña Ton. KhuÕch ®¹i sai lÖch §iÒu khiÓn PWM C«ng suÊt, Läc ®Çu ra Vref + - H×nh 3. 8: HÖ thèng ®iÒu khiÓn håi tiÕp ©m Mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p lµm thay ®æi Ton ®Ó ®iÒu chØnh thêi gian më cña chuyÓn m¹ch nh»m gi÷ cho ®Çu ra kh«ng ®æi lµ ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®é réng xung. Ph−¬ng ph¸p nµy kh¸ ®¬n gi¶n vµ cho t¸c ®éng nhanh nªn ®−îc sö dông réng r·i trong c¸c bé nguån chuyÓn m¹ch. Tuy nhiªn, viÖc t¹o ra xung cã ®é réng biÕn ®æi ®Ó ®iÒu khiÓn transistor c«ng suÊt nh− tr×nh bµy chØ mang tÝnh nguyªn lý v× yªu cÇu dßng ¸p cô thÓ cho xung ®ã nh− thÕ nµo cßn phô thuéc vµo viÖc transistor sö dông lµ lo¹i BJT hay MOSFET, do ®ã c¸c phÇn tiÕp theo sÏ chØ giíi thiÖu nguyªn lý ®iÒu chÕ ®é réng xung (PWM – Pulse Width Modulation). §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 59 3.3.2. Nguyªn lý ®iÒu chÕ ®é réng xung (PWM) Sö dông m¹ch cã cÊu tróc c¬ b¶n nh− sau h×nh 3.9 ®Ó hiÓu vÒ nguyªn lý ®iÒu chÕ ®é réng xung. Uht Uo + - U1U2 Up Rt + -Uch R2 R1 + PWM + EA H×nh 3. 9: M¹ch ®iÒu chÕ ®é réng xung §iÖn ¸p mét chiÒu ra trªn t¶i qua bé ph©n ¸p lÊy ®iÖn ¸p håi tiÕp Uht ®−a vÒ ®Çu ®¶o cña bé khuÕch ®¹i sai lÖch (EA). §iÖn ¸p nµy sÏ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ sù thay ®æi cña Ur, cßn ®iÖn ¸p chuÈn Uch ®−îc ®−a vµo ®Çu kh«ng ®¶o cña bé khuÕch ®¹i sai lÖch. Nguån Uch lµ cè ®Þnh, kh«ng phô thuéc vµo Ur. Khi ®ã ®iÖn ¸p ®Çu ra cña bé khuÕch ®¹i sai lÖch ®−îc tÝnh theo biÓu thøc: htch UR RU R RU 1 2) 1 21(1 −+= Tõ biÓu thøc nhËn thÊy ®iÖn ¸p U1 biÕn ®æi tuyÕn tÝnh theo Uht nh−ng theo chiÒu ng−îc l¹i. §iÖn ¸p nµy ®−îc gäi lµ tÝn hiÖu ®iÒu chÕ vµ ®−a tíi ®Çu vµo kh«ng ®¶o cña bé ®iÒu chÕ ®é réng xung, tÝn hiÖu sãng mang Up lµ xung tam gi¸c ®−a vµo ®Çu vµo ®¶o cña bé ®iÒu chÕ. Bé ®iÒu chÕ sÏ so s¸nh 2 biªn ®é cña sãng mang Up vµ tÝn hiÖu ®iÒu chÕ U1, d¹ng sãng ra cña bé ®iÒu chÕ U2 lµ sãng vu«ng cã tÇn sè lµ tÇn sè cña sãng mang nh−ng cã ®é réng xung biÕn ®æi theo tÝn hiÖu ®iÒu chÕ U1 (xem h×nh 3.10). §é réng xung chÝnh lµ kho¶ng thêi gian mµ ®iÖn ¸p U1 nhá h¬n ®iÖn ¸p Up. Gäi ®é réng xung ®iÒu biÕn lµ Ton, nã sÏ biÕn thiªn trong kho¶ng tõ 0 tíi T. Xung nµy ®−îc ®−a ®Õn ®iÒu khiÓn transistor chuyÓn m¹ch vµ transistor sÏ dÉn trong kho¶ng thêi gian Ton. TØ sè k = T Ton gäi lµ hÖ sè ®iÒu chÕ, cã gi¸ trÞ biÕn ®æi tõ 0 ®Õn 1 §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 60 T on Up U2 U1 T t t 0 0 H×nh 3. 10: Nguyªn lý ®iÒu chÕ ®é réng xung NÕu chuyÓn m¹ch lµ c¸c transistor m¾c theo s¬ ®å ®Èy kÐo th× cÇn t¹o ra hai chuçi xung ng−îc nhau ®Ó ®iÒu khiÓn chóng. Cã thÓ thùc hiÖn ®¶o pha b»ng c¸ch sö dông biÕn ¸p, hoÆc dïng c¸c cæng logic nh− h×nh 3.11. Up U1 1 2 + PWM D CPQ _Q H×nh 3. 11: M¹ch t¹o hai chuçi xung ng−îc pha §iÖn ¸p xung tam gi¸c lµ tÝn hiÖu sãng mang Up ®−a tíi bé ®iÒu chÕ PWM ®ång thêi ®−a ®Õn kÝch më m¹ch flip-flop. Hai ®Çu ra cña m¹ch FF cã d¹ng hai chuçi xung vu«ng cùc tÝnh ng−îc nhau ®−îc ®−a tíi ®Çu vµo hai cæng AND, hai ®Çu vµo cßn l¹i cña hai cæng AND ®−îc kÝch bëi ®iÖn ¸p ®Çu ra cña bé ®iÒu chÕ ®é réng xung U2 lµ chuçi xung cã ®é réng Ton thay ®æi. Khi ®ã, ®Çu ra cña hai cæng AND chÝnh lµ hai chuçi xung ng−îc nhau cã ®é réng thay ®æi. PhÇn ®iÒu chÕ ®é réng xung trong c¸c bé nguån chuyÓn m¹ch ngµy nay ®−îc cÊu tróc trong mét vi m¹ch tÝch hîp (gäi lµ chip PWM). Víi c¸c bé nguån c«ng suÊt nhá d−íi 100W vµ chuyÓn m¹ch lµ tÇng ®¬n th× cã khi c¶ transistor chuyÓn m¹ch còng ®−îc cÊu tróc trong vi m¹ch ®iÒu chÕ ®é réng xung. §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 61 KÕt luËn: Cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ¸n ®Ó chän lùa khi muèn thiÕt kÕ mét nguån chuyÓn m¹ch. V× vËy, cÇn dùa vµo yªu cÇu cña bé nguån vÒ c«ng suÊt, ®iÖn ¸p ®Çu ra, sè l−îng ®Çu ra, hiÖu suÊt, ®é phøc t¹p cña m¹ch, ®é æn ®Þnh …. ®Ó sö dông s¬ ®å m¹ch nµo cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. Cã thÓ tæng kÕt l¹i mét sè ®Æc ®iÓm cña c¸c d¹ng m¹ch æn ®Þnh chuyÓn m¹ch c¬ b¶n trong b¶ng sau: D¹ng m¹ch §iÖn ¸p ®Çu ra Cuén d©y BiÕn ¸p Diode Transistor C«ng suÊt, W S¬ ®å m¹ch Buck Gi¶m Cã Kh«ng 1 1 0 - 150 §¬n gi¶n Boost T¨ng Cã Kh«ng 1 1 0 - 150 §¬n gi¶n Buck- Boost T¨ng/gi¶m Cã Kh«ng 1 1 0 - 150 §¬n gi¶n Håi tiÕp T¨ng/gi¶m Kh«ng Cã 1 1 0 - 150 B×nh th−êng ThuËn T¨ng/gi¶m Cã Cã 1 1 0 - 150 B×nh th−êng §Èy kÐo T¨ng/gi¶m Cã Cã 2 2 100-1000 Phøc t¹p B¸n cÇu T¨ng/gi¶m Cã Cã 4 2 100-500 Phøc t¹p Toµn cÇu T¨ng/gi¶m Cã Cã 4 4 400-2000 RÊt phøc t¹p Víi c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn bé chuyÓn m¹ch c«ng suÊt, hiÖn nay ®Òu ®−îc thiÕt kÕ s½n d−íi d¹ng c¸c IC ®iÒu khiÓn. Do ®ã, còng rÊt cÇn xem kü catalog cña tõng lo¹i IC ®Ó lùa chän cho phï hîp vµ viÖc tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña m¹ch nhiÒu khi cÇn thay ®æi theo th«ng sè cña IC ®ã chø kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i theo ®óng tr×nh tù ®· nãi ë c¸c phÇn trªn. VÝ dô nh− cã IC chøa s½n chuyÓn m¹ch c«ng suÊt th× viÖc lùa chän transistor lµ ®iÒu kh«ng cÇn thiÕt, hoÆc cã IC l¹i cã bé t¹o xung víi tÇn sè cè ®Þnh cho biÕt tr−íc nªn còng kh«ng cÇn x¸c ®Þnh th«ng sè nµy mµ cÇn lùa chän c¸c linh kiÖn cho phï hîp. §iÒu nµy sÏ thÓ hiÖn râ h¬n trong mét vÝ dô thiÕt kÕ thùc tÕ ®−îc tr×nh bµy trong ch−¬ng 4. §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 62 Ch−¬ng 4 M« pháng 4.1. Giíi thiÖu chung vÒ c¸c phÇn mÒm m« pháng 4.1.1. PhÇn mÒm m« pháng Matlab/Simulink Simulink lµ phÇn ch−¬ng tr×nh më réng cña Matlab nh»m môc ®Ých m« h×nh ho¸, m« pháng vµ kh¶o s¸t c¸c hÖ thèng ®éng häc. PhÇn mÒm m« pháng nµy cho phÐp x©y dùng c¸c m« h×nh ®iÒu khiÓn mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c còng nh− kh¶ n¨ng quan s¸t vµ ®iÒu chØnh th«ng sè linh ho¹t ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®−a vµo s¶n xuÊt thùc tÕ víi ®é tin cËy cao. Th− viÖn cña Simulink cung cÊp cho ng−êi sö dông rÊt nhiÒu c¸c khèi chøc n¨ng c¬ b¶n cña c¸c hÖ tuyÕn tÝnh, phi tuyÕn vµ gi¸n ®o¹n ë nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh−: hÖ thèng ®iÒu khiÓn, ®iÖn tö c«ng suÊt, viÔn th«ng, xö lý tÝn hiÖu, ®éng lùc häc, tèi −u ho¸ … H¬n n÷a, b¶n th©n mçi ng−êi sö dông cã thÓ t¹o riªng c¸c khèi cña m×nh. Víi nh÷ng kh¶ n¨ng to lín cña Simulink c¸c nhµ thiÕt kÕ ®· tiÕt kiÖm ®−îc mét c¸ch ®¸ng kÓ thêi gian, kinh phÝ còng nh− lµ tr¸nh ®−îc nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm c¸c m« h×nh trªn thùc tÕ. ChÝnh v× vËy, cã thÓ nãi phÇn mÒm nµy ngµy cµng ®−îc −a chuéng vµ sö dông réng r·i. Trong lÜnh vùc ®iÖn tö c«ng suÊt, Simulink thùc sù ®· hç trî ®¾c lùc cho viÖc x©y dùng c¸c vßng ®iÒu khiÓn mét c¸ch tèi −u. PhÇn th− viÖn dµnh c¸c khèi chøc n¨ng cña ®iÖn tö c«ng suÊt - Simpower system – chøa hÇu hÕt c¸c khèi c«ng suÊt c¬ b¶n, do ®ã viÖc x©y dùng m« h×nh ®−îc ®¬n gi¶n ®i rÊt nhiÒu. C¬ së cña viÖc x©y dùng m« h×nh m« pháng trong Simulink lµ t¹o ra c¸c khèi cã m« t¶ to¸n häc, sau ®ã ghÐp c¸c khèi cÇn thiÕt ®ã thµnh s¬ ®å cÊu tróc cña hÖ, vµ khëi ®éng qu¸ tr×nh m« pháng ®Ó kh¶o s¸t. Nh− ®· nãi, nguån chuyÓn m¹ch gåm hai phÇn c¬ b¶n lµ phÇn m¹ch ®iÖn c«ng suÊt vµ phÇn ®iÒu khiÓn. Khi m« h×nh ho¸ toµn bé m¹ch nguån b»ng c¸c ch−¬ng tr×nh vÏ m¹ch ®iÖn th«ng th−êng th× c«ng viÖc trë nªn cùc kú phøc t¹p ®èi víi phÇn ®iÒu khiÓn. Së dÜ vËy lµ do c¸c thuËt to¸n ®iÒu khiÓn khi biÓu diÔn d−íi d¹ng c¸c phÇn tö ®iÖn tö th× cÇn sè l−îng linh kiÖn lín vµ viÖc chuyÓn ®æi ®«i khi kh«ng ®−îc chÝnh x¸c. KÕt qu¶ lµ, sè l−îng linh §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 63 kiÖn lín sÏ gia t¨ng x¸c suÊt x¶y ra lçi, qu¸ tr×nh m« pháng tèn rÊt nhiÒu thêi gian ®Ó ph©n tÝch vµ cã thÓ kh«ng thùc hiÖn ®−îc. Trong khi ®ã, phÇn mÒm m« pháng Matlab/Simulink l¹i cho phÐp m« h×nh ho¸ tÊt c¶ c¸c phÇn tö trong s¬ ®å ®iÖn víi m« t¶ to¸n häc chÝnh x¸c. Do ®ã, cã thÓ thÊy ngay r»ng viÖc thiÕt kÕ phÇn ®iÒu khiÓn nhê Simulink lµ ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Víi môc ®Ých ®iÒu khiÓn vµ ph−¬ng thøc ®iÒu khiÓn nh− ®· nãi ë ch−¬ng 3, phÇn ®iÒu khiÓn ®−îc chia thµnh nhiÒu khèi, x©y dùng hµm truyÒn cho tõng khèi, kÕt nèi chóng l¹i vµ ®iÒu chØnh thªm c¸c th«ng sè ®Ó ®¹t ®é æn ®Þnh vµ ®é chÝnh x¸c theo yªu cÇu. H×nh 4.1 d−íi ®©y lµ vÝ dô vÒ mét m« h×nh cña phÇn ®iÒu khiÓn ®−îc x©y dùng b»ng Simulink. H×nh 4. 1: M« h×nh bé ®iÒu khiÓn PWM Trªn c¬ së cña m« h×nh m« pháng võa ®−îc t¹o ra cã thÓ t¹o ra c¸c IC mét c¸ch hoµn chØnh. ViÖc nµy ®· ®−îc c¸c h·ng thiÕt kÕ IC ®iÒu khiÓn lµm tõ l©u vµ ®· th−¬ng m¹i ho¸ víi gi¸ thµnh cã thÓ chÊp nhËn ®−îc nªn hiÖn nay viÖc thiÕt kÕ khèi ®iÒu khiÓn ®· trë nªn kh«ng cÇn thiÕt. VÊn ®Ò quan träng h¬n lµ lùa chän lo¹i IC nµo phï hîp cho yªu cÇu cô thÓ cña tõng øng dông. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã trong luËn v¨n nµy sÏ giíi thiÖu mét sè lo¹i IC ®iÒu khiÓn khèi c«ng suÊt cña mét sè h·ng kh¸c nhau thay cho phÇn thiÕt kÕ cô thÓ khèi nµy. Sau khi thiÕt kÕ riªng phÇn m¹ch ®iÖn tö nhê c¸c phÇn mÒm m« pháng m¹ch ®iÖn, thiÕt kÕ phÇn ®iÒu khiÓn nhê Simulink, cã thÓ x©y dùng m« h×nh ®Çy ®ñ vµ ch¹y m« pháng trªn Simulink nh− trong vÝ dô ë h×nh 4.2 sau ®©y. §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 64 H×nh 4. 2: M« h×nh ®Çy ®ñ cña SMPS m« pháng b»ng Simulink HoÆc cã thÓ coi IC ®iÒu khiÓn nh− mét linh kiÖn cña m¹ch ®iÖn tö vµ ch¹y m« pháng b»ng ch−¬ng tr×nh cña phÇn mÒm thiÕt kÕ m¹ch. §©y còng chÝnh lµ h−íng ®i cña luËn v¨n nµy vµ sÏ ®−îc thÓ hiÖn râ trong c¸c phÇn tiÕp theo. 4.1.2. PhÇn mÒm thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö ViÖc m« pháng c¸c m¹ch ®iÖn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña m¹ch mét c¸ch ®¬n gi¶n, trùc quan vµ chÝnh x¸c cã thÓ thùc hiÖn nhê rÊt nhiÒu c¸c phÇn mÒm kh¸c nhau, vÝ dô: Circuitmaker, Protel, Orcad, PSpice … Mçi phÇn mÒm nµy cã nh÷ng −u thÕ riªng nh−: ®¬n gi¶n trong c¸ch sö dông, th− viÖn nhiÒu linh kiÖn cña c¸c h·ng kh¸c nhau, t¹o m¹ch in nhanh vµ chÝnh x¸c, tÝnh to¸n vµ hiÓn thÞ ®−îc nhiÒu th«ng sè cña m¹ch … Cã thÓ sö dông tÊt c¶ c¸c lo¹i phÇn mÒm trªn ®Ó thiÕt kÕ phÇn m¹ch ®iÖn cña nguån chuyÓn m¹ch nh−ng khi kÕt hîp l¹i víi IC ®iÒu khiÓn th× cã mét khã kh¨n ®ã lµ trong th− viÖn cña c¸c phÇn mÒm nµy cã thÓ kh«ng chøa lo¹i IC ®iÒu khiÓn cÇn dïng. V× nh÷ng nh−îc ®iÓm nh− trªn cña c¸c phÇn mÒm m« pháng m¹ch ®iÖn th«ng th−êng, trong phÇn m« pháng cña luËn v¨n nµy, t¸c gi¶ ®· thö sö dông mét sè phÇn mÒm thiÕt kÕ m¹ch cña chÝnh c¸c h·ng s¶n xuÊt IC ®iÒu khiÓn PWM nh− c¸c h·ng Linear Technology Cor., Texas Instrument, Power Integration …. Sau khi dïng mét thêi gian, t¸c gi¶ ®· lùa chän phÇn mÒm Ltspice/SwicherCad III vµ BodeCad cña h·ng Linear Technology Corporation ®Ó thùc hiÖn cho c«ng viÖc cña m×nh. PhÇn mÒm nµy cã th− §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 65 viÖn linh kiÖn rÊt lín, cho phÐp lùa chän lo¹i IC cña h·ng Linear vµ c¸c lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö cña c¸c h·ng kh¸c víi m« t¶ th«ng sè cô thÓ vµ cËp nhËt model míi nhÊt lÊy tõ Internet. Vµ quan träng h¬n c¶, qu¸ tr×nh m« pháng cña phÇn mÒm nµy kh¸ nhanh, cho kÕt qu¶ râ rµng vµ ®¹t ®é chÝnh x¸c t−¬ng ®−¬ng nh− c¸c phÇn mÒm kh¸c. Tuy nhiªn, nÕu so víi phÇn mÒm cña h·ng Texas th× nã kh«ng cho phÐp x¸c ®Þnh hiÖu suÊt cña m¹ch theo sù thay ®æi cña t¶i. (kh¶ n¨ng nµy cña phÇn mÒm cña h·ng Texas thËt tuyÖt vêi nh−ng nã l¹i cã nh−îc ®iÓm lín ®ã lµ kh«ng cho phÐp x©y dùng l¹i m¹ch b»ng c¸ch thªm hay bít linh kiÖn vµ chØ thiÕt kÕ cho mét ®Çu ra). PhÇn tiÕp theo cña luËn v¨n sÏ giíi thiÖu mét sè hä IC ®iÒu khiÓn c«ng suÊt th«ng dông cña c¸c h·ng kh¸c nhau vµ sau ®ã sÏ x©y dùng m« h×nh m« pháng b»ng phÇn mÒm LTspice Cad III (dùa trªn c¸ch tÝnh c¸c th«ng sè ®· nãi ë phÇn lý thuyÕt). 4.1.3. Giíi thiÖu mét sè hä IC ®iÒu khiÓn c«ng suÊt th«ng dông HiÖn nay cã nhiÒu h·ng trªn thÕ giíi s¶n xuÊt IC ®iÒu khiÓn c«ng suÊt víi rÊt nhiÒu c¸c hä kh¸c nhau ®Ó phôc vô cho rÊt nhiÒu øng dông ®a d¹ng. C¸c øng dông cã thÓ cã c«ng suÊt tõ thÊp (vµi W) tíi cùc cao (hµng ngh×n W), dßng rÊt nhá ( Aµ ) ®Õn rÊt lín (hµng chôc A) hay ®iÖn ¸p thÊp (vµi V) ®Õn ®iÖn ¸p rÊt cao (hµng tr¨m V). §Ó cã thÓ ®¸p øng cho mét d¶i réng c¸c th«ng sè nh− vËy th× c¸c h·ng ®Òu cã tíi hµng ngh×n c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau. Do ®ã viÖc lùa chän lo¹i IC nµo cho phï hîp cÇn ®−îc thùc hiÖn víi sù t×m hiÓu thËt kü c¸c hä IC ®ã. Mét trong nh÷ng h·ng s¶n xuÊt IC ®iÒu khiÓn c«ng suÊt thÊp cã uy tÝn trªn thÕ giíi lµ PI, Linear vµ Maxim. Sau ®©y ®Ó phôc vô cho viÖc m« pháng thiÕt kÕ SMPS trong luËn v¨n nµy, t¸c gi¶ xin giíi thiÖu mét sè c¸ch lùa chän IC th«ng dông (theo c¸c tiªu chÝ kh¸c nhau) dïng trong øng dông ®iÖn ¸p thÊp cña h·ng Linear Technology. Chän hiÖu suÊt cao víi ®iÖn ¸p ®Çu ra lµ 3.3V hoÆc 5V Model Dßng t¶i Dßng t¾t HiÖu suÊt LTC1174-3.3 200mA-400mA 1µ A 90% LTC1433 450mA 15µ A 93% LTC1147-3.3 0.5mA – 2A 10µ A 92% LTC1148-3.3 1A – 5A 10µ A 94% §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 66 S¬ ®å ch©n cña c¸c IC trong b¶ng trªn ®−îc cho trong h×nh sau: Chän theo ®iÖn ¸p ngâ vµo: Model §iÖn ¸p ngâ vµo min §iÖn ¸p ngâ vµo max Ghi chó LT1074 8 40 ChuyÓn m¹ch ®ång bé LTC1142HV 5 20 Gåm hai bé ®iÒu khiÓn m¹ch Buck víi c¸c FET m¾c bªn ngoµi LTC1148 4 16 HiÖu suÊt > 90%, chuyÓn m¹ch ®ång bé LTC1158 5 30 HiÖu suÊt 90% víi dßng t¶i 15A S¬ ®å ch©n cña c¸c IC trong b¶ng trªn ®−îc cho trong h×nh sau: C¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ tõng IC cã thÓ tham kh¶o thªm trong catalog cña nhµ s¶n xuÊt. §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 67 4.2. X©y dùng m« h×nh m« pháng 4.2.1. Giíi thiÖu chung Trong khu«n khæ cã h¹n cña ®Ò tµi, t¸c gi¶ xin tr×nh bµy m« h×nh m« pháng vµ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ nguån chuyÓn m¹ch dïng cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö x¸ch tay. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö x¸ch tay víi yªu cÇu nhá gän, cÊp nguån b»ng pin trong mét thêi gian dµi … ®· thùc sù t¹o ra mét h−íng ph¸t triÓn míi cho lÜnh vùc ®iÖn tö c«ng suÊt. Cã thÓ thÊy øng dông cho phÇn nµy rÊt phong phó víi nhiÒu yªu cÇu kh¸c nhau, xem h×nh 4.3 d−íi ®©y: H×nh 4. 3: Mét sè thiÕt bÞ cÇm tay yªu cÇu sö dông nguån chÊt l−îng cao §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 68 Trong øng dông cÊp nguån cho c¸c thiÕt bÞ cÇm tay cã thÓ nhËn ngay ra r»ng c¸c thiÕt bÞ nµy yªu cÇu ®iÖn ¸p thÊp cÊp b»ng pin. V× ho¹t ®éng b»ng pin nªn ®iÓm nèi ®Êt cña ngâ ra kh«ng cÇn c¸ch ly víi ®iÓm nèi ®Êt ngâ vµo. §iÒu nµy cho phÐp lo¹i bá biÕn ¸p xung hay bé ghÐp quang lµm cho viÖc thiÕt kÕ trë nªn ®¬n gi¶n trong khi tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¹t ®−îc hiÖu suÊt cao. C¸c phÇn chÝnh cña c¸c bé nguån dïng ë ®©y hÇu nh− n»m hoµn toµn trong mét IC vµ chØ yªu cÇu bªn ngoµi mét ®iÖn c¶m, vµi tô ®iÖn vµ vµi ®iÖn trë ®Ó thiÕt lËp mét sè th«ng sè riªng cña m¹ch. TÇn sè ho¹t ®éng n»m trong kho¶ng tõ 60KHz ®Õn 500KHz còng lµ nguyªn nh©n khiÕn cho c¸c linh kiÖn bªn ngoµi nµy kh¸ nhá vµ m¹ch còng gi¶m ®−îc kÝch th−íc ®¸ng kÓ, khi ®ã ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ nguån tèi −u lµ ®¹t ®−îc hiÖu suÊt cao chø kh«ng ph¶i lµ tiªu chÝ nhá gän. Mçi thiÕt bÞ x¸ch tay th−êng yªu cÇu nhiÒu ngâ ra víi c¸c th«ng sè kh¸c nhau. Nh− ®· nãi ë ch−¬ng 3, khi ®ã cÇn sö dông biÕn ¸p nhiÒu ®Çu ra nh− h×nh 4.4 d−íi ®©y. Tuy nhiªn, ph−¬ng ph¸p nµy cã nh−îc ®iÓm lín ®ã lµ viÖc ®iÒu khiÓn nhê vßng håi tiÕp chØ ®−îc dïng cho ®Çu ra chÝnh, nghÜa lµ c¸c ®Çu ra cßn l¹i kh«ng ®−îc ®iÒu chØnh chÝnh x¸c vµ æn ®Þnh tèt. Vs2 Vs1 Vm PWM Vac + H×nh 4. 4: S¬ ®å th«ng dông cã nhiÒu ®iÖn ¸p ngâ ra §Ó kh¾c phôc nh−îc ®iÓm cña s¬ ®å trªn, ng−êi ta sö dông s¬ ®å ph©n phèi c«ng suÊt nh− trong h×nh 4.5. Khi nµy nã t¹o ra mét ®iÖn ¸p chung (kh«ng cÇn ®iÒu chØnh tèt) vµ nhiÒu bé biÕn ®æi Buck, Boost, ®¶o pha … chuyÓn nã tíi c¸c ®iÖn ¸p yªu cÇu. Nh− vËy, mçi ngâ ra cã bé æn ®Þnh riªng vµ nh− thÕ tÊt c¶ ®Òu ®−îc æn ®Þnh tèt. §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 69 PWM PWM PWM V2 V3 V1 Vac + + + H×nh 4. 5: S¬ ®å ph©n phèi c«ng suÊt Th«ng th−êng ngâ ra chÝnh cã dßng lín nhÊt ë ®iÖn ¸p 5V ®−îc nhËn trùc tiÕp tõ biÕn ¸p c«ng suÊt chÝnh. Nã ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng vßng håi tiÕp tõ mét mÉu ®iÖn ¸p trªn ngâ ra ®Ó ®iÒu khiÓn thêi gian më cña transistor c«ng suÊt cña ngâ vµo. C¸c ngâ ra cßn l¹i ®−îc nhËn tõ c¸c bé biÕn ®æi víi c¸c vßng håi tiÕp riªng. Khi ®ã, m¹ch sÏ cã c¸c −u ®iÓm sau: ƒ BiÕn ¸p c«ng suÊt chÝnh ®¬n gi¶n h¬n vµ gi¸ thµnh rÎ h¬n. ƒ Gi¶m thiÓu ¶nh h−ëng cña c¸c th«ng sè cña biÕn ¸p. ƒ Sù thay ®æi cña dßng ®iÖn hay ®iÖn ¸p ngâ ra Ýt ¶nh h−ëng tíi thiÕt kÕ biÕn ¸p chÝnh. ƒ ViÖc thªm hay bít mét vµi ®iÖn ¸p ngâ ra dÔ dµng h¬n. ƒ Kh«ng x¶y ra kh¶ n¨ng lµm mÊt vßng håi tiÕp toµn bé cña hÖ thèng nh− ®èi víi phÇn sö dông biÕn ¸p nhiÒu ®Çu ra. Tuy nhiªn kiÓu ph©n phèi c«ng suÊt nh− trªn th−êng kh«ng cho hiÖu suÊt cao v× cã nhiÒu tæn hao khi sö dông nhiÒu bé æn ®Þnh. Nh−ng do cã c¸c −u ®iÓm nh− ®· nãi nªn h−íng ph¸t triÓn nguån cung cÊp nhiÒu ngâ ra theo c¸ch nµy ngµy cµng ®−îc quan t©m nhiÒu. Tõ nh÷ng ph©n tÝch nh− trªn, phÇn tiÕp theo sÏ tr×nh bµy thiÕt kÕ cña mét bé nguån chÊt l−îng cao dïng cho thiÕt bÞ x¸ch tay nh− Notebook hoÆc Palm víi 3 ®Çu ra (3.3V, 5V vµ 12V) víi ph−¬ng ph¸p ph©n phèi c«ng suÊt. 4.2.2. TÝnh to¸n th«ng sè vµ lùa chän linh kiÖn cho tõng ®Çu ra Yªu cÇu cña bé nguån: §iÖn ¸p vµo: dïng nguån pin cã Vi(min) = 6V vµ Vi(max) = 9V, gi¸ trÞ danh ®Þnh lµ 7.5V §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 70 Ngâ ra: 1. Ngâ ra 3.3V, 2A 2. Ngâ ra 5V, 2A 3. Ngâ ra 12V, 150mA HiÖu suÊt: > 90% Lùa chän IC ®iÒu khiÓn: VÒ nguyªn t¾c cã thÓ lùa chän c¸c IC ®iÒu khiÓn riªng cho tõng ®Çu ra. §iÖn ¸p vµo sÏ cÊp cho IC ®Çu tiªn (th−êng lµ IC cho phÐp lÊy ra ®Çu ra 5V), ®Çu ra cña m¹ch nµy sÏ ®−a tíi ®Çu vµo cña c¸c IC tiÕp theo ®Ó ®−îc c¸c ®iÖn ¸p ra theo yªu cÇu. Trong bµi to¸n ®Æt ra ë ®©y cã 3 ®Çu ra, t¸c gi¶ chän IC LTC1142HV víi hai bé æn ®Þnh riªng biÖt bªn trong ®Ó lÊy ra ®−îc ®iÖn ¸p 5V vµ 3.3V cßn IC thø hai lµ LT1070 ®Ó lÊy ra ®iÖn ¸p 12V. ViÖc lùa chän LTC1142HV víi hai ®Çu ra sÏ lµm cho m¹ch ®¬n gi¶n vµ æn ®Þnh h¬n, cßn IC thø hai cã thÓ chän IC ®iÒu khiÓn cho m¹ch Boost bÊt kú (LT1070, LT1074, LT1121 …). S¬ ®å cÊu t¹o bªn trong vµ b¶ng chøc n¨ng cña c¸c ch©n cña hai IC LTC1142HV vµ LTC1070 ®−îc giíi thiÖu tãm t¾t trong phÇn tiÕp theo ®©y. H×nh 4. 6: S¬ ®å cÊu tróc cña IC LTC1142HV Chó ý: lµ ch©n sè 2 ®èi víi LTC1142 vµ lµ ch©n 16 ®èi víi LTC1142HV. IC nµy chØ lµ IC ®iÒu khiÓn kh«ng chøa chuyÓn m¹ch c«ng suÊt. §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 71 ViÖc thay ®æi Ton trong IC LTC1142HV ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch gi÷ cho Toff kh«ng ®æi trong khi thay ®æi tÇn sè chuyÓn m¹ch. Gi¸ trÞ tÇn sè chuyÓn m¹ch danh ®Þnh ®−îc x¸c ®Þnh bëi CT nh−ng trÞ sè thùc cña tÇn sè nµy phô thuéc vµo sù thay ®æi cña ®iÖn ¸p ®Çu vµo Vin. H×nh 4. 7: S¬ ®å cÊu tróc cña IC LT1070 Chó ý: TÇn sè chuyÓn m¹ch ®−îc x¸c ®Þnh bëi bé dao ®éng néi víi tÇn sè danh ®Þnh lµ 40KHz. IC LT1070 lµ IC ®iÒu khiÓn cã s½n chuyÓn m¹ch c«ng suÊt bªn trong. B¶ng chøc n¨ng c¸c ch©n cña IC LTC1142HV §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 72 Ch©n sè Tªn gäi Chøc n¨ng 1 Sense+3 §Çu vµo + cña bé so s¸nh dßng ë phÇn 3.3V. §iÖn trë Rs3 nèi gi÷a ch©n 1 vµ ch©n 28 sÏ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dßng ®Çu ra. 2 Shdn3 Khi nèi ®Êt th× phÇn 3.3V ho¹t ®éng b×nh th−êng, khi nèi víi ®iÖn ¸p cao th× c¶ hai MOSFET sÏ kh«ng ho¹t ®éng vµ phÇn 3.3V v× vËy kh«ng cã tÝn hiÖu ra. 3 Sngd3 Nèi ®Êt ®èi tÝn hiÖu nhá cña phÇn 3.3V. §iÓm nèi ®Êt cña ch©n nµy ph¶i c¸ch ly khái ®iÓm nèi ®Êt cña tô ®Çu ra 4 Pngd3 Ch©n nèi ®Êt cña phÇn ®iÒu khiÓn c«ng suÊt cho 3.3V, nã ®−îc nèi ®Êt víi cùc nguån cña N-MOSFET vµ cùc – cña tô ®Çu ra 5 NC Kh«ng cÇn nèi 6 Ndrive3 §iÒu khiÓn dßng lín cho N-MOSFET cña phÇn 3.3V 7 NC Kh«ng cÇn nèi 8 NC Kh«ng cÇn nèi 9 Pdrive5 §iÒu khiÓn dßng lín cho P-MOSFET cña phÇn 5V 10 Vin5 Ch©n nguån cung cÊp cho phÇn 5V 11 Ct5 Nèi víi tô ngoµi CT5 víi ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh tÇn sè ho¹t ®éng cña phÇn 5V 12 Intvcc5 §iÖn ¸p cung cÊp bªn trong cho phÇn 5V, danh ®Þnh lµ 3.3V 13 Ith5 Dßng ng−ìng trong bé so s¸nh dßng cña phÇn 5V sÏ t¨ng theo ®iÖn ¸p ®Æt t¹i ch©n nµy 14 Sense-5 Nèi víi bé chia ®iÖn trë bªn trong ®Ó ®−a ®iÖn ¸p 5V ra ngoµi. Ch©n nµy còng lµ ch©n – cña bé so s¸nh dßng cña phÇn 5V 15 Sense+5 §Çu vµo d−¬ng cña bé so s¸nh dßng cña phÇn 5V. §iÖn trë Rs5 nèi gi÷a ch©n 14 vµ 15 sÏ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dßng ®Çu ra. 16 shdn5 Khi nèi ®Êt th× phÇn 5V ho¹t ®éng b×nh th−êng, nÕu nèi víi ®iÖn ¸p cao th× phÇn nµy coi nh− ho¹t ®éng ë chÕ ®é t¾t. 17 Sngd5 Nèi ®Êt ®èi tÝn hiÖu nhá cña phÇn 5V. §iÓm nèi ®Êt cña ch©n nµy ph¶i c¸ch ly khái ®iÓm nèi ®Êt cña tô ®Çu ra 18 Pngd5 Ch©n nèi ®Êt cña phÇn ®iÒu khiÓn c«ng suÊt cho 5V, nã ®−îc nèi ®Êt víi cùc nguån cña N-MOSFET vµ cùc – cña tô ®Çu ra 19 NC Kh«ng cÇn nèi 20 Ndrive5 §iÒu khiÓn dßng lín cho N-MOSFET cña phÇn 5V 21 NC Kh«ng cÇn nèi 22 nc Kh«ng cÇn nèi 23 Pdrive3 §iÒu khiÓn dßng lín cho P-MOSFET cña phÇn 3.3V 24 Vin3 Ch©n nguån cung cÊp cho phÇn 3.3V 25 Ct3 Nèi víi tô ngoµi CT3 víi ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh tÇn sè ho¹t ®éng cña phÇn 3.3V 26 Intvcc3 §iÖn ¸p cung cÊp bªn trong cho phÇn 3.3V, danh ®Þnh lµ 3.3V 27 Ith3 Dßng ng−ìng trong bé so s¸nh dßng cña phÇn 3.3V sÏ t¨ng theo ®iÖn ¸p ®Æt t¹i ch©n nµy 28 Sense-3 Nèi víi bé chia ®iÖn trë bªn trong ®Ó ®−a ®iÖn ¸p 3.3V ra ngoµi. Ch©n nµy còng lµ ch©n – cña bé so s¸nh dßng cña phÇn 3.3V §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 73 B¶ng chøc n¨ng c¸c ch©n cña IC LT1070 Ch©n sè Tªn gäi Chøc n¨ng 1 VC §−îc sö dông ®Ó bï tÇn sè, giíi h¹n dßng, khëi ®éng vµ t¾t mÒm. Nã thùc chÊt lµ ®Çu ra cña bé so s¸nh sai sè vµ lµ ®Çu vµo cña bé so s¸nh dßng 2 Fb Ch©n håi tiÕp lµ ®Çu vµo cña bé so s¸nh sai sè (®Çu vµo kh«ng ®¶o cña bé so s¸nh sai sè cã ®iÖn ¸p chuÈn 1.244V) 3 gNd Ch©n nèi ®Êt 4 Vsw Ch©n ®Çu ra, nã thùc chÊt lµ colecto cña transistor c«ng suÊt chuyÓn m¹ch bªn trong. 5 vin §Çu vµo cÊp nguån víi ®iÖn ¸p tõ 3V ®Õn 40V TÝnh to¸n gi¸ trÞ cña c¸c linh kiÖn cho ®Çu ra 5V/ 2A §iÖn ¸p ®Çu vµo cã gi¸ trÞ tõ 6V ®Õn 20V víi gi¸ trÞ danh ®Þnh 12V nªn ®Ó lÊy ®−îc ®iÖn ¸p 5V ®Çu ra ta sÏ sö dông s¬ ®å m¹ch gi¶m ¸p (Buck) nh− ®· nãi trong ch−¬ng 3. S¬ ®å m¹ch nh− sau: Vdc Vo IC ®iÒu khiÓn LTC1142HV D1 SCHOTTKY NEMOS PEMOS Rs1 C L H×nh 4. 8: S¬ ®å dïng IC LTC1142HV ®iÒu khiÓn m¹ch Buck + §iÖn trë c¶m biÕn dßng Rs1 dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dßng ®Çu ra nªn ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: ][50 2 100100 max0 1 Ω=== mA mV I mVRS (4. 1) §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 74 + X¸c ®Þnh Toff Do m¹ch Buck cã ®iÖn ¸p ®Çu ra ®−îc tÝnh theo c«ng thøc (3.1) T TVV oni=0 mµ T = Ton + Toff Suy ra: )1( i o off V VTT −= (4. 2) Gi¶ sö m¹ch cã tÇn sè chuyÓn m¹ch lµ 200KHz nªn theo (4.2) sÏ x¸c ®Þnh ®−îc: Toff = ][67.1) 5.7 51( 200 1 s KHz µ=− + X¸c ®Þnh tô CT5 Gi¸ trÞ cña tô CT sÏ x¸c ®Þnh tÇn sè chuyÓn m¹ch theo c«ng thøc: f CT *10*6.2 1 4= (4. 3) th«ng th−êng Ton=Toff=T/2 nªn CT cã mèi quan hÖ víi Toff theo c«ng thøc: Toff = x 1.3 x 10TC 4 (4. 4) VËy ta tÝnh ®−îc: CT5 = 1.67 sµ /(1.3 x 104) = 128 [pF] + X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña cuén d©y Gi¸ trÞ cña cuén L ®−îc chän theo biÓu thøc (3.8) L = ondcn dcn IV TVVV 00 )(5 − = 0 05 I VToff (4. 5) Tõ ®ã tÝnh ®−îc víi phÇn m¹ch ngâ ra 5V cÇn dïng cuén d©y cã gi¸ trÞ: L1= ][30 2 5*10*67.1*5 6 Hµ= − + X¸c ®Þnh MOSFET Hai MOSFET c«ng suÊt m¾c bªn ngoµi gåm mét lo¹i P, ®ãng vai trß lµ chuyÓn m¹ch chÝnh vµ mét lo¹i N, ®ãng vai trß lµ chuyÓn m¹ch ®ång bé. Tiªu chÝ ®Ó lùa chän MOSFET c«ng suÊt lµ ®iÖn ¸p ng−ìng VGS vµ ®iÖn trë RDS khi MOSFET dÉn NÕu Vin > 8V th× chän VGS < 4V Khi m¹ch ho¹t ®éng ë chÕ ®é liªn tôc, gi¶ thiÕt r»ng mét trong hai MOSFET lu«n dÉn dßng t¶i trung b×nh. HÖ sè dÉn k khi ®ã ®−îc tÝnh cho mçi MOSFET lµ: §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 75 §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö Vµ cã δ N = δ P = 0.27 Khi ®ã tÝnh ®−îc RDS(dÉn) cho c¸c MOSFET ë ®Çu ra 5V lµ: Víi c¸ch chän c¸c linh kiÖn chÝnh nh− võa tr×nh bµy ë trªn, m« pháng b»ng phÇn mÒm LTSpice CadIII ®−îc s¬ ®å m¹ch vµ kÕt qu¶ nh− sau: §Çu ra 5V cã dßng max lµ 2A nªn chän diode MBRS130L ®Ó tho¶ m·n c¸c tiªu chÝ trªn. Diode Schottky chØ dÉn trong kho¶ng thêi gian “chÕt”, lµ kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c kho¶ng dÉn cña hai MOSFET. Diode cã mét nhiÖm vô duy nhÊt lµ ng¨n kh«ng cho h¹t dÉn bÞ tÝch tr÷ trong N-MOSFET trong kho¶ng thêi gian chÕt. ViÖc lùa chän diode nµy dùa trªn th«ng sè sôt ¸p thuËn trªn nã nhá h¬n 0.6V khi nã dÉn dßng Imax vµ tiªu hao c«ng suÊt kh«ng qu¸ 1%. + X¸c ®Þnh diode Víi c¸c gi¸ trÞ trªn chän P-MOSFET lµ lo¹i Si9435DY vµ N-MOSFET lµ lo¹i Si4490DY suy ra: kN-MOSFET = RDS(dÉn) N-MOSFET = ][6.147*)55.7( *5.7 )1(**)( * 2 00 Ω=−=+− mIVV PV Ni Ni δ 27.1*2 250 2 RDS(dÉn) P-MOSFET = Gi¶ sö c¸c MOSFET cã tæn thÊt c«ng suÊt lµ PN = PP = 250 [mW] Gi¶ sö trong thêi gian dÉn víi gi¸ trÞ ®iÖn trë RDS(dÉn) th× MOSFET Q lµm tiªu t¸n ®i c«ng suÊt lµ PQ. Ta sÏ cã: Víi Qδ Suy ra: RDS(dÉn) = lµ hÖ sè phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña RDS(dÉn) kP-MOSFET = ][8.73 27.1*2*5 250*5.7 )1(** * 22 00 Ω==+ mIV PV P Pi δ PQ = k*I 2 max*RDS(dÉn)*(1+δ Q) Vi Vo T Ton = Vi VoVi T Toff −= )1(** 20 Q Q Ik P δ+ (4. 6) 76 H×nh 4. 9: S¬ ®å m¹ch cho ®Çu ra 5V/2A §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 77 H×nh 4. 10: D¹ng ®iÖn ¸p t¹i ®Çu ra 5V/2A §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 78 §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö H×nh 4. 11: B¶ng thèng kª kÕt qña vµ linh kiÖn sö dông trong phÇn 5V/2A %72.94%100. 4.10 851.92 === W W P Pn in Rload Tõ b¶ng thèng kª kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®−îc hiÖu suÊt ®Çu ra 5V/2A: 79 §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö + §iÖn trë c¶m biÕn dßng Rs2 : ®−îc tÝnh theo c«ng thøc (4.1) VÉn gi¶ sö m¹ch cã tÇn sè chuyÓn m¹ch lµ 200KHz nªn theo (4.2) sÏ x¸c ®Þnh ®−îc: Toff = Gi¸ trÞ cña c¸c linh kiÖn ®−îc chän cô thÓ nh− sau (kh«ng gi¶i thÝch l¹i): PhÇn nµy ®−îc thiÕt kÕ theo tr×nh tù gièng hÖt nh− thiÕt kÕ cho ®Çu ra 5V/2A. S¬ ®å m¹ch vÉn sö dông m¹ch gi¶m ¸p cña h×nh 4.8. + X¸c ®Þnh tô CT3 : theo c«ng thøc (4.3) vµ (4.4) Vµ cã δ N = δ P = 0.27 Khi ®ã tÝnh ®−îc RDS(dÉn) cho c¸c MOSFET ë ®Çu ra 3.3V theo c«ng thøc (4.6) lµ: + X¸c ®Þnh Toff: theo c«ng thøc (4.2) TÝnh to¸n gi¸ trÞ cña c¸c linh kiÖn cho ®Çu ra 3.3V/ 2A Gi¶ sö c¸c MOSFET cã tæn thÊt c«ng suÊt lµ PN = PP = 250 [mW] + X¸c ®Þnh MOSFET RDS(dÉn) P-MOSFET = Víi c¸ch chän c¸c linh kiÖn chÝnh nh− võa tr×nh bµy ë trªn, m« pháng b»ng phÇn mÒm LTSpice CadIII ®−îc s¬ ®å m¹ch vµ kÕt qu¶ nh− sau: §Çu ra 3.3V cã dßng max lµ 2A nªn chän diode MBRS130L ®Ó tho¶ m·n c¸c tiªu chÝ trªn. ViÖc lùa chän diode Schottky dùa trªn th«ng sè sôt ¸p thuËn trªn nã nhá h¬n 0.6V khi nã dÉn dßng Imax vµ tiªu hao c«ng suÊt kh«ng qu¸ 1%. + X¸c ®Þnh diode Víi c¸c gi¸ trÞ trªn chän P-MOSFET lµ lo¹i Si9803DV vµ N-MOSFET lµ lo¹i Si9936DY RDS(dÉn) N-MOSFET = + X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña cuén d©y: L2 ®−îc chän theo biÓu thøc (4.5) ][50 2 100100 max0 2 Ω=== mA mV I mVRS ] *3 250*5.7 1(** * 22 00 Ω=+ mIV PV Pi ][88.87 27.1*2*)3.35.7( 250*5.7 )1(**)( * 22 00 Ω=−=+− mIVV PV Ni Ni δ CT3 = ][8.2) 5.7 3.31( 200 1 s KHz µ=− L2= ][215 10*3.1 8.2 4 pF s =µ ][1.23 2 3.3*10*8.2*5 6 Hµ= − .3) = Pδ 27.1*2 [89.33 80 H×nh 4. 12: S¬ ®å m¹ch phÇn ®Çu ra 3.3V/2A §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 81 H×nh 4. 13: D¹ng ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn t¹i ®Çu ra 3.3V/2A §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 82 §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö H×nh 4. 14: B¶ng kÕt qu¶ vµ thèng kª linh kiÖn sö dông cho ®Çu ra 3.3V/2A %03.93%100. 99.6 503.61 === W W P Pn in Rload Tõ b¶ng thèng kª kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®−îc hiÖu suÊt ®Çu ra 3.3V/2A: 83 TÝnh to¸n gi¸ trÞ cña c¸c linh kiÖn cho ®Çu ra 12V/ 150mA IC ®iÒu khiÓn sö dông LT1070 lµ lo¹i IC ®a n¨ng cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn cho nhiÒu kiÓu m¹ch kh¸c nhau tuú theo c¸ch m¾c. Transistor chuyÓn m¹ch c«ng suÊt n»m s½n trong IC nµy vµ cã ®Çu ra ë ch©n SW. VËy ta cã s¬ ®å m¹ch Boost ®Ó ®−a ®iÖn ¸p ®Çu vµo thÊp (kho¶ng tõ 6V ®Õn 10V) lªn ®iÖn ¸p 12V nh− sau: H×nh 4. 15: S¬ ®å m¹ch nguyªn lý cña bé æn ®Þnh Boost + Bé ph©n ¸p lÊy ®iÖn ¸p mÉu R1, R2 : §iÖn ¸p lÊy tõ bé ph©n ¸p ®−îc ®−a tíi ch©n FB cña IC. Ch©n håi tiÕp nµy chÝnh lµ ®Çu vµo ®¶o cña bé khuÕch ®¹i sai sè víi ®iÖn ¸p chuÈn lµ 1.24V. Do ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh r»ng ®iÖn ¸p t¹i ch©n FB cÇn ®¹t 1.24V. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®−îc mèi quan hÖ cña R1 vµ R2 nh− sau: 021 2 V RR RVFB += Suy ra: )1 24.1 (21 0 −= VRR (4. 7) Chän c¸c gi¸ trÞ cña ®iÖn trë nµy sao cho dßng ch¹y qua bé chia ¸p kho¶ng 1mA. NghÜa lµ: R1 + R2 ≈ (Vo/1mA) = 12K Gi¶ sö chän R2 = 1.24K, khi ®ã theo c«ng thøc (4.7) tÝnh ®−îc R1 = 12 – 1.24 = 12 – 1.24 = 10.76K + X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña cuén d©y: Theo c¸c c«ng thøc (3.15) ta cã: 00 2 *2 ** IV VTkL ion= (4. 8) §Ó m¹ch ho¹t ®éng ë chÕ ®é kh«ng liªn tôc nh− ®· ph©n tÝch trong ch−¬ng 3 th× k ®−îc chän b»ng 0.8 vµ khi ®ã Ton(max) cã gi¸ trÞ nh− trong biÓu thøc (3.16) Vdc Vo IC ®iÒu khiÓn LT1070 . L D R1 Co R2 84 §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö ][003.0 12*10*40 )612(*8.0)(8.0 3 0 (min)0 (max) msV VVT T ion =−= −= Víi c¸ch chän c¸c linh kiÖn chÝnh nh− võa tr×nh bµy ë trªn, m« pháng b»ng phÇn mÒm LTSpice CadIII ®−îc s¬ ®å m¹ch vµ kÕt qu¶ nh− sau: §Çu ra 12V cã dßng ra lµ 150mA nªn chän diode MBRS340 ®Ó tho¶ m·n c¸c tiªu chÝ trªn. Diode ®−îc chän lµ diode t¾t nhanh vµ th−êng chän lµ lo¹i diode Schottky dùa trªn th«ng sè sôt ¸p thuËn trªn nã nhá h¬n 0.6V khi nã dÉn dßng Imax vµ tiªu hao c«ng suÊt kh«ng qu¸ 1%. Thay vµo (4.8) x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ cña cuén d©y dïng trong m¹ch ®Çu ra 12V nh− sau: + X¸c ®Þnh diode V× chän Vi(min) = 6V vµ tÇn sè chuyÓn m¹ch cña LT1070 lµ 40KHz ][5.37 150*12*2 5.7*003.0*8.0 *2 ** (max)3 2 00 2 (max) H IV VTk L ion µ=== 85 H×nh 4. 16: S¬ ®å m¹ch cña m¹ch thiÕt kÕ cho ®Çu ra 12V/150mA §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 86 H×nh 4. 17: D¹ng ®iÖn ¸p ®Çu ra 12V/150mA §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 87 §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö H×nh 4. 18:B¶ng kÕt qu¶ vµ thèng kª linh kiÖn sö dông cho ®Çu ra 12V/150mA %92%100. 97.1 812.13 === W W P Pn in Rload Tõ b¶ng thèng kª kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®−îc hiÖu suÊt ®Çu ra 12V/150mA: 88 §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 4.3. §¸nh gi¸ vµ thÝ nghiÖm kÕt qu¶ trªn m« h×nh m« pháng 4.3.1. M« pháng cho m¹ch ®¬n C¸c m¹ch ®¬n thiÕt kÕ cho tõng ®Çu ra nh− trªn ®Òu cho kÕt qu¶ m« pháng t−¬ng tù nh− lý thuyÕt. C¸c gi¸ trÞ cña linh kiÖn lµ hoµn toµn dùa trªn kÕt qu¶ tÝnh to¸n lý thuyÕt mµ ch−a cã sù ®iÒu chØnh nµo. Trong ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n nh− vËy ta thu ®−îc kÕt qu¶: + D¹ng ®iÖn ¸p ®Çu ra: C¸c m¹ch ®Òu cã d¹ng ®iÖn ¸p ®Çu ra gièng nh− trong lý thuyÕt ®· tr×nh bµy ë ch−¬ng 3. Cô thÓ lµ: M¹ch 5V vµ 3.3V thùc chÊt lµ m¹ch Buck, ®Çu ra cã d¹ng ®iÖn ¸p gièng d¹ng sãng ®Æc tr−ng cña bé chuyÓn m¹ch Buck cho trong h×nh 3.1 M¹ch 12V thùc chÊt lµ m¹ch Boost ho¹t ®éng ë chÕ ®é kh«ng liªn tôc, ®Çu ra cã d¹ng ®iÖn ¸p gièng d¹ng sãng ®Æc tr−ng cña bé chuyÓn m¹ch Boost trong h×nh 3.4. + HiÖu suÊt: C¸c m¹ch ®Òu ®¹t hiÖu suÊt trªn 90%, nghÜa lµ thÓ hiÖn ®−îc −u ®iÓm næi tréi cña SMPS lµ hiÖu suÊt rÊt cao. + Gi¸ trÞ trung b×nh cña ®iÖn ¸p ®Çu ra: Víi c¸c sè liÖu tÝnh trong lý thuyÕt th× gi¸ trÞ trung b×nh cña ®iÖn ¸p ®Çu ra cña m¹ch 1 vµ 2 vÉn ch−a ®¹t ®é chÝnh x¸c 100% . Cô thÓ lµ: M¹ch 5V cã ®iÖn ¸p trung b×nh Vo1 = 4.96V M¹ch 3.3V cã ®iÖn ¸p trung b×nh Vo2 = 3.33V M¹ch 12V cã ®iÖn ¸p trung b×nh Vo3 = 12V 4.3.2. M« pháng cho m¹ch tæng hîp: Sau khi thiÕt kÕ riªng cho tõng ®Çu ra ta ghÐp l¹i thµnh mét m¹ch thèng nhÊt vµ ®iÒu chØnh mét sè th«ng sè ®Ó ®−îc kÕt qu¶ tèt h¬n nh− sau: 89 H×nh 4. 19: S¬ ®å m¹ch bé nguån 3 ®Çu ra dïng cho Notebook §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 90 H×nh 4. 20: B¶ng thèng kª linh kiÖn vµ hiÖu suÊt ®¹t ®−îc §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 91 §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö H×nh 4. 21: D¹ng sãng cña c¶ ba ®Çu ra: 5V, 3.3V, 12V %49.93%100. 5.36 787.17839.9499.6123 =++=++= in RloadRloadRload P PPPn Tõ b¶ng thèng kª kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®−îc hiÖu suÊt cña m¹ch lµ: 92 KÕt luËn Khoa häc kü thuËt ngµy nay ®ang ph¸t triÓn rÊt nhanh nh»m ®em l¹i nh÷ng lîi Ých lín nhÊt cho con ng−êi. Trong sè c¸c lÜnh vùc cã nhiÒu thµnh c«ng víi nh÷ng b−íc tiÕn v−ît bËc ph¶i kÓ tíi lÜnh vùc ®iÖn tö. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö ngµy cµng cã nhiÒu tÝnh n¨ng linh ho¹t, chÊt l−îng cao, kÝch th−íc nhá gän, tuæi thä l©u vµ gi¸ thµnh th× liªn tôc gi¶m. Tuy nhiªn, ®Ó cã ®−îc nh÷ng thiÕt bÞ cã nh÷ng −u ®iÓm Êy th× mét nh¸nh nghiªn cøu rÊt quan träng ®ã lµ nghiªn cøu ®Ó t¹o ra c¸c bé nguån tèi −u phï hîp cho tõng thiÕt bÞ. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c bé nguån dïng cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö hiÖn nay lµ thiÕt kÕ theo ph−¬ng ph¸p æn ¸p xung, cßn gäi lµ nguån chuyÓn m¹ch. Khèi nguån lo¹i nµy cho phÐp tèi −u ho¸ vÒ mÆt kÝch th−íc, mËt ®é tÝch hîp c«ng suÊt cao, chÊt l−îng ®Çu ra æn ®Þnh …. Thùc tÕ chØ ra r»ng, víi nh÷ng yªu cÇu cao ®Æt lªn bé nguån th× x¸c suÊt h− háng x¶y ra ë phÇn nµy so víi c¸c phÇn cøng kh¸c cña thiÕt bÞ lµ t−¬ng ®èi cao. V× vËy, yªu cÇu cÇn söa ch÷a nh÷ng h− háng nµy lµ lín. Thªm vµo ®ã, trong xu h−íng ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc theo con ®−êng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ th× viÖc tiÕn ®Õn mét nÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn lµ tÊt yÕu. V× vËy, qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vÒ mÆt lý thuyÕt sÏ lµ b−íc ®i cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Víi mong muèn ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ vµo viÖc bæ sung kiÕn thøc vÒ nguån chuyÓn m¹ch nh÷ng g× t¸c gi¶ tr×nh bµy trong quyÓn luËn v¨n nµy sÏ lµ tµi liÖu tham kh¶o cã Ých cho nh÷ng ai muèn thiÕt kÕ, l¾p r¸p vµ söa ch÷a bé nguån chÊt l−îng cao dïng trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö. §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö 93 Tµi liÖu tham kh¶o [1] – NguyÔn V¨n Nhê: §iÖn tö c«ng suÊt . §H BK HCM . 2005 [2] – Joseph Vithayathil: Power Electronics . 1995 [3] - Mohan, Undeland, Robin: Power Electronics . 1997 [4] - Fang Lin Luo, Hong Ye: Advanced DC/DC Converter . 2004 [5] - Abraham I. Pressman: Switching Power Supply Design . 2001 [6] - Hunt, Lipsman, Rosenberg: A guide to MATLAB . 2003 [7] - NguyÔn Phïng Quang: Matlab & Simulink . NXB KHKT . 2003 [8] - A. Dumitrescu, D. Fodor, M. Rosu: Modeling and simulation of electric drive systems using Matlab/Simulink environments . 1999 [9] – Linear Teachnology Corporation: Design Note, Application Note 51, 54, 57,66, 67, 76, 84. 1993 – 2006 [10] – Cybernet Systems Co., Switching Power Supply Design Utilizing / Pspice - 2002 §Ò tµi: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nguån chÊt l−îng cao dïng trong thiÕt bÞ ®iÖn tö

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflv18.pdf
  • rarcauhoinguondien.rar
Luận văn liên quan