Luận văn Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre

- Đề nghị UBND tỉnh Bến Tre, các ngành chức năng tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre. Quan tâm phân bổ nguồn ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng, hạ tầng du lịch cho huyện Thạnh Phú. - Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre quan tâm hỗ trợ huyện thực hiện Đề án phát triển du lịch 02 xã Thạnh Phong, Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, giai đoạn đến năm 2030; quan tâm phân bổ kinh phí bảo dưỡng, trùng tu, tôn tạo, các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện. Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ du lịch, các kỹ năng phục vụ, cho đội ngũ các bộ quản lý, lực lượng cứu hộ, doanh nghiệp và lực lượng lao động dịch vụ du lịch của huyện. - Đề nghị Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Bến Tre quan tâm hỗ trợ huyện Thạnh Phú xây dựng ấn phẩm, quảng bá du lịch, liên kết các doanh nghiệp du lịch xây dựng tour, tuyến đến Thạnh Phú; hỗ trợ huyện trong việc xây dựng sản phẩm du lịch, xây dựng các điểm du lịch sinh thái ở huyện. - Đề nghị Sở Nội vụ sớm trình UBND tỉnh Bến Tre cho phép tuyển dụng bổ sung biên chế Ban Quản lý Khu du lịch, để đảm bảo nguồn nhân lực quản lý du lịch ở huyện Thạnh Phú trong thời gian tới.

pdf119 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 864 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, đòi hỏi UBND huyện Thạnh Phú cần đưa ra mục tiêu, định hướng, giải pháp hiệu quả để thực hiện. 79 CHƢƠNG 3. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 3.1. Quan điểm, phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển du lịch ở huyện Thạnh Phú 3.1.1. Quan điểm về phát triển du lịch của nước ta Trước bối cảnh và xu hướng hội nhập, cạnh tranh toàn cầu, giao lưu mở rộng hợp tác giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, đã tạo ra những cơ hội, đồng thời cũng là thách thức đối với phát triển du lịch ở nước ta, để phù hợp với xu thế phát triển của khu vực và thế giới, quan điểm phát triển du lịch được đảng và Nhà nước ta xác định theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững phù hợp với tiềm năng của đất nước, quan điểm đó được thể hiện qua các nội dung [1] sau: - Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH. - Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh. - Phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế, chú trọng du lịch quốc tế đến, tăng cường quản lý du lịch ra nước ngoài. - Phát triển du lịch bền vững gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. - Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế quốc gia và yếu tố tự nhiên, văn hóa dân tộc, thế mạnh đặc trưng của các vùng miền trong cả nước, tăng cường liên kết phát triển du lịch. * Mục tiêu tổng quát về phát triển du lịch của nước ta 80 Đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển [1]. 3.1.2. Định hướng phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã xác định: "Tập trung đầu tư ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển nhanh và bền vững" [18]. Theo đó, phương hướng phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: Một là, Huy động tổng hợp mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế trong tỉnh, trong nước và nước ngoài để khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế của tỉnh. Hai là, Tập trung đầu tư có trọng điểm và đồng bộ về xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, tôn tạo di tích văn hóa, lịch sử ở các khu du lịch, coi đây là yếu tố quyết định đến sự phát triển của du lịch. Xây dựng cơ chế, chính sách để vừa ưu đãi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch cơ sở vật chất kỷ thuật, hoạt động kinh doanh du lịch..., vừa bảo đảm môi trường thông thoáng thuận lợi trong kinh doanh dịch vụ trên cơ sở các quy hoạch đã được xây dựng. Ba là, Phát triển du lịch phải gắn với giữ gìn và phát huy truyền thống địa phương, bản sắc văn hóa dân tộc, nhân phẩm con người Việt Nam nói chung và con người Bến Tre nói riêng, nâng cao trình độ dân trí, lòng yêu quê hương, đất nước, chống các tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan, bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên. 81 Bốn là, Phát triển du lịch kết hợp chặt chẽ với củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh. 3.1.3. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển du lịch của huyện Thạnh Phú Nhận thức tầm quan trọng của phát triển du lịch trong nền KT-XH, đồng thời khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch của huyện, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở huyện, Nghị quyết số 06-NQ/HU của Đảng bộ huyện Thạnh Phú nhiệm kỳ 2015-2020, Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện Thạnh Phú đã xây dựng quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển du lịch, cụ thể như sau: * Quan điểm - Phát triển du lịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội; vì lợi ích của nhân dân và các mục tiêu phát triển con người; gắn với giảm nghèo và chuyển đổi kinh tế Thạnh Phú. - Phát triển du lịch trên cơ sở bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tối đa tài nguyên thiên nhiên, nâng dần lợi thế so sánh, bảo vệ tốt môi trường, đảm bảo phát triển lâu dài và bền vững. - Đi đôi với việc phát triển du lịch, phải thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. - Phát huy mọi nguồn lực để tạo bước đột phá trong phát triển du lịch; ưu tiên thu hút dự án đầu tư tại các khu du lịch, các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng. * Mục tiêu - Mục tiêu chung + Phấn đấu xây dựng Thạnh Phú thành một trong những trung tâm du lịch của tỉnh và khu vực; tạo được thương hiệu, uy tín trên lĩnh vực du lịch. 82 + Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch lịch sử tâm linh, đưa du lịch về nông thôn và vùng biển. Phát triển đồng bộ các ngành dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp phụ trợ cho du lịch, hỗ trợ các ngành cùng phát triển. - Mục tiêu cụ thể + Từng bước khai thác khách du lịch trong và ngoài tỉnh, tiến đến khai thác khách du lịch nước ngoài. Đặc biệt thu hút du khách trong các dịp lễ hội, lễ, tết, kỳ nghỉ hè, nghỉ cuối tuần... phấn đấu đến năm 2020 khách du lịch đến Thạnh Phú đạt khoảng 300,000 người, năm 2030 đạt 800.000 người. Khách lưu trú chiếm 20% lượng du khách, ngày lưu trú của khách đạt từ 1,5-2,5 ngày, mức chi tiêu bình quân khoảng 500.000-750.000 đồng/người/ngày đêm. Doanh thu du lịch năm 2020 đạt khoảng 100 tỷ đồng, đến năm 2030 doanh thu ướt đạt 250 tỷ đồng. + Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, dịch vụ du lịch đồng bộ, tương đối hoàn chỉnh, phấn đấu đến năm 2018 toàn huyện có 40 cơ sở lưu trú và đạt 60 cơ sở lưu trú vào năm 2020, có 10 cơ sở tiêu chuẩn khách sạn (resort), với khoảng 300 phòng nghĩ, trong đó tại khu du lịch di tích đường Hồ Chí Minh trên biển và bãi tắm Cồn Bững có 10 cơ sở lưu trú, trong đó có 05 khách sạn (resort), với khoảng 200 phòng nghĩ. + Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, hoàn chỉnh các hạng mục, công trình, cơ bản đến năm 2020 đưa vào khai thác phục vụ du lịch. Hình thành từ 05-07 điểm du lịch sinh thái địa phương, xây dựng một số công trình hỗ trợ phát triển du lịch như: Nhà trưng bày hình ảnh, hiện vật, nhà truyền thống, xây dựng từ 02- 03 trạm dừng chân lữ hành phục vụ du khách. + Đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch tiềm năng như: du lịch văn hóa, lịch sử-tâm linh, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, du lịch miền biển, du lịch trãi nghiệm. + Tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm, cải thiện đời sống, nâng 83 cao thu nhập cho người dân trong vùng du lịch, phấn đấu đến năm 2020 giải quyết việc làm cho 1.000 lao động, đến 2030 tạo việc làm cho 3.000 lao động tại địa phương [10]. * Phƣơng hƣớng tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về du lịch ở huyện Thạnh Phú Để đạt được mục tiêu phát triển du lịch nói trên, công tác quản lý nhà nước về du lịch ở huyện Thạnh Phú cần được thực hiện theo phương hướng: "Tăng cường nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch ở các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và cộng đồng dân cư. Coi phát triển du lịch là bước chuyển hướng mang tính đột phá trong phát triển kinh tế của huyện. Xác định phát triển du lịch là sự nghiệp chung của toàn Đảng bộ, của các ngành, các cấp và của toàn xã hội” [10]. Trên cơ sở đó, các phương hướng cụ thể được xác định như sau: Thứ nhất, Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch gắn với đổi mới nhận thức và đổi mới tư duy về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch trong tổng sản phẩm dịch vụ và tổng sản phẩm xã hội. Thứ hai, Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, công tác quản lý nhà nước về du lịch, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phát huy vai trò của mặt trận, đoàn thể nhân dân trong công tác vận động, chuẩn bị nguồn nhân lực để phát triển du lịch. Thứ ba, Quản lý nhà nước về du lịch của huyện Thạnh Phú cần hướng vào việc hoàn thiện chiến lược, quy hoạch phát triển và cơ chế, chính sách để phù hợp với yêu cầu đổi mới; xác định trọng tâm phát triển du lịch là vùng ven biển; khu vực Cồn Bửng và phụ cận; quan tâm giải quyết tốt các mối quan hệ giữa phát triển du lịch với phát triển tiểu thủ công nghiệp, nông, lâm, thủy sản; phát triển du lịch với văn hóa và phát triển con người; phát triển du lịch với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; vận dụng 84 hiệu quả cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh vào điều kiện đặc thù của địa phương; tăng cường kiểm tra, thanh tra các hoạt động liên quan đến du lịch trên địa bàn huyện. Thứ tư, Đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch. Theo đó, huyện Thạnh Phú cần sắp xếp, rà soát lại chức năng, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; tuyển chọn, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đúng theo quy trình; quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng ngành, từng cấp. Tích cực đổi mới, cải cách thủ tục hành chính để tạo ra sự thông thoáng, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân, kinh doanh, đầu tư phát triển du lịch. Thứ năm, Thúc đẩy xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất- kỹ thuật phục vụ du lịch như: xây dựng bến tàu, hệ thống giao thông; hạ tầng viễn thông và thông tin du lịch; hệ thống cấp, thoát nước; y tế, tín ngưỡng, tôn giáo Kêu gọi đầu tư, bố trí ngân sách lồng ghép với các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng. Áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển du lịch. Thứ sáu, Thực hiện tốt công tác dự báo phát triển, đồng thời đẩy mạnh các hình thức quảng bá, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch; ngoài việc thu hút đầu tư dự án lớn, cần đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư để phát triển du lịch cộng đồng, các ngành tiểu thủ công nghiệp phụ trợ và các dịch vụ khác trên địa bàn huyện. 3.2. Các giải pháp cơ bản tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú 3.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách về du lịch Thạnh Phú là huyện có mặt bằng dân trí còn thấp, việc nhận thức về pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng còn nhiều hạn chế. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện, nhất là các địa phương có tiềm năng du lịch cần tiếp thu, 85 quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhận thức về phát triển du lịch một cách nghiêm túc; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách, pháp luật du lịch, nhất là Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các cơ chế, chính sách về du lịch phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng các biện pháp tuyên truyền như: xây dựng chuyên mục phổ biến chính sách pháp luật nói chung trong đó có chính sách về du lịch, phát định kỳ hàng tuần trên Đài Truyền thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn, Trạm truyền thanh các ấp; đăng tải nội dung trên bản tin Ban Tuyên giáo, Cổng thông tin thành phần của huyện, tài liệu sinh hoạt tổ nhân dân tự quản; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, hội nghị, hội thảo chuyên đề về du lịch, hoặc lồng ghép triển khai chủ trương, chính sách du lịch trong các đợt nghiên cứu học tập, hội nghị của cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; đồng thời thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, đưa chính sách, pháp luật vào chương trình giáo dục học đường, nhất là bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, bước đầu giáo dục, định hướng cho các em học sinh về thái độ đối với môi trường thiên nhiên, thái độ và cung cách ứng xử thân thiện đối với du khách... Ngoài ra, huyện cần chú trọng nâng cao ý thức pháp luật cho khách du lịch, thông qua các cụm pa nô, áp phích, biển, bảng tuyên truyền, bố trí các bảng quy định, nội quy nơi thông thoáng, nơi du khách dễ nhìn thấy; phát hành các ấn phẩm ngắn gọn và xúc tích, trong đó tóm tắt những quy định thiết yếu chỉ dẫn cho khách du lịch khi đến tham quan, du lịch và thông qua vai trò của hướng dẫn viên du lịch giúp cho du khách tuân thủ pháp luật chặt chẽ hơn. 86 Bên cạnh việc chú trọng tuyên truyền chính sách về du lịch trong cơ quan nhà nước, cộng đồng dân cư; chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở cần tăng cường tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, các chủ trương, định hướng phát triển du lịch, cũng như các chính sách, chế độ ưu đãi đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bằng nhiều hình thức như: phối hợp tỉnh tổ chức diễn đàn hợp tác phát triển du lịch tại huyện, hội thảo khoa học về du lịch, họp mặt doanh nghiệp, đối thoại giữa nhà nước với doanh nghiệp du lịch...để lắng nghe định hướng đầu tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp, nhằm thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Mặt khác, cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án du lịch, thực hiện việc giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, cũng như có thái độ, cách ứng xử văn minh đối với du khách. Song song với công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật du lịch, huyện cần đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực như hỗ trợ phục hồi các làng nghề truyền thống của người dân địa phương, tạo ra sản phẩm thu hút du khách; nghiên cứu cho thành lập một số làng du lịch; cần chú trọng đến vấn đề giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho các hộ dân và lợi ích của cộng đồng dân cư nơi có dự án, để cải thiện cuộc sống của người dân, qua đó nâng cao dần nhận thức trong quần chúng nhân dân về vai trò của du lịch trong phát triển KT-XH của huyện. 3.2.2. Đẩy mạnh thực hiện công tác quy hoạch, tập trung đầu tư có trọng điểm và thu hút đầu tư phát triển du lịch Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2020, quy hoạch phát triển du lịch 02 xã Thạnh Phong, Thạnh Hải, đến năm 2020 và 2030, kế hoạch, định hướng phát triển du lịch của Huyện ủy. UBND huyện Thạnh Phú cần tiếp tục chấn chỉnh, bổ sung, kịp thời quy hoạch các điểm, khu du lịch có tiềm năng, trọng điểm, để hoàn chỉnh quy 87 hoạch. Theo đó, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch thông qua các nội dung sau: - Thứ nhất, Các ngành chức năng huyện, UBND các xã, thị trấn, đặc biệt 02 xã Thạnh Phong, Thạnh Hải và các địa phương trong quy hoạch phát triển du lịch, căn cứ vào kế hoạch phát triển du lịch của huyện, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các điểm tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để hỗ trợ kêu gọi các nhà đầu tư khai thác du lịch. - Thứ hai, Đối với Khu du lịch Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre, cần tiến hành quy hoạch cụ thể, phát triển vùng phụ cận như: các công trình tôn giáo, nghĩa trang, khu dân cư để tạo sự liên kết, liên hoàn, đồng bộ trong phát triển du lịch. Trong công tác quy hoạch huyện cần chú trọng việc xây dựng lộ trình, đề án cụ thể cho từng hạng mục, công trình, xác định rõ khả năng vốn đầu tư, quỹ đất, hình thức đầu tư, thời gian thực hiện, từ đó có cơ sở huy động các nguồn lực, các nhà đầu tư thực hiện dự án. Thứ ba, Công tác quy hoạch phát triển du lịch của huyện Thạnh Phú phải phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, chú trọng việc lấy ý kiến của các nhà khoa học, các ngành chức năng tỉnh, huyện, các xã, thị trấn bằng nhiều hình thức như: Góp ý qua văn bản, trao đổi, góp ý tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chuyên đề về du lịch.. đặc biệt các dự án, đầu tư công trình tín ngưỡng dân gian, tôn giáo, chính quyền địa phương cần quan tâm lấy ý kiến của người dân khu vực dự án để nắm rõ tâm tư nguyện vọng của người dân đối với việc xây dựng công trình, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai thi công, cụ thể như: lấy ý kiến người dân bằng hình thức họp dân, phát phiếu khảo sát, thông qua cuộc họp tổ nhân dân tự quản.... Thứ tư, Trong công tác quy hoạch phát triển du lịch huyện Thạnh Phú, cần gắn liền với quy hoạch phát KT-XH của huyện, cũng như quy 88 hoạch phát triển nông nghiệp, công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông....đảm bảo các quy hoạch được thực hiện đồng bộ, không chồng lấn, ảnh hưởng đến tài nguyên của từng ngành. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đề án phát triển du lịch chung, theo giai đoạn, UBND huyện Thạnh Phú cần chỉ đạo Ban Quản lý Khu du lịch, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển du lịch hàng năm, làm căn cứ, định hướng phát triển du lịch ở huyện, xã. Thứ năm, Tập trung kêu gọi đầu tư, bố trí ngân sách huyện và đề xuất tỉnh ghi vốn, phân bổ ngân sách đầu tư các hạng mục, công trình có trọng tâm, trọng điểm, làm cơ sở phát triển du lịch, trước mắt, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng du lịch tại 02 xã Thạnh Phong và Thạnh Hải, đồng thời mở rộng đầu tư không gian du lịch tại xã Đại Điền và các vùng lân cận. * Theo tác giả, việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của huyện Thạnh Phú, cần tập trung vào nội dung: quy hoạch không gian du lịch và định hướng phát triển các sản phẩm du lịch, xây dựng và phát triển các khu, điểm du lịch ở các địa bàn có tiềm năng, cụ thể như sau: - Khu vực xã Thạnh Phong, Thạnh Hải: Về khai thác tài nguyên: Đẩy mạnh, xúc tiến các phương án phát triển tài nguyên du lịch, khai thác tốt các điểm tham quan du lịch như: các công trình thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển; bãi tắm Cồn Bửng, các công trình thờ tự tín ngưỡng dân gian, tôn giáo tại địa phương. Phát triển kết nối Cồn Bửng với du lịch tham quan rừng đặc dụng, du lịch trải nghiệm trong khu dân cư. Kết cấu hạ tầng xã hội, cơ sở vật chất hạ tầng du lịch: + Kết cấu hạ tầng xã hội: UBND huyện Thạnh Phú cần thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đầu tư từng bước, từng giai đoạn. Trước mắt, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật tạo thuận lợi cho việc tiếp cận không gian du lịch như: mở rộng đường giao thông khu du lịch đường Hồ Chí Minh trên biển (Cồn Bững, xã Thạnh Hải), 89 đầu tư chợ Hải sản, bãi rác (Cồn Bững), nâng cấp hệ thống cấp điện, trạm cấp nước, thông tin liên lạc trong toàn bộ các điểm du lịch, mở rộng hệ thống giao thông đường thủy. + Hạ tầng du lịch: Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre, quần thể Lăng ông- Miếu bà, phục chế bộ xương Cá Ông; chuẩn bị các điều kiện, thủ tục xin chủ trương đầu tư, giao đất xây dựng Chùa Phước Hải; đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang các công trình như: Đài Kỷ Niệm, Ngọn Hải đăng, Nghĩa trang, Thánh thất, .... Trồng phục hồi rừng dương giáp biển (Thạnh Phong, Thạnh Hải) tạo vùng đệm nhằm bảo vệ bờ biển và tạo cảnh quan du lịch, xây dựng bờ kè dọc bãi tắm biển Cồn Bững để chống sạt lỡ, đồng thời tạo lối đi phục vụ khách du lịch. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà hàng Hương Biển, dự án Điện gió (xã Thạnh Hải), kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn, trung tâm vui chơi giải trí; chỉnh trang toàn bộ cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch hiện nay tại bãi biển Cồn Bững, tạo mỹ quan, thông thoáng, hiện đại cho điểm du lịch. Xây dựng một số công trình hỗ trợ phát triển du lịch như: Nhà trưng bày hình ảnh, hiện vật (khu Cồn Bững), xây dựng trạm dừng chân lữ hành Khu du lịch sinh thái Thạnh Phong, rừng ngập mặn xã Thạnh Hải, có kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ cho các khu du lịch sinh thái của huyện hoạt động đi vào nền nếp, hiệu quả. Sản phẩm du lịch: UBND huyện Thạnh Phú cần đẩy mạnh định hướng phát triển các loại hình du lịch như: Du lịch văn hóa lịch sử tâm linh, Du lịch sinh thái biển, rừng ngập mặn; Du lịch vui chơi giải trí, trải nghiệm. Trong đó xác định, phát triển loại hình du lịch văn hóa, lịch sử-tâm linh làm sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời có sự liên kết các loại hình du lịch, để tạo sự đa dạng trong các chương trình tham quan, du lịch. 90 - Khu vực xã Đại Điền, Phú Khánh và các địa phương lân cận: Khai thác có hiệu quả, gắn liền với việc bảo tồn di tích kiến trúc Nghệ thuật Nhà cổ Huỳnh Phủ và Khu mộ (xã Đại Điền, Phú Khánh), trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, bia, đài tưởng niệm tại các địa phương còn lại của huyện. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phục hồi, khai thác phát huy giá trị các làng nghề truyền thống, theo đó các ngành chức năng huyện Thạnh Phú, cần xây dựng kế hoạch đầu tư, hỗ trợ vay vốn sản xuất, thành lập các tổ hợp tác, liên kết các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tạo đầu ra cho các sản phẩm làng nghề, liên kết các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành khai thác tham quan du lịch tại các làng nghề. Sản phẩm du lịch được định hướng phát triển tại khu vực này bao gồm: Tham quan di tích văn hóa, lịch sử, tham quan, làm sản phẩm làng nghề, đồng thời mở rộng kết nối với các địa phương lân cận khai thác du lịch tham quan cảnh quan thiên nhiên như: vùng trồng dừa, vùng chuyên mía, vùng chuyên canh nuôi tôm...nhằm tạo sự đa dạng trong các sản phẩm du lịch, tạo hiệu ứng phát triển du lịch đồng bộ, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, tài nguyên du lịch của huyện. 3.2.3. Củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nƣớc về du lịch chuyên nghiệp, tăng cƣờng công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành huyện, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch Thứ nhất, Củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước gắn với việc cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính có liên quan Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của huyện Thạnh Phú cần được tổ chức thống nhất từ huyện đến cơ sở, đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý, phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm của Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý Khu du 91 lịch trong công tác quản lý, khẩn trương ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý Khu du lịch, trong đó cần nêu rõ nhiệm vụ của Ban Quản lý trong công tác tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nước về du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin giữ vai trò hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý trong công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư, xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện. Mặt khác, UBND huyện cần nghiên cứu việc phân cấp quản lý phù hợp với cấp xã theo vị trí của các khu, tuyến, điểm du lịch như: quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác tài nguyên du lịch, quản lý trật tự trong hoạt động kinh doanh du lịch... Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ cở, tăng cường năng lực quản lý các ngành, các cấp trong định hướng phát triển du lịch, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, linh hoạt, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức quản lý du lịch từ huyện đến xã. Chú trọng công tác tham mưu ban hành các văn bản, chính sách kịp thời, mang tính khả thi, dự báo xu thế phát triển ngành, nâng cao tính chuyên nghiệp, năng động của cán bộ, công chức trong việc xử lý công việc, áp dụng hình thức đưa vào quy chế xét thi đua hàng năm, để có cơ chế xử lý đối với các trường hợp đơn vị ngành, địa phương chậm triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển du lịch theo chỉ đạo của huyện. UBND huyện Thạnh Phú cần quan tâm bổ sung kinh phí cho hoạt động du lịch của huyện, phân cấp kinh phí sự nghiệp du lịch ở cấp xã, nhất là đối với các xã trong quy hoạch phát triển du lịch; bố trí, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị kịp thời, đầy đủ tại cơ quan đơn vị, đặc biệt là cấp xã, để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành, quản lý về du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính có liên quan đến du lịch: Minh bạch hóa các thủ tục hành chính, thực hiện hồ sơ, thủ tục nhanh gọn, quy định thời gian cụ thể, đúng hẹn, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình một cửa, một cửa liên thông, áp dụng và thực hiện tốt 3 92 xin „„xin chào, xin hỏi, xin cảm ơn‟‟ tại các cơ quan của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn nhằm đảm bảo cho các hoạt động liên quan đến du lịch được thực hiện một cách thuận tiện và tiết kiệm nhất. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước về du lịch, UBND huyện Thạnh Phú, các ngành chức năng cần tăng cường sử dụng các công nghệ thông tin hiện đại, khai thác hiệu quả Internet, các trang web du lịch, cổng thông tin thành phần của huyện để quảng bá du lịch, đồng thời tạo hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch. Thứ hai, Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong quản lý nhà nước về du lịch Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch phải luôn gắn với việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của huyện, phù hợp điều kiện về chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Chính vì vậy, trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, UBND huyện Thạnh Phú cần quan tâm chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. Cụ thể như: Chỉ đạo Ban Quản lý Khu du lịch phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất- kỹ thuật du lịch tại các khu, điểm du lịch, đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển phục vụ du khách, kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư xây dựng các công trình du lịch (khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khách sạn...). Phối hợp Công an huyện, Đồn Biên phòng Cổ Chiên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách tham quan du lịch tại huyện. Ngoài ra, UBND huyện Thạnh Phú cần thường xuyên kết hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí các tỉnh lân cận, hệ thống truyền thông của tỉnh, Báo Đồng Khởi, hệ thống truyền thông của huyện, xã, các đoàn thể, Mặt 93 trận Tổ quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch. Thứ ba, Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch. - Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch của huyện Thạnh Phú có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tổ chức quản lý, điều hành. Theo đó, UBND huyện cần thực hiện các biện pháp chủ yếu sau: - Trên cơ sở định hướng phát triển du lịch của huyện, cần xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức: ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn nghiệp vụ du lịch, kiến thức về luật pháp khả năng sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hiện đại... cho cán bộ công chức ngành chuyên môn, các xã thị trấn. - UBND huyện cần sớm đề xuất Sở Nội vụ trình UBND tỉnh Bến Tre tiếp tục tuyển dụng biên chế viên chức Ban Quản lý Khu du lịch, để đảm bảo nguồn lực trong công tác quản lý. Rà soát, xác định nguồn nhân sự cần được đào tạo bồi dưỡng, phối hợp Trường Cao đẳng Bến Tre, Đại học Cần Thơ đưa cán bộ, công chức của huyện tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, nghiệp vụ quản lý du lịch, nhất là cán bộ, công chức văn hóa-xã hội các địa phương trong quy hoạch phát triển du lịch. - Xây dựng và thực hiện cơ chế thi tuyển, tuyển chọn cán bộ và sử dụng cán bộ đúng khả năng và trình độ chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, kiên quyết thay thế những cán bộ có phẩm chất kém và năng lực yếu. Đổi mới cách thức đánh giá cán bộ. Theo đó, không thể đánh giá cán bộ một cách chung chung mà phải dựa trên tiêu chuẩn, quy trình, đảm bảo tính công khai, công bằng, đánh giá đúng thực chất, đúng quy định. 94 3.2.4. Tăng cƣờng xúc tiến du lịch, kêu gọi đầu tƣ, liên kết hợp tác trong phát triển du lịch Để thực hiện đạt định hướng, mục tiêu phát triển du lịch của huyện, UBND huyện Thạnh Phú cần tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của các hoạt động xúc tiến du lịch. Coi việc quảng bá, xúc tiến du lịch là yêu cầu cấp thiết của du lịch Thạnh Phú trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện được nội dung này, UBND huyện cần tập trung vào một số giải pháp sau: Thứ nhất, Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên môn, từng bước xây dựng phong cách, nội dung, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch chuyên nghiệp, hiện đại. Đổi mới quan điểm và phương pháp xúc tiến, quảng bá du lịch; xây dựng ấn phẩm, sản phẩm quảng bá du lịch; liên kết chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bến Tre, các tỉnh lân cận để được hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp, hiệu quả. Thứ hai, Đẩy mạnh liên kết, hợp tác, khai thác các phương tiện và công nghệ truyền thông trong và ngoài tỉnh, đễ hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá du lịch Thạnh Phú. Mặt khác UBND huyện, các ngành chuyên môn cần tăng cường tham gia các sự kiện du lịch mang tính tuyên truyền cao như hội chợ, lễ hội, hội thảo du lịch, các sự kiện văn hóa, thể thao... để quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư, liên kết, hợp tác phát triển du lịch của huyện. Thứ ba, Hoàn thiện hệ thống thông tin, truyền thông của huyện để phục vụ quảng bá du lịch Thạnh Phú, UBND huyện cần chỉ đạo các ngành chức năng, Đài Truyền thanh huyện, tăng cường đưa tin, bài viết về hình ảnh con người, di tích, cảnh quan thiên nhiên, các điểm du lịch, các chương trình du lịch tại huyện, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh, Báo Đồng Khởi, cổng thông tin thành phần huyện, tiến tới xây dựng chuyên trang thông tin về du lịch Thạnh Phú. 95 Thứ tư, Tích cực mời các Đài phát thanh và Truyền hình: Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ... xây dựng phóng sự, ký sự về hình ảnh, con người Thạnh Phú, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa - du lịch, văn hóa - thể thao, giao lưu văn hóa... cấp huyện, tỉnh, khu vực, để xây dựng và quảng bá thương hiệu cho du lịch Bến Tre nói chung và huyện Thạnh Phú nói riêng đến đông đảo nhân dân trong khu vực và trong nước. Thứ năm, Tăng cường công tác liên kết với Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Bến Tre, các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh, xây dựng các tuyến du lịch đến Thạnh Phú, chú trọng đổi mới về nội dung, chương trình du lịch, tổ chức các hoạt động du lịch mang tính nhân văn, tính giải trí cao, chú trọng loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh; mở rộng quy mô, nội dung, hình thức tổ chức lễ hội nghinh ông Nam Hải, lễ hội cúng Kỳ yên tại các Miếu trên địa bàn huyện để thu hút du khách, Mặt khác, UBND huyện Thạnh Phú cần tập trung khai thác các tuyến du lịch theo định hướng sau: + Tiền Giang, Châu Thành, Thành phố Bến Tre, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Ba Tri. + Trà Vinh, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú. + Vĩnh Long, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú. Trong đó, tại điểm đến Thạnh Phú tổ chức chương trình như: tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà cổ Huỳnh Phủ và Khu mộ (xã Đại Điền), tham quan hàng cây Dầu (xã Phú Khánh); tham quan các làng nghề, viếng di tích lịch sử Sự kiện quân sự ngày 30/10 (xã Mỹ Hưng, Mỹ An); viếng di tích lịch sử Chùa An Linh, tham quan vùng sản xuất rau sạch (xã Bình Thạnh), viếng tượng Đài Chiến thắng Giá Thẻ, tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao (xã An Nhơn); viếng Đài Kỷ niệm đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc – Nam và bia lưu niệm thảm sát 21 thường dân, tham quan du lịch sinh thái xã Thạnh Phong, tham quan rừng ngập mặn; Khu Du lịch di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển, tham quan, viếng lăng Ông, 96 Miếu bà Chúa xứ, Chùa Phước Hải; tham gia tắm biển Cồn Bững, thưởng thức ẩm thực và mua hải sản, đặc sản của huyện. 3.2.5. Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch là điều kiện tiên quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của mục tiêu phát triển du lịch. Để cải thiện đội ngũ nguồn nhân lực ngành du lịch của huyện, theo tác giả UBND huyện Thạnh Phú cần xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hướng vào một số nội dung chủ yếu sau: Trước mặt tập trung chỉ đạo Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên huyện, phối hợp các ngành chức năng, địa phương được quy hoạch phát triển du lịch, mở các lớp dạy nghề trong lĩnh vực du lịch như: Nấu ăn, kỷ năng phục vụ, kỷ năng giao tiếp, nghiệp vụ buồng,...cho lực lượng lao động hiện có. Trong tập huấn cần chú trọng đến việc trang bị kiến thức, tổ chức với nhiều hình thức, phù hợp như: Hội thảo, tấp huấn đầu bờ, tập huấn nhanh,... tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận kiến thức dễ dàng, thuận lợi, dễ áp dụng. Đảm bảo sau khi tập huấn người lao động có thể áp dụng nhanh chóng các kỹ năng vào thực tế công việc. Từng lúc Huyện cần xây dựng kế hoạch, chiến lược phối hợp với các trường trong và tỉnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến cho lực lượng lao động trong hệ thống nhà hàng, khách sạn, lữ hành, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, định hướng phát triển du lịch của huyện. Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cần quan tâm thực hiện phương châm Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động cùng làm để đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động cho ngành du lịch. Chính quyền địa phương tăng cường vận động chủ cơ sở kinh doanh tham gia tập huấn, bồi dưỡng, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng trang bị kỹ năng, kiến thức phục vụ. Các ngành chức năng 97 huyện Thạnh phú cần phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, xây dựng và hoàn thiện nội dung và kế hoạch giảng dạy. Vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch của huyện Thạnh Phú là giáo dục cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn phát huy lòng mến khách. Trước hết, cần phối hợp tốt giữa các ngành chức năng huyện, các xã, thị trấn tuyên truyền, giáo dục tinh thần, thái độ cho cán bộ, nhân viên khi tiếp xúc với du khách nhằm tạo văn minh du lịch và nâng cao uy tín của du lịch Thạnh Phú. 3.2.6. Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của huyện. Để thực hiện tốt nội dung này, UBND huyện Thạnh Phú cần tập trung chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra, đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh tra huyện, trong thanh tra việc thực hiện chức năng của các cơ quan nhà nước liên quan đến du lịch, tăng cường thanh tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh. Mặt khác Đội kiểm tra liên ngành 814, các ngành y tế, tài nguyên môi trường... cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền quy định. - Đổi mới phương thức thanh tra, kiểm tra, trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra phải được nghiên cứu, thực hiện một cách khoa học để vừa đảm bảo được mục đích, yêu cầu thanh tra, kiểm tra, vừa có sự kết hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng khác để tránh sự trùng lặp chồng chéo, giảm bớt thời gian, không gây phiền hà cho cơ sở kinh doanh du lịch. Tuyển dụng, bổ nhiệm, chọn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng được yêu cầu của công tác thanh 98 tra, kiểm tra trong tình hình mới. Vấn đề này đòi hỏi mỗi cán bộ thanh tra, kiểm phải tăng cường nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, hiểu biết toàn diện về tình hình phát triển KT-XH để có thể đánh giá nhanh chóng, chính xác, khách quan vấn đề được thanh tra, kiểm tra. Đẩy mạnh việc thực hiện kết quả sau thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm, các đoàn kiểm tra của huyện cần nghiên cứu, áp dụng cơ chế xử lý phù hợp đối với các trường hợp vị phạm, hạn chế việc lập biên bản nhắc nhở, cần nâng cao hơn nữa hiệu lực của các đợt kiểm tra, thanh tra tạo tính răn đe, buột phải khắc phục đối với các trường hợp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở vi phạm. Bên cạnh việc kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các ngành chức năng cần tăng cường công tác thanh tra nguồn gốc của thực phẩm, quy trình trồng trọt, chăn nuôi chế biến tại huyện, kiểm tra nguồn gốc của sản phẩm dịch vụ phục vụ du lịch lưu hành trên thị trường, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, chế biến không đúng quy định, việc lưu hành, vận chuyển hàng gian, hàng lậu, hàng kém chất lượng để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải trí phục vụ du khách khi đến du lịch tại huyện. 99 TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 Trong chương 3, với việc hệ thống định hướng, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phát triển du lịch của Đảng, nhà nước, của tỉnh Bến Tre và huyện Thạnh Phú. Luận văn đã đề xuất sáu nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú. Các giải pháp có tính cụ thể và đặc thù phù hợp với chức năng nhiệm vụ của UBND huyện, các ngành, các cấp của huyện, phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của huyện Thạnh Phú, quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Bến Tre. Trong các nhóm giải pháp mà luận văn kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, huyện Thạnh Phú cần đặc biệt quan tâm một số giải pháp. Cụ thể: Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, chủ trương phát triển du lịch cần được chú trọng thực hiện thường xuyên, liện tục, quan tâm các giải pháp thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển du lịch, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết; chú trọng việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, trình độ, năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, coi trọng nhân tố con người trong định hướng chiến lược nguồn nhân lực, cũng như định hướng chung về phát triển du lịch; tăng cường thực hiện các giải pháp, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư; nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện. 100 KIẾN NGHỊ - Đề nghị UBND tỉnh Bến Tre, các ngành chức năng tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre. Quan tâm phân bổ nguồn ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng, hạ tầng du lịch cho huyện Thạnh Phú. - Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre quan tâm hỗ trợ huyện thực hiện Đề án phát triển du lịch 02 xã Thạnh Phong, Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, giai đoạn đến năm 2030; quan tâm phân bổ kinh phí bảo dưỡng, trùng tu, tôn tạo, các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện. Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ du lịch, các kỹ năng phục vụ, cho đội ngũ các bộ quản lý, lực lượng cứu hộ, doanh nghiệp và lực lượng lao động dịch vụ du lịch của huyện. - Đề nghị Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Bến Tre quan tâm hỗ trợ huyện Thạnh Phú xây dựng ấn phẩm, quảng bá du lịch, liên kết các doanh nghiệp du lịch xây dựng tour, tuyến đến Thạnh Phú; hỗ trợ huyện trong việc xây dựng sản phẩm du lịch, xây dựng các điểm du lịch sinh thái ở huyện. - Đề nghị Sở Nội vụ sớm trình UBND tỉnh Bến Tre cho phép tuyển dụng bổ sung biên chế Ban Quản lý Khu du lịch, để đảm bảo nguồn nhân lực quản lý du lịch ở huyện Thạnh Phú trong thời gian tới. 101 KẾT LUẬN Quản lý nhà nước về du lịch là nhân tố quyết định đến sự phát triển ngành du lịch của tỉnh Bến Tre nói chung và của huyện Thạnh Phú nói riêng, có tác động không nhỏ vào sự phát triển chung về kinh tế, xã hội của huyện. Du lịch huyện Thạnh Phú thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên trong quá trình phát triển, nhiều yêu cầu của hoạt động du lịch vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Việc tăng cường chức năng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển du lịch, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển KT-XH của huyện Thạnh Phú. Qua quá trình nghiên cứu Luận văn đã mang lại những kết quả chính sau: 1. Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động du lịch và quản lý nhà nước về du lịch của chính quyền cấp huyện. Theo đó, luận văn đã nêu rõ khái niệm, đặc điểm hoạt động du lịch; các loại hình du lịch, vai trò về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường của du lịch trong nền KT-XH; quan niệm, đặc điểm của quản lý nhà nước về du lịch; vai trò của quản lý nhà nước về du lịch trong nền kinh tế thị trường; nội dung quản lý nhà nước về du lịch của chính quyền cấp huyện. 2. Nghiên cứu kinh nghiệm của các địa phương về công tác quản lý nhà nước về du lịch, rút ra bài học kinh nghiệm cho huyện Thạnh Phú. 3. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch và quản lý nhà nước về du lịch ở huyện Thạnh Phú giai đoạn 2011-2016, từ đó rút ra những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân. 4. Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch ở huyện Thạnh Phú trong thời gian tới. Với những nội dung nghiên cứu được trình bày trong luận văn, học viên hy vọng đề tài sẽ góp phần định hướng, hệ thống hóa và hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện, thúc đẩy hoạt động du lịch Thạnh Phú phát triển hơn nữa trong tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2012), Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội (trang 41,44). 2. Chi Cục Thống kê huyện Thạnh Phú, niên giám Thống kê năm 2016, Thạnh Phú. 3. Chính phủ (2007), Nghị định số 92/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, Hà Nội. 4. Nguyễn Thị Đoan (2015), Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 5. Nguyễn Ngọc Hiển (2006) Giáo trình Hành chính công. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội (trang 313, 314). 6. Phạm Ngọc Hiếu (2014), Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 7. Hội đồng Xuất bản toàn tập C.MAC và PH.ĂNG-GHEN (2002), C.MAC và PH.ĂNG-GHEN, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội (tập 23, trang 23). 8. Huyện ủy Thạnh Phú (2011), Chương trình hành động số 06- CTr/HU về phát triển du lịch huyện Thạnh Phú giai đoạn 2015- 2020, Thạnh Phú. 9. Huyện ủy Thạnh Phú (2015), Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Thạnh Phú nhiệm kỳ 2015-2020, Thạnh Phú. 10 Huyện ủy Thạnh Phú (2016), Nghị quyết số 06-NQ/HU về việc đẩy mạnh phát triển du lịch huyện Thạnh Phú giai đoạn 2015-2020, Thạnh Phú. 11. Huỳnh Vĩnh Lạc (2005), “Khai thác tiềm năng du lịch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”, Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 12. Nguyễn Bá Lâm (2007) Giáo trình Tổng quan về du lịch và phát triển bền vững. Trường đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội 13. Ngô Nguyễn Hiệp Phước (2015), “ Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Thành phố Cần Thơ”, Báo Lao động và Công đoàn, (557). 14. Quốc hội (2001), Luật Di sản văn hóa, Hà Nội. 15. Quốc hội (2005), Luật Du lịch, Hà Nội (Điều 10, chương 1). 16. Quốc hội (2009), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Di sản văn hóa, Hà Nội. 17. Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 57/QĐ-TTg về việc điều chỉnh ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Hà Nội. 18. Tỉnh ủy Bến Tre (2015), Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020, Hà Nội. 19. Đào Ngọc Cảnh Trường (2008) Giáo trình Tổng quan về du lịch. Trường Đại học Cần Thơ. 20. Trường CĐ Bến Tre – UBND huyện Thạnh Phú (2016), Kỷ yếu Hội thảo Du lịch biển Thạnh Phú góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế- xã hội huyện Thạnh Phú, Bến Tre. 21. Hoàng Anh Tuấn (2007), "Du lịch Việt Nam-Thành tựu và phát triển", Tạp chí Quản lý nhà nước, (133). 22. Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Thạnh Phú đến năm 2020, Thạnh Phú. 23. Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú (2015), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội huyện Thạnh Phú giai đoạn 2011-2015, Thạnh Phú. 24. Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú (2015) Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015" Thạnh Phú. 25. Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú (2016), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội huyện Thạnh Phú năm 2016, Thạnh Phú. 26. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (2015), Đề án phát triển Thương mại, Dịch vụ và Du lịch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025, Bến Tre. 27. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (2016), Đề án phát triển du lịch xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, giai đoạn đến năm 2030, Bến Tre. 28. 29. 30. 31. 32. 33. PHIẾU KHẢO SÁT (Dành chung cho cán bộ, công chức) Trước hết, xin chân thành cảm ơn quý anh/chị đã tham gia cuộc khảo sát, mục đích của nội dung khảo sát nhằm thu thập ý kiến của cán bộ công chức cấp huyện, xã đối với công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú. Anh/chị vui lòng cho biết thông tin cá nhân: - Họ và tên: - Đơn vị công tác: Câu 1. Xin anh/chị cho biết đánh giá của anh chị về việc thực hiện chính sách pháp luật chung, chủ trương, chính sách về phát triển du lịch của UBND huyện Thạnh Phú (anh/chị vui lòng khoanh tròn vào nội dung phù hợp). a) Rất kịp thời b) Kịp thời c) Chưa kịp thời Câu 2. Anh/chị vui lòng cho biết việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện chính sách về du lịch của cơ quan anh/chị như thế nào? a) Rất tốt b) Tốt c) Chưa tốt Câu 3 Theo đánh giá của anh/chị thì việc triển khai, thực hiện quy hoạch, dự án phát triển du lịch của UBND huyện, các ngành chức năng huyện Thạnh Phú hiện nay như thế nào? a) Rất nhanh b) Nhanh c) Chậm d) Rất chậm Câu 4. Theo anh/chị du lịch huyện Thạnh Phú cần đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch nào làm sản phẩm đặc trưng của huyện (anh/chị có thể chọn nhiều nội dung). a) Du lịch sinh thái b) Du lịch khám phá c) Du lịch vui chơi, giải trí d) Du lịch văn hóa, lịch sử-tâm linh e) Du lịch trãi nghiệm, homestay f) Ý kiến khác. Câu 5. Theo anh/chị trong giai đoạn hiện nay các ngành chức năng huyện, cần thực hiện nội dung trọng tâm nào để thúc đẩy phát triển du lịch (anh/chị có thể chọn nhiều nội dung) a) Xúc tiến, quảng bá du lịch b) Kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch c) Liên kết, xây dựng tour, tuyến du lịch d) Xây dựng quy hoạch, không gian du lịch e) Tuyên truyền chủ trương, chính sách về du lịch f) Xây dựng sản phẩm du lịch g) Ý kiến khác. Câu 6) Theo anh/chị định hướng quy hoạch, không gian phát triển du lịch của UBND huyện Thạnh Phú hiện nay có phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy hoạch phát kinh tế- xã hội của huyện hay không? a) Phù hợp b) Chưa phù hợp PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho cán bộ, công chức phụ trách quản lý nhà nƣớc về du lịch) Câu 1. Anh/chị vui lòng cho biết anh/chị tham gia công tác quản lý nhà nước về du lịch trong thời gian bao lâu? a) Dưới 1 năm b) Từ 1-3 năm c) Từ 3-5 năm d) Từ 5- 10 năm e) Trên 10 năm Câu 2. Anh/ chị vui lòng cho biết anh/chị có được đào tạo chuyên môn về quản lý du lịch, nghiệp vụ du lịch hay không? (nếu có, anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi tiếp theo) a) Có b) Không Câu 3. Anh/chị vui lòng cho biết, anh/chị được đào tạo chuyên môn về quản lý du lịch, nghiệp vụ du lịch ở cấp, bậc nào? a) Trung cấp b) Cao đẳng c) Đại học d) Trên đại học Câu 4. Anh/chị vui lòng cho biết anh chị có được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về du lịch do tỉnh, huyện tổ chức hay không? a) Có tham gia b) Chưa được tham gia Câu 5 Anh/chị vui lòng cho biết việc anh/chị tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo du lịch do các ngành chức năng huyện tổ chức như thế nào? a) Tham gia đầy đủ b) Có tham gia nhưng không đầy đủ c) Ít tham gia d) Không tham gia Câu 6. Anh/chị vui lòng cho biết anh/chị có nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn về quản lý du lịch, nghiệp vụ du lịch hay không? (nếu có anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi tiếp theo) a) có a) không Câu 7. Anh/chị vui lòng cho biết anh/chị mong muốn được tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch ở cấp bậc nào? a) Trung cấp b) Cao đẳng c) Đại học d) Trên đại học Xin chân thành cảm ơn anh/chị đã tham gia khảo sát.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_du_lich_tren_dia_ban_huyen_than.pdf
Luận văn liên quan