Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng đối với các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thi đua khen thưởng và quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng là một vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều người. Trong thời gian vừa qua, văn bản pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng cũng dần được hoàn thiện và đổi mới, tuy nhiên việc vận dụng vào từng điều kiện đơn vị cụ thể thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Vì vậy, để thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy hoạt động các đơn vị, phù hợp với xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập hiện nay, phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước, đòi hỏi cần có sự điều chỉnh trong phương thức quản lý thi đua khen thưởng. Các trường cao đẳng với chức năng giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực cho Thủ đô và đất nước. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng những đổi mới của xu thế hiện nay, đòi hỏi các nhà trường cần tăng cường, đổi mới phương thức thi đua, tạo thêm nhiều phong trào, động lực mới để nâng cao có hiệu quả hoạt động chuyên môn của mình theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI vừa qua đã nhấn mạnh. Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng vẫn là vấn đề được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sát sao của cấp ủy, tổ chức Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp, đặc biệt người đứng đầu, từ đó huy động và khích lệ đông đảo mọi người tham gia, tạo nên động lực mạnh mẽ từ cơ sở trong thi đua và thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến quy định về thi đua, khen thưởng trong các đơn vị cơ sở, công tác này cần thiết phải đẩy mạnh thường xuyên hơn với những hình thức phong phú cả về nội dung và hình thức, khi đó, mỗi người sẽ nhận thức đúng ý nghĩa của công tác thi đua, từ đó chủ động tham gia thi đua, thi đua thực chất, thi đua để hoàn thành tốt nhất trong khả năng có thể những nhiệm vụ của mình.

pdf97 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng đối với các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đối tượng được khen thưởng cũng mở rộng hơn, hướng tới người lao động trực tiếp, giảm dần sự chênh lệch về đối tượng khen thưởng giữa cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động trực tiếp. Bên cạnh đó, các tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua của từng ngành, lĩnh vực cũng được xây dựng rõ ràng, không chung chung, từ đó giúp các đơn vị có hướng phấn đấu cụ thể, và góp phần làm tăng tính thi đua giữa các đơn vị trong cùng ngành, lĩnh vực đó. Bên cạnh những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng định kỳ, các đơn vị cũng dần chú trọng tới khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, nhờ đó động viên hơn nữa tinh thần của cán bộ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm thi đua, khen thưởng cũng được bố trí, phân công đầy đủ ở tất cả các đơn vị từ cấp cơ sở, được tập huấn thường xuyên hàng năm để cập nhật những quy định mới, trao đổi, học tập những kinh nghiệm, phương pháp làm thi đua, vì vậy chất lượng các phong trào thi đua, đặc biệt ở cơ sở cũng dần được cải thiện. 67 Sự phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể ở từng đơn vị cơ sở trong tổ chức thi đua cũng được nâng lên, vì vậy đã huy động, khích lệ, động viên được nhiều người ở nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, góp phần làm tăng chất lượng các phong trào thi đua. Để đạt được những kết quả nêu trên, có thể kể đến một số nguyên nhân sau: Một là Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thi đua khen thưởng của thành phố nói chung và đối với ngành giáo dục nói riêng. Hai là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng dần hoàn thiện, góp phần củng cố một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng của quản lý nhà nước đối với công tác này. Ba là sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu mà đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được đẩy mạnh, vì vậy công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện về thi đua, khen thưởng ở các đơn vị cũng dần được quan tâm, chú trọng, từ đó khích lệ, động viên đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. * Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế Bên cạnh những ưu điểm đạt được, cũng cần phải nhìn nhận rõ một số hạn chế, tồn tại trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. Có thể kể đến những vấn đề chính sau: Một là công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đối với các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa thực sự thường xuyên, vì vậy việc tổng kết, đánh giá khen thưởng cuối năm cho tập thể các trường chưa thực sự hiệu quả, chưa đánh giá đúng những thành tích đạt được của các đơn vị. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng của một số đơn vị còn thụ động trong thực hiện 68 nhiệm vụ, phổ biến, quán triệt quy định về công tác thi đua, khen thưởng đến viên chức, người lao động, công tác tuyên truyền chưa kịp thời, dẫn đến chất lượng công tác thi đua, khen thưởng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra. Nguyên nhân do người đứng đầu chưa thực sự thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động này trong đơn vị của mình, chưa làm bật vai trò là động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thêm vào đó, mặc dù tất cả các đơn vị đều thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng tại cơ sở tuy nhiên nhiều đơn vị chưa xây dựng được quy chế hoạt động cụ thể của Hội đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hội đồng trong công tác thi đua, khen thưởng, mà hầu hết chỉ có Ủy viên thường trực của Hội đồng chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch và các nội dung, chính sách về thi đua, khen thưởng tại đơn vị, còn các Ủy viên còn lại thường chỉ thực hiện nhiệm vụ tham gia Hội đồng để họp, bình xét thi đua định kỳ. Hai là đội ngũ công chức chuyên quản về công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan quản lý nhà nước tuy đã kiện toàn nhưng tính ổn định trong việc phân công, bố trí theo dõi công tác thi đua, khen thưởng tại cơ sở chưa cao. Sự thay đổi công chức chuyên quản tại các cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng thi đua ở các đơn vị cơ sở như việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai các nội dung về thi đua khen thưởng ở các đơn vị không được thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, đội ngũ viên chức được phân công phụ trách công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị vẫn còn hạn chế về trình độ chuyên môn. Nguyên nhân do số lượng cán bộ chuyên quản của cơ quan quản lý nhà nước vẫn còn thiếu trong khi số lượng đơn vị phải quản lý nhiều, vì vậy việc bố trí cố định cán bộ chuyên quản công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị trường học là rất khó khăn. Thêm vào đó, cán bộ làm thi đua, khen thưởng ở đơn vị đều là cán bộ kiêm nhiệm, vì vậy nghiệp vụ, chuyên môn làm thi đua chưa sâu, thời gian công tác dành cho thi đua, khen thưởng không nhiều, dẫn đến chất lượng tham mưu, đề xuất chưa hiệu quả. Cùng với đó, công tác bồi 69 dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm thi đua chỉ dừng lại ở những buổi tập huấn ngắn hạn, thông thường là 01 ngày trong 01 năm vì vậy không có đủ thời gian để cơ quan chuyên trách và báo cáo viên truyền đạt đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng. Nội dung tập huấn dàn đều trên tất cả nhóm ngành, lĩnh vực, nhóm đối tượng thi đua của thành phố, vì vậy chưa có những buổi tập huấn chuyên môn đối với cán bộ làm thi đua, khen thưởng trong các trường cao đẳng, vì vậy phần nào hạn chế hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Ba là hệ thống văn bản về công tác thi đua, khen thưởng đã được ban hành tương đối đầy đủ từ trung ương đến địa phương, tuy nhiên khi triển khai thực hiện, một số đơn vị vẫn gặp lúng túng như công tác xây dựng kế hoạch thi đua, công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác đánh giá thi đua hay thực hiện các chính sách về khen thưởng Nguyên nhân do một số văn bản quy định của cấp trung ương có sự thay đổi nhưng đơn vị cơ sở chưa kịp điều chỉnh cho phù hợp, vì vậy khi thực hiện không có sự thống nhất chung dẫn đến sự lúng túng trong triển khai. Thêm vào đó, một số đơn vị cũng chưa thực sự coi trọng vai trò “gieo trồng” của công tác thi đua, mà chỉ chú trọng vào khen thưởng vì vậy mà chất lượng thi đua vẫn còn hạn chế, nhiều nơi có “phát” mà không có “động” trong thi đua. Bốn là công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng vẫn chưa được quan tâm đúng mức, có nơi còn hình thức, đánh giá chung chung, chưa gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Trong công tác bình xét thi đua, tỷ lệ cán bộ là lãnh đạo, quản lý được khen thưởng vẫn ở mức cao, giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy, nhân viên chưa được chú ý khen thưởng nhiều, vì vậy chưa khích lệ được động lực phấn đấu của họ trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, số lượng sinh viên học tập tại các trường cao đẳng là rất lớn, tuy nhiên, hiện nay, đối tượng sinh viên vẫn chưa được quan tâm nhiều trong việc đánh giá, biểu dương những thành tích trong phong trào thi đua học tập và rèn luyện tại các trường cao đẳng. 70 Nguyên nhân do một số đơn vị chưa hiểu đầy đủ và vận dụng phù hợp các quy định về thi đua, khen thưởng, không chú ý đến phát động thi đua, không sơ kết, tổng kết. Việc bình xét khen thưởng vẫn mang nặng tính cộng dồn thành tích, lấy thành tích bậc thấp để làm căn cứ đề nghị hình thức khen thưởng cao hơn, thậm chí vẫn còn hiện tượng nể nang, luân phiên nhau trong bình xét thi đua, khen thưởng, mà chưa xuất phát thực sự từ việc đánh giá kết quả của thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân. Các trường cao đẳng chưa triển khai tốt cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong việc bám sát tới đối tượng là sinh viên, nhằm tìm kiếm, phát hiện những cá nhân sinh viên tiêu biểu, nhằm có những khen thưởng phù hợp, khích lệ, động viên kịp thời những tấm gương tốt, từ đó lan tỏa tới các sinh viên khác trong trường. Năm là công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về thi đua, khen thưởng đối với các trường cao đẳng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung thanh tra, kiểm tra hiện nay mới chỉ thực hiện được nội dung về xây dựng và triển khai mô hình mới đối với các trường có trình khen cao mà chưa đi sâu kiểm tra các quy định khác về thi đua, khen thưởng tại các đơn vị. Nguyên nhân do đội ngũ công chức làm thi đua, khen thưởng ở các cơ quan quản lý nhà nước còn thiếu, số lượng đơn vị phải quản lý nhiều, vì vậy bố trí cán bộ thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thi đua, khen thưởng ở các đơn vị gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, quy định về thi đua, khen thưởng tương đối nhiều, rộng khắp, gắn chặt chẽ với tính chất, đặc thù riêng về chuyên ngành đào tạo của từng trường cao đẳng, vì vậy, công tác thanh tra, kiểm tra thi đua, khen thưởng cũng gặp khó khăn trong việc bao quát tất cả những lĩnh vực trên ở các trường cao đẳng. 71 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 Nội dung Chương 2 đã đánh giá được thực trạng của quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đối với các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2010 – 2015, từ đó chỉ ra những vấn đề thực tiễn, những ưu điểm, những tồn tại hạn chế của công tác này hiện nay, để từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm phát huy những mặt tích cực đã đạt được, khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng của công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự đi vào cuộc sống, khích lệ cán bộ, giảng viên, nhân viên các trường cao đẳng nói riêng và ngành giáo dục nói chung nỗ lực hơn nữa trong thi đua để phát triển sự nghiệp “trồng người” cho Thủ đô và đất nước. 72 Chƣơng 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƢỞNG ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1.Phƣơng hƣớng 3.1.1. Tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng Tiếp tục quán triệt và thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 01/7/2014 của Thành ủy Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, theo đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị; đường lối, chính sách của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng nhất là Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Cấp ủy và người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng;; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực, tình trạng khen thưởng tràn lan, hình thức, không đúng người, đúng việc; Bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động phong trào thi đua với hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, tránh hình thức; Rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định để thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung 73 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, cải tiến quy trình xét khen thưởng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. 3.1.2. Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng phải tạo được động lực cho các trường hoàn thành nhiệm vụ Để nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác thi đua, khen thưởng, quản lý nhà nước đối với công tác này cần phải: Một là: Thi đua, khen thưởng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đóng góp vào thắng lợi chung trong phát triển kinh tế của ngành và địa phương. Nhiệm vụ chính của các trường cao đẳng là công tác đào tạo nhân lực nghề ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn cho ngành và các địa phương, vì vậy khi thực hiện triển khai thi đua, khen thưởng, cần xây dựng các phong trào với nội dung bám sát chức năng, nhiệm vụ, đối tượng đào tạo của từng nhóm ngành, chuyên ngành đào tạo của các trường như chuyên ngành y – dược, chuyên ngành đào tạo nghề, chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật mới mục tiêu nâng cao chất lượng tay nghề của người học, tiếp cận và nắm bắt những kỹ thuật hiện đại, đáp ứng được nhu cầu thị trường việc làm hiện nay, đặc biệt, cần đẩy mạnh và phấn đấu hướng tới nhu cầu thị trường ngoài nước, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay trên thế giới. Nâng cao chất lượng và đảm bảo uy tín trong công tác đào tạo sẽ góp phần nâng cao chất lượng đầu ra, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng. Tỷ lệ tìm kiếm việc làm khi tốt nghiệp tốt sẽ góp phần khẳng định chắc chắn vị thế của từng trường cao đẳng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển sinh của các trường cao đẳng, đặc biệt trong tình hình cạnh tranh về nguồn tuyển sinh giữa các ngành nghề như hiện nay. Để làm được điều đó, người đứng đầu đơn vị cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua, từ đó có những chỉ đạo, điều hành cụ thể trong xây dựng các phong trào hướng tới những nhiệm vụ của đơn vị, tạo sự đồng bộ trong thi đua của từng nhiệm vụ như công tác nghiên cứu khoa học, công tác 74 giảng dạy, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng của nhà trường. Hai là: Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thi đua khen thưởng, phù hợp với điều kiện cụ thể từng đơn vị và chức năng, nhiệm vụ đào tạo của từng trường cao đẳng. Nội dung thi đua cần cụ thể, thiết thực, phù hợp với chuyên ngành, chuyên môn của từng trường, không áp đặt nội dung thi đua giữa từng đơn vị, như vậy mới khuyến khích, động viên đông đảo cán bộ của đơn vị tham gia. Cùng với đó, việc xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, bình xét kết quả đạt được cũng cần gắn với từng nhiệm vụ, tránh sự cào bằng, hình thức, tăng các tiêu chí đánh giá bằng định lượng, giảm các tiêu chí đánh giá bằng định tính như tỷ lệ phần trăm thực hiện tuyển sinh, tỷ lệ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, số đề tài nghiên cứu khoa học được thông qua, tỷ lệ kết quả học tập, rèn luyện, tỷ lệ sinh viên tìm kiếm việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp qua đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu trong hoàn thành các chỉ tiêu đề ra sẽ đạt được hiệu quả cao. Ba là: Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của bản thân mỗi người đối với công tác thi đua, để nhìn nhận và coi thi đua là công việc hàng ngày của mỗi bản thân, có như vậy mới khơi dậy tính tự giác, hào hứng tham gia thi đua. Công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng; tuyên truyền tốt, sức mạnh nhân rộng, lan tỏa và thu hút của các phong trào thi đua được nâng lên, từ đó dễ dàng hơn trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay và hiệu quả để từ đó nâng cao chất lượng nêu gương. Khi được đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, mọi người sẽ có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, tiếp tục cống hiến, hào hứng tham gia các phong trào, nỗ lực đổi mới, sáng tạo những cách làm mới nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, không chỉ khi có phong trào được phát động mà 75 sẽ gắn liền với nhiệm vụ hàng ngày được phân công, như vậy, công tác thi đua sẽ trở nên thường xuyên, liên tục như trong công tác giảng dạy, tuyên truyền tốt công tác thi đua, giảng viên sẽ nâng cao nhận thức trong việc hoàn thiện ngày càng tốt hơn giáo án lên lớp, nghiệp vụ sư phạm truyền thụ, nghiệp vụ chuyên môn thực tiễn để giảng dạy cho học sinh – sinh viên; nỗ lực hơn trong nghiên cứu khoa học, tìm những đề tài mới, gắn chặt chẽ với công tác giảng dạy, và các hoạt động chuyên môn khác. Bốn là: Tránh hình thức, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực như chạy thành tích, chạy danh hiệu khen thưởng Khen thưởng phải thực chất, khen đúng người, đúng việc thông qua đánh giá thành tích đạt được với những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá cụ thể ngay khi phát động phong trào, như vậy mới tạo tính công bằng và khích lệ mọi người cùng tham gia vào thi đua. Không thể phủ nhận vẫn còn hiện tượng khen dàn trải, tràn lan, hoặc khen theo thành tích cộng dồn, làm cơ sở trình khen cấp cao hơn ở một số đơn vị. Không làm tốt công tác khen thưởng thì phong trào thi đua sẽ trở nên nửa vời, hình thức và giảm tính thu hút đối với mọi người tham gia các phong trào tiếp theo. 3.2. Giải pháp 3.2.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đối với các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Đây được xem là một trong những giải pháp mang tính trọng yếu trong việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng nói chung và đối với các trường cao đẳng nói riêng. Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nêu rõ việc “kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp nhằm tạo sự thống nhất, ổn định từ Trung ương đến địa phương. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cần tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả () Nâng cao vai trò của Hội đồng thi đua – khen thưởng các cấp theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng”. 76 Điều này đặt ra một số vấn đề cần quan tâm. Một là: tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở thành phố và các bộ ngành hiện nay, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong việc triển khai công tác đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các trường cao đẳng của thành phố khi kết thúc năm học. Hai là: đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các trường cao đẳng trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức làm thi đua khen thưởng cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này. Thực tiễn cho thấy, đơn vị nào nhìn nhận đúng vai trò công tác thi đua, khen thưởng, sát sao chỉ đạo các hoạt động của thi đua khen thưởng thì đơn vị có phong trào phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của công tác được nâng cao rõ rệt, huy động đông đảo sự tham gia của các tổ chức đoàn thể phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra. Ba là: làm rõ hơn nữa vai trò của thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng ở cơ sở, để mỗi thành viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu của đơn vị nhằm tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả, đẩy mạnh xây dựng mô hình mới, phát hiện điển hình tiên tiến trong đơn vị để bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về thi đua khen thưởng. Để làm tốt điều này, cần xây dựng tốt Quy chế hoạt động của Hội đồng trong đó cụ thể hóa nhiệm vụ của Hội đồng và trách nhiệm riêng từng thành viên, nhấn mạnh phương thức làm việc bảo đảm tính khách quan, minh bạch, chính xác trong xét duyệt khen thưởng. Bốn là: củng cố hơn nữa vai trò của các Hội đồng tư vấn khác của từng đơn vị như Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Hội đồng Khoa học, sáng kiến với phương châm tinh gọn, hiệu quả. 77 3.2.2. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn lực lượng làm công tác thi đua, khen thưởng ở các trường cao đẳng và đội ngũ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng Với yêu cầu là bố trí đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng có năng lực, trình độ phù hợp, theo phương châm tổ chức gọn nhẹ, có hiệu quả, đội ngũ cán bộ cần có phẩm chất chính trị, năng lực tham mưu tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, có khả năng vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nhằm đạt được mục tiêu trên, một số giải pháp được đề xuất, cụ thể: Một là: nâng cao nhận thức, quan điểm và xác định tiêu chuẩn lựa chọn người làm công tác thi đua ở từng đơn vị. Ở các cơ quan chuyên trách về thi đua, khen thưởng, cần quán triệt và vận dụng tiêu chuẩn chung cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của từng chức danh theo tiêu chuẩn Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 9 khóa X, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Cần chú ý tới việc xây dựng tiêu chuẩn dựa trên mô tả đặc điểm, yêu cầu công việc, chức năng, nhiệm vụ cụ thể, làm gì và làm như thế nào là hoàn thành nhiệm vụ. Các tiêu chí trong bảng tiêu chuẩn mang nhiều yếu tố định lượng, được xem là thước đo mức độ hoàn thành công việc của cán bộ ngành thi đua, khen thưởng. Trên thực tế, mức độ này chính là thành tích, kết quả phong trào thi đua của đơn vị mà cán bộ đó được phân công theo dõi, chuyên quản. Vì vậy, đánh giá năng lực của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thì phải căn cứ vào kết quả phong trào thi đua, thành tích của đơn vị đó. Bên cạnh đó, việc kiểm tra định kỳ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm thi đua, khen thưởng cũng rất quan trong, nhờ đó, cán bộ nhìn nhận rõ được vị trí của mình trong thang bảng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá đúng sẽ giúp cán bộ không chủ quan, lơ là về những thành tích mình đã đạt được và cũng giúp họ đánh giá đúng thực lực bản thân, qua đó, phát huy những sở trường, mặt tích cực, mà khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót nhằm hoàn thiện bản thân. 78 Nội dung đánh giá gồm những nội dung về chính trị tư tưởng, nghiệp vụ làm công tác thi đua, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức hiểu biết về văn hóa Các nội dung đánh giá được xây dựng bên cạnh mục đích đánh giá đúng năng lực bản thân, những mặt đạt được, những hạn chế cần khắc phục thì cần đạt được yêu cầu động viên, khích lệ cán bộ hăng hái, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công tác, khen thưởng đích đáng những cán bộ hoàn thành nhiệm vụ và có những xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ vi phạm quy định. Còn ở đơn vị cơ sở, nơi mà phần lớn cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng là cán bộ kiêm nhiệm, vì vậy một trong những quan điểm trong tiêu chuẩn lựa chọn người làm công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị là tính ổn định. Việc thay đổi thường xuyên cán bộ phụ trách công tác này ở cơ sở sẽ làm ảnh hưởng tới hiệu quả của công tác. Bên cạnh đó, việc lựa chọn người phụ trách thi đua, khen thưởng ở cơ sở cũng cần dựa trên những nội dung như về nghiệp vụ, năng lực ngoại ngữ, tin học, văn hóa giao tiếp, sức khỏe Hai là: đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm thi đua, khen thưởng Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đào tạo và đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn, dài hạn, khuyến khích hình thức tự đào tạo với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ làm thi đua có kiến thức xã hội, am hiểu lịch sử, tiếp nhận thông tin mới nhanh nhạy, nắm bắt các chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật mới của nhà nước. Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cũng cần được đổi mới, trang bị kiến thức nghiệp vụ mới, kỹ năng nghề kết hợp với nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong, kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ, phải xuất phát từ những hạn chế, thiếu hụt về tri thức, kỹ năng của đội ngũ quản lý nhà nước làm thi đua, khen thưởng. Bên cạnh những nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính như bồi dưỡng về chính trị, bồi dưỡng về chuyên môn, bồi dưỡng về kỹ năng quản lý, đối với đội ngũ làm thi đua, khen thưởng ở các trường cao đẳng, với đặc thù của các cơ sở giáo dục, đào tạo, là đơn vị đào tạo nghề là chính, vì vậy, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thi đua cũng cần có những đặc thù riêng, có như vậy 79 mới làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu trong việc triển khai các phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị từng đơn vị và giữa các trường cao đẳng với nhau có chung ngành nghề đào tạo, như vậy sẽ tạo nên tính cạnh tranh và có những đánh giá đa chiều về những mặt đạt được và hạn chế của mỗi trường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cũng cần nâng cao ý thức tự đào tạo, tự bồi dưỡng cho mỗi cán bộ và coi đó là con đường, biện pháp cơ bản có tính lâu dài. 3.2.3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng phù hợp với thực tiễn của ngành, của trường Đây là giải pháp đóng vai trò quan trọng trong việc đưa công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục, đào tạo nói chung và trong các trường cao đẳng nói riêng đi vào nề nếp. Hệ thống văn bản về thi đua khen thưởng gồm văn bản mang tính pháp quy như Quy định, Quy chế, Quyết định và các văn bản chỉ đạo thông thường như kế hoạch, hướng dẫn, công văn, Chỉ thị, Chương trình. Năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ban hành, hệ thống văn bản pháp quy về công tác thi đua, khen thưởng cũng đã được sửa đổi bổ sung, thay thế như Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” Vì vậy, các văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng của địa phương và ngành đã không còn phù hợp, đòi hỏi phải điều chỉnh theo các quy định hiện hành. Ví dụ: theo Quyết định 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đó quy định tỷ lệ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở chiếm tỷ lệ không quá 20% tổng số cá nhân của đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, thì đến năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 99/2014/QĐ-UBND sửa đổi một số quy định trong Quyết định 54/2011/QĐ-UBND trong đó giảm tỷ lệ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ 80 20% xuống còn 15% so với tổng số cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Và vì vậy, các cơ sở cũng cần xây dựng quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị mình để phù hợp. Việc nghiên cứu sửa đổi các quy định hiện hành, đồng thời bổ sung những quy định mới phát sinh trong thực tiễn thời gian qua là yêu cầu cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố nói chung và với các trường cao đẳng nói riêng. Ví dụ, trước dây, quy định việc khen thưởng là có sự tích lũy thành tích từ thấp lên cao, thì nay cần đổi mới theo hướng xây dựng tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đảm bảo thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, khen lần sau không nhất thiết phải cao hơn mức lần trước, không lấy danh hiệu thi đua làm căn cứ tiêu chuẩn để xét các hình thức khen thưởng như trước để tránh việc khen thưởng tràn lan, trùng lắp về thành tích. Ví dụ, trước đây, một trong những tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể là đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” liên tục từ 3 năm trở lên, nay đã được thay đổi là đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Như vậy, thời gian thành tích để trình khen đã kéo dài từ 3 năm lên 5 năm, tuy nhiên, không còn việc cộng dồn thành tích đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” mà thay vào đó, đơn vị đó phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp trên đánh giá công nhận. Để hệ thống các văn bản thi đua, khen thưởng có tính ổn định lâu dài, cần công tác tham mưu được thực hiện bài bản, có tầm nhìn. Đạt được điều đó, cần có sự phối hợp thường xuyên hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo. Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Thi đua, khen thưởng của thành phố Hà nội thường xuyên phối hợp trong tham vấn với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành các văn bản chỉ đạo, để hệ thống văn bản có tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn, phát huy vai trò và hiệu quả. 81 Bên cạnh đó, Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội cũng căn cứ vào các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có những chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất về công tác thi đua, khen thưởng ở các trường cao đẳng đặc biệt trong công tác trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hiệp y để khen thưởng cho các trường cao đẳng những hình thức khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi kết thúc năm học. Các trường cũng cần chủ động điều chỉnh quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị phù hợp với văn bản nhà nước, áp dụng linh hoạt tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua theo quy định của nhà nước phù hợp với điều kiện của đơn vị. 3.2.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về thi đua khen thưởng ở các trường cao đẳng Để thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển xã hội nói chung và từng ngành, lĩnh vực, từng cơ sở nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng để nâng cao nhận thức cho mọi người về thi đua, khen thưởng. Khi nhận thức được nâng lên, mọi người mới có hành động đúng mang lại hiệu quả và sự thành công. Đối với các trường cao đẳng cũng vậy, cần nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên các trường cao đẳng đối với vị trí, vai trò, bản chất của thi đua, khen thưởng, có như vậy, mới khích lệ, động viên và phát huy mọi nội lực của cá nhân và tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chung. Từ việc nhận thức đúng, sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, người đứng đầu đơn vị sẽ nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thi đua, khen thưởng tại đơn vị, phát huy đúng mức vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thi đua tại đơn vị, từ đó lan tỏa tới toàn thể viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên toàn trường trong thực hiện và hưởng ứng phong trào thi đua. 82 Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, vai trò người đứng đầu phải được đề cao như thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng; biểu dương, tôn vinh người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin hoặc các hình thức họp cơ quan khác; thực hiện dân chủ trong lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, đơn vị trong trường trong xây dựng quy định công tác thi đua, khen thưởng. Ban Thi đua khen thưởng thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai mạnh mẽ hơn công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các cuộc vận động về đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng những tiêu chí cụ thể gắn liền với những nhiệm vụ chính trị của các trường cao đẳng, từ đó, các trường cao đẳng có định hướng rõ hơn trong công tác thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với đặc thù của từng ngành nghề đào tạo, các trường cao đẳng cần chủ động trong xây dựng và triển khai các phong trào thi đua gắn chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, cụ thể: - Xác định đối tượng tham gia các phong trào thi đua không chỉ là đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong trường mà một lực lượng đông đảo của các trường cao đẳng là đội ngũ học sinh – sinh viên. Với sự năng động, hăng hái, sáng tạo của tuổi trẻ, các trường cao đẳng cần đẩy mạnh các phong trào thi đua dành cho đối tượng này, khơi dậy sự sáng tạo, nhanh nhẹn, bắt kịp xu thế của giới trẻ, tạo một sân chơi vừa để kiểm tra kiến thức chuyên môn đã được học, vừa để giao lưu, học hỏi và rèn luyện những kỹ năng mềm khác, đáp ứng yêu cầu của thị trường việc làm ngày càng năng động và biến đổi như hiện nay. - Tiêu chí đánh giá thi đua phải áp dụng linh hoạt đối với từng ngành đào tạo. Như đối với tiêu chí đánh giá chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đối với các trường đào tạo nghề, đó có thể là các thiết bị, máy móc mới hoặc nâng cao chất lượng những thiết bị, máy móc sẵn có, tăng tính tiện ích, tiện dụng, có thể kết hợp với tính năng tự động hóa; đó có thể là một sáng tác, một bài hát, một bức vẽ, một kịch bản tốt, một vở diễn hay ở các trường nghệ thuật; đó có 83 thể là một phương thuốc mới, một cách điều trị bệnh hiệu quả ở các trường y dược Như vậy, các phong trào thi đua gắn với chuyên môn của đội ngũ cán bộ của Trường, từ đó sẽ càng khích lệ các cán bộ của các trường đi sâu, nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm hữu ích, có tính thực tế cao, giảm tính lý thuyết, nặng tính dập khuôn và có tính định lượng cụ thể. - Mở rộng các phong trào thi đua giữa các trường có chung ngành nghề đào tạo. Hiện nay, đã có một số Hội thi chuyên môn cấp toàn quốc do các bộ, ngành tổ chức như Hội thi tay nghề Asean, Cuộc thi Robocon, Hội nghị Nghiên cứu khoa học Y – Dược Tuổi trẻ toàn quốc, các Cuộc thi âm nhạc, Hội thi Giáo viên dạy giỏi toàn quốc, đã tạo phong trào thi đua sâu rộng trong các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng. Đây là tiền đề cho các trường cao đẳng linh hoạt và chủ động tổ chức các Hội thi giữa các trường cao đẳng, xây dựng những tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện thực tế của các trường, tạo nên sự lan tỏa sâu rộng trong thi đua, góp phần tạo động lực cho các trường hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nhân lực có chất lượng cho Thủ đô và đất nước. - Đẩy mạnh triển khai mô hình mới sáng tạo trong các trường cao đẳng, xem đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét, suy tôn những đơn vị xuất sắc để trình khen ở cấp trên. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong triển khai và thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Ban Thi đua khen thưởng thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm cần chú trọng hơn nữa trong việc xây dựng hướng dẫn và tiêu chí đánh giá hiệu quả cụ thể của các mô hình mà các trường xây dựng, đảm bảo tính khách quan và công bằng trong đánh giá tổng kết thi đua, khen thưởng tại các đơn vị. 3.2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát là một nội dung rất quan trọng của quản lý nhà nước, nhưng hiện nay, công tác này còn nhiều hạn chế đối với 84 công tác thi đua, khen thưởng, vì vậy cần tăng cường công tác này để kịp thời nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Những nội dung chủ yếu trong thanh tra, kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng là: việc quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành; thực hiện quy định về Luật Thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai phong trào thi đua và tiến hành công tác khen thưởng đúng quy định, chính sách, đối tượng không, có kịp thời, chính xác không, hay có biểu hiện tiêu cực không. Hình thức thanh tra, kiểm tra cần được đổi mới, có kết hợp giữa thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ với việc thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Trong trường hợp cần thiết có thể thanh tra, kiểm tra chuyên đề về thi đua, khen thưởng nhằm đánh giá sâu hơn, hiệu quả hơn công tác này. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát thi đua, khen thưởng hàng năm có thể được xây dựng cùng với các nội dung thanh tra, kiểm tra khác của ngành giáo dục đào tạo. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể phối hợp Ban Thi đua, khen thưởng thành phố tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra về thi đua, khen thưởng ở đơn vị cơ sở, nhằm phát hiện kịp thời tồn tại, hạn chế và tìm những giải pháp khắc phục. Công tác cải cách hành chính cũng cần được đẩy mạnh về hồ sơ, thủ tục, tuyến trình khen, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong thi đua, khen thưởng, giảm bớt những thủ tục không cần thiết, tránh phiền hà cho đơn vị trong trình khen thưởng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ hồ sơ khen thưởng, phục vụ nhu cầu khai thác, tra cứu thông tin về khen thưởng ở Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua khen thưởng thành phố. 85 3.2.6. Nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Mục đích của công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng là nhằm nhìn nhận những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém từ đó, chỉ ra nguyên nhân và nêu lên giải pháp nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong thời gian tiếp theo. Nội dung tổng kết phải đánh giá được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong tổ chức phong trào thi đua, từ đó rút kinh nghiệm cho những phong trào tiếp theo. Và đặc biệt phải đánh giá và suy tôn những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn ngành, toàn địa phương, toàn quốc. Nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết phải hướng tới tính thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Tăng cường khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề hơn là khen thưởng định kỳ cuối năm, chú trọng khen thưởng người trực tiếp học tập, công tác, giảng dạy, đặc biệt những tấm gương học sinh giỏi, sinh viên giỏi, nhà giáo vượt khó, vươn lên. Công tác khen thưởng cần lấy kết quả thi đua làm căn cứ xem xét, đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ, chính xác; khen thưởng theo hướng thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, không cộng dồn thành tích, không lấy danh hiệu thi đua làm căn cứ xét khen thưởng nhằm tránh khen thưởng trùng lắp, chỉ tập trung vào đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thống nhất thực hiện nguyên tắc một thành tích không đề nghị nhiều hình thức khen thưởng khác nhau trong cùng một thời điểm, cũng như không đề nghị các cấp khách nhau cùng khen thưởng cho một thành tích, như vậy mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đúng người, đúng thành tích và giá trị khen thưởng mới thực sự được nâng lên. Hàng năm, Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai việc phát hiện gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Ở các trường cao đẳng trên địa bàn thành 86 phố hiện nay, số lượng sinh viên học tập rất đông, đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước với hoàn cảnh sống khác nhau, vì vậy đây là phong trào có ý nghĩa rất lớn trong việc phát hiện và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và học tập mà các trường cần đẩy mạnh triển khai thực hiện. Các trường cao đẳng cần bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của sinh viên trong thời gian học tập tại trường để từ đó khai phá và phát huy mạnh mẽ hơn nữa những ưu điểm của sinh viên thời đại mới như công tác từ thiện, xã hội, sáng tạo nghề nghiệp, có thành tích xuất sắc trong học tập. Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội cần tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai nhiều hoạt động thi đua cho đối tượng sinh viên các trường nghề như tổ chức thêm các Hội thi tay nghề, Hội thi năng khiếu, tạo môi trường cho sinh viên các trường cao đẳng được thể hiện tài năng. Trong nhiều năm gần đây, Hà Nội thực hiện rất thành công các chế độ, chính sách cho sinh viên thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học và học viện như tổ chức Buổi lễ tôn vinh thủ khoa xuất sắc, tuyển dụng đặc cách vào các vị trí việc làm trong hệ thống cơ quan nhà nước, tuy nhiên đối với đối tượng là sinh viên các trường cao đẳng thì hiện nay chưa có chế độ chính sách tương tự. Vì vậy, Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần có sự phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có những quy định cụ thể và đặc thù cho đối tượng là sinh viên các trường cao đẳng, như vậy sẽ càng tạo thêm động lực cho các trường cao đẳng. 87 TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước đối với các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố về công tác thi đua, khen thưởng, học viên đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước hiện nay đối với công tác này về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm thi đua khen thưởng, hệ thống văn bản quy định và công tác tuyên truyền thực hiện các quy định trên, công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua từng năm, trong đó nhấn mạnh một số giải pháp riêng cho nhóm các trường cao đẳng ở Hà Nội trên cơ sở đặc thù từng trường về vị trí, ngành nghề đào tạo, hướng tới xây dựng những phong trào thi đua thiết thực, thực chất gắn với công việc cụ thể, tránh sự hình thức, làm dập khuôn, máy móc, công thức và kém hiệu quả trong phong trào, qua đó đẩy mạnh sự phát hiện, nêu gương, biểu dương những điển hình tiên tiến. Qua đó, chúng ta có thể thực hiện đồng bộ các giải pháp và tìm biện pháp khắc phục những điểm hạn chế của công tác này tại địa phương hiện nay ở các trường cao đẳng, từ đó giúp công tác thi đua, khen thưởng ngày càng tỏ rõ vai trò trong thúc đẩy phát triển của các trường cao đẳng nói riêng và ngành giáo dục nói chung, góp phần trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho Thủ đô và đất nước. 88 KẾT LUẬN Thi đua khen thưởng và quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng là một vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều người. Trong thời gian vừa qua, văn bản pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng cũng dần được hoàn thiện và đổi mới, tuy nhiên việc vận dụng vào từng điều kiện đơn vị cụ thể thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Vì vậy, để thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy hoạt động các đơn vị, phù hợp với xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập hiện nay, phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước, đòi hỏi cần có sự điều chỉnh trong phương thức quản lý thi đua khen thưởng. Các trường cao đẳng với chức năng giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực cho Thủ đô và đất nước. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng những đổi mới của xu thế hiện nay, đòi hỏi các nhà trường cần tăng cường, đổi mới phương thức thi đua, tạo thêm nhiều phong trào, động lực mới để nâng cao có hiệu quả hoạt động chuyên môn của mình theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI vừa qua đã nhấn mạnh. Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng vẫn là vấn đề được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sát sao của cấp ủy, tổ chức Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp, đặc biệt người đứng đầu, từ đó huy động và khích lệ đông đảo mọi người tham gia, tạo nên động lực mạnh mẽ từ cơ sở trong thi đua và thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến quy định về thi đua, khen thưởng trong các đơn vị cơ sở, công tác này cần thiết phải đẩy mạnh thường xuyên hơn với những hình thức phong phú cả về nội dung và hình thức, khi đó, mỗi người sẽ nhận thức đúng ý nghĩa của công tác thi đua, từ đó chủ động tham gia thi đua, thi đua thực chất, thi đua để hoàn thành tốt nhất trong khả năng có thể những nhiệm vụ của mình. 89 Bên cạnh đó, công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thi đua và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến cũng cần được chú trọng. Đó là “thu hoạch” của thi đua, phát hiện những tấm gương sáng, tiêu biểu từ đó biểu dương, lan tỏa trong cộng đồng để mọi người cùng học tập, noi theo, khi đó, cái tốt được lan tỏa, nhân rộng, cái xấu được đẩy lùi, góp phần làm tăng giá trị tư tưởng, giá trị tinh thần và giá trị nhân văn của công tác thi đua, khen thưởng. Thời gian vừa qua, các trường cao đẳng cũng đã đạt được một số thành tích trong thi đua, khen thưởng đặc biệt gắn liền với các nhiệm vụ chính trị của các nhà trường, tuy nhiên, vẫn cần nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại như khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề chưa thường xuyên, các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong các nhà trường chưa thực sự nổi bật, công tác khen thưởng chưa chú trọng, quan tâm đến đối tượng người lao động trực tiếp, vì vậy cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thay thế vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quản lý các trường cao đẳng, khi đó công tác thi đua, khen thưởng sẽ có những thay đổi, đòi hỏi cần được những nhà quản lý, những người đứng đầu các đơn vị quan tâm mạnh mẽ hơn nữa đến công tác này, nhằm hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của các trường cao đẳng, nâng cao chất lượng đầu ra cho nhân lực Thủ đô trong tương lai. Tuy nhiên, do những hạn chế khách quan và nhất là điều kiện và khả năng tư duy của học viên trong sử dụng lý luận để phân tích thực tiễn còn hạn chế, vì vậy các giải pháp trong luận văn nêu lên chỉ dừng lại ở những giải pháp tổng thể, vì vậy để luận văn đạt được kết quả như mong muốn trong nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, còn cần phải có những nghiên cứu sâu hơn ở những cấp độ cao hơn. Học viên hi vọng sẽ tiếp tục làm công việc này ở bước học tập và nghiên cứu tiếp theo. 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội (2013), Kỷ yếu Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ra lời Kêu gọi thi đua ái quốc. 2. Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội (2015), Kỷ yếu Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015. 3. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (2014), Tập bài giảng: Tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng. 4. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (2008), Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 5. Trần Thị Bằng (2009), Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức ngành Thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính Quốc Gia, Hà Nội. 6. Bộ Chính trị (1998), Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 03/6/1998 về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn mới. 7. Bộ Chính trị (2004), Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. 8. Bộ Chính trị (2014), Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Kỷ yếu 70 năm nền giáo dục Việt Nam (1945 – 2015) Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VI. 10. Các Mác (1998), Bộ Tư bản luận, Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 11. Đào Thị Thùy Dung (2015), Đổi mới hoạt động quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc Gia, Hà Nội. 12. Nghiêm Đức Dũng (2015), Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc Gia, Hà Nội. 91 13. Đại Việt sử ký toàn thư (2004), NXB Khoa học xã hội tái bản. 14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15. Trần Thị Hà (2013), Đề tài cấp nhà nước: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Mã số 02/2010. 16. Nguyễn Công Hoan (2013), Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính Quốc Gia, Hà Nội. 17. Phạm Hùng (2011), Những mốc son vàng trong phong trào thi đua yêu nước, NXB Lao động, Hà Nội. 18. Học viện Hành chính (2008), Giáo trình Tổ chức hành chính nhà nước, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 19. Lê Xuân Khánh (2010), Tăng cường quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng giai đoạn 2011 – 2020, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành chính công, Học viện Hành chính Quốc Gia, Hà Nội. 20. Trần Thị Thanh Loan (2014), Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Luận văn Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc Gia, Hà Nội. 21. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, Tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 22. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, Tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 23. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, Tập 8, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội. 24. Nguyễn Thanh Nga (2016), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng ở trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Hà Nội. 25. Quốc hội (2003), Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. 26. Quốc hội (2005), Luật số 47/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.. 92 27. Quốc hội (2013), Luật số 39/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.. 28. Bùi Hồng Thiết (2011), Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội. 29. Lê Quang Thiệu (2008), Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước, NXB Thanh niên, Hà Nội 30. Viện Thi đua, khen thưởng Nhà nước (1997), Những quy định cơ bản về công tác thi đua và chế độ khen thưởng, Hà Nội. 31. Nguyễn Như Ý (2009), Đại Từ điển Tiếng Việt, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_thi_dua_khen_thuong_doi_voi_cac.pdf
Luận văn liên quan