Luận văn Thiết kế thiết bị thực tập vi xử lý 8085

Chức nă ng STEP, chương trình người sử dụng và chương trình Monitor chạy chung với nhau, phải thiết kế sao cho chương trinh phím STEP không sử dụng stackpoiter, để ghà nh stackpoiter cho chương trình người sử dụng. Phải bảo toàn các thông số của chương trình người sau mỗi bước để thực hiện bước kế tiếp, nhất là đối với các lệnh nhảy, gọi, trở về có điều kiện.

pdf107 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2452 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế thiết bị thực tập vi xử lý 8085, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VI A,06H MVI 01H STA AddD T79 STA AddTT CALL DAUCHAM CALL XADD *1 : CALL KYBRD MVI A, 83H CPI 10H STA AddCT7 9 JM *16 MVI A, 4 F H CPI ‘ADD’ STA AddD T79 JZ *2 CALL DAUCHAM JMP *1 *7 : CALL KYBRD *2 : LDA AddTT CPI 10H CPI 01H JM *18 JZ *15 CPI ‘ADD’ *3 : CALL DEMP JZ *8 MOV H, D JMP *7 MOV L, E *8 : LDA AddTT MVI A,01H CPI 01H STA AddTT JZ *15 CALL XADD *9 : CALL DEMP MVI A, 83H LDA Addcopy+1 STA AddCT7 9 ADD E MVI A, 5BH STA Addcopy+3 STA AddD T79 LDA Addcopy+0 CALL DAUCHAM ADC D *4 : CALL KYBRD STA Addcopy+2 CPI 10H MOV A,D JM *17 CMP H CPI ‘ADD’ JZ *10 JP *11 *13 : CALL COPY C.1 JMP *14 JMP *15 *10 : MOV A,E *14 : CALL COPY C.0 CMP L *15 : POP H JZ *15 CALL DPHLM JP *11 MVI A, 01H Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 27 JMP *14 STA AddTT *11 MOV A,D POP D CMP B POP B JZ *12 POP PSW JP *14 RET JMP *13 *16 : CALL PHIMSO *12 MOV A,E JMP *1 CMP C *17 : CALL PHIMSO JZ *13 JMP *4 JP *14 *18 : CALL PHIMSO JMP *13 JMP *7 Vuøng nhôù Addcopy duøng ñeå löu tröõ keát qua û cuûa caùc pheùp coäng tröø caëp thanh ghi phuïc vuï cho caùc chöông trình con SUBBCHL vaø COPY C.1 vuøng nhôù Addco py naèm trong vuøng nhôù AddREC. Addcopy+0 : 9FD2H Addcopy+1 : 9FD3H Addcopy+2 : 9FD4H A (B) – (H) - Cy Addcopy+3 : 9FD5 A (C) – (L) Caùc chöông trình con ñöôïc goïi : SUBBCHL SUBBCHL: Laø chöông trình con coù taùc vuï tröø noäi dung thanh ghi BC cho noäi dung trong HL.  Input : Naïp soá bò tröø vaøo BC Naïp soá tröø vaøo HL  Output : Hieäu soá ñöôïc naïp vaøo 2 oâ nhôù Addcopy+0 vaø Addcopy+1 khoâng laøm tha y ñoåi noäi dung caùc thanh ghi. PUSH PSW (C) – (L) (B) – (H) – Cy (A) + (E) (A) + (D) + Cy SUBBCHL Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 28 ÑÍCH A (C) A (A) – (L) AddCOPY + 1 (A) A (B) A (A) – (H) – Cy AddCOPY + 0 (A) POP PSW SUBBCHL PUSH PSW MOV A,C SUB L STA AddCOPY + 1 MOV A,B SBB H STA AddCOPY + 0 POP PSW RET  COP Y C.O : Ñaây laø chöông trình con sao cheùp döõ lieäu töø vuøng naøy qua vuøng khaùc. Hai vuøng goác vaø ñích khoâng giao nhau hoa ëc giao nhau nhö hình veõ  Input : Naïp ñòa chæ ñaàu cuûa vuøng goác va øo HL Naïp ñòa chæ cuoái cuûa vuøng goác vaøo BC Naïp ñòa chæ ñaàu cuûa vuøng ñích vaøo DE  Output : Khoâng laøm tha y ñoåi noäi dung caùc thanh ghi. PUSH PSW COPY C.0 RET DE GOÁC HL BC Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 27 PUSH B PUSH D PUSH H BC (BC) + 1 *1 : A M STAX D HL (HL) + 1 DE (DE) + 1 S Ñ S Ñ *3 : POP H POP D POP B POP PSW  Input : Naïp soá bò tröø vaøo BC Naïp soá tröø vaøo HL  Output : Hieäu soá ñöôïc naïp vaøo 2 oâ nhôù Addcopy+0 vaø Addcopy+1 khoâng laøm tha y ñoåi noäi dung caùc thanh ghi. PUSH PSW COPY C.0 COPY C.0 H = B L = C RET Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 28 PUSH B PUSH D PUSH H BC (BC) + 1 *1 : A M STAX D HL (HL) + 1 DE (DE) + 1 S Ñ S Ñ *3 : POP H POP D POP B POP PSW COPY C.0 PUSH PSW JZ *2 PUSH B JMP *1 PUSH D *2: MOV A, C PUSH H CMP L INX B JZ *3 *1 : MOV A, M JMP *1 STAX D *3 : POP H INX H POP D H = B L = C RET Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 29 INX D POP B MOV A, B POP PSW CMP H RET  COP Y C.1 Ñaây laø chöông trình con cheùp ñoaïn döõ lieäu truøng nhau nhö hình veõ. bc Input : Naïp ñòa chæ ñaàu cuûa vuøng goác va øo HL Naïp ñòa chæ cuoái cuûa vuøng vaøo BC Thanh ghi D laáy döõ lieäu töø Addcopy+2 Thanh ghi E la áy döõ lieäu töø Addcopy+3 Output : Khoâng thay ñoåi noäi dung caùc tha nh ghi. PUSH PSW PUSH B PUSH D PUSH H DE HL HL BC BC DE BC (BC) – 1 D (Addcopy + 2) GOÁC ÑÍCH COPY C.1 COPY C.1 DE BC HL Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 30 E (Addcopy + 3) *1 : A M STAX D HL (HL) - 1 DE (DE) - 1 S Ñ *2 S Ñ *3 *3 : POP H POP D POP B POP PSW PUSH PSW DCX D PUSH B MOV A, B PUSH D CMP H PUSH H JZ *2 XCHG JMP *1 MOV H,B *2: MOV A, C MOV L,C CMP L MOV B,D JZ *3 MOV C,E JMP *1 LDA Addcopy + 2 *3 : POP H MOV D,A POP D LDA Addcopy + 3 POP B MOV E,A POP PSW H = B L = C RET Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 31 DCX B RET *1 : MOV A, M STAX D DCX H  Ca ùc chöông trình con sau ña ây xem phuï luïc + DAUCHAM + DEMP + XADD  DEL : Laø chöông trình con deã xoaù ( na ïp 00H ) moät vuøng döõ lieäu  Input : Naïp ñòa chæ ñaàu cuûa vuøng caàn xoaù Naïp ñòa chæ cuoái cuûa vuøng caàn xoaù  Output : Chöông trình khoâng laøm tha y ñoåi noäi dung caùc thanh ghi PUSH PSW PUSH B PUSH D PUSH H Addtt (01H) CALL XADD A (83H) AddCT7 9 (A) A (06H) AddD T79 (A) CALL DAUCHAM *1: CALL KYBRD S S DEL PHIMSO ADD DEL Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 32 Ñ *2 Ñ Ñ *8 : CALL PHIMSO S CALL DEMP HL DE Addtt (01H) CALL XADD A (83H) AddCT7 9 (A) A (5BH) AddD T79 (A) CALL DAUCHAM * 3 : CALL KYBRD S S Ñ *4 Ñ Ñ *10 : CALL PHIMSO (ADDTT)= 01H 1 a 1 a PHIMSO ADD (AddTT)= 01H Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 33 S CALL DEMP BC DE BC (BC)+1 *5 : M (00H) HL (HL)+1 *6 *7 * 7 : POP H CALL DPHLM AddTT (01H) POP D POP B POP PSW DEL PUSH PSW STA AddD T79 PUSH B CALL DAUCHAM PUSH D *3 : CALL KYBRD PUSH H CPI 10H MVI A, 01H JM *10 STA AddTT CPI ‘ADD’ CALL XADD JZ *4 MVI A, 83H JMP *3 H = B L = C RET Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 34 STA AddCT7 9 *4 : LDA AddTT MVI A, 06H CPI 01H STA AddD T79 JZ *7 CALL DAUCHAM CALL DEMP *1 : CALL KYBRD MOV B, D CPI 10H MOV C, E JM *8 INX B CPI ‘ADD’ *5 : MOV M, 00H JZ *2 INX H JMP *1 MOV A, H *2 : LDA AddTT CMP B CPI 01H JZ *6 IZ *7 JMP *5 CALL DEMP *6 : MOV A, L MOV H, D CMP C MOV L, E JZ *7 MVI A, 01H JMP *5 STA AddTT *7 : POP H CALL XADD CALL DPHLM MVI A, 83H MVI A, 01H STA AddCT7 9 STA AddTT MVI A, 5B POP D POP B JMP *1 POP PSW *9 : CALL PHIMSO RET JMP *3 *8 : CALL PHIMSO Caùc chöông trình con ñöôïc goïi :  DAUCHAM ( xem phuï luïc )  XADD ( xem phuï luïc )  DEMP (xem phuï luïc )  KYBRD ( xem chöông 4 ) Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 35  REG : Ñaây laø chöông trình con coù chöùc naêng hieån thò noäi dung vaø naïp noäi dung caùc thanh ghi.  Input : Noäi dung caùc thanh ghi.  Output : Hieån thò noäi dung caùc thanh ghi. AddTT = 01H XEM GIAÛI THUAÄT REG CUOÁI CH ÖÔNG 4 REG PUSH F STA AddREG+4 STA AddREG+0 MOV A, E MOV A, H STA AddREG+5 STA AddREG+6 *1 : MVI A, 01H MOV A, L STA AddTT STA AddREG+7 LXI H, AddREG+0 POP H MVI B, 77 MOV A, L CALL KYTUB STA AddREG+1 CALL DPM MOV A, B *2 : CALL KYBRD STA AdDREG+2 CPI 10H MOV A, C JM *18 STA AddREG+3 CPI ‘UP’ MOV A, D JZ *3 REG Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 36 CPI “DOWN” JMP *16 JZ *17 *9 : MVI B, 71 H CPI “REG” CALL KYTUB JZ *19 JMP *16 *3 : LDA AddTT *10 : MVI B, 7 C H CPI 00H CALL KYTUB JZ *4 JMP *16 JMP *5 *11 : MVI B, 39 H *4 : CALL ORQP CALL KYTUB MOV M, A JMP *16 *5 : INX H *12 : MVI B, 5 E H *6 : MOV A, H CALL KYTUB CPI 9 F H JMP *16 JZ *7 *13 : MVI B, 79 H JMP *1 CALL KYTUB *7 : MOV A, L JMP *16 CPI D 2 H *14 : MVI B, 76 H JZ *8 CALL KYTUB CPI D3 JMP *16 JZ *9 *15 : MVI B, 38 H CPI D 4 CALL KYTUB JZ *10 JMP *16 CPI D 5 *16 : CALL DPM JZ *11 MVI A, 01 H CPI D 6 STA AddTT JZ *12 JMP *2 CPI D 7 *17 : DCX H JZ *13 JMP *6 CPI D 8 *18 : CALL PHIMSO JZ *14 JMP *2 CPI D 9 * 19 : LXI H, AddREG+0 JZ *15 MOV B, M; laáy AF JMP *1 INX H; thoâng qua *8 : MVI B, 77 H MOV C, M; nga ên xeáp CALL KYTUB PUSH B; va ø BC Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 37 INX H MOV E, M MOV B, M XCHG INX H POP D MOV D, M CALL DPHLM INX H MVI A, 01 H MOV E, M STA AddTT PUSH D POP PSW; la áy AF INX H ; la áy HL thoâng qua BC MOV D, M;thoâng vaø ngaên xeáp INX H; qua DE RET  DPM : Chöông trình con hieån thò noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ trong HL ( xe m phuï luïc ).  PHIMSO : Hieån thò ñòa chæ vaø döõ lieäu ( xem phuï luïc ).  KYBRD : Chöông trình con queùt phím.  KYTUB : Hieån thò kí töï vaø da áu ba èng ( xem phuï luïc )  ORMP : Hôïp hai oâ queùt phím ( xem phuï luïc ) Vuøng nhôù AddREG duøng ñeå löu noäi dung cuûa caùc thanh ghi. AddREG+0 : 9 F D 2H A AddREG+1 : 9 F D 3H F AddREG+2 : 9 F D 4H B AddREG+3 : 9 F D 5H C AddREG+4 : 9 F D 6H D AddREG+5 : 9 F D 7H E AddREG+6 : 9 F D 8H H AddREG+7 : 9 F D 9H L SRCH Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 38  SRCH : Laø chöông trình con coù taùc vuï tìm kieá m döõ lieäu trong bo ä nhôù.  Input : Naïp döõ lieäu caàn tìm. Naïp ñòa chæ cuoái cuûa vuøng caàn xoaù  Output : Hieån thò ñòa chæ vaø döõ lieäu vöøa tìm ñöôïc. Thay ñoåi noäi dung laëp thanh ghi HL. AddTT = 03H PUSH PSW *7 S AddTT (01H ) HL (HL) +1 CALL DPFIND A (AddSRCH) *1: CALL KYBRD S S Ñ Ñ *2 S *6 : CALL PHIMSO *3 Ñ CALL DPHLM POP PSW *3 : CALL ORMP AddSRCH (A) *4 : CPI M HL (HL) + 1 PHIMSO UP (AddTT)= 00H SRCH AddT T = 03H RET Z = 1 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 39 S Ñ *5 : AddTT 03H CALL DPHLM POP PSW SRCH PUSH PSW CALL ORMP LDA AddTT STA AddSRCH CPI 03H *4 : CMP M JZ *7 JZ *5 MVI A, 01H INX H STA AddTT JMP *4 CALL DPFIND *5 : MVI A, 03H *1 : CALL KYBRD STA AddTT CPI 10H CALL DPHLM JM *6 POP PSW CPI ‘UP’ RET JZ *2 *6 : CALL PHIMSO JMP *1 JMP *1 *2 : LDA AddTT *7 : INX H CPI 00H LDA AddSRCH JZ *3 JMP *4 CALL DPHLM POP PSW RET * Ca ùc chöông trình ñöôïc goïi :  DPFIND ( xem phuï luïc ) RET Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 40  DPHLM ( xem phuï luïc )  KYBRD ( xem chöông 4 )  ORMP ( xem phuï luïc )  PHIMSO ( xem chöông 4 )  STEP : Ñaây laø moät chöông trình cho pheùp chaïy töøn g leänh cuûa chöông trình ngöôøi söû duïng.  Input : Nhaän ñòa chæ hieän haønh vaøo HL.  Output : Chæ thay ñoåi thanh ghi HL. Caùc chöông trình con ñöôïc goïi : LMB : Chöông trình nhaän bieát ñöôïc leänh saép thöïc hieän maáy byte. DPHLM : Hieån thò ñòa chæ vaøo döõ lieäu ta ïi ñòa chæ ñoù. Chöông trình söû duïng caùc vuøng nhôù sa u : 9 D 00H Vuøng nhôù vaøo sau ra tröôùc 9 D FFH ( ngaên xeáp gia û ) AddST0 9FDAH AddST1 9FDBH Naïp leänh caàn chaïy AddST2 9FDCH AddST3 9FDDH AddST4 9FDEH Naïp leänh nhaûy AddST5 9FDFH STEP Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 41 AddST6 9FE0H AddST7 9FE1H AddST8 9FE2H Naïp noäi dung caùc AddST9 9FE3H thanh ghi AddSTA 9FE4H AddSTB 9FE5H Naïp noäi dung caùc AddSTC 9FE6H thanh ghi AddSTD 9FE7H AddSTE 9FE8H AddSTF 9FE9H AddST10 9FEAH AddST11 9FEBH AddST12 9FECH Khi chaïy caùc caùc leänh AddST13 9FEDH nhaûy, leänh goïi va ø leänh AddST14 9FEEH trôû veà AddST15 9FEFH AddST16 9FF0H AddST7 9FF1H XEM GIAÛI THUAÄT STEP CUOÁI CHÖÔNG 4 STEP PUSH B JZ *ST2 MOV A,M CPI 31H STA AddSTO JZ *ST2 MVI A,OOH CPI 33H STA AddST17 JZ *ST13 CALL LMB CPI 20H MOV A,C JZ *ST3 CPI 3OH CPI 10H JZ *ST1 JZ *ST5 CPI 32H CPI 11H JZ *ST6 *ST1: INX H CPI A0H MOV A,M JZ *ST22 STA AddST10 JMP *ST20 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 42 INX H *ST22 : STA AddST2 MOV A,M SHLD AddSTE STA AddST11 MVI A,C3H MVI A,_ STA AddCT7 9 STA AddST1 MVI A,01H MVI A,_ CALL DELAY 0.1 STA AddST2 MVI A,C3H SHLD AddST12 STA AddST3 MVI A,C3 MVI A,_ STA AddST3 STA AddST4 MVI A,_ MVI A,_ STA AddST4 STA AddST5 MVI A,_ LDA AddST8 STA AddST5 MOV B,A JMP *ST21 LDA AddST9 *ST2 : MOV A,M MOV C,A CPI 32H LHLD AddST6 JZ *ST10 PUSH H INX H POP PSW *ST4 : MOV A,M LHLD AddSTA STA AddST1 XCHG INX H LHLD AddSTC *ST20 : MOV A,M JMP AddSTO STA AddST2 *ST12 : SHLD AddSTC JMP *ST7 PUSH PSW *ST10 : INX H POP H MOV A,M SHLD AddST6 CPI 00H MOV A,B JZ *ST11 STA AddST8 JMP *ST4 MOV A,C *ST11: STA AddST1 STA AddST9 INX H XCHG MOV A,M SHLD AddSTA LHLD AddSTE MOV H,B INX H MOV L,C MVI A,01H INX H STA AddTT JMP *ST9 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 43 POP B *ST7 : SHLD AddSTE RET MVI A,C3H *ST3 : INX H STA AddST3 MOV A,M MVI A,_ STA AddST1 STA AddST4 MVI A,00H MVI A,_ STA AddST2 STA AddST5 JMP *ST7 *ST21: LDA AddST8 *ST5 : MVI A,00H MOV B,A STA AddST1 LDA AddST9 STA AddST2 MOV C,A JMP *ST7 LHLD AddST6 *ST6 : SHLD AddST15 PUSH H MVI A,00H POP PSW STA AddST1 LHLD AddSTA STA AddST2 XCHG MVI A,C3H LHLD AddSTC STA AddST+ 3 JMP AddSTO MVI A,_ *ST8 : SHLD AddSTC STA AddST+ 4 PUSH PSW MVI A,_ POP H STA AddST+ 5 SHLD AddST6 CALL *ST19 MOV A,B LDA AddST14 STA AddST8 MOV L,A MOV A,C MVI H,9DH STA AddST9 MOV B,M XCHG INX H SHLD AddSTA MOV C,M LHLD AddSTE DCRA INX H DCRA *ST9 : CALL DPHLM STA AddST14 MVI A,01H STA AddTT INR A POP B INR A RET STA AddST14 LHLD AddST12 *ST13 : INX H MOV B,H Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 44 MOV A,M MOV C,L STA AddST10 MOV L,A INX H MVI H,9DH MOV A,M MOV M,B STA AddST11 INX H MVI A,_ MOV M,C STA AddST1 MVI A,01H MVI A,_ STA AddST17 STA AddST2 LHLD AddST10 SHLD AddST12 RET MVI A,C3 STA AddST3 *17 : LDA AddST17 MVI A,_ CMP 00H STA AddST4 JZ *ST15 MVI A,_ JMP *ST9 STA AddST5 *18 : LHLD AddST15 JMP *ST21 INX H *ST14 : LHLD AddST10 JMP *ST9 JMP *ST9 *ST15 : LHLD AddST12 *19 : JMP *ST21 INX H JMP *ST9 *ST16 : LDA AddST14  LMB : Ñaây laø moät chöông trình con coù nhieäm vuï nhaän bieát leänh maáy byte.  Input : HL laø ñòa chæ chöùa leänh ñoù LMB Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 45  Output : C = 32H : Khi leänh ñoù thuoäc nhoù m leänh naïp töùc thôøi caëp thanh ghi ( 3 byte ) C = 31H : Khi leänh ñoù thuoäc nhoùm leänh löu tröõ tröïc tieáp ( 3 byte ) C = 30H : Khi leänh ñoù thuoäc nhoùm leänh goïi chöông trình con ( 3 byte ) C = 33H : Khi leänh ñoù thuoäc nhoùm leänh nhaûy ( 3 byte ) C = 20H : Khi leänh ñoù thuoäc nhoùm leänh 2 byte C = 11H : Khi leänh ñoù thuoäc nhoùm leänh trôû veà töø chöông trình con C = 10H : Khi leänh ñoù thuoäc nhoùm leänh 1 byte ( keå caû n höõng maõ khoâng thuoäc boä leänh ) Ngoa øi thanh ghi C chöông trình khoâng aûnh höôûng tôùi caùc thanh ghi kha ùc. Do chöông trình ñôn giaûn neân chæ trình baøy thua ät giaûi. Ñöôïc goïi töø chöông trình STEP va ø chöông trình SDC. PUSH PSW A (M) Ñ C (32H) POP PSW S Ñ C (31H) LMB Nhoùm naïp töùc thôøi thanh ghi (3 byte) 1 1 RET Nhoùm leänh löu tröõ tröïc tieáp (3 byte) Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 46 POP PSW S Ñ C (30H) POP PSW S Ñ C (33H) POP PSW S Ñ C (20H) S POP PSW Ñ C (11H) S POP PSW C (10H) POP PSW  INS : Ñaây laø moät chöông trình con cho pheùp cheøn döõ lieäu taïi ñòa chæ hieän haønh vaø töï söûa ñòa chæ neáu muoán.  Input : Naïp ñòa chæ cuoái vuøng INS , nghóa laø chöông trình chæ coù taùc duïng trong khoa ûng töø ñòa chæ hieän haønh ñeán ñòa chæ cuoái môù i naïp. Neáu söûa ñòa chæ thì naïp ñòa chæ leänh ña àu tieân vuøng caàn söûa, RET Nhoùm leänh goïi chöông trình con (3 byte) RET Nhoùm leänh nhaûy (3 byte) RET Nhoùm leänh 2 byte RET Nhoùm leänh trôû veà töø chöông trình con RET RET INS Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 47 nghóa laø chöông trình söûa ñòa chæ chæ coù taùc duïng töø ñòa chæ môùi naïp tôùi ñòa chæ cuoái vuøng INS  Output : Ngoa øi AF khoâng thanh ghi naøo bò ñieàu chænh. Vuøng ñòa chæ sö û duïng cho INS : AddIN S + 0 : 9FDD Ñòa chæ trôû veà sa u khi AddIN S + 1 : 9FDE INS AddIN S + 2 : 9FDF Ñòa chæ keá cuoái vuøng AddIN S + 3 : 9FE0 INS AddIN S + 4 : 9FE1 Naïp ñòa chæ oâ nhôù AddIN S + 5 : 9FE2 caàn cheøn PUSH B PUSH D PUSH H BC (0000H) SHLD AddIN S + 0 SHLD AddIN S + 4 DE HL *1 : Addtt (01H) CALL XADD A (83H) AddCT7 9 (A) A (79H) AddD T79 (A) CALL DAUCHAM *4: CALL KYBRD S S INS PHIMSO ADD a a Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 48 Ñ *3 S *16 : CALL PHIMSO *4 Ñ PUSH DE CALL DEMP HL DE HL (HL) - 1 SHLD AddIN S + 2 POP DE A (H) S Ñ *5 Ñ S A (L) S S Ñ Ñ *6 AddTT (01H) LHLD AddIN S+ 0 CALL DPHLM *7 : CASLL KYBRD S S S (AddTT)= 00H A = D A < D A = E A < E 1 1 ADD DOWN PHIMSO Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 49 *11 Ñ *10 Ñ *9 Ñ PUSH HL CALL DOWN AddTT (01H) LHLD AddIN S+2 SHLD AddIN S+0 CALL SDC CALL SHM DE HL POP H BC (BC)+1 CALL DPHLM POP HL AddTT (01H) CALL PHIMSO *12 POP D CALL KYBRD POP B S *12 *15 Ñ CALL PHIMSO *8 S S S *13 Ñ *14 POP H CALL UP CALL DPHLM SHLD AddIN S + 0 AddTT (01H) DE HL POP D POP B PUSH B JMP *6 PUSH D *5 : MOV A,L PUSH H CMP E LXI B,0000H JZ *1 SHLD AddIN S + 0 JM *1 SHLD AddIN S + 4 *6 : MVI A,01H MOV D,H STA AddTT MOV E,L LHLD AddIN S + 0 *1 : MVI A,01 CALL DPHLM STA AddTT *7 : CALL KYBRD PHIMSO RET INS UP RET JMP *1 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 50 CALL XADD CPI ‘ADD’ MVI A,38H JZ *9 STA AddCT7 9 CPI ‘DOWN’ MVI A,79H JZ *10 STA AddD T79 CPI 10H CALL DAUCHAM JM *11 *2 : CALL KYBRD *8 : CPI ‘INS’ CPI 10H JZ *13 JM *16 CPI ‘UP’ CPI ‘ADD’ JZ *14 JZ *3 JMP *7 JMP *2 *9 : MVI A,01H *3 : LDA AddTT STA AddTT CPI 00H CALL SDC JZ *4 POP H JMP *1 CALL DPHLM *4 : PUSH D MVI A,01H CALL DEMP STA AddTT MOV H,D POP D MOV L,E POP B DCX H RET SHLD AddIN S + 2 *10 : CALL DOWN POP D SHLD AddIN S +0 MOV A,H MOV D,H CMP D MOV E,L JZ *5 JMP *12 *11 : PUSH H STA AddTT LHLD AddIN S + 2 POP D CALL SHM POP B INX B RET POP H *14 : CALL UP CALL PHIMSO SHLD AddIN S + 0 *12 : CALL KYBRD MOV D,H CPI 10H MOV E,L JZ *15H JMP *7 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 51 JMP *8 *15 : CALL PHIMSO *13 : POP H JMP *12 CALL DPHLM *16 : CALL PHIMSO MVI A,01H JMP *2 * Ca ùc chöông trình con ñöôïc goïi :  DAUCHAM : xem phuï luïc  DEMP : xem phuï luïc  DPHLM : xem phuï luïc  DOWN : xem CHÖÔNG 4  KYBRD : xem CHÖÔNG 4  PHIMSO : xem CHÖÔNG 4  SDC : xem CHÖÔNG 4  SHM : xem CHÖÔNG 4  XADD : xem phuï luïc Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 52  SHM : Laø chöông trình con coù nhieä m vuï dòch döõ lieä u xuoáng moä t oâ nhôù.  Input: Naïp HL laø ñòa chæ giaùp choùt cuûa vuøng INS. Naïp DE laø ñòa chæ oâ nhôù ñöôïc cheøn vaøo.  Output: Khoâng ñieàu chænh noäi dung caùc tha nh ghi PUSH PSW PUSH B PUSH D BC HL BC (BC) + 1 DE (DE) - 1 *1 A (M) STAX B HL (HL) - 1 BC (BC) – 1 S *2 Ñ S Ñ *3 SHM H = D SHM L = E Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 53 POP D POP B POP PSW SHM PUSH PSW PUSH B PUSH D MOV B,H MOV C,L INX B DCX D *1 : MOV A,M STAX B DCX H DCX B MOV A,H CMP D JZ *2 JMP *1 *2 : MOV A,L CMP E JZ *3 JMP *1 *3 : POP D POP B POP PSW RET  SDC : Laø chöông trình con coù khaû na êng söûa ñòa chæ nhöõng leänh lieân qua n ñeán ñòa chæ ( leänh nhaûy, leänh goïi, leänh löu tröõ ).  Input : Naïp BC laø khoaûng thay ñoåi ñòa chæ. Naïp ñòa chæ oâ nhôù caàn cheøn vaøo AddIN S + 4 va ø AddIN S + 5 Naïp ñòa chæ giaùp choùt cuûa vuøng caàn INS va øo AddIN S + 2 va ø AddIN S + 3 Naïp ñòa chæ trôû veà khi thöïc hieän xong chöông trình vaøo AddIN S + 0 va ø AddIN S + 1 Naïp ñòa chæ baét ñaàu söûa ñòa chæ  Output : Hieån thò ñòa chæ hieän haønh tröôùc luùc INS Chöông trình khoâng laøm tha y ñoåi noäi dung caùc thanh ghi RET SDC Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 54 PUSH PSW PUSH D PUSH H Addtt (01H) CALL XADD A (83H) AddCT7 9 (A) A (7CH) AddD T79 (A) *1: CALL KYBRD S S Ñ *17 *2 Ñ S CALL PHIMSO Ñ *3 *3 : CALL DEMP HL DE *4 : LDA AddIN S + 2 E (A) LDA AddIN S + 3 D (A) DE (DE) - 1 SDC PHIMSO ADD (ADDTT)= 00H a 1 1 a Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 55 *5 Ñ *15 Ñ *16 *6 S S LHLD AddIN S + 0 PUSH B CALL DPHLM CALL LMB POP H POP D POP PSW *7 HL (HL) + 1 S POP B *8 HL (HL) + 2 S POP B *9 HL (HL) + 3 POP B S H = D L = E Leänh 1byte (C=10H; C=11H) RET Leänh 2byte (C=20H) Leänh 3byte khoâ ng lieân qua n ñeán ñòa chæ (C=32H) a 2 a 2 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 56 POP B HL (HL) + 1 PUSH H E (M) HL (HL) + 1 PUSH H D (M) LDA AddIN S + 5 S S *10 *11 Ñ Ñ HL (HL) + 1 LDA AddIN S + 4 POP D POP D S S *12 Ñ Ñ LDA AddIN S + 3 Ñ *13 S LDA AddIN S + 2 Ñ Ñ S S Ñ S *14 A = D A = E A < E D = A A < D A < D A = E A < E 3 a 3 a Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 57 CALL ADDBCDE POP H M (D) POP H M (E) HL (HL) + 1 SDC PUSH PSW PUSH D PUSH H MVI A,01H STA AddTT CALL XADD MVI A,83H STA AddCT7 9 MVI A,7CH STA AddD T79 *1 : CALL KYBRD CPI 10H JZ *17 CPI ‘ADD’ JZ *2 JMP *1 *2 : LDA AddTT CPI 00H JZ *3 JMP *1 *3 : CALL DEMP MOV H,D MOV L,E *4 : LDA AddIN S + 2 MOV E,A LDA AddIN S + 3 MOV D,A DCX D *5 : MOV A,H CMP D JZ *15 *6 : PUSH B CALL LMB CPI 10H JZ *7 CPI 11H JZ *7 CPI 20H JZ *8 CPI 32H JZ *9 POP B INX H PUSH H MOV E,M INX H PUSH H MOV D,M Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 58 LDA AddIN S + 5 CMP D JZ *11 JM *12 *10 : INX H POP D POP D JMP *4 *11 : LDA AddIN S + 4 CMP E JZ *12 JM *12 JMP *10 *12 : LDA AddIN S + 3 CMP D JZ *13 JM *10 JMP *14 *13 : LDA AddIN S + 2 CMP E JZ *10 JM *10 *14 : CALL ADDBCDE POP H MOV M,D POP H MOV M,E INX H JMP *4 *15 : MOV A,L CMP E JZ *16 JMP *6 *16 : LHLD AddIN S +0 CALL DPHLM POP H POP D POP PSW RET *17 : CALL PHIMSO JMP *1 *7 : INX H POP B JMP *5 *8 : INX H INX H POP B JMP *5 *9 : INX H INX H INX H POP B JMP *5 * Ca ùc chöông trình con ñöôïc goïi :  DEMP : xem phuï luïc  DPHLM : xem phuï luïc  PHIMSO : xem CHÖÔNG 4  LMP : xem CHÖÔNG 4  ADDBCDE ADDBCDE Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 59  ADDBCDE : Ñaây laø chöông trình con duøng ñeå coäng hai caëp thanh ghi DE va ø BC  Input : Naïp DE, BC  Output : Keát qua û trong DE Chæ thanh ghi D , E bò thay ñoåi. ADDBCDE PUSH PSW PUSH B MOV A,E ADD C MOV E,A MOV A,D ADC B MOV D,A POP B POP PSW RET  PC : Laø chöông trình con duøng ñeå chaïy chöông trình cuûa ngöôøi söû duïng.  Input : Naïp ñòa chæ baét ñaàu chaïy  Output : Thöïc hieän chöông trình ngöôøi söû duïng tôùi khi naøo gaëp leänh döøng PUSH PSW PUSH D Addtt (01H) PC PC Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 60 CALL DPPC CALL DAUCHAM *1: CALL KYBRD S S *4 Ñ *2 Ñ S CALL PHIMSO *3 Ñ CALL DPHLM POP D CALL DEMP POP PSW HL DE POP D POP PSW PC HL PC PHIMSO GO (ADDTT)= 00H RET Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 61 PUSH PSW PUSH D MVI A, 01H STA AddTT CALL DPPC CALL DAUCHAM *1 : CALL KYBRD CPI 10H JM *4 CPI ‘GO’ JZ *2 JMP *1 *2 : LDA AddTT CPI 00H JZ *3 CALL DPHLM POP D POP PSW RET *3 : CALL DEMP MOV H,D MOV L,E POP D POP PSW PCHL * Caùc chöô ng trình con ñöôïc goïi :  DEMP : xem phuï lu ïc  DPHLM : xem phuï lu ïc  DAUCHAM : xem phuï lu ïc  P HIMSO : xem CHÖÔNG 4  KYBRD : xem CHÖÔNG 4  DPPC : La ø chö ông trình co n xuaát hieän thoâng baùo naïp PC (xem phuï lu ïc) Treân ña ây laø mo ät soá chöô ng trình co n ña õ ñ öôïc thieát keá vaø chaïy thöû nghieäm treân SD K 85 (System Design Kit 8085) cu ûa tröôøng ÑHSPKT, pha àn co øn laïi ñö ôïc trình baøy trong phaàn phuï luïc. Do thôøi gia n co ù haïn neân khoâng theå thöïc hieän nhö mo ng muoán, nhöng ñeå thieát keá, chaïy thöû va ø thi coâng hôn Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 62 30 chöông trình quaû laø moät coâng vieäc khoâng ñ ôn giaûn. CHÖÔNG 5 seõ cung ca áp nhöõng thoâng tin höõu ích veà vaán ñeà naøy. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 63 Chöông 5 : THI COÂNG Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 64 CHÖÔNG 5 : THI COÂNG -------------oOo------------ Thi coâng mo ät heä thoáng vi xöû lí la ø mo ät quaù trình phö ùc ta ïp. Ba o goàm ha i giai ño aïn :  Thi coâng pha àn cöùng  Thi coâng pha àn meàm Ha i giai ñoa ïn naøy coù theå tieán haønh ñoäc laäp, khoâng ca àn thie át pha ûi theo trình töï, nhöng phaûi thoáng nhaát. Sau ñaây la ø quaù rình thi co âng phaàn me àm. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 65 A S Ñ S Ñ SOFTWARE  Xaùc ñ ònh caáu hì nh phaàn cöù ng  Xaùc ñònh ye âu caàu chöông trình  Choï n löïa giaûi t hu aät Giaûi thuaät to ái öu  Vieát löu ño à to ång qu aùt cho giaûi t huaät Kieåm tra löu ñoà toång qua ùt 1  Ñieàu chænh c ho ã sai Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 66 Ñ S Ñ S Ñ S Ñ 1  Vieát löu ñoà chi tie át cho giaûi thu aät Kieåm tra löu ño à chi tieát  Ñieàu chænh c hoã sai  Dòch giaûi thuaät c hi tieát sang chöông trình Kieåm tra chöông trình treân giaáy Kieåm tra ma õ leänh ñaõ dòch  Ñieàu chænh c hoã sai  Ñieàu chænh choã sai 2  Bieân dòc h chöông trình thaø nh maõ maùy Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 67 Ñ S Ñ S Ñ S A Ñ  Nhaä p maõ le änh vaøo RAM cuûa SDK85 Kieåm tra maõ leänh trong RAM SDK 85  Ñieàu chænh c hoã sai  Chaïy chö ông t rình vöøa nhaä p Qua n saùt k eát quaû Taát caû chöông trình ñaõ ñöôïc vieát vaø ki eåm tra treân SDK85  Soaïn thaûo caùc chöông trình t reân NC, PASCAL 2 ? 3 4 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 68 S Ñ S Ñ S Ñ S Ñ  Lö u taäp tin vaøo ñ óa Kieåm tra chöông trình vöøa soaïn thaûo  Naïp moät hoaëc mo ät nhoùm chöông trình vaøo ROM heä thoáng baè ng thie át bò naïp ROM Kieåm tra chöông trình vöøa naïp Toaøn boä caùc chöông trình ñaõ ñöôïc soaïn thaûo Toaøn boä caùc chöông trình ñaõ ñöôïc naïp vaøo ROM heä thoáng  Ñieàu chænh choã sai Tu øy ñieàu kieän thöïc teá se õ cho qu ye át ñ ònh cuï t he å ? 6 5 3 4 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 69 S Ñ S Ñ S Ñ S Ñ Hình 5.1 : Löu ñoà caùc böôùc thi coâng phaàn meàm Quan saùt keát quaû  Naïp vaø c haïy mo ät soá chö ông trình maãu  Thay theá ROM khaùc  Ñieàu chænh choã sai Ñieàu ki eän thöïc t eá cho pheùp 5 Quan saùt keát quaû  Sau cheùp döï pho øng ROM heä thoáng Thöû ROM döï phoøngû  Phaùt trieån phaà n meàm END ? 6 ? Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 70 Baûng 5.1 BAÛNG TRA CÖÙU CAÙC HÖÔNG T RÌNH PHUÏC VUÏ MONITOR Teân chöông trình ( 1) Ñòa chæ baét ñaàu ( 2 ) Ñòa chæ cuoái ( 3 ) Dung löôïng ( 4) MNT DAUCHAM DELAY 0. 1 DEMP DPFIND DP HL DP HLM DP M DP PC DP REG CODE 1 CODE 2 HELLO KYTUB ORMP XADD KYBRD KYCHECK KYCODE PHIMSO UP DOWN ADD SUBBC HL COPY C.0 COPY C.1 COPY DEL REG SRCH STEP LMB SHM INS SDC ADDBCDE PC 0000H 0200H 0250H 0290H 02C0H 0320H 0360H 0390H 03C0H 0400H 0430H 0440H 0480H 0500H 0550H 0570H 05A0H 05C0H 05F0H 0620H 06E0H 0700H 0720H 0740H 0760H 0790H 07D0H 08E0H 09A0H 0AD0H 0B50H 0D50H 0E90H 0EC0H 0FC0 H 10C0H 10F0H 00FCH 023AH 027AH 02A5H 030E H 0351H 037DH 03B3H 03F5H 0422H 0437H 0467H 04EF H 053E H 055F H 059B H 05AFH 05D9H 060B H 06C3H 06F8H 070C H 072E H 074DH 077E H 07BBH 08CDH 0975H 0AA0H 0B23H 0D23H 0E78H 0EAFH 0F 9F H 1088H 10CBH 1123H 252 byte 58 byte 42 byte 21 byte 78 byte 49 byte 29 byte 35 byte 53 byte 34 byte 7 byte 23 byte 111 byte 62 byte 15 byte 43 byte 15 byte 25 byte 27 byte 163 byte 24 byte 12 byte 14 byte 13 byte 30 byte 43 byte 253 byte 149 byte 256 byte 83 byte 467 byte 296 byte 31 byte 223 byte 200 byte 11 byte 51 byte Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 71 Chöông 6 : HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 72 CHÖÔNG 6 : HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG 6.1 PHÍM ADD Phím ADD du øng ñeå thay ñoåi ñ òa chæ hieän haønh. M uoán thöïc hieän ta thöïc hieän caùc böô ùc sau : * AÁn caùc phím soá sa o cho tre ân maøn hình hieän thò caùc ñòa ch æ caàn nha ûy tôùi. *Aán phím ADD laäp töùc ñ òa chæ môùi vaø döõ lieäu ta ïi ñòa chæ ñoù ñ öôïc hieån thò. 6.2 PHÍM UP ; DOWN Phím UP duøng ñeå taêng ñòa chæ hieän haønh leân moät vaø ñeå xaùc nhaän dö õ lieäu môùi. Ví duï : Ñeå nhaäp döõ lieäu D3 vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ 7000 ta thöïc hieän nhö sa u :  Aán caù phím soá, treân ma øn hình xuaát hieän 7000  Aán phím ADD, ñòa chæ hieän haønh ñ öôïc hie ån thò  Aán caùc phím soá, treân maøn hình hieån t hò D3  Aán phím UP : Dö õ lieäu D3 ñöô ïc naïp vaøo o â nhô ù co ù ñòa chæ 7000 vaø ñòa chæ hieän haønh ñö ôïc taêng leân 1 ñôn vò. Muoán giaûm ñòa chæ hieän haønh thì nhaán phím DOW N. Phím DOWN kho âng nha äp döõ lieäu mô ùi. 6.3 PHÍM PC VAØ GO Sau khi naïp chöông trình vaøo RAM, ñeå cha ïy thöû ta n haán PC. Treân ma øn hình xuaát h ieän thoâng baùo “PC =     “ ;  Ta nhaán phím soá ñe å na ïp ñòa chæ ñaàu cuûa ñoa ïn chöông trình ca àn thöû.  Nha án phím GO : Laäp töùc vi xöû lí thöïc h ieän chöô ng trình ño ù. khi khoâng naïp ñ òa chæ môùi ma ø nha án GO thì seõ t hoa ùt chöô ng t rình P C. 6.4 PHÍM REG Phím REG laø phím chö ùc naêng thöïc hieän vieäc xem vaø naïp giaù trò môùi vaøo ca ùc t hanh ghi. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 73 ÖÙng duïng :  Thieát la äp giaù trò cho caùc thanh ghi la øm bieán soá tröôùc khi chaïy moät chöông trình naøo ñ où. Chuù yù : kho âng naïp gia ù trò cho caëp tha nh ghi HL tro ng tröôøng hôïp naøy (chö ông trình phím PC laøm thay ñ oåi HL).  Thieát la äp, xoùa caùc côø tröô ùc khi cha ïy chöô ng trình  Lö u tröõ keát quaû cu ûa chöô ng trình vaøo caùc tha nh ghi, ñ eå kieåm tra sa u khi cha ïy xo ng chöông trình  Kieåm tra caùc côø sau khi thöïc hieän caùc leänh soá hoïc vaø logic  Vôùi chöô ng trình Monitor söû duïng phí m RE G ñe å kieåm tra keát quaû cu ûa moät le änh t ro ng thanh ghi, khi duøng phím STEP. Ca ùch söû du ïng :  Nha án phím REG : Treân maøn hình hieån th ò thanh ghi A vaø noäi dung trong thanh ghi A VD :  Nha án phím UP, DOWN ñe å xem no äi dung cuûa ca ùc t hanh ghi khaùc..  Khi muo án naïp noäi dung mô ùi va øo tha nh ghi. VD : naïp vaøo C no äi dung laø A D Ta thöïc hie än caùc böôùc sau : + Nhaán UP, DOWN ñ eå treân maøn hình hieån thò thanh ghi vaø noäi dung than h ghi caàn naïp. + Nhaán phím A, D ( p hím soá ), tre ân maøn hình hieån thò A D + Nhaán phím UP : töùc thì noäi dung môùi ñö ôïc naïp.  Muoán thoa ùt chöông trình REG ta nhaán phím REG moät l aàn nöõa. 6.5 PHÍM COPY Khi mu oán cheùp moät ñ oaïn döõ lieäu töø vuøng naøy qua vuøng khaùc ta nha án phí m COPY. Treân maøn hình hieån thò thoâng baùo naïp ñòa chæ baét ña àu vuøng goác.  Duøng phím so á ñeå naïp ñòa chæ ñoù.  Nha án phím ADD xaùc ñònh ñòa chæ ño ù, treân maøn hình xuaát hieän thoâng baùo naïp ñ òa chæ cuoái vu øng goác.  Duøng phím so á ñeå naïp ñòa chæ ñoù.  Nha án phím ADD xaùc ñònh ñòa chæ ño ù, treân maøn hình xuaát hieän thoâng baùo naïp ñ òa chæ ñaàu cu ûa vuøng ñích. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 74  Duøng phím so á ñeå naïp ñòa chæ ñoù.  Nha án phím ADD xaùc ñònh ñòa chæ nôùi naïp, chöông trình thöïc hieän vieäc COPY. Ne áu mo ät trong caùc ñòa chæ treân khoâng ñö ôïc naïp ma ø ta nhaán phím ADD thì t öï ño äng t hoaùt khoûi chöô ng trình COPY. 6.6 PHÍM DEL Khi mu oán xoùa ( che ùp 00H ) moät ño aïn döõ lieäu ta nha án phím DEL. Ma øn hình thoâng baùo na ïp ñòa chæ ñ aàu v uøng caàn xoùa.  Duøng phím so á naïp ñòa chæ ñoù.  Nha án phím ADD xaùc ñònh. Maøn hình xuaát hieän thoâng baùo na ïp ñòa chæ keát thuùc.  Duøng phím so á naïp ñòa chæ ñoù.  Nha án phím ADD xaùc ñònh. Chöông trình thö ïc hieän chöùc naêng DEL roài thoaùt kho ûi chöông trình phím DEL. Ne áu mo ät trong caùc ñòa chæ tre ân khoâng ñöô ïc naïp ma ø nhaán ADD thì seõ thoaùt khoûi chöùc naêng DEL. 6.7 PHÍM SRCH Khi mu oán tìm k ieám moät byte döõ lieäu naøo ño ù ta nhaán phím SRCH. Ma øn hìn h hieån thò :  Duøng phím so á naïp gia ù trò by te caàn tìm.  Nha án phím UP c höông trình se õ tìm kieám töø ñòa chæ hieän haønh tôùi khi naøo tìm thaáy byte co ù giaù trò ña õ naïp döøng vaø hieån thò. Ne áu mu oán tìm tieáp ta nhaán phím SRCH thì chö ông trình se õ tìm tieáp (khoâng caàn naïp giaù trò môùi). Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 75 6.8 PHÍM STEP  Phí m STEP coù chöùc na êng gôõ roái chöông trình khi thöïc hieän co ù keát quaû sa i maø chöa bieát ñöôïc leänh sai.  Söû duïng STEP co ù theå thöïc hieän vaø kieåm tra keát qu aû töøng leänh trong 1 chöô ng trình. Ca ùch söû du ïng : Ña àu tieân, ta phaûi dôøi con troû tôùi ñ òa chæ caàn thöïc hieän. Sau ñoù aán phím STEP chöông trình taïi ñoù seõ thöïc hieän töøng leänh. 6.9 PHÍM INS Phím INS söû du ïng ñeå cheøn theâm moät byte hoaëc moät soá byte, co ù theå sö ûa ñòa chæ. Ca ùch söû du ïng :  Di chuy eån con troû tô ùi ñòa chæ caàn cheøn.  Aán phím Ins. Ma øn hình hieån thò t hoâng baùo naïp ñòa chæ cu oái vuøng INS.  Duøng phím so á naïp ñòa chæ cuoái.  Aán phím ADD xa ùc ñ ònh ñòa chæ ño ù  Söû duïng phím soá, phím UP ñeå cheøn dö õ lieäu mô ùi.  Phí m DO WN chæ cho pheùp giaûm ñòa chæ xuoáng 1 vaø khoâng luøi lieân tieáp. Noù coù chöùc na êng chænh laïi d öõ lie äu vö øa cheøn va øo.  Neáu muoán sö ûa ñòa chæ, aán phím ADD. Maøn hình thoâng baùo naïp ñòa chæ ñ aàu.  AÁn phím AD D moät laàn nöõa chöùc naêng söûa ñ òa chæ ñöô ïc thöïc hieän vaø thoaùt chöông trình.  Neáu muoán thoaùt chöô ng trình khoâng qua chö ùc naêng sö ûa ñòa chæ, aán phím INS moät la àn nöõa. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 76 Chöông 7 : TOÙM TAÉT KEÁT LUAÄN ÑEÀ NGHÒ Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 77 CHÖÔNG 7 : TOÙM TAÉT – KEÁT LUAÄN – ÑEÀ NGHÒ 7.1 TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI Ñeà taøi ñö ôïc trình baøy thaø nh 7 c höông nhö ng quan tro ïng nhaát laø c hö ông 4, noù trình baøy tö ø toång quaùt ñ eán cu ï the å chöông trình Monitor vaø caùc c hö ông trinh co n phuïc vu ï chöông trì nh Mo nitor. Chöô ng trì nh M onitor quaûn lí toaøn boä heä thoáng vaø cho phe ùp ngö ôøi söû du ïng soaï n thaûo vaø thöû nghieäm caùc chöông trì nh moät caùch tieän nghi nhaát. Chö ông 5 trì nh baøy nhöõng thoâng tin vaø phö ông phaù p thi coâng hoaøn c hænh mo ät phaà n meàm. Chö ông 6 laø phaà n hö ôùng daã n söû duïng thie át bò vö øa thieát ke á. Ñaây laø, phaà n quan troïng nhaèm giu ùp ngöôøi söû duïng coù the å khai thaù c he át nhöõ ng chöùc naê ng, ö u ñie åm cuûa he ä thoáng. 7.2 KEÁT LUAÄN Qua 7 tuaàn laøm vie äc kho â ng meät moûi, khoâng nhö õng bieát to ång hô ïp vaø öùng duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thö ïc t eá maø co øn ru ùt ra dö ôïc nhö õ ng ke át lu aän sau :  Coù theå duøng vi xö û lí 8085 ñe å thieát keá thieát bò thöïc taä p vi xöû lí, khaû naê ng laøm vieäc cuûa thieát bò phuï thuoäc chuû yeáu vaøo p haà n me àm.  Phaà n meàm vaø phaà n cö ùng coù moái lieân quan chaët c heõ, chuùng coù theå thay theá cho nhau ôû mo ät soá chö ùc naê ng naøo ñoù .  Ñoái vôùi chö ùc naê ng COPY c höông trình phaûi nhaä n bieát ñ öô ïc hai vu øng goác vaø ñích coù tru øng nhau khoâ ng vaø truøng nhau nhö the á naøo ñe å khi thöïc hie än COPY khoâng bò maát dö õ lie äu .  Ñeå tieän cho vieäc chaïy thöû chöông trình vaø kie åm tra keát quaû sau khi chaïy thöû chöông trình thì chöùc naê ng REG phaûi naï p vaø xem ñöô ïc noäi du ng thanh ghi.  Neáu chö ông trì nh phím PC söû du ïng leä nh naïp ñi aï c hæ trong caë p than h ghi HL vaøo c aë p thanh ghi PC thì tho âng soá tro ng caë p tha nh ghi HL ñ aõ naï p tröô ùc ñoù ô û chöùc naê ng REG seõ voâ nghóa.  Chöùc naê ng STE P, c höông trì nh ngö ôøi sö û duïng vaø chöô ng trình Monitor chaïy chung vôùi nhau , phaûi thie át keá sao cho c hö ông trinh phím STEP kho âng söû duïng stac kpoi ter, ñ eå ghaø nh stac kpoiter cho chöông trình ngöô øi sö û du ïng. Phaûi baûo toaøn caùc tho âng soá cu ûa c hö ông trì nh ngö ôøi sau moãi bö ôùc ñe å thöïc hieä n böôùc ke á tie áp, nhaát laø ñoái vô ùi caùc le änh nhaûy , goïi, trôû veà co ù ñie àu kieän. Ñoái vô ùi caùc le änh goïi vaø t rôû veà ta phaûi taïo ra mo ät con troû M NT- ST ACKPOIT ER, laø vuø ng nhô ù the o kieåu LIF O, gioáng stac kpoi ter, ñeå löu giöõ ñ iaï chæ khi gaë p leänh nhaûy vaø laáy laïi ñiaï chæ ñoù khi gaëp leänh trôû veà, ñ aëc bie ät khi caù c chöông trình con loàng vaøo nhau. Ñoái vô ùi caùc leänh nhaûy , leänh goïi, le änh trôû veà ta phaûi kho á ng che á sao cho chöô ng trình chay tö øng bö ôùc. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 78  Chöùc naê ng INS raát caà n thie át khi c hænh söûa c hö ông trình nhö cheøn the âm caù c leänh t hie áu, phaûi söûa ñ öôïc diaï chæ cuûa caùc leänh nhaûy, leänh goïi, leänh löu tröõ neáu ñiaï chæ cu ûa chuù ng chæ ñe án vuø ng INS taùc ñoäng. 7.3 ÑEÀ NGHÒ Maë c duø ñ aõ coá gaé ng he át sö ùc mì nh, y eáu toá thôøi gian ñaõ baét buoäc ngö ôøi thöïc hie än phaûi döøng coâng vieäc nghieân cö ùu. Thö ïc söï, ngöô øi thöïc hieä n chöa haøi lo ø ng laém vô ùi nhöõng gì giaûi qu ye át ñöôïc, hy vo ï ng sau naøy co ù thô øi gian nghie ân cöùu the âm vaø nhöõng kho aù sau seõ co á gaéng ho aø n thieän ñe à taøi, ñe å no ù trôû thaønh mo ät saû n phaåm hoaøn chænh. Sau ñaây laø moät vaøi ñe à nghò tham khaûo daø nh cho nhöõ ng ai coù yù ñ ònh phaùt trie ån ñe à taøi :  Xaây döïng theâm c höùc naê ng c haïy töøng ñ oaïn. Caùc ño aïn ño ù ñ öô ïc xaùc ñ ònh baè ng caù c ñie åm dö øng ñö ôïc ngö ôøi sö û du ïng ñaët.  Xaây dö ïng theâm c hö ùc naê ng söûa ñiaï chæ ñe å söû du ï ng sau khi thö ïc hieän c hö ùc naê ng COPY.  Xaây chö ông t rình c ho pheùp ño å döõ lieäu töø maùy tính vaøo t hie át bò ñeå chaïy thöû.  Xaây döïng caùc baøi thöïc haønh treân thieát bò vö øa thieát ke á.  Xaây döïng nhö õng c hö ông trì nh tieän ích, thieát keá caù c modul phaà n cöù ng ñ eå gheùp no ái vôùi thieát bò phuïc vuï cho caùc baøi t hö ïc haø nh. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 79 PHAÀN C TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 80 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. ------ 1. CHAÂU KIM LANG “Phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc” Ban S ö P haïm Kó Thuaät tröôøng Ñaïi ho ïc Sö Phaïm Kó Thuaät Tp. HCM, 1989. 2. TRAÀN VAÊN TROÏNG “Kó thu aät vi xö û lí 8085A” Ñaïi ho ïc Sö Phaïm Kó Thuaät Tp. HCM, 1995. 3. PAUL BAT ES, PENG “Truyeàn döõ lieäu söû duïng vi maïch LSI” TOÁNG VAÊN ON ( dòch ). Ñaïi ho ïc Baùc h K hoa Tp. HCM, 1994. Trang 42 – 76. 4. RONALD J. TOCCI “Digital S ystems : Principle s and Applicatio n” 4/e Pre ntice Hall Inte rnatio nal Inc, 1998 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 81 PHUÏ LUÏC Pha àn naøy trình baøy nhöõng chöô ng trình con ñ ôn giaûn, kho âng trình baøy giaûi thuaät. Caùc chöông trình naøy ñöô ïc vieát töø ban ñ aàu khi coøn chö a coù kinh nghieäm, vì theá chuùng co øn ma ng tính “thuû co âng’. Ca ùc chöô ng trình ñö ôïc sa ép xeáp theo maãu t öï A, B, C… ñe å tieän vieäc tra cö ùu. DAUCHAM DAUCHAM : Ñaây laø chöông trình co n co ù nhieäm vuï xuaát caùc ñ ieåm saùng lan daà n. Inpu t : Khoâng Ou tput : Hieån thò  Coù goïi De lay 0.1  Chö ông trình khoâng thay ñ oåi no äi du ng thanh ghi DAUCHAM PUSH PSW MVI A, 86H MVI A, 84H STA AddC T79 STA AddCT7 9 MVI A, 80H MVI A, 80H STA AddDT79 STA AddDT79 MVI A, 02H MVI A, 02H CALL DEL AY 0.1 CALL DELAY 0. 1 MVI A, 87H MVI A, 85H STA AddC T79 STA AddCT7 9 MVI A, 80H MVI A, 80H STA AddDT79 STA AddDT79 POP PSW MVI A, 02H RET CALL DELAY 0. 1 DELAY 0.1 DELAY 0.1 : Ñaây la ø chöông trình con co ù taùc vuï trì ho aõn; 0.1 gia ây ( 0….25,5 giaây ). Inpu t : Naïp thôøi gian ca àn trì hoa õn va øo thanh ghi A. Ou tput : Trì hoaõn chöông trình trong t hôøi gian ña õ ñònh. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 82 DELAY 0.1 PUSH D SUB A LXI D, 0001H ORA D PUSH PSW ORA E INR A MOV A, B JMP *4 JNZ 3* *1: PUSH D POP B PUSH B POP D *3 : DCX D *4 : DCR A LXI B, 5433H JNZ *1 *2 : DCR C POP PSW JNZ *2 POP D DCR B RET JNZ *2 MOV B, A PUSH D DE ( 0 001H ) PUSH PSW A ( A) + 1 A ( A) – 1 POP PSW PUSH D POP D PUSH B DE ( DE ) –1 BC ( 5433H ) C ( C) – 1 DELAY 0.1 A = 0 RET a b c 1 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 83 S Ñ B ( B ) –1 S Ñ B ( A) A ( A ) – ( A) A ( A) OR ( D) A ( A) OR ( E ) A B POP B POP D C = 0 1 A = 0 B = 0 c b a Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 84 DEMP DEMP : Ñaây la ø chöông trình con coù nhieäm vuï la áy n oäi dung trong boán oâ maõ phím. Inpu t : Laáy noäi dung tro ng caùc oâ maõ phím. ( Addqp+ 0, Addqp+1, Add qp+2, Addqp+ 3 ) Ou tput : Keát quaû ñöôïc löu tröõ vaøo caëp tha nh ghi DE  Co ù goïi ORMP  Ngo aøi DE chöông trình kho âng thay ño åi noäi dung caùc thanh g hi. DEMP PUSH PSW LDA AddQP+1 PUSH B ORA B LDA AddQ P+0 MOV D, A RLC CALL ORMP RLC MOV E, A RLC POP B RLC POP PSW MOV B, A RET DPFIND DPFIND : Ñaây la ø chöông trình con co ù nhieäm vuï hieån thò “FIND” Inpu t : Khoâng Ou tput : Hieån thò  Kho âng thay ñoåi noäi dung caùc tha nh ghi  Coù goïi DELAY 0.1 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 85 DPFIND PUSH PSW MVI A, 83H MVI A, C3 STA AddCT 79 STA AddCT 79 MVI A, 5EH MVI A,01H STA AddDT7 9 CALL DELAY 0. 1 MVI A, 86H MVI A, 80H STA AddCT 79 STA AddCT 79 MVI A, 80H MVI A, 71 STA AddDT7 9 STA AddD T79 MVI A, 02H MVI A, 81H CALL DELAY 0.1 STA AddCT 79 MVI A, 87H MVI A, 10H STA AddCT 79 STA AddD T79 MVI A, 80H MVI A, 82H STA AddDT7 9 STA AddCT 79 POP PSW MVI A, 54H RET STA ADDDT7 9 DPHL DPHL : Ñaây la ø chöông trình con co ù nhieäm vuï hieån thò noäi dung thanh ghi HL ra led 7 ñoa ïn. Inpu t : Noäi dung tha nh ghi HL. Ou tput : Hieån thò  Kho âng thay ñoåi noäi dung caùc tha nh ghi  Coù goïi CODE2 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 86 DPHL PUSH PSW CALL CODE2 PUSH D MVI A, 82H MOV A, H STA AddCT 79 CALL CODE2 MOV A, D MVI A, 80H STA AddDT7 9 STA AddCT 79 MVI A, 83H MOV A, D STA AddCT 79 STA AddD T79 MOV A,E MVI A, 81H STA AddDT7 9 STA AddCT 79 POP D MOV A, E POP PSW STA AddD T79 RET MOV A,L DPHLM DPHLM : Ñaây la ø chöông trình con co ù nhieäm vuï hieån thò ñ òa chæ vaø döõ lieäu hieän taïi ñ òa chæ ñoù. Inpu t : HL chöùa ñòa chæ ca àn hieån thò. Ou put : Hieån thò  Kho âng thay ño åi noäi dung caùc tha nh ghi  Co ù goïi DPHL vaø DPM. DPHLM PUSH PSW STA AddCT 79 CALL DPHL MVI A, 00H MVI A, 84H STA AddDT7 9 STA AddCT 79 CALL DPM MVI A, 00H POP PSW STA AddD T79 RET MVI A, 85H Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 87 DPM DPM : Laø chöông trình co n hieån thò thoâng ba ùo naïp ñ òa chæ vaøo thanh ghi PC. Inpu t : Khoâng Ou tput : Hieån thò  Kho âng a ûnh höô ûng caùc tha nh ghi  Coù goïi DELAY 0.1 DPM PUSH PSW MVI A, 87H PUSH B STA AddCT 79 PUSH D MOV A, E MOV A, M STA AddDT7 9 CALL CODE2 STA AddHT+7 MVI A, 86H POP D STA AddCT 79 POP B MOV A, D POP PSW STA AddD T79 RET STA AddH T+6 DP PC DP PC : Laø chöông trình co n hieån thò thoâng ba ùo naïp ñ òa chæ vaøo thanh ghi PC. Inpu t : Khoâng Ou tput : Hieån thò  Kho âng a ûnh höô ûng tôùi caùc thanh ghi  Coù goïi DELAY 0.1 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 88 DP PC PUSH PSW MVI A, 39H MVI A, C3H STA AddDT7 9 STA AddCT 79 MVI A, 82H MVI A, 01H STA AddCT 79 CALL DELAY 0. 1 MVI A, 48H MVI A, 80H STA AddDT7 9 STA AddCT 79 MVI A, 83H MVI A,63H STA AddCT 79 STA AddD T79 MVI A, 00H MVI A, 81H STA AddDT7 9 STA AddCT 79 POP PSW RET DP REG DP REG : Ñaây la ø chöông trình con co ù nhieäm vuï hieån thò noäi dung thanh ghi A. Inpu t : Naïp thanh ghi caàn hieån thò vaøo A. Ou tput : Hieån thò  Coù goïi CODE2 DP REG PUSH PSW MVI A, 87H PUSH B STA AddCT 79 PUSH D MOV A, E CALL CODE2 STA AddDT7 9 MVI A, 86H STA AddHT+7 STA AddCT 79 POP D MOV A, D POP B STA AddD T79 POP PSW STA AddH T+6 RET Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 89 CODE 1 CODE 1 : Laø chöông trình co n ñ oåi caùc so á Hexa töø 00H  0FH ra mo ät kí töï 7 ñoa ïn ba èng ca ùch tra baûng ma õ. Inpu t : Naïp maõ caàn ñoåi vaøo tha nh ghi A Ou tput : Keát quaû ñöôïc ghi va øo thanh ghi A.  Kho âng thay ñoåi noäi dung caùc tha nh ghi ngo aøi thanh ghi A CODE 1 PUSH H MOV L, A MVI H, ; naïp ñ òa chæ ca o baûng ma õ MOV A, M POP H RET CODE 2 CODE 2: Ñaây la ø chöông trình con ño åi ma õ hai kí tö ï Hexa ra hai kí töï led 7 ñoaïn. Inpu t : Naïp maõ caàn chuye ån ño åi va øo A. Ou tput : Kyù töï hieån thò cho 4 bit cao ñöô ïc löu vaøo t hanh ghi D Kyù töï hieån thò cho 4 bit thaáp l öu vaøo thanh ghi E  Coù goïi CODE 1 CODE 2 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 77 PUSH PSW PUSH B MOV B, A RRC RRC RRC RRC ANI 0FH CALL CODE 1 MOV D, A MOV A, B ANI 0FH CALL CODE 1 MOV E, A POP B POP PSW RET HELLO HELLO : Laø chöông trình con hieån thò chöõ “HELLO”, sau ñoù, hieån thò con troû. Input : Khoâng Output : Hieån thò  Chöông trình khoâng thay ñoåi noäi dung caùc thanh ghi Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 89 HELLO PUSH B MVI A, 02H PUSH PSW CALL DELAY 0.1 MVI B, 00H MVI A, 3F MVI A, C3H STA AddD T79 STA AddCT7 9 MVI A, 02H MVI A, 01H CALL DELAY 0.1 CALL DELAY 0.1 MVI A, 00H MVI A,98H STA AddD T79 STA AddCT7 9 INR B MVI A, 76H MOV A, B STA AddD T79 CPI 08H MVI A, 02H JZ *2 CALL DELAY 0.1 JMP *1 MVI A, 79H MVI A, 91H STA AddD T79 STA AddCT7 9 MVI A. 02H MVI A, 3FH CALL DELAY 0.1 STA AddD T79 MVI A, 38H STA AddD T79 STA AddD T79 STA AddD T79 MVI A, 02H STA AddD T79 CALL DELAY 0.1 MVI A, 80H MVI A, 38H STA AddCT7 9 STA AddD T79 POP PSW POP B RET KYTUB KYTUB : Laø moät chöông trình con hieån thò kí töï vaø daáu baèng. Input : Naïp maõ 7 ñoa ïn cuûa kí töï caàn hieån thò va øo thanh ghi B. Output : Hieån thò kí töï vaø daáu baèng. Khoâng laøm tha y ñoåi noäi dung caùc thanh ghi. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 90 KYTUB PUSH PSW MVI A, 80H STA AddCT7 9 MOV A, B STA AddD T79 MVI A, 81H STA AddCT7 9 MVI A, 48H STA AddD T79 MVI A, 82H STA AddCT7 9 MVI A, 00H STA AddD T79 MVI A, 83H STA AddCT7 9 MVI A, 00H STA AddD T79 MVI A, 84H STA AddCT7 9 MVI A, 00H STA AddD T79 MVI A, 85H STA AddCT7 9 MVI A, 00H STA AddD T79 POP PSW RET Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 78 ORMP ORMP : Ñaây la ø chöông trình con hô ïp hai byte maõ phím tha ønh mo ät byte. Inpu t : Laáy döõ l ieäu tro ng Addqp+2 va ø Addqp+ 3 Ou tput : Keát quaû ñöôïc tröõ tro ng t hanh ghi A. Chöông trình khoâng thay ño åi ca ùc thanh ghi khaùc. ORMP PUSH B MOV B, A LDA Addqp+2 LDA Addqp+3 RLC ORA B RLC POP B RLC RET RLC XADD XADD : Ñaây la ø chöông trình con hieån thò “ADD” ra ma øn hình. Inpu t : Khoâng Ou tput : Hieån thò  Chöông trình khoâng tha y ñ oåi noäi dung caùc thanh ghi.  Coù goïi chöông trình DELAY 0.1 XADD PUSH PSW STA AddCT 79 MVI A, C3H MVI A, 5EH STA AddCT 79 STA AddDT7 9 MVI A, 01H MVI A, 82H CALL DELAY 0. 1 STA AddCT 79 MVI A, 80H MVI A, 5EH STA AddCT 79 STA AddDT7 9 MVI A, 77H POP PSW STA AddD T79 RET MVI A, 81H

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Thiết kế thiết bị thực tập vi xử lý 8085.pdf