Luận văn Thử nghiệm ảnh hưởng của thuốc diệt khuẩn lên khả năng nâng cao tỉ lệ sống trong việc ương cá tra (Pangasius hypophthalmus)

1/ MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây ngành nuôi trồng thủy sản ở nước ta đang trên đà phát triển rất mạnh. Góp phần rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, mang lại nguồn thu ngoại tệ cho đất nước và đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cho nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, với việc phát triển nuôi trồng thủy sản ồ ạt thiếu qui hoạch như hiện nay ở nhiều địa phương đã làm cho môi trường nuôi ngày càng xấu đi, nguồn nước nuôi ngày càng bị ô nhiễm. Đây là nguyên nhân chính làm cho vật nuôi bị bệnh thường xuyên và đã gây nhiều thiệt hại cho người nuôi. Để tránh được phần nào nguy cơ có thể bị phá sản cùng với lòng mong muốn đạt được lợi nhuận cao, người nuôi thủy sản đã sử dụng rất nhiều thuốc kháng sinh, thuốc nông dược và các chế phẩm hóa học khác trong ao nuôi. Đặc biệt là việc lạm dụng thuốc hóa chất trong nuôi trồng thủy sản như hiện nay đã đến hồi báo động. Việc làm này dẫn đến hậu quả rất tai hại không những làm mất cân bằng sinh thái, tổn hại đến hệ sinh vật tự nhiên, làm giảm khả năng miễn nhiễm của vật nuôi và làm tăng khả năng kháng thuốc của các chủng loại độc hại mà còn ảnh hưởng tai hại đến con người. Trong nuôi trồng thủy sản, nước là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của người nuôi vì theo thời gian nuôi môi trường nuôi sẽ biến động theo chiều hướng càng bất lợi do một số nguyên nhân cơ bản như quá trình hô hấp, các chất thải và bài tiết trong hoạt động sống của thủy sinh vật, sự phát triển của các vi sinh vật gây hại và sự lây lang dịch bệnh mỗi khi có dịch xảy ra, Do đó, việc sử dụng thuốc diệt khuẩn để xử lý ngồn nước cấp và thoát là biện pháp phòng ngừa bệnh rất cần thiết, hạn chế việc sử dụng thuốc thiếu chọn lọc nhằm đảm bảo sự phát triển nghề nuôi trồng thủy sản bền vững, đặc biệt là trong sản xuất giống và ương nuôi. Được sự hỗ trợ của ban chủ nhiệm khoa Thủy Sản trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM, kết hợp với công ty VIRBAC, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Thử Nghiệm Anh Hưởng Của Thuốc Diệt Khuẩn Lên Khả Năng Nâng Cao Tỷ Lệ Sống Trong Việc Ương Cá Tra”. 2/ MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU 1.1. Đặt Vấn Đề 1 1.2. Mục Tiêu Đề Tài 1 II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 2.1 Đặc Điểm Sinh Học của Cá Tra 2 2.1.1 Phân loại 2 2.1.2 Hình thái 2 2.1.3 Phân bố 2 2.1.4 Điều kiện môi trường sống 2 2.2 Vi Sinh Vật trong Nước 4 2.2.1 Vi sinh vật có lợi 5 2.2.2 Vi sinh vật có hại 5 2.3 Một Số Bệnh thường Gặp trên Cá Tra Giống 6 2.3.1 Bệnh đốm đỏ 6 2.3.2 Bệnh nấm thủy mi 6 2.3.3 Bệnh trùng quả dưa 6 2.3.4 Bệnh trùng bánh xe 7 2.4 Tổng Quan về Thuốc Diệt Trùng 7 2.4.1 Khái niệm thuốc khử trùng 7 2.4.2 Sự khác nhau giữa thuốc khử trùng và thuốc sát trùng 7 2.4.3 Cơ chế tác dụng 7 2.4.4 Mục đích sử dụng trong thủy sản 8 2.4.5 Tác hại của thuốc sát trùng đến ao nuôi 8 2.4.6 Yêu cầu về thuốc sát trùng 8 2.5 Thuốc Sát Trùng Aquaseptic (Aqua-Protect) 9 2.5.1 Thành phần 9 2.5.2 Đặc tính 9 2.5.3 Công dụng 9 2.5.4 Liều dùng 9 2.6 Thuốc Sát Trùng V 10 2.6.1 Thành phần 10 2.6.2 Công dụng 10 2.6.3 Liều lượng và cách dùng 10 III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1. Thời Gian và Địa Điểm Nghiên Cứu 12 3.2 Vật Liệu và Trang Thiết Bị 12 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 12 3.2.2 Dụng cụ và nguyên liệu thí nghiệm 12 3.2.3 Nguồn nước 13 3.3 Bố Trí Thí Nghiệm 13 3.4 Các Chỉ Tiêu Theo Dõi 14 3.4.1 Các chỉ tiêu theo dõi môi trường 14 3.4.2 Các chỉ tiêu theo dõi cá 14 3.5 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 15 3.5.1 Phân tích vi sinh 15 3.5.2 Thu mẫu cá 15 3.6 Phương Pháp Xử Lý Thống Kê 15 VI. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 16 4.1 Điều Kiện Môi Trường 16 4.1.1 Nhiệt độ và oxy hòa tan 16 4.1.2 Độ pH và Ammonia 17 4.2 Hiệu Quả Diệt Khuẩn của Thuốc 18 4.2.1 Aeromonas spp tổng số 18 4.2.2 Nấm mốc tổng số 22 4.3 Tăng Trọng và Tỷ Lệ Sống của Cá Thí Nghiệm 23 4.3.1 Tỷ lệ sống của cá thí nghiệm 23 4.3.2 Tăng trọng của cá thí nghiệm 25 4.3 Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn của Cá Thí Nghiệm 28 VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 31 5.1 Kết Luận 31 5.2 Đề Nghị 31

doc60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thử nghiệm ảnh hưởng của thuốc diệt khuẩn lên khả năng nâng cao tỉ lệ sống trong việc ương cá tra (Pangasius hypophthalmus), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aïn baøo töû hoaëc hôn nöõa. Nhöõng baøo töû naøy laïi coù troïng löôïng vaø kích thöôùc raát nhoû neân thöôøng xuyeân coù trong khoâng khí, trong ñaát, tuøy luùc, tuøy nôi coù nhieàu hay ít. Vì vaäy trong saûn phaåm hay trong caùc vaät duïng bao giôø cuõng coù söï hieän dieän cuûa teá baøo naám. Cuõng theo caùc taùc giaû naøy thì chæ coù theå phoøng traùnh naám trong ñieàu kieän saùt truøng tuyeät ñoái vaø hoaøn toaøn caùch ly vôùi moâi tröôøng ngoaøi. Qua caùc laàn kieåm tra maãu thaáy khoái löôïng naám ôû caùc nghieäm thöùc coù söï thay ñoåi cao thaáp khaùc nhau. Caùc nghieäm thöùc 1V; 0,5V; 0,5A coù taàn soá naám xuaát hieän cao nhaát laàn löôïc ôû caùc laàn kieåm 1; 3; 4. Trong khi nghieäm thöùc ñoái chöùng coù taàn soá naám xuaát hieän cao nhaát vaøo caùc laàn kieåm thöù 2 vaø laàn 5, ñaëc bieät ôû trong caùc ñôït naøy taàn soá naám xuaát hieän trong loâ ñoái chöùng laø raát cao. Nhöng xeùt veà maët thoáng keâ thì söï khaùc bieät giöõa caùc nghieäm thöùc vaãn khoâng coù yù nghóa veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Nhö vaäy qua nhöõng laàn kieåm tra maät ñoä vi sinh (Aeromonas spp vaø naám moác) trong maãu nöôùc. Thænh thoaûng, söï hieän dieän cuûa vi sinh vaät trong moät vaøi loâ coù xöû lyù thuoác saùt truøng laïi cao hôn loâ khoâng xöû lyù thuoác. Ñaây laø keát quaû khoâng mong ñôïi. Nhöng cuõng khoâng theå keát luaän laø do hieäu quaû dieät khuaån cuûa thuoác. Ñaëc bieät laø ñoái vôùi nhöõng loaøi vi sinh vaät thì söï sai soùt laø raát deã xaûy ra. Ví duï khi coù caù cheát ôû trong beå, ngoaøi löôïng vi khuaån ôû trong beå coøn coù soá vi khuaån xaâm nhaäp töø beân ngoaøi. Sau ñoù coù theå caù ñaõ ñöôïc vôùt ra nhöng löôïng vi khuaån vaãn coøn. 4.3 Taêng Troïng vaø Tyû Leä Soáng cuûa Caù Thí Nghieäm 4.3.1 Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm Trong quaù trình nuoâi, tyû leä soáng cuûa caù phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö: loaïi vaø chaát löôïng cuûa thöùc aên, caùc yeáu toá moâi tröôøng, ñieàu kieän chaêm soùc cuõng nhö chaát löôïng cuûa con gioáng. Keát quaû tyû leä soáng cuûa caù nuoâi thí nghieäm ñöôïc chuùng toâi trình baøy qua baûng sau: Baûng 4.6 Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm qua 20 ngaøy nuoâi Chæ tieâu Nghieäm thöùc NT0,5A NT0,5V NT1V NT1A NT0 Ban ñaàu (con) 150 150 150 150 150 Sau 10 ngaøy(con) 145 104 120 146 132 Tyû leä (%) 96,4a 69,1a 80,2a 96,9a 88,2a Sau 20 ngaøy (con) 79 53 68 83 74 Tyû leä (%) 53,1a 35,1a 45,3a 55,3a 49,6a Ghi chuù: Nhöõng giaù trò cuûa caùc nghieäm thöùc treân cuøng moät haøng ngang neáu chöùa cuøng kyù töï thì sai khaùc khoâng coù yù nghóa (P > 0,05) Vôùi soá caù ban ñaàu laø 150 con cho moãi nghieäm thöùc vaø moãi nghieäm thöùc ñöôïc laäp laïi 3 laàn. Qua 10 ngaøy nuoâi thí nghieäm thaáy coù caù cheát laùc ñaùc ôû moät vaøi loâ thí nghieäm. Nhöng soá caù cheát khoâng nhieàu, moät soá loâ vaãn coù tyû leä soáng 100% (xem Phuï luïc), tyû leä soáng thaáp nhaát laø ôû nghieäm thöùc NT0,5V (69,1%) vaø tyû leä soáng toát nhaát laø ôû caùc nghieäm thöùc NT0,5A vaø NT1A (> 96%). Tuy nhieân, söï sai bieät giöõa caùc nghieäm thöùc laø khoâng coù yù nghóa veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Xeùt veà maët giaù trò thì tyû leä soáng ôû nghieäm thöùc NT1A soáng toát hôn so vôùi caùc nghieäm thöùc khaùc. Chuùng ta seõ thaáy roõ hôn veà ñieàu naøy qua ñoà thò sau ñaây: Qua ñoà thò treân cho thaáy sau 20 ngaøy öông nuoâi tyû leä soáng cuûa caù giaûm ñi thaáy roõ. Ñieàu naøy theo chuùng toâi laø do caù bò beänh maø cheát. Song, nhö chuùng toâi ñaõ phaân tích ôû treân, caùc yeáu toá moâi tröôøng nöôùc tuy coù thay ñoåi, nhöng chuùng vaãn ôû möùc cho pheùp khoâng gaây soác ñoái vôùi caù tra con. Ñieàu ñoù chöùng toû caù cheát laø do bò beänh truyeàn nhieãm. Theo Döông Taán Loäc (2004), trong quaù trình öông nuoâi caù gioáng vôùi maät ñoä cao, caùc loaøi vi sinh vaät coù haïi trong ao öông phaùt trieån vôùi soá löôïng lôùn, thöôøng laøm cho caù con ôû giai ñoaïn ñaàu thôøi kyø öông nuoâi chaäm lôùn, bò beänh vaø coù theå cheát haøng loaït. Tuy tyû leä soáng giöõa caùc nghieäm thöùc cuûa caù thí nghieäm coù khaùc nhau, nhöng söï sai khaùc naøy cuõng khoâng coù yù nghóa veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Vaán ñeà ñaït ra laø ñaõ söû duïng thuoác dieät khuaån, nhöng taïi sao caù vaãn bò beänh vaø bò cheát. Ñieàu naøy theo chuùng toâi coù nhöõng lyù do sau: - Ñoái vôùi caù con, cô theå coøn yeáu, heä thoáng mieãn dòch chöa hoaøn thieän. Do ñoù trong quaù trình öông nuoâi caàn phaûi boå sung nhöõng chaát maø coù taùc duïng taêng cöôøng söùc ñeà khaùng cho cô theå nhö vitamin C,-glucan,…nhöng do yeâu caàu cuûa ñeà taøi neân suoát thôøi gian thí nghieäm chuùng toâi khoâng boå sung theâm nhöõng chaát naøy. - Nguoàn nöôùc nuoâi ñöôïc laáy tröïc tieáp töø ao maø khoâng qua laéng loïc, trong ao laïi nuoâi nhieàu ñoái töôïng khaùc nhau vaø nguoàn nöôùc cuõng khoâng ñöôïc saïch so vôùi tieâu chuaån nöôùc duøng trong öông nuoâi caù con, ñieàu naøy phaàn naøo laøm gia taêng maàm beänh trong beå nuoâi. - Sau khi coù beänh xaûy ra, chuùng toâi ghi nhaän bieåu hieän cuûa caù nhö sau: Khi môùi maéc beänh, caù noåi ñaàu bôi lôø ñôø thaønh ñaøn treân maët nöôùc. Da caù saäm maøu, mình caù coù lôùp nhôùt hôi traéng ñuïc, da bò loeùt ôû phaàn löng vaø cuoán ñuoâi, moät soá caù coù bieåu hieän bôi ñaûo loän roài chìm xuoáng ñaùy ñeå maëc cho doøng nöôùc cuoán ñi. Moät soá ít caù coù bieåu hieän xuaát huyeát vuøng mieäng vaø raâu (raát ít). Caên cöù vaøo caùc bieåu hieän laâm saøng, qua tham khaûo taøi lieäu vaø nhôø söï tö vaán cuûa chuyeân gia, chuùng toâi cho raèng caù beänh chuû yeáu do truøng baùnh xe vaø truøng quaû döa, moät soá ít caù beänh coù bieåu hieän xuaát huyeát do vi khuaån Aeromonas spp. Nhö vaäy, tyû leä soáng cuûa caù khoâng coù söï phaân hoùa nhieàu ôû caùc nghieäm thöùc (35,1 – 55,3%). Ñieàu naøy cho thaáy ôû nhöõng noàng ñoä 0,5 ppm vaø 1 ppm cuûa hai loaïi thuoác saùt truøng treân thì khoâng theå tieâu dieät ñöôïc caùc loaïi kyù sinh truøng, cuï theå laø truøng baùnh xe vaø truøng quaû döa. Trong ñoù ôû caùc nghieäm thöùc coù xöû lyù thuoác Aquaseptic vaãn cho keát quaû tyû leä soáng töông ñoái toát hôn. Tuy nhieân, vôùi keát quaû tyû leä soáng naøy vaãn chöa phaûi laø toát laém, vì theo Döông Taán Loäc, 2004 thì caù tra neáu ñöôïc öông toát coù theå ñaït tyû leä soáng ñeán 60%. 4.3.2 Taêng troïng cuûa caù thí nghieäm Ñaây laø quaù trình gia taêng kích thöôùc vaø troïng löôïng cô theå theo thôøi gian. Trong nuoâi thöông phaåm, chæ tieâu taêng troïng treân heä soá thöùc aên tính theo thôøi gian laø raát quan troïng, noù quyeát ñònh lôïi nhuaän cuûa vuï nuoâi. Tuy nhieân, coù raát nhieàu yeáu toá aûnh höôûng tôùi söï taêng tröôûng cuûa caù nhö moâi tröôøng soáng, thöùc aên, maät ñoä vaø chaát löôïng cuûa con gioáng. Trong ñoù thöùc aên ñoùng vai troø quan troïng cho söï soáng vaø phaùt trieån cuûa caù. Caù söû duïng ñeå boá trí thí nghieäm laø caù 20 ngaøy tuoåi, troïng löôïng trung bình laø 0,26 gam. Ñeå theo doõi taêng tröôûng cuûa caù chuùng toâi tieán haønh kieåm tra, 10 ngaøy thì caân caù moät laàn. Keát quaû ñöôïc trình baøy ôû baûng sau: Baûng 4.7 Taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm Chæ tieâu Nghieäm thöùc NT0,5A NT0,5V NT1V NT1A NT0 W0 (g) 0,25a 0,26a 0,27a 0,27a 0,24a W10 (g) 0,44a 0,47a 0,43a 0,45a 0,50a W20 (g) 0,55a 0,53a 0,57a 0,59a 0,56a Taêng troïng 0,30a 0,27a 0,30a 0,30a 0,32a Ghi chuù: Nhöõng giaù trò cuûa caùc nghieäm thöùc treân cuøng moät haøng ngang neáu chöùa cuøng kyù töï thì sai khaùc khoâng coù yù nghóa (P > 0,05) Keát quaû phaân tích baûng 4.7 cho thaáy troïng löôïng trung bình ban ñaàu cuûa caù thí nghieäm töông ñoái ñoàng ñeàu giöõa caùc nghieäm thöùc vaø söï khaùc bieät giöõa chuùng khoâng coù yù nghóa veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Qua xöû lyù thoáng keâ ôû 10 ngaøy ñaàu tieân chuùng toâi nhaän thaáy toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù ôû caùc nghieäm thöùc laø nhö nhau (P > 0,05). Ñieàu naøy chuùng toâi nhaän ñònh ñaây laø giai ñoaïn maø caù ñang thích öùng vôùi moâi tröôøng môùi neân khi so saùnh toác ñoä taêng tröôûng khoâng coù söï khaùc bieät ñaùng keå. Tuy nhieân, xeùt veà maët giaù trò thì toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù ôû nghieäm thöùc ñoái chöùng NT0 (khoâng xöû lyù thuoác) laø cao nhaát (0,50g) vaø thaáp nhaát laø ôû NT1V vôùi troïng löôïng trung bình laø 0,43g. Ñieàu naøy cuõng phuø hôïp vì trong quaù trình thí nghieäm, chuùng toâi nhaän thaáy khi cho caù aên thì ôû caùc loâ ñoái chöùng gaàn nhö caù haùu aên hôn. Theo chuùng toâi, ñoái vôùi caùc loâ coù xöû lyù thuoác, moät phaàn do löôïng hoùa chaát xaâm nhaäp vaøo cô theå phaù hoaïi caùc teá baøo nieâm maïc ruoät vaø taùc ñoäng ñeán heä vi sinh vaät trong oáng tieâu hoùa neân aûnh höôûng ñeán söï haáp thuï thöùc aên cuûa caù. Sau 20 ngaøy nuoâi thì toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù coù phaàn chaäm hôn so vôùi toác ñoä taêng tröôûng cuûa 10 ngaøy ñaàu. Chuùng ta seõ thaáy roõ hôn ñieàu naøy qua ñoà thò 4.4 Qua phaân tích baûng 4.7 keát hôïp vôùi ñoà thò 4.4 cho thaáy toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm sau 20 ngaøy nuoâi coù söï thay ñoåi giöõa caùc ngieäm thöùc. Nhöng söï khaùc bieät giöõa chuùng vaãn khoâng coù yù nghóa veà maët thoáng keâ (P > 0.05). Xeùt veà maët giaù trò thì ôû nghieäm thöùc NT1A laø cao nhaát vôùi troïng löôïng trung bình laø 0,59g/con. Trong khi caù coù troïng löôïng thaáp nhaát laïi ôû NT0.5V (0,53g/con). Ñaây cuõng laø keát quaû giaûi thích phuø hôïp vôùi tyû leä soáng cuûa caù (xem baûng tyû leä soáng), bôûi vì trong thôøi gian sau cuûa thí nghieäm chuùng toâi nhaän thaáy caù bò beänh vaø keùm aên ôû moät soá loâ. Tuy nhieân, vôùi caù 40 ngaøy tuoåi coù troïng löôïng trung bình laø 0,56g thì toác ñoä taêng tröôûng naøy cuõng khoâng phaûi laø chaäm laém vì theo Nguyeãn Duy Khoaùt (2004) thì caù tra con coù chieàu daøi töø 1,2 – 1,5 cm (khoaûng 15 – 20 ngaøy tuoåi) ñöa vaøo nuoâi ao sau 14 ngaøy ñaït chieàu daøi laø 2,6 cm vaø troïng löôïng laø 0,52g. Ñeå kieåm chöùng söï taêng tröôûng cuûa caù giöõa caùc nghieäm thöùc, chuùng ta xeùt möùc ñoä taêng troïng cuûa caù thí nghieäm. Keát quaû taêng troïng cuûa caù ñöôïc trình baøy qua ñoà thò döôùi ñaây: Qua 20 ngaøy thí nghieäm, keát quaû xöû lyù cho thaáy taêng troïng trung bình cuûa caù thí nghieäm giöõa caùc nghieäm thöùc khoâng coù söï khaùc bieät veà maët thoáng keâ ôû möùc ñoä tin caäy 95%, vôùi caùc giaù trò laàn löôïc laø 0,32; 0,30; 0,27; 0,30; 0,32 töông öùng vôùi caùc nghieäm thöùc NT0; NT0,5A; NT0,5V; NT1V; NT1A. Veà maët giaù trò, taêng troïng trung bình cuûa caù ôû nghieäm thöùc NT0 (khoâng xöû lyù thuoác) vaø NT1A laø cao nhaát (0,32g), NT0,5V ñaït giaù trò thaáp nhaát (0,27g), nhöng veà maët thoáng keâ thì taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm khoâng coù söï khaùc bieät coù yù nghóa (P > 0,05). Giaûi thích nguyeân nhaân veà söï taêng troïng cuûa caù ôû caùc nghieäm thöùc töông ñöông nhau. Theo chuùng toâi nhaän ñònh do khoaûng thôøi gian nuoâi ngaén. Ñaây laø giai ñoaïn maø caù ñang thích öùng vôùi moâi tröôøng môùi neân khi so saùnh taêng troïng thì khoâng coù söï khaùc bieät coù yù nghóa. Chuùng ta seõ thaáy roõ vaán ñeà naøy khi phaân tích hieäu quaû söû duïng thöùc aên cuûa caù. 4.3 Hieäu Quaû Söû Duïng Thöùc AÊn cuûa Caù Thí Nghieäm Hieäu quaû söû duïng thöùc aên cuûa caù thí nghieäm phaûn aùnh giaù trò dinh döôõng cuûa thöùc aên vaø khaû naêng haáp thu cuûa caù. Hieäu quaû söû duïng thöùc aên ñöôïc ñaùnh giaù qua caùc chæ tieâu nhö heä soá bieán ñoåi thöùc aên (FCR) vaø hieäu quaû söû duïng protein (PER). Tuy nhieân, trong thí nghieäm naøy chuùng toâi khoâng chuyeân saâu veà phaàn dinh döôõng neân chæ ñaùnh giaù heä soá bieán ñoåi thöùc aên cuûa caù maø thoâi. Keát quaû ñöôïc trình baøy ôû baûng 4.8 Baûng 4.8 Hieäu quaû söû duïng thöùc aên cuûa caù thí nghieäm Chæ tieâu Nghieäm thöùc NT0,5A NT0,5V NT1V NT1A NT0 Toång löôïng aên/ caù theå (g) 0,62a 0,60a 0,63a 0,60a 0,60a Taêng troïng (g) 0,30 0,27 0,30 0,32 0,32 FCR 2,1a 2,2a 2,2a 2,0a 1,9a Ghi chuù: Nhöõng giaù trò cuûa caùc nghieäm thöùc treân cuøng moät haøng ngang neáu chöùa cuøng kyù töï thì sai khaùc khoâng coù yù nghóa (P > 0,05). Qua baûng 4.8 vaø ñoà thò 4.6 cho thaáy heä soá bieán ñoåi thöùc aên (FCR) cuûa caù tra ôû caùc nghieäm thöùc töø NT0 ñeán NT1A laàn löôïc laø 1,9; 2,1; 2,2; 2,2; 2,0. Xeùt veà maët thoáng keâ thì söï khaùc bieät giöõa caùc nghieäm thöùc khoâng coù yù nghóa ôû möùc ñoä tin caäy 95% (P > 0,05). Ñieàu naøy cho thaáy hieäu quaû söû duïng thöùc aên cuûa caù khoâng bò aûnh höôûng nhieàu töø vieäc xöû lyù thuoác. Tuy nhieân, neáu xeùt veà maët giaù trò thì chuùng toâi thaáy raèng ôû NT0 coù heä soá bieán ñoåi thöùc aên töông ñoái thaáp nhaát (1,9) vaø cao nhaát laø ôû NT0,5V vaø NT1V (2,2) töùc laø ôû nghieäm thöùc khoâng coù xöû lyù hoaù chaát caù söû duïng thöùc aên töông ñoái hieäu quaû nhaát so vôùi caùc nghieäm thöùc khaùc. Ñieàu naøy coù theå do taùc ñoäng cuûa thuoác laøm öùc cheá caùc men phaân giaûi protid, lipid,…caùhaáp thu thöùc aên keùm vaø laøm giaûm tính aên cuûa caù. Tuy nhieân, heä soá bieán ñoåi thöùc aên cuûa caù thí nghieäm vaãn coøn ôû möùc cao. . NT0 NT0,5A NT1A NT0,5V NT1V Hình 4.1 Caù tra sau 20 ngaøy thí nghieäm VI. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ 5.1 Keát Luaän Qua thöû nghieäm cheá phaåm thuoác dieät khuaån trong vieäc saùt truøng nguoàn nöôùc öông caù tra töø 20 – 40 ngaøy tuoåi, chuùng toâi ruùt ra keát luaän nhö sau: Vôùi ñieàu kieän nuoâi trong beå kính ôû maät ñoä 650 con/m2, nhieät ñoä nöôùc töø 26,5 – 290C; pH nöôùc töø 6,5 – 7,3; DO töø 5,3 – 7,1; Ammonia töø 0,1 – 0,9ppm. Khoâng gaây nguy haïi ñoái vôùi caù tra con. Taêng troïng cuûa caù ôû caùc nghieäm thöùc coù vaø khoâng coù xöû lyù thuoác töông ñoái ñoàng ñeàu (P > 0,05). Ñieàu naøy cho thaáy khoâng coù söï taùc ñoäng ñaùng keå cuûa thuoác leân khaû naêng taêng troïng cuûa caù. Tuy nhieân, ôû nghieäm thöùc coù xöû lyù baèng Aqua-protect (noàng ñoä 1 ppm) vaãn cho keát quaû toát hôn vaø ngang baèng vôùi nghieäm thöùc ñoái chöùng (khoâng xöû lyù thuoác). Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm ôû caùc nghieäm thöùc laø töông ñöông nhau (P > 0,05). Ñieàu naøy coù theå keát luaän raèng vôùi hai loaïi thuoác dieät khuaån treân thì khoâng coù hieäu quaû trong vieäc naâng cao tyû leä soáng cuûa caù. Hieäu quaû tieâu dieät vi khuaån, vi naám qua caùc laàn coù khaùc nhau giöõa caùc nghieäm thöùc. Tuy nhieân, ôû nghieäm thöùc xöû lyù Aqua-protect (noàng ñoä 1 ppm) vaø cheá phaåm V (noàng ñoä 0,5 ppm) vaãn cho keát quaû toát hôn. 5.2 Ñeà Nghò Trong nhöõng ñôït kieåm vi sinh thaáy coù vaøi loâ maëc duø coù xöû lyù thuoác, nhöng löôïng vi sinh laïi cao hôn loâ khoâng xöû lyù thuoác. Ñaây laø keát quaû khoâng mong ñôïi, vì vaäy caàn nghieân cöùu theâm veà khaû naêng öùc cheá vi sinh vaät cuûa thuoác ôû nhieàu noàng ñoä khaùc nhau. Caàn phaân tích theâm moät soá chæ tieâu nhö caùc loaøi vi khuaån, vi taûo coù lôïi trong nöôùc. Caàn coù nhieàu nghieân cöùu ñeå ñaùnh giaù toaøn dieän veà hieäu quaû kinh teá, so saùnh maët maïnh, yeáu ñeå töø ñoù khuyeán caùo ngöôøi daân söû duïng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO NGUYEÃN TÖÔØNG ANH, 2003. Kyõ thuaät saûn xuaát gioáng moät soá loaøi caù nuoâi. NXB Noâng Nghieäp, Tp. HCM. TRÌ THUÙY AÙI vaø MAI MINH HOAØNG, 2002. Baûo quaûn daøi ngaøy tinh truøng cuûa caù tra vaø ba sa baèng caùch tröõ trong nitô loûng. LVTN Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñòa hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. DÖÔNG THU CUÙC, 2004. Khaûo saùt taùc ñoäng cuûa Aflatoxin ñeán söï taêng tröôûng, tyû leä soángvaø söï thay ñoåi hình thaùi gan caù tra. LVTN Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. BUØI XUAÂN ÑOÀNG vaø HAØ KEÁ HUY, 1999. Naám moác vaø phöông phaùp phoøng choáng. NXB Khoa Hoïc Kyõ Thuaät. NGUYEÃN VAÊN HAÛO vaø ctv, 1994. Nghieân cöùu bieän phaùp phoøng trò moät soá beänh treân toâm caù ôû ÑBSCL. NXB Noâng Nghieäp. HUYØNH TRUNG HIEÁU vaø ÑOÃ THÒ THUÙY, 2004. Tìm hieåu taùc ñoäng cuûa moät soá cheá phaåm sinh hoïc trong caûi thieän moâi tröôøng nöôùc nuoâi toâm. LVTN Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. PHAÏM VAÊN KHAÙNH, 2000. Kyõ thuaät nuoâi caù tra ba sa trong beø. NXB Noâng Nghieäp. NGUYEÃN DUY KHOAÙT, 2004. Soå tay nuoâi caù nöôùc ngoït. NXB Noâng Nghieäp. HÖÙA THÒ PHÖÔÏNG LIEÂN,1998. Nghieân cöùu beänh xuaát huyeát treân vi, xoang mieäng caù basa (Pangasius bocourti) nuoâi beø taïi An giang. Luaän aùn Thaïc Só Khoa Hoïc. DÖÔNG TAÁN LOÄC, 2004. Höôùng daãn nuoâi thuûy ñaëc saûn nöôùc ngoït vaø phoøng trò beänh. NXB Thanh Nieân. NGUYEÃN ÑÖÙC LÖÔÏNG vaø NGUYEÃN THÒ THUØY DÖÔNG, 2003. Coâng ngheä sinh hoïc moâi tröôøng. NXB Ñaïi hoïc Quoác Gia Tp. HCM. VOÕ VAÊN NINH, 2001. Sulfamid vaø nhoùm hoaù chaát trò lieäu duøng trong thuù y. NXB Noâng Nghieäp. NGUYEÃN NHÖ PHO, 2004. Baøi giaûng thuoác duøng trong thuûy saûn. Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. TRAÀN THÒ THANH, 2000. Coâng ngheä vi sinh. NXB Giaùo Duïc. BUØI QUANG TEÀ, 1998. Giaùo trình beänh cuûa ñoäng vaät thuûy saûn. NXB Noâng Nghieäp Haø Noäi. VOÕ PHÖÔNG TUØNG,2004. Taùc duïng cuûa moät soá cheá phaåm sinh hoïc trong nuoâi toâm coâng nghieäp. LVTN Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh. TRAÀN CAÅM VAÂN, 2001. Giaùo trình vi sinh vaät hoïc moâi tröôøng. NXB Ñaïi Hoïc Quoác Gia Haø Noäi. PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1 Chæ Tieâu Chaát Löôïng Nöôùc Keát quaû theo doõi pH 8 giôø saùng 16 giôø chieàu ngaøy 0,5A 0,5V 1A 1V 0 0,5A 0,5V 1A 1V 0 21/04/05 7,21 7,21 7,28 7,23 7,31 7,35 7,26 7,36 7,36 7,35 22/04/05 7,23 7,21 7,21 7,19 7,22 7,28 7,32 7,33 7,32 7,35 23/04/05 7,19 7,19 7,17 7,13 7,22 7,27 7,29 7,29 7,26 7,38 24/04/05 7,22 7,24 7,21 7,20 7,28 7,35 7,36 7,33 7,36 7,36 25/04/05 7,17 7,21 7,18 7,22 7,30 7,18 7,26 7,24 7,20 7,34 26/04/05 7,26 7,24 7,12 7,15 7,25 7,24 7,27 7,18 7,20 7,31 27/04/05 7,19 7,21 7,10 7,20 7,21 7,31 7,29 7,27 7,31 7,38 28/04/05 7,12 7,09 7,12 7,19 7,22 7,19 7,18 7,18 7,16 7,22 29/04/05 6,98 7,08 6,86 6,92 7,12 6,97 6,98 6,96 7,09 7,15 30/04/05 7,08 7,12 7,09 7,10 7,02 7,10 7,15 7,05 7,08 7,04 01/05/05 6,73 6,62 6,64 6,65 6,72 6,68 6,60 6,64 6,67 6,84 02/05/05 6,76 6,90 6,85 6,86 6,93 6,96 7,13 7,08 6,98 7,06 03/05/05 6,80 7,02 6,90 6,91 6,93 6,85 6,84 6,92 6,79 6,94 04/05/05 6,64 6,71 6,68 6,78 6,83 63,75 6,97 6,72 6,79 6,70 05/05/05 6,62 6,67 6,64 6,70 6,68 6,69 6,75 6,69 6,68 6,82 06/05/05 6,58 6,73 6,60 6,76 6,76 6,69 6,78 6,65 6,82 6,76 07/05/05 6,61 6,64 6,67 6,68 6,72 6,78 6,72 6,76 6,80 6,75 08/05/05 6,64 6,59 6,62 6,61 6,46 6,70 6,69 6,71 6,67 6,69 09/05/05 6,60 6,67 6,71 6,67 6,63 6,62 6,71 6,74 6,75 6,83 10/05/05 6,67 6,67 6,68 6,64 6,69 6,81 6,79 6,82 6,82 6,73 11/05/05 6,64 6,66 6,58 6,61 6,53 6,72 6,91 6,67 6,72 6,71 12/05/05 6,61 6,67 6,54 6,64 6,67 6,73 6,74 6,68 6,64 6,69 13/05/05 6,65 6,66 6,63 6,63 6,71 6,67 6,74 6,78 6,72 6,96 Keát quaû theo doõi DO (mg/L) 8 giôø saùng 16 giôø chieàu Ngaøy 0,5A 0,5V 1A 1V 0 0,5A 0,5V 1A 1V 0 21/04/05 6,36 6,41 6,48 6,42 6,41 6,48 6,58 6,50 6,56 6,54 22/04/05 6,58 6,38 6,41 6,44 6,37 6,60 6,56 6,57 6,62 6,64 23/04/05 6,15 6,12 5,98 6,06 6,14 6,47 6,29 6,18 6,27 6,34 24/04/05 6,42 6,56 6,28 6,37 6,28 6,58 6,67 6,45 6,71 6,71 25/04/05 6,18 5,86 5,68 5,72 5,98 6,50 6,32 6,21 6,27 6,38 26/04/05 5,78 6,13 5,82 6,14 6,26 6,31 6,83 6,46 6,53 6,54 27/04/05 5,65 5,48 5,50 5,60 5,68 5,83 5,92 6,12 5,98 6,17 28/04/05 6,29 6,36 6,12 5,40 6,40 6,33 6,72 6,57 5,57 6,57 29/04/05 5,47 6,08 6,04 5,67 5,98 6,21 6,44 6,72 6,16 6,35 30/04/05 6,03 6,31 6,04 6,10 6,15 6,62 6,64 6,38 6,41 6,46 01/05/05 5,44 5,82 5,76 6,08 5,56 5,74 6,00 6,23 6,36 6,13 02/05/05 5,47 5,65 5,48 5,65 5,72 6,14 6,03 6,03 6,11 6,26 03/05/05 5,44 5,63 5,72 5,85 5,48 6,13 6,14 6,21 6,14 5,97 04/05/05 6,05 5,36 6,00 6,12 5,78 6,45 6,04 6,20 6,28 6,33 05/05/05 6,00 5,98 5,76 5,73 5,64 6,22 6,31 6,18 5,98 6,01 06/05/05 5,85 5,77 5,84 5,93 5,92 6,23 6,07 6,26 6,18 6,14 07/05/05 5,72 5,67 5,54 5,64 5,44 5,91 5,82 5,72 5,94 5,81 08/05/05 5,48 5,65 5,65 5,71 5,62 5,92 5,98 5,87 6,00 5,96 09/05/05 5,66 5,63 5,42 5,67 5,46 5,07 5,90 5,90 6,05 5,98 10/05/05 6,00 6,03 5,75 5,48 5,57 6,18 6,22 5,98 6,06 5,98 11/05/05 5,45 6,14 5,62 5,72 5,72 5,95 6,18 5,98 6,05 6,12 12/05/05 5,79 6,08 5,81 5,85 5,77 6,06 6,22 6,07 6,13 6,01 13/05/05 5,56 6,17 5,85 5,56 5,63 6,11 6,28 6,06 6,05 6,01 Keát quaû theo doõi Ammonia (mg/L) Ngaøy NH3/NH4+ (mg/L) NT0 NT0,5A NT0,5V NT1A NT1V 21/04/05 0,05 0,08 0,08 0,06 0,08 22/04/05 0,28 0,31 0,28 0,28 0,32 23/04/05 0,50 0,46 0,50 0,64 0,53 24/04/05 0,36 0,34 0,26 0,36 0,26 25/04/05 0,50 0,53 0,50 0,53 0,50 26/04/05 0,50 0,34 0,34 0,60 0,66 27/04/05 0,60 0,46 0,50 0,63 0,60 28/04/05 0,58 0,51 0,48 0,52 0,52 29/04/05 0,50 0,56 0,63 0,63 0,60 30/04/05 0,64 0,43 0,66 0,53 0,53 01/05/05 0,57 0,47 0,66 0,74 0,72 02/05/05 0,84 0,70 0,72 0,70 0,76 03/05/05 0,58 0,74 0,63 0,83 0,60 04/05/05 0,48 0,46 0,35 0,45 0,37 05/05/05 0,44 0,33 0,35 0,36 0,33 06/05/05 0,35 0,26 0,33 0,33 0,30 07/05/05 0,23 0,24 0,18 0,23 0,25 08/05/05 0,18 0,20 0,16 0,21 0,26 09/05/05 0,23 0,26 0,18 0,24 0,30 10/05/05 0,18 0,16 0,15 0,17 0,17 11/05/05 0,20 0,21 0,16 0,19 0,20 12/05/05 0,18 0,16 0,10 0,19 0,19 Phuï luïc 2 Keát Quaû Theo Doõi Caù Baûng taêng tröôûng cuûa caù thí nghieäm NT W0 W10 W20 Taêng troïng 01 0,23 0,50 0,53 0,30 02 0,25 0,48 0,51 0,26 03 0,25 0,53 0,65 0,40 0,5A1 0,25 0,41 0,47 0,22 0,5A2 0,23 0,46 0,50 0,27 0,5A3 0,26 0,44 0,68 0,42 0,5V1 0,27 0,51 0,53 0,26 0,5V2 0,24 0,44 0,52 0,28 0,5V3 0,28 0,45 0,54 0,26 1V1 0,28 0,46 0,51 0,23 1V2 0,29 0,43 0,63 0,34 1V3 0,25 0,40 0,57 0,32 1A1 0,28 0,41 0,59 0,31 1A2 0,28 0,51 0,59 0,31 1A3 0,26 0,43 0,59 0,33 Tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm NT 10 ngaøy 20 ngaøy Soá caù coøn Tyû leä soáng (%) Soá caù coøn Tyû leä soáng (%) 01 126 84,00 66 44,00 02 125 83,33 79 52,67 03 146 97,33 78 52,00 0,5A1 139 92,67 55 36,67 0,5A2 145 96,67 75 50,00 0,5A3 150 100,00 109 72,67 0,5V1 119 79,33 65 43,33 0,5V2 120 80,00 65 43,33 0,5V3 72 48,00 28 18,67 1V1 88 58,67 56 37,33 1V2 128 85,33 84 56,00 1V3 145 96,67 64 42,67 1A1 145 96,67 80 53,33 1A2 142 94,67 78 52,00 1A3 149 99,33 91 60,67 Hieäu quaû söû duïng thöùc aên cuûa caù thí nghieäm NT 10 ngaøy (g/con) 20 ngaøy (g/con) Toång löôïng aên/ caù theå (g) Taêng troïng (g) FCR 01 0,23 0,30 0,54 0,30 1,8 02 0,24 0,31 0,56 0,32 2,1 03 0,37 0,32 0,70 0,40 1,7 0,5A1 0,28 0,27 0,56 0,22 2,5 0,5A2 0,31 0,27 0,58 0,27 2,1 0,5A3 0,40 0,32 0,72 0,42 1,7 0,5V1 0,52 0,31 0,56 0,26 2,2 0,5V2 0,29 0,31 0,60 0,28 2,1 0,5V3 0,27 0,36 0,63 0,26 2,4 1V1 0,34 0,27 0,61 0,23 2,6 1V2 0,31 0,30 0,61 0,34 1,8 1V3 0,34 0,31 0,66 0,32 2,1 1A1 0,31 0,31 0,63 0,31 2,0 1A2 0,31 0,26 0,57 0,31 1,8 1A3 0,36 0,33 0,70 0,33 2,1 Phuï luïc 3 Keát Quaû Theo Doõi Vi Sinh Keát quaû theo doõi Aeromonas spp (101 vk/mL) NT Thôøi gian thu maãu 19/04 23/04 29/04 03/05 09/05 13/05 Nöôùc ao 6 01 593 16,3 7 609 622 02 346 74,3 6,7 328 696 03 262 300 5,3 433 17 0,5A1 91 150 214 534 42,3 0,5A2 244 170 5,3 259 67,3 0,5A3 236 35,3 8 144 1300 0,5V1 199 231 71 198 56,6 0,5V2 157 17,3 40 440 312 0,5V3 67 146 28 361 1940 1V1 260 515 15,6 416 580 1V2 189 200 80 73 1010 1V3 401 5,3 13,1 190 413 1A1 430 117 78 510 260 1A2 517 17,7 8 534 208 1A3 272 195 58 96 2050 Keát quaû theo doõi naám moác toång soá (KL/mg) NT Thôøi gian thu maãu 19/04 23/04 29/04 03/05 09/05 13/05 Nöôùc ao 10 01 10 20 500 60 40 02 50 100 50 10 500 03 10 30 300 20 100 0,5A1 40 100 30 20 20 0,5A2 30 20 30 30 60 0,5A3 10 200 20 110 300 0,5V1 10 400 200 0 40 0,5V2 400 10 90 0 2000 0,5V3 30 0 40 50 50 1V1 10 200 10 20 20 1V2 30 200 20 10 40 1V3 200 100 30 0 200 1A1 30 1500 20 20 2000 1A2 10 100 30 10 1000 1A3 10 40 600 90 1000 Phuï luïc 4: Keát Quaû Xöû Tyù Thoáng Keâ TRA CATFISH (Pangasius hypophthalmus) töø 21/04/2005 – 13/05/2005. Ghi chuù A: NT0 B: NT0,5A C: NT1A D: NT0,5V E: NT1V Tyû Leä Soáng Cuûa Caù Thí Nghieäm Tyû leä soáng sau 10 ngaøy (TLS10) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TLS10.TLS Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups .3777600 4 .0944400 3.120 .0658 Within groups .3027333 10 .0302733 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) .6804933 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for TLS10.TLS by TLS10.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- D 3 .9833333 X E 3 1.1333333 XX A 3 1.2266667 XX C 3 1.3866667 X B 3 1.4066667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits A - B -0.18000 0.31662 A - C -0.16000 0.31662 A - D 0.24333 0.31662 A - E 0.09333 0.31662 B - C 0.02000 0.31662 B - D 0.42333 0.31662 * B - E 0.27333 0.31662 C - D 0.40333 0.31662 * * denotes a statistically significant difference. Tyû leä soáng sau 20 ngaøy (TLS20) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TLS20.TLS Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups .0834267 4 .0208567 1.430 .2937 Within groups .1458667 10 .0145867 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) .2292933 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for TLS20.TLS by TLS20.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- D 3 .6200000 X E 3 .7300000 X A 3 .7733333 X B 3 .8100000 X C 3 .8300000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits A - B -0.03667 0.21978 A - C -0.05667 0.21978 A - D 0.15333 0.21978 A - E 0.04333 0.21978 B - C -0.02000 0.21978 B - D 0.19000 0.21978 B - E 0.08000 0.21978 C - D 0.21000 0.21978 * denotes a statistically significant difference. 2. Troïng Löôïng Cuûa Caù Thí Nghieäm Troïng löôïng ban ñaàu cuûa caù (TL0) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TL0.TL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups .0024667 4 6.16667E-004 2.256 .1353 Within groups .0027333 10 2.73333E-004 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) .0052000 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for TL0.TL by TL0.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- A 3 .2433333 X B 3 .2466667 X D 3 .2633333 X E 3 .2733333 X C 3 .2733333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits A - B -0.00333 0.03009 A - D -0.02000 0.03009 A - E -0.03000 0.03009 A - C -0.03000 0.03009 B - D -0.01667 0.03009 B - E -0.02667 0.03009 B - C -0.02667 0.03009 D - E -0.01000 0.03009 * denotes a statistically significant difference. Troïng löôïng cuûa caù luùc 10 ngaøy (TL10) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TL10.TL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups .0102933 4 .0025733 2.010 .1689 Within groups .0128000 10 .0012800 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) .0230933 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for TL10.TL by TL10.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- E 3 .4300000 X B 3 .4366667 X C 3 .4500000 XX D 3 .4666667 XX A 3 .5033333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits A - B 0.06667 0.06511 * A - D 0.03667 0.06511 A - E 0.07333 0.06511 * A - C 0.05333 0.06511 B - D -0.03000 0.06511 B - E 0.00667 0.06511 B - C -0.01333 0.06511 D - E 0.03667 0.06511 * denotes a statistically significant difference.  Troïng löôïng cuûa caù luùc 20 ngaøy (TL20) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TL20.TL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups .0060267 4 .0015067 .337 .8468 Within groups .0446667 10 .0044667 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) .0506933 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for TL20.TL by TL20.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- D 3 .5300000 X B 3 .5500000 X A 3 .5633333 X E 3 .5700000 X C 3 .5900000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits A - B 0.01333 0.12162 A - D 0.03333 0.12162 A - E -0.00667 0.12162 A - C -0.02667 0.12162 B - D 0.02000 0.12162 B - E -0.02000 0.12162 B - C -0.04000 0.12162 D - E -0.04000 0.12162 * denotes a statistically significant difference. Taêng troïng cuûa caù sau 20 ngaøy nuoâi One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: TTRONG.TT Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups .0054267 4 .0013567 .344 .8425 Within groups .0394667 10 .0039467 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) .0448933 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for TTRONG.TT by TTRONG.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- D 3 .2666667 X E 3 .2966667 X B 3 .3033333 X C 3 .3166667 X A 3 .3200000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits A - B 0.01667 0.11432 A - D 0.05333 0.11432 A - E 0.02333 0.11432 A - C 0.00333 0.11432 B - D 0.03667 0.11432 B - E 0.00667 0.11432 B - C -0.01333 0.11432 D - E -0.03000 0.11432 * denotes a statistically significant difference. 3. Hieäu Quaû Söû Duïng Thöùc AÊn cuûa Caù Thí Nghieäm Heä soá bieán ñoåi thöùc aên (FCR) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: FCR.SL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups .2666667 4 .0666667 .806 .5485 Within groups .8266667 10 .0826667 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 1.0933333 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for FCR.SL by FCR.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- A 3 1.8666667 X C 3 1.9666667 X B 3 2.1000000 X E 3 2.1666667 X D 3 2.2333333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits A - B -0.23333 0.52321 A - D -0.36667 0.52321 A - E -0.30000 0.52321 A - C -0.10000 0.52321 B - D -0.13333 0.52321 B - E -0.06667 0.52321 B - C 0.13333 0.52321 D - E 0.06667 0.52321 * denotes a statistically significant difference. 4. Keát Quaû Phaân Tích Vi Sinh Keát quaû phaân tích Aeromonas spp laàn 1 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: AEROMONAS1.SL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 173164.27 4 43291.067 3.154 .0641 Within groups 137278.67 10 13727.867 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 310442.93 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for AEROMONAS1.SL by AEROMONAS1.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- E 3 141.00000 X B 3 190.33333 XX C 3 283.33333 XXX D 3 400.33333 XX A 3 406.33333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits D - B 210.000 213.213 D - E 259.333 213.213 * D - C 117.000 213.213 D - A -6.00000 213.213 B - E 49.3333 213.213 B - C -93.0000 213.213 B - A -216.000 213.213 * E - C -142.333 213.213 * denotes a statistically significant difference. Keát quaû phaân tích Aeromonas (laàn 2) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: AEROMONAS2.SL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 34139.30 4 8534.826 .376 .8205 Within groups 226751.23 10 22675.123 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 260890.54 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for AEROMONAS2.SL by AEROMONAS2.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- A 3 109.90000 X B 3 118.43333 X D 3 130.20000 X E 3 131.43333 X C 3 240.10000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits D - B 11.7667 274.023 D - E -1.23333 274.023 D - C -109.900 274.023 D - A 20.3000 274.023 B - E -13.0000 274.023 B - C -121.667 274.023 B - A 8.53333 274.023 E - C -108.667 274.023 * denotes a statistically significant difference. Keát quaû phaân tích Aeromonas (laàn 3) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: AEROMONAS3.SL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 7496.727 4 1874.1817 .534 .7145 Within groups 35129.047 10 3512.9047 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 42625.773 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for AEROMONAS3.SL by AEROMONAS3.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- D 3 6.333333 X C 3 36.233333 X E 3 46.333333 X A 3 48.000000 X B 3 75.766667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits D - B -69.4333 107.856 D - E -40.0000 107.856 D - C -29.9000 107.856 D - A -41.6667 107.856 B - E 29.4333 107.856 B - C 39.5333 107.856 B - A 27.7667 107.856 E - C 10.1000 107.856 * denotes a statistically significant difference. Keát quaû phaân tích Aeromonas (laàn 4) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: AEROMONAS4.SL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 86795.33 4 21698.833 .651 .6390 Within groups 333172.00 10 33317.200 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 419967.33 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for AEROMONAS4.SL by AEROMONAS4.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- C 3 226.33333 X B 3 312.33333 X E 3 333.00000 X A 3 380.00000 X D 3 456.66667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits D - B 144.333 332.160 D - E 123.667 332.160 D - C 230.333 332.160 D - A 76.6667 332.160 B - E -20.6667 332.160 B - C 86.0000 332.160 B - A -67.6667 332.160 E - C 106.667 332.160 * denotes a statistically significant difference. Keát quaû phaân tích Aeromonas (laàn 5) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: AEROMONAS5.SL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 372701.0 4 93175.25 .161 .9534 Within groups 5788766.8 10 578876.68 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 6161467.8 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for AEROMONAS5.SL by AEROMONAS5.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- D 3 445.00000 X B 3 469.86667 X C 3 667.66667 X E 3 769.53333 X A 3 839.33333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference +/- limits D - B -24.8667 1384.54 D - E -324.533 1384.54 D - C -222.667 1384.54 D - A -394.333 1384.54 B - E -299.667 1384.54 B - C -197.800 1384.54 B - A -369.467 1384.54 E - C 101.867 1384.54 * denotes a statistically significant difference. Keát quaû phaân tích naám moác (laàn 1) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: NAMMOC1.SL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 36706.67 4 9176.667 .764 .5719 Within groups 120066.67 10 12006.667 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 156773.33 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for NAMMOC1.SL by NAMMOC1.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- A 3 16.66667 X D 3 23.33333 X B 3 26.66667 X C 3 80.00000 X E 3 146.66667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits D - B -3.33333 199.399 D - E -123.333 199.399 D - C -56.6667 199.399 D - A 6.66667 199.399 B - E -120.000 199.399 B - C -53.3333 199.399 B - A 10.0000 199.399 E - C 66.6667 199.399 * denotes a statistically significant difference. Keát quaû phaân tích naám moác (laàn 2) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: NAMMOC2.SL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 469506.7 4 117376.67 .785 .5605 Within groups 1495866.7 10 149586.67 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 1965373.3 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for NAMMOC2.SL by NAMMOC2.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- D 3 50.00000 X B 3 106.66667 X E 3 136.66667 X C 3 166.66667 X A 3 546.66667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits D - B -56.6667 703.816 D - E -86.6667 703.816 D - C -116.667 703.816 D - A -496.667 703.816 B - E -30.0000 703.816 B - C -60.0000 703.816 B - A -440.000 703.816 E - C -30.0000 703.816 * denotes a statistically significant difference. Keát quaû phaân tích naám moác (laàn 3) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: NAMMOC3.SL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 162573.33 4 40643.333 1.210 .3654 Within groups 335800.00 10 33580.000 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 498373.33 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for NAMMOC3.SL by NAMMOC3.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- C 3 20.00000 X B 3 26.66667 X E 3 110.00000 X A 3 216.66667 X D 3 283.33333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits D - B 256.667 333.467 D - E 173.333 333.467 D - C 263.333 333.467 D - A 66.6667 333.467 B - E -83.3333 333.467 B - C 6.66667 333.467 B - A -190.000 333.467 E - C 90.0000 333.467 * denotes a statistically significant difference. Keát quaû phaân tích naám moác (laàn 4) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: NAMMOC4.SL Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 3666.667 4 916.6667 .768 .5698 Within groups 11933.333 10 1193.3333 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 15600.000 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for NAMMOC4.SL by NAMMOC4.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- C 3 10.000000 X E 3 16.666667 X D 3 30.000000 X A 3 40.000000 X B 3 53.333333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits D - B -23.3333 62.8627 D - E 13.3333 62.8627 D - C 20.0000 62.8627 D - A -10.0000 62.8627 B - E 36.6667 62.8627 B - C 43.3333 62.8627 B - A 13.3333 62.8627 E - C 6.66667 62.8627 * denotes a statistically significant difference.  Keát quaû phaân tích naám moác (laàn 5) One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: NAMMOC5.SL Level codes: NAMMOC22.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 4061426.7 4 1015356.7 1.520 .2689 Within groups 6679866.7 10 667986.7 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 10741293 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for NAMMOC5.SL by NAMMOC5.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- C 3 86.6667 X B 3 123.3333 X D 3 213.3333 X E 3 1030.0000 X A 3 1333.3333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits D - B 90.0000 1487.29 D - E -816.667 1487.29 D - C 126.667 1487.29 D - A -1120.00 1487.29 B - E -906.667 1487.29 B - C 36.6667 1487.29 B - A -1210.00 1487.29 E - C 943.333 1487.29 * denotes a statistically significant difference. 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccatra2.doc
  • pdfcatra2.pdf