Luận văn Thực trạng cán bộ và công tác cán bộ ở công ty thương mại khách sạn Đống Đa

Phần mở đầu Hiện nay, đất nước ta đang bước sang thời kỳ đẩy mạnh hội nhập công nghiệp hóa - hiện đại hóa đẩy nhanh hội nhập trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức mới. Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ với nước ngoài cũng như cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay đòi hỏi đội ngũ cán bộ nói chung trong đó có cán bộ quản lý doanh nghiệp Thương mại phải có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất Cách mạng, năng lực trí tuệ, năng lực tổ chức điều hành thực tế. Thương nghiệp không chỉ là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng mà với tư cách là một ngành kinh tế độc lập có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, thương nghiệp cần góp phần tích cực cho sản xuất hàng hoá phát triển, phân công lại lao động xã hội thúc đẩy các ngành đổi mới công nghệ, cải tiến cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm cho sản xuất gắn với nhu cầu thị trường. Hội nhập và toàn cầu hóa là một xu thế khách quan ngày càng có nhiều nước tham gia, trong đó có Việt Nam, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ về mọi mặt. Tháng 7/1995 Việt Nam đã gia nhập ASEAN và trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn kinh tế khu vực Châu á - Thái Bình Dương (A PEC) tháng 11/1998, tham gia Diễn đàn á Âu (ASEM) tháng 3/1996, đã ký Hiệp định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ năm 2000 và đang trong quá trình đàm phán gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). - Trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế để đạt được mục tiêu "Mở rộng thị trường ngoài nước gắn với việc phát triển ổn định thị trường trong nước, lấy thị trường trong nước làm cơ sở, đặt hiệu quả kinh doanh thương nghiệp trong hiệu quả kinh tế - xã hội của toàn bộ nền kinh tế" Công ty Thương mại - Khách sạn Đống Đa - đơn vị chủ yếu là kinh doanh bán lẻ và dịch vụ nhà hàng khách sạn, ngoài những nhiệm vụ chiến lược được Sở Thương mại giao còn phải phấn đấu. Bảo đảm đời sống của CB.CNV, bảo toàn và tăng trưởng vốn. - Để thực hiện được đúng nhiệm vụ đó đối với Công ty cần có một đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi về các lĩnh vực thương mại, du lịch, khách sạn, xuất nhập khẩu, phát triển thị trường và quản lý kinh tế . - Việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của Công ty còn do yêu cầu về tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hiệu qủa, nâng cao năng lực hoạch định kế hoạch và tổ chức sản xuất kinh doanh; không những tinh thông về nghiệp vụ, có hiệu suất công tác cao mà còn phải có phẩm chất đạo đức tốt có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao. Là một doanh nghiệp quốc doanh công tác cán bộ chịu sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ đảng nhưng trong đề tài này em sẽ không đề cập đến công tác đảng. Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn trong phạm vi cán bộ lãnh đạo công ty, trưởng các bộ phận trực thuộc và cán bộ cấp phòng của công ty. Luận văn ngoài phần Mở đầu và Kết luận: Phần I : Một số vấn đề chung về công tác cán bộ. Phần II : Thực trạng cán bộ và công tác cán bộ ở Công ty Thương mại Khách sạn Đống Đa. Phần III: Các giải pháp cơ bản nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp giai đoạn hiện nay.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2252 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực trạng cán bộ và công tác cán bộ ở công ty thương mại khách sạn Đống Đa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn më ®Çu HiÖn nay, ®Êt n­íc ta ®ang b­íc sang thêi kú ®Èy m¹nh héi nhËp c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Èy nhanh héi nhËp trong bèi c¶nh cã nhiÒu thêi c¬, thuËn lîi míi, nh­ng còng cã nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc míi. ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn, ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, më réng quan hÖ víi n­íc ngoµi còng nh­ cuéc C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn nay ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé nãi chung trong ®ã cã c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i ph¶i cã ®ñ b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt C¸ch m¹ng, n¨ng lùc trÝ tuÖ, n¨ng lùc tæ chøc ®iÒu hµnh thùc tÕ. Th­¬ng nghiÖp kh«ng chØ lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng mµ víi t­ c¸ch lµ mét ngµnh kinh tÕ ®éc lËp cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®Æc biÖt trong thêi kú ®æi míi, th­¬ng nghiÖp cÇn gãp phÇn tÝch cùc cho s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi thóc ®Èy c¸c ngµnh ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i tiÕn c¬ cÊu s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, lµm cho s¶n xuÊt g¾n víi nhu cÇu thÞ tr­êng. Héi nhËp vµ toµn cÇu hãa lµ mét xu thÕ kh¸ch quan ngµy cµng cã nhiÒu n­íc tham gia, trong ®ã cã ViÖt Nam, ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt. Th¸ng 7/1995 ViÖt Nam ®· gia nhËp ASEAN vµ trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña DiÔn ®µn kinh tÕ khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng (A PEC) th¸ng 11/1998, tham gia DiÔn ®µn ¸ ¢u (ASEM) th¸ng 3/1996, ®· ký HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt Nam Hoa Kú n¨m 2000 vµ ®ang trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO). - Trong xu thÕ héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu "Më réng thÞ tr­êng ngoµi n­íc g¾n víi viÖc ph¸t triÓn æn ®Þnh thÞ tr­êng trong n­íc, lÊy thÞ tr­êng trong n­íc lµm c¬ së, ®Æt hiÖu qu¶ kinh doanh th­¬ng nghiÖp trong hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña toµn bé nÒn kinh tÕ" C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a - ®¬n vÞ chñ yÕu lµ kinh doanh b¸n lÎ vµ dÞch vô nhµ hµng kh¸ch s¹n, ngoµi nh÷ng nhiÖm vô chiÕn l­îc ®­îc Së Th­¬ng m¹i giao cßn ph¶i phÊn ®Êu. B¶o ®¶m ®êi sèng cña CB.CNV, b¶o toµn vµ t¨ng tr­ëng vèn. - §Ó thùc hiÖn ®­îc ®óng nhiÖm vô ®ã ®èi víi C«ng ty cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé, chuyªn gia giái vÒ c¸c lÜnh vùc th­¬ng m¹i, du lÞch, kh¸ch s¹n, xuÊt nhËp khÈu, ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ qu¶n lý kinh tÕ ... - ViÖc n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty cßn do yªu cÇu vÒ tæ chøc bé m¸y gän nhÑ, hiÖu qña, n©ng cao n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh; kh«ng nh÷ng tinh th«ng vÒ nghiÖp vô, cã hiÖu suÊt c«ng t¸c cao mµ cßn ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt cã ý thøc tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®­îc giao. Lµ mét doanh nghiÖp quèc doanh c«ng t¸c c¸n bé chÞu sù chØ ®¹o chÆt chÏ cña c¸c cÊp uû ®¶ng nh­ng trong ®Ò tµi nµy em sÏ kh«ng ®Ò cËp ®Õn c«ng t¸c ®¶ng. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi giíi h¹n trong ph¹m vi c¸n bé l·nh ®¹o c«ng ty, tr­ëng c¸c bé phËn trùc thuéc vµ c¸n bé cÊp phßng cña c«ng ty. LuËn v¨n ngoµi phÇn Më ®Çu vµ KÕt luËn: PhÇn I : Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c c¸n bé. PhÇn II : Thùc tr¹ng c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé ë C«ng ty Th­¬ng m¹i Kh¸ch s¹n §èng §a. PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý trong doanh nghiÖp giai ®o¹n hiÖn nay. phÇn I Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c c¸n bé š¯› 1. TÇm quan träng cña c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé thêi kú ®æi míi: Trong mçi giai ®o¹n, mçi thêi kú C¸ch m¹ng ®Òu cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé thÝch øng, cã phÈm chÊt, n¨ng lùc ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña nhiÖm vô ë tõng giai ®o¹n, tõng thêi kú. Trong giai ®o¹n hiÖn nay ®Êt n­íc ®ang tiÕp tôc ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa. PhÊn ®Êu n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp v× môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. §iÒu nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý nãi chung trong ®ã cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp cña C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a. Ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu, nhiÖm vô cña thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Ó x©y dùng ®éi ngò c¸n bé - §Ó thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh hµng ®Çu lµ ph¶i x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã tµi n¨ng. Bëi, nÕu kh«ng cã ®éi ngò c¸n bé ®¹t yªu cÇu nh­ vËy th× ®­êng lèi chÝnh s¸ch cã ®óng mÊy còng kh«ng trë thµnh hiÖn thùc. MÆt kh¸c, yªu cÇu nhiÖm vô cña thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc lµ c¨n cø ®Ó §¶ng ta ®Ò ra tiªu chuÈn c¸n bé, x©y dùng néi dung, ph­¬ng h­íng ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé, xem xÐt, ®¸nh gi¸, bè trÝ vµ sö dông c¸n bé. C«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc lµ ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ cña ®Êt n­íc, tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ sinh häc. Tranh thñ øng dông nh÷ng thµnh tùu míi vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ, tõng b­íc ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. B¶o ®¶m x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ mµ tr­íc hÕt lµ ®éc lËp tù chñ vÒ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, cã tiÒm lùc kinh tÕ ®ñ m¹nh, cã møc tÝch lòy ngµy cµng cao tõ néi bé nÒn kinh tÕ, cã c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, cã søc c¹nh tranh, kÕt cÊu h¹ tÇng ngµy cµng hiÖn ®¹i, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng then chèt cã n¨ng lùc néi sinh vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ, gi÷ v÷ng sù æn ®Þnh vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh vÜ m«, b¶o ®¶m an ninh l­¬ng thùc, an toµn n¨ng l­îng, tµi chÝnh, m«i tr­êng ... X©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ ®i ®«i víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ kÕt hîp néi lùc víi ngo¹i lùc thµnh nguån lùc tæng hîp ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Ph¸t huy truyÒn thèng yªu n­íc, ®oµn kÕt tËp hîp réng r·i c¸c lo¹i c¸n bé, träng dông nh©n tµi, t¨ng c­êng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng lµ vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c xuyªn suèt trong qu¸ tr×nh x©y dùng §¶ng còng nh­ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé. Quan ®iÓm giai cÊp c«ng nh©n trong x©y dùng ®éi ngò c¸n bé ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c kh©u tõ tuyÓn chän, ®µo t¹o, båi d­ìng ®Õn ®¸nh gi¸, bè trÝ sö dông c¸n bé vµ chÝnh s¸ch ®èi víi ®éi ngò c¸n bé. Gi¸o dôc båi d­ìng lËp tr­êng quan ®iÓm, ý thøc tæ chøc kû luËt cña giai cÊp c«ng nh©n ®Ó x©y dùng ®­îc ®éi ngò c¸n bé thùc sù trung thµnh víi sù nghiÖp C¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n. Chó träng t¨ng c­êng sè c¸n bé xuÊt th©n tõ giai cÊp c«ng nh©n, tr­íc hÕt lµ c¸n bé chñ chèt trong hÖ thèng chÝnh trÞ. G¾n viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé víi x©y dùng tæ chøc vµ ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. Bé m¸y tæ chøc m¹nh, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ tr­íc hÕt phô thuéc vµo ®éi ngò c¸n bé yÕu hay m¹nh. NÕu ®éi ngò c¸n bé kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu th× kh«ng thÓ cã tæ chøc bé m¸y m¹nh mÏ, ng­îc l¹i nÕu tæ chøc bé m¸y yÕu ho¹t ®éng rêi r¹c kh«ng cã sù g¾n kÕt, hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÊp th× kh«ng thÓ cã ®éi ngò c¸n bé m¹nh. V× vËy, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé ph¶i chó träng x©y dùng tæ chøc bé m¸y - MÆt kh¸c, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé ph¶i coi träng viÖc ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch, c¬ chÕ chÝnh s¸ch chÝnh lµ ®éng lùc thóc ®Èy ®éi ngò c¸n bé ph¸t triÓn. C¬ chÕ chÝnh s¸ch ®óng lµm cho ®éi ngò c¸n bé phÊn khëi, nhiÖt t×nh c«ng t¸c, c¬ chÕ chÝnh s¸ch kh«ng phï hîp dÔ dÉn ®Õn viÖc c¸n bé lîi dông s¬ hë, kh«ng kÝch thÝch sù nhiÖt t×nh c«ng t¸c. Khi quy ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng, bè trÝ sö dông c¸n bé g¾n víi x©y dùng tæ chøc §¶ng vµ c¸c tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ g¾n víi viÖc ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch. C¸n bé vµ phong trµo C¸ch m¹ng cña quÇn chóng cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau, phong trµo C¸ch m¹ng cña quÇn chóng lµ v­ên ­¬m, lµ n¬i s¶n sinh ra c¸n bé. Qua ho¹t ®éng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ m«i tr­êng ®Ó rÌn luyÖn, thö th¸ch, sµng läc c¸n bé, xem xÐt ®¸nh gi¸, bè trÝ sö dông - LÊy hiÖu qu¶ c«ng viÖc lµm th­íc ®o ®Ó ®¸nh gi¸ phÈm chÊt n¨ng lùc cña c¸n bé. Mäi ho¹t ®éng cña ng­êi c¸n bé ®Òu ph¶i ®­îc kiÓm nghiÖm qua thùc tiÔn. V× vËy, viÖc th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn vµ phong trµo C¸ch m¹ng cña quÇn chóng ®Ó tuyÓn chän gi¸o dôc rÌn luyÖn, båi d­ìng c¸n bé ph¶i ®­îc cÊp ñy th­êng xuyªn quan t©m vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé ®­îc rÌn luyÖn thö th¸ch, kiÓm nghiÖm qua ho¹t ®éng thùc tiÔn. C¸c cÊp ñy §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña c«ng t¸c c¸n bé, nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, ®¸nh gi¸, bè trÝ, sö dông, ®iÒu ®éng, ®Ò b¹t, khen th­ëng, kû luËt c¸n bé nhÊt thiÕt ph¶i do §¶ng ñy quyÕt ®Þnh theo ®a sè. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¸n bé th«ng qua c¸c tæ chøc vµ ®éi ngò §¶ng viªn theo ®óng quy tr×nh, quy chÕ vµ ®iÒu lÖ ®oµn thÓ cña c¸c tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ, §¶ng thèng nhÊt l·nh ®¹o c«ng t¸c c¸n bé vµ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, ph¸t huy tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc thµnh viªn trong hÖ thèng chÝnh trÞ. 2. Tiªu chuÈn c¸n bé vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c¸n bé: C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã hÖ thèng tæ chøc t­¬ng ®èi æn ®Þnh, §¶ng ñy vµ Gi¸m ®èc C«ng ty ®· x¸c ®Þnh hÖ thèng c¸n bé cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp ®­îc giao, lu«n quan t©m ®óng møc tíi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé. - Cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ, ph¶i kiªn ®Þnh víi ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. N¾m v÷ng ®­êng lèi chñ tr­¬ng vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i nghiÖp vô qu¶n lý kinh doanh. Cã n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã ý thøc kû luËt, sinh ho¹t lµnh m¹nh,gi¸m quyÕt ®o¸n vµ gi¸m chÞu tr¸ch nhiÖm. Yªu cÇu chung ®èi víi c¸c lo¹i c¸n bé kÓ trªn. * VÒ tr×nh ®é, tèt nghiÖp ®¹i häc ®óng chuyªn ngµnh, c¸c tr­êng hîp tèt nghiÖp ®¹i häc kh«ng ®óng chuyªn ngµnh, ph¶i qua líp båi d­ìng tr×nh ®é chuyªn m«n tõ 6 th¸ng trë lªn. G­¬ng mÉu trong s¶n xuÊt c«ng t¸c, cã ®¹o ®øc lèi sèng trong s¸ng lµnh m¹nh. HiÓu biÕt vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng chÊp hµnh tèt luËt ph¸p cña Nhµ n­íc. Am hiÓu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch vµ cña doanh nghiÖp, cã uy tÝn ®èi víi quÇn chóng, cã kh¶ n¨ng céng t¸c víi c¸c bé phËn chuyªn m«n kh¸c. - §èi víi c¸n bé chñ chèt trong doanh nghiÖp ®­îc xÕp ng¹ch c¸n bé chuyªn viªn chÝnh, ngoµi nh÷ng yªu cÇu chung, cßn ph¶i cã kh¶ n¨ng biªn so¹n c¸c tµi liÖu, båi d­ìng hoÆc truyÒn ®¹t gi¶ng d¹y nghiÖp vô chuyªn m«n. N¾m v÷ng c¸c thñ tôc hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vµ cña ngµnh Th­¬ng m¹i ë nh÷ng lÜnh vùc liªn quan. Ngoµi yªu cÇu cã tr×nh ®é ®¹i häc ®óng chuyªn ngµnh cßn ph¶i cã thêi gian ®· ë ng¹ch chuyªn viªn Ýt nhÊt 6 n¨m trë lªn, cã Ýt nhÊt 1 ngo¹i ng÷ cã thÓ ®äc nghe vµ giao tiÕp ®­îc vÒ lÜnh vùc chuyªn m«n. Cã ®Ò tµi hoÆc c«ng tr×nh ®­îc ¸p dông trong c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. - §èi víi c¸n bé ®­îc xÕp ng¹ch chuyªn viªn, kinh tÕ viªn: ¸p dông cho c¸n bé trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Ngoµi c¸c yªu cÇu chung cßn ph¶i n¾m ch¾c ®­îc c¸c nguyªn t¾c chÕ ®é, thñ tôc theo quy ®Þnh chung cña Nhµ n­íc vµ cña doanh nghiÖp. So¹n th¶o ®­îc c¸c v¨n b¶n vÒ quy chÕ qu¶n lý, quy tr×nh nghiÖp vô. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸, tæ chøc thu thËp th«ng tin, phèi hîp víi c¸c chuyªn viªn nghiÖp vô kh¸c cã liªn quan vµ h­íng dÉn nghiÖp vô chuyªn m«n cho ng¹ch thÊp h¬n. Yªu cÇu vÒ ngo¹i ng÷ ph¶i ®äc, hiÓu ®­îc tµi liÖu chuyªn m«n vµ cã thÓ giao dÞch ®­îc mét ngo¹i ng÷. - Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, kh«ng tham « l·ng phÝ, ph¶i ®Æt lîi Ých c¸ nh©n trong lîi Ých Quèc gia, lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ tËp thÓ. §¸nh gi¸ c¸n bé: VÒ môc ®Ých: Kh«ng ngõng n©ng cao phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña c¸n bé. §µo t¹o båi d­ìng c¸n bé mét c¸ch toµn diÖn cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng c«ng t¸c. B¶n th©n c¸n bé lµm b¸o c¸o tù nhËn xÐt ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn chøc tr¸ch nhiÖm vô bao gåm kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao, chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng viÖc trong tõng thêi gian. NhËn thøc, t­ t­ëng chÝnh trÞ, viÖc chÊp hµnh chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Tinh thÇn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, ý thøc tæ chøc kû luËt, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c. ViÖc gi÷ g×n ®¹o ®øc lèi sèng lµnh m¹nh, chèng quan liªu, tham nhòng lo·ng phÝ. Tinh thÇn ®oµn kÕt, chiÒu h­íng vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ... Héi nghÞ c¸n bé vµ tËp thÓ ®¬n vÞ sÏ tham gia x©y dùng sau ®ã quyÕt ®Þnh ®¸nh gi¸ b»ng bá phiÕu kÝn. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng theo nguyªn t¾c d©n chñ, c«ng khai, c«ng b»ng. Quy tr×nh ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt kÕt qu¶ lao ®éng b¾t ®Çu tõ mçi ng­êi lao ®éng vµ mçi bé phËn tù kiÓm ®iÓm vµ ®¸nh gi¸, sau ®ã bé phËn trùc tiÕp qu¶n lý lao ®éng nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸, doanh nghiÖp tæng hîp tõng bé phËn vµ tõng ng­êi, thµnh lËp héi ®ång ®¸nh gi¸ vµ héi ®ång quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng bé phËn vµ tõng ng­êi lao ®éng, th«ng b¸o kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång cho tõng ng­êi lao ®éng. PhÇn II thùc tr¹ng c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé ë C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a š¯› A. §Æc ®iÓm tæ chøc cña C«ng ty: 1. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr­ëng thµnh cña C«ng ty: C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 1417Q§/UB ngµy 23/4/1996 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi trªn c¬ së s¸p nhËp C«ng ty Th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp QuËn §èng §a vµ C«ng ty ¨n uèng kh¸ch s¹n §èng §a trùc thuéc Së Th­¬ng m¹i Hµ Néi víi tæng sè CB.CNV 427 ng­êi, vèn cè ®Þnh lµ 7.151.605.779®. Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i - kh¸ch s¹n cã chøc n¨ng chñ yÕu: tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm du lÞch kh¸ch s¹n, kinh doanh hµng hãa c«ng nghÖ phÈm, v¶i sîi may mÆc, hµng thñ c«ng mü nghÖ, thiÕt bÞ gi¸o dôc, hµng c«ng nghiÖp ®iÖn m¸y, nguyªn vËt liÖu vµ ®å gia dông ... Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010, C«ng ty ®­îc Së Th­¬ng m¹i giao nhiÖm vô cñng cè hoµn thiÖn c¬ chÕ tæ chøc bé m¸y, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, s½n sµng thùc hiÖn héi nhËp kinh tÕ. Xóc tiÕn c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, lËp quy ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i vµ m¹ng l­íi kinh doanh bao gåm c¸c Trung t©m th­¬ng m¹i, Siªu thÞ, Cöa hµng nh»m ®¸p øng nhu cÇu l­u th«ng hµng hãa trªn ®Þa bµn phï hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ theo chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh Th­¬ng m¹i Hµ Néi. §Ó thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô cña ngµnh Th­¬ng m¹i Hµ Néi giao cho C«ng ty, cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé, chuyªn gia giái vÒ c¸c lÜnh vùc th­¬ng m¹i, du lÞch, kh¸ch s¹n, xuÊt nhËp khÈu, ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ qu¶n lý kinh tÕ ... 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y: Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®­îc giao C«ng ty Th­¬ng m¹i Kh¸ch s¹n §èng §a hiÖn cã 1Gi¸m ®èc, 1 Phã gi¸m ®èc, 3 phßng ban chøc n¨ng, 9 ®¬n vÞ trùc thuéc. Gi¸m ®èc C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Së Th­¬ng m¹i vµ UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®­îc quy ®Þnh, Phã gi¸m ®èc C«ng ty võa lµ ng­êi gióp viÖc Gi¸m ®èc, võa lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ s½n sµng thay thÕ Gi¸m ®èc C«ng ty. C¸c c¬ quan chuyªn m«n gåm cã 3 phßng ban chøc n¨ng (Tæ chøc c¸n bé ,nh©n sù, tiÒn l­¬ng. KÕ to¸n tµi vô. KÕ ho¹ch kinh doanh tæng hîp). 2 chuyªn gia kü thuËt, thùc hiÖn nhiÖm vô gióp viÖc cho Gi¸m ®èc doanh nghiÖp vÒ c¸c lÜnh vùc t­¬ng øng víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban HÖ thèng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc gåm cã 9 ®¬n vÞ: Trong ®ã cã 3 trung t©m th­¬ng m¹i, siªu thÞ tæng hîp (Siªu thÞ ASEAN Kim Liªn, Trung t©m th­¬ng m¹i dÞch tæng hîp NguyÔn Tr·i, Trung t©m th­¬ng m¹i Thanh Xu©n). Khèi du lÞch kh¸ch s¹n, ¨n uèng cã 6 ®¬n vÞ trùc thuéc (Kh¸ch s¹n Thanh Long, Kh¸ch s¹n H­¬ng Sen, Nhµ hµng NhËt Hång, Nhµ hµng Kim Liªn, Nhµ hµng T©y S¬n vµ Cöa hµng ¨n uèng NguyÔn Tr·i). Bé m¸y qu¶n lý c¸c phßng ban C«ng ty gåm 1 tr­ëng phßng vµ c¸c c¸n bé, chuyªn viªn chuyªn ngµnh. Bé m¸y qu¶n lý ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc gåm cã 1 Gi¸m ®èc, 1 Phã gi¸m ®èc, 1 bé phËn v¨n phßng tæng hîp bao gåm lao ®éng tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n tµi chÝnh, kho, qòy . S¬ ®å 1 tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Gi¸m ®èc C«ng ty Phã gi¸m ®èc Phßng KH kinh doanh Phßng KÕ to¸n - Tµi vô Phßng C¸n bé - nh©n sù 9 ®¬n vÞ trùc thuéc TT TM¹i DV NguyÔn Tr·i Cöa hµng ¨n uèng NguyÔn Tr·i TT TM¹i Thanh Xu©n Siªu thÞ ASEAN Kim Liªn Nhµ hµng Kim Liªn Nhµ hµng NhËt Hång Nhµ hµng T©y S¬n KS H­¬ng sen KS Thanh long S¬ ®å 2 bé m¸y c¸n bé ®oµn thÓ chÝnh trÞ tham gia c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp ®¶ng ñy c¬ së C«ng ty Th­¬ng m¹i Kh¸ch s¹n §èng §a V¨n phßng §. ñy UB KiÓm tra Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ s¬ 8 Chi bé trùc thuéc (58 ®¶ng viªn) Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn bé phËn C¸c ®¬n vÞ (SX-KD) C¸c ban chuyªn tr¸ch C¸c tæ §¶ng trùc thuéc c¸c chi bé §èi víi c¸c c¬ quan chuyªn m«n cña C«ng ty, Phßng Tæ chøc c¸n bé lµ c¬ quan tham m­u cho §¶ng ñy vµ Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé, lµ c¬ quan trùc tiÕp gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña ®éi ngò c¸n bé trong doanh nghiÖp. NhiÖm vô chñ yÕu cña Phßng Tæ chøc c¸n bé lµ gióp §¶ng ñy vµ Gi¸m ®èc cã c¸c th«ng tin, tµi liÖu chÝnh x¸c ®Ó tuyÓn chän, quy ho¹ch, ®¸nh gi¸ vµ sö dông c¸n bé. H­íng dÉn, theo dâi, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh cña §¶ng ñy vµ Gi¸m ®èc C«ng ty. Qu¶n lý c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao. B. Thùc tr¹ng ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty: 1. Lùc l­îng c¸n bé, nh©n viªn vµ c¬ cÊu tr×nh ®é: TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 15/12/2003 tæng sè CB.CNV ë C«ng ty lµ 427 ng­êi, tuæi ®êi b×nh qu©n lµ 38,5. Ph©n theo tr×nh ®é chuyªn m«n ®µo t¹o: * VÒ chuyªn m«n: - Tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng: 42 ng­êi chiÕm 9,8% - Chuyªn gia nÊu ¨n 2 ng­êi chiÕm 0,46% - Trung cÊp : 12 ng­êi chiÕm 2,8% - S¬ cÊp : 23 ng­êi chiÕm 5,3% - Thî lµnh nghÒ : 186 ng­êi chiÕm 43,5% - Tr×nh ®é ngo¹i ng÷: Tr×nh ®é A: 47 ng­êi chiÕm 11%. Tr×nh ®é B: 42 ng­êi chiÕm 9,8% * VÒ tin häc (cã tr×nh ®é tõ tin häc c¬ së trë lªn): 67 ng­êi chiÕm 15,6%. * Båi d­ìng kiÕn thøc qu¶n lý Nhµ n­íc : 7 ng­êi chiÕm 1,6% * VÒ lý luËn chÝnh trÞ: - Cao cÊp chÝnh trÞ : 1 ng­êi chiÕm 0,23% - Trung cÊp chÝnh trÞ: 6 ng­êi chiÕm 1,4% * Ph©n theo giíi tÝnh: - Nam: 92 ng­êi chiÕm 21,5% - N÷ : 335 ng­êi chiÕm 78,4% * XÕp l­¬ng ng¹ch bËc chuyªn viªn kinh tÕ: 46 ng­êi (trong ®ã ®· xÕp l­¬ng chuyªn viªn cßn nî b»ng ®¹i häc: 4 ng­êi chiÕm 8,6% so víi tæng sè chuyªn viªn kinh tÕ ®· xÕp l­¬ng). * VÒ c¬ cÊu: - Ban gi¸m ®èc: 2 ng­êi (1 Gi¸m ®èc, 1 Phã gi¸m ®èc) - Ch¸nh phã phßng ban : 4 ng­êi - Tr­ëng phã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc : 12 ng­êi - Bé m¸y c¸n bé gi¸n tiÕp lµm c«ng t¸c qu¶n lý: 67 ng­êi Chøc danh Sè l­îng Tr×nh ®é häc vÊn Tuæi ®êi Th©m niªn c«ng t¸c (n¨m) Gi¸m ®èc C«ng ty 1 §¹i häc 53t 27 Phã gi¸m ®èc Cty 1 §¹i häc 50t 25 Ch¸nh phã phßng ban 4 §¹i häc 40t – 52t 17 – 25 Tr­ëng c¸c ®¬n vÞ TT 6 §¹i häc, Cao ®¼ng 39t – 45t 17 – 25 Phã c¸c ®¬n vÞ TT 6 §¹i häc, Cao ®¼ng 37t – 48t 15 – 23 * §¸nh gi¸ tæng qu¸t: §éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o chñ chèt hiÖn t¹i cña C«ng ty bao gåm Ban Gi¸m ®èc, Ch¸nh phã c¸c ®¬n vÞ Cöa hµng, Tr­ëng phã c¸c phßng ban C«ng ty ®Òu cã thêi gian c«ng t¸c vµ tuæi nghÒ cao, cã kinh nghiÖm thùc tiÔn trong tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ l·nh ®¹o ®¬n vÞ, ®­îc rÌn luyÖn thö th¸ch trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh C¸ch m¹ng l©u dµi gian khæ, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã nhiÖt t×nh C¸ch m¹ng, thùc hiÖn tèt ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, biÕt vËn dông vµ cô thÓ hãa chñ tr­¬ng cña ngµnh Th­¬ng m¹i vµo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cô thÕ cña C«ng ty ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. Bªn c¹nh viÖc vËn dông c¸c tiªu chuÈn chøc danh c¸n bé trong c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng, ®Ò b¹t bæ nhiÖm. ViÖc cô thÓ hãa c¸c tiªu chuÈn chung cña NghÞ quyÕt Trung ­¬ng III khãa VIII ®èi víi c¸c chøc danh ch¸nh phã gi¸m ®èc, tr­ëng phã c¸c phßng ban cßn thiÕu cô thÓ. V× thÕ, khi c©n nh¾c bæ nhiÖm ®Ò b¹t c¸n bé, cßn dùa vµo c¸c tiªu chuÈn rÊt chung nªn viÖc ®¸nh gi¸, lùa chän c¸n bé cßn mang tÝnh chÊt thñ tôc hµnh chÝnh h¬n lµ chän ng­êi cã phÈm chÊt, n¨ng lùc ®ñ tiªu chuÈn vµ uy tÝn. ThËm chÝ cã tr­êng hîp cßn mang nÆng ý kiÕn chñ quan. * VÒ yÕu kÐm tån t¹i: lµ ®¬n vÞ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh th­¬ng m¹i chó träng nhiÒu tíi môc tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ nªn mét sè c¸n bé cã lóc cßn nhËn thøc m¬ hå vÒ chñ nghÜa M¸c Lª nin vµ chñ nghÜa x· héi, gi¶m sót niÒm tin. NhÊt lµ sau khi chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ë Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u sôp ®æ, thiÕu kiªn ®Þnh vÒ con ®­êng ®i lªn CNXH, c¸n bé cßn nhËn thøc m¬ hå vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, sè c¸n bé chñ chèt l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ Cöa hµng trùc thuéc, hÇu hÕt ®Òu ch­a ®¹t tr×nh ®é chÝnh trÞ theo quy ®Þnh cña Ban c¸n sù §¶ng vµ Së Th­¬ng m¹i Hµ Néi (ngoµi yªu cÇu vÒ tr×nh ®é ®¹i häc, ph¶i cã tr×nh ®é trung cÊp chÝnh trÞ), ®éi ngò c¸n bé vÉn cßn thiÕu vÒ sè l­îng (nhiÒu phßng ban vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ch­a cã cÊp phã ®¬n vÞ). Sè c¸n bé ®ang lµm c«ng t¸c l·nh ®¹o qu¶n lý kh«ng ®ång ®Òu vÒ n¨ng lùc (vÉn cßn tr­êng hîp ®­îc bæ nhiÖm chøc danh ch­a cã b»ng ®¹i häc), t×nh tr¹ng võa thõa võa thiÕu c¸n bé ®ang tån t¹i trong C«ng ty (sè c¸n bé chuÈn bÞ nghØ h­u, n¨ng lùc h¹n chÕ vÉn ®ang gi÷ nh÷ng chøc danh qu¶n lý, trong khi sè c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc, cã tr×nh ®é vÉn n»m trong quy ho¹ch. Lùc l­îng c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý chuyªn m«n ®· ®­îc kiÖn toµn song ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu cßn thiÕu trÇm träng). * XÐt vÒ nhiÒu mÆt kÓ c¶ vÒ chÊt l­îng, sè l­îng vµ c¬ cÊu c¸n bé qu¶n lý hiÖn t¹i cña C«ng ty cßn ch­a ®¹t yªu cÇu, ch­a ®¸p øng ®­îc víi ®ßi hái cña nhiÖm vô trong thêi kú míi. 2. T×nh h×nh ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé: Tõ n¨m 1998 ®Õn nay, c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé ®· ®­îc quan t©m. KÕt qu¶ cô thÓ c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé trong 5 n¨m tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2003: - §¹i häc : 23 ng­êi - Lý luËnchÝnh trÞ: 4 ng­êi - Tin häc : 36 ng­êi - Ngo¹i ng÷ : 12 ng­êi 3. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé: a) Nh÷ng mÆt tÝch cùc: - C«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé cña C«ng ty ®· b¸m s¸t vµo tiªu chuÈn nghiÖp vô theo yªu cÇu vµ quy ®Þnh cña c¸c cÊp ®· ban hµnh, viÖc tæ chøc thùc hiÖn ®· ®­îc §¶ng ñy, Gi¸m ®èc C«ng ty chó träng, bé m¸y qu¶n lý vµ ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng ty tham gia nhiÖt t×nh, ®­îc Së Th­¬ng m¹i Hµ Néi ®¸nh gÝa lµ thiÕt thùc trong viÖc n©ng cao n¨ng lùc c«ng t¸c cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp, võa ®¸p øng ®­îc nguyÖn väng quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña bé m¸y c¸n bé qu¶n lý C«ng ty ®Ó n©ng ng¹ch, xÕp l­¬ng vµo c¸c ng¹ch chuyªn viªn theo ®óng quy ®Þnh. - C«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña doanh nghiÖp b­íc ®Çu ®· cã kÕt qu¶ theo h­íng ®a d¹ng hãa, tranh thñ ®­îc sù ®ång t×nh ñng hé cña c¸c ®oµn thÓ khi cö c¸n bé ®i häc tËp ®µo t¹o båi d­ìng kiÕn thøc , ph¸t huy ®­îc søc m¹nh tæng hîp cña tËp thÓ CB.CNV, ®oµn thÓ quÇn chóng vµ c¸c phßng ban chuyªn m«n vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. b) Mét sè h¹n chÕ: - Ch­a cã chiÕn l­îc ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé mét c¸ch l©u dµi còng nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®µo t¹o tõng thêi kú trung h¹n (5n¨m) vµ dµi h¹n (10n¨m), nªn c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé th­êng bÞ ®éng, tr«ng chê vµo chØ tiªu ph©n bæ cña cÊp trªn. Do vËy nhiÒu khi kh«ng ®¸p øng ®­îc thùc tÕ yªu cÇu sö dông c¸n bé. - Ch­a cã chÝnh s¸ch, quy ®Þnh cô thÓ vÒ chÕ ®é ®èi víi viÖc cö ng­êi ®i båi d­ìng, ®µo t¹o ë trong n­íc còng nh­ ë n­íc ngoµi. Cã nh÷ng c¸n bé ®­îc tham dù nhiÒu khãa båi d­ìng ®µo t¹o nh­ng còng cã nh÷ng c¸n bé Ýt ®­îc cö ®i ®µo t¹o båi d­ìng kiÕn thøc v× ch­a cã quy chÕ b¾t buéc. - Kinh phÝ dµnh cho c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cßn qu¸ h¹n hÑp, ®Æc biÖt lµ kinh phÝ dµnh cho c«ng t¸c ®µo t¹o chuyªn s©u vµ ®µo t¹o chuyªn gia ... Sè CB.CNV ®· cã nhiÒu n¨m c«ng t¸c ®ang theo häc t¹i chøc ë c¸c tr­êng ®¹i häc chuyªn ngµnh (Th­¬ng m¹i, Kinh tÕ quèc d©n, Häc viÖn tµi chÝnh, Häc viÖn hµnh chÝnh quèc gia, C«ng ®oµn) hÇu hÕt ®Òu tù tóc kinh phÝ häc tËp, doanh nghiÖp chØ b¶o ®¶m cho h­ëng quyÒn lîi vÒ chÕ ®é l­¬ng, phô cÊp trong qu¸ tr×nh theo häc. - Nh×n chung, vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé, C«ng ty ®· lµm ®­îc sè viÖc nªu trªn, nh­ng so víi yªu cÇu ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi cßn cÇn ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh tiÕn ®é ®µo t¹o båi d­ìng, x©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o thÝch hîp víi lo¹i h×nh c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp. Võa ph¶i coi träng c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®¸p øng yªu cÇu tr­íc m¾t, võa ph¶i tÝnh ®Õn chiÕn l­îc l©u dµi trong c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé vµ sö dông c¸n bé l©u dµi. G¾n c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé víi viÖc gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu c«ng viÖc bøc xóc cña doanh nghiÖp hiÖn t¹i. c) Nguyªn nh©n: - C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé cßn chËm ®æi míi, tr×nh ®é lý luËn vµ tæng kÕt thùc tiÔn, tham m­u ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò chiÕn l­îc vÒ c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé cßn nhiÒu h¹n chÕ, thiÕu thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c trong ngµnh Th­¬ng m¹i, dÞch vô du lÞch, xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh theo chøc n¨ng ®­îc giao. - Mét thêi gian dµi sau khi thµnh lËp C«ng ty, doanh nghiÖp ch­a cã ®Þnh h­íng tíi viÖc quy ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé, viÖc sö dông c¸n bé míi khi giao viÖc, ch­a coi träng tíi hiÖu qu¶ tæ chøc kinh doanh v× thÕ nªn khi cÇn nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, n¨ng ®éng s¸ng t¹o ch­a cã c¸n bé ®Ó sö dông PhÇn IIi C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña ®éi ngò c¸n bé trong doanh nghiÖp giai ®o¹n hiÖn nay š¯› §Ó cã c¬ së tuyÓn dông, ®µo t¹o båi d­ìng, ®Ò b¹t vµ bæ nhiÖm c¸n bé, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ngang tÇm víi yªu cÇu nhiÖm vô trong thêi kú míi, Phßng Tæ chøc c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm tham m­u cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp tiÕp tôc nghiªn cøu dÓ x©y dùng tiªu chuÈn c¸n bé ®èi víi c¸c chøc danh cßn thiÕu nãi trªn. Tiªu chuÈn tõng chøc danh ph¶i ®­îc quy ®Þnh cô thÓ vÒ: tr×nh ®é, n¨ng lùc, phÈm chÊt chÝnh trÞ, hiÓu biÕt ph¸p luËt, møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô, ®é tuæi ... - X©y dùng ®éi ngò c¸n bé ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu, nhiÖm vô cña thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, thêi kú héi nhËp (AFTA,APEC,ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, ViÖt Nam ®ang trong thêi kú vµ chuÈn bÞ gia nhËp WTO) - Qu¸n triÖt quan ®iÓm giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng, ph¸t huy truyÒn thèng yªu n­íc vµ ®oµn kÕt d©n téc. - G¾n viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé víi x©y dùng tæ chøc vµ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. - Th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn vµ phong trµo C¸ch m¹ng cña c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ®Ó tuyÓn chän, gi¸o dôc, rÌn luyÖn, båi d­ìng c¸n bé. - §¶ng thèng nhÊt l·nh ®¹o c«ng t¸c c¸n bé vµ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ ®ång thêi ph¸t huy tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ®øng ®Çu ®¬n vÞ vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn trong hÖ thèng chÝnh trÞ. B¶o ®¶m tÝnh kh¸ch quan toµn diÖn, tÝnh lÞch sö, cô thÓ, th¶o luËn, kÕt luËn theo ®a sè, c«ng khai ®èi víi c¸n bé ®­îc quy ho¹ch, ®¸nh gi¸ vµ ®Ò b¹t bæ nhiÖm. Tõ nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n trªn, viÖc n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña ®éi ngò c¸n bé doanh nghiÖp ®ßi hái ph¶i ®­îc thùc hiÖn toµn diÖn, ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p. TËp trung vµo c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n: 1. X©y dùng tiªu chuÈn c¸c chøc danh c¸n bé trong doanh nghiÖp: HiÖn t¹i, ®èi víi c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp thuéc C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a ®ang ®ång thêi thùc hiÖn 3 lo¹i tiªu chuÈn c¸n bé: - Mét lµ tiªu chuÈn c¸n bé quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt III Trung ­¬ng khãa VIII. - Hai lµ tiªu chuÈn nghiÖp vô cña c¸c ng¹ch c«ng chøc viªn chøc Nhµ n­íc do Bé tr­ëng - Tr­ëng ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ ban hµnh ®èi víi c¸c chøc danh c¸n sù, chuyªn viªn, kÕ to¸n viªn, thanh tra viªn ... - Ba lµ tiªu chuÈn c¸c chøc danh c¸n bé t¹i QuyÕt ®Þnh 06/Q§-STM ngµy 28/12/1998 cña Ban c¸n sù §¶ng Së Th­¬ng m¹i Hµ Néi vµ quy chÕ tuyÓn dông, ®µo t¹o, båi d­ìng, bæ nhiÖm c¸c chøc vô ngµy 30/7/2001 cña C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a. * VÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ: - Cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, kiªn ®Þnh lËp tr­êng cña giai cÊp c«ng nh©n. - Th«ng suèt vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt, ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. * VÒ ®¹o ®øc: - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao, trung thùc, th¼ng th¾n. - Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cã t¸c phong s©u s¸t thùc tÕ, sèng gi¶n dÞ, lµnh m¹nh cã tÝn nhiÖm ®èi víi §¶ng viªn vµ quÇn chóng. - CÇn, kiÖm, liªm, chÝnh: kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng tiªu cùc, tham nhòng, l·ng phÝ, tham «. - Gia ®×nh(vî hoÆc chång, con) chÊp hµnh nghiªm chØnh ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. * VÒ kiÕn thøc, n¨ng lùc, tr×nh ®é, phong c¸ch l·nh ®¹o: - N¾m v÷ng c¸c quan ®iÓm, ®­êng lèi, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. - Cã n¨ng lùc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao. - Cã kiÕn thøc qu¶n lý kinh tÕ, kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng vµ qu¶n trÞ kinh doanh, hiÓu biÕt ph¸p luËt vµ th«ng lÖ quèc tÕ. - Cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n, ®· qua thùc tÕ c«ng t¸c. - Cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn chuyªn ngµnh Th­¬ng m¹i, Ngo¹i th­¬ng, Kinh tÕ quèc d©n, LuËt. - Cã ph­¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc. - Cã phong c¸ch lµm viÖc d©n chñ, tËp thÓ, s©u s¸t thùc tÕ, gÇn gòi quÇn chóng; biÕt ph¸t huy trÝ tuÖ, søc m¹nh cña tËp thÓ, t«n träng nguyªn t¾c d©n chñ, tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch. - Cã tÝnh quyÕt ®o¸n vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh vµ lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch. §©y lµ nh÷ng c¬ së quan träng cho viÖc tuyÓn dông ®µo t¹o, båi d­ìng, ®¸nh gi¸ vµ ®Ò b¹t bæ nhiÖm c¸n bé. Ngoµi viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn ®èi víi c¸n bé, cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn nghiÖp vô ®Æc thï cña ngµnh Th­¬ng m¹i do Bé Th­¬ng m¹i ban hµnh n¨m 1995 bao gåm: - Tiªu chuÈn nghiÖp vô vÒ qu¶n lý thÞ tr­êng. - VÒ chÝnh s¸ch thÞ tr­êng trong n­íc, chÝnh s¸ch thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Tiªu chuÈn vÒ chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu. * VÒ ®·i ngé cho ng­êi lao ®éng §·i ngé ng­êi lao ®éng võa lµ néi dung qu¶n lý ng­êi lao ®éng,võa lµ ph­¬ng thøc biÖn ph¸p qu¶n lý lao ®éng trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. §·i ngé ng­êi lao ®éng lµ h×ng thøc khuyÕn khÝch b»ng lîi Ých vËt chÊt ®èi víi lao ®éng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ lao ®éng. §·i ngé lao ®éng bao gåm: tiÒn l­¬ng vµ ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng,tiÒn th­ëng, b¶o hiÓm x· héi, phóc lîi tËp thÓ... CÇn x¸c ®Þnh møc l­¬ng tèi thiÓu vµ c¸c bËc l­¬ng c¨n cø vµo tû lÖ l·i gép, tû lÖ chi phÝ lao ®éng chiÕm trong tæng chi phÝ l­u th«ng Ngoµi tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng lµ h×nh thøc khuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi ng­êi lao ®éng cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong kinh doanh. Phóc lîi tËp thÓ ®­îc tÝnh tõ lîi nhËn thu ®­îc hµng n¨m cña doanh nghiÖp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng mang tÝnh chÊt tËp thÓ B¶o hiÓm x· héi lµ chÝnh s¸ch lín ®èi lao ®éng nh»m gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä trong tr­êng hîp ng­êi lao ®éng èm ®au, hÕt tuæi lao ®éng. Cã hai lo¹i h×nh b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc vµ tù nguyÖn. 2. TiÕn hµnh rµ so¸t, ®¸nh gi¸ ®éi ngò c¸n bé hiÖn t¹i cña C«ng ty: ViÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng nh»m môc ®Ých ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý lao ®éng tèt h¬n. Trong C«ng ty cô thÓ lµ viÖc chÊp hµnh giê, ngµy c«ng lao ®éng, møc ®é ®¹t hiÖu suÊt lao ®éng, n¨ng suÊt, møc t¨ng doanh thu b¸n hµng vµ møc t¨ng lîi nhËn, th¸i ®é ®èi xö víi kh¸ch hµng. ViÖc rµ so¸t, ®¸nh gi¸ c¸n bé ph¶i ®­îc tiÕn hµnh hµng n¨m. C¨n cø vµo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ c¸n bé, hiÖu qu¶ c«ng viÖc thùc tÕ cã tÝnh ®Õn m«i tr­êng ®iÒu kiÖn c«ng t¸c, møc ®é tÝn nhiÖm cña quÇn chóng t¹i bé phËn, ®¬n vÞ c¸n bé ®ã c«ng t¸c. Hµng n¨m c¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn tiÕn hµnh rµ so¸t, ®¸nh gi¸ c¸n bé, tr­íc hÕt lµ ®èi víi c¸n bé chñ chèt cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é tù phª b×nh vµ phª b×nh theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, c«ng khai, kÕt luËn theo ®a sè. T¹o sù thèng nhÊt cao vÒ nhËn thøc trong CÊp ñy §¶ng, trong tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸n bé chñ chèt, Thñ tr­ëng ®¬n vÞ. Ph¸t huy vai trß chñ ®éng cña Phßng Tæ chøc c¸n bé trong c«ng t¸c tham m­u ®Ó triÓn khai tÝch cùc theo mét quy tr×nh chÆt chÏ. a) Tr­íc hÕt, c¸c phßng ban, ®¬n vÞ trùc thuéc tæ chøc nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ l¹i ®éi ngò c¸n bé lµm c¬ së cho x©y dùng vµ bæ sung quy ho¹ch c¸n bé. §¸nh gi¸ c¸n bé lµ vÊn ®Ò hÖ träng, nhËy c¶m vµ phøc t¹p. Nã lµ kh©u khã nhÊt trong c«ng t¸c c¸n bé, lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh s¾p xÕp bè trÝ, sö dông c¸n bé vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch c¸n bé. NÕu ®¸nh gi¸ ®óng th× bè trÝ sö dông ®óng c¸n bé vµ ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña c¸n bé. NÕu ®¸nh gi¸ sai th× bè trÝ sö dông sai dÔ g©y ra nh÷ng th¾c m¾c lµm mÊt ®oµn kÕt néi bé. V× vËy, cÇn ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña Thñ tr­ëng ®¬n vÞ trong viÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé bªn c¹nh tr¸ch nhiÖm cña CÊp ñy vµ tËp thÓ b¶o ®¶m sù d©n chñ, c«ng khai, kh¸ch quan, trung thùc, toµn diÖn vµ cô thÓ ®èi víi c¸n bé ®­îc ®¸nh gi¸ - kh¾c phôc t×nh tr¹ng nÓ nang, nÐ tr¸nh trong viÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé. LÊy kÕt qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô, n¨ng lùc ®iÒu hµnh qu¶n lý, chøc tr¸ch nhiÖm vô ®­îc giao lµm th­íc ®o chñ yÕu cho ®¸nh gi¸. BiÖn ph¸p ®¸nh gi¸ v« t­ trong s¸ng vµ d©n chñ + LÊy ý kiÕn cña nh÷ng ng­êi hiÓu biÕt,hoÆc cÊp trªn + C«ng khai víi ng­êi ®­îc ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ vÒ hä ®Ó hä cã ý kiÕn b) Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ c¸n bé cÇn khÈn tr­¬ng x©y dùng c¸n bé cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé cÇn ®­îc tæ chøc thùc hiÖn trong mét quy tr×nh thèng nhÊt, kÞp thêi ®iÒu chØnh, bæ xung nh÷ng nh©n tè míi cho phï hîp, qu¸n triÖt c¸c yªu cÇu, quan ®iÓm, nguyªn t¾c cña §¶ng vÒ c«ng t¸c c¸n bé. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu nhiÖm vô cña doanh nghiÖp vµ c¨n cø vµo tiªu chuÈn chøc danh, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a quy ho¹ch ng¾n h¹n víi quy ho¹ch dµi h¹n, gi÷a ®Ò xuÊt quy ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc víi quy ho¹ch cña §¶ng ñy C«ng ty. Quan t©m ®Õn c¸n bé trÎ cã tr×nh ®é n¨ng lùc vµ ­u tiªn c¸n bé n÷ (®· ®ñ tiªu chuÈn) ®Ó ®­a vµo quy ho¹ch. Quy ho¹ch c¸n bé ph¶i "Më" vµ "®éng", tøc lµ më réng nguån c¸n bé quy ho¹ch, kh«ng chØ khÐp kÝn trong ph¹m vi doanh nghiÖp mµ ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¨ng ký, "®Æt hµng" ®èi víi c¸c tr­êng líp ®µo t¹o c¸n bé, chuyªn gia ... 3. ChÕ ®é hîp ®ång lao ®éng Mét chøc danh cã thÓ quy ho¹ch tõ 2 ®Õn 3 ng­êi vµ mét ng­êi cã thÓ quy ho¹ch cho 2 ®Õn 3 chøc danh nh»m t¹o ®éng lùc vµ m«i tr­êng b×nh ®¼ng cho mäi c¸n bé cã c¬ héi, rÌn luyÖn, phÊn ®Êu tr­ëng thµnh. Nh÷ng ng­êi ®­a vµo quy ho¹ch c¸n bé lµ nh÷ng ng­êi cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ, cã ®¹o ®øc, lèi sèng trong s¸ng, cã kh¶ n¨ng ®oµn kÕt vµ quy tô, cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ n¨ng lùc qu¶n lý, ®iÒu hµnh, cã kinh nghiÖm thùc tiÔn g­¬ng mÉu chÊp hµnh tèt c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Th«ng qua c«ng t¸c nhËn xÐt ®¸nh gi¸ c¸n bé ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc qu¶n lý, ®iÒu hµnh, cã phÈm chÊt hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®Ó ®µo t¹o, båi d­ìng, bæ sung vµo c¸c vÞ trÝ thÝch hîp. s¾p xÕp kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé hiÖn cã phï hîp víi n¨ng lùc së tr­êng cña hä. Thùc hµnh chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng th«ng qua xÐt tuyÓn c«ng khai ®èi víi c¶ c¸c chøc danh qu¶n lý( n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña thÞ tr­êng søc lao ®éng) 4. §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé: Tõ thùc tr¹ng vÒ c¸n bé qu¶n lý hiÖn t¹i cña C«ng ty, viÖc n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé trong doanh nghiÖp th× gi¶i ph¸p quan träng bËc nhÊt ®ã lµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé - lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m vµ bøc xóc hiÖn nay. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø II Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng khãa VIII chØ râ: "NhËn thøc s©u s¾c gi¸o dôc, ®µo t¹o cïng víi khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn x· héi". Trªn c¬ së quy ho¹ch c¸n bé tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé. KÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé ph¶i g¾n víi quy ho¹ch c¸n bé. CÇn x¸c ®Þnh râ néi dung, ph­¬ng thøc ®µo t¹o cho tõng ®èi t­îng c¸n bé, kh¾c phôc t­ t­ëng n«n nãng trong "chuÈn hãa" c¸n bé, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®µo t¹o trµn lan, kh«ng cã kÕ ho¹ch g©y tèn kÐm vµ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tæ chøc thùc hiÖn nhÖm vô cña ®¬n vÞ. a) VÒ môc tiªu ®µo t¹o båi d­ìng: - Kh«ng ngõng n©ng cao phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc C¸ch m¹ng, n©ng lùc vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña c¸n bé. - §¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh, thùc hiÖn nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. - N©ng cao n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch, ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. - §¸p øng tiªu chuÈn c¸c chøc danh c¸n bé theo quy ®Þnh chung. - Tõng b­íc ®µo t¹o chuyªn gia vÒ c¸c lÜnh vùc thÞ tr­êng, du lÞch, kh¸ch s¹n, tæ chøc b¸n hµng ... b) ChØ tiªu ®µo t¹o båi d­ìng vµ ph¸t triÓn nh©n sù - Trong qu¸ tr×nh sö dông lao ®éng vµ ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®µo t¹o båi d­ìng vµ ph¸t triÓn nh©n sù lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan nh»m hoµn thiÖn n©ng cao tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý vµ nghiÖp vô kinh doanh cña ng­êi lao ®éng ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh cña C«ng ty. - §èi víi nh©n viªn míi tuyÓn dông ph¶i bè trÝ thêi gian ®Ó huÊn luyÖn vÒ nghÒ nghiÖp mµ ng­êi ®ã sÏ lµm nh»m lµm cho nh©n viªn thÝch øng víi m«i tr­êng lµm viÖc míi. - Trong qu¸ tr×nh sö dông lao ®éng cÇn thiÕt tiÕn hµnh ph©n lo¹i lao ®éng theo tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n, theo møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc ph©n, tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®óng nh©n sù. - C¨n cø vµo ®¸nh gi¸ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn l­îc ®µo t¹o båi d­ìng thÝch hîp. - Cã hai h×nh thøc ®µo t¹o, båi d­ìng: bå d­ìng d­íi h×nh thøc ®µo t¹o t¹i chç, ®µo t¹o chÝnh quy theo ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cña c¸c c¬ së ®µo t¹o. - Ph¸t triÓn nh©n sù lµ qu¸ tr×nh quy ho¹ch vµ ®µo t¹o, båi d­ìng liªn tôc cung cÊp cho doanh nghiÖp nh÷ng nh©n sù cã chÊt l­îng vµ t¹o ra sù thay ®æi chÊt l­îng c«ng viÖc. Sù ph¸t triÓn nh©n sù theo tr×nh tù lùa chän nh©n viªn giái nghiÖp vô tiÕn lªn tõ qu¶n trÞ bËc thÊp lªn qu¶n trÞ bËc trung vµ tõ qu¶n trÞ bËc trung lªn qu¶n trÞ bËc cao. 5. TiÕp tôc s¾p xÕp bè trÝ l¹i ®éi ngò c¸n bé: Dùa vµo kÕt qu¶ rµ so¸t, ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i ®éi ngò c¸n bé. C¨n cø vµo tiªu chuÈn cña tõng chøc danh ®Ó s¾p xÕp bè trÝ sö dông c¸n bé ®­îc triÓn khai theo c¸c h­íng c¬ b¶n sau: - X©y dùng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, kÕ ho¹ch, nhiÖm vô cñ a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - Trªn c¬ së c«ng viÖc träng t©m cña tõng phßng ban vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ®¬n vÞ ®Ó s¾p xÕp l¹i vµ bè trÝ sö dông c¸n bé cho phï hîp. - §èi víi nh÷ng c¸n bé ®· cã chøc danh nh­ng tr×nh ®é n¨ng lùc cßn h¹n chÕ hoÆc cßn nî tiªu chuÈn b»ng ®¹i häc qu¶n lý chuyªn ngµnh nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc bè trÝ l¹i theo h­íng: §èi víi sè c¸n bé tuæi ®êi cßn trÎ th× bè trÝ cho ®i häc vµ ®µo t¹o l¹i, ®èi víi sè c¸n bé tuæi ®êi ®· cao mµ tr×nh ®é n¨ng lùc bÞ h¹n chÕ th× s¾p xÕp, ®éng viªn nghØ chÕ ®é tr­íc tuæi sao cho cã lý cã t×nh, ®¶m b¶o quyÒn lîi tho¶ ®¸ng cho sè c¸n bé nµy, ®èi víi sè c¸n bé kh«ng phï hîp víi c«ng viÖc ®ang ®¶m nhËn th× Phßng Tæ chøc c¸n bé nghiªn cøu ®Ò xuÊt s¾p xÕp sang c«ng viÖc kh¸c phï hîp víi tr×nh ®é n¨ng lùc cña hä. 6. ChÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé: §èi víi ®éi ngò c¸n bé trong bé m¸y qu¶n lý hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é vÒ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, hç trî ngoµi l­¬ng, chÕ ®é häc tËp ... ViÖc gi¶i quyÕt tèt chÝnh s¸ch chÕ ®é cã t¸c dông rÊt lín nh»m khuyÕn khÝch c¸n bé yªn t©m c«ng t¸c, g¾n bã víi doanh nghiÖp, ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc trÝ tuÖ cña m×nh vµo viÖc t æ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc quan t©m ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña ®éi ngò c¸n bé lµ nguån ®éng viªn rÊt lín ®Ó c¸n bé yªn t©m c«ng t¸c vµ trë thµnh ®éng lùc ®Ó c¸n bé phÊn ®Êu rÌn luyÖn. Häc tËp võa lµ quyÒn lîi, võa lµ quy ®Þnh b¾t buéc ®èi víi c¸n bé. V× vËy, Phßng Tæ chøc c¸n bé tham m­u cho §¶ng ñy, l·nh ®¹o doanh nghiÖp ban hµnh sím quy ®Þnh vÒ chÕ ®é häc tËp trong toµn doanh nghiÖp. Trong ph¹m vi chÝnh s¸ch quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt chÕ ®é n©ng bËc, n©ng l­¬ng hµng n¨m. Gi¶i quyÕt tiÒn ¨n gi÷a ca trung b×nh kho¶ng 200.000®/ng­êi, xÐt th­ëng trong c¸c dÞp LÔ, TÕt, hç trî tiÒn x¨ng xe. Tuy nhiªn, vÒ thu nhËp cña ®éi ngò c¸n bé nh×n chung cßn thÊp, ®Æc biÖt ®èi víi sè c¸n bé míi ®­îc tuyÓn dông. V× vËy, ch­a thu hót ®­îc sè sinh viªn tèt nghiÖp ë c¸c tr­êng ®¹i häc vµo doanh nghiÖp lµm viÖc. CÇn sím x©y dùng chÕ ®é l­¬ng vµ thùc hiÖn l­¬ng ®¬n gi¸ theo s¶n phÈm. 7. KiÖn toµn bé m¸y vµ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c c¸n bé: KiÖn toµn ®æi míi cñng cè phßng tæ chøc c¸n bé c«ng ty vµ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c nh©n sù + §æi míi t­ duy + Sèng vµ lµm viÖc theo ®óng hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt + Hoµn thiÖn kiÖn toµn tæ chøc c¸n bé ®æi míi §èi víi mét doanh nghiÖp, Phßng Tæ chøc lµ c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ trùc tiÕp tham m­u cho §¶ng ñy, l·nh ®¹o doanh nghiÖp vÒ c«ng t¸c c¸n bé vµ n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé. Phßng Tæ chøc c¸n bé - nh©n sù cña C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a hiÖn biªn chÕ 8 c¸n bé nh©n viªn trong ®ã cã 1 tr­ëng phßng, 5 chuyªn viªn, 2 l¸i xe phôc vô C«ng ty. Sù ho¹t ®éng cña Phßng Tæ chøc c¸n bé nh©n sù cã t¸c ®éng rÊt lín trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé còng nh­ trong c«ng t¸c tuyÓn dông, bæ nhiÖm ®Ò b¹t, sö dông ®óng c¸n bé. VÒ c¬ cÊu chÊt l­îng c¸n bé nh©n viªn hiÖn ®ang lµm viÖc t¹i Phßng Tæ chøc C«ng ty nh­ sau: * Ph©n theo tr×nh ®é ®¹i häc: - §¹i häc : 5 - Trung cÊp: 1 - L¸i xe : 2 * VÒ ngo¹i ng÷ tr×nh ®é A,B : 5 * VÒ tin häc biÕt sö dông m¸y vi tÝnh: 5 * VÒ lý luËn chÝnh trÞ cao cÊp: 1, trung cÊp: 1 - §¶ng viªn : 4 - Tuæi ®êi b×nh qu©n: 44 Tõ thùc tÕ c¸n bé ®ang lµm viÖc t¹i Phßng Tæ chøc C«ng ty hÇu hÕt cã phÈm chÊt chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, phÇn lín cã tr×nh ®é ®¹i häc tuy nhiªn so víi nhu cÇu cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ nh­ tuæi ®êi b×nh qu©n cao, phÇn lín kh«ng ®­îc ®µo t¹o ... Tr­íc t×nh h×nh ®ã viÖc kiÖn toµn bé m¸y vµ ®éi ngò c¸n bé cña Phßng Tæ chøc nh©n sù c¸n bé cÇn ®æi míi vµ s¾p xÕp theo h­íng. - KiÖn toµn vÒ sè l­îng: 1 tr­ëng phßng, 1 ®Õn 2 phã phßng. - Chñ ®éng cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng b¶o ®¶m 100% sè c¸n bé ®ang lµm viÖc t¹i Phßng ngoµi tiªu chuÈn vÒ tr×nh ®é ®¹i häc b¾t buéc ph¶i ®­îc ®µo t¹o vÒ lý luËn chÝnh trÞ tõ trung cÊp trë lªn. - Bæ sung thªm tõ 1 ®Õn 2 c¸n bé cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã nhiÖt t×nh vµ n¨ng lùc c«ng t¸c, cã kinh nghiÖm vËn ®éng quÇn chóng, ®­îc quÇn chóng tÝn nhiÖm, am hiÓu vÒ luËt ph¸p chÝnh s¸ch,cã kiÕn thøc vÒ qu¶n lý, cã kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c tæ chøc. - Chñ ®éng, ®i s©u, ®i s¸t c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó n¾m ch¾c t×nh h×nh c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp, ®Ò xuÊt vµ tham m­u cho §¶ng ñy vµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp. Trong viÖc ®Ò b¹t bæ nhiÖm vµ sö dông c¸n bé ®óng ng­êi ®óng viÖc. - §Ó n©ng cao tÝnh tù gi¸c cña c¸n bé trong c«ng viÖc, qu¶n lý lao ®éng ¸p dông ®ång bé c¸c biÖn ph¸p, trong ®ã ®Æc biÖt ¸p dông chÕ ®é khuyÕn khÝch b»ng lîi Ých vËt chÊt ®èi víi c¸n bé ®Ó t¨ng thªm sù phÊn khëi cho c¸n bé ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng t¨ng thu nhËp cho c¸n bé víi kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. TuyÓn chän c¸n bé cho thi tuyÓn pháng vÊn cho ra c¸c ®Çu ®Ò lµm ph¸t triÓn c«ng viÖc cña hä ®­îc c¶i tiÕn h¬n BiÖn ph¸p ®¸nh gi¸ c¸n bé, v« t­ trong s¸ng d©n chñ cã ®èi t­îng lÊy ý kiÕn cña mäi ng­êi th«ng b¸o c«ng khai, hoÆc kh«ng c«ng khai mµ chØ th«ng qua ng­êi ®øng ®Çu, cho ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ cã ý kiÕn kh«ng c«ng khai. 8. Vai trß cña cÊp ñy vµ ng­êi ®øng ®Çu ®¬n vÞ trong viÖc n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé: CÊp ñy vµ Thñ tr­ëng ®¬n vÞ cã vai trß rÊt quan träng mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé. Thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c c¸n bé ë doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh: NÕu CÊp ñy vµ Thñ tr­ëng ®¬n vÞ quan t©m tíi c«ng t¸c nµy th× quyÒn lîi cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®­îc gi¶i quyÕt tháa ®¸ng, c¸n bé ®­îc häc tËp ®µo t¹o, båi d­ìng, ®­îc bæ nhiÖm vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®­îc giao. §Ó n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé th× vai trß cña §¶ng ñy vµ Thñ tr­ëng ®¬n vÞ trong viÖc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó bé m¸y c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc häc tËp båi d­ìng vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n, kinh nghiÖm c«ng t¸c, quan ®iÓm lËp tr­êng còng nh­ ®¹o ®øc, lèi sèng vµ phÈm chÊt chÝnh trÞ. X©y dùng mèi quan hÖ gi÷a CÊp ñy víi Thñ tr­ëng trong c«ng t¸c c¸n bé b»ng mét quy chÕ lµm viÖc thèng nhÊt sÏ t¹o ®­îc sù tin t­ëng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ®Ò ra ®­îc c¸c chñ tr­¬ng, c¬ chÕ phï hîp víi t©m t­ nguyÖn väng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn gióp cho bé m¸y c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp cã ®­îc thuËn lîi trong viÖc ®iÒu hµnh vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. PhÈm chÊt cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp chÝ c«ng v« t­, biÕt lµm viÖc n¾ng nghe, ph¶i quyÕt ®o¸n chÞu tr¸ch nhiÖm, c«ng viÖc trong c«ng ty. Trªn ®©y lµ 7 gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp th­¬ng m¹i t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a trong giai ®o¹n hiÖn nay. KÕt luËn §¹i héi ®¹i biÓu lÇn thø IX cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp: "Nªu cao vai trß vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi; khuyÕn khÝch vµ t¹o m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó kinh doanh vµ c¹nh tranh theo ph¸p luËt" (V¨n kiÖn §¹i héi IX trang 127). §Ó thùc hiÖn ®­îc tèt yªu cÇu nhiÖm vô trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®èi víi doanh nghiÖp viÖc thùc hiÖn 7 gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp th­¬ng m¹i t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a lµ ®ßi hái bøc thiÕt cÇn ®­îc tiÕn hµnh ®ång bé, cÇn cã sù thèng nhÊt cao tõ CÊp ñy §¶ng, Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ®Õn l·nh ®¹o c¸c phßng ban, ®¬n vÞ trùc thuéc nh»m x©y dùng ®éi ngò c¸n bé c¸c cÊp, ®Æc biÖt lµ nh÷ng chøc danh c¸n bé chñ chèt cña ®¬n vÞ cã phÈm chÊt, n¨ng lùc vµ b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, b¶o ®¶m sù chuyÓn tiÕp c¸n bé ®­îc liªn tôc v÷ng ch¾c, chñ ®éng ®­îc nguån c¸n bé ®Ó bæ xung thay thÓ ®­îc kÞp thêi khi cã yªu cÇu, ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña nhiÖm vô trong giai ®o¹n míi, lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c träng t©m ®èi víi c«ng t¸c c¸n bé cña doanh nghiÖp hiÖn nay. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lý luËn, quan ®iÓm vµ c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a ®· nªu trong ®Ò tµi sÏ gãp mét phÇn nhá vµo c«ng t¸c nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l­îc, ®Ò ¸n quy ho¹ch, tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ bæ nhiÖm c¸n bé cña C«ng ty hiÖn nay. Môc lôc ***** PhÇn më ®Çu PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c c¸n bé 1. TÇm quan träng cña c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé thêi kú ®æi míi Tr. 3 2. Tiªu chuÈn c¸n bé vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c¸n bé. Tr. 6 PhÇn II: Thùc tr¹ng c¸n bé va c«ng t¸c c¸n bé ë C.ty Th­¬ng .m¹i - Kh¸ch s¹n §.§a A. §Æc ®iÓm tæ chøc cña c«ng ty: 1. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr­ëng thµnh cña C«ng ty: Tr.9 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y Tr.10 B. Thùc tr¹ng ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty: 1. Lùc l­îng c¸n bé, nh©n viªn vµ c¬ cÊu tr×nh ®é. Tr.13 2. T×nh h×nh ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé. Tr.16 3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ c«ng t¸c c¸n bé. Tr.16 a) Nh÷ng mÆt tÝch cùc. b) Mét sè h¹n chÕ. c) Nguyªn nh©n. PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé trong doanh ghiÖp giai ®o¹n hiÖn nay 1. X©y dùng tiªu chuÈn c¸c chøc danh c¸n bé trong doanh nghiÖp. Tr.20 2. TiÕn hµnh ra so¸t, ®¸nh gi¸ ®éi ngò c¸n bé hiÖn t¹i cña C«ng ty. Tr.22 3.§Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé. Tr.24 4. TiÕp tôc s¾p xÕp bè trÝ l¹i ®éi ngò c¸n bé. Tr.24 5. ChÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé. Tr.26 6. KiÖn toµn bé m¸y vµ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c c¸n bé. Tr.27 7. Vai trß cña cÊp ñy vµ ng­êi ®øng ®Çu ®¬n vÞ trong viÖc n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé. Tr.28 8. Vai trß cña cÊp uû vµ ng­êi ®øng ®Çu ®¬n vÞ trong viÖc n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé Tr.30 KÕt luËn c¸c tµi liÖu tham kh¶o vµ nguån tham kh¶o. š¯› * §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, VII, VIII, IX. * §Ò ¸n vÒ c«ng t¸c c¸n bé - Së Th­¬ng m¹i Hµ Néi. * Quy ho¹ch c¸n bé cña Ban Tæ chøc Thµnh ñy Hµ Néi. * QuyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. * Bé LuËt Lao ®éng N­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam - NXB Lao ®éng - Hµ Néi n¨m 2002. * LuËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc (LuËt sè 14/2003/QH11-Quèc héi N­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam th«ng qua ngµy 26/11/2003). * Gi¸o tr×nh c¸c m«n khoa häc cña Ph©n viÖn Hµ Néi - Häc viÖn quèc gia Hå ChÝ Minh. * 50 n¨m Doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Tßa so¹n b¸o th­¬ng m¹i n¨m 1996 * C¸c quy chÕ d©n chñ thùc hiÖn t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a . * Gi¸o tr×nh Th­¬ng m¹i 1 Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi * Qu¶n lý nh©n sù Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng cán bộ và công tác cán bộ ở Công ty Thương mại Khách sạn Đống Đa.doc
Luận văn liên quan