Luận văn Xử lý nước thải chợ nông sản Thủ Đức

Hệ thống phân phối khí được bố trí dọc theo thành của ngăn hiếu khí là đường ố ng cấp khí chính, từ đó sẽ có 2 ống nhá nhđi dọc theo thà nh ngang của ngăn hiếu khí từ đó sẽ nối vào cá cống nhánh xuố ng đáy bể. Ở ống nhánh bên trong, sẽ gắn thê m cácố ng nhánh dọc theo thành bể rồi đi vào phần nghiê ng phía dưới của ngăn USBF. Chọn số đĩa trên nhánh ống nhánh phía ngoài là 42 dĩa,ống nhánh bê n trong là 66 dĩa. Trênố ng nhánh bê n ngoài có 7 ống nhánh xuống đáy, mỗi ống có 6 dĩa sục khí, cò n ống nhánhbên trong có 7 ống nhánh đối xứng với ống trước và gắn thêm 8 ống nhánh xuố ngđáy, mỗi nhánh có 3 dĩa sục khí. Khoảng cách giữa các dĩa sục khí bên ngoài phần nghiêng là 0,65m Khoảng cách giữa các dĩa sục khí bên trong phần nghiêng không cách đều vì càng vô trong thì thể tích càng giảm nên ta lấy khoảng cách càng vô trong càng xa. Cụ thể là dĩa 2 cách dĩa 1 là 0,8m,dĩa 3 cách dĩa 2 là 0,9m,dĩa 3 cách vách ngăn 1m.

pdf57 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xử lý nước thải chợ nông sản Thủ Đức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n hoaït tính ñöôïc saûn sinh. Heä soá naøy laø raát cao chöùng toû khaû naêng haáp thu cô chaát cuûa buøn hoaït tính laø raát lôùn hay hoaït tính cuûa buøn raát maïnh. Heä soá toác ñoä phaân huûy noäi baøo Kd = 0,07 ngaøy-1 nghóa laø trong moät ngaøy, cöù 1g sinh khoái ñöôïc taïo ra thì 0,07g bò maát ñi ñeå duy trì teá baøo môùi hay bò cheát ñi hay bò tieâu thuï bôûi caùc VSV ôû baäc dinh döôõng cao hôn. Heä soá naøy töông ñoái cao, ñieàu naøy ñöôïc giaûi thích baèng tuoåi cuûa noàng ñoä buøn cao. Hôn nöõa phaàn sinh khoái cheát ñi ñoùng vai troø quan troïng cho heä thoáng USBF vì chuùng cung caáp nguoàn Cacbon vaø naêng löôïng noäi taïi cho caùc VSV ôû ngaên thieáu khí khi chuùng ñöôïc tuaàn hoaøn trôû laïi. Caùc thoâng soá ñoäng hoïc treân ñaõ chöùng minh vì sao moâ hình beå USBF laïi coù hieäu quaû xöû lyù cao. 4.3 XAÙC ÑÒNH NOÀNG ÑOÄ BUØN TOÁI ÖU Keát quaû xöû lyù COD theo noàng ñoä buøn ñöôïc trình baøy ôû baûng 4.5 vaø hình 4.3. ta thaáy noàng ñoä buøn hoaït tính coù theå duy trì ñeán raát cao, noàng ñoä buøn ñeán 5000 mg/L maø hieäu quaû xöû lyù vaãn ñaït 80,1%. Noàng ñoä buøn toái öu laø khoaûng 3500 mg/L, ôû noàng ñoä nhoû hôn 3500 mg/L thì hieäu quaû xöû lyù taêng khi noàng ñoä buøn taêng, coøn vôùi noàng ñoä lôùn hôn 3500 mg/L thì ngöôïc laïi. Luùc ñaàu, khi haøm löôïng buøn thaáp thì haøm löôïng VSV thaáp neân VSV khoâng theå söû duïng heát caùc chaát höõu cô coù trong nöôùc thaûi neân hieäu quaû xöû lyù khoâng cao. Khi taêng noàng ñoä buøn leân thì löôïng VSV baét ñaàu taêng vaø hieäu quaû xöû lyù caùc chaát höõu cô taêng nhanh moät caùch ñaùng keå. Tuy nhieân, khi haøm löôïng buøn quaù nhieàu thì soá löôïng VSV quaù cao, trong nöôùc thaûi khoâng ñuû nguyeân lieäu vaø Oxy cho quaù trình phaùt trieån cuûa VSV, chuùng seõ caïnh tranh veà dinh döôõng vaø naêng löôïng, nhu caàu veà Oxy trong ngaên hieáu khí seõ taêng leân ñaùng keå. Caùc VSV daàn daàn chuyeån qua giai ñoaïn hoâ haáp noäi baøo, laøm giaûm hoaït tính vaø soá löôïng VSV vaø heä quaû laø laøm giaûm hieäu quaû khöû COD. Baûng 4.5 Hieäu quaû xöû lyù COD theo noàng ñoä buøn X (mg/L) X (mg/L) So (mg/L) S (mg/L) H (%) 1000 450,00 179,52 60,1 1500 290,00 82,00 71,7 2000 444,40 75,65 83,0 2500 392,32 60,64 84,5 3000 402,30 53,70 86,7 3500 546,00 45,60 91,6 4000 365,00 33,60 90,8 4500 355,20 57,60 83,8 5000 342,40 68,26 80,1 Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du 22 Hình 4.3 Hieäu quaû xöû lyù COD theo noàng ñoä buøn X (mg/L) 4.4 XAÙC ÑÒNH HIEÄU QUAÛ XÖÛ LYÙ COD THEO TAÛI LÖÔÏNG Hieäu quaû xöû lyù COD theo taûi löôïng COD ñöôïc trình baøy ôû baûng 4.6 vaø hình 4.4. Taûi troïng thích hôïp khoaûng 2,34 kgCOD/m3.ngaøy, hieäu quaû xöû lyù ñaït tôùi khoaûng 91,9%. Khi taûi troïng taêng daàn ñeán 2,34 kgCOD/m3.ngaøy thì hieäu quaû taêng daàn. Neáu taûi troïng quaù nhoû thì löôïng chaát höõu cô cung caáp cho VSV khoâng ñuû ñeå thöïc hieän caùc quaù trình xöû lyù neân hieäu quaû xöû lyù khoâng cao. Coøn neáu taûi löôïng quaù lôùn thì löôïng chaát höõu cô seõ vöôït xa möùc ñoàng hoùa cuûa VSV tham gia quaù triình xöû lyù neân hieäu quaû xöû lyù cuõng giaûm ñaùng keå. Baûng 4.6 Hieäu quaû xöû lyù COD theo taûi löôïng L (kgCOD/m3.ngaøy) So (mg/L) HTR (ngaøy) L (kgCOD/m3.ngaøy) S (mg/L) H (%) F/M 436,00 0,2304 1,26 65,76 84,9 0,3503 355,20 0,2688 1,37 57,60 83,8 0,2446 392,32 0,3072 1,46 60,64 84,5 0,2364 365,00 0,1536 3,48 33,60 90,8 0,4399 534,40 0,1920 2,34 43,20 91,9 0,5153 450,00 0,1344 3,24 88,63 80,3 0,6199 290,00 0,0960 3,57 82,00 71,7 0,5592 342,40 0,0768 4,62 68,26 80,1 0,8254 368,00 0,0448 8,15 148,32 59,7 1,5207 327,00 0,0576 9,28 134,72 58,8 1,0510 450,00 0,0384 7,73 179,52 60,1 2,1695 Hieäu quaû xöû lyù COD theo noàng ñoä buøn 0 20 40 60 80 100 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 X (mg/L) H (% ) Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du 23 Hieäu quaû xöû lyù COD theo taûi troïng 0 20 40 60 80 100 1,89 1,32 1,28 2,38 2,78 3,35 3,02 4,46 8,21 5,68 11,72 L (kgCOD/m3.ngaøy) H (% ) Hình 4.4 Hieäu quaû xöû lyù COD theo taûi löôïng L (kgCOD/m3.ngaøy) 4.5 XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG BUØN HOAÏT TÍNH TUAÀN HOAØN THÍCH HÔÏP Hieäu quaû xöû lyù COD theo löôïng buøn hoaït tính tuaàn hoaøn ñöôïc trình baøy ôû baûng 4.7 vaø hình 4.5. Löôïng buøn hoaït tính tuaàn hoaøn thích hôïp laø khoaûng 80% löôïng buøn sinh ra trong ngaên USBF. Hieäu quaû xöû lyù COD thích hôïp khi löôïng buøn tuaàn hoaøn khoaûng 80%, neáu löôïng buøn tuaàn hoaøn nhoû hôn thì hieäu quaû xöû lyù khoâng cao vì löôïng VSV sinh ra khoâng ñuû ñeå tieâu thuï heát caùc chaát oâ nhieãm coù trong nöôùc thaûi. Coøn neáu tuaàn hoaøn buøn quaù nhieàu thì löôïng VSV quaù nhieàu seõ xaûy ra nhöõng tranh chaáp veà dinh döôõng vaø naêng löôïng, laøm giaûm hoaït tính vaø soá löôïng cuûa VSV neân hieäu quaû xöû lyù giaûm. Baûng 4.7 Hieäu quaû xöû lyù COD theo löôïng buøn hoaït tính tuaàn hoaøn (%) Löôïng buøn tuaàn hoaøn (%) So (mg/L) S (mg/L) H (%) 50 442,00 179,52 59,4 60 312,50 82,00 73,8 70 342,40 62,40 81,8 80 534,40 43,20 91,9 90 394,60 60,64 84,6 100 450,00 112,00 75,1 4.6 HIEÄU QUAÛ XÖÛ LYÙ CAÙC CHÆ TIEÂU KHAÙC Hieäu quaû xöû lyù moät soá chæ tieâu nhö pH, ñoä ñuïc, BOD5, åN, åP vaø SS ñöôïc trình baøy ôû baûng 4.8. Ta thaáy pH sau xöû lyù taêng so vôùi pH ôû ñaàu vaøo, chöùng toû khaû naêng xöû lyù cuûa caùc sinh vaät laø khaù toát vì quaù trình sinh hoïc hieáu khí thöôøng laøm pH taêng. Hieäu quaû xöû lyù ñoä ñuïc khoâng cao nhöng ñoä ñuïc ñaàu vaøo cuûa nöôùc thaûi ôû ñaây khoâng cao, chæ tieâu naøy coù theå khoâng caàn quan taâm trong hieäu quaû xöû lyù cuûa moâ hình. Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du 24 Hình 4.5 Hieäu quaû xöû lyù COD theo löôïng buøn hoaït tính tuaàn hoaøn (%) Hieäu quaû xöû lyù BOD5 cuûa moâ hình khaù cao, ñaït ñeán 91%. Hieäu quaû xöû lyù cao nhö vaäy coù theå giaûi thích do vai troø cuûa ngaên thieáu khí vaø vieäc keát hôïp caùc quaù trình loaïi boû chaát höõu cô vôùi caùc quaù trình khaùc. Phaàn lôùn chaát höõu cô ñöôïc tieâu thuï heát ôû ngaên thieáu khí ñeå caùc VSV söû duïng cho caùc quaù trình xöû lyù trong ngaên naøy, hôn nöõa phaàn höõu cô coøn laïi seõ ñöôïc phaân huûy tieáp ôû ngaên hieáu khí vaø ngaên USBF. ÔÛ ñaây quaù trình loaïi boû Cacbon dieãn ra lieân tuïc laøm cho hieäu quaû xöû lyù taêng leân ñaùng keå so vôùi caùc moâ hình truyeàn thoáng. Hieäu quaû xöû lyù Nitô ñaït ñeán 87%, nhôø xen keõ caùc quaù trình nitrit hoùa, nitrat hoùa vaø khöû nitrat trong caùc ngaên khaùc nhau cuûa heä thoáng ñaõ hoã trôï tích cöïc trong vieäc xöû lyù Nitô. Hieäu quaû xöû lyù Phospho ñaït 80%, noàng ñoä Phospho ñaàu vaøo khoâng lôùn neân noàng ñoä Phospho cuûa nöôùc thaûi sau xöû lyù laø khaù nhoû. Hieäu quaû xöû lyù SS cuõng khaù cao, ñaït tôùi 85%, noù theå hieän öu ñieåm cuûa quaù trình loïc ngöôïc buøn sinh hoïc cuûa ngaên USBF cuõng nhö toaøn boä heä thoáng. Ngoaøi ra ñaëc tính cuûa buøn, quaù trình oån ñònh vaø laéng buøn cuõng aûnh höôûng tôùi hieäu suaát xöû lyù. Baûng 4.8 Hieäu quaû xöû lyù pH, ñoä ñuïc, BOD5, åN, åP vaø SS pH Ñoä duïc BOD5 åN åP SS Ñaàu vaøo Ñaàu ra Ñaàu vaøo Ñaàu ra H (%) Ñaàu vaøo Ñaàu ra H (%) Ñaàu vaøo Ñaàu ra H (%) Ñaàu vaøo Ñaàu ra H (%) Ñaàu vaøo Ñaàu ra H (%) 6,5 7,0 92,3 41,1 55 7,0 7,3 286,0 55,4 81 35,0 6,7 81 446 91 80 6,8 7,6 52,5 23,8 55 320,0 27,8 91 7,2 7,4 84,0 20,0 76 30,8 3,9 87 7,2 7,5 65,7 27,0 59 8,6 2,7 69 7,4 7,5 64,2 12,0 81 200,0 24,0 88 43,1 14,0 68 6,7 7,2 95,2 18,6 80 12,4 2,5 80 7,5 7,6 43,4 7,0 84 510 78 85 Hieäu quaû xöû lyù COD theo löôïng buøn tuaàn hoaøn 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 50 60 70 80 90 100 Löôïng buøn tuaàn hoaøn (%) H (% ) Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du 25 CHÖÔNG V – THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHÔÏ ÑAÀU MOÁI THUÛ ÑÖÙC GIAI ÑOAÏN II 5.1 COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ Löu löôïng vaø tính chaát nöôùc thaûi cuûa chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 ñöôïc döï tính ôû phaàn 2.2.1.3. Löu löôïng trung bình laø khoaûng 2000 m3/ngaøy ñeâm. Noàng ñoä oâ nhieãm COD, BOD laø töông ñoái cao, coøn haøm löôïng N, P thì naèm laân caän tieâu chuaån thaûi loaïi B. Tyû leä BOD5/COD khoaûng 0,56, tyû leä naøy raát thích hôïp ñeå xöû lyù sinh hoïc. Theo döï tính trong giai ñoaïn 1 thì giai ñoaïn 2 seõ söû duïng coâng ngheä cuûa giai ñoaïn 1, töùc laø seõ xaây theâm haàm bôm, beå ñieàu hoøa, beå Aeroten, beå laéng buøn hoaït tính gioáng nhö ôû giai ñoaïn 1 vôùi coâng suaát laø 1500m3/ngaøy ñeâm. Caùc coâng trình nhö beå khöû truøng, beå neùn buøn thì söû duïng cho caû 2 giai ñoaïn. Vaø caùc beå treân seõ ñöôïc xaây vaøo choã ñaát troáng ñaõ qui hoaïch trong traïm xöû lyù nöôùc thaûi. Tuy nhieân, theo nhö döï tính thì löu löôïng ôû giai ñoaïn 2 tôùi 2000 m3/ngaøy ñeâm neân neáu xaây döïng caùc beå theo tính toaùn ôû treân thì heä thoáng seõ bò quaù taûi. Vôùi dieän tích ñaõ qui hoaïch saün thì khoâng theå taêng dieän tích cuûa caùc beå ñeå ñaùp öùng coâng suaát xöû lyù. Vì vaäy, ôû giai ñoaïn 2 caàn söû duïng beå USBF vaøo daây chuyeàn coâng ngheä ñeå ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu treân. Sô ñoà coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 ñöôùc trình baøy ôû sô ñoà 5.1 Sô ñoà 5.1 Daây chuyeàn coâng ngheä heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 BEÅ NEÙN BUØN NÖÔÙC THAÛI ROÅ CHAÉN RAÙC HAÀM BÔM MAÙY SAØN RAÙC BEÅ ÑIEÀU HOØA BEÅ USBF MAÙY THOÅI KHÍ BEÅ KHÖÛ TRUØNG SOÂNG MAÙY EÙP BUØN DUNG DÒCH JAVEN CAËN KHOÂ NGAÊN THOAÙT NÖÔÙC DUNG DÒCH POLYMER Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du 26 Qui trình xöû lyù nöôùc thaûi cuõng gioáng nhö qui trình xöû lyù hieän taïi nhöng thay beå Aeroten vaø beå laéng buøn thaønh beå USBF. Vaäy caùc coâng trình xaây döïng trong giai ñoaïn 2 laø haàm bôm, beå ñieàu hoøa vaø beå USBF. 5.2 TÍNH TOAÙN CAÙC COÂNG TRÌNH ÑÔN VÒ XAÂY DÖÏNG TRONG GIAI ÑOAÏN II 5.2.1 Haàm bôm (Tính toaùn chi tieát xem PLII.1) Vò trí haàm bôm giai ñoaïn 2 naèm caïnh vaø coù caáu taïo gioáng haàm bôm giai ñoaïn 1. Theå tích haàm bôm laø 125m3 - Chieàu daøi: L = 5m - Chieàu roäng: B = 5m - Chieàu cao: H = 5 + 2,7 = 7,7m (2,7m laø chieàu cao cuûa khung ñôõ roã chaén raùc). Thieát bò: - Roå chaén raùc coù kích thöôùc 1500x1500x1500, dloã = 10mm (1 boä). - Bôm nöôùc thaûi nhuùng chìm ñeå bôm nöôùc thaûi vaøo beå ñieàu hoøa (2 caùi), coâng suaát 81m3/h, H = 12m, N = 6,3 kW, ñieän 3 pha, 50Hz, 1455voøng/phuùt. Hình 5.1 Caáu taïo haàm bôm 5.2.2 Beå ñieàu hoøa (Tính toaùn chi tieát xem PLII.2) Veà caáu taïo gioáng nhö giai ñoaïn 1 nhöng choïn theå tích lôùn hôn. Theå tích beå ñieàu hoøa laø 495m3 - Chieàu daøi: L = 10m - Chieàu roäng: B = 9m - Chieàu cao: H = 5 + 0,5 = 5,5m (0,5m laø chieàu cao baûo veä). Thieát bò: 16 9 0 16 2 0 16 9 0 250 250 250250 A +3.00 -4.70 ±0.00 MAËT CAÉT A - A +0.30 -2.20 ROÃ CHAÉN RAÙC SAØN COÂNG TAÙC CAÀU THANG THANH TRÖÔÏT DAÂY CAÙP BÔM NÖÔÙC THAÛI A B NÖÔÙC THAÛI VAØO NÖÔÙC THAÛI ÑEÁN BEÅ ÑIEÀU HOØA 250 250 5 00 0 250 250 2 00 0 10 00 2 00 0 15 0 15 0 5000 4 00 4 00 5 00 0 2 00 0 10 00 19 00 MAËT BAÈNG HAÀM BÔM ÑOÄNG CÔ NAÂNG ROÃ ±0.00 NÖÔÙC THAÛI VAØO 14 00 14 00 Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du 27 - Maùy saøn raùc töï ñoäng ñöôïc ñaët treân naép beå ñieàu hoøa, coâng suaát 80m3/h, 2Hp, ñieän 3 pha, loïc raùc quay, saøn inox 1mm. - Bôm nöôùc thaûi nhuùng chìm ñeå bôm nöôùc thaûi vaøo beå USBF (2 caùi), coâng suaát 81m3/h, H = 12m, N = 5,7 kW, ñieän 3 pha, 50Hz, 1455voøng/phuùt. - Heä thoáng phaân phoái khí goàm 50 Diffuser boá trí ñeàu treân dieän tích beå. Hình 5.1 Caáu taïo beå ñieàu hoøa 5.2.3 Beå USBF (Tính toaùn chi tieát xem PLII.3) Theå tích beå USBF laø 693m3 - Chieàu daøi: L = 18m - Chieàu roäng: B = 7m - Chieàu cao: H = 5 + 0,5 = 5,5m (0,5m laø chieàu cao baûo veä). - Theå tích ngaên thieáu khí: Vthieáu khí = 204,4m3 - Theå tích ngaên hieáu khí: Vhieáu khí = 383,2m3 - Theå tích ngaên USBF: VUSBF = 105,3m3 Theå tích beå thu buøn laø20,6m3 - Chieàu daøi: L = 3m - Chieàu roäng: B = 1,25m - Chieàu cao: H = 5 + 0,5 = 5,5m (0,5m laø chieàu cao baûo veä). Thieát bò: - Bôm buøn nhuùng chìm ñeå bôm buøn tuaàn hoaøn vaø buøn dö (2 caùi), coâng suaát 10,8m3/h, H = 7m, N = 1 kW, ñieän 3 pha, 50Hz, 3000voøng/phuùt. - Heä thoáng phaân phoái khí goàm 108 Diffuser boá trí ñeàu treân dieän tích beå. 5.3 DÖÏ TOAÙN KINH PHÍ (Tính toaùn chi tieát xem phuï luïc III) 5.3.1 CHI PHÍ ÑAÀU TÖ 5.3.1.1 Chi phí xaây döïng caùc coâng trình cô baûn Toång chi phí xaây döïng cô baûn = 1.107.940.000 VNÑ MAËT CAÉT A - A 1500 10 00 5 5 00 4 00 40 0 Dif fuse r BÔM NÖÔÙC THAÛI MAÙY SAØN RAÙC TÖÏ ÑOÄNG +3.50 -1.50 +4.00 CAÀU THANG NÖÔ ÙC THAÛI ÑEÁN BEÅ USBF KHÍ NEÙN ±0.00 ±0.00 NÖÔÙC THAÛI TÖØ HAÀM BÔM AA MAËT BAÈNG BEÅ DIEÀU HOØA 9001000 1000 15 00 15 00 20 00 250 250 90 00 250 250 250250 250 25010000 OÁng theùp f34 O Áng theùp f90 LOÃ THO ÂNG HÔI Þ200 MAÙY SAØN RAÙC TÖÏ ÑOÄNG KHÍ NEÙN N Ö Ô ÙC T H A ÛI T ÖØ H AÀ M B Ô M 4000 2 75 0 3250 3250 NÖÔÙC THAÛI ÑEÁN BEÅ USBF NÖÔÙC THAÛI ÑEÁN BEÅ USBF 10 00 Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du 28 Hình 5.1 Caáu taïo beå USBF 5.3.1.2 Chi phí thieát bò caùc coâng trình xaây döïng Chi phí thieát bò haàm bôm = 245.090.000 VNÑ Chi phí thieát bò beå ñieàu hoaø = 374.700.000 VNÑ Chi phí thieát bò beå USBF = 351.550.000 VNÑ Toång chi phí thieát bò = 971.340.000 VNÑ Toång chi phí ñaàu tö = 1.107.940.000 + 971.340.000 = 2.079.280.000 (VND) 5.3.2 CHI PHÍ QUAÛN LYÙ – VAÄN HAØNH 5.3.2.1 Chi phí nhaân coâng vaän haønh Chi phí coâng nhaân = 240.000 VNÑ/ngaøy 5.3.2.2 Chi phí ñieän naêng tieâu thuï Chi phí ñieän naêng tieâu thuï = 765.300 VNÑ/ngaøy 5.3.2.3 Chi phí hoaù chaát Chi phí hoaù chaát khöû truøng = 216.000 VNÑ/ngaøy Chi phí hoaù chaát khöû nöôùc buøn dö = 65.400 VNÑ/ngaøy Toång chi phí hoaù chaát trong moät ngaøy = 218.400 VNÑ/ngaøy NÖÔÙC THAÛI TÖØ BEÅ ÑIEÀU HOØA NÖÔÙC THAÛI TÖØ BEÅ ÑIEÀU HOØA NÖÔÙC THAÛI TÖØ BEÅ ÑIEÀU HOØA Diffuser 8 0 0 9 00 9 0 0 8 00 1000800 900 272 650650650398 18000 11000 4 00 4 00 5 5 5 0 8 0 0 1500 Ø300 3 08 0 5 0 0 500 6500 3 6 3 0 3 00 0 10 0 0 3 0 00 5000100012000 250 2 5 0 7 00 0 250 250 250 250250250 A A MAÙNG THU NÖÔÙC RAÊNG CÖA Saé t roãng f 30 Ø100 Ø100 B UØN H O AÏ T TÍ N H T UA ÀN H O AØN -1.50 ±0.00 +3.50 +4.00 ±0.00 3 78 5 2 660 60 70 MAËT BAÈNG MAËT CAÉT A - A 850 1000 850 17 00 500 Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du 29 3.3.2.4 Chi phí baûo trì Chi phí söûa chöõa = 18.700 VNÑ/ngaøy Toång chi phí quaûn lyù vaän haønh = 1.305.400 VNÑ/ngaøy 5.3.3 KHAÁU HAO TAØI SAÛN VAØ LAÕI SUAÁT 5.3.3.1 Khaáu hao taøi saûn coá ñònh Xaây döïng cô baûn = 151.773 VNÑ/ngaøy Thieát bò coâng trình = 133.060 VNÑ/ngaøy 5.3.3.2 Laõi suaát ngaân haøng Toång soá tieàn phaûi traû laõi ngaân haøng = 312.328 VNÑ/ngaøy Toång chi phí khaáu hao vaø laõi suaát = 591.161 VNÑ/ngaøy 5.3.4 GIAÙ THAØNH XÖÛ LYÙ 1 M3 NÖÔÙC THAÛI Giaù thaønh xöû lyù 1 m3 nöôùc thaûi = 948 VNÑ/m3 Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du 30 CHÖÔNG VI – KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 6.1 KEÁT LUAÄN ¯ Moâ hình beå USBF raát thích hôïp cho xöû lyù nöôùc thaûi chôï vaø caùc loaïi nöôùc thaûi coù ñaëc tính töông töï. Vôùi söï keát hôïp 3 ngaên: thieáu khí, hieáu khí vaø laéng loïc ngöôïc buøn sinh hoïc ñaõ keát hôïp caùc quaù trình xöû lyù khaùc nhau trong cuøng moät ñôn vò xöû lyù ñaõ taïo ra öu ñieåm lôùn trong vieäc naâng cao hieäu quaû xöû lyù. Cuï theå laø hieäu quaû xöû lyù COD tôùi 91,9%, BOD5 91%, N 84%, P 80%, SS 85% ¯ Moâ hình deã vaän haønh do cheá ñoä doøng chaûy giöõa caùc ngaên theo nguyeân lyù bình thoâng nhau neân nöôùc thaûi di chuyeån trong beå laø hoaøn toaøn töï ñoäng. ¯ Ñoái vôùi nöôùc thaûi chôï, trong khi nghieân cöùu moâ hình thì khoâng heà boå sung hoùa chaát ñeå ñieàu chænh pH hay theâm chaát dinh döôõng cho heä thoáng vì VSV söû duïng nguoàn dinh döôõng noäi taïi cuûa nöôùc coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa chuùng. ¯ Töø keát quaû nghieân cöùu moâ hình coù theå öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2, vöøa ñaùp öùng ñöôïc coâng suaát, hieäu quaû xöû lyù, vöøa tieát kieäm ñöôïc dieän tích, hoùa chaát cuõng nhö vieäc vaän haønh ñôn giaûn. 6.2 KIEÁN NGHÒ ¯ Coâng ngheä USBF coù theå aùp duïng ñeå xöû lyù caùc loaïi nöôùc thaûi coù haøm löôïng chaát höõu cô töông töï nhö nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc, neân aùp duïng xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò vì kó thuaät ñôn giaûn, ít toán dieän tích vaø hoùa chaát, hieäu quaû cao neân giaù thaønh xöû lyù seõ giaûm ñaùng keå. ¯ Do thôøi gian nghieân cöùu khoùa luaän coù haïn neân vieäc nghieân cöùu chuû yeáu laø kieåm tra hieäu quaû xöû lyù COD khi thay ñoåi moät soá chæ tieâu quan troïng nhö noàng ñoä buøn, thôøi gian löu nöôùc (taûi troïng COD), löôïng buøn hoaït tính tuaàn hoaøn. Em xin ñöa ra moät soá höôùng nghieân cöùu saâu hôn nhö: · Thay ñoåi theå tích cuûa caùc vuøng thieáu khí, hieáu khí vaø USBF vaø so saùnh hieäu quaû xöû lyù. · Kieåm tra hieäu quaû xöû lyù trong ñieàu kieän nhieät ñoä khaùc nhau. · Khaû naêng xöû lyù caùc loaïi nöôùc thaûi khaùc. Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du 31 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Tröông Thanh Caûnh, Ñeà taøi nghieân cöùu xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò baèng coâng ngheä buøn hoaït tính caûi tieán USBF (the Upflow Sludge Blanket Filter), ÑH Quoác gia TPHCM 2. Hoaøng Hueä, Giaùo trình caáp thoaùt nöôùc, NXB “ Xaây döïng”, Haø Noäi, 1993. 3. Hoaøng Hueä, Phan Ñình Böôûi, Maïng löôùi thoaùt nöôùc, NXB “ Xaây döïng”, Haø Noäi, 1996. 4. Hoaøng Vaên Hueä,Thoaùt nöôùc taäp 2, xöû lyù nöôùc thaûi. NXB “Khoa hoïc vaø kyõ thuaät”, Haø Noäi, 2002. 5. Laâm Minh Trieát, Nguyeãn Thanh Huøng, Nguyeãn Phöôùc Daân, Xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò vaø coâng nghieäp, tính toaùn thieát keá coâng trình. “Vieän taøi nguyeân moâi tröôøng”. TPHCM, 2000. 6. Leâ Dung, Coâng trình thu, traïm bôm caáp thoaùt nöôùc, NXB “ Xaây döïng”, Haø Noäi, 1999. 7. Löông Ñöùc Phaåm, Coâng ngheä xöû lí nöôùc thaûi baèng bieän phaùp sinh hoïc, NXB “Giaùo duïc”, Haø Noäi, 2002. 8. Traàn Hieáu Nhueä, Thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi coâng nghieäp, NXB “Khoa hoïc kó thuaät”, Haø Noäi, 1999. 9. Trònh Xuaân Lai, Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi. NXB “Xaây döïng”, Haø Noäi, 2000. 10. Metcalf & Eddy, Wastewater Treatment Engineering Treatment, Disposal, Reuse third Edition 1991. Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 1 -- PHAÀN PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC I – MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH VEÀ TRAÏM XÖÛ LYÙ VAØ MOÂ HÌNH THÍ NGHIEÄM ...................... - 2 - PLI.1 HÌNH AÛNH TRAÏM XÖÛ LYÙ ....................................................................................................... - 2 - PLI.2 HÌNH AÛNH MOÂ HÌNH .............................................................................................................. - 3 - PHUÏ LUÏC II – TÍNH TOAÙN CAÙC COÂNG TRÌNH ÑÔN VÒ XAÂY DÖÏNG TRONG GIAI ÑOAÏN II ..... - 5 - PLII.1 HAÀM BÔM ................................................................................................................................ - 5 - PLII.2 BEÅ ÑIEÀU HOØA .......................................................................................................................... - 5 - PLII.3 BEÅ USBF.................................................................................................................................... - 7 - PHUÏ LUÏC III – KHAÙI TOAÙN KINH TEÁ CHI TIEÁT ............................................................................. - 11 - PLIII.1 CHI PHÍ ÑAÀU TÖ ................................................................................................................... - 11 - PLIII.1.1 Chi phí xaây döïng caùc coâng trình cô baûn ............................................ - 11 - PLIII.1.2 Chi phí thieát bò caùc coâng trình xaây döïng ........................................... - 11 - PLIII.2 CHI PHÍ QUAÛN LYÙ – VAÄN HAØNH ........................................................................................ - 13 - PLIII.2.1 Chi phí nhaân coâng vaän haønh ............................................................... - 13 - PLIII.2.2 Chi phí ñieän naêng tieâu thuï ................................................................... - 13 - PLIII.2.3 Chi phí hoaù chaát .................................................................................... - 14 - PLIII.2.4 Chi phí baûo trì ......................................................................................... - 14 - PLIII.3 KHAÁU HAO TAØI SAÛN VAØ LAÕI SUAÁT ................................................................................... - 14 - PLIII.3.1 Khaáu hao taøi saûn coá ñònh ................................................................... - 14 - PLIII.3.2 Laõi suaát ngaân haøng ............................................................................. - 14 - PLIII.4 CHI PHÍ XÖÛ LYÙ 1 M3 NÖÔÙC THAÛI ....................................................................................... - 15 - PHUÏ LUÏC IV – BAÛN VEÕ CHI TIEÁT ...................................................................................................... - 16 - Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 2 -- PHUÏ LUÏC I – MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH VEÀ TRAÏM XÖÛ LYÙ VAØ MOÂ HÌNH THÍ NGHIEÄM PLI.1 HÌNH AÛNH TRAÏM XÖÛ LYÙ Traïm xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Ñaát ñeå xaây döïng giai ñoaïn 2 Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 3 -- PLI.2 HÌNH AÛNH MOÂ HÌNH Ngaên thieáu khí Ngaên USBF Ngaên hieáu khí Moâ hình ñang hoaït ñoäng Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 4 -- Buøn laéng Maùng thu nöôùc Nöôùc thaûi tröôùc xöû lyù Nöôùc thaûi sau xöû lyù Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 5 -- PHUÏ LUÏC II – TÍNH TOAÙN CAÙC COÂNG TRÌNH ÑÔN VÒ XAÂY DÖÏNG TRONG GIAI ÑOAÏN II PLII.1 HAÀM BÔM Do dieän tích chöøa ñeå xaây döïng haàm bôm ôû giai ñoaïn 2 laø coá ñònh neân xaây döïng coù caáu taïo gioáng vaø baèng theå tích haàm bôm giai ñoaïn 1. Trong haàm bôm ta söû duïng 2 bôm nhuùng chìm coù gaén boä caûm öùng, töùc laø 2 bôm naøy seõ hoaït ñoäng theo löôïng nöôùc vaøo. Theå tích haàm bôm cuûa giai ñoaïn 1 laø 125m3 - Chieàu daøi: L = 5m - Chieàu roäng: B = 5m - Chieàu cao: H = 5 + 2,7 = 7,7m (2,7m laø chieàu cao cuûa khung ñôõ roã chaén raùc). Thieát bò: - Roå chaén raùc coù kích thöôùc 1500x1500x1500, dloã = 10mm (1 boä). - Bôm nöôùc thaûi nhuùng chìm ñeå bôm nöôùc thaûi vaøo beå ñieàu hoøa (2 caùi), coâng suaát 81m3/h, H = 12m, N = 6,3 kW, ñieän 3 pha, 50Hz, 1455voøng/phuùt. PLII.2 BEÅ ÑIEÀU HOØA Nöôùc thaûi ôû giai ñoaïn 2 coù noàng ñoä vaø cheá ñoä xaû thaûi töông töï nhö giai ñoaïn 1, chæ coù löu löôïng laø lôùn hôn neân ta thieát keá beå ñieàu hoøa coù caáu taïo gioáng nhö giai ñoaïn 1 vaø choïn theå tích theo löu löôïng laø 2000m3/h. Beå ñieàu hoøa cuûa giai ñoaïn 1 coù kích thöôùc 9x8,25x5, theå tích beå baèng 317,25m3. Löu löôïng giai ñoaïn 1 laø 1500m3/ngaøy ñeâm, do ñoù ta coù theå tính theå tích beå ñieàu hoøa giai ñoaïn 2 baèng caùch: 495 1500 2000*25,317 1 21 2 === Q QVV (m3) Trong ñoù: V1 , V2 laø theå tích beå ñieàu hoøa giai ñoaïn 1 vaø 2 Q1, Q2 laø coâng suaát xöû lyù giai ñoaïn 1 vaø 2 Cho chieàu cao: H = 5 + 0,5 = 5,5m. Ta coù dieän tích beå ñieàu hoøa: S = V/ H = 495/5,5 = 90m2 Choïn chieàu daøi 10m, chieàu roäng 9m Choïn bôm nöôùc thaûi nhuùng chìm ñeå bôm nöôùc thaûi vaøo beå USBF (2 caùi), coâng suaát 89m3/h, H = 12m, N = 6 kW, ñieän 3 pha, 50Hz, 1455voøng/phuùt. Tính toaùn heä thoáng suïc khí Theo “XLNT” Trònh Xuaân Lai, löôïng khí caàn thieát laø 0,01 – 0,015 m3/1m3 beå Choïn 0,01 (m3/1m3beå. Phuùt) Vaäy löôïng khí caàn thieát: Qk = 0,01.V (m3/phuùt) Qk = 0,01.495 = 4,95m3/phuùt = 270 m3/h = 75L/s Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 6 -- - Vôùi V: theå tích beå, V = 495 (m3) Heä thoáng phaân phoái khí ñöôïc boá trí hai beân thaønh beå goàm hai oáng chính caáp khí vaø caùc oáng nhaùnh. Löu löôïng khí vaøo moãi oáng chính Qk1 = Qk/2 = 4,5/2 = 2,25m3/phuùt = 135m3/h = 0,0375 m3/s Theo “ Xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït vaø coâng nghieäp” Laâm Minh Trieát Löu löôïng khí qua ñóa söù 11 – 96 (l/phuùt) choïn q = 90(l/phuùt) = 5,4 (m3/h) Toång soá ñóa suïc khí caàn duøng trong beå 50 90 10.5,410. 33 === q Qn k (oáng) Choïn moãi oáng chính goàm 12 oáng nhaùnh phaân phoái khí. Khoaûng caùch giöõa caùc oáng = 1,7m. Löu löôïng khí vaøo moãi oáng nhaùnh 27 5 135 12 1 1 === k k Qq m3/h Soá ñóa treân moät oáng: 5 2.5 50 2.51 === nn Khoaûng caùch giöõa caùc ñóa: R = 9/10 = 0,9m Tính toaùn thuyû löïc oáng daãn khí neùn: Baûng 5.3 : Toác ñoä khí ñaëc tröng trong oáng daãn Ñöôøng kính (mm) Vaän toác (m/s) 25 – 75 6 -9 100 – 250 9 - 15 300 – 610 14 - 20 760 - 1500 19 - 33 (Nguoàn : Xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò vaø coâng nghieäp, Laâm Minh Trieát) Vôùi löu löôïng khí vaøo moãi oáng chính laø Qk1=107,3(l/s) vaø vaän toác trong baûng 5.3(9–15 m/s) coù theå choïn ñöôøng kính oáng chính D = 160 mm. Thieát dieän oáng chính 2 2 2. 3,14.0,16 0,02( ) 4 4 D S m p = = = Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 7 -- Vôùi oáng nhaùnh coù löu löôïng vaøo moãi oáng nhaùnh qk1 = 8,94 vaø vaän toác (6-9 m/s) coù theå choïn ñöôøng kính oáng nhaùnh d = 34mm. Toång thieát dieän cuûa caùc oáng nhaùnh 2 2 2 2. 3,14.0,042.12 0,019( ) 0,02( ) 4 4 d s m m p S = = = < Vaäy oáng chính coù theå ñaûm baûo vaän chuyeån khí ñuû cho caùc oáng nhaùnh Aùp löïc caàn thieát cho heä thoáng khí neùn xaùc ñònh theo coâng thöùc: ct d cb fH H H H H= + + + Trong ñoù: Hd : toån thaát aùp löïc do ma saùt theo chieàu daøi oáng daãn. Hcb : toån thaát aùp löïc cuïc boä Hf : toån thaát qua thieát bò phaân phoái H: chieàu saâu höõu ích cuûa beå Toån thaát Hd vaø Hcb thöôøng khoâng vöôït quaù 0,4m; toån thaát Hf khoâng quaù 0,5m. Do ñoù, aùp löïc caàn thieát seõ laø: Hct = 0,4 + 0,5 + 5 = 5,9m Aùp löïc khoâng khí seõ laø: 57,1 33,10 33,10 = + = ct HP Coâng suaát maùy khí neùn tính theo coâng thöùc: 52,2 7,0.102 45,0).157,1.(34400 .102 ).1.(34400 29,029,0 = - = - = n qPN kW Vôùi n : laø hieäu suaát maùy khí neùn, choïn n = 70% PLII.3 BEÅ USBF Tính toaùn theå tích beå Theå tích moâ hình: V = 100L = 0,1m3, trong ñoù theå tích ngaên thieáu khí Vthk = 29,5L, theå tích ngaên hieáu khí Vhk = 55,3L, theå tích ngaên USBF VUSBF = 15,2L. Döïa vaøo keát quaû nghieân cöùu moâ hình taûi troïng COD thích hôïp ñeå xöû lyù laø khoaûng 2,34kgCOD/m3.ngaøy, öùng vôùi thôøi gian löu nöôùc (HRT) ôû ngaên hieáu khí q = 0,192ngaøy (4,6h), noàng ñoä COD ñaàu vaøo So = 534,4mg/L, tyû leä F/M khoaûng 0,52. Noàng ñoä COD ñaàu vaøo So = 505mg/L, choïn thôøi gian löu nöôùc thieát keá q = 4h. Theå tích ngaên hieáu khí laø: 333 24 4*2000. === qQVhk m 3 Töø ñoù ta tính ñöôïc theå tích cuûa toaøn beå USBF: 602 3,55 100.333 3,55 100. === hk VV m3 Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 8 -- Choïn chieàu cao coâng taùc Hct = 5m, theå tích beå laáy baèng 600 m3, dieän tích toaøn beå laø 120 5 600 === ctH VS m3 Laáy tyû leä chieàu daøi : chieàu roäng laø 8:3 (theo tyû leä cuûa moâ hình), töø ñoù ta tính ñöôïc chieàu daøi cuûa beå laø 18m, chieàu roäng cuûa beå laø 7m. Ñaùy cuûa ngaên hieáu khí : ñaùy cuûa ngaên thieáu khí laø 5:3, töø ñoù ta tính ñöôïc: ñaùy cuûa ngaên hieáu khí laø 11m, ñaùy cuûa ngaên thieáu khí laø 7m. Chieàu cao baûo veä 0,5m, khi ñoù theå tích beå USBF laø 693m3 - Chieàu daøi: L = 18m - Chieàu roäng: B = 7m - Chieàu cao: H = 5 + 0,5 = 5,5m (0,5m laø chieàu cao baûo veä). - Theå tích ngaên thieáu khí: Vthieáu khí = 204,4m3 - Theå tích ngaên hieáu khí: Vhieáu khí = 383,2m3 - Theå tích ngaên USBF: VUSBF = 105,3m3 Choïn beå thu buøn coù chieàu daøi 3m, chieàu roäng 1,25m, chieàu cao baèng chieàu cao cuûa beå USBF, töùc baèng 5,5m. Khi ñoù theå tích beå thu buøn laø20,6m3 Khi ñoù, taûi löôïng COD (t) laø: 03,3 4 10.24.505 3 === q t o S kg/m3COD/ngaøy Tyû soá F/M = 59,0 3500.4 24.684,0.505 . 684,0. === X S M F o q Trong ñoù: 0,684 laø haèng soá chuyeån ñoåi COD thaønh BOD5 ( chæ aùp duïng ñoái vôùi nöôùc thaûi sinh hoaït) X laø noàng ñoä buøn hoaït tính trong ngaên hieáu khí, laáy X = 3500mg/L. Tính toaùn löôïng buøn sinh ra vaø tuaàn hoaøn: Heä soá saûn löôïng quan saùt 4,1 07,0.51 89,1 .1 = + = + = cd obs K YY q Trong ñoù: Yobs laø heä soá saûn löôïng quan saùt Y laø heä soá naêng suaát söû duïng cô chaát cöïc ñaïi, theo nghieân cöùu thì Y=1,89 Kd laø Thieát bò: - Bôm buøn nhuùng chìm ñeå bôm buøn tuaàn hoaøn vaø buøn dö (2 caùi), coâng suaát 10,8m3/h, H = 7m, N = 1 kW, ñieän 3 pha, 50Hz, 3000voøng/phuùt. - Heä thoáng phaân phoái khí goàm 108 Diffuser boá trí ñeàu treân dieän tích beå. Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 9 -- Löôïng Oxi caáp cho beå theo BOD5 Khoái löôïng BOD5 caàn xöû lyù moãi ngaøy: 47010.2000).50285(10.).( 335 =-=-= QBODLG ht v kg/ngaøy ñeâm Löôïng Oxi yeâu caàu: M = G – (1,42.Px) = 470 – 1,42.225,6 = 150 kg/ngaøy ñeâm Xaùc ñònh löôïng Oxi caàn thieát Löôïng Oxi caàn thieát theo yeâu caàu: Giaû söû hieäu quaû vaän chuyeån oxi cuûa thieát bò thoåi khí laø 8%, heä soá an toaøn khi söû duïng trong thieát keá laø 2. Giaû söû khoâng khí chöùa 23,2% O2 theo troïng löôïng vaø troïng löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû 200C laø 0,0118kN/m3 = 1,18kg/m3, löôïng khoâng khí yeâu caàu theo lyù thuyeát laø: 548 232,0.18,1 150 = m3/ngaøy ñeâm Löôïng khoâng khí yeâu caàu vôùi hieäu quaû vaän chuyeån 8% laø: 548/0,08 = 6850 m3/ngaøy ñeâm Löôïng khoâng khí caàn thieát ñeå choïn maùy neùn khí laø: q = 4,76.2 = 9,52m3/ph = 5920l/phuùt Aùp löïc caàn thieát cho heä thoáng khí neùn xaùc ñònh theo coâng thöùc: ct d cb fH H H H H= + + + Trong ñoù: Hd : toån thaát aùp löïc do ma saùt theo chieàu daøi oáng daãn. Hcb : toån thaát aùp löïc cuïc boä Hf : toån thaát qua thieát bò phaân phoái H: chieàu saâu höõu ích cuûa beå Toån thaát Hd vaø Hcb thöôøng khoâng vöôït quaù 0,4m; toån thaát Hf khoâng quaù 0,5m. Do ñoù, aùp löïc caàn thieát seõ laø: Hct = 0,4 + 0,5 + 5 = 5,9m Aùp löïc khoâng khí seõ laø: 87,1 33,10 33,10 = + = ct HP Coâng suaát maùy khí neùn tính theo coâng thöùc: 52,2 7,0.102 45,0).157,1.(34400 .102 ).1.(34400 29,029,0 = - = - = n qPN kW n laø hieäu suaát maùy khí neùn, choïn n = 70% Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 10 -- Tính toaùn heä thoáng phaân phoái khí: Theo “ Xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït vaø coâng nghieäp” Laâm Minh Trieát Löu löôïng khí qua ñóa söù 11 – 96 (l/phuùt) Choïn =90 (l/phuùt) = 5,4(m3/h) Toång soá ñóa suïc khí caàn duøng trong beå 106 90 10.60.159,010. 33 === q Qn k caùi Heä thoáng phaân phoái khí ñöôïc boá trí doïc theo thaønh cuûa ngaên hieáu khí laø ñöôøng oáng caáp khí chính, töø ñoù seõ coù 2 oáng nhaùnh ñi doïc theo thaønh ngang cuûa ngaên hieáu khí töø ñoù seõ noái vaøo caùc oáng nhaùnh xuoáng ñaùy beå. ÔÛ oáng nhaùnh beân trong, seõ gaén theâm caùc oáng nhaùnh doïc theo thaønh beå roài ñi vaøo phaàn nghieâng phía döôùi cuûa ngaên USBF. Choïn soá ñóa treân nhaùnh oáng nhaùnh phía ngoaøi laø 42 dóa, oáng nhaùnh beân trong laø 66 dóa. Treân oáng nhaùnh beân ngoaøi coù 7 oáng nhaùnh xuoáng ñaùy, moãi oáng coù 6 dóa suïc khí, coøn oáng nhaùnh beân trong coù 7 oáng nhaùnh ñoái xöùng vôùi oáng tröôùc vaø gaén theâm 8 oáng nhaùnh xuoáng ñaùy, moãi nhaùnh coù 3 dóa suïc khí. Khoaûng caùch giöõa caùc dóa suïc khí beân ngoaøi phaàn nghieâng laø 0,65m Khoaûng caùch giöõa caùc dóa suïc khí beân trong phaàn nghieâng khoâng caùch ñeàu vì caøng voâ trong thì theå tích caøng giaûm neân ta laáy khoaûng caùch caøng voâ trong caøng xa. Cuï theå laø dóa 2 caùch dóa 1 laø 0,8m, dóa 3 caùch dóa 2 laø 0,9m, dóa 3 caùch vaùch ngaên 1m. Khoaûng caùch giöõa caùc oáng nhaùnh ôû ñaùy naèm ngoaøi phaàn nghieâng laø 0,9m, oáng caùch töôøng 0,8 m. Khoaûng caùch giöõa caùc oáng nhaùnh ôû ñaùy naèm ngoaøi phaàn nghieâng laø 0,9m, oáng caùch töôøng 0,6 m, oáng caùch töôøng coøn laïi laø 0,2m, oáng naøy caùch oáng beân trong 0,7m. Tính toaùn ñöôøng kính oáng phaân phoái khí Choïn ñöôøng kính oáng chính D = 114 mm. Thieát dieän oáng chính 2 2 2. 3,14.0,114 0,0095( ) 4 4 D S m p = = = Vôùi oáng nhaùnh coù löu löôïng vaøo moãi oáng nhaùnh qk1 = 6,04(l/s) vaø vaän toác (6-9 m/s) coù theå choïn ñöôøng kính oáng nhaùnh d = 34mm. Toång thieát dieän cuûa caùc oáng nhaùnh 0079,0 4 034,0.14,3 4 22 ==S ds p m2<0,0095 Vaäy oáng chính coù theå ñaûm baûo vaän chuyeån khí ñuû cho caùc oáng nhaùnh. Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 11 -- PHUÏ LUÏC III – KHAÙI TOAÙN KINH TEÁ CHI TIEÁT PLIII.1 CHI PHÍ ÑAÀU TÖ PLIII.1.1 Chi phí xaây döïng caùc coâng trình cô baûn Baûng 6.1 Chi phí xaây döïng caùc coâng trình cô baûn Ñôn vò tính 1000 VNÑ Haïng muïc coâng trình Vaät lieäu Soá löôïng Ñôn vò Ñôn giaù Thaønh tieàn Haàm bôm Beâ toâng coát theùp 69,6 m3 3000 208.800 Beå ñieàu hoaø Beâ toâng coát theùp 135,2 m3 3000 405.600 Beå USBF Beâ toâng coát theùp 110,5 m3 3000 331.500 Beå khöû truøng Beâ toâng coát theùp 26,7 m3 3000 80.040 Nhaø ñieàu haønh Töôøng gaïch 48,0 m3 1500 72.000 Coâng trình phuï 10.000 Toång coäng 1.107.940 PLIII.1.2 Chi phí thieát bò caùc coâng trình xaây döïng Haàm bôm tieáp nhaän Baûng 6.2 Chi phí thieát bò haàm bôm Ñôn vò tính 1000 VNÑ Thieát bò Vaät lieäu Soá löôïng Ñôn vò Ñôn giaù Thaønh tieàn Löôùi theùp chaén raùc Inox 1 m2 120 720 Boä phaän chuyeàn ñoäng Saét 1 caùi 60000 60000 Saét V 8mm Saét 50 m 30 1500 Saét V 5mm Saét 20 m 20 400 Bôm nöôùc thaûi Theùp 3 caùi 60000 180.000 OÁng vaûi gai d100 vaûi gai 12 m 30 360 OÁng nhöïa d100 PVC 4 m 40 160 OÂng gang d150 Gang 15 m 50 750 Co 150 Saét 3 caùi 60 180 Co 100 Saét 2 caùi 30 60 T 150 - 100 Saét 2 caùi 70 140 Van moät chieàu d100 Nhöïa 3 caùi 90 270 Van hai chieàu d150 Saét 1 caùi 150 150 Caàu thang saét Saét 2 caùi 200 400 Toång coäng 245.090 Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 12 -- Beå ñieàu hoaø Baûng 6.3 Chi phí thieát bò beå ñieøu hoaø Ñôn vò tính 1000 VNÑ Thieát bò Vaät lieäu Soá löôïng Ñôn vò Ñôn giaù Thaønh tieàn Bôm nöôùc thaûi Saét 2 caùi 50000 100.000 Caàu thang Saét 2 caùi 2000 4.000 Chaïc 3 150 - 100 Saét 1 caùi 200 200 Chaïc 3 160 - 60 Saét 24 caùi 90 2.160 Co 100 Nhöïa 1 caùi 50 50 Co 144 Gang 4 caùi 60 240 Co 60 Saét 48 caùi 40 1.920 Diffuser Nhöïa 50 caùi 50 2.500 Lan can Saét 72 m 30 2160 Maùy thoåi khí Saét 2 caùi 120.000 240.000 OÁng d 114 Gang 4 m 150 600 OÁng d90 Nhöïa 3 m 40 120 OÁng thoaùt nöôùc d114 Nhöïa 10 m 120 1.200 OÁng traùng keõm d114 Saét traùng keõm 56 m 80 4.480 OÁng traùng keõm d34 Saét traùng keõm 312 m 40 12.480 Van hai chieàu d114 Saét 1 caùi 150 150 Van hai chieàu d90 Saét 2 caùi 170 340 Van hai chieàu d34 Saét 18 caùi 100 1.800 Van moät chieàu d100 Saét 2 caùi 150 300 Toång coäng 374.700 Beå USBF Baûng 6.5 Chi phí thieát bò beå USBF Ñôn vò tính 1000VNÑ Thieát bò Vaät lieäu Soá löôïng Ñôn vò Ñôn giaù Thaønh tieàn Lan can Saét 125 m 30 3.750 Caàu thang Saét 2 caùi 1000 2.000 OÁng thoaùt nöôùc d300 Nhöïa 10 m 150 1.500 OÁng d 110 Saét 80 m 50 4.000 OÁng d34 Saét 170 m 40 6.800 Chaïc ba 110_34 Saét 28 caùi 80 2.240 Co 34 Saét 28 caùi 20 560 Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 13 -- Diffuser Nhöïa 108 caùi 50 5.400 Van khí d34 Saét 28 caùi 110 3.080 Maùy thoåi khí Saét 4 caùi 80000 320.000 Van hai chieàu d 110 Saét 2 caùi 250 500 Co 110 Saét 16 caùi 100 1.600 Co 300 Nhöïa 1 caùi 120 120 Toång coäng 351.550 Baûng 6.9 Toång coäng chi phí thieát bò Ñôn vò tính 1000VNÑ STT Haïng muïc coâng trình Chi phí 1 Haàm bôm 245.090 2 Beå ñieàu hoaø 374.700 3 Beå USBF 351.550 Toång coäng 971.340 Toång chi phí ñaàu tö = 1.107.940.000 + 971.340.000 = 2.079.280.000 (VND) PLIII.2 CHI PHÍ QUAÛN LYÙ – VAÄN HAØNH PLIII.2.1 Chi phí nhaân coâng vaän haønh Ñôn vò tính 1000VNÑ Bieân cheá Soá ngöôøi Möùc löông (VNÑ/ngaøy) Thaønh tieàn (VNÑ/ngaøy) Coâng nhaân vaän haønh 2 60 120 Coâng nhaân cô khí 1 50 50 Nhaân vieân thí nghieäm 1 70 70 Toång coäng 240 Chi phí phaûi traû cho coâng nhaân V1 = 240000 (VND/ngaøy) PLIII.2.2 Chi phí ñieän naêng tieâu thuï Ñôn vò tính 1000VNÑ Thieát bò Soá löôïng (caùi) Coâng suaát (Kw/h) Thôøi gian hoaït ñoäng (h) Ñieän naêng tieâu thuï (Kw) Ñôn giaù (VNÑ) Thaønh tieàn (VNÑ) Thieát bò naâng löôùi chaén raùc 1 2 0,5 1 1 1 Bôm nöôùc thaûi haàm bôm 2 6,3 9 56,7 1 56,7 Bôm nöôùc thaûi beå ñieàu hoaø 1 5,7 24 136,8 1 136,8 Bôm buøn beå thu buøn 1 1 24 24 1 24 Maùy thoåi khí 2 22,7 24 544,8 1 544,8 Toång coäng 763,3 Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 14 -- Chi phí ñieän naêng V2 = 765300 (VND/ngaøy) PLIII.2.3 Chi phí hoaù chaát · Chi phí hoaù chaát khöû truøng Löôïng Clo nöôùc söû duïng moãi ngaøy = 216 (kg/ngaøy) Chi phí hoaù chaát khöû truøng = 216 1.000 216.000( / )VND ngay´ = · Chi phí hoaù chaát khöû nöôùc buøn dö Löôïng Polyme r söû duïng moãi ngaøy = 0,545 (kg/ngaøy) Chi phí hoaù chaát keo tuï buøn = 0,545 120.000 65.400( / )V ND ngay´ = Toång chi phí hoaù chaát trong moät ngaøy V3 = 216000 + 65.400 = 281.400 (VND/ngaøy) PLIII.2.4 Chi phí baûo trì Chi phí söûa chöõa = 0,9% toång chi phí ñaàu tö V4 = 0,9x2.079.280.000/100 = 18.700(VND/ngaøy) Toång chi phí quaûn lyù vaän haønh V = V1 + V2 + V3 + V4 = 240.000 + 765.300 + 281.400 + 18.700 = 1.305.400(VND/ngaøy) PLIII.3 KHAÁU HAO TAØI SAÛN VAØ LAÕI SUAÁT PLIII.3.1 Khaáu hao taøi saûn coá ñònh Xaây döïng cô baûn 773.151 36520 000.940.107.1 1 == x K (VND/ngaøy) Thieát bò coâng trình 060.133 36520 000.340.971 2 == x K (VND/ngaøy) PLIII.3.2 Laõi suaát ngaân haøng Laõi suaát vay voán ngaân haøng = 0,6%/naêm Toång soá voán caàn vay laø 2.000.000.000 VNÑ Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 15 -- Baûng Keá hoaïch traû laõi ngaân haøng Ñôn vò tính 1000VNÑ Ñôn vò tính 1000VNÑ Naêm Traû ngaân haøng Coøn nôï Laõi suaát (0,6%/thaùng) Naêm Traû ngaân haøng Coøn nôï Laõi suaát (0,6%/thaùng) 1 100000 1900000 11400 11 100000 900000 5400 2 100000 1800000 10800 12 100000 800000 4800 3 100000 1700000 10200 13 100000 700000 4200 4 100000 1600000 9600 14 100000 600000 3600 5 100000 1500000 9000 15 100000 500000 3000 6 100000 1400000 8400 16 100000 400000 2400 7 100000 1300000 7800 17 100000 300000 1800 8 100000 1200000 7200 18 100000 200000 1200 9 100000 1100000 6600 19 100000 100000 600 10 100000 1000000 6000 20 100000 0 0 Toång laõi suaát laø 114.000.000VND/naêm Toång soá tieàn phaûi traû laõi ngaân haøng theo ngaøy K3 = 114.000.000/365 = 312.328 VND/ngaøy Toång chi phí khaáu hao vaø laõi suaát K = K1 + K2 + K3 = 115.773 + 133.060 + 312.328 = 591.161 (VND/ngaøy) PLIII.4 CHI PHÍ XÖÛ LYÙ 1 M3 NÖÔÙC THAÛI Giaù thaønh xöû lyù 1 m3 nöôùc thaûi 948 2000 161.591400.305.1 = + = + = Q VKG (VND/ngaøy) Nghieân cöùu beå USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi chôï Ñaàu moái Thuû Ñöùc giai ñoaïn 2 Nguyeãn Haøn Moäng Du -- 16 -- PHUÏ LUÏC IV – BAÛN VEÕ CHI TIEÁT BEÅ THU BUØN BEÅ THU BUØN SÔ ÑOÀ KHOÁI HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHÔÏ ÑAÀU MOÁI THUÛ ÑÖÙC Q 3500M³/NGAØY ÑEÂM NHÖÕNG COÂNG TRÌNH THIEÁT KEÁ GIAI ÑOAÏN II HC KHI KHI BUN CHUÙ THÍCH : : NÖÔÙC THAÛI : BUØN : KHÍ : BÔM NÖÔÙC THAÛI : BÔM BUØN : HOAÙ CHAÁT NÖÔÙC THAÛI ROÅ CHAÉNRAÙC MAÙY SAØN RAÙC HAÀM BÔM HOÁ BÔM H C KHI KHI KHI KH I MAÙY THOÅI KHÍ KH I KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI HC HC DD JAVEN BÔM HOAÙ CHAÁT HC NGAÊN THOAÙT NÖÔÙC KH I KH I KH I KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KHI KH I KH I BUØN HOAÏT TÍNH BUØN HOAÏT TÍNH BUØN HOAÏT TÍNH DÖ BU ØN H OA ÏT TÍ NH T UA ÀN HO AØN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BU N BU N BUN BUN BU N BU N BU N BU N BU N BU N BUN BUN BUN BUN BUN BUN BEÅ USBFHAÀM BÔM BEÅ ÑIEÀU HOAØ MAÙY SAØN RAÙC ROÅ CHAÉN RAÙCNÖÔÙC THAÛI BÔM HOAÙ CHAÁT DD POLYMER SO ÂNGBEÅ KHÖÛ TRUØNG MAÙY EÙP BUØNXE CHÔÛ BUØN BEÅ NEÙN BUØN BUØN HOAÏT TÍNH DÖ BEÅ LAÉNG ÑÔÏT 2 BU ØN H OA ÏT TÍ NH T UA ÀN HO AØN BEÅ AEROTANK MAÙY THOÅI KHÍ BEÅ ÑIEÀU HOAØ BAÛN VEÕ SOÁ : 01/06 NGAØY : 30/05/2006 TÆ LEÄ: TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM KHOA: CNMT LÔÙP: DH02MT NGHIEÂN CÖÙU BEÅ USBF ÑEÅ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHÔÏ ÑAÀU MOÁI THUÛ ÑÖÙC GIAI ÑOAÏN II Q 2000M³/NGAØY ÑEÂM GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄNTRÖÔÛNG KHOA TS. BUØI XUAÂN AN ThS PHAÏM TRUNG KIEÂN GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN MSSV : 02127016SÔ ÑOÀ KHOÁI COÂNG NGHEÄ NGUYEÃN HAØN MOÄNG DU SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN MAËT BAÈNG ÑÖÔØNG OÁNG TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHÔÏ ÑAÀU MOÁI THUÛ ÑÖÙC Q 3500M³/NGAØY ÑEÂM 7. BEÅ THU BUØN 8. BEÅ USBF 9. BEÅ NEÙN BUØN 10. NHAØ CHUÙA MAÙY EÙP BUØN 11. NHAØ ÑIEÀU HAØNH 12. NHAØ BAÛO VEÄ GHI CHUÙ: 1. HAÀM BÔM 2. BEÅ ÑIEÀU HOØA 3. BEÅ AEROTEN 4. BEÅ LAÉNG 5. BEÅ KHÖÛ TRUØNG 6. NGAÊN THOAÙT NÖÔÙC 7BEÅ THU BUØN (T07) 8 6 9 MAËT BAÈNG ÑÖÔØNG OÁNG TÆ LEÄ: 1 : 100 NGAØY : 30/05/2006 BAÛN VEÕ SOÁ : 02/06 MSSV : 02127016 GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄNGIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄNTRÖÔÛNG KHOA TS. BUØI XUAÂN AN NGUYEÃN HAØN MOÄNG DUThS PHAÏM TRUNG KIEÂN NGHIEÂN CÖÙU BEÅ USBF ÑEÅ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHÔÏ ÑAÀU MOÁI THUÛ ÑÖÙC GIAI ÑOAÏN II Q 2000M³/NGAØY ÑEÂM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM KHOA: CNMT LÔÙP: DH02MT THUØNG CHÖÙA RAÙC THUØNG CHÖÙA RAÙC NHAØ ÑIEÀU HAØNH 11 BEÅ USBF 2 BEÅ ÑIEÀU HOØA (T02) NÖÔÙC THAÛI VAØO RAÏCH THUØNG CHÖÙA RAÙC KHU VÖÏC CHÔÏ NGOAØI TRÔØI NÖÔÙC THAÛI VAØO KHU VÖÏC BAÕI CHÖÙA RAÙC THAÛI RA RAÏCH RAÏCH XAÛ RA RAÏCH 11 NHAØ ÑIEÀU HAØNH MAÙY EÙP BUØN 12 C O ÅN G V A ØO 1 HAÀM BÔM (T01) 1 HAÀM BÔM (T01) 2 BEÅ ÑIEÀU HOØA (T02) 3 BEÅ AEROTEN (T03) BEÅ THU BUØN (T07) BEÅ NEÙN BUØN (T09) 4 7 5 BEÅ LAÉNG ÑÔÏT 2 (T04) 10 NHAØ CHÖÙA MAÙY EÙP BUØN NGAÊN THOAÙT NÖÔÙC BEÅ KHÖÛ TRUØNG (T05) ±0.00 ±0.00 ±0.00±0.00 ±0.00 CHUÙ THÍCH : NÖÔÙC THAÛI : KHÍ : HOAÙ CHAÁT MAËT CAÉT COÂNG NGHEÄ TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHÔÏ ÑAÀU MOÁI THUÛ ÑÖÙC Q 2000M³/NGAØY ÑEÂM THAÛI RA RAÏCH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM KHOA: CNMT LÔÙP: DH02MT NGHIEÂN CÖÙU BEÅ USBF ÑEÅ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHÔÏ ÑAÀU MOÁI THUÛ ÑÖÙC GIAI ÑOAÏN II Q 2000M³/NGAØY ÑEÂM ThS PHAÏM TRUNG KIEÂN NGUYEÃN HAØN MOÄNG DUTS. BUØI XUAÂN AN TRÖÔÛNG KHOA SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄNGIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN MSSV : 02127016 BAÛN VEÕ SOÁ : 03/06 NGAØY : 30/05/2006 TÆ LEÄ: 1 : 50 MAËT CAÉT COÂNG NGHEÄ N Ö Ô ÙC T Ö Ø M A ÙY E ÙP B U ØN V A Ø B E Å N E ÙN B U ØN DD JAVEN BÔM ÑÒNH LÖÔÏNG BÔM ÑÒNH LÖÔÏNG DD POLYMER BUØN HOAÏT TÍNH DÖ BUØN HOAÏT TÍNH TUAÀN HOAØN CAËN KHOÂ MAÙY EÙP BUØN BEÅ NEÙN BUØN NGAÊN THOAÙT NÖÔÙC BEÅ KHÖÛ TRUØNG BEÅ USBFBEÅ ÑIEÀU HOØA HAÀM BÔM -0.56 +1.25 -2.20 -0.75 +0.40 +1.75 ±0.00±0.00±0.00±0.00 +4.00 -0.90 ±0.00 Diffuser -1.50 ±0.00 +3.50 +4.00 ±0.00 +4.00 MAÙY SAØN RAÙC TÖÏ ÑOÄNG -2.20 Diffuser +3.50 -1.50 NÖÔÙC THAÛI VAØO +3.00 -4.70 +0.30 ROÃ CHAÉN RAÙC CHI TIEÁT COÁ ÑÒNH VOØNG SAÉT TÆ LEÄ 1 : 10 Voøng saét daøy 10mm bao quanh oáng Bu loâng M10 CHI TIEÁT THEÙP BAÛN ÑEÁ TÆ LEÄ 1 : 10 Theùp baûn ñeá daøy 10mm Bu loâng M10 caáy saün vaøo Beâ toâng Baûn ñeá theùp 150x150x10 Theùp L80x80x5 Theùp L80x80x5 Theùp [80x30x5 Theùp I100x60x5 Theùp roãng f30 NÖÔÙC THAÛI VAØO -4.70 -2.20 ±0.00 +3.00 ±0.00 +0.30 ±0.00 Vöõa troän bitum Voøng saét daøy 10mm bao quanh oáng ÑOÄNG CÔ NAÂNG ROÃ Löôùi theùp a16 MAËT BAÈNG TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM KHOA: CNMT LÔÙP: DH02MT NGHIEÂN CÖÙU BEÅ USBF ÑEÅ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHÔÏ ÑAÀU MOÁI THUÛ ÑÖÙC GIAI ÑOAÏN II Q 2000M³/NGAØY ÑEÂM ThS PHAÏM TRUNG KIEÂN NGUYEÃN HAØN MOÄNG DUTS. BUØI XUAÂN AN TRÖÔÛNG KHOA SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄNGIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN MSSV : 02127016 BAÛN VEÕ SOÁ : 04/06 NGAØY : 30/05/2006 TÆ LEÄ: 1 : 50 HAÀM BÔM TIEÁP NHAÄN 2 11 2 OÁng meàm f70 OÁng PVC f114 NÖÔÙC THAÛI ÑEÁN BEÅ ÑIEÀU HOØA OÁng BTCT f1000 NÖÔÙC THAÛI VAØO B B A BÔM NÖÔÙC THAÛI Löôùi theùp a16 DAÂY CAÙP THANH TRÖÔÏT CAÀU THANG SAØN COÂNG TAÙC ROÃ CHAÉN RAÙC -2.20 +0.30 Inox roãng f30 MAËT CAÉT A - A ±0.00 -4.70 +3.00 CHI TIEÁT OÁNG QUA TÖÔØNG TÆ LEÄ 1 : 3 CHI TIEÁT CAÀU THANG TÆ LEÄ 1 : 3 CHI TIEÁT LÖÔÙI CHAÉN RAÙC TÆ LEÄ 1 : 1.5 MAËT CAÉT 2 - 2MAËT CAÉT 1 - 1 CHI TIEÁT HAÀM BÔM TIEÁP NHAÄN Q 2000M³/NGAØY ÑEÂM MAËT CAÉT B - B MAËT BAÈNG A +4.00+4.00 OÁng PVC f 114 OÁng theùp f90 OÁng daãn khí baèng theùp f90 -1.50-1.50 -1.50 +4.00 +3.50 ±0.00±0.00 OÁng daãn khí baèng theùp f34 Diffuser OÁng daãn khí baèng theùp f90 OÁng daãn khí baèng theùp f34 OÁng theùp f90 OÁng daãn khí baèng theùp f90 OÁng theùp f34 OÁng theùp f34 NÖÔÙC THAÛI TÖØ HAÀM BÔMOÁng theùp f90 ±0.00±0.00 OÁng PVC f 100 OÁng theùp f114 KHÍ NEÙN NÖÔÙC THAÛI ÑEÁN BEÅ USBF OÁng PVC f 100 NÖÔÙC THAÛI ÑEÁN BEÅ USBF NÖÔÙC THAÛI ÑEÁN BEÅ USBF CAÀU THANG Inox roãng f30 N Ö Ô ÙC T H AÛ I T Ö Ø H A ÀM B Ô M KHÍ NEÙN +4.00 -1.50 +3.50 OÁng theùp f 114 OÁng PVC f 114 MAÙY SAØN RAÙC TÖÏ ÑOÄNG MAÙY SAØN RAÙC TÖÏ ÑOÄNG LOÃ THOÂNG HÔI Þ200 OÁng theùp f90 OÁng theùp f34 BÔM NÖÔÙC THAÛI OÁng meàm f70 OÁng PVC f200 Diffuser CHI TIEÁT I MAËT BAÈNG A A B B MAËT CAÉT B - BMAËT CAÉT A - A 1 1 2 2 MAËT BAÈNG MAËT CAÉT 2 - 2MAËT CAÉT 1 - 1 CHI TIEÁT I TYÛ LEÄ 1:2 OÁng daãn khí baèng theùp f34 OÁng daãn khí baèng theùp f90 BEÅ ÑIEÀU HOØA TÆ LEÄ: 1 : 50 NGAØY : 30/05/2006 BAÛN VEÕ SOÁ : 05/06 MSSV : 02127016 GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄNGIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄNTRÖÔÛNG KHOA TS. BUØI XUAÂN AN NGUYEÃN HAØN MOÄNG DUThS PHAÏM TRUNG KIEÂN NGHIEÂN CÖÙU BEÅ USBF ÑEÅ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHÔÏ ÑAÀU MOÁI THUÛ ÑÖÙC GIAI ÑOAÏN II Q 2000M³/NGAØY ÑEÂM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM KHOA: CNMT LÔÙP: DH02MT CHI TIEÁT BEÅ ÑIEÀU HOØA Q 2000M³/NGAØY ÑEÂM MAËT CAÉT B - BMAËT CAÉT A - A MAËT BAÈNG ±0.00 ±0.00 OÁng theùp f34 CHI TIEÁT I CHI TIEÁT II TÆ LEÄ 1 : 5 Voøng saét daøy 10mm bao quanh oáng Vöõa troän bitum Maùng thu nöôùc baèng theùp daøy 5mm Maêng soâng Þ300 CHI TIEÁT II Ñaùy beå baèng BTCT daøy 400 Vaùch ngaên baèng BTCT daøy 220 CHI TIEÁT I TÆ LEÄ 1 : 2 BUØN HOAÏT TÍNH TUAÀN HOAØN VAØ THAÛI BOÛ Saét roãng f 30 OÁng PVC Þ114 OÁng daãn khí baèng theùp f90 +4.00 ±0.00 -1.50 ±0.00 +4.00 +3.50 ±0.00 -1.50 OÁng theùp f34 OÁng theùp f34 OÁng theùp f90 OÁng theùp f168 OÁng daãn nöô ùc thaûi baèng PVC Þ300 OÁng daãn buøn baèng PVC Þ100 NÖÔÙC THAÛI TÖØ BEÅ ÑIEÀU HOØA KHÍ NEÙN OÁng PVC Þ100 B U ØN H O A ÏT TÍ N H T U A ÀN H O A ØN NÖÔÙC THAÛI TÖØ BEÅ ÑIEÀU HOØA Theùp daøy 1mm MAÙNG THU NÖÔÙC RAÊNG CÖA Saét roãng f 30 MAÙNG THU NÖÔÙC RAÊNG CÖA NÖÔÙC THAÛI TÖØ BEÅ ÑIEÀU HOØA OÁng PVC Þ114 OÁng PVC Þ300 OÁng daãn bu øn PVC Þ100 NÖÔÙC THAÛI ÑEÁN BEÅ KHÖÛ TRUØNG A B A B Diffuser BEÅ USBF TÆ LEÄ: 1 : 50 NGAØY : 30/05/2006 BAÛN VEÕ SOÁ : 06/06 MSSV : 02127016 GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄNGIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄNTRÖÔÛNG KHOA TS. BUØI XUAÂN AN NGUYEÃN HAØN MOÄNG DUThS PHAÏM TRUNG KIEÂN NGHIEÂN CÖÙU BEÅ USBF ÑE Å XÖÛ LY Ù NÖÔÙC THAÛI CHÔÏ ÑAÀU MOÁI THUÛ ÑÖÙC GIAI ÑOAÏN II Q 2000M³/NGAØY ÑEÂM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM KHOA: CNMT LÔÙP: DH02MT CHI TIEÁT BEÅ USBF Q 2000M³/NGAØY ÑEÂM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_xlnt_cho_nong_san_thu_duc_7215.pdf
Luận văn liên quan