Mô hình công ty mẹ-Công ty con và sự cần thiết chuyển đổi các tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con

Trên đây là những giải pháp và những kiến nghị để có thể áp dụng mô hình công ty mẹ công ty con tại Sunimex. Tuy nhiên dể mô hình vận hành có hiệu quả, đòi hỏi công ty mẹ và các côngty con cần phải có sự thay đổi trong cách làm, nếp nghĩ để phù hợp với địa lý pháp lý mới và phù hợp với cơ chế thị trường. Cơ cấu tổ chức của công ty mẹ phải được thay đổiđể thích ứng với công việc mới: vừa trực tiếp kinh doanh, phát triển quy mô, vừa định hướng các công ty con đi theo chiến lược chung của TCT. Các công ty con hoạt động độc lập hơn trong quản lý điều hành, không còn phụ thuộc vào TCT như trước.

pdf74 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mô hình công ty mẹ-Công ty con và sự cần thiết chuyển đổi các tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i chuyeån sang moâ hình coâng ty meï - coâng ty con, ñoái vôùi caùc coâng ty TNHH moät thaønh vieân hoaëc caùc doanh nghieäp vaãn taïm thôøi laø coâng ty nhaø nöôùc, maëc daàu TCT(coâng ty meï) ñaàu tö 100% voán ñieàu leä, thì phaûi thay ñoåi caùch haïch toaùn laïi theo nguyeân taéc voán ñieàu leä ôû coâng ty con laø taøi saûn ñaàu tö daøi haïn cuûa coâng ty meï. Coù nhö theá môùi taùch baïch ñöôïc quyeàn vaø nghóa vuï veà taøi saûn cuûa coâng ty meï ñoái vôùi coâng ty con, coâng ty thaønh vieân theo nhö khoaûn 1 Ñieàu 46 Luaät Doanh nghieäp:“chuû sôû höõu chòu traùch nghieäm veà caùc khoaûn nôï vaø caùc nghóa vuï taøi saûn khaùc cuûa doanh nghieäp trong phaïm vi soá voán ñieàu leä cuûa doanh nghieäp”. 53 3.1.3.2 Thay ñoåi caùch laäp baùo caùo taøi chính Cuõng theo caùch haïch toaùn coäng soå doanh thu, chi phí vaø lôïi nhuaän cuûa TCT bao goàm doanh thu, chi phí, lôïi nhuaän cuûa caùc ñôn vò haïch toaùn phuï thuoäc vaø cuûa caùc DNTV coäng laïi. Do ñoù baùo caùo taøi chính chöa ñaùnh giaù ñöôïc khaùi quaùt tình hình taøi chính, keát quaû hoaït ñoäng trong toaøn TCT trong kyø hoaït ñoäng. Ñeå ñaùnh giaù ñöôïc tình hình taøi chính, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong kyø, baùo caùo taøi chính cuûa TCT phaûi loaïi tröø caùc söï kieän taøi chính truøng laép, caùc giao dòch noäi boä trong TCT, chöù khoâng phaûi söï coäng laïi moät caùch ñôn thuaàn caùc khoaûn muïc moät caùch töông öùng treân caùc baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty con, coâng ty thaønh vieân. Coâng ty meï laäp baùo caùo taøi cuûa toaøn TCT döïa treân cô sôû soá lieäu vaø caùc döõ kieän töø caùc baùo caùo taøi chính rieâng cuûa caùc coâng ty con, caùc chöùng töø phaûn aùnh nghieäp vuï giao dòch noäi boä... Ñeå goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc naâng cao chaát löôïng quaûn lyù taøi chính quoác gia vaø quaûn lyù doanh nghieäp, Nhaø nöôùc caàn sôùm ban haønh caùc quy ñònh mang tính phaùp lyù veà laäp baùo caùo taøi chính hôïp nhaát nhaèm taïo ra moät haønh lang phaùp lyù cho hoaït ñoäng cuûa caùc TCTtoå chöùc theo moâ hình coâng ty meï-coâng ty con. Caùc quy ñònh naøy nhaát thieát phaûi coù söï töông ñoàng vôùi thoâng leä quoác teá. 3.1.4 Taïo moái lieân keát trong noäi boä toång coâng ty Ngoaøi moái lieân keát veà voán, Sunimex caàn taêng cöôøng söï lieân keát trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh giöõa caùc ñôn vò hieän nay. Vieäc lieân keát giöõa caùc thaønh vieân coù theå laø lieân keát ngang, lieân keát doïc vaø theå hieän qua quaù trình saûn xuaát, cung öùng, tieâu thuï, thoâng tin, ñaøo taïo, nghieân cöùu, tieáp thò... 3.1.4.1 Lieân keát ngang Laø lieân keát giöõa caùc doanh nghieäp coù moät soá chöùc naêng, nhieäm vuï saûn xuaát gioáng nhau hoaëc gaàn gioáng nhau. Taïi Sunimex moät soá saûn phaåm, dòch vuï kinh doanh gaàn gioáng nhau neân khaû naêng phoái hôïp giöõa caùc ñôn vò thaønh vieân coù nhieàu thuaän lôïi. Cuï theå ôû caùc ñôn vò nhö Coâng ty kinh doanh nhaø vaø Coâng ty dòch vuï & phaùt trieån nhaø cuøng kinh doanh xaây döïng nhaø, cô sôû haï taàng daân cö; hoaëc kinh doanh trong lónh vöïc xuaát nhaäp khaåu, kinh doanh nhaø haøng khaùch saïn, cao oác vaên phoøng cho thueâ...ôû caùc ñôn vò nhö Khoái truïc, coâng ty Beán Thaønh Tourits, coâng ty Savico, coâng ty Vaät tö. 3.1.4.2 Lieân keát doïc Laø lieân keát giöõa caùc ñôn vò khoâng coù cuøng chöùc naêng, nhieäm vuï kinh doanh, nhöng coù quan heä chaët cheõ vôùi nhau trong quaù trình SXKD ñeå taïo ra saûn 54 phaåm cuoái cuøng. Ñaây laø moái quan heä giöõa caùc ñôn vò saûn xuaát-cung öùng nguyeân lieäu; saûn xuaát kinh doanh - vaän chuyeån, kho taøng; saûn xuaát- tieâu thuï; saûn xuaát kinh doanh - caùc dòch vuï khaùc. Taïi Sunimex coù nhieàu tieàm naêng thöïc hieän lieân keát naøy nhö: lieân keát giöõa ñôn vò kinh doanh vaän chuyeån haøng hoùa, kho baõi vôùi caùc ñôn vò kinh doanh; lieân keát giöõa ñôn vò kinh doanh xe taxi vôùi caùc ñôn vò kinh doanh du lòch, nhaø haøng khaùch saïn; lieân keát giöõa ñôn vò saûn xuaát bao bì vôùi caùc ñôn vò saûn xuaát ; lieân keát giöõa ñôn vò kinh doanh haøng noâng saûn vôùi caùc ñôn vò kinh doanh nhaø haøng khaùch saïn .... Thôøi gian qua, tieàm naêng caùc moái lieân keát naøy chöa ñöôïc khai thaùc toát treân giaùc ñoä keá hoaïch phoái hôïp cuûa toaøn TCT, cuõng nhö hieäp taùc tröïc tieáp giöõa caùc ñôn vò thaønh vieân. Neáu caùc lieân keát naøy ñöôïc phaùt huy seõ khaéc phuïc tình traïng hoaït ñoäng truøng laép, manh muùn; khai thaùc vaø phaùt huy ñöôïc öu theá phoái hôïp cuûa moät ñôn vò kinh doanh lôùn; naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa töøng thaønh vieân vaø toaøn TCT; giaûm thieåu nhöõng aûnh höôûng xaáu do bieán ñoäng cuûa thò tröôøng gaây ra. 3.1.5 Ñöa hoïat ñoäng dòch vuï thöông maïi ñi vaøo chieàu saâu, taïo moái lieân keát vôùi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, hình thaønh moái lieân keát baèng voán voâ hình Hoaït ñoäng dòch vuï thöông maïi cuûa TCT hieän coøn giaûn ñôn trong quaù trình löu thoâng haøng hoùa nhö vaän chuyeån, ñaïi lyù phaân phoái saûn phaåm cho caùc coâng ty nöôùc ngoaøi, xuaát nhaäp khaåu uûy thaùc. Coøn caùc dòch vuï cao caáp taïo ra nhieàu giaù trò thaëng dö cho caùc DNTV vaø caùc nhaø saûn xuaát trong nöôùc nhö : cung caáp thoâng tin (thò tröôøng, ñoái thuû, khuynh höôùng thò tröôøng) nghieân cöùu thò tröôøng, cuøng nhaø saûn xuaát xaây döïng thöông hieäu vaø tieáp thò saûn phaåm (treân thò tröôøng noäi ñòa vaø quoác teá) thì haàu nhö chöa coù. Thieát nghó trong thôøi gian tôùi, TCT caàn coù keá hoaïch phaùt trieån dòch vuï thöông maïi theo höôùng lieân keát vôùi caùc nhaø saûn xuaát ñeå tìm kieám, nghieân cöùu thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc; tieáp thò, cung caáp nguyeân lieäu ñaàu vaøo, phaân phoái saûn phaåm; phaùt trieån thöông hieäu. Qua nghieân cöùu thò tröôøng naém baét ñöôïc nhu caàu tieâu duøng, TCT ñaët haøng cho caùc ñôn vò saûn xuaát (keå caû coâng ty con) ñeå saûn xuaát haøng hoùa vôùi thöông hieäu cuï theå cuûa TCT, phuø hôïp vôùi yeâu caàu thò tröôøng, sau ñoù xuaát baùn cho caùc khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Tröôùc maét, tieán haønh lieân keát ñaàu tö voán vôùi caùc doanh nghieäp, cô sô’saûn xuaát caùc maët haøng xuaát khaåu truyeàn thoáng cuûa TCT nhö: thöïc phaåm cheá bieán, haøng noâng saûn, thuûy haûi saûn, haøng coâng nghieäp-tieåu thuû coâng nghieäp. Vieäc lieân doanh lieân keát naøy ñaûm baûo nguoàn haøng ñaàu vaøo coù chaát löôïng oån ñònh, ñaëc bieät laø nhöõng maët haøng coù yeâu caàu veà chaát löôïng, veä sinh an toaøn 55 thöïc phaåm ngaøy caøng taêng (thöïc phaåm cheá bieán, haøng noâng saûn, thuûy haûi saûn). Thoâng qua moái lieân keát naøy môû roäng ñòa baøn, lónh vöïc kinh doanh keát naïp theâm nhieàu coâng ty con, coâng ty lieân keát. Hieän nay ôû nöôùc ta caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû chieám tyû troïng lôùn, ñaây laø moät thò tröôøng ñaày tieàm naêng ñeå thöïc hieän moái lieân keát naøy. Qua söï lieân keát hôïp taùc naøy seõ phaùt huy ñöôïc theá maïnh vaø sôû tröôøng cuûa töøng loaïi hình doanh nghieäp, töøng vuøng, ñòa phöông trong neàn kinh teá. Moâ hình hôïp taùc lieân keát naøy seõ mang laïi lôïi ích cho caùc beân: Nhaø saûn xuaát trong nöôùc taäp trung chuyeân moân hoùa khaâu saûn xuaát, saûn phaåm ít qua taàng naác trung gian nhaát laø khi xuaát haøng ra nöôùc ngoaøi; TCT seõ môû roäng lónh vöïc, ñòa baøn kinh doanh, taïo theâm nhieàu moái lieân keát môùi beàn chaët hôn; ngöôøi tieâu duøng ñöôïc höôûng lôïi veà giaù vaø caùc tieän ích do saûn phaåm mang laïi. Xu höôùng moät coâng ty naém quyeàn chi phoái coâng ty khaùc baèng voán “voâ hình” laø thöông hieäu, thò tröôøng, bí quyeát coâng ngheä, tham gia vaøo daây chuyeàn SXKD raát phoå bieán treân theá giôùi. Nhöng ôû nöôùc ta, ñaëc bieät laø trong khu vöïc DNNN, thì hình thöùc naøy chöa phoå bieán. Ñaây laø hình thöùc taïo moái lieân keát maø coâng ty meï duø voán ít (khoâng caàn naém giöõ coå phaàn, voán goùp treân 50% voán ñieàu leä) vaãn giöõ ñöôïc quyeàn chi phoái coâng ty con. Vieäc taïo lieân keát voâ hình seõ phuø hôïp vôùi caùc TCT chuyeån ñoåi vì khi nguoàn voán CPH caïn daàn, lôïi töùc thu veà töø caùc doanh nghieäp coù voán goùp chöa nhieàu, thì TCT khoâng theå cöù duøng hình thöùc goùp voán chi phoái maø phaûi hình thaønh nhöõng moái lieân keát laø thöông hieäu, thò tröôøng, uy tín; coù nhö theá môùi phaùt trieån veà qui moâ, ña daïng hình thöùc hoaït ñoäng, söû duïng ñoàng voán hieäu quaû hôn. Ñeå coù theå taïo ñöôïc moái lieân keát baèng voán “voâ hình”, TCT caàn nhanh choùng ñaåy maïnh coâng taùc xuùc tieán thöông maïi nhaèm xaây döïng, toå chöùc quaûn lyù hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi vaø tieáp thò cuûa TCT. Xaây döïng maïng thoâng tin giao dòch thöông maïi, öùng duïng thö ñieän töû trong TCT vaø caùc ñôn vò thaønh vieân. Toå chöùc laïi coâng taùc thoâng tin: thoâng tin veà thò tröôøng, coâng ngheä, cô cheá chính saùch, thoâng tin veà caùc ñoái thuû caïnh tranh. Xaây döïng ngaân haøng döõ lieäu thoâng tin nhaèm hoã trôï keát hôïp.Tuy nhieân ñeå thöïc hieän ñöôïc caàn coù söï hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc cuûa Thaønh phoá trong vieäc cung caáp thoâng tin, nghieân cöùu, tìm kieám thò tröôøng nöôùc ngoaøi. 3.1.6 Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Chuyeån ñoåi töø TCT Nhaø nöôùc sang moâ hình coâng ty meï con seõ thay ñoåi caùc chöùc naêng quaûn lyù vaø ñoøi hoûi ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù, chuyeân vieân nghieân cöùu phaûi coù trình ñoä cao. Hôn nöõa khi chuyeån sang moâ hình môùi, nhaø quaûn lyù phaûi chaáp nhaän töø boû nhöõng thoùi quen trong moâ hình quaûn lyù cuõ, aùp duïng caùc 56 moâ hình môùi ñoøi hoûi nhöõng noã löïc vaø kyõ naêng môùi; hieäu quaû phuï thuoäc raát lôùn vaøo con ngöôøi. Moät thöïc teá ñang xaûy ra taïi Sunimex laø khi ñoàng loaït tieán haønh CPH caùc DNTV, hoaëc goùp voán, mua coå phaàn ôû doanh nghieäp khaùc, TCT phaûi cöû ngöôøi tröïc tieáp quaûn lyù phaàn voán goùp cuûa TCT ôû caùc ñôn vò naøy. Nhöng do chöa chuaån bò nguoàn caùn boä quaûn lyù hoaëc do cô caáu (phaûi laø laõnh ñaïo chuû choát), TCT cöû moät ngöôøi tröïc tieáp quaûn lyù ôû nhieàu coâng ty. Vaán ñeà ñaët ra ôû ñaây laø ngöôøi tröïc tieáp quaûn lyù coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc nhöõng nhieäm vuï nhö trong ñieàu leä ñaõ quy ñònh cuøng moät luùc ôû nhieàu coâng ty hay khoâng? Hay vieäc cöû ngöôøi ñaïi dieän chæ mang tính hình thöùc, ñaïi dieän chæ laø... ñaïi dieän. Maët khaùc vôùi coå phaàn chi phoái, ngöôøi ñaïi dieän coå phaàn nhaø nöôùc coù quyeàn chi phoái haàu nhö toaøn boä hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp töø vieäc quyeát ñònh caùc döï aùn ñaàu tö môùi, phöông höôùng saûn xuaát, nhöng do lôïi ích caù nhaân khoâng gaén vôùi lôïi ích cuûa doanh nghieäp neân hoï khoâng maáy traên trôû vôùi söï toàn taïi, phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Söï baát caân xöùng giöõa quyeàn chi phoái vaø lôïi ích caù nhaân cuûa ngöôøi ñaïi dieän nhö noùi treân seõ aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty naøy vaø cuûa caû coâng ty meï. Do ñoù treân neàn taûng moâ hình coâng ty meï-coâng ty con, TCT caàn raø soaùt phaân loaïi ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù, chuyeân vieân hieän coù, xaùc ñònh nhu caàu veà soá löôïng vaø chaát löôïng töøng loaïi, töø ñoù coù keá hoaïch ñaøo taïo boài döôõng, vaø thu huùt töø beân ngoaøi. Ngoaøi vieäc naâng cao trình ñoä chuyeân moân, kyõ thuaät vaø giaùo duïc tö töôûng, caàn khaån tröông nghieân cöùu xaây döïng caùc tieâu chí vaø quy trình tuyeån choïn, boå nhieäm, mieãn nhieäm ñoái vôùi caùn boä laõnh ñaïo, ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán TCT taïi caùc doanh nghieäp, caùc chuyeân vieân nghieân cöùu. Ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán goùp cuûa TCT phaûi coù trình ñoä, am hieåu lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh taïi doanh nghieäp maø hoï laøm ñaïi dieän, taïi caùc lieân doanh nöôùc ngoaøi coøn ñoøi hoûi phaûi gioûi ngoaïi ngöõ. Coù nhö theá ngöôøi ñaïi dieän môùi coù theå tham möu cho HÑQT trong ñònh höôùng, quyeát ñònh caùc vaán ñeà quan troïng ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty con. Hình thaønh ñoàng boä cô cheá quaûn lyù vaø toå chöùc cuûa TCT, phuø hôïp vôùi quaù trình coâng ty hoùa, ña daïng hoùa sôû höõu (CPH, hôïp taùc lieân doanh, sôû höõu hoãn hôïp, doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi). Caàn xaùc laäp roõ traùch nhieäm vaø cô cheá taïo ñoäng löïc, naâng cao tinh thaàn traùch nhieäm cuûa caù nhaân caùn boä quaûn lyù-ñaïi dieän coâng ty meï tröïc tieáp quaûn lyù phaàn voán taïi coâng ty con. Beân caïnh ñoù caàn ñöa ra cheá ñoä khuyeán khích vaät chaát, ñaõi ngoä xöùng ñaùng, cuõng nhö xöû phaït nghieâm minh ñeå taïo ñoäng löïc cho nhaø quaûn lyù phaùt huy khaû naêng, toaøn taâm toaøn yù vôùi nhieäm vuï ñöôïc giao cuõng nhö ngaên ngöøa nhöõng haønh vi tieâu cöïc. Vieäc kieâm nhieäm laøm ñaïi dieän ôû nhieàu doanh nghieäp caàn nhanh choùng ñöôïc thay theá. 57 Song song ñoù, tuøy theo nhu caàu coâng vieäc maø coù keá hoaïch ñaøo taïo, ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ lao ñoäng, coâng nhaân kyõ thuaät ñaùp öùng ñöôïc nhieäm vuï ñöôïc giao treân tinh thaàn hieäu quaû vaø tieát kieäm. Ngoaøi ra, TCT caàn coù nhöõng bieän phaùp cuï theå ñeå thu huùt nhöõng caùn boä quaûn lyù coù trình ñoä cao, phuø hôïp vôùi yeâu caàu quaûn lyù cuûa TCT. Chính nhöõng nhaân toá töø beân ngoaøi seõ ñem laïi söùc soáng môùi cho doanh nghieäp. Thu huùt nhaân taøi laø moät trong nhöõng nhaân toá quan troïng taïo neân thaønh coâng cuûa doanh nghieäp. Neáu moät doanh nghieäp khoâng coù nhaân taøi thì khoù coù khaû naêng phaùt trieån. Söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa doanh nghieäp lieân quan ñeán vieäc choïn, giöõ, ñaøo taïo nhaân taøi. Chuù yù ñeán nguoàn löïc löôïng keá caän, caàn xaây döïng quy hoaïch ñaøo taïo, caùn boä nguoàn, löïc löôïng keát thöøa. 3.2 MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI CÔ CHEÁ CHÍNH SAÙCH CUÛA NHAØ NÖÔÙC 3.2.1 Phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn Chöùng khoaùn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn (TTCK) laø nhöõng bieåu hieän cuûa söï phaùt trieån ôû möùc ñoä cao cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Treân thò tröôøng chöùng khoaùn, caùc coå phieáu, traùi phieáu cuûa coâng ty ñöôïc mua baùn taïo neân thò tröôøng voán soâi ñoäng. Voán seõ löu chuyeån töø nôi coù hieäu quaû thaáp sang nôi coù hieäu quaû cao. Söï phaùt trieån cuûa TTCK phuï thuoäc chuû yeáu vaøo vieäc treân thò tröôøng coù chöùng khoaùn ñeå giao dòch hay khoâng. Caùc coâng ty coå phaàn thöôøng laø doanh nghieäp cung caáp chöùng khoaùn vôùi tyû leä lôùn hôn so vôùi caùc doanh nghieäp khaùc. Söï hoaït ñoäng coù hieäu quaû cuûa TTCK seõ khuyeán khích söï tham gia cuûa coâng chuùng vaøo vieäc mua coå phaàn cuûa DNNN coå phaàn hoùa, vì hoï hieåu raèng baát cöù luùc naøo, neáu caàn hoï coù theå chuyeån töø coå phieáu sang tieàn maët nhôø vaøo khaû naêng thanh khoaûn cuûa chuùng. Chöùng khoaùn vôùi tính thanh khoaûn cao cuûa noù seõ coù taùc ñoäng lôùn trong vieäc huy ñoäng voán nhaøn roãi trong xaõ hoäi cho caùc coâng ty coå phaàn. Chæ vôùi söï toàn taïi cuûa TTCK, nhöõng coå ñoâng cuûa coâng ty coå phaàn, nhöõng nhaø ñaàu tö môùi thöïc söï yeân taâm ñaàu tö vaøo coå phieáu vaø traùi phieáu. Söï tham gia cuûa caùc coâng ty coå phaàn vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn buoäc nhöõng nhaø quaûn lyù coâng ty phaûi ñieàu haønh toát hôn do phaûi coâng boá vôùi caùc coå ñoâng vaø coâng chuùng veà tình hình SXKD, thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo taøi chính minh baïch cuûa coâng ty. Giöõa thò tröôøng chöùng khoaùn vaø coâng ty coå phaàn coù moái lieân heä maät thieát vôùi nhau. Ñeå cho haøng hoùa cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn doài daøo thì caùc coâng ty coå phaàn phaûi ñöôïc leân saøn giao dòch. Cho ñeán nay caùc coâng ty coå phaàn thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam môùi chæ thu huùt ñöôïc 25 coâng ty nieâm yeát vôùi toång giaù 58 trò thò tröôøng cuûa caùc coâng ty nieâm yeát laø 132 trieäu USD, moät con soá quaù nhoû neáu so vôùi quy moâ caùc thò tröôøng chöùng khoaùn laân caän nhö Thaùi Lan coù 419 coâng ty nieâm yeát, vôùi quy moâ 101 tyû USD; Malaysia coù 937 coâng ty nieâm yeát, qui moâ 172 tyû USD; Trung Quoác coù 1.253 coâng ty nieâm yeát, quy moâ 463 tyû USD 5 Nhaø nöôùc caàn coù caùc chuû tröông chính saùch hoã trôï, khuyeán khích cuï theå ñeå hình thaønh caùc ñieàu kieän kinh teá, phaùp lyù kyõ thuaät nhaân löïc moät caùch ñaày ñuû vaø ñoàng boä cho thò tröôøng chöùng khoaùn vaän haønh; trong ñoù moâi tröôøng phaùp lyù laø nhaân toá ñaëc bieät quan troïng coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn. Sôùm ban haønh Luaät veà TTCK vaø phaûi ñöôïc söûa ñoåi töøng böôùc sao cho phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuï theå cuûa TTCK. Phaàn lôùn nhöõng ngöôøi ñaàu tö vaøo caùc doanh nghieäp CPH ñeàu mong muoán nhöõng coâng ty naøy nieâm yeát ñeå coå phieáu coù tính thanh khoaûn, coù nôi giao dòch. Ngöôøi baùn ngöôøi mua ñeàu caûm thaáy an taâm hôn vôùi nhöõng chöùng nhaän veà maët phaùp lyù cho coå phieáu. Ngoaøi saøn, nhieàu khi coå phieáu cuûa nhöõng doanh nghieäp chöa nieâm yeát chæ ñöôïc giao dòch baèng giaáy tay, ñoä ruûi ro cao. Caàn coù cô cheá chính saùch khuyeán khích caùc coâng ty CPH nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn nhö: coù cheá ñoä öu ñaõi coâng ty nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn tieáp caän deã daøng vôùi ngaân haøng; giaûm thueá caùc doanh nghieäp thöïc hieän CPH; giaûm caùc loaïi thueá haønh chính lieân quan ñeán vieäc phaùt haønh mua baùn chöùng khoaùn ñaêng kyù treân thò tröôøng...ñeå coå phieáu coù tính thanh khoaûn, taêng haøng hoùa cho thò tröôøng chöùng khoaùn, khôi thoâng keânh huy ñoäng voán chuû yeáu vaø hieäu quaû cho neàn kinh teá. 3.2.2 Veà quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty meï trong ñaàu tö goùp voán vaø baùn taøi saûn ôû coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân Theo khoaûn 1 Ñieàu 46 Luaät Doanh nghieäp naêm 1999 noùi veà coâng ty TNHH moät thaønh vieân: “chuû sôû höõu chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï vaø caùc nghóa vuï taøi saûn khaùc cuûa doanh nghieäp trong phaïm vi soá voán ñieàu leä cuûa doanh nghieäp”. Cuõng ôû Luaät Doanh nghieäp taïi khoaûn 1d Ñieàu 47 noùi veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa chuû sôû höõu “Quyeát ñònh caùc döï aùn ñaàu tö coù giaù trò baèng hoaëc lôùn hôn 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong soå keá toaùn cuûa coâng ty”; khoaûn 1ñ “Quyeát ñònh baùn taøi saûn coù giaù trò baèng hoaëc lôùn hôn 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong soå keá toaùn cuûa coâng ty”. Xeùt trong baûng caân ñoái keá toaùn cuûa doanh nghieäp thì: 5 Thoâng tin laáy töø trang Web baùo Ñaàu tö chuùng khoaùn-Boä Keá hoaïch – Ñaàu tö (www.vir.com) 59 Toång taøi saûn = Toång nguoàn voán = Nôï phaûi traû + Nguoàn voán chuû sôû höõu. Trong quaù trình SXKD, coâng ty con coù nhu caàu voán nhöng do khoâng ñöôïc phaùt haønh coå phieáu (theo khoaûn 3 Ñieàu 46 Luaät Doanh nghieäp) neân ñi vay, neáu soá nôï vay lôùn hôn nguoàn voán chuû sôû höõu, chaúng haïn nôï baèng 2 trong khi nguoàn voán chuû sôû höõu baèng 1; luùc ñoù: Toång taøi saûn = Toång nguoàn voán =Nôï phaûi traû+ Nguoàn voán chuû sôû höõu = 3 50% Toång taøi saûn = 1,5 Neáu theo caùc ñieàu khoaûn neâu treân, coâng ty meï coù quyeàn quyeát ñònh baùn hoaëc ñaàu tö (bao goàm ñaàu tö ra ngoaøi, goùp voán mua coå phaàn ôû doanh nghieäp khaùc) taøi saûn coù giaù trò baèng hoaëc lôùn hôn giaù trò voán maø coâng ty meï ñaõ ñaàu tö vaøo coâng ty con : 1,5 1; nhöng chæ chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï vaø caùc nghóa vuï taøi saûn khaùc trong phaïm vi soá voán ñieàu leä ñaõ ñaàu tö vaøo coâng ty con (theo giaû ñònh baèng 1); töùc laø baùn caùi khoâng phaûi cuûa mình. Roõ raøng ñaõ coù söï nghòch lyù veà quyeàn haïn vaø traùch nhieäm, nghóa vuï cuûa coâng ty meï ñoái vôùi coâng ty con. Khi ñieàu naøy xaûy ra seõ aûnh höôûng lôùn ñeán neàn kinh teá xaõ hoäi. ≥ Töông töï nhö vaäy taïi khoaûn 2b Ñieàu 30 Luaät DNNN, HÑQT quyeát ñònh hoaëc phaân caáp cho TGÑ “quyeát ñònh caùc döï aùn ñaàu tö, goùp voán, mua coå phaàn cuûa caùc coâng ty khaùc, baùn taøi saûn cuûa coâng ty coù giaù trò ñeán 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong soå keá toaùn cuûa coâng ty”. Ñeå traùnh söï nghòch lyù naøy neân chaêng caàn chænh laïi “...giaù trò baèng hoaëc lôùn hôn 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong soå keá toaùn cuûa coâng ty vôùi ñieàu kieän khoâng ñöôïc vöôït quaù toång möùc voán ñieàu leä”. Coù nhö theá môùi traùnh ñöôïc nhöõng xaùo troän xaûy ra khi coâng ty con vaøo tình traïng maát khaû naêng chi traû. 3.2.3 Xaùc ñònh laïi voán Nhaø nöôùc khi ñaàu tö goùp voán taïi caùc doanh nghieäp khaùc Theo khoaûn 1c Ñieàu 37 Nghò ñònh 153/2004/NÑ-CP ngaøy 9/8/2004 (sau ñaây goïi laø Nghò ñònh 153), Voán ñieàu leä cuûa coâng ty meï ñöôïc hình thaønh töø chuyeån ñoåi TCT, coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp cuûa TCT, coâng ty nhaø nöôùc ñoäc laäp laø soá voán Nhaø nöôùc ñaàu tö vaø ghi trong Ñieàu leä coâng ty meï goàm “Voán nhaø nöôùc ñöôïc TCT, coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp cuûa TCT, coâng ty Nhaø nöôùc ñoäc laäp goùp vaøo caùc coâng ty coå phaàn, coâng ty TNHHtöø hai thaønh vieân trôû leân, coâng ty lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi vaø ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi”. Nhöng thöïc teá khi doanh nghieäp ñem goùp voán, mua coå phaàn lieân doanh vôùi caùc ñoái taùc, ngoaøi voán Nhaø nöôc coøn coù voán doanh nghieäp töï huy ñoäng. Do ñoù caàn thay ñoåi caùch xaùc ñònh voán Nhaø nöôùc ôû caùc doanh nghieäp lieân doanh, lieân keát theo tyû leä voán Nhaø nöôùc treân toång voán, chöù khoâng theå laø toaøn boä soá voán maø doanh nghieäp tham gia lieân doanh, lieân keát. 60 3.2.4 Xaùc ñònh laïi chuû sôû höõu cuûa caùc coâng ty con do caùc doanh nghieäp thaønh vieân thaønh laäp Theo Quyeát ñònh soá 1848/QÑ-UB ngaøy 19/5/2003 cuûa UBND TP HCM v/v toå chöùc laïi TCT Beán Thaønh hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï-coâng ty con, thì coâng ty con laø caùc doanh nghieäp do TCT sôû höõu toaøn boä hoaëc moät phaàn voán ñieàu leä nhöng coù quyeàn chi phoái. Ñaëc ñieåm cuûa TCT laø coù nhöõng doanh nghieäp TCT hoaëc do moät DNTV tham gia goùp voán ñaàu tö, nhöng cuõng coù nhöõng doanh nghieäp do nhieàu coâng ty thaønh vieân vaø TCT cuøng goùp voán ñaàu tö vôùi caùc ñoái taùc beân ngoaøi thaønh laäp. Neáu theo Quyeát ñònh treân thì caùc coâng ty con cuûa caùc DNTV haïch toaùn ñoäc laäp trôû thaønh coâng ty con cuûa TCT (coâng ty meï) maø leõ ra noù seõ ôû vò trí laø coâng ty con cuûa coâng ty thaønh vieân (coâng ty chaùu). Do ñoù caàn ñieàu chænh theo höôùng chæ coù doanh nghieäp naøo do TCT tröïc tieáp ñaàu tö vaø naém coå phaàn, voán goùp chi phoái thì môùi trôû thaønh coâng ty con cuûa TCTï sau khi chuyeån ñoåi; coøn ñoái vôùi caùc doanh nghieäp do caùc DNTV ñaàu tö thì seõ trôû thaønh coâng ty con cuûa caùc DNTV, tröø tröôøng hôïp DNTV ñoàng yù chuyeån giao cho TCT giöõ quyeàn chi phoái. 3.2.5 Naâng cao vai troø cuûa Ban kieåm soaùt Taïi caùc coâng ty coå phaàn, Ban kieåm soaùt do coå ñoâng (chuû sôû höõu) baàu ra nhaèm thöïc hieän chöùc naêng kieåm soaùt ñoäc laäp caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty. Theo quy ñònh hieän haønh, Ban kieåm soaùt do HÑQT thaønh laäp giuùp HÑQT “kieåm tra, giaùm saùt tính hôïp phaùp, chính xaùc vaø trung thöïc trong quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh, trong ghi cheùp soå saùch keá toaùn, baùo caùo taøi chính vaø vieäc chaáp haønh Ñieàu leä coâng ty, nghò quyeát, quyeát ñònh cuûa HÑQT, quyeát ñònh cuûa Chuû tòch HÑQT” (khoaûn 1 Ñieàu 37 – Luaät DNNN). Maët khaùc theo Quyeát ñònh soá 271/2003/QÑ-TTg ngaøy 31/12/2003 cuûa Thuû Töôùng Chính phuû, vieäc giaùm saùt cuûa chuû sôû höõu bao goàm giaùm saùt tröôùc, trong, vaø sau hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Nhö vaäy vieäc ñaàu tö taøi saûn cho TCT nhöng khoâng cöû ñaïi dieän tham gia vaøo Ban kieåm soaùt, chuû sôû höõu seõ khoù naém baét kòp thôøi caùc vaán ñeà naûy sinh trong quaù trình SXKD cuûa doanh nghieäp, chæ thöïc hieän vieäc giaùm saùt tröôùc vaø sau hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, töùc laø chæ giaûi quyeát haäu quaû khi söï vieäc ñaõ xaûy ra. Hôn nöõa khi Ban kieåm soaùt chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp töø HÑQT thì lieäu coù khaùch quan trong thöïc hieän ñuùng chöùc traùch nhieäm vuï cuûa mình laø:“kieåm tra, giaùm saùt tính hôïp phaùp, chính xaùc vaø trung thöïc trong quaûn lyù”, töùc laø kieåm tra giaùm saùt nhieäm vuï quaûn lyù cuûa HÑQT. Nhieäm vuï, quyeàn haïn, traùch nhieäm cuûa Ban kieåm soaùt raát lôùn nhöng 61 khoâng quy ñònh möùc ñoä xöû phaït khi vi phaïm maø chæ ghi chung chung laø chòu traùch nhieäm tröôùc HÑQT vaø Phaùp luaät. Bôûi seõ coù tình traïng Ban kieåm soaùt thoâng ñoàng vôùi doanh nghieäp baùo caùo khoâng trung thöïc tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp, nhaát laø khi thaønh vieân ban kieåm soaùt coâng ty meï laøm thaønh vieân kieåm soaùt ôû coâng ty con. Töø nhöõng phaân tích treân, ñeå naâng cao hoaït ñoäng giaùm saùt cuûa chuû sôû höõu thì Ban kieåm soaùt caàn hoaït ñoäng moät caùch ñoäc laäp hoaëc chuû sôû höõu caàn cöû ñaïi dieän vaøo Ban kieåm soaùt. Beân caïnh ñoù caàn quy ñònh roõ vieäc xöû lyù caùc vi phaïm cuûa thaønh vieân Ban kieåm soaùt. 3.2.6 Quyeàn chi phoái cuûa coâng ty meï ñoái vôùi coâng ty con Khoaûn 8 Ñieàu 3 Luaät DNNN quy ñònh “Quyeàn chi phoái laø quyeàn ñònh ñoaït ñoái vôùi ñieàu leä hoaït ñoäng, vieäc boå nhieäm, mieãn nhieäm, caùch chöùc caùc chöùc danh quaûn lyù chuû choát, vieäc toå chöùc quaûn lyù vaø caùc quyeát ñònh quaûn lyù quan troïng khaùc cuûa doanh nghieäp ñoù”. Nhö vaäy ôû ñaây quyeàn chi phoái ñöôïc xem nhö laø quyeàn ñònh ñoaït. Treân thöïc teá quyeàn chi phoái laø quyeàn töông ñoái, coøn quyeàn ñònh ñoaït laø quyeàn quyeát ñònh cuûa chuû sôû huõu taøi saûn, khoâng theå ñoàng nhaát quyeàn chi phoái laø quyeàn ñònh ñoaït Taïi khoaûn 5 Ñieàu 3 Luaät DNNN : “Doanh nghieäp coù coå phaàn, voán goùp chi phoái cuûa Nhaø nöôùc laø Doanh nghieäp maø coå phaàn hoaëc voán goùp cuûa Nhaø nöôùc chieám treân 50% voán ñieàu leä, Nhaø nöôùc giöõ quyeàn chi phoái ñoái vôùi doanh nghieäp ñoù”. Nhöng taïi khoaûn 2b Ñieàu 77 Luaät Doanh nghieäp thì “Ñoái vôùi quyeát ñònh veà loaïi coå phaàn vaø soá löôïng coå phaàn ñöôïc quyeàn chaøo baùn cuûa töøng loaïi, söûa ñoåi boå sung Ñieàu leä coâng ty; toå chöùc giaûi theå coâng ty; baùn hôn 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong soå saùch keá toaùn cuûa coâng ty thì phaûi ñöôïc soá coå ñoâng ñaïi dieän ít nhaát 65% toång soá phieáu bieåu quyeát cuûa taát caû coå ñoâng döï hoïp chaáp thuaän. Tyû leä cuï theå do ñieàu leä coâng ty quy ñònh”. Töông töï taïi khoaûn 2b Ñieàu 39 ñeà caäp ñeán quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng thaønh vieân ñöôïc thoâng qua taïi cuoäc hoïp:”Ñoái vôùi quyeát ñònh baùn taøi saûn coù giaù trò baèng hoaëc lôùn hôn 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong soå saùch keá toaùn cuûa coâng ty hoaëc tyû leä nhoû hôn quy ñònh taïi ñieàu leä coâng ty, söûa ñoåi, boå sung ñieàu leä coâng ty, toå chöùc laïi giaûi theå coâng ty thì phaûi ñöôïc soá phieáu ñaïi dieän cho ít nhaát 75% soá voán cuûa caùc thaønh vieân döï hoïp chaáp thuaän”. Taïi khoaûn 3 Ñieàu 39 quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng thaønh vieân ñöôïc thoâng qua baèng vaên baûn khi ñöôïc soá thaønh vieân ñaïi dieän ít nhaát 65% voán ñieàu leä. Nhö vaäy veà quyeàn chi phoái cuûa chuû sôû höõu giöõa hai boä luaät ñaõ coùù ñoä “cheânh”. TCT hoaït ñoäng theo Luaät DNNN coù quyeàn chi phoái doanh nghieäp 62 khaùc (coâng ty con) khi coù voán goùp coå phaàn chi phoái treân 50% voán ñieàu leä. Nhöng do caùc coâng ty con hoaït ñoäng theo Luaät Doanh nghieäp, neân TCT khoâng theå thöïc hieän ñöôïc quyeàn chi phoái ñoái vôùi coâng ty con neáu coù soá phieáu bieåu quyeát thaáp hôn 65% trong Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng (ñoái vôùi coâng ty coå phaàn); hoaëc soá phieáu ñaïi dieän thaáp hôn 75% soá voán cuûa caùc thaønh vieân döï hoïp hay 65% voán ñieàu leä (coâng ty TNHH hai thaønh vieân trôû leân). Cho neân vôùi tyû leä naém giöõ treân 50% voán ñieàu leä thì quyeàn chi phoái ñeán möùc naøo ñoù chöù khoâng theå laø quyeàn ñònh ñoaït. Do ñoù trong thôøi gian tôùi, khaùi nieäm veà quyeàn chi phoái cuûa doanh nghieäp trong Luaät DNNN vaø caùc ñieàu khoaûn cuûa Luaät Doanh nghieäp caàn ñöôïc ñieàu chænh sao cho coù söï ñoàng boä vaø nhaát quaùn, ñeå cho coâng ty meï thöïc söï theå hieän ñöôïc quyeàn chi phoái ñoái vôùi coâng ty con. Vieäc ñieàu chænh theo höôùng coâng ty meï naém giöõ tyû leä voán ñieàu leä caøng cao thì quyeàn chi phoái caøng roäng; khi tyû leä voán ñieàu leä ñaït ñeán möùc naøo ñoù (chaúng haïn treân 85%) thì quyeàn chi phoái trôû thaønh quyeàn ñònh ñoaït. 3.2.7 Cô cheá ñaàu tö trong noäi boä coâng ty meï-coâng ty con Quan troïng nhaát trong moái quan heä theo moâ hình coâng ty meï-coâng ty con, ñoù laø moái quan heä veà voán vaø keøm theo ñoù laø söï töï chuû hoaøn toaøn trong moái quan heä choàng cheùo, qua laïi giöõa coâng ty meï vaø coâng ty con, giöõa caùc coâng ty con vôùi nhau, giöõa noäi boä coâng ty meï-coâng ty con vôùi beân ngoaøi. Caùc quy ñònh hieän haønh môùi neâu leân vieäc goùp voán xuoâi coâng ty meï ñaàu tö vaøo coâng ty con, chöa ñeà caäp ñeán vieäc ñaàu tö ngöôïc coâng ty con ñaàu tö vaøo coâng ty meï, hay ñaàu tö ngang caùc coâng ty con ñaàu tö laãn nhau. Trong quan heä ñaàu tö voán, caùc coâng ty coù theå ñaàu tö laãn nhau vaø ñaàu tö vaøo coâng ty meï, khi coâng ty meï vaø coâng ty con ña daïng hoùa sôû höõu, neáu vieäc ñaàu tö ñoù mang laïi hieäu quaû. Quyeát ñònh soá 155/2004/QÑ-TTg ngaøy 24/8/2004 cuûa Thuû töôùng veà ban haønh tieâu chí, danh muïc TCT Nhaø nöôùc, soá ngaønh ngheà lónh vöïc kinh doanh Nhaø nöôùc naém giöõ toaøn boä voán ñieàu leä hay coå phaàn chi phoái ñaõ giaûm xuoáng, vôùi chuû tröông CPH caùc TCT keå caû coâng ty meï, thì vieäc caùc coâng ty con ñaàu tö vaøo coâng ty meï vaø ñaàu tö laãn nhau hoaøn toaøn coù theå xaûy ra trong thôøi gian tôùi. Vaán ñeà ôû ñaây laø neân ñöa ra moät hình thöùc ñaàu tö noäi boä nhö theá naøo ñeå traùnh tình traïng ñaàu tö aûo, voøng vo khoù kieåm soaùt. Do ñoù caùc cô quan chöùc naêng neân nghieân cöùu, chænh söûa vaán ñeà ñaàu tö voán trong noäi boä coâng ty meï- coâng ty con sao cho moâ hình môùi hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá. 3.2.8 Caùc cô cheá chính saùch khaùc TCT hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï-coâng ty con laø moät böôùc chuyeån ñeå tieán tôùi hình thaønh taäp ñoaøn kinh teá. Qua nghieân cöùu kinh nghieäm 63 caùc nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån cho thaáy, quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån taäp ñoaøn kinh teá caàn coù söï hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc. Tuy nhieân Nhaø nöôùc phaûi caên cöù vaøo möùc ñoä phaùt trieån, nhu caàu cuûa neàn kinh teá, nhu caàu lieân keát cuûa caùc doanh nghieäp vaø aùp duïng nguyeân taéc cuûa neàn kinh teá thò tröôøng ñeå hoã trôï quaù trình tích tuï, taäp trung voán vaø quaù trình hôïp taùc hoùa, phaân coâng chuyeân moân hoùa giöõa caùc doanh nghieäp ñeå hoã trôï vieäc hình thaønh vaø thuùc ñaåy söï phaùt trieån caùc taäp ñoaøn kinh teá. Ñoàng thôøi Nhaø nöôùc caàn ban haønh khuoân khoå phaùp luaät veà saùp nhaäp, ñaàu tö goùp voán, mua coå phaàn, mua baùn doanh nghieäp; khuyeán khích hôïp taùc giöõa doanh nghieäp quy moâ lôùn vaø doanh nghieäp quy moâ nhoû, taïo haønh lang phaùp lyù cho caùc coâng ty töï taùi cô caáu phuø hôïp vôùi neàn kinh teá thò tröôøng. Töø ñoù giuùp cho doanh nghieäp coù theå ñoái phoù vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa thò tröôøng; caïnh tranh coù hieäu quaû vôùi caùc taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi ôû caû trong vaø ngoaøi nöôùc. Trong quaù trình naøy khoâng neân duøng giaûi phaùp haønh chính thuaàn tuùy ñeå hình thaønh vaø phaùt trieån taäp ñoaøn kinh teá. Phöông phaùp meänh leänh haønh chính chæ ñöôïc söû duïng nhö moät bieän phaùp hoã trôï coù hieäu quaû cho caùc giaûi phaùp kinh teá vaø theå cheá khaùc khi caàn thieát. Coù nhö vaäy môùi khaéc phuïc nhöõng toàn taïi cuûa moâ hình TCT hieän nay vaø phuø hôïp vôùi xu höôùng chung treân theá giôùi veà phaùt trieån taäp ñoaøn kinh teá. Nhöõng giaûi phaùp kieán nghò ôû treân coù theå toùm taét trong baûng sau: Caùc giaûi phaùp, kieán nghò Noäi dung Kyø voïng I Ñoái vôùi Sunimex 1. Xaây döïng chieán löôïc kinh doanh. - Xaùc ñònh caùc ngaønh haøng, maët haøng chuû löïc. -Döï kieán caùc muïc tieâu cô baûn vaø giaûi phaùp thöïc hieän caùc muïc tieâu. - Caên cöù vaøo noäi löïc vaø döï baùo tình hình ñeå xaây döïng chieán löôïc. - Xaùc ñònh thò tröôøng muïc tieâu vaø lôïi theá caïnh tranh cuûa TCT. - Giaûm ñaàu tö daøn traûi - Taêng chuû ñoäng cuûa TCT tröôùc nhöõng bieán ñoäng cuûa thò tröôøng. - Taïo moái lieân keát beàn chaët caùc coâng ty. 2. Ñoái vôùi vieäc CPH caùc DNTV. - Ñöa giaù trò thöông hieäu khi ñònh giaù doanh nghieäp. - Taêng löôïng coå phieáu baùn ra ngoaøi. - Taêng voán thu veà töø caùc ñôn vò CPH. - Taêng tính thanh khoaûn coå phieáu. 3. Thay ñoåi caùch haïch toaùn vaø laäp baùo caùo - Voán cuûa coâng ty con laø taøi saûn ñaàu tö daøi haïn cuûa - Taùch baïch quyeàn vaø nghóa vuï veà taøi saûn cuûa 64 taøi chính. coâng ty meï. - Loaïi tröø caùc giao dòch trong noäi boä TCT trong baùo caùo taøi chính. TCT vaø caùc coâng ty con. - Ñaùnh giaù thöïc chaát tình hình cuûa TCT trong kyø hoaït ñoäng. 4. Ñöa hoaït ñoäng dòch vuï thöông maïi ñi vaøo chieàu saâu, taïo moái lieân keát vôùi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, hình thaønh moái lieân keát baèng voán voâ hình. -Phaùt trieån dòch vuï thöông maïi theo höôùng lieân keát, hôïp taùc vôùi caùc doanh nghieäp, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. - Ñaåy maïnh coâng taùc xuùc tieán thöông maïi. Xaây döïng maïng thoâng tin giao dòch thöông maïi, xaây döïng ngaân haøng döõ lieäu thoâng tin. - Taêng theâm giaù trò cho haøng hoùa. -Phaùt huy theá maïnh cuûa töøng loaïi hình doanh nghieäp, töøng vuøng laõnh thoå. - Giaûm daàn voán höõu hình baèng voán voâ hình khi tham gia ñaàu tö goùp voán. -Ñaûm baûo nguoàn haøng hoùa oån ñònh. 5. Taêng cöôøng moái lieân keát trong noäi boä TCT -Taïo moái lieân keát ngang giöõa caùc ñôn vò coù saûn phaåm dòch vuï gioáng nhau. -Taïo moái lieân keát doïc giöõa caùc ñôn vò coù quan heä chaët cheõ trong quaù trình SXKD. -Taêng söï lieân keát giöõa caùc coâng ty. - Khaéc phuïc tình traïng hoaït ñoäng manh muùn, choàng cheùo, caïnh tranh laãn nhau. 6.Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc - Treân neàn taûng moâ hình môùi xaùc ñònh nhu caàu veà soá löôïng chaát löôïng. - Xaây döïng caùc tieâu chí vaø qui trình tuyeån choïn caùn boä. -Ñaøo taïo, ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ lao ñoäng, coâng nhaân kyõ thuaät. - Chính saùch thu huùt ngöôøi coù trình ñoä töø beân ngoaøi vaø quy hoaïch ñaøo taïo löïc löôïng keá thöøa. - Xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù, lao ñoäng kyõ thuaät ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu nhieäm vuï khi TCT chuyeån sang moâ hình môùi. - Khaéc phuïc tình traïng kieâm nhieäm quaûn lyù voán Nhaø nöôùc ôû nhieàu ñôn vò. II Ñoái vôùi Nhaø nöôùc 1.Phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn -Ban haønh luaät veà thò tröôøng chöùng khoaùn vaø caùc - Taêng tính thanh khoaûn cho coå phieáu. 65 chính saùch hoã trôï, khuyeán khích thò tröôøng chöùng khoaùn phaùt trieån - Khuyeán khích caùc coâng ty coå phaàn nieâm yeát baèng caùc chính saùch : giaûm thueá, giaûm phí haønh chính lieân quan ñeán phaùt haønh mua baùn chöùng khoaùn. - Khôi thoâng keânh huy ñoäng voán cho neàn kinh teá, voán seõ di chuyeån töø nôi coù hieäu quaû thaáp sang nôi coù hieäu quaû cao - TCT coù theå thöïc hieän taùi cô caáu voán ôû caùc coâng ty con, coâng ty lieân keát. - Caùc nhaø ñaàu tö an taâm ñaàu tö vaøo coå phieáu. 2. Quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa HÑQT trong vieäc ñaàu tö goùp voán vaø baùn taøi saûn Söûa ñoåi caùc ñieàu khoaûn lieân quan ñeán vieäc ñaàu tö goùp voán vaø baùn taøi saûn cuûa HÑQT(chuû sôû höõu) taïi Luaät Doanh nghieäp vaø Luaät DNNN “..trong soå keá toaùn cuûa coâng ty vôùi ñieàu kieän khoâng ñöôïc vöôït quaù toång möùc voán ñieàu leä” Xoùa nghòch lyù veà quyeàn haïn vaø traùch nhieäm, nghóa vuï veà taøi saûn cuûa chuû sôû höõu ñoái vôùi doanh nghieäp. 3. Xaùc ñònh laïi voán Nhaø nöôùc khi ñaàu tö goùp voán, mua coå phaàn ôû doanh nghieäp khaùc. Xaùc ñònh voán Nhaø nöôùc ôû caùc doanh nghieäp lieân doanh lieân keát theo tyû leä voán Nhaø nöôùc/ toång nguoàn voán. Xaùc ñònh roõ voán Nhaø nöôùc vaø voán cuûa doanh nghieäp khi lieân doanh lieân keát ra beân ngoaøi. 4. Xaùc ñònh laïi chuû sôû höõu cuûa caùc coâng ty con do caùc DNTV thaønh laäp. Ñieàu chænh quyeát ñònh 1848/QÑ-UB veà xaùc ñònh caùc coâng ty con sau khi chuyeån ñoåi. Caùc coâng ty con do DNTV thaønh laäp tröôùc khi chuyeån ñoåi vaãn thuoäc DNTV sau khi chuyeån ñoåi (tröø tröôøng hôïp DNTV ñoàng yù chuyeån veà TCT). 5. Naâng cao naêng löïc Ban kieåm soaùt Ban kieåm soaùt caàn hoaït ñoäng moät caùch ñoäc laäp, hoaëc chuû sôû höõu cöû ñaïi dieän vaøo Ban kieåm soaùt Baûo ñaûm tính khaùch quan trong hoaït ñoäng cuûa Ban kieåm soaùt. 6 Quyeàn chi phoái cuûa Khoâng neân ñoàng nhaát giöõa Khaùi nieäm veà quyeàn chi 66 coâng ty meï ñoái vôùi coâng ty con quyeàn chi phoái vaø quyeàn ñònh ñoaït. Caàn ñieàu chænh theo höôùng coâng ty meï naém giöõ tyû leä voán ñieàu leä caøng cao thì quyeàn chi phoái caøng roäng; khi tyû leä voán ñieàu leä ñaït ñeán möùc naøo ñoù (chaúng haïn treân 85%) thì quyeàn chi phoái môùi trôû thaønh quyeàn ñònh ñoaït phoái trong Luaät DNNN vaø caùc ñieàu khoaûn cuûa Luaät DN caàn ñöôïc ñieàu chænh sao cho coù söï ñoàng boä vaø nhaát quaùn ñeå coâng ty meï thöïc söï theå hieän ñöôïc quyeàn chi phoái ñoái vôùi coâng ty con. 7.Cô cheá ñaàu tö trong noäi boä coâng ty meï- coâng ty con. Caàn coù cô cheá ñaàu tö töø coâng ty con vaøo coâng ty meï vaø giöõa caùc coâng ty con vôùi nhau. - Phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá khi thöïc hieän ña daïng hoùa sôû höõu caùc doanh nghieäp. - Traùnh tình traïng ñaàu tö aûo, khoù kieåm soaùt. 8. Caùc cô cheá chính saùch khaùc. Ban haønh caùc khuoân khoå phaùp luaät veà saùp nhaäp, mua baùn doanh nghieäp. - Khuyeán khích söï hôïp taùc giöõa caùc doanh nghieäp. - Taïo haønh lang phaùp lyù cho caùc coâng ty töï taùi ñaàu tö. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG III Chuyeån ñoåi moâ hình hoaït ñoäng TCT Nhaø nöôùc sang moâ hình coâng ty meï- coâng ty con thöïc chaát laø chuyeån töø giao voán sang ñaàu tö voán. Heä quaû cuûa cô cheá ñaàu tö voán laøm phaùt sinh quan heä kinh teá, quan heä hôïp ñoàng thay quan heä haønh chính phaùt sinh töø cô cheá giao voán. Maët khaùc vieäc ña daïng hoùa sôû höõu taùc ñoäng tôùi moïi maët cuûa hoaït ñoäng quaûn lyù trong DNNN caû ôû taàm vó moâ Nhaø nöôùc vaø quaûn lyù vi moâ trong caùc doanh nghieäp. Vôùi cô cheá ñaàu tö voán, ña daïng hoùa sôû höõu, hoaït ñoäng quaûn lyù caùc DNNN khoâng theå giöõ nguyeân caùch thöùc quaûn lyù nhö khi Nhaø nöôùc giao voán hay naém giöõ 100% sôû höõu vaø vieäc giaûi quyeát caùc moái quan heä kinh teá, taøi chính cuõng phaûi tuaân thuû theo caùc quy luaät kinh teá chung cuûa thò tröôøng. Trong caùc TCT Nhaø nöôùc hieän nay, hoaït ñoäng quaûn lyù khoâng chæ tuaân theo moät Luaät DNNN duy nhaát maø coøn phaûi tuaân thuû theo caùc luaät khaùc nhö Luaät Doanh nghieäp ñoái vôùi caùc coâng ty coå phaàn, coâng 67 ty TNHH, Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñoái vôùi caùc coâng ty lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi. Do ñoù ñoøi hoûi giöõa caùc boä luaät caàn coù söï ñoàng boä, khoâng maâu thuaãn nhau, haïn cheá quaù trình hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp. Treân ñaây laø nhöõng giaûi phaùp vaø nhöõng kieán nghò ñeå coù theå aùp duïng moâ hình coâng ty meï coâng ty con taïi Sunimex. Tuy nhieân deå moâ hình vaän haønh coù hieäu quaû, ñoøi hoûi coâng ty meï vaø caùc coâng ty con caàn phaûi coù söï thay ñoåi trong caùch laøm, neáp nghó ñeå phuø hôïp vôùi ñòa lyù phaùp lyù môùi vaø phuø hôïp vôùi cô cheá thò tröôøng. Cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty meï phaûi ñöôïc thay ñoåi ñeå thích öùng vôùi coâng vieäc môùi: vöøa tröïc tieáp kinh doanh, phaùt trieån quy moâ, vöøa ñònh höôùng caùc coâng ty con ñi theo chieán löôïc chung cuûa TCT. Caùc coâng ty con hoaït ñoäng ñoäc laäp hôn trong quaûn lyù ñieàu haønh, khoâng coøn phuï thuoäc vaøo TCT nhö tröôùc. 68 KEÁT LUAÄN Moâ hình TCT Nhaø nöôùc ra ñôøi trong boái caûnh ñaát nöôùc ñang quaù trình chuyeån ñoåi sang neàn kinh teá thò tröôøng, trình ñoä phaùt trieån kinh teá coøn thaáp, trình ñoä taäp trung vaø hôïp taùc chöa cao, haønh lang phaùp lyù coøn thieáu vaø chöa ñoàng boä. Nhöõng haïn cheá treân ñaõ caûn trôû söï phaùt trieån cuûa caùc TCT thaønh caùc taäp ñoaøn kinh teá maïnh nhö muïc tieâu ban ñaàu; maët khaùc laøm giaûm söùc caïnh tranh cuûa caùc TCT trong quaù trình Vieät Nam hoäi nhaäp khu vöïc vaø theá giôùi. Vaán ñeà ñaët ra laø phaûi coù söï thay ñoåi caûi tieán trieät ñeå phöông thöùc quaûn lyù, ñieàu haønh töø baûn thaân moãi TCT cuõng nhö caùc chính saùch cô cheá cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc TCT noùi rieâng vaø cuûa neàn kinh teá noùi chung. Vôùi moâ hình coâng ty meï-coâng ty con ñaõ phaân tích treân ñaây vaø cuï theå taïi Sunimex coù theå giaûi quyeát ñöôïc phaàn naøo nhöõng haïn cheá treân. Hy voïng raèng neáu moâ hình coâng ty meï-coâng ty con aùp duïng thaønh coâng seõ thuùc ñaåy Sunimex taêng tröôûng beàn vöõng, trôû thaønh moät taäp ñoaøn kinh teá maïnh trong töông lai. Vaø xa hôn nöõa seõ hình thaønh neân caùc taäp ñoaøn cuûa Vieät nam ñuû söùc caïnh tranh vôùi caùc taäp ñoaøn huøng maïnh treân theá giôùi. Khi chuyeån ñoåi TCT Nhaø nöôùc sang moâ hình coâng ty meï-coâng ty con seõ chòu nhieàu yeáu toá taùc ñoäng vaø seõ coù nhöõng aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán hieäu quaû thöïc hieän moâ hình naøy: heä thoáng luaät phaùp, caùc cô cheá chính saùch veà quaûn lyù, taøi chính, lao ñoäng… Vôùi trình ñoä vaø kieán thöùc coøn haïn cheá, nhöõng vaán ñeà neâu trong luaän vaên coøn coù mang tính khaùi quaùt vaø coù nhöõng thieáu soùt khoâng traùnh khoûi. Trong thôøi gian tôùi, toâi döï ñònh seõ tieáp tuïc nghieân cöùu saâu hôn veà moâ hình naøy cuõng nhö tính khaû thi trong vieäc thöïc hieän. Toâi raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp quyù baùu cuûa quyù thaày coâ vaø cuûa Hoäi ñoàng giaùm khaûo, caùc chuyeân gia trong ngaønh vaø caùc anh chò quan taâm ñeán ñeà taøi naøy ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn thieän hôn. 69 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Luaät Doanh nghieäp soá 13/1999/QH10 ngay30 thaùng 9 naêm 1999 2. Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc naêm 1995 3. Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc soá 14/2003/QH11 ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2003 4. Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù ba Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng khoùa IX ngaøy 24 thaùng 9 naêm 2001 5. Nghò ñònh 59/CP ngaøy 3/10/1996 cuûa Chính phuû ban haønh quy cheá quaûn lyù taøi chính vaø haïch toaùn kinh doanh ñoái vôùi doanh nghieäp Nhaø nöôùc. 6. Nghò ñònh 63/2001/NÑ-CP ngaøy 14/9/2001 cuûa Chính phuû veà chuyeån doanh nghieäp Nhaø nöôùc, doanh nghieäp cuûa toå chöùc chính trò, toå chöùc chính trò - xaõ hoäi thaønh coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân. 7. Nghò ñònh 153/2004/NÑ-CP ngaøy 9/8/2004 cuûa Chính phuû veà toå chöùc, quaûn lyù toång coâng ty Nhaø nöôùc vaø chuyeån ñoåi toång coâng ty nhaø nöôùc ñoäc laäp theo moâ hình coâng ty meï-coâng ty con. 8. Nghò ñònh 187/2004/NÑ-CP ngaøy 16/11/2004 cuûa Chính phuû veà vieäc chuyeån coâng ty nhaø nöôùc thaønh coâng ty coå phaàn. 9. Quyeát ñònh soá 90/TTG ngaøy 7/3/1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc tieáp tuïc saép xeáp doanh nghieäp Nhaø nöôùc. 10. Quyeát ñònh soá 91/TTG ngaøy 7/3/1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc thí ñieåm thaønh laäp taäp ñoaøn kinh doanh. 11. Quyeát ñònh soá 271/2003/QÑ-TTg ngaøy 31/12/2003 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc ban haønh Quy cheá giaùm saùt vaø ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa DNNN 12. Quyeát ñònh soá 155/2004/QÑ-TTG ngaøy 24/8/2004 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà ban haønh tieâu chí, danh muïc phaân loaïi TCT Nhaø nöôùc vaø coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp thuoäc TCT Nhaø nöôùc. 13. Ban chæ ñaïo ñoåi môùi vaø phaùt trieån doanh nghieäp “Caùc vaên baûn veà ñoåi môùi DNNN” Haø Noäi 2003 14. TS Leâ Duy Anh chuû bieân (1999)”Cuûng coá vaø hoaøn thieän caùc toång coâng ty nhaø nöôùc theo höôùng töøng böôùc xaây döïng thaønh caùc taäp ñoaøn kinh teá maïnh” Vieän kinh teá Tp Hoà Chí Minh 15. Ñoaøn Vaên Tröôøng (2004),”Ñaàu tö noäi boä giöõa caùc coâng ty thaønh vieân ôû caùc chaebol Haøn Quoác “ Taïp chí Nghieân cöùu kinh teá soá 310 thaùng 3-2004 GS.TSKH Vuõ Huy Töø (2002) “ Moâ hình taäp ñoaøn kinh teá trong coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa” Nxb Chính trò Quoác gia , Haø Noäi 70 16. PGS.TS Nguyeãn Thò Dieãm Chaâu -TS. Nguyeãn Ngoïc Thanh (2001) “ Cô cheá taøi chính trong moâ hình Toång coâng ty, taäp ñoaøn kinh teá” Nxb Taøi chính 17. PGS. TS. Leâ Hoàng Haïnh (2004) “Coå phaàn hoùa doanh nghieäp nhaø nöôùc – nhöõng vaán ñeà lyù luaän vaø thöïc tieãn” Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi 18. TS.Phan Thò Nhi Hieáu (2001) “Hoaïch ñònh chieán löôïc vaø toå chöùc taøi chính cho moâ hình coâng ty meï coâng ty con” Phoøng Thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam 19. TS Nguyeãn Taán Cöôøng “Veà moâ hình TCT vaø ñònh höôùng chuyeån ñoåi TCT sang hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï-coâng ty con” Hoäi thaûo coâng ty meï- coâng ty con naêm 2001 20. TS Voõ Taán Phong “Moâ hình coâng ty meï-coâng ty con ñieàu kieän caàn ñeå ñoåi môùi cô caáu toå chöùc vaø cô cheá quaûn lyù DNNN” Taïp chí phaùt trieån kinh teá thaùng 8-2003 21. Th.S. Nguyeãn Thieàng Ñöùc “Veà cô cheá haïch toaùn trong toång coâng ty theo moâ hình meï-con” Noäi san kinh teá –thaùng 6/2004. 22. Th.S. Ñoã Xuaân Tröôøng “Maâu thuaãn veà thaåm quyeàn vaø lôïi ích trong moâ hình coâng ty meï coâng ty con” Taïp chí Kinh teá vaø phaùt trieån thaùng 10-2002. 23. TS. Traàn Ngoïc Thô, TS Nguyeãn Thò Ngoïc Trang “Ñoåi môùi tö duy vaø xaùc laäp yeáu toá thò tröôøng trong vieäc chuyeån ñoåi theo moâ hình coâng ty meï-coâng ty con” Taïp chí phaùt trieån kinh teá thaùng 6-2003 24. Th.S Leâ Vaên Taùm” Quaù trình xaây döïng coâng ty meï-coâng ty con taïi Vieät Nam” Taïp chí phaùt trieån kinh teá thaùng 6-2003. 25. Nguyeãn Ñöùc Taëng”Vaán ñeà chuyeån toång coâng ty nhaø nöôùc sang moâ hình coâng ty meï coâng ty con” Taïp chí Taøi chính Doanh nghieäp thaùng 10/2002 26. TS Phaïm Quang Trung “Caáu truùc coâng ty meï-coâng ty con vaø moâ hình caáu truùc taøi chính cuûa caùc TCT Nhaø nöôùc” Taïp chí kinh teá phaùt trieån thaùng 6/2002 27. Hoà sô thí ñieåm moâ hình toå chöùc “Coâng ty meï – coâng ty con“ taïi coâng ty xaây laép , xuaát nhaäp khaåu vaät lieäu vaø kyõ thuaät xaây döïng (CONSTREXIM) Boä Xaây döïng. 28. TS Nguyeãn Vaên Phuùc “ Moät soá vaán ñeà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa moâ hình coâng ty meï-coâng ty con” Hoäi thaûo coâng ty meï-coâng ty con naêm 2001 29. Nguyeãn Quoác Hieäp “ Vaøi yù kieán veà vaán ñeà chuyeån ñoåi DNNN thaønh coâng ty meï-coâng ty con” Hoäi thaûo coâng ty meï-coâng ty con naêm 2001 30. TS Traàn Du Lòch “Moät soá suy nghó veà ñoåi môùi TCT Nhaø nöôùc theo moâ hình coâng ty meï-coâng ty con” Hoäi thaûo coâng ty meï-coâng ty con naêm 2001 71 31. Nguyeãn Troïng Duõng “Thöïc traïng moâ hình toå chöùc vaø hoaït ñoäng , ñònh höôùng ñoåi môùi kieän toøan , naâng cao hieäu quaû hoïat ñoäng cuûa caùc TCT Nhaø nöôùc” Hoäi thaûo coâng ty meï-coâng ty con naêm 2001 32. Baùo caùo hoaït ñoäng kinh doanh caùc naêm 1998-2003 cuûa Toång coâng ty Beán Thaønh. 33. Ñieàu leä hoaït ñoäng TCT Beán Thaønh theo moâ hình TCT 90 naêm 1999 34. Ñeà aùn chuyeån ñoåi TCT Beán Thaønh sang moâ hình coâng ty meï- coâng ty con 35. Döï thaûo Ñieàu leä hoaït ñoäng TCT Beán Thaønh theo moâ hình coâng ty meï coâng ty con naêm 2004 36. Hoàng phuùc “Doïn ñöôøng cho coâng ty meï ñeå vöïc daäy DNNN” Trang web VietnamNet ngaøy 29/9/2003 37. “Phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn : kinh nghieäm töø moät soá nöôùc Chaâu AÙ” Trang Web Coâng nghieäp Vieät Nam (www.industry.gov) ngaøy 1/9/2004 38. “Ñeå coå phieáu leân saøn” baùo ñieän töû Vietnam economy (wwww.vneconomy.com.vn) ngaøy 25/9/2004. 39. “Chuyeån ñoåi sang moâ hình meï-con: Toång coâng ty khoâng neân theo caáu truùc cuõ” baùo ñieän töû Vietnam economy (wwww.vneconomy.com.vn) ngaøy 05/8/2004 40. “Ñieàu haønh baèng voán voâ hình “ trang web baùo Ñaàu tö ñieän töû – Boä Keá hoïach Ñaàu tö (www.vir.com) 41. “Khuoân khoå phaùp lyù cho chuyeån ñoåi caùc Toång coâng ty theo moâ hình coâng ty meï coâng ty con” Trang Web Coâng nghieäp Vieät Nam (www.industry.gov.vn) ngaøy 1/9/2004 42. Moät soá tö lieäu ñöôïc laáy töø caùc trang web treân khoâng ghi teân taùc giaû, raát chaân thaønh caûm ôn vaø xin loãi caùc taùc giaû do khoâng bieát roõ teân taùc giaû. 72 SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC MAÏNG LÖÔÙI TOÅNG COÂNG TY BEÁN THAØNH THEO MO HÌNH COÂNG TY MEÏ COÂNG TY CON HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC BAN KIEÅM SOAÙT CAÙC ÑÔN VÒ KINH DOANH TRÖÏC TIEÁP CAÙC PHOØNG BAN CAÙC ÑÔN VÒ COÙ VOÁN GOÙP CHI PHOÁI (COÂNG TY CON) 73 SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC MAÏNG LÖÔÙI TOÅNG COÂNG TY BEÁN THAØNH ÑEÁN NGAØY 31/12/2003 HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHOØNG TOÅ CHUÙC -HAØNH CHÍNH CAÙC ÑÔN VÒ HAÏCH TOÙAN ÑOÄC LAÄP (DNTV) BAN KIEÅM SOAÙT PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHOÙ TOÅNG GIAÙ PHOØNG KEÁ TOÙAN - TAØI CHÍNH PHOØNG KEÁ HOA CAÙC ÑÔN VÒ HAÏCH TOÙAN PHUÏ THUOÄC (KHOÁI TRUÏC) CAÙC LIEÂN DOANH TRONG NÖÔÙC (HOAÏT ÑOÄNG THEO LUAÄT DN)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfđề tài- Mô hình công ty mẹ-công ty con và sự cần thiết chuyển đổi các tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con.pdf
Luận văn liên quan