Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU. PHẦN NỘI DUNG. Chương 1 : Cơ sởû lý luận của đề tài 1.1 Khái niệm về cạnh tranh 1 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh . 1 1.1.2 Các điều kiện quyết định đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 1 1.1.3 Lợi thế cạnh tranh trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 4 1.2 Môi trường cạnh tranh . 6 1.2.1 Môi trường bên ngoài . 6 1.2.1.1 Môi trường vĩ mô .6 1.2.1.2 Môi trường ngành . 8 1.2.1.3 Môi trường kinh doanh quốc tế . 9 1.2.2 Môi trường bên trong . 9 Chương 2 : Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Xây dựng số 1 2.1 Tổng quan về Tổng Công ty Xây dựng số 1 12 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty 12 2.1.2 Chức năng và phạm vi kinh doanh . . 14 2.1.3 Tình hình SXKD của Tổng Công t 17 2.2 Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty . 17 2.2.1 Môi trường cạnh tranh của Tổng Công ty trong lĩnh vực xây dựng 17 2.2.1.1 Môi trường vĩ mô . 17 2.2.1.2 Môi trường ngành . . 19 2.2.1.3 Môi trường bên trong 23 2.2.2 Phân tích và đánh giá về năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Xây dựng số 1 .32 2.2.2.1 Phân tích năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty . 32 2.2.2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty . 36 Chương 3 : Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Xây dựng số 1 giai đoạn 2006 -2010 1.1 Định hướng phát triển của Tổng Công ty giai đoạn 2006 – 2010 39 1.1.1 Quan điểm phát triển 39 1.1.2 Mục tiêu phát triển của Tổng Công ty giai đoạn 2006-2010 39 1.2 Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty 40 1.3 Các kiến nghị .44 1.3.1 Vềø phía Nhà nước .44 1.3.2 Về phía Doanh nghiệp 48 PHẦN KẾT LUẬN. TÀI LIỆU THAM KHẢO. PHỤ LỤC. LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Đất nước ta đã trải qua 18 năm thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa thị trường và hội nhập với nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Chúng ta đang thực hiện chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá trong quan hệ kinh tế quốc tế; thiết lập các quan hệ thương mại, đầu tư, dịch vụ và khoa học – kỹ thuật với tất cả các nước; tích cực tham gia các tổ chức, diễn đàn kinh tế thế giới và khu vực. Vì vậy, vấn đề nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta, cũng như của các doanh nghiệp hiện nay đang là một vấn đề nóng bỏng và sôi động. Cơ chế kinh tế thị trường đã làm cho nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến mạnh mẽ, thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài cùng với phương thức quản lý tiên tiến của họ, từ đó tạo điều kiện cho ngành xây dựng phát triển. Trong lĩnh vực xây dựng, Tổng công ty Xây dựng số 1 là một đơn vị có kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh cao, tuy nhiên có nhiều công ty xây dựng mới tham gia thị trường, cung cấp các dịch vụ về xây dựng cạnh tranh quyết liệt làm cho thị phần của Tổng công ty Xây dựng số 1 giảm đi một cách đáng kể nhất là các dịch vụ về tư vấn thiết kế. Xét một cách tổng thể thì qui mô và sức cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1 vẫn còn lớn, song lĩnh vực tư vấn thiết kế là một thế mạnh trước đây của Tổng công ty nay gặp phải sự cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xuất phát từ yêu cầu thực tế nêu trên, để hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sỹ, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1” 2. Ý nghĩa của đề tài Ý nghĩa thực tiễn và tầm quan trọng của việc hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1 trong xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá; đó chính là mục đích nghiên cứu của luận văn. 3. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba chương Chương 1 : Cơ sởû lý luận của đề tài Chương 2 : Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Xây dựng số 1 Chương 3 : Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Xây dựng số 1 giai đoạn 2006 -2010 4. Phương pháp & Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu của luận văn vận dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử, kết hợp với việc vận dụng các phương pháp thống kê, nghiên cứu tương quan, hệ thống hoá và phân tích tổng hợp để rút ra bản chất từng vấn đề diễn ra trong thực tế của ngành, Tổng công ty. Số liệu thu thập chủ yếu phản ánh thị trường trong nước – nơi mà Tổng công ty xây dựng số 1cạnh tranh trực tiếp với các công ty liên doanh và công ty nội địa. Ngoài ra, có tham khảo năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp trong khu vực Châu Á hiện đang đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Qua đó giúp cho doanh nghiệp nhận dạng được xu thế phát triển và hoạch định các bước đi thích hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng nói chung trong xu thế hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

pdf52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3120 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng öùng nguyeân vaät lieäu xaây döïng VINAKYOE, HOLCIM, saét, theùp, xi maêng, caùt, ñaù, soûi. Caùc Coâng ty cung öùng coâng cuï, duïng cuï lao ñoäng: giaøn giaùo, oáng choáng, baûo hoä lao ñoäng. Caùc Coâng ty söûa chöõa vaø baûo döôõng maùy moùc thieát bò. Caùc Coâng ty cung caáp nhieân lieäu: xaêng, daàu, nhôùt, môõ Soá löôïng Coâng ty cung caáp maùy xaây döïngï treân thò tröôøng laø raát lôùn caû trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc do vaäy möùc ñoä caïnh tranh giöõa caùc nhaø cung caáp maùy xaây döïng raát khoác lieät, neân khoâng nhaø cung caáp maùy xaây döïng naøo coù theå gaây aùp löïc ñoái vôùi GCC 1. Caùc nhaø cung caáp coøn laïi nhö: nhaø cung caáp vaät lieäu xaây döïng, coâng cuï, duïng cuï, söûa chöõa, baûo döôõng maùy moùc thieát bò cuõng saün coù treân thò tröôøng do vaäy GCC 1 haàu nhö cuõng khoâng chòu aùp löïc naøo töø phía caùc nhaø cung caáp naøy. Caùc ñoái thuû tieàm aån: 24 Quaù trình môû cöûa cuûa Nhaø nöôùc vaø vieäc kieân quyeát thaùo dôõ cô cheá haønh chính thuû tuïc röôøm raø cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ñaõ laøm cho GCC 1 coù theâm caùc ñoái thuû tieàm aån nhö: Caùc Coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo Vieät Nam, caùc coâng ty vöøa vaø nhoû trong nöôùc, giaønh giaät thò phaàn veà tö vaán, thieát keá. Do lónh vöïc naøy laø moät lónh vöïc khoâng caàn ñaàu tö lôùn veà maùy moùc thieát bò, chæ caàn ñaàu tö veà con ngöôøi, moät lónh vöïc maø haøm löôïng chaát xaùm ñoøi hoûi cao, neân caùc Coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi vaø caùc Coâng ty vöøa vaø nhoû deã daøng gia nhaäp vaø ñaàu tö chieàu saâu. Vì vaäy, caùc Coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi, caùc coâng ty vöøa vaø nhoû seõ coù öu theá hôn GCC 1. 2.2.1.3 Moâi tröôøng beân trong a. Voán vaø taøi saûn Ngaønh xaây döïng laø moät ngaønh ñoøi hoûi voán ñaàu tö lôùn veà mua saém maùy moùc thieát bò, moät maùy khoan coïc nhoài ñöôøng kính lôùn nhö ED 4000, D210, KH 125 coù giaù trò khoaûng 100.000 USD ñeán 200.000 USD. Moät giaøn thieát bò caåu vaø maùy ñaøo PC 400, cuûa KOMATSU, OVM cuõng coù giaù trò khoaûng 70.000USD ñeán 100.000USD. Chính vì vaäy ñeå taïo ñöôïc öu theá caïnh tranh thì vieäc coù nhöõng maùy moùc thieát bò ñaëc chuûng laø moät öu theá noåi baät cuûa Toång Coâng ty ñaëc bieät naêng löïc thi coâng caùc coâng trình lôùn maø caùc Coâng ty vöøa vaø nhoû chöa ñuû söùc tham gia do chöa coù tích luyõ veà voán vaø taøi saûn. Laø moät Toång Coâng ty lôùn chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Boä Xaây döïng, nhöõng naêm tröôùc ñaây ñöôïc söï quan taâm cuûa Nhaø nöôùc, Toång Coâng ty ñaõ ñöôïc vieän trôï raát nhieàu maùy moùc thieát bò töø caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa nhö Lieân Xoâ, Trung Quoác. Nhöng trong thôøi gian gaàn ñaây, taát caû nhöõng maùy moùc naøy ñeàu ñaõ laïc haäu hoaëc khoâng coøn phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä do ñoù ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng thì GCC 1 coøn tieáp tuïc ñaàu tö vaø mua saém môùi taøi saûn vaø thieát bò. Hieän taïi GCC 1 coù 15 maùy khoan coïc nhoài ñöôøng kính lôùn 25 KH 125 cuûa Nhaät, 125 xe ben chôû vaät lieäu nhaäp cuûa Ñöùc, 12 daøn caåu phuïc vuï coâng taùc thi coâng khoan. 75 maùy ñaøo, 23 maùy xuùc, 8 xaø lan caùc thieát bò naøy haàu heát ñöôïc nhaäp môùi ôû caùc nöôùc coù neàn coâng nghieäp phaùt trieån vaø coù tính naêng, taùc duïng cao. Nguoàn hình thaønh taøi saûn cuûa GCC 1 chuû yeáu do ngaân saùch caáp, nhöõng naêm tröôùc ñaây khi thi coâng nhöõng coâng trình troïng ñieåm quoác gia, nhaø nöôùc ñaõ caáp voán cho Toång Coâng ty mua maùy moùc thieát bò hieän ñaïi, sau khi thi coâng xong nhöõng maùy moùc thieát bò naøy trôû thaønh taøi saûn coá ñònh cuûa Toång Coâng ty. Ngoaøi caùc taøi saûn coá ñònh thoâng thöôøng, Toång Coâng ty ñang naém giöõ moät daïng taøi saûn raát coù giaù trò ñoù laø baát ñoäng saûn döôùi daïng caùc truï sôû vaø vaên phoøng laøm vieäc, coù vò trí thuaän tieän vaø giaù trò kinh doanh raát cao. Trong nhöõng naêm trôû laïi ñaây, quaù trình tích tuï vaø taäp trung voán cuûa Toång Coâng ty gaëp raát nhieàu khoù khaên, do voán löu ñoäng cuûa Toång Coâng ty phaûi daøn traûi taïi nhieàu coâng trình khaùc nhau, vì vaäy ñeå trieån khai moät coâng trình lôùn Toång Coâng ty vaãn phaûi ñi vay Ngaân haøng. Ñaây laø moät trôû ngaïi lôùn cuûa Toång Coâng ty bôûi leõ soá tieàn maø caùc khaùch haøng chieám duïng cuûa Toång Coâng ty laø raát lôùn trong khi khaû naêng thu hoài nôï cuûa Toång Coâng ty laø raát chaäm. Baûng 3 : Caùc khoaûn phaûi thu cuûa khaùch haøng vaø caùc khoaûn öùng tröôùc cho ngöôøi baùn haøng Ñôn vò : Tyû ñoàng Chæ tieâu 1999 2000 2001 2002 2003 Phaûi thu cuûa khaùch haøng 435 539 603 915 892 Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 104 92 79 135 112 Nguoàn Baùo caùo taøi chính cuûa GCC 1 26 Baûng 4: Tình hình voán vaø taøi saûn cuûa GCC 1 Ñôn vò : tyû ñoàng Chæ tieâu 1999 2000 2001 2002 2003 A. Toång soá voán 1.392 1.609 1.779 2.359 2.814 - Voán NSNN - Voán töï boå sung - Voán khaùc 832 235 325 916 235 458 1.047 274 458 1.580 312 467 2.012 312 490 B. Toång taøi saûn coù 1.392 1.608 1.799 2.359 2.814 C. Taøi saûn coù löu ñoäng 1.016 1.233 1.395 1.816 2.054 D. Toång taøi saûn nôï 1.215 1.428 1.588 2.155 2.565 E. Taøi saûn nôï löu ñoäng 1.054 1.250 1.376 1.837 2.035 Nguoàn baùo caùo taøi chính cuûa GCC 1 Tính ñeán ngaøy 31/12/2003 toång soá voán cuûa GCC 1 laø 2.814 tyû ñoàng ñaây laø moät soá voán raát lôùn ñoái vôùi caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong ngaønh xaây döïng. Trong toång soá voán cuûa GCC 1 thì voán NSNN laø nguoàn voán coù tyû leä taêng nhanh nhaát, nguyeân nhaân laø do GCC 1 laáy töø quyõ khaáu hao TSCÑ nhöõng taøi saûn ñöôïc Nhaø nöôùc caáp tröôùc ñaây ñeå taùi ñaàu tö mua saém môùi taøi saûn, thieát bò. Tyû leä taêng Toång taøi saûn coù, Taøi saûn coù löu ñoäng phaûn aùnh söï phaùt trieån cuûa GCC 1 veà maët ñaàu tö taøi saûn, thieát bò. Toång taøi saûn nôï, taøi saûn nôï löu ñoäng cuõng phaûn aùnh GCC 1 coøn nôï khaùch haøng. Ñaây laø moät khoù khaên cuûa GCC 1 vì ñeå duy trì caùc döï aùn ñaàu tö thì GCC 1 phaûi vay voán, trong khi tyû leä giöõa voán vay vaø voán töï coù cuûa GCC 1 laø xaáp xæ baèng nhau. Moät soá keát quaû ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua Maëc duø traûi qua nhieàu laàn chuyeån ñoåi cô cheá quaûn lyù vaø söï caïnh tranh gay gaét cuûa caùc doanh nghieäp cuøng ngaønh trong nhöõng naêm qua, vôùi söï noã löïc cuûa laõnh 27 ñaïo vaø toaøn boä caùn boä coâng nhaân vieân GCC 1, cuøng vôùi söï quan taâm, hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa GCC 1 ñaõ thu ñöôïc nhöõng keát quaû ñaùng khích leä nhö: Giaù trò saûn löôïng cuûa Toång Coâng ty trong baûng 6 cho thaáy toác ñoä taêng cuûa giaù trò saûn luôïng chung toaøn Toång Coâng ty khoâng ngöøng taêng leän. Trong giai ñoaïn 1999-2001 toác ñoä taêng trung bình töø 4% - 16%/naêm. Giai ñoaïn 2001 – 2002 toác ñoä taêng chæ coøn 7%/naêm do Toång coâng ty ñang trong thôøi gian chuyeån giao veà chöùc vuï laõnh ñaïo daãn ñeán moät soá trì treä trong saûn xuaát kinh doanh. Giai ñoaïn 2002 – 2003 sau khi kieän toaøn boä maùy toå chöùc Toång Coâng ty ñaõ coù böôùc taêng tröôûng khaù cao 32%/naêm. Ñaây laø nhöõng con soá “bieát noùi” khaúng ñònh söï phaùt trieån maïnh meõ vaø beàn vöõng cuûa moät doanh nghieäp ñang treân ñaø chuyeån ñoåi. Beân caïnh ñoù, moät soá keát quaû maø Toång Coâng ty ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua, thoâng qua caùc chæ tieâu taøi chính veà giaù trò saûn löôïng, doanh thu, chi phí, lôïi nhuaän, nghóa vuï vôùi Ngaân saùch Nhaø nöôùc. Caùc chæ tieâu taøi chính Baûng 5: Keát quaû kinh doanh cuûa GCC 1 giai ñoaïn 1999 – 2003 Ñôn vò : Tyû ñoàng Caùc chæ tieâu chuû yeáu 1999 2000 2001 2002 2003 1. Giaù trò saûn löôïng 1.350 1.400 1.630 1.750 2.314 1. Doanh thu 1.084 1.342 1.572 2.157 2.934 2. Chi phí 1.072 1.328 1.558 2.127 2.892 3. Lôïi nhuaän tröôùc thueá 12 14 14 30 42 4. Lôïi nhuaän sau thueá 9 11 11 21 36 5. Noäp NSNN 59 46 33 45 36 Nguoàn baùo caùo taøi chính GCC 1 Nhaän xeùt: Giaù trò saûn löôïng cuûa GCC 1 taêng nhanh haøng naêm phaûn aùnh keát 28 quaû cuûa vieäc hoaøn thaønh keá hoaïch maø Boä Xaây döïng giao. Ñaëc bieät naêm 2003 taêng 32% so vôùi naêm 2002. Doanh thu cuûa GCC 1 naêm 2002, 2003 cao hôn giaù trò saûn löôïng cuûa cuøng naêm phaûn aùnh soá tieàn caùc naêm tröôùc chöa thu hoài ñöôïc, ñaõ ñöôïc khaùch haøng thanh toaùn trong naêm 2002, 2003. Lôïi nhuaän taêng haøng naêm phaûn aùnh söï quaûn lyù chi phí chaët cheõ cuûa GCC1. Soá noäp NSNN giaûm phaûn aùnh soá thueá VAT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø taêng leân laøm giaûm soá thueá phaûi noäp cuûa doanh nghieäp. Vôùi soá thueá noäp NSNN treân 30 tyû ñoàng haøng naêm, GCC 1 laø moät trong nhöõng Toång Coâng ty ñoùng goùp raát lôùn cho NSNN vaø Boä Xaây döïng. b. Ñoäi maùy xaây döïng vaø caùc thieát bò phuï trôï GCC 1 hieän coù daøn maùy khoan coïc nhoài duøng ñeå thi coâng caùc coâng trình lôùn nhö Nhaø maùy thuyû ñieän Trò An, Nhaø maùy xi maêng Sao Mai…, keøm theo laø moät giaøn caåu 25-80 taán ñoàng boä khi tieán haønh khoan coïc nhoài treân caïn vaø döôùi nöôùc. Taát caû maùy moùc vaø thieát bò cuûa GCC 1 haàu heát ñeàu ñöôïc mua cuûa caùc nöôùc nhö Myõ, Nhaät, Ngoaøi ra, ñeå san laáp vaø thu doïn maët baèng, GCC1 coù maùy caåu vaø maùy ñaøo ñeå thöïc hieän thi coâng caùc coâng trình khoù khaên vaø ñòa hình laày loäi. c. Nguoàn nhaân löïc Tính ñeán ngaøy 31/12/2003, toång soá lao ñoäng cuûa GCC 1 laø gaàn 13.600 ngöôøi, vôùi ñoä tuoåi töông ñoái treû (65% döôùi 40 tuoåi, chæ coù 5% treân 50 tuoåi). Trong ñoù trình ñoä ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc laø 1.370 ngöôøi, coâng nhaân kyõ thuaät laønh ngheà 7.215 ngöôøi, 5.015 ngöôøi coù trình ñoä trung caáp vaø cao ñaúng. Ñaây laø moät lôïi theá cuûa Toång Coâng ty trong coâng taùc quy hoaïch caùn boä daøi haïn vaø trung haïn. 29 Baûng 6: Cô caáu lao ñoäng cuûa GCC 1 tính ñeán ngaøy 31/12/2003 Toång soá CBCNV Trình ñoä hoïc vaán Teân Ñôn vò Tröïc tieáp Giaùn tieáp Treân ñaïi hoïc Ñaïi hoïc Trung caáp, cao ñaúng CN kyõ thuaät 1. Khoái CQ Toång Coâng ty 2. Coâng ty Xaây döïng soá 5 3. Coâng ty Xaây döïng soá 8 4. Coâng ty Xaây döïng soá 14 5. Coâng ty Xaây laép 6. Coâng ty Ñaàu tö & XD 7. Coâng ty Thi coâng cô giôùi 8. Coâng ty XD&SX VLXD 9. Coâng ty XD&KD Vaät tö 10. Coâng tyTV ÑT&TKXD 11. Coâng ty ÑT&PT Ñoâ Thò 12. Coâng ty Coå phaàn Beâ toâng Bieân Hoaø 13. Coâng ty XD Mieàn Ñoâng 14. Coâng ty XD & Khai thaùc VLXD Quaûng Ngaõi 15. Coâng ty PT & KD nhaø Cöûu Long 16. Coâng ty Coâng vieân nöôùc Caàn Thô 17. Coâng ty Beâ toâng Mekong 18. Tröôøng CNKT XD Goø Vaáp 19. Coâng ty LD Saøi Goøn RDC. 20. Coâng ty LD SX Cô khí XD 21. Coâng ty LD ñaù Quaûng Ngaõi 2 1206 895 756 483 586 253 412 865 215 769 549 552 318 397 599 452 366 201 193 51 53 356 268 223 166 135 25 69 256 56 368 254 212 78 245 126 213 143 89 96 49 5 2 3 3 1 1 4 1 2 5 35 115 124 97 58 34 17 54 143 25 91 87 156 38 88 21 74 16 54 14 2 13 447 490 197 116 264 20 532 35 613 494 279 146 339 392 245 165 138 80 48 2 998 546 682 474 422 241 427 446 211 433 222 325 212 214 312 344 323 98 195 50 Toång soá 10.120 3.480 27 1.343 5.015 7.215 Nguoàn : Phoøng TCHC GCC 1 Veà ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù haàu heát toát nghieäp ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc. Nhöng trong soá ñoù vaãn coøn khoâng ít caùn boä quaûn lyù chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa thôøi ñaïi môùi vaø xu theá phaùt trieån chung cuûa Toång Coâng ty. Do vaäy Toång Coâng ty coøn tieáp tuïc phaûi saøng loïc vaø boài döôõng ñeå tìm ra nhöõng caùn boä treû coù nhieät 30 huyeát vaø taâm huyeát cho vieäc phaùt trieån doanh nghieäp. Veà toång theå thì chaát löôïng lao ñoäng cuûa GCC 1 vaãn chöa cao, tyû leä lao ñoäng giaùn tieáp chieám tyû troïng lôùn trong toång soá lao ñoäng (chieám 66%). Ñeå ñaûm baûo phaùt trieån trong thôøi gian tôùi thì GCC 1 caàn chuù troïng phaùt trieån nguoàn nhaân löïc caû veà maët löôïng vaø maët chaát. d. Veà cô caáu toå chöùc doanh nghieäp Töø naêm 1995 Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 hoaït ñoäng theo theo quyeát ñònh soá 90/TTg ngaøy 07/03/1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc ñoåi môùi saép xeáp laïi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, Toång Coâng ty ñöôïc thaønh laäp laïi theo quyeát ñònh soá 995/BXD-TCLÑ ngaøy 20/11/1995 cuûa Boä tröôûng Boä Xaây döïng, hoaït ñoäng theo cô caáu toå chöùc môùi bao goàm: Hoäi ñoàng quaûn trò, Toång giaùm ñoác, caùc Phoù toång giaùm ñoác vaø 6 phoøng ban cuøng 20 ñôn vò tröïc thuoäc. Vôùi cô caáu toå chöùc hieän taïi, Toång Coâng ty ñaõ ñoåi môùi raát nhieàu thuû tuïc haønh chính trong hoaït ñoäng cuûa mình, giao quyeàn töï chuû raát lôùn cho caùc ñôn vò tröïc thuoäc. Beân caïnh ñoù Toång Coâng ty ñaõ phaàn naøo hoaït ñoäng theo moâ hình cuûa caùc Coâng ty coå phaàn. Tuy nhieân vôùi cô caáu toå chöùc naøy Toång Coâng ty caàn phaûi hoaøn thieän theâm. Öu ñieåm lôùn nhaát cuûa cô caáu toå chöùc naøy ñoù laø giaûm bôùt söï choàng cheùo cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc, cuûa caùc phoøng ban trong coâng ty naâng cao söùc naêng ñoäng saùng taïo cuûa caùc phoøng ban chöùc naêng Toång Coâng ty, nhöng nhöôïc ñieåm cuûa cô caáu toå chöùc naøy ñoù laø chöa coù phoøng Marketing. Ñaây laø moät ñieåm yeáu thöïc söï cuûa Toång Coâng ty trong xu theá hoäi nhaäp. Vieäc khuyeách tröông vaø quaûng baù thöông hieäu cuûa Toång Coâng ty, laø moät vieäc laøm caàn thieát vaø khoâng theå thieáu ñöôïc trong tieán trình phaùt trieån cuûa baát cöù doanh nghieäp naøo. 31 Sô ñoà cô caáu toå chöùc Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 : TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Phoøng Kinh teá Phoøng Keá toaùn Phoøng Kyõ thuaät Caùc ñôn vò tröïc thuoäc haïch toaùn ñoäc laäp Caùc ñôn vò lieân doanh coù voán goùp cuûa GCC 1 Ban kieåm soaùt Giuùp vieäc HÑQT Phoøng Toå chöùc Phoøng Ñaàu tö Phoøng KCS Phoù Toång giaùm ñoác kyõ thuaät Phoù Toång giaùm ñoác taøi chính HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ Nguoàn : Phoøng TCHC GCC 1 Ghi chuù: Caùc ñôn vò tröïc thuoäc Toång Coâng ty haïch toaùn ñoäc laäp, chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Toång giaùm ñoác theå hieän baèng neùt lieàn treân sô ñoà. Caùc ñôn vò lieân doanh coù voán goùp cuûa Toång Coâng ty thì Toång giaùm ñoác chæ ñaïo treân cô sôû thoáng nhaát yù kieán cuûa caùc thaønh vieân trong lieân doanh, theå hieän baèng neùt ñöùt ñoaïn treân sô ñoà 32 2.2.2 Phaân tích vaø ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 trong lónh vöïc xaây döïng 2.2.2.1 Phaân tích naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty a. Veà saûn phaåm vaø chaát löôïng coâng trình Quaù trình saûn xuaát ra saûn phaåm xaây döïng raát phöùc taïp, caùc ñôn vò thi coâng cuøng phaûi taäp trung taïi coâng tröôøng ñeå tieán haønh thi coâng treân moät ñôn vò dieän tích xaùc ñònh, ñeå thöïc hieän phaàn vieäc cuûa mình theo moät trình töï nhaát ñònh veà khoâng gian vaø thôøi gian. Ñieàu naøy ñoøi hoûi caùc ñôn vò phaûi coù trình ñoä toå chöùc, phoái hôïp cao, coi troïng coâng taùc chuaån bò vaø thieát keá toå chöùc thi coâng, lieân keát chaët cheõ giöõa caùc nhaø thaàu (thaàu chính, thaàu phuï)ï. GCC 1 coù moät ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät vaø coâng nhaân coù kinh nghieäm laâu naêm trong trieån khai thi coâng caùc coâng trình xaây döïng, ñaây laø moät lôïi theá so vôùi caùc ñoái thuû khaùc. Ngoaøi ra, saûn xuaát xaây döïng coøn bò taùc ñoäng bôûi lôïi nhuaän cheânh leäch do ñieàu kieän cuûa ñòa ñieåm xaây döïng ñem laïi. Cuøng moät loaïi hình coâng trình, neáu ñaët ôû nôi coù saün nguyeân vaät lieäu, maùy moùc deã vaän chuyeån, nhaân coâng deã thueâ möôùn thì doanh nghieäp coù cô hoäi haï thaáp chi phí vaø ngöôïc laïi. Ñaây laø ñieåm yeáu cuûa GCC 1 vì laø moät doanh nghieäp Nhaø nöôùc neân khoâng theå thueâ möôùn ngoaøi moät caùch linh hoaït, do ñoù GCC 1 maát ñi söùc caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Vì saûn phaåm cuûa ngaønh xaây döïng laø caùc coâng trình, vaät kieán truùc ñöôïc xaây döïng vaø söû duïng taïi caùc ñòa ñieåm cuï theå, do ñoù ñeå saûn phaåm phuø hôïp vôùi thò hieáu vaø nhu caàu cuûa khaùch haøng thì saûn phaåm veà xaây döïng phaûi ñaùp öùng ñaày ñuû caùc tieâu chuaån veà kieåu daùng, thaåm myõ, tính deã söû duïng, ñoä beàn, vaø caùc coâng naêng khaùc. Caùc saûn phaåm cuûa GCC1 khoâng nhöõng mang tính chaát kinh doanh veà lôïi nhuaän ñôn thuaàn maø coøn mang yù nghóa xaõ hoäi saâu saéc khi phuïc vuï caùc coâng trình troïng ñieåm mang tính quoác gia ñoøi hoûi quy trình quaûn lyù chaët cheõ, coâng ngheä cao, 33 tieâu chuaån quoác teá: thuyû ñieän Trò An, Thuyû ñieän thaùc Mô. Ñieàu naøy laø lôïi theá cuûa GCC 1 so vôùi caùc ñoái thuû. Chaát löôïng coâng trình cuûa GCC 1 ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu, baát cöù moät coâng trình naøo tröôùc khi ñöôïc baøn giao cho khaùch haøng ñeàu ñöôïc kieåm soaùt, kieåm tra laïi moät caùch caån thaän töø khaâu thieát keá, thi coâng, hoaøn coâng vaø nghieäm thu coâng trình. Hieän taïi GCC 1 ñang hoaøn thieän, hình thaønh daàn phöông thöùc quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO cuûa ngaønh. Ñaây cuõng laø moät lyù do taïi sao Toång Coâng ty vaãn coøn giöõ ñöôïc thò phaàn cuûa mình trong lónh vöïc xaây laép. Ñaây cuõng laø moät yeáu toá quyeát ñònh thaønh coâng trong ngaønh xaây döïng, vaø cuõng laø moät tieâu chí ñeå caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû. b. Veà giaù thaønh saûn phaåm Vieäc caáu thaønh chi phí saûn phaåm xaây döïng laø raát phöùc taïp bôûi quy trình xaây döïng goàm nhieàu coâng ñoaïn. Thôøi gian ñeå hình thaønh leân saûn phaåm keùo daøi, daãn ñeán vieäc taäp hôïp chi phí, giaù thaønh raát khoù khaên. Ngoaøi ra tuøy caùc lónh vöïc khaùc nhau coù ñaëc ñieåm kinh teá kyõ thuaät khaùc nhau daãn ñeán cô caáu giaù thaønh saûn phaåm cuûa Toång Coâng ty cuõng raát khaùc nhau vaø phuø hôïp vôùi giaù thò tröôøng ñeå taêng söùc caïnh tranh. Tính phöùc taïp giaù thaønh saûn phaåm xaây döïng cuûa Toång Coâng ty ñöôïc theå hieän thoâng qua cô caáu giaù thaønh cuûa 2 lónh vöïc ñoù laø xaây laép vaø tö vaán thieát keá. Trong cô caáu giaù thaønh cuûa saûn phaåm xaây laép tyû leä nguyeân vaät lieäu chieám ñeán 52%, nhaân coâng chæ chieám 18%, trong khi ñoái vôùi saûn phaåm tö vaán thieát keá thì nguyeân vaät lieäu chæ chieám 10%, nhaân coâng laïi chieám ñeán 55%. 34 Baûng 7 : Cô caáu giaù thaønh saûn phaåm xaây laép cuûa GCC 1 Loaïi chi phí (treân 1m2 saûn phaåm) Tyû leä % / Toång chi phí saûn xuaát 1. Chi phí Nguyeân vaät lieäu chính 2. Chi phí nhaân coâng 3. Chi phí maùy xaây döïng 4. Chi phí saûn xuaát chung 52% 18% 15% 15% Baûng 8 : Cô caáu giaù thaønh saûn phaåm tö vaán, thieát keá Loaïi chi phí saûn phaåm tö vaán thieát keá Tyû leä % / Toång chi phí saûn xuaát 1. Chi phí Nguyeân vaät lieäu chính 2. Chi phí nhaân coâng 3. Chi phí saûn xuaát chung 10% 55% 35% Nguoàn Phoøng keá toaùn taøi chính GCC 1 Do ñaëc thuø laø moät Toång Coâng ty coù raát nhieàu ngaønh ngheà do ñoù cô caáu chi phí, giaù thaønh cuûa Toång Coâng ty töông ñoái phöùc taïp. Ñoái vôùi moãi moät ngaønh ngheà laïi coù caùch caáu thaønh chi phí khaùc nhau, vì vaäy Phoøng keá toaùn taøi chính ñaõ xaây döïng ñònh möùc rieâng cho töøng lónh vöïc, treân cô sôû ñoù caùc ñôn vò tröïc thuoäc aùp duïng moät caùch linh hoaït cho phuø hôïp vôùi giaù thò tröôøng vaø phaàn naøo taêng söùc caïnh tranh cuûa GCC 1. c. Veà hoaït ñoäng Marketing Veà ñaàu tö chi phí cho hoaït ñoäng Marketing thöôøng do caùc ñôn vò thaønh vieân töï ñaûm nhieäm. Toång Coâng ty chæ chòu traùch nhieäm ñònh höôùng chung, daãn ñeán tình traïng chöa coù phoøng Marketing ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu chung cuûa toaøn Toång 35 Coâng ty vaø chi phí ñaàu tö cho Marketing cuûa toaøn Toång Coâng ty raát nhoû (chæ chieám 0,5% toång doanh thu, trong ñoù caùc Toång Coâng ty nöôùc ngoaøi chieám khoaûng 4-5% doanh thu). Ñaây laø moät ñieåm yeáu cuûa Toång Coâng ty so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh 100% voán nöôùc ngoaøi. Veà chính saùch saûn phaåm caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa GCC 1 chöa coù tính thích öùng cao vôùi thò tröôøng, thò hieáu cuûa khaùch haøng, nhaát laø caùc khaùch haøng vaõng lai. Chöa xaây döïng ñöôïc moät thöông hieäu chung cuûa Toång Coâng ty, chính vì vaäy daãn ñeán caùc ñôn vò thaønh vieân vaãn duøng thöông hieäu rieâng cuûa mình, laøm cho khaùch haøng khoâng nhaän bieát ñöôïc saûn phaåm ñoù coù phaûi cuûa Toång Coâng ty hay khoâng. Ñaây cuõng laø moät ñieåm yeáu cuûa GCC1 so vôùi caùc ñoái thuû cuøng ngaønh Veà hoaït ñoäng tieáp thò vaø quaûng caùo chöa coù moät chieán löôïc tieáp thò chung thoáng nhaát, chuû yeáu do caùc ñôn vò thaønh vieân töï toå chöùc thöïc hieän moät caùch phaân taùn vaø keùm hieäu quaû. Moâ hình naøy toû ra keùm hieäu quaû, trong nhöõng naêm tôùi, Toång Coâng ty phaûi ñöùng ra xaây döïng, toå chöùc hoaït ñoäng tieáp thò, quaûng caùo treân cô sôû ñaûm baûo nguyeân taéc : Vöøa ñaûm baûo ñònh höôùng chieán löôïc chung toaøn Toång Coâng ty; vöøa phaùt huy toái ña tính chuû ñoäng saùng taïo cuûa töøng doanh nghieäp tröïc thuoäc. Quaûng caùo taïi GCC 1 ñöôïc xaây döïng chuû yeáu döïa treân caùc thaønh tích thi coâng caùc coâng trình ñaït chaát löôïng trong thôøi gian tröôùc. d. Veà Coâng ngheä saûn xuaát. Veà lónh vöïc Coâng ngheä saûn xuaát, Toång Coâng ty ñaõ coù nhieàu tieán boä ñaùng keå, giaûi quyeát ñöôïc nhieàu vaán ñeà do thöïc tieãn saûn xuaát ñaët ra, tieát kieäm nguyeân vaät lieäu, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, coâng trình, naâng cao hieäu quaû ñaàu tö. Hoaøn thaønh vaø ñöa vaøo öùng duïng vaø saûn xuaát nhieàu chöông trình, ñeà taøi caáp Boä. Toång coâng ty raát maïnh daïn aùp duïng coâng ngheä kyõ thuaät hieän ñaïi vaøo saûn 36 xuaát, hieän nay ñeå xöû lyù moùng coâng trình ngoaøi caùc phöông phaùp thoâng thöôøng nhö : Coïc khoan nhoài, eùp coïc, moùng beø, moùng baêng, Toång Coâng ty söû duïng theâm phöông phaùp coïc vöõa, ñaây laø moät phöông phaùp tieân tieán cuûa Nhaät Baûn trong vieäc xöû lyù neàn ñaát yeáu. Taát caû nhöõng coâng ngheä môùi naøo coù theå öùng duïng cho vieäc thi coâng hay caûi tieán thieát bò cuûa noäi boä caùc ñôn vò thaønh vieân thì GCC 1 ñeàu khuyeán khích caùc ñôn vò thaønh vieân mua hoaëc tìm hieåu veà coâng ngheä môùi ñoù. 2.2.2.2 Ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 Phaân tích ma traän SWOT cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 Qua vieäc phaân tích vaø ñaùnh giaù nhöõng yeáu toá moâi tröôøng beân trong, moâi tröôøng ngaønh, moâi tröôøng beân ngoaøi cuûa GCC 1 ñeå tìm ra nhöõng giaûi phaùp chieán löôïc cho GCC 1trong giai ñoaïn phaùt trieån 2005-2010. SWOT Caùc cô hoäi (O) 1. Ñöôïc söï öu ñaõi vaø quan taâm cuûa Nhaø nöôùc, veà caùc döï aùn caáp quoác gia. 2. Nhaø nöôùc ñang coù chính saùch môû cöûa thu huùt ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc 3. Nhu caàu veà xaây döïng cuûa thò tröôøng noäi ñòa ñang gia taêng nhanh. 4. Ñòa theá kinh doanh ñeïp vaø coù giaù trò kinh doanh cao 5. Moâi tröôøng kinh teá, chính trò, oån ñònh taïo ñieàu kieän thuaän lôïi vaø yeân taâm cho caùc nhaø ñaàu tö. Caùc moái ñe doaï (T) 1. Nhieàu ñoái thuû caïnh tranh coù söùc maïnh vaø tieàm löïc (Caùc Toång Coâng ty Xaây döïng cuøng ngaønh). 2. Söï ra ñôøi cuûa caùc Coâng ty vöøa vaø nhoû, caùc ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån. 3. Caùc chính saùch quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc coøn nhieàu baát caäp, chöa ñoàng boä, thieáu oån ñònh 4. Vieät Nam gia nhaäp AFTA, saûn phaåm cuûa caùc Coâng ty nöôùc ngoaøi seõ tham gia vaø gaây aùp löïc leân caùc saûn phaåm cuûa GCC 1 37 Caùc ñieåm maïnh (S) 1. Coù thò phaàn aùp ñaûo treân thò tröôøng ñaëc bieät laø thò phaàn veà xaây laép. 2. Coù maïng löôùi khaùch haøng truyeàn thoáng. 3. Coù moái quan heä kinh doanh roäng khaép trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc 4. Coù moái quan heä toát vôùi caùc toå chöùc tín duïng trong vaø ngoaøi nöôùc. 5. Coù nhieàu ñôn vò thaønh vieân hoaït ñoäng kinh doanh ôû nhieàu lónh vöïc khaùc nhau, taïo ra söùc maïnh toång hôïp cho GCC 1. CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC S - O S1,S2,S3 + O1,O2,O3 Chieán löôïc thaâm nhaäp saâu hôn vaøo thò phaàn hieän taïi S3,S5 + O2, O3 Chieán löôïc môû roäng thò tröôøng baèng lónh vöïc vaø ngaønh ngheà môùi S4 + O1 chieán löôïc taän duïng caùc öu ñaõi cuûa Nhaø nöôùc ñeå phaùt trieån nguoàn voán CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC S - T S1,S3 + T1,T4 Chieán löôïc hoäi nhaäp haøng ngang S1, S5 + T4 Chieán löôïc ña daïng hoaù ñoàng taâm Caùc ñieåm yeáu (W) 1. Cô caáu quaûn lyù coøn raát coàng keành, keùm hieäu quaû. 2. Chieán löôïc phaùt trieån thöông hieäu coøn yeáu keùm. 3. Trình ñoä cuûa caùn boä quaûn lyù coøn chöa cao, ñoäi nguõ caùn boä chöa naêng ñoäng saùng taïo trong quaù trình laøm vieäc. 4. Caùc ñôn vò tröïc thuoäc coøn chöa coù söï nhaát trí vôùi nhau veà thöông hieäu chung, quy cheá hoaït ñoäng chung cuûa Toång Coâng ty 5. Cô caáu saûn phaåm chöa ña daïng ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa xaõ hoäi. CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC W-O W2,W4 + O2,O3,O4 Chieán löôïc phaùt trieån thöông hieäu saûn phaåm W5 + O2,O3 Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm môùi CAÙC CHIEÁN LÖÔÏCW- T W1,W2,W3 + T1,T2,T4 Chieán löôïc caét giaûm chi phí ñeå taêng naêng löïc caïnh tranh W4,W5 + T1,T2,T4 Chieán löôïc höôùng ngoaïi lieân doanh quoác teá. Ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång coâng ty xaây döïng soá 1 Qua phaân tích vaø xem xeùt caùc yeáu toá moâi tröôõng vó moâ, moâi tröôøng vi moâ, ma traän SWOT cuûa GCC 1. Chuùng ta coù theå thaáy GCC 1 coù moät soá lôïi theá caïnh 38 tranh noåi baät sau: + Öu theá veà thò phaàn, lónh vöïc xaây laép Vôùi naêng löïc thi coâng, naêng löïc maùy moùc thieát bò, kinh nghieäm vöôït troäi cuûa mình GCC 1 hieän laø moät ñôn vò daãn ñaàu veà lónh vöïc xaây laép trong khu vöïc caùc tænh phía Nam. GCC 1 laø ñôn vò duy nhaát ñöôïc giao thi coâng 16 coâng trình, trong ñoù coù 5 coâng trình thuoäc troïng ñieåm quoác gia : Caûi taïo môû roäng Nhaø maùy Xi maêng Kieân Löông; caûi taïo vaø môû roäng nhaø maùy Xi maêng Thuû Ñöùc; söûa chöõa vaø naâng caáp Trung taâm nguyeân töû Ñaø laït; xaây döïng nhaø maùy ñöôøng La Ngaø; xaây döïng coâng trình thuyû ñieän Trò An. + Öu theá veà kinh nghieäm thi coâng caùc coâng trình troïng ñieåm caáp quoác gia. + Uy tín veà chaát löôïng saûn phaåm, thöông hieäu ñaõ taïo ñöôïc söï tín nhieäm raát cao, quen thuoäc vôùi khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. + Nguoàn nhaân löïc ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn vaø laø moät nhaân toá quan troïng ñeå GCC 1 phaùt trieån trong thôøi gian tôùi GCC 1 cuõng coøn nhieàu nhöôïc ñieåm caàn khaéc phuïc + Chöa coù söï ñoaøn keát nhaát trí giöõa caùc ñôn vò tröïc thuoäc Toång coâng ty, daãn ñeán tình traïng boû thaàu thaáp ñeå caïnh tranh laãn nhau. + Cô caáu saûn phaåm chöa ña daïng, chöa ñaùp öùng heát nhu caàu ña daïng cuûa thò tröôøng. + Chöa coù moät boä phaän Marketing ñeå phaùt trieån saûn phaåm cuûa doanh nghieäp mình + Chöa coù quyõ döï phoøng veà voán ñuû maïnh ñeå giuùp ñôõ caùc ñôn vò tröïc thuoäc. 39 Chöông 3 : Nhöõng giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 giai ñoaïn 2006 -2010 1.1 Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Toång Coâng ty giai ñoaïn 2006 – 2010 1.1.1 Quan ñieåm phaùt trieån Laø moät doanh nghieäp lôùn cuûa Nhaø nöôùc, ñeå keát hôïp phaùt trieån lôïi ích kinh teá vaø lôïi ích xaõ hoäi, trong thôøi gian tôùi GCC 1 caàn tuaân theo caùc quan ñieåm phaùt trieån sau ñaây: Laáy hieäu quaû kinh teá laøm muïc tieâu chính vaø hoaøn thaønh toát caùc nhieäm vuï Nhaø nöôùc giao, ñaûm baûo taêng tröôûng hôïp lyù vaø beàn vöõng. Kinh doanh theo cô cheá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc theo ñònh höôùng Xaõ hoäi chuû nghóa, taêng naêng löïc caïnh tranh, thích nghi vôùi thò tröôøng xaây döïng trong xu theá hoäi nhaäp vaø theá giôùi. Ñaåy nhanh quaù trình hieän ñaïi hoaù, coâng nghieäp hoaù, ñaëc bieät laø hieän ñaïi hoaù daøn maùy xaây döïng phuïc vuï thi coâng caùc coâng trình troïng ñieåm caáp quoác gia nhö: caùc döï aùn veà thuyû ñieän, nhaø maùy ñieän. Baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng laø nhieäm vuï haøng ñaàu, laø yeáu toá quan troïng nhaát, cho söï phaùt trieån beàn vöõng. Toân troïng thöïc hieän caùc cam keát cuûa Vieät Nam khi tham gia AFTA Toân troïng quyeàn chuû ñoäng trong saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp tröïc thuoäc theo ñuùng tinh thaàn cuûa luaät doanh nghieäp. 1.1.2 Muïc tieâu chieán löôïc cuûa Toång Coâng ty giai ñoaïn 2006 - 2010 Muïc tieâu chung Töø nay ñeán 2010, xaây döïng GCC 1 thaønh moät Toång Coâng ty hoaït ñoäng theo moâ hình Coâng ty meï, coâng ty con coù quy moâ hoaït ñoäng quoác teá trung bình vaø coù 40 söùc caïnh tranh trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, kinh doanh coù hieäu quaû vaø ñöôïc öa chuoäng. Beân caïnh ñoù, hoaït ñoäng cuûa Toång Coâng ty phaûi ñaûm baûo phuïc vuï söï nghieäp coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, goùp phaàn naâng cao vò theá cuûa ngaønh xaây döïng trong thaäp kyû tôùi. Muïc tieâu cuï theå Vôùi tinh thaàn phaùt huy noäi löïc laø chính, khai thaùc trieät ñeå caùc nguoàn voán vay trong nöôùc (voán tín duïng, traùi phieáu, voán töï coù…) taän duïng voán vay cuûa nöôùc ngoaøi. Taän duïng toái ña coâng suaát cuûa maùy moùc thieát bò hieän coù, nhanh choùng phaùt huy hieäu quaû voán ñaàu tö, giaûm giaù thaønh. Phöông aùn ñaàu tö phaùt trieån nhöõng ngaønh ngheà môùi nhaát thieát phaûi ñaûm baûo söùc caïnh tranh; aùp duïng coâng ngheä môùi, ñaûm baûo chaát löôïng vaø tính caïnh tranh cao khi hoäi nhaäp vaøo neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. Xaây döïng loä trình hoäi nhaäp vôùi nhöõng böôùc ñi thích hôïp, nhöõng bieän phaùp cuï theå nhaèm thuùc ñaåy vaø taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp tröïc thuoäc hoaït ñoäng naêng ñoäng hôn, taïo ra saûn phaåm coù khaû naêng caïnh tranh cao hôn; tieáp thu öùng duïng thaønh quaû coâng ngheä hieän ñaïi tieân tieán theá giôùi; ñoåi môùi cung caùch quaûn lyù 1.2. Moät soá giaûi phaùp ñoái vôùi Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 1.2.1 Löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu vaø taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng Marketing theo höôùng “ Chaát löôïng cao – Coâng ngheä tieân tieán – Tieâu chuaån quoác teá” + Thò tröôøng noäi ñòa, töø nay ñeán 2010 vaãn xaùc ñònh laø thò tröôøng troïng ñieåm + Thò tröôøng nöôùc ngoaøi : chuû yeáu taäp trung vaøo thò tröôøng Laøo, Campuchia. a. Phaùt trieån thöông hieäu Xaây döïng thöông hieäu chung cho toaøn Toång Coâng ty, muïc ñích cuûng coá nieàm tin veà chaát löôïng saûn phaåm vaø söï trung thaønh cuûa khaùch haøng ñoái vôùi thöông hieäu. Do ñoù, khi tieán haønh giôùi thieäu, quaûng caùo saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp tröïc thuoäc ñeàu ñöôïc ñính keøm bieåu töôïng thöông hieäu cuûa GCC 1. 41 Lôïi ích cuûa vieäc xaây döïng thöông hieäu chung cho Toång Coâng ty: - Tieát kieäm chi phí quaûng caùo - Haïn cheá tình traïng chia caét thò tröôøng - Taän duïng lôïi theá veà quy moâ cuûa Toång Coâng ty, taïo söùc maïnh toång hôïp ñeå thaâm nhaäp thò tröôøng muïc tieâu mang tính chieán löôïc vaø laâu daøi. - Vöøa laø taøi saûn voâ cuøng quyù giaù cuûa Toång Coâng ty, vöøa laø raøo caûn höõu hieäu ngaên chaën söï thaâm nhaäp caïnh tranh cuûa ñoái thuû. b. Veà Xaây döïng hoaït ñoäng Marketing cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 Hieän taïi GCC 1 chöa coù phoøng tieáp thò, phoøng quaûng caùo, phoøng phaùt trieån saûn phaåm môùi, do vaäy trong thôøi gian saép tôùi Toång Coâng ty neân thaønh laäp theâm 3 phoøng chöùc naêng ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng marketing cuûa mình TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHOØNG TIEÁP THÒ PHOØNG QUAÛNG CAÙO PHOØNG PHAÙT TRIEÅN SAÛN PHAÅM MÔÙI c. Veà phaùt trieån saûn phaåm Caùc saûn phaåm xaây döïng truyeàn thoáng nhö tö vaán thieát keá, ñaàu tö, xaây laép, GCC 1 tieáp tuïc giöõ vöõng thò phaàn vaø phaùt trieån theâm caùc lónh vöïc môùi nhö: Traéc ñaïc coâng trình, neàn moùng coâng trình ñeå tieáp tuïc môû roäng thò phaàn cuûa mình. 1.2.2 Löïa choïn thò tröôøng khaùch haøng muïc tieâu vaø baûo haønh chaát löôïng coâng trình 42 Caên cöù vaøo caùc coâng trình ñaõ thi coâng trong thôøi gian qua, coù theå khaúng ñònh : Caùc coâng trình caáp quoác gia ñoùng vai troø heát söùc quan troïng trong caáu thaønh doanh thu, saûn löôïng cuûa GCC 1 (chieám hôn 60% doanh thu, saûn löôïng). Vì vaäy, trong thôøi gian tôùi thò tröôøng khaùch haøng muïc tieâu cuûa GCC 1 vaãn laø caùc khaùch haøng, döï aùn caáp quoác gia. Ñoái vôùi baát cöù moät saûn phaåm haøng hoaù vaø dòch vuï naøo cheá ñoä haäu maõi laø voâ cuøng quan troïng. Saûn phaåm cuûa ngaønh xaây döïng coøn ñaëc bieät hôn vôùi chaát löôïng chæ ñöôïc theå hieän thoâng qua moät thôøi gian daøi söû duïng do ñoù trong thôøi gian tôùi GCC 1 taêng cöôøng cheá ñoä haäu maõi thoâng qua vieäc taêng thôøi gian baûo haønh coâng trình, nhaèm taïo nieàm tin cho khaùch haøng. 1.2.3 Giaûi phaùp veà quaûn lyù voán vaø huy ñoäng voán Giaûi phaùp veà quaûn lyù voán Trong ngaønh xaây döïng raát phoå bieán tình traïng “laõi giaû, loã thaät”. Caùc coâng trình xaây döïng thuoäc voán NSNN caáp ñöôïc ghi trong keá hoaïch xaây döïng cô baûn cuûa Nhaø nöôùc, nhöng thöïc teá coù nhöõng coâng trình khoâng ñuû voán hoaëc chöa chuaån bò ñöôïc voán vaãn cho thi coâng. Ñoù laø nguyeân nhaân daãn ñeán vieäc thôøi haïn thi coâng caùc coâng trình bò keùo daøi vaø tình traïng vöôït döï toaùn ban ñaàu laø phoå bieán, laøm cho keá hoaïch luoân bò phaù vôõ, hôïp ñoàng khoâng ñöôïc thöïc hieän nghieâm tuùc. Trong ñaáu thaàu, sau khi coù thoâng baùo truùng thaàu, chuû ñaàu tö phaûi ñöa ra caùc vaên baûn phaùp lyù ñaûm baûo ñuû voán ñeå ñaàu tö. Coù nhö vaäy nhaø thaàu môùi kyù hôïp ñoàng vaø coâng trình môùi ñöôïc pheùp thi coâng. Nhöng thöïc teá, caùc chuû ñaàu tö coøn chöa thanh toaùn tieàn vaø coøn nôï laïi nhaø thaàu moät soá tieàn lôùn. Ñieàu naøy laøm cho caùc nhaø thaàu bò thieät haïi naëng. Ñeå khaéc phuïc ñöôïc nhöõng tieâu cöïc trong quaù trình söû duïng voán ñaàu tö, trong quaù trình thi coâng coâng trình, hoaëc töøng giai ñoaïn, ngöôøi giaùm saùt phaûi ñaûm baûo cho caùc nhaø thaàu ñöôïc thanh toaùn phaàn khoái löôïng maø nhaø thaàu ñaõ hoaøn thaønh. 43 Tröôøng hôïp phaùt sinh vöôït döï toaùn maø khoâng do chuû quan cuûa nhaø thaàu maø do khaùch quan ñöa laïi thì caàn laäp ra moät quyõ döï phoøng ñeå thanh toaùn phaàn döï toaùn vöôït troäi naøy. Vôùi phöông thöùc quaûn lyù voán naøy giuùp cho chuû ñaàu tö vaø nhaø thaàu : - Naâng cao traùch nhieäm cuûa tö vaán giaùm saùt töø giai ñoaïn thi coâng, hoaøn coâng - Ñaûm baûo coâng trình ñöôïc laøm ñuùng vôùi thieát keá - Khaéc phuïc phaàn naøo hieän töôïng tieâu cöïc moùc ngoaëc A-B Giaûi phaùp veà huy ñoäng voán GCC 1 laø moät Toång Coâng ty coù raát nhieàu ngaønh ngheà, lónh vöïc kinh doanh do ñoù GCC 1 caàn keâu goïi ñaàu tö tröïc tieáp töø nöôùc ngoaøi thoâng qua caùc hình thöùc lieân doanh Keâu goïi nguoàn voán ñaàu tö trong nöôùc thoâng qua vieäc lieân keát vôùi caùc Toång Coâng ty khaùc taïo ra naêng löïc ñuû maïnh veà voán. Maïnh daïn aùp duïng caùc hình thöùc ñaàu tö döôùi daïng BOT hoaëc BT nhaèm goùp phaàn giaûi quyeát khoù khaên veà voán hieän taïi. Huy ñoäng nguoàn voán tín duïng trong nhaân daân, caùn boä coâng nhaân vieân, ñaây laø moät giaûi phaùp cuï theå vaø thieát thöïc ñeå huy ñoäng voán ngaén haïn. Do ñaëc ñieåm cuûa hoaït ñoäng xaây döïng vieäc huy ñoäng voán töø caùc nguoàn khaùc chieám khoaûng 30% toång soá voán ñaàu tö cho hoaït ñoäng xaây laép coâng trình. Ñoù laø soá voán ñöôïc öùng tröôùc cuûa caùc nhaø cung caáp nguyeân vaät lieäu, vaät tö vaø soá tieàn taïm öùng maø chuû ñaàu tö chaáp nhaän öùng tröôùc. Song ñeå thöïc hieän toát vieäc huy ñoäng voán baèng hình thöùc naøy GCC 1 caàn taïo ñöôïc uy tín treân thöông tröôøng. 1.2.4 Giaûi phaùp veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Hieän töôïng caùc Toång Coâng ty lôùn maát daàn caùn boä gioûi, caùn boä coù taøi naêng taâm huyeát vaø kinh nghieäm khoâng coøn laø hieän töôïng rieâng cuûa baát kyø doanh nghieäp naøo maø ñaõ trôû thaønh vaán ñeà thôøi söï ñöôïc nhieàu baùo ñaøi ñeà caäp, bình luaän. Giaûi phaùp cho vaán ñeà laø laøm sao baûo toaøn ñöôïc nguoàn nhaân löïc hieän coù vaø boài döôõng, 44 phaùt trieån nguoàn nhaân löïc caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng. Caàn phaûi taïo nieàm tin ôû ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân cuûa doanh nghieäp mình, phaûi bieát uyû quyeàn cho caáp döôùi, bieát khen thöôûng vaø xöû phaït ñuùng caùch seõ taïo ra moät baàu khoâng khí höùng khôûi trong Toång Coâng ty. Trong cheá ñoä boå nhieäm hay mieãn nhieäm caùn boä phaûi ñaët hieäu quaû coâng vieäc, naêng löïc laøm vieäc vaø ñaïo ñöùc ngheà nghieäp laøm chuaån möïc chính. Taïo ñöôïc hoaø khí taïi nôi laøm vieäc vaø ñoaøn keát noäi boä. Phaûi coù cheá ñoä ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ caùn boä, coâng nhaân kyõ thuaät; coù nhö vaäy môùi giuùp hoï caäp nhaät kòp thôøi nhöõng kieán thöùc môùi, nhöõng coâng ngheä môùi, giuùp hoï naâng cao khaû naêng nhaän thöùc vaø gaén boù hôn vôùi ñôn vò. 1.3 . Caùc kieán nghò 1.3.1 Ñoái vôùi Nhaø Nöôùc Nhaèm naâng cao hôn nöõa naêng löïc caïnh tranh cuûa GCC 1 treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc; giaûi phaùp vó moâ chung nhaát laø phaûi caûi caùch vaø thoâng thoaùng veà thò tröôøng voán, thò tröôøng chöùng khoaùn, coâng ngheä ñeå taïo ñieàu kieän cho GCC 1 phaùt trieån trong xu theá hoäi nhaäp nhö hieän nay. Ban haønh ñoàng boä vaø hoaøn chænh heä thoáng phaùp luaät. Vì trong ñieàu kieän cuûa saûøn xuaát haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn vaän ñoäng theo cô cheá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc, söï xuaát hieän nhöõng doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá vôùi nhöõng hình thöùc toå chöùc kinh teá khaùc nhau phuø hôïp vôùi lôïi ích cuûa caùc chuû doanh nghieäp vaø nhöõng ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi laø moät taát yeáu. Vôùi tö caùch laø cô quan quyeàn löïc ñaïi bieåu cho lôïi ích nhaân daân vaø laø ngöôøi chuû sôû höõu ñoái vôùi moät phaàn khoâng nhoû tö lieäu saûn xuaát cuûa ñaát nöôùc, Nhaø nöôùc caøng phaûi ñeà cao vai troø quaûn lyù cuûa mình ñoái vôùi neàn kinh teá thò tröôøng. Veà chính saùch taøi chính: Taêng cöôøng ñaåy maïnh Coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp tröïc thuoäc GCC 1, 45 nhaèm huy ñoäng toái ña veà tieàm löïc veà voán, nhaân löïc töø caùc thaønh phaàn kinh teá, töøng böôùc ñoåi môùi coâng ngheä, trang thieát bò maùy moùc hieän ñaïi, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, tieát kieäm chi phí, haï giaù thaønh. Tuy nhieân GCC 1 phaûi naém giöõ vai troø chuû ñaïo cuûa kinh teá nhaø nöôùc nhaèm thöïc hieän nhieäm vuï chính trò lôùn cuûa Nhaø nöôùc cuûa caùc döï aùn caáp quoác gia. Veà chính saùch giaù: Nhaø nöôùc caàn ban haønh giaù saøn trong xaây döïng cô baûn cuûa caùc loaïi hình kieán truùc ñoâ thò, laáy ñaây laø cô sôû quan troïng ñeå caùc doanh nghieäp trong ngaønh xaây döïng, trong ñoù coù GCC 1 tham gia caïnh tranh, ñaáu thaàu moät caùch bình ñaúng vaø ñaûm baûo ñöôïc tyû suaát lôïi nhuaän cuûa mình. Vì trong thöïc teá, khi thöïc hieän vieäc tính toaùn theo ñôn giaù cuûa Nhaø nöôùc, ñeå coù theå thaéng thaàu, caùc nhaø thaàu seõ coá tình khai giaûm khoái löôïng coâng vieäc, haï thaáp giaù döï thaàu xuoáng ñeå ñöôïc truùng thaàu, coøn ñeán khi thanh toaùn, laïi duøng khoái löôïng phaùt sinh ñeå buø ñaép. Caùch ñaáu thaàu söû duïng ñôn giaù nhaø nuôùc baèng caùch naøy ñaõ qua maët hoäi ñoàng xeùt thaàu, gaây ra haäu quaû xaáu trong coâng taùc xaây döïng cô baûn. Giaù cuûa GCC 1 khi tham gia ñaáu thaàu caùc coâng trình lôùn, döï aùn caáp quoác gia, caàn ñöôïc coâng khai, khoâng neân xem ñoù laø ñaëc quyeàn rieâng cuûa mình khi tieán haønh ñaáu thaàu. Cô quan höõu quan cuûa Nhaø nöôùc caàn cung caáp thoâng tin, tình hình bieán ñoäng giaù caû treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc, nhaèm giuùp cho GCC 1 coù nhöõng ñònh höôùng vaø chæ ñaïo kòp thôøi nhö giaù caû xi maêng, saét theùp, nhöõng maët haøng nhaäy caûm laøm taêng giaù thaønh cuûa GCC 1. Veà chính saùch thöông maïi: Maïnh daïn giao quyeàn chuû ñoäng cho caùc ñôn vò trong vieäc xuaát, nhaäp khaåu nhöõng maët haøng chính cuûa Toång Coâng ty nhö: Maùy moùc thieát bò, nguyeân phuï lieäu quan troïng laøm xi maêng. 46 Ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi, cung caáp caùc thoâng tin veà nhu caàu thò tröôøng xaây döïng ôû caùc nöôùc trong khu vöïc, giuùp cho GCC 1 ñònh höôùng xuaát khaåu. Ban haønh luaät choáng ñoäc quyeàn ñoäc quyeàn döôùi moïi hình thöùc. Hoaøn thieän moâi tröôøng kinh doanh xaây döïng ôû nöôùc ta theo höôùng ngaøy caøng hoaø nhaäp vôùi thò tröôøng xaây döïng quoác teá, phuø hôïp vôùi caùc thoâng leä quoác teá. Veà hình thaønh caùc taäp ñoaøn xaây laép ñuû maïnh ñeå tham gia ñaáu thaàu caùc coâng trình xaây laép lôùn trong nöôùc vaø quoác teá. Hieän taïi caùc Toång Coâng ty 90, 91 cuõng chæ môùi coù theå caïnh tranh ñöôïc ôû thò tröôøng trong nöôùc. Do vaäy, trong thôøi gian tôùi ñeå taêng söùc maïnh cuûa caùc Toång Coâng ty, Nhaø nöôùc neân coù bieän phaùp saùt nhaäp moät soá Toång Coâng ty coù chöùc naêng vaø ngaønh ngheà gioáng nhau laïi thaønh caùc taäp ñoaøn xaây döïng lôùn theo moâ hình caùc nhaø thaàu xaây döïng cuûa Nhaät Baûn ñeå caùc Taäp ñoaøn naøy coù ñuû söùc maïnh caïnh tranh treân thò tröôøng quoác teá. Veà naâng cao vai troø cuûa hoäi ñoàng xeùt thaàu Vieäc thaønh laäp hoäi ñoàng xeùt thaàu chæ neân aùp duïng ñoái vôùi caùc coâng trình thuoäc sôû höõu cuûa nhaø nöôùc. Vì chuû ñaàu tö caùc coâng trình naøy chæ coù quyeàn söû duïng maø khoâng coù quyeàn sôû höõu, do ñoù khi ñöa coâng trình ra ñaáu thaàu thoâng thöôøng hoï khoâng coù traùch nhieäm ñeán cuøng . Vì vaäy, caàn phaûi coù söï giaùm saùt cuûa caùc cô quan caáp cao hôn. Coøn ñoái vôùi caùc coâng trình thuoäc sôû höõu taäp theå vaø tö nhaân, chuû ñaàu tö laø nhöõng ngöôøi söû duïng, ñoàng thôøi coù quyeàn sôû höõu. Vieäc ñaáu thaàu coâng trình seõ ñem laïi quyeàn löïc thieát thöïc cho hoï, vaø hoï laø ngöôøi coù quyeàn quyeát ñònh cuoái cuøng keát quaû ñaáu thaàu. Vì theá trong ñieàu kieän vaø yeâu caàu cuï theå, chuû ñaàu tö coù theå môøi caùc chuyeân gia veà tö vaán maø khoâng nhaát thieát phaûi laäp hoäi ñoàng xeùt thaàu. Veà thaønh laäp hoäi ñoàng xeùt thaàu, caàn phaûi coù quy ñònh roõ soá löôïng ngöôøi, 47 thaønh phaàn cuûa töøng ban ñaïi dieän, traùnh tình traïng caùc beân ñöa nhieàu ngöôøi cuûa cô quan mình vaøo Hoäi ñoàng xeùt thaàu, laøm cho vieäc xeùt choïn khoâng khaùch quan. Hôn nöõa caùc thaønh vieân trong hoäi ñoàng xeùt thaàu phaûi thöïc söï am hieåu veà kinh teá, kyõ thuaät cuûa coâng trình ñang ñaáu thaàu. Trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát neáu môøi caùc chuyeân gia veà tö vaán thì ñeå ñaûm baûo coâng baèng vaø khaùch quan caàn phaûi môøi theâm caùc chuyeân gia kinh teá – kyõ thuaät chuyeân ngaønh khoâng thuoäc caùc ñôn vò döï thaàu. Maët khaùc Hoäi ñoàng xeùt thaàu laø toå chöùc tö vaán giuùp cô quan coù thaåm quyeàn ñieàu haønh vieäc ñaáu thaàu theo ñuùng caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc. Hoäi ñoàng xeùt thaàu coù nhieäm vuï toå chöùc môû thaàu vaø xeùt choïn ñôn vò truùng thaàu ñeå trình caáp coù thaåm quyeàn quyeát ñònh. Theá nhöng trong quy ñònh veà nguyeân taéc xeùt thaàu laïi quy ñònh raèng Hoäi ñoàng xeùt choïn theo nguyeân taéc ña soá phieáu baàu. Ñaây chính laø keõ hôû ñeå caùc ñôn vò coù theå lôïi duïng, mua chuoäc caùc thaønh vieân trong hoäi ñoàng xeùt thaàu ñeå laøm aên tieâu cöïc, vì nhö vaäy caùc thaønh vieân xeùt choïn, ñaùnh giaù caùc ñôn vò döï thaàu hoaøn toaøn theo caûm tính chöù khoâng döïa treân sô sôû chæ tieâu naøo caû. Neáu ñaõ xaùc ñònh Hoäi ñoàng xeùt laø cô quan tö vaán thì chæ neân laøm vieäc theo nguyeân taéc tö vaán nghóa laø caên cöù vaøo keát quaû tính ñieåm cuûa caùc ñôn vò döï thaàu theo töøng chæ tieâu, Chuû tòch hoäi ñoàng xeùt thaàu laäp baùo caùo trình chuû quaûn ñaàu tö quyeát ñònh ñôn vò truùng thaàu. Neân toå chöùc Hoäi ñoàng xeùt thaàu theo moâ hình quaûn lyù O.D.C Chuû ñaàu tö Tö vaán thieát keá Caùc nhaø thaàu 48 Hoäi ñoàng xeùt thaàu theo moâ hình naøy seõ ñaûm baûo cho vieäc choïn ñöôïc moät nhaø thaàu coù ñuû taát caû moïi ñieàu kieän yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö vaø haïn cheá ñöôïc tieâu cöïc cuûa caùch toå chöùc Hoäi ñoàng xeùt thaàu theo kieåu cuõ. 1.3.2 Ñoái vôùi doanh nghieäp Veà hoaït ñoäng Marketing Hieän taïi, cuõng nhö caùc Toång Coâng ty khaùc trong ngaønh xaây döïng, GCC 1 cuõng chöa coù phoøng Marketing. Moïi hoaït ñoäng veà quaûng caùo, tieáp thò phoøng keá hoaïch – kinh doanh vaãn phaûi ñaûm nhieäm, ñieàu naøy laøm cho vieäc phaùt trieån thöông hieäu cuûa Toång Coâng ty gaëp raát nhieàu khoù khaên. Trong thôøi gian tôùi Toång Coâng ty neân laäp rieâng moät phoøng Marketing chuyeân phuïc vuï phaùt trieån thöông hieäu, tieáp thò, quaûng caùo. Veà phöông thöùc huy ñoäng voán Khuyeán khích moïi thaønh phaàn kinh teá cuøng tham gia vaøo ñaàu tö, theo phöông thöùc ña daïng hoaù caùc hình thöùc huy ñoäng voán, ñaàu tö voán. Ñoái vôùi caùc ñôn vò thaønh vieân sau khi coå phaàn hoaù cuõng khoâng nhaát thieát phaûi giöõ coå phaàn chi phoái ñeå khuyeán khích caùn boä, coâng nhaân vieân trong doanh nghieäp maïnh daïn ñaàu tö. Vôùi tinh thaàn phaùt huy noäi löïc laø chính, khai thaùc trieät ñeå caùc nguoàn voán trong nöôùc (voán tín duïng, traùi phieáu, voán töï coù), taän duïng nguoàn voán nöôùc ngoaøi thoâng qua hình thöùc lieân doanh taän duïng toái ña nhöõng coâng ngheä, maùy moùc tieân tieán cuûa nöôùc ngoaøi nhaèm nhanh choùng phaùt huy hieäu quaû voán ñaàu tö, giaûm giaù thaønh Veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Göûi caùn boä, coâng nhaân kyõ thuaät ñi nghieân cöùu sinh, ñi tham quan, khaûo saùt, ñaøo taïo daøi haïn taïi caùc nöôùc Phöông taây. Toå chöùc caùc lôùp boài döôõng nhaèm boå sung nhöõng kieán thöùc kinh doanh môùi cho caùc giaùm ñoác caùc ñôn vò tröïc thuoäc, caùc tröôûng phoøng chöùc naêng. 49 Taêng cöôøng caùc taøi lieäu tham khaûo trong ngaønh nhö: taøi lieäu kyõ thuaät veà chuyeân moân baèng tieáng nöôùc ngoaøi taïo ñieàu kieän cho caùc kyõ sö vaø caùc chuyeân gia coù theå tieáp caän vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa khoa hoïc coâng ngheä. Veà phaùt trieån ngaønh ngheà môùi Trong töông lai gaàn Toång coâng ty tieáp tuïc phaùt trieån caùc ngaønh ngheà môùi ñeå taïo ra söùc caïnh tranh maïnh meõ hôn trong thò tröôøng noäi ñòa. Taïo ra ngaønh ngheà môùi laø ñaûm baûo cho söï phaùt trieån vaø soáng coøn cuûa doanh nghieäp. 50 KEÁT LUAÄN Xaây döïng laø moät trong nhöõng ngaønh kinh teá then choát cuûa neàn kinh teá quoác daân. Cuøng vôùi nhöõng bieán ñoåi nhanh choùng veà tình hình kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. Thò tröôøng cuûa ngaønh xaây döïng ngaøy caøng trôû neân soâi ñoäng do coù söï tham gia thò tröôøng cuûa khu vöïc kinh teá tö nhaân. Ñaây laø thaùch thöùc raát lôùn trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa GCC 1 trong thôøi gian tôùi. Treân cô sôû phaân tích moâi tröôøng vó moâ, moâi tröôøng vi moâ, luaän aùn ñaõ ñöa ra moät soá giaûi phaùp naâng cao söùc caïnh tranh cuûa GCC 1, qua ñoù neâu leân ñöôïc caùc cô hoäi, caùc yeáu toá thuaän lôïi cuõng nhö caùc nguy cô ñoái vôùi GCC 1. Ñoàng thôøi qua caùc ñaùnh giaù, phaân tích thò tröôøng thò phaàn cuûa GCC 1 qua caùc naêm qua, luaän aùn cuõng xaùc ñònh thò tröôøng muïc tieâu cuûa GCC1 trong giai ñoaïn tôùi laø thò tröôøng caùc döï aùn lôùn caáp quoác gia, ñaây laø moät thò tröôøng maø caùc ñoái thuû cuûa GCC 1 chöa vöôn tôùi ñöôïc do chöa ñuû söùc maïnh veà voán. Vôùi chöùc naêng ngaønh ngheà ña daïng, coù tính caïnh tranh cao GCC 1 theå hieän ñieåm maïnh noåi baät ñoù laø chi phí saûn xuaát kinh doanh thaáp, cô cheá kieåm soaùt chaát löôïng saûn phaåm hôïp lyù. Vì vaäy, treân cô sôû thò tröôøng muïc tieâu ñaõ xaùc ñònh, vôùi lôïi theá chi phí thaáp, GCC 1 vaãn coù khaû naêng chieám lónh thò phaàn ñaùng keå. Toùm laïi, qua ñaùnh giaù, phaân tích tình hình thöïc teá vaø döï baùo, luaän vaên ñaõ trình baày moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa GCC 1 nhö chính saùch saûn phaåm, ñaàu tö, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, trong ñoù ñaëc bieät chuù troïng ñeán chieán löôïc “phaùt trieån thöông hieäu” vaø chieán löôïc ” ña daïng hoaù, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm coâng trình”. Vieäc trieån khai thöïc hieän toát caùc giaûi phaùp ñeà xuaát cuûa luaän aùn, seõ goùp phaàn taïo laäp moät thò tröôøng oån ñònh, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng vaø naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1; goùp phaàn thöïc hieän nhöõng muïc tieâu phaùt trieån cuûa Toång Coâng ty töø nay ñeán 2010. Thaùng 09-2005 51 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Paul A.Samuelson “Kinh teá hoïc” Baûn dòch vieät ngöõ cuûa NXB Giaùo duïc vaø Ñaïi hoïc KTQD – Haø Noäi 1992. 2. Quaûn trò Marketing – Nguyeãn Thò Lieân Dieäp – Hoà Ñöùc Huøng – Phaïm Vaên Nam – Nhaø xuaát baûn thoáng keâ – 1994. 3. Nhöõng giaûi phaùp chieán löôïc nhaèm naâng cao hieäu quaû ngaønh may Vieät Nam – Phan Thò Thu Phöông. 4. Thò tröôøng chieán löôïc cô caáu – Toân Thaát Nguyeãn Thieâm 5. Chieán löôïc doanh nghieäp - Raymond Alain Thieùtart – Nhaø xuaát baûn thanh nieân 6. Chieán löôïc caïnh tranh – Michael Porter – Baûn tieáng Vieät – NXB Khoa hoïc Kyõ thuaät TPHCM, 1996 7. Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn, caùc naêm 1999 – 2003 8. Caùc website - www.vnn.vn - www.vietnameconomy.com.vn - www.viet-trade.com - www.fsc.com - 52

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1.pdf
Luận văn liên quan