Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép mác SAE4161 dùng để sản xuất dụng cụ y tế

Đề tài đã xác định quy trình công nghệ sản xuất thép SAE4161 để chế tạo dụng cụ phẫu thuật gồm các bước: - Công nghệ nấu luyện trong lò cảm ứng trung tần, - Công nghệ tinh luyện điện xỉ. - Công nghệ rèn - Công nghệ nhiệt luyện bao gồm ủ, tôi, và ram cao.

pdf32 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép mác SAE4161 dùng để sản xuất dụng cụ y tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé c«ng TH¦¥NG TæNG C¤NG TY THÐP VIÖT NAM ViÖn LuyÖn kim §en -------------------- B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn C¤NG NGHÖ cÊp bé Tªn ®Ò tµi: “NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THÉP MÁC SAE4161 DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ” DFGEDFGEDFGE C¬ quan chñ qu¶n: tæng c«ng ty thÐp vN C¬ quan chñ tr×: ViÖn LuyÖn kim §en Chñ nhiÖm ®Ò tµi: KS. PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG 6827 27/4/2008 Th¸ng 12/2007 1 Môc lôc Më ®Çu………………………………………………………………...................................................................................................2 1. Tæng quan………………………………………………………………................................................................................4 1.1 Tæng quan chung vÒ thÐp kÕt cÊu hîp kim…………………………......................................................4 1.1.1 Tæng quan chung …………………………............................................................................................................ 4 1.1.2 Ph©n lo¹i thÐp kÕt cÊu chÕ t¹o m¸y………………………………………………………………………….5 1.2 ¶nh h−ëng cña c¸c nguyªn tè hîp kim lªn tÝnh chÊt cña thÐp………….................................6 1.2.1 ¶nh h−ëng cña cacbon……………………………………………….........................................................................6 1.2.2 ¶nh h−ëng cña cr«m…………………………………………………..........................................................................7 1.2.3 ¶nh h−ëng cña m«lip®en…………………………………………….......................................................................9 1.2.4 ¶nh h−ëng cña silic…………………………………………………..........................................................................10 1.2.5 ¶nh h−ëng cña mangan……………………………………………........................................................................10 1.3 Lùa chän m¸c thÐp lµm dông cô phÉu thuËt………………………….....................................................11 2. Néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu…………………………….................................13 2.1 Néi dung nghiªn cøu…………………………………………………............................................................................13 2.2 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu………………………………………………......................................................................13 3. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc……………………………………………………...................................................................14 3.1 C«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp SAE4161 ……………………………….................................................................14 3.1.1 C«ng nghÖ nÊu luyÖn………………………………………………...........................................................................14 3.1.2 C«ng nghÖ tinh luyÖn………………………………………………..........................................................................18 3.1.3 C«ng nghÖ rÌn……………………………………………………….................................................................................19 3.1.4 C«ng nghÖ nhiÖt luyÖn………………………...........................................................................................................20 3.1.4.1 C«ng nghÖ ñ……………………………………………………….................................................................................20 3.1.4.2 C«ng nghÖ t«i……………………………………………………….............................................................................22 3.1.4.3 C«ng nghÖ ram………………………………………………………..........................................................................23 3.2 C¸c tÝnh chÊt cña thÐp SAE4161 ……………………………………................................................................25 3.2.1 Thµnh phÇn hãa häc………………………………………………….........................................................................25 3.2.2 C¸c tÝnh chÊt c¬ lý………………………………………………….............................................................................25 3.2.3 CÊu tróc pha…………………………………………………………..................................................................................25 3.3 ChÕ t¹o thÐp dông cô phÉu thuËt…………………………...................................................................................29 3.4 Dïng thö s¶n phÈm………………………….....................................................................................................................29 4. KÕt luËn, kiÕn nghÞ…………………………………………………..................................................................30 Tµi liÖu tham kh¶o……………………………………………………….....................................................................................31 PhÇn phô lôc 2 Më ®Çu Trong vòng 10 năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển. Thu nhập bình quân theo đầu người ngày một tăng. Người dân có điều kiện chăm lo đến sức khỏe của mình hơn. Điều kiện chăm sóc y tế được cải thiện hơn. Mạng lưới các bệnh viện phát triển ở tất cả các huyện thị trong cả nước. Đồng thời các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân cũng xuất hiện ở hầu khắp các thành phố, thị xã. Do ®ã nhu cÇu vÒ dông cô y tÕ, ®Æc biÖt lµ dông cô phÉu thuËt t¨ng lªn. Trong c«ng nghiÖp chÕ t¹o dông cô phÉu thuËt thÐp vÉn lµ vËt liÖu chñ yÕu. ThÐp cã nhiÒu tÝnh n¨ng −u viÖt nh− ; cã ®é cøng cao, ®é chÞu mµi mßn tèt, dÔ gia c«ng c¬ khÝ, ®¸p øng ®−îc ®ßi hái kh¾t khe vÒ dông cô y tÕ. ë ViÖt Nam ®· cã nhµ m¸y chuyªn s¶n xuÊt dông cô y tÕ, nguyªn liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt phÇn lín lµ nhËp ngo¹i, nh−ng còng chØ tháa m·n mét phÇn nhu cÇu, phÇn lín dông cô y tÕ ®Òu ph¶i nhËp tõ n−íc ngoµi. §Ó t¨ng néi lùc s¶n xuÊt trong n−íc, ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu cña x· héi, ViÖn luyÖn kim ®en ®¨ng ký vµ ®−îc Bé c«ng th−¬ng giao ®Ò tµi “Nghiªn cøu c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp m¸c SAE4161 dïng ®Ó s¶n xuÊt dông cô y tÕ” H−íng cña ®Ò tµi lµ sö dông tèi ®a nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt ®· ¸p dông thµnh c«ng ë nh÷ng n−íc ph¸t triÓn ®Ó x¸c lËp ®−îc quy tr×nh c«ng nghÖ thÝch hîp s¶n xuÊt ®−îc m¸c thÐp ®· chän. M¸c thÐp s¶n xuÊt theo quy tr×nh ®· chän ph¶i cã c¸c th«ng sè vÒ thµnh phÇn hãa häc, tÝnh chÊt c¬ lý, kim t−¬ng… t−¬ng ®−¬ng víi vËt liÖu cña n−íc ngoµi. tõ m¸c thÐp s¶n xuÊt chÕ t¹o thµnh dông cô phÉu thuËt t¹i C«ng ty cæ phÇn MEINFA, ®¹t Tiªu chuÈn ViÖt Nam hiÖn hµnh. Néi dung cña b¸o c¸o ®Ò tµi gåm c¸c phÇn chÝnh sau: - Tæng quan chung - Néi dung nghiªn cøu vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu - KÕt qu¶ ®¹t ®−îc - KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ - Tài liÖu tham kh¶o - Phô lôc 3 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhãm ®Ò tµi nhËn ®−îc sù chØ ®¹o s¸t sao cña Vô Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Bé C«ng th−¬ng vµ sù céng t¸c hiÖu qu¶ cña c«ng ty Cæ phÇn MEINFA, khoa ngoa ̣i bệnh viện huyện Thường Tín, c«ng ty c¬ khÝ 79, c¸c c¸n bé cña ViÖn LuyÖn Kim §en. Nh©n dÞp nµy chóng t«i còng xin c¸m ¬n c¸c qu ý c¬ quan vµ c¸c c¸ nh©n ®· gióp chóng t«i hoµn thµnh ®Ò tµi ®−îc giao. 4 1. tæng quan 1.1. Tæng quan chung vÒ thÐp kÕt cÊu hîp kim 1.1.1 Giíi thiÖu chung ThÐp kÕt cÊu chÕ t¹o m¸y lµ c¸c lo¹i thÐp ®−îc dïng lµm chi tiÕt m¸y, trong ®ã cã rÊt nhiÒu chi tiÕt l¾p ghÐp víi nhau, ®ßi hái cã c¬ tÝnh tæng hîp cao c¶ vÒ ®é bÒn, ®é dÎo, ®é dai…. Ngoµi ra thÐp chÕ t¹o m¸y còng lµ lo¹i thÐp ®a d¹ng vÒ c¬ tÝnh víi nh÷ng yªu cÇu nhiÒu khi kh¸c h¼n nhau: tõ cÇn mÒm, dÎo ®Ó dËp s©u cho ®Õn cøng, ®µn håi nh− lß xo, nhÝp; tõ ®é bÒn th«ng th−êng cho tíi ®é bÒn cao nh− trôc truyÒn, b¸nh r¨ng v.v…; tõ yªu cÇu ®é cøng, tÝnh chèng mµi mßn th«ng th−êng cho ®Õn lo¹i cÇn ®é cøng, tÝnh chèng mµi mßn cao. Nh÷ng nguyªn tè hîp kim ®−a vµo thÐp chÕ t¹o m¸y cã t¸c dông chñ yÕu lµm t¨ng ®é thÊm t«i ®Ó ®¹t ®−îc c¬ tÝnh cao, ®ång nhÊt trªn tiÕt diÖn. Hîp kim ho¸ thÐp chÕ t¹o m¸y còng ph¶i ®¹t ®−îc yªu cÇu lµ kh«ng lµm t¨ng qu¸ nhiÒu gi¸ thµnh s¶n phÈm v× l−îng thÐp ®−îc sö dông kh¸ lín. Gi¶i ph¸p hîp lý lµ dïng c¸c nguyªn tè hîp kim víi hµm l−îng kh«ng cao vµ rÎ tiÒn. Nh×n chung c¸c lo¹i thÐp chÕ t¹o m¸y ®−îc hîp kim ho¸ th−êng lµ hîp kim thÊp, sè m¸c thÐp hîp kim ho¸ trung b×nh ®Õn 5-6% chiÕm tû lÖ kh«ng cao. C¸c nguyªn tè hîp kim th−êng dïng lµ Mn, Si lµ c¸c nguyªn tè hîp kim rÎ tiÒn, dÔ kiÕm. Ngoµi ra cßn hay dïng nguyªn tè Cr v× cã t¸c dông tèt vµ gi¸ thµnh kh«ng qu¸ cao. Niken tuy kh¸ ®¾t nh−ng cã t¸c dông rÊt tèt ®Õn ®é thÊm t«i khi ®−îc dïng kÌm víi Cr vµ b¶o ®¶m cã ®é dai cao nªn ®−îc dïng cho c¸c chi tiÕt víi yªu cÇu cao vÒ c¬ tÝnh vµ ®é tin cËy khi lµm viÖc. Ng−êi ta cßn dïng Bo, N víi l−îng nhá (vi l−îng) cã t¸c dông tèt ®Õn c¬ tÝnh. Molip®en th−êng ®−îc dïng víi l−îng kh«ng lín (0,20-0,50%, nhiÒu khi nhá h¬n) ®Ó t¨ng ®é thÊm t«i vµ tr¸nh ®−îc dßn ram II. Khi dïng thÐp chÕ t¹o m¸y lµ thÐp hîp kim cÇn theo c¸c nguyªn t¾c sau: • ChØ dïng cho c¸c chi tiÕt cã ®−êng kÝnh, chiÒu dµy lín h¬n 20 mm ®Ó b¶o ®¶m t«i thÊu, lo¹i ®−êng kÝnh nhá h¬n chØ cÇn dïng thÐp c¸cbon v× ®· b¶o ®¶m t«i thÊu. 5 • §Ó b¶o ®¶m t«i thÊu vµ c¬ tÝnh ®ång nhÊt, chi tiÕt cã tiÕt diÖn cµng lín ph¶i dïng thÐp hîp kim cã thµnh phÇn hîp kim ho¸ cµng cao. 1.1.2 Ph©n lo¹i thÐp hîp kim chÕ t¹o m¸y. C¨n cø vµo c¬ tÝnh vµ c«ng dông, ng−êi ta chia thÐp kÕt cÊu chÕ t¹o m¸y thµnh ba nhãm: a, ThÐp cã hµm l−îng c¸cbon thÊp, C≤ 0,25% hay thÐp thÊm C. ë tr¹ng th¸i ñ thÐp nµy cã ®é dÎo, ®é dai cao song ®é bÒn thÊp. V× vËy chóng rÊt dÔ dËp nguéi. Nh×n chung c¸c thÐp cã hµm l−îng C thÊp cã tÝnh dËp nguéi kh¸c nhau. Trong c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y th−êng gÆp c¸c chi tiÕt dËp nguéi, nãi chung c¸c thÐp cã hµm l−îng C thÊp ®Òu tho¶ m·n tÝnh c«ng nghÖ nµy. §Æc ®iÓm chung n÷a cña nhãm thÐp nµy lµ cã tÝnh gia c«ng rÊt kÐm, tuy mÒm song phoi qu¸ dÎo, khã gÉy vôn, quÊn lÊy dao vµ bÒ mÆt kh«ng nh½n bãng. b, ThÐp cã hµm l−îng C trung b×nh, 0,30-0,50 %, hay thÐp ho¸ tèt (t«i + ram cao). Nhãm thÐp nµy so víi nhãm thÐp trªn ë tr¹ng th¸i ñ cã ®é bÒn, ®é cøng cao h¬n; cßn ®é dÎo, ®é dai tuy cã gi¶m ®i nh−ng vÉn tèt. Do ®ã c¸c m¸c thÐp nµy vÉn ®¸p øng tèt h¬n c¸c yªu cÇu cña chi tiÕt m¸y chÞu t¶i. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®−îc ®é bÒn ®Æc biÖt lµ giíi h¹n ch¶y cao h¬n mµ vÉn b¶o ®¶m tèt ®é dÎo, ®é dai c¸c thÐp nµy ®−îc qua nhiÖt luyÖn ho¸ tèt (t«i + ram cao), chÝnh v× thÕ nhãm thÐp nµy ®−îc gäi lµ thÐp ho¸ tèt. ThÐp ho¸ tèt tøc lµ t«i vµ ram cao ë nhiÖt ®é ngay d−íi A1, ®Ó b¶o ®¶m cã tÝnh dai cao h¬n, tøc lµ cã ®é gia c«ng dÎo tèt h¬n. Ho¸ tèt thÐp ta nhËn ®−îc cÊu tróc h¹t mÞn h¬n. C¸c tÝnh chÊt c¬ häc: §é dÉn nhiÖt vµ dÉn ®iÖn cña thÐp ho¸ tèt gi¶m dÇn theo chiÒu t¨ng cña c¸c thµnh phÇn hîp kim ho¸ trong thÐp. TÊt c¶ c¸c m¸c thÐp ho¸ tèt ®Òu rÊt thuËn lîi cho viÖc hµn d−íi ¸p lùc. C¸c thÐp chÕ t¹o m¸y ho¸ tèt ®−îc chia lµm nhiÒu nhãm: - ThÐp kh«ng hîp kim ho¸ (thÐp c¸cbon); - ThÐp hîp kim ho¸ cã c¸c nhãm: thÐp Mn-Si, thÐp Cr, thÐp Cr-Mo-V, thÐp Cr-Mo, thÐp Cr-Ni-Mo, thÐp Cr-Mn. 6 Trong tr−êng hîp võa chÞu t¶i träng tÜnh vµ va ®Ëp cao võa cÇn chèng mµi mßn ë bÒ mÆt lµm viÖc, sau khi nhiÖt luyÖn ho¸ tèt thÐp ®−îc sö lý qua t«i bÒ mÆt ®Ó cã tÝnh chèng mµi mßn t−¬ng ®èi cao. So víi nhãm thÐp trªn nhãm thÐp nµy cã tÝnh dËp nguéi kÐm h¬n. TÝnh hµn cña nhãm thÐp nµy thÊp do l−îng C ®· v−ît qu¸ 0,25%. VÒ tÝnh gia c«ng c¾t gät, nãi chung thÐp nµy cã −u viÖt h¬n. Tuy cøng h¬n song phoi thÐp dÔ g·y lµm cho c¾t gät ®−îc dÔ dµng h¬n. Ngay ë tr¹ng th¸i ho¸ tèt cã ®é cøng cao vµo kho¶ng 250-265 HB tuy h¬i khã c¾t song l¹i t¹o nªn bÒ mÆt bãng, nh½n h¬n rÊt thÝch hîp cho gia c«ng tinh. Trong khu«n khæ cña ®Ò tµi, chóng t«i chØ chó träng tíi lo¹i thÐp kÕt cÊu hîp kim cã hµm l−îng c¸c bon t−¬ng ®èi cao, ®Æc biÖt lµ hÖ thÐp Cr-Mo. Cho thªm Mo vµo thÐp Cr«m lµm cho thÐp nhá h¹t, t¨ng ®é thÊm t«i, n©ng cao ®é bÒn vµ kh¾c phôc khuynh h−íng gißn ram vµ lín lªn cña h¹t khi nung nãng. Mo cã ¶nh h−ëng ®Æc biÖt ®Õn viÖc n©ng cao tÝnh chÊt cña thÐp ë nhiÖt ®é cao. ThÐp ®−îc dïng sau t«i vµ ram (®«i khi th−êng hãa vµ ram) ®Ó lµm c¸c chi tiÕt quan träng vµ cì lín nh− c¸c lo¹i trôc, c¸c chi tiÕt cña tuabin (r«to, trôc, ®Üa) còng nh− c¸c chi tiÕt kÑp chÆt lµm viÖc ë nhiÖt ®é cao. Do cã ®é bÒn vµ tÝnh hµn tèt, thÐp Cr-Mo ®−îc sö dông réng r·i ®Ó lµm c¸c chi tiÕt kÕt cÊu hµn quan träng . c, ThÐp cã hµm l−îng C t−¬ng ®èi cao, 0,55-0,65%, hay thÐp ®µn håi. Nhãm thÐp nµy ë tr¹ng th¸i ñ ®· kh¸ cøng, bÒn; cßn ®é dÎo, ®é dai t−¬ng ®èi thÊp, kh«ng thÝch hîp víi c¸c chi tiÕt m¸y nãi chung. TÝnh chÊt næi bËt cña nhãm thÐp nµy lµ cã giíi h¹n ®µn håi cao nhÊt sau khi nhiÖt luyÖn t«i + ram trung b×nh ®¹t ®é cøng trong kho¶ng HRC 35-45 hay HB 350-450. V× vËy c«ng dông chñ yÕu cña thÐp nµy lµ lµm lß xo, nhÝp còng nh− c¸c chi tiÕt cã tÝnh ®µn håi cao. V× cã ®é bÒn ®Æc biÖt lµ tÝnh ®µn håi cao nªn nhãm thÐp nµy rÊt khã dËp nguéi vµ th−êng chØ ®−îc gia c«ng nãng. TÝnh hµn cña thÐp nµy kÐm. TÝnh gia c«ng c¾t gät kh«ng cao. 1.2 ¶nh h−ëng cña c¸c nguyªn tè hîp kim lªn tÝnh chÊt cña thÐp. 1.2.1 ¶nh h−ëng cña Cacbon. 7 Cacbon lµ nguyªn tè më réng vïng γ, k×m h·m sù chuyÓn biÕn Mactenxit vµ do ®ã lµm t¨ng ®é æn ®Þnh cña pha Austenit. Do cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh C¸cbit cã ®é cøng cao nªn cacbon lµ nguyªn tè t¨ng bÒn rÊt tèt. Khi t¨ng nhiÖt ®é th× kh¶ n¨ng t¨ng bÒn cña cacbon gi¶m do cã sù thay ®æi cÊu h×nh cña cacbit. NÕu cã c¸c nguyªn tè t¹o cacbit m¹nh trong hîp kim th× cacbon chñ yÕu tËp trung ë nh÷ng vÞ trÝ h×nh thµnh cacbit, do ®ã khi t¨ng hµm l−îng C sÏ lµm thay ®æi sù ph©n bè c¸c nguyªn tè hîp kim gi÷a c¸c pha dung dÞch r¾n vµ pha cacbit, dÉn ®Õn lµm nghÌo dung dÞch r¾n vµ lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña hîp kim. Cacbon lµm gi¶m tÝnh dÎo, gi¶m kh¶ n¨ng chèng l¹i sù ph¸t triÓn cña vÕt nøt vµ gi¶m tÝnh hµn cña hîp kim. V× vËy hÇu hÕt c¸c lo¹i thÐp hîp kim ®Òu chøa cacbon ë l−îng t−¬ng ®èi Ýt, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng lo¹i thÐp lµm viÖc trong m«i tr−êng x©m thùc m¹nh (c¸c bon th−êng ≤ 0,03%). 1.2.2 ¶nh h−ëng cña Cr«m. Cr«m lµ nguyªn tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh tÝnh chèng gØ cña thÐp kh«ng gØ. §Ó b¶o ®¶m tÝnh chèng gØ trong m«i tr−êng x©m thùc yÕu vµ trong kh«ng khÝ Èm, hµm l−îng Cr«m ph¶i ≥12%. Hîp kim FeCr ë tr¹ng th¸i r¾n t¹o ra mét sè dung dÞch r¾n γ, γ+α vµ α(xem h×nh 1) (1). Cr lµ nguyªn tè më réng vïng Fe - α, víi bÊt kú nång ®é Cr nµo còng cã thÓ t¹o ra tæ chøc mét pha cña ferit, lµ dung dÞch r¾n gi÷a Fe- α vµ Cr. H×nh 1 : Gi¶n ®å tr¹ng th¸i Fe- Cr (1) 8 ë hµm l−îng 1 - 2% Cr hßa tan hoµn toµn trong s¾t. do b¸n kÝnh nguyªn tö cña Cr gÇn b»ng cña Fe nªn trong m¹ng tinh thÓ Fe - α, c¸c nguyªn tö Cr n»m trong c¸c nót m¹ng thay thÕ c¸c nguyªn tö Fe t¹o nªn dung dÞch r¾n thay thÕ cã c¸c tÝnh c¬ häc cao h¬n. Nguyªn tè Cr cßn n©ng cao tÝnh chèng gØ cña thÐp. §Æc biÖt khi hµm l−îng Cr ≥12%. Khi hµm l−îng Cr trong thÐp t¨ng lªn 2% th× sÏ t¹o ra c¸c lo¹i cacbit Cr«m ®Æc biÖt, cã c«ng thøc hãa häc lµ (Cr, Fe)7C3 . Lo¹i cacbit nµy rÊt æn ®Þnh vµ chØ hßa tan trong austenit khi nung ë 1040 ÷ 10700C. Khi hµm l−îng Cr tõ 10 ÷ 12% trë lªn sÏ t¹o thµnh lo¹i cacbit phøc t¹p. Sù h×nh thµnh c¸c lo¹i cacbit nµy phô thuéc vµo hµm l−îng cr«m vµ cacbon (h×nh 2)(2). Nhê cã c¸c lo¹i cacbit nµy mµ thÐp cã ®é cøng cao vµ chÞu mµi mßn tèt. Cr«m ¶nh h−ëng ®Õn chuyÓn biÕn γ↔α , ¶nh h−ëng ®Õn nhiÖt ®é chuyÓn biÕn vµ ®iÒu kiÖn tiÕt cacbit tõ dung dÞch r¾n. H×nh 2. ¶nh h−ëng cña cacbon vµ Cr«m lªn sù t¹o thµnh c¸c bÝt 9 Ta ®· biÕt r»ng, khi trªn bÒ mÆt kim lo¹i vµ hîp kim t¹o ®−îc mét líp mµng oxÝt cã kh¶ n¨ng ng¨n ngõa kh«ng cho c¸c ion thÊm qua vµ b¸m chÆt vµo kim lo¹i nÒn. ChÝnh líp mµng nµy ®· ng¨n c¶n sù oxy ho¸ tiÕp theo, t¹o cho kim lo¹i vµ hîp kim ë vµo tr¹ng th¸i thô ®éng. §ã lµ líp mµng thô ®éng. Kh¶ n¨ng chèng gØ cña hîp kim phô thuéc vµo tÝnh chÊt vËt ly vµ ho¸ häc cña líp mµng b¶o vÖ nµy. Trong c¸c nguyªn tè hîp kim th× cr«m cã vai trß quan träng trong viÖc lµm bÒn v÷ng líp mµng thô ®éng, v× nã cã ¸i lùc ho¸ häc víi oxy cao h¬n s¾t. 1.2.3 ¶nh h−ëng cña Mo Molipdden có dạng lập phương thể tâm, thông số mạng 3.14Ao, thông số mạng của Mo lớn hơn thông số mạng của sắt nhiều, do đó cản trở sự hình thành một loạt các dung dịch đặc liên tục. Hợp kim hóa thêm molipđen vào thép có hàm lượng các bon trung bình làm cho thép có cấu trúc nhỏ hạt, tăng độ thấm tôi, làm tăng độ bền, khắc phục khuynh hướng giòn ram và lớn lên của hạt khi nung nóng. Khi hàm lượng molipđen là 3,5 thì nó làm cho vùng γ khép kín hoàn toàn. Độ hòa tan của molipden trong sắt ở 20oC xấp xỉ 6%, còn ở 14500C là 38% (hình 3). Đôi với hệ hợp kim Fe-Mo thì sự chênh lệch độ hòa tan ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao nhiều như vậy cho phép tôi có kèm theo hóa già tiếp theo. Do hóa già các tinh thể của hợp chất liên kim loại Fe3Mo2 (Molipdenit) thoát ra khỏi dung dich đặc quá bão hòa làm thay đổi tính chất của nó đi rất nhiêu. Molip®en lµ nguyªn tè t¹o cacbit rÊt m¹nh. Cacbit molip®en cã tÝnh æn ®Þnh cao, khã hßa tan vµo austenit khi nung. Molip®en cßn lµm t¨ng m¹nh ®é thÊm t«i cña thÐp, c¶i thiÖn tÝnh chèng ram, do Mo t¹o ra ®é cøng thø cÊp khi ram (do t¹o thµnh Mo2C ), lµm gi¶m sù nh¹y c¶m ®èi víi hiÖn t−îng dßn ram. Trong thÐp lµm dông cô y tÕ, Mo lµm t¨ng ®é thÊm t«i, t¨ng ®é cøng, t¨ng tÝnh chèng gØ vµ t¨ng tÝnh chèng mµi mßn. Hµm l−îng Mo trong thÐp nµy n»m trong kho¶ng 0,25 ÷ 0,75. 10 H×nh 3. Gi¶n ®å tr¹ng th¸i Fe – Mo. 1.2.4 ¶nh h−ëng cña Si Si lµm t¨ng nhiÖt ®é AC3 lªn 70 ÷ 900C, lµm h¹ tèc ®é t«i tíi h¹n. Sù chuyÓn biÕn γ→α x¶y ra ë trong thÐp chøa 0,36%Si ë 2150C, trong thÐp chøa 1,2%Si ë 1900C. Hµm l−îng Si trong thÐp t¨ng lµm gi¶m ®é bÒn sau t«i ë nhiÖt ®é cao. §èi víi thÐp cã hµm l−îng Si cµng cao, ®é dai va ®Ëp sau ram ë 7000C cµng gi¶m, thÐp cã 1,2%Si ®é dai va ®Ëp gi¶m ®Õn 5,5kg.m/cm2, thÐp cã 1,95%Si ®é dai va ®Ëp gi¶m ®Õn 1,3kg.m/cm2 . Sù gi¶m ®é dai va ®Ëp ë 7000C liªn quan ®Õn sù t¹o thµnh Silicua . Khi t¨ng hµm l−îng Si, ®é bÒn ¨n mßn trong axit nitric bÞ gi¶m nhiÒu. 1.2.5 ¶nh h−ëng cña Mn. Mn lµm t¨ng ®é dai va ®Ëp cña thÐp. Khi hµm l−îng Mn trong thÐp cao, ®é bÒn trong axit HNO3 xÊu ®i rÊt nhiÒu, nh−ng l¹i t¨ng lªn rÊt nhiÒu trong axit Photphoric. Mn lµ nguyªn tè hîp kim më réng vïng γ. §èi víi C, Mn còng t¹o thµnh cacbit d¹ng (Mn, Fe)3C . Cacbit mangan dÔ hßa tan vµo dung dÞch r¾n vµ còng dÔ tiÕt ra tõ dung dÞch r¾n khi ram. Mn lµm t¨ng m¹nh ®é cøng vµ ®é bÒn cña ferit. Mn còng lµm t¨ng m¹nh ®é cøng cña austenit. Khi nung ®Ó t«i hîp kim chøa C cao th× cacbit mangan dÔ hßa tan vµo austenit, ®é b·o hßa Mn trong dung dÞch 11 r¾n t¨ng lªn. Do ®ã sù ph©n hñy austenit khi lµm nguéi thÐp Fe- Cr-C chøa 1%Mn x¶y ra rÊt chËm. Tèc ®é lµm nguéi khi t«i nhá tÝnh thÊm t«i cao, nªn cã thÓ t«i trong m«i tr−êng yÕu (nh− dÇu). ¦u ®iÓm cña thÐp chøa Mn lµ gi¶m chiÒu h−íng biÕn d¹ng vµ t¨ng tÝnh thÊm t«i. 1.3 Lùa chän m¸c thÐp lµm dông cô phÉu thuËt Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi dông cô phÉu thuËt: - Kh«ng g©y ra c¸c yÕu tè ®éc h¹i cho c¬ thÓ ng−êi. - Ph¶i bÒn trong m«i tr−êng ¨n mßn vµ x©m thùc ®Æc biÖt. - Ph¶i b¶o ®¶m tÝnh chÊt c¬ lý: + Ph¶i b¶o ®¶m ®ñ ®é cøng vµ ®é bÒn c¬ häc ®Ó chèng ®−îc sù cä s¸t mµi mßn vµ chÞu ®−îc lùc kÐo nÐn. + Kh«ng bÞ thay ®æi tÝnh chÊt vËt liÖu khi khö trïng ë nhiÖt ®é cao. + Cã kh¶ n¨ng gia c«ng c¬ khÝ thµnh c¸c chi tiÕt cã h×nh d¹ng kh¸c nhau. V× vËy c¸c dông cô phÉu thuËt ph¶i ®−îc chÕ t¹o tõ mét lo¹i vËt liÖu cã ®é bÒn cao, ®é cøng cao, ®é ®µn håi tèt, cã kh¶ n¨ng chÞu mµi mßn, gia c«ng t¹o h×nh, gia c«ng c¬ khÝ vµ gia c«ng nhiÖt tèt. ThÐp hîp kim Cr tr−íc cïng tÝch tháa m·n c¸c yªu cÇu trªn. ThÐp nµy cã hµm l−îng C cao (0,56-0,64%), b¶o ®¶m sau t«i thÐp cã ®é cøng vµ tÝnh chÞu mµi mßn cao. L−îng Cr ph¶i ®ñ lín ®Ó b¶o ®¶m ®é thÊm t«i tèt vµ ®ñ t¹o ra mét l−îng cacbit ®Ó ®¶m b¶o ®é cøng vµ tÝnh chÞu mµi mßn cao. §Ó n©ng cao tÝnh chèng gØ, ng−êi ta cßn hîp kim hãa thªm Ni, Mo, Cu…Ngoài ra ®èi víi dông cô y tÕ ®−îc chÕ t¹o kh«ng ph¶i b»ng thÐp kh«ng gØ th× cÇn tiÕn hµnh m¹ ni ken ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng chèng gØ cña dông cô. §iÒu quan träng lµ thÐp ph¶i s¹ch c¸c t¹p chÊt phi kim (S, P nªn nhá h¬n 0,025 ®Ó kh«ng t¹o ra c¸c ®iÓm mÒm lµm gi¶m kh¶ n¨ng lµm viÖc cña dông cô y tÕ). Dùa vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ c¸c ph©n tÝch nªu trªn, chóng t«i lùa chän m¸c thÐp SAE 4161 ®Ó lµm dông cô phÉu thuËt. M¸c thÐp nµy cã hµm l−îng cacbon ®ñ lín (0,56- 0,62%), Cr: 0,6-0,9; Mo: 0,15-0,30 b¶o ®¶m tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ vËt liÖu chÕ t¹o dông cô phÉu thuËt, nhÊt lµ ®èi víi dông cô dïng ®Ó ®ôc x−¬ng, dao mæ. Thµnh phÇn ho¸ häc vµ tÝnh chÊt c¬ l ý cña thÐp SAE4161 vµ c¸c m¸c thÐp t−¬ng ®−¬ng ®−îc nªu trong b¶ng 1 vµ 2.(3) B¶ng1: Thµnh phÇn ho¸ häc cña thÐp SAE4161 vµ c¸c m¸c thÐp t−¬ng ®−¬ng 12 Thµnh phÇn ho¸ häc (%) M¸c C Si Mn P S Cr Mo 50CrMo4 ISO 683 118:1996 0,46- 0,54 0,10- 0,40 0,50- 0,80 ≤0,035 ≤0,035 0,90- 1,20 0,15- 0,30 SAE4161 (Mü) 0.56- 0.64 0.15- 0.35 0.75- 1.00 ≤0,035 ≤0,04 0.70- 0.90 0.25- 0.35 42CrMo GB 3077-88 (Trung Quèc) 0,30- 0,45 0,17- 0,37 0,50- 0,80 ≤0,035 ≤0,035 0,90- 1,20 0,15- 0,25 50CrMo4 (sè hiÖu 1.7228) (§øc) 0,46- 0,54 ≤0,40 0,50- 0,80 ≤0,035 ≤0,035 0,90- 1,20 0,15- 0,30 B¶ng 2: TÝnh chÊt c¬ lý cña thÐp SAE4161 M¸c σb (MPa) σch (MPa) δ (%) Akv (J.cm2) ®é cøng sau ñ (HRs) SAE4161 1100-1300 ≥900 ≥9 ≥30 ≥248 13 2. Néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.1 Néi dung nghiªn cøu - Nghiªn cøu tµi liÖu, lùa chän m¸c thÐp thÝch hîp ®Ó chÕ t¹o dông cô phÉu thuËt - X¸c lËp quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o thÐp SAE4161 gåm c¸c b−íc: • C«ng nghÖ nÊu luyÖn • C«ng nghÖ tinh luyÖn • C«ng nghÖ rÌn • C«ng nghÖ nhiÖt luyÖn - X¸c ®Þnh c¸c tÝnh chÊt: §é bÒn, ®é cøng, thµnh phÇn ho¸ häc, cÊu tróc cña vËt liÖu. - Tõ m¸c thÐp nghiªn cøu chÕ t¹o ®−îc mét sè bé dông cô phÉu thuËt. Dïng thö s¶n phÈm ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng. - B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi. 2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: - Dùa trªn tiªu chuÈn trong n−íc vµ c¸c tiªu chuÈn n−íc ngoµi kh¸c ®Ó lùa chän m¸c thÐp phï hîp cho viÖc chÕ t¹o dông cô phÉu thuËt. - Sö dông lß trung tÇn Radyne, (Anh) ®Ó nghiªn cøu x¸c ®Þnh c«ng nghÖ nÊu luyÖn, lß GH100 cã c«ng suÊt 100KVA ®Ó tinh luyÖn thÐp. - Nung ph«i b»ng lß ph¶n x¹, rÌn b»ng bóa 400kg vµ bóa 150kg t¹i c«ng ty c¬ khÝ 79. NhiÖt luyÖn mÉu thÝ nghiÖm b»ng lß d©y ®iÖn trë CΗOΛ-1,6.2,5.I/II- MIY.4.2 cña ViÖn LuyÖn Kim §en - Sö dông ph−¬ng ph¸p ho¸ häc vµ quang phæ ph¸t x¹ (m¸y quang phæ ARL 3460, Thuþ sÜ) ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn ho¸ häc. Sö dông c¸c thiÕt bÞ thö hiÖn ®¹i cña c¸c c¬ së nghiªn cøu ®Ó x¸c ®Þnh ®é cøng (m¸y ®o ®é cøng HPO 250 vµ TK 2M , Liªn x« cò). §Ó x¸c ®Þnh cÊu tróc cña thÐp sö dông kÝnh hiÓn vi AXIOVERT, §øc. 14 3. kÕt qu¶ ®¹t ®−îc 3.1 C«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp SAE4161 Thµnh phÇn ho¸ häc (%) cña thÐp SAE4161 nh− sau: C: 0.56-0.64; Si: 0.15 -0.35: Mn : 0.75 -1.00; Cr : 0.70 – 0.90; Mo: 0.25 -0.35; P ≤0,035 ; S ≤0,04. TÝnh chÊt c¬ lÝ tÝnh cña thÐp SAE4161 nh− sau: Giíi h¹n bÒn: 1100 -1300 MPa, giíi h¹n ch¶y : 900MPa (min); ®é d·n dµi : 9%(min); ®é dai va ®Ëp : 30J.cm-2 (min); ®é cøng sau ñ: 248HBs(min). 3.1.1 C«ng nghÖ nÊu luyÖn. ThÐp SAE4161 lµ thÐp cã hµm l−îng C t−¬ng ®èi cao (tõ 0.56-0.64), viÖc ®−a c¸cbon vµo thÐp cÇn ®Æc biÖt chó ý. V× ®©y lµ nguyªn tè rÊt dÔ ch¸y hao. Cã thÓ sö dông than grafit ®Ó n©ng cao hµm l−îng c¸c bon, hoÆc lµ sö dông c¸c lo¹i thÐp phÕ cã hµm l−îng C cao. §Ò tµi ®· lùa chän c¸c nguyªn liÖu nh− trong b¶ng 3, dùa vµo hÖ sè ch¸y hao thùc tÕ cña ViÖn LuyÖn kim ®en (b¶ng 4) nhãm ®Ò tµi ®· tÝnh to¸n phèi liÖu mÎ nÊu sè 1 nh− trong b¶ng 5: B¶ng 3: Thµnh phÇn c¸c nguyªn liÖu chÝnh dïng ®Ó luyÖn thÐp SAE4161 Thµnh phÇn ho¸ häc Nguyªn liÖu C Mn Si Cr Ni Mo 1) PhÕ thÐp Ct3 0.27 0.51 0.23 - - - 2) PhÕ thÐp C50 0.55 0.79 0.24 - - - 3)FeMn 1.0 80.0 - - - 4) FeCr (C Cao) 7.8 - 63.0 5) FeSi (75) 0.70 - 70.0 - - 6) FeMo 55.0 7) ThÐp phÕ Cr17 0.70 0.85 0.90 17.0 - - 15 B¶ng 4. HÖ sè ch¸y hao cña c¸c nguyªn tè hîp kim Nguyªn tè hîp kim HÖ sè ch¸y hao, % Si 6 ÷ 10 Mn 4 ÷ 6 Cr 2 ÷ 3 C d¹ng grafit 30 – 35 Mo 2 - 3 B¶ng 5: Phèi liÖu mÎ 1 (tÝnh b»ng kg) TT Nguyªn liÖu MÎ1 1 PhÕ thÐp CT3 247.0 2 PhÕ thÐp C50 - 3 FeMn 1.5 4 FeSi 0.5 5 FeMo 1.40 6 FeCr c¸c bon cao 3.65 7 PhÕ thÐp Cr17 - 8 Than grafit 1.20 7 Al kim lo¹i 0.5 Céng 255.75 Quy tr×nh nÊu luyÖn ®−îc tiÕn hµnh nh− sau: • Thø tù xÕp liÖu: Cho chÊt t¹o xØ (CaO + CaF2 = 2 : 1 ) (1% mÎ liÖu) ®· ®−îc xÊy kh« ë 200oC, xÕp mét l−ît thÐp phÕ, FeCr c¸c bon cao, FeMo (®· ®−îc sÊy kh«), than graphÝt ®−îc cho vµo hép s¾t vµ xÕp vµo gi÷a lß, sau ®ã tiÕp tôc xÕp thÐp phÕ. 16 • §ãng ®iÖn, ch¹y 60% c«ng suÊt trong 6 – 8 phót. Sau ®ã tõ tõ n©ng lªn cùc ®¹i. Khi liÖu ë d−íi nåi ®· ch¶y th× chäc liÖu vµ cho thªm liÖu míi ®Õn hÕt mÎ liÖu. • Sau khi liÖu ch¶y hoµn toµn, vít hÕt xØ cò vµ t¹o xØ míi. XØ cÇn cã ®é kiÒm lín h¬n hoÆc b»ng 2. • Cho ferrosilic75, ferromangan, sau 2-3 phót cho d©y nh«m kim lo¹i (1kg/tÊn).NhiÖt ®é ra thÐp 1620 oC. Rãt thÐp vµo nåi rãt ®· ®−îc xÊy kh« tíi nhiÖt ®é 800-900 oC vµ cã s½n phoi nh«m kim lo¹i (1kg/tÊn) ®Ó khö «xy trong thÐp láng. • Rãt thÐp tõ nåi rãt vµo khu«n cã φ60mm ®Ó t¹o ph«i ®iÖn xØ. • TiÕn hµnh lÊy mÉu ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc cña mÎ luyÖn, kÕt qu¶ ®−îc nªu trong b¶ng 8. Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch chóng t«i nhËn thÊy thµnh phÇn hãa häc cña mÎ luyÖn ®· ®¹t tiªu chÝ ®Ò ra, nh−ng ®Ó tËn dông thÐp phÕ chóng t«i tiÕn hµnh luyÖn tiÕp mÎ sè 2, tËn dông tèi ®a hµm l−îng cr«m cã s½n trong thÐp phÕ. Phèi liÖu mÎ sè 2 vµ thµnh phÇn ho¸ häc ®−îc ghi ë b¶ng 6 vµ b¶ng 8. B¶ng 6: Phèi liÖu mÎ nÊu sè 2(tÝnh b»ng kg) TT Nguyªn liÖu MÎ 2 1 PhÕ thÐp CT3 233 2 PhÕ thÐp C50 - 3 FeMn 1.5 4 FeSi 0.5 5 FeMo 1.35 6 FeCr c¸c bon cao - 7 PhÕ thÐp Cr17 14.0 8 Than grafit 1.20 7 Al kim lo¹i 0.5 Céng 251.75 17 V× nhiÒu l ý do, cã thÓ do thµnh phÇn thÐp phÕ ch−a thËt ®ång ®Òu nªn thµnh phÇn ho¸ häc cña mÎ sè 2 ch−a ®¹t, hµm l−îng C trong thÐp cßn thÊp h¬n thµnh phÇn cho phÐp. Chóng t«i quyÕt ®Þnh luyÖn mÎ sè 3 sö dông l−îng thÐp phÕ cã hµm l−îng c¸c bon cao h¬n. Phèi liÖu mÎ sè 3 ®−îc ghi ë b¶ng 7, thµnh phÇn ho¸ häc c¸c mÎ luyÖn ®−îc ghi ë b¶ng 8. B¶ng 7: Phèi liÖu mÎ nÊu sè 3 (tÝnh b»ng kg) TT Nguyªn liÖu MÎ 3 1 PhÕ thÐp CT3 - 2 PhÕ thÐp C50 239.0 3 FeMn 1.0 4 FeSi 0.5 5 FeMo 1.30 6 FeCr c¸c bon cao - 7 PhÕ thÐp Cr17 14.0 8 Than grafit 0.7 7 Al kim lo¹i 0.5 Céng 257.0 B¶ng 8: Thµnh phÇn ho¸ häc cña c¸c mÎ thÝ nghiÖm Thµnh phÇn ho¸ häc MÎ C Mn Si Cr Mo P S 1 0.58 0.75 0.17 0.91 0.33 0.017 0.02 2 0.50 0.78 0.2 0.90 0.30 0.018 0.019 3 0.59 0.80 0.35 0.92 0.29 0.02 0.02 3* 0.56 0.74 0.37 0.90 0.30 0.018 0.016 18 Thµnh phÇn ho¸ häc cña m¸c thÐp ®−îc tiÕn hµnh ph©n tÝch t¹i phßng thÝ nghiÖm ViÖn LuyÖn kim ®en. Ngoµi ra, chóng t«i cßn kiÓm tra t¹i ViÖn C«ng nghÖ, kÕt qu¶ ph©n tÝch ®−îc thÓ hiÖn trªn b¶ng 8 (phÇn 3*). Tõ c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch nhËn ®−îc, chóng t«i thÊy r»ng tiÕn hµnh nÊu luyÖn víi 2 c¸ch phèi liÖu kh¸c nhau vÉn cã ®−îc m¸c thÐp ®¹t yªu cÇu ®Ò ra. Nh− vËy tËn dông c¸c phÕ liÖu thÐp sÏ ®−a l¹i nhiÒu lîi Ých vÒ kinh tÕ mµ c¸c yªu cÇu ®èi víi m¸c thÐp vÉn ®¶m b¶o. Tuy nhiªn cÇn ph¶i chän läc vµ ph©n tÝch chÝnh x¸c thµnh phÇn ho¸ häc cña nguyªn liÖu ban ®Çu. 3.1.2 C«ng nghÖ tinh luyÖn §Ó b¶o ®¶m yªu cÇu ®èi víi thÐp lµm dông cô phÉu thuËt, thÐp ph¶i cã hµm l−îng phèt pho, l−u huúnh thÊp, ph¶i s¹ch khÝ, hµm l−îng «xy, nit¬ vµ hy®r« ph¶i thÊp h¬n giíi h¹n cho phÐp. CÊu tróc thái ®óc ph¶i lµ cÊu tróc h¹t mÞn vµ ®ång ®Òu, dùa vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ chóng t«i tiÕn hµnh tinh luyÖn thÐp trªn thiÕt bÞ tinh luyÖn ®iÖn xØ c«ng suÊt 100 KVA cña ViÖn LuyÖn kim ®en. C¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n lß GH100 vµ chÕ ®é tinh luyÖn nh− sau: 1. C«ng xuÊt biÕn thÕ 100KVA 2. §iÖn ¸p s¬ cÊp 45 – 48V 3. C−êng ®é dßng 1400-1500A 4. §−êng kÝnh ®iÖn cùc ∅60mm 5. Tiªu hao n−íc lµm l¹nh (Min) 5m3/giê 6. Tèc ®é chuyÓn dÞch ®iÖn cùc 33-35 mm/phót 7. ChiÒu dµi lµm viÖc cña ®iÖn cùc 2000mm 8. XØ tinh luyÖn ANF-6 9. Tiªu hao xØ ANF-6 50- 60 kg/tÊn s¶n phÈm 10, KÝch th−íc thái thÐp ∅110x350-400 Chóng t«i chän hÖ xØ tinh luyÖn lµ lo¹i ANF-6 (70% CaF2 + 30%Al2O3) lµ lo¹i xØ dÔ kiÕm, rÎ tiÒn vµ khö S tèt. XØ cÇn ®−îc xÊy kh« tr−íc khi dïng. Quy tr×nh tinh luyÖn ®−îc tiÕn hµnh nh− sau: - KiÓm tra hép kÕt tinh: mÆt trong hép ph¶i s¹ch, hép ph¶i kÝn n−íc 19 - Cho l−îng xØ cÇn thiÕt cho mét thái (2 – 2,5kg cho 1 thái 40 – 50 kg) vµo hép kÕt tinh. H¹ ®iÖn cùc tõ tõ xuèng sao cho t¹o ®−îc hå quang lµm nãng ch¶y xØ r¾n t¹o thµnh bÓ xØ láng. Cho ®iÖn cùc nhóng vµo bÓ xØ láng víi ®é s©u vµ chÕ ®é ®iÖn hîp lý ®Ó t¹o ra c¸c giät kim lo¹i láng ë ®Çu ®iÖn cùc. Giät kim lo¹i nµy lín dÇn vµ d−íi t¸c dông cña trong lùc sÏ t¸ch khái ®Çu ®iÖn cùc ®i qua líp xØ láng råi l¾ng xuèng ®¸y hép kÕt tinh t¹o thµnh bÓ kim lo¹i láng. Khi ®i qua líp xØ láng giät kim lo¹i sÏ ®−îc tinh luyÖn theo c¸c ph¶n øng t−¬ng t¸c gi÷a kim lo¹i láng vµ xØ láng. D−íi t¸c dông lµm nguéi nhanh cña dßng n−íc ch¶y quanh hép kÕt tinh bÓ kim lo¹i láng kÕt tinh thµnh thái ®iÖn xØ theo h−íng tõ d−íi lªn. Do kim lo¹i láng kÕt tinh d−íi líp xØ b¶o vÖ nªn rÊt s¹ch khÝ vµ ®−îc lµm nguéi nhanh nªn thái ®iÖn xØ cã cÊu tróc h¹t mÞn, thuËn lîi cho kh©u rÌn tiÕp theo. C¸c thái thÐp sau ®iÖn xØ ®Òu ®¹t chÊt l−îng tèt: dãc xØ, kh«ng bÞ co lâm, kÝch th−íc ®ång ®Òu, bÒ mÆt s¸ng bãng. Thµnh phÇn ho¸ häc cña c¸c mÎ thÝ nghiÖm sau ®iÖn xØ ®−îc nªu trong b¶ng 9: B¶ng 9: Thµnh phÇn ho¸ häc cña thÐp sau ®iÖn xØ Thµnh phÇn ho¸ häc MÎ C Mn Si Cr Mo P S 1 0.58 0.75 0.18 0.91 0.33 0.017 0.018 3 0.59 0.79 0.35 0.92 0.28 0.02 0.017 3.1.3 C«ng nghÖ rÌn. RÌn thÐp nh»m môc ®Ých t¹o h×nh d¸ng cÇn thiÕt, khö ®é lín cña h¹t, khö c¸c bät khÝ, lç kim, vÕt nøt vµ c¸c khuyÕt tËt kh¸c trong thÐp ®óc; c¶i thiÖn tæ chøc vµ c¬ tÝnh. NhiÖt ®é b¾t ®Çu rÌn: lµ nhiÖt ®é b¶o ®¶m cho sù hßa tan hoµn toµn l−îng cacbit vµo nÒn austenit mµ vÉn kh«ng cã sù ph¸t triÓn m¹nh vÒ kÝch th−íc h¹t. §èi víi thÐp SAE4161, nhiÖt ®é b¾t ®Çu rÌn lµ 10500C. §Ó b¶o ®¶m nhiÖt ®é ph«i rÌn ®ång ®Òu, ®èi víi kÝch th−íc cña thÐp nghiªn cøu cÇn gi÷ ë nhiÖt ®é rÌn tõ 1-2giê. 20 NhiÖt ®é kÕt thóc rÌn: lµ nhiÖt ®é t¹i ®ã thÐp vÉn cßn ®ñ tÝnh dÎo cÇn thiÕt cho thao t¸c rÌn, kh«ng t¹o ra vÕt nøt tÕ vi. §èi víi thÐp SAE4161, nhiÖt ®é kÕt thóc rÌn lµ 8500C. BiÕn d¹ng khi rÌn: thÐp SAE4161 ®−îc rÌn trong kho¶ng nhiÖt ®é 10500C ÷ 8500C. ë giai ®o¹n ®Çu cÇn biÕn d¹ng tõ tõ vµ khi rÌn ph¶i liªn tôc chuyÓn vÞ trÝ ®Ó tr¸nh t¹o ra vÕt nøt. Ngõng rÌn khi nhiÖt ®é xuèng d−íi 8500C. Quy tr×nh rÌn thÐp SAE4161 ®−îc thùc hiÖn nh− sau: C¸c thái thÐp ®iÖn xØ Φ110 sau ñ ®−îc tiÖn hÕt líp vá «xit xuèng cßn Φ104 - Φ107, c−a bá mét ®o¹n l = 50 – 60mm (phÇn ®Çu cña thái ®iÖn xØ) ®Ó lo¹i bá hÕt phÇn rç , xèp. Sau ®ã xÕp c¸c thái thÐp vµo gi÷a lß, tèc ®é n©ng nhiÖt khi nung nãng lµ 100-1500C/h, gi÷ ë nhiÖt ®é rÌn 1-2 giê. NhiÖt ®é rÌn lµ 10000C - 10500C, nhiÖt ®é kÕt thóc rÌn: 8500C. C¸c b−íc rÌn: RÌn b−íc 1: RÌn ®¹t vu«ng 40. RÌn b−íc 2: RÌn ®¹t xuèng vu«ng 30→ vu«ng 20 (RÌn ph«i φ25 x 250 ®Ó chÕ t¹o mÉu thÝ nghiÖm) 3.1.4 C«ng nghÖ nhiÖt luyÖn NhiÖt luyÖn lµ qu¸ tr×nh thay ®æi cÊu t¹o bªn trong cña kim lo¹i (hoÆc hîp kim) khi nhiÖt ®é thay ®æi. Do ®ã tÝnh chÊt cña kim lo¹i còng thay ®æi. Dùa vµo chuyÓn biÕn xÈy ra khi nung nãng thÐp ®Õn nhiÖt ®é x¸c ®Þnh , gi÷ nhiÖt vµ lµm nguéi víi tèc ®é kh¸c nhau mµ ng−êi ta chia thµnh c¸c lo¹i nhiÖt luyÖn kh¸c nhau nh− sau: ñ, th−êng hãa, t«i, ram, hãa giµ, gia c«ng l¹nh. 3.1.4.1 C«ng nghÖ ñ ñ lµ qu¸ tr×nh nhiÖt luyÖn ®Ó nhËn ®−îc tæ chøc c©n b»ng(æn ®Þnh)cña sù ph©n hãa ostenit theo thêi gian lµm nguéi tõ nhiÖt ®é nung nãng nhÊt ®Þnhtrong kho¶ng chuyÓn biÕn hay lín h¬n. ñ ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch nung nãng chi tiÕt thÐp ®Õn nhiÖt ®é nhá hay lín h¬n kho¶ng chuyÓn biÕn. G÷i ë nhiÖt ®é nµy vµ lµm nguéi tiÕp theo víi tèc ®é cho tr−íc. Trong qu¸ tr×nh ñ sÏ lµm thay ®æi tÝnh ph©n t¸n cña c¸c pha, thay ®æi h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc cña h¹t, kÕt qu¶ lµ ®−îc tæ chøc c©n b»ng, ®é 21 cøng gi¶m ®i, ®é dÎo vµ ®é dai t¨ng lªn. ñ th−êng sö dông cho c¸c vËt ®óc, vËt c¸n vµ vËt rÌn. Môc ®Ých cña ñ lµ khö bá øng suÊt bªn trong, c¸c thiªn tÝch gia c«ng c¾t gät, lo¹i bá sù kh«ng ®ång nhÊt vÒ tæ chøc, chuÈn bÞ tæ chøc cho viÖc gia c«ng tiÕp theo. §Æc biÖt ®èi víi c¸c lo¹i thÐp dïng lµm dông cô y tÕ th× yªu cÇu vÒ chÊt l−îng cµng kh¾t khe h¬n. Do ®ã c¸c thái thÐp sau ®iÖn xØ tr−íc khi rÌn ph¶i ®−îc tiÖn bãc vá ®Ó lo¹i bá hÕt líp vá oxit, vÕt nøt. ThÐp SAE4161 rÊt nh¹y víi øng suÊt nhiÖt nªn sau khi ®óc ®iÖn xØ, thÐp cã ®é cøng cao. Tr−íc khi tiÖn vá ta ph¶i tiÕn hµnh ñ thÐp ®Ó cã ®−îc cÊu tróc peclit h¹t ®ång ®Òu, ®é cøng võa ph¶i viÖc gia c«ng thÐp míi thùc hiÖn ®−îc dÔ dµng. Th«ng th−êng nhiÖt ®é ñ thÐp thÊp h¬n ®iÓm AC1 . Khi ñ Cacbon cña cacbit hßa tan, khuÕch t¸n vµ kÕt tinh t¹o ra c¸c h¹t cacbit d¹ng cÇu, cã n¨ng l−îng bÒ mÆt thÊp nªn t¹o ra tr¹ng th¸i æn ®Þnh h¬n. Tèc ®é qu¸ tr×nh cÇu hãa phô thuéc vµo nhiÖt ®é ñ. NhiÖt ®é ñ cµng cao th× qu¸ tr×nh cÇu hãa x¶y ra cµng nhanh. V× vËy ñ cÇu hãa th−êng ë gÇn nhiÖt ®é AC1 . Do ®ã ñ thÐp hîp kim tr−íc cïng tÝch nh− thÐp SAE4161ph¶i tiÕn hµnh gÇn ®iÓm AC1, tøc lµ ë nhiÖt ®é kho¶ng 720÷7300C . NÕu ñ ë nhiÖt ®é cao h¬n th× hÇu hÕt cacbit sÏ hßa tan vµo austenit vµ khi lµm nguéi sÏ t¹o thµnh cacbit tÊm lµ ®iÒu rÊt cÇn ph¶i tr¸nh. Thêi gian gi÷ nhiÖt: Khi nung ®¹t nhiÖt ®é ñ (720÷7300C) ph¶i gi÷ nhiÖt mét thêi gian ®Ó b¶o ®¶m c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn α→γ, khuÕch t¸n C vµ Cr vµo γ… §èi víi kÝch th−íc thái ®óc ®iÖn xØ, thêi gian gi÷ nhiÖt lµ 3-4 giê. Tèc ®é lµm nguéi: H×nh d¹ng cacbit sau ñ phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña dung dÞch r¾n vµ nhiÖt ®é ñ. §é ph©n t¸n cña cacbit l¹i phô thuéc vµo tèc ®é lµm nguéi. Khi lµm nguéi víi tèc ®é lín (200÷3000C/h) sÏ t¹o ra mét l−îng lín c¸c h¹t cacbit nhá mÞn do kh«ng ®ñ thêi gian ®Ó khuÕch t¸n C vµ Cr, cÊu tróc c¸c h¹t nhá mÞn sÏ t¹o ra vËt liÖu cã ®é cøng vµ ®é bÒn cao, khã gia c«ng c¬ khÝ. V× vËy khi ñ cÇn lµm nguéi chËm ®Ó C, Cr cã ®ñ thêi gian khuÕch t¸n t¹o ra c¸c h¹t cacbit h×nh cÇu cã kÝch th−íc võa ph¶i lµm gi¶m ®é cøng. Tèc ®é lµm nguéi tõ 700C – 800C/h, ®Õn 6000C ®Ó nguéi theo lß. Dùa 22 vµo ph©n tÝch nh− trªn chóng t«i chän chÕ ®é ñ thÐp ®óc ®iÖn xØ SAE4161 nh− sau: ñ ë 720 – 7300C, tèc ®é n©ng nhiÖt lµ 70 - 800C/h, gi÷ ®¼ng nhiÖt 3 – 4 giê. Tèc ®é lµm nguéi 70 – 800C/h ®Õn 6000C ®Ó nguéi theo lß. S¬ ®å c«ng nghÖ ñ ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 3. CÊu tróc cña thÐp sau ñ ®−îc thÓ hiÖn rÊt râ trªn ¶nh kim t−¬ng sau ñ (h×nh 4): cÊu tróc sau ñ lµ peclit víi c¸c h¹t cacbit h×nh cÇu ph©n bè ®Òu ®Æn trong nÒn kim lo¹i, ®é cøng ®¹t 228 ÷ 233 HRB. Víi cÊu tróc vµ ®é cøng nh− vËy, viÖc gia c«ng c¬ khÝ sÏ ®−îc thùc hiÖn dÔ dµng. 3.1.4.2 C«ng nghÖ t«i: T«i lµ qu¸ tr×nh nhiÖt luyÖn ®Ó nhËn ®−îc tæ chøc kh«ng c©n b»ng cña chuyÓn biÕn hoÆc ph©n hãa «stenit khi qu¸ nguéi rÊt lín víi tèc ®é lín h¬n tèc ®é tíi h¹n. T«i ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch nung nãng chi tiÕt ®Õn nhiÖt ®é trong kho¶ng chuyÓn biÕn hay lín h¬n, gi÷ ë nhiÖt ®é nµy vµ lµm nguéi tiÕp theo víi tèc ®é lín h¬n tèc ®é tíi h¹n. Môc ®Ých cña t«i lµ nhËn ®−îc ®é cøng cao vµ c¬ tÝnh mong muèn. Th«ng th−êng thÐp sau cïng tÝch t«i ë nhiÖt ®é AC3 + 200C. NÕu t«i ë nhiÖt ®é cao qu¸ hay gi÷ nhiÖt trong thêi gian qu¸ dµi th× sÏ lµm cho austenit ph¸t triÓn m¹nh, sau t«i sÏ nhËn ®−îc cÊu tróc mactenxit th«, mactenxit th« dßn h¬n mactenxit mÞn. §èi víi thÐp tr−íc cïng tÝch, nhiÖt ®é t«i thÝch hîp vµ thêi gian gi÷ nhiÖt hîp lý sÏ t¹o ra mét l−îng cacbit thÝch hîp kh«ng bÞ hßa tan vµo dung dÞch r¾n, sau t«i 0 6 9 H×nh 4: ChÕ ®é ñ thÐp SAE4161 t,h T0C 1200 800 700 400 7200C Nguéi cïng lß 23 sÏ cã cÊu tróc mactenxit + cacbit cã ®é cøng cao, tÝnh chèng mµi mßn tèt. KÝch th−íc, ®é lín vµ sù ph©n bè ®Òu ®Æn cña c¸c h¹t nµy do cÊu tróc ban ®Çu tr−íc khi t«i quyÕt ®Þnh. Do ®ã thÐp sau cïng tÝch tr−íc khi t«i ph¶i ®−îc ñ. NÕu ®em t«i trùc tiÕp tõ ph«i rÌn hay c¸n th× cacbit sÏ tiÕt ra ë d¹ng l−íi trªn biªn giíi h¹t. L−íi cacbit nµy vÉn cßn l¹i sau t«i lµm cho mÆt g·y cña thÐp bÞ th« nh− ®èi víi thÐp bÞ t«i ë tr¹ng th¸i qu¸ nhiÖt. CÊu tróc tr−íc khi t«i phï hîp nhÊt lµ cÊu tróc h¹t mÞn. CÊu tróc nµy cã ®−îc sau khi chóng ta tiÕn hµnh ñ thÐp nh− ®· nªu ë phÇn trªn. §èi víi thÐp SAE4161 th× nhiÖt ®é t«i phï hîp lµ 8200C ÷ 8500C. Do thÐp cã hµm l−îng C cao (0,5% - 0,6%C), l¹i thªm c¶ Mo, nªn tÝnh t«i cña thÐp cao, nh¹y c¶m víi øng suÊt nhiÖt nªn m«i tr−êng t«i thÝch hîp lµ dÇu. Qua sù ph©n tÝch ë trªn chóng t«i ®· tiÕn hµnh t«i thÐp SAE4161 theo chÕ ®é sau: T«i ë 8500C/1h /DÇu. Tèc ®é n©ng nhiÖt khi t«i lµ 100-1500C. S¬ ®å c«ng nghÖ t«i ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 5. Sau t«i thÐp cã cÊu tróc mactenxit h×nh kim (xem h×nh 9,10) 3.1.4.3 C«ng nghÖ ram. Ram lµ qu¸ tr×nh nhiÖt luyÖn ®Ó chuyÓn tõ tæ chøc kÐm æn ®Þnh ë tr¹ng th¸i t«i thµnh tæ chøc æn ®Þnh h¬n. Ram tiÕn hµnh b»ng c¸ch nung nãng chi tiÕt ®Õn nhiÖt ®é chuyÓn biÕn , gi÷ ë nhiÖt ®é nµy vµ sau ®ã lµm nguéi. CÊu tróc mactenxit sau t«i lµ dung dÞch r¾n qu¸ b·o hßa C, chøa øng suÊt d− nªn kh«ng æn ®Þnh. 0 5 6 H×nh 5: ChÕ ®é t«i thÐp SAE4161 t,h T0C 1200 800 400 8500C Nguéi trong dÇu 24 Mactenxit sau t«i cã ®é cøng cao l¹i dßn. V× vËy thÐp SAE4161 sau t«i ph¶i tiÕn hµnh ram. Trong ram, ë giai ®o¹n ®Çu (tõ 1700C ÷ 2000C ) x¶y ra qu¸ tr×nh tiÕt Cacbon tõ mactenxit d−íi d¹ng cacbit nhá mÞn. Khi nhiÖt ®é cao h¬n (tõ 2200C ÷ 2600C ) x¶y ra qu¸ tr×nh ph©n hñy austenit d−, chuyÓn thµnh mactenxit ram, lµm cho ®é cøng vµ tÝnh chÞu mµi mßn cña thÐp t¨ng lªn. Khi t¨ng nhiÖt ®é cao h¬n (tõ 3000C ÷ 4000C ) x¶y ra qu¸ tr×nh ph©n hñy dung dÞch r¾n, t¹o thµnh trustit, ®é cøng cña thÐp gi¶m ®i nh−ng ®é dÎo l¹i t¨ng lªn. ë nhiÖt ®é trªn 4000C xementit kÕt tô vµ t¹o thµnh xoocbit, thÐp cã cÊu tróc xoocbit th× cã ®é dai vµ ®é dÎo cao, ®é bÒn võa ph¶i.. §èi víi thÐp SAE4161 dïng lµm dông cô phÉu thuËt yªu cÇu ph¶i cã ®é cøng t−¬ng ®èi cao (40 – 45HRC) nh−ng vÉn b¶o ®¶m ®é dÎo nªn chóng t«i chän chÕ ®é ram ë nhiÖt ®é 5500C. S¬ ®å c«ng nghÖ ram ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 6. CÊu tróc cña thÐp SAE4161 sau t«i ë 8500C/1h /DÇu vµ ram ë 5500C/2h/n−íc lµ xoocbit nhá mÞn ph©n bè ®ång ®Òu. §é cøng sau ram ®¹t 40HRC. CÊu tróc sau t«i, ram ®−îc thÓ hiÖn ë h×nh 11,12. 3.2. C¸c tÝnh chÊt cña thÐp SAE4161 4 6 H×nh 6: ChÕ ®é ram thÐp SAE4161 t,h T0C 800 600 400 5500C 25 3.2.1. Thµnh phÇn ho¸ häc Thµnh phÇn ho¸ häc cña thÐp SAE4161 theo tiªu chuÈn Mü ®−îc nªu ë môc Thµnh phÇn ho¸ häc cña thÐp SAE4161 ®−îc nÊu luyÖn vµ tinh luyÖn t¹i ViÖn LuyÖn kim ®en ®−îc nªu trong b¶ng 9. Tõ kÕt qu¶ nhËn thÊy r»ng thÐp SAE4161 nÊu luyÖn t¹i ViÖn luyÖn kim ®en ®¹t thµnh phÇn ho¸ häc ®· nªu. 3.2.2. C¸c tÝnh chÊt c¬ lý §é cøng cña thÐp ®−îc x¸c ®Þnh ë tr¹ng th¸i ñ, sau t«i ram, kÕt qu¶ cã ®−îc lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña nhiÒu mÉu. C¸c chØ tiªu c¬ l y sau t«i ram ®Òu ®¹t yªu cÇu ®Ò ra. §é cøng sau ñ, t«i ram ; ®é bªn kÐo, ®é dai va ®Ëp sau t«i, ram ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 10 B¶ng 10: TÝnh chÊt c¬ l ý cña thÐp SAE4161 ChÕ ®é nhiÖt luyÖn §é bªn kÐo (MPa) §é bÒn ch¶y (MPa) §é gi·n dµi (%) §é cøng §é dai va ®Ëp (J.cm-2) ñ - 228 – 233 HB T«i + ram 1100 910MPa 10..5 40 HRC 39.8 Tõ kÕt qu¶ nhËn ®−îc nh−: ®é cøng sau ñ, t«i ram, ®é bÒn kÐo, ®é dai va ®Ëp ®Òu ®¹t c¸c chØ tiªu c¬ lý ®Ò ra. Chóng t«i nhËn thÊy r»ng víi c«ng nghÖ ram nµy b¶o ®¶m ®−îc c¸c yªu cÇu : khö øng suÊt d−, tiÕt cacbit ë d¹ng nhá mÞn vµ ph©n hñy austenit d−. Do ®ã thÐp cã ®é cøng ®¹t yªu cÇu, tÝnh chÞu mµi mßn cao,cã ®é dai va ®Ëp cao, kÝch th−íc æn ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh sö dông. 3.2.3 CÊu tróc pha §Ò tµi tiÕn hµnh x¸c ®Þnh cÊu tróc pha cña thÐp ë c¸c tr¹ng th¸i nhiÖt luyÖn kh¸c nhau trªn kÝnh hiÓn vi quang häc AXIOVERT. ë tr¹ng th¸i ñ thÐp cã cÊu tróc peclit h¹t. Víi cÊu tróc nµy thÐp rÊt dÔ gia c«ng c¬ khÝ (H×nh 7 vµ h×nh 8). Khi t«i thÐp ë nhiÖt ®é 8500C, lµm nguéi trong dÇu thÐp 26 cã cÊu tróc mactenxit h×nh kim (h×nh 9 vµ h×nh 10), tr¹ng th¸i sau t«i, ram ë 5500C, nguéi trong n−íc, thÐp cã cÊu tróc xoocbit (h×nh 11 vµ h×nh 12). H×nh 7 : CÊu tróc cña thÐp SAE4161 sau ñ(x200) H×nh 8: CÊu tróc cña thÐp SAE4161 sau ñ(x500) 27 H×nh 9 : CÊu tróc cña thÐp SAE4161 sau t«i (x500) H×nh 10 : CÊu tróc cña thÐp SAE4161 sau t«i (x1000) 28 H×nh 11: CÊu tróc cña thÐp SAE4161 sau t«i ram (x500) H×nh 12: CÊu tróc cña thÐp SAE4161 sau t«i ram (x1000) 29 3.3. chÕ t¹o dông cô phÉu thuËt. Dùa vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n−íc, cô thÓ lµ C«ng ty cæ phÇn MEINFA, trong khu«n khæ cña ®Ò tµi nµy chóng t«i ®· tiÕn hµnh s¶n xuÊt mét sè bé dông cô y tÕ tõ thÐp nghiªn cøu t¹i c«ng ty cæ phÇn MEIFA , s¶n phÈm do ®Ò tµi chÕ t¹o ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 13. H×nh 13. Dông cô ®ôc x−¬ng. 3.4 Dïng thö s¶n phÈm. S¶n phÈm sau khi ®−îc chÕ t¹o nh− h×nh 12, ®−îc ®em dïng thö t¹i khoa ngo¹i cña bÖnh viÖn huyÖn Th−êng TÝn. Sau mét thêi gian dïng thö, kho¶ng h¬n mét th¸ng, nhãm dïng thö cã mét sè nhËn xÐt sau: • Dông cô ®−îc chÕ t¹o tõ thÐp cña ViÖn LuyÖn Kim Den cã ®é cøng v÷ng, ®é s¾c t−¬ng ®−¬ng víi dông cô ®ang sö dông t¹i Khoa. • Dông cô kh«ng bÞ cong vªnh, nøt gÉy trong qu¸ tr×nh sö dông. Nh− vËy s¶n phÈm do ®Ò tµi chÕ t¹o hoµn toµn cã thÓ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu sö dông trong ngµnh y tÕ 30 4. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 4.1. KÕt luËn Qua mét thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi, chóng t«i rót ra mét sè kÕt luËn sau: 1. ViÖc lùa chän m¸c thÐp SAE4161 cã ®é bÒn vµ tÝnh chÞu mµi mßn cao ®Ó chÕ t¹o dông cô phÉu thuËt lµ hoµn toµn hîp lý, cã lîi vÒ mÆt kinh tÕ. 2. §Ò tµi ®· x¸c ®Þnh quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp SAE4161 ®Ó chÕ t¹o dông cô phÉu thuËt gåm c¸c b−íc: - C«ng nghÖ nÊu luyÖn trong lß c¶m øng trung tÇn, - C«ng nghÖ tinh luyÖn ®iÖn xØ. - C«ng nghÖ rÌn - C«ng nghÖ nhiÖt luyÖn bao gåm ñ, t«i, vµ ram cao. 3. M¸c thÐp do ®Ò tµi chÕ t¹o ®¹t yªu cÇu vÒ thµnh phÇn ho¸ häc vµ tÝnh chÊt c¬ lý t−¬ng ®−¬ng cña n−íc ngoµi. 4. §· t¹o ®−îc mét sè dông cô phÉu thuËt, ®−îc dïng thö t¹i trung t©m y tÕ huyÖn Th−êng TÝn. Trong thêi gian dïng thö s¶n phÈm ®−îc ®¸nh gi¸ ®¹t chÊt l−îng tèt. 4.2. KiÕn nghÞ §Ò nghÞ Nhµ n−íc vµ Bé C«ng nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cÊp phßng thÝ nghiÖm mét c¸ch ®ång bé cho c¸c ViÖn nghiªn cøu, trong ®ã cã ViÖn LuyÖn Kim ®en, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ nghiªn cøu ®Ó cã thÓ ¸p dông vµo b¸n s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c mÆt hµng phôc vô ngµnh y tÕ nh− dông cô phÉu thuËt. 31 Tµi liÖu tham kh¶o 1. ThÐp kh«ng gØ G.M. Borodin vµ E.I. Moskevich Nhµ xuÊt b¶n luyÖn kim Matxc¬va 1973 2. ThÐp kh«ng gØ F.F Kimuxin Nhµ xuÊt b¶n luyÖn kim Matxc¬va 1967 3. Sæ tay sö dông thÐp thÕ giíi PGS, TS Ng« TRÝ Phóc – GS, TS TrÇn V¨n §Þch Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt – Hµ Néi 2003 4. Nghiªn cøu chÕ t¹o c¸c chi tiÕt thÐp kh«ng gØ dïng trong lÜnh vùc chÊn th−¬ng chØnh h×nh. NguyÔn Thanh LÞch . Bé C«ng nghiÖp 1994 5. S¸ch tra cøu vÒ nhiÖt luyÖn dïng cho c¸n bé kü thuËt A.A.Sn−cov. NHµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ kü thuËt. Hµ Néi. 1973.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo- Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép Mác SAE4161 dùng để sản xuất dụng cụ y tế.pdf
Luận văn liên quan