Nghiên cứu hệ thống cân băng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng

Lời mở đầu 1 Chương 1: Hệ thống cân băng định lượng 3 1.1. Khái niệm 4 1.2. Cấu tạo của cân băng định lượng 5 1.3. Tế bào cân đo trọng lượng 6 1.3.1. Nguyên lý tế bào cân số SST 6 1.3.2. Nguyên lý tế bào cân Tenzomet 7 1.3.3. Chuẩn bì 8 1.4. Nguyên lý tính lưu lượng của cân băng định lượng 9 1.4.1. Nguyên lý tính lưu lượng 9 1.4.2. Đo trọng lượng liệu trên băng tải 10 1.5. Khái quát về điều chỉnh cấp liệu cho cân băng 10 Chương 2: Thiết kế động lực cho cân băng định lượng có công suất 40 - 60T/h 12 2.1. Hoạt động của cân băng 13 2.1.1. Cấu trúc điều khiển cân 14 2.1.2. Thông số kỹ thuật của cân 14 2.2. Tính trọn công suất động cơ cho băng cân 15 2.2.1. Sơ đồ cấu trúc hệ truyền động 15 2.2.2. Tính trọn công suất động cơ 16 2.3. Tính trọn loadcell 17 2.2.3. Tính trọn biến tần 18 Chương 3: Xây dựng cấu trúc hệ điều chỉnh 19 3.1. Cấu trúc hệ điều chỉnh 20 3.2. Hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ dùng biến tần 20 3.2.1. Khái quát về động cơ không đồng bộ 20 3.2.2. Điều chỉnh tần số động cơ bằng biến tần 23 3.3. Biến tần công nghiệp TOSHIBA 26 3.3.1. Mạch lực của biến tần 26 3.3.2. Chức năng các cực của mạch điều khiển 27 3.3.3. Bàn phím và màn hình hiển thị 29 3.3.4. Tiêu chuẩn kết nối 31 3.3.5. Phần mềm thuyết minh 32 3.4. Cấu trúc của Loadcell và bộ khuếch đại 66 3.4.1. Cấu trúc của loadcell 66 3.4.2. Bộ khuếch đại 68 3.5. Bộ vi điều khiển 70 3.6. Tổng hợp bộ điều chỉnh lưu lượng 70 3.6.1. Sơ đồ cấu trúc 70 2.6.2. Xác định thông số bộ điều chỉnh 72 Chương 4: Mô phỏng Matlab & Simulink 73

doc113 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3986 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu hệ thống cân băng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: §Æt gi¸ trÞ ®Çu vµo lªn xuèng 4: 4-20mA dßng ®iÒu khiÓn ®Çu vµo 0 Chương 4 Giíi thiÖu vÒ bé ®iÒu khiÓn plc 4.1 Kh¸i qu¸t vÒ PLC PLC (viÕt t¾t tõ tiÕng Anh cña tõ: Programmable Logic Controller) ®­îc gäi lµ Bé ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh. Sù ph¸t triÓn cña kü thuËt ®iÒu khiÓn tù ®éng hiÖn ®¹i vµ c«ng nghÖ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh dùa trªn c¬ së ph¸t triÓn cña tin häc, cô thÓ lµ sù ph¸t triÓn cña kü thuËt m¸y tÝnh. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh PLC hiÖn nay cã øng dông rÊt réng r·i. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh PLC cã thÓ thay thÕ ®­îc c¶ mét m¶ng r¬le, h¬n thÕ n÷a PLC gièng nh­ mét m¸y tÝnh nªn cã thÓ lËp tr×nh ®­îc. Ch­¬ng tr×nh cña PLC cã thÓ thay ®æi rÊt dÔ dµng, c¸c ch­¬ng tr×nh con còng cã thÓ söa ®æi nhanh chãng. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh PLC ®¸p øng ®­îc hÇu hÕt c¸c yªu cÇu vµ nh­ lµ yÕu tè chÝnh trong viÖc n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp. Tr­íc ®©y th× viÖc tù ®éng ho¸ chØ ®­îc ¸p dông trong s¶n xuÊt hµng lo¹t n¨ng suÊt cao. HiÖn nay cÇn thiÕt ph¶i tù ®éng ho¸ c¶ trong s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng. 4.2. C¸c thµnh phÇn cña mét bé PLC. Mét bé PLC th«ng th­êng cã nh÷ng Modul phÇn cøng nh­ sau: Modul nguån. Modul ®¬n vÞ xö lý trung t©m CPU. Modul bé nhí ch­¬ng tr×nh. Modul ®Çu vµo. Modul ®Çu ra. Modul phèi ghÐp. Modul chøc n¨ng phô. Modul nguån nhËn tõ nguån ®iÖn l­íi c«ng nghiÖp ®Ó t¹o ra nguån ®iÖn mét chiÒu cung cÊp cho ho¹t ®éng cña toµn bé PLC. Modul ®¬n vÞ xö lý trung t©m CPU: trong mçi thiÕt bÞ PLC Modul ®¬n vÞ xö lý trung t©m gåm nhiÒu hÖ thèng vi xö lý bªn trong, cã hai lo¹i ®¬n vÞ xö lý trung t©m ®ã lµ: ®¬n vÞ xö lý mét bÝt vµ ®¬n vÞ xö lý b»ng tõ ng÷. Modul bé nhí ch­¬ng tr×nh: Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn hiÖn hµnh ®­îc gi÷ l¹i trong bé nhí ch­¬ng tr×nh b»ng c¸c bé phËn l­u gi÷ ®iÖn tö nh­ ram, prom hoÆc eprom. Ch­¬ng tr×nh ®­îc t¹o ra víi sù trî gióp cña mét ®¬n vÞ lËp tr×nh chuyªn dông, råi ®­îc chuyÓn vµo bé nhí ch­¬ng tr×nh. Mét nguån ®iÖn dù phßng cÇn thiÕt cho RAM ®Ó duy tr× ch­¬ng tr×nh ngay c¶ trong tr­êng hîp mÊt nguån ®iÖn chÝnh. Modul ®Çu vµo: Modul ®Çu vµo cã chøc n¨ng chuÈn bÞ c¸c tÝn hiÖu bªn ngoµi ®Ó chuyÓn vµo trong PLC cã chøa c¸c bé läc vµ bé thÝch øng møc n¨ng l­îng. Mét m¹ch phèi ghÐp cã lùa chän ®­îc dïng ®Ó ng¨n c¸ch ®iÖn gi¶i m¹ch trong ra khái m¹ch ngoµi. C¸c Modul ®Çu vµo ®­îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ nhËn nhiÒu ®Çu vµo vµ cã thÓ c¾m thªm c¸c Modul ®Çu vµo më réng. ViÖc chÈn ®o¸n c¸c sai xãt h­ háng sÏ ®­îc thùc hiÖn rÊt dÔ dµng víi mçi ®Çu vµo ®­îc trang bÞ mét §ièt ph¸t s¸ng (led) bé chØ thÞ ¸nh s¸ng b¸o hiÖu cho sù cã mÆt cña ®iÖn thÕ ®Çu vµo. Modul ®Çu ra: Modul ®Çu ra cã cÊu t¹o t­¬ng tù nh­ Modul ®Çu vµo. Nã göi th¼ng c¸c th«ng tin ®Çu ra ®Õn c¸c phÇn tö kÝch ho¹t (cho dÉn ®éng) cña m¸y lµm viÖc. V× vËy mµ nhiÒu Modul ®Çu ra thÝch hîp víi hµng lo¹t m¹ch phèi ghÐp kh¸c nhau ®· ®­îc cung cÊp. §ièt ph¸t s¸ng (led) còng cã thÓ gióp quan s¸t ®iÖn thÕ ®Çu ra. Modul phèi ghÐp: Modul phèi ghÐp dïng ®Ó nèi bé ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh PLC víi c¸c thiÕt bÞ bªn ngoµi nh­ mµn h×nh, thiÕt bÞ lËp tr×nh hoÆc c¸c Panen më réng. Thªm vµo ®ã, nhiÒu chøc n¨ng phô còng cÇn thiÕt ho¹t ®éng song song víi nh÷ng chøc n¨ng thuÇn tuý logic cña mét bé PLC c¬ b¶n. Còng cã thÓ ghÐp thªm nh÷ng thÎ ®iÖn tö phô ®Æc biÖt ®Ó t¹o ra c¸c chøc n¨ng phô ®ã. Trong nh÷ng tr­êng hîp nµy ®Òu ph¶i dïng ®Õn m¹ch phèi ghÐp. Modul chøc n¨ng phô: Nh÷ng chøc n¨ng phô ®iÓn h×nh nhÊt cña PLC lµ bé nhí duy tr× cã cïng chøc n¨ng nh­ R¬le duy tr× nghÜa lµ b¶o tån tÝn hiÖu trong qu¸ tr×nh mÊt ®iÖn. Khi nguån ®iÖn trë l¹i th× bé chuyÓn ®æi cña bé nhí n»m ë t­ thÕ nh­ tr­íc lóc mÊt ®iÖn. Bé thêi gian cña PLC cã chøc n¨ng t­¬ng tù nh­ c¸c r¬ le thêi gian, viÖc ®Æt thêi gian ®­îc lËp tr×nh hoÆc ®iÒu chØnh tõ bªn ngoµi. Bé ®Õm ®­îc lËp tr×nh b»ng c¸c lÖnh logic c¬ b¶n hoÆc th«ng qua c¸c thÎ ®iÖn tö phô. Bé ghi t­¬ng øng víi c¬ cÊu nót bÊm- b­íc. B­íc tiÕp theo ®­îc th¶ ra bëi bé ph¸t thêi gian hoÆc b»ng xung cña m¹ch chuyÓn ®æi. Chøc n¨ng sè häc ®­îc thiÕt kÕ ®Ó thùc hiÖn bèn chøc n¨ng sè häc c¬ b¶n: céng, trõ, nh©n. chia vµ c¸c chøc n¨ng so s¸nh: lín h¬n, nhá h¬n, b»ng vµ kh«ng b»ng. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn sè cña PLC ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ trªn c¸c m¸y c«ng cô hoÆc trªn c¸c tay m¸y, ng­êi m¸y c«ng nghiÖp. 4.3. Chøc n¨ng cña PLC. Chøc n¨ng cña bé ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh còng gièng nh­ c¸c bé ®iÒu khiÓn kh¸c thiÕt kÕ trªn c¬ së c¸c r¬ le hoÆc c¸c thµnh phÇn ®iÖn tö: Thu nhËn c¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo vµ ph¶n håi (tõ c¸c c¶m biÕn). Liªn kÕt, ghÐp nèi l¹i vµ ®ãng më m¹ch phï hîp víi ch­¬ng tr×nh. TÝnh to¸n vµ so¹n th¶o c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn trªn c¬ së so s¸nh c¸c th«ng tin thu ®­îc. Ph©n ph¸t c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn ®ã ®Õn c¸c ®Þa chØ thÝch hîp. 4.4. ¦u ®iÓm cña viÖc øng dông PLC. ViÖc øng dông c¸c bé PLC vµo c¸c hÖ thèng ®· gÆp rÊt nhiÒu thuËn lîi nh­ Thêi gian l¾p ®Æt ng¾n. §é tin cËy cao vµ ngµy cµng t¨ng. DÔ dµng thay ®æi phÇn mÒm nhê thiÕt kÕ. Cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc chÝnh x¸c gi¸ thµnh. Xö lý t­ liÖu tù ®éng. TiÕt kiÖm kh«ng gian. ChuÈn ho¸ ®­îc phÇn cøng ®iÒu khiÓn. Kh¶ n¨ng t¸i t¹o. ThÝch øng trong m«i tr­êng kh¾c nghiÖt: nhiÖt ®é, ®é Èm, ®iÖn ¸p giao ®éng, tiÕng ån. GhÐp nèi m¸y tÝnh. GhÐp nèi m¸y in. 4.5. thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh Simantic S7- 200 Simatic S7 - 200 lµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh cña h·ng Siemen (Céng hoµ Liªn Bang §øc) . ThÕ hÖ Simatic S7 - 200 rÊt linh ho¹t vµ hiÖu qu¶ sö dông cao do nh÷ng ®Æc tÝnh sau: Cã nhiÒu lo¹i CPU kh¸c nhau trong hÖ S7-200 nh»m ®¸p øng yªu cÇu kh¸c nhau cña tõng øng dông. Cã nhiÒu Modul më réng kh¸c nhau nh­ c¸c Modul ngâ vµo/ ra t­¬ng tù, Modul ngâ vµo/ ra sè. Modul truyÒn th«ng ®Ó kÕt nèi PLC trong hÖ S7-200 vµo m¹ng Profibus- DP nh­ lµ mét Slave. Modul truyÒn th«ng ®Ó kÕt nèi PLC trong hÖ S7 - 200 vµo m¹ng AS- I nh­ lµ mét MASTER. PhÇn mÒm STEP 7- Micro/ Win softwarl. Trong ph¹m vi ®å ¸n nµy, em xin ®­îc giíi thiÖu vÒ CPU 215 cña h·ng SIEMENS . CPU 215 nh­ h×nh sau: 4.5.1. C¸c ®Æc tÝnh kü thu©t cña CPU 215 vµ Modull 315 §Æc tÝnh kü thuËt CPU 215 KÝch th­íc vËt lý 246 x 80 x 62 mm Träng l­îng 0,5 kg C«ng suÊt tiªu thô 8w Dung l­îng bé nhí ch­¬ng tr×nh 4 K Word Dung l­îng bé nhí d÷ liÖu 2,5 K Word Sè l­îng ®Çu vµo t­¬ng tù 16 Sè l­îng ®Çu ra t­¬ng tù 10 Sè l­îng ®Çu vµo sè 64 Sè l­îng ®Çu ra sè 64 Cã thÓ ghÐp nèi më réng c¸c Modul 2 Sè l­îng bé t¹o thêi gian trÔ 256 Sè l­îng bé ®Õm 256 Sè l­îng bÝt nhí ®Æc biÖt 368 §Çu vµo KiÓu ®Çu vµo KiÓu khe c¾m D¶i tÝn hiÖu vµo Tõ 15 ÷ 30 V ®iÖn ¸p mét chiÒu , 4mA Thêi gian ph¶n øng l¹i: I0.0 tíi I1.5 I0.6 tíi I1.5 Tõ 0,2 ms ®Õn 8,7 ms mÆc ®Þnh 0,2ms 6 μs bËt vµ 30 μs t¾t Cã c¸ch ly quang 500 V AC ,1 phót §Çu ra D¶i ®iÖn ¸p Tõ 24,4 ®Õn 28,8 V mét chiÒu Dßng t¶i tèi ®a Q0.0 tíi Q0.7 Q1.0 tíi Q1.1 ë nhiÖt ®é tõ 00 ®Õn 550 C 0,5 A/ §iÓm 10 A/ §iÓm Dßng ®iÖn dß Q0.0 tíi Q0.7 Q1.0 tíi Q1.1 200 μA 400 μA Thêi gian chuyÓn m¹ch Q0.0 tíi Q0.7 C¸c ®Çu ra kh¸c 100 μs, ON/OF 150 μs ON, 400 μs OF §iÖn trë trong lín nhÊt 400 mW B¶o vÖ dßng ng¾n m¹ch Q0.0 tíi Q0.7 Q1.0 tíi Q1.1 0,7 ®Õn 1,5 A/ Kªnh 1,5 ®Õn 3 A/ Kªnh Cã c¸ch ly quang 500 VAC , 1phót Nguån cÊp §iÖn ¸p Tõ 20,4 ®Õn 28,8 VDC Dßng vµo 120 mA C¸ch kÕt nèi c¸c cæng dµnh cho CPU 215 ®­îc biÓu diÔn nh­ h×nh sau: Modull më réng EM235 §Æc tÝnh kü thuËt CPU 215 KÝch th­íc vËt lý 90 x 80 x 62 mm Träng l­îng 0,2 kg C«ng suÊt tiªu thô 2w Sè l­îng ®Çu vµo t­¬ng tù 3 Sè l­îng ®Çu ra t­¬ng tù 1 §Çu vµo KiÓu ®Çu vµo Diferential D¶i tÝn hiÖu vµo cùc ®¹i 30 V ®iÖn ¸p mét chiÒu , 32mA §é ph©n gi¶i chuyÓn ®æi tõ Analog sang Digital 12 bit hoÆc 1 trong 4096 Thêi gian chuyÓn ®æi tõ Analog sang t­¬ng tù 25 μs §Çu ra §iÖn ¸p ra ± 10 V Dßng t¶i tèi ®a Tõ 0 ®Õn 20 mA 4.5.2. Cæng truyÒn th«ng. S7-200 sö dông cæng truyÒn th«ng nèi tiÕp RS 485 víi phÝch nèi 9 ch©n ®Ó phôc vô cho viÖc ghÐp nèi víi thiÕt bÞ lËp tr×nh hoÆc víi c¸c tr¹m PLC kh¸c. Tèc ®é truyÒn cho m¸y lËp tr×nh kiÓu PPI lµ 9600 baud. 5 4 3 2 1 9 8 7 6 Ch©n Gi¶i thÝch 1 §Êt 2 24 VDC 3 TruyÒn vµ nhËn d÷ liÖu 4 Kh«ng sö dông 5 §Êt 6 5VDC 7 24 VDC 8 TruyÒn vµ nhËn d÷ liÖu 9 Kh«ng sö dông GhÐp nèi S 7- 200 víi m¸y lËp tr×nh PG 702 hoÆc víi c¸c lo¹i m¸y lËp tr×nh thuéc hä PG7 XX cã thÓ sö dông mét c¸p nèi th¼ng qua MPI. GhÐp nèi S7- 200 víi m¸y tÝnh qua cæng RS 232 cÇn cã c¸p nèi PC/ PPI víi bé chuyÓn ®æi RS 232/ RS 485. 4.5.3. CÊu chóc ch­¬ng tr×nh cña S 7 - 200 Cã thÓ lËp tr×nh cho PLC S7-200 b»ng c¸ch sö dông mét trong nh÷ng phÇn mÒm: STEP - MICRO/ DOS. STEP - MICRO/WIN. PhÇn mÒm nµy cã thÓ cµi ®Æt ®­îc trªn c¸c m¸y lËp tr×nh hoÆc PG 7xx vµ c¸c m¸y tÝnh c¸ nh©n (PC). Ch­¬ng tr×nh cã thÓ viÕt b»ng c¸c ng«n ng÷ sau L­u ®å hÖ ®iÒu khiÓn (Control system flow chart) Gi¶n ®å thang (Ladder Diagram). Danh s¸ch lÖnh (Statment List). C¸c lÖnh kiÓu khèi vµ c¸c lÖnh bËc cao. Trong b¶n ®å ¸n nµy em giíi thiÖu vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh gi¶n ®å thang b»ng m¸y tÝnh c¸ nh©n. C¸c ch­¬ng tr×nh cho S7-200 cã cÊu tróc bao gåm ch­¬ng tr×nh chÝnh vµ c¸c ch­¬ng tr×nh con vµ c¸c ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t. Ch­¬ng tr×nh chÝnh ®­îc kÕt thóc b»ng lÖnh kÕt thóc ch­¬ng tr×nh (MEND). Ch­¬ng tr×nh con lµ mét bé phËn cña ch­¬ng tr×nh. C¸c ch­¬ngtr×nh con ®­îc viÕt sau lÖnh kÕt thóc ch­¬ng tr×nh, ®ã lµ lÖnh MEND). C¸c ch­¬ng tr×nh con ®­îc nhãm l¹i thµnh mét nhãm ngay sau ch­¬ng tr×nh chÝnh. Sau ®ã ®Õn c¸c ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t th× cÊu tróc ch­¬ng tr×nh ®­îc râ rµng vµ thuËn tiÖn h¬n trong viÖc ®äc ch­¬ng tr×nh. Main program MEND Thùc hiÖn trong mét vßng quÐt SBR0 ch­¬ng tr×nh con thø nhÊt RET Thùc hiÖn khi ®­îc ch­¬ng tr×nh tÝnh gäi SBRn ch­¬ng tr×nh con thø n+1 RET INT O ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t thø nhÊt RETI Thùc hiÖn khi cã tÝn hiÖu b¸o ng¾t INTn ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t thø n+1 RETI 4.6. ng«n ng÷ lËp tr×nh cña S7 - 200. 4.6.1. Ph­¬ng ph¸p lËp tr×nh. S7-200 biÓu diÔn mét m¹ch logic cøng b»ng mét d·y c¸c lÖnh lËp tr×nh. Ch­¬ng tr×nh lµ mét d·y c¸c lÖnh S7 - 200. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh b¾t ®Çu tõ lÖnh lËp tr×nh ®Çu tiªn vµ kÕt thóc ë lÖnh lËp tr×nh cuèi trong mét vßng ®­îc gäi lµ vßng quÐt (scan). Giai ®o¹n nhËp d÷ liÖu tõ ngo¹i vi Giai ®o¹n chuyÓn d÷ liÖu ra ngo¹i vi Giai ®o¹n thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh Giai ®o¹n truyÒn th«ng néi bé vµ tù kiÓm tra lçi H×nh 4.3. Ch­¬ng tr×nh theo vßng quÐt trong S7-200 thùc hiÖn Mét vßng quÐt (scan cycle) ®­îc b¾t ®Çu b»ng viÖc ®äc tr¹ng th¸i cña ®Çu vµo, vµ sau ®ã thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh. Mét vßng quÐt kÕt thóc b»ng viÖc thay ®æi tr¹ng th¸i ®Çu ra. Tr­íc khi b¾t ®Çu mét vßng quÐt tiÕp theo S7-200 thùc thi c¸c nhiÖm vô bªn trong vµ nhiÖm vô truyÒn th«ng. Chu tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh lµ chu tr×nh lÆp ®­îc thÓ hiÖn ë h×nh 3.3. C¸ch lËp tr×nh cho S7 -200 nãi riªng vµ cho c¸c PLC cña Siemen nãi chung dùa trªn hai ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n: Ph­¬ng ph¸p h×nh thang (Ladder logic viÕt t¾t thµnh LAD). Ph­¬ng ph¸p liÖt kª lÖnh (Stamennt List viÕt t¾t thµnh STL). Ph­¬ng ph¸p h×nh thang LAD lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh b»ng ®å ho¹. Nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n dïng trong lad t­¬ng øng víi c¸c thµnh phÇn cña B¶ng ®iÒu khiÓn b»ng r¬ le. Trong ch­¬ng tr×nh LAD c¸c phÇn tö c¬ b¶n dïng ®Ó biÓu diÔn lÖnh logic. C¸c tiÕp ®iÓm th­êng më ®­îc m« t¶ C¸c tiÕp ®iÓm th­êng kÝn ®­îc m« t¶ Cuén d©y ®­îc m« t¶ Hép lµ biÓu t­îng m« t¶ c¸c hµm kh¸c nhau nã lµm viÖc khi cã dßng ®iÖn ch¹y ®Õn hép. Nh÷ng d¹ng hµm th­êng ®­îc biÓu diÔn b»ng hép lµ c¸c bé thêi gian (TIM ER) bé ®Õm (COUNTER)vµ c¸c hµm to¸n häc M¹ng LAD lµ ®­êng nèi c¸c phÇn tö thµnh mét m¹ch hoµn thiÖn ®i tõ ®­êng nguån bªn tr¸i sang ®­êng nguån bªn ph¶i, ®­êng nguån bªn tr¸i lµ d©y nãng, ®­êng nguån bªn ph¶i lµ d©y trung hoµ hay lµ ®­êng trë vÒ nguån cung cÊp Ph­¬ng ph¸p liÖt kª lÖnh STL lµ ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn ch­¬ng tr×nh d­íi d¹ng tËp hîp c¸c c©u lÖnh. Mçi c©u lÖnh trong tr­¬ng tr×nh kÓ c¶ nh÷ng lÖnh h×nh thøc biÓu diÔn mét chøc n¨ng cña PLC. HÖ lÖnh cña S7- 200 ®­îc chia lµm ba nhãm vµ x¾p xÕp theo thø tù Alphaber C¸c lÖnh mµ khi thùc hiÖn th× lµm viÖc ®éc lËp kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ Logic cña ng¨n xÕp. C¸c lÖnh chØ thùc hiÖn ®­îc khi bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. C¸c nh·n lÖnh ®¸nh dÇn vÞ trÝ trong tËp lÖnh. Ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt theo kiÓu LAD, thiÕt bÞ lËp tr×nh sÏ tù t¹o ra mét ch­¬ng tr×nh theo kiÓu STL t­¬ng øng. Ng­îc l¹i kh«ng ph¶i mäi ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt theo kiÓu STL còng cã thÓ chuyÓn sang ®­îc LAD. M« t¶ viÖc thùc hiÖn lÖnh ®­a gi¸ trÞ logic cña tiÕp ®iÓm IO.O vµo trong ng¨n s¾p xÕp theo c¸ch biÓu diÔn LAD vµ STL nh­ sau: LAD STl I O.O Q 1.O LD IO.O = Q1.0 4.6.2. Có ph¸p hÖ lÖnh cña S7- 200. Simatic S7- 200 cã mét khèi l­îng lÖnh t­¬ng ®èi lín thÓ hiÖn c¸c thuËt to¸n cña ®¹i sè Boolean, song chØ cã mét vµi c¸c kiÓu lÖnh kh¸c nhau. Tõng lÖnh cña S7- 200 ®­îc m« t¶ chi tiÕt vÒ c¸ch sö dông, chøc n¨ngvµ t¸c ®éng cña chóng vµo néi dung ng¨n xÕp.Giíi h¹n to¸n h¹ng cña CPU 215 ®­îc tr×nh bµy nh­ sau: Ph­¬ng ph¸p truy cËp Giíi h¹n cho phÐp to¸n h¹ng CPU 215 Truy cËp bit (§Þa chØ byte, chØ sè bit) V I Q M SM T C S (0.0 ®Õn 5119.7) (0.0 ®Õn 7.7) (0.0 ®Õn 7.7) (0.0 ®Õn 31.7) (0.0 ®Õn 194.7) (0 ®Õn 255) (0 ®Õn 255) (0 ®Õn 31.7) Truy cËp byte VB IB MB SMB AC SB H»ng sè (0 ®Õn 5119) (0 ®Õn 7) (0 ®Õn 7) (0 ®Õn 31) (0 ®Õn 194) (0 ®Õn 15) Truy cËp tõ ®¬n (®Þa chØ byte cao) VW T C IW QW (0 ®Õn 5118) (0 ®Õn 255) (0 ®Õn 255) (0 ®Õn 6) (0 ®Õn 6) Truy cËp tõ ®¬n (®Þa chØ byte cao) MW SMW AC AIW AQW SW H»ng sè (0 ®Õn 30) (0 ®Õn 193) (0 ®Õn 3) (0 ®Õn 30) (0 ®Õn 30) (0 ®Õn 30) Truy cËp tõ kÐp (®Þa chØ byte cao) VD ID QD MD SMD AC HC SD H»ng sè (0 ®Õn 5116) (0 ®Õn 4) (0 ®Õn 4) (0 ®Õn 28) (0 ®Õn 191) (0 ®Õn 3) (0 ®Õn 2) (0 ®Õn 3) 4.6.3. LÖnh c¬ b¶n cña PLC SIMATIC S7- 200 1. LÖnh nh¶y vµ lÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con C¸c lÖnh cña ch­¬ng tr×nh nÕu kh«ng cã nh÷ng lÖnh ®iÒu khiÓn riªng sÏ ®­îc thùc hiÖn theo thø tù tõ trªn xuèng d­íi trong mét vßng quÐt. LÖnh ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh cho phÐp thay ®æi thø tù thùc hiÖn lÖnh. LÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con lµ lÖnh chuyÓn ®iÒu khiÓn ®Õn ch­¬ng tr×nh con. Khi ch­¬ng tr×nh con thùc hiÖn xong c¸c phÐp tÝnh cña m×nh th× viÖc ®iÒu khiÓn l¹i ®­îc trë vÒ lÖnh tiÕp theo trong ch­¬ng tr×nh chÝnh n»m ngay sau lÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con. JMP,CALL: LÖnh nh¶y JMP vµ lÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con SBR cho phÐp chuyÓn LBL. SBR ®iÒu khiÓn tõ vÞ trÝ nµy ®Õn mét vÞ trÝ kh¸c trong mét ch­¬ng tr×nh. n JMP LAD STL M« t¶ JMP Kn LÖnh nh¶y thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®iÒu khiÓn ®Õn nh·n n trong mét ch­¬ng tr×nh n Call LBL: n LBL Kn Khai b¸o nh·n n trong mét ch­¬ng tr×nh Call Kn LÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con SBR:n SBR Kn LÖnh g¸n nh·n n CRET CRET LÖnh trë vÒ ®· gäi ch­¬ng tr×nh con cã ®iÒu kiÖn RET RET LÖnh trë vÒ ®· gäi ch­¬ng tr×nh con kh«ng cã ®iÒu kin 2. LÖnh vµo: LD vµ LDN. LÖnh LD n¹p gi¸ trÞ logic cña mét tiÕp ®iÓm vµo trong bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. C¸c gi¸ trÞ cò cßn l¹i trong ng¨n xÕp bÞ ®Èy lïi xuèng mét bit. LÖnh LDN n¹p gi¸ trÞ logic, nghÞch ®¶o cña mét tiÕp ®iÓm vµo trong bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp, c¸c gi¸ trÞ cò cßn l¹i trong ng¨n xÕp bÞ ®Èy lïi xuèng mét bÝt. M« t¶ lÖnh b»ng LAD: n LAD M« t¶ To¸n h¹ng n TiÕp ®iÓm th­êng më sÏ ®­îc ®ãng nÕu n= 1 n: I, Q, M, SM, T,C, V (bit) n TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng sÏ më khi n= 1 n TiÕp ®iÓm th­êng më sÏ ®ãng thøc thêi khi n= 1 n: I TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng sÏ më thøc thêi khi n= 1 M« t¶ lÖnh b»ng STL: LÖnh M« t¶ To¸n h¹ng LD n LÖnh n¹p gÝa trÞ logic cña ®iÓm n ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp n: I,Q,M,SM,T (bit) C,V LDN n LÖnh n¹p nghÞch ®¶o cña ®iÓm n vµo bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp LDI n LÖnh n¹p tøc thêi gi¸ trÞ logic cña ®iÓm n vµo bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp. n: I LDNI n LÖnh n¹p tøc thêi gi¸ trÞ logic nghÞch ®¶o cña ®iÓm n vµo bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp 3. LÖnh ra. OUT PUT (=): LÖnh sao chÐp néi dung cña bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp vµo bit ®­îc chØ ®Þnh trong lÖnh. Néi dung cña ng¨n xÕp kh«ng bÞ thay ®æi. M« t¶ lÖnh b»ng LAD: LAD M« t¶ To¸n h¹ng n Cuén d©y ®Çu ra ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch khi cã dßng ®iÒu khiÓn ®i qua n: I,Q,M,SM,T,C,V (bit) n Cuén d©y ®Çu ra ®­îc kÝch thÝch tøc thêi khi cã dßng ®iÒu khiÓn ®i qua n: Q M« t¶ lÖnh b»ng STL nh­ sau: STL M« t¶ To¸n h¹ng = n LÖnh = sao chÐp gi¸ trÞ cña ®Ønh ng¨n xÕp tíi tiÕp ®iÓm n ®­îc chØ dÉn trong lÖnh. n: I,Q,M,SM,T,C,V (bit) = 1 n LÖnh = 1 sao chÐp tøc thêi gi¸ trÞ cña ®Ønh stack tíi tiÕp ®iÓm n ®­îc chØ dÉn trong lÖnh n: Q (bit) 4. C¸c lÖnh ghi / xo¸ gi¸ trÞ cho tiÕp ®iÓm. SET (S) RESET (R) LÖnh dïng ®Ó ®ãng vµ ng¾t c¸c ®iÓm gi¸n ®o¹n ®· ®­îc thiÕt kÕ. Trong LAD, logic ®iÒu khiÓn dßng ®iÖn ®ãng hoÆc ng¾t c¸c cuén d©y ®Çu ra. Khi dßng ®iÒu khiÓn ®Õn c¸c cuén d©y th× c¸c cuén d©y ®ãng hoÆc më c¸c tiÕp ®iÓm (hoÆc mét d·y c¸c tiÕp ®iÓm). Trong STL, lÖnh truyÒn tr¹ng th¸i bit ®Çu cña ng¨n xÕp ®Õn c¸c ®iÓm thiÕt kÕ. NÕu bit nµy cã gi¸ trÞ b»ng 1, c¸c lÖnh S vµ R sÏ ®ãng ng¾t tiÕp ®iÓm hoÆc mét d·y c¸c tiÕp ®iÓm (giíi h¹n tõ 1 ®Õn 255) Néi dung cña ng¨n xÕp kh«ng bÞ thay ®æi bëi c¸c lÖnh nµy. M« t¶ lÖnh S vµ R b»ng LAD: LAD M« t¶ To¸n h¹ng S' Bit S n §ãng mét m¶ng gåm n tiÕp ®iÓm kÓ tõ S_ BIT S_ BIT: I, Q, M, SM, T C,V(bit) n: IB,QB, MB, SMB, VB (byte) AC, h»ng sè, *VD, * AC S' Bit R n Ng¾t mét m¶ng gåm n tiÕp ®iÓm kÓ tõ S_BIT. NÕu S_BIT l¹i chØ vµo Timer hoÆc Counter th× lÖnh sÏ xo¸ bÝt ®Çu ra cña Timer/ Counter ®ã. S' Bit SI n §ãng tøc thêi mét m¶ng gåm n c¸c tiÕp ®iÓm kÓ tõ S_BIT S_BIT: Q (bit) n: IB,QB,MB,SMB,VB (byte) AC, h»ng sè, *VD, *AC S' Bit RI n Ng¾t tøc thêi mét m¶ng gåm n c¸c tiÕp ®iÓm kÓ tõ ®Þa chØ S_BIT M« t¶ lÖnh S (set) vµ R (Reset) b»ng STL nh­ sau: LÖnh M« t¶ To¸n h¹ng S S_BIT n Ghi gi¸ trÞ logic, vµo mét m¶ng gåm n bit kÓ tõ ®Þa chØ S_BIT S_BIT : I, Q, M, SM, T C,V(bit) R S_BIT n xo¸ mét m¶ng gåm n bit kÓ tõ ®Þa chØ S_BIT. NÕu S_BIT l¹i chØ vµo Timer hoÆc Counter th× lÖnh sÏ xo¸ bit ®Çu ra cña Timer/ Couter. SI S_BIT n Ghi tøc thêi gi¸ trÞ logic 1 vµo mét m¶ng gåm n bÝt kÓ tõ ®Þa chØ S_BIT S_BIT: Q n:IB,QB,MBSMB,VB (byte) AC, h»ng sè, *VD, * AC RI S_BIT n Xo¸ tøc thêi mét m¶ng gåm n bÝt kÓ tõ ®Þa chØ S_BIT 5. C¸c lÖnh logic ®¹i sè boolean C¸c lÖnh tiÕp ®iÓm ®¹i sè Boolean cho phÐp t¹o lËp ®­îc c¸c m¹ch logic (kh«ng cã nhí). Trong LAD c¸c lÖnh nµy ®­îc biÓu diÔn th«ng qua cÊu tróc m¹ch, m¾c nèi tiÕp hay song song c¸c tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng vµ c¸c tiÕp ®iÓm th­êng më. STL cã thÓ sö dông c¸c lÖnh A (And) vµ O (Or) cho c¸c hµm hë hoÆc c¸c lÖnh AN (And Not), ON (Or Not) cho c¸c hµm kÝn. Gi¸ trÞ cña ng¨n xÕp thay ®æi phô thuéc vµo tõng lÖnh. LÖnh M« t¶ To¸n h¹ng O n A n LÖnh thùc hiÖn to¸n tö Ù (A) vµÚ (O) gi÷a gi¸ trÞ logic cña tiÕp ®iÓm n vµ gi¸ trÞ bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bit ®Çu cña ng¨n xÕp n: I,Q,M,SM, (bit) T,C,V AN n ON n LÖnh thùc hiÖn to¸n tö Ù (A) vµÚ (O) gi÷a gi¸ trÞ logic nghÞch ®¶o cña tiÕp ®iÓm n vµ gi¸ trÞ bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bit ®Çu cña ng¨n xÕp AI n OI n LÖnh thùc hiÖn to¸n tö Ù (A) vµÚ (O) gi÷a gi¸ trÞ logic cña tiÕp ®iÓm n vµ gi¸ trÞ bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bit ®Çu cña ng¨n xÕp n: I (bit) ANI n ONI n LÖnh thùc hiÖn to¸n tö Ù (A) vµÚ (O) gi÷a gi¸ trÞ logic nghÞch ®¶o cña tiÕp ®iÓm n vµ gi¸ trÞ bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bit ®Çu cña ng¨n xÕp 6. C¸c lÖnh can thiÖp vµo thêi gian vßng quÐt. Trong LAD vµ STL ch­¬ng tr×nh chÝnh ph¶i kÕt thóc b»ng lÖnh kÕt thóc kh«ng ®iÒu kiÖn MEND. Cã thÓ sö dông lÖnh kÕt thóc cã ®iÒu kiÖn END tr­íc lÖnh kÕt thóc kh«ng ®iÒu kiÖn. LÖnh STOP kÕt thóc ch­¬ng tr×nh, nã chuyÓn ®iÒu kiÖn ch­¬ng tr×nh ®Õn chÕ ®é STOP. NÕu nh­ gÆp lÖnh STOP trong ch­¬ng tr×nh chÝnh hoÆc trong ch­¬ng tr×nh con th× ch­¬ng tr×nh ®ang ®­îc thùc hiÖn sÏ ®­îc kÕt thóc ngay lËp tøc. NÕu nh­ gÆp lÖnh STOP trong ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t th× ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t sÏ kÕt thóc ngay lËp tøc vµ tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu ng¾t ®ang chê xö lý, sau ®ã ®Òu bÞ bá qua vµ kh«ng ®­îc thùc hiÖn. LÖnh WOR sÏ khëi ®éng l¹i ®ång hå quan s¸t vµ ch­¬ng tr×nh tiÕp tôc ®­îc thùc hiÖn trong vßng quÐt ë chÕ ®é quan s¸t. Sö dông lÖnh MEND, STOP vµ WDR trong LAD nh­ sau: LAD M« t¶ To¸n h¹ng END LÖnh kÕt thóc ch­¬ng tr×nh chÝnh hiÖn hµnh cã ®iÒu kiÖn. kh«ng cã END LÖnh kÕt thóc kh«ng ®iÒu kiÖn dïng ®Ó kÕt thóc mét ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh. STOP LÖnh STOP kÕt thóc ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh vµ chuyÓn sang chÕ ®é STOP. WRD LÖnh WRD khëi t¹o l¹i ®ång hå quan s¸t. NOP LÖnh NOP kh«ng cã hiÖu lùc trong ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh. To¸n h¹ng n lµ mét sè n»m trong kho¶ng 0¸255 n: 0 ¸ 255 Sö dông lÖnh END, STOP vµ WDR trong STR trong STL nh­ sau: STL M« t¶ To¸n h¹ng END LÖnh kÕt thóc ch­¬ng tr×nh chÝnh hiÖn hµnh nÕu bit ®Çu ng¨n xÕp cã gi¸ trÞ logic 1. kh«ng cã MEND LÖnh kÕt thóc kh«ng ®iÒu kiÖn dïng ®Ó kÕt thóc mét ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh. STOP LÖnh STOP kÕt thóc ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh vµ chuyÓn sang chÕ ®é STOP. WDR LÖnh WRD khëi t¹o l¹i ®ång hå quan s¸t. NOP n LÖnh NOP kh«ng cã hiÖu lùc trong ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh. To¸n h¹ng n lµ mét sè n»m trong kho¶ng 0 ¸ 255 n: 0 ¸ 255 7. C¸c lÖnh sè häc : C¸c lÖnh sè häc dïng ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sè häc trong ch­¬ng tr×nh .C¸c phÐp tÝnh víi sè thùc hoÆc víi sè thùc dÊu phÈy ®éng vµ phÐp biÕn ®æi gi÷a sè thùc vµ sè nnguyªn kiÓu tõ kÐp chØ thùc hiÖn ®­îc ë CPU214.Ngoµi bèn phÐp to¸n c¬ b¶n (céng, trõ, nh©n, chia) .S7-200 cßn cung cÊp c¸c lÖnh thùc hiÖn phÐp biÕn ®æi sè thùc (4byte)cßn cã sè nguyªn kiÓu tõ kÐp vµ lÊy dÊu c¨n. LÖnh ADD _I (LAD) +I (STL) LÖnh thùc hiÖn phÐp céng c¸c sè nguyªn 16 bit IN1vµ IN2 .Trong LAD kÕt qu¶ lµ mét sè nguyªn 16 bit ®­îc ghi vµo out tøc lµ : IN1+ IN2 = OUT Trong STL kÕt qu¶ còng lµ mét gi¸ trÞ 16 bit nh­ng ®­îc ghi vµo IN2 tøc lµ : IN1 + IN2 = IN2 LÖnh SUB_I(LAD) -I (STL) LÖnh thùc hiÖn phÐp trõ c¸c sè nguyªn 16 bit IN1vµ IN2. Trong LAD kÕt qu¶ lµ mét sè nguyªn 16 bit ®­îc ghi vµo out tøc lµ : IN1- IN2 = OUT Trong STL kÕt qu¶ còng lµ mét gi¸ trÞ 16 bit nh­ng ®­îc ghi vµo IN2 tøc lµ : IN1- IN2 = IN2 Có ph¸p dïng lÖnh céng trõ hai sè nguyªn 16 bit trong LAD vµ STL nh­ sau : LAD STL To¸n h¹ng ADD-I EN IN1 OUT IN2 + IN1 IN2 IN1,IN2 : VW, T, C, QM, MW, SMW, AC, AIW OUT : VW , T, C, QM, MW, SMW, AC, AIW SUB-I EN IN1 OUT OUT IN2 - IN1 IN2 LÖnh ADD-DI (LAD) +D (STL) LÖnh thùc hiÖn phÐp céng c¸c sè nguyªn 32 bit IN1vµ IN2. Trong LAD kÕt qu¶ lµ mét sè nguyªn 32 bit ®­îc ghi vµo OUT tøc lµ : IN1 + IN2 = OUT Trong STL kÕt qu¶ còng lµ mét gi¸ trÞ 32 bit nh­ng ®­îc ghi vµo IN2 tøc lµ : IN1 + IN2 = IN2 LÖnh SUB_DI (LAD) -D (STL) LÖnh thùc hiÖn phÐp trõ c¸c sè nguyªn 32 bit IN1vµ IN2. Trong LAD kÕt qu¶ lµ mét sè nguyªn 32 bit ®­îc ghi vµo out tøc lµ : IN1- IN2 = OUT Trong STL kÕt qu¶ còng lµ mét gi¸ trÞ nguyªn 32 bit nh­ng ®­îc ghi vµo IN2 tøc lµ : IN1- IN2 = IN2 Có ph¸p dïng lÖnh céng trõ hai sè nguyªn 32 bit trong LAD vµ STL nh­ sau : LAD STL To¸n h¹ng ADD -DI EN IN1 OUT OUT IN2 + IN1 IN2 IN1,IN2 : VD, ID, QD, MD, SMD, AC, OUT : VD, ID, QD, MD, SMD, AC, SUB-DI EN IN1 OUT IN2 - IN1 IN2 LÖnh ADD _R (LAD) +R (STL) LÖnh thùc hiÖn phÐp céng c¸c sè thùc 32bit IN1vµ IN2 .Trong LAD kÕt qu¶ lµ mét sè thùc 32 bit ®­îc ghi vµo OUT tøc lµ : IN1+IN2=OUT Trong STL kÕt qu¶ còng lµ mét gi¸ trÞ thùc 32 bit nh­ng ®­îc ghi vµo IN2 tøc lµ IN1+IN2=IN2 LÖnh SUB-R (LAD) -R (STL) LÖnh thùc hiÖn phÐp trõ c¸c sè thùc 32bit IN1vµ IN2 .Trong LAD kÕt qu¶ lµ mét sè thùc 32 bit ®­îc ghi vµo OUT tøc lµ : IN1-IN2=OUT Trong STL kÕt qu¶ còng lµ mét gi¸ trÞ thùc 32 bit nh­ng ®­îc ghi vµo IN2 tøc lµ IN1-IN2=IN2 Có ph¸p dïng lÖnh céng trõ hai sè thùc 32 bit trong LAD vµ STL nh­ sau: LAD STL To¸n h¹ng ADD -R EN IN1 OUT OUT IN2 + IN1 IN2 IN1,IN2 : VD, ID, QD, MD, SMD, AC, OUT : VD, ID, QD, MD, SMD, AC, SUB -R EN IN1 OUT OUT IN2 - IN1 IN2 LÖnh MUL: *R (STL) Trong LAD: LÖnh thùc hiÖn phÐp nh©n hai sè thùc 32-bit IN1vµ IN2 vµ cho ra kÕt qu¶ 32 bit chøa trong tõ kÐp OUT (4byte). Trong STL: LÖnh thùc hiÖn phÐp nh©n hai sè thùc 32-bit IN1 vµ sè nguyªn chøa trong tõ thÊp (tõ 0-bit 15)cña to¸n h¹ng 32bit IN2.KÕt qu¶ 32 bit ®­îc ghi trong IN2. Có ph¸p dïng lÖnh nh©n hai sè thùc trong LAD vµ STL: LAD STL To¸n h¹ng MUL - R EN IN1 OUT OUT IN2 MUL IN1 IN2 IN1,IN2: VW, IW, QW, MW, SMW, AC, AIW, h»ng sè OUT : VD, ID, QD, MD, SMD, AC, AC, LÖnh DIV: Trong LAD: lÖnh thùc hiÖn phÐp chia hai sè nguyªn 16-bit IN1vµ IN2 vµ cho ra kÕt qu¶ 32 bit chøa trong tõ kÐp OUT (4byte) gåm th­¬ng sè ghi trong m¶ng 16 bit tõ 0-15 (tõ thÊp) vµ phÇn d­ còng 16 bit ghi trong m¶ng tõ bit 16 ®Õn 31(tõ cao) Trong STL: LÖnh thùc hiÖn phÐp chia hai sè nguyªn 16-bit IN1 cho sè nguyªn 16 bit chøa trong tõ thÊp (tõ 0-bit 15) cña to¸n h¹ng 32bit IN2.KÕt qu¶ 32bit ®­îc ghi trong IN2 bao gåm th­¬ng sè ghi trong m¶ng 16 bit t­ 0-15 (tõ thÊp) vµ phÇn d­ còng 16 bit ghi trong m¶ng tõ bit 16 ®Õn 31(tõ cao) Có ph¸p dïng lÖnh chia hai sè 32 bit trong LAD vµ STL nh­ sau: LAD STL To¸n h¹ng DIV EN IN1 OUT OUT IN2 DIV IN1 IN2 IN1,IN2: VW, IW, QW, MW, SMW, AC, AIW, h»ng sè OUT : VD, ID, QD, MD, SMD, AC, AC, C¸c lÖnh chuyÓn MOV LÖnh chuyÓn thùc hiÖn viÖc di chuyÓn hoÆc sao chÐp néi dung tõ vïng nµy sang vïng kh¸c trong bé nhí. Trong LAD vµ trong STL lÖnh dÞch chuyÓn thùc hiÖn viÖc di chuyÓn hay sao chÐp néi dung cña mét byte, mét tõ ®¬n, mét tõ kÐp,hoÆc mét gi¸ trÞ thùc tõ vïng nµy sang vïng kh¸c trong bé nhí. 8. C¸c lÖnh chuyÓn trong LAD LÖnh sao chÐp néi dung Byte MOV-B LÖnh sao chÐp néi dung tõ ®¬n MOV-W LÖnh sao chÐp néi dung tõ kÐp MOV-DW LÖnh sao chÐp néi dung mét sè thùc MOV-R Có ph¸p dïng di chuyÓn trong LAD vµ STL: LAD STL To¸n h¹ng MOV-B EN IN1 OUT OUT MOVB IN OUT IN VB, IB, QB, MB, SMB, h»ng sè OUT VB, IB, QB, MB, SMB, MOV-W EN IN1 OUT OUT MOVW IN OUT IN : VW, IW, QW, MW, SMW, AC, AIW, h»ng sè OUT: VW, IW, QW, MW, SMW, AIW h»ng sè MOV-DW EN IN1 OUT OUT MOVDW IN OUT IN : VD, ID, QD, MD, SMD, AC, AIW, h»ng sè OUT : VD, ID, QD, MD, SMD, AC, AIW, h»ng sè MOV-R EN IN1 OUT OUT MOVR IN OUT IN : VD, ID, QD, MD, SMD, AC, AIW, h»ng sè OUT : VD, ID, QD, MD, SMD, AC, AIW, h»ng sè *Ng¾t vµ xö lý ng¾t ChÕ ®é ng¾t vµ xö lý ng¾t cho phÐp thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh tèc ®é cao ph¶n øng kÞp thêi víi c¸c sù kiÖn ë bªn trong vµ ë bªn ngoµi khi cã mét tÝn hiÖu b¸o ng¾t hÖ thèng sÏ tæ chøc gäi vµ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh con t­¬ng øng víi tÝn hiÖu ng¾t ®ã ATCH lÖnh khai b¸o sö dông mét chÕ ®é ng¾t víi kiÓu ®­îc x¸c ®Þnh b»ng to¸n h¹ng EVENT LAD STL ATCH EN INT OUT EVENT ATCH INT EVENT LÖnh DTCH hñy bá chÕ ®é ng¾t LAD STL DTCH EN EVENT DTCH EVENT 4.7 . Bé ®iÒu khiÓn PID trong CPU 215 S7-200 Trong c¸c hÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng trong c«ng nghiÖp hiÖn nay th­êng sö dông c¸c quy luËt ®iÒu chØnh chuÈn nh­ tû lÖ, tÝch ph©n, tû lÖ vi tÝch ph©n, tû lÖ vi ph©n, tû lÖ tÝch ph©n. Quy luËt tû lÖ (P : Proportion) TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn trong quy luËt tû lÖ tû lÖ víi tÝn hiÖu sai lÖch ®­îc thÓ hiÖn theo c«ng thøc sau: Ud = K .e Trong ®ã: K lµ hÖ sè khuyÕch ®¹i cña quy luËt e lµ sai lÖch cña tÝn hiÖu vµo vµ tÝn hiÖu ra Theo tÝnh chÊt cña kh©u khuyÕch ®¹i ta thÊy tÝn hiÖu ra cña kh©u khuyÕch ®¹i lu«n trïng pha víi tÝn hiÖu vµo, nªn ­u ®iÓm cña kh©u nµy lµ tèc ®é t¸c ®éng nhanh nh­ng cã nh­îc ®iÓm la kh«ng triÖt tiªu ®­îc sai lÖch Quy luËt tÝch ph©n (I : Integral) Trong quy luËt tÝch ph©n, tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®­îc x¸c ®Þnh bµng c«ng thøc: Trong ®ã: Ti = 1/K lµ thêi gian tÝch ph©n e lµ sai lÖch cña tÝn hiÖu vµo vµ tÝn hiÖu ra Trong quy luËt nµy gi¸ trÞ Ud chØ x¸c lËp khi gi¸ trÞ sai lÖch Ên e = 0. ­u ®iÓm cña quy luËt nµy lµ triÖt tiªu ®­îc sai lÖch nh­ng nh­îc ®iÓm cña quy luËt nµy lµ t¸c ®éng chËm do tÝn hiÖu ra cña nã lu«n chËm pha so víi t×n hiÖu vµo mét gãc p/2 Quy luËt tû lÖ tÝch ph©n (PI) §Ó võa t¸c ®éng nhanh võa triÖt tiªu ®­îc sai lÖch ng­êi ta th­êng kÕt hîp hai quy luËt tû lÖ vµ tÝch ph©n l¹i víi nhau tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Km lµ hÖ sè tÝch ph©n Ti lµ hÖ sè thêi gian tÝch ph©n Víi Km vµ Ti thÝch hîp th× qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn sÏ tèi ­u víi thêi gian t¸c ®éng nhá vµ gi¶m ®­îc sai lÖch. Nh­ng do cã thµnh phÇn tÝch ph©n nªn tèc ®é t¸c ®éng chËm ®i, nÕu ®èi t­îng cã nhiÔu t¸c ®éng liªn tôc mµ hÖ thèng ®ßi hái cã ®é chÝnh x¸c cao th× quy luËt PI kh«ng ®¸p øng ®­îc. Quy luËt tû lÖ vi tÝch ph©n PID §Ó t¨ng tèc ®é t¸c ®éng cña quy luËt PI ta kÕt hîp thªm quy luËt vi ph©n thµnh mét bé PID bé nµy cã kh¶ n¨ng gi¶m thêi gian t¸c ®éng, sai lÖch,chèng ®­îc nhiÔu t¸c ®éng. TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: Km lµ hÖ sè tÝch ph©n Ti lµ hÖ sè thêi gian tÝch ph©n Td lµ hÖ sè thêi gian vi ph©n Trong hÖ thèng c©n b¨ng t¶i nµy ta æn ®Þnh l­u l­îng theo quy luËt PID ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®é t¸c ®éng nhanh, sai lÖch tÜnh Ýt, chÞu ®­îc nhiÔu vµ ®é chÝnh x¸c cao. Sau ®©y lµ nguyªn lý thùc hiÖn viªc tÝnh to¸n cña bé PID sè trong CPU 215-S7200 SEIMEN. Bé ®iÒu khiÓn PID thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n PID dùa trªn nh÷ng th«ng tin vÒ ®Çu vµo vµ cÊu h×nh trong b¶ng. Bé ®iÒu khiÓn PID dïng ®Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n PID. §Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n PID. LÖnh nµy cã hai to¸n h¹ng: Mét lµ b¶ng ®Þa chØ (lµ ®Þa chØ lóc ban ®Çu cña vßng b¶ng) vµ mét h»ng sè tõ 0 ®Õn 7. Trong mét ch­¬ng tr×nh chØ ®­îc sö dông 8 PID lÖnh. NÕu cã hai lÖnh trë lªn ®­îc sö dông víi cïng mét vßng (cho dï chóng cã hai b¶ng kh¸c nhau) th× viÖc tÝnh to¸n trong PID sÏ bÞ c¶n trë viÖc tÝnh to¸n kh¸c vµ kÕt qu¶ sÏ kh«ng thÓ dù b¸o ®­îc. Vßng b¶ng l­u tr÷ 9 th«ng sè dïng ®Ó ®iÒu khiÓn vµ ®Þnh h­íng qu¸ tr×nh vËn hµnh vµ bao gåm c¸c gi¸ trÞ cña biÕn sè hiÖn t¹i vµ tr­íc, gi¸ trÞ ®Æt, gi¸ trÞ gia t¨ng, ph¶n håi, gi¸ trÞ ®¹t ®­îc, thêi gian mÉu, thêi gian thùc toµn bé (khëi ®éng l¹i), thêi giam ®¹o hµm vµ gi¸ trÞ lÖch chuÈn §Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n PID t¹i tû lÖ mÉu mong muèn, lÖnh PID ph¶i ®­îc thùc hiÖn c¶ trong mét chu tr×nh bÞ gi¸n ®o¹n ®Þnh tr­íc hoÆc tõ ch­¬ng tr×nh chÝnh víi mét tû lÖ ®­îc ®iÒu khiÓn bëi mét bé thêi gian. thêi gian mÉu ph¶i ®­îc coi lµ mét ®Çu vµo cña lÖnh PID 4.8. ThuËt to¸n PID Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh mét bé ®iÒu khiÓn PID sÏ ®iÒu chØnh gi¸ trÞ cña kÕt qu¶ ®Çu ra sao cho tõ ®ã nã cã thÓ gi¶m sai lÖch (e) trë vÒ 0. C¸ch x¸c ®Þnh sai lÖch ®­îc x¸c ®Þnh b»ng viÖc x¸c ®Þnh sù kh¸c nhau gi÷a gi¸ trÞ ®Æt vµ gi¸ trÞ thùc. Nguyªn t¾c tÝnh to¸n cña bé ®iÒu khiÓn PID dùa trªn c¬ së hµm sau (thÓ hiÖn gi¸ trÞ ®Çu ra), M(t) lµ hµm bao gåm mét hµm tû lÖ, mét hµm tÝch ph©n vµ mét hµm vi ph©n. Trong ®ã M(t) lµ tÝn hiÖu ra Kc lµ hÖ sè khuyÕch ®¹i e lµ gi¸ trÞ sai lÖch Minnial lµ gi¸ trÞ ban ®Çu cña ®Çu ra §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn trong mét m¸y tÝnh kü thuËt sè th× c¸c hµm liªn tôc ph¶i ®­îc l­îng ho¸ thµnh c¸c mÉu ®Þnh kú cña gi¸ trÞ sai lÖch cïng víi gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña ®Çu ra. Hµm sè d­íi ®©y lµ c¬ së cho qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh sè ho¸: Trong ®ã Mn lµ gi¸ trÞ ®Çu ra ®· ®­îc tÝnh to¸n t¹i thêi ®iÓm lÊy mÉu n KC lµ hÖ sè tû lÖ en lµ gi¸ trÞ sai lÖch tai thêi diÓm lÊy mÉu n en-1 lµ gi¸ trÞ sai lÖch tai thêi diÓm lÊy mÉu n-1 KI lµ hÖ sè tÝch ph©n Minnial lµ gi¸ trÞ ban ®Çu cña ®Çu ra KD lµ hÖ sè vi ph©n Tõ hµm nµy suy ra sè tÝch ph©n sÏ ®­îc thÓ hiÖn lµ mét hµm cña tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ sai lÖch bao gåm tõ mÉu ®Çu tiªn cho ®Õn mÉu hiÖn t¹i. Hµm vi ph©n ë ®©y lµ mét hµm cña sai lÖch hiÖn t¹i vµ sai lÖch tr­íc ®ã cßn hµm tû lÖ chØ lµ mét hµm cña sai lÖch hiÖn t¹i. PLC kh«ng bao giê l­u tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ sai lÖch bëi v× ®iÒu ®ã kh«ng cÇn thiÕt. Mçi khi ph¸t hiÖn sai lÖch th× sÏ ph¶i tÝnh to¸n gi¸ trÞ ®Çu vµo ngay ë mÉu ®Çu tiªn v× vËy chØ cÇn l­u gi¸ trÞ sai lÖch tr­íc ®ã vµ gi¸ trÞ cña c¸c hµm tÝch ph©n. Do tÝnh chÊt giöi lÆp ®i lÆp l¹i cña PLC nªn ng­êi ta ®· lµm ®¬n gi¶n ho¸ hµm ®Ó cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc mÉu sai lÖch nµy. Ph­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n ho¸ lµ: Trong ®ã Mn lµ gi¸ trÞ ®Çu ra ®· ®­îc tÝnh to¸n t¹i thêi ®iÓm lÊy mÉu n KC lµ hÖ sè tû lÖ en lµ gi¸ trÞ sai lÖch tai thêi diÓm lÊy mÉu n en-1 lµ gi¸ trÞ sai lÖch tai thêi diÓm lÊy mÉu n-1 KI lµ hÖ sè tÝch ph©n MX lµ gi¸ trÞ cña ®Çu ra t¹i n-1 KD lµ hÖ sè vi ph©n CPU sö dông mét h×nh thøc cña hµm ®· ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ trªn khi tÝnh to¸n gi¸ trÞ ®Çu ra cña vßng ®iÒu khiÓn Hµm ®¬n gi¶n lµ: Trong ®ã Mn lµ gi¸ trÞ ®Çu ra ®· ®­îc tÝnh to¸n t¹i thêi ®iÓm n MPn lµ gi¸ trÞ cña kh©u tû lÖ t¹i thêi ®iÓm n MIn lµ gi¸ trÞ cña kh©u tÝch ph©n t¹i thêi ®iÓm n MDn lµ gi¸ trÞ cña kh©u tÝch ph©n t¹i thêi ®iÓm n *Hµm tû lÖ: Gi¸ trÞ tû lÖ MP lµ kÕt qu¶ gi¸ trÞ ®¹t ®­îc gi¸ trÞ nµy ®iÒu khiÓn ®é nh¹y bÐn cña viÖc tÝnh to¸n vµ gi¸ trÞ sai lÖch (®­îc tÝnh b»ng sù kh¸c nhau gi÷a gi¸ trÞ ®Æt vµ gi¸ trÞ thùc t¹i mét thêi ®iÓm cho tr­íc). Hµm trÞ tû lÖ ®­îc CPU xö lý lµ: Trong ®ã MPn lµ gi¸ trÞ ®Çu ra cña kh©u tû lÖ t¹i thêi ®iÓm n KC lµ hÖ sè tû lÖ SPn lµ gi¸ trÞ ®Æt t¹i thêi ®iÓm n PVn lµ gi¸ trÞ thùc t¹i thêi ®iÓm n *Hµm tÝch ph©n: Gi¸ trÞ ®Çu ra cña kh©u tÝch ph©n MI tû lÖ tÝch ph©n víi sai lÖch Hµm cña tÝch ph©n ®­îc CPU xö lý lµ: Trong ®ã MIn lµ gi¸ trÞ ®Çu ra cña kh©u tÝch ph©n t¹i thêi ®iÓm n KC lµ hÖ sè tÝch ph©n TS lµ thêi gian lÊy mÉu TI lµ hÖ sè thêi gian tÝch ph©n SPn lµ gi¸ trÞ ®Æt t¹i thêi ®iÓm n PVn lµ gi¸ trÞ thùc t¹i thêi ®iÓm n MX lµ gi¸ trÞ cña hµm tÝch ph©n t¹i thêi ®iÓm n-1 Tæng tÝch ph©n (MX) lµ tæng c¸c gi¸ trÞ tr­íc ®ã ®ang ch¹y cña gi¸ trÞ tÝch ph©n. Sau mçi lÇn tÝch to¸n Minm tæng tÝch ph©n sÏ ®­îc cËp nhËt b»ng gi¸ trÞ Min ®· ®­îc ®iÒu chØnh (xem phÇn BiÕn sè vµ ph¹m vi ®Ó biÕt thªm chi tiÕt). Gi¸ trÞ ban ®Çu cña tæng tÝch ph©n ®­îc ®Æt theo gi¸ trÞ ®Çu ra Minnitial ngµy tr­íc qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ®Çu ra vßng ®Çu tiªn. Gi¸ trÞ tÝch ph©n gåm mét vµi h»ng sè nh­ hÖ sè tÝch ph©n vµ h»ng sè thêi gian mµ trong mét thêi gian quÐt mét vßng mµ PID tÝnh l¹i gi¸ trÞ ®Çu ra vµ tÝch ph©n thêi gian (Ti) mµ trong mét kho¶ng thêi gian cÇn ®Ó ®iÒu khiÓn sù t¸c ®éng cña hµm tÝch ph©n trong viÖc tÝnh to¸n ®Çu ra. *Hµm vi ph©n: Hµm vi ph©n MD tû lÖ thuËn víi sù thay ®æi cña sai lÖch. Hµm d­íi ®©ythÓ hiÖn gi¸ trÞ vi ph©n. §Ó tr¸nh sù thay ®æi bÊt th­êng cña ®Çu ra do viÖc ph¸t sinh nh÷ng thay ®æi trong ®iÓm ®Æt, hµm nµy ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó gi¸ trÞ ®Æt lµ mét h»ng sè (SPn = SPn-1). §iÒu nµy sÏ cã hiÖu qu¶ trong viÖc tÝnh to¸n sù thay ®æi gi¸ trÞ thùc chø kh«ng ph¶i thay ®æi sai lÖch d­íi ®©y: hoÆc chØ lµ: Trong ®ã MDn lµ gi¸ trÞ ®Çu ra cña kh©u vi ph©n t¹i thêi ®iÓm n Kc lµ hÖ sè Ts lµ thêi gan mÉu Td lµ thêi gian vi ph©n SPn lµ gi¸ trÞ ®Æt t¹i thêi ®iÓm n SPn-1 lµ gi¸ trÞ ®Æt t¹i thêi ®iÓm n-1 PVn lµ gi¸ trÞ thùc t¹i thêi ®iÓm n PVn-1 lµ gi¸ trÞ thùc t¹i thêi ®iÓm n-1 CPU ph¶i l­u gi¸ trÞ thùc chø kh«ng l­u sai lÖch ®Ó sö dông trong viÖc tÝnh to¸n gi¸ trÞ vi ph©n tiÕp sau ®ã. Trong lÇn lÊy mÉu ®Çu tiªn gi¸ trÞ PVn-1®­îc coi lµ t­¬ng ®­¬ng víi gi¸ trÞ PVn. Lùa chän vßng ®iÒu khiÓn: Trong nhiÒu hÖ thèng ®iÒu khiÓn ng­êi ta th­êng sö dông mét hoÆc hai vßng ®iÒu khiÓn. VÝ dô ng­êi ta cã thÓ sö dông vßng ®iÒu khiÓn tû lÖ hoÆc ®iÒu khiÓn tû lÖ vµ tÝch ph©n.ViÖc lùa chän vßng ®iÒu khiÓn ®­îc thùc hiÖn b»ng viÖc lËp gi¸ trÞ th«ng sè kh«ng ®æi. NÕu kh«ng muèn tÝnh to¸n b»ng tÝch ph©n (kh«ng ‘I’ trong viÖc tÝnh to¸n PID) th× ng­êi ta ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ trÞ v« cùc cho thêi gian tÝch ph©n. ThËm chÝ nÕu kh«ng tÝnh to¸n tÝch ph©n th× gi¸ trÞ cña hµm tÝch ph©n cã thÓ kh«ng b»ng 0 bëi gi¸ trÞ ban ®Çu cña tæng tÝch ph©n MX nÕu ng­êi ta kh«ng muèn dïng bé D trong tÝnh to¸n PID th× thêi gian ®¹o hµm Td sÏ ®­îc coi b»ng 0.0. NÕu kh«ng muèn sö dông bé P trong tÝnh to¸n PID vµ b¹n l¹i muèn sö dông bé I hoÆc ID th× h»ng sè thêi gian sÏ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 0.0. Bëi v× gi¸ trÞ hÖ sè tû lÖ lµ mét nh©n tè trong c¸c hµm dïng ®Ó tÝnh to¸n gi¸ trÞ tÝch ph©n, gi¸ trÞ vi ph©n th× viÖc ®Æt gi¸ trÞ 0.0 cho hÖ sè sÏ trë thµnh gi¸ trÞ 1.0 sö dông trong hµm tÝch ph©n, vi ph©n. C¶ gi¸ trÞ ®Æt vµ gi¸ trÞ thùc ®Òu lµ nh÷ng sè thùc mµ ph¹m vi, ®é lín vµ ®¬n vÞ vËn hµnh cã thÓ kh¸c nhau. Tr­íc khi bé PID xö lý c¸c gi¸ trÞ thùc ®ã th× chóng ph¶i ®­îc chuyÓn ho¸ thµnh nh÷ng ®iÓm râ rµng ®óng tiªu chuÈn. B­íc ®Çu tiªn lµ chuyÓn mét sè nguyªn 16 bit thµnh mét ®iÓm hoÆc sè thùc. Dßng lÖnh sau cho thÊy c¸ch chuyÓn tõ sè nguyªn sang sè thùc. LÖnh XORD AC0, AC0 MOVW AIW0, AC0 LDW >= AC0,0 JMP 0 NOT CRD 16#FFFF0000,AC0 LBL 0 DTR AC0, AC0 B­íc tiÕp theo lµ chuyÓn sè thùc thµnh gi¸ trÞ tiªu chuÈn (Sè ho¸ tÝn hiÖu) 00 vµ 1.0. Hµm sau dïng ®Ó tiªu chuÈn ho¸ c¶ gi¸ trÞ thùc vµ gi¸ trÞ ®Æt. Trong ®ã : RNorm lµ g¸ trÞ sè thùc ®· ®­îc chuÈn ho¸. Rraw lµ g¸ trÞ sè thùc ch­a ®­îc chuÈn ho¸. Offset b»ng 0.0 ®èi víi gi¸ trÞ ®¬n cùc. 0.5 ®èi víi gi¸ trÞ song cùc. Span lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña ®é ph©n gi¶i . = 32000 cho gi¸ trÞ ®¬n cùc. = 64000 cho gi¸ trÞ song cùc. *ChuyÓn vßng ®Çu ra thµnh g¸ trÞ nguyªn c©n b»ng:Vßng ®Çu ra lµ mét sè thùc tiªu chuÈn gi÷a 00 ®Õn 01. Tr­íc khi sö dông gi¸ trÞ ®Çu ra ®Ó x¸c ®Þnh tÝn hiÖu t­¬ng tù ®Çu ra ta ph¶i chuyÓn gi¸ trÞ ®Çu ra thµnh mét sè nguyªn 16 bÝt ®­îc s¾p xÕp thø tù. Qu¸ tr×nh nµy lµ sù ®¶o ng­îc qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi PV vµ SP sang gi¸ trÞ tiªu chuÈn. B­íc ®Çu tiªn, chuyÓn vßng ®Çu ra thµnh gi¸ trÞ sè thùc ta sö dông c«ng thøc d­íi ®©y: C«ng thøc Rscal = (Mn- Offset) . Span Trong ®ã: Rscal lµ ®é chia ®é cña gi¸ trÞ sè thùc ®Çu ra Mn lµ gi¸ trÞ sè thùc ®Çu ra ®· ®­îc chuÈn ho¸ Offset b»ng 0.0 ®èi víi gi¸ trÞ ®¬n cùc 0.5 ®èi víi gi¸ trÞ song cùc Span lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña ®é ph©n gi¶i = 32000 cho gi¸ trÞ ®¬n cùc = 64000 cho gi¸ trÞ song cùc Chuçi lÖnh sau cho biÕt c¸ch s¾p xÕp thø tù vßng ®Çu ra: MOVR VD108 -R 0,5, AC0 *R 64000.0, AC0 TiÕp theo, gi¸ trÞ thùc thÓ hiÖn vßng ®Çu ra ph¶i ®­îc chuyÓn thµnh mét sè nguyªn 16 bits. Dßng lÖnh d­íi ®©y cho thÊy c¸ch chuyÓn ®æi ®ã: TRUNC AC0, AC0 MOV-W AC0, AQW0 *C¸c vßng ho¹t ®éng ®óng chiÒu vµ ng­îc chiÒu: Gäi lµ vßng ®óng chiÒu nÕu nh­ hÖ sè tÝch ph©n d­¬ng vµ gäi lµ vßng ng­îc chiÒu nÕu hÖ sè lµ ©m (®èi víi bé ®iÒu khiÓn I hoÆc ID, gi¸ trÞ cña hÖ sè lµ 0.0 viÖc x¸c ®Þnh hÖ sè tÝch ph©n d­¬ng cho gi¸ trÞ thêi gian tÝch ph©n vµ gi¸ trÞ thêi gian ®¹o hµm sÏ ¶nh h­ëng tíi vßng xu«i chiÒu vµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ©m sÏ ¶nh h­ëng tíi vßng ng­îc chiÒu). *C¸c biÕn sè vµ ph¹m vi: BiÕn sè vµ gi¸ trÞ ®Æt lµ ®Çu vµo cña bé tÝnh to¸n PID. Nh­ vËy ta cã thÓ ®äc c¸c tr­êng B¶ng lÆp cña c¸c biÕn sè ®ã nh­ kh«ng thÓ thay ®æi bëi lÖnh PID. Bé tÝnh to¸n PID cã thÓ t¹o ra gi¸ trÞ ®Çu ra v× vËy tr­êng gi¸ trÞ ®Çu ra trong b¶ng th«ng sè ®­îc cËp nhËt sau mçi bé tÝnh to¸n PID. Gi¸ trÞ ®Çu ra ®­îc tËp hîp thµnh c¸c gi¸ trÞ tõ 00 ®Õn 1.0. Ta cã thÓ sö dông gi¸ trÞ ®Çu ra nh­ mét ®Çu vµo ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®Çu ra ban ®Çu khi chuyÓn ®æi tõ tr¹ng th¸i ®iÒu khiÓn b»ng tay sang tr¹ng th¸i ®iÒu khiÓn tù ®éng cña ®Çu ra. NÕu ta sö dông bé ®iÒu khiÓn tÝch ph©n th× bé tÝnh to¸n PID sÏ cËp nhËt gi¸ trÞ sai lÖch vµ gi¸ trÞ võa ®­îc cËp nhËt ®ã sÏ ®­îc sö dông nh­ mét ®Çu vµo cña bé tÝnh to¸n PID tiÕp theo. Khi gi¸ trÞ ®Çu ra võa ®­îc tÝnh to¸n n»m ngoµi ph¹m vi cho phÐp (nhá h¬n 0.0 hoÆc lín h¬n 1.0) th× ta cã thÓ ®iÒu chØnh gi¸ trÞ sai lÖch theo c«ng thøc sau: MX = 1.0 – (MPn + MDn) Khi kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®Çu ra Mn > 1.0 MX = 1.0 – (MPn + MDn) Khi kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®Çu ra Mn < 0.0 Trong ®ã: MX lµ gi¸ trÞ sai lÖch ®· ®­îc ®iÒu chØnh MPn lµ gi¸ trÞ ®Çu ra cña kh©u tû lÖ t¹i thêi ®iÓm n MDn lµ gi¸ trÞ ®Çu ra cña kh©u vi ph©n t¹i thêi ®iÓm n Mn Lµ gi¸ trÞ ®Çu ra t¹i thêi ®iÓm n B»ng viÖc ®iÒu chØnh gi¸ trÞ lÖch chuÈn nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, kh¶ n¨ng ®¸p øng cña hÖ thèng ®­îc n©ng cao ®¸ng kÓ bëi ®Çu ra ®· tÝnh ®­îc ë trªn trë l¹i trong ph¹m vi cho phÐp. Gi¸ trÞ sai lÖch chuÈn ®· ®­îc tÝnh to¸n còng ®­îc tËp hîp tõ 0.0 ®Õn 1.0 vµ sau ®ã ®­îc viÕt trong tr­êng lÖch chuÈn cña B¶ng lÆp sau khi hoµn thµnh mçi bé tÝnh to¸n PID. Gi¸ trÞ l­u trong B¶ng lÆp sÏ ®­îc sö dông trong viÖc tÝnh to¸n PID tiÕp theo. Gi¸ trÞ lÖch chuÈn trong B¶ng lÆp cã thÓ ®­îc thay ®æi tr­íc khi thùc hiÖn lÖnh PID ®Ó x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong khi tÝnh gi¸ trÞ lÖch chuÈn trong mét sè øng dông cô thÓ. Ta ph¶i cÈn thËn khi ®iÒu chØnh b»ng tay bÊt cø gi¸ trÞ sai lÖch chuÈn nµo viÕt trong B¶ng lÆp ph¶i lµ mét sè thùc tõ 0.0 ®Õn 1.0. Mét gi¸ trÞ so s¸nh cña biÕn sè thùc ®­îc l­u gi÷ trong B¶ng lÆp ®Ó sö dông trong phÇn ph¸t sinh cña bé tÝnh to¸n PID do ®ã ta kh«ng nªn thay ®æi gi¸ trÞ nµy. Kh«ng cã bé ®iÒu khiÓn chuÈn cho c¸c vßng lÆp PID S7-200. Bé tÝnh to¸n PID ®­îc thùc hiÖn chØ khi cã dßng ®iÖn truyÒn ®Õn hép PID. Nh­ vËy tr¹ng th¸i “tù ®éng” sÏ ®­îc bËt khi bé tÝnh to¸n PID ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch tuÇn tù. Tr¹ng th¸i b»ng tay sÏ bËt khi ta kh«ng thùc hiÖn bé tÝnh to¸n PID. Bé lÖnh PID cã mét Power-flow history bit. LÖnh sö dông bit ®¸nh dÊu nµy ®Ó dß t×m tõ 0 ®Õn 1 Power flow transition. Vµ khi dß thÊy lÖnh nµy sÏ thùc hiÖn mét lo¹t c¸c c«ng viÖc nh»m thay ®æi tõ chÕ ®é ®iÒu khiÓn b»ng tay sang chÕ ®é ®iÒu khiÓn tù ®éng. §Ó qu¸ tr×nh thay ®æi sang chÕ ®é ®iÒu khiÓn tù ®éng ®ã kh«ng gÆp trë ng¹i th× gi¸ trÞ ®Çu ra do bé ®iÒu khiÓn b»ng tay t¹o ra ph¶i cïng ®Þnh d¹ng víi ®Çu vµo cña lÖnh PID (gi¸ trÞ Mn trong B¶ng lÆp) tr­íc khi chuyÓn sang chÕ ®é ®iÒu khiÓn tù ®éng. LÖnh PID thùc hiÖn mét chuçi c«ng viÖc sau ®èi víi c¸c gi¸ trÞ trong B¶ng lÆp ®Ó ®¶m b¶o mét sù thay ®æi tõ chÕ ®é b»ng tay sang chÕ ®é tù ®éng khi dß ®­îc sù chuyÓn ®æi dßng ®iÖn tõ 0 ®Õn 1. LËp ®iÓm ®Æt (SPn) = biÕn sè thùc (PVn) LËp biÕn sè thùc (PVn-1) = biÕn thùc (PVn) LËp gi¸ trÞ lÖch chuÈn (MX) = gi¸ trÞ ®Çu ra (Mn) Tr¹ng th¸i mÆc ®Þnh cña PID history bit lµ “Set” vµ tr¹ng th¸i ®ã ®­îc thiÕt lËp trong b­íc khëi ®éng cña CPU vµ trong mçi lÇn thay ®æi tõ tr¹ng th¸i STOP sang tr¹ng th¸i RUN cña bé ®iÒu khiÓn. NÕu dßng n¨ng l­îng ch¹y tíi hép PID lÇn ®Çu tiªn mµ lÖnh nµy ®­îc thùc hiÖn sau khi vµo tr¹ng th¸i RUN th× khi ®ã lÖnh sÏ kh«ng dß ®­îc sù chuyÓn ®æi n¨ng l­îng vµ sù thay ®æi tr¹ng th¸i mét c¸ch b×nh th­êng sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. *B¸o ®éng, qu¸ trinh vËn hµnh ®Æc biÖt: LÖnh PID lµ mét lÖnh ®¬n gi¶n nh­ng rÊt hiÖu qu¶ ®Ó tÝnh PID. NÕu c¸c qu¸ tr×nh xö lý cÇn thªm c¸c tÝnh n¨ng nh­ b¸o ®éng hoÆc tÝnh to¸n ®Æc biÖt c¸c biÕn sè lÆp th× ta ph¶i sö dông c¸c lÖnh c¬ b¶n do CPU cung cÊp. *C¸c ®iÒu kiÖn cña sai lÖch: Trong khi dÞch, CPU sÏ t¹o ra mét lçi biªn dÞch (sai lÖch vÒ mÆt ph¹m vi) vµ viÖc biªn dÞch sÏ kh«ng thÓ tiÕp tôc ®­îc nÕu ®Þa chØ khëi ®éng trong B¶ng lÆp hoÆc to¸n tö sè vßng lÆp ®­îc x¸c ®Þnh trong lÖnh PID ngoµi ph¹m vi cho phÐp. C¸c gi¸ trÞ ®Çu vµo B¶ng lÆp nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lµ ph¹m vi mµ lÖnh PID kiÓm so¸t. B¹n ph¶i l­u ý r»ng biÕn sè thùc vµ ®iÓm ®Æt (hay lµ gi¸ trÞ lÖch chuÈn vµ biÕn thùc liÒn kÒ tr­íc ®ã nÕu ®­îc coi nh­ lµ c¸c ®Çu vµo) lµ nh÷ng sè thùc gi÷a 0.0 vµ 1.0 NÕu gÆp ph¶i bÊt kú lçi nµo trong khi thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n cña bé tÝnh to¸n PID th× SM1.1 (gi¸ trÞ trµn hay gi¸ trÞ kh«ng hîp lÖ) ®­îc ®Æt vµ lÖnh PID sÏ kh«ng thÓ ®­îc thùc hiÖn tiÕp. (viÖc cËp nhËt c¸c gi¸ trÞ trong B¶nglÆp cã thÓ kh«ng ®­îc hoµn chØnh) v× vËy b¹n kh«ng nªn quan t©m tíi c¸c gi¸ trÞ ®ã v× viÖc söa gi¸ trÞ ®Çu vµo sÏ g©y ra nh÷ng sai lÖch to¸n häc tr­íc khi thùc hiÖn lÖnh PID cña vßng tiÕp theo . B¶ng lÆp dµi 36 bytes vµo cã ®Þnh d¹ng nh­ sau: STT Th«ng sè ý nghÜa 1 VD100 Gi¸ trÞ thùc (PVn) 2 VD104 Gi¸ trÞ ®Æt (SPn) 3 VD108 TÝn hiÖu ®­a ra ®iÒu khiÓn biÕn tÇn (Mn) 4 VD112 HÖ sè Kc(khuÕch ®¹i) 5 VD116 H»ng sè thêi gian Ts mÉu 6 VD120 H»ng sè thêi gian tÝch ph©n(Ti) 7 VD124 H»ng sè thêi gian vi ph©n(Td) 8 VD132 BiÕn sè thùc ®· ®­îc l­u tõ lÇn thùc hiÖn tr­íc Trong m« h×nh c©n nµy, víi yªu cÇu c«ng nghÖ lµ víi mét gi¸ trÞ ®Æt tr­íc cña l­u l­îng liÖu vµ bé PLC cã nhiÖm vô tÝnh tãan vµ ®iÒu chØnh biÕn tÇn ®Ó ®iÒu chØnh mét ®éng c¬ quay b¨ng t¶i sao cho l­u l­îng liÖu ra khái c©n b¨ng b»ng l­îng ®· ®Æt tr­íc. §iÓm ®Æt ë ®©y lµ l­u l­îng liÖu ®­îc ®Æt tõ bé TD200. §iÓm ®Æt ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc vµ sÏ ®­îc nhËp trùc tiÕp vµo B¶ng lÆp. BiÕn thùc sÏ lµ mét gi¸ trÞ t­¬ng tù vµ ®­îc hiÓn thÞ trªn TD200. §Çu ra ®­îc ghi trong B¶ng ®Çu ra t­¬ng øng ®¬n cùc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ quay b¨ng. Tõ yªu cÇu c«ng nghÖ nh­ trªn ta cã thÓ lËp tr×nh cho bé ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh PLC LËp tr×nh cho CPU S7-200 §Ó lËp tr×nh cho PLC ta cÇn thùc hiÖn c¸c b­íc sau: T×m hiÓu kü yªu cÇu c«ng nghÖ, bæ sung nh÷ng yªu cÇu cßn thiÕu. Chän PLC cã sè ®Çu vµo ®Çu ra lín h¬n sè ®Çu vµo ®Çu ra yªu cÇu. Ph©n cæng vµo ra cho PLC. LËp l­u ®å c¸ch mµ PLC thùc hiÖn c«ng nghÖ yªu cÇu. Phiªn dÞch l­u ®å sang gi¶n ®å thang vµ lËp tr×nh vµo PLC. KiÓm tra vµ söa ®æi ch­¬ng tr×nh vµ ch¹y thö. Nèi PLC víi hÖ thèng thùc. KiÓm tra vµ söa ®æi ch­¬ng tr×nh. Ch¹y thö nghiÖm vµ söa ®æi. L­u gi÷ ch­¬ng tr×nh vµ hoµn tÊt tµi liÖu. kÕt thóc c«ng viÖc. *Ph©n cæng vµo ra cho PLC: Cæng V0 M ®­a ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn ra ®iÒu khiÓn biÕn tÇn. Cæng A+ A- lµ cæng ®­a ®iÖn ¸p tõ LoadCell vµo PLC. Cæng A+ A- lµ cæng ®­a ®iÖn ¸p tõ m¸y ph¸t tèc vµo PLC. L­u ®å cho PLC thùc hiÖn nh­ H×nh 4.8 d­íi ®©y Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh con Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ng¾t Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ng¾t B¾t ®Çu Chu kú 1 ? § S § S § S Cã ng¾t ? TÝnh to¸n PID Cã ng¾t ? TÝnh U®k vµ göi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ra ngoµi ®iÒu khiÓn biÕn tÇn Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ng¾t § S Cã ng¾t ? T¶i gi¸ trÞ ®Æt tõ TD200 xuèng CPU Göi gi¸ trÞ võa tÝnh to¸n lªn TD200 Phiªn dÞch l­u ®å sang gi¶n ®å thang ch­¬ng tr×nh nh­ h×nh sau: 16000 MOV-R EN ENO IN OUT LOOP AC0 VD104 VD100 SBR-0 SM0.0 DIV-R EN ENO IN1 IN2 OUT LOOP AC0 16000 AC0 MOV-W EN ENO IN OUT MOV-W EN ENO IN OUT VD112 MOV-W EN ENO IN OUT VD116 0.25 0.25 0.1 MOV-W EN ENO IN OUT 0.2 16000 VD120 MOV-W EN ENO IN OUT 0.0 16000 VD124 ATCH EN ENO IN1 IN 2 LOOP 0 10 VD1000 ENI MOV-B EN ENO IN OUT 100 16000 SMB34 KÕt thóc Ch­¬ng tr×nh con ng¾t - Xo¸ AC0 - LÊy mÉu ¸p lùc P t¹i AIW0 chuyÓn vµo thanh ghi AC0 - §æi AC0 sang sè thùc - ChuyÓn AC0 vÒ gi¸ trÞ thùc - Xo¸ AC1 - LÊy mÉu ¸p lùc V t¹i AIW1 chuyÓn vµo thanh ghi AC1 - §æi AC1 sang sè thùc - ChuyÓn AC1 vÒ gi¸ trÞ thùc - Nh©n AC0 víi AC1 - ChuyÓn kÕt qu¶ ra vïng nhí VD100 ®Ó ®­a vµo bé PID sö lý sai lÖch *ThuyÕt minh ch­¬ng tr×nh Theo yªu cÇu c«ng nghÖ th× l­u l­îng cña qu¸ tr×nh b»ng l­u l­îng ®Æt Q®= Qt= P.V. Kq®| Gäi tÝn hiÖu AIW0 lµ tÝn hiÖu ¸p lùc TÝn hiÖu vËn tèc lµ AQW0 Ch­¬ng tr×nh chÝnh Thùc hiÖn khai b¸o ch­¬ng tr×nh chÝnh lóc nµy tiÕp ®iÓm SM0.1 b¾t ®Çu thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gåm cã. Khai b¸o ®Þa chØ V14.6 lµ ®Þa chØ cña hÖ sè Kq® vµ ®Þa chØ V14.7 lµ ®Þa chØ cña gi¸ trÞ ®Æt TiÕp ®iÓm I0.0 bËt lªn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh chuyÓn gi¸ trÞ ®Æt tõ vïng ®Þa chØ VW59 tíi ®Þa chØ VD104. §­îc th«ng qua c¸c b­íc sau: Xãa tÝn hiÖu trong thanh ghi AC3 (tÝn hiÖu AC3 ®ang lµ sè nguyªn). ChuyÓn gi¸ trÞ VW59 (sè nguyªn) kÕt qu¶ ®­a vµo AC3. ChuyÓn gi¸ trÞ AC3 thµnh sè thùc kÕt qu¶ ®­a vµo AC3. Chia gi¸ trÞ AC3 cho 1000 kÕt qu¶ ®­a vµo AC3. Nh©n tÝn hiÖu AC3 víi VD80 (hÖ cè quy ®æi) kÕt qu¶ ®­a vµo VD100 Thùc hiÖn tÝnh PID. TÝn hiÖu VD108 (tÝn hiÖu ra ®iÒu khiÓn) nh©n víi 16000 ®Ó U®k chØ n»m trong kho¶ng 0-5V ®ùîc göi ra tÝn hiÖu AQW0 ë ®©y lÊy tÝn hiÖu AQW0 lµ tÝn hiÖu vËn tèc lu«n. ChuyÓn tÝn hiÖu AQW0 thµnh sè thùc. KÕt qu¶ ghi vµo VD100. ChuyÓn tÝn hiÖu VD100 lªn mµn h×nh hiÓn thÞ TD200. VD69 chia cho hÖ sè quy ®æi lóc nµy lµ tÝn hiÖu Q(t) víi ®Þa chØ VD69. Ch­¬ng tr×nh con Khai b¸o c¸c h»ng sè. §Æt gi¸ trÞ ®Æt VD104 (®Þa chØ trªn CPU) H»ng sè Kc=0.25 ®­îc chuyÓn vµo ®Þa chØ VD112 trong vßng b¶ng PID. H»ng sè thêi gian Ts=0.1 ®­îc chuyÓn vµo ®Þa chØ VD116 trong vßng b¶ng PID. H»ng sè tÝch ph©nTi= 0.5phót ®­îc chuyÓn vµo ®Þa chØ VD120 trong vßng b¶ng PID. H»ng sè vi ph©n Td=0 ®­îc chuyÓn vµo ®Þa chØ VD124 trong vßng b¶ng PID. Khai b¸o ng¾t dïng lÖnh ATCH ë ®©y khai b¸o ng¾t 10. KÕt thóc ch­¬ng tr×nh khai b¸o ng¾t. Ch­¬ng tr×nh ng¾t Xãa tÝn hiÖu trong thanh ghi AC0 (tÝn hiÖu AC0 ®ang lµ sè nguyªn). ChuyÓn gi¸ trÞ AIW0 (sè nguyªn) kÕt qu¶ ®­a vµo AC0. ChuyÓn gi¸ trÞ AC0 thµnh sè thùc kÕt qu¶ ®­a vµo AC0. Chia gi¸ trÞ AC0 cho 16000 kÕt qu¶ ®­a vµo AC0. ChuyÓn tÝn hiÖu AC0 ra VD1000. TÝn hiÖu ¸p lùc AIW0 ®­îc chuyÓn ®æi tõ sè nguyªn sang sè thùc vµ kÕt qu¶ ®­îc göi sang VD1000. Ch­¬ng tr×nh cø thÕ ®­îc thùc hiÖn Sau khi ®· lËp tr×nh xong ch­¬ng tr×nh ®ã ®­îc ®æ xuèng PLC vµ tõ PLC ®­îc nèi víi mµn h×nh hiÓn thÞ TD200 ®Ó ®iÒu khiÓn cÇm tay. Víi c¸c th«ng sè ®­îc thay ®æi nh­ Q(®). TÝn hiÖu ¸p lùc thay ®æi lµm cho tèc ®é ®éng c¬ thay ®æi ®­îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh TD cô thÓ lµ ¸p lùc t¸c ®éng lín lµm cho tèc ®é ®éng c¬ gi¶m vµ ¸p lùc nhá lµm cho ®éng c¬ quay nhanh. Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng 1: HÖ thèng c©n b¨ng ®Þnh l­îng 3 1.1. Kh¸i niÖm 4 1.2. CÊu t¹o cña c©n b¨ng ®Þnh l­îng 5 1.3. TÕ bµo c©n ®o träng l­îng 6 1.3.1. Nguyªn lý tÕ bµo c©n sè SST 6 1.3.2. Nguyªn lý tÕ bµo c©n Tenzomet 7 1.3.3. ChuÈn b× 8 1.4. Nguyªn lý tÝnh l­u l­îng cña c©n b¨ng ®Þnh l­îng 9 1.4.1. Nguyªn lý tÝnh l­u l­îng 9 1.4.2. §o träng l­îng liÖu trªn b¨ng t¶i 10 1.5. Kh¸i qu¸t vÒ ®iÒu chØnh cÊp liÖu cho c©n b¨ng 10 Ch­¬ng 2: ThiÕt kÕ ®éng lùc cho c©n b¨ng ®Þnh l­îng cã c«ng suÊt 40 - 60T/h 12 2.1. Ho¹t ®éng cña c©n b¨ng 13 2.1.1. CÊu tróc ®iÒu khiÓn c©n 14 2.1.2. Th«ng sè kü thuËt cña c©n 14 2.2. TÝnh trän c«ng suÊt ®éng c¬ cho b¨ng c©n 15 2.2.1. S¬ ®å cÊu tróc hÖ truyÒn ®éng 15 2.2.2. TÝnh trän c«ng suÊt ®éng c¬ 16 2.3. TÝnh trän loadcell 17 2.2.3. TÝnh trän biÕn tÇn 18 Ch­¬ng 3: X©y dùng cÊu tróc hÖ ®iÒu chØnh 19 3.1. CÊu tróc hÖ ®iÒu chØnh 20 3.2. HÖ ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé dïng biÕn tÇn 20 3.2.1. Kh¸i qu¸t vÒ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 20 3.2.2. §iÒu chØnh tÇn sè ®éng c¬ b»ng biÕn tÇn 23 3.3. BiÕn tÇn c«ng nghiÖp TOSHIBA 26 3.3.1. M¹ch lùc cña biÕn tÇn 26 3.3.2. Chøc n¨ng c¸c cùc cña m¹ch ®iÒu khiÓn 27 3.3.3. Bµn phÝm vµ mµn h×nh hiÓn thÞ 29 3.3.4. Tiªu chuÈn kÕt nèi 31 3.3.5. PhÇn mÒm thuyÕt minh 32 3.4. CÊu tróc cña Loadcell vµ bé khuÕch ®¹i 66 3.4.1. CÊu tróc cña loadcell 66 3.4.2. Bé khuÕch ®¹i 68 3.5. Bé vi ®iÒu khiÓn 70 3.6. Tæng hîp bé ®iÒu chØnh l­u l­îng 70 3.6.1. S¬ ®å cÊu tróc 70 2.6.2. X¸c ®Þnh th«ng sè bé ®iÒu chØnh 72 Ch­¬ng 4: M« pháng Matlab & Simulink 73

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu hệ thống cân băng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng.doc