Nghiên cứu Tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 từ thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa -pinen

Nghiên cứu Tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 từ thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa -pinen Summary A new method to prepare mesoporous material Ti-SBA-15, which was expected to be a commercial synthesis was presented. The obtained Ti-SBA-15 with hexagonal structure were successfully prepared by using sodium silicate and nontoxic precursors, which are low cost and available in Vietnam. These materials were characterized by different techniques such as XRD, IR, BET, SEM, HRTEM, UV-VIS. It shown that Ti-SBA-15 have very uniform pore size (3.5- 9.5 nm). These catalysts were tested in the oxidation reaction -pinene with hydrogen peroxide as oxidation agent. The results shown that Ti-SBA-15 had activity and stability higher than Ti-MCM-41 under lower reaction temperature than other oxide catalysts. This commercial preparation method is a great potential background to scale-up and apply mesoporous material Ti-SBA-15 in fine chemistry and pharmaceutical chemistry. I - Mở đầu Vật liệu silica chứa titan (Ti-MCM-41, Ti- SBA-15 .) đ đ ợc biết nh một loại xúc tác rất tốt cho các phản ứng oxi hóa các anken với tác nhân H2O2 trong pha lỏng ở điều kiện mềm [1, 2, 5]. Vấn đề đánh giá hoạt tính của Ti-SBA-15 trong phản ứng oxi hóa -pinen, một hợp chất có trong dầu thông Việt Nam nhằm điều chế các sản phẩm -pinen oxit vG các hợp chất chứa oxi khác phục vụ cho ngGnh d ợc phẩm, ngGnh polyme rất có ý nghĩa trong khoa học vG thực tiễn Việt Nam. Tuy nhiên, việc tổng hợp SBA- 15 nói chung vG Ti-SBA-15 nói riêng từ nguồn silic ankoxit nh TEOS, TMOS . lGm giá thGnh của vật liệu tăng cao. Vì vậy vấn đề tìm ra một quy trình tổng hợp Ti-SBA-15 từ sodium silicat nhằm lGm giảm giá thGnh vật liệu lG rất cần thiết. Trong công trình nGy chúng tôi trình bGy một ph ơng pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA-15 chứa Ti đi từ nguồn thuỷ tinh lỏng Việt Nam. Đây lG một ph ơng pháp tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 theo định h ớng công nghệ vG th ơng mại hóa sản phẩm, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam. Vật liệu xúc tác Ti-SBA-15 đ đ ợc đánh giá hoạt tính vG kiểm tra độ bền thuỷ nhiệt thông qua phản ứng oxi hóa -pinen (từ dầu thông Việt Nam) cho kết quả rất khả quan lGm cơ sở khoa học trong nghiên cứu chuyển qui mô vG ứng dụng công nghiệp. II - Thực nghiệm 1. Tổng hợp vật liệu Hóa chất sử dụng: thuỷ tinh lỏng Việt Nam, dung dịch H2SO4 98%, chất hoạt động bề mặt P123 (Pluronic) EO20P::19Ù16::O20, tetra-n-butyl octhotitanat (TBOT) C16H36O4Ti, isopropanol, n ớc cất. Qui trình tổng hợp: Chất hoạt động bề mặt đ ợc hoG tan với n ớc cất vG khuấy ở 40o C đến khi tan hoGn toGn tạo dung dịch trong suốt. Thuỷ tinh lỏng vG TBOT đ ợc đ a vGo hỗn hợp trên ở nhiệt độ phòng vG khuấy thêm ít nhất 2 h nữa. Thêm axit H2SO4 vG khuấy mạnh. Kết tủa trắng tạo thGnh tiếp tục đ ợc khuấy ở nhiệt độ phòng trong khoảng 12 h vG đ ợc lGm giG ở 80o C trong vòng 24 h. Sau đó hỗn hợp đ ợc lọc lấy pha rắn, rửa bằng n ớc cất, sấy khô ở 80o C, nung ở 550o C trong 6 giờ. Các mẫu vật liệu Ti- SBA-15 đ ợc tổng hợp với sự thay đổi tỉ lệ Si/Ti đ ợc đ a ra ở bảng 1. Các mẫu Ti-MCM-41, Ti- HMS (để so sánh) đ ợc tổng hợp theo ph ơng pháp ở tGi liệu [2]. bằng các ph ơng pháp: phổ nhiễu xạ Rơnghen (XRD), phổ hấp thụ hồng ngoại (FTIR), ph ơng pháp đẳng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ Nitơ (BET), hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao (HRTEM), hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hấp thụ electron (UV-VIS), phổ tán xạ Raman. Kết quả đ ợc trình bGy trên các hình 1, 2, 3, 4 vG 5 vG bảng 2. Phản ứng oxi hóa -pinen với xúc tác tổng hợp đ ợc thực hiện ở 55o C, theo tỉ lệ mol của - pinen : dung môi cloroform : H2O2 t ơng ứng lG 1: 3,6 : 1,2. Sản phẩm phản ứng đ ợc phân tích trên máy GC-MS (HP5890 Series II, cột HP5989B MS) tại Viện Hóa học, Viện Khoa học

pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2974 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu Tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 từ thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa -pinen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
565 T¹p chÝ Hãa häc, T. 45 (5), Tr. 565 - 569, 2007 Nghiªn cøu Tæng hîp vËt liÖu Ti-SBA-15 tõ thñy tinh láng ViÖt Nam vµ tÝnh chÊt xóc t¸c trong ph¶n øng oxi hãa -pinen §Õn Tßa so¹n 6-11-2006 NguyÔn §×nh TuyÕn, Lª ThÞ Hoi Nam ViÖn Hãa häc, ViÖn Khoa häc v% C«ng nghÖ ViÖt Nam Summary A new method to prepare mesoporous material Ti-SBA-15, which was expected to be a commercial synthesis was presented. The obtained Ti-SBA-15 with hexagonal structure were successfully prepared by using sodium silicate and nontoxic precursors, which are low cost and available in Vietnam. These materials were characterized by different techniques such as XRD, IR, BET, SEM, HRTEM, UV-VIS. It shown that Ti-SBA-15 have very uniform pore size (3.5- 9.5 nm). These catalysts were tested in the oxidation reaction -pinene with hydrogen peroxide as oxidation agent. The results shown that Ti-SBA-15 had activity and stability higher than Ti-MCM-41 under lower reaction temperature than other oxide catalysts. This commercial preparation method is a great potential background to scale-up and apply mesoporous material Ti-SBA-15 in fine chemistry and pharmaceutical chemistry. I - Më ®Çu VËt liÖu silica chøa titan (Ti-MCM-41, Ti- SBA-15...) ® ® îc biÕt nh mét lo¹i xóc t¸c rÊt tèt cho c¸c ph¶n øng oxi hãa c¸c anken víi t¸c nh©n H2O2 trong pha láng ë ®iÒu kiÖn mÒm [1, 2, 5]. VÊn ®Ò ®¸nh gi¸ ho¹t tÝnh cña Ti-SBA-15 trong ph¶n øng oxi hãa -pinen, mét hîp chÊt cã trong dÇu th«ng ViÖt Nam nh»m ®iÒu chÕ c¸c s¶n phÈm -pinen oxit vG c¸c hîp chÊt chøa oxi kh¸c phôc vô cho ngGnh d îc phÈm, ngGnh polyme rÊt cã ý nghÜa trong khoa häc vG thùc tiÔn ViÖt Nam. Tuy nhiªn, viÖc tæng hîp SBA- 15 nãi chung vG Ti-SBA-15 nãi riªng tõ nguån silic ankoxit nh TEOS, TMOS... lGm gi¸ thGnh cña vËt liÖu t¨ng cao. V× vËy vÊn ®Ò t×m ra mét quy tr×nh tæng hîp Ti-SBA-15 tõ sodium silicat nh»m lGm gi¶m gi¸ thGnh vËt liÖu lG rÊt cÇn thiÕt. Trong c«ng tr×nh nGy chóng t«i tr×nh bGy mét ph ¬ng ph¸p tæng hîp vËt liÖu mao qu¶n trung b×nh SBA-15 chøa Ti ®i tõ nguån thuû tinh láng ViÖt Nam. §©y lG mét ph ¬ng ph¸p tæng hîp vËt liÖu Ti-SBA-15 theo ®Þnh h íng c«ng nghÖ vG th ¬ng m¹i hãa s¶n phÈm, lÇn ®Çu tiªn thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam. VËt liÖu xóc t¸c Ti-SBA-15 ® ® îc ®¸nh gi¸ ho¹t tÝnh vG kiÓm tra ®é bÒn thuû nhiÖt th«ng qua ph¶n øng oxi hãa -pinen (tõ dÇu th«ng ViÖt Nam) cho kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan lGm c¬ së khoa häc trong nghiªn cøu chuyÓn qui m« vG øng dông c«ng nghiÖp. II - Thùc nghiÖm 1. Tæng hîp vËt liÖu Hãa chÊt sö dông: thuû tinh láng ViÖt Nam, dung dÞch H2SO4 98%, chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt P123 (Pluronic) EO20PO70EO20, tetra-n-butyl octhotitanat (TBOT) C16H36O4Ti, isopropanol, n íc cÊt. 566 H×nh 1: Gi¶n ®å nhiÔu x¹ R¬nghen cña c¸c mÉu Qui tr×nh tæng hîp: ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt ® îc hoG tan víi n íc cÊt vG khuÊy ë 40oC ®Õn khi tan hoGn toGn t¹o dung dÞch trong suèt. Thuû tinh láng vG TBOT ® îc ® a vGo hçn hîp trªn ë nhiÖt ®é phßng vG khuÊy thªm Ýt nhÊt 2 h n÷a. Thªm axit H2SO4 vG khuÊy m¹nh. KÕt tña tr¾ng t¹o thGnh tiÕp tôc ® îc khuÊy ë nhiÖt ®é phßng trong kho¶ng 12 h vG ® îc lGm giG ë 80oC trong vßng 24 h. Sau ®ã hçn hîp ® îc läc lÊy pha r¾n, röa b»ng n íc cÊt, sÊy kh« ë 80oC, nung ë 550oC trong 6 giê. C¸c mÉu vËt liÖu Ti- SBA-15 ® îc tæng hîp víi sù thay ®æi tØ lÖ Si/Ti ® îc ® a ra ë b¶ng 1. C¸c mÉu Ti-MCM-41, Ti- HMS (®Ó so s¸nh) ® îc tæng hîp theo ph ¬ng ph¸p ë tGi liÖu [2]. 2. §Æc trng vËt liÖu C¸c mÉu vËt liÖu K1, K2, K3 ® îc ®Æc tr ng b»ng c¸c ph ¬ng ph¸p: phæ nhiÔu x¹ R¬nghen (XRD), phæ hÊp thô hång ngo¹i (FTIR), ph ¬ng ph¸p ®¼ng nhiÖt hÊp phô-khö hÊp phô Nit¬ (BET), hiÓn vi ®iÖn tö truyÒn qua ph©n gi¶i cao (HRTEM), hiÓn vi ®iÖn tö quÐt (SEM), phæ hÊp thô electron (UV-VIS), phæ t¸n x¹ Raman. KÕt qu¶ ® îc tr×nh bGy trªn c¸c h×nh 1, 2, 3, 4 vG 5 vG b¶ng 2. Ph¶n øng oxi hãa -pinen víi xóc t¸c tæng hîp ® îc thùc hiÖn ë 55oC, theo tØ lÖ mol cña - pinen : dung m«i cloroform : H2O2 t ¬ng øng lG 1: 3,6 : 1,2. S¶n phÈm ph¶n øng ® îc ph©n tÝch trªn m¸y GC-MS (HP5890 Series II, cét HP5989B MS) t¹i ViÖn Hãa häc, ViÖn Khoa häc vG C«ng nghÖ ViÖt Nam, kÕt qu¶ tr×nh bGy ë b¶ng 3. B¶ng 1: C¸c mÉu vËt liÖu Ti-SBA-15 tæng hîp tõ thuû tinh láng ViÖt Nam Ký hiÖu mÉu TØ lÖ Si/H§BM TØ lÖ Si/Ti NhiÖt ®é kÕt tinh, h Thêi gian kÕt tinh, oC K1 10 80 24 80 K2 10 60 24 80 K3 10 30 24 80 III - KÕt qu¶ v th¶o luËn 1. KÕt qu¶ nhiÔu x¹ R¬nghen (XRD) Tõ h×nh 1 nhËn thÊy, phæ XRD cña c¸c mÉu K1, K2, K3 ®Òu cã c êng ®é nhiÔu x¹ cao vG hÑp ë gãc 2 < 2o, ®Æc tr ng cho vËt liÖu mao qu¶n trung b×nh. Phæ XRD cña c¸c mÉu K1, K2, K3 còng t ¬ng tù nh phæ cña mÉu SBA-15 chuÈn, ®iÒu ®ã chøng tá vËt liÖu tæng hîp cã cÊu tróc mao qu¶n trung b×nh vG cã ®é trËt tù rÊt cao. 567 2. KÕt qu¶ hiÓn vi ®iÖn tö quÐt (SEM) v- hiÓn vi ®iÖn tö truyÓn qua ph©n gi¶i cao (HRTEM) KÕt qu¶ SEM vG HRTEM ® îc ® a ra trªn h×nh 2 vG 3. Tõ ¶nh SEM cã thÓ thÊy r»ng vËt liÖu tæng hîp ® îc gåm c¸c h¹t nhá kh¸ ®Òu ®Æn, kÝch th íc tõ 0,5 - 1 µm. ¶nh HRTEM cña mÉu tæng hîp cho ta thÊy h×nh ¶nh râ nÐt vÒ cÊu tróc hexagonal víi thGnh t êng rÊt dGy (8 nm) cña vËt liÖu. 3. KÕt qu¶ phæ hÊp thô hång ngo¹i (FTIR) Tõ h×nh 4 nhËn thÊy, phæ IR cña c¸c mÉu Ti- SBA-15 tæng hîp ® îc cã xuÊt hiÖn côm pic 960 cm-1 víi c êng ®é lín ®Æc tr ng cho dao ®éng bÊt ®èi xøng cña liªn kÕt Si-O-Ti, lG tÝn hiÖu rÊt ®iÓn h×nh cho sù tån t¹i cña c¸c ion titan trong m¹ng l íi. C¸c pic ë vïng 800 cm-1 ®Æc tr ng cho dao ®éng hãa trÞ cña cÇu liªn kÕt Si-O-Si [2, 6]. Nh vËy cã thÓ nhËn ®Þnh r»ng Ti ® tån t¹i trong m¹ng l íi cña c¸c mÉu vËt liÖu Ti-SBA-15 tæng hîp ® îc (K1, K2, K3). Mét sè t¸c gi¶ [2, 7] cho r»ng nhãm pic t¹i 970 cm-1 liªn quan tíi dao ®éng hãa trÞ cña nhãm silanol Si-OH- nh ng nÕu cã mÆt Ti4+ l©n cËn c¸c nhãm Si-OH-Ti hoÆc nhãm titanol Ti-OH th× cã sù dÞch chuyÓn kho¶ng 10 cm-1. Nh vËy, viÖc tån t¹i nhãm pic 960 cm-1 vÉn cã liªn quan tíi Ti4+ trong m¹ng cÊu tróc. Nhãm pic nGy thÓ hiÖn rÊt râ ë phæ hång ngo¹i IR cña c¸c mÉu K1, K2, K3 vG Ti- MCM-41 víi c êng ®é lín. §Ó nhËn d¹ng cÊu tróc vG sù tån t¹i cña Ti4+ trong vG ngoGi m¹ng l íi vËt liÖu chóng t«i ® sö dông thªm c¸c ph ¬ng ph¸p kh¸c nh quang phæ t¸n x¹ Raman vG UV-VIS ®Ó ®Æc tr ng vËt liÖu [7]. H×nh 4: Phæ hÊp thô hång ngo¹i cña c¸c mÉu 4. KÕt qu¶ phæ t¸n x¹ Raman Nh ® biÕt trªn phæ Raman nhãm pic trong vïng 790 - 800 cm-1 ®Æc tr ng cho dao ®éng hãa trÞ cña cÇu liªn kÕt Si-O-Si. Pic 967 cm-1 ®Æc tr ng cho dao ®éng bÊt ®èi xøng cña liªn kÕt Si- O-Ti vG c¸c pic 397, 515, 639 cm-1 ®Æc tr ng Ti ngoGi m¹ng d¹ng anatas [2, 3, 6]. Tõ h×nh (5) ta thÊy phæ Raman cña c¸c mÉu ®Òu xuÊt hiÖn nhãm pic trong vïng 790 - 800 cm-1. §Æc biÖt trªn phæ cña c¸c mÉu K1 vG K2 ta thÊy cã xuÊt hiÖn pic 967 cm-1 víi c êng ®é cao nh ng kh«ng tån t¹i 3 pic 397, 515, 639 cm-1. Nh vËy, mÉu K1 vG K2 cã Ti n»m hoGn toGn trong m¹ng mG kh«ng cã Ti ngoGi m¹ng. Trªn phæ cña mÉu K3 ngoGi pic 967 cm -1 cßn xuÊt c¸c pic 399,1 cm-1, 513,6 cm-1 vG 636,8 cm-1. §iÒu nGy chøng tá mÉu K3 tæng hîp ® îc võa cã Ti n»m ngoGi m¹ng d¹ng anatas, võa cã mÆt Ti n»m trong khung cÊu tróc cña vËt liÖu. H×nh 2: ¶nh SEM cña mÉu Ti-SBA-15 H×nh 3: ¶nh HRTEM cña mÉu Ti-SBA-15 568 H×nh 5: Phæ Raman cña c¸c mÉu H×nh 6: Phæ UV-VIS cña c¸c mÉu 200 400300 500 600 700 SBA - 15 Cý õÌn g ðô ò 310 300 210 K3 K2 K1(Si/Ti = 80) (Si/Ti = 60) (Si/Ti = 30) TiO (anatase)2 5. KÕt qu¶ phæ hÊp thô electron (UV-VIS) Nh ® biÕt trªn phæ UV-VIS vïng pic øng víi b íc sãng 210 nm ®Æc tr ng cho sù tån t¹i cña titan trong m¹ng Ti-SBA-15 vG vïng pic øng víi b íc sãng 300 nm ®Æc tr ng cho sù tån t¹i cña titan n»m ngoGi m¹ng l íi (d¹ng anatas) [3, 4]. Trªn h×nh 6 cho thÊy phæ UV-VIS cña mÉu SBA-15 chuÈn kh«ng xuÊt hiÖn pic øng víi b íc sãng 210 nm vG 300 nm, cã nghÜa lG kh«ng cã Ti n»m c¶ trong vG ngoGi m¹ng. Trong khi ®ã mÉu K1 vG K2 ®Òu xuÊt hiÖn pic øng víi b íc sãng 210 nm vG kh«ng xuÊt hiÖn pic ë b íc sãng 300 nm. Nh vËy mÉu K1 vG K2 cã Ti n»m hoGn toGn trong m¹ng SBA-15. §Æc biÖt ta thÊy ë mÉu K3 xuÊt hiÖn c¸c pic ë c¶ vïng øng víi b íc sãng 210 nm lÉn b íc sãng 300 nm, chøng tá mÉu K5 ® tæng hîp cã Ti tån t¹i c¶ trong vG ngoGi m¹ng l íi silica cña vËt liÖu. §iÒu ®ã hoGn toGn phï hîp víi kÕt qu¶ d÷ liÖu phæ FTIR vG Raman ë trªn. 6. §¸nh gi¸ ®é bÒn thuû nhiÖt cña Ti-SBA-15 ViÖc ®¸nh gi¸ ®é bÒn thuû nhiÖt cña 2 mÉu xóc t¸c Ti-SBA-15 (K2) vG Ti-MCM-41 ® îc tiÕn hGnh b»ng c¸ch cho mÉu vGo n íc ®un s«i ë 100oC trong vßng 5 h. KÕt qu¶ ® îc thÓ hiÖn ë b¶ng 2. B¶ng 2: KÕt qu¶ ®Æc tr ng cña hai mÉu tr íc vG sau khi xö lý nhiÖt MÉu BÒ mÆt riªng BET, m2/g § êng kÝnh, nm BÒ dGy t êng, nm ThÓ tÝch lç xèp, cm3/g Ti-MCM-41 (kxl) 750 2,6 1,4 0,51 Ti-MCM-41 (xltn) 420 5,7 -- 0,63 K2 (kxl) 675 3,5 7,3 0,85 K2 (xltn) 595 3,5 7,3 0,8 Trong ®ã: kxl lG kh«ng xö lý thuû nhiÖt; xltn lG xö lý thuû nhiÖt (100oC, 5h). B¶ng 2 cho thÊy, sau khi tiÕn hGnh xö lý thuû nhiÖt, ® êng kÝnh mao qu¶n, bÒ dGy thGnh t êng cña mÉu K2 hÇu nh kh«ng ®æi d íi t¸c ®éng thuû nhiÖt, trong khi ®ã ® êng kÝnh mao qu¶n cña mÉu Ti-MCM-41 t¨ng lªn vG bÒ dGy t êng kh«ng x¸c ®Þnh ® îc. §iÒu nGy cã thÓ ® îc gi¶i thÝch nh sau: khi t¨ng nhiÖt ®é, thGnh mao qu¶n cña Ti-MCM-41 máng dÇn, ® êng kÝnh mao qu¶n t¨ng do t¸c ®éng thuû nhiÖt. Khi nhiÖt ®é tiÕp tôc t¨ng, bÒ mÆt riªng cña cña Ti- MCM-41 gi¶m xuèng rÊt nhanh, thGnh t êng cña Ti-MCM-41 kh«ng cßn v÷ng ch¾c, kh«ng cßn duy tr× ® îc cÊu tróc lôc l¨ng hexagonal. VËy cã thÓ thÊy ® îc r»ng Ti-SBA-15 cã kh¶ n¨ng bÒn thuû nhiÖt tèt h¬n Ti-MCM-41 vG do ®ã sù röa tr«i Ti khái m¹ng cÊu tróc sÏ Ýt h¬n lGm t¨ng ®é bÒn ho¹t tÝnh, t¨ng kh¶ n¨ng t¸i sinh vG chu kú sö dông cña xóc t¸c. 569 7. Ph¶n øng oxi hãa -pinen KÕt qu¶ ®é chuyÓn hãa cña ph¶n øng oxi hãa -pinen trªn xóc t¸c Ti-SBA-15 (K2) vG c¸c xóc t¸c kh¸c ® îc tr×nh bGy trªn b¶ng 3 vG 4. Tõ kÕt qu¶ trªn chóng t«i cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt sau: - Xóc t¸c Ti-SBA-15 cã ho¹t tÝnh rÊt cao ë nhiÖt ®é thÊp (55oC), ¸p suÊt th êng, chØ trong thêi gian 15 phót ® cã sù chuyÓn hãa -pinen 5,19%. Trong khi ®ã ®èi víi Ti-MCM-41 vG Ti- HMS cÇn tíi 60 phót ®Ó ®¹t tíi ®é chuyÓn hãa t ¬ng ® ¬ng. - D íi cïng ®iÒu kiÖn ph¶n øng cho thÊy ®é chuyÓn hãa cña ph¶n øng t¨ng khi thêi gian t¨ng. Cïng víi sù t¨ng ®é chuyÓn hãa, theo thêi gian, c¸c s¶n phÈm chuyÓn hãa thø cÊp cña -pinen oxit (campoleandehyt, trans- carveol ...) còng t¨ng lªn. T ¬ng tù s¶n phÈm verbenol gi¶m vG s¶n phÈm oxi hãa thø cÊp cña verbenol lG verbenon t¨ng lªn. §iÒu nGy chøng tá ®©y lG ph¶n øng phøc t¹p gåm c¸c ph¶n øng song song vG nèi tiÕp, cho nªn viÖc nghiªn cøu t×m ®iÒu kiÖn tèi u ®Ó ®¹t ® îc ®é chän läc theo -pinen oxit cao nhÊt lG mét ®iÒu rÊt cÇn thiÕt. Chóng t«i sÏ xin tiÕp tôc tr×nh bGy vÊn ®Ò nGy trong c¸c c«ng tr×nh tiÕp sau. B¶ng 3: Ph¶n øng oxi hãa -pinen trªn c¸c xóc t¸c víi t¸c nh©n t-butyl hydropeoxit [1] MÉu Ti-MCM-41 Ti-HMS* Thêi gian, phót 60 180 300 60 180 300 §é chuyÓn hãa -pinen, % 4,2 7,2 11,0 2,6 5,5 9,2 (* HMS lG mét d¹ng vËt liÖu silica cã cÊu tróc MQTB ® îc Tanev vG Pinnavaia c«ng bè n¨m 1995 [2]). B¶ng 4: Ph¶n øng oxi hãa -pinen trªn xóc t¸c Ti-SBA-15 víi t¸c nh©n H2O2 ThGnh phÇn s¶n phÈm chuyÓn hãa, % Thêi gian, phót §é chuyÓn ho¸ -pinen, % Verbenol Verbenon -pinenoxit 15 5,19 10,59 2,90 20,62 30 14,29 10,45 3,12 15,51 45 15,58 10,06 3,26 12,74 60 25,97 7,72 1,96 5,75 IV - KÕt luËn 1. § tæng hîp thGnh c«ng vËt liÖu mao qu¶n trung b×nh Ti-SBA-15 tõ nguån thuû tinh láng ViÖt Nam cã chÊt l îng cao. § a ra mét ph ¬ng ph¸p tæng hîp vËt liÖu Ti-SBA-15 theo ®Þnh h íng c«ng nghÖ b»ng viÖc sö dông thuû tinh láng ViÖt Nam lGm nguån silic ban ®Çu thay thÕ nguån TEOS. 2. § kh¶o s¸t vG so s¸nh ho¹t tÝnh xóc t¸c, ®é bÒn thuû nhiÖt cña Ti-SBA-15 vG Ti-MCM- 41 trong ph¶n øng oxi hãa -pinen vG chøng minh ® îc Ti-SBA-15 cã ho¹t tÝnh xóc t¸c vG ®é bÒn thuû nhiÖt cao h¬n Ti-MCM-41. Ti liÖu tham kh¶o 1. D. Trong On, M. P. Kapoor, P. N. Joshi , L. Bonneviot and S. Kaliaguine. Catalysis Letter, 44, 171 - 176 (1997). 2. NguyÔn §×nh TuyÕn. LuËn ¸n TiÕn sÜ Hãa häc (2004). 3. Wen-Hua Zhang, Jiqing Lu, Bo Han, Meijun Li, Jinghai Xiu, Pinliang Ying, and Can Li. Chem., Mater., 14, 3413 - 3421 (2002). 4. Shunaiche, Mizue Kaneda, Osamu Terasaki and Takashi Tatsumi. International Meso- structured Materials Association, 6 (2002). 5. D. Trong On. Devel. Catalysis, 171 - 204, (2003). 6. NguyÔn §×nh TuyÕn, Lª ThÞ HoGi Nam, NguyÔn Xu©n NghÜa, NguyÔn H÷u Phó. T¹p chÝ Hãa häc, T. 43 (5), Tr. 539 - 543 (2005). 570

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu Tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 từ thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa -pinen.pdf