Những ảnh hưởng của Bảo hiểm xã hội đến đời sống của người lao động

Lời mở đầu Trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, các ngành, các lĩnh vực hoạt động đều có đóng góp nhất định và luôn tự cải tiến để vươn tới sự hoàn thiện. Bảo hiểm là ngành dịch vụ, có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Bảo hiểm không chỉ thực hiện huy động vốn cho nền kinh tế mà nó còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người lao động. Bảo hiểm góp phần đảm bảo ổn định tài chính cho các cá nhân, gia đình, cho mọi tổ chức doanh nghiệp để khôi phục đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngày nay Bảo hiểm không còn xa lạ mà len lỏi đến mọi làng quê, mọi cơ quan, mọi doanh nghiệp và mọi hoạt động trong đời sống kinh tế xa hội. Kinh tế càng phát triển, đời sống càng cao thì nhu cầu Bảo hiểm càng lớn. Em làm bài tiểu luận này còn rất nhiều thiếu sót, em mong được sự giúp đỡ của các thầy cô để em có thể hoàn thiện bài tiểu luận này được tốt hơn. Mục lục Trang Lời mở đầu 1 I. Khái quát chung về Bảo hiểm xa hội 2 1. Khái niệm 2 2. Các chế độ Bảo hiểm xa hội 2 II. Những ảnh hưởng của Bảo hiểm xa hội 4 1. Đối với người lao động 4 a. Mặt tích cực 4 b. Mặt tiêu cực 6 2. Đối với xa hội 7 a. Mặt tích cực 7 b. Mặt tiêu cực 8 Kết luận 9

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những ảnh hưởng của Bảo hiểm xã hội đến đời sống của người lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong c«ng cuéc ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Òu cã ®ãng gãp nhÊt ®Þnh vµ lu«n tù c¶i tiÕn ®Ó v­¬n tíi sù hoµn thiÖn. B¶o hiÓm lµ ngµnh dÞch vô, cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. B¶o hiÓm kh«ng chØ thùc hiÖn huy ®éng vèn cho nÒn kinh tÕ mµ nã cßn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. B¶o hiÓm gãp phÇn ®¶m b¶o æn ®Þnh tµi chÝnh cho c¸c c¸ nh©n, gia ®×nh, cho mäi tæ chøc doanh nghiÖp ®Ó kh«i phôc ®êi sèng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngµy nay B¶o hiÓm kh«ng cßn xa l¹ mµ len lái ®Õn mäi lµng quª, mäi c¬ quan, mäi doanh nghiÖp vµ mäi ho¹t ®éng trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng cµng cao th× nhu cÇu B¶o hiÓm cµng lín. Em lµm bµi tiÓu luËn nµy cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt, em mong ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn bµi tiÓu luËn nµy ®­îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! I. Kh¸i qu¸t chung vÒ B¶o hiÓm x· héi 1. Kh¸i niÖm B¶o hiÓm x· héi lµ sù ®¶m b¶o thay thÕ hoÆc bï ®¾p mét phÇn thu nhËp ®èi víi ng­êi lao ®éng khi hä gÆp ph¶i nh÷ng biÕn cè lµm gi¶m hoÆc mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng, mÊt viÖc lµm trªn c¬ së h×nh thµnh vµ sö dông mét quü tiÒn tÖ tËp trung nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä gãp phÇn ®¶m b¶o an toµn x· héi. 2. C¸c chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi. Theo ®iÒu 2 cña ®iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam, B¶o hiÓm x· héi n­íc ta hiÖn nay bao gåm 5 chÕ ®é: ChÕ ®é trî cÊp èm ®au, chÕ ®é trî cÊp thai s¶n, chÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, chÕ dé h­u trÝ vµ chÕ ®é tö tuÊt. So víi tr­íc ®©y, chÕ ®é trî cÊp mÊt søc lao ®éng ®· bÞ lo¹i bá. Néi dung cña 5 chÕ ®é nªu trªn ®­îc quy ®Þnh thèng nhÊt trong ch­¬ng II cña ®iÒu lÖ. Mçi chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi khi x©y dùng ®Òu c¨n cø vµo mét lo¹t nh÷ng c¬ së nh­: häc sinh; kinh tÕ - x· héi; ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng lao ®éng x· héi... - ChÕ ®é trî cÊp èm ®au: ChÕ ®é nµy ®· gióp cho ng­êi lao ®éng cã ®­îc kho¶n trî cÊp thay thÕ thu nhËp bÞ mÊt do kh«ng lµm viÖc khi bÞ èm ®au. ViÖc thiÕt kÕ chÕ ®é nµy nh­ hiÖn hµnh ®· tr¸nh ®­îc nh÷ng hiÖn t­îng l¹m dông vµ b×nh qu©n ho¸ trong khi xÐt trî cÊp. §¶m b¶o c«ng b»ng gi÷a ®ãng vµ h­ëng B¶o hiÓm x· héi, ®ång thêi cã tÝnh ®Õn yÕu tè san sÎ céng ®ång gi÷a nh÷ng ng­êi tham gia B¶o hiÓm x· héi. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn ®­îc ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu xem xÐt nh­: kh«ng quy ®Þnh thêi gian dù bÞ tr­íc khi h­ëng B¶o hiÓm x· héi; thêi h¹n h­ëng tèi da ch­a râ; thñ tôc, danh môc c¸c bÖnh dµi h¹n quy ®Þnh ®· l©u, cÇn ph¶i bæ xung mét sè bÖnh míi... - ChÕ ®é trî cÊp thai s¶n: ThiÕt kÕ chÕ ®é nµy nh­ hiÖn nay ®· gióp lao ®éng n÷ cã ®­îc kho¶n trî cÊp thay thÕ cho phÇn thu nhËp bÞ mÊt do kh«ng lµm viÖc v× sinh con. H¬n n÷a, viÖc quy ®Þnh thêi h¹n nghØ ®· tÝnh ®Õn yÕu tè ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng lao ®éng nh»m ®¶m b¶o søc khoÎ cho s¶n phô thuéc c¸c nhãm lao ®éng kh¸c nhau. Qua thùc tiÔn, chÕ ®é nµy cßn mép sè ®iÓm cÇn ph¶i kh¾c phôc nh­: cßn ®an xen gi÷a chÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi víi chÝnh s¸ch d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; thêi gian dù bÞ tr­íc khi ®­îc h­ëng còng ch­a cã... - ChÕ ®é tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp: Thùc tiÔn triÓn khai chÕ ®é nµy ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m võa qua ®· gãp phÇn kh«ng nhá ®¶m b¶o thu nhËp, æn ®Þnh cuéc sèng cho ng­êi lao ®éng kh«ng may bÞ tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp. §ång thêi chÕ ®é nµy cßn quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña n­êi sö dông lao ®éng ®èi víi c¸c tr­êng hîp x¶y n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp. Møc trî cÊp cña chÕ ®é nµy dùa trªn c¬ së tû lÖ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng lµ hîp lý. Tuy vËy cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ h¬n tai n¹n lao ®éng x¶y ra trªn ®­êng ®i tõ nhµ tíi n¬i lµm viÖc vµ ng­îc l¹i, danh môc bÖnh nghÒ nghiÖp cÇn ph¶i bæ xung v× cã mét sè lo¹i bÖnh míi ph¸t sinh nh­ng ch­a ®­îc xÕp vµo lo¹i bÖnh nghÒ nghiÖp... - ChÕ dé h­u trÝ: §©y lµ chÕ ®é nh»m c¸c mét kho¶n trî cÊp thay thÕ cho phÇn thu nhËp kh«ng ®­îc nhËn n÷a tõ nghÒ nghiÖp do nghØ h­u. Néi dung chÕ ®é nµy ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ tr­íc ®©y nh­: ViÖc quy ®æi thêi gian c«ng t¸c; bãc t¸ch ®­îc phÇn lín c¸c chÕ ®é ­u ®·i x· héi ra khái chÕ ®é h­u trÝ... v× thÕ ®¶m b¶o ®­îc sù c«ng b»ng, b×nh ®¼ng gi÷a ®ãng vµ h­ëng B¶o hiÓm x· héi; gi÷a c¸c nhãm lao ®éng kh¸c nhau. Tuy vËy, chÕ ®é nµy vÉn cßn nhiÒu ®iÓm næi cém cÇn kh¾c phôc nh­: tuæi ®êi vÒ h­u gi÷a c¸c ngµnh, c¸c nhãm lao ®éng; nh÷ng ng­êi h­ëng trî cÊp mét lÇn ®­a vµo chÕ ®é lµ ch­a hîp lý, v× nh÷ng ng­êi nµy võa ch­a ®ñ tuæi, võa kh«ng ®ñ tÝch luü cÇn thiÕt ®Ó h­ëng trî cÊp. §©y chØ lµ sù tr¶ l¹i mét phÇn sè tiÒn cho ng­êi lao ®éng khi hä kh«ng cßn quan hÖ lao ®éng n÷a, do quü B¶o hiÓm x· héi ®¶m nhËn. - ChÕ ®é tö tuÊt: Mét trong nh÷ng chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi mang tÝnh nh©n ®¹o nhÊt ®ã lµ chÕ ®é tö tuÊt. ChÕ ®é nµy ®· gióp cho th©n nh©n ng­êi chÕt cã ®­îc kho¶n trî cÊp bï ®¾p mét phÇn thiÕu hôt thu nhËp cña gia ®×nh do ng­êi lao ®éng bÞ chÕt: khi x©y dùng chÕ ®é nµy, ®· tÝnh ®Õn yÕu tè ®ãng gãp cña ng­êi tham gia B¶o hiÓm x· héi vµ yÕu tè x· héi gi÷a ng­êi sèng vµ ng­êi chÕt. §Æc biÖt lµ cã tÝnh ®Õn yÕu tè kÕ thõa ®èi víi th©n nh©n cña ng­êi chÕt. Song, viÖc quy ®Þnh ®èi t­îng ®­îc h­ëng bao gåm c¶ bè mÑ bªn vî, bªn chång lµ ch­a hîp lý. V× bè mÑ bªn vî, bªn chång cßn cã th©n nh©n cña c¶ hai bªn chÞu tr¸ch nhiÖm. §iÒu nµy cÇn ph¶i c¨n cø vµo hoµn c¶nh cô thÓ ®Ó thèng nhÊt quy ®Þnh... II. Nh÷ng ¶nh h­ëng cña B¶o hiÓm x· héi. 1. §èi víi ng­êi lao ®éng a. VÒ mÆt tÝch cùc: B¶o hiÓm x· héi ¶nh h­ëng rÊt lín ®èi víi ng­êi lao ®éng. Con ng­êi lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn tr­íc hÕt ph¶i ¨n mÆc, ë vµ ®i l¹i... §Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu ®ã, ng­êi ta ph¶i lao ®éng ®Ó lµm ra nh÷ng s¶n phÈm cÇn thiÕt. Khi s¶n phÈm ®­îc t¹o ra cµng nhiÒu th× ®êi sèng con ng­êi ngµy cµng ®Çy ®ñ vµ hoµn thiÖn, x· héi ngµy cµng v¨n minh h¬n. Nh­ vËy, viÖc tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cña con ng­êi phô thuéc vµo chÝnh kh¶ n¨ng lao ®éng cña hä. Nh­ng trong thùc tÕ, kh«ng ph¶i lóc nµo con ng­êi còng gÆp thuËn lîi, cã ®Çy ®ñ thu nhap¹ vµ mäi ®iÒu kiÖn sinh sèng b×nh th­êng. Tr¸i l¹i cã rÊt nhiÒu tr­êng hîp khã kh¨n bÊt lîi, Ýt nhiÒu ngÉu nhiªn ph¸t sinh lµm cho ng­êi ta bÞ gi¶m hoÆc mÊt thu nhËp hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn sinh sèng kh¸c. Ch¼ng h¹n, bÊt ngê bÞ èm ®au hay bÞ tai n¹n trong lao ®éng vµ kh¶ n¨ng tù phôc vô bÞ suy gi¶m... Khi r¬i vµo nh÷ng tr­êng hîp nµy, c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt trong cuéc sèng kh«ng v× thÕ mµ mÊt ®i, tr¸i l¹i nã cµng t¨ng lªn, thËm chÝ cßn xuÊt hiÖn thªm mét sè nhu cÇu míi nh­: cÇn ®­îc kh¸m ch÷a bÖnh vµ ®iÒu trÞ khi èm ®©u; tai n¹n th­¬ng tËt nÆng cÇn ph¶i cã ng­êi ch¨m sãc, nu«i d­ìng... Bëi vËy, muèn tån t¹i vµ æn ®Þnh cuéc sèng, con ng­êi vµ x· héi loµi ng­êi ph¶i t×m ra vµ thùc tÕ ®· t×m ra nhiÒu c¸ch gi¶i quyÕt kh¸c nhau nh­: san sÎ, ®ïm bäc lÉn nhau trong néi bé céng ®ång, ®i vay, ®i xin hoÆc dùa vµo sù cøu trî cña Nhµ n­íc... Râ rµng, nh÷ng c¸ch ®ã lµ hoµn toµn thô ®éng vµ kh«ng ch¾c ch¾n. - B¶o hiÓm x· héi lµ nhu cÇu kh¸ch quan, ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña x· héi, nhÊt lµ trong x· héi mµ s¶n xuÊt hµng ho¸ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, mèi quan hÖ thuª m­ín lao ®éng ph¸t triÓn ®Õn mét møc nµo ®ã. Kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× B¶o hiÓm x· héi cµng ®a d¹ng vµ hoµn thiÖn. V× thÕ nãi kinh tÕ lµ nÒn t¶ng cña B¶o hiÓm x· héi hay B¶o hiÓm x· héi kh«ng v­ît qu¸ tr¹ng th¸i kinh tÕ cña mçi n­íc. - Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bªn trong B¶o hiÓm x· héi ph¸t sinh trªn c¬ së quan hÖ lao ®éng vµ diÔn ra gi÷a 3 bªn: Bªn tham gia B¶o hiÓm x· héi, bªn B¶o hiÓm x· héi vµ bªn ®­îc B¶o hiÓm x· héi. Bªn tham gia B¶o hiÓm x· héi chØ cã thÓ lµ ng­êi lao ®éng. Bªn B¶o hiÓm x· héi (bªn nhËn nhiÖm vô B¶o hiÓm x· héi) th«ng th­êng lµ c¬ quan chuyªn tr¸ch do Nhµ n­íc lËp ra vµ b¶o vÖ. Bªn ®­îc B¶o hiÓm x· héi lµ ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc cÇn thiÕt. - Nh÷ng biÕn cè lµm gi¶m hoÆc mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng mÊt viÖc lµm trong B¶o hiÓm x· héi cã thÓ lµ nh÷ng rñi ro ngÉu nhiªn tr¸i víi ý muèn chñ quan cña con ng­êi nh­: èm ®au, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp... HoÆc còng cã thÓ lµ nh÷ng tr­êng hîp x¶y ra kh«ng hoµn toµn ngÉu nhiªn nh­ tuæi giµ, thai s¶n... §ång thêi nh÷ng biÕn cè ®ã cã thÓ diÔn ra c¶ trong vµ ngoµi qu¸ tr×nh lao ®éng. - PhÇn thu nhËp cña ng­êi lao ®éng bÞ gi¶m hoÆc mÊt ®i khi gÆp ph¶i nh÷ng biÕn cè, rñi ro sÏ ®­îc bï ®¾p hoÆc thay thÕ tõ mét nguån quü tiÒn tÖ tËp trung ®­îc tån tÝch l¹i. Nguån quü nµy do bªn tham gia B¶o hiÓm x· héi ®ãng gãp lµ chñ yÕu ngoµi ra cßn ®­îc sù hç trî tõ Nhµ n­íc. - Môc tiªu cña B¶o hiÓm x· héi lµ nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt yÕu cña ng­êi lao ®éng trong tr­êng hîp bÞ gi¶m h¼n mÊt thu nhËp, mÊt viÖc lµm. Môc tiªu nµy ®· ®­îc tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (LLO) cô thÓ ho¸ nh­ sau: + §Òn bï cho ng­êi lao ®éng nh÷ng kho¶n thu nhËp bÞ mÊt ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu sinh sèng thiÕu yÕu cña hä. + Ch¨m sãc søc khoÎ vµ chèng bÖnh tËt. + X©y dùng ®iÒu kiÖn sèng ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña d©n c­ vµ c¸c nhu cÇu ®Æc biÖt cña ng­êi giµ, ng­êi tµn tËt vµ trÎ em. Víi môc tiªu trªn, B¶o hiÓm x· héi ®· trë thµnh mét trong nh÷ng quyÒn con ng­êi vµ ®­îc §¹i héi ®ång Liªn hîp quèc thõa nhËn vµ ghi vµo tuyªn ng«n Nh©n quyÒn ngµy 10/12/1948 r»ng: "TÊt c¶ mäi ng­êi víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn cña x· héi cã quyÒn ®­îc h­ëng B¶o hiÓm x· héi, quyÒn ®ã vÒ kinh tÕ, x· héi vµ v¨n ho¸ nhu cÇu cho c¸c c¸ nh©n víi sù tù do ph¸t triÓn con ng­êi". b. VÒ mÆt tiªu cùc. B¶o hiÓm x· héi ®­îc dïng ®Ó trî cÊp c¸c ®èi t­îng tham gia B¶o hiÓm x· héi, nh»m æn ®Þnh cuéc sèng cho b¶n th©n vµ gia ®×nh hä, khi ®èi t­îng tham gia B¶o hiÓm x· héi gÆp rñi ro, thùc chÊt lµ trî cÊp cho 8 chÕ ®é mµ tæ chøc nµy ®· nªu lªn trong c«ng ­íc 102 th¸ng 6 n¨m 1952 t¹i Gi¬nev¬: 1. Ch¨m sãc y tÕ 2. Trî cÊp èm ®au 3. Trî cÊp thÊt nghiÖp 4. Trî cÊp tuæi giµ 5. Trî cÊp tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp 6. Trî cÊp gia ®×nh 7. Trî cÊp sinh ®Î 8. Trî cÊp cho ng­êi cßn sèng (trî cÊp mÊt ng­êi nu«i d­ìng) Nh­ng trªn thùc tÕ ®· cã mét sè ng­êi, ®èi t­îng ®· lîi dông nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i cña B¶o hiÓm x· héi ®Ó m­u lîi bÊt chÝnh, ®· lîi dông sù tha ho¸ b¶n chÊt cña mét sè ®èi t­îng cã chøc cã quyÒn ®Ó lµm gi¶ nh÷ng giÊy tê vÌ èm ®au tai n¹n... nh»m ®Ó xin trî cÊp B¶o hiÓm x· héi m­u lîi bÊt chÝnh. ThËm chÝ cã nh÷ng ®èi t­îng s½n sµng g©y ra nh÷ng tai n¹n cho chÝnh b¶n th©n m×nh ®Ó ®­îc h­ëng nh÷ng chÕ ®é ®Òn bï cña B¶o hiÓm x· héi. Cã nh÷ng tæ chøc c¬ quan kh«ng thùc hiÖn ®óng nh÷ng chÝnh s¸ch cña B¶o hiÓm x· héi khi phôc vô nh÷ng ng­êi tham gia B¶o hiÓm x· héi. VÝ dô nh­ vÒ y tÕ, mét sè n¬i ®· cã nh÷ng biÓu hiÖn ph©n biÖt ®èi xö víi nh÷ng ng­êi cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ, hä kh«ng ®­îc ch¨m sãc tËn t×nh chu ®¸o nh­ nh÷ng bÖnh nh©n kh¸c (nh÷ng bÖnh nh©n nép tiÒn ®Ó ch÷a bÖnh). ChÝnh v× vËy c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn ph¶i gi¸m s¸t mét c¸ch chÆt chÏ h¬n ®Ó nh÷ng ng­êi tham gia B¶o hiÓm x· héi ®­îc h­ëng nh÷ng quyÒn lîi chÝnh ®¸ng mµ hä ®­îc h­ëng. 2. §èi víi x· héi. B¶o hiÓm x· héi kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ng­êi lao ®éng mµ nã cßn cã nh÷ng ¶nh h­ëng rÊt lín ®èi víi x· héi. a. MÆt tÝch cùc - B¶o hiÓm x· héi võa cã tÝnh kinh tÕ, võa cã tÝnh x· héi, ®ång thêi cßn cã tÝnh dÞch vô . TÝnh kinh tÕ thÓ hiÖn râ nhÊt lµ ë chç quü B¶o hiÓm x· héi muèn ®­îc h×nh thµnh, b¶o toµn vµ t¨ng tr­ëng ph¶i cã ®ñ sù ®ãng gãp cña c¸c bªn tham gia vµ ph¶i ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ, sö dông ®óng môc ®Ých. Møc ®ãng gãp cña c¸c bªn tham gia ph¶i ®­îc tÝnh to¸n cô thÓ dùa trªn x¸c suÊt ph¸t sinh thiÖt h¹i cña tËp hîp ng­êi lao ®éng tham gia B¶o hiÓm x· héi. Quü B¶o hiÓm x· héi chñ yÕu dïng ®Ó trî cÊp cho ng­êi lao ®éng theo c¸c ®iÒu kiÖn cña B¶o hiÓm x· héi. Thùc chÊt, phÇn ®ãng gãp cña nçi ng­êi lao ®éng lµ kh«ng ®¸ng kÓ, nh­ng quyÒn lîi ®­îc nhËn lµ rÊt lín khi hä gÆp rñi ro. §èi víi ng­êi sö dông lao ®éng viÖc tham gia ®ãng gãp vµo quü B¶o hiÓm x· héi lµ ®­îc B¶o hiÓm cho ng­êi lao ®éng mµ m×nh sö dông. XÐt d­íi gãc ®é kinh tÕ, hä còng cã lîi v× kh«ng ph¶i bá ra mét kho¶n tiÒn lín ®Ó trang tr¶i cho nh÷ng ng­êi lao ®éng bÞ mÊt hoÆc gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng. Víi Nhµ n­íc B¶o hiÓm x· héi gãp phÇn lµm gi¶m g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch ®ång thêi quü B¶o hiÓm x· héi cßn lµ nguån ®Çu t­ ®¸ng kÓ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. B¶o hiÓm x· héi lµ bé phËn chñ yÕu cña hÖ thèng b¶o ®¶m x· héi, v× vËy tÝnh x· héi cña nã thÓ hiÖn rÊt râ. XÐt vÒ l©u dµi, mäi ng­êi lao ®éng trong x· héi ®Òu cã quyÒn tham gia B¶o hiÓm x· héi. Vµ ng­îc l¹i B¶o hiÓm x· héi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm cho ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä kÓ c¶ khi hä ®ang cßn trong ®é tuæi lao ®éng. TÝnh x· héi cña B¶o hiÓm x· héi lu«n g¾n chÆt víi tÝnh dÞch vô cña nã. Khi nÒn kinh tÕ - x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× tÝnh dÞch vô vµ tÝnh chÊt x· héi ho¸ cña B¶o hiÓm x· héi còng ngµy cµng cao. B¶o hiÓm x· héi kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ®êi sèng ng­êi lao ®éng, nã gióp cho ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng khã kh¨n vÒ ®êi sèng, nã ®· b¶o vÖ chÝnh ®¸ng nh÷ng quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng, B¶o hiÓm x· héi cßn gãp phµn lµm cho s¶n xuÊt æn ®Þnh, kinh tÕ chÝnh trÞ vµ x· héi ®­îc ph¸t triÓn an toµn h¬n. B¶o hiÓm x· héi gãp phÇn kÝch thÝch ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i lao ®éng s¶n xuÊt n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng c¸ nh©n vµ n¨ng suÊt x· héi lµm cho x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn vµ v¨n minh h¬n. B¶o hiÓm x· héi cßn gióp x· héi ph©n phèi l¹i nh÷ng ng­êi khoÎ m¹nh ®ang lµm viÖc víi nh÷ng ng­êi èm yÕu ph¶i nghØ viÖc... thùc hiÖn chøc n¨ng nµy cã nghÜa lµ B¶o hiÓm x· héi gãp phÇn thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. ChÝnh v× vËy B¶o hiÓm x· héi cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®èi víi x· héi. b. MÆt tiªu cùc C¸c chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi ch­a ®­îc c¸c c¬ quan gi¸m s¸t mét c¸ch chÆt chÏ mét sè c¬ quan tæ chøc ®· kh«ng thùc hiÖn ®óng chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng­êi lao ®éng. Mét sè c¸ nh©n ®· lîi dông nh÷ng kÏ hë cña chÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi ®Ó lõa ®¶o thu lîi c¸ nh©n. ChÝnh v× vËy mµ ®· lµm cho mét sè Ýt ng­êi lao ®éng vÉn ch­a tin t­ëng vµo B¶o hiÓm x· héi. Nªn hä kh«ng muèn tham gia B¶o hiÓm x· héi vµ gi¸n tiÕp nã ®· lµm cho nÒn kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn cña x· héi bÞ ¶nh h­ëng.. KÕt luËn B¶o hiÓm x· héi cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ®êi sèng ng­êi lao ®éng vµ x· héi nã gióp cho ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng khã kh¨n vÒ ®êi sèng, nã b¶o vÖ chÝnh ®¸ng nh÷ng quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng. B¶o hiÓm x· héi gãp phÇn lµm cho s¶n xuÊt ®­îc æn ®Þnh, kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi ®­îc ph¸t triÓn an toµn h¬n. ë n­íc ta, B¶o hiÓm x· héi n»m trong hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Thùc chÊt, ®©y lµ mét trong nh÷ng lo¹i chÝnh s¸ch ®èi víi con ng­êi, nh»m ®¸p øng mét trong nh÷ng quyÒn vµ nhu cÇu hiÓn nhiªn cña con ng­êi, nhu cÇu an toµn vÒ viÖc lµm, an toµn vÒ lao ®éng, an toµn x· héi... ChÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi cßn thÓ hiÖn tr×nh ®é v¨n minh, tiÒm lùc vµ søc m¹nh kinh tÕ, kh¶ n¨ng tæ chøc vµ qu¶n lý cña mçi quèc gia. Trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh, nã cßn thÓ hiÖn tÝnh ­u viÖt cña mét chÕ ®é x· héi. NÕu tæ chøc vµ thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi sÏ lµ ®éng lùc to lín ph¸t huy tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. ChÝnh v× vËy, tham gia B¶o hiÓm x· héi kh«ng nh÷ng lµ quyÒn lîi mµ cßn lµ nghÜa vô cña mäi ng­êi lao ®éng trªn toµn thÕ giíi. Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ B¶o hiÓm x· héi 2 1. Kh¸i niÖm 2 2. C¸c chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi 2 II. Nh÷ng ¶nh h­ëng cña B¶o hiÓm x· héi 4 1. §èi víi ng­êi lao ®éng 4 a. MÆt tÝch cùc 4 b. MÆt tiªu cùc 6 2. §èi víi x· héi 7 a. MÆt tÝch cùc 7 b. MÆt tiªu cùc 8 KÕt luËn 9

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững ảnh hưởng của Bảo hiểm xa hội đến đời sống của người lao động.DOC
Luận văn liên quan